Sunteți pe pagina 1din 52

SUMAR Produse HOFIGAL

Sănătatea Sufletului
Adormirea Maicii Domnului
Întoarcerea la Fiul ei cel Preaiubit  pag.2-3
de succes
Sănătatea minţii şi trupului
Remedii naturale vegetale la poporul român,
de-a lungul timpului  pag.4
Produse HOFIGAL de succes
Se - Spirulin, Spirulină cu extract total
de cătină, Spirulina  pag.5
HOFIGAL se prezintă
Departamentul Comercial &
Logistică Distribuţie  pag.6-7
Sfaturi de sezon
Boala, îmbătrânirea şi antioxidanţii  pag.8-9
Recomandări fitoterapice în afecţiunile tiroidei  pag.10-11
Hidratarea naturală a pielii şi tenului  pag.12-13
Vremea concediilor, vremea speranţelor  pag.14-16
Afecţiuni intestinale: sindromul colonului iritabil,
boala Crohn şi rectocolita ulcerohemoragică  pag.17-19
Scheme terapeutice
Radicalii liberi şi antioxidanţii  pag.20-21
Din miracolele naturii
Coacăzul negru, „sânge de urs”
pentru sănătate  pag.22-24
Recenzie
Un veac din istoria farmaciştilor români  pag.25
În sprijinul medicului practician
Raport preliminar al studiului de caz
privind efectele vinului cu anghinare
în patologii cu afectare hepato-biliară,
gastro-intestinală şi cardio-vasculară  pag.26-27
Raport statistic preliminar al studiului
de caz privind efectele vinului medicinal
cu salvie asupra simptomatologiei din pre
şi post menopauză şi în diabetul de tip II  pag.28-29
Centre medicale
Complexul de Terapie Naturală “Alexandra” Breaza  pag.30-31
Ofertă specială - Complexul Medical HOFIMED S.A.  pag.32-33
Restituiri cu Ştefan Manea
Clopoţelul toamnei anunţă începutul
unui nou an şcolar  pag.34-35
Parteneriat
B.E.N.A. şi Hofigal – parteneri în studiul
privind percepţia publică a impactului
asupra sănătăţii umane datorat
Organismelor Modificate Genetic - OMG  pag.36
Eveniment
BALKAN ENVIRONMENTAL ASSOCIATION - B.E.N.A.
- Manifestări 2009  pag.37-39 Se-SPIRULIN
SPIRULINĂ CU EXTRACT
Editorial

 pag.40-43
Răspundem cititorilor
Remedii fitoterapeutice pentru maladia
Parkinson, parapareză spastică şi esofagită
Reţete culinare naturale de sezon
 pag.44-46 TOTAL DE CĂTINĂ
Capcana meniurilor „sănătoase”

Adrese utile
 pag.47

 pag.48
SPIRULINĂ
Parteneri
Editorial

Creşterea
imunităţii
şi curăţarea
organismului: Dipl. Ing. chim.

o necesitate ŞTEFAN MANEA


Director General HOFIGAL

NIVELUL IMUNITĂŢII = NIVELUL SĂNĂTĂŢII


Aceasta este concluzia tuturor oamenilor de ştiinţă;
concluzie care astăzi este demonstrată şi cuantificată

Deşi am mai vorbit de imunitate, nism (corpuri vii sau substanţe). Sub Am mai spus că, anatomic, sistemul
consider că trebuie să reluăm acest su- influenţa imunităţii se produce selec- imunitar nu seamănă cu alte sisteme.
biect care interesează atât copilul cât ţia şi stimularea structurilor înrudite Celulele sistemului imunitar sunt risipi-
şi tânărul sau adultul în egală măsură, genetic (molecule şi celule) capabile te în întregul organism, fiind legate între
aceasta... dacă se respectă pe el şi pe de activitate comună în cadrul organis- ele de către sistemul sanguin şi limfatic.
cei dragi. mului unitar. Celulele imunitare (limfo-
Timusul – este principala glandă
cite şi macrofage) reduc vârsta celulară
a sistemului imunitar (care apare încă
(apoptică) şi întineresc ţesuturile.
din uterul mamei). Este considerat “sta-
Ce este imunitatea? tul major” al limfocitelor, iar acestea
Imunitatea este specifică şi nespe-
Este sistemul de apărare al organis- “soldaţii credincioşi”. După ce limfoci-
cifică. În cazul în care corpurile străine
mului împotriva “nedoriţilor” în orga- tele părăsesc timusul se răspândesc în
sunt recunoscute şi îndepărtate fără
tot organismul. Se acumulează în spli-
să se ţină seama de specificul lor indi-
nă, în nodurile limfatice, se împrăştie
vidual, atunci această imunitate este
în ţesuturile şi lichidele organismului.
numită nespecifică (prin fagocitoză
Limfocitele se găsesc în număr mare în
sunt distruse corpurile străine de că-
limfă şi în sânge. Ele fac ordine şi pen-
tre macrofage şi leucocite; este factor
tru asta chiar mor (de exemplu, puroiul
al imunităţii nespecifice). Imunitatea
care se elimină din răni şi abcese este
specifică recunoaşte cele mai fine di-
format din limfocite care au murit).
ferenţe între moleculele străine (anti-
gene). - continuare în pagina 40 -

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 1


Sănătatea Sufletului

Adormirea Maicii Domnului


Întoarcerea la Fiul ei cel Preaiubit
Ziua de comemorare a Adormirii Maicii cele sfinte. Apostolii au rămas în jurul Ieru- nului întru Slava Preaiubitului Său Fiu. Deci,
Domnului (15 august) încununează sărbă- salimului o perioadă îndelungată, până în fiind înştiinţată cu trei zile mai înainte des-
torile închinate Sfintei Fecioare Maria, fiind momentul în care regele Irod Agripa (41-45 pre adormirea sa, Sfânta Fecioară Maria s-a
ultimul praznic al anului bisericesc, care în- d.H.), nepotul lui Irod cel Mare, preia con- bucurat şi a urcat degrabă în Muntele Măs-
cepe la 1 septembrie. După Naşterea ei din ducerea provinciei romane Iudeea şi porneş- linilor pentru a-i multţumi lui Dumnezeu
sfinţii părinţi Ioachim şi Ana (8 septembrie), te prigoana împotriva creştinilor. În tot acest pentru că s-a îndurat de ea.
după Intrarea în Templu (21 noiembrie) şi timp, Maica Domnului vieţuia în rugăciune, Luându-şi rămas bun de la toţi cei apro-
Buna Vestire a Întrupării Mântuitorului (25 copleşită de văpaia dragostei pentru Fiul ei piaţi, Maica Domnului a petrecut ultimele
martie), creştinii ortodocşi cinstesc Adormi- cel Preaiubit şi fiind plină de zile dorea ca sale zile pe pământ în priveghere şi rugăciu-
rea Maicii Domnului şi ridicarea ei cu trupul să iasă din trup şi să se ducă la Dumne- ne, încurajându-i pe cei ce plângeau ador-
la Ceruri. zeu, pentru că era cuprinsă de necurmata mirea sa că nu va înceta să se roage pentru
Sfânta Scriptură nu oferă detalii despre şi necontenita dumnezeiască dorinţă, ca să ei înaintea Fiului Său, ci le va fi lor pururea
adormirea Maicii Domnului deoarece, în vadă preadulcea şi preadorita faţă a Fiului mijlocitoarea către Dumnezeu: le poruncea
acea perioadă, ucenicii lui Hristos erau pri- său, Care şade în Ceruri de-a dreapta Tată- să nu plângă, ci să se bucure pentru moar-
goniţi şi sufereau nenumărate răutăţi din lui (Sinaxar la Adormirea Maicii Domnului). tea ei căci, stând mai aproape şi înaintea
partea romanilor, dar mai ales a evreilor, iar Dar Domnul nostru Iisus Hristos a socotit scaunului lui Dumnezeu, privind faţă către
cărţile lor erau arse şi ei osândiţi. Cu toate de cuviinţă ca Preasfânta Sa Maică să rămâ- faţă pe Fiul şi Dumnezeul Său şi vorbind
acestea, cântările şi imnurile de la Vecernia nă ani mulţi în această lume, pentru ca, prin gură către gură, atunci va putea cu mai
şi Utrenia sărbătorii mărturisesc adevărata vederea ei, nou-botezaţii creştini să fie şi mai multă înlesnire ca să se roage şi să milos-
tradiţie a Bisericii în această privinţă. Apo- întăriţi, iar Biserica să sporească spre Slava tivească bunătatea Lui. Ea îi încredinţa pe
crifa în limba greacă atribuită Sfântului Ioan Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfânt. cei ce plângeau că, după mutarea sa, nu-i
Evanghelistul şi cea latină, intitulată Transi- Sfânta Fecioară Maria îşi petrecea ma- va lasa sărmani; dar nu numai pe aceia, ci
tus Mariae (Adormirea Mariei), ambele da- joritatea timpului în grădina Ghetsimani, pe toată lumea o va cerceta, o va privi şi va
tând din primele secole creştine, oferă mai unde Mântuitorul, mai înainte de Patima Sa ajuta celor din primejdii (Sinaxar).
multe detalii despre acest eveniment. cea de voie, şezând în genunchi, se ruga Ta- Cunoscându-i dorinţa, Dumnezeu a
Inspirat de puterea Duhului Sfânt şi tălui cu lacrimi de sânge. Această grădină cu rânduit ca Sfinţii Apostoli să fie prezenţi la
călăuzit de tradiţiile făurite până în secolul saduri din satul Ghetsimani, de lângă Mun- adormirea Maicii Sale. Astfel, în toiul preo-
al VII - lea, Sfântul Maxim Mărturisitorul, tele Eleonului, era moştenită de către Sfântul cupărilor pentru ceremonialul înmormân-
unul dintre cei mai prestigioşi părinţi şi Apostol Ioan de la tatăl său, Zevedei. Aici tării, de care se îngrijea Sfântul Apostol Ioan,
scriitori bisericeşti (+622), ne lasă moşteni- Maica Domnului vorbea deseori cu Fiul ei dintr-un nor strălucitor au căzut ca nişte pi-
re mărturii emoţionante despre Adormirea şi se ruga Lui necontenit, vărsând râuri de cături de rouă înmiresmată, Sfinţii ucenici şi
Maicii Domnului. lacrimi: Când voi veni şi mă voi arăta feţei apostoli ai lui Hristos, care, de la marginile
După Înălţarea Mântuitorului la Cer Domnului? Lacrimile mele s-au făcut mie pământului, unde se aflau în misiune apos-
cu Trupul Său cel Înviat şi după Pogorârea pâine ziua şi noaptea. Când voi vedea pe tolească, au venit să aducă dovada dragostei
Sfântului Duh, Maica Domnului a rămas Fiul meu cel Preaiubit? Când voi veni către calde faţă de mama Învăţătorului şi Mântu-
în grija Sfântului Apostol Ioan şi a locuit în cel ce şade de-a dreapta lui Dumnezeu -Ta- itorului lor.
casa acestuia din Sion, la Ierusalim, precum tăl? Când voi sta înaintea Scaunului Slavei Un moment de profundă emoţie şi trăire
relatează Sfântul Maxim Mărturisitorul: Lui? Când mă voi sătura de vederea Feţei s-a petrecut în clipa când, din înaltul Ceru-
Sfânta Născătoare de Dumnezeu a văzut Lui? O, Preadulcele meu Fiu, acum este vre- lui, înconjurat de oştirile îngerilor, Dumne-
cu ochii săi Învierea Fiului şi împăratului mea să te milostiveşti spre Sion! Acum este zeiescul Fiul al bătrânei maici coboară peste
ei şi s-a umplut de bucurie şi a plecat de aici vremea sa mă miluieşti pe mine, Maica Ta, Sion, pentru a spori strălucirea şi importan-
la casa ucenicului iubit aşteptând ceasul din valea plângerii a acestei lumi, pe aceea ţa clipei, dar şi pentru a primi în mâinile Sale
înălţării lui Hristos. Or, această casă era care, până la atâta nevedere a Preasfintei cinstitul suflet al Sfintei Fecioare. Potrivit Si-
Sionul, căci Evanghelistul Ioan şi-a vândut Feţei Tale, mă tânguiesc. Scoate de acum naxarului, momentul emoţionant al trecerii
partea părintească şi averile pe care le avea sufletul meu din trup ca din temniţă, căci
în Galileea după moartea lui Zevedei, ta- în ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, tot
tăl său, şi a cumpărat la Ierusalim casa din aşa doreşte sufletul meu de Tine, Dumneze-
Sion, în care a primit-o pe Sfânta Născătoa- ule, ca să mă satur, când mi se va arăta Sla-
re de Dumnezeu după porunca Domnului va Ta (Sinaxar la Adormirea Maicii Dom-
şi învăţătorului său, şi îi slujea (Din viaţa nului). Şi, într-o zi, pe când se ruga astfel,
Maicii Domnului). În acest locaş s-a arătat i s-a descoperit Sfântul Arhanghel Gavriil,
Domnul după Înviere “intrând prin uşile în- din pruncie slujitor şi hrănitor întru Sfânta
cuiate”. Tot aici, după opt zile, l-a mulţumit Sfintelor, binevestitor al Întrupării Fiului lui
şi pe Toma arătându-i urmele cuielor din Dumnezeu şi neobosit ocrotitor întru toate
palme, iar, după Înălţarea lui Hristos, uce- zilele vieţii sale. Acesta a adus cu sine a doua
nicii se adunau în acest loc şi săvârşeau bună-vestire, aceea a mutării Maicii Dom-

2 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Sănătatea Sufletului

la Domnul al maicii Sale este descris prin ra- rea sa, Fecioara Maria a fost înviată de Fiul devotamentul şi dragostea pentru cea care
portare la naştere şi buna-vestire, adormirea Său şi luată cu trupul în Împărăţia Cerurilor. este grabnic ajutătoare tuturor celor aflaţi în
fiind încununarea vieţii sale duhovniceşti, Unul dintre argumente teologice este ace- nevoi şi neobosită rugătoare către Dumne-
întoarcea la Fiul ei cel Preaiubit. la că nu putea suferi stricăciunea cea care zeu pentru neamul omenesc. Este un post al
În timp ce trupul sfânt era purtat spre Îl născuse pe Fiul lui Dumnezeu sau, cum bucuriei, al celebrării vieţii celei veşnice în
Ghetsimani pentru a fi depus în mormânt, spune Condacul Praznicului, mormântul şi Lumina lui Hristos, precum spune troparul
se spune că un necredincios smintit şi-a fă- moartea nu o puteau ţine pe Maica Vieţii. Cu sărbătorii: „Mutatu-te-ai din moarte la viaţă
cut loc prin mulţime cu gând necurat de a toate acestea, ceea ce s-a întâmplat exact cu şi de pe pămînt la cer!“.
răsturna sicriul. În clipa în care s-a atins de trupul Maicii Domnului rămâne o taină în Maica Domnului este Scara pe care
sicriu, amândouă mâinile i-au fost reteza- iconomia mântuirii, precum naşterea Fiului Dumnezeu S-a coborât la noi iar noi ne ur-
te din umeri, astfel încât a fost cuprins de Omului, întruparea, învierea şi înălţarea Lui căm la El. Pentru creştini suferinţa şi moar-
dureri înfiorătoare. Realizând nenorocirea, sunt acte incomprehensile raţiunii sau cuge- tea, ca finalizare a suferinţei, capătă un sens
biruit de durere, omul invocă mila şi ierta- tării omeneşti. pozitiv, de eliberare din jugul materiei şi
rea Maicii Domnului, iar Sfântul Apostol După acest ceremonial divino-uman, întoarcere la Cel Care ne-a creat. De aceea,
Petru îi aşeză mâinile la loc, rănile se vin- Sfinţii Apostoli s-au întors din nou fiecare sfinţii şi dreptmăritorii creştini nu mor, ci
decară şi necredinciosul de mai înainte se la misiunile lor, răspândind adevărul despre adorm întru nădejdea Învierii celei de ob-
alătură convoiului de credincioşi, slăvind pe noua şi marea minune a Adormirii şi Înălţă- şte. Moartea nu destramă relaţia noastră cu
Sfânta Fecioară. După ce trupul a fost aşe- rii Maicii Domnului cu trupul la Cer. cei adormiţi ci aceasta continuă prin inter-
zat şi pecetluit în mormânt, în mediul rugăciunilor şi a slujbe-
satul Ghetsimani, la locul unde lor săvârşite de Biserică pentru
au fost înmormântaţi şi părinţii cei ce au trecut la Domnul dar
săi, Ioachim şi Ana, apostolii au şi prin harul lui Dumnezeu şi
rămas trei zile pe munte, ascul- rugăciunile sfinţilor, în special
tând divinele psalmodieri ale în- ale Sfintei Fecioare Maria, care
gerilor. A treia zi ajunge la mor- menţin vie această legătură din-
mânt, cu voia lui Dumnezeu, şi tre Biserica luptătoare şi cea tri-
Sfântul Apostol Toma, care cere umfătoare.
tovarăşilor săi de apostolie să-i În această zi de praznic se
deschidă mormântul pentru pomenesc cei adormiţi şi se înal-
a vedea şi el trupul adormit al ţă rugăciuni pentru aceştia iar,
Maicii Domnului. Îndeplinind după Sfânta Liturghie, în biserici
dorinţa fratelui lor, apostolii au se oficiază slujba parastasului,
deschis mormântul care însă era binecuvântându-se prinoasele
gol. A fost dovada de netăgăduit aduse. Dar Adormirea Maicii
a strămutării şi înălţării trupului Domnului nu este numai o săr-
Sfânt la Cer de către Mântuito- bătoare pentru cei adormiţi, ci şi
rul, care nu putea lăsa să se dea un prilej pentru noi toţi, să reîn-
stricăciunii trupul Maicii care viem în suflete noastre Chipul cel
L-a purtat în pântece. minunat şi plin de Slavă al Sfintei
Atitudinea lui Toma se aşea- Fecioare şi să-l reactualizăm în
ză şi de data aceasta ca o mărtu- toate zilele vieţii noastre pe pă-
rie de netăgăduit la temelia unui mânt: Ea era în tot lucrul cin-
adevăr de credinţă. Prima dată stită şi statornică. Grăind foarte
cerând să vadă rănile din palme- puţin şi numai ce era de trebu-
le şi coasta lui Iisus, a întărit ade- inţă. Lesnicioasă spre a asculta,
vărul despre Înviere, iar acum, grăitoare de bine, dând fiecăru-
cerând să vadă trupul Maicii ia cinstire; era măsurată la sfat,
Domnului, a dovedit adevărul obişnuia totdeauna a vorbi cu-
despre Înălţarea cu trupul la cer viincios către fiecare om, fără de
a Maicii Domnului. râs şi fără de tulburare, dar mai
Sfinţii Părinţi vorbesc la început destul Originile instituirii acestui praznic la ales fără de mânie.Vederea feţei ei era ca
de rezervat despre ridicarea la Cer cu tru- data de 15 august sunt incerte. Cel mai posi- vederea grăuntelui de grâu; părul, galben;
pul a Sfintei Fecioare, subliniind îndeosebi bil, această dată marchează consacrarea unei ochii, ascuţiţi la vedere; iar luminile erau
caracterul tainic al acestui moment. Cu tim- biserici închinate Maicii Domnului şi nu asemenea cu măslina. Sprâncenele ei erau
pul, cuvântările acestora încep să afirme cu ziua propriu-zisă a Adormirii. Pană la mij- negre şi plecate; nasul, potrivit; buzele, ca
tot mai multă putere ideea că după adormi- locul secolului al V-lea, sărbătoarea a avut floarea trandafirului, pline de cuvinte dulci.
un caracter local. Împăratul Mauriciu (582- Faţa, nici rotundă, nici scurtă, ci puţin lun-
602) va impune în tot imperiul comemora- găreaţă. Mâinile şi degetele, lungi. În scurt,
rea acestui eveniment la data de 15 august. era împărtăşită de toată măreţia; smerită,
Sărbătoarea era precedată de o pregătire ce neprefăcându-şi faţa deloc şi nici o moliciu-
dura 40 de zile, timp în care creştinii locuiau ne nu avea cu sine, ci totdeauna umilinţă
în colibe improvizate pe valea Cedronului. aleasă. Hainele care le purta erau proaste,
Astăzi, perioada de pregătire pentru precum le arăta si sfântul acoperământ al
praznicul Adormirii Maicii Domnului este preasfântului ei cap. (Sinaxar)
de 14 zile. Postul acesta nu presupune nu-
mai abţinere de la anumite alimente, ci este Diac. Dumitru-Ionuţ Popescu
şi un mod al creştinilor de a-şi manifesta Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 3


Sănătatea minţii şi trupului

Remedii naturale vegetale la


poporul român, de-a lungul timpului

P
rimele preocupări medicale au tă plantă. Omul depăşise bine a doua vârstă. Domnului, cu apa respectivă se stropea Bu-
apărut pe teritoriul ţării noastre Dimineaţa următoare mi-a povestit că de mult ruiana cu cinci degete, care se punea la icoa-
odată cu primele populaţii, iar timp nu a avut o noapte atât de frumoasă şi nă sau, dacă planta urma să fie fiartă în ulcică
lupta contra bolii, a suferinţei fizice, e că s-a simţit ca la douăzeci de ani. A cules mai nouă, se băteau trei mătănii, rostindu-se: “Te
multe plante şi pentru acasă. Din păcate, prin primim cu pâine şi sare, să ne fii folositoare”.
la fel de veche ca omenirea. uscare, ele şi-au pierdut acel efect cu adevărat
miraculos.” Conform unei credinţe populare, cu-
Arta vindecării la români are vechime Această plantă era cunoscută şi de anti- noaşterea virtuţilor magico-terapeutice ale
milenară, fiind considerată dar strămoşesc. chitatea greacă, numele ei ştiinţific, Circaea, plantelor poate fi însuşită în mod direct de
Condiţiile climaterice ale Daciei, corelate cu fiind conex cu grecescul kirke, adică vrăjitoa- la ele, prin intermediul miticului şarpe alb. În
bogăţia celor geografice (ses, deal şi munte, re (cu puţină intuiţie putem sesiza şi legătu- prima jumătate a secolului al XIX-lea, în Tran-
ape curgătoare şi tezaure minerale) au favori- ra cu termenul popular românesc “harca”, ce silvania era renumit vraciul ţăran Mihai Sas,
zat existenţa în acest spaţiu a unei incredibile desemnează adesea o babă pricepută în ale din Topliţa Română, care spunea că un şarpe
diversităţi de specii vegetale, multe fiind en- vrăjitoriei). De remarcat că în Grecia şi în re- năzdrăvan i-a dat cunoştinţă graiului tuturor
demice, adică locale. giunile mediteraneene această plantă nu ierburilor de leac. În casa lui era un adevărat
Încă de pe vremea dacilor, o serie de creşte (de fapt, din cele cinci specii de Circa- pelerinaj al bolnavilor, care erau vindecaţi cu
plante ce cresc pe teritoriul de astăzi al Ro- ea răspândite pe planetă, trei cresc pe terito- descântecele şi leacurile pregătite de el din
mâniei erau întrebuinţate ca ierburi de leac. riul României), ceea ce-l determina pe Ovidiu ierburi.
Chiar expresiile neaoş româneşti: a lecui, leac, Bojor să considere că planta era procurată de
o leacă (intim înrudite cu grecescul oligo - pu- anticii greci din Dacia, unde era cunoscută şi Culegerea plantelor de leac se desfă-
ţin) trimit la remedii în aparenţă infime (can- folosită. şoară de asemenea după un anumit calen-
titativ vorbind), care însă pot vindeca sau În ce priveşte mentalitatea aşa-zis popu- dar cosmic, urmând un ritual specific. Unele
menţine sănătatea celor care le cunosc ade- lară despre plante, din pespectiva ei, mare plante, precum Usturoiul sau Pelinul, îşi păs-
vărata întrebuinţare. Renumele unora dintre parte dintre ierburi se află sub puterea celor trează virtuţile vindecătoare pe tot parcursul
aceste plante merge până acolo încât şi as- mai temute şi mai respectate dintre fiinţele anului, altele, precum Săgetătura, erau cule-
tăzi ele apar în percepţia populară ca fiind în- lumii nevăzute. Se folosesc astfel expresiile se înainte de Rusalii, ele pierzându-şi puterea
zestrate cu virtuţi vindecătoare magice, ex- “Grădina Milostivelor”, „Grădinile Frumuşele- binefăcătoare la o lună după aceea, până la
traordinare, legate de o adevărată mitologie lor”, cu trimitere la „iele” sau „Rusalii”. sfârşitul Săptămânii Mari. Uscarea plantelor
vegetală. Deloc întâmplător, tocmai în acele zone se face în mănunchiuri legate, care se atârnă
Multe dintre plante sunt considerate sfin- cresc flori precum Bănuţeii (Bellis perennis), de o grindă în pod.
te, precum Busuiocul (Ocimum basilicum), folosiţi contra bronşitei cronice, Saschiul
unele făcând cândva obiectul unui cult spe- (Vinca minor), Banatul (Geranium), folosit în 1. Vasile Bianu, Dicţionarul sănătăţii, Buzău, Imprimeria Al.
Georgescu, 1910;
cific, aşa cum este cazul Mătrăgunei, al cărei practica populară contra junghiurilor şi Văz- 2. Andrei Oţetea (coord.) Istoria Romîniei, Bucureşti, Editura
nume este cu totul consonant, în mod uimi- doagele sau Garoafa de munte (Dianthus Academiei RPR, 1960;
tor, cu două cuvinte din vocabularul mistic al superbus). Ultima, care are o floare frumoasă, 3. Bela Pater, Plante medicinale sălbatece, Bucureşti, Inst.
Vedelor (matra şi guna). Acest cult urmăreşte este numită şi Buruiana de urât, fiind con- arte grafice Bucovina, I.ETorouţiu, 1927;
4. Iuliu Prodan, Flora, Cluj, Cartea Românească S. A., 1920
întotdeauna rezultate din domeniul medici- siderată ca “aducătoare de urât”, conside- 5. www.wikipedia, enciclopedia liberă
nei magice, cum este cazul descântecelor ce rându-se, din motive obscure pentru mintea
se săvârşesc cu ajutorul anumitor ierburi. omului modern, că acela ce o poartă este res-
Ing. chim. Ştefan MANEA
Plante de o mare importanţă biologi- pins de ceilalţi oameni.
Farm. Gabriela VLĂSCEANU
că pentru om, prin principiile lor active, sunt În Moldova de peste Prut, ţăranii nu ad-
întâlnite acolo unde odinioară erau aşezări- ministrau niciodată bolnavilor o plantă de
le dacilor. Iată în această privinţă mărturia leac, indiferent de puterea ei vindecătoa-
cunoscutului fitoterapeut Ovidiu Bojor: “În re, fără descântec sau fără anumite practici
urmă cu mulţi ani, lucram pe teren în zona Gră- magice. Acest fapt demonstrează filiaţia an-
diştei, aproape de sanctuarul vechii cetăţi rega- cestrală a medicinei populare, care porneş-
le Sarmizegetusa, împreună cu un amic care nu te dintr-o medicină sacerdotală, singura în
prea cunoştea plantele şi efectele lor. Am găsit care restabilirea sănătăţii era pusă în legatură
acolo, printre alte specii, şi specia Circaea lute- cu forţe supranaturale. În cazul Buruienii cu
tiana sau Circaea intermedia, popular numi- cinci degete (Potentillae recta), i se atribuia
tă Tilişcă, Iarba vrăjitoarei… Seara i-am făcut puterea de a desface vrăjile; aceasta era adu-
tovarăşului meu de drum un ceai din aceas- să acasă, iar după ce se spăla icoana Maicii

