Sunteți pe pagina 1din 63

CLAUDIAN DUMITRIU

INFORENERGETICĂ GR. 5
PLAN TEMATIC

Manual Nr. TEMA LECŢIEI Pap.


0 Prezentare radiestezia şi Inforenergetică 2
De 1 Bunul simţ - B.S. 5
Inforenergetică 2 Realizarea Voii Domnului - R.V.D. 10
(gr.5) 3 Capacitatea de a forma algoritmi - C.F.A. 13
4 Numărul de structuri a sistemului viu - N.S. 18
5 Iertarea păcatelor - I.P. Capacitatea de iertare a 20
păcatelor - CLP.
Ediţia nr.1 6 Terapii i.e. optime. 31
7 Decesul sistemelor vii. 33
8 Principiile Densităţii Luminice Existenţiale -P.D.L.E. 35
9 Iubirea, concept existenţial luminic reflectat în fiecare 43
n-vers (cer).
10 Codul i.e. personal al fiecărui sistem viu. 46
II Entităţi conceptuale - E.C. (M şi B). 50
12 Integrarea în cerurile Sfintei Treimi. 53
13 Chirurgia de Lumină - CL. 59
TOTAL
Edituraq Fundaţiei de Inforenergetică
„Sfăntul Apoostol Andrei”
2009

1
PREZENTARE: INFORENERGETICA SI asociaţii, fundaţii sau organizaţii, care activează în domeniul radiesteziei sau
RADIESTEZIA psihotronicii. Dintre acestea menţionăm: Les amis de la Radiesthesie,
Syndicat National des Radiesthesistes Francaise (cu sediul la Paris),
Association des Sourciers, Magnetiseurs et Radiesthesistes Franqais -
Istoricul radiesteziei, al acestei capacităţi de percepţie extrasenzorială
instituţii ce întreţin relaţii cu Societatea Română de Radiestezie din 1991, cu
a mesajelor provenind din n-versurile informaţional şi energetic, din Băncile
Fundaţia de Inforenergetică "Sfanţul Apostol Andrei" din 1994 şi cu-
de Date Divine (ale Domnului Dumnezeu) - BDD, a constituit şi constituie un
Societatea de Inforenergetică din anul 2004.
subiect de interes pentru specialiştii din acest domeniu, atât din ţară cât şi din
In Statele Unite ale Americii, majoritatea cercetătorilor: (benefici) ai
străinătate. Se menţionează noutăţile prezentate de autorul Inforenergeticii
acestui domeniu, sunt membri ai Asociaţiei de Cercetare Iluminare - A.R.E.
Claudian Dumitriu prin cursurile de I.E., practicile LE. anuale şi activităţile
Edgar Cayce, înfiinţată în 1935 având sediul central în S.U.A.- V.A.-
de radiestezie şi de Inforenergetică, în cadrul diferitelor conferinţe şi
Virginia Beach, cu filiale în cca 87 de ţări ale lumii; Societatea Română de
simpozioane anuale începând din anul 1986 sau prin articole publicate în
Radiestezie colaborează încă din 1995 cu această instituţie, în 1997 Claudian
diferite reviste, unul dintre ele fiind şi articolul Radiaţiile telurice în
Dumitriu fiind singurul invitat din România şi participând la Congresul
ecosistemul uman apărut în nr.8 al revistei Arhetip din anul 1990, unde se
Internaţional A.R.E. Edgar Cayce care s- a ţinut în Viginia Beach, la care au
poate găsi şi o parte din bibliografia realizată de autor.
participat reprezentanţi din 87 de ţări ale lumii.
Trebuie de asemenea evidenţiat aportul la dezvoltarea radiesteziei ca
In România, există din cele mai vechi timpuri preocupări teoretice şi
ştiinţă de către numeroşi cercetători şi practicieni din ţările cu tradiţie în
aplicative în acest domeniu, constînd în descoperirea surselor de apă, petrol
domeniu, cum ar fi: Egiptul, China, India, Franţa, Rusia, Belgia, Germania,
sau aur, prin activitatea tradiţională a fântânarilor, găzarilor sau aurarilor. De
SUA sau Italia.
observat că termenul desemnând aceste profesii se referă nu numai la
In fostele ţări comuniste de după 1918, atît radiestezia cît şi "ştiinţele
activitatea de exploatare şi valorificare a acestor resurse, ci se extinde şi
oculte" au fost studiate şi practicate mai puţin de către cercetători individuali
asupra celor care se ocupau cu detectarea lor prin mijloace radiestezice. In
"amatori"; exemplul tipic este România. Pe timpul regimului ceauşist până în
perioada interbelică s-a făcut cunoscut prin activitatea sa inginerul geolog
depembrie 1989, acestea au fost monopolizate de puterea politică din stat,
român Simu Simeon, unul ditre cei mai mari radiestezişti ai lumii, invitat în
pentru ca domeniul paranormalului să se afle sub controlul exclusiv al
numeroase ţări europene pentru a ține prelegeri, a conferenţia şi desfăşura
persoanelor implicate în sistemul de conducere, cu scopul de a fi utilizate doar
diferite activităţi practice. El a fost nu numai un desăvîrşit practician, ci şi
în beneficiul acestora prin consolidarea puterii şi menţinerea ei, chiar dacă din
autorul unui Manual de Radiestezie (1939), cel mai complet din acel timp.
cauza acestui regim au avut de suferit milioane de oameni. De aceea,
In România în timpul regimului comunist între 1945 şi 1989, în ciuda
ostracizarea cercetătorilor şi experimentatorilor izolaţi a constituit una dintre
piedicilor deosebite care s-au pus pentru activităţile de acest fel, au existat
pârghiile de realizare a politicii comuniste. După decembrie 1989, în România
totuşi preocupări majore în domeniul radiesteziei, cu rezultate care ne fac
situaţia s-a schimbat.
cinste. In aceste condiţii, după o viaţă întreagă dedicată cercetărilor
In statele libere în schimb, domeniul paranormalului a fost şi este
aprofundate asupra radiesteziei şi asupra fenomenelor conexe, extrapolând
investigat în special de către cercetători individuali, care ulterior, îşi pun în
ulterior consecinţele acestor cercetări în direcţii surprinzătoare, autorul
valoare capacităţile şi realizările lor cu ajutorul statului, care le oferă protecţie
Inforenergeticii Claudian Dumitriu a reuşit să finalizeze un aparat teoretic
socială. In Franţa de exemplu, există numeroase grupuri constituite în
complex, original, precum şi un portofoliu de tehnici inforenergetice pentru

2
corectarea carenţelor i.e. şi fizice existente constatate, a cauzelor .acestora şi a un instrument util tuturor ocupaţiilor şi profesiilor, uşurând foarte mult
Motivaţiilor autorilor acestora. Rezultatul observaţiilor şi experimentelor sale activitatea de observaţie şi analiză prin evidenţierea rapidă a unor parametri
au condus la elaborarea unei noi ştiinţe, aflate la frontierele cunoaşterii: i.e. calitativi semnificativi. Sunt şi situaţii în care inforenergetica oferă
Inforenergetică. metode de intervenţie directă în energetica şi algoritmii informaţionali de
Acest termen Inforenergetică a fost pus în circulaţie în mod oficial funcţionare ai unui sistem.
pentru prima dată în 1988 printr-o comunicare ţinută de domnul Claudian Inforenergetica se deschide în egală măsură domeniului social, unde
Dumitriu - membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România - aplicaţiile ei pot fi hotărâtoare. Să ne gândim numai la posibilitatea de a
atunci când a fost invitat cu prilejul înfiiţării sucursalei Brăila a acestei stabili compatibilităţile: între doi parteneri, ceea ce poate fi hotărâtor pentru
asociaţii. fericirea lor conjugală; între un conducător şi colectivul de oameni pe care îl
Pe plan internaţional Inforenergetica a fost comunicată de autor la conduce, ceea ce poate fi foarte important pentru randamentul acelui colectiv
Antanta Medicală Intermediteraneeană ţinută la Mamaia -România între 9-12 de muncă şi pentru realizarea ocupaţională şi profesională a membrilor săi.
septembrie 1992, din partea Uniunii Medicale Balcanice, al cărei membru In afară de determinarea unor parametri inforenergetici fundamentali
este, când comunicarea a fost premiată pentru rezultatele obţinute cu Diploma necesari pentru luarea unor decizii de acest fel, există posibilitatea
de Aur a Antantei, semnată de regretatul academician Ştefan Milcu. implementării unor inforenergii modelate pentru a se realiza funcţia de
Inforenergetică se ocupă de studierea existenţelor determinate, corectare a unor carenţe i.e. existente, sau de optimizare inforenergetică a
influenţate după anumite legi, de o cantitate Qi de INFORmaţii organizate în unor structuri colective sau individuale. Există unele persoane care datorită
algoritmi (mai mult sau mai puţin inteligenţi - complecşi), implementate într- unor caracteristici i.e. - inforenergetice proprii creează senzaţii şi afecte de
un suport ENERGETIC oarecare (mecanic, chimic, termic, optic, disconfort, oboseală, stress, etc. celor pe care-i conduc sau alături de care
electromagnetic etc), utilizând mijloace originale şi altele, moderne. muncesc; acestea determină incompatibilitatea cu anumite funcţii sau profesii,
Inforenergetica este o ştiinţă complexă de graniţă, o realizare ceea ce se poate cunoaşte mai înainte de a se lua decizia numirii sau angajării
românească în totalitate, constituită din totalitatea ştiinţelor moderne, lor.
explicate, organizate şi utilizate conform învăţăturilor Mântuitorului Aplicaţiile cele mai importante, pînă în momentul de faţă ale
Iisus Hristos. Una dintre teoriile de bază este aceea biostructurală a inforenergeticii sunt:
materiei vii (comunicată pe plan internaţional de Către autorul ei, regretatul 1. Determinarea parametrilor alfa - numerici caracteristici stării de
academician Eugen Macovschi), completată şi extinsă de Claudian Dumitriu; sănătate, vitalitate şi a stărilor patogene. Se poate face global pentru întregul
altă teorie de bază este aceea a informateriei, aparţinând academicianului sistem viu sau pentru fiecare organ în parte, ceea ce presupune deja minime
Mihai Drăgănescu, din perioada anilor 1987-1989, ce se găseşte în lucrările cunoştinţe de anatomie.
sale "Ortofizica",«Inelul lumii materiale », etc. 2. Optimizarea individuală a mariajului, prieteniilor, profesiei, locului
Aplicaţiile acestei noi ştiinţe a viitorului privesc corpurile cereşti, de muncă, alimentaţiei, aplicării unui tratament sau a unei terapii, adoptării
mediul biotic, oamenii, animalele, plantele şi mediul în care trăiesc acestea. unui regim de viaţă, a unei acţiuni, etc. - toate acestea fiind variabile pentru
Operatorii specialişti sau experţii inforenergeticieni au de asemenea la un anumit individ, într-o anumită împrejurare.
dispoziţie un aparat teoretic şi practic care-i ajută în desăvârşirea lor 3. Evitarea avorturilor provocate cu încălcarea Legilor Divine,
ocupaţională şi profesională de bază, care poate aparţine oricărei ramuri a caracterizând păcatul pruncuciderii.
ştiinţei sau culturii. Aşadar, inforeneregetica se defineşte de la început ca fiind

3
4. Anihilarea cauzelor sterilităţii umane şi chemarea la trup a domeniul inforenergetic sunt parţiale şi foarte modeste. Deocamdată nu se
entităţilor benefice. întrevede posibilitatea de obiectivare a întregii game de radiaţii i.e. cu
5. Indepărtarea de la întrupare a entităţilor benefice necorespunzătoare ajutorul AMC-urilor, deoarece până în prezent acestea, au în majoritate,
elevării societăţii umane în primele 9 zile după concepţie sau a acelora sensibilitatea insuficientă pentru a le repera (limitată deocamdată de
malefice sosite la concepţie pe toată perioada de graviditate - cu respectarea posibilităţile tehnice şi tehnologice existente).
Legilor Divine. Existenţa raportorului şi a ansei radiestezice cu brevet nr. 113710
6. Evitarea manifestării handicapurilor, avorturilor spontane, a din 12.02.1996 eliberat de OSIM Bucureşti autorului lor Claudian
mortalităţii infantile, a stărilor patogene a părinţilor, fătului şi copiilor prin Dumitriu în 30.01.2006, împreună cu aparatul teoretic al Inforenergeticii
controlul ie săptămânal regulat - cel mult la 9 zile. precum şi al posibilităţii de măsurare alfa-numerice cu ajutorul lor, fac
7. Pentru animale şi vegetale, corectarea carenţelor i.e. şi optimizarea posibilă introducerea tehnicilor de calcul, a matematicii şi a tuturor celorlalte
parametrilor inforenergetici caracteristici acestora, constituie unul dintre ştiinţe moderne în domeniul fenomenelor paranormale (posibilitate existentă
obiectivele de bază ce trebuie urmărit. Unele experienţe similare au fost numai în Inforenergetică încă din anul 1994), pentru analiza şi utilizarea
realizate şi aplicate de către cehoslovaci, care au demonstrat că ţinînd seama acestora în scopul ameliorării vieţii şi condiţiilor de viaţă ale omului,
de radiaţiile telurice, se poate îmbunătăţi recolta unei culturi oarecare. Aceasta animalelor, plantelor şi pământului.
însă se poate ameliora şi ca urmare a unor inforenergizări de un tip special, Datorită acestor caracteristici, Inforenergetică constituie adevărata
ceea ce se poate observa uşor urmărind modificările de colorit, caracteristici ştiinţă spirituală a viitorului, ea înglobând toate ştiinţele moderne, tehnice şi
şi aspect, ale creşterii dimensiunilor părţilor componente ale plantei -frunze, umaniste din prezent, caracteristice Creaţiei Domnului Dumnezeu încă de la
fiori, tulpină, etc. Geneză, descoperite parţial de oameni, însă mult mai târziu.
Examinarea factorilor benefici şi malefici din mediul înconjurător, Ştiinţele moderne lipsite de Dumnezeu şi nerespectând Legile Lui -
ierarhizarea valorică a acestora, evitarea sau anihilarea celor nocivi, constituie adică demonice, care au condus la toate nenorocirile şi ororile existente în
alte aplicaţii importante în ameliorarea condiţiilor de viaţă ale unui sistem viu societatea umană de până în prezent, nu mai sunt corespunzătoare de multă
animal, vegetal sau uman. Vom lua ca exemplu obiceiul de a ţine în dormitor, vreme, în special din sec. XX necesităţilor de elevare ale societăţii umane,
uneori chiar lîngă pat, unele obiecte metalice a căror prelucrare i.e. a indus resimţite tot mai puternic de un număr din ce în ce mai mare de oameni.
unele tensiuni, cu efecte malefice. Acest amănunt le face să devină In Inforenergetică se cunoaşte încă din 1990 că orice existenţă,
generatoare de radiaţii energetice şi informaţionale nocive. categorie (ştiinţă, artă, creaţie, activitate, sentiment, individ sau colectivitate)
In prima fază, efectul se rezumă la producerea unui somn neodihnitor, din care lipseşte Dumnezeu (IUBIREA) cu Legile Lui - este demonică,
uneori însoţit de coşmaruri sau vise obsesive; ulterior se poate ajunge la satanică (definiţie).
dizarmonii psihice sau la tulburări funcţionale la nivelul organelor ale căror Cele 10 grade ale cursurilor de inforenergetică organizate în
meridiane i.e. au fost afectate. România din luna mai 1990 până în decembrie 2006, de către Claudian
Investigaţia inforenergetică caracteristică direcţionată, constituie Dumitriu, au fost absolvite de cca 30.000 de oameni. Din decembrie 2006
un instrument redutabil de penetrare extrasenzorială a universului cauzelor următoarele 4 trepte i.e. de IO, au fost urmate de către o parte din cursanţii
subtile ale fenomenelor. Ea depăşeşte capacităţile noastre de percepţie i.e. şi acestea se vor finaliza în 2014. Cursanţii având toate profesiile şi
sensorială, dar le depăşeşte şi pe acelea ale AMC-urilor existente. ocupaţiile, responsabilităţile, titlurile ştiinţifice, posibile, acestea constitue
Rezultatele eforturilor de realizare ale unor AMC-uri performante în aportul adus de această nouă ştiinţă si de membrii acestor instituţii la

4
ameliorarea condiţiilor de viaţă nu numai din România, dar şi din toate ţările
Influenţate sau unde au ajuns aceşti oameni cu această pregătire specială 1. BUNUL SIMT-BS
benefică.
Inforenergetică a fost predată iniţial în principal oamenilor cu Semnificaţii simultane etalon:
oetăţenie română. Din septembrie 2002, ea este accesibilă tuturor 1. Scala valorilor etice spirituale benefice, corect formată;
oamenilor de toate cetăţeniile (ex: primul cetăţean străin (columbian), a 2. Simţul echităţii existent, normal, potrivit epocii, locului, tradiţiilor,
ajuns în 2003 în Bucureşti la gr. 5), care îndeplinesc baremurile de calitate naţiunii;
personală existente - ca garanţie minimă că această ştiinţă va fi utilizată 3. Iubire şi respect pentru Entităţile Divine şi creaţiile Domnului
numai în scopuri benefice pentru toate sistemele vii terestre şi nu în Dumnezeu (nu pentru ale oamenilor fără Dumnezeu);
scopuri personale (ca toate celelalte ştiinţe, care pot fi utilizate şi astfel). 4. Sentimentul, simţul ruşinii (pudorii) prezent, potrivit epocii, tradiţiilor
Aceasta este Calea (a noastră şi a celorlalte existenţe) locale, locului;
Adevărurilor Hristice despre Viată, (posibilă de parcurs numai de către 5. Capacitatea de a evita producerea de rezonanţe negative, chiar pentru
aceia care-şi pot însuşi Cunoaşterea Hristică necesară) deoarece numai cei cu sensibilitatea maximă;
aceia care au potenţele căpătate necesare, pot merge pe EA. 6. Capacitatea de a produce numai rezonanţe IE pozitive sistemelor vii
din nişa ie proprie.
Observaţie: Fiecare tip de BS momentan, variază funcţie de epocă,
tradiţii locale, vârstă, sex, educaţie, instruire raţională, influenţele altor
sisteme vii din nişa i.e.

Clasificarea BS se poate face:


A - In funcţie de tip - BS poate fi:
1. BSPOT.MIN. = potenţele minime de bun simţ de care dispune fiecare
structură (din cele 10) şi per total sistem viu.
2. BSCON.MIN. = numai ceea ce sistemul viu conştientizează minim din
potențele fiecărei structuri şi per total.
3. BSAPL.MIN. = numai ceea ce se aplică minim din ceea ce s-a
conştientizat.
4. BSUT.MIN. = arată cât anume din potențele de BS sunt utilizate minim
de o structură sau de întregul sistem viu.
Obs.: Primele trei se măsoară, iar Bsut.min. se calculează.

B - In funţic de origine, BS poate fi:

5
5. Bunul simţ ancestral - BSA - cu care EN soseşte la concepţie, lipsiţi de calităţi şi virtuţi umane dovedesc prin aceasta puţina lor
constant în fiecare viaţă, ancestral fiind în creştere continuă, deşi în credinţă în ED ale Sfintei Treimi. Ca urmare, numai la ENBP întrupate:
unele vieţi poate decădea.
6. Bunul simţ dobândit - BSDOB - constituie un ∆BS, cu plus sau minus, CDut.min. = Par. i.e. con.min.* Par. i.e. apl.min./ 102
pe care îl dobândeşte orice sistem viu în fiecare moment al vieţii cu
trup, care amplifică sau diminuează - BSA după deces. Credinţa manifestă minimă a unui sistem viu uman
Adică: variază direct proporţional cu mărimea credinţei
cunoscute conştientizate si cu mărimea credinţei în
BSTOT.POT.MIN.= BST0T.P0T.MTN.A + BSTOT.POT.MIN.DOB
Dumnezeu aplicate - dovedite prin numărul şi mărimea
FB (faptelor hune) făcute și a amploarei sacralizării vieţii
Unde în fiecare viaţă: BSTOT.POT.MIN. proprii; sau că produsul dintre fiecare parametru ie
↓ (virtute umană) minim conştientizat si acelaşi parametru
BSTOT.CON.MIN. ie (virtute) aplicat, este întotdeauna o constantă

BSTOT.APL.MIN
caracteristică, unică, la aceeaşi fiinţă umană
care indică mărimea credinţei manifeste minime a fiinţei.
Obs: La Mântuitorul Iisus Hristos toate BS erau egale. ENBP fără SB nu pot conştientiza că au calităţi,
↓ virtuţi, defecte sau vicii - ele le au şi le manifestă,
BSTOT.UT.MIN. utilizează în mod firesc conform gradului lor de elevare.
Sau:

BSut.min. = BSpot.min.*BScon.min.*BSapl.min./104 Această definiţie explică de ce ateii sunt lipsiţi de bun simţ, calităţi şi
virtuţi şi de ce au defecte, vicii - dar arată şi urmările la care ne-au condamnat
de unde: naţiunea toţi susţinătorii şi autorii laicizării învăţământului, a aparatului de
stat, etc.
CDut.min.= BScon.min.*BSapl.min/102 M. Iisus Hr. a realizat: BSPOT.MIN. = BSCON.MIN. = BSAPL.MIN. =
BSUT.MIN. = 100 pentru toate epocile si locurile terestre.
BSUTIL.MIN. = BSPOT.MIN. x CDut.min.
100 - BSPOT.MIN. = ∆BSPOT.MIN. —> exprimă gradul de elevare
100
spirituală → rezervele de BS potenţiale încă neobţinute prin eforturi proprii,
Formula de mai sus relevă un nou aspect al credinţei minime în
în fiecare viaţă şi moment al ei.
Dumnezeu manifeste, ca fiind direct proporţională cu bunul simţ
100 - BSCON.MIN. = ∆BSCON.MIN. —> exprimă gradul de elevare
conştientizat şi acela aplicat. Aşadar, oamenii lipsiţi de bun simţ sunt
spirituală → rezervele de BSCON încă neconştientizate din acelea potenţiale
lipsiţi de credinţă în ED ale Sfintei Treimi. Toate calităţile şi virtuţile
(din BSPOT.) existente, neobţinute încă prin eforturi proprii de conştientizare.
umane evidenţiate prin parametrii i.e. au acest aspect, adică oamenii
6
100 - BSAPL.MIN. = ∆BSAPL.MIN. —> exprimă gradul de elevare
spirituală → rezervele de BSAPL încă neaplicate din acelea conştientizate, însă:
neobţinute încă prin eforturi proprii de aplicare a BSCON. BSpot. ≥ BScon. ≥ BSapl. ≥ BSut.
100 - BSUT.MIN. = ∆BSUT.MIN. —> exprimă gradul de elevare
Spirituală → rezervele de BSUT încă neobţinute din acelea potenţiale prin Numai ceea ce se utilizează din BSdob. se adaugă la BSA. Ponderile
eforturi proprii de utilizare a BSPOT. influenţelor proprii EN, precum şi a acelora exterioare - ∆BS - diferă în
La fiecare fiinţă, BSA este zestrea de bun simţ pe care o are orice EN funcţie de gradul de elevare al fiecăruia.
(entitate de tip noesic) în momentul sosirii la concepţie, dintr-un cer ≥ 6. Fiecare tip de BS (pot., con., apl., ut.) pe fiecare structură şi pe
total sistem viu, în fiecare viaţă şi în fiecare moment al ei, variază între o
BSA.MIN. = BScreaţie.min. + Ʃ BSDOB.MIN limită maximă şi o limită minimă. Gradul de elevare al unui sistem viu este
caracterizat in fiecare moment de limitele minime ale BStot. - (BStot.min.) şi
Unde: ƩBSDOB.MIN. este acela dobândit ulterior creaţiei, în fiecare din nu de acelea maxime, obţinute prin concentrare, şi/sau sub influenţe benefice
cele "n"- vieţi parcurse (cu + sau -) până în momentul măsurătorii, astfel exterioare. De aceea, la măsurători se va menţiona întotdeauna tipul de BS si
încât: ce limită s-a măsurat.
Când BSTOT.AN = BSA0 + BSDOB n, acest BSDOB n (în fiecare viaţă "n") Funcţie de gradul de elevare, entitatea ce vine la concepţie, îşi alege
vine şi se adaugă la Ʃ BSDOB.A1 în "n" - vieţi anterioare, pentru a putea părinţii cu 3 - 6 luni mai înainte.Toate entităţile doresc venirea la concepţie
manifesta în fiecare viaţă tezaurul de BS. pentru elevare, in special acelea din cerurile coborâte. Entitatea coordonatoare
a cerurilor benefice (de la 1-10) acceptă venirea la concepţie numai pentru EN
Ca urmare, Una din principalele noastre sarcini si ale celor ce vin optime necesităţilor perioadei, instruite 'corespunzător. Oamenii neelevaţi
după noi este ridicarea CDUT. determină venirea la concepţie a unor entităţi puţin elevate, inclusiv din
anticeruri, trimise de către coordonatorii acestora.
Concepţia încă nu este un act coordonat de oameni, ci de către
arhistrategii cereşti; şi handicapatul şi geniul şi îngerii şi demonii, încă vin
la întrupare deocamdată numai pe motivaţii cunoscute doar de arhistrategii
cereşti şi nu de părinţi - care pot fi de aceea, numai aceia care îi merită pe
fiecare. Entităţile văd şi cunosc mai înainte de concepţie, succesiunea
BS1=BS0+BSDOB1 BS2=BS1+BSD2 evenimentelor viitoare. Se poate însă ca în timpul concepţiei realizate
necorespunzător (de părinţi aflaţi în stare de ebrietate, drogaţi, sau ca urmare
unde: BSD = bunul simţ dobândit;
a unui viol, etc.) o altă entitate de tip malefic, aflată în aşteptare, căreia nu-i
P 0...n = perechea de părinţi.
venise încă rândul la întrupare, să se substituie şi să ocupe locul la concepţie,
La fiecare treaptă, între 0 şi 1 este viaţa cu trup. Momentul 0 este
deoarece ENBP care ar fi venit iniţial, nu suportă i.e. ale unor beţivi.
momentul concepţiei, când EN (SN) vine curat la întrupare. Intre 0 şi 1
Din părinţii ce realizeayă concepţia necorespunzător (sub influenţa
entitatea are un timp în care însumează inforenergii:
alcoolului, drogurilor, mâniei, din răzbunare, prin viol, cu motivaţii meschine,
∆BSext. + ∆BSEN + ∆BSPATERN + ∆BSMATERN = ∆BSTOTAL ∆BSFĂT
etc.) nu s-a conceput niciodată un copil al cărui suflet să provină dintr-o

7
ENBP, ECBP sau înger. In cazul de mai sus rezultă un copil nedorit de părinţii Timpul Domnului Dumnezeu este format dintr-o succesiune de
obişnuiţi. Aceasta este soarta entităţilor puţin elevate care nu-şi optimizează şi evenimente (care curg cu o viteză din ce în ce mai mare, conform unor reguli
nu-şi aleg întotdeauna părinţii corespunzător. ce corespund Logicii Divine a Domnului Dumnezeu) în care sunt implicate
Când o entitate neelevată, decăzută vine la trup prin concepţie, ea existenţe din ce în ce mai multe, cu trup sau fără, cu atât mai multe, cu cât EN
determină venirea la trup a tuturor entităţilor puţin elevate sau decăzute, cu sunt mai elevate și invers.
care a fost corelată (pe care le-a afectat malefic sau benefic) până în După 1970, densitatea evenimentelor pe unitatea de timp terestru
penultima viaţă cu SF şi SB. Aşa funcţionează Legea Kharmei. a crescut continuu, creştere care este în accelerare.
"Intâi ne căsătorim şi apoi iubim" este un slogan vehiculat numai de In România, după 1990, trebuie să vină la trup doar entităţi din
oamenii puţin elevaţi spiritual. Acest slogan maschează de regulă interese cerurile ≥ 6,5 cu VA (vârsta astrală) ≥ 2,7 miliarde de ani. Cunoaştem că
materiale sau sociale meschine. vârsta Terrei este de 4,6 miliarde de ani, vârsta soarelui = 8,5 miliarde de ani.
Adevărata iubire între două fiinţe umane apare numai în cazul Sosirea la concepţie a ECB cu VA > 4.6 miliarde ani constituie evenimente
cănd: terestre benefice. Vârsta astrală a Mântuitorului Iisus Hristos = 15,6 miliarde
1. S-au întâlnit şi iubit de foarte multe ori în trecut (˃25 ori); de ani, El fiind prima fiinţă umană care a sosit şi călcat pe Pământ în urmă cu
2. Realizează sacralizarea iubirii lor (>91%), manifestându-L 16 .milioane ani, în zona Valea de Peşti din România, pentru a verifica dacă
fiecare pe Dumnezeu din sufletul lor faţă de partener; cu atât mai mult, în sunt favorabile vieţii umane toate condiţiile pregătite, existente.
fiecare viaţă se va naşte între ei un sentiment mai puternic, mai intens, iar Sosirea la concepţie a unei entităţi cu VA < 2,7*109 ani, duce la
bucuria reîntâlnirii le va fi mai mare. naşterea unei fiinţe handicapate spiritual, care nu înţelege lumea în care a
Intotdeauna ENBP a copilului este aceea care alege părinţii, niciodată venit, are reacţii nepotrivite situaţiilor în care este pusă (inclusiv cazul unor
părinţii (până în faza de evoluţie solară) nu-şi pot alege ENBP a copilului infractori), are experienţa insuficientă pentru o înţelepciune minimă necesară
conceput. La căsătorie dacii făceau nişte rugăciuni speciale pentru concepţie, prezentului.
influenţând-o benefic, obicei pierdut de cca 250 de ani. Acestea se regăsesc şi In acest caz, în primele 9 zile (cu ocazia controlului i.e. regulat)
în rugăciunile unor părinţi Ortodocşi, pe care le fac, pentru a le veni la după concepţie - atât în cazul când părinţii vor sau nu vor să aibă copii,
întrupare copilul potrivit. se apelează la terapeuţii i.e. gr.VII pentru corectarea i.e. a concepţiei
Se recomandă ca orice mamă si tată să se roage înainte de concepţie: realizate necorespunzător (sub influenţa băuturilor alcoolice, a
"Bunule Dumnezeu. Iisuse Hristoase. Sfinte Duh, rogu-Vă cu iubire, smerenie drogurilor, la fumători, urmare a violurilor, la mânie, fără iubire, din
si credinţă, trimiteţi-ne la concepţie, pentru întrupare prin noi, cea mai răzbunare, din interese meschine materiale sau sociale, etc.). Această
luminoasă si vrednică entitate din Impărăția Ta pe care nevrednicii de noi o tehnică de corectare se aplică în cazul când părinții vor să aibă copii sau
merită. Iți mulțumim fierbinte că ne mai ajuți odată și pe noi nevrednicii, pentru evitarea avortului provocat atunci când părinţii nu vor să aibă copii, in
Amin!" ambele situaţii respectându-se Legile Divine.
In acest caz, părinţii intervin spiritual în actul concepţiei, Fiinţele care au făcut mult rău - atât în timpul vieţii, cât şi după moarte
manifestându-şi un drept divin pe care nu-l mai utilizează de sute de ani. Se - trăiesc iadul pe care-1 merită (fiecare sistem viu primeşte ceea ce dăruieşte),
recomandă această rugăciune pentru toţi oamenii, nu numai pentru care poate fi cunoscut încă din timpul vieţii cu trup, ca şi raiul. De aceea,
inforenergeticieni. oamenii cu cât au fost mai malefici, după moarte îşi doresc mai mult decât
aceia benefici, să revină la trup pentru a-şi rezolva problemele mai grave de

8
kharmă rămase nerezolvate, apărând iar fiinţe decăzute, monstruoase, gen Caracteristici:
Hitler, dr. Mengele, Stalin, Hess, Potpol, etc. 1. Se măsoară pe scala valorică unică, numai per total sistem viu
Entitățile vin la întrupare ca urmare a dorinţei lor, concepţiei realizate între [-73; +100] cu semnificaţii adaptate.
de părinţi si a necesităţilor AL, nu datorită dorinţelor părinților de a le veni la 2. Valorile negative ale BS au semnificaţia antonimului -mitocănia,
întrupare numai îngeri drept copii; toţi oamenii vor numai îngeri drept copii - fiind caracteristice demonilor în trup, demonizaţilor, fiinţelor'cu SNO afectat
numai că puţini merită această răsplată, iar îngerii la rândul lor nu vor malefic, ateilor, decăzuţilor, depravaţilor, homosexualilor, lesbienelor,
niciodată să vină la beţivi, drogaţi, violatori, tâlhari, criminali, mincinoşi, etc. desfrânaţilor, etc.
Problemele kharmice dintre copii şi părinţi sunt marcate de diferite 3. Fiinţele având BSA < 39, întotdeauna sunt handicapate: dacă nu ar
simptome: copilul abia aşteaptă să scape de sub tutela părinţilor „sufocat" de exista părinţi decăzuţi, aceste fiinţe nu s-ar mai naşte!
atitudinea lor, în timp ce părinţii îl iubesc posesiv, autoritar, încălcându-i LA. 4. Fiinţele handicapate născute care au BSA, dar şi BSDOB mari,
Copilul - în acest caz - va părăsi părintele, sau se va revolta, manifestându-se întotdeauna caracterizează ENBPu. foarte elevate care au venit la concepţie
după cât de elevat este, de multe ori necorespunzător, violent. Indatorirea pentru a-şi ajuta părinţii să-şi rezolve subiectele de kharmă prin suferinţe, să
părinţilor si a copiilor, pentru ca să fie liberi, este să se ierte reciproc eleveze atât părinţii cât şi ele însele mai rapid (şi-au cunoscut; şi acceptat
pentru a se «elibera de Legea Kharmei. viitoarele suferinţe, în aceste scopuri). Câteodată fiinţele acestea sunt şi
După ce se dezdăunează fiinţele păgubite, acestora li se va cere iertare, deosebit de înţelepte (Vezi Esop, etc.), şi au VA mari.
iar dacă şi aceştia vor ierta, atunci aceia legaţi kharmic (inclusiv părinte - 5. Fiecare din cele 10 structuri temporare şi veşnice ale unei fiinţe îşi
copil) vor deveni liberi. aduce aportul propriu la vectorul total al BSPOT. şi al celorlalţi parametri i.e.
6. Unul din scopurile educaţiei spirituale familiale dar şi sociale
(necesitate existentă dar nesatisfacută în societatea românească, dar şi în
celelalte, datorită conducătorilor necorespunzători existenţi, în majoritate,
Evoluţia BSPOT.MIN. la cursanţii i.e.
datorită politicilor decăzute practicate) îl constituie eforturile ca BScon să
BSA = 39 pentru România din 1995 Din 01 februarie 2002
crească, pentru ca BSAPL.MIN. şi BSUT.MIN. să fie mai mari şi astfel să ajungă la
Tabel nr. 1
mărimea BSpot. atât individual cât şi social. Din acest motiv, laicizarea
C GRADUL învăţământului şi a statului constituie nenorociri neîntâmplătoare în societăţile
CCURSANTI I II III IV V VI VII VIII IX X umane - deoarece BSut. poate creşte numai la oamenii care au C.D. mare.
I IE D T D T D T D T D T D T D T D T D T D T
Egalitatea între valorile tuturor tipurilor de BSMIN. se realizează numai la
Intrare 1 40 7 46 12 51 17 56 20 59 24 63 28 67 33 72 38 77 43 82
ttTerminar 5 44 10 49 15 54 19 58 22 61 26 65 30 69 35 74 42 80 46 85 oamenii şi în societăţile foarte elevate, religioase.
7. Fiecare tip de BS are o limită minimă şi una maximă, în fiecare
perioadă a vieţii şi în fiecare viaţă. (Temă de cercetare pentru gr.6 : Aportul
NOTABS.MIN = 5 + 0,1087 x (BSMĂS.POT.MIN. - 39) fiecărei structuri la fiecare tip de BS).
8. Toate celelalte sisteme vii animale, vegetale, astrale, au fiecare
tipurile de BS proprii, care le caracterizează elevarea.
9. Unicitatea sistemelor vii include şi se manifestă şi prin fiecare tip
de BS propriu fiecăruia.