4 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Produse HOFIGAL de succes

Se - SPIRULIN SPIRULINĂ CU EXTRACT TOTAL SPIRULINA


Comprimate oblong DE CĂTINĂ Prezentarea produsului: com-
Compoziţie: 1 comprimat oblong conţi- primate conţinând 200 mg, 500 mg
Prezentarea produsului: un comprimat conţine
ne 0,500 g pulbere de algă Spirulina Platensis, sau capsule operculate conţinând
500 mg biomasă Spirulina Platensis, extract de cătină
pulbere din muguri de tomate (cu conţinut 400 mg, 500 mg, 1.000 mg algă Spi-
concentrat (Hyppophae rhamnoides) şi excipienţi.
minim 50 μg Seleniu), excipienţi. rulina platensis.
Recomandări: Produs destinat suplimentării dietei datorită cali-
l supliment alimentar ecologic pur care in- Acţiune terapeutică:
tăţilor nutriţionale şi funcţionale care rezultă din aso-
tervine în reglarea tuturor funcţiilor orga- Supliment alimentar ecologic
cierea între biomasa de algă Spirulina Platensis şi ex-
nismului; pur, Spirulina conţine peste 50 de
tractul de cătină.
l prezenţa seleniului, care este deficitar în principii bioactive, prin care intervi-
Spirulina este o sursă bogată de proteine, conţi-
alimentaţia populaţiei, previne riscul apa- ne în reglarea tuturor funcţiilor or-
ne o gamă largă de aminoacizi, acizi graşi saturaţi şi
riţiei bolilor cardiace, a cancerului şi scăde- ganismului:
nesaturaţi, polizaharide, vitamine hidrosolubile şi li-
rea funcţiilor imune; Recomandări:
posolubile, hormoni vegetali, enzime, microelemen-
lhepatite cronice, ciroză hepatică (supli- lhepatite cronice, ciroză hepatică,
te şi pigmenţi activi biologic (ficocianine şi aloficoci-
ment cu rol de protecţie a celulei hepatice gastrite, ulcer gastric şi duodenal;
anine).
şi depurativ eficient în procesele de elimi- ldiabet zaharat tip II;
Extractele din fructul de cătină sunt o reală sursă
nare a substanţelor dăunătoare cu efecte linsuficienţă renală şi corticosu-
naturală polivitaminică (cea mai bogată sursă de vi-
hepatotoxice), prarenală; obezitate;
tamine A, E, carotenoizi, vitamine C, P şi întreg com-
lgastrite, ulcer gastric şi duodenal; lanemii;
plexul B), microelemente bioactive (fosfor, calciu, fier,
ldiabet zaharat tip II lhipertensiune arterială;
magneziu, potasiu) precum şi acizi graşi esenţiali.
linsuficienţă renală; lcardiopatie ischemică;
lstimulează şi normalizează schimburile de sub-
lcardiopatie ischemică, hipertensiune arte- ldistonie neurovegetativă, supra-
stanţe la nivel celular,
rială solicitare nervoasă, efort intelec-
lrestabileşte şi echilibrează funcţiile metabolice ale
l insuficienţă corticosuprarenală, obezitate; tual susţinut – studenţi, elevi, in-
unor ţesuturi şi organe hepatoprotectoare (prin
l distonie neurovegetativă, suprasolicitare telectuali;
stimularea sintezei de proteine, regenerarea celu-
nervoasă, efort intelectual susţinut, creşte lcarenţă de calciu şi magneziu
lei hepatice şi normalizarea valorilor transaminaze-
performanţele sportive; (conţine Ca şi Mg organic asimi-
lor serice crescute).
l carenţă de calciu şi magneziu (conţine Ca labil);
lposedă o pronunţată activitate antioxidantă şi de
şi Mg organic asimilabil); lcreşte lactaţia tinerelor mame;
captare a radicalilor liberi superoxidici.
l retinopatii, glaucom, cataractă; combate limpotenţă, frigiditate;
lstimulează producţia de corticosteroizi, insulină,
procesul de îmbătrânire precoce; lglaucom şi cataractă;
hormoni tiroidieni, adrenalină, noradrenalină.
l adjuvant în bolile infecto-contagioase vi- lretinopatii;
lcreşte capacitatea de apărare a organismului faţă
ro-microbiene; lîncetinirea procesului de îmbătrâ-
de infecţii cu germeni virali şi bacterieni (atât prin
l adjuvant în profilaxia bolilor maligne; nire;
acţiune antivirală/antibacteriană cât şi prin stimu-
l radioprotecţie; lprofilaxia infecţiilor microbiene şi
larea răspunsului imun).
l alergii cronice la substanţe chimice şi aler- virale;
lrol antitoxic prin facilitarea eliminării metalelor gre-
geni din mediul înconjurător, unele afecţi- lprofilaxia bolilor maligne;
le, toxinelor şi radionuclizilor (care constituie fac-
uni cutanate, prin eliminarea toxinelor şi lradioprotecţie;
tori de risc de apariţie a neoplaziilor);
alergenilor din organism. lcreşterea performanţelor sporti-
lstimulează hematopoeza, previne scăderea numă-
ve. Nu are contraindicaţii şi efec-
rului de leucocite după röentgenterapie, stimu-
te adverse.
lează funcţiile macrofagelor, activitatea citotoxică
NK şi activitatea fagocitară a polimorfonuclearelor,
scade viteza de sedimentare a hematiilor;
linfluenţează pozitiv metabolismul lipidelor prin ac-
ţiunea hipolipemiantă şi hipocolesterolemiantă.
lstimulează spermatogeneza, combate impotenţa
şi frigiditatea;
lstimulează lactaţia.
lcontrolează senzaţia de foame, ajută procesele di-
gestive.

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 5


HOFIGAL se prezintă

DEPARTAMENTUL COMERCIAL & LOGISTICĂ DISTRIBUŢIE


“Este imposibil să convingi pe cineva
dacă nu cunoşti argumentele cu care
ar putea fi convins”
Vânzarea este considerată esenţa eco- Dacă aţi făcut vreunul dintre aceste lu-
nomiei, dar pentru noi, cei care ne desfă- cruri, aţi reuşit să obţineţi ceea ce vroiaţi,
şurăm activitatea în cadrul Departamentu- aţi stăpânit situaţia? Sau din contra, tenta-
lui Comercial & Logistică - Distribuţie al SC tivele nu au avut nici un rezultat?
Hofigal Export-Import SA, repre- Indiferent de răspuns, de fiecare dată,
zintă mult mai mult, fiind calea spre: eraţi angajaţi în cea mai obişnuită, cunos-
 a ne îmbunătăţi viaţa, cută, grea şi fascinantă dintre arte: arta
 a ne îndeplini dorinţele, vânzării.
 a ne perfecţiona personal şi profesional Tehnicile de vânzare nu sunt un su-
... şi a fi profesionist în domeniu ne dă o biect care ar putea interesa numai pe cei
anumită răspundere, faţă de noi, de clienţi care au intenţia de a munci ca agenţi co-
dar şi faţă de colegii şi concurenţii noştri. merciali. Dacă cineva gândeşte aşa, în-
seamnă că a căzut în cea mai frecventă
Un dialog greşeală de evaluare a importanţei vânză-
rii în viaţa de zi cu zi.
al vânzării
În realitate, vânzarea este cea mai des
Şi pentru a arăta tuturor necesitatea întâlnită activitate umană, cu ea ne con-
activităţii pe care o desfăşurăm, dar şi apli- fruntăm la fiecare pas. Se poate considera
cabilitatea ei în viaţa de zi cu zi, vă propu- că de fiecare dată când intrăm în legătură
nem un mic exerciţiu, constând în câteva cu cineva, vindem dorinţele, părerile, cali-
întrebări: tăţile noastre, ne vindem, de fapt, pe noi
 Aţi încercat vreodată să convingeţi înşine... Vânzările cele mai importante le
pe cineva să se lase de fumat sau să urme- facem tocmai atunci când suntem singuri
ze un regim alimentar sănătos? şi ne vindem nouă înşine! Poate nu ne dăm
 Aţi propus cuiva o afacere? seama, dar creierul nostru este permanent
 Aţi solicitat vreodată unui prieten într-un dialog cu sine însuşi şi acesta este ...
să vă facă un serviciu? un dialog de vânzare.
Aţi vândut vreodată un
imobil? Stăpânirea tehnicilor de vânzare nu
mai este ceva care priveşte doar o catego-
rie mică de oameni, ci o necesitate pentru
fiecare dintre noi. Un profesionist al vân-
zării nu mai este cineva care nu a găsit alt-
ceva mai bun de făcut, ci o persoană care
trebuie să stăpânească noţiuni de psiho-
logie, marketing, negociere, iar a
stăpâni tehnicile de vân-
zare poate fi

6 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


HOFIGAL se prezintă

cheia care ne va deschide uşile succesu- mente din cadrul companiei, prin chesti-
lui, în timp ce necunoaşterea lor nu poa- onare de satisfacţie a clientului, oferirea
te duce decât la eşec. de consultanţă medicală gratuită etc.),
Un bun vânzător are calităţi care par captarea interesului prin oferte atractive,
contradictorii, este ferm şi amabil, atent stimularea clientului şi oferirea de asigu-
la interlocutor şi are putere de convinge- rări privind decizia de cumpărare.
re. Această meserie este potrivită oame-
nilor puternici, rezistenţi la eşecuri sau Departamentul Comercial & Logis-
stări de tensiune şi încercaţi în polemici tică - Distribuţie dispune de agenţi de
aprige. vânzare atât în Bucureşti cât şi în alte
oraşe ale ţării precum Satu Mare, Arad,
Un portofoliu Craiova, Râmnicu Vâlcea, Târgovişte, Ga-
laţi, Iaşi.
de peste 450 Tot din Departamentul Comercial &

de produse cu Logistică - Distribuţie fac parte şi:


Compartimentul Depozit Produs
marca Hofigal Finit - care funcţionează conform princi-
piului FIFO (First In First Out - Primul in-
Bazându-ne pe aceste principii, dar trat este primul ieşit)
ţinând cont şi de particularităţile acti- CompartimentulTransporturi, care
vităţii companiei, am încercat (şi în mo- dispune de un parc auto adecvat, cu ma-
mentul de faţă avem certitudinea că am şini dotate corespunzător pentru efectu- de acordare a discount-urilor şi compen-
reuşit) să formăm o echipă de vânzări area distribuţiei proprii de produse. sare între părţi, profesionalism privind
competitivă, adaptată cerinţelor pieţei comercializarea de produse naturale (ex-
actuale dar şi rigorilor economiei din ul- Ca principale obiective ale departa- tracte din plante, suplimente alimentare,
tima perioadă. mentului avem: produse farmaceutice şi cosmetice).
Diversificarea portofoliului Hofigal, creşterea prezenţei Hofigal pe Colaborarea excelentă cu celelalte
de la trei produse la începutul activită- piaţa românească şi internaţională; departamente din cadrul companiei şi
ţii la peste 450 la ora actuală, ne-a ajutat creşterea şi îmbunătăţirea mijloa- sprijinul reciproc în rezolvarea dificultăţi-
să creştem împreună cu compania, de la celor de informare ale clientului român şi lor au ajutat la consolidarea relaţiilor cu
activitatea de vânzare aproape empirică străin privind produsele comercializate clienţii interni şi externi, reuşind să con-
desfăşurată la început, la un proces de sub brand-ul Hofigal. stituim din satisfacţia clientului un scop
vânzare complex, bazat pe principii mo- împlinit al activităţii noastre.
derne, pe respectarea Regulilor de Bună Cuvintele care ne caracterizează pe
Practică de Distribuţie (R.B.P.D.), totul îm- noi ca firmă şi departament sunt: promp-
pletit cu multă pasiune. titudine, flexibilitate în negocierea terme- Dr. Ing. Dipl. Daniel Nicolae MIHAI
Conducerea organizaţiei se asigură Manager Vânzări
nelor şi modalităţilor de plată, în politica
că cerinţele sunt identificate şi îndeplini-
te în toate etapele proceselor de realiza-
re a produselor, de livrare şi post-livrare,
în scopul creşterii satisfacţiei clientului.
Angajaţii din cadrul Departamen-
tului Comercial & Logistică - Distribuţie
sunt bine pregătiţi profesional prin efec-
tuarea de cursuri de perfecţionare a teh-
nicilor de negociere şi vânzare, dobân-
dind în timp o largă experienţă în acest
domeniu, putând să acţioneze în toate
etapele procesului (planului) de vânzare,
de la contactarea clientului, aflarea ne-
voilor şi dorinţelor acestuia, cunoaşterea
acestuia (în colaborare cu alte departa-

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 7


Sfaturi de sezon

Boala, îmbătrânirea
şi antioxidanţii
Ş
tiinţa medicală a ve de oxigen constă, în general, în
evoluat de-a lungul diminuarea capacităţii catalitice,
vremurilor, în anumite determinată frecvent de oxidarea
perioade mai lent, în altele grupărilor sulfhidril şi modificarea
mai rapid, dar în ultimele grupărilor amino prin malonilare.
decenii putem vorbi de o Amploarea modificărilor este de-
Super-evoluţie a ştiinţei în terminată de localizarea relativă a
general şi a medicinei şi situsului de formare a speciilor re-
biologiei în particular. active de oxigen, a sistemelor an-
tioxidante şi a proteinei ţintă. Pro-
Descoperirile din domeniul
duşii generaţi în urma peroxidării
fiziologiei şi fiziopatologiei, bio-
lipidelor sunt implicaţi în bolile in-
chimiei şi biofizicii, biologiei ce-
flamatorii, îmbătrânire, hepatoto-
lulare şi geneticii medicale au
xicitate, hemoliză şi în toate fazele
fost extraordinare, depăşind cu
carcinogenezei, apariţiei tumori-
mult toată descoperirea ştiinţifi-
lor maligne. Se cunoaşte în acest
că de până în secolul XX. Intrând
moment legătura între unele sub-
astfel în tainele materiei vii s-a
stanţe chimice şi apariţia canceru-
observat că există o corelaţie în-
lui. Sunt enumerate de exemplu:
tre producerea de radicali liberi
hidrocarburile policiclice aroma-
şi îmbătrânire sau boală, pre-
tice, aminele aromatice, nitroz­
cum şi protecţia împotriva aces-
aminele, micotoxinele, pesticide-
tor substanţe „rele” (produse în
le, coloranţii, tutunul/fumatul etc.
interiorul celulelor în procesele
Din nefericire radicalii liberi sunt
de ardere-oxidare) cu ajutorul
imposibil de evitat. Când celulele
antioxidanţilor.
folosesc oxigenul drept combusti-
O ţintă majoră a atacului ra-
bil pentru producerea de energie,
dicalic sunt lipidele membra-
radicalii liberi apar ca produşi se-
nare, datorită prezenţei duble-
cundari ai acestui proces metabo-
lor legături din structura acizilor
lic care întreţine viaţa. Cercetările
graşi polinesaturaţi. În structura
au arătat că radicalii liberi sunt im-
fosfolipidelor membranare, aci-
plicaţi în majoritatea bolilor şi în
zii graşi cel mai frecvent întâl-
procesul de îmbătrânire .
niţi sunt acidul linoleic, acidul
Corpul uman produce anu-
linolenic şi acidul arahidonic.
mite substanţe antioxidante care
Peroxidarea lipidelor membra-
luptă împotriva acestui atac con-
nare afectează structura şi func-
tinuu. Alţi antioxidanţi se găsesc
ţiile membranei plasmatice şi
în mod natural în hrană: vitamine,
a membranelor organitelor in-
minerale, fitonutrienţi. Putem aşa-
tracitoplasmatice. Astfel sunt
perturbate potenţialele trans-
membranare, fluxurile ionice şi
transportul transmembranar, rile oxidative ale proteinelor sub acţiunea
sunt inactivaţi receptorii de membrană şi speciilor reactive de oxigen pot determi-
sunt dereglate căile de semnalizare. Prin na inactivarea enzimelor şi a proteinelor
procesul de peroxidare lipidică se modifi- membranare şi pot produce modificări
că nu numai componentele membrana- structurale soldate cu destabilizarea mor-
re de natură lipidică ci chiar şi proteinele, fologiei celulelor atunci când ţinta atacului
în urma reacţiei unor aminoacizi cu pro- oxidativ sunt elementele citoscheletului.
duşii aldehidici de peroxidare. Modifică- În cazul enzimelor, efectul speciilor reacti-

8 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Sfaturi de sezon

dar consuma alimente ce conţin substanţe napul, roşiile. Ceaiul verde este
antioxidante valoroase, care ajută la con- bogat în polifenoli, substanţe
tracararea radicalilor liberi. antioxidante care protejează îm-
În general sunt bine de evitat uleiurile potriva cancerului şi bolilor de ini-
hidrogenate (margarina) şi grăsimile satu- mă.
rate (din carnea roşie şi produsele lactate Dăm câteva exemple de vita-
integrale), care conduc la formarea de ra- mine, minerale şi fitonutrienţi cu rol
dicali liberi în exces. Pe lângă alimentele de antioxidant: vitamina A, carotenoi-
origine vegetală, bogate în antioxidanţi, zii, vitamina C, vitamina E, acidul li-
mai putem folosi şi suplimentele alimenta- poic, coenzima Q10, luteina, licopenul,
re, ca o completare la dieta noastră. extractul de armurariu, extractul din
Poluarea industrială (care contaminea- sâmbure de struguri, Zinc, Mangan, Cu-
ză aerul, apa şi alimentele) a contribuit la pru, Seleniu.
creşterea expunerii la radicali liberi şi la ne- Alte substanţe fitochimice cu rol an-
voia crescută de substanţe antioxidante. Şi tioxidant sunt: clorofila, curcumina, si-
radiaţia solară produce radicali liberi în ex- limarina, flavoglicozidele, acidul galic,
ces, care pot determina în timp cancerul, ri- izoflavonele, compuşii organosulfuraţi,
durile şi cataracta. Obiceiuri cum ar fi fuma- acizii fenolici etc.
tul şi consumul de alcool pot contribui şi În categoria suplimentelor alimentare
ele la efectele negative ale radicalilor liberi. cu rol antioxidant produse de Hofigal
Sportul de performanţă este de asemenea reamintim:
însoţit de un exces de radicali liberi, rezul-
Coenzima Q10 în ulei de cătină - 15,
taţi după antrenamentele foarte intense.
30 sau 60 mg.
Digestia deficitară şi malabsorbţia alimen-
telor au ca rezultat producerea de toxine şi  Uleiul de peşte şi uleiul de cătină -
prin aceasta, de radicali liberi în exces. Me- sub formă de capsule.
dicamentele de sinteză pot creşte forma-  Se-Spirulin şi Spirulina cu extract
rea de radicali liberi, rezultând o îmbolnăvi- total de cătină.
re precoce a ficatului şi a rinichilor.  Extravit M şi Flavovit C.
Un rol foarte important al antioxidan-
 Armuhep, Passisclerotin,
ţilor este acela de a proteja codul gene-
TS - Tutun Stop.
tic din fiecare celulă a organismului nos-
tru. Acest lucru este important, deoarece  L-carnitin complex, Redigest
ADN-ul controlează toate activităţile celu- plus.
lare care se desfăşoară în corpul uman, in-  Cătinofort, Fiamarant.
clusiv diviziunea celulară. Se estimează că  Hofimun forte, Complet
ADN-ul fiecărei celule primeşte zilnic mii antioxidant.
de lovituri oxidative. Astfel, substanţele
antioxidante sunt de o importanţă crucia- Toate acestea pot fi consuma-
lă pentru supravieţuire şi au nevoie de tot te atât cu rol preventiv cât şi cu-
ajutorul din partea enzimelor din celule rativ datorită bogăţiei în vitami-
pentru a proteja ADN-ul de oxidare. Multe ne, minerale şi fitonutrienţi cu
legume şi fructe conţin o cantitate mare de rol antioxidant, care pot lup-
antioxidanţi şi este cu atât mai bine dacă le ta cu succes împotriva pro-
putem consuma în formă naturală, proas- cesului de îmbătrânire,
pete. De exemplu, cireşele, căpşunele, afi- îm­potriva cancerului şi a
nele, strugurii roşii conţin flavonoizi cu rol bolilor în general.
antioxidant, morcovii conţin carotenoizi, la
Dr. Emil
fel şi portocalele, pepenele galben, dovle-
Cristea
ceii. Foarte bune în prevenţia cancerului
sunt şi usturoiul, ceapa, conopida, varza,

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 9


Sfaturi de sezon

Recomandări fitoterapice
în afecţiunile tiroidei
L
ipsa de iod şi disconfortul  intoleranţă la frig acţionează la nivel cardiac şi neurovegeta-
cotidian, alimentaţia deficitară,  ataxie cerebeloasă, hipoacuzie, disfo- tiv, reglează ritmul cardiac şi tensiunea ar-
necunoaşterea primelor semne nie, vertij terială, vasodilatator coronarian.


ale bolilor şi absenţa unui control  cardiomegalie (cel mai frecvent prin re- Sânzienele (Drăgai­
medical favorizează ca) au efect diure-
problemele tiroidiene. tic, depurativ, laxativ, anti-
septic.
Glanda tiroidă cântă-
reşte aprox. 10-20 g, este si-
tuată la nivelul bazei gâtu-
 Se recomandă folo-
sirea suplimentelor
cu rol de protejare a glan-
lui, fiind formată din 2 lobi
dei tiroide, respectiv vi-
uniţi printr-un istm. Prin-
taminele A şi D, seleniu şi
cipalele manifestări sunt
zinc, uleiul de peşte. Astfel
hipotiroidismul (carac-
se indică utilizarea urmă-
terizat printr-un nivel insu-
toarelor preparate Ho-
ficient de hormoni, ce duce
figal: Uleiul de cătină,
la încetinirea metabolis-
sursa cea mai importan-
mului) şi hipertiroidismul,
tă de beta-caroten natu-
constând în secreţia în ex-
ral, Spirulina cu Seleniu,
ces a acestor hormoni).
Hof.Imun (echinacea, vi-
Hormonii tiroidieni au
tamina C şi Zinc) şi Ulei de
o structură proteică (ti-
peşte Omega 3:6.
ronina), în combinaţie cu
molecule de iod. Astfel, în
funcţie de numărul de molecule de iod ce vărsat pericardic), hipertensiune arteri-  Alimentele boga-
te în iod: peşte,
scoici, creveţi, alge marine, legumele,
intră în compoziţia lor, se descriu 2 hor- ală diastolică, bradicardie
moni tiroidieni: tri-iod-tironina (T3) şi te-  depresie, bradipsihie, bradilalie, tulbu- fructele, laptele, carnea şi ouăle proveni-
tra-iod-tironina sau tiroxina (T4). Sinteza rări mnezice te de la animale care primesc hrană cu
şi secreţia acestor hormoni este reglată de  menoragii, amenoree, galactoree, infer- conţinut normal de iod. În urma studiilor
glanda hipofiză prin intermediul unui hor- tilitate, libidou redus cercetătorilor francezi s-a constatat că
mon numit ,,hormonul de stimulare tiroi- Tratamentul alopat al hipotiroidismu- pulpa fructului de pepene galben con-
diană’’ (TSH), al cărui nivel este în relaţie de lui permanent se realizează cu levo-tiroxi- ţine principii active cu structuri asemă-
inversă proporţionalitate cu T3/T4. Foarte nă şi urmăreşte restabilirea normotiroidis- nătoare tirozinei, care pot modifica activ
important este faptul că prima dereglare mului, cu efecte secundare minime. secreţia glandei tiroide.
hormonală apărută în testele de laborator
este cea a TSH, existând aşadar posibilita- Fitoterapia recomandă:  Se evită consumul de varză, alune,
migdale, muştar, ridichi negre, pier-


tea depistării ei încă din stadii latente, îna­ Alge marine care conţin iod: Spiru- sici, spanac, care prin compoziţia lor inhibă
intea modificării hormonilor tiroidieni şi lina (se iau 3-5 g/zi până la reglarea sinteza hormonilor tiroidieni.
apariţiei simptomelor. funcţiei tiroidiene, apoi se reduce doza la
1-2 g/zi), laminarie, iarbă de mare.
Hipotiroidia are manifestări
clinice multisistemice:
 tegumente uscate, hiperkeratozice, pa-
 Tinctura de ovăz are acţiune de re-
glare a glandei tiroide, hipoglicemi-
antă, hipocolesterolemiantă, depurativă,
lide, infiltrate neurotonică, antioxidantă.


edeme faciale Mesteacănul pufos (amenţi) sti-
alopecie mulează acţiunea tiroidei şi poate fi
creşterea ponderală prin retenţie hidro- utilizat şi pentru reducerea excesului pon-
salină deral.
 inapetenţă, constipaţie, ileus paralitic
 astenie fizică marcată, mialgii, sindrom
de tunel carpian
 Păducelul sub formă de gemode-
rivat (mlădiţe), capsule sau tinctură,

10 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Sfaturi de sezon

Hipertiroidia prezintă ur-


mătoarele semne şi simptome:  Călin (muguri) - mace-
rat glicerinat: este indicat
în asociere cu gemoderivatul de
 hiperactivitate, labilitate afectivă, in-
somnie, fatigabilitate Sânger în cazul hipertiroidiei. (Pol
 tremor fin al extremităţilor, hiperchine- Henry: ,,Compendiu de Gemotera-
zie, hiperreflexie pie Clinică”).
 tegumente calde, catifelate, transpiraţii
abundente, intoleranţă la căldură
 palpitaţii, dispnee la efort, complicaţii
 Passisclerotin: conţine plan-
te cu efect sedativ şi reglator
cardiac: roiniţă, păducel, extract uscat
cardiovasculare: fibrilaţie atrială cu ritm de talpa gâştii, rădăcină de valeriană,
rapid, insuficienţă cardiacă congestivă passiflora, Coenzima Q10 şi este reco-
scădere ponderală cu apetit crescut mandat în hipertiroidie care asociază
(frecvent la adulţii tineri) şi cu apetit fenomene cardiace sau tulburări psiho-
scăzut (mai frecvent la vârstnici) emoţionale (anxietate, depresie, tulbu-
 oligomenoree sau amenoree, uneori rări de somn etc).
scăderea libidoului
 tranzit intestinal accelerat
 sete, poliurie
 Alte plante indicate sub formă de
infuzii sau macerate: coada şorice-
lului, ghimpe, levănţică, mentă, captalan
 prurit, alopecie, retracţie palpebrală (brusture dulce), rozmarin etc.
Cele mai frecvente forme de hipertiro-
idism (boala Basedow-Graves, guşa toxică
multinodulară, adenomul toxic tiroidian)
 Alimente recomandate: ceapă,
usturoi, varză, morcov, roşii, pere,
struguri, tarhon, praz, ridichi, mere. Uleiul
dispun de trei modalităţi majore de trata-
de porumb este considerat a avea efect
ment alopat: antitiroidienele de sinteză, io-
moderator asupra tiroidei şi se indică fo-
dul radioactiv şi terapia chirurgicală.
losirea a 1-2 linguriţe/zi.
Fitoterapia poate completa tratamen-
tul alopat prin următoarele remedii:  Alimente interzise: ştevie, cacao, fa-
sole uscată, soia, ţelină, carne gra-
să, alcool, cafea, precum şi cele care con-
 Salvia: reprezintă planta al cărui
efect corespunde cel mai bine cau-
zei subtile a afecţiunilor tiroidiene. Aceasta
ţin iod (fructe de mare, peşte, ciuperci).