9
2 . REALIZAREA VOII DOMNULUI - RVD 4. Valorile RVDMIN. din intervalul [+81 ÷ +90] arată faptele bune
neoptimizate ce se încadrează în legile Divine, însă incomplet, având note
Reprezintă capacitatea umană momentană de a realiza, interior şi între "satisfăcător" şi "bine" (sunt interzise inforenergeticienilor).
exterior, firesc sau pe concentrare, cu L.A. (liberul arbitru) nesilit, voia 5. Valorile din intervalul [+91 ÷ +100], caracterizează bunii slujitori ai
Domnului Dumnezeu prin deciziile, influenţele, acţiunile şi manifestările lui Iisus Hristos, nu numai pe creştinii ortodocşi.
proprii. 6. Inforenergeticienilor li se interzic orice manifestări, fapte, acțţinui,
mariaje, prietenii, etc. cu RVDMIN. <100. Cei care le-au făcut în trecut, trebuie
RVDMIN. = LA x 100 să considere propriul MP facerea celor cuvenite pentru ca RVD-ul acţiunilor
VDD lor să devină 100 inclusiv ajutarea cu iubire a altor oameni pentru ca aceştia
să reintre pe calea iubirii, Mântuitorului Iisus Hristos.
7. Toate faptele cu RVDMIN. = 100 (adică acelea cu CDut.MIN. = 100
Totdeauna LA ≤ VD
recomandate inforenergeticienilor) fac parte din AL Sfintei Treimi. Nefacerile
lor sunt păcate făcute cu ştiinţă.
- LAMIN. - reprezintă manifestările minime, faptele realizate fară
8. In cazul faptelor cu RVDMIN ≥ 81 dar < 100, acestea sunt acţiuni
constrângeri, cu Liberul Arbitru.
incomplete, neoptimizate. Prin optimizarea faptelor cu RVDMIN. < 100 se
- VDMIN. - reprezintă nr. min. e fapte conf. Voinţei Divine
caută condiţiile, factorii, timpul, persoanele suplimentare, pentru că în final
- F - reprezintă fiinţa RVDMIN. al faptei optimizate să fie =100.
9. In decursul unei perioade de timp (zile, etc.) manifestările de RVD
Caracteristici ale unei fiinţe sau ale unei structuri a ei variază între un minim şi o valoare
1. Se măsoară pe scala valorică unică între -73 şi +100, pe fiecare maximă. Valorile maxime posibile ale RVD, momentane pentru o fiinţă sau
structură şi per total, cu semnificaţii adaptate. structură, reprezintă Capacitatea de Integrare - CI - a unei structuri a ei şi
2. Valorile negative (-73 + 0) arată faptele demonilor, demonizaţilor şi per total, în cerul corespunzător fiecăreia. Adică:
a celor cu SNO afectat malefic - ele caracterizează ateismul activ ce RVD ≤ CI RVDmax.. = CI Se obţine numai cu eforturi maxime,
urmăreşte contracararea, anihilarea A.L., constituind totdeauna păcate cu o voliţionale, prin mobilizarea tuturor resurselor ie.
gravitate mai mare sau mai mică; păcatele au totdeauna -73≤ RVD MIN. ≤ + 10. RVDmin.. Reprezintă nivelul de evoluție, gradul de elevare al
80. Păcatele cu RVDMIN. < 81 dar >0, sunt specifice ateismului pasiv; acelea fiecărei structuri și al ființei.
care au RVDMIN. < 0 caracterizează ateismul activ. 11. Indivizii, populațiile fiecarui cer sau anticer, a unei colectivităţi,
Cele mai grave păcate sunt acelea împotriva Sfântului Duh, care instituţii, sau naţiuni, sunt caracterizate de o limită minimă şi de o limită
au R.V.D.MIN. între -73 și -68. maximă a RVD.. CI. exprimă o integrare posibilă, realizată cu o frecvenţă mai
3. Valorile din intervalul [0 ÷ +80], ce caracterizează ateismul pasiv, mare sau mai mică, câteodată deloc (C.I. se realizează numai temporar). In
au semnificaţia păcatelor împotriva Creaţiei, iar acelea între -67 şi 0 au timpul sfintelor slujbe, meditaţiilor Hristice, aplicării tehnicilor i.e., a facerii
semnificaţia păcatelor împotriva ED ce pot fî iertate dacă se fac cele cuvenite, F.B., RVD se apropie de RVDmax.=C.I., iar ∆RVD pe structura noesică şi pe
creştine. total sistem viu în timpul acestora, poate ajunge = + 30.

10
Implicarea în Realizarea Voii Domnului - (I.R.V.D.) de Dumnezeu și Sfânta Fecioară Maria. Iisus Hristos este Cel mai mic şi Cel
Se măsoară ca şi RVD pe fiecare structură şi pe total, pentru a se mai iubit dintre Cei 33 de Fii ai Tatălui. Toţi Ceilalţi 32 Fraţi mai mari au grijă
constata cât anume se implică cu fiecare structură şi pe total, în realizarea Voii de Iisus Hristos, Il recunosc şi ascultă în mod firesc, din iubire, nu impus.
Domnului. Numele Lui Divin este Emanuel având semnificaţia Umilinţei
Intotdeauna: I.R.V.D.≤ 100 iar ∆I.R.V.D.> 0 Divine - specifică numai Lui!
Cu cât RVDMIN pe fiecare structură şi pe total este mai mare, cu atât
Limitele R.V.D. ale cerurilor determină pentru fiinţa respectivă un număr mai mic de suferinţe specifice în
Legea Kharmei şi un număr mai mare de răsplăţi meritate pentru eforturile de
LIMITA LIMITA DIFERENTA BILANTUL CARACTERIZAREA a părăsi Legea Kharmei şi de a intra în Legea Iubirii. Se constată că
NR. CERUL MINIMA MAXIMA ∆L:L2-L1 ƩR.V.D. CERURILOR
CRT. (L1) (L2) (L1+L2) persoanele care duc o viaţă de privaţiuni, isihastă, au RVD MIN. pe SF foarte
1. univers 11,21 17,35 + 6,4 28,46 ridicat (cei care nu mănâncă carne şi ţin posturi severe, parţiale şi totale de o
2. bivers 17,36 29,09 +11,83 46,35 JOASE
vreme mai lungă), ceea ce permite ca RVDMIN. pe SB, SN şi pe ST să fie
3. trivers 29,10 34,32 + 5,2 63,42 (INFERIOARE) deasemenea foarte ridicate. De ex., s-a constatat acest lucru la maica Veronica
4. tetravers 34,33 47,40 +13,07 81,73 (Vladimireşti), părintele Ghelasie (Frăsinei), părintele Cleopa (Sihăstria) -
5. pentavers 47,41 71,11 +23,70 118,52 când erau în viaţă, Omraam Aivanhof (când trăia), unii maeştri fondatori ai
6. sexavers* 71,12 99,24 +28,12 170,36 INTERMEDIARE unor arte marţiale, ca acela care a fondat Aikido - Morihei Ueşiba, considerat
7. heptavers* 99,25 100 + 0,75 199,25 pe bună dreptate ca fiind maestrul maeştrilor, etc. El a avut RVD min.: 46/ 85/
8. octovers- 100 100 0 200 98/ 91 fiind depăşit numai de foarte puţini sfinţi creştini atoniţi, sinaiţi, etc.
Orașul de : Respectarea posturilor creştineşti mici şi mari, a posturilor totale
ARGINT* suplimentare pentru pacienţii de care se ocupă inforenergeticienii, şi anume
SUPERIOARE
9. nanovers- 100 100 0 200 de 1-2 zile/săptămână până la vindecare, eforturile pentru alte FB contribuie
}Sfinți, Arhistrategi
ORASUL DE
AUR
ai Luminii la creşterea RVDMIN. pe SF mai mult şi mai puţin pe SB. In timpul sfintelor
→ ENTITATILE
10. decavers- 100 +∞ +∞ INF. DIVINE
slujbe creştine, a meditaţiilor hristice, a rugăciunilor, a aplicării tehnicilor i.e.
ORASUL DE de curăţare şi de redresare i.e., a facerii faptelor bune, RVD MIN. se măreşte,
OPAL
ajungând la valoarea RVDmax.= C.I.; în aceste cazuri poate crește chiar cu
+30. Acest ∆RVDMIN. pe noesic și pe total se atinge numai în timpul aplicării
* Cerurile din care entităţile vin astăzi la concepţie. tehnicilor i.e.
In toate cazurile de concentrare i.e., de eforturi pentru apropierea
Cerurile 8, 9 şi 10 sunt populate de indivizi care fac RVD 100 în mod I.R.V.D. de R.V.D., conectarea la Sfântul Duh este cauza creşterii RVDMIN. pe
continuu şi firesc, nu impus, pe concentrare ca în cerurile < 8. Aceste ceruri fiecare structură şi per total, mai puţin sau mai mult.
formează ceea ce poartă numele de Rai, Eden, Paradis, etc. Entitățile care Implicarea în realizarea Voii Domnului - IRVD - pe fiecare structură şi
ajung în Cerul 10 (Cele din Tronul Dumnezeiesc) sunt acelea care mai au de per total, este de asemenea corespunzătoare gradului de elevare spirituală a
făcut un pas pentru a ajunge în ființa lui Dumnezeu! Entitățile Divine sunt: fiinţei umane.
Domnul Dumnezeu, Iisus Hristos, Sfăntul Duh (Sfânta Treime), Ceilalți 32 Fii

11
Creşterile RVDMIN, IRVD, sunt determinate la rândul lor de MIN.
Atunci când RVDT.MIN. ≥90, IRVD = 100 şi DH POT≥ 67, apare efectul
amplificarea DHut.MIN. pe concentrare, datorită tehnicilor ie.
de neputrezire a trupului după moarte şi de mireasmă plăcută a lui,
caracteristic sfinţilor. Există sfinţi în multe religii ale Pământului, nu numai în
creştinismul ortodox.
Atunci când RVDMIN. corespunde valorilor cu risc de demonizare,
RVD la Cursanţii i.e.-ni De la 0l februarie 2002
fiinţele nu se pot vindeca, nu se realizează P.S.V.
GRADUL INCEPUT TERMINARE
Rugăciunile, studiul Sfintei Scripturi, a Vieţilor Sfinţilor. meditaţiile
F B N T ƩRVD F B N T ƩRVD Hristice prelungite, iubirea aproapelui. F.B.. eforturile de iertare - amplifică
I 20 59 65 58 144 21 60 69 60 150 RVDMIN. și pe SN și pe total.
II 22 61 70 61 153 23 62 71 62 156 Amplificarea RVD pe fiecare structură şi pe total, prin sacralizarea
III 24 63 72 63 159 25 65 73 64 163 vieţilor oamenilor şi prin desfăşurarea educaţiei spirituale pentru întreaga
IV 26 65 75 65 166 27 68 80 70 175 populaţie va determina micşorarea numărului şi a mărimii suferinţelor în
V 30 71 81 73 182 31 74 85 75 190 Legea Kharmei şi un număr mai mare de răsplăţi meritate. De persoanele cu
VI 35 78 88 78 201 37 80 91 85 208 RVDMIN. mic sau foarte mic, ca şi aceea care acceptă iubirea acestora, se
VII 39 84 95 85 218 42 86 97 91 225 ocupă îngerii păzitori ai kharmei- demonii. Facerea păcatelor micşorează
VIII 43 92 100 94 235 49 92 100 97 241 RVDMIN. a structurilor implicate în facerea păcatului.
IX 51 99 100 99 250 55 99 100 100 254 Suma valorilor absolute ale RVD MIN. pe F.B.N - ƩRVD este
X 61 100 100 100 261 65 100 100 100 265 denumit în Inforenergetică: ”Bilanţul RVD" care are valori diferite în
fiecare fază de evoluție umană (vezi gr. ˃ 6), cu semnificațiile de
Nota RVDTOT.MIN. = RVDTOT.MIN./8,80 - 1, 364 nsatisăcător, bun, foarte bun si deosebit.

Riscul de demonizare a unei structuri şi per total, apare astfel:


A-Temporar: când RVD MIN. ≤ 17; 56; 64; 41 (pe F, B, N, T) şi ƩRVD
≤137.
B-Permanent: când RVD MIN. ≤ 5; 24; 55; 35. ( - ” - ) și ƩRVD ≤84.

Când pe una dintre structurile victimei apare una din valorile de mai
sus (datorită acceptării iubirii unei fiinţe demonizate, decăzute spiritual, sau a
facerii unui păcat grav), ea se încadrează în cazul A sau B, cauza fiind pe
structura cu valoarea minimă de mai sus.
Timpul de demonizare temporară poate fi considerat un ”răgaz de timp
până la demonizarea permanentă" dacă nu se iau măsurile cuvenite de
exorcizare şi sacralizarea vieţii victimei.

12
3. CAPACITATEA DE A FORMA ALGORITMI tipul senzaţiilor, plăcerilor fizice, poftelor, saţietăţii, care privesc unele organe
CFA MIN. sau sistemul viu în întregime, acestea fiind echivalentul inteligenţei SF.
Intotdeauna CFAN.MIN. este determinant pentru CFAB.MIN.,
CFAmin reprezintă capacitatea de a organiza o cantitate — Qi minimă niciodată invers, deşi o influenţează.
- de informaţii specifice structurii şi fiinţei, mai mică sau mai mare, în Fiecare structură are potențe mai mari sau mai mici de CFAMIN.,
algoritmi mai simpli sau mai complecşi, conform unei scheme logice de corespunzătoare gradului de elevare, structurare, de a culege, recepţiona şi
calcul personale, pentru a afla un rezultat necunoscut iniţial (în momentul organiza energii, informaţii, concepte, supraconcepte specifice şi necesare
formării algoritmilor), care interesează cercetătorul. pentru care este specializată şi de a transmite apoi rezultatele celorlalte
Algoritmii de prelucrare a informaţiilor sunt determinaţi de tipul structuri (funcţia de interfaţă este îndeplinită de fiecare structură şi BCF dintre
operaţiunilor cunoscute în matematică (geometrie, trigonometrie, SF şi structura Sfântului Duh), pentru a răspunde la necesităţile unei structuri
informatică). Cu cât tipul acestor operaţiuni este mai complex, cu atât şi a sistemului viu.
inteligenţa necesară organizării algoritmilor şi utilizării informaţiilor
disponibile pentru aceştia este mai mare. In inforenergetică se consideră că Caracteristici:
algoritmii simpli sunt aceia care utilizează numai cele patru operaţii simple 1. Se măsoară pe scala valorilor unice, pe fiecare structură şi pe total
aritmetice. Algoritmii complecşi utilizează celelalte funcţii matematice sistem viu, numai între 0 şi +100, cu semnificaţiile adaptate.
complexe, ca: extragerea unui radical, ridicarea la o putere, formule şi Interesează în principal CFAB. MIN. şi CFAN. MIN.
funcţiile exponenţiale, etc. Fiecare din acestea determină scheme logice de 2. In fiecare perioadă de timp, au o variabilitate continuă între o limită
calcul şi programe mai complexe, realizate conform regulilor cunoscute din maximă şi o limită minimă atât la SB cât şi la SN şi pe total -
informatică. CFAmin. şi CFAmax.
Fiecare structură a unui sistem viu are potențe mai mari sau mai mici 3. Qi din psihologia modernă constituie o rezultanta numai parţială a
(în funcţie de specific şi de mărimea structurării ei), de a culege şi organiza CFAB.MIN. şi CFAN. MIN..
energii, informaţii, concepte, supraconcepte atât din nişa sa IE cât şi din 4. Suma valorilor CFAMIN. a SB şi a SN - ƩCFA - poartă numele de
interiorul său pentru a constata, analiza, sintetiza şi decide (acestea sunt Bilanţul minim al inteligenţei sistemului viu, care poate varia pentru
funcţiile SB), apoi executa propriile reacţii, în vederea atât a asigurării acelaşi sistem viu.
necesităţilor proprii (sau a altora),' cât şi pentru a asigura integrarea fiecărei 5. Intotdeauna ƩCFA este corelat cu ƩDHut, cu ƩPIE(C) etc., , acestea
structuri şi a întregului sistem viu (propriu sau al altora) în toate n - versurile se regăsesc atât în egregorul realizat individual cât şi în acela colectiv,
ce-i sunt compatibile. Numai în acest fel sistemul viu este viabil şi longeviv şi al naţiunii.
invers: numărul şi mărimea structurilor nemuritoare neconfigurate, determină 6. CFAN de toate tipurile (pot., con., apl., ut.) este direct proporțional cu
vulnerabilitatea şi longevitatea sistemului viu. V.A. CFAB de toate tipurile este direct proporţional cu VT. De aceea,
Capacitatea minimă de a forma algoritmi - CFAMIN. - este proprie inteligenţa demonilor poate fi superioară aceleia a oamenilor (numai
fiecărei structuri a sistemului viu care îşi aduce contribuția la inteligenţa totală când aceştia nu sunt în comunicare cu Dumnezeu, Iisus Hristos şi
a acestuia. La nivelul SF, i.e. culese prin intermediul celor cinci organe de Sfanţul Duh - ateii) deoarece aceştia au VA mai mare - existau mai
simţ (traductoare), ajută la formarea unor algoritmi primari, elementari, de înainte de a fi creaţi Adam şi Eva, sunt mai bătrâni astral (cei 9 îngeri

13
căzuţi din Rai, moment când a început diviziunea, multiplicarea
cerurilor). ƩCFAut.min.= ƩCFApot.min.* CDut.min./lOO
7. Mărimea CFAB este determinată in fiecare viaţă de educaţia instruire,
cultură, de pregătirea de un tip sau altul, de vârsta terestră - V.T., sex, Adevărata inteligenţă umană o au şi manifestă numai bunii credincioşi,
religie, profesie, care în fiecare viaţă, în primele trei părţi este spirală ateii fiind impotenţi în a o avea şi manifesta. Corespunzător cu vârsta terestră
ascendentă, la maturitate are o alură orizontală, iar apoi este o spirală - VT(CFAB), dar şi cu vârsta astrală VA(CFAn), ƩCFA variază, fiind
descendentă (vezi teorii filozofului V. Conta din 1919 care se aplică şi aproximativ constantă numai o anumită perioadă de timp dintr-o viaţă
inteligentei sistemului- viu). Căile de vehiculare a inforenergiilor terestră, de câteva luni, chiar mai puţin. Adică CFA este în funcţie atât de VT
fizici specifice organelor de simţ sunt constituite din sistemul nervos, cât şi de VA, aceasta' fiind motivaţia pentru care unii copii pot fi mai înţelepţi
precum şi din meridianele bioenergetice (Vezi Acupunctura - manual decât unii oameni bătrâni.
de dr. Ionescu Târgovişte, etc). De-alungul fiecărei vieţi şi în fiecare viaţă următoare, CFA cresc continuu,
Mixarea senzaţiilor fizice cu diferite afecte, sentimente provenind numai întrucât ajungerea în faza finală de evoluţie, de îndumnezeire, este marcată de
de la diferite SN, determină apariţia unor semnale specifice complexe de tipul o inteligenţă de tip divin. De aceea, în fiecare perioadă de viaţă terestră, CFA
satisfacţiilor, insatisfacţiilor, repulsiei etc. care privesc nu numai SF, ci şi au o anumită mărime, între o limită minimă şi una maximă, pe fiecare
întregul sistem viu cu toate structurile sale configurate (parţial sau total). structură i.e. şi per total.
Orice sistem viu are o structură specializată în recepţionarea, depozitarea, In fiecare epocă, fază de elevare şi în fiecare loc terestru - fiecare
prelucrarea, organizarea şi transmiterea numai a informaţiilor conştientizate naţiune are un anumit CFA rezultant pe fiecare structură și per total,
provenind de la toate celelalte structuri - structura biosică (SB), în afară de manifestă în egregorul naţiunii.
potențele de acest tip ale fiecărei structuri în parte (Memoria structurii - Psihologia modernă determină inteligenţa într-un mod necorespunzător,
temporară sau veşnică). De obicei, fiinţele umane, etc., neelevate utilizează cu ajutorul parametrului Qi - coeficientul de inteligenţă, stabilit astfel:
pentru propria SB numai IE provenind de la cele cinci organe de simţ,
ignorând de regulă IE provenind de la cele opt structuri ale SN. Qi = Cant. de inf. posedate dovedite/Qinf.minime stabilite conf.
Cu cât o fiinţă umană este mai elevată spiritual, cu atât utilizează mai mult timpului şi locului x 100
în algoritmii SB, IE provenind de la SN, de o mie de ori mai bogate în
conţinut decât IE provenind de la cele cinci organe de simţ ale SF (Vezi In fiecare perioadă de timp şi în Psihologie apar diferite formulări vagi
ecuaţia realităţii în inforenergetică). De aceea, numai aceste fiinţe umane se sau foarte vagi care nu clarifică diferitele fenomene şi existenţe în mod corect.
integrează direct în toate cerurile ce se găsesc în acest univers şi în afara lui, Se constată că amplificarea CFAMIN. pe SN prin metode specifice,
celelalte ( care utilizează numai informaţiile celor cinci organe de simț) nu se determina amplificarea CFAMIN. şi pe SB. în timp ce eforturile numai cu SB
pot integra corect, cu toate urmările. au de obicei rezultate mediocre.
Adevărata inteligenţă umană este determinată de ƩCFAut. a tuturor Această determinare este vagă, imposibilă, inaplicabilă unor fiinţe
structurilor (10). Fiinţele umane primitive sau decăzute, acordă ponderea handicapate, autiste sau în stare de somn.
maximă de interes senzaţiilor fizice, poftelor, plăcerilor, satisfacţiilor, In inforenergetică, Qi se determină, biodetectează cu raportorul şi ansa, ca
celelalte fiind ignorate în totalitate (de ex. violatorii, criminalii sadici, etc.). rezultantă a SN şi SB, obţinându-se rezultate deosebit de precise, net
Bilanţul inteligenţei utile a unui sistem viu se calculează astfel: superioare, chiar în cazurile de mai sus.

14
CFAMIN. pe fiecare structură şi per total se antrenează pentru ameliorare 2. CFAUT. - este inteligenţa utilă, manifestă, care se eulculează:
prin eforturi specifice amplificate progresiv, voliţional. In paralel, este bine de CDUT
a se antrena şi memoria (capacitatea de depozitare, stocare, accesare a CFAUT.MIN. = CFAPOT.MIN. X ----------
informaţiilor specifice). Fiecare structură în afară de CFA are şi memorie 100
proprie. Concentrările IE pentru a se realiza meditaţii hristice, rugăciunile
către Sfânta Treime aplicarea cât mai frecventă a tehnicilor IE. determină De aici se observă că mărimea inteligenţei este direct proporţională cu
amplificarea accelerată a CFAB.MIN., si CFAN.MIN. mărimea credinţei în Dumnezeu (vezi „CD cât bobul de muştar" - Iisus
Fiinţele care nu se roagă, atee, care nu fac meditaţii hristice şi nu aplică Hristos).
tehnicile LE. (de curăţare - redresare) obţin rezultate mediocre. Eforturile
numai cu SB: a învăţa = a toci, nu sunt suficiente. Mântuitorul Iisus Hristos (etalon de inteligenţă) a
Neimplicarea SN în procesul de învăţare frânează elevarea spirituală,
deoarece tot ce se învaţă cu SB fără implicarea SN. se uită. Uitarea în acest avut:
caz este totală, în timp ce în cazul utilizării SN în procesul de meditaţie AB = 370 şi CFAN = 470
simultan şi care urmează învăţatului, I.E. însuşite se depozitează şi în SN şi
pot fi trecute oricând din subconştient în conştient, în mod voliţional, ∆1CFAMIN. = CFAN.MIN. - CFABMIN.: diferenţă de elevare a SB față de
chiar dacă raţional I.E din SB s-au şters datorită capacităţii limitate a SB de SN.
stocare a I.E. In acest caz, se manifestă numai o uitare aparentă, întrucât ∆2CFAMIN. = 100 - CFAMIN. : rezerve de elevare a inteligenţei.
I.E stocate în SN pot fî recuperate. Din acest motiv, ateii au de regulă De aceea Mântuitorul Iisus Hristos a subliniat totdeauna importanţa
memoria scurtă; credinţei: "Credinţa ta te-a vindecat". Eforturile voliţionale de amplificare a
Algoritmii realizaţi de o structură şi per total conform CFA, sunt CFAMIN. pe fiecare structură şi pe total sistem uman viu prin antrenament
caracterizaţi de: specific, asigură creşterea şi menţinerea inteligenţei la cote foarte ridicate;
1. Cantitatea de informaţii - Qi conţinută de algoritmi. rugăciunile, meditaţiile hristice şi învăţatul favorizează stabilizarea CFAMIN. şi
2. Complexitatea - Cx a prelucrărilor de informaţii similar complexităţii PCMIN. nivele ridicate.
blocurilor de calcul dintr-un computer, pentru cele patru operaţiuni, ridicare la Variabilitatea CFAPOT. MIN. de-a lungul cursurilor de inforenergetică:
o putere, extragerea unei rădăcini, de selectare a unor valori funcţie de un
anumit prag, etc. CFA este mai mare când numărul de operaţiuni efectuate, CFAPOT. MIN. CORECTAT - la cursanţii IE 10 februarie 2009
complexitatea acestora și cantitatea de informaţii vor fi mai mari si invers.
Cu cât CFAMIN. a unei structuri este mai mare, PIE a structurii este INCEPUT GRADUL I.E.
mai mare şi invers. Adică prostul (individul cu inteligenţa minimă) are şi PIE CURS I II III IV V VI VII VIII IX X Asp. Cand. IO IO
IO IO SÂNT
minim al personalităţii sale, iar RA a structurii şi per total este mică. CFA este Pe SB: 70 72 74 76 78 81 84 87 90 93 96 98 101 105
corelat cu toţi ceilalţi parametri I.E. Pe SN: 65 67 70 72 75 77 81 85 89 93 98 105 111 117
Ʃ CFA 135 139 144 148 153 158 165 172 179 186 194 203 212 222
CFA poate fi:
1. CFAPOT. - este inteligenţa, potenţială, dar nermanifestă, se
măsoară;

15
Notă: Valorile maxime considerate pentru nota 10: la CFA = 130 iar benefice; şi arhistrategii întunecaţi au CFA ridicat (demonii) - întotdeauna
la ƩCFA = 240 inferior îngerilor de lumină şi celor din cerurile 8,9 şi 10.

ACEASTA ÎNTRUCÂT PRINCIPALA IMPOTENŢĂ A ÎNGERILOR


ÎNTUNECAŢI ESTE IMPOTENŢA ÎN IUBIRE HRISTICĂ, CEEA CE
LE DETERMINĂ POTENȚE REDUSE DE A FORMA ALGORITMI
DEOSEBIT DE INTELIGENŢI. PRIN INTELIGENŢA LOR ACEŞTIA
EXPRIMĂ ÎNTOTDEAUNA URA, DEZBINAREA, CEARTA,
DEZORGANIZAREA, DEZORIENTAREA, DISTRUGEREA,
NEGAREA ŞI CONTRACARAREA A TOT CEEA CE ESTE DE LA
DUMNEZEU. DEMONII FIIND MAI BĂTRÂNI ASTRAL DECÂT
OAMENII (AU VA >) SUNT MAI INTELIGENŢI DECÂT OAMENII
ATEI, PUŢIN ELEVAŢI SAU DECĂZUŢI SPIRITUAL; DEMONII NU-
I POT DEPĂŞI ÎN INTELIGENŢĂ NUMAI PE OAMENII CARE AU
CREDINŢA UTILĂ, MANIFESTĂ, TRĂITĂ - CDUT.≥90.

Grade curs IE In fiecare fază de evoluţie umană şi în fiecare viaţă CFA a structurilor
şi ƩCFA se schimbă.
Nota inteligenței după CFAMIN. și după ƩCFA:
Ierarhizarea inteligenţei sistemelor vii umane în faza de
CFApot.min.măs evoluție solară (început)
CFAPOT.MIN. = -----------------------
13 P
SEMNIFICATIA
CFA
Ʃ (B+N) M
<124 Retard mental, debilment
NOTA ƩCFA POT. MIN. = SCFA POT.MĂS./24 =124 Nomală minimă
≥135 - -”- medie
CFA ≥ 100 indică oameni angelizaţi sau îndumnezeiţi, similari
≥144 - -”- bună
îngerilor sau ED, ajutaţi de aceste ierarhii de lumină necreată datorită
≥157 - Inteligență ridicată.
cărora au inteligenţe angelice (vezi marii sfinţi, martiri, mucenici
≥164 - -”- foarte bună, sfinți.
creştini).
Maeștri sp
ƩCFAut. constituie un alt criteriu de realizare a ierarhiilor cereşti din
≥174-≥180 - Genii, unii sfinți, maeștri spirituali
care fac parte şi acelea terestre. CFA poate conţine informaţii malefice sau
≥200 - Intelig. Dumnezeiască (unii sfinți,

16
E.D.) c) <100 - în curs de elevare spirituală, mistici, nu
conştientizează si nu aplică tot ceea ce este necesar sufletului lor (nu pot
Clasificarea retardului, în funcţie de Qi biodetectat în datorită lipsei de pregătire biosică, raţională sau a lipsei unui îndrumător
psihologia modernă: spiritual sau nu vor), nu fac încă eforturile necesare pentru aceasta, au
nevoie de un îndrumător spiritual SAU DE O LECŢIE DE VIATĂ
Qi ƩCFAcoresp. SEMNIFICAȚIA DURĂ.
50 ÷ 68 <124 alienare, debilment, etc. Toti factorii agresori specific umani, micşorează
(retard uşor). CFApot.min. si CFAut.min. a structurilor, fiinţelor si a
35 ÷ 49 <110 retard mental mediu.
societăţii umane cu membrii afectaţi malefic, în special prin
20 ÷ 34 <81 retard mental sever
(imbecilitate). prezența ENM, ECM, a demonilor, (este obiectivul strategic
<20 <66 Idioţenie. al acestora) sau prin afectarea malefică a SNO.
Cu cât T.I. este < 100 cu atât fiinţa umană are necesităţi de învăţare a
cunoaşterii spirituale, de conştientizare, aplicare, mai mari a Invăţământului
CFApot.min. este un parametru i.e. ce se măsoară pentru optimizările spiritual, de facere a FB, etc.
profesiilor, activităţilor, misiunilor, locurilor de muncă, mariajelor, La oamenii foarte elevaţi la care CFA au valori apropiate de 100, când
prieteniilor, funcţiilor sociale, etc., care pentru o desfăşurare optimă, aceştia greşesc sau păcătuiesc şi pierd (nu-1 mai merită) ajutorul îngerilor şi
longevivă, necesită un anumit ƩCFAut.MIN. (inclusiv pentru preşedinte, al ED, CFA al lor scade drastic pe SN şi pe SB determinată de aceea de pe
miniştri,etc). Pentru evitarea conflictelor se recomandă ca decalajul între SN, ceeace se observă la toţi aceea care au devenit dizidenţi ai SRR.
parteneri să fie ∆CFAB.MIN. și ∆CFA N.MIN. ≤ 4. Când decalajul este mai mare, La optimizarea categoriilor se măsoară: EBFMIN. C, RVDMIN..,
apar complexele de inferioritate şi de superioritate, divergenţele, direct ƩCFApot, ƩCFAut, ACC, şi se face Ʃ. Se prezintă doar rezultatele, dintre
proporţionale cu mărimea decalajelor, cu toate urmările. care numai beneficiarul optimizării alege.
Mărimea raportului dintre: Unele activităţi necesită ori CFAB.MIN. ori CFAN.MIN. ori EBFMIN ori
RVDMIN.. mai mari decât la altele (în acest caz ƩCFA va hotărî care este fiinţa
CFAB.MIN/ CFAN.MIN. * 100 = T.I. cea mai potrivită si mai puţin ceilalţi parametri IE din optimizare): analist
programator, matematician, informatician, preot, medic, ministru, preşedinte,
- Tipul inteligenței care poate fi: preşedintele Curţii de Apel, preşedinte de tribunal, comandant de unitate, etc.
Inteligenţa structurilor (ƩCFAut) este în funcţie de V.A. şi de CDMIN
T.I.: a) >100 - Neelevată, raţională, caracteristică puţin fiind în continuă schimbare, ameliorare în fiecare viaţă şi de-alungul tuturor
credincioşilor şi ateilor. vieţilor. Aceasta este explicaţia pentru care inteligenţa se măreşte la oamenii
b) =100 - Armonioasă, caracteristică unor fiinţe foarte care-şi sacralizează viaţa, mărindu-şi astfel CDMIN.
primitive sau la maeştrii spirituali, la unii sfinţi, la ED.

17
Structurile ale sistemelor vii umane:
4. NUMĂRUL DE STRUCTURI-NS
Nr DENUMIREA CENTRII IE GRAD
Cele 10 structuri ce caracterizează un sistem viu se pot găsi în STRUCTURII ÎN SPECIFICI DE
următoarele stări: INFORENERGETICĂ COORDONATORI CONFIGURARE
1. De germene, nestructurate, neconfîgurate, fără energii, ca şi BCF- AI BCF + *
urile şi centrii IE ai lor - ca penultimele două structuri nemuritoare, aferente STRUCTURI
cerurilor 8 şi 9. 1 Fizică Structuri l.Mufadhara,
2. Configurate parţial (structuri, BCF-uri şi centrii IE). In acest caz, temporare Swadisthana,
fiecare dintre acestea îşi îndeplineşte funcţiile specifice nurnai parţial, direct Manipura
proporţional cu mărimea configurării. In această situaţie sunt structurile:
2 Biosică 4.Anahata
Sacră (6), a Cunoaşterii prin Iubire (7) şi a Sfântului Duh (10).
5. Vishuda 100%
3. Configurate în totalitate, 100% - cele 2 structuri temporare şi
3 Noesică 6.Ajna

Structuri nemuritoare
primele 3 structuri nemuritoare (numai la oameni şi umanoizi),
corespunzătoare cerurilor nr. 1, 2,3,4, şi 5. 4 Enisică
Datorită structurilor configurate parţial şi a celor în stare de gerrnene, 5 Eonică 7.Sahasrara
acestea nu-şi îndeplinesc funcţiile de interfaţă între structura Sf. Duh şi 6 Sacră 8.Centrii
structurile temporare inferioare, ceea ce afectează malefic, frânează crucificării (3) < 100%
îndumnezeirea oamenilor. 7 A cunoaşterii 11.Centrul de argint
Aceste structuri se configurează numai prin eforturi vcoliționale iubirii
conştiente de sacralizare a vieţii personale, de aplicare a tehnicilor ie, de 8 A integrării 12.Centrul de aur Stadiu de
facere a FB, etc. prin iubire germene
9 Divină 13.Chakra Divină
NS la cursanţii ie 01.02.2002 (centrul opalin)
LA I II III IV V VI VII VIII IX X 10 A Sfântului Duh Canalul ie al
INCEPUTUL
GRADULUI Sfântului Duh < 10 %
NS 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 (Scânteia Divină)
ULTIMA
FORMATA 58 40 66 60 74 70 66 62 5 65
[%]

18
• Centrul i.e. de aur - situat deasupra "centrului de argint", la cca 15
* la un om normal cm., tot de formă cilindrică (discoidală), cu diametru şi grosime diferite,
Comentariu: Deosebirea dintre oamenii Vechiului şi Noului pentru fiecare fiinţă umană indicând potenţele manifeste de iubire spirituală.
Testament este numărul de structuri, BCF şi centri i.e.: 9 structuri, 9 BCF şi Are culoarea aurie. Se recomandă măsurarea acestuia la partenerii de cuplu.
10 centri ie - şi 1 canal i.e. - atunci, faţă de 10 structuri, 10 BCF şi 13 centri • Centrul i.e. Divin (opalin) - are forma unei cruci spaţiale orizontale,
ie şi 1 canal i.e.- în prezent. Acelora le lipsea structura sacră, BCF cu capătul spre înainte. Indică amploarea comunicării bivoce cu ED ale
corespunzător şi cei trei centri ie ai crucificării - dăruite de Mântuitorul Iisus Sfintei Treimi. Lipsa lui arată ateismul pasiv sau activ. In centrul braţelor
Hristos în anul 33 d.Hr., însă numai acelora care cred în El şi-L iubesc. crucii este situat un cerc în interiorul căruia se găseşte un triunghi înscris, iar
BCF a structurii sacre se găsește în BCF - C.I.U. în centrul triunghiului este situat un ochi, cu toate urmările şi semnificaţiile
acestor simboluri. Deasupra cercului de la intersecţia braţelor pleacă cilindrul
• Centrii crucificării (în număr de trei): reprezentând:
- doi sunt situaţi la nivelul umerilor (în exterior, câte unul în dreptul • Canalul i.e. de legătură cu Sfântul Duh. Acesta are rolul centrului
fiecărui umăr) şi au forma unei cruci cu faţa în sus, cu braţul lung în partea IE al structurii Sfântului Duh şi al BCF corespunzător acestuia, în comunicare
opusă umărului. cu Sf. Duh. Are culoarea opalină.
- unul la picioare, pe verticală (centrul i.e. Puntea Om - Dumnezeu - Toţi aceşti centri i.e. superiori Sahasrarei sunt exteriori SF, ei sunt
P.O.D.), de forma unui trunchi de con, similar acelora din palme. Acest coordonatori ai BCF specifice, care sunt în interiorul aceluia de contact
centru i.e. se măreşte când labele picioarele sunt aşezate unul peste celălalt. informaţional cu universul (BCF ciu).
Dimensiunea lor maximă se atinge atunci când laba piciorului drept este După decesul clinic toţi aceşti centri i.e. dispar, se dezagregă de lângă
aşezată peste cea a piciorului stâng (poziţie în care a fost crucificat SF, rămânând în exteriorul EN degajate numai aceia corespunzători gradului
Mântuitorul Iisus Hristos). ei de elevare spirituală.
Mărimea acestor centri i.e. denotă mărimea capacităţii de jerfă Fiinţele umane cu MP deosebite au centrii I.E., ai structurilor noesice
din iubire - C.J. a fiinţei, au culoarea albă - rozalie - strălucitoare şi sunt superioare în diferite nuanţe, cu străluciri mai mari, câteodată fiind marcaţi cu
necesari oamenilor cu MP deosebite (Vezi sfinţi, lideri spirituali, martiri, etc). diferite benzi de lumină, eşarfe de nuanţe schimbătoare, (vezi scrierile
Aceşti centri i.e. sunt darul Mântuitorului Iisus Hristos pentru toţi măicuţei Veronica de la mănăstire Vladimireşti). Eforturile voliţionale ale
aceia care îl iubesc şi cred în El, din Vechiul Testament şi din timpurile unei fiinţe umane de sacralizare a vieţii, de trăire şi tăcere a învăţăturilor
Noului Testament, care astfel capătă şansa îndumnezeirii pe care ceilalţi nu o Mântuitorului Iisus Hristos, determină accelerarea configurării structurilor,
au, rămânând în situaţia vechii AL. Celor cărora le lipsesc aceşti centri i.e., BCF şi a centrilor i.e.
BCF şi structura sacră (corespunzătoare), sunt ateii activi.
• Centrul i.e. de argint (a cunoaşterii hristice) este situat deasupra
capului cam la 10-12 cm. Are formă de disc cu dinametrul şi grosimea diferite
(cca 20- 60 cm diametru şi cca 3-10 cm grosime) pentru fiecare fiinţă umană.
Mărimea lui arată aptitudini în însuşirea şi aplicarea învăţăturilor
Mântuitorului Iisus Hristos în timpul vieţii. Are culoarea argintie strălucitoare.
La atei este invizibil.

19
canal benefic sau malefic, un canal de lumină sau de întuneric, prin ceea ce
hotărăşte cu LA să manifeste.
5. IERTAREA PĂCATELOR -I.P. Pământul reprezintă una dintre cele mai importante şcoli pentru
ENBPu. care vin la această „şcoală". Pe Geea, acestea participă la două tipuri
1. Pământul - şcoală a desăvârşirii de învăţământ: unul conştientizat şi un alta neconştientizat.
Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: Cel neconştientizat constă în nenumăratele lecţii de viaţă pe care
„Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; fiecare ENBPu. întrupată le trăieşte şi din care fiecare învață conform
şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, gradului de evoluţie, potențelor şi tendinţelor sau voinţei personale. Poate fi
peste toate animalele, asemănat cu învăţământul obligatoriu din sistemul actual de învăţământ
peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi ENBPu. întrupate, care au ajuns la un nivel mai ridicat de evoluţie
peste tot pământul! " participă la un anumit tip de învăţământ - unele de tip pur raţional (demonic,
(Facerea 1,28) având motivaţii numai de natură materială şi socială), iar altele (mai evoluate)
la unul de natură spirituală - având motivaţii şi conţinut hristic şi un program
Intre structurile nemuritoare ale sistemelor vii se creează legături de de învăţământ conform prevederilor Arhistrategiei de Lumină (AL) al Sfintei
natură spirituală, pe măsură ce acestea intră în contact unele cu altele de-a Treimi.
lungul evoluţiei lor, începând din momentul Genezei.
La Facere, toate sistemele vii au avut legătura perfectă cu Creatorul 2. Importanţa IP în relaţiile dintre sistemele vii
având EBF, ACC, RVD=100 - atunci iertarea păcatelor care nu existau, era IP „Fiţi buni între voi şi milostivi, iertând unul altuia, precum şi
= 0, Adam şi Eva neavând ce-şi ierta numai reciproc, ei nu cunoşteau păcatul Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hristos " (Efeseni 4, 32)
şi de aceea erau fericiţi mereu. „De veţi ierta oamenilor greşelile lor, iertavă-va şi vouă Tatăl
Pentru a evolua, ENBP umană - ENBPu. de diferite tipuri - după vostru Ceresc " (Matei 6, 14)
căderea în păcat datorită demonilor rezultaţi din primii îngeri căzuţi în Oamenii (kharmici) venind în contact reciproc, uneori greşesc sau
neascultare şi păcat - sunt trimise pe diverse corpuri cereşti în vederea păcătuiesc unii faţă de alţii şi ajung să aibă „subiecte de neiertare" faţă de
îndumnezeirii lor sub influenţa demonilor, a îngerilor şi a ED umane întrupate semenii lor, faţă de ei înşişi şi chiar faţă de Entităţile Divine. Păcatul este
şi destrupate. Indumnezeirea are loc iniţial în Legea Kharmei, apoi în călcarea legii divine, voluntară sau inconştientă. Păcatul primordial,
principal în Legea Iubirii. strămoşesc a fost comis de Adam şi Eva, care au făptuit iniţial greşeala
Prin puterea ce i-a fost dată încă de la geneza sa, omul fiind interfaţa neascultării lui Dumnezeu, apoi păcatul cu fapta muşcării din fructul oprit al
între toate existenţele destrupate din ceruri (creeaţiile de lumină) şi anticeruri Cunoaşterii (pentru care nu erau pregătiţi).
(autocreaţii) şi celelalte sisteme vii - vehiculează |pe Pământ informaţii, După căderea în păcat şi alungarea din Rai, Adam şi Eva sun primii
energii, algoritmi, concepte, supraconcepte şi algoritmi de supraconcepte - oameni care au cunoscut regretele şi ruşinea, întrucât până atunci din BS-ul
benefice sau malefice, în funcţie de manifestările sale cu LA, care la rândul lor lipsea ruşinea.
lor atrag ENP din cerurile şi anticerurile corespunzătoare. Regretele şi ruşinea atrag după sine pe Pământ şi în cer iertarea ca o
Cu alte cuvinte, el este direct responsabil de tot ceea ce există bun sau necesitate. A ierta înseamnă a scuti din iubire pe greşitor sau păcătos de o
rău pe această planetă. Omul în sine, prin ceea ce reprezintă poate constitui un pedeapsă, a trece cu vederea din iubire o greşeală, o vină, un păcat făcut pe

20
Pământ, sau pe alt corp ceresc. IP este foarte importantă în relaţiile care se Atât timp cât I.E. emise de un sistem viu SV1 către un SV2 sunt de
creează între sistemele vii, deoarece în momentul în care acestea cea mai bună calitate (EBF, ACC, RVD=100), SV1 este protejat de Sf. Treime
interacţionează, între ele se formează legături kharmice (de neiertare) sau de şi indiferent ce emite SV2 către SV1, acesi din urmă nu va fi afectat pentru că
iubire (de iertare). în Legile Bunului Dumnezeu va recepţiona doar IE, algoritmi, concepte,
Acest lucru le va afecta structurile veşnice (SN) şi temporare (SF şi supraconcepte de tipul celor pe care le-a dăruit. Menţinerea emisiei la
SB), ceea ce se va putea observa în comportamentul lor ulterior. Sistemele vii parametrii i.e. ridicat permite lui SV1 „dezlegarea" de SV2. In caz contrar,
neiertătoare (kharmice) vor avea parte ulterior de acele caracteristici (de protecţia sa este afectată şi SV1 poate primi pe legătura i.e. creată, IE care îl
regulă negative) pe care nu le-au iertat. pot pune în suferinţă datorită parametrilor i.e. scăzuţi pe care îi pot avea. In
momentul în care este acordată iertarea, parametrii i.e. minimi ai unei
legături i.e. cresc.
Legăturile i.e. malefice pe care le are un SV cu alte SV, fac ca şi
legătura lor cu Sf. Treime să fie afectată şi să se afle sub valoarea optimă,
ceea ce va face ca SV să intre în suferinţă. De aceea este bine să ascultăm
sfatul Sf. Apostol Pavel, care spunea: „Să nu apună soarele peste mânia
voastră" (Efeseni 4,26) şi să rezolvăm cât mai rapid problemele de iertare
Pentru a şti ce fel de relaţie există între două sisteme vii putem măsura care apar de-a lungul existenţa noastre.
valorile minime ale EBF, ACC şi RVD ale legăturii formate între ele. Vom Fiecare ENBPu. întrupată are multiple legături i.e. de rudenie realizate
obţine valorile minime semnificative pentru aceşti parametri i.e., care ne arată cu alte ENBPu. de la Facere şi până în prezent, pe care le numim Arborele
cum se înţeleg cele două SV, cine este agresorul (cel mai puţin elevat) şi cine genealogic al acesteia (se înţeleg prin aceasta atât arborele genetic - dintr-o
victima (cel mai elevat). viaţă, cât şi cel spiritual - din toate vieţile întrupate anterioare).
In cazul în care facem aceste investigaţii pentru un pacient - îl putem Subiectele de iertare (contribuţie la îndumnezeire şi bucurie) sau
ajuta facându-i şi recomandările de rigoare necesare (tratamentului i.e. pentru neiertare (contribuţie la îndrăcire, suferinţe) din vieţile anterioare pot fi
punere în stare de vindecare - PSV, când este necesar ca IP = 100. recunoscute la prima vedere prin simpatia sau antipatia (respingerea) pe care
Dacă minimele EBF, ACC, RVD ale legăturii sunt : o manifestă o ENBPu. întrupată faţă de alta ( valabil şi pentru unele SV mai
- Cuprinse între [81 - 91], atunci legăturile sunt benefice, dar cu evoluate din regnul animal), care ne-au determinat decăderea spirituală - iar
subiecte de iertare încă nerezolvate; acelea de simpatie ş iubire ne indică oamenii care prin iubirea lor hristică ne-
- între [91 - 100], legăturile sunt foarte benefice, dar cu subiecte de au ajutat să ne îndumnezeim altădată, inclusiv prin iertarea de către ei a
iertare rezolvate doar parţial; greşelilor și păcatelor noastre.
- =100, legăturile sunt benefice, în Voia Domnului cu subiectele de
iertare rezolvate integral; 3. Iertarea - dar de iubire
- <81, atunci legăturile sunt malefice, ceea ce înseamnă că între SV „Omul se îndreaptă din fapte, nu numai din credinţă"
există subiecte de neiertare grave care trebuie rezolvate; aceste legături nu (Iacov 2, 24)
sunt în Voia Domnului. Capacitatea de iertare a păcatelor - CIP a unui om ne arată câte
păcate pot fi iertate de către acesta din totalul greşelilor şi păcatelor care se

21
fac împotriva lui. IP pe Pământ este înregistrată în BDD ca o faptă bună, un Acest obicei este caracteristic persoanelor neelevate, lipsite de curaj,
dar de iubire, care dacă este acordată autorului greşelii sau faptei rele pe incapabile să-și asume responsabilităţi, cu discernământ și cunoaştere hristică
Pământ, acestuia i se va ierta de către Mântuitorul Iisus Hristos şi în cer slabe.
păcatul făcut - cu excepţia păcatelor făcute împotriva Sfântului Duh care nu In funcţie de gradul de elevare o persoană conştientizează și îşi asumă
pot fi iertate nici pe pământ nici în cerurile de lumină (8,9 şi 10). 100% responsabilitatea comiterii faptei rele - FR sau păcatului - mai devreme
Suferinţa este forţa de corecţie kharmică - F kh pentru toţi cei care sau mai târziu - însă numai atunci când capătă DHpot.min. ≥ 58. Cu cât
trăiesc în Legea Kharmei sau intră sub incidenţa ei acceptând iubirea CIPmin. e mai mare (persoană mai evoluată) cu atât răgazul de timp - RT în
oamenilor kharmici cu diferite motivaţii materiale sau social raționale care acordă iertarea este mai mic (sunt mărimi invers proporţionale)
meschine - pentru ca legătura i.e. a lor cu Dumnezeu şi cu toate ED să fie din Iertarea de sine apare ca necesitate în cazul în care o persoană este
nou optimă. faptuitoarea unui păcat care a afectat malefic propria persoană sau o altă
Una din caracteristicile potențelor de iubire umane (PI) o reprezintă persoană iubită - însă a ajuns la DHpot.min. ≥ 54.
Capacitatea de Iertare a Păcatelor - CIP care întotdeauna este mai mare Există şi situaţii în care un om poate să creadă că a înfăptui un păeat
decât IP. deşi nu 1-a făcut şi îşi reproşează că 1-a comis şi nu se poate ierta pentru asta.
Când o persoană a conştientizat că a comis o greşeală sau un păcat, In acest caz, iertarea de sine este <100 şi atrage perturbări i.e. în structurile
apar stări de supărare, nemulţumire sau chiar de mânie şi nu poate ierta: acesteia, pentru că ENBP umană se condamnă singură pentru ceva ce nu a
1. Propria fiinţă (iertarea faţă de sine), atunci când apar regretele de comis. Perturbările i.e. pe care le declanşează acest tip de simptom
genul: „Cum am putut face una ca asta?, De ce nu am procedat altfel?"; schizofrenic, atrage după sine suferinţe.
2. Persoana (persoanele) pe care le-a păgubit, (găsind-o vinovată în Neiertarea față de sine reprezintă un blocaj care frânează parcurgerea
parte sau total pentru greşeala pe care a facut-o împotriva ei); celorlalte etape necesare IP de către Sfânta Treime. Este o autocondamnare
3. Entităţile Divine implicate în faptele sale, pe care nu le înțelege care la rândul ei multiplică energiile informaţiilor malefice referitoare la un
pentru că nu Le cunoaşte. păcat de obicei ancestral neconştientizat, amplificând energiile subtile
Neiertarea fată de ED reprezintă neconştientizarea si (sau) malefice existente deja în structurile personale şi în BDD, ceea ce măreşte
neacceptarea Voii Domnului, a Arhistrategiei de lumină precum si timpul în care păcatul ar putea fi iertat 100% de Sf. Treime.
necunoaşterea sau neacceptarea Legilor divine și a ED, după care are loc Aceste energii subtile malefice se multiplică în timp pentru că și
orice eveniment în viaţa cu SF şi SB. propria neiertare reprezintă ea însăşi un păcat faţă de sine - cu excepția
Intr-o primă fază, supărarea face ca făptuitorul păcatului să găsească cazului făptuirii unui păcat împotriva Sf. Duh, când făptuitorul este impotent
vinovaţi pentru fapta comisă pe oricine altcineva decât el însuşi. Este un în a se ierta în Legile Divine. Sinuciderea în cazul acestui tip de păcat
obicei moştenit, dacă ne amintim că la întrebarea Domnului Dumnezeu „Nu constituie al doilea mare păcat colinear pe care-l făptuiesc oamenii - ceea ce
cumva ai mâncat din pomul din care ţi-am poruncit să nu mănânci ?", Adam a le determină si mai mult decăderea spirituală - îndrăcirea și mai puternică,
răspuns : ..Femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom atrăgând în structurile ENBPu. propriu mai mulţi demoni decât au avut.
şi am mâncat" iar când Domnul Dumnezeu a întrebat-o pe Eva : „Pentru ce ai Neiertarea se manifestă prin antipatie, aversiune, supărare, mânie,
făcut aceasta?", aceasta a răspuns: ..Şarpele m-a amăgit şi eu am mâncat.” reproşuri, răutăţi care pot ajunge până la agresiuni de natură fizică faţă de
persoana neiertată. Aceste lucruri sunt valabile şi pentru sine, prilej cu care
sunt folosite agresiuni verbale la adresa propriei persoane şi (sau) agresiuni

22
fizice împinse până la autoflagelări, automolestări (masochismul practicat în Când o ENBPu. întrupată păgubită iartă o alta care a faptuit păcat
unele ritualuri satanice) şi în cazurile mai grave determinate de demonizare, (greşeală) împotriva sa - face aceasta prin eforturi proprii pentru IP =100,
chiar la sinucidere. conform cu CIPut.min. personal, pentru ca i.e. malefice (corespunzătoare i.e.
Un subiect de neiertare povestit altor persoane din perspectiva celui ale păcatului) să se anihileze din structurile personale şi din BDD.
care nu a iertat pe cineva, supune persoana neiertată criticii celorlalţi care aud Motivaţia acestui dar de iubire poate fi atât frica faţă de Dumnezeu -
adevăruri deformate despre aceasta. Practic, este vorba de încălcarea poruncii FD („Eu însă vă spun vouă că oricine se mânie pe fratele său, vrednic va
„Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău." (minciuna este fi de osândă", Matei 5,22) - pentru oameni kharmici, cât şi iubirea de
deformarea adevărului în mod conştient sau nu). In acest caz, I.E. Malefice Dumnezeu - ID - la oamenii elevaţi care trăiesc în Legea Iubirii, a celor care
legate de acelaşi subiect şi păcat se amplifică, ele fiind acum întreţinute şi de au înţeles jertfa Mântuitorulu Iisus Hristos, care a spus: „N-am venit să stric
alte persoane care la rândul lor pot transmite mai departe adevăruri deformate. legea, ci săi împlinesc!" (Matei 5,17).
Este una din formele de bârfa practicate des în ocietatea actuală ( bârfa
constituie un simptom de demonizare), care creează de asemenea legături 4. IP - parte componentă a MP
i.e. kharmice - malefice între ENBPu. întrupate. Iertarea fiind un dar de iubire în Legile divine, cu alte cuvinte o FB,
Un alt dar de iubire, o componentă a iertării, este dezlegarea de face parte din MP a unei EN. Tabelul următor conţin date referitoare la
promisiuni (legăminte, jurăminte) făcute în trecut (în viaţa prezentă sau în ponderea pe care o are iertarea IP din misiunea personală totală - MP a unei
cele precedente). Promisiunile necorespunzătoare (în legile divine) făcute entităţi, în funcţie de cerul din care provine, precum şi ponderea FB în legea
unei ENBPu. pot fi dezlegate (în cazul în care nu respectă Legile Divine şi nu kharmei, respectiv în legea iubirii a unei entităţi, din MP pe care o are într-o
au fost onorate) doar de beneficiarul promisiunii şi de ED a Mântuitorului viaţă.
Iisus Hristos care poate dezlega pe oricine de orice, însă numai la cererea
uneia dintre părți; a face o astfel de dezlegare pe Pământ şi a o cere prin Entităţi noesice cu SF şi SB, care vin la întrupare pe
rugăciune şi în cer de la Mântuitorul Iisus Hristos, înseamnă a face o faptă Geea
bună - FB. Aceasta denotă existenţa unei înţelegeri din iubire faţa de această
ENBPu. întrupată şi indiferent de pierderea suferită prin dezlegare, reprezintă
Cer de Cât la sută din MP MP
şi o dovadă de jertfă. proveniență reprezintă IP l.k. l.i.
Rugăciunea (prin care se manifestă puterea Cuvântului) poaţe ajuta de min. max. min. max. min. max.
asemenea la o mai bună conştientizare a ceea ce trebuie făcut pentru creşterea - 7,3 0 0 100 100 0 0
prin FB, tehnici i.e. şi prin meditaţii hristice - pe concentrare a CIPut.min. de -6 0 0 100 100 0 0
la min. la max., putând ajunge în timp la o valoare mai ridicată şi a CIPmin
potenţial şi CIPut.min. - aceasta caracterizând mărimea CDut.min. a celui în
-5 0 0 100 100 0 0
cauză. -4 0 0 100 100 0 0
In cazul dezlegării de promisiuni călcătoare de legi divine se pune -3 0 0 100 100 0 0
problema dezlegării de sine, când o persoană îşi promite ceva şi nu reuşeşte să -2 0 0 100 100 0 0
se ţină de cuvânt cu motivaţii reale, adevărate. -1 0 0 100 100 0 0

23
+1 0,087 1,25 98,7 99,9 0,1 1,3
2 0,090 1,93 97,7 99,8 0,2 2,3 5. Analiză de caz
Schema Cs a cauzelor suferințelor care se va face la gr.VI, indică
3 0,178 9,1 87,6 99,7 0,3 12,4 modul în care suferinul are și își plătește datoriile kharmice față de cei cu care
4 1,15 11,6 86,5 98,7 1,3 13,5 are aceste legături. IP propriu duce la o vindecare mult mai rapidă. IP este
5 13,6 13,6 78 85 15 22 cheia PSV a unei persoane într-un timp minim posibil; este darul de iubire
6 17,6 18,7 72 80 20 28 realizat, care înseamnă în acest caz creșterea ponderii FB realizate de suferind
7 20,8 33 63 78 22 37 sau de cei care-l iubesc pe acesta în timpul minim, făcând ca suferinţele să se
reducă la minim posibil. Este valabil pentru persoanele care au MP şi în legea
8 14 0 0 17 83 100 kharmei.
9 3 0 0 5 95 100 Persoana cu CIP mai mare iartă mai ușor, dar fiindcă cea cu CIP mai
10 0 0 0 0 100 100 mic iartă mai greu, o poate pune în suferinţă pe prima pentru că nu îi poate
răspunde cel puțin la fel. S-a extins analiza de caz de la ”mica familie” la
MPL.k. - reprezintă FB ca datorii de plătit în legea kharmei ”marea familie”, respectiv populaţia României:
MPl.i. - reprezintă FB ca dar de iubire, în legea iubirii Poruncile încălcate care generează aceste suferințe kharmice pentru
făcători și pentru cei care acceptă iubirea acestora sunt:
MPI.k.min + MPl.i.max = MP
Nr. poruncii din Decalogul Creştin 5 8
Cu alte cuvinte, MP a unei ENBPu. este o însumare a FB (inclusiv de Din care în această viaţă (%) 56 35
iertare) pe care le are de realizat atât în legea kharmei cât și în legea iubirii.
Din tabel se pot observa următoarele: Păcate făcute, generatoare a acestor suferințe până în 2006:
- IP este parte componentă a MP - însă numai la ENBPu din cerurile Păcate cf. tabel de mai jos 5 9 13 18
de lumină care încă nu au evenit demoni şi fiindcă este un dar de iubire, Din care în această viață 64 46 85 73
reprezintă un procent mai mare din MP a entităţilor din cerurile superioare și (%)
un procent mai mic pentru cele din cerurile mai joase;
- ENBPu întrupate din anticeruri fiind incapabile de iubire, au în MP a Poruncile şi păcatele sunt numerotate conform tabelului de mai jos:
lor de făcut FR numai în legea kharrmei, într-un procent de 100%, având Nr. Conținut porunci
semnificația unei impotențe totale de a face FB, de iubire, de aici rezultă și 1 Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alţi dumnezei afară de mine.
impotența În IP și greşelilor - dimpotrivă ENBPu. Din anticeruri amplifică 2 Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă asemănare, şi să te închini lor.
artificial (schimonosesc) gravitatea păcatelor și greșelilor făcute față de ele, 3 Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert.
mărind urmările acestora proporțional cu anticerul în care se găsesc. 4 Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o cinsteşte pe ea.
- pe măsură ce ENBPu întrupate sunt mai evoluate, pot avea MP în 5 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca bine sa-ţi fie şi să trăieşti ani
legea iubirii într-un procent mai mare, direct proporţional cu gradul de mulţi pe pământ.
elevare; de asemenea IP reprezintă un procent mai mare din MP total.
24
6 Să nu ucizi. Ponderea poruncilor încălcate de populaţia României până în 2006 care au
7 Să nu trăieşti în desfrânare. generat suferințele ulterioare:
8 Să nu furi. Porunci din 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
9 Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. Decalog nr.:
10 Să nu pofteşti riimic din ce este al aproapelui tău. Ponderea (%) 8 4 3 16 24 11 4 5 7 8 100

Păcate împotriva Sfântului Duh Observaţii:


1 Negarea ED ale Sfintei Treimi şi a lucrărilor Acesteia. -,Cele mai mari subiecte de neiertare ale populaţiei României sunt cele cu
2 Ura împotriva lui Dumnezeu şi a oamenilor, prin contracararea membrii familiei, în special cu părinţii (ponderea încălcării poruncilor a 4-a, a
Legilor Divine şi a lucrărilor ED, afectarea malefică a Sf. Duh al 5-a, a 6-a şi a 9-a sunt cele mai mari).
posesorilor Lui. - Problemele kharmice sunt specifice poruncilor încălcate, respectiv
3 Increderea nesocotită în bunătatea lui Dumnezeu, care te face să păcatelor făcute (de natură materială şi sociale). De exemplu, referitoare la
stăruieşti în păcat, socotind că El te va ierta şi dacă nu te îndrepţi. „cinstirea" părinţilor, respectiv la comiterea furtului; este evident că
4 Deznădejdea în milostivirea lui Dumnezeu şi în purtarea Lui de grijă practicarea furtului sub orice formă, a atras după sine suferinţele de
fată de noi. natură materială din prezent, iar neiertarea întreţine şi amplifică aceste
probleme. De asemenea comiterea păcatelor cu numerele 5, 9, etc., ne arată
Alte păcate cu ce a greşit şi greșește în continuare populaţia României, drept pentru care
5 Pizmuirea aproapelui pentru sporul lui în fapte bune. problemele actuale de natură materială şi sociale erau atât de mari şi în 2006.
6 Nepocăinţa până la moarte şi nesocotirea darurilor lui Dumnezeu In concluzie, importanţa IP în rezolvarea tuturor subiectelor pe care o
7 Uciderea oamenilor şi a pruncilor. ENBPu. le are în viaţa cu SF şi SB este deosebit de mare, acordarea iertării
8 Sodomia, adică desfrâul împotriva firii şi lepădarea pruncilor benefici făcând ca timpul în care o ENBPu. întrupată îşi învață lecţiile şi dobândeşte
prin avortul provocat după 10 zile de la conceperea lor. cunoaştere să fie mult mai mic, pentru ca viteza de evoluţie proprie să
9 Asuprirea văduvelor, orfanilor şi săracilor. crească.
10 Oprirea plăţii lucrătorilor. Pentru terapiile I.E., măsurarea parametrilor i.e. referitori la relațiile
11 Lipsa de cinstire, batjocorirea şi asuprirea părinţilor. pacientului cu toate persoanele din viaţa sa (EBF, ACC, RVI) pe legăturile
12 Mândria. existente), precum şi a IP, ne pot ajuta să facem .o analiză mai amănunţită a
13 Iubirea de arginţi (de avuţii), avariţia, ne-ajutorarea celor care o cer, situaţiilor determinante ale suferinţelor actuale ale pacientului. Pe baza
sau cărora le este necesară - deşi este în putinţă. acestor date, putem face pacientului recomandările optime, necesare
14 Desfrânarea. tratamentului i.e. pentru PSV.
15 Lăcomia. Rugăciune recomandată pentru rezolvarea subiectelor de iertare:
16 Pizma sau invidia. „Cu Credinţă nesfârşită în Tine şi din iubire pentru Tine Doamne
17 Mânia. Dumnezeule, Iisuse Hristoase, Sfinte Duh, în faţa Voastră şi a oamenilor - iert
18 Lenea. toate greşelile şi păcatele făcute față de mine ale tuturor celor cu care am
avut până în prezent legături kharmice pe Pământ.