Situaţiile stresante cu care ne


favorizează exprimarea emoţiilor acumu-
confruntăm zilnic (precum proble-
late, fie prin vorbe, fie prin activitate crea-
mele de la locul de muncă sau din
toare.
cadrul familiei, momentele în care

 Sânger (muguri)- macerat gliceri-


nat: are organotropism pe tiroidă,
inimă, sistem vascular şi factori de coagula-
dăm examene sau ne aflăm în-
tr-un impas emoţional), ne afec-
tează atât din punct de vedere
re, fiind recomandat atât în hipertiroidism, psihic, cât şi fizic. Toate aces-
cât şi în complicaţii cardiace şi oculare ale tea influenţează în mare mă-
tireo­toxicozei, arterita membrelor inferioa- sură apariţia diverselor boli
re, prevenirea infarctului miocardic. endocrine. Plantele repre-

 Păducel (mlădiţe) - macerat gliceri-


nat: este de elecţie pentru simpto-
mele cardiovasculare asociate în hiperti-
zintă un sprijin în primul
rând în prevenirea aces-
tor afecţiuni, dar şi ca
roidism. tratament adjuvant în

 Tei argintiu (muguri) – macerat gli- cazul diag­nosticării


cerinat: pentru acţiunea anxiolitică, unei boli tiroidiene.
sedativă, uşor vasodilatatoare şi hipoten-
Dr. Aniela
soare. Răducă

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 11


Sfaturi de sezon

Hidratarea naturală
a pielii şi tenului
rea pielii şi la sensibilizarea acesteia. Chiar Petele, pistruii, ridurile sunt doar câteva

C e plăcut este sezonul de vară/


toamnă, ce mult îl aşteptăm şi ce
mult ne bucurăm că ne bronzăm
dacă tenul uscat arată destul de bine, une-
ori e cel mai predispus la riduri şi îmbătrâni-
re prematură. Un ten uscat se poate trans-
dintre efectele nedorite ale soarelui asupra
pielii sensibile.
Pentru tenul gras, excesul de sebum
pe faţă şi corp, profitând de bogăţia de forma destul de uşor într-unul sensibil, mai este amplificat atât de caldură, cât şi de
produse cosmetice destinate bronzării ales atunci când nu e îngrijit şi pielea înce- transpiraţie, ceea ce face ca acesta să devi-
frumoase şi uniforme, dar şi protecţiei pe să se descuameze. Pe de o parte, suferă nă o problemă. Chiar dacă a fost proaspăt
pielii faţă de agresivitatea soarelui! de lipsa apei, iar pe de alta, de cea a grăsi- curaţat, după expunerea la soare excesul
de sebum îi dă rapid un aspect uleios.
Din firescul anotimpurilor, vara Trebuiesc folosite în acest caz creme
trece repede şi trebuie să ne gân- solare cu o textură mai lejeră, care să
dim şi la toamnă. Dar, hai să le luăm nu încarce tenul şi să nu-l împiedice să
pe rând: ce cosmetice folosim vara respire.
şi spre care ne orientăm toamna ? Razele puternice ale soarelui acţio-
nează şi asupra firului de păr, deteriorân-
Vara este anotimpul în care pie- du-l. Cu timpul, părul se usucă, îşi pierde
lea şi părul necesită protecţie şi îngri- volumul şi strălucirea. Pe lângă soare, pe
jire specială, întrucât căldura mare şi timpul verii există şi alte pericole pentru
razele solare mai agresive accelerea- podoaba capilară. Nu trebuiesc ignora-
ză degradarea acestora. De aceea, pe te riscurile aduse de clorul din piscine,
parcursul întregii veri, pielea şi părul bazine şi de sarea din mare.
trebuiesc protejate corespunzător de Iată câteva sugestii pentru ca pie-
efectele nocive ale soarelui, deoarece lea şi părul dumneavoastră să fie fru-
o expunere îndelungată la razele ul- moase şi strălucitoare toată vara şi în
traviolete poate cauza o îmbătrânire continuare, toamna:
accelerată a pielii, sau chiar cancer cu-
tanat şi o deteriorare accentuată a fi-
relor de păr.
Prin expunerea noastră exagera-
tă la soare, razele UV distrug sistemul
de fibre de colagen şi elastină şi astfel,
 Un sfat pentru păr: este
bine ca părul să fie prote-
jat cu un balsam aplicat
cel puţin o dată pe săptămână, în tim-
pul expunerii la soare şi mai ales în pe-
pielea capătă un aspect îmbătrânit. rioadele în care este practicat intens
Pentru a reduce efectele dăunătoa- înotul. Părul are tendinţa să se usuce,
re ale razelor UV este recomandat să să devină inexpresiv şi fragil dacă este
folosiţi în orice sezon creme cu factor udat şi uscat prea des.
de protecţie specific pielii, preferabil
numai cu substanţe naturale.
Hidratarea pielii în orice sezon este milor naturale ale pielii. De aceea, în acest
foarte importantă pentru a menţine sănă- caz, trebuiesc folosite cremele mai grase,
tatea acesteia. O piele deshidratată repre- care să asigure atât hidratarea cât şi resta-
zintă terenul propice dezvoltării ridurilor, bilirea echilibrului lipidic al pielii.
acestea putându-se instala mult mai uşor Tenul sensibil nu trebuie expus mult
prin expunere la soare, ca urmare a deshi- la soare şi are nevoie în timpul expunerii
dratării asociate acestei expuneri. de o cremă cu protecţie foarte mare (cu
În cazul tenului uscat, fenomenul este ecran total). Acest tip de ten este cel mai
şi mai supărător, ducând la descuama- afectat de soare şi de radiaţiile UV, nocive.

12 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Sfaturi de sezon

Hofigal recomandă produsul Bal-


sam pentru păr cu coenzima Q10, produ-
sul având un conţinut bogat de extracte
naturale vegetale din castan, plop, mes-
teacan şi rozmarin. Prin utilizare repetată
 Un sfat pentru corp: este nece-
sară rehidratarea pielii după
baia de soare, ca şi după spă-
lare, reîmprospătarea celulelor, folosind
un lapte hidratant şi regenerator. Laptele
acesta: hidratant este necesar şi pentru că fixea-
hidratează în profunzime firul de păr, ză bronzul, dar mai ales pentru că ne aju-
tă să evităm înroşirea pielii şi formarea de
reface firele despicate,
fisuri ale acesteia, încetinind descuama-
încetineşte căderea părului, rea (cojirea). Rehidrataţi-vă, regeneraţi-vă
revitalizează părul gras sau cu tendinţe pielea folosind Laptele de corp Hof.Vio-
de îngrăşare, dana care, fiind pe bază de ulei de cătină,
 protejează şi fortifică părul vopsit, are un conţinut bogat în beta-caroten, cu
rol în stimularea regenerării celulare şi de
 tonifică pielea capului,
combatere a îmbătrânirii premature a pie-
 încetineşte procesul de încărunţire, lii. Asigură hidratarea, tonifierea şi catifela-
 conferă luciu, rea pielii corpului, conferă pielii o delicate-
 face părul mai mătăsos şi mai uşor de ţe naturală şi o parfumare plăcută.


pieptănat sau de coafat.
Un sfat pentru picioare obosi-

 Un sfat pentru ten: constă în te: se recomandă în cazul pi-


demachierea, tonifierea şi hi- cioarelor umflate, obosite din
dratarea periodică a tenului cu cauza statului în picioare sau a mersului
Laptele demachiant Hof.Viodana, care îndelungat pe jos – Ven Hof, gel. Acesta
are o formulă uşoară, non-iritantă, conce- conţine extracte glicerino-hidro-alcoolice
pută pentru a asigura o curăţare eficientă din fructe de afin, frunze de alun, frunze de
şi delicată a tenului. Conţine agenţi de cu- viţă de vie şi muguri de castan, precum şi
răţare blânzi, care nu usucă şi nu irită tenul ulei esenţial de cimbru, condiţionate sub
şi principii active din muşeţel şi coenzima formă de gel, care are o absorbţie foarte
Q10 care hidratează şi protejează membra- rapidă. Înlătură durerile şi senzaţia de pi-
na celulară a ţesuturilor, îndepărtează ma- cioare grele şi combate edemele ce se for-
chiajul, impurităţile şi excesul de grăsimi, mează împrejurul gleznelor. Se aplică pe
fără a lăsa pe piele o peliculă grasă. gleznele şi gambele dureroase şi umflate
şi se masează uşor în sensul circulaţiei ve-

 Un sfat pentru gât şi decolteu: noase, până la absorbţia gelului. Se repetă


folosirea cremelor hidratante operaţia de cel puţin 2 ori pe zi. La câteva
trebuie făcută chiar şi atunci minute după administrare apare o senza-
când nu mergem la plajă. Mersul în oraş, ţie de confort şi durerile se atenuează.
în aer liber, ne face să fim la fel de expuşi
nu doar razelor solare ci şi poluanţilor din “Să previi e mai uşor decât să
atmosferă. Crema pentru îngrijirea de- tratezi”. Urmând aceste sfaturi
colteului şi a gâtului Hof.Viodana cu Co- veţi realiza o prevenire a ridu-
enzima Q10 minimalizează apariţia liniilor rilor, prin rehidratarea şi re-
şi ridurilor în această zonă, în care pielea
tinde să se subţieze, mai ales o dată cu tre-
generarea pielii, precum şi
cerea anilor. Ajută la îmbunătăţirea lumi- o protecţie corespunză-
nozitaţii pielii. Pielea va fi mai fermă, mai toare a feţei, corpului şi
hidratată şi va avea un aspect tineresc. părului, în toate ano-
timpurile !

Chim. Maria IVOPOL

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 13


Sfaturi de sezon

Vremea
concediilor,
vremea
speranţelor
“A venit vacanţa cu trenul din
Franţa!!!“, cam aşa strigam în fiecare
an, copii fiind, la sfârşitul fiecărui an
şcolar, tropăind vesel către casă… Va-
canţa era un tărâm magic, pe care-l
dorim în fiecare secundă a copilări-
ei noastre. Corpul are nevoie de rela-
xare, de ieşire din cotidianul din ce în
ce mai solicitant, iar subconştientul ne
poate induce evocarea mentală a ener-
giilor vitale primordiale ale copilăriei,
trezind memoria celulară, creând acel
“Arc peste Timp”, punte de legătură cu
trecutul, necesar pentru revigorarea în “Tărâmul copilăriei” (manifestare pre- datorită epuizării resurselor fizice şi psihice,
organismului, reactualizând mental ni- zentă mai mult în perioada adolescen- vom acumula energii cu impact negativ
vele energetice corespunzătoare stării ţei, uneori chiar şi mai târziu), ulterior asupra imunităţii şi ulterior, cu efecte de-
de sănătate specifice perioadei faste a este transformată mental în constituirea zastruoase asupra sănătăţii noastre!
copilăriei noastre. unei “lumi interioare”, neîmpărtăşită ni-
mănui, doar pentru Suflet şi Minte, timp Iată de ce sunt ultranecesare aceste
în care Trupul solicită cu încrâncenare o evadări periodice…!
“Arta” de a programa perioadă cât de mică de relaxare şi odih-
şi de a petrece nă binemeritată… DORINŢA ACEASTA Să acordăm o atenţie deosebită pre-
DE EVADARE O PĂSTRĂM TOT TIMPUL, gătirilor pentru petrecerea concediului
zilele de odihnă DE-A LUNGUL ÎNTREGII NOASTRE EXIS- de odihnă…!
Corpul trimite aproape zilnic mesaje TENŢE!!!
prin care solicită o cât de mică vacanţă, Deşi avem cu toţii aceleaşi nevoi dicta-
o cât de mică ieşire din agitaţia şi stre- te de fiziologia şi compatibilitatea noastră
sul care ne invadează viaţa zi de zi. Aces- bioenergetică, percepţia stresului diferă,
te mesaje confirmă necesitatea unei re- în funcţie de factori variaţi: genetici, psi-
generări periodice, care să prefaţeze hici, geografici, culturali, spirituali, emoţio-
un nou început, sau poate o continua- nali, grad şi nivel ocupaţional, nivel econo-
re mai eficientă, cu forţe similare celor mic, tehnologic, social etc.
din copilărie, dar cu vigoarea, experien- Dacă vom munci non-stop, vom acu-
ţa şi mentalul adultului. Această dorin- mula oboseală, stres, vom deveni mai ner-
ţă de întoarcere, relaxare şi refugiu voşi şi nu vom mai reuşi să acţionăm corect,

14 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Sfaturi de sezon

Să dezvoltăm o adevărată “artă” La malul mării suficienţa cardiacă severă, hipertensiunea


de a programa şi de a petrece concediul arterială, boala ischemică coronariană, an-
de odihnă, indiferent în care perioadă a pot fi ameliorate o serie tecedentele de A.V.C., A.I.T, insuficienţa re-
anului, la munte sau la mare…! întregă de afecţiuni nală cronică, nefritele cronice, orice formă
În aceste perioade benefice pen- acută de infecţii renourinare, afecţiunile
tru refacerea şi revigorarea Corpului, Amintim diverse afecţiuni cronice gi- respiratorii cronice, evolutive (insuficienţă
energiile şi acţiunile ar trebui orientate necologice (anexite, sindrom inflamator cronică obstructivă, formaţiuni tumorale,
şi în scopul relaxării, hrănirii Sufletului pelvin), tulburări de ciclu, diverse afecţi- TBC etc.), disfuncţiile endocrine, boala Ba-
cu imagini şi trăiri unice, intens poziti- uni respiratorii cronice (bronşite de diverse sedow, hipertiroidism, diversele afecţiuni
ve care, cumulate, să contribuie la atin- etiologii, unele forme de astm, laringite), neuropsihice (nevroze, depresii), diverse-
gerea acelui mult dorit echilibru dintre afecţiuni reumatice cronice (boli artrozice le boli contagioase în fază acută (hepatită,
Minte, Trup şi Suflet ...! vertebro-periferice, discopatii, poliartrita varicelă), diverse afecţiuni digestive infec-
Petrecerea concediului de odihnă reumatoidă etc.); de asemenea, cura he- ţioase (enterocolită, dizenterie), afecţiunile
într-un cadru organizat, îmbinând be- liomarină ameliorează, stimulează imuni- ORL (otită, sinuzită, laringită, otomastoidi-
neficiile cadrului natural cu tă etc.) afecţiunile dermatolo-
tehnici moderne de relaxa­ gice fotoagravante (lupus eri-
re, refacere şi echilibrare a tematos, dermatomiozita). Şi
or­ganismului, recâştigarea totuşi, la malul mării, datorită
forţelor, este o alegere înţe- expunerii la radiaţii solare în
leaptă, cu maxim de profit regim mult mai intens şi mai
pentru sănătatea Dvs.! Şi un prelungit, datorită creşterii
concediu reuşit, pe care cu si- intensităţii radiaţiilor solare
guranţă veţi dori să-l mai pe- mult peste pragul limită ad-
treceţi în acea locaţie! mis (valoarea 9 pe o scală de
Pentru cei care sunt în- la 1 la 11), pericole există...
drăgostiţi de Marea Neagră
şi vrăjiţi de zona marină, un
concediu petrecut la malul
Muntele înseamnă
mării este cu adevărat bene- şi multă sănătate
fic şi poate fi, în cele mai mul-
România se poate lăuda
te cazuri, ceva mai mult decât
cu zone montane de o fru-
un concediu obişnuit. Şi acest
museţe rară, unele mai fru-
lucru poate fi explicat prin
moase decât celelalte, uşor
proprietăţile terapeutice ale
accesibile şi care oferă multe
apei de mare şi ale biosferei
modalităţi de recreere, reve-
marine, ale climatului marin.
rie, în momente, zile, săptă-
Apa marină prezintă un bogat
mâni de bucurie, o adevăra-
conţinut de săruri de sodiu,
tă trăire pozitivă şi echilibrare
potasiu, calciu, de asemenea
pentru Minte şi Suflet, pre-
conţine o cantitate aprecia-
cum şi mijloace terapeutice
bilă de oligoelemente (mag-
naturale menite să menţină
neziu, crom, cobalt, titan, zinc
în formă Corpul, stimulând
etc.) acizi organici, microor-
energia vitală, crescând agili-
ganisme, alge marine, care au
tatea, vigoarea şi forţa fizică.
o calitate deosebită de a se-
Pădurile de conifere, bra-
creta substanţe active bacte-
zii înalţi, poieniţele, piscuri-
riostatice, antivirale, care pe
le munţilor acoperite de ză-
lângă conţinutul bogat în iod
padă, apariţiile caprelor de
şi diverse săruri, au un rol de-
munte, zgomotul cascade-
osebit în tratarea unor afecţi-
lor, cerul care pare mai al-
uni de tip dermatologic.
bastru şi mai aproape de
tatea atât la adulţi cât şi în cazul copiilor, noi, turmele de oi, lătratul câinilor ciobă-
stimulează creşterea şi dezvoltarea, îmbu- neşti, susurul pârâiaşelor, verdele ierbii de
nătăţeşte metabolismul, circulaţia sangvi- munte, mirosul pătrunzător de brad, pin,
nă şi limfatică, creşte tonusul fizic, psihic, lapte proaspăt, caş, flori de munte, apa
îmbunătăţeşte vigoarea orga­nismului, li- cristalină din ciubere, prospeţimea dimi-
bidoul, creşte fertilitatea. Iată câteva din- neţilor, imensitatea şi numărul infinit al
tre efectele benefice ale unui concediu stelelor care par să ne atingă cu străluci-
petrecut la malul mării. Să nu uităm că rea lor noapte de noapte, gustul fructe-
există contraindicaţii clare pentru cura he- lor de pădure, vioiciunea păsărilor care
liomarină în anumite afecţiuni, precum in- - continuare în pagina 16 -

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 15


Sfaturi de sezon

- continuare din pagina 15 -


populează imensele păduri, graba căpri- că schimburile
oarelor şi a iepurilor, a cocoşului de munte metabo­lice la nivel ce-
sau acvilei de munte de a se ascunde pri- lular şi să intervină direct pe liniile
virii străinilor de acele meleaguri de basm, de sinteză enzimatică, punctul de plecare
scheunatul câinilor în lanţ noaptea, zgo- al multor afecţiuni.
motele ciudate ale nopţii (când orice adi-
alimentare­
ere de vânt are asemănarea unui uragan
şi oftatul unui căţeluş pare răsuflarea unui Curele fitoterapeutice care de­ţin aces-
te caracteristici esen-
urs) şi lumina de dimineţă care limpezeşte Hofigal, un excelent ţiale pentru sănătatea
totul... sunt momentele divine, când „Mă-
ria Sa Natura” aduce Liniştea şi Pacea. Ca
adjuvant în refacerea noastră: Fiamarant, Spiruli-
nă capsule (variantele de 400
medic fitoterapeut recomand, mai ales în tonusului psihic şi biologic mg. şi 500 mg.), Se-Spirulină, Spi-
această perioadă de refacere psihică şi bi-
rulină cu extract total de cătină, Co-
ologică, cura de suplimente naturale. Rolul Portofoliul de produse naturale al fir-
enzima Q10 în ulei de cătină în cele trei
acestora este de a ajuta organismul să-şi mei Hofigal cu rolul descris mai sus, este
variante (15 mg., 30 mg. sau 60 mg.) sau
refacă rezervele de minerale, de vitamine, mai mult decât generos. Sunt produse cu
L-Carnitin Complex (care conţine şi co-
dar mai ales să intervină în mod direct şi reale calităţi antioxidante, necesare men-
enzima Q10, dar şi echinacea), Complet
natural asupra metabolismului celular, să ţinerii stării optime de sănătate sau ame-
antioxidant, Complex detoxifiant na-
detoxifice organismul, să lupte eficient liorării oricărei simptomatologii... Dintre
tural, Depurin, Protector hepatic Forte,
contra radicalilor liberi, să îmbunătăţeas- acestea amintim următoarele suplimente­
Flavovit C (variantele de 200 mg. şi 400
mg.), Polivitamine naturale cu calciu şi
magneziu, Hof.Imun, Hof.Imun Forte,
Condartroz, Menolap, produse care pot
fi găsite în toate farmaciile şi magazinele
de profil din ţară.

Dr. Teodor Henri Sissea


Medic apifitoterapeut
Complexul de Terapie Naturală
„Alexandra” - Breaza

16 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Sfaturi de sezon

Afecţiuni intestinale: Sindromul


colonului iritabil, Boala Crohn
şi Rectocolita ulcerohemoragică
Sindromul colonului iritabil (SCI) este o
afecţiune frecventă a intestinului ce antre-
nează dureri abdominale însoţite de tul-
pândi în profuzimea ţesutului afectat. În
schimb, colita ulcerativă afectează de obi-
cei numai straturile profunde ale intestinu-
n Coenzima Q10 în ulei de cătină este
un produs destinat suplimentării di-
etei, cu efecte benefice datorate proprietă-
burări de tranzit (constipaţie sau diaree). lui gros (colon) şi ale rectului. ţilor antioxidante; efect de încetinire a pro-
Numită şi colopatie funcţională, aceas- cesului de îmbătrânire al organismului; de
tă afecţiune este confundată frecvent cu îmbunătăţire a proprietăţilor reologice ale
colita, care este de fapt o boala mult mai sângelui; de creştere a contractilităţii mio­
gravă, ce antrenează inflamarea colonului. cardului şi a muşchilor striaţi; antiaritmi-
În schimb, SCI nu este însoţit de procese că; antiaterosclerotică; imunomodulatorie;
inflamatorii şi nu este provocat de o infec- contribuie la menţinerea echilibrului hor-
ţie sau de o altă boală. monal; de ameliorare a funcţiei reproduc-
Sindromul colonului iritabil nu este o tive; energizantă celulară; vitaminizantă;
boală propriu-zisă, ci mai degrabă o tulbu- antianemică; antiinflamatorie; detoxifian-
rare funcţională, ce afectează diferite por- tă; de creştere a rezistenţei la efort.
ţiuni ale tubului digestiv.
Colonul iritabil se manifestă prin modi-
ficarea tranzitului intestinal: fazele de con-
n Coenzima Q10 în ulei de cătină for-
te şi forte plus - sunt produse des-
tinate suplimentării dietei datorită calită-
tracţie şi de relaxare a muşchilor intestinali Alături de simptomele clinice şi modul
ţilor nutriţionale şi funcţionale ce rezultă
sunt fie prea rapide, antrenând episoade de debut, diagnosticul de certitudine este
din asocierea între coenzima Q10, uleiul
de diaree, fie prea lente, cauzând consti- confirmat de colonoscopie – o metodă de
de cătină şi lecitină, realizând o combina-
paţie. Simptomele, mai mult sau mai puţin investigaţie imagistică care se efectuează,
ţie armonioasă, cu activitate sinergică, în-
grave, pot fi intermitente sau pot persista după o pregătire prealabilă, care va confir-
tre coenzima Q10 (sursă de energie celula-
toată viaţa. ma sau infirma diagnosticul pentru boala
ră fără de care celula nu poate să trăiască,
Spre deosebire de colită şi de boala Crohn şi rectocolita ulcerohemoragică.
cu proprietăţi antioxidante deosebite, im-
Crohn, colonul iritabil nu antrenează un Diagnosticul de colon iritabil este un
plicată în procesele de producere şi sto-
risc crescut de cancer colorectal. În schimb, diagnostic de excludere, funcţional.
care a energiei din celulele organismului
dacă simptomele SCI apar la persoane pes- Pacienţii trebuie să aibă un regim de
pentru desfăşurarea normală a proceselor
te 50 ani, medicul va efectua unele exame- viaţă adecvat, să elimine stresul, să aibă un
bio­chimice), uleiul de cătină (sursă natura-
ne pentru a elimina posibilitatea unui can- program de exerciţii fizice bine stabilit (1-2
lă polivitaminică bogată în vitaminele A,
cer de colon. ore de minim 3 ori pe săptămînă), o dietă
E, C, P, întreg complexul B, carotenoizi, mi-
Incidenţa colonului iritabil este mai echilibrată cu privire la proteinele animale
croelemente bioactive: fosfor, calciu, fier,
mare în cazul femeilor decât al bărbaţilor. şi vegetale, să mestece încet mîncarea, să
magneziu, potasiu şi acizi graşi esenţiali),
De cele mai multe ori, sindromul poate nu se aşeze în pat, decît la aproximativ o
precum şi lecitina (substanţă naturală din
fi controlat prin adoptarea unui regim ali- oră, două de la terminarea mesei.
grupul colinfosfolipidelor, constituient im-
mentar şi a unui stil de viaţă corespunzător Tratamentul alopat este de lungă du-
portant al membranelor celulare, implica-
şi prin reducerea stresului. rată şi poate fi ajutat de o serie de remedii
tă în metabolismul lipidelor la nivelul fica-
Boala Crohn este o inflamaţie cronică a naturale în îmbunătăţire stării clinice prin
tului şi un susţinător important neuronal şi
intestinelor. Ea produce în principal ulcera- diminuarea episoadelor de diaree, sau al-
cardio-vascular).
ţii (rupturi ale mucoasei) în intestinul sub- ternanţei diaree - constipaţie, diminuarea
ţire şi cel gros, dar poate afecta sistemul di-
gestiv în orice loc, de la gură la anus.
Boala Crohn şi colita ulceroasă sunt
asteniei şi creşterea confortului pacientului,
de exemplu produsele Hofigal: Coenzima
Q10 în ulei de cătină (15 mg), Coenzima Q10
n Redigest - conţine pulbere din
fruct de armurariu (Cardui marian-
ae fructus), pulbere din cuticulă de pipo-
similare — atât de apropiate încât dese- în ulei de cătină forte (30 mg), Coenzima Q10 tă. Asigură aportul necesar de nutrienţi şi
ori sunt luate una drept cealaltă. Ambele în ulei de cătină forte plus (60 mg + lecitină), substanţe bioactive cu acţiune de com-
inflamează mucoasa tractului digestiv şi Redigest, Redigest plus, Fiamarant, MagAn- pletare a dietei zilnice şi substituent poli-
ambele pot provoca episoade severe de ghinar, Menolap, Depurin, Complet antioxi- enzimatic eficace pentru reglarea regimu-
diaree apoasă sau hemoragice şi dureri dant, Lemn dulce capsule, Lavandă capsu- lui alimentar în tulburări digestive diverse;
abdominale. le, Gemoderivate din merişor, tei argintiu, protejează celula hepatică; antiinflamator
Boala Crohn se poate localiza în orice ienupăr, tincturi de coada şoricelului, nalbă,
porţiune a tubului digestiv şi se poate răs- aloe, gălbenele, cimbru, brusture. - continuare în pagina 18 -