25
Doamne Dumnezeule, Doamne Iisuse Hristoase, Sfinte Duh, mă căiesc Informaţiile latente despre păcate (acelea iertate) vor deveni active şi vor
şi-mi pare rău pentru toate greşelile şi păcatele făcute până în viaţa prezentă, influenţa numai la repetarea păcatului de către autor. Dacă autorul nu face FB
pentru care am primit ce am meritat în Legile Tale și Te rog să mă ierţi pentru inverse păcatului făcut, dar îşi cere iertare, el va rămâne cu păcatul neiertat
acelea făcute cu ştiinţă şi pentru acelea făcutee fără ştiinţă de mine păcătosul - dacă păgubitul nu-l iartă; dacă păgubitul (elevat) îl iartă deși nu a fost
pentru a Vă putea sluji mai bine pe Voi, pe oameni şi Creaţia Ta Doamne despăgubit de autor, aceasta se înregistrează ca o faptă bună, un dar de iubire,
Dumnezeule, cărora Tu să le dăruiești, Doamne, atât cât este voia Ta - pentru păgubit. Impotenții în iubire (demoni în trup, demonizați, cei cu SNO
dezlegare și IP. afectat malefic, decăzuții sau primitivii spiritual) manifestă și impotențele în
Ajută-mă, Sfântă Treime, să primesc și eu iertare de la toate aceste entități iertare, în spunerea adevărului, în respectarea promisiunilor, în ajutorarea
și de toată Creația Ta. Iartă-le, Doamne, pe ele și pe mine păcătosul, pentru tot celor în nevoie, etc.
și pentru toate greșelile și păcatele făcute şi ajută-ne să ne facem MP, pentru a
obţine iertarea Ta. Amin!" In funcţie de momentul facerii, păcatele aparţin:
Toate păcatele iertate de Dreptul Judecător au toate tipurile de A. Altor vieţi, până în clipa venirii la ultima concepţie. Păcatele altor vieţi
energii subtile specifice - ESS malefice anihilate structurile făcătoare sunt denumite în inforenereetică "păcate ancestrale".
participante la păcat, precum si în BDD deși informaţia despre ele B. Acestei vieţi, între . concepţie şi momentul determiinării, analizei;
rămâne (până la "Judecata de Apoi``. De aceea, dacă se repetă un păcat iertat, acestea pot fi:
omului îi va fi mult mai rău deoarece noul păcat - repetat - activează cu 1 - Făcute de către persoana în cauză,
energiile subtile specifice şi informaţia vechiului păcat - iertat - ceea ce va 2 - Făcute de către persoanele a căror iubire, persoana o acceptă (de
atrage duhul energiilor malefice (faţă de primul), determinând suferinţe mult obicei rude de gr.1, etc.). Aici intră şi păcatele făcute de mamă şi tată
mai mari (decât primul păcat iertat). neiertate, anterioare concepţiei şi de după concepţie, inclusiv din copilărie,
Iertarea dăruită de Dreptul Judecător în ceruri (8, 9 şi 10 şi pe însă cu ponderi diferite.
Pământ, constituie un dar de iubire făcut în numele ED ale Sfintei Treimi - Adică, atunci când părinţii păcătuiesc încarcă kharma copilului chiar
făptuitorului care a fost iertat mai înainte pe Pământ, care a adus daune, neconceput, nenăscut. De aceea, anterior cu minim un an dar si în
pagube şi suferinţe diferite victimelor păcatului sau greşelii. Acelea neiertate perioada de graviditate si ulterior, părinţii trebuie să ducă o viață
pe Pământ nu se iartă nici în ceruri. sacralizată, cât mai curată, creştinească, pentru a evita sosirile la
Facerea FB (faptelor bune) inverse FR (faptelor rele) făcute anihilează concepţie a ENMP, ECMP și demoni, precum si avorturile spontane,
energiile specifice malefice perturbatoare generate în timpul acestora (din mortalitatea infantilă și programarea suferinţelor viitorului copil pe toate
structurile implicate si din BDD) făcând iertarea mai uşoară si în ceruri şi pe structurile.
Pământ iar dacă se fac şi rugăciunile de iertare către cel păgubit (păgubiţi) şi Perturbările IE determinate printr-un păcat (încălcarea Legii Iubirii) au
către Sfânta Treime, ele vor fi iertate la primirea Sfintei împărtăşanii. Calea influenţă:
de iertare a păcatelor prin facerea de FB inverse celor rele de către făcător ♦ maximă - pentru păcatul neiertat care acţionează energetic şi
este tot mai grea datorită mulţimii de păcate făcute viaţă după viaţă - de aceea informaţional;
calea iertării păcatelor prin CD şi iubirea lui Iisus Hristos este cea mai uşoară ♦ minimă - pentru păcatul iertat, rămas în BDD şi în structurile făcătorului
şi accesibilă oamenilor de azi - prin ea predându-i-le Lui spre plată prin şi păgubiţilor - numai în stare informaţională.
suferinţele îndurate de El la crucificare.

26
Păcatele se clasifică în funcţie dc cei păgubiţi împotriva cărora s-au cumpărată, având loc şi negocieri în aceste scopuri meschine.
făcut: Inforenergeticienilor le este interzisă asemenea procedură, care atrage
1. Impotriva Entităţilor Divine: întotdeauna urmări kharmice grave, inclusiv micşorarea IP.
- Domnului Dumnezeu Păgubitul care a iertat, s-a dezlegat de kharma în care a fost implicat de
- Sfintei Fecioare Măria agresor până în momentul iertării, însă agresorul va rămâne implicat în legea
- Fiilor de Dumnezeu. kharmei, prin fapta sa care i s-a înregistrat, însă față de alte persoane, având
2. Impotriva creaţiilor Domnului Dumnezeu . Singura Entitate Divină posibilitatea de a repeta aceeaşi faptă. Dacă nu o va repeta, înseamnă că a
cu potențe de creaţie este Domnul Dumnezeu şi alte entităţi de lumină învăţat ceva din darul de iubire - iertarea ce i-a fost acordată de păgubit, deşi
împuternicite de Acesta, creaţiile Tatălui Ceresc împuternicite de Acesta, nu a fost despăgubit. Păgubitul care nu iartă, deşi i se cere iertare - chiar
când creează constituie o interfaţă între potențele Domnul Dumnezeu pe dacă nu a fost despăgubit, rămâne implicat în legea kharmei numai cu
care-l manifestă şi diferitele acte de creaţie realizate. In absența tipul de faptă prin care va fi agresat și în viitor, dar nu de agresorul care şi-a
Dumnezeu nimeni nu ar putea crea nimic. cerut iertare şi a despăgubit, ci de alte fiinţe umane..
3. Impotriva Sfântului Duh, ce nu se iartă în veşnic până la finele Păcatul iertat atârnă informaţional, ca sabia lui Damocles deasupra
acestui Ciclu de Viaţă (4). făcătorului, deoarece dacă va mai greşi din nou, "îi va fi mai rău”. Nici unii
Păcatele de la punctele 1.2. pot fi iertate dacă: preoţi nu înţeleg acestea corect, subiectul nefiind predat la facultăţile de
a. Sunt dezdăunaţi păgubiţii, în proporţie de 100% prin FB inverse; teologie. Păcatele neiertate sunt acelea care mențin oamenii în Legea
b. Se fac cele trei rugăciuni de iertare. Kharmei, cât timp IP < 100.
c. Se spovedesc şi se primeşte sfânta împărtăşanie. Mărimea IP indică amploarea acţiunii Legii Kharmei (IP 100) sau a
d. Făcătorul se pocăieşte, având iubire şi CD mare pentru Mântuitorul Legii Iubirii (IP = 100). Pentru ENBPu. (Entitate Noesică Benefică
Iisus Hristos. Principală umană) destrupate şi întrupate IP are următoarele valori
Există şi astăzi persoane care trăiesc în legea Vechiul Testament, a minime şi maxime pentru fiecare cer, astfel:
neiertării, a răzbunării, care sunt impotente de a trăi în "Legea Iubirii" şi a
ierta greşelile şi păcatele făcute împotriva lor deoarece sunt influenţate mai Variabilitatea IP minime şi maxime în fiecare cer Tabel nr.1
mult de demoni.
Certurile, divergenţele, divorţurile, infracţiunile, războaie revoluţiile, etc. Cer I.P.
dovedesc de la ”Cădere” si până în prezent (2009 și după) puțina elevare Min. Max.
spirituală, agresivitatea decăzuţilor spirituali și impotențele în iertare între 1 Var.
indivizi si naţiuni. Greşelile sunt fapte care determină pe alţii sau pe autor, să 2 35,4 37,5
facă păcate. 3 37,6 43,1
O fiinţă umană foarte elevată spiritual poate şi trebuie să acorde iertarea, 4 43,2 53
chiar dacă nu a fost despăgubită şi chiar dacă nu i s-a cerut. Cei care aşteaptă 5 53,1 65
despăgubirea (de obicei materială) pentru a ierta - sunt întotdeauna puţin 6 65,1 80,9
elevaţi spiritual; decăzuţii spiritual condiționează iertarea chiar de obţinerea 7 81 87,8
unor profituri materiale sau sociale. Adică la aceştia iertarea trebuie 8 100 100
27
9 100 100 amplificându-și acţiunea, energiile, prin apropiere de structurile temporare,
10 100 100 când se transformă în energii mai grosiere - și invers).
I.P. angajează fiinţele implicate în Legea Kharmei, iar capacitatea
Având în vedere valorile IP normale în fiecare cer, rezultă că la manifestă de iertare a păcatelor le scoate de sub incidenţa acestei legi (C.I.P. -
cursurile de inforenergetică şi în 2007 sunt primiţi oamenii al căror capacitatea de iertare a păcatelor, care poate fi pot., con., apl. şi ut, cu
ENBPu. provine din minim cerul nr.4. valori minime şi maxime la fiecare fiinţă umană).
I.P. şi C.I.P - marchează gradul de elevare spirituală a unei ființe
Ingerii păzitori ai kharmelor (demonii) veghează fără abatere pentru umane, având într-un interval de timp (zi, etc.) o variaţie continuă.
„răsplătirea" făcătorilor de păcate, astfel ca nimeni să nu poată scăpa. Aceşti De-a lungul existenţei ancestrale în urma evoluţiei spirituale, C.I.P. va
îngeri întunecaţi utilizează în acest scop, chiar energiile malefice creşte continuu în fiecare viaţă, ajungând la 100 încă în faza de evoluţie
perturbatoare pe care făcătorii de păcate le generează. In cazul eradicării astrală, divină, de îndumnezeire, de care ne despart foarte multe milenii.
păcatelor, aceşti îngeri (demonii) vor continua să existe, dar numai în stare Eforturile voliţionale, conştiente, de amplificare şi manifestare
informaţională, neavând eficienţă şi energiile necesare pentru a face rău celor reală a C.I.P., determină majorarea accelerată a acestuia, scurtând timpul de
cu SF şi SB. îndumnezeire, de evoluţie spirituală şi numărul de reîntrupări în Ciclul de
FB inverse păcatelor (calea foarte grea) şi Iubirea Mântuitorului Viaţă nr. 4.
lisus Hristos (calea posibilă) de către făcătorii păcatelor sunt în pricipal Dacă iniţial CLP. = 100 este obţinută numai pe concentrare cu eforturi
cele două Căi care blochează si anihilează energiile malefice ale păcatelor. voliţionale, ulterior ajunge să se manifeste continuu, firesc.
Numai rugăciunile si gândurile bune practicate azi de creştini nu sunt
suficiente pentru realizarea acestui scop. De aceea Sf. Apostol Pavel spune:
"credinţa fără fapte bune nimica este!". Evoluţia I.P şi DHpot.min. la cursurile de
Indumnezeirea oamenilor va avea viteza maximă numai în absenţa inforenergetică
păcatelor care o încetinesc, o blochează, sau dacă sunt în exces, o inversează, Tabel nr. 2 20 februarie 2009
determinând îndrăcirea. Angelizarea oamenilor care fac fapte bune GRAD: I II II IV V VI VII VIII IX X Asp. Cand IO IO
I Sânt
favorizează îndumnezeirea. ADMITERE 45 46 48 63 58 63 67 72 75 78 85 92 98 100
Prin angelîzare se înţelege fenomenul de atragere şi implementare a

iP
TERMINARE 45 47 52 56 61 65 70 74 76 83 90 95 100 100
îngerilor de lumină (ENBSu.) într-o fiinţă umană - constituind fenomenul
antagonic îndrăcirii, demonizării; după cum prin îndumnezeire se înţelege C.I.P.pot.term 3 33 36 39 45 50 62 72 80 88 100 100 100 100 100
atragerea unei părticele sau mai multe din ED a M. Iisus Hristos şi ADMITERE 45 47 49 54 5 59 65 71 78 85 93 110 130 155 181
c
DHp

implementarea ei într-o fiinţă umană. Este un fenomen superior angelizării. TERMINARE 45 46 53 57 63 69 76 83 91 107 127 150 177 206
Fiecare tip de păcat determină o anumită perturbare i.e. la nivelul
A ADMITERE 1,00 ,0138
, , 016 1,02 ,026 1,032 ,0603 ,0926, ,0339 1977 ,2925 1,419 ,589 1,81
unei anumite structuri nemuritoare (faza 0 a oricărei stări patogene), aceasta
KI

TTERMINARE ,000 ,0156 ,019


, ,0238 1,03 ,0578 ,0898 ,1308 ,1945 1,289 ,415 1,584 1,77 2,06
va induce o anumită variabilitate i.e. patogenă structurilor inferioare, cu
simptome specifice, în amplificare treptată cu cât se apropie de SF
(întotdeauna energiile mai subtile ale structurilor superioare se condensează

28
KIP = DHpot/IP de unde: IP = DHpot.min./KIP ∆1CIP = 0 caracterizează fiinţele foarte elevate spiritual,
și care au CIPpot. = CIPut şi CDut. mare.
∆2CIP = 100 - CIPpot. → indică rezervele de elevareîn
DHpot = IP x KIP iertare prin eforturi.
C.I.P. variază în timp datorită legii Kharmei, în mod obişnuit se
măreşte încet, sau mai repede când se fac eforturi voliţionale, conştiente,
pentru a ierta.
Intotdeauna: 1 - la oamenii obişnuiţi:
C.I.P. > I.P.

2 - la oamenii care au cunoaştere spirituală:


C.I.P.≤I.P.

C.I.P. indică importanţa Legii Kharmei pentru posesor.


La C.I.P.= 100 si IP = 100 - posesorul a ieşit din legea
Kharmei.
/
Numai Sf. Apostol Ioan a avut CIPpot.min. = 100 şi IP= 100, dintre toţi
Nota IP= 5 + (IPmăs.-42)/11,60 sfinţii apostoli, fiind asemeni Mântuitorului Iisus Hristos. Ingerul întrupat în
timpul vieţii Sf. Ilie a avut IP = 35 şi CIP = 44; In timpul vieţii Sf. Ioan
Botezătorul a avut IP = 60 şi CIPmed. = 70 (ClPpot.min. = 38 şi
C.I.P.ut.min. = C.I.P.pot.min. * CDut.min./100
CIPpot.max. = 82), ceea ce explică de altfel kharma dură a acestui înger
întrupat, dar şi evoluţia IP şi CIP ale lui în cele două întrupări consecutive
Obs.: Cât timp IP > C.I.P., aceasta indică eforturi voliţionale de (vezi Luca 7:24-28) când a fost trimis de Domnul Dumnezeu cu MP de a-i
iertare, caracteristice oamenilor în curs de elevate spirituală, pe care în deschide, pregăti, Calea Mântuitorului Iisus Hristos.
mod obişnuit, fără eforturi, nu le-ar ierta.
Oamenii obişnuiţi, fără pregătire spirituală, fără cunoaştere, au Când un bolnav are:
întotdeauna IP < CIP, aceasta indică lipsa eforturilor voliţionale, l. IP ≤ 25 și C.I.P. ≤ 32 aceasta arată că suferă pentru păcatele lui;
conştiente, de iertare a păcatelor - aceştia iartă numai ceea ce le place şi 2. IP ≥ 43 ȘI C.I.P. ≥ 51, aceasta indică întotdeauna faptul că
pot momentan, în funcţie de diferite criterii momentane. suferă şi pentru aceia a căror iubire nu o acceptă (vezi la gr.VI - Cs).
Diferenţa: ∆1CIP = CIPpot. - CIPut → arată neiertări provenite din 3. IP ≤ 14 şi C.I.P. ≤ 25 sistemul viu va deceda, nu poate fi viabil în
conştientizări incomplete şi lipsa de eforturi posibile de a ierta, gradul de această lume.
elevare în iubire.

29
Adică, in fiecare perioadă de timp, atunci când Sataniştii, ateii, laicii, diferite secte, etc., ce practică „vendetta", trăiesc
neiertarea (100 - IP) depăşeşte anumite limite normale ale şi în prezent legile Vechiului Testament, contracarând şi astăzi Legile Iubirii
ale Mântuitorului Iisus Hristos.
perioadei din A.L.. sistemul viu nu mai poate fi viabil.
ENBPu. sosite la întrupare din fiecare cer sau anticer, au CIP POT
Fiecare individ, familie, colectivitate, naţiune, sunt caracterizate
corespunzător cerului de origine, delimitat de nişte valori minime şi maxime,
de un anumit IP şi CIP, rezultante în fiecare perioadă a vieții, istorică (se
urmând ca C.l.P.ut. să şi-l formeze din nou după întrupare, în fiecare nouă
recomandă lucrare de cercetare).
viaţă.
CIP indică întotdeauna si mărimea intrării în PSV și stabilitatea
acesteia, fiind direct proporționale.
Explicarea celor cuvenite suferinzilor, (la prima şedinţă. de aceea este Caracteristici ale C.I.P.:
indicat lucrul direct) îi ajută pe aceştia să-si mărească CIP, numai dacă fac 1. Se măsoară pe scala valorică unică per total sistem viu între [-73,
eforturile cuvenite, recomandate - astfel să poată fi PSV=100 la rugăciunile 100], cu semnificaţii adaptate.
inforenergeticianului şi ale lui proprii. (Aceasta înseamnă vindecarea 2. Are valori minime şi maxime în fiecare perioadă de timp, cu mărimi
spirituală - vezi şcoala Zalmoxiană) potenţiale, conştientizate, aplicate - măsurabile şi utile - calculabile.
In anticeruri CIP este negativ, demonii şi demonizaţii în trup 3. Valorile negative [-73, 0], ce caracterizează ateii activi, demonii
amplificând întotdeauna greşelile şi păcatele, ei nu pot niciodată ierta. CIP întrupați şi demonizaţii, au semnificaţia nu numai a neiertării, a ranchiunei,
variază într-o perioadă de timp anumită, între o lim. max. și o lim. min. mai purtării de pică, dar şi a reînvierii, exagerării, amplificării păcatelor şi
mare la oameni, mai mică la EN. Cu cât oamenii sunt mai elevaţi spiritual, au urmărilor lor (fac din ţânţar - armăsar). Sunt caracteristice fiinţelor umane
CIP mai mare, însă ∆CIP mai mic si invers: cu cât sunt mai puţin elevaţi au decăzute, cu SNO afectat malefic, demonizate sau demonilor întrupaţi
CIP mai mic, însă ∆CIP mai mare, având variabilităţi mai mari între starea (colecţionaţi în diferite instituţii şi organizaţii având caracter satanic; aceştia
obişnuită și aceea pe concentrare, sau când sunt influenţaţi benefic. există și în diferite secte: adventiştii extremişti, tradiţionali sau reformaţi,
mormoni, "halatele albe", scapeţi, penticostali, etc., unde ateii activi îi conduc
' pe aceia pasivi);
4. Valorile ≥ 0 dar ≤ 80 - [0, 80], caracterizează ateii pasivi, arată că
∆C.I.P.= C.I.P.max. - C.I.P.min. FB făcute sunt insuficiente, precum şi o pondere mare a păcatelor neiertate în
kharma posesorului, pentru care acesta va plăti;
La M. Iisus Hristos toate ∆C.I.P.= 0 5. Valorile ≥ 81 dar < 90 - [81, 90] sunt tot insuficiente pentru un bun
creştin, indicând un tip de creştin primitiv care deabia a ajuns la limita
Răzbunarea (vendetta), caracterizează fiinţele Vechiului Testament minimă a aplicării învăţăturilor M. Iisus Hristos; se recomandă a se măsura
care au C.I.P. foarte mic sau chiar negativ, de aceea creștinismul a apărut de CIPpot.min. (și apoi a se calcula ClPut.min.) și IP la adepţii oricăror
abia acum 1974 ani; mai înainte nu ar fi dat roade, nu s-ar fi răspândit - el religii culte, secte, etc., pentru a le putea ierarhiza pe acestea în Legea
necesită un anumit grad de elevare spirituală şi nu este accesibil oricărui Kharmei și a vedea cine sunt ele (se recomandă lucrare de cercetare i.e.);
primitiv sau decăzut spiritual denumit în Inforeneregetică ”Homo 6. Valorile între [90, 96], indică strădanii pentru IP, vechime în
Sapiens Degeneratus” practicarea învăţăturilor M. Iisus Hristos, fiinţe care depun mari strădanii de
elevare spirituală;

30
7. Valorile între [97, 100], caracterizează sfinţii mai elevaţi, creştinii
foarte elevaţi spiritual, maeştrii spirituali aparţinând diferitelor religii.
Valorile maxime ale IP, ca şi ale CIP, se obţin numai cu eforturi
maxime, deobicei pe concentrare, foarte rar în starea obişnuită, de către
sistemele vii umane elevate, şi numai în fazele de elevare spirituală elevate în
mod firesc. C.I.P. şi IP se pot măsura la adepţii oricăror alte religii, culte, 6. TERAPII I.E. OPTIME.
secte, etc.
Neiertarea indică întotdeauna prezenta unui orgoliu exacerbat, In inforenergetică se recomandă următoarele moduri de lucru:
degenerescența spirituală, acesta fiind cauza unui IP și CIP mici. a) Lucru direct pe suferind:.......... 50%;
Impotențele în iubire determină impotențele în iertare → CIP=0. b) Lucru prin teleprocedee I.E:...... 50%.
Ateismul şi laicismul (ateismul mascat) furnizează, determină IP şi CIP mici
şi foarte mici - laicizarea învăţământului, a mijloacelor mass-media şi a Recomandarea utilizării celor MOD DE LUCRU
statului favorizează aceasta, frânând elevarea spirituală şi amplificând două modalităţi de lucru pentru
suferinţele în viitor.Educaţia spirituală (superioară aceleia religioase, pe care o stări patogene pe fiecare structură: DIRECT TELEPROCEDEE
MIN
include) biective importante formarea Cdut. și CIP UT cu valori mari și STRUCTURA (FOTOGRAFIE)
foarte mari, a BSut, ce caracterizează un om elevat spiritual, un maestru SF - 100
spiritual, dar şi un creştin elevat - inclusiv viitorul stat român spiritual creştin, SB 25 75
stare nouă a statului România care va fi realizată de o generaţie mai vrednică SN 75 25
din viitor, care va repara grava greşeală realizată în 1868 de generaţia care a
făcut Unirea Principatelor Române religioase, care constituie o lucrare Pentru stările patogene ale suferindului este foarte necesar să se
eficientă a demonilor. lucreze direct pe suferind, sfaturile date fiind foarte importante.
Este de preferat să se lucreze în principal direct (a) pe suferind.
La teleprocedee (b) este mai indicat să lucram pe fotografie decât pe
fantoma persoanei. Lucrul pe fantoma suferindului este posibil numai când
aceasta este cunoscută.
Atunci când datorită lipsei antrenamentului nu se poate menţine
constantă imaginea corectă a fantomei, sau atunci când nu se cunoaşte
persoana, se recomandă lucrul direct.
Cu cât frecvenţa şedinţelor i.e. este mai mare, cu atât conurile i.e. din
palmele terapeuţilor ie cresc (sunt persoane care pot avea voliţional conuri i.e.
de zeci, sute şi chiar mii de kilometri!) fiind proporţionale cu mărimea
frecvenţei de lucru.

31
Prin teleprocedee i.e. se lucrează numai după ce s-a lucrat mult prin suferinţelor fizice, este acordat de Sfânta Treime în funcţie de gravitatea
procedee i.e. directe. păcatului (urmărilor), fiind acelaşi pentru aceleaşi păcate.
Intrucât fiecare maladie gravă şi foarte gravă este determinată de un
anumit tip de păcat cu o anumită gravitate, rezultă că numai prin eradicarea şi
iertarea păcatelor, se vor putea eradica bolile. Nemaifacerea și iertarea
păcatelor foarte grave va determina eradicarea maladiilor foarte grave.
Evoluţia stărilor patogene ale structurilor umane: Eradicarea (şi iertarea) păcatelor mici va determina numai eradicarea
NR. FAZELE STRUCTURA (are % din starea patogenă) maladiilor uşoare (răceli, unele reumatisme, nevralgii momentane, etc.)
CRT. STĂRII FIZICA BIOSICĂ NOESICĂ EN1SICĂ
PATOGENE
EONICĂ SUPRA TOTAL Chimioterapicele şi metodele medicinei alopate moderne, întrucât nu
EONICE
anulează cauzele IE ale maladiilor, nu conduc la adevărata vindecare, ci doar
1 Iniţială 0 18 36 43 3 0 100 la una temporară, aparentă, deoarece starea patogenă se va manifesta ulterior
2 Medie 4 23 57 16 0 0 100 pe o altă zonă sau organ, datorită remanenței cauzei, a perturbării i.e. pe una
3 Gravă 47 45 8 0 0 0 100 din structurile superioare SF.
4 Foarte 85 15 0 0 0 0 100 De aceea, PSV a unui suferind trebuie să înceapă cu vindecarea SN,
gravă a sufletului suferindului (prin contactul direct cu terapeutul ie), care la toţi
5 Deces 100 0 0 0 0 0 100 bolnavii este în starea patogenă cea mai gravă. Starea patogenă a SN
clinic atrage starea patogenă a raţiunii şi apoi a trupului (vezi şcoala
↓ ↓ ↓______________________↓ Zalmoxiană: nu se va vindeca trupul dacă nu se vindecă sufletul!).
structură dezintegrată ↓ Potentele în iubire ale terapeutului IE trebuie să se manifeste în
Structuri în structuri degajate
descompunere principal pentru vindecarea SN a suferindului, măcinat de probleme, dileme,
suferinţe afectiv-sentimentale. Principalele stări patogegene moderne sunt
O dată cu trecerea timpului şi a cronicizării stării patogene, maximul ateismul şi orgoliul personal, care întotdeauna sunt la baza tuturor
acesteia migrează de la structurile superioare, către cele inferioare şi în final păcatelor - O (orgoliul) fiind cea mai bătrână stare patogenă. Acestea sunt
ajunge pe SF. Primele perturbări i.e. determinate întotdeauna numai de păcate determinate de păcatele manifeste prin parametrii săi I.E. coborâţi, în
apar pe structurile nemuritoare, cu atât mai ridicate, cu cât păcatul este mai principal a CDut., ceea ce determină şi un RA mic.
grav. De aceea, pentru eradicarea bolilor se impune cu necesitate
In inforenergetică, de aceea, se consideră că momentul "zero" al intensificarea educaţiei spirituale (inclusiv religioase) în familii şi în toate
stării patogene este determinat de facerea unui păcat; acesta determină o instituţiile de stat, de învăţământ, prin mass-media, etc, aceasta constituind
perturbare i.e. la nivelul unei structuri sau a alteia, cu mărimea direct mijlocul principal pentru obţinerea acestui rezultat, acesta fiind posibil numai
proporţională cu gravitatea păcatului. prin transformarea tipului de stat laic - ateu din prezent într-
Adică, pentru eradicarea bolilor este necesară eradicarea un stat spiritual creştin, stare mai elevată, firească şi
necredinţei și a păcatelor determinate de aceasta si ne-mai facerea altora! compatibilă atât istoriei Daciei, a fostelor provincii române cât
Răgazul de timp - RT dintre momentul facerii păcatului și începerea
şi necesitătilor viitorului naţiunii române.

32
7. DECESUL SISTEMELOR VII
CONTRIBUŢIA STRUCTURILOR LA DECESUL PLANTELOR.
ANIMALELOR, OAMENILOR
Sistemele vii umane au în toate vieţile următoarele caracteristici
asemănătoare, cu variabilitate foarte lentă: forma și culoarea ochilor; timbrul NR. SISTEMUL VIU
vocii; zâmbetul; unele caracteristici fizice: culoarea părului, înălţimea, CRT. STRUCTURA
OAMENI ANIMALE PLANTE OBSERVAŢII
numărul la încălţăminte, caracteristicile variabilităţii greutăţii, longevitatea
medie, etc. Acestea variază f. lent în funcţie de schimbarea codului i.e. 1 Fizică temporară 83,4 89,6 918
personal de-a-lungul vieţilor (După acestea se vor recunoaşte membrii de zgomotul
onoare post - mortem ai Fundaţiei de I.E. Sfântul Apostol Andrei decedaţi, 2 Biosică 14 4,1 1,3 informaţional
care au renăscut după anul 2005, în majoritate). ce afectează
SB.
Toate sistemele vii decedează, datorită acţiunii unor factori agresori
cauze
malefici specifici coordonaţi de îngerul Morţii, care acţionează la nivelul, 3 Noesică veşnică 1,7 6,3 6,9 sentimentale,
împotriva fiecărei structuri şi a întregului sistem viu; aceşti factori agresori se lipsa de iubire.
manifestă numai în această lume (Univers) împotriva ENBPu. întrupate, ei nu 4 Enisică " 0,33 _ _
se pot manifesta direct împotriva acelora destrupate (SF si SB favorizează 5 Eonică " 0,34 _ _
acţiunile acestora). 6 Sacră 0,16 _ _ structuri în
Factorii agresori sunt întotdeauna avangarda îngerului Morţii - fostul cel 7 a cunoaşterii iubirii " 0,07 _ _ stare de
mai frumos, în prezent cel mai urât, Coordonatorul îngerilor Păzitori ai 8 a integrării prin iubire " 0 _ _ germene la
kharmelor - Lucifer, pe care el le încheie. 9 Divină " 0 _ _ plante şi
Ultimele patru structuri nemuritoare din inforenergetică sunt cunoscute în 10 a Sfântului Duh " 0 _ _ animale.
teozofîe (Elena Blavatski) şi în antropozofie (Rudolf Steiner) sub numele de TOTAL 100 100 100
corpul akashic. In inforenergetică acest con este denumit Corpul Hristic,
vechea denumire considerându-se perimată. La fiecare sistem viu în parte, structura noesică este configurată 100%,
iar celelalte superioare mai mult sau mai puţin. Datorită existenţei aceloraşi
structuri, toate sistemele vii constituie o unitate, dar fiecare în parte este unic
în acelaşi timp.

33
Iubirea oamenilor amplifică sistemul imunitar la plante şi animale.
Lipsa de iubire a oamenilor afectează malefic SN a animalelor şi plantelor, le Locul III: - oameni şi animale- algoritmi malefici organizaţi;
reduce RA, le devitalizează şi le grăbeşte şi determină decesul! - plante - supraconcepte malefice.
S-a constatat de către oamenii de ştiinţă că viteza reacțiilor
chimice este influenţată de câmpurile umane (premiul Nobel -1997). Informaţiile malefice organizate în algoritmi maleficii urmărind
Aceşti factori agresori specifici fiecărei structuri, pot fi materiali, fizici scopuri malefice, sunt de 5 ori mai active, nocive, dăunătoare, decât zgomotul
sau energetici, informaţionali, conceptuali sau supraconceptuali - fiecare informaţional. Adică poluarea informaţională cu ştiri malefice diferite, etc.,
acţionând asupra structurii care are aceeaşi natură cu factorul agresor. realizată prin mass-media, este de 5 ori mai dăunătoare pentru populaţie decât
Există o pondere minimă de eficiență a fiecărui factor specific zgomotul informaţional de tip rumoare, sirena unei fabrici, zgomotul
cauzator de deces a unei structuri sau a întregului sistem viu, care acţionează traficului rutier, etc.
şi are acest efect: aceasta determină RA proprie structurii si pe total sistem Această situaţie caracterizează mass-media puţin elevată, decăzută
viu. care nu numai că frânează elevarea spirituală, dar determină și micşorarea
Factori care determină decesul: longevităţii oamenilor și plantelor și nu contribuie decât prea puţin la
realizarea elevării spirituale a naţiunilor. De ex. în Suedia, unde aceste lucruri
NR. TIPUL FACTORILOR SISTEME VII se cunosc, literatura pornografică se vinde numai în magazine specializate
CRT. OAMENI ANIMALE PLANTE care se găsesc pe anumite străzi stabilite de autorităţi, iar persoanele care sunt
1 Fizici 29 2
87 1
441 văzute în aceste locuri sunt, compromise pentru persoanele din societatea
2 Energetici 341 12,12 212 educată: vizitatorii şi cumpărătorii văzuţi ai acestor localuri sunt etichetaţi
3 Informaţionali neorganizaţi (tip 5 _ _ corespunzător şi oamenii educaţi îi evită considerându-i pe bună dreptate
zgomot) neelevaţi, compromiţători, cauzatori de necazuri potenţiali.
4 Informaţii (algoritmi) malefice 233 0,93 12 Plantele şi animalele mor de 4 ori mai mult decât oamenii datorită
organizate in algoritmi lipsei iubirii. Oamenii sunt mai afectaţi de raţiune de 10 ori mai mult decât
5 Concepte malefice neorganizate 3,7 _ _ plantele şi de 3 ori mai mult decât animalele, rațiunea oamenilor constituind a
6 Concepte malefice organizate in 4 _ 8 2-a cauză de deces, spre deosebire de plante şi animale la care este a 3-a
algoritmi cauză de deces.
7 Supra-concepte malefice organizate 1,3 _ 153 Pe această caracteristică se baza vechea Arhistrategie Divină de
diferit eliminare a vieţii pe Pământ. Scenariul cuprindea întâi dispariţia plantelor,
urmau animalele ierbivore, cele carnivore şi în cele din urmă oamenii. Se
Se observă că ierarhia factorilor se prezintă astfel: observă dealtfel, creşterea continuă a suprafeţelor tuturor pustiurilor de pe
Locul I: - oameni - cauze energetice; Pământ, a poluării, a micşorării cantităţii de ozon, etc., care continuă încă,
- animale şi plante - cauze materiale, fizice; deşi aparţine vechiului scenariu.
Mişcarea ecologistă modernă se ocupă de factorii fizici (29%) și
Locul II: - oameni - cauze fizice; ignoră total ceilalţi factori (71%), întrucât ecologia inforenergetică este total
- animale şi plante - cauze energetice; necunoscută - aceasta se ocupă şi de ceilalţi 71%.

34
Observaţii:
1. Datele din tabel sunt valori medii ale influenţei diferitelor tipuri de
factori în diferite locuri de pe Terra; în unele locuri se manifestă limite
minime, în altele - maxime.
2. Plantele sunt mai sensibile la sentimente decât animalele, iar acestea 8. PRINCIPIUL DENSITĂŢII LUMINICE
decât oamenii. EXISTENŢIALE - PDLE
3. Raţiunea afectează malefic mai puternic oamenii, decât animalele și
plantele.
Fiecare postulat, lege sau principiu existând în fiecare dintre știinţele
4. Animalele şi plantele au emisie referitoare la propriul deces, către
moderne este aplicabilă numai în domeniul restrâns de fenomene, de
celelalte animale şi plante precum şi către oameni; ele nu pot comunica, nu
variabilităţi, ale ştiinţei respective. Fiecare dintre acestea provine dintr-o lege
au emisie suficient de puternică pentru a ajunge la EC şi ED. Adică, ele se
divină cu aplicaţii mult mai extinse, la categorii mult mai ample de existenţe
pot ruga numai de oameni (cine le aude, recepţionează), însă rugăciunile lor
şi variabilităţi materiale, energetice, informaţionale, etc, decât acelea la care
nu pot ajunge la Sfânta Treime.
se aplică postulatul, legea, principiul din ştiinţa modernă. De aceea oamenii
5. Animalele şi plantele au numai trei structuri configurate din cele
de știință sunt mai apropiaţi de Dumnezeu, ajung mai repede la El, decât
zece. Dintre celelalte şapte structuri nemuritoare, plantele au structurată
umaniştii, legiuitorii, judecătorii, avocaţii, procurorii, etc.
parţial numai partea receptoare, dar nu şi pe aceea emiţătoare.
Astfel, plecând de la principiul lui Arhimede: "un corp scufundat
6. Ecologia modernă este eficientă în principal la animale; pentru
într-un lichid îşi pierde o parte din greutatea proprie, o parte
oameni, plante şi pământ este insuficientă şi ineficientă.
proporţională cu greutatea volumului de lichid dizlocuit acel corp" - se
7. Suprasensibilitatea plantelor la factorii malefici supraconcepuali
ajunge la Principiul Divin, iniţial, originar, al Densităţii Luminice
stătea la baza vechii Arhistrategii Divine privitoare la Terra, schimbată după
Existenţiale - P.D.L.E., conştientizat de Arhimede parţial în fizică şi numai
1950.
pentru cazul scufundării solidului într-un lichid.
PDLE organizează şi stabileşte fără excepţii poziţia şi mişcarea tuturor
EN sau SN degajate în timpul somnului la toate sisternele vii, în şi între ceruri
sau anticeruri. Din PDLE derivă multe alte legi cereşti sau moderne, unele
încă nedescoperite.
PDLE arată că: "o existenţă de tip EN scufundată într-un mediu
IE specific al unui n-vers, îşi pierde o parte din tensiunea determinată de
parametrii I.E. proprii, pierdere egală şi corespunzătoare cu tensiunea
determinată de parametrii I.E. corespunzători părţii dizlocuite din
mediul I.E. al n-versului, de către existenţa EN". .
Fiecare EN care se găseşte într-unul din cele 17,4 ceruri sau anticeruri,
între [-7,4, +10] determină o variabilitate a stării I.E. a acelui cer,
corespunzătoare parametrilor I.E. proprii de ajungere în acel cer sau anticer.

35
Sosirea sau părăsirea n-versului de către EN, face ca mediul I.E. al n-versului înceta pe Terra, apoi pe celelalte corpuri cerești, conform celor descrise numai
să se schimbe continuu (Intocmai după cum nașterea sau moartea unei fiinţe, parţial în Apocalipsa Sfântului Ioan.
determină schimbări în Univers). 4. Orice existenţă EN dintr-un n-vers conţine numai caracteristicile
I.E. maxime ale tuturor n-versurilor inferioare, pe care EN le-a parcurs în
Urmări: evoluţia sa; adică EN nu va putea nici coborî şi nici urca mai mult de
1. Orice existenţă EN este aferentă ajunge şi va face parte din mediul două ceruri (n-versuri). Dacă o EN sub formă de SN are un moment de
IE specific n-versului care are aceeaşi D.L. fizică, energetici informaţională, cumpănă în viaţa sa cu trup şi raţiune în care există posibilitatea să adopte
conceptuală, sau supra-conceptuală, cu existenţa EN. alternativa, să comită fapta (cu pondere >50%) care îi va determina decăderea
2. Existenţele EN care populează fiecare n-vers au parametrii I.E. cu două sau mai multe ceruri, acea fiinţă va muri, nu va mai putea supravieţui,
omogeni, foarte apropiaţi, proprii fiecărui nivel al fiecărui cer sau anticer. In va deceda inevitabil dintr-un motiv sau altul. Ingerii păzitori ai Kharmei
fiecare cer sau anticer există câte 10 nivele caracterizate de o limită minimă şi (ENM, comando-ul de ENM, ECM, ENBF, demoni - cu diferite specializări)
o limită maximă a fiecărui parametru I.E. Omogenitatea parametrilor I.E. ai cunoscând înainte şi înapoi acestea, vor interveni fără putință de evitare,
EN din fiecare nivel şi cer, favorizează şi caracterizează ierarhia pe nivele în pentru ca fiinţa cu acest risc să moară şi să nu poată face fapta care să-i atragă
cadrul cerului şi din toate cerurile. In fiecare nivel şi cer nu pot exista EN cu o decădere mai mare de două n-versuri.
parametri ie diferiţi, sau antagonici, aşa cum se găsesc la fiinţele cu SF şi SB - Aceasta este cauza frecvenţei crescânde a accidentelor mortale
întrupate din univers — nu există EN antagonice în cadrul nivelului şi cerului moderne, în care sunt implicate persoanele la care există acest risc. Totdeauna
(Cine se aseamănă - se adună). Antagonismele, dualitatea, apar numai între într-un accident îşi pierd viaţa numai cei la care există acest risc. In acest caz,
fiinţele având SN din cerurile [-7,4 +7,4] kharmice (determinismul ierarhiilor prin decesul sistemului viu, Legile Divine, Ingerii de Lumină ca şi cei ai
cereşti nu poate fi încălcat de nici o EN). Kharmei împiedică această decădere. Acesta este ajutorul dat din iubire pentru
3. Ierarhizarea - EN - exprimată şi de parametrii lor I.E., le a nu se întâmpla această nenorocire (necunoscută şi neînţeleasă de toţi trăitorii
caracterizează potențele fiecăreia, în mod crescător de la limita inferioară de pe Terra).
către limita superioară a fiecărui nivel şi n-vers. Adică parametrii I.E. Această situaţie a apărut în lumile cereşti după căderea primilor 9
fundamentali ai EN (SN), ai sistemelor vii, determină configurarea ierarhiilor îngeri conduşi de cel mai frumos, bătrân astral şi mai potent dintre ei - Lucifer
cereşti din care fac parte şi acelea terestre. Altă urmare o constituie influenţa (cu VA cea mai mare dintre îngeri), moment în care Tatăl Ceresc a hotărât
determinantă a ierarhiilor superioare pentru ierarhiile inferioare, atât în ceruri ca niciodată să nu se mai întâmple aceste situaţii, destinând ca acei îngeri
cât şi în anticeruri. Existenţa celor trei ceruri superioare neantagonice şi fără căzuţi să poată influenţa activităţile oamenilor, dar numai cât timp aceştia sunt
corespondent în anticeruri, asigură superioritatea absolută a potențelor tuturor cu LA al lor, în Legea Kharmei. Pe oamenii ieşiţi din Legea Kharmei, aceşti
indivizilor cu sau fără SF şi SB, din cerurile superioare asupra acelora din demoni nu-i mai pot influenţa, deoarece nu mai primesc de la aceştia energiile
cerurile intermediare, inferioare şi din anticeruri, ai căror coordonatori sunt malefice necesare agresiunii.
net depăşiţi de coordonatorii cerurilor 8, 9 şi 10 (împărăţia lui Dumnezeu). Se poate spune că Tatăl Ceresc încă mai înaintea Genezei de la
Aceasta determină caracterul vremelnic al EN clin anticeruri, spre începutul Ciclului 4 de Viaţă şi chiar mai înaintea căderii îngerilor, a prevăzut
deosebire de caracterul veşnic al EN din cerurile de Lumină; de în proiectele Sale căderile şi rolul lor în îndumnezeirea celor create de El.
asemenea frica existenţelor din anticeruri în fața acelora din cerurile PDLE organizează toate existenţele și variabilităţile lor care decurg în urma
superioare.. Intr-un viitor foarte îndepărtat, existenţele anticerurilor vor

36
realizării sfintelor proiecte și concepte ale Tatălui Ceresc (Geneza - de la Acesta va începe după o lungă perioadă de timp inter-ciclu printr-o
începutul Ciclului nr. 4 de Viaţă). fază similară unei noi Geneze, prin care se va continua realizarea Sfântului
Interdependenţa Legilor Divine şi Legea Iubirii manifestă perfecţiunea Proiect al Tatălui Ceresc, când Sfântul Duh va avea un rol mult mai
înţelepciunii Tatălui Ceresc - realizatoare a fiecărei Faceri - ce se găseşte la important decât în cadrul actualului Ciclu de Viaţă pentru fiecare EN care
începutul fiecărui Ciclu de Viaţă. îl parcurge prin sutele de vieţi succesive, proprii fiecărei EN (700-1300 de
Toate sistemele vii terestre în stare de veghe sau de somn, sunt întrupări). Acestea se întâmplă în acest Ciclu de Viaţă (4) întocmai ca în cel
influenţate de acest determinism strict rezultat din PDLE ce se aplică înainte precedent. Spre sfârşitul acestuia au apărut condiţiile, factorii şi variabilităţile
de naştere, în timpul ei, după naştere, până la moarte şi după ea, privind toate necesare prezentului Ciclu de Viaţă. Intre două cicluri de viaţă succesive
stările EN care-şi parcurg diferitele etape ale veşniciei cu fiecare viaţă şi în există numai un timp dumnezeiesc — INTERCICLU - care le separă.
decursul întregii existenţe astrale. PDLE a acţionat într-o formă incipientă în precedentul Ciclu de Viaţă
Respectarea şi utilizarea cunoaşterii acestor legi privind variabilităţi şi (3) şi se va manifesta plenar deabia în următorul Ciclu de Viaţă (5). Toate EN
fenomene sunt posibile astăzi fiinţei umane (în principal inforenergeticieni) din actualul Ciclu de Viaţă contribuie la realizarea celor de mai sus prin
pentru a putea accelera, viteza de îndumnezeire proprie și a-i ajuta și pe alţii eforturile pe care le fac în fiecare Viaţă şi în intervalele dintre vieţi (5 la 2500
să facă acelea cuvenite în acest scop, în Legile Divine. De aceea, nici o fiinţă ani). Aceasta este istoria îndumnezeirii, care se manifestă de la primul Ciclu
umană din viitor nu se va mai îndumnezei într-un timp atât de lung ca de Viaţă şi în toate acelea următoare, pentru realizarea scopului Dumnezeiesc
acela al lui Isus Cristos (15.6* 109 ani). Acestea sunt aferente numai ce priveşte toate cerurile şi anticerurile, toate existenţele care de El au fost
actualului Ciclu de Viată (4) până la finele său. In toate celelalte Cicluri de create, precum şi pe El însuşi.
Viaţă care au fost şi care vor mai curge, acestea s-au manifestat, însă diminuat Toate acestea sunt încă taine pentru majoritatea oamenilor, adică
în Ciclurile anterioare şi se vor manifesta mai puternic în acelea ulterioare, Lucrările Sfântului Duh care s-au făcut, se fac şi se vor face din ce în ce mai
când vor apărea în acțiune și alte legi, caracteristici și specificități (care pregnant mai complex. El este Acela care le realizează pe toate: conceptele,
există chiar și în acest ciclu de viață, dar numai în stadiul de germene proiectele şi Creaţiile. Toate ED, Arhistrategii de Lumină şi toate existenţele
supraconceptual, încă nestructurat şi neajuns în stadiul de germene (toate acelea create) sunt implicate în realizarea acestora. De aceea se spune
informaţional). în toate spiritualităţile benefice planetare (culte, religii) că omul este încă în
Nenumăratele mişcări ale EN din şi spre toate cerurile şi anticerurile faza de copilărie. (In inforenergetică: de făt).
într-o dinamică accelerată, odată cu trecerea timpului terestru dar.şi a timpului Dacă reîntruparea nu ar exista, îndumnezeirea prin eforturi
Domnului Dumnezeu - determină ca acest conţinut I.E., etc. al fiecărui cer şi proprii ar fi imposibilă - deoarece o singură viaţă cu SF şi SB în veşnicie
anticer (mediul IE al lor) să devină din ce în ce mai pregnant şi să-I crească este insuficientă pentru aceasta. Prin negarea reîntrupării - teologia
D.L. existenţială, în paralel având loc de asemenea, creșterea densității modernă neagă si combate şansele omului de îndumnezeire;: din acest
întunericului din anticeruri (vezi „black-hole” din astronomie) situație care motiv, această teologie creştină și adepţii ei nu numai că nu sunt necesari
se va rezolva conform Apocalipsei, deabia către finele acestui Ciclu de Viaţă, în viitorul societății umane, dar sunt dăunători acestui viitor de
care se va încheia şi el cu Judecata de Apoi. Adică, spre sfârșitul acestui Ciclu îndumnezeire.
de Viață, încep să se configureze și să apară conndiţiile, factorii și existenţele In plan energetic, informaţional, conceptual, etc. într-adevăr civilizaţia
necesare următorului Ciclu de Viaţă (5) umană este încă în faza de făt (cu toate pretenţiile ei, câteodată ridicole)
întrucât, întocmai ca un făt în pântecele mamei, această civilizaţie este legată

37
printr-un cordon ombilical I.E., un canal i.e. (care se găseşte în România), de locului ce i se cuvine, meritat. După o perioadă de acomodare, de reintegrare
civilizaţiile cereşti coordonatoare - mamă, superioare, de pe stelele Vega şi în mediul luminic al cerului "de acasă", orice EN sosită după decesul biologic
Alcor - cu rol hotărâtor în fenomenologia civilizaţiei terestre. din Univers, va fi condusă de entităţile care au acest MP în faţa Dreptului
Diametrul acestui cordon i.e. (după reactivarea lui din 1997) este de Judecător apoi, către centrele de instruire a EN nou sosite aferente n-
cca 32 m, constituind o poartă de plecare - sosire a ENBPu,m ECBPu. şi versurilor unde EN a fost trimisă de Dreptul Judecător, în vederea pregătirii ei
îngeri (entităţi denumite curent E.T.). Intre aceste trei corpuri cereşti, datorită pentru o nouă întrupare.
întrupărilor - destrupărilor şi angelizărilor, frecvenţa maximă de circulaţie pe Instruirea se face pe grupe, în funcţie de modul de îndeplinire a ∆MP2
acest cordon ombilical i.e. se manifestă în ziua de 28 octombrie a fiecărui an - în viaţa cu trup ( ≤ 5%), corespunzător informaţiilor obţinute de instructori,
până în 2002, iar din 2002 frecvenţa maximă a sosirilor se produce de de la entităţile însoţitoare (îngeri păzitori, etc.) de la EN în cauză, precum şi
două ori pe an, pe 23 martie şi pe 28 octombrie - când și canalul i.e. unic s- din BDD. Deabia după predarea entităţii noesice de către entităţile ghid,
a divizat în două, micșorându-i diametrul la cca 15m, unul fiind lângă satul călăuzitoare, de pază, (îngeri), acestea, precum si entităţile ghid, sunt eliberate
Făget în apropiere de Lugoj, altul fiind în jud. Buzău - ENBPu., ECBPu. şi de MP-ul pe care l-au avut de la naştere, botez si ulterior, fiinţele care au
îngerii sosiţi prin ele examinând, adaptându-se, condiţiilor şi factorilor decedat.
prezenţi, pentru a-şi îndeplini MP. Cele două canale i.e. se unesc în atmosferă Ingerii paznici şi sfătuitori ai oamenilor de la naştere şi botez, în
la o înălţime de cca 6 Km, la mijlocul distantei dintre ele. cazul EN umane la care Dreptul Judecător constată un MP2 < 81 până la
5. Existenţele EN din cerurile superioare sunt mai armonioase, 50, vor merge şi ei la reinstruire pentru a-şi îndeplini viitoarea misiune
omogene, decât acelea din versurile inferioare, deşi coexistă în spaţiu şi timp, mai bine decât precedenta (în centrele de reinstruire a îngerilor din Cerul
fiind simultane. 10), iar dacă au MP2 ≤ 50, atunci vor fi trimişi la canon la întrupare
6. Cu cât EN aparţin, provin, din ceruri mai joase mai apropiate de umană (cea mai gravă pedeapsă pentru un înger) - de Dreptul Judecător,
Univers (Cerul 1), cu atât parametrii lor I.E., caracteristicile lor, manifestă un număr de vieţi - de la una la şapte (numai atâtea s-au constatat)
dizarmonii mai mari. Aceşti îngeri păzitori vor fi trimişi la viata cu trup, atâtea vieţi,
7. In deplasările EN către cerurile de care aparţin, de origine, până când vor dovedi mai multă sârguinţă, tărie şi mai puţină tristeţe şi
viteza de parcurgere este mai mare către cerurile mai depărtate și cu atât demobilizare în îndeplinirea MP. Deabia apoi, se pot reîntoarce în ierarhia
mai mică cu cât cerul parcurs este mai apropiat de acela de origine, îngerilor imediat superioară ierarhiei umane.
datorită diferenţelor de DL, tensiuni (forţe) mai mari. Adică cerurile mai Ingerii la canon în viaţa cu trup, bărbaţi sau femei (în funcţii de
depărtate de acelea de origine sunt mai transparente pentru EN în deplasare, calităţile necesare a le căpăta ca îngeri) au următoarele caracteristici:
care în acestea are o viteză de deplasare luminică mai mare. Viteza de - bunătate, blândeţe, credinţă şi smerenie deosebite (cel mai slab înger,
parcurgere a cerurilor este determinată de diferenţa de DL dintre EN în va deveni un om deosebit de bun, etc.) - vezi Luca 7:24-28;
mişcare şi aceea a cerului parcurs, sau altfel spus de diferenţa dintre - nu se ceartă, nu se înfurie niciodată, nu ţipă, nu ridică tonul, nu
parametrii I.E. ai EN şi aceia ai mediului cerului parcurs. contrazic, sunt pozitivişti, etc;
La ajungerea EN în mediul i.e. al cerului de origine, datorită egalităţii - se întristează prea des, în prima viaţă la canon câteodată
DL, EN realizează că a ajuns "acasă", dispărând tensiunea determinată de deznădăjduiesc, renunţă la FB cât timp n-au învăţat perseverenţi până la
∆DL, care pe timpul parcurgerii tuturor cerurilor crează EN în mişcare un moarte în facerea lor (la facerea faptelor bune nu se renunţă niciodată, chiar
sentiment de nelinişte, nerealizare şi de necesitate a continuării căutării cu preţul vieţii);

38
- manifestă o sensibilitate deosebită când se veselesc, sunt deosebit de îngerilor păzitori obţine pentru îngerii la canon după decesul lor, mântuirea
luminoase, răspândesc lumină şi bucurie. acestora si revenirea la starea îngerească.
- sunt deosebit de fideli. Aceasta este explicaţia pentru care unii oameni se sacrifică pentru alţii,
In ultima viaţă la canon, foştii îngeri manifestă inteligenţă, devin eroi, chiar în mai multe vieţi succesive şi câteodată cu aceeaşi
perseverenţă şi voinţă deosebite în realizarea MP 2, au MP1 > 97 în motivaţie, o fac pentru acelaşi ideal, cauză sau om. Eroii, provin în
ascultarea Domnului Dumnezeu din sufletul lor şi din exterior, când cele majoritatea cazurilor din foştii îngeri păzitori trimişi la canon, sau veniţi
două glasuri coincid şi CJ = 100. Adică, mulţi dintre sfinţii din calendarul voliţional la viaţa cu trup. In Legea Kharmei sosirea la concepţie a unui
creştin sunt foşti îngeri trimişi la canon sau veniţi cu LA al lor, unii fiind partener din cuplul fiinţă păzită - înger păzitor - atrage la concepţie şi celălalt
canonizaţi de mai multe ori sub diferitele nume pe care le-au purtat în partener în viaţa cu trup, ei trebuind să se reîntâlnească pentru a-şi îndeplini
vieţile lor succesive. îndatoriri ancestrale foarte puternice. Pentru fiecare EN din fiecare cer există
- niciodată nu pot fi determinaţi să facă rău, să trădeze, să mintă. să stări, atât de întristare cât şi de bucurie, caracterizate fiecare prin anumite
manifeste ură, să distrugă, să fure, întotdeauna sunt partenerii optimi în variabilităţi IE de DL, cu efecte asupra EN. Principalele variabilităţi de DL
mariaje, dar şi victime sigure predestinate în cazul mariajelor cu fostele ale unei EN au loc în starea întrupată, cu SF şi SB (90%).
ființe pălite sau cu agresorii acestora, care nu uu elevat între timp. In perioada dintre întrupări, un număr mic de EN îşi schimbă foarte
Greşeala frecventă a îngerilor întrupaţi care-i implică în Legea puţin propriii parametri I.E. şi numai în cazul în care se implică în acţiuni
Kharmei este acceptarea iubirii oamenilor decăzuţi spiritual, a ateilor şi comune cu diferite fiinţe umane, ajutându-le la îndeplinirea propriilor MP2
acceptarea unor acţiuni greşite, laude şi cinstiri nemeritate cuvenite benefice.
numai Mântuitorului Iisus Hristos (vezi Isaiia, etc.) • In timpul parcurgerii şcolilor de spiritualitate, de instruire în
In societatea umană sunt încă mulţi foşti îngeri la canon datorită ceruri, tuturor ENBPu. şi ECBPu. cursante li se ameliorează foarte puţin
măririi densităţii evenimentelor pe unitatea de timp şi sunt chiar la a parametrii IE (<10%). Toate cerurile inferioare sunt transparente pentru
cincea sau a şasea viaţă la canon. EN superioare, în timp ce acelea superioare sunt cu DL prea densă
Pentru îngerii de lumină necreată societatea umană pentru EN inferioare.
terestră este o societate corecţională, de reeducare spirituală 8. Tensiunea (tendinţa) evolutivă a existenţei EN aflată într-un cer
oarecare are sensul, orientarea spre Conceptul Suprem - Iubirea - conţinut de
prin suferinţe grave. fiinţa Tatălui Inceputurilor (spre deosebire de existenţele EN puse în mişcare
Lipsa iubirii din societatea umană îngreunează revenirea la Ierarhia de de inversul iubirii - ura, la care se manifestă toate variabilităţile de mai sus,
îngeri. In timpul vieţii de canon şi aceşti îngeri întrupaţi realizează legături însă în sens invers).
kharmice, de regulă cu fostele fiinţe păzite reîntrupate, precum şi cu fiinţele 9. Nerezonarea la tensiunea evolutivă specifică fiecărui n-vers
care au agresat altădată fiinţele păzite. Mulţi dintre îngerii la canon în viaţa cu (resimţită şi de oamenii cu SF şi SB) este determinată de opacizarea
trup reuşesc să-şi depăşească legăturile kharmice stabilite în această perioadă structurilor existenţei EN (similară "sclerozării") datorată lipsei conţinutului
şi obţin iertarea vechilor neîndepliniri din faza de înger, dacă în faza de de informaţii şi concepte superioare şi de alegerea cu LA de către EN a i.e. şi
fiinţă umană se jertfesc, se sacrifică pentru salvarea fostelor fiinţe păzite, conceptelor inferioare, joase sau chiar întunecate. Adică LA se manifestă de
sau a celor care le-au agresat pe acestea. Cei care s-au jertfit astfel, sunt către orice EN atât în starea: fără SF şi SB (destrupată) cât şi ca fiinţă cu
sfinţii, martirii, mucenicii, eroii. In toate aceste cazuri, coordonatorul SF şi SB (întrupată). In stadiul cu SF şi SB, LA. al EN este afectat mai mult

39
sau mai puţin de tendinţele, impulsurile structurilor temporare, câteodată fiind 12. Pentru structurile şi BCF-urile superioare, sunt inferioare toate
determinat în totalitate de acestea. structurile şi BCF mai apropiate de SF şi BCFv.
10. BCF ale acestor EN sau EC, sunt influenţate de BCF ale EC din 13. Corespunzător propriei DL, orice existenţă EN ajunge în cerul
cerul imediat superior. Sursa de I.E. pentru toate EC o constituie însăşi Fiinţa potrivit ei (cu aceeaşi DL) în mod firesc şi numai ca rezultat al propriilor
Domnului Dumnezeu, de la care se alimentează (primesc I.E fundamentale) eforturi de îndumnezeire atât în timpul vieţii cu SF şi SB (prin realizarea
toate populaţiile din toate cerurile, direct sau indirect (Vezi sursele de i.e. - MP2) cât şi în starea de entitate fără SF şi SB (prin realizarea MP A -
gr.VI). astrale).
11. Sensibilizarea capacităţilor de rezonare a BCF-urilor ale Cerul cu altă DL poate fi numai temporar vizitat. EN fiind însoţită
existențelor EN dintr-un n-vers se realizează prin: întotdeauna de entităţi ghid aparţinând cerului respectiv şi numai cu acordul
a - eforturile voliţionale ale existenţelor EN, de a intra în rezonanţă cu coordonatorilor de cer (Vezi scrierile măicuţei Veronica - mai înainte de a fi
BCF ale existenţelor din versul (n+1); stareţă la Vladimireşti-Galaţi). Cerurile superioare pot fi vizitate de EN din
b - prin anihilarea voliţională, ignorarea şi debarasarea de influenţele ceruri inferioare chiar şi când au SF şi SB (în timpul stării de somn sau de
BCF ale EN din cerurile (n - 1) (stoparea intrării în rezonanţă cu acestea). veghe), numai pentru îndeplinirea unor sarcini, parte din AL. De exemplu,
Din această lege rezultă necesitatea ascultării numai a existenţelor sfinţii profeţi care în timpul vieţii cu SF şi SB au făcut călătorii în duh
din cerurile superioare şi neurmarea în totalitate, ignorarea şi anihilarea necesare pentru a îmbogăţi cunoaşterea oamenilor, care altfel nu se putea
impulsurilor acelora din cerurile inferioare. Ascultarea constituie o Lege realiza (sfântul prooroc Enisei). In Proto-Dacia au existat 18 prooroci care ne-
Divină numai când este firească, şi când se face faţă de cei ce-L manifestă pe au informat strămoşii despre naşterea și minunile M. Iisul Hristos. cu 30.000
Dumnezeu. de ani înainte ca acest eveniment să se producă.
Ascultarea practicată silit sau din dezorientare şi necunoaştere, în faţa In paralel, a început în acel timp în Proto-Dacia marea colonizare
celor neelevaţi sau antagonici ED, ascultarea ECM. a ENBF, a atlantă care s-a grupat cu pondere majoră în munţi Carpaţi începând din
demonizaţilor sau a demonilor, atrage decăderea spirituală nord - vest înspre sud şi est unde au fost înfiinţate câteva mari colonii - cetăţi
accentuată. Acesta este motivul pentru care au murit sfinţii mucenici, martiri atlante care au devenit ulterior şi centre de cercetare. Colonizarea Daciei de
creştini în scopul de a-şi curăţa sufletul de păcate prin Mântuitorul Iisus către atlanţi a urmărit salvarea tezaurelor de cunoaştere dar şi materiale
Hristos şi de a merge chiar cu preţul vieţii pe drumul îndumnezeirii. Acesta din Atlantida) întrucât înţelepţii atlanţi au cunoscut cu circa 40 000 de ani
este de asemenea motivul pentru care nu se acceptă iubirea acelora din înainte de Hr. catastrofa prin care acest continent s-a scufundat.
cerurile și nivelele inferioare - dar şi motivul pentru care aceştia trebuie iubiţi: Scufundarea Atlantidei a fost determinată de amploarea rezultatelor
acceptarea iubirii de către aceştia din cerurile inferioare îi ajută să eleveze. cercetărilor malefice şi de pregătirile conduse de familia Belial - demoni
Niciodată Mântuitorul Iisus Hristos sau sfinţii creştini nu au spus să întrupaţi (denumiţi mai târziu - 2003 - oameni din familia reptilienilor), prin
acceptăm iubirea demonilor, demonizaţilor, decăzuţilor, etc. Cine o face va care se urmărea nu numai distrugerea Terrei, dar şi a Lunii şi a altor corpuri
accepta şi plata pentru păcatele acestora. cereşti, aceştia fiind reprezentanţi al demonilor pe Terra.
Mântuitorul Iisus Hristos a spus: „să vă iubiţi intre voi precum v-am O dată cu salvarea tezaurelor de cunoaştere benefică, operaţiune
iubit Eu". intensificată în perioada 20 000 - 14 000 de ani în. Hr., pin migrarea
înţelepţilor atlanţi şi transferarea rezultatelor experimentelor lor în principal în
Dacia dar şi în alte locuri planetare (ale vikingilor, aztecilor, mayaşilor,
40
incaşilor, etc), au migrat şi o foarte mică parte din savanţii întunecaţi şi din să-i ajute să iasă din situaţia precară. De aceea, în România de astăzi se găsesc
cercetătorii malefici. locuri cu multe schelete de oameni giganţi. Inălţimea medie a femeilor atlante
Cele mai importante centre atlante, colonii, au fost înfiinţate In Proto- era de aproximativ 3 metri, în timp ce bărbaţii ajungeau la 4,8 metri. In
Dacia. apropierea fostelor colonii atlante se găsesc asemenea locuri şi se apreciază că
In zona de sud - sud-vest a Carpaţilor s-au aşezat o parte dintre un atlant (atlantă) au putut determina moartea a 30-50 de asiatici (cu statura
cercetătorii malefici atlanţi care aveau foarte dezvoltate cercetările privind mică) până să fie doborâţi. Au fost descoperite în unele locuri schelete umane
utilizarea metalelor radioactive, fier, etc. Ponderea rezultatelor cercetărilor având femure gigant de circa un metru, ruine de clădiri gigantice.
acestora era în domeniile utilizării energiilor malefice ale demonilor şi a In Proto-Dacia, cu cca 20.000 de ani în. Hr., mai înaintea cataclismului
metalelor în stare curată sau de aliaj, aceasta fiind cauza dezvoltării atlant, a început decăderea spirituală a oamenilor de pe acest teritoriu. In anul
preponderente a industriei siderurgice româneşti şi a caracteristicilor ei în 21.600 î. Hr, a avut loc un cataclism care a condus la prăbuşirea muntelui
zona Hunedoara, Călan, Petroşani, etc; de asemenea, acesta este şi motivul spongios, cu multe peşteri, cu înălţimea de 21 km. - denumit muntele
pentru care amprentele i.e. din această zonă sunt cele mai malefice şi azi (cu Meru sau Muntele Cunoaşterii Celui Unic. Acesta era locul unde se
EBF minim din toată România), cu toate consecinţele asupra oamenilor şi desfăşura activitatea Academiei de Inalte Studii Spirituale din Carpaţi
sistemelor vii din zonă. Cercetările atlante benefice vizau viaţa manifestă prin (Charpatia după Edgar Cayce). Era un munte spongios cu foarte multe peşteri
diferite fiinţe, efectuau în principal cercetări de inginerie genetică, cercetări a datorită bulelor de gaz rămase după procesul de solidificare a magmei.
căror importanţă privea atât Pământul cât şi alte corpuri cereşti (Vezi Valea Acesta a început să fie populat de cei ce se retrăgeau din lume şi
Rotundă - Padiş, Muntele Roşu, etc). duceau o viaţă isihastă, de studii, cercetări şi meditaţie. Golurile au fost
In momentul producerii catastrofei atlante (10500 în.Hr.) în Proto- populate progresiv, începând de la baza muntelui. Iniţierea se făcea începând
Dacia existau deja şase colonii - cetăţi atlante puternice (cea mai puternică cu şcolile situate în peşterile de la bază şi, o dată cu progresul spiritual, se
era între Oradea şi Baia Mare de astăzi, lângă ea este şi unul din cele mai mari înainta pe verticală până la înălţimea de 15 000 de metri. Cataclismul din
cimitire atlante), deoarece înţelepţii protodaci aveau aceleaşi obiective de 21.600 î.Hr. a dus la prăbuşirea muntelui Meru în el însuşi şi la formarea
cercetare cu înţelepţii atlanţi, însă ajunseseră separat la rezultate mai rocilor de tip mozaic, în care sunt amestecate roci metamorfice, sedimentare
importante decât aceştia (motivul principal al înfiinţării coloniilor atlante cu şi roci vulcanice,' pietrificate împreună, provenite din explozia muntelui Meru
preponderenţă în Proto-Dacia). De aceea, în vechile tezaure dacice se găsesc şi erupţia lavei, care le-a încălzit şi pietrificat laolaltă, aşa cum se pot vedea şi
obiecte de cult străine de daci, de provenienţă atlantă. azi în zona peştera Ialomicioarei, Babele, Omu, etc. Chiar şi placa tectonică
Cu circa 4000 de ani în.Hr.. primul mare val de migraţie a popoarelor de sub el s-a prăbuşit cu circa un kilometru, cu tot cu așezările de la baza
asiatice pe teritoriile Proto-Daciei a determinat în principal exterminarea muntelui.
atlanților (primul mare genocid din istorie). posesori nu numai ai unor De aceea, la suprafaţa pământului au rămas din muntele Meru numai
tezaure materiale, dar şi a unor potențe și inteligenţe deosebite, care au locurile unde cunoaşterea este mai recentă, iar în profunzime sunt locurile
încercat să împiedice jefuirea practicată de către aceste popoare asiatice. unde cunoaşterea este mai bătrână. A rămas însă în continuare ca loc al
Migraţia popoarelor asiatice după anul 500 d.Hr. constituie al 4-lea val Academiei de Spiritualitate, loc discret de pe planetă, care a funcţionat până
de migraţiune pe teritoriile Daciei (care aveau loc la cca 1000 de ani), când în anul 1761 d. Hr. când a decedat ultimul trăitor cunoscător al acestei
seceta din ţinuturile asiatice şi scăderea natalităţii triburilor, le împingeau pe cunoaşteri spirituale, care a ştiut că această cunoaştere nu se pierde, chiar
acestea să migreze către Europa, pentru a jefui provizii şi femei şi copii, care dacă posesorul ei uman moare.