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 17


Sfaturi de sezon

- continuare din pagina 17 -


şi antiseptic la nivelul tubului digestiv şi al
al organelor anexe; reglează motilitatea
tubului digestiv şi a colecistului; previne
formarea calculilor biliari şi renoureterali
n MagAnghinar - conţine extract us-
cat de anghinare (Cynara scolymus)
îmbogăţit cu săruri organice de magneziu,
organelor anexe (ficat, pancreas), reglator
având efect litolitic; contribuie la reglarea uşor asimilabile prin complexarea principi-
al motilităţii tubului digestiv şi al colecis-
metabolismului lipidelor şi reducerea ris- ilor active. Creşte secreţia biliară şi modifică
tului; are efect litolitic, previne formarea
cului de ateroscleroză; hipocolesterolemi- calitativ compoziţia bilei); diuretică (creşte
calculilor biliari şi renoureterali; este hipo-
ant şi hipoglicemiant; detoxifiant (favori- volumul de urină, eliminarea ureei şi a sub-
colesterolemiant şi hipoglicemiant, deto-
zează eliminarea toxinelor şi a metalelor stanţelor azotate toxice); acţiune meta-
xifiant (favorizează eliminarea toxinelor
grele din organism); acţiune de îmbună- bolică (stimulează metabolismul glucidic,
şi a metalelor grele). Pentru menţinerea
tăţire a absorbţiei calciului. efect favorabil în cazurile de diabet); influ-
funcţiilor fiziologice ale aparatului digestiv;
Asocierea concentratului hidrolizat din enţează favorabil metabolismul colestero-
ameliorează simptomatologia unor afecţi-
cuticulă de pipotă de pasăre (substituient lului; detoxifiant şi antialergic (stimulează
uni precum hepatite cronice, ulcer gastric
polienzimatic) cu inulină (polizaharid cu funcţia antitoxică a ficatului şi ameliorează
şi duodenal, gastrite, duodenite, colopatii
funcţie prebiotică importantă) realizează stările alergice); corectează carenţele orga-
cronice şi funcţionale, dismicrobism intes-
un supliment alimentar recomandat pen- nice de magneziu.
tinal, pancreatite, dischinezii biliare, litiaze
tru creerea condiţiilor de echilibrare en-
biliare şi renale, sindrom postcolecistecto-
mie, indigestii acute, alergodermii de cau-
ze alimentare; are efecte pozitive în distro-
zimatică a aparatului digestiv, benefic în
stimularea şi menţinerea proceselor meta-
n Menolap - conţine pulbere din ră-
dăcină de brusture (Arctium lappa).
Este un produs destinat suplimentării di-
bolice ale organismului în parametri fizio-
fii, caşexii, rectocolită ulcerohemoragică, etei pentru asigurarea aportului de nutri-
logici.
parazitoze intestinale, urticarii recurente, enţi şi substanţe bioactive care conferă re-
intoxicaţii medicamentoase.
Recomandat şi persoanelor imobiliza-
te timp îndelungat, pentru reglarea tranzi-
n Fiamarant - conţine pulbere şi ex-
tract total din părţile aeriene înflo-
rite de moţul curcanului (Amaranthus cau-
gimului alimentar proprietăţi depurative,
detoxifiante, sudorifice, diuretice, de in-
tensificare a funcţiilor hepatice şi renale,
tului intestinal. datus), pulbere din frunze de Topinambur proprietăţi hipoglicemiante, hipocoleste-
(Helianthus tuberosus), pulbere din frunze rolemiante, de tonic general şi de stimula-
n Redigest plus - conţine concen-
trat hidrolizat din cuticulă de pipotă
de ţelină (Apium graveolens var. secalium).
Produsul este un bun supliment alimentar
re a sistemului imun.
de pui, extract uscat din fructe de armu-
rariu (Cardui marianae fructus), extract us-
cat din fructe de zmeur (Rubii idaei fructus),
cu rol energizant, tonifiant, fortifiant, vita-
minizant; are şi o acţiune calmantă, emoli-
n Depurin - conţine extract total de
cătină (Hippophae rhamnoides), ex-
tract de rădăcină de lemn dulce (Glycyrrhi-
entă, diuretică, antiseptică, coleretic-cola-
extract uscat din tuberculi de topinambur za glabra), extract de trei fraţi pătaţi (Vio-
gogă; stimulează sexualitatea; stimulează
(Helianthi tuberosus bulbus). Îmbunătăţeş- la tricolor), extract de rădăcină de brusture
apetitul, îmbunătăţeşte digestia, reface
te procesul de digestie, contribuie la re- (Arctium lappa) şi extract de păpădie (Ta-
flora intestinală. Asigură aportul de nutri-
glarea procesului de absorbţie a substan- raxacum officinale). Este un produs desti-
enţi şi substanţe bioactive necesar supli-
ţelor nutritive şi repartizarea acestora în nat dietei pentru asigurarea aportului de
mentării dietei indicate în afecţiuni hepa-
organism; reglează tranzitul intestinal; nutrienţi şi substanţe bioactive pentru pro-
tice şi renale; în tulburări funcţionale ale
stimulează dezvoltarea microorga- prietăţile: depurative, diuretice, sudorifice,
sistemului nervos central (astenie, surme-
nismelor specifice florei utile pentru laxative, de stimulare a funcţiilor hepatobi-
naj); bronşite; sindroame de malabsorb-
înhibarea germenilor patogeni la liare şi a secreţiei pancreatice, tonic-amare,
ţie şi malnutriţie; adjuvant în stările de ina­
nivelul intestinului gros; hepato- detoxifiante (stimulează funcţia secretorie
petenţă, digestie lentă, constipaţie; gută;
protector şi eficace în reglarea şi detoxifiantă a ficatului, intensifică elimi-
artritism, reumatism; suprasolicitări inte-
funcţiilor hepatice; acţiune narea toxinelor din colon), antioxidante,
lectuale şi fizice, oboseală cronică, pentru
antiinflamatorie şi an- imunomodulatoare, antialergice, hipogli-
creşterea rezistenţei organismului faţă de
tiseptică la nive- cemiante, hipocolesterolemiante, urico-
unele boli infecto-contagioase şi în perioa-
lul tubului di- zurice.
da de convalescenţă; obezitate; osteopo-
gestiv şi
roză, menopauză; rol benefic în prevenirea
îmbătrânirii. n Complet antioxidant - conţine ex-
tract de seminţe de struguri (Vitis
vinifera - semen), biomasă Spirulină (Spi-
rulina platensis), extract din
fructe de afin

18 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Sfaturi de sezon

n Gemoderivat din mlădiţe de me-


rişor de munte: o doză conţine

(Vaccinium myrtil-
lus - fructus), fructe
2,0 ml extract glicerinohidroalcoolic, dilu-
at 1:10, din mlădiţe proaspete de merişor
de munte - Vaccinium vitis idaea. Are acţi-
n Tinctură de gălbenele - Calendu-
la officinalis L.- flos - conţine flori şi
alcool etilic 70% v/v . Este un produs des-
de cătină pulbere (Hip- une antisclerotică vasculară, de reglare a tinat suplimentării dietei pentru proprie-
pophae rhamnoides - fruc- funcţionalităţii şi motricităţii intestinale, un tăţile: emenagogă, coleretic - colagogă,
tus), frunze şi flori de amarant bun remediu împotriva îmbătrânirii preco- antispastică, cicatrizantă, antiinflamato-
pulbere (Amaranthus caudatus ce, antispastică, stimulează metabolismul rie, antibacteriană, antivirală şi antifungi-
- herba). Este un produs destinat protidic (normalizează valorile albumine- că, diuretrică, antiedematoasă, imunos-
suplimentării dietei cu necesarul de lor alfa2, beta şi gamaglobulinelor din serul timulatoare, efect estrogenic, proprietăţi
nutrienţi şi substanţe bioactive cu pro- sanguin), corectează dismicrobismul căilor antitumorale.
urinare, antiinflamatoare, tonică generală.
n
prietăţi funcţionale antioxidante, antiin- Tinctură de cimbru - Thymus vul-

n
flamatoare, antiedematoase, revigorante Gemoderivat din muguri de tei ar- garis L. - herba, conţine partea ae-
şi de reechilibrare a metabolismului (pro- gintiu: o doză de 1,5 ml conţine ex- riană a plantei şi alcool etilic 70% v/v.
teic, lipidic, vitaminic şi mineral), tonic ge- tract glicerohidroalcoolic, diluat 1 DH, din Este un produs destinat suplimentării
neral, energizant. muguri proaspeţi de tei argintiu. Are acţi- dietei pentru proprietăţile: antispasti-

n Lemn dulce (capsule) - conţine une anxiolitică, antispastică şi uşor hipno- că, antiseptică, expectorantă, colereti-
pulbere din rădăcină de lemn dulce tică (tranchilizant vegetal prin excelenţă), că, stomahică, carminativă, antiinflama-
(Glycyrrhiza glabra) Este un produs desti- coleretică, vasodilatatoare blândă. torie, antioxidantă, diuretică, antalgică,

n
nat suplimentării dietei pentru proprietă- Gemoderivat din mlădiţe de ie- antihelmintică.

n
ţile: de imunostimulare nespecifică a or- nupăr - o doză conţine 1,5 ml ex- Tinctură de brusture - Bardanae
ganismului, antiinflamatoare, mucolitice tract glicerohidroalcoolic, diluat 1 DH, din radix - conţine rădăcină de brustu-
(fluidifiant al secreţiilor bronşice şi faringie- mlădiţe proaspete de ienupăr. Are acţiune re şi alcool etilic 70% v/v. Este un produs
ne), expectorante, antiulceroase, antispas- hepatoprotectoare, diuretică, uricozurică, destinat suplimentării dietei pentru pro-
tice, antiagregante plachetar, antivirale şi antiseptică, antiinflamatorie, hipocoleste- prietăţile: diuretic-depurativă, sudorifică,
antimicotice, efecte de tip mineralo-corti- rolemiantă, uşor hipoglicemiantă, antioxi- antiseboreică, de stimulare a funcţiilor he-
coid, uşor efect estrogenic. dantă, diuretică. pato-biliare, hipocolesterolemiantă, hipo-

n Ulei de levănţică macerat - conţi-


ne extract uleios (macerat) de levăn-
ţică. Supliment nutriţional care acţionea-
n Tinctură de nalbă mare - Altha-
eae folium - conţine frunză de nalbă
glicemiantă, tonic vasculară, stimulatoare
a mecanismelor de apărare ale organis-
mului în bolile infecţioase, secretolitică şi
mare şi alcool etilic 70% v/v. Este un produs
ză ca reconfortant, calmant şi revigorant destinat suplimentării dietei pentru urmă- expectorantă.
după stările de astenie psihică şi iritabilita- toarele proprietăţi: imunostimulator ne-
te. Dă o senzaţie de relaxare profundă, de specific (stimulează fagocitoza), antiinfla- Terapia naturală în combaterea coli-
linişte interioară, de calm. mator, îndeosebi la nivelul mucoaselor (căi telor abdominale şi rectocolitelor ulcero-
respiratorii, tract digestiv şi căile urinare), hemoragice recomandă respectarea unei
scade aciditatea gastrică în exces, cicatri- alimentaţii uşoare, cu produse rapid dige-
zant, reepitelizant (ameliorează gastritele şi rabile în etajele superioare ale tubului di-
ulcerul peptic), laxativ blând şi benefic pen- gestiv, astfel încît să se asigure un repaus
tru unele afecţiuni intestinale. intestinal şi evitarea suprasolicitării colo-

n Tinctură de aloe - Aloe barbaden- nului. Să fim deci alături de natură într-un
sis - conţine aloe şi alcool etilic 70% mod cât mai constructiv!
v/v. Este un produs destinat suplimentării
Dr. Alice Hogea
dietei pentru însuşirile: puternic purgativă, Chim. Anca Daniela Raiciu
antiinflamatorie, antibacteriană, antivirală,
detoxifiantă, hipocolesterolemiantă.

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 19


Scheme terapeutice

Radicalii liberi şi antioxidanţii


Tot mai des în ultima vreme, specialiştii re ale radicalilor liberi apar doar atunci când 2. Vitamina C este unul dintre cei mai
nutriţionişti vorbesc (atunci când recomandă se produce un dezechilibru între ei şi antioxi- importanţi antioxidanţi. Datorită modului în
pacienţilor lor diverse metode de alimentaţie danţii din organism. care distruge radicalii liberi vitamina C preîn-
sau diferite cure de slăbire sau întreţinere a De unde provin radicalii liberi ? tâmpină infecţiile bacteriene şi reduce efec-
unui corp frumos, sănătos şi plin de energie) Radicalii liberi sunt produşi în propriul tele potenţialilor alergeni. În plus ea împie-
despre rolul foarte important pe care îl joa- nostru organism, ca urmare a descompune- dică oxidarea vitaminelor A, B şi E. Pentru
că radicalii liberi din organism şi antioxidan- rii substanţelor ingerate, prin activitatea me- un aport crescut de vitamina C în organism
ţii din hrana consumată. De ce? În continuare tabolismului nostru. Când vorbim despre consumaţi ardei, citrice, kiwi, varză, papaya,
ne vom strădui să vă dăm toate explicaţii- substanţe ingerate nu ne referim din păcate mure, zmeură, legume de culoare verde, ro-
le necesare pentru întelegerea importanţei numai la alimente şi apă, ci şi la diverse sub- şii, conopidă, cartofi sau ardei iuţi. (Flavovit
acestei discuţii. stanţe poluante care au devenit astăzi surse C, Hof.Imun)
Ce sunt radicalii liberi ? artificiale de radicali liberi (ex. razele X, micro- 3. Vitamina E protejează vitaminele B
Radicalii liberi sunt molecule ce se gă- undele, radiaţiile nucleare, metalele toxice ca şi C împotriva oxidării. Ea are capacitatea de
sesc în organismul nostru şi care sunt consi- aluminiul şi cadmiul din apa potabilă, smo- a se uni cu oxigenul, împiedicând transfor-
derate dăunătoare datorită faptului că sunt gul, aditivii alimentari chimici, fumul de ţiga- marea lui în peroxizi toxici pentru organism.
foarte instabile din punct de vedere chimic ră sau gazele de eşapament). De asemenea, exercită o acţiune antipoluan-
şi foarte reactive, având lipsă un electron din Nu consumaţi alimente ce conţin uleiuri tă asupra plămânilor şi este un factor de pro-
compoziţia lor. vegetale hidrogenate! tecţie împotriva bolilor cardiace. Vitamina E
Pentru a înţelege mai bine de ce aceste Uleiurile vegetale hidrogenate sunt om- poate fi asimilată în organism prin consumul
molecule sunt considerate dăunătoare tre- ni-prezente în preparate uzuale precum mar- de ulei vegetal, soia, porumb, unt, ouă, var-
buie precizat că toate celelalte celule şi mo- garina, sosurile îmbuteliate pentru salate, ză de Bruxelles, verdeţuri, spanac, grâu inte-
lecule din organismul uman sunt stabile uleiurile de gătit sau cremele fără lapte. gral sau cereale integrale. (Ulei de cătină, L
chimic. O moleculă instabilă, aşa cum sunt Dietele artificiale ale zilelor noastre au în- carnitin complex, Spirulină cu extract to-
radicalii liberi, tinde mereu să devină stabilă, locuit multe grăsimi naturale cu grăsimi ne- tal de cătină)
căutând să-şi recapete stabilitatea prin sus- saturate, produse din uleiuri vegetale hidro- 4. Seleniul preîntâmpină carenţele de
tragerea violentă a unui electron de la altă genate alterate din punct de vedere chimic vitamina E şi invers, fiind necesar ca ele să fie
moleculă. De fiecare dată când un radical li- şi private de substanţe nutritive. Organismul luate împreună. Seleniul se găseşte în carnea
ber atacă o moleculă normală pentru a-i sus- uman, care nu poate trăi în lipsa grăsimilor, slabă de vită, rinichi, peşte, ouă, varză şi faso-
trage un electron, molecula îşi modifică în este nevoit să accepte moleculele de grăsi- le uscată. (Se-Spirulin)
urma acestui proces proprietăţile iniţiale şi se me nesaturată ca substituent pentru acizii 5. Zincul dirijează şi supraveghează
transformă la rândul ei în radical liber şi ast- graşi naturali necesari. Aceste molecule de buna desfăşurare a proceselor fiziologice şi
fel nu mai poate participa la buna funcţiona- grăsime artificială sunt astfel încorporate în întreţinerea sistemelor enzimatice şi celula-
re a organului din care făcea parte. O celulă celule, unde suferă procesul de oxidare, fi- re. Este esenţial pentru sinteza proteinelor
mutilată în acest fel la nivel molecular îşi pier- ind adevărate bombe cu radicali liberi şi pro- şi ajută la menţinerea echilibrului acido-ba-
de funcţiile de bază, transformându-se într-o ducând un lanţ de reacţii de mutilare la nivel zic al organismului. El se găseşte în fructe de
sursă de noi radicali liberi, gata să atace alte molecular, care distrug celulele şi funcţiile vi- mare, carne, ficat, germeni de grâu, drojdie
celule, denaturându-le funcţiile. Se generea- tale cu o viteză superioară capacităţii de apă- de bere, seminţe de dovleac, legume de cu-
ză astfel un lanţ necontrolat de reacţii biochi- rare a organismului. loare verde, ouă şi lapte praf degresat. (Hof.
mice dăunatoare pentru organism, cu reper- Antioxidanţii sunt cei ce stopează acţi- Imun, Se-Spirulin, Spirulină cu extract to-
cursiuni foarte grave în timp. unea dăunătoare a radicalilor liberi! tal de cătină)
Radicalii liberi provoacă îmbătrânirea! Antioxidanţii sunt o clasă de elemente Cu ajutorul zincului şi seleniului se pro-
Specialiştii descriu activitatea radicalilor care au rolul de a împiedica oxidarea altor duc glutation-peroxidaza şi superoxid-
liberi ca pe un fel de “iradiere internă”, care compuşi. Altfel spus, radicalii liberi produşi dismutaza (SOD) care sunt principalii distru-
atacă şi distruge fără cruţare celulele şi ţesu- de oxidare şi care au acţiune asupra celule- gători de radicali liberi (am vorbit despre SOD
turile, provocând diverse simptome atribuite lor organismului sunt neutralizaţi de antio- şi în numărul 7 al revistei noastre, la pagina 25,
în mod obişnuit îmbătrânirii: zbârcirea pie- xidanţi. În organismul uman există deci un în articolul “Cum să prevenim îmbătrânirea”).
lii, pete pigmentare, cataracta, artrita, îngro- echilibru permanent între cele două familii Seleniul a dispărut din păcate aproape com-
şarea arterelor, bolile de inimă, glaucomul, chimice, antioxidanţii eliminând în perma- plet din alimentaţia omului actual, şi aceasta
boala Alzheimer, pierderea memoriei, apo- nenţă radicalii liberi în exces. din cauza proceselor artificiale de cultivare şi
plexia, senilitatea, cancerul şi alte stări dege- Care sunt antioxidanţii şi ce rol au ei? de prelucrare. În plus, cea mai mare parte a
nerative. Antioxidanţii sunt reprezentaţi de vita- populaţiei înregistrează un deficit cronic de
Îmbătrânirea este, prin urmare, nu un mina A, C, E, seleniu, zinc şi polifenoli. Fiecare zinc. Adaosurile zilnice de zinc şi seleniu sunt
proces cronologic cauzat de trecerea timpu- din ei are modul său de a proteja organismul
lui, ci mai curând un proces biologic determi- împotriva radicalilor liberi şi în plus, un lucru
nat de viteza cu care radicalii liberi lucrează în foarte important, protejează ceilalţi antioxi-
organism, distrugând celulele, atacând ţesu- danţi împotriva oxidării care ar duce la trans-
turile şi afectând funcţiile vitale. formarea unui antioxidant în radical liber.
Radicalii liberi au însă şi un efect benefic! 1. Vitamina A protejează mucoasele
Atâta timp cât ei nu se produc în exces, gurii, ale nasului, gâtului şi plămânilor. Împie-
radicalii liberi joacă un rol important în siste- dică oxidarea vitaminei C. Se găseşte în ficat,
mul de apărare natural al organismului, dis- untură de peşte, unt, ouă, lapte şi produse
trugând bacteriile şi virusurile care ne ata- lactate şi legume de culoare galbenă şi verde
că corpul, descompunând poluanţii chimici închis. (Ulei de cătină, Spirulină cu extract
şi neutralizând toxinele. Efectele dăunătoa- total de cătină)

20 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Scheme terapeutice

de aceea esenţiale pentru a asigura cantităţile adecvate de enzime an-


tioxidante. SpirulinĂ cu extract
6. Polifenolii (flavonoide şi taninuri) se găsesc în fructe şi legu- total de cătină
me, vin roşu şi ceai verde. (Ulei de cătină, L-carnitin complex, vinu- Supliment alimentar complex,
rile medicinale Hofigal) care reprezintă modalitatea opti-
mă de completare şi normalizare
Flavovit C a dietelor dezechilibrate (ori prin
Supliment nutraceutic cu rol de echi- aport exagerat de lipide şi gluci-
librare a sistemului imunitar (adjuvant în de, ori diete cu carenţe de prote-
tratamentul general al unor infecţii bacte- ine, vitamine, microelemente, fla-
riene sau virale acute şi cronice); cardiopro- vonoizi). Intervine în reglarea şi
tector; adaptogen (stres, creşte rezistenţa echilibrarea principalelor funcţii
organismului la infecţii, în special la copii, metabolice şi imunologice ale organismului. Posedă o pronunţată
vârstnici, fumători, alcoolici, în perioade de activitate antioxidantă şi de captare a radicalilor liberi superoxidici.
suprasolicitare fizică şi intelectuală, surme- Creşte capacitatea de apărare a organismului faţă de infecţii cu ger-
naj, convalescenţă după boli febrile); meni virali şi bacterieni (atât prin acţiune antivirală/antibacteriană
cât şi prin stimularea răspunsului imun). Rol antitoxic prin facilita-
Ulei de cătină rea eliminării metalelor grele, toxinelor şi radionuclizilor (care con-
Profilactic, încetineşte procesele de îm- stituie factori de risc în apariţia neoplaziilor).
bătrânire şi prevenirea apariţia cancerului,
fiind un tonic general în situaţii de stres şi Hof.Imun
un bun imunomodulator. Evidenţiem acti- Imunostimulaor nespecific şi
vitatea antianemică. Are un rol excepţional echilibrant al sistemului imunitar
în stagnarea şi regresul diverselor afecţiuni prin creşterea rezistenţei organis-
oculare (hemeralopie, prezbitism, kerato- mului la infecţii (copii, persoane în
malacie, miopie, astigmatism, hiperme- vârstă, pacienţi cu boli respiratorii
tropie, glaucom, cataractă) prin conţinutul cronice – astm bronşic, BPOC, hepa-
mare în beta – caroten. Recomandat în tra- tite cronice, la fumători, alcoolici).
tamentul local al eczemelor, arsurilor termi-
ce şi chimice, degerăturilor, alergodermii-
lor, psoriazisului, rănilor cu vindecare lentă.
Este singurul produs natural recunoscut
pentru activitatea de protecţie împotriva
radiaţiilor solare sau de altă natură.

L-carnitin complex
Asigură menţinerea în parametri fizio-
logici a proceselor metabolice, a mijloace-
lor de control imunologic al proliferării şi
regenerării celulare, a rezistenţei organis-
mului în faţa agenţilor patogeni, precum
şi acţiunea de combatere a efectelor noci-
ve a radicalilor superoxidici şi de neutrali-
zare a unor substanţe cu efect toxic din exterior sau rezultate în cursul
proceselor metabolice. Produsul este ideal pentru suplimentarea die-
tei sportivilor în timpul antrenamentelor (înainte şi după competiţii);
la persoane cu activitate fizică şi mentală intensă (solicitare psihofizică
semnificativă). E un supliment alimentar al dietei în curele de slăbire ra-
pidă şi la regimuri de dietă vegetariană stricte şi îndelungate.

Se-spirulin
Supliment alimentar ecologic pur, care
intervine în reglarea tuturor funcţiilor orga-
nismului; prezenţa Seleniului, care este defi-
citar în alimentaţia populaţiei, previne riscul
apariţiei bolilor cardiace, a cancerului şi scă-
derea funcţiilor imune; fiind un supliment cu
rol de protecţie a celulei hepatice şi depura-
tiv eficient în proce-
sele de eliminare a
substanţelor dăună-
toare cu efecte he-
patotoxice, este deci
indicat în alergii cro-
nice la substanţe chi-
mice şi alergeni din
mediul înconjurător,
unele afecţiuni cuta-
nate, prin eliminarea
toxinelor şi alergeni-
lor din organism;

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 21


Din miracolele naturii

COACĂZUL NEGRU
„sânge de urs” pentru sănătate
A rbust tufos, indigen, nespinos,
microfanerofit; se mai numeşte
agriş negru, coacăză neagră,
gică, comportân-
du-se aproape ca un cor-
tizon natural (acţiune cortizon-like),
pomişoară neagră, smorain, smordină fără a avea toxicitatea acestuia. Experimental
neagră, strugurei negri, struguri negri; activează şi stimulează 11-oxisteroizii şi deter-
Engl.: Black currant; Franc.: Groseillier mină creşterea nivelului corticosteroizilor, care
noir, Cassis; Germ.: Echter Ahlbeerstra- au un important rol ca activatori ai răspunsu-
uch, Schwarze Johannisbeere, Schwarzes lui endogen în procesele de inflamaţie; printre
Weinbeerchen; Magh.: Fehete ribiszke; altele, mugurii de Rives previn şi inhibă proce-
Rus.: Smorodina ciornaia. Genetic, In = sele inflamatorii şi prin acţiune inhibitorie di-
16. Fitocenologic, încadrat în Alnion rectă asupra catenelor enzimatice care produc l Emfizem pulmonar (cu
glutinosae. Longevitate 20 ani. Răspândit prostanoizi. Ribes nigrum activează catabolis- Corylus avellana)
în Europa, Asia. mul ureei, al acidului uric şi colesterolului. l Bronşite cronice complicate (cu
Asupra metabolismului proteic: cresc al- Carpinus betulus, Viburnum lantana şi Ju-
Nu i se cunoaşte precis leagănul gene- buminele şi sunt reduse hiper-alfa-2, beta şi glans regia).
tic. Majoritatea specialiştilor presupun că îşi gama globulinele. l Parotidite.
are originea în Europa şi Asia, unde în zonele La nivelul mielogramei: acţionează asu- l Rinite şi conjunctivite alergice sezonie-
temperate mai umede şi răcoroase se află în pra granulocitelor eozinofile, stimulând net re (febra de fân, rinite spasmodice).
stare sălbatică. Pe pământul României (şi fost eozinofilia. Au, printre altele, o acţiune de re- l Astm bronşic de tip alergic, bronşite
al Daciei) vegetează în stare sălbatică din anti- ducere a valorilor vitezei de sedimentare a alergice (cu Viburnum).
chitate. În stare spontană el este întâlnit şi as- hematiilor (VSH) şi alte proprietăţi imunosti- l Edem Quincke în toate localizările sale:
tăzi prin păduri şi tufişuri, lunci, zăvoaie, în re- mulante. Împreună cu arinul şi mesteacănul (glotic, buze, palpebral etc)
giunile deluroase şi muntoase. Se cultivă de domină faza inflamatorie primară, mai ales l Şoc anafilactic secundar terapiei cu an-
circa 300-400 ani. Primele însemnări privind de predominenţă alergică. Creşte rezistenţa tibiotice sau înţepăturilor de insecte (cu Al-
cultura lui datează de la începutul secolului al la frig a subiecţilor friguroşi. nus glutinosa).
XV-lea. În anul 1536 este semnalat în Franţa, l Urticarie şi dermatite alergice, eczeme,
iar în anul 1550 în Italia, spre sfârşitul secolului sensibilizări la medicamente.
INDICAŢII CLINICE lEritem solar (cu Ficus carica).
al XVI-lea apare citat în Anglia, iar în jurul anu-
lui 1630 a fost introdus în America de Nord. La lArtroze la subiecţi cu vârsta sub 60 ani
Mare anti-inflamator sistemic, stimulant
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul seco- (40-60 ani), gonartroze, coxartroze etc (cu Pi-
suprarenalian şi imunitar, Ribes nigrum este
lului următor, cultura lui s-a extins în Anglia, nus montana şi Vitis vinifera).
utilizat în principal ca drenor universal, dar în
Germania, Polonia, Cehoslovacia, Olanda, lArtrite, poliartrite, pelvispondilite an-
particular pentru prevenirea şi inhibarea stă-
Norvegia, Suedia, apoi în Rusia şi Ungaria; la chilozante, artrită psoriazică şi toate formele
rilor inflamatorii de etiologie mecanică, chi-
jumătatea secolului la XlX-tea se cultivă prin de reumatism inflamator (cu Ampelopsis vei-
mică, imunologică sau infecţioasă. Prescrie-
curţi de către pomi-cultorii amatori din Tran- tichii, Pinus montana, Vitis vinifera).
rea sa este indicată în cazuri de:
silvania. Primele culturi, realizate sub îndru- lCefalee vasomotorie, hemicranie aler-
l Hiposuprarenalism (cu Quercus pedun-
marea specialiştilor, apar mai târziu. S-au în- gică şi sindroame cefalalgice.
culata şi Prunus spinosa)
fiinţat plantaţii experimentale la Institutul de l Stări adinamice cu hipotensiune arteri-
lAstenie şi slăbiciune psiho-fizică (cu
Pomicultură Mărăcineni şi Ia staţiunile de cer- ală şi astenie (cu Quercus pedunculata)
Prunus spinosa)
cetări pomicole Bilceşti, Bistriţa, Cluj, Voineşti. l Arterita temporală Horton (cu Cornus
lDermatite şi dermatoze. Eczema ato-
Recensământul din 1979 evidenţiază culturi sanguinea).
pică.
pure de coacăz negru pe 388 ha şi 571 ha cul- lUrticarie cronică (cu Alnus glutinosa şi
tură intercalată de coacăz roşu şi negru. Mentha aquatica).
lSindroame alergice acute în general.
ORGANOTROPISM lSindroame inflamatorii locale şi gene-
rate, în special la nivelul mucoaselor, epiteliu-
Acţiunea remediului Ribes nigrum mu- lui, respirator, digestiv şi urinar
guri este direcţionată în mod deosebit asupra lRinite şi rinofaringite recidivante (cu
glandelor suprarenale, a căror scoarţă o stimu- Rosa canina şi Abies pectinata)
lează, determinând eliberarea de substanţe cu lSinuzite (cu Alnus glutinosa şi Carpinus
marcată acţiune anti-inflamatorie şi anti-aler- betulus)