41
După modelul muntelui Meru, unii absolvenţi IO - din alte țări ale e. ED autodivizate şi plecate temporar sau permanent la
lumii, au creat în alte locuri ale planetei, unde au găsit condiţii similare, grote, îndumnezeirea oamenilor din Univers;
peşteri, locuinţe, pe care le-au săpat în piatra culcaroasă moale, ca în Efes - f. IE divine care asigură în mod continuu în fiecare cer crescendo-ul
Capadocia - Turcia, sau în Muntele Athos - azi insulă grecească, în Sinai sau D.L. necesare conform AL. Tatăl Ceresc este cel care păstrează cumpăna DL
la Meteora - Grecia, etc, pentru doritorii de trăire isihastă, de meditaţii şi în fiecare cer pentru a nu scade sub anumite valori (din AL) şi pentru a
cunoaştere spirituală, hristică. asigura tuturor entităţilor sursa de i.e.
Pentru a scăpa de exterminare, unii atlanţi din coloniile din Proto- Este firesc ca o fiinţă umană foarte elevată spiritual să simtă
Dacia s-au ascuns în alte locuri în munţi, unde au reînfiinţat alte colonii; aşa a responsabilitatea producerii unei variabilităţi IE în ceruri, atât în timpul vieţii
fost înfiinţată cetatea Colţ, cu 6000 de ani înainte de Hristos. Aici, ultimii cât şi după moartea ei.
cinci atlanţi (3 bărbaţi şi 2 femei) au dispărut cu 4000 de ani înainte de Intrucât aportul de I.E. Ia DL a tuturor cerurilor este constant
Hristos. S-au găsit de asemenea oseminte, dinţi aparţinând unor oameni cu pozitiv, acesta este motivul expansiunii continue a tuturor cerurilor, în
staturi între 3 - 5m. Ulterior, cetatea a continuat să existe până în jurul anului special a acelora superioare, divine.
1850, când fost distrusă parţial. In exteriorul cetăţii Colţ sunt ruinele astupate Expansiunea I.E. a cerurilor constituie cauza determinantă a
ale aşezării din jurul ei. Ruinele au fost utilizate chiar şi în al II-lea război expansiunii materiale a Universului, constatată în astronomie prin preajma
mondial, fiind plasate aici baterii de tunuri cu muniţia aferentă, întrucât anului 1938, pentru care s-a decernat premiul Nobel.
această poziţie permitea controlul întregii văi. Expansiunea materială a Universului este determinată
14. O existenţă (EN) îşi poate manifesta tendinţele către versurile (n-l) de expansiunea energetică, aeeasta de aceea conceptuală şi
sau (n+l) cu sau fără SF şi SB, după cum îşi ascultă sau ignoră influenţele
structurilor temporare.
aceastad de aceea supraconceptuală a lui, cu efecte semnificative,
importante în toate n-versurile, pentru toate civilizaţiile şi sistemele vii.
15. Sursele variabilităţilor IE ale tuturor celor 17,3 ceruri sunt:
a. EN sosite, provenind din SN al fiinţelor decedate, după decesul Dimensiunile galaxiei de formă lenticulară din care face parte sistemul
biologic; nostru solar sunt de 80.000 x 300.000 ani-lumină, fiind în continuă
b. SN degajate şi sosite în timpul somnului în ceruri, provenind amplificare, ca şi la toate celelalte constelaţii şi galaxii cunoscute.
succesiv de la fiinţele adormite de pe câte jumătate din Terra. SN degajate -
sosite, staţionează un timp limitat în cerul de origine unde după ce se
"reîncarcă" cu I.E. specifice având aceeaşi D.L., se reîntorc în fiinţa cărora le
aparţine, revitalizând-o. I.E. cereşti din cerul de origine încă nu pot fi
înlocuite în totalitate în bilanţul I.E., cu nici un fel de alte I.E.. De aceea, toţi
oamenii trebuie să doarmă, iar dacă sunt privaţi de somn mai mult de trei zile
decedează, înnebunesc, etc;
c. EN plecate la întrupare;
d. ENBPu. plecate temporar sau permanent la angelizarea (sau
demonizarea) oamenilor;

42
lichidarea ∆LA si a urmărilor, pentru a rămâne numai manifestarea L.A. Divin
şi al înlătura suferinţele care rezultă în urma aplicării L.A. uman imperfect,
urmată de însuşirea L.A. Divin.
Din acest motiv, formele si căile de manifestare a Iubirii Divine
9. IUBIREA, CONCEPT EXISTENȚIAL DIVIN acţionează mai mult în cerurile mai ridicate, mai puţin în cerurile coborâte și
REFLECTAT IN FIECARE ”n”-VERS au efecte inverse în anticeruri. Anticerurile sunt acceptate și permise de Tatăl
Ceresc, deși ele nu constituie lucrarea Lui, ci a celor care s-au depărtat de
L.A. Divin, L-au contracarat din orgoliu.
Iubirea Tatălui Ceresc are un caracter activ, care s-a manifestat în toate
Ca ș toate celelalte din aceeași categorie - efecte ce derivă din L.A.
fazele anterioare și posterioare Genezei din acest Ciclu de Viaţă. Iubirea a fost
depărtate sau inverse L.A. Divin - şi anticerurile, cu toate populaţiile lor
conceptul fundamental primordial care s-a manifestat în matricea i.e. a
(iadul), au un caracter temporar. Amploarea Creaţiei Tatălui Ceresc
fiecărei creaţii, în MP-ul astral dat fiecăreia de Tatăl Ceresc. Geneza de la
(Creaţia continuă şi azi şi va continua şi mâine), determină şi amploarea
începutul fiecărui Ciclu de Viată este un act de iubire manifestă a
efectelor temporare induse de unele din acelea create, precum şi de populaţiile
Domnului Dumnezeu.
anticerurilor.
Concepţia dumnezeiască ce stă la baza Genezei, a cuprins perioada
Extinderea (expansiunea) cerurilor de Lumină (10) este continuă ,
anterioară Ei când s-au cristalizat Sfintele Concepte ale Tatălui Ceresc privind
însă temporar în acest Ciclu de Viaţă are loc si extinderea anticerurilor (Iadul)
perioada efectivă a Genezei, şi tot ceea ce a urmat pentru toate acelea create,
cu populaţiile lor cu o rată de expansiune proprie (vezi Apocalipsa). In fond,
aferente nu numai acestui Ciclu da Viaţă (4), dar şi celor precedente şi
extinderea temporară a anticerurilor (numai până la ”Judecata de Apoi") nu
următoare.
este determinată de Tatăl Ceresc, ci de o parte din cei creaţi de El, care s-au
Evoluţia variabilităţilor I.E. (pozitive si negative) ale tuturor celor
îndepărtat de El. Pentru a se putea îndumnezei, omul va trebui să depună
create ale acestui Ciclu de Viată și în toate, cuprinde efectele Iubirii Tatălui
eforturi inteligente, voliţionale, conştiente, numai cu potențele Divine
Ceresc, interferate însă cu efectele L.A. al acelora create: Aceasta, deşi toate
căpătate pe parcursul propriilor experienţe de viaţă.
creaţiile au fost perfecte în acel moment, Imperfecţiunile apărute în cele
Acestea contribuie la ameliorarea continuă a propriilor parametri IE pe
create sunt numai aparente şi temporare, fiind rezultatele altor L.A., temporar
drumul ales cu propriul L.A. (Calea), prin strădaniile proprii necesare pentru a
diferite de LA Divin.
înlătura diferenţele dintre L.A. propriu şi L.A. Divin. In decursul tuturor
Tatăl Ceresc a permis existenţa L.A. la toate acelea create de El pentru
fazelor de elevare spirituală, omul (ENBPu. întrupat) ajutat de
ca fiecare din acestea să evolueze, să se poată angeliza şi apoi îndumnezei
Dumnezeu și de Armata Sa de Lumină îşi va corecta singur, cu eforturi
parcurgând ierarhiile cereşti, dar numai prin eforturi proprii - deoarece El nu a
proprii, aceste diferente față de El.
creat dumnezei la Facere.
Cu cât cerurile sunt mai ridicate, mai apropiate de Cerul 10, cu atât
Diferenţele dintre cele două L.A. au în acest Ciclu de Viată un caracter
Iubirea Divină se manifestă mai mult în cele create de Tatăl Ceresc, deşi
crescător, urmat spre finele ciclului de o perioadă mult mai scurtă în care
încercările şi lecţiile trăite de om sunt din ce în ce mai rele. Fiinţele care au
diferențele sunt descrescătoare, apropiindu-se de zero. Lecţia principală de
ales cu L.A. „calea îndrăcirii" (antagonică îndumnezeirii), cu cât se apropie de
conştientizare a oamenilor în acest Ciclu de Viață (4). o constituie observarea
Dumnezeu (dacă o vor face cu LA), cu atât pierd mai mult din caracteristicile
urmărilor aplicării a două L.A. diferite si facerea celor cuvenite pentru
din anticeruri, a căror influență scade continuu.

43
In acest Ciclu de Viaţă, influenţele ECB şi îngerilor și influenţele principalelor caracteristici ale sitemelor vii, în special umane, necesare
ECM şi a demonilor asupra celor din acest Univers sunt simultane, deşi îndumnezeirii.
ponderile lor sunt diferite, în funcţie de deciziile oamenilor luate cu L.A. Neînsuşirea acestor caracteristici de către unele fiinţe umane în acest
propriu, de gradul lor de elevare spirituală. Ciclu de Viaţă, le va face necorespunzătoare viitorului Ciclu de Viaţă şi de
Dilema proprie fiecărei fiinţe umane în acest Ciclu de Viaţă: de a-L aceea, pentru ca ele să nu-1 poată accesa, este prevăzută "Judecata de Apoi".
manifesta pe Dumnezeu sau pe Lucifer atrage succesiv când ECB si îngeri, Ca urmare, aspectele fericirilor în Ciclul prezent sunt unele, în acelea trecute
când ECM si demoni, în viata proprie. Aceste fiinţele umane dăruiesc energii au fost altele, iar în cele Viitoare vor fi altele. Cele 9 fericiri sunt valabile
când ECB și îngerilor, când ECM și demonilor, corespunzător L.A. și numai pentru trăitorii din Ciclul nr. 4 de Viaţă.
opţiunilor proprii. In ciclurile de viaţă viitoare, alţii dintre Fiii de Dumnezeu Nu inteligenţa constituie principalul obiectiv al acestui ciclu de viaţă
vor constitui modelele de urmat, fiind coordonatorii acelor cicluri de viaţă, pentru oameni, dobândirea ei fiind obiectivul viitorului ciclu (5). Adică în
întocmai cum în acest Ciclu de Viaţă, coordonator este Iisus Hristos, căruia I acest Ciclu de Viaţă toate fiinţele umane, cu excepţia Modelului - Iisus
s-a dai toată puterea în ceruri şi pe pământ. Hristos şi a celorlalte ED întrupate sau fiinţe umane îndumnezeite, nu vor
Iubirea constituie forţa propulsoare a evoluţiei sistemelor vii umane avea inteligenţa Dumnezeiască, ci această Caracteristică se va forma altă dată,
care au ales-o. Iisus Hristos a fost, este şi va fi reprezentantul acestei Forţe de în viitor, ca şi alte caracteristici Dumnezeieşti care lipsesc astăzi oamenilor. In
sorginte Dumnezeiască. El reprezintă manifestarea prin sacrificiul suprem, fond, părăsirea Raiului de către Adam, Eva şi urmaşii lor a constituit o
conştient, voliţional a acestei Forţe. Există însă si alte manifestări ale Forţei necesitate prevăzută de Tatăl Ceresc cu multă vreme mai înaintea Genezei,
Iubirii, în afara sacrificiului suprem, care se vor învăţa în alte cicluri de viată, din faza de concepţie a Creaţiei, atunci când a proiectat-o. Dacă Adam şi Eva
cu alți Fii de Dumnezeu. Aceştia sunt specializaţi în alte manifestări pe care le nu ar fi părăsit Raiul (cerurile 8,9,10 de azi), nu ar fi avut şansa de
vor coordona, întocmai cum în ciclurile de viaţă precedente alţi Fii de îndumnezeire prin propriile lor eforturi de a-şi manifesta potențele date de
Dumnezeu au coordonat alte manifestări ale Iubirii. Tatăl Ceresc; nici Fiinţa Divină a Mântuitorului Iisus Hristos nu ar mai fi fost
Organizarea cerurilor şi a existenţelor create din ele în fiecare ciclu, au necesar să fie crucificată, iar cursul evoluţiei ar fi fost cu totul altul: acele
corespuns scopurilor manifestării Forţei Iubirii (A.L.), provenind însă tot de la fiinţe umane create ar fi trebuit conduse, instruite, apărate, în veşnicie de
Tatăl Ceresc; şi în acest Ciclu de Viaţă au existat şi vor mai exista oameni Domnul Dumnezeu.
care au căutat să exprime aceasta. De exemplu, sfinţii prooroci, Sfinţii Părăsind Raiul, Adam şi Eva au dat posibilitatea (şi au căpătat
Apostoli, îngerii trimişi înaintea Mântuitorului Iisus Hristos, etc. posibilitatea) ca urmaşii lor, în ultima fază de evoluţie şi în ultimul Ciclu de
Antagonismul dintre Forţa Iubirii şi aceea a urii, are manifestări Viaţă să-I devină similari dar păstrându-şi unicitatea faţă de Creatorul lor.
specifice deosebirilor dintre îngerii decăzuţi şi Dumnezeu, în fiecare Ciclu Adică, Tatăl Ceresc nu a fost surprins de fapta Evei şi a lui Adam, întocmai
de Viaţă. In acest Ciclu de Viaţă (4) se atinge apogeul acestor cum se întâmplă şi pentru fiecare om din trecut, prezent şi din viitor. In Rai,
antagonisme dintre Iubire şi ură, dintre Creaţie şi distrugere, dintre aceste manifestări neelevate (neascultarea, orgoliul - mândria deşartă, etc) de
Organizare şi dezorganizare, dintre entalpie şi entropie, dintre Lumină şi la nişte fiinţe perfecte deşi făceau parte din Planul Divin, i-au făcut să nu mai
întuneric (vezi Geneza). merite Raiul, acesta fiind LA al Evei şi al lui Adam. Tristeţea de atunci a
De aceea el constituie cel mai important ciclu de Viată de Tatălui Ceresc, va fi compensată în Timpul Divin de bucuria Lui, atunci când
până în prezent, pe care creaţiile îl parcurg şi care asigură formarea oamenii creaţi de El, îi vor deveni similari Lui prin propriile lor eforturi de
care tot El i-a făcut capabili. Adică actul de iubire supremă a Domnului

44
Dumnezeu se va manifesta la apogeu deabia pe parcursul îndumnezeirii, sau deloc să le merite, iar alţii le-au lepădat. Ultimii şi cei care le-au meritat
atunci când cei creaţi de El îi vor fi similari, fiecare fiind unic, toţi împreună mai puţin au fost şi ei vizaţi totuşi în legile Tatălui Ceresc de aceste daruri;
constituind aceeaşi Fiinţă Dumnezeiască, întocmai cum astăzi Fiul cu Tatăl şi pentru aceştia, Domnul Dumnezeu a prevăzut un timp mai lung pentru a
cu Sfântul Duh formează o Unică Existenţă Dumnezeiască în manifestare ajunge în starea de a le merita.
treimică cu MPD distincte. Retardaţii şi autiştii sunt impotenţi în a manifesta iubirea de tip hristic,
Conceptele Tatălui Ceresc asigură amplificarea continuă a care este conştientizată. Crearea impotenței în Manifestarea iubirii constituie
complexităţii proprii Dumnezeieşti, toate existând şi schimbându-se în mod obiectivul strategic urmărit la oameni de demoni, de regulă prin determinarea
continuu numai prin El însuşi. Adam şi Eva, precum şi toate acelea create intrării acestora în rezonanţe negative. Lucrările demonilor nasc întotdeauna
înainte şi ulterior, evidenţiază Iubirea activă a Tatălui Ceresc manifestă, în deznădejde, suferinţă, disperare, dezorientare, afectând potențele de iubire
acţiune. Diversitatea, atât a creaţiilor cât şi a manifestărilor lor, umane ale acelora care intră în rezonanţă cu aceste lucrări malefice,
exprimă diversitatea Forţei Dumnezeieşti a Iubirii (infinite) care îndepărtându- se astfel de Dumnezeu.
determină schimbările tuturor celor create, precum şi a însuşi Creatorului lor. Ingerii de lumină îi ajută, protejează, sfătuiesc, apără, întotdeauna pe
Toatea cestea a vrut să le spună Iisus Hristos atunci când zis: "Eu sunt alfa și aceia care se iubesc, care radiază iubirea; îngerii întunecaţi sunt atraşi de aceia
omega" (adică. începutul și sfârşitul și al acestui Ciclu de Viaţă). El a vrut să are urăsc, invidiază, mint, agresează pe alţii, care păcătuiesc, etc.
spună că era prezent la începutul începuturilor în Cuvântul Primordial (Supra- Longevitatea oamenilor este mărită de manifestările de iubire care sunt
conceptul) și că va exista în toate ființele îndumnezeite (numai) din faza compatibile cu viaţa - iar manifestările ele ură, invidie, furie, minciună,
finală de la sfârşitul acestui Ciclu de Viaţă și de la finele celorlalte, în fiinţele agresive, o micşorează, fiind incompatibile cu viaţa. Când dintr-o lume,
umane existente în acestea. Conştientizând acestea și încă multe altele încă ştiinţă, artă, iubire, cuplu, literatură, etc. lipseşte Dumnezeu, oricare din
nedescoperite (câte o dată vag intuite), ne însuşim mai multe din Fiinţa lui acestea sunt satanice (definiţie).
Iisus Hristos, a Tatălui Lui și din Fiinţa Sfântului Lor Duh (Fiinţa Treimică). Iubirea constituie o parte din Conceptul Existenţial Divin al Tatălui
Cunoscând pe Fiul, pe Tatăl si pe Sfântul Duh, vom reuşi să ne Ceresc proprie Fiinţei Sale, existente cu mult înaintea tuturor Ciclurilor de
cunoaştem mai bine pe noi înşine. Cine nu-L cunoaşte pe Dumnezeu în Sfânta Viață aferente tuturor momentelor alfa.
Treime nu se poate cunoaşte pe el însuşi pentru că toate ale Lui sunt în Fiecare sistem viu are potențe specifice de recepţie și emisie a
fiecare fiinţă umană care tinde către El, cu toate ale Lui din ea. Acestea ajută iubirii. Când raportul dintre acestea este 1, indică o fiinţă armonioasă:
orice om să-L manifeste pe El, Cel care din aceste motive este cel mai greu de când este diferit de 1 indică o ființă dizarmonică. Aceste potențe pot fi
manifestat. normale, subnormale sausupranormale, după limitele minime si maxime
In acest Ciclu de Viaţă (4). învăţarea manifestării prin Iubire a Iui ale lor (se recomandă lucrare de cercetare).
Dumnezeu este principalul scop al evoluţiei (sfinţirea urmată de
angelizare și apoi de îndumnezeire) a tuturor fiinţelor umane.
In cursul elevării, orice fiinţă umană în final se îndumnezeieşte,
devenind asemănătoare lui Iisus Hristos şi Sfintei Fecioare Maria. La aceasta
folosesc toate pildele şi viaţa lui Iisus Hristos, prin care S-a străduit să ne facă
să-L înţelegem, neprecupeţind nimic din toate câte Le-a avut şi pe care Le-a
dăruit. Cei din timpul facerii acestor daruri s-au străduit mai puţin, mai mult,
45
2. Luarea de MP celor leneşi sau care cu L.A. au luat căi străine de
Dumnezeu.
3. Pentru împiedicarea unor oameni de a face greşeli şi păcate care
le-ar determina decăderea cu mai mult de două ceruri.
10. CODUL I.E. PERSONAL AL FIECĂRUI 4. Decesul unei fiinţe umane pentru că nu mai este necesar să trăiască,
SISTEM VIU deoarece nu-şi mai îndeplineşte MP, sau:
5. Decesul unei fiinţe umane foarte vrednice, care este necesară şi de
neînlocuit pentru anumite MP importante din AL, din viitorul apropiat.
Odată cu Suflul Tatălui Ceresc asupra fiecărei existenţe Create, o
6. Ingerul Morţii este acela împuternicit a emite în cazurile 3,4 şi 5,
parte din codul IE personal Dumnezeiesc al Domnului Dumnezeu a fost
codul i.e. personal cu aceste motive, însă numai pentru EN întrupate
dăruit cu iubire existenţei create. Acest cod I.E. personal constituie o
aferente cerurilor kharmice. Pentru EN întrupate aferente cerurilor Iubirii
radiaţie i.e. foarte complexă provenind din cerul 10 (Opal), determinantă
(mai mari de +7,4) decesul este determinat de rechemarea în cerurile acestea
pentru toate particularităţile, unicităţile, create prin fiecare, de neregăsit în
de către coordonatorul de cer - adică pentru cerul nr. 10, la ED, rechemarea
totalitate în nici o alta, niciodată, în curgerea timpurilor, Dumnezeiesc şi
pentru necesităţi viitoare este făcută de către Mântuitorul Iisus Hristos şi nu
astrale diferite.
de către îngerul Morţii.
Numai Tatăl Ceresc și cei împuterniciţi de acesta cunosc
7. Schimbarea fundamentală a personalităţii unei fiinţe umane
caracteristicile acestei radiaţii I.E. complexe. Această cunoaştere este
necesare și de neînlocuit în alt moment din curgerea timpului Divin și terestru
inaccesibilă şi interzisă tuturor existenţelor create, nepregătite pentru însuşirea
pentru ceilalți oameni. Adică există un timp prestabilit de producere a unor
şi utilizarea ei ("Să nu spui nimănui Taina Mea"). Aceste radiaţii i.e. de sine
schimbări corespunzătoare A.L.
stătătoare constituie fructele Pomului Cunoaşterii din Rai - de aceea au
8. Ca ajutor de iubire în momentele grele, limită, ale oamenilor care-L
fost interzise lui Adam şi Evei, pentru că în acel moment ele reprezentau
slujesc pe Dumnezeu: de exemplu micşorarea sau anihilarea în totalitate a
caracteristicile şi MP ale tuturor celor create până atunci, ca şi ale acelora încă
suferinţelor sfinţilor mucenici, martiri, apostoli, în timpul martiriului lor
necreate, dar care urmau să apară în viitorul Ciclurilor de Viaţă, pentru care
pentru a rezista la acesta. Nu au simţit durerea, suferinţa, şi au putut trece
Adam și Eva nu erau încă pregătiţi.
voliţional, prin rugăciune, prin acest moment dificil de ieşire din Legea
Prima utilizare a codului I.E, personal, a .aparţini Kharmei şi de intrare în Legea Iubirii. La rugăciunile lor, Iisus Hristos le-a
Tatălui Ceresc în momentele alfa, și tot Lui îi va aparţine emis codul I.E. personal, care a avut această urmare pentru ei, ca şi în cazul
ultima utilizare în momentele omega; fiecare utilizare a lui unor eroi ai neamurilor.
marchează evenimente importante pentru posesorul vizat sau pentru toţi aceia Recepţionarea codului I.E. personal de către ENBP umană întrupată are ca
din Ciclul de Viaţă, constituind o intervenţie divină necesară pentru corectarea efect mărirea vitezei de evoluţie a ENBP primitoare, către Domnul
unei situaţii necorespunzătoare A.L. (Proiectelor Sale). Dumnezeu. La fel s-a întâmplat, se întâmplă și se va întâmpla cu toți eroii
Reutilizarea codului I.E. personal de către EC împuternicite sau de neamurilor, slujitorii lui Iisus Hristos - indiferent de religia lor, care ajung din
Entităţile Divine, este motivată de: acelaşi motiv lângă sfinţi în Impărăţia lui Dumnezeu (cerurile 8,9,10), deși
1. Acordarea de către Mântuitorul Iisus liristos a unei MP eroii neamurilor și ceilalți slujitori vrednici de Dumnezeu, nu sunt caconizați
suplimentare, unor oameni vrednici slujitori. încă de sfintele sinoade creștine.