22 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Din miracolele naturii

l Sindroame febrile virale, gripale, mo- potasiu, cantităţi mici de ulei volatil (Em. Grigo- de 24 ore: frunze de coacăz negru, frunze de
nonucleoză infecţioasă (cu Alnus glutinosa: rescu, I. Ciulei, Ursula Stănescu, 1986). dafin, salvie, rozmarin, în părţi egale. Se păs-
125 picături la fiecare 2-3 ore şi cu Betula pu- trează în sticle închise la culoare. Se aplică
bescens). FITOTERAPIE frecţii pe nodulii reumatici şi unguente pe tă-
l Gastrite (cu Ficus carica). Frunzele şi fructele au importanţă tera- ieturi şi crăpături ale pielii.
l Hepatite cronice (cu Secale cereale şi peutică în medicina umană şi veterinară. 2. Pentru tratarea reumatismului, artro-
Juniperus communis). lPrincipiile active din frunze au acţiune zelor, periartritei scapulo-humerale: decoct,
l Pancreatite cronice (cu Juglans regia). diuretică. din frunze de coacăz negru, frunze de frasin,
l Dismetabolism: activează catabolis- lCele din fructe au efect tonic general; nuc, câte un pumn din fiecare, la 10-15 l de
mul acidului uric, al ureei şi colesterolului, sti- depurativ în reumatism cronic degenerativ şi apă. Se lasă la fiert 30 minute. Se strecoară.
mulând 11-oxisteroizii. gută; antisclerogen; creşte acuitatea vizuală; Soluţia obţinută se toarnă în cada sau vana
lAdenom de prostată (cu Sequoia gi- diuretic, cu eliminarea acidului uric; sudori- de baie, cu apă la temperatura de 37-38°C.
gantea). fic în afecţiuni febrile; pectoral în tuse, angi- Se fac consecutiv 21 băi / 1 pe zi. Se repetă
lProstatita cronică (cu Sequoia gigan- ne, laringite. după 4 luni.
tea, Quercus pedunculata, Betula pubescens şi Au acţiune favorabilă în maladiile gastro-
Calluna vulgaris). intestinale ca: ulcer duodenal, gastroduode- MEDICINĂ VETERINARĂ
lChisturi ovariene şi fibrom uterin (cu nite, gastrite, colite, afecţiuni hepatobiliare, Uz intern. Adjuvant în tratamentul boli-
Rubus idaeus). nefrite şi pielonefrite, insuficienţă cardiacă, lor infecţioase, în afecţiuni renale, în conva-
l Boala Dupuytren (cu Ampelopsis wei- insuficienţă respiratorie, ateroscleroză, scor- lescenţă, tonic, reconfortant:
tichii) but, oboseală generală, surmenaj, angină. a) infuzie, 3-5 g fructe, peste care se toar-
l Boala Peyronie (cu Ampelopsis weiti- Extractul de fructe este indicat ca antihiper- nă 100 ml apă clocotită. Se lasă acoperită 30
chii) tensiv şi în insuficienţe circulatorii, prevenind minute. Se strecoară. Se răceşte. Se adminis-
l Morbul Ledderhose (cu Ampelopsis) puseurile hipertensive. trează prin breuvaj bucal (se toarnă pe gât);
l Retinopatie şi tulburări de percepţie, b) macerat, din fructe care se supun acţi-
mai ales la crepuscul (cu Vaccinium myrtillus). MEDICINĂ UMANĂ unii apei reci timp de 40-50 minute. Se stre-
Hemeralopie. Uz intern. coară. Se administrează prin breuvaj bucal.
lLeziuni retiniene, retinopatie diabetică 1. Pentru tratarea aterosclerozei, arteritei Se mai foloseşte extractul din fructe. Dozele
(cu Morus nigra şi Juglans regia). şi trombangeitei obliterante, hipertensiunii, de tratament: animale mari (cabaline, tau-
l Atrofie a nervului optic (cu Acer cam- litiazei urice, reumatismului, gutei: rine), 20 - 40 - 80 g; animale mijlocii (ovine,
pestre). Hemianopsie. a) infuzie, din 2 linguriţe frunze uscate caprine, porcine), 5-10-15 g; animale mici (pi-
lDiminuarea acuităţii vizuale (cu Vacci- mărunţite, peste care se toarnă o cană (200 sici, câini, păsări), 2-4-8 g.
nium myrtillus). ml) cu apă clocotită. Se lasă acoperită 15 mi-
l Glomerulonefrita acută post-infecţioa- nute. Se strecoară. Se bea conţinutul a 3 căni UTILIZĂRI CASNICE
să, cu mesangită şi focare microbiene (acce- pe zi, înainte de mese; Alimentaţie. Fructele se consumă în sta-
lerează procesul de rezoluţie a afecţiunii). b) infuzie, din o linguriţă fructe uscate, re proaspătă, se congelează şi se folosesc la
l Anti-infecţios. peste care se toarnă o cană (200 ml) cu apă nevoie în anotimpul rece, sau prelucrate sub
l Remediu pentru orice stare inflamato- clocotită. Se lasă acoperită 20 minute. Se formă de suc, compot, marmeladă, gem, je-
rie în faza exudativă (Pol Henry). strecoară. Se bea conţinutul a 2-3 căni pe zi. leu, cidru, lichior, vin. Se utilizează la aroma-
lProtector al mucoaselor. 2. Pentru tratarea rinitelor, rinosinuzi­telor tizarea produselor lactate, pregătirea supelor,
Pitera F., “Compendiu de Gemoterapie clinică”, alergice, astmului alergic, edemului Quincke, salatelor de fructe etc.
pag.232-233 urticariilor, gastritelor, migrenelor: infuzie,
din 1 linguriţă muguri, peste care se toarnă o DULCEAŢĂ DE COACĂZE NEGRE.
cană (200 ml) cu apă clocotită. Se lasă acope- Reţeta 1: 1 kg fructe, 1,5 kg zahăr, 1 g sare
COMPOZIŢIE CHIMICĂ de lămâie, 1/2 baton vanilie, 450 ml apă.
rită 15-20 minute. Se strecoară. Se bea conţi-
nutul a 1-2 căni pe zi. Reţeta 2: 400 g fructe, 700 g zahăr, 200-300
Fructele conţin apă (80%), zaharuri, pro- ml apă
teine, grăsimi, celuloză, substanţe minerale 3. Pentru tratarea alcoolismului: decoct,
(calciu, potasiu, magneziu, sodiu, cupru, fier, dintr-o linguriţă frunze uscate la o cană (200 GEM DE COACĂZE NEGRE. Reţeta 1:
zinc, fosfor, clor, fluor), caroten (provitamina ml) cu apă. Se fierbe 5 minute. Se beau 100 600 g coacăze, 600 g zahăr. Reţeta 2: 300
A), vitamina B1, vitamina B2, vitamina PP, vi- ml dimineaţa şi 100 ml seara. Cura durează ml suc de coacăze, 350 g fructe de coacăze
tamina B6, vitamina C, acid tartic, acid citric, 30-40 zile. şi 600 g zahăr. Reţeta 3: 500 g coacăze, 400
acid malic, pectină (pectat de Ca). (Gh. Mihalca, 4. Pentru tratarea afecţiunilor cardiace, g zahăr.
cu efect sedativ, hipotensiv, diuretic: sirop,
M, Botez, R, Vieru. I. Florescu, 1981). Frunzele con-
din 500 g fructe uscate la 1 l de apă. Se fierbe APICULTURĂ. Florile furnizează însem-
ţin numeroase vitamine, din care vitamina C
15 minute la un foc domol. Se strecoară. Se nate cantităţi de nectar şi polen pentru în-
200 mg%, taninuri, glucide, pectine, săruri de
stoarce printr-o pânză rară. Se adaugă 250 g treţinerea şi dezvoltarea familiilor de albine.
zahăr şi se fierbe până la consistenţa unui si- Nectarul conţine 12-30% concentraţie zahăr.
rop. Se ia câte o linguriţă la 2 ore. Producţia de miere, 20-50 kg/ha. Ponderea
5. Pentru tratarea numeroaselor afecţi- economico-apicolă, mijlocie.
uni menţionate:
a) cidru, câte 100 ml înainte de mesele Pârvu Ctin: “Enciclopedia plantelor - vol.1”
principale; nu se administrează la copii;
b) consum, de fructe proaspete sau suc. Farm. GABRIELA VLĂSCEANU
Uz extern. Biolog GEORGETA NEGRU
1. Pentru tratarea reumatismului, tăietu-
rilor, crăpăturilor pielii: macerat la cald, timp - continuare în pagina 24 -

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 23


Din miracolele naturii

- continuare din pagina 23 -


În oferta comercială Hofigal există următoarele produse pe bază de coacăz negru:
GEMODERIVAT DIN MUGURI DE COACĂZ NEGRU
Extract glicerohidroalcoolic 1 DH
Compoziţie: o doză conţine 2,0 ml extract glicerohidroalcoolic diluat
1 DH din muguri proaspeţi de coacăz negru.
Acţiune:
 stimulează corticosuprarenala pentru secreţia unor hormoni cu
proprietăţi antiinflamatorii şi antialergice (acţiune cortizon-like),
 activează catabolismul ureei, acidului uric şi colesterolului,
 stimulează metabolismul protidic (normalizează valorile albumi-
nelor, alfa2, beta şi gama globulinelor din serul sanguin),
stimulează eozinofilia,
reduce VSH,
creşte rezistenţa la frig a persoanelor sensibile.
Recomandări:
drenor universal,
în hiposuprarenalism,
 în sindroame alergice acute şi cronice (rinite şi conjunctivite, astm
şi bronşite alergice, edem Quincke, urticarie cronică, dermatite alergice,
dermatoze, sensibilizări la medicamente etc.),
 în prevenirea şi inhibarea stărilor inflamatorii de diverse cauze.
Prescrierea sa este indicată în: rinite şi rinofaringite recidivante, sinu-
zite, emfizem pulmonar, bronşite cronice, parotidite, artroze şi unele for-
me de reumatism inflamator (artrite, poliartrite, artrita psoriazică, spon-
dilita anchilozantă), boli ale aparatului digestiv (gastrite, hepatite cronice, Vin medicinal
pancreatite cronice), dismetabolism, adenom de prostată, prostatită cro- cu coacăze negre
nică, chisturi ovariene şi fibrom uterin, retinopatie diabetică şi tulburări
Antireumatic
de percepţie, hemeralopie, leziuni retiniene, diminuarea acuităţii vizuale,
atrofia nervului optic, glomerulonefrita acută postinfecţioasă. Monodoze x 50 ml supliment alimentar
Contraindicaţii: nu au fost semnalate până acum. Compoziţie: macerat din fructe de coacăz negru
în vin.
Precauţii: în sarcină şi în perioada de alăptare (la indicaţiile medicului).
Proprietăţi: antidiareic, antireumatic, tonic general,
Mod de administrare: 1 doză de 2.0 ml de 2-3 ori pe zi, diluată în pu-
diuretic.
ţină apă, cu 15 minute înainte de mesele principale. Preparatul diluat se
soarbe lent şi se ţine cât mai mult în gură pentru favorizarea absorbţiei Recomandări:
prin mucoasa bucală. Se poate asocia şi cu alte extracte glicerohidroalco- reumatism,
olice, în funcţie de boală, durata bolii, vârstă etc. La indicaţiile medicului artite,
se pot schimba asocierile. tulburări digestive,
colici intestinale,
balonări,
diaree,
litiază biliară,
arterite, hipertensiune arterială,
menopauză.
Mod de administrare: câte o monodoză x 50 ml, de
3 ori pe zi înainte de mesele principale.
Formă de prezentare: cutie pliantă din carton, con-
ţinând 10 monodoze x 50 ml.

24 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Recenzie

Un veac din istoria farmaciştilor români


Semnalăm apariţia în luna martie farmacist, căreia i-au dat strălucire, fi- Date de contact:
2009, la Editura Universităţii din Ora- ind exemple demne de muncă, de co- Farm. Prof. dr. doc. Ioan GRECU
dea, a cărţii farmaciştilor: Prof. Dr. Doc. rectitudine, cinste, omenie şi înţele- Str. Avram Iancu, nr.64
Ioan GRECU – de la U.M.F. “Iuliu Haţie- gere a omului suferind. Au dovedit un 400083 Cluj-Napoca
ganu” din Cluj-Napoca, Prof. Dr. Gheor­ profund ataşament pentru profesiune, Tel.: 0264 – 59.20.99
ghe MERMEZE şi Farm. Anca Maria NE- slujind-o cu dragoste, pasiune şi ab-
GRU, de la Facultatea de Medicină şi negaţie. Pomenindu-le numele şi fap- Menţionăm că unul dintre autorii lucrării
Farmacie a Universităţii din Oradea, tele, le cinstim memoria şi le aducem prezentate, Prof. dr. Doc. Ioan Grecu, a
intitulată: “Figuri de farmacişti ro- omagiul de stimă, de preţuire şi recu- fost declarat de către American Biogra-
mâni”, sub forma unui volum de 311 noştinţă. phical Institute ca “Om al anului 2008”,
pagini, bogat ilustrat. Cartea completează, intregrând în- reprezentând România.
Lucrarea încearcă să scoată la lumi- tr-un tot unitar şi inspirat, lucrarea noas-
nă, să pună în evidenţă şi să readucă în tră anterioară “Farmacia şi Societatea Ro-
actualitate activitatea deosebit de rod- mână de Istoria Farmaciei de-a lungul
nică desfăşurată în domeniul ocrotirii să- vremii”; Editura Universităţii din Oradea,
nătăţii publice de o parte dintre farma- 2005 şi se pune la dispoziţia tuturor ce-
ciştii practicieni români trecuţi în lumea lor care urmează şi doresc să cunoască
umbrelor, foarte mulţi şi foste cadre mi- trecutul unei profesiuni vechi şi nobile,
litare. Sunt prezentate portretele biogra- aceea a farmaciei româneşti şi a slujito-
fice, preocupările şi realizările acestora rilor ei.
de-a lungul vremi, cu predilecţie în ulti- Lucrarea umple un mare gol în do-
ma sută de ani. meniul abordat, merită lecturată şi tre-
Prin activitatea lor, demnă de ur- buie să se găsească în biblioteca fiecărei
mat, în oficine urbane sau rurale din farmacii, a fiecărui farmacist.
ţară, au contribuit în decursul anilor
la creşterea prestigiului profesiunii de Autorii

TALON DE ABONAMENT

(preţul nu include taxele de expediţie)

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 25


În sprijinul medicului practician

Raport preliminar al studiului de caz


privind efectele vinului cu anghinare
în patologii cu afectare hepato-biliară,
gastro-intestinală şi cardio-vasculară
Abstract
Interpretarea datelor se realizează prin
Testarea eficacităţii produsului Vin me- metoda ANOVA unifactorială, deoarece se
dicinal cu anghinare se realizează pe un lot poate testa ipoteza de egalitate a mediilor
de voluntari care va fi urmărit pe o peri- pentru a verifica dacă sunt diferenţe sem-
oadă de 3 luni, prin consemnarea în foaia nificative între populaţii.
de observaţie a simptomatologiei pacien- Analiza variaţiei (ANOVA) unifactoriale
ţilor şi a valorilor serice pentru: colesterol se poate realiza dacă:
total şi glicemie. Timpii de observaţie (în eşantioanele aleatoare sunt inde-
zile) stabiliţi în baza protocolului de studiu pendente (condiţia de independenţă);
sunt: T0 T30 T60 T90, iar ca posologie se ad- distribuţiile populaţiilor din care se
ministrează 1 flacon de 50 ml x 3 ori pe zi extrag eşantioanele sunt normale (condi-
(produs gratuit). ţia de normalitate);
Voluntarii/pacienţii incluşi au prezen- toate populaţiile sunt homoscedas-
tat ca patologii: afecţiuni hepato-biliare, tice (condiţia de homoscedasticitate).
boli gastro-intestinale şi boli cardio-vascu- În analiza variaţiei pentru un singur
lare. Existenţa unui diagnostic de tip: litiază factor cauză se formulează următoarele
Prin aplicarea criteriilor medicale de
biliară (calculi biliari); ciroză biliară, hepati- două ipoteze:
excludere (litiază biliară - calculi biliari de
tă toxică, s-a constituit în criteriu de exclu- ipoteza nulă H0: θ1 =θ2=...=θk unde θ
orice dimensiuni, ciroză biliară, hepatită
dere din lotul de studiu. - parametrul considerat;
toxică) au fost eliminaţi din lotul iniţial de
Raportul final al studiului va sta la ipoteza alternativă H1: cel puţin valo-
studiu 15 subiecţi.
baza poziţionării suplimentului alimen- rile a doi parametri sunt diferite între ele.
Lotul final de studiu, de 15 subiecţi,
tar “Vin medicinal cu anghinare” în nişa Pentru verificarea ipotezei H0 în ANO-
va fi urmărit pe perioada derulării studiu-
de piaţă aferentă rolului său fiziologic şi VA pentru un factor cauză, se foloseşte un
lui (3 luni), prin consemnarea în foaia de
potenţialului său terapeutic. test statistic numit testul F- raportul Fis-
observaţie atât a valorilor serice pentru 2
parametri paraclinici: colesterol total şi gli- her. Raportul F este calculat ca raport între
Materiale şi metode cemie, cât şi a evoluţiei simptomatice, la doi estimatori ai varianţei şi anume esti-
A fost propusă, conform protocolului timpii de observaţie (în zile): T0 T30 T60 T90; se matorul varianţei intergrupe şi estimatorul
iniţial de studiu de caz, realizarea unui lot ţine evidenţa, la fiecare vizită, a numărului varianţei intragrupe. Ipoteza nulă H0 se ve-
de 30 voluntari/pacienţi care au cel puţin de subiecţi ce acuză un anumit simptom, rifică dacă raportul F =1. În general, valoa-
una dintre următoarele patologii: raportat la total subiecţi (15). Simptomele rea raportului F este diferită de 1. Pentru a
afecţiuni hepato-biliare: monitorizate sunt: verifica cauza variaţiei eşantioanelor (gru-
l hepatite subacute şi cronice ; lColică biliară (manifestată) pelor), exprimate sintetic prin media lor,
l steatoză hepatică; lNumărul/aspectul scaunelor (cres- valoarea calculată a raportului F se com-
l dischinezie biliară, cut/ anormal) pară cu valoarea citită în tabelul Fisher,
l colecistită cronică; lApetit (creştere)
boli gastro-intestinale lSenzaţie de greaţă (atenuare/dispa-
l colită, enterocolită, enterită, riţie)
l diaree cronică, l Astenie fizică (atenuare/dispariţie)
l constipaţie cronică,
l anorexie. În perioada de 3 luni de derulare a stu-
boli cardio-vasculare diului subiecţii vor urma aceeaşi posolo-
lhipercolesterolemie, gie: câte 1 flacon de 50 ml vin medicinal
lateroscleroză. cu anghinare x 3 ori pe zi, înaintea mese-
lor principale

26 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


În sprijinul medicului practician

corespunzător unui prag de semnificaţie (nivel de încredere P) dat Evoluţia simptomatică, evaluată prin monitorizare la timpii de
şi numărului gradelor de libertate a variantelor comparate. observaţie (în zile): T0, T30, T60, a fost exprimată procentual, prin nu-
Regula de decizie este următoarea: mărul de subiecţi ce au prezentat un anumit simptom, raportat la
- pentru F≥Fcrt se respinge ipoteza nulă H0, dacă valoarea cal- numărul total de subiecţi (15).
culată este mai mare sau egală cu valoarea tabelată pentru un risc
α şi ν1 şi ν2 grade de libertate [Fcalc. ≥ Fα ν1 ν2 ], cu alte cuvinte factorul Tabel 3: Evoluţia simptomatică, exprimată procentual la lotul
cauză are o influenţă semnificativă asupra variaţiei variabilei consi- la care s-a administrat vin medicinal cu anghinare, 3 flacoane pe zi,
derate şi se acceptă ipoteza alternativă H1; înaintea meselor principale, timp de 2 luni
- dacă F<Fcrt atunci factorul cauză nu influenţează semnificativ
variaţia variabilei considerate. Evoluţie simptomatică T0 % T30 % T60 %
Colică biliară 33.33 26.66 20.00
Rezultate şi discuţii Probleme cu numărul
Tabel 1: Variaţia parametrului paraclinic colesterol în lotul la şi aspectul scaunelor 26.66 20.00 13.33
care s-a administrat vin medicinal cu anghinare, 3 flacoane pe zi, Apetit 66.66 66.66 73.33
înaintea meselor principale, timp de 2 luni Senzaţie de greaţă 40.00 33.33 20.00
Astenie fizică 80.00 73.33 46.66
ANOVA
Source of
Grafic 1: Evoluţia simptomatică la lotul la care s-a administrat
Variation SS df MS F P-value F crit
vin medicinal cu anghinare
Between Groups 25814,18 6 4302,364 3,26783 0,00828 2,27539
Within Groups 69778,8 53 1316,581
Total 95592,98 59

Regula de decizie: deoarece F > F0,05 (3,26 > 2,27), unde F0,05 se
citeşte din tabel la pragul de semnificaţie α=0,05, ν1=6 şi ν2=53
grade de libertate, ipoteza H0 (ipoteza nulă) se respinge şi se ac-
ceptă ipoteza H1 (ipoteza alternativă), astfel putem concluziona
că în urma consumului de vin medicinal cu anghinare colesterolul
pacientilor suferă modificări; cum valorile se încadrează în limite-
le normale ale acestuia (150-240 mg/100 mL), înseamnă că starea
Se observă o tendinţă descendentă a stărilor şi simptomelor
de sănătate a pacienţilor s-a îmbunătăţit.
de tip: astenie fizică, senzaţie de greaţă, probleme cu numărul şi
aspectul scaunelor şi frecvenţă de manifestare a colicilor biliare.
Tabel 2: Variaţia parametrului paraclinic glicemie în lotul la
De asemenea, a fost înregistrată o ameliorare (în sensul normali-
care s-a administrat vin medicinal cu anghinare, 3 flacoane pe zi,
zării) a apetitului la subiecţii care la înrolare prezentau un apetit
înaintea meselor principale, timp de 2 luni
modificat.
ANOVA
Source of Concluzii preliminare
Variation SS df MS F P-value F crit
Testarea eficacităţii produsului Vin medicinal cu anghinare,
Between Groups 6469,117 6 1078,186 3,644968 0,004211 2,275388
realizată pe o perioadă de 2 luni, prin administrarea de 1 flacon de
Within Groups 15677,47 53 295,8013
50 ml x 3 ori pe zi şi interpretarea rezultatelor obţinute conduce la
Total 22146,58 59
următoarele concluzii:
1. Prin aplicarea metodei de analiză ANOVA unifactorială s-a
Regula de decizie: deoarece F>F0,05 (3,64 > 2,27), unde F0,05 se
demonstrat că în urma consumului de vin medicinal cu anghinare
citeşte din tabel la pragul de semnificaţie α=0,05, ν1=6 şi ν2=53
colesterolemia pacienţilor suferă modificări; cum valorile înregis-
grade de libertate, ipoteza H0 (ipoteza nulă) se respinge şi astfel
trate sub tratament se încadrează în limitele normale ale acesteia
putem concluziona că în urma consumului de vin medicinal cu an-
(150-240 mg/100 mL), înseamnă că starea de sănătate a pacienţi-
ghinare glicemia pacienţilor suferă modificări; cum valorile se în-
lor s-a îmbunătăţit.
cadrează în limitele normale ale acestuia (70-115 mg/100 mL), în-
2. În urma consumului de vin medicinal cu anghinare glicemia
seamnă că starea de sănătate a pacienţilor s-a îmbunătăţit.
pacientilor se încadrează în limitele normale ale acesteia (70-115
mg/100 mL), ceea ce semnifică o ameliorare a stării de sănătate a
subiecţilor.
3. Se înregistrează o normalizare a apetitului la subiecţii care la
înrolare prezentau un apetit modificat.
4. Subiecţii au prezentat o îmbunătăţire a stării generale de să-
nătate datorată ameliorării stărilor şi simptomelor de tip: astenie
fizică, senzaţie de greaţă, probleme cu numărul şi aspectul scau-
nelor sau frecvenţă de manifestare a colicilor biliare.

Farm. Gabriela VLĂSCEANU


Dr. Adriana TATOMIRESCU

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 27


În sprijinul medicului practician

Raport statistic preliminar


al studiului de caz privind efectele
vinului medicinal cu salvie asupra
simptomatologiei din pre şi post
menopauză şi în diabetul de tip II
Abstract
Analiza statistică a rezultatelor preliminare ale studiului privind
eficacitatea suplimentului alimentar Vin medicinal cu salvie s-a im-
pus deoarece rezultatele nu sunt numai cantitative ci şi efecte ca-
litative cuantificabile. Ca posologie, produsul a fost administrat de
două ori pe zi, câte 1 monodoză. A fost monitorizată simptomato-
logia specifică perioadei de pre şi post menopauză, la pacienţii cu
diabet de tip II (insulino-independent) şi au fost interpretate statis-
tic atât rezultatele calitative ale evoluţiei simptomatice cât şi para-
metrii paraclinici: glicemie, tensiune arterială sistolică şi diastolică,
puls. Prezenţa unor afecţiuni ginecologice benigne (fibrom uterin,
sindromul ovarelor polichistice), a unor afecţiuni renale sau a unor
stări fiziologice speciale (sarcină, perioadă de alăptare) a reprezen-
tat criteriu de excludere din lot.
Deoarece studiul a fost efectuat pe loturi paralele, s-a testat
omogenitatea acestora. Rezultatele statistice au fost însumate şi
interpretate după aplicarea metodei ANOVA unifactorială.