46
Utilizarea codului I.E. personal numai de către ENBPu. angelizate Suma MP Astrale ale tuturor celor create, formează
mai mult de 90% întrupate, de ENBPu, îndumnezeite mai mult de 90% AL (Arhistrategia de Lumină) a Sfintei Treimi.
întrupate, de îngerii și EDP întrupate - este un prerogativ Dumnezeiesc,
care nu se acordă altor ENBPu. întrupate aflate în alte stadii de evoluție. In perioadele inter-cicluri, codurile ie personale conţinute în Mi.e.
în care se găsesc şi MP astrale ale ENBPu. împreună cu părticica de Sfânt
Toate existențele vii cunosc importanța utilizării lui pentru o ființă creată, Duh aferentă de la Tatăl Ceresc se reîntorc înFiinţa Tatălui Ceresc având
sau născută. De aceea, când acesta este utilizat, toate existențele din toate forma şi aspectul unor scântei aurii; aceste scântei aurii ale ENBPu.
cerurile fac liniște - prin ea își manifestă respectul și iubirea sau frica, groaza, îndumnezeite se reîntrupează ca EDP numai la voinţa Tatălui Ceresc şi
față de Creator. nu a lor, în momentele importante ale unei faze de elevare umană din
Toate populațiile anticerurilor (iadului) sunt întotdeauna înfricoșate, cadrul unui Ciclu de Viaţă. In acest fel a venit la întrupare Mântuitorul
înspăimântate, îngrozite, la recepționarea semnalului i.e. dumnezeiesc Iisus Hristos prin Sfânta Fecioară Măria, sub forma unei Scântei Divine
premergător utilizării codului I.E. personal. Ființa vizată de emiterea codului de Lumină Necreată, în anul 0.
I.E. personal, la primirea semnalului premergător, este părăsită din aceste In Fiinţa Tatălui Ceresc se mai găsesc multe asemenea scântei
motive de îngerii păzitori ai kharmei proprii (demonii), lângă ea rămânâmd divine, din care numai 31% se vor reîntrupa în viitor, celelalte 69% nu se
numai îngerii păzitori, apărători ai ființei, care iau la cunoștință o dată cu vor mai reîntrupa în Ciclul de Viață nr. 4 -7 din Grupul de Cicluri de
ființa păzită de motivația pentru care a fost emis codul I.E. personal similar Viată nr. 2; dintre acestea numai unele se vor reîntrupa de abia în Ciclul
unei raze de lumină invizibile, sonore, mirositoare, având și conținut de Viață nr. 8, 9 si 10 din Grupul de Cicluri de Viată nr. 2 și apoi în
informațional și conceptual. După primirea acestuia, îngerii păzitori, celelalte cicluri ale celorlalte 5 Grupuri de Cicluri de Viată.
sfătuitori, etc. își schimbă manifestătrile corespunzător noii situații, noii MP a In fiecare Ciclu de Viață al fiecărui Grup de Cicluri numărul
ființei ce o au în grijă. Odată cu MP suplimentară, primită, ființa primește acestor scântei aurii din Fiinţa Tatălui Ceresc se măreşte tot mai mult, ca
întotdeana și îngerii de lumină necesari pentrtu realizarea noului MP. și strălucirea lor.
Codul I.E. personal este compus din:
1. O parte fixă, constantă în fiecare viață și de-a lungul tuturor
vieților din Ciclul de Viață ; Prin intermediul emisiei-recepţiei codului I.E. personal pentru un om,
2. O parte variabilă, în continuă schimbare în cursul fiecărei vieți, dar grup, sau naţiune, Tatăl Ceresc intervine direct în fiecare cer, asupra EN şi
și a tuturor vieților, ca urmare a influenței acțiunilor proprii în fiecare viață. SN-urilor acestora în mod determinant - atunci când intervenţia
Cu cât VA este mai mare, cu atât partea variabilă a codului i.e. personal împuterniciţilor Lui nu a fost suficientă. De exemplu, în cazul Sodomei şi
este mai mare, ca pondere. Gomorei au fost emise de către îngerul Morţii (împuternicit de Domnul
Atunci când i.e. din partea variabilă coincid cu acelea din partea fixă, Dumnezeu) codurile I.E. personale ale tuturor locuitorilor (cu excepţia lui Lot
acestea fuzionează, devenind predominante în cadrul codului ie personal. si a familiei sale) - dar și pentru soţia lui (neascultătoare) însoţite de focul
Adică, angelizarea ca şi îndumnezeirea sunt realizate nimicitor, atras de faptele acestora.
(meritate) de fiecare fiinţă umană în parte, cu eforturi şi nu de Acestea s-au permis pentru a împiedica căderea locuitorilor aberanţi
către îngeri si Domnul Dumnezeu- direct sexuali, cu mai mult de două ceruri - risc care atunci a existat dacă acei
47
locuitori decăzuţi ar mai fi trăit. De aceea i s-a spus lui Lot să nu se uite repetă greşelile din Coreea, Vietnam, Serbia (dovedind că au consilieri
înapoi, pentru a nu-1 vedea pe Îngerul Morţii (Coordonatorul îngerilor specialişti în acest tip de probleme kharmice - pe care au început să-i asculte).
păzitori ai kharmelor - demonii -ființelor) - insuportabil pentru orice Toţi sfinţii profeţi au relevat într-un fel sau altul această situaţie,care nu s-a
fiinţă umană din cerurile - 7.3 la +7.3 care în prezența lui decedează. produs încă, precum şi altele încă neapărute.
Ingerul Morţii are și efecte paralizante asupra fiinţelor umane care au Voliţional, codul I.E. personal poate fi ameliorat prin cunoaştere
SN din cerul 8, cărora le poate determina inconştienta. meritată şi căpătată numai cu eforturi şi numai dacă posesorii îşi vor
In decursul istoriei, au mai existat neamuri cărora li s-a emis de sacraliza viaţa personală şi a fiinţelor iubite în mod firesc, dar corespunzător
către îngerul Morţii codul I.E. personal, însă pe rând, dar cu aceeaşi pentru a trăi şi a-L manifesta în toate numai pe Domnul Dumnezeu, Iisus
motivaţie: li s-a întrerupt viaţa cu SF şi SB (MP) pentru a nu decădea cu mai Hristos sau Sfântul Duh. Cei care nu fac acestea îşi modelează propriul
mult de două ceruri. Exemplu: toate popoarele care au dispărut în istorie ca drum kharmic cu suferinţe pentru propriul viitor. Aceasta este dilema
sumerienii, mayaşii, toltecii, incaşii, aztecii, babilonienii, dacii, etc - care oricărui om de astăzi - desigur numai pentru cei care sunt atât de elevaţi
practicau sacrificarea oamenilor elevaţi cu motivaţii diferite. pentru a se preocupa de ea, în loc de a se preocupa de multitudinea lucrurilor
Aceasta se va repeta în istoria care va să vină, pentru toţi aceia la mărunte şi meschine care umplu viaţa multora.
care apare acest risc, ca de exemplu toţi cei care au murit până în prezent In momentul recepționării codului I.E. personal de către un om în stare
şi vor continua să moară în accidente şi catastrofe, atingând apogeul în de veghe sau de somn, orice activitate a lui încetează și toate entităţile noesice
anii 2004 — 2005. din toate cerurile aud, înregistrează noul MP suplimentar care însoţeşte codul
Intrucât catastrofele și accidentele de până acum nu au fost şi nu sunt I.E. personal.
suficiente pentru a-i îndepărta din viaţa cu trup pe toţi leneşii spirituali, ateii Intrucât ş-a constatat în cerurile de lumină că războaiele amplifică
care nu-şi rezolvă conştient, voliţional, problemele de kharmă, în viitor vor problemele de kharmă nerezolvate (datorită utilizării armelor de distrugere
apărea şi alte maladii şi catastrofe care vor afecta tot mai distrugător pe cei cu ultra - inteligente - demonice, realizate), excedentul acestora fiind prea mare,
probleme de kharmă nerezolvate, ignorate, datorită 'propriei lenevii, etc. numărul războaielor și amploarea lor vor scădea continuu până la dispariţia
Kharme au toţi oamenii, colectivităţile de oameni, naţiunile, întreaga totală.
planetă.
De ex. cele două războaie mondiale nu au fost suficiente pentru Catastrofele naturale vor creşte însă atât ca număr cât şi
rezolvarea problemelor istorice de kharmă de până în 1945. Kharmele unor amploare, însoţite de catastrofele şi accidentele mijloacelor tehnice create
naţiuni pentru războaiele ulterioare de după 1950 iniţiate de SUA în Corea, de oameni, întrucât acestea nu amplifică problemele de kharmă. In funcţie de
Vietnam, Golf şi Serbia s-au închis de abia în 11 septembrie 2001, prin numărul celor cu probleme de kharmă nerezolvate şi de amploarea malefică a
tragedia de la World Trade Center - New York, Pentagon. Toți aceia care au acestora, emisiile lor i.e. malefice vor crea egregoare mai mici, mai slabe, sau
murit acolo au primit ceea ce au dăruit altă dată. mai mari şi mai puternice, malefice, care vor antrena, vor atrage ECM mai
Se constată însă din acţiunile SUA că ţin seama de Kharma propriei mari sau mai mici, declanşatoare de catastrofe naturale sau tehnice, de
naţiuni, nu vor să o încarce cu păcate suplimentare (până în prezent), nu se amploare mai mare sau mai restrânsă.
răzbună pentru actul terorist din 11 septembrie 2001 în Afghanistan, etc, ei In cursul acestor catastrofe, demonii vor selecta pe:
blochează numai riscul repetării actelor de terorism şi nu numai în SUA, prin 1. Generatorii de I.E. malefice mai mari - decât acelea permise prin
coaliţia anti-teroristă realizată, prin legislaţia şi strategia ulterioare - adică, nu A.L.;

48
2. Cei cu probleme de kharmă nerezolvate mai mari - decât acelea foarte leneşi şi al acelora foarte vrednicii deoarece la această perioadă de
permise prin A.L.; timp s-a constatat că se iau MP, sau se dau MP suplimentare oamenilor, după
3. Cei care acceptă iubirea celor de mai sus - cei mai numeroşi. cum îşi realizează MP1 în perioada de timp precedentă de cca 6 luni.
Adică, pentru o fiinţă atee, orgolioasă, suferă întotdeauna mult mai multe LA este respectat de toate sistemele vii benefice, de slujitorii lui Iisus
fiinţe care fac această greşeală de a accepta iubirea acestora, în loc să-i Hristos şi este încălcat de toate sistemele vii malefice (caracteristicul
iubească numai prin faptele lor. acestora), slujitoare ale demonilor.
Adică, în viitorul apropiat pierderile de vieţi umane vor fi mult
mai mari decât în trecutul apropiat (din cele 3 categorii și ante- Aceasta este şi definiţia agresiunii: „orice tip de încălcare a LA a oricărei
menționate). Datorită acestor determinisme malefice vor fi atrase din structuri benefice şi a întregii fiinţe benefice".
anticeruri ECM din ce în ce mai specializate în rău. Acest tip de ECM vor
pune în rezonanţe malefice ENM coordonatoare ale fenomenelor
meteorologice, tectonice, dar şi diferite alte ECM astrale. Acest scenariu va
fi încheiat cu intervenţia Forţelor Divine (Entităţilor Divine), însă numai
după ce problemele de kharmă vor fi rezolvate, iar cele 3 categorii ante-
menţionate vor fi îndepărtate din viaţa cu trup.
După o perioadă cu multe catastrofe (până în 2005) a urmat o
perioadă de linişte în care Entităţile Divine, ECB şi ENB de toate tipurile şi-
au putut îndeplini MP ale căror condiţii încă nu sosiseră, datorită nerezolvării
celor anterioare.
Anul 2002 a fost un an de cotitură în Istoria Omenirii, datorită
acestor motivaţii, un prag care a fost trecut. In toată această perioadă de
acalmie, ca şi în prezent, inforenergeticienii trebuie să-şi îndeplinească MP
pentru care au primit această cunoaştere.
Listele codurilor I.E. personale ale tuturor celor implicaţi în cele de
mai sus sunt pregătite fiind în derulare., însă de abia început.
In viitor, după începerea perioadei de acalmie, codurile I.E. personale
vor începe să fie generate cu frecvenţă din ce în ce mai mică, pentru a permite
tuturor EN întrupate să-şi manifeste LA corespunzător gradului propriu de
elevare spirituală, până când acesta nu va mai fi utilizat de Tatăl Ceresc,
nemaifiind necesar, intervenţiile îngerului Morţii rărindu-se, iar ale
Mântuitorului Iisus Hristos îndesindu-se.
Viteza de îndumnezeire proprie este o responsabilitate a fiecărui om,
pe care şi-o determină cu LA şi eforturile proprii. Din 1996, Mântuitorul
Iisus Hristos generează de două ori pe an codul ie personal al oamenilor

49
(scopul benefic urmărit) pentru ca astfel să se manifeste Slava, Lumina și
11.ENTITĂŢI CONCEPTUALE - "EC" (B sau M) Puterea Sfintei Treimi în această fiinţă. Amin!" Nu se denumesc niciodată
ECB chemate, întrucât oamenii nu cunosc niciodată care ECB vrea, trebuie şi
EC fac parte dintre arhistrategii coordonatori ai activităţilor de "întuneric" poate să vină pentru o anumită lucrare necesară a Sfântului Duh.
şi "Lumină". Fiecare tip de EC este specializată într-o anumită categorie de ECM se anihilează, aceasta constituind o ”tehnică de curățare IE”
activităţi care privesc anumite EN, scopuri şi ţinte din anumite ceruri inclusiv obligatorie. Anihilarea este similară ca și pentru SpM sau amprentele I.E.
din acest Univers. EC din cerurile 8,9,10 şi acelea din "-6" până la "-7,3" malefice, etc., înlocuindu-se numai algoritmul de concentrare ie, în mod
organizează activităţile tuturor EN corespunzător Arhistrategiei Proprii. corespunzător. Anihilarea ECM implică totdeauna și anihilarea stringurilor
EC sunt entităţile arhistratege de tip interfaţă între ED şi separat pentru generate de acestea, ca și a efectelor lor. Un ECM poae agresa simultan prin
demoni. Viteza de curgere a evenimentelor din AL este determinată de L.A. al stringuri malefice separate mai multe ţinte umane care l-au atras prin acelaşi
tuturor fiinţelor umane. tip de păcate, care au produs aceeşi perturbare. Poate agresa de la distanţe
In anticeruri, demonii din "-7,3" constituie existenţe superioare ECM, foarte mari, de sute sau mii de Km de victimă. ECM coordonatoare a
după cum îngerii sunt entităţi superioare ENB, dar şi oamenilor. maladiilor grave sau foarte grave au tipuri de agresiuni specifice, astfel:

Intrarea unui EN, EC, demon sau înger, în BCF-urile unui sistem viu,
este semnalizată de BCFp a acestuia prin senzaţii și sentimente
corespunzătoare tipului (M sau B) al entităţii care a intrat în BCF.

Aceste sentimente şi senzaţii sunt semnalele i.e. conştientizate mai mult


sau mai puţin de sistemul viu uman, date de traductorii existenţi în structurile
temporare şi în acelea veşnice, al căror scop îl constituie determinarea unei
anumite reacţii specifice sistemului viu la acea prezenţă.
In cazul când sunt în stadiul de germene sau nu sunt configurate
complet, structurile, BCF-urile şi centrii IE nu pot semnaliza suficient de
puternic (ca la majoritatea oamenilor) pentru ca reacţia să fie hotărâtă şi
executată corespunzător de către sistemul viu în timp util. Fig.nr.l: Tactica agresiunii victimei sub forma neoplasmului, de
De aceea, dacă prezenţele malefice cauzatoare ale acestor semnale i.e. se ECM tip "Sandwich".
alungă sau anihilează, prezenţele benefice se solicită şi se implementează (în
cei care nu le au) în structurile sistemului viu benefic, pentru ca acesta să fie
longeviv, puternic şi într-o stare benefică continuă. In timpul
"optimizărilor" se întâmplă acestea.
La sfârşitul fiecărei şedinţe de terapie I.E. se cheamă şi
reimplementează: "toate ECB care trebuie, pot şi vor să contribuie la
50
demoni (de ex. la aceia executaţi în SUA pe scaunul electric, ghilotinaţi,
spânzuraţi, etc.).
In unele cazuri, după decesul clinic al fiinţelor demonizate, sau al
demonilor întrupaţi, poate apărea şi fenomenul de "vampirism" sau
îmbolnăviri ciudate, datorită demonilor din fiinţa celui decedat rămaşi în
cei rămaşi, pentru a-și procura i.e. necesare propriilor activităţi malefice.
De aceea, flințele demonizate care mor în urma unor fapte infamante
(suicid, genocid omoruri cu sadism, cu manifestări demonice) este bine a fî
îngropate creştineşte, în cimitir, separat si nu amestecat cu ceilalţi morţi ..
Acestea trebuie să fie respectate de către cei care au avut legături
apropiate cu cel decedat. In unele ţări aceste obiceiuri se păstrează şi azi,
având la bază observaţiile oamenilor.
La mormintele demonizaților îngropați (sinucigași, criminali, etc.)
ale acelora care nu s-au spovedit, împărtășit de mulți ani, trebuie făcute
cele recomandate în Inforenergetică şl slujbele speciale creştine, vizând
In cazul când se constată că ființa umană benefică dar primitivă este ruperea legăturilor demonice şi alungarea demonilor din trupurile celor
unită printr-un string cu un ECM, este bine a se verifica dacă ființa nu este un decedaţi, cu trimiterea lor în anti-cerurile şi locurile hotărâte lor de Sfânta
ENBPu. Întrupat (din cerul 4, cu VA mică, de obicei o ființă handicapată) care Treime. Sf. Arhanghel Mihail are această îndatorire (MP) din partea Tatălui
formează împreună cu ECM un ENBF din care s-a întrupat (cu motivații Ceresc, El fiind conducătorul oştilor de Lumină Cereşti.
malefice) numai ENBPu., în timp ce ECM (din cerul min. "-6", cu VA >) Anihilarea unei ECM cu Lumina Sfântului Duh, are semnificaţia
urmăreşte agresarea celor din apropierea celui întrupat, cu motivaţii kharmice. "Judecăţii de Apoi" care se execută de către Dreptul Judecător numai
In acest caz, aceste victime ale propriei prostii, neelevări, trebuie printr-un inforenergetician potrivit, care are parametrii i.e. elevaţi aferenţi
internate fără excepţii, cu asistenţă de specialitate pentru a fi împiedicate să- min. gr. X. Aplicarea acestei tehnici i.e. de către o fiinţă nepotrivită,
şi facă rău lor şi celorlalţi prin diferite fapte penale pentru care prezintă nepregătită, cu parametrii i.e. necorespunzători, semnalaţi de sentimentul de
un risc foarte ridicat. In timpul internării se recomandă a li se aplica şi frică trăită de către exorcizator, asmute demonii asupra celor care acceptă
proceduri de exorcizare. Internarea se face în spitale de boli nervoase, care iubirea operatorului nepotrivit precum şi asupra acestuia, astfel încât după
pentru aceştia au avut şi au rolul de rezervaţie pentru demoni întrupaţi şi această greşeală, toţi aceştia şi cei care acceptă iubirea lor vor avea mari
demonizaţi [(secţia "furioşi"). necazuri, vor suferi accidente sau îşi vor pierde viaţa.
Pentru aceştia nu se recomandă proceduri de exorcizare în Este nepotrivit a se râde, ironiza sau a se bate ioc de demoni
libertate pentru că datorită LA al lor şi a situaţiei rudelor de gradul 1 ce întrucât aceştia au și ei MP-urile lor acceptate de ED ale Sfintei Treimi.
coabitează cu ei, vor fi redemonizaţi. La decesul din diferite motive a acestora Numai prostii fac aceasta — iar prostia se plăteşte totdeauna. Nu
este bine să li se facă slujbe creştine speciale, inclusiv cu Moliftele Sfântului se acordă niciodată încredere, nu se pune bază pe ceea ce spune sau
Vasile cel Mare, pentru a rupe legătura kharmică şi cu L.A. dintre victimă şi promite un demon cu trup sau fără, deoarece din impotențele lor în iubire

51
derivă și impotențele de a spune adevărul, a ierta, a face fapte bune, a-și ține După alungarea lor ei pot lua forme foarte diferite, întotdeauna
promisiunile, etc. temporare, înşelătoare (vezi rasa reptiliană atunci când simt mirosul sângelui
Demonii, ca şi îngerii aud foarte bine gândurile oamenilor. In uman). De obicei iau formă de sfinţi sau a Sfintei Fecioare Maria sau a
prezenţa demonilor, inforenergeticienilor în special - li se recomandă a gândi diferitelor cunoştinţe iubite pentru a-i păcăli pe oamenii cu CDut. mic.
numai benefic, mistic, pentru a nu avea necazuri şi a nu fi agresaţi de demonii Toţi demonii au fotofobie, evită să fie descoperiţi şi nu le place,
atraşi şi împuterniciţi de orice gând rău. Anihilarea răului sub orice formă, păcălesc, pentru a nu fi cunoscuţi, aflaţi, conştientizaţi, sunt alergici la aceste
inclusiv prin întoarcerea răului asupra lui însuşi (numai până la nivelul procese de conştientizare umane - pentru a putea obţine eficienţa maximă în
acestuia, nu se depăşeşte), constituie totdeauna o faptă bună (vezi agresiuni şi a nu fi exorcizaţi, alungaţi de Mântuitorul Iisus Hristos la cererea
principiul de bază în Aikido) - numai atunci când respectă Legea Iubirii. De bunilor credincioşi şi iubitori de Hristos.
aceea omorârea unui agresor care urmăreşte uciderea este o faptă bună - vezi
omorârea demonului de către sf. Mare Mucenic Gheorghe, omorârea
asasinilor, etc.
Demonii întrupaţi sau destrupaţi nu sunt creaţia Tatălui Ceresc, ei
au întotdeauna VA mari, ei constituie "autocreaţii" - rezultatele
schimonosirii, încălcării celor hotărâte de Tatăl Ceresc cu LA propriu, de către
îngeri sau oameni.

De aceea ei pot fi foarte inteligenţi, aşa cum sunt demonii întrupaţi în


monştrii umani, care sunt mai bătrâni astral decât oamenii care sunt mai tineri
astral decât aceştia şi care dovedesc o inteligenţă demonică superioară
întotdeauna aceleia a oamenilor atei.

De aceea este important ca în justiţie, legiuitorii, judecătorii,


avocaţii, poliţiştii și jandarmii să aibă parametrii i.e. minimi mai mari
de 55%

Prostia, impotenţa în conştientizarea unor fenomene, derivă din


impotența lor în iubire și adevăr. Demonii întrupaţi sau destrupaţi ocupă
volume spaţiale în acest Univers între 1,5 m3 şi 300 m3. Demonii nu au o
formă fizică fixă, ei si-au pierdut dreptul la ea, la „cădere". Forma iniţială a
acestora, când erau îngeri de lumină necreată, le fusese dată de Domnul
Dumnezeu (era frumoasă, perfectă pentru MPA a lor) şi nu au mai avut
dreptul la ea după "căderea" lor.

52
12.INTEGRAREA ÎN CERURILE SFINTEI TREIMI pentru manifestările de iubire ale viitorului şi nu vin pentru rezolvarea
problemelor lor de kharmă ale trecutului lor; ele vin pentru rezolvarea
După parcurgerea etapelor de vârstă cu SF şi SB, pe Terra, sistemul problemelor de kharmă ale altora.
viu caracterizat prin existenţa unor structuri, BCF şi centri i.e. temporare şi a Venirea la concepţie a unor asemenea ECBPu., determină venirea
unora veşnice, îşi continuă ciclul de existenţă din veșnicia ce-i stă întotdeauna la trup a altor ENBPu. începând cu 500 de ani mai înainte şi până la cca
numai înainte, părăsindu-şi structurile muritoare, temporare şi trece în starea 7000 de ani după ele, care pot să-şi rezolve problemele kharmice datorită
de EN, în perioada de timp dintre decesul clinic şi acela biologic. EN acestora. Intotdeuna aceste ECBPu. vin cu LA mai devreme - în timpul
aparţinând fiinţelor aferente cerurilor de la 2 la ± 7,3 rămân pe Pământ, în minim posibil faţă de condiţiile A.L. de care vor beneficia în viaţa cu trup,
timp ce EN aparținând cerurilor 8-10 se deplasează şi pe alte corpuri cereşti, neavând niciodată condiţiile optime pentru realizarea MP asumate. Oamenii
cu supraluminice corespunzătoare cerului. Cerurile 8. 9. 10 ca și anticerurile aceştia au întotdeauna încercări grele, probleme şi dileme numeroase, multe
se găsesc simultan şi pe Pământ fiind cunoscute de către oameni încă din obstacole în îndeplinirea MP propriu total. Unele din aceste ECBPu. vin la
timpul vieţii cu trup si raţiune. întrupare la intervale de sute sau chiar mii de ani pe Pământ.
In cerurile inferioare și intermediare (2 - 7) venirea la concepţie se Mântuitorul lisus Hristos le repartizează întotdeauna acestora MP
face prin trimiterea de către coordonatorii de cer şi acceptarea de către EN. In suplimentare prin care le reglează şansele de reuşită a MP total propriu. In
aceste ceruri, întotdeauna toate EN doresc să revină mult mai repede şi mai perioada dintre două întrupări aceste ECBPu. îndeplinesc misiuni astrale de
multe decât este necesar în lume în cadrul AL.- deoarece problemele pregătire pe alte corpuri cereşti, pentru alte civilizaţii, unde sunt necesare
kharmice personale pentru aceste EN sunt mai importante decât necesităţile experienţa şi potentele pe care le au. Ele îndeplinesc munci de lectori,
A.L. De aceea, în aceste :ceruri există EC specializate în alegerea optimă a instructori sau de lideri în şcoli de spiritualitate astrală.
EN care pot veni la întrupare pentru necesităţile A.L., ceea ce produce tristeţe, Aceste ECBPu. muncesc continuu, spre deosebire de NBPu., în special
regrete, etc. în rândul EN cu probleme kharmice în aşteptare, care au terminat acelea din cerurile inferioare care au lungi perioade de meditaţie, de tristeţe,
pregătirea, instruirea, pentru o nouă întrupare, o nouă MP. în analiza celor întâmplate lor în întrupările precedente, precum şi a stării lor
In Legea Kharmei, alegerea pentru venirea la concepţie a unei actuale.
ENBPu., va determina venirea la concepţie a întregului grup de ENBPu. şi ENBPu. din cerurile inferioare sunt preocupate de trecut (ca şi la
alte ENP legate kharmic de aceea aleasă, numită, pentru venire. Mulţi ani oamenii rezultaţi din întruparea lor) şi mai puţin de prezent şi foarte puţin de
după venirea la concepţie a unei EN alese, continuă venirea la întrupare a viitor. ECBPu. din cerurile superioare, se preocupă de activităţi, evenimente,
acelor ENP legate kharmic de prima ENBPu. (Cu 32 de ani mai înainte şi 50 dintr-un viitor mai apropiat sau mai depărtat, după cât sunt de elevate. Acest
de ani după venirea la concepţie, în medie pentru începutul perioadei de tip de ECBPu. comunică foarte des cu ED ale Sfintei Treimi şi cu alte
evoluţie solară). ECBPu. arhistrategi, spre deosebire de ENBPu.
In cerurile superioare (8-10) venirea la concepţie, se face cu o După Geneză, fiecare ENBPu. creată, atunci când este într-un stadiu
frecvență mult mai mică, rolul determinant avându-l LA a ECBPu. celor mai primar de elevare spirituală îşi alege „Calea" spre cerurile de lumină sau de
potrivite pentru AL în desfăşurare, în lume şi în ceruri astfel încât întuneric, în condiţiile existenţei factorilor primordial geologici, de faună şi
coordonatorii acestor ceruri acceptă o ECB sau alta, caare este optimă pentru floră, deasemenea într-un stadiu primar de evoluţie. Cerurile joase (2...4) se
MP necesară în acel moment şi în acelea următoare, conform AL. ECBPu. parcurg în perioade foarte lungi dc timp datorită acumulărilor pozitive şi
care vin din aceste ceruri cu L.A. acceptate de coordonatorii de cer, optime negative realizate inconştient de ENBPu. în subconştient.

53
Transferarea formelor de viaţă primitive de pe alte corpuri cereşti totalitate influenţa hotărâtoare a entităţilor, Legilor Divine şi a cauzelor
pe Terra s-a făcut în perioade foarte lungi dc timp, de multe sute de i.e.).
milioane de ani. Condiţiile materiale şi I.E. din nişa I.E. a oricărui sistem viu, au fost
Deabia când unele forme de viată, vizate si coordonate dc către entităţi continuu optimizate de către ECB specializate, în scopul de a corespunde
astrale umanoide au ajuns la un stadiu suficient de evoluţie pentru a putea necesităţilor sistemelor vii şi A.L. Actele întreprinse cu L.A. de fiecare sistem
primi ENBPu. existente pe alte corpuri cereşti, de-abia atunci acestea au fost viu în contextul acestor condiţii, îi hotărăsc o linie evolutivă sau involutivă,
aduse pe Terra, unde au fost implementate în forme de viață compatibile cu într-o perioadă mai lungă sau mai scurtă, pentru ca succesiunea evenimentelor
fiinţa umană, cu circa 17 milioane de ani în urmă, când au apărut pe Terra şi a entităţilor (formând Timpul Domnului Dumnezeu), să corespundă A.L.
primele fiinţe umane terestre, pe plaiurile Proto-Daciei. Cu cât sistemele vii sunt mai elevate, cu atât viteza de parcurgere a
ECBPu. specializate, de diferite tipuri, au pregătit cu multă vreme fazelor intermediare se accelerează, astfel încât, între fazele intermediare de
înainte condiţiile geologice şi climatice compatibile şi necesare evoluţiei evoluţie umană şi acelea superioare, vor trece numai mii de ani şi nu
umane. In acest scop au fost utilizate şi coliziunile cu alte corpuri cereşti, de milioane de ani, ca mai înainte. In decursul istoriei au dispărut sistemele vii
ECB arhistratege, în scopul de a crea anumite zone, având caracteristici nepregătite, incompatibile, necorespunzătoare prevederilor A.L. (vezi
geologice, de relief, etc, speciale necesare pentru dezvoltarea ulterioară în saurienii etc.). Până la crucificarea Mântuitorului Iisus Hristos, fiinţele umane
aceste locuri a unor experimente umane, necesare, nu numai pe Terra, dar ale existente, au avut numai 7 structuri nemuritoare, dintre care câteva erau
căror rezultate priveau şi alte corpuri cereşti (Vezi Poiana Rotundă-Padiş, structurate numai parţial, aceşti oameni aveau şi din structurile temporare -
unde a fost unul dintre Laboratoarele Centrale de genetică astrală, formată SB, numai foarte puţin structurată. Intrucât potențele de conştientizare umane
prin impactul unui asteroid dirijat de către o ECB de pe Alkor în acest loc, depind de SB, aceasta era foarte puţin dezvoltată şi utilizată, deşi acea fiinţă
pentru creerea condiţiilor necesare acestui Laborator). umană era net superioară tuturor celorlalte sisteme vii. Unele relicve ce
Adică şi Terra a fost în perioada 200.000.000 î.Hr. - 10.000.000 demonstrează un nivel de civilizaţie foarte dezvoltat uman, din aceste
î.Hr. o staţie astrală intermediară pentru experimente cu sisteme vii perioade foarte îndepărtate, aparţin civilizaţiilor umane stelare de pe Vega,
diferite, aşa cum au avut loc şi pe alte corpuri cereşti, pentru ca ulterior să Alkor şi Sirius.
fie împământenite pe Terra numai acelea compatibile condiţiilor create de Istoriile tuturor ţărilor şi ale oamenilor slujesc în principal pentru
aici. Adică, Geneza s-a petrecut pe alte corpuri cereşti, ca şi la începutul formarea potențelor potrivite de conştientizare în manifestare, care să
acestui Ciclu de Viaţă (4), iar ecoul acesteia se regăseşte în Sfânta asigure îndumnezeirea oamenilor. Agresiunile care au trecut peste daci şi de
Scriptură terestră, deşi nu a avut loc pe Pământ. până în prezent, au avut şi au şi acest scop, deși ocuparea Daciei de către
Primele sisteme vii au fost aduse pe Terra de pe alte corpuri romani a determinat distrugerea celei mai importante civilizaţii spirituale
cereşti unde au fost dematerializate, apoi transportate în starea IE cu planetare; aceasta nu a fost însă inutilă, a folosit parţial elevării acelora
OZN, pe Terra, unde au fost rematerializate conform matricilor LE. ale rămaşi.
fiecăreia, cu cca 2 * 109 ani în.Hr. Transportarea lor s-a făcut succesiv, Fiinţele malefice au şi ele potențe de conştientizare şi inteligenţă, cu
potrivit compatibilităţii lor la condiţiile existente atunci pe Terra, prin deosebirea că la acestea ele sunt îndreptate către dezorganizare, distrugere,
cordonul ombilical i.e. din România, ce leagă Pământul de Alkor şi Vega. ură, suspiciuni, frică, etc. şi nu pentru realizarea armoniei prin iubire şi
Teoria evoluţionistă a lui Charles Darwin constituie numai un segment lumină între toate sistemele vii. Orice gând, vorbă sau faptă, conţine o
incomplet al evoluţiei şi a cauzelor acesteia, a sistemelor vii (ignorând în

54
încărcătură energetică şi informaţională care dau o rezultantă benefică sau eliberează EN stelar, duhul stelei, care după o perioada de timp,
malefică. corespunzător A.L., se va reîntrupa, într-o existenţă gigantică stelară, similară
In aceasta rezidă puterea cuvântului, a rugăciunilor rostite numai naşterii unui nou corp ceresc, care va reîncepe stadiile de evoluţie (10) ale
de către cei care pot manifesta Lumina Necreată Hristică aferentă unei oricărui corp ceresc, similare acelora ale omului. Fiecare corp ceresc are o MP
CDut.min.≥81%. în cadrul A.L., în cerul şi sistemul din care face parte.
De ex. pregătirea transferării pe Terra a vieţii umane, a durat miliarde
Faptele au o încărcătură IE, conceptuală maximă, aparţinând Luminii de ani şi la aceasta au contribuit şi alte corpuri cereşti, ECB, apoi şi ECM,
Necreate Hristice sau întunericului creat, ponderea acestor influenţe fiind pentru a putea exista condiţiile ie ulterioare, necesare evoluţiei EN în acest
majoră faţă de gânduri şi vorbe. De aceea, FAPTELE constituie cartea de Ciclu de Viaţă. Fiecare Ciclu de Viaţă începe cu o Facere si se termină cu o
vizită a oricărei existenţe. Judecată de Apoi (apocalinsa) după care urmează o foarte lungă perioadă de
Fiinţele cu SN din cerurile 8, 9 şi 10, nu mai sunt însoţite de existenţe timp - INTERCICLU care separă un Ciclu de Viată de următorul.
duale, antagonice, etc, realizează adevărata îndumnezeire, dar numai în Legea Toate entităţile existente într- un Ciclu de Viaţă au MP şi MPC
Iubirii, de la IP= 100 şi CIP= 100. specifice corelate, parte din MPA. In fiecare Ciclu de Viaţă MP ale aceleiaşi
ECBPu. în viața cu trup cunosc și se preocupă întotdeauna de o EN diferă. Totalitatea MP din toate întrupările tuturor vieţilor dintr- un
multitudine de pasiuni, hobby-uri, manifestări artistice, ştiinţifice, ciclu de viată a unei ENPu. Întrupate - destrupate, formează Misiunea
sociale, sunt dotate, au aptitudini şi talente diferite, multiple, spre Ciclică Personală - MPC - a ENPu. pentru care aceasta a fost creată şi
deosebire de ENBPu. din cerurile +2 - +7, cărora le lipsesc în viaţa cu implicată în acel Ciclu de Viaţă. Totalitatea MPC din toate Ciclurile de
trup. Viată ale EN, formează Misiunea Personală Astrala - MPA - a EN, pentru
ECBPu. întrupate au întotdeauna manifestări creative, în orice profesie care aceasta a fost creată de Domnul Dumnezeu la începutul sau pe parcursul
şi domeniu de activitate pe care şi-1 aleg şi unde prin ele îl manifestă pe unui Ciclu de Viaţă.
Dumnezeu. ENBPu. din cerurile +2 - +7 în viaţa cu trup, în special din acelea Facerea este continuă în timpul Domnului Dumnezeu şi al unui
mai joase, ignoră artele, cercetările, creaţiile, nu le interesează, nu au timp corp ceresc oarecare, ea se întrerupe numai în perioadele de timp dintre
pentru ele, le consideră timp pierdut. ECMPu. din anti-cerurile -7,3 până la Ciclurile de Viaţă, care servesc pregătirii de Domnul Dumnezeu a
-6,8 când vin la viaţa cu trup, au manifestări de falsă creaţie, de impostură în următorului Ciclu de Viaţă.
creaţie, în faţa ENBP puţin elevate, pentru a le înşela, prezentându-se ca Cel Omniscient are pentru perioade foarte îndepărtate de timp,
reprezentanţi ai Domnului Dumnezeu (falşi). aferente şi altor Cicluri de Viaţă din viitor, concepţiile strategice şi chiar
In fiecare nivel şi cer inferior sau intermediar, ENBPu. sunt grupate în operative - bine definite. Aspectele tactice ale A.L. determinate de L.A. a
colectivităţi, în funcţie de legăturile kharmice şi acelea de iubire dintre ele fiinţelor existente într-un Ciclu de Viaţă, se rezolvă de către Consiliul
(cerurile ±2 - ±7). In cerurile +7,4 la +10 idem, însă în funcţie de legăturile de Sfinţilor Inţelepţi (24) - ele determinând organigrama cerească cu aceia
iubire dintre ele. In anticeruri (Iadul) sunt erupate în funcţie de legăturile de implicaţi în Ciclul de Viaţă.
ură, frică, necesităţi de răzbunare, etc. In fiecare Ciclu de Viaţă există două tipuri diferite de EN
Decesul corpurilor cereşti (tot sisteme vii) se observă de pe Pământ, integrate în n-versurile aferente ciclului:
prin diferite manifestări: explozii de supernove, coliziunea a două corpuri
cereşti, ajungerea în faza de pitică neagră (clasa 10 din astronomie) când se