Materiale şi metode
Conform protocolului iniţial de studiu de caz, s-a intenţionat
înrolarea a 30 voluntari/pacienţi care să prezinte cel puţin una din-
tre următoarele patologii: În perioada primelor 2 luni de derulare a studiului subiecţii au
l tulburări din perioada de premenopauză şi menopauză (bufeuri, urmat aceeaşi posologie: câte 1 monoDoză de 25 ml vin medicinal
transpiraţii nocturne, insomnii, cefalee, ameţeli, palpitaţii, modifi- cu salvie x 2 ori pe zi, după masa de dimineaţă şi cea de prânz.
carea stării de spirit, scăderea libidoului, uscăciunea mucoasei va-
ginale, prurit vulvo-vaginal); Interpretarea datelor s-a realizat prin metoda ANOVA unifac-
l reglarea ciclului menstrual (dismenoree, dureri şi crampe men- torială, deoarece se poate testa ipoteza de egalitate a mediilor
struale); pentru a verifica dacă sunt diferenţe semnificative între populaţii.
l diabet zaharat tip II (non-insulino dependent) (efect hipogli- Regula de decizie este următoarea: - pentru F≥Fcrt se respinge ipo-
cemiant); teza nulă H0, dacă valoarea calculată este mai mare sau egală cu
lstări de imunodeprimare ale organismului (astenie, surmenaj, valoarea tabelată pentru un risc α şi ν1 şi ν2 grade de libertate [Fcalc.
convalescenţă după boli infecţioase), suprasolicitare fizică şi inte- ≥ Fα ν1 ν2 ], cu alte cuvinte factorul cauză are o influenţă semnificati-
lectuală). vă asupra variaţiei variabilei considerate şi se acceptă ipoteza alter-
Prin aplicarea criteriilor medicale de excludere (sarcină, perioa- nativă H1; dacă F<Fcrt atunci factorul cauză nu influenţează semni-
dă de lactaţie; afecţiuni ginecologice benigne: fibrom uterin, sin- ficativ variaţia variabilei considerate.
dromul ovarelor polichistice; mastoză fibrochistică; afecţiuni rena-
le) au fost eliminaţi din lotul iniţial de studiu 15 subiecţi. Lotul final
de studiu, de 15 subiecţi, a fost monitorizat până în prezent pe o
perioadă de 2 luni, urmând să se finalizeze după 3 luni de la initie-
re, prin consemnarea în foaia de observaţie atât a valorilor pentru
anumiţi parametri paraclinici:
l glicemie, ltensiune arterială sistolică şi diastolică, lpuls.
cât şi prin consemnarea în foaia de urmărire a evoluţiei simp-
tomatice:
l bufeuri l transpiraţii nocturne l ameţeli l palpitaţii lcefa-
lee l insomnie l simptomatologie sindrom premenstrual

28 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


În sprijinul medicului practician

Rezultate şi discuţii Evoluţia simptomatică, evaluată prin monitorizare la timpii de


observaţie (în zile): T0, T30, T60, a fost exprimată procentual, prin nu-
Tabel 1: Variaţia parametrului paraclinic glicemie în lotul la mărul de subiecţi ce au prezentat un anumit simptom, raportat la
care s-a administrat vin medicinal cu salvie, 1 monoDoză de 25 ml numărul total de subiecţi (15).
x 2 ori pe zi, după masa de dimineaţă şi cea de prânz.
ANOVA Tabel 5: Evoluţia simptomatică, exprimată procentual, la lotul la
Source of Variation SS df MS F P-value F crit care s-a administrat vin medicinal cu salvie, 1 monoDoză de 25 ml x
Between Groups 7866,583 12 655,5486 2,225848 0,02556 1,964702 2 ori pe zi, după masa de dimineaţă şi cea de prânz.

Regula de decizie: deoarece F>F0,05 (2,22>1,96), unde F0,05 se ci- Evoluţie simptomatică T0 % T30 % T60 %
teşte din tabel la pragul de semnificaţie α = 0,05, ν = 12 si ν = 47 Bufeuri 86.66 80.00 60.00
grade de libertate, ipoteza H0 (ipoteza nulă) se respinge şi se accep- Transpiraţii nocturne 66.66 60.00 46.66
tă ipoteza H1 (ipoteza alternativă); rezultă că, în urma consumului Ameţeli 40.00 40.00 33.33
de vin medicinal cu salvie, glicemia pacienţilor suferă modificări, în
Palpitaţii 20.00 20.00 13.33
sensul apropierii de valoarea normală (70-115 mg/100 mL), ceea
ce înseamna o îmbunătăţire a stării de sănătate a pacienţilor. Cefalee 73.33 66.66 53.33
Insomnie 26.66 20.00 20.00
Tabel 2: Variaţia parametrului paraclinic tensiune arterială Simptomatologie sindrom
sistolică în lotul la care s-a administrat vin medicinal cu salvie, 1 premenstrual 40.00 33.33 20.00
monoDoză de 25 ml x 2 ori pe zi, după masa de dimineaţă şi cea
de prânz. Grafic 1: Evoluţia simptomatică la lotul la care s-a administrat
ANOVA vin medicinal cu salvie
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 1715,933 12 142,9944 2,616295 0,009301 1,964702

Tabel 3: Variaţia parametrului paraclinic tensiune arterială


diasistolică în lotul la care s-a administrat vin medicinal cu salvie,
1 monoDoză de 25 ml x 2 ori pe zi, după masa de dimineaţă şi cea
de prânz.
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 7275,25 12 606,2708 3,323026 0,001528 1,964702

Regula de decizie: Prin analiza statistică a datelor obţinute au


fost evidenţiate modificări semnificative F > F0,05 (2,61 > 1,96) re- Se observă un trend general descendent al stărilor şi simptome-
spectiv (3,32 > 1,96). La pacienţii la care domină anxietatea, irita- lor de tip: bufeuri, transpiraţii nocturne, ameţeli, palpitaţii, cefalee,
bilitatea, agresivitatea, consumul de vin medicinal cu salvie a con- insomnie, simptomatologie specifică sindromului premenstrual.
dus la normalizarea tensiunii arteriale, atât a componentei sistolice
cât şi a celei diastolice, aceasta apropiindu-se de valoarea fiziologi-
că (120/70 mm Hg).
Concluzii
Testarea eficacităţii produsului Vin medicinal cu salvie, reali-
Tabel 4: Variaţia parametrului paraclinic puls în lotul la care s-a zată pe o perioadă de 2 luni, prin administrarea de 1 monoDoză de
administrat vin medicinal cu salvie, 1 monoDoză de 25 ml x 2 ori 25 ml x 2 ori pe zi şi interpretarea rezultatelor obţinute conduce la
pe zi, după masa de dimineaţă şi cea de prânz. următoarele concluzii:
ANOVA 1. În urma consumului de vin medicinal cu salvie glicemia
Source of Variation SS df MS F P-value F crit pacienţilor se încadrează în limitele normale ale acesteia (70-115
Between Groups 70,26667 12 5,855556 0,114544 0,999872 1,964702 mg/100 mL), ceea ce semnifică o ameliorare a stării de sănătate a
subiecţilor.
Regula de decizie: Din datele prelucrate statistic se poate obser- 2. Prin aplicarea metodei de analiză ANOVA unifactorială s-a
va ca pulsul (60 – 80 bătăi/min) nu este influenţat de consumul de demonstrat că la subiecţii la care domină anxietatea, iritabilitatea,
vin medicinal cu salvie: F < F0,05 (0,11 < 1,96). agresivitatea, consumul de vin medicinal cu salvie a condus la nor-
malizarea factorilor determinanţi: tensiune arterială (atât compo-
nenta sistolică cât şi cea diastolică), aceasta apropiindu-se de va-
loarea fiziologică (120/70 mm Hg), puls.
3. Subiecţii au prezentat o îmbunătăţire a stării generale de să-
nătate şi a calităţii vieţii datorate proprietăţilor antioxidante ce carac-
terizează salvia (prin compoziţia sa chimică). S-au ameliorat simpto-
me precum: bufeuri, transpiraţii nocturne, ameţeli, palpitaţii, cefalee,
insomnii, simptomatologie specifică sindromului premenstrual.

Farm. Gabriela VLĂSCEANU


Dr. Iulia HOBEANU

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 29


Centre medicale

Complexul de Terapie Naturală


“Alexandra” Breaza
Pentru Sănătatea Dvs.!!!
Cea mai avantajoasă ofertă de servicii medicale
complementare şi terapii balneare pentru
relaxare sau recuperare din România!!!
Aflată în plină zonă subcarpatică, staţiunea bal- tulburări neurastenice produse de stres prelungit, disfuncţii
neoclimaterică Breaza excelează prin calita- endocrine şi metabolice (hipotiroidie, hipercolesterolemie,
tea aerului, bogat în radiaţii ultraviolete şi cu o dislipidemii, diabet zaharat, obezitate), boli cardio-vasculare
concentraţie ideală de ozon şi ioni negativi, cu cronice compensate, forme medii, necomplicate (hipertensi-
efecte terapeutice benefice în diverse afec- une arterială std. 1, boală ischemică coronariană formă nedu-
ţiuni cronice compensate. Acestei minuni a reroasă, arteriopatii, sechele post accidente ischemice tranzi-
Naturii se adaugă în mod fericit principiile torii cu păstrarea funcţiilor neuro-motorii integre), afecţiuni
medicinei integrate, complementare, digestive cronice, hepato-biliare cronice (gastrite, gastro-du-
fitomedicina, (prin puterea vindecătoa- odenite cronice, neacutizate, dischinezii biliare alitiazice, he-
re a plantelor) şi eficacitatea procedu- patite cronice cu virus B sau cu virus C, fără complicaţii evo-
rilor de tip balneologic (reflexotera- lutive, colite cronice, colon iritabil), mai ales afecţiuni de tip
pie, masaj, împachetări cu spirulină, reumatologic care necesită tratament şi recuperare balneofi-
hidroterapie, aromaterapie, saună, zioterapeutică (boală artrozică vertebroperiferică, spondiloză
duş subacval, magnetoterapie, cervicodorsolombară, discopatii toraco-lombare, coxartroză,
electroterapie, dietoterapie), gonartroză, artroză scapulohumerală, periartrită scapulo-hu-
ast­fel că la C.T.N. “Alexan- merală, spondildiscartroză, sechele post-traumatisme arti-
dra” pot fi tratate afecţi- culare, osoase, aflate după perioada de imobilizare în aparat
uni cronice ale căilor gipsat, pentru recuperare neuro-motorie şi funcţională, sau
respiratorii, insom- perioade de convalescenţă şi recuperare după intervenţii chi-
nii, nevroze, for­ rurgicale pe coloană, care de asemenea necesită tratamente
me uşoare de de recuperare balneofizioterapeutică etc.).
depresie,

30 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Centre medicale

În cadrul cabinetelor de specialitate, în regim de ambula-


tor, oferim următoarele servicii pentru pacienţii din afara Comple-
xului, la cerere (cu sau fără bilet de trimitere de la medicul de fa-
milie ), sau prin programare telefonică (la 0244-34.29.75 sau
0244-34.32.96 ):
Consultaţii de specialitate (balneologie, reumatologie, fi-
toterapie, homeopatie, termografie + consultanţă) proceduri
şi tratamente reumatologice (infiltraţii intrarticulare şi ţesu-
turi moi), proceduri de cosmetică şi estetică corporală (trata-
ment facial complet, tratament de hrănire şi hidratare a pielii,
pensat, vopsit gene şi sprâncene).

Precizări utile:
Procedurile de tip balneologic, pentru persoanele cazate
în Complex, dar şi pentru cei din ambulator, sunt recomanda-
te individual de către medicul specialist în Balneologie, Reu-
În scopul recuperării fizice şi a îmbunătăţirii stării de sănă- matologie şi Recuperare Medicală, în urma consultului medi-
tate, în cadrul Complexului de Terapie Naturală “Alexandra” din cal efectuat la sosirea acestora pentru tratament, recuperare
Breaza vă oferim la alegere, următoarele pachete de servicii: şi relaxare.
 Programe de relaxare, recuperarea şi refacerea vigorii organis- Împachetările cu spirulină – sunt recomandate în scop
mului , creşterea rezistenţei la efort fizic şi îmbunătăţirea armo- detoxifiant, regenerativ, dar şi pentru relaxarea musculaturii,
niei şi sănătăţii fizice şi psihice; menţinerea elasticităţii pielii, combaterea apariţiei ridurilor
 Evaluarea stării de sănătate şi stabilirea conduitei adecvate, şi mai ales pentru îmbunătăţirea metabolismului celular, revigo-
personalizate (tratament fitoterapeutic şi proceduri de tip bal- rarea organismului, îmbunătăţirea performanţelor sportive,
near), atât persoanelor sănătoase cât şi celor cu afecţiuni cro- creşterea rezistenţei la stres.
nice compensate, prin: Termografie generală – o metodă noninvazivă, ideală
l consult specialitatea medicină generală pentru depistarea precoce (în stadiu preclinic) a nodulilor ma-
l consult specialitatea balneologie-reumatologie mari, tiroidieni, a chisturilor ovariene, diagnosticarea în stadiu
l consult specialitatea fitoterapie incipient a unor afecţiuni ale tractului digestiv, ale aparatului
l E.K.G cardio-vascular sau ale sistemului osteo-articular.
 Tratamente complete, combinând forţa vindecătoare a plan- Cum se face programarea: telefonic la recepţia Complexu-
telor cu efectul benefic al procedurilor de tip balnear şi prin lui, zilnic între orele 9.30 –19.30, de luni şi până sâmbătă in-
asocierea individualizată, a următoarelor procedee: clusiv, la telefon 0244-34.29.75 sau 0244-34.32.96, sau la
 DIETOTERAPIE (o alimentaţie corespunzătoare necesităţi- mobil 0730.087.673.
lor calorice specifice omului sănătos sau bolnav); Vă aşteptăm. Vizitaţi site-ul nostru:
 FITOTERAPIE (administrarea de suplimente alimentare www.alexandra-hofigal.ro
produse de Hofigal şi recomandate de Asociaţia de Medicină E-mail: ctn_alexandra@yahoo.com.
Anti-Aging şi agreate de COSR şi ANAD);
Director,
 AEROTERAPIE (climat ideal pentru refacere fizică şi psihi- Dr. Sissea Teodor Henri
că).
 PROCEDURI DE TIP BALNEAR, efectuate în cadrul Bazei de
tratament din incinta Complexului, astfel că oferta noastră
cuprinde : hidroterapie, electroterapie, kinetoterapie, aso-
terapie (tehnici de masaj terapeutic), reflexoterapie.

Cine vine la noi,


revine mereu!

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 31


Centre medicale

OFERTĂ SPECIALĂ să pe monitorul calculatorului. Medicul, cunoscând algoritmurile


de diagnostic, citeşte imaginile obţinute şi pune un diagnostic pre-
zumtiv. În mod normal temperatura corpului este repartizată uni-
Supunem atenţiei cititorilor revistei propunerea de colaborare pe
form pe toată suprafaţa corpului, cu excepţii de care medicul ţine
linia serviciilor medicale de diagnostic şi tratament complementar
cont. În imaginea termografică zonele cu temperatură normală
(apifitoterapie, homeopatie, masaj, reflexoterapie) oferite de:
apar în nuanţe de verde (Fig.1,2)

Temperatura de pe suprafaţa corpului este determinată, cu ex-
cepţia factorilor externi, de circulaţia periferică din ţesutul cutanat,
de intensitatea proceselor metabolice din piele (în special a celor
exoterme), de termoconductibilitatea pielii şi ţesuturilor adiacente
şi influenţa (termică) asupra lor a structurilor anatomice, organelor
interne. Acţiunea termică este de asemenea determinată de circu-
laţia sangvină şi de intensitatea proceselor metabolice din structu-
rile anatomice şi organele interne:
Şos. Colentina, nr.76, bl. 111, parter, sector 2, Bucureşti zonele corporale unde este prezent un proces inflamator
(continuare din numărul trecut)
acut (însoţit de intensificarea circulaţiei periferice) vor apărea în
imagine în paleta de culori galben-portocaliu-roşu.

TERMOGRAFIA
procesele degenerative cronice însoţite de sclerozarea ţesu-
turilor şi diminuarea circulaţiei periferice apar în imagine în paleta
de culori albastru-mov.
Termograful este destul de sensibil şi ne permite să depistăm

CLINICĂ
zone corporale cu o diferenţă de temperatură de 0,01-0,05 grade.

În ce domenii ale medicinei poate fi folosită termografia?


În prezent, termografia este folosită cu succes în următoarele
metodă de diagnostic funcţional domenii ale medicinei clinice:
Ce este termografia? 1. Diagnosticul primar al afecţiunilor care au la bază mecanismul
Termografia este o metodă de diagnostic func- inflamator în tulburarea funcţiei unor organe şi ţesuturi.
ţional relativ nouă, apărută la mijlocul secolu- 2. Diagnosticul diferenţial al afecţiunilor cu caracter inflamator faţă
lui XX. Termografia sau termoviziunea este o de cele degenerative.
metodă de diagnostic neinvazivă, nenocivă 3. Diagnosticul diferenţiat al sindromului dureros.
şi nedureroasă a peste 150 de boli şi poate 4. Monitorizarea tratamentului.
fi utilizată absolut fără nici o limită (de vâr- 5. Diagnosticul unor stări de urgenţă.
stă, sex, stare fiziologică sau patologică) la 6. Diagnosticul unor stări patologice ascunse şi nemanifestate cli-
toate categoriile de pacienţi. nic în medicina preventivă.
7. Screening diagnostic.
Care sunt principiile de bază ale
diagnosticului termografic? Ce afecţiuni pot fi diagnosticate cu ajutorul termografiei?
Examenul termografic se face cu În prezent există criterii clare de diagnostic a peste 150 de afec-
ajutorul unei camere foto spe- ţiuni ale organelor interne.
ciale care captează emisia Afecţiuni ale aparatului digestiv: afecţiuni ale esofagului,
de căldură (a razelor in- afecţiuni ale stomacului şi duodenului, a căilor biliare şi vezicii biliare,
fraroşii) de pe suprafa- a ficatului şi pancreasului, a intestinului gros.
ţa corpului uman. Fig. 3 Hipertermie umbilicală în dischinezie biliară
Imaginea ob- Fig. 4 Hipotermie paraumbilicală în disbacterioză intestinală
ţinută este
transmi- Afecţiuni cardiovasculare: distonii neurovegetative, hipertensi-
une arterială, cardiopatie ischemică, tulburări ale circulaţiei periferice
arteriale şi venoase.
Fig. 5 Imagine termografică a coapsei piciorului drept la paci-
ent diagnosticat cu boală varicoasă
Fig. 6 Imagine termografică a labelor picioarelor la un
pacient diagnosticat cu arteriopatie. În imagine se
vede clar diferenţa de culori la picioare. Laba
piciorului drept este mai rece cu 4,70 C,
fapt care vorbeşte despre un grad
avansat al bolii.

32 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Afecţiuni ale aparatului respirator: rinite, sinuzite, amigdalite, la-
ringite, traheite, bronşite, afecţiuni ale plămânilor etc.
Afecţiuni al sistemului endocrin: Termografia este extrem de
utilă în diagnosticul afecţiunilor glandei tiroide, a diabetului zaharat
(Fig.7,8)
Afecţiuni ale sistemului genital feminin: afecţiuni ale ovarelor
şi uterului.
Trebuie semnalată importanţa extrem de mare a termografiei în
diagnosticul precoce şi diagnosticul diferenţiat al patologiei glandei
mamare.
Fig. 9 Imagine termografică normală a glandelor mamare
Fig. 10 Zonă hipotermă omogenă în cadranul superior extern în
cazul mastopatiei fibrochistice.
Afecţiuni ale aparatului genital masculin: afecţiuni ale prosta-
tei şi testiculelor. Ce precauţii trebuie să respecte pacientul înaintea unui
Afecţiuni ale sistemului nervos central şi periferic: Există sem- examen termografic?
ne termografice clare pentru diagnosticul precoce al unor afecţiuni Pentru realizarea unei termograme obiective şi calitative pacien-
ale sistemului nervos central şi periferic, cum ar fi stările de astenie ce- tul trebuie să ţină cont de următoarele precauţii:
rebrală, sindrom de oboseală cronică, ateroscleroză cerebrală, hiperten- 1. Evitarea consumului de alcool sau droguri cu 3 zile înainte de exa-
siune cerebrală, afecţiuni ale nervilor periferici etc. minare.
Afecţiuni ale aparatului locomotor: afecţiuni ale coloanei ver- 2. Evitarea, dacă este posibil, a consumului de medicamente vasoac-
tebrale (tulburări de statică a coloanei vertebrale, spondiloze, discopatii, tive, psihotrope (tranchilizante, antidepresive, neuroleptice), hor-
hernii ale discului intervertebral), afecţiuni ale articulaţiilor. moni.
Fig. 11 Hipertermie pe traiectul coloanei vertebrale în scolioză în- 3. Abţinerea de la masă cu 2 ore înainte de examinare.
soţită de discopatie lombară. 4. Evitarea cu 24 de ore înainte de examinare a procedurilor fiziotera-
Fig. 12 Imagine termografică specifică unei spondiloze cervicale peutice, masajului, masajului energetic, reflexoterapiei.
însoţite de un sindrom dureros al umărului stâng. 5. Evitarea cu 24 de ore înainte de examinare a utilizării produselor
cosmetice (creme, deodorante, parfumuri etc)
Trebuie menţionat şi faptul că termografia poate diagnostica la 6. Evitarea expunerii îndelungate la soare sau alte surse de raze ultra-
timp stările de imunodeficienţă secundară care sunt întâlnite frecvent violete sau infraroşii
în ziua de azi drept consecinţă a stilului modern de viaţă, a poluării 7. Stările febrile cu t0 mai mare de 37,5 grade denaturează imaginea
mediului înconjurător şi altor factori nefavorabili. Semnele termogra- termografică.
fice ale deficitului imunitar secundar apar sub forma unei zone de hi- 8. Pentru examenul termografic al glandei mamare perioada optimă
potermie la nivelul sternului (proiecţia timusului) (Fig. 13) şi o zonă hi- este în a 10-15a zi de la începutul ciclului menstrual.
potermă pe partea internă a labei piciorului la nivelul degetului mare 9. Ţesutul adipos excesiv şi obezitatea sunt cele mai mari obstacole
(Fig.14). Prezenţa celei de a doua zone hipoterme se explică prin fap- în efectuarea unei imagini termografice obiective. Dacă pe un
tul că aceasta corespunde cu traiectul meridianului Splină-Pancreas segment al corpului grosimea pliului pielii este mai mare de
(conform Medicinei tradiţionale chineze) – meridian responsabil pen- 4 cm imaginea termografică nu va fi relevantă.
tru menţinerea homeostaziei organismului. Studiile clinice confirmă
cu o precizie de 100% diagnosticul termografic de deficit imunitar se- Aparatul permite stocarea informaţiilor, a imaginilor
cundar, cu confirmarea datelor de laborator. termografice, ceea ce facilitează compararea lor la exa-
menele ulterioare. Pentru urmărirea evoluţiei afecţiu-
Care sunt avantajele termografiei faţă de alte metode de nii se recomandă repetarea examenul termografic
investigaţie? după un interval de 4-6 luni, pentru a permite
Termografia, ca mijloc de investigaţie, face parte din arsenalul ajustarea schemei terapeutice funcţie de sta-
medicinei preventive. Este cunoscută de toată lumea vechea sintag- diul bolii.
mă „Este mai uşor să previi boala decât să o tratezi”.
ne permite să diagnosticăm mai multe boli într-o fază incipi- Dr. ALEXANDRU COSTESCU
entă, atunci când încă este posibilă stoparea evoluţiei ei prin meto- Dr. CRISTINA COSTESCU
de simple.
este o metodă nenocivă, neinvazivă şi nedureroasă pentru pa-
cient.
are un grad ridicat de precizie la stabilirea diagnosticului.
poate fi folosită fără nici o restricţie la orice categorie de paci-
enţi, fără limită de vârstă (de la nou născuţi până la vârstnici), sex, stare
fiziologică (sarcină, alăptare).
e o metodă simplă şi eficientă ce permite investigarea
unui număr mare de pacienţi în timp scurt.

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 33


Restituiri cu Ştefan Manea

Restituiri cu Ştefan Manea

Restituiri cu Ştefan Manea

Restituiri cu Ştefan Manea


Restituiri cu Ştefan Manea
Clopoţelul toamnei
Restituiri cu Ştefan Manea
anunţă începutul
Restituiri cu
Ştefan Manea unui nou an şcolar
Restituiri cu Ştefan Manea
 Cum ar trebui să fie acesta pentru starea lor de armonie biologică, psihologică şi

Restituiri cu Ştefan Manea


spirituală. Un elev vulnerabil la stresul cotidian,
elevii României? la cerinţele programelor şcolare, la criza familiei
proprii, la propria-i imunitate, nu poate deveni
 Între dezinteres şi fobie şcolară, adultul puternic, stabil biologic, sănătos mintal
nu se poate insinua şi un altfel de
Restituiri cu Ştefan Manea comportament pentru copiii care
şi cu o spiritualitate adecvată, decât dacă sun-
tem atenţi cu el, în sensul corectării deficien-
ţelor “moştenite” fără voia lui, uneori datorită
frecventează şcolile? comportamentului inconştient al părinţilor.
Restituiri cu Ştefan Manea  Clopoţelul conştiinţei noastre, - Ce afecţiuni „moderne” – să le spunem,
a tuturor, n-ar trebui să sune mai au acaparat teritoriul sacru al copilări-

Restituiri cu Ştefan Manea insistent dar şi mai „dulce”, pentru


a-i oferi şcolarului motivaţia
ei, transformând copiii, adevărate flori şi
fructe miraculoase ale vieţii, în persoane
suferinde?
învăţării, pasiunea cunoaşterii
Restituiri cu Ştefan Manea şi curiozitatea descifrării multor - O boală modernă care bântuie în multe
ţări ale lumii este obezitatea juvenilă. Care, fa-
taine, pentru el, de nepătruns? talmente, îşi prelungeşte efectul catastrofal că-
tre adolescenţă, tinereţe şi maturitate.
Restituiri cu Ştefan Manea Dialogăm pe această temă cu dl. Ing. Obezitatea generează boli cardiovasculare,
dipl. Ştefan Manea, Director General diabet, disfuncţii hormonale, tulburări ale me-
al Companiei „HOFIGAL”, ştiind că o tabolismului, digestiei, locomoţiei, dereglări ale

Restituiri cu astfel de temă îi este dragă, importantă


şi mereu ancorată în realitate.
somnului, memoriei, atenţiei.
Un copil obez este un fel de infirm biologic
şi social care nu-şi poate consuma copilăria aşa

Ştefan Manea - Stimate d-le Manea, cu ce fel de


„echipament” biologic se prezintă
actuala noastră generaţie, pentru
cum ar trebui aceasta să fie: fericită, armonioa-
să, plină de întâmplări deosebite şi cu amintiri
de neuitat!
a lua cu asalt şcoala, acest impe-
riu cam dezlânat şi hodorogit ?
Restituiri cu Ştefan Manea
- Dacă avem în vedere fap-

Restituir
tul că încă de la naştere, pro-
centul copiilor sănătoşi bio-
logic, ce bat la porţile vieţii,
este descurajant de mic
(5%!!!) putem avea moti-
ve de îngrijorare privind

34 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Restituiri cu Ştefan Manea

- Merită completat acest tablou şi cu


consecinţele pe care obezitatea dar şi
alte boli (cancerul juvenil, de exem-
plu) le au asupra psihicului acestor
copii. La acestea se adaugă un simp-
tom social în expansiune necontrola-
tă, specific unui număr împresionant
de mare de familii. Este vorba de ab-
senţa unui părinte (uneori a amân-
doura) din perimetrul căminului. Fie
plecat în străinătate, fie copleşit de
treburi profesionale, faţă de care se
arată chiar dependent. Lipsa de afec-
ţiune, de securitate emoţională, de
implicare reală a părinţilor în viaţa
cotidiană a copilului (indiferent de
vârsta acestuia), generează un sistem
conflictual intrapsihic de mare rezo-
nanţă. Urmările acestui tip de agre-
siune subversivă la adresa persona-
lităţii elevului în plină formare sunt
întotdeauna pe termen lung şi colo-
rează dramatic existenţa lui viitoare.

- Şi eşecurile şcolare şi oboseala fizică


sau psihică resimţită de mulţi elevi, datori-
tă supraîncărcării programei, contribuie la
debilitarea organismului aflat în plină creş-
tere. Se mai adaugă sentimentul de inutili-
tate faţă de anumite materii de studiu, faţă
Ing. chim Ştefan Manea, într-un dialog pe teme de educaţie medicală şi fitoterapeutică cu elevii şi cadrele
de care elevul nu are motivaţie, nu se sim- didactice de la Colegiul “Mihai Eminescu” din Capitală
te atras sau nu are realmente aptitudinile
necesare. Profesorii sunt, în multe situaţii, redresare a acestei stări de lucruri şi acţiuni, nutrim speranţa să ne implicăm
depăşiţi de fenomenele de criză în care se precare. Bate la uşă Noul An Şcolar tot mai mult şi mai spornic în acest dome-
află educaţia, învăţământul, societatea ci- niu fundamental: sănătatea elevilor, prin
şi mâine – poimâine se instalează în
vilă. Este mai vizibilă ca oricând necesita- conştientizarea rolului şcolii şi al familiei în
existenţa a sute de mii de copii. Care
tea cabinetului medical la nivelul şcolii. alimentaţia elevului.
copii se cer protejaţi, emulaţi, ocro-
Medicul este singurul capabil să corecteze
la timp orice derapaj al sănătăţii. tiţi, educaţi, respectaţi şi preţuiţi, ei
fiind aurul nostru cenuşiu. Să nu uităm niciodată că:
Noi, adulţii responsabili, nu avem ”suntem ceea ce mâncăm”,
- N-ar trebui, d-le Manea, „clopoţe- “gândim corect când suntem sănă-
lul” conştiinţei noastre naţionale să voie să fim corigenţi sau… repetenţi
toşi”,
se revigoreze şi să creeze acel reviri- la şcoala vieţii, atunci când este vor-
„viaţa este frumoasă când rezultate-
ment mult aşteptat pentru generaţia ba de copiii din bănci.
le muncii îţi dau satisfacţie şi-ţi creează pa-
tânără, în care ne punem noi, adul- siuni”.
- Nu cred în “educaţia” formată prin te-
ţii, speranţele viitorului?
lefon, televizor sau Internet. Compania
Dumneavoastră deja reprezentaţi o Iată sensul vieţii văzut de predecesorii
„HOFIGAL”, eu însumi, ne-am propus
voce autorizată şi competentă, pen- noştri de secole. Nu permiteţi ca “viaţa fru-
de mai multă vreme câteva programe de
tru a stimula anumite programe de moasă şi împlinită” să fie confundată cu fai-
anvergură regională sau naţională. În nu-
ma şi banii.
mărul precedent al revistei noastre am
În acest sens, lumea civilizată a intro-
prezentat date privind „Campania de pre-
dus în hrana copiilor, obligatoriu în unele
venţie medicală şi educaţie fitoterapeuti-
ţări, produse pe bază de spirulină, cătină,
că” în şcolile şi liceele Capitalei. Este o acţiu-
vitamine naturale, iar în alte ţări se face o
ne pe care o derulăm prntr-un parteneriat
“educaţie”, o “şcolarizare” a diriginţilor, pen-
special cu Serviciul de Analiză şi Prevenire
tru a-şi înţelege rostul informal dar şi de
a Criminalităţii din cadrul Poliţiei Capitalei
cunoaştere amănunţită a stării copiilor.
şi presupune întâlnirea mea personală cu
elevii şi cadrele didactice la ei acasă, adică Interviu realizat de
la şcoală. Prin intermediul acestor iniţiative Psiholog Maria Şerban

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 35


Parteneriat

B.E.N.A. şi Hofigal – parteneri în studiul privind


percepţia publică a impactului asupra sănătăţii umane
datorat Organismelor Modificate Genetic - OMG
În perioada 16-19 iunie 2009, Asoci- suport acoperă problematici prioritare
atia Balcanică de Mediu (Balkan Environ- pentru fiecare ţară, iar rolul ştiinţific al mo-
mental Association – B.E.N.A.) în colabo- nitorizării devine extrem de important în
rare cu Ministerul Mediului şi Padurilor din procesul de luare a deciziilor.
Turcia, Universitatea Namik Kemal, autori-
tăţile locale reprezentate de municipalita- Cea de a doua ediţie a Workshop-ului
tea şi Guvernatorul din Tekirdag, au orga- Internaţional „Impact of Environmental
nizat lucrările Simpozionul Internaţional Pollution on Public Health” s-a desfăşurat
„Sustainable Development in Southeast în perioada 16-19 iulie şi a fost organizat
Europe” (Dezvoltare durabilă în sud-es- de Universitatea Transilvania, Facultatea
tul Europei). La acest eveniment au parti- de Medicină, în colaborare cu Balkan Envi- na Conf. dr. Anca Maria Moldoveanu, din
cipat oameni de ştiinţă, cadre universita- ronmental Association – B.E.N.A. şi Primă- cadrul Universităţii de Medicină şi Farma-
re, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ria Braşov, acestora alăturându-se Colegiul cie „Carol Davila” Bucureşti a fost prezentat
autorităţilor locale din Albania, Bosnia şi Medicilor, Ordinul Asistenţilor Medicali şi un raport intermediar care indică faptul că
Herţegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia, Moaşelor, Forumul Medical din Braşov. Pre- în România, populaţia deţine foarte puţine
Olanda, Serbia, România, Turcia şi Ucraina. şedintele Comitetului de organizare, Conf. cunoştinţe privitoare la utilizarea organe-
univ. dr. Marius Moga, din cadrul Facultă- lor cu modificări genetice. Este foarte po-
ţii de Medicină, Universitatea Braşov, a re- sibil ca mulţi dintre cei care au câteva cu-
unit în cadrul manifestării profesori univer- nostinţe despre această tematică să aibă
sitari şi studenţi din ţări europene precum: rezerve în utilizarea produselor care conţin
Austria, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania, organisme modificate genetic. Studiul face
Grecia, Italia, Moldova, Muntenegru, Polo- o încercare de a evalua percepţia, precum
nia, Serbia, Turcia, Ungaria şi România. şi acceptul public al acestui tip de produse.
Grupul ţintă îl reprezintă populaţia instru-
Specialiştii şi experţii în domeniu au ită din centre urbane mari (cum ar fi cen-
prezentat rezultate ale unor cercetări re- trele universitare). Toate aceste aspecte se
cente privind impactul poluării mediului vor explora prin aplicarea unui chestionar
Problemele sociale, economice, dar şi asupra sănătăţii publice, precum şi relaţia specializat, care să furnizeze informaţii re-
de mediu indică existenţa unor premize dintre mediul academic şi industrie. levante. Pentru acest studiu va fi folosită
comune privind dezvoltarea durabilă şi ca- Programul ştiinţific a cuprins cinci sec- infrastructura B.E.N.A. din România şi din
pacitatea instituţională în ţările din regiu- ţiuni tematice: impactul mediului asu- regiunea balcanică.
ne. Lucrările prezentate au subliniat diferi- pra sănătăţii publice, poluarea aerului Concluziile finale vor fi prezentate în
te aspecte de mediu, dezvoltare durabilă – schimbari climatice, poluarea solului cadrul Simpozionului International SIMI
şi energii neconvenţionale, implementa- – remedii, biologie- biodiversitate-po- 2009 „Mediul şi Industria”, organizat de
rea legislaţiei comunitare în regiune, ar- luarea apelor. catre Institutul Naţional de Cercetare-Dez-
monizarea cu directivele Uniunii Europene voltare pentru Ecologie Industriala – ECO-
vizând reducerea emisiilor de CO2, dar şi a IND, Societatea de Chimie din România
diferitelor forme de energii regenerabile. – Comisia Chimia şi Ingineria Mediului şi
Integrarea unui management corect pri- B.EN.A., în perioada 28-30 octombrie 2009,
vind sănătatea publică, siguranţa şi protec- în localul Bibliotecii Academiei Române
ţia mediului, constituie principalul obiectiv din Bucureşti.
pentru introducerea conceptului de dura-
bilitate şi de consolidare a capacităţilor în Drd. MARIANA GOLUMBEANU
procesul de planificare şi implementare a
politicilor specifice privind minimalizarea
riscului de poluare şi optimizarea indicato-
rilor cost/beneficiu ai părţilor interesate.
Alte lucrări s-au axat pe activităţi de
monitorizare desfăşurate în zone critice Urmare a colaborării între B.E.N.A. şi Ho-
din diferite ţări din sud-estul Europei; au figal, în cadrul proiectului intitulat: Percep-
fost prezentate concentraţiile de substan- ţia publică a impactului asupra sănătăţii
ţe toxice, metale grele, pesticide, organo- umane datorat Organismelor Modificate
fosfaţi, radionuclizi etc. Aceste activităţi- Genetic în România, coordonat de Doam-

36 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Eveniment

BALKAN ENVIRONMENTAL ASSOCIATION


B.E.N.A.
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki
P.O. Box 141, 57400-Sindos, Thessaloniki, GREECE
Tel. +30-2310-791420, Fax: +30-2310-791300,
E-mail: bena@gen.teithe.gr http://www.gen.teithe.gr/~bena

Manifestări 2009
Workshop Internaţional Participare HOFIGAL Export Import SA:
l “Cercetări privind creşterea valorii
A 4-a Conferinţă
“Relaţia mediu - nutriţie - sănătate nutritive a produselor de panificaţie Internaţională
prin utilizarea Spirulinei”
în cadrul politicii U.E.”
Autori: Ing. Monica Dinu, Ing. Ştefan Ma- organizată de B.EN.A.
16-17 ianuarie 2009 nea, Farm. Gabriela Vlăsceanu, Chim. Alina şi municipalitatea
Galaţi, România Dune, Ing. Gabriela Rotaru
l “Argumente pentru utilizarea vinuri- Katerini/Grecia
lor medicinale de către pacienţii cu sin-
drom X metabolic”
“Calitatea vieţii şi posibilităţi
Autori: Farm. Gabriela Vlăsceanu, Ing. Şte- de dezvoltare în cadrul unui
fan Manea, Ing. Mircea Bulancea mediu sigur”

Al 44-lea Congres
Internaţional de
Agricultură, organizat
de Universitatea din
Zagreb şi Universitatea
din Osijek, în colaborare
Organizat de : cu B.E.N.A.
n Asociaţia Balcanică de Mediu (B.E.N.A.)
16-20 februarie 2009
n Academia Română de Ştiinţe Agricole şi
CROAŢIA Al 2-lea Workshop
Silvice
n Universitatea “Dunărea de Jos” - Faculta- Internaţional organizat
tea de Biotehnologie - Facultatea de Ştiin-
ţa şi Ingineria Alimentelor
de Universitatea din
n Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Alba Iulia şi B.EN.A.
Veterinare – USAMV
n Institutul de Bioresurse Alimentare “Managementul şi protecţia
sustenabilă a mediului”
6-7 mai 2009 -
Alba Iulia, România

Participare HOFIGAL Export Import SA:


l “Verificarea contaminării microbiene
din produse nesterile pe bază de vin şi
plante medicinale”
Autori: Manea Ştefan, Vlăsceanu Gabriela,
Dune Alina, Mocanu Dănuţ

- continuare în pagina 38 -

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 37


Eveniment

- continuare din pagina 37 - l“OMG-urile şi perceperea lor de către


populaţia oraşului Bucureşti”,
l “Proprietăţile antimicrobiene ale su- Autori: Moldoveanu Anca, Vlăsceanu Ga-
plimentelor alimentare şi cosmeticelor briela, Moldoveanu A.C.
naturale fără conservanţi”,
Autori: Popescu Carmen, Ciolea Maria
l “Valorificarea superioară a biomasei
(=deşeu) rezultată din procesul de vini-
Al 2-lea Workshop
ficare” Internaţional
Autori: Ciolea Maria, Popescu Carmen
organizat de B.E.N.A. Autori: Manea Ştefan, Tamaş Viorica, Rizea
Gabriela, Ivopol Gabriel
şi Universitatea l“Lipazele - enzime lipolitice de mare
“Transilvania,” Braşov importanţă în alimentaţie- determinarea
lor din anumite produse vegetale ca po-
Facultatea de Medicină tenţiale surse de suplimentare a hranei “
16-18 iulie 2009 Autori: Tamaş Viorica, Ivopol Gabriel, Cozea
Braşov, România Andreea

Participare HOFIGAL Export Import SA:


În paralel cu prezentarea lucrărilor s-a des- l “Suplimente alimentare naturale pe Simpozion Internaţional
făşurat o masă rotundă, intitulată: “Public
Perception of the potential human im-
bază de complexe fitochimice cu pro- “Mediul şi Industria”
prietăţi depurative şi detoxifiante, des-
pact of genetically modified organis- tinate protecţiei organismului uman în “SIMI 2009”
ms” (Percepţia publică asupra impactului contextul biodiversităţii, poluării şi al 28-30 octombrie 2009
uman datorat Organismelor Modificate alimentaţiei puternic procesate”
Genetic - OMG), urmare a colaborarii din- Autori: Manea Ştefan, Tamaş Viorica, Ivopol
tre B.E.N.A. şi HOFIGAL Export Import SA Gabriel, Ionescu Florian ECO IND
Bucureşti. Biblioteca Academiei Române,
Bucureşti, România
Al 3-lea Simpozion Participare HOFIGAL Export Import SA:
l“Percepţia publică a impactului asu-
Internaţional organizat pra sănătăţii umane datorat Organis-
de Universitatea Namik melor Modificate Genetic - OMG”
Autori: Moldoveanu Anca, Vlăsceanu Ga-
Kemal, Ministerul briela
Mediului şi Pădurilor din lOMGurile – argumente pro şi contra”
Autori: Vlăsceanu Gabriela, Alexe Steluţa, Po-
Turcia, Asociaţia Turcă Conferinţă Internaţională ulis Ivopol Maria, Constantinescu Mihaela
a Produselor Chimice şi organizată de
B.E.N.A. Universitatea din Tirana,
16-20 iunie 2009 Facultatea de Ştiinţele
Tekirdag-Istanbul, TURCIA Naturii şi B.E.N.A.
Participare HOFIGAL Export Import SA: 18-21 septembrie
l “Suplimente alimentare naturale ne- Tirana, ALBANIA
cesitate pentru contracararea efectelor
alimentelor industriale moderne puter- Participare HOFIGAL Export Import SA:
nic procesate” l “Valorificarea unor extracte din se-
Autori: Manea Ştefan, Tamaş Viorica, Ivopol minţe de Momordica charantia - plantă
Gabriel aclimatizată în România, pentru reali-
zarea de produse cosmetice de protec-
ţie contra poluanţilor din mediu “
Autori: Tamaş Viorica, Cruceanu Liliana, Co-
zea Andreea, Neagu Mihaela, Plăiaşu Raluca
l “ Stimularea capacităţii de apărare a
organismului uman în contextul me-
diului poluat prin folosirea de prepara-
te naturale cu proprietăţi puternic anti-
oxidante “

38 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Eveniment

Manifestare ştiinţifică de tradiţie


în domeniul produselor cosmetice
În perioada 1-5 iunie, So- în Sala de Conferinţe a UTI, iar
cietatea Română a Chimiştilor lucrările simpozionului s-au
Cosmetologi (SRCC), în cola- desfăşurat în Facultatea de In-
borare cu Universitatea Teh- ginerie Chimică şi Protecţia
nică “Gh. Asachi” Iaşi (UTI), a Mediului în zilele de 3 şi 4 iu-
organizat 2 evenimente im- nie. Pe întreaga perioada a ma-
portante în domeniul educa­ nifestării, în holul facultăţii a
ţiei şi cercetării ştiinţifice în funcţionat o expoziţie cu pro-
zona produselor cosmetice şi dusele cosmetice ale firmelor
de îngrijire. producătoare şi distribuitoare.
Primul a fost Al 9-lea Sim- “Manifestare ştiinţifică de tradi-
pozion Internaţional de pro- ţie în domeniul produselor cos-
duse cosmetice şi aromati- metice, de îngrijire şi chimico-
zante din România, care s-a casnice, singura de acest fel din
desfăşurat în acest an sub ge- România, reuneşte de fiecare
nericul “Cosmetologia - dome- dată participanţi de profesii di-
tologi, specialişti din industrie, Departament Cercetare-Dez-
niu multidisciplinar”. Deschide- verse: cadre didactice, cercetă-
marketing şi legislaţie, atât din voltare & Terapii Noi.
rea festivă a avut loc pe 1 iunie tori, chimişti, farmacişti, derma-
ţară, cât şi din străinătate”, a de- Hofigal a fost unul din-
clarat Prof.dr.ing. Maria Lungu, tre sponsori şi concomitent,
preşedintele SRCC. expozant; au fost prezentate
Cel de al doilea eveniment la standul companiei produse-
a fost “Ecaterina Merica Educa- le de tip: gemoderivate şi cos-
tion Programme in Cosmetics”, metice. În cadrul programului
iniţiat şi finanţat de Federa- ştiinţific, din partea Hofigal au
ţia Internaţională a Societăţi- fost prezentate 2 lucrări: ”În-
lor Chimiştilor Cosmetologi, în grijirea corporală şi a pielii
memoria primului preşedinte prin gemoterapie”- Raiciu Da-
a SRCC. La eveniment au par- niela (conferinţă) şi “Noi pro-
ticipat din partea compani- duse biocosmetice pe bază de
ei Hofigal, Chim. Daniela Rai- antioxidanţi naturali de origi-
ciu – Departament Marketing, ne vegetală”- Manea Ştefan,
Ing. chim. Georgeta Alexandru Carabela Viorica, Tamaş Viori-
şi Ing. chim. Carabela Viorica - ca, Alexandru Georget (poster)

Reuniune Naţională de Istoria Farmaciei


Societatea Română de Istoria Far- din domeniul farmacognoziei, fitoterapi-
maciei (S.R.I.F.), Universitatea „Dunărea ei şi farmaciei, abordate din perspectivă
de Jos“ Galaţi - Facultatea de Medicină şi istorică:
Farmacie, în colaborare cu Colegiul Farma-  “Plantele aromatice şi uleiurile
ciştilor au organizat la Galaţi a XV-a Reu- volatile – sursă naturală de remedii be-
niune Naţională de Istoria Farmaciei, în poster, înscrise într-o tematică extrem de nefice pentru sănătatea oamenilor”
zilele de 18-20 iunie 2009. interesantă şi complexă: Autori: Farm. Florisandra Tiutiu, Farm.
Au fost susţinute peste 100 de lucrări, Remedii naturale în practica farma- Liliana Ivopol, Biolog Iuliana Crişan
prezentate prin comunicări orale sau ca ceutică de-a lungul timpului; “Problema colecţiilor muzeale de
Etica şi deontologia farmaceutică în istoria farmaciei existente în România şi
diferite perioade; soluţionarea viitorului lor”
Reglementări privind asistenţa far- Autori: Farm. Gabriela Vlăsceanu,
maceutică a populaţiei în diferite perioade; Col.(r) Dr. Farm. Constantin Iugulescu
Creatori de muzee, colecţii muzeale şi “Remedii naturale vegetale în
farmacii istorice pe teritoriul României. practica mânăstirească de-a lungul tim-
Compania Hofigal a fost reprezen- pului. Denumiri dacice de plante medi-
tată de un grup de specialişti care au şi ca- cinale şi aromatice”
litatea de membrii ai Societăţii Române Autori: Ing.chim. Ştefan Manea, Farm.
de Istoria Farmaciei (S.R.I.F.), prin lucrări Gabriela Vlăsceanu

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 39


Editorial

- continuare din pagina 1 - al cartofii prăjiţi), grătare sau mese organismului şi întărirea sistemului imu-
fără grăsimi animale, alimente cu nitar sunt Postul şi Rugăciunea. Oamenii
Asupra activităţii sistemului imu- E-uri, băuturi carbogazoase; de ştiinţă au clarificat că Rugăciunea fa-
nitar au influenţă glandele cu secre- vorizează reducerea tensiunii arteriale,
linsuficienţa tuturor vitaminelor
ţie internă ca: hipofiza, suprarenale- ieşirea din stres şi depresie, înlătură ne-
lipo şi hidrosolubile (A,D,E,F, şi C, B,
le, glandele sexuale, precum şi ficatul. liniştea şi insomnia. Am tras concluzia:
acid folic, valină, etc.) şi a micro- şi
Rolul exact al ficatului asupra sistemu- Rugăciunea este un bun remediu împo-
macro-elementelor;
lui imunitar încă nu este cunoscut, dar triva tuturor afecţiunilor”.
multe boli ale ficatului influenţează lmod de viaţă pasiv; Iată cât de mare era şi Eminescu al
sistemul imunitar. În afară de limfoci- nostru când spunea „Natura are soluţii
lstresul şi excitarea nervoasă în-
te, în organism există şi celule numite la toate”, deci respectă Natura pentru
delungată;
macrofage (celule mari, imobile) dis- că te respecţi şi te aperi pe tine.
puse în anumite ţesuturi. Acestea se lfumatul, abuzul de alcool şi nar-
hrănesc cu microorganisme străine, le coticele; Doresc să spun câteva cuvinte des-
prind şi le digeră. Imunitatea puternică lpoluarea mediului înconjurător; pre un subiect mult discutat în televi-
distruge nu numai microorganismele ziuni şi nu numai:
străine ci şi celulele-mutant formate în lutilizarea excesivă a medicamen-
organism. telor de sinteză (antibiotice, anti- NUTRIŢIA RAŢIONALĂ
Limfocitele sunt capabile să deose- concepţionale, preparate hormo- Nutriţia raţională este condiţia imu-
bească celulele mutante de cele nor- nale, corticosteroide, etc); nităţii stabile şi a sănătăţii trainice. Deci,
male (se cunosc chiar şi modurile de lnu în ultimul rând, se constată alimentaţia corectă este esenţială. Me-
acţiune, de exemplu prin filmare). că „sărăcia sufletească” este unul reu se pune problema cum să te hrăneşti
dintre principalii factori de scăde- corect pentu a susţine imunitatea?
Rolul re a imunităţii. Studii îndelungate În primul rând, hrana trebuie să
imunităţii arată că „sărăcia sufleteacă” indu- conţină cantitatea necesară de vitami-
ce stări de degradare a sistemu- ne – în totalitatea lor – nu astăzi o par-
Zilnic, din mediul înconjurător ajung te şi mâine altă parte, cum se întâmplă
lui imunitar, iritare nervoasă, ne-
în organism miliarde de microorganis- în regimurile disociate (care de fapt,
împlinire sufletească, pierderea
me (bacterii, viruşi). Multe dintre aces- opresc procesul de anaboliză).
credinţei, dezechilibru psihic, în-
tea sunt capabile să provoace afecţiuni Forţele imunitare (de apărare) ale
locuirea stărilor de bine cu răuta-
grave, inclusiv boli incurabile. organismului sunt în directă depen-
te şi invidie – toate, surse serioase
Fără imunitate, organismul nu poa- denţă de conţinutul de vitamine A,C,E
de apariţie a radicalilor liberi şi de
te supravieţui. Iată de unde rolul co- (grupul de vitamine care susţin anti­
schimbare a sistemelor enzimati-
vârşitor al sistemului imunitar, iată oxidanţii ce apără organismul de toate
ce normale.
de ce sănătate = sistem imunitar. Mai tipurile de afecţiuni, inclusiv cancer).
mult, imunitatea este capabilă să con- Cum am mai prezentat rolul aces-
Când imunitatea slăbeşte, determi-
troleze creşterea şi dezvoltarea celule- tor vitamine, doresc, pe scurt numai,
nată de factorii de mai sus, agenţii pa-
lor proprii organismului. În organism să reamintesc esenţialul:
togeni se activează şi încep să se răs-
apar mereu modificări neprevăzute şi
pândească în tot organismul; aşa apar
de regulă, modificări cu mutaţii, care Vitamina C – insuficienţa duce la
bolile. Deosebit de importante sunt
duc la îmbătrânire prematură a anu- scăderea drastică a sistemului imuni-
mecanismele autoimunitare în astm,
mitor ţesuturi şi de aici, sindromul de tar în lupta contra infecţiilor.
colite, cancer, parazitoze etc.
oboseală cronică, sindromul imunode- Atenţie! Vitamina C se distruge în
Curăţarea sufletului este un factor
ficienţei, sindromul distrofiei celulare, mare parte prin prelucrarea termică a
esenţial în păstrarea sistemului imu-
scăderea energiei necesare reacţiilor legumelor şi fructelor. În organism se
nitar, spune un mare savant rus. „Eli-
chimice, modificarea tuturor procese- poate păstra circa 4 ore. Vitamina C în
beraţi-vă de ură! Omul, capabil să se
lor reglatorii (endocrine, nervoase etc) prezenţa flavonoizilor devine mult mai
împotrivească bolii, întotdeauna poar-
Se consideră că procesul de reîno- activă şi necesarul organismului scade
tă în sine bucuria. Noi trebuie să fim fe-
ire a celulelor în organism se produce până la de 5-6 ori, adică 100 g la 4 ore.
riciţi, asemănător copilului care a pri-
în 8-10 ani. Zilnic, celulele se divizează
mit un cadou. Noi avem un cadou mare
şi se înlocuiesc una pe alta. Prin acest
– VIAŢA”.
proces, celulele mutante sunt distruse.
Gândurile bune împrospătează şi
curăţă spaţiul. Gândurile sunt precum
Imunitatea este redusă de o serie
un magnet, care atrage spre sine gân-
de factori ca:
durile asemănătoare. M. Kënlehner,
lalimentaţie neraţională: diete autor al cărţii Şapte stâlpi ai sănătă-
severe, produse culinare prepara- ţii, spune: „mijloace puternice pentru
te numai termic, prăjeli (în speci- dezvoltarea spiritualităţii şi curăţarea