55
1- ENP prevăzute pentru întrupare conform MPC - cărora le este Creştinismul pasiv este contrar necesităţilor societăţii umane
necesară pentru îndumnezeirea sau decăderea lor, corespunzător pentru moderne, acelora ale viitorului ei, constituind o frână în evoluţia spirituală a
"Calea" aleasă cu LA de ele (Cerurile ± 7,3) care au IP< 100 şi CIP< 100; ei (Idem creştinismul pietrificat, rutinier, dogmatic). Creştinismul activ
2- EC prevăzute a nu se mai întrupa conform MPC- cărora nu le necesită cunoaştere spirituală (nu numai religioasă), potențe şi credinţă - mari.
mai este necesară această stare cu SF și SB, pentru propria lor evoluţie Raportul cunoaşterii umane - R.Cun. dintre cunoaşterea
(Cerurile 8 - 10, unde IP = 100 şi CIP=100). spirituală neconstientizată - C.Nec si aceea conştientizată - C.Con. din SN
In situaţiile foarte complexe ale acestui Ciclu de Viaţă (4), s-a hotărât a fiecărui om, înmulţită cu 100. îi marchează gradul de elevare:
şi acceptat de Domnul Dumnezeu, ca şi aceste ECBP să vină la trup, inclusiv
EDP, pe lângă ENP întrupate, pentru a ajuta direct pe acestea cu prezenţa lor R.Cun. = C.Nec./ C.Con. * 100
omnipotentă, pentru rezolvarea în legile divine, a problemelor de kharmă
prezente ale umanităţii. Atunci când:
In mod similar angclizării are loc și îndumnezeirea oamenilor C.Nec. > C.Con. → R.Cun. >100 -----► Fiinţe neelevate sp.,
angelizati. în aceleaşi scopuri benefice pentru elevare. Asemănător au hotărât raţionale,
şi demonii, prin demonizarea tot mai frecventă cu demoni tot mai specializaţi C.Nec. = C.Con. " R.Cun. = 100 " " armonioase, sfinți,
(aceasta este explicaţia agravării și înmulţirii infracţiunilor la oameni din ce în maeștri sp.
ce mai tineri, la copii). C.Nec. < C.Con. " R.Cun. > 100 " " sfinți cu MP speciale,
De aici rezultă necesitatea crescândă a diversificării tipurilor umane, E.D.
care se va accentua în viitor, cu efecte din ce în ce mai puternice şi
contrastante. Toate antagonismele sociale, individuale, se vor accentua, Scopurile inforenergeticii urmăresc formarea hristică a oamenilor si de
decalajul între categoriile benefice şi malefice individuale, familiale, de grup, a ajuta la conştientizarea informaţiilor din memoria, astrală a structurilor
sociale, ale naţiunilor, va creşte. De aici rezultă importanţa sporită a L.A. a nemuritoare și din BDD ale cerurilor. Numai eforturile comune voliţionale pot
oamenilor în luarea deciziilor, spre deosebire de trecut. Amplificarea fi eficiente în acest scop şi numai dacă fiecare om îşi va corecta scala
contradicţiilor în curgerea timpului, va determina mărirea frecvenţei şi a valorilor etice personale şi-şi va ierarhiza corect adevăratele valori şi idealuri
puterii intervenţiilor directe a ED în vieţile oamenilor, naţiunilor (explicarea pe care trebuie să le urmărească. Aceasta în condiţiile în care rutinele si
înmulţirii miracolelor). organizarea laică vizibil necorespunzătoare a societăţii româneşti din prezent,
Aceste miracole (intervenţia directă a ED) sunt determinate de devin un obstacol din ce în ce mai puternic, mai mare, în realizarea acestui
manifestarea iubirii ED a Domnului Dumnezeu pentru creaţiile Sale, care sunt scop.
încă atee (primul rol), pentru a le ajută să-L regăsească. Rolul miracolelor de Evoluţia sau involuţia spirituală într-un sens sau altul determină
răsplată (al doilea rol) pentru cei sârguincioşi, se va manifesta deasemeni tot evoluţia raţională si aceasta, evoluţia fizică, materială: orice variabilitate
mai des. De aceea, la constatarea unui miracol se va cerceta cauza producerii materială, la rândul ei, influenţează variabilităţi energetice şi informaţionale,
lui - care din cele două roluri - şi se vor căuta oamenii care le-au atras, în întrucât toate au aceeaşi origine. Dintre toate sistemele vii, omul are SB cea
scopul de a adopta o atitudine creştină activă si nu pasivă, corespunzătoare mai dezvoltată, fiind cei mai apropiat sistem viu de Dumnezeu.
situaţiei. Atitudinea creştină pasivă în faţa miracolelor, caracterizează fiinţele Manifestarea L.A. de către orice sistem viu este determinată cu o
puţin elevate. pondere majoră, de una dintre structurile acestuia. Când L.A. este

56
determinat cu o pondere majoră de structurile temporare, fiinţa umană De aceea, accesarea fenomenelor, variabilităţilor, aferente stadiilor
este decăzută. Diferenţa dintre oamenii primitivi şi cei decăzuţi, constă în VA primordiale ale Creaţiei (din acest Ciclu şi din alte Cicluri de viaţă), este mai
a lor şi în faptul că unii evoluează, vor şi pot învăţa, se angelizează sau dificilă datorită energiilor înregistrărilor în BDD mult mai subtile decât ale
îndumnezeiesc, iar ceilalţi îşi pierd caracteristicile dumnezeieşti, nu pot şi nu fenomenelor şi evenimentelor mai recente cu energii grosiere mai puternice.
vor să înveţe, îndrăcindu-se. Acesta este motivul pentru care fenomenologia şi variabilităţile
Fenomenul integrării într-un cer sau altul este dependent de LAMOM acestor Cicluri de Viaţă nu au fost accesate de nimeni de pe Terra, cu
manifest al sistemului viu, urmare a rezultantei influenţelor externe şi interne excepţia Mântuitorului Iisus Hristos, a Sf. Apostol Ioan şi a unora dintre
acestuia. Adică, DL existenţială a unei EN sau SN depinde de manifestarea sfinţii prooroci (necesară lucrare de cercetare).
L.A., de influenţele predominante asupra structurilor şi per total sistem viu. In In viitor, situaţia se va schimba proporţional cu elevarea spirituală a
decursul acestei elevări umane, se formează virtuţile umane-proprii SN (ce oamenilor. Extinderea continuă a cerurilor si anticerurilor, îngreunează
se manifestă prin SB şi SF), ce se regăsesc atât la creştini cât şi la aceia cu accesarea BDD privind trecutul si viitorul întocmai cum expansiunea fizică a
alte religii de pe Terra. Marile virtuţi umane cum sunt: voinţa, smerenia, Universului (considerat în inforenergetică efect al expansiunii i.e. a cerurilor
curajul, fidelitatea, mila, generozitatea, etc. se manifestă la posesorii tuturor superioare), constatată de astronomi, îngreunează cercetarea ştiinţifici
religiilor planetare, inclusiv a sectanţilor - deşi ponderea manifestării lor astronomică modernă.
aparţine creştinismului, în special aceluia ortodox. Legile integrării ENP într-un cer sau altul vor rămâne însă aceleaşi,
Virtuţile umane facilitează sfinţirea, angelizeazarea şi apoi având la bază PDLE. Descoperirea în continuare a regulilor retro - şi
îndumnezeirea. Frânarea apare când se manifestă antonimele precogniţiei va facilita accesarea BDD. Întărirea, amplificarea virtuţilor
virtuţilor umane sub influenţa ENBSu.c. şi a ENMSu. umane va favoriza, accelera fenomenele evolutive.
Posesorii virtuţilor umane se integrează în cerurile de lumină mult mai Virtuţile umane se întăresc, se formează în principal pe căi
corect, iar îndumnezeirea lor este accelerată. Invers pentru posesorii voliţionale, specifice proprii fiecărei virtuţi, însă numai după ce sunt
antonimelor virtuţilor umane. cunoscute caracteristicile lor - azi (după 2000). Virtuţile au o evoluţie lentă
Integrarea cea mai dificilă, grea, complexă, necesitând eforturi şi foarte lentă numai pentru aceia care Ie manifestă aleatoriu, inconştient şi nu
maxime dar timpul minim, este aceea în cerul 10 (Vezi Viaţa Mântuitorului pe concentrare.
Iisus Hristos). Creaţia a avut loc în cerul 10 (alunci unicul cer existent), însă Dacă practicarea pe concentrare a virtuţilor umane se face la început
odată cu Ea a început multiplicarea cerurilor, datorită deosebirilor existente pe concentrare din ce în ce mai îndelungată, în final eforturile de manifestare
dintre Creaţii şi Creatori Domnul Dumnezeu. Astfel încât, atât căderea a lor devin din ce în ce mai mici, până ajung să se manifeste în mod firesc, în
îngerilor cât şi a lui Adam şi Eva sunt fireşti lor, au fost prevăzute în stare obişnuită, în mod continuu. Adică în cerurile superioare integrarea
Sfintele Concepte ale Tatălui Ceresc (omniscient), cu toate urmările lor. necesită eforturi conştiente, voliţionale, din ce în ce mai mici, şi invers în
Căderea îngerilor răzvrătiţi marchează apariţia primului anticer acelea inferioare si intermediare, însă cu rezultate din ce în ce mai bune, până
(a iadului), coexistând cu cerurile 8. 9 și 10 de azi, care atunci formau un când în mod firesc, fără concentrare I.E., se va putea aborda o civilizaţia
singur cer (Raiul). Deabia ulterior cerurile și anticerurile s-au multiplicat dumnezeiască sau o alta.
datorită faptelor populaţiilor lor. Integrarea corectă într-un cer nu se face Atingerea acestor obiective ale integrării în cerurile foarte ridicate
niciodată datorită unor forţe exterioare fiinţei. se va putea face mai repede, numai atunci când educaţia spirituală în
institutele de învăţământ de toate gradele şi toate mijloacele de informare

57
în masă, precum şi prin organizarea societăţii, vor viza acest scop (foarte elevare spirituală, cu toate eforturile contracaratoare ale ECM, cu sau fără SF,
depărtat în prezent întrucât toate mijloacele menţionate slujesc interesele SB. (Vezi evenimentele malefice din lume).
materiale şi sociale şi nu pe acelea spirituale. Aceste interese materiale şi Se constată pe întreaga planetă că fiinţele umane manifestă din ce în
sociale din România, în prezent le ecranează aproape complet pe acelea ce mai mult unele voia Domnului (VD), altele voia lui Lucifer. Aceasta este
spirituale - necesară lucrare de cercetare). cauza măririi unor antagonisme în societăţile umane. (Vezi cazul demonizării
In prezent (după 2001) omenirea, în special în România, a intrat în în proporţie de masă din Cambodgia, pe timpul Khmerilor Roşii, conduşi de
prima fază de parcurgere a acestui drum - a trecut din faza de vis în faza de Pot Pol- ca urmare a alungării acestor demoni din alte locuri și a acceptării
speranţă - al doilea pas spre drumul evoluţiei. călcării Legilor Divine de către cambodgieni - impuse de Pot Pol)
In prezent, societatea românească este puternic implicată de-abia în Reimplementarea intereselor sataniste în viaţa socială a României în
faza intereselor materiale, iar faza intereselor raţionale - sociale elevate, de vederea legalizării, aduce daune importante viitorului României şi naţiunii
abia a început să se manifeste sporadic, rareori. Indivizii, colectivităţile, române, frânând şi micşorând ritmul elevării spirituale. Diferitele perversiuni
naţiunile care ajung la viteza cea mai mare de conştientizare a existenţelor, sexuale şi diferitele secte, culte, organizaţii satanice, laice şi atee marchează
variabilităților, fenomenelor, Legilor Divine. îi vor depăşi pe aceia care astăzi intensificarea agresiunii spirituale împotriva naţiunii române, a urmaşilor
sunt mai elevaţi spiritual, mai rutinaţi, conservatori, în proceduri si metode urmaşilor lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, inclusiv prin ignorarea lucrărilor şi
spirituale învechite. încălcarea hotărârilor Sfântului Sinod creştin ortodox român din anul
Şcoala de spiritualitate benefică românească a 1937.
inforenergeticienilor apărută după luna mai 1990, datorită acestora, este Se constată de asemenea eforturile satanice depuse şi în România de
caracterizată inclusiv în 2009 prin viteza şi capacitatea de conştientizare legiferare a păcatelor Sodomei şi Gomorei, care vor implica puternic
printre cele mai ridicate de pe Terra (deocamdată). Dacă viteza aceasta nu societatea românească în Legea Kharmei, cu urmări tot mai grave în viitorul
se va ameliora continuu de către cei implicaţi, această şcoală va fi ajunsă şi naţiunii.
depăşită de una din celelalte 17 şcoli benefice spirituale planetare existente, Existenţa acestei situaţii subminează puterea şi influenţa. Bisericilor
decalajul acesteia faţă de locul 2, fiind de numai câteva zecimi la finele anului Creştine Ortodoxe, Romano-catolice. Greco-catolice. asupra enoriaşilor,
2001. Schimbarea modului de evaluare de după anul 2007 a mărit acest separând biserica de stat, ceea ce slăbeşte statul român întărit de Ştefan cel
decalaj. Se menţionează că în anii 2005, 2006, 2007 şi 2008 Şcoala Mare şi Sfânt si de Constituţia Unionistă din 1859, slăbit ulterior în 1868 prin
Românească de Inforenergetică a fost evaluată mereu cu media generală 10, abrogarea art. 6 a acesteia.
având diferite decalaje faţă de celelalte şcoli de spiritualitate benefică Manifestările de iubire și a virtuţilor umane în mod firesc între
planetară; din anul 2008 a devenit scoală etalon pentru toate celelalte. membrii naţiunii, sunt necesare astăzi mai mult decât ieri şi mâine mai
Prezenţa în România a acestei scoli, cunoscută în toate celelalte 17 mult decât astăzi, pentru a-i readuce pe Calea M. lisus Hristos pe fraţii
scoli de spiritualitate planetară (care o sprijină, a stimulat cunoaşterea din români rătăciţi din diferite motive, pe cărări străine de străbuni, de lisus
toate aceste centre spirituale terestre direct și prin egregorul benefic format Hristos si de viitorul acestei ţări.
influențâdu-le pe celelalte. ECB astrale, au o participare (sosirile anuale din Nu se poate sta "cu fundul în două luntri": a Lui lisus Hristos şi a
ce în ce mai numeroase ale lor pe cordonul ombilical terestru - pe 23.03 şi diferitelor secte, culte, organizaţii sau instituţii sataniste. Vom trăi un viitor
28.10) din ce în ce mai numeroasă şi eficientă în influenţarea acestui ritm de foarte apropiat greu şi un viitor apropiat tot mai greu, datorită nerespectării
învăţăturilor spirituale hristice care pot fi însuşite numai în cadrul

58
educaţiei spirituale hristice ignorate şi în 2009 în toate instituţiile de 13.CHIRURGIA DE LUMINA - C.L.
învăţământ româneşti.
După cât de mult ne vom sacraliza fiecare viaţa, după cât de mult vom Această tehnică I.E. de redresare, a fost pusă la punct în perioada 1994-
trăi cu Dumnezeu, cu atât vom rezista mai bine greutăţilor viitorului elevând. 1995 şi s-a predat la cursurile de I.E. pentru primi dată, în iunie 1995 de către
Cei care se rup de Marea Familie de Lumină Românească, din motive fondatorul inforenergeticii Claudian Dumitriu, în Bucureşti. Ea este realizarea
personale, raţionale, materiale, se vor pierde. unui colectiv de cercetare de la Timişoara şi de la Bucureşti, condus de către
Cine esteceu Dumnezeu nu are de ce să se teamă! autorul Inforenergeticii - Dumitriu Claudian.
Necesită un minim de parametri IE pentru suferind şi pentru terapeutul
I.E., astfel:
→ A-La suferind: - DH pot.min > 45
- CFAn ≥ 75 (indică potențele în rugăciune)
- RVDn ≥ 62
- EBFPOT.MIN. ≥ 83,90,93,90.
Pentru eficienţă este necesar un IPMIN ≥ 45; la IP ≤ 39 CL nu are
eficienţă.
Adică, suferinzii, pentru a putea beneficia de aceasta tehnică i.e.
deosebit de eficientă, trebuie să ajungă la un grad de elevare (vindecare
spirituală) mai ridicat:
→ B-La terapeut trebuie ca: PIECTOT.POT.MIN. ≥ 92. La valori mai mici
eficienţa scade.
CL se aplică după curăţarea IE, facerea tuturor măsurătorilor
parametrilor IE şi executarea analizei de caz, pentru a stabili:
1. dacă suferindul are parametri IE minimi;
2. care este organul cel mai important şi cu IS-ul minim pe care se
va aplica CL.
REALIZAREA CL:

1. Se intră în starea Ready printr-o rugăciune puternică către Sfânta Treime şi


respiraţii profunde, repetate (dacă nu se execută corect- terapeutul ie va fi
foarte afectat, devitalizat, îi va scade RA).

2. Se pun ambele palme la 3 - 4 centrimetri deasupra suprafeței zonei


proiecției organului cu IS minim; rotindu-le legovir ne concentrăm pe:

59
rotindu-le orizontal levogir, ne concentrăm pe:
3. "In numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, se înveleşte acest organ
cu Lumina Necreată a Sfintei Treimi, care umple toată zona, în totalitate. 11. "In numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, toţi termenii i.e. din
Amin!” matricea i.e. a acestui organ (vizionat) (şi toate celulele lui fizice), limpezi,
curaţi, strălucitori, conform Sfântului Concept al Tatălui Ceresc pentru
4. Se apropie ambele palme la 2-3 cm una de alta, perpendicular pe suprafaţa această fiinţă şi acest organ, să vină acum în palmele mele, cu toate
zonei proiecţiei, deasupra căreia se configurează cu mâinile semnul Sfintei energiile subtile specifici benefice ale lor. Amin !" - Se aşteaptă 10-15
Cruci, concentrându-ne pe: secunde până la apariţia sentimentului de realizare, satisfacţie, inutilitatea
continuării.
5. "In numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, se secţionează cu
Lumina Necreată a Sfintei Treimi această zonă şi acest organ, în 12. Se rotesc ambele palme încet, către suprafaţa proiecţiei organului până la
totalitate. Amin !" 3-4 cm, după care rotindu-le levogir, ne concentrăm pe:

6. Se apropie ambele palme orizontal, paralele cu suprafaţa zonei şi cu faţa 13. "In numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, pentru vindecarea
spre ea, şi rotindu-le levogir, ne concentrăm pe: rapidă, permanentă şi totală a acestui organ şi fiinţă (vizionate), toţi
termenii i.e. ai matricii i.e. ai lui, precum şi toate celulele fizice perfect
7. "In numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, toţi termenii i.e. sănătoase ale lui, limpezi, curate, strălucitoare, ca Sfântul Concept al
perturbaţi ai matricii ie. din acest (numele organului vizionat), precum şi Tatălui Ceresc pentru această fiinţă şi organ - cu toate energiile benefice,
toate celulele fizice afectate patogen din el, se dezlipesc, desprind, ... şi se subtile, specifice lor se implementează în el acum, în totalitate. Amin !"
smulg - acum în totalitate. Amin!" - Intrerupându-se rotaţia palmelor pe
partea finală, se face gestul smulgerii cu ambele palme, depărtându-le până la 14. Ne deplasăm în stânga suferindului. Punem ambele palme în faţa-spatele
40-50 cm de suprafaţa zonei. capului suferindului la circa 10 cm, apoi rotindu-le levogir, le coborâm încet
până mai jos de bazin, se revine cu ele în dreptul pieptului unde cu o mişcare
8. Ţinând palma stângă pe loc, se roteşte palma dreaptă levogir, apropiind-o bruscă stânga-dreapta se configurează semnul Sfintei Cruci spaţiale,
încet, de palma stângă, de la cca 40 cm. până la cca 2-3 cm, concentrându-ne concentrându-ne pe:
pe:
15. "In numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, se anihilează în
9. "Toată Lumina Necreată a Sfintei Treimi anihilează în totalitate toți totalitate, orice I.E. malefice privitoare la orice perturbare i.e. şi orice
termenii I.E. perturbați din matricea I.E. a acestui organ şi toate celulele diminuare a IS a acestui organ. Amin !" Obs.: Cercurile sunt largi pentru a
fizice perturbate, extrase din acest (numele organului vizionat) - în include lăţimea corpului suferindului.
totalitate. Amin !"
16. Ne reaşezăm în faţa suferindului, se pun ambele palme în formă de cruce
10. Se întind ambele palme orizontal cu faţa în sub braţele semiflexate şi deasupra frunţii acestuia, apoi rotindu-le levogir, coborâm palmele încet până

60
mai jos de bazin, revenim cu ele în dreptul pieptului, unde cu o mişcare 24. Ne deplasăm din nou în stânga suferindului, facându-l "sandwich" cu
bruscă stânga-dreapta, se configurează semnul Sfintei Cruci, concentrându-ne palmele deasupra capului, faţă-spate, la 10-15 cm; rotind palmele levogir, le
pe: coborâm încet până mai jos de bazin, apoi revenind cu ele în dreptul pieptului
se reconfîgurează semnul Sfintei Cruci spaţiale, concentrându-ne pe:
17. "Noua matrice I.E. şi noile celule fizice ale acestui organ (vizionat) al
acestei fiinţe, comunică firesc, corect, normal, cu toate celelalte matrici 25. "Toată Lumina Necreată a Sfântului Duh armonizează fiecare şi toate
I.E. şi celule fizice, ale tuturor organelor şi zonelor acestei fiinţe, pentru structurile, organele, BCF-urile şi centrii IE ai acestei fiinţe. Amin !"
P.S.V. a lor. Amin !"
26. Ne deplasăm din nou în faţa fostului suferind, unde întinzând ambele
18. Se întind ambele palme orizontal, fără a se atinge, cu palmele în sus, şi palme orizontal cu faţa în sus şi rotindu-le levogir, ne concentrăm pe:
rotindu-le levogir, ne concentrăm pe:
27. "In numele şi pentru ca puterea, slava şi mărirea Tatălui, Fiului şi
19. "In numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh să vină acum în Sfântului Duh, să se manifeste şi vadă asupra acestei fiinţe prin PSV a ei,
palmele mele, toţi anticorpii de lumină de la Sfântul Duh specifici şi să vină acum în palmele mele toate ECB specializate în vindecarea
necesari vindecării rapide, permanente şi totale a acestui organ (vizionat) tuturor stărilor patogene ale acestei fiinţe, care trebuie, pot şi vor să facă
precum şi a tuturor celorlalte organe şi zone ale acestei fiinţe. Amin !" această lucrare, pentru a intra în structurile, organele, BCF şi centrii i.e.
se aşteaptă 15-20 sec. ai acestei fiinţe să realizeze acestea. Amin!"- Se aşteaptă 20- 30 secunde
până la încălzirea palmelor şi apariţia sentimentului de realizare, satisfacţie,
20. Se rotesc palmele încet, către suprafaţa zonei proiecţiei organului, inutilitate a continuării.
apropiindu-le până la 3-4 cm, unde rotindu-le levogir, ne concentrăm pe:
28. Se rotesc palmele încet, apropiindu-le până la 3-4 cm de pieptul
21. "In numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, pentru vindecarea beneficiarului, unde rotindu-le levogir facem concentrarea:
rapidă, permanentă şi totală a acestui organ (vizionat) şi a tuturor
celorlalte, se implementează toţi anticorpii de Lumină Necreată de la 29. "In numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, toate ECB specializate
Sfântul Duh specifici şi necesari vindecării fiecăruia. Amin !" în vindecarea rapidă, permanentă şi totală a acestui organ şi fiinţe, care
trebuie, pot şi vor, se implementează în toate structurile, organele, BCF-
22. Se apropie din nou ambele palme la 2-3 cm una de alta, apoi la 3-4 cm de urile şi centrii IE ai acestei fiinţe. După cât de mult, repede şi bine veţi
suprafaţa zonei proiecţiei, perpendicular, deasupra căreia, configurând semnul îndeplini acest MP, aşa să vă răsplătească Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh pe
Sfintei Cruci spaţiale, ne concentrăm pe: fiecare şi pe toate. Amin!"- (Prin aceasta se angelizează fiinţa fostului
suferind). - Se continuă rotaţia palmelor până la parcurgerea algoritmului pe
23. "In numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, se închide, concentrare explozivă, cu respiraţia în apnee, cu ochii semi-închişi.
cicatrizează, cu Lumina Necreată a Sfântului Duh, secţionarea făcută la
început. Amin !" 30. Se suflă Duh Sfânt în formă de cruce în faţa beneficiarului, făcând

61
concentrarea: 3. Eficienţa CL depăşeşte toate procedeele de redresare LE. de la
gradul HI, IV.
31. "In numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, această fiinţă se va 4. Cu ajutorul CL, timpul afectat de un profesionist pentru un suferind,
vindeca rapid, permanent şi total, pentru ca în timpul minim prin aceasta nu depăşeşte 20 minute, cu recomandări şi optimizări cu tot;
să se manifeste slava, mărirea şi puterea Sfintei Treimi. Amin!" 5. Rata de refacere a I.S. normală pentru CL. este de 1-2 % la fiecare 3
zile, faţă de I.S. iniţial, precedent. Dacă rata de refacere a IS este mai mică
32. Se face semnul crucii, mulţumind Sfintei Treimi pentru ajutorul primit, sau stagnează, aceasta are semnificaţia nerespectării recomandărilor de către
cerându-se beneficiarului să facă acelaşi lucru, să deschidă ochii şi să se uite cei implicaţi, sau a unei compatibilităţi mai scăzute de 90 % a terapeutului
în ochii terapeutului ie. I.E. pentru suferind; după caz, se poate recomandă trimiterea la alt terapeut
I.E..
33. In timpul acestei priviri, terapeutul IE se roagă Ia Sfânta treime şi i-L 6. Performanța obținută în SRR și SI la aplicarea CL, este o rată de
predă pe fostul suferind, pentru a se face cu el numai Voia Sfintei Treimi. redresare a I.S. de 15% pe zi! Neegalată de nici o altă tehnică convențională
Amin ! sau neconventională. Această rată ridicată de refacere a I.S. se obţine în cazul
unei compatibilităţi reciproce = 100 (obţinută de regulă la copii și cu persoane
34. Se verifică C.L.conform pct.1 de mai jos. de sex opus, în cazul leucemiei. chiar foarte grave. etc.).
In toate cazurile de leucemie a copiilor s-a constatat că unul, sau ambii
părinţi sunt atei şi infideli (au amant sau amantă), având conflicte reciproce
din această cauză. Dacă nu redevin fideli şi credincioşi, copii nu se vindecă.
Observaţii: 7. In cazul când fiinţa a fost iniţial demonizată, de-abia după
0. C.L. este o tehnică i.e. de implicare a terapeutului i.e. şi a unui exorcizare, dacă are parametrii LE., poate fi ajutată cu C.L. Dacă suferindul
suferind, în facerea miracolelor de către Sfântul Duh. pe care se aplică CL. manifestă spasme, ţipă, tremură, cade, chiar de la
1. C.L. este bine executat atunci când, la verificare: începutul C.L., acestea au semnificaţia existenţei demonizării; în acest caz se
a. Toţi centrii I.E. (7) se constată succesiv că sunt activaţi 100% pentru întrerupe aplicarea CL. (care are și efect exorcizator) şi se trece la executarea
P. S. V.; exorcizării de către cei care o cunosc, recomandându-se aceasta. Dacă nu se
b. Toate tehnicile de redresare I.E. sunt realizate 100% prin cunoaşte exorcizarea, se recomandă acelora care iubesc suferindul, să-l1 ţină
măsurătoare succesivă, (cu excepţia refacerii SNO afectat malefic, care se pe acesta şi să se continue execuţia CL. Pentru exorcizare, după începerea
aplică înaintea CL în cadrul tehnicilor de curăţare I.E.) adică: C.L., nu se cere acordul demonizaţilor (suferind, sau din familie).
- nu mai există nici un A.B.E.P., nicăieri; 8. Prin aplicarea C.L. asupra unor organe şi zone care lipsesc, se
- fiecare organ este energizat 100% pentru P.S.V.; reactivează funcţia de regenerarea părţilor şi organelor pierdute
- tot sistemul viu este energizat 100% „ „ ; ale corpului uman, fizice (aici se manifestă aspectul de miracol în cursul
- BCFv este amplificat 100% corespunzător P.S.V.. aplicării acestei tehnici i.e.) — funcţie pierdută, dezactivată, de oameni
2. La început, timpul de realizare al CL este de 20-25 minute; după ce datorită decăderii lor spirituale - existentă astăzi la majoritatea
se capătă experienţă se ajunge la 3,5 minute, când eficienţa creşte la oamenilor în stare atavică - funcţie pe care unele sisteme vii o mai au
maximum.'
62
activă: şopârle, sifonofore, diferite alte pluricelulare, etc. Chiar organe din familie, incompatibile, deoarece acestea îi afectează grav SV necesare
îndepărtate chirurgical, în urma aplicării CL. se pot reface: splină, pancreas, vindecării.
vezică biliară, ficat, stomac, dantură, etc. Iubirea şi severitatea însoţesc recomandările. Atenţie la cazurile de
9. In timpul aplicării C.L. și după aceea, asupra suferinzilor apare vampirism I.E.!
riscul manifestării unor pofte neobişnuite care-l tentează să încalce 14. Cine nu închide ochii la tratament - nu va fi tratat! In
recomandările terapeutului I.E.: să nu mănânci carne, să ţină posturile, etc, aplicarea C.L., întotdeauna acţionează Sfântul Duh.
ceea ce are ca efecte întotdeauna, decăderea bruscă a tuturor parametrilor i.e..
a SS., SV. pe toate structurile, decesul fiind inevitabil ("si să nu mai greşeşti Persoana care nu a ascultat a doua oară recomandările, este
că-ți va fi mai rău!"). Se vor lua măsurile cuvenite, ferme, de prevenire a abandonată!
acestor riscuri.
10. La puţin credincioşi există riscul să asculte recomandările unor Se întocmesc fişele pentru gr. 3 şi 4, sau 5, 6 şi 7 sau 8, 9 şi 10 - după
atei: "du-te şi te operează", "rău ai mai ajuns dacă te spovedeşti / împărtăşeşti, gradul de pregătire al operatorului i.e. -obligatoriu pentru a se putea urmări
dacă-i asculţi pe aceşti sectanţi", etc, sfaturi venite din partea unor fiinţe atee continuu evoluţia stării suferindului, a sesiza stoparea sau decăderea
apropiate suferindului, pline de bune intenţii (de regulă aplicarea acestora parametrilor i.e, cu toate consecinţele, chiar de la început şi a lua toate
determină decesul suferinzilor). măsurile cuvenite în timp util, de contracarare. In aceste cazuri se vor
Oamenii se atenţionează asupra acestor aspecte înaintea aplicării C.L., determina cauzele care au produs această situaţie nedorită, malefică.
atrăgându-li-se atenţia că, dacă se constată că suferindul îi ascultă pe aceştia şi Suferinzilor li se ataşează la fişa personală o fotografie color în picioare,
încalcă recomandările primite, va fi abandonat de inforenergetician. recentă, pentru a putea fi trataţi prin tele - C.L. la nevoie.
11. Pe timpul aplicării C.L. și după aceea, se interzice suferindului să
mai urmeze şi alte recomandări şi prescripţii aeţ unui alt tip de terapeut; se va
recomanda pacientului ca mai înainte şi într-o fază finală a aplicării C.L. să ***********
meargă la medic, care să-i recomande examenele de specialitate, dar numai o
dată, pentru a se confirma măsurătorile I.E.
12. După aplicarea primului C.L., se determină frecvenţa C.L. în
următoarele zile, până la vindecare. In cazurile foarte grave, se pot executa
chiar 3 C.L. pe zi, apoi 2, apoi 1 pe zi, apoi 1 la 2 zile,.....până la 1 şedinţă la 6
zile, după care se cheamă la control o dată la 2 săptămâni, apoi la o lună şi la
3 luni. Dacă PSV=100 de fiecare dată, iar A.B.E.P. < 30% cu IS=100,
beneficiarul se consideră vindecat, la sfârşitul şedinţei se va trimite suferindul
la medicul de familie pentru a i se face recomandările şi examenele de
confirmare a vindecării.
13. C.L. se însoţeşte totdeauna de optimizarea alimentară, de muncă,
de odihnă, de activităţi; se interzice ca bolnavul să fie vizitat de fiinţe chiar

63

S-ar putea să vă placă și