40 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Editorial

De aceea, Hofigal a realizat FlavoVit Pentru că vine toamna, specialiş- Trebuie adăugat şi că spirulina nu
C500 pentru adulţi şi FlavoVit C200 pen- tii ne dau un sfat ca să nu luăm gripa are efecte adverse şi astfel înţelegem
tru copii, cu activitate net superioară (de orice fel): luaţi în doze suficiente vi- necesitatea consumului permanent.
vitaminei C simple sau în alte combi- tamina C împreună cu vitamina A şi E. Cantitatea de 3-5 g pe zi ne poate adu-
naţii. Chiar dacă am lua gripă, va fi o formă ce o completare a dietei zilnice.
uşoară, faţă de cei care nu iau aceste
Vitamina A – această vitamină sti- vitamine. Hofigal a realizat şi alte produse pe
mulează organele cu secreţie internă, bază de Spirulină, cum ar fi de exem-
procesele creşterii în organism, funcţi- Am putea vorbi şi de complexul plu:
onarea corectă a pielii şi a membrane- de vitamine B, care de care mai im-
lor, participă la formarea de proteine şi portantă. PROTEIN FORŢĂ, produs care pre-
glucide. Prezenţa acestei vitamine în ia proprietăţile afrodisiace ale ţelinei,
organism măreşte rezistenţa organis- Nu uitaţi: prin fierberea alimente- dar şi alte proprietăţi sinergice, du-
mului la infecţii, iar insuficienţa este ca- lor vitaminele se distrug! când la capacităţi speciale în comba-
uza majoră a tulburării vederii. Tot lip- terea anemiei, de adjuvant în tratarea
sa vitaminei A duce la apariţia ridurilor Aş dori să readuc în actualitate câ- imunodeficienţelor secundare (în ca-
premature, uscarea şi cojirea pielii, fra- teva din produsele Hofigal care contri- zul infecţiilor cronice, dezechilibrelor
gilitatea unghiilor şi a părului, inclusiv buie din plin la o alimentaţie raţională nervoase şi stărilor depresive).
albirea acestuia. Cercetările ultimilor şi care pot sprijini sistemul imunitar:
ani, unanim recunoscute, arată că vita- SPIRULINA CU EXTRACT TOTAL
mina A (mai ales cea naturală provenită Spirulina. Cu un conţinut de ex- DE CĂTINĂ a fost creată pentru a îm-
din β-caroten) încetineşte îmbătrâni- cepţie în vitamine (A, complex B, D, E, bina virtuţile de excepţie a două plan-
rea organismului şi ajută la menţine- K), minerale (Ca, K, Na, P, Mg, Fe), ami- te ce se pot completa şi pot reprezenta
rea pielii netede şi elastice. Iată de ce noacizi (8 esenţiali şi 15 neesenţiali). alimentul ideal. Extractul de cătină din
uleiul de cătină (obţinut în condiţii de Este cea mai bogată sursă de proteine frunze tinere, scoarţă, rădăcină şi fruct
păstrare a enzimelor) este sursa ideală asimilabile (85-90%) faţă de carnea de aduce proactiv toate micro- şi macro-
de vitamina A. De altfel, până nu de- vită (20%), de exemplu, iar timpul de elementele unei nutriţii ideale, care
mult, se considera că numai produsele absorbţie este de 4-5 ori mai rapid. asigură creşterea sistemului imunitar.
animale: smântâna, untul, laptele, fica-
ldetermină echilibrul nutriţional
tul, peştele sunt baza obţinerii vitami- Doresc să vorbesc şi despre produ-
atât de important pentru sistemul
nei A. Aceasta, ca atare, nu se găseşte sul POLIVITAMINE - NATURALE DE
imunitar;
în produse vegetale, însă acestea dau HOFIGAL cu CALCIU şi MAGNEZIU.
organismului provitaminele: carotenul lcreşte vitalitatea, prelungeşte ti- Completarea uleiului de cătină cu toa-
şi carotenoidele care se transformă în nereţea, întârzie îmbătrânirea, fiind te vitaminele necesare organismului şi
vitamina A în intestinul subţire. Sur- poate cel mai bun remediu geria- păstrarea întregului sistem enzimatic
se de caroten: morcov, tomate, ardei tric; al cătinei face ca sărurile de Ca şi Mg în
roşu, salată verde, spanac, măceşe. Do- prezenţa fosforului şi potasiului, să fie
lînlătură fenomenele de oboseală
resc să remarc din nou acest miracol al foarte uşor asimilabile. Din acest punct
şi asigură un tonus ridicat;
naturii SPIRULINA, care conţine de 29 de vedere produsul este inegalabil!
ori mai mult β-caroten decât morcovul lare conţinut important de fico- În această grupă, a menţinerii siste-
(246 mg/100 g faţă de 8,4/100 g). cianină şi superoxid-dismutază mului imunitar la nivel ridicat, pot fi in-
(110.000 unităţi/100g), ceea ce ex- cluse mai multe produse: Se-Spirulin,
Vitamina E – asigură asimilarea plică capacitatea mare de neutrali- Hof.Imun şi Hof.Imun Forte (chiar de-
normală a oxigenului de către orga- zare a radicalilor liberi. numirea sugerează importanţa pentru
nism şi împiedică procesul oxidării. Ea, l accelerează procesele de produ- sistemul imnunitar), Reglacid, Lico-
alături de Coenzima Q10, asigură echi- cere a anticorpilor, asigurând cea prostat, Coenzima Q10 în ulei de căti-
librul energetic. S-a constatat că lipsa mai bună protecţie împotriva mi- nă forte şi altele, despre care o să dis-
ei aduce în prim plan simptomele îm- croorganismelor invadatoare. cutăm în numerele următoare.
bătrânirii.
Consumul de spirulină prezintă Un alt factor important este:
multe avantaje în completarea raţiei MODUL DE VIAŢĂ ACTIV
raţionale de hrană. Iată câteva avanta-
je: conţine de 20 ori mai mult fier (83,8 Ştiinţa arată că, pentru fiecare din-
mg/100g) faţă de renumitul spanac tre noi, regula indiscutabilă după care
(4,1 mg/100g), de 12 ori mai mult fier să ne ghidăm trebuie să fie păstrarea
decât ficatul de vacă (6,5 mg/100g) şi unui ritm înalt de viaţă.
lista poate continua...
- continuare în pagina 42 -

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 41


Editorial

- continuare din pagina 41 - 1. Enzimele vă întăresc sistemul imu- Gemoterapia


nitar, făcându-vă mai puţin vulnerabili
la boală, mai ales la răceală şi la viruşii Ca ştiinţă, în România este prac-
Printr-un mod activ de viaţă, omul gripei; tic total ignorată, atât de învăţământ,
este atras de muncă, nu este închis în 2. Enzimele vă redau vitalitatea şi cât şi de cercetare şi practica medica-
sine, nu trăieşte numai pentru a trece energia pe care le-aţi avut în copilărie; lă. Gemoterapia clinică este practica-
timpul. Fiecare mişcare, fiecare activi- tă doar de un număr redus de medici
3. Enzimele vă înfrumuseţează din
tate musculară, trebuie să-ţi dea şi sa- (cu pregătire generală, dar care îşi fac
interior, dând strălucire părului, rezis-
tisfacţia reuşitei mentale şi spirituale, renume prin rezultatele practice obţi-
tenţă unghiilor şi elasticitate pielii;
realizându-se un consum echilibrat de nute).
4. Enzimele vă permit să utilizaţi din În lucrarea Compendiu de Gemo-
energie. La fiecare activitate, respira- alimente toate substanţele nutritive;
ţia se accelerează, devine mai adâncă, terapie Clinică – Fernando Pitera reu-
5. Enzimele restabilesc eficienţa şi şeşte să pună bazele unui nou dome-
contracţiile inimii devin mai energice,
eficacitatea sistemului digestiv.” niu, anume cel al chimiei universului
furnizând o cantitate mai mare de oxi-
gen şi substanţe nutritive necesare or- celular şi al programului genetic al
Studiul enzimelor este relativ nou, dezvoltării celulare. Se arată astfel că
ganelor şi ţesuturilor, toate acţionând
deşi ele se folosesc de foarte mult timp, originea vieţii pe pământ în lumea ve-
în sensul în care omul îşi poate ţine în
iar Dr. Ellen W. Cutler este o autoritate getală şi animală este comună, că „Pro-
mişcare “ceasul vieţii”. Inactivitatea, lip-
în materie pe plan mondial. Vă mărtu- iectantul general”, “Atotputernicul”,
sa de idei pozitive stimulatoare pentru
risesc că acest domeniu fascinant ne are aceleaşi legi ale vieţii. Viaţa celula-
creier, frânează mersul acestui ceas al
preocupă pe mine şi colectivul de cer- ră este o succesiune de reacţii chimice
vieţii.
cetare Hofigal, de mulţi ani. (30.000 reacţii pe minut), iar ordinea şi
Psihologii şi neurologii confirmă
faptul că în urma fiecărei stări de bu- disciplina acestora dau măreţia siste-
lProdusul REDIGEST, creat acum mului imunitar.
curie, de fericire, de mulţumire sufle-
16 ani, cum am mai spus de multe ori, Citez: „Mişcarea valurilor mării şi
tească, în organism creşte numărul
este un conglomerat de enzime de la pulsarea limfei în firele de iarbă legănate
celulelor de apărare, deci se întăreşte
pasăre (a cărei alimentaţie este aproa- de vântul de seară este acelaşi ritm care
sistemul imunitar.
pe identică cu a omului). Ei bine, acest străbate vasele corpului meu” (R. Tago-
produs corespunde exact acelor pro- re). Iată aşadar, o intuiţie care astăzi are
Apariţia mai multor ştiinţe noi (care
prietăţi ale produselor enzimatice cita- legi şi date măsurabile. Celulele orga-
din păcate, în facultăţile de medicină
te din cartea scrisă de Dr. Ellen W. Cut­ nismului uman sunt în sisteme şi orga-
din România nu îşi găsesc locul în pro-
ler. ne similare cu cele ale plantelor. Iată
gramele de învăţământ), precum: En-
zimologia, Gemoterapia, Medicina strânsa legătură a sistemului imunitar
lAm mai creat şi alte produse en- uman cu pădurea. De aceea, se spune
vibraţională etc. fac posibile noi abor-
zimatice, cum ar fi CĂTINOFORT - cu că pădurea şi destinul proteic al omu-
dări şi viziuni asupra rolului comporta-
enzime de origine vegetală, de aceas- lui vor constitui medicina viitorului.
mentului nostru faţă de noi înşine, cu
tă dată. Sistemul imunitar este, de exem-
impact puternic în sensul creşterii sis-
temul imunitar. Totodată, se aduc în plu, puternic influenţat de câteva ge-
lDe curând, am realizat REDIGEST moderivate. Plante precum cătina, po-
mâna şi mintea medicului noi posibi-
PLUS, un produs care păstrează toa- rumbarul, măceşul şi viţa de vie, au
lităţi de a privi boala, bolnavul şi siste-
te proprietăţile REDIGEST-ului, căru- influenţă directă asupra acestuia.
mul imunitar.
ia i s-au adăugat câteva componente, Este greu de crezut că un gemode-
printre care extractul de topinambur rivat precum cel din porumbar, poate
(bogat în principiul activ inulina). Pro- fi folosit în următoarele indicaţii clini-
Enzimologia dusul, consumat cu regularitate pen- ce:
Pentru că mi se pare extrem de edi- tru digestie, elimină posibilitatea îm-
lDeficit imunitar (cu Rosa canina)
ficator, citez din cartea Micromiraco- bolnăvirii tractului digestiv şi poate fi
le scrisă de Dr. Ellen W. Cutler: „Pentru de un real ajutor in cazul diagnosticu- lConvalescenţe prelungite (cu Rosa
mine, ca medic, terapeut şi părinte, oca- lui de colon iritabil. Poate fi folosit şi de canina)
zia de a scrie o carte despre sănătate şi diabetici, care vor sesiza singuri că asi-
enzime este un vis devenit realitate”... gură o reglare a glicemiei.
„Vorbesc doctorilor din toate colţurile lu-
mii despre sistemul elaborat ... tratez şi Hofigal Export Import SA înfiin-
previn multe afecţiuni cronice ale siste- ţează primul Laborator de enzimolo-
mului imunitar. La seminariile pe care le gie din Europa; actualmente, cercetări
ţin, îmi încep prezentarea cu următoa- în domeniu sunt în America, China, Ja-
rele cinci puncte, pe care le numesc Mi- ponia şi Rusia, produsele enzimatice
racolele enzimelor în viaţa dumnea- având rolul de a apăra şi dezvolta sis-
voastră: temul imunitar.

42 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Editorial

lUrmări ale pneumoniilor lMeteorism abdominal. lUrmări ale reumatismului articu-


lConvalescenţă postgripală (cu Rosa lHerpes zoster oftalmic (cu Acer cam- lar acut, cu acţiune netă asupra ti-
canina) pestre) trului streptolizinelor. Ameliorea-
ză evoluţia bolii şi previne apariţia
lStare de debilitate psiho-fizică după lNevralgii ciliare şi oculare drepte
complicaţiilor (cu Ampelopsis, Ribes
o situaţie stresantă după eforturi (ca şi cum ochiul ar
nigrum şi Rosa canina)
lAnorexie (cu Betula pubescens mu- exploda)
lArtrite deformante ale micilor articu-
guri) lIridociclite şi iridocoroidite.
laţii, cu Spirea ulmaria şi Salix alba
lInapetenţă la copii lSpasme ale aparatului ocular, ale ve- (M. Tetau)
lSidrom de astenie generală (cu Betu- zicii şi inimii (cu Tilia tomentosa)
lArtroze generalizate şi reumatism
la verrucosa seminţe) lDureri nevralgice şi crampoide carac- degenerativ cronic (cu Pinus Mon-
lSindrom neurastenic şi astenie ge- terizate prin iradiere spre dreapta. tana şi Ribes nigrum)
nerală lDisurie spastică şi tenesme vezicale, lLeucocitoză cu limfocitoză (cu Ju-
lStări constituţionale depresive cu nevoie imperioasă de urinare. glans regia şi Tamarix gallica)
lDistonie neurovegetativă şi distonie lDureri ale vezicii şi/sau la nivelul ure- lCo-adjuvant în limfoame (cu Ju-
constituţională (cu Ficus carica) trei în timpul micţiunii. glans)
lAnemie (cu Tamarix gallica şi Corylus lAstenia de primăvară. lCoxartroză (cu Betula pubescens şi Ri-
avellana) lHipotonie şi hipotensiune (cu Ribes bes nigrum)
lHabitus phtisicus nigrum şi Rosmarinus officinalis) lGonartroză (cu Pinus Montana şi Ri-
lTuberculinism lStări de epuizare generală. bes nigrum)
lDizarmonii de creştere la copii lAcnee juvenilă şi furunculoză a feţei lArtroze cu hiperuricemie (cu Betu-
şi corpului (cu Juglans regia). la limfa, Pinus montana şi Ribes ni-
lTulburări şi întârzieri de creştere (cu
lUrmări ale poluării atmosferice şi a grum)
Abies pectinata)
existenţei de substanţe potenţial lOsteoporoză (cu Vaccinium vitis ida-
lÎntârzieri ale menarhei şi de puberta-
carcinogene. ea, Rubus fructicosus, Pinus Monta-
te (cu Betula pubescens muguri)
lDepurativ al sângelui, în convales- na, Ribes nigrum şi Sequoia gigan-
lStază metabolică; accentuează tean)
cenţă şi ca urmare a unor proble-
schimbul organic.
me iatrogene. lArtroze cu spondiloză osteofitică
lOligurie cu edeme ale membrelor in-
lRevitalizarea tuturor funcţiilor cuta- lVeruci (cu Ficus carica şi Rosa canina)
ferioare (cu Fagus sylvatica, Betula
nate. lAngine recidivante (cu Juglans regia).
pubescens scoarţă de rădăcini şi Be-
tula linfa). lRetracţia cicatricilor. Rinofaringite recidivante.
lTendinţă la edeme cardiace şi renale lUrmări ale vaccinării. lCefalee musculotensivă în cervicar-
troze (cu Ribes nigrum, Pinus Mon-
lMici sindroame cardio-renale.
Sau că gemoderivatul din viţă de tana şi Rosa canina)
lAngină pectoris (cu Syringa vulgaris) vie (muguri proaspeţi) acţionează ca lCuperoză – Acnee rozacee. Rinofima
lInsuficienţă cardiacă uşoară (cu Cra- antiinflamator şi stimulator imunitar.
lHemoragie uterină în menopauză.
taegus oxyacantha) Gemoterapicul Vitis vinifera este indi-
cat în următoarea patologie: lNeoformaţiuni cutanate (cu Alnus in-
lBronşite cronice ale bătrânului aste-
cana şi Buxus).
nic, cu miocardioastenie lAfecţiuni fibrohialinozice (Pol Henry)
lEdeme asociate cu cardiopatii lRectocolita granulomatoasă sau
boala Crohn: scoarţa rădăcinilor şi
Aşadar, sistemul imunitar
lDilataţii ale inimii drepte (cu Cratae-
gus oxyacantha) rădăcini secundare, alternativ cu începe să fie cunoscut
Ayuga reptans (Pol Henry) şi... recunoscut, ceea ce
lUrmări ale bronho-pneumoniilor (cu
Carpinus betulus şi Corylus avellana) lSarcoidoză: scoarţa rădăcinilor şi ră- înseamnă... sănătatea
lColici abdominale de tip colitic.
dăcini secundare au o acţiune netă noastră!
în simptomele acestei afecţiuni
(Pol Henry) Ştiinţe noi apar, cu descoperiri ex-
lToate afecţiunile hipergama- şi sin- traordinare, şi avem datoria de a le face
droamele caracterizate prin hiper cunoscute şi de a ne însuşi tot ceea ce
gama-globulinemie. este legat de sănătatea omului...
lSindroame hiperimune policlonale,
care evoluează către fibroscleroză Fără sănătate, aurul are
(Pol Henry) valoarea cenuşei...!

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 43


Răspundem cititorilor

Remedii fitoterapeutice pentru maladia


Parkinson, parapareză spastică şi esofagită
Am fost diagnosticat cu (3+3+3), administrate cu 30 de minute înain- Simultan pot fi administrate următoa-
ateroscleroză cerebrală avansată, te de mesele principale, zilnic, timp de 3 luni. rele produse:
Parkinson, ClC dureros, gonartroză bila- lCoenzima Q10 în ulei de cătină for- lGemoderivat din muguri de plop
terală, diabet zaharat tip II, angioscleroză te (30 mg.) - 3 capsule/zi (1+1+1), adminis- negru - o monodoză/zi, diluată în 50 ml de
retiniană avansată. Solicit un tratament trate după mesele principale, zilnic, timp de apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici, cu 15
natural (T. Gh. , 85 de ani , Suceava) 3 luni. minute înainte de masa de dimineaţă, zilnic,
l Condartroz – 4 comprimate/zi (1+2+1), timp de 3 luni.
Din documentaţia trimisă la redacţia re- administrate după mesele principale, zilnic, lGemoderivat din muguri de coacăz
vistei “Hofigal - Natură şi Sănătate”, rezul- timp de 3 luni. negru - o monodoză/zi, diluată în 50 ml de
tă că suferiţi de mai multe afecţiuni specifice l Ulei de cătină - 6 capsule/zi (2+2+2), apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici, la ora
vârstei a treia, dintre care reţinem: HTA, CICD, administrate cu 30 de minute înainte de me- 10.00, zilnic, timp de 3 luni.
diabet zaharat tip II complicat cu retinopa- sele principale, 20 de zile; apoi, după o pau- lGemoderivat din muguri de castan
tie şi neuropatie diabetică, boala Parkinson, ză de 10 zile, veţi continua cu 4 capsule/zi (1 sălbatic - o monodoză/zi, diluată în 50 ml de
ateroscleroză cerebrală avansată, arteriopa- +2+ 1 sau 2+0+2 capsule/zi), 20 de zile/lună apă plată şi băută În 4-5 înghiţituri mici, cu 15
tie membre inferioare, insuficienţă venoasă următoarele 2 luni. minute înainte de masa de prânz, zilnic, timp
cronică, gonartroză bilaterală, lumbago cro- l Fitodiab - 6 comprimate/zi (2+2+2), de 3 luni.
nic cu discartroză. administrate în timpul meselor principale, lGemoderivat din scoarţă de salcie
Din investigaţiile de laborator, reţinem zilnic, timp de 3 luni. (înlocuieşte cu succes aspirina de sinteză,
o glicemie cu valori ascendente (116 mg/dl, lNeuromion - 6 comprimate/zi (2+2+2), fără a avea toxicitatea acesteia) - o monodo-
în octombrie 2008 şi 127 mg/dl în ianuarie administrate după mesele principale, zilnic, ză/zi, diluată în 50 ml de apă plată şi băută în
2009), un examen oftalmologic care preci- timp de 3 luni. 4-5 înghiţituri mici, cu 15 minute înainte de
zează angioscleroza retiniană arterială avan- lFiamarant capsule - 4 comprimate/zi culcare, timp de 3 luni.
sată, oscilometrie 1,5 la extremitatea distală (1+2+1), administrate după mesele principa- Pentru simplicarea modalităţii de ad-
membru inferior stâng şi O, la extremitatea le, 20 de zile/lună, timp de 3 luni. ministrare, tratamentul poate fi împărţit
distală a membrului inferior drept; de ase- l Redigest plus - 6 comprimate/zi în 2 etape: în prima etapă vor fi adminis-
menea, trigliceridele par să prezinte valori cu (2+2+2), administrate cu 30 de minute îna­ trate produsele finite fitoterapeutice (Spiru-
tendinţă ascendentă (125 mg/dl în octom- intea meselor principale, zilnic, timp de 3 lină, Coenzima Q10 în ulei de cătină forte,
brie 2008 şi 160 mg/dl în ianuarie 2009). luni. În ceea ce priveşte administrarea acestui Ulei de cătină, L-Carnitin Complex, Fiama-
Toate aceste aspecte mă determină să produs, precizăm că el reglează motilitatea rant, Redigest, Ulei de peşte, Flavovit C,
vă recomand respectarea indicaţiilor şi a tra- tubului digestiv şi, datorită inulinei din com- Passisclerotin).
tamentului alopat prescris de către medicul poziţie, sunt create condiţii optime de echi- Durata acestei etape este de trei luni, şi
specialist neurolog internist şi din partea librare enzimatică şi de sinteză a enzimelor continuaţi cu etapa a doua, în care veţi lua
medicului specialist în boli de nutriţie. De digestive, cu efect benefic în tratarea esofa- doar Spirulină, Coenzima Q10 în ulei de că-
asemenea, vă recomand menţinerea şi gitei de reflux şi în diminuarea oricăror tulbu- tină forte, Fitodiab, Redigest şi produsele
respectarea programărilor la controlul rări digestive. Gemoderivat din muguri de plop negru,
medical periodic, pentru reevaluarea l Ulei de peşte omega 3:6 - 6 capsule/ Gemoderivat din muguri de castan sălba-
stadiilor de boală şi reconfigurarea zi (2+2+2), administrate după mesele princi- tic, Gemoderivat din scoarţă de salcie, Ge-
terapeutică; în paralel cu acest pale, 20 de zile/lună, timp de 3 luni. moderivat din muguri de coacăz negru.
tratament alopat, recomand l Flavovit-C a 500 mg - 3 comprimate/zi Obiectivele acestui tratament sunt ur-
asocierea următoarelor (1+1+1), administrate după mese, 20 de zile/ mătoarele:
produse Hofigal: luna, timp de 3 luni. l Creşterea şi menţinerea transmiterii
l Spirulină l Passisclerotin - 3 comprimate / zi influxului nervos central şi periferic, ame-
a 500 mg - 9 (1+1+1), administrate după mesele principa- liorarea reactivităţii la factorii de stres din
capsule/ le, zilnic, timp de 3 luni mediul înconjurător (prin administrarea
z i lL-Carnitin Complex – 2 comprimate/ de Spirulină, Neuromion, Ulei de peşte, Fla-
zi (1+0+1), administrate după mesele princi- vovit-C, Coenzima Q10 în ulei de cătină forte,
pale, 20 zile pe lună, cu zece zile pauză, Ulei de cătină, Passisclerotin).
timp de 3 luni

44 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Răspundem cititorilor

Pentru hidratare, vă recomand ceai


Fetiţa mea, în vârstă de 5 ani, a fost de rozmarin (un plic la 250 ml apă dată în
diag­nosticată cu parapareză spastică. clocot) îndulcit cu miere Hofimel, iar pen-
Menţionez că urmează un tratament de tru masarea extremităţilor recomand pro-
l Asigu- recuperare şi, concomitent cu acesta, unul dusul Supliform-gel, care se poate aplica
rarea aportului medicamentos, recomandat de N.P.I. Vă seara, înainte de culcare, masând uşor, de-
optim de vitamine, rog să-i recomandaţi şi un tratament din licat, membrele superioare şi cele inferioa-
minerale, acizi graşi şi plante. (T. V., din Bucureşti) re, timp de 10-15 minute; ulterior se acope-
aminoacizi esenţiali pentru ră zonele masate cu o pătură de lână.
menţinerea liniilor metabolice În paralel cu tratamentul alopat şi cel De asemenea, dacă fetiţa adoarme mai
şi enzimatice (prin administrarea de recuperare, vă recomand următoarele greu seara, poate fi administrat, chiar îna-
de Spirulină, Coenzima Q10 în ulei de produse Hofigal: inte de culcare, un comprimat de Somn
cătină forte, Ulei de cătină, Fiamarant, lSpirulină a 500 mg - 3 capsule/zi uşor, produs Hofigal, care are acţiune
Redigest, Ulei de peşte). (1+1+1), administrate după mesele principa- sedativă. Aceleaşi recomandări: dacă di-
l Îmbunătăţirea circulaţiei sangvi- le, 15 zile/lună, timp de 3 luni. Dacă dimensiu- mensiunile comprimatului sunt prea mari,
ne în teritoriul cerebral, miocardic şi la nea capsulelor face dificilă înghiţirea acestora poate fi sfărâmat şi administrat cu puţin
nivelul extremităţilor, îmbunătăţirea în- de către fetiţă, atunci se poate administra doar lapte cald îndulcit cu miere de la Hofigal.
toarcerii sangvine venoase (prin adminis- conţinutul capsulei de Spirulină, în puţin ceai, Un efect benefic asupra îmbunătăţirii
trarea de Coenzima Q10 în ulei de cătină forte, miere, iaurt sau lapte. performanţelor neuromotorii îI are şi pro-
Passisclerotin, Ulei de cătină, Spirulină, Ulei lUlei de cătină - 21 picături/zi (7+ 7+ 7 dusul Ulei de peşte - Omega 3:6, care
de peşte, Gemoderivat din muguri de plop picături), administrate cu 15-20 minute înain- poate fi administrat (în asociere cu Echina­
negru, din muguri de castan sălbatic, din mu- te de mesele principale, 15 zile/lună; datorită cea, Extract uleios-macerat de levănţică şi
guri de coacăz negru). gustului puţin acrişor, recomand administra- Flavovit-C) în a doua jumătate a fiecărei
l Reducerea fenomenelor reumatice rea picăturilor de Ulei de cătină în jumătate luni de tratament, timp de 3 luni. Veţi ad-
(prin administrarea de Condartroz, Coenzi- de linguriţă de miere Hofimel (produsă de fir- ministra 3 capsule de Omega-3:6 în ulei de
ma Q10 în ulei de cătină forte, Ulei de cătină, ma Hofigal). peşte (1+1+1) în fiecare zi, după mesele
Spirulină, Fiamarant, Ulei de peşte, Gemode- lNeuromion - un comprimat şi jumăta- principale, 15 zile/lună, timp de 3 luni.
rivat din muguri de coacăz negru, din scoar- te/zi, adică 1/2+1/2+1/2 comprimate, admi-
ţă de salcie). nistrate în timpul meselor principale, sfărâ- Obiectivele acestui tratament sunt ur-
l Scăderea valorilor glicemiei şi com- mate în mâncare, 15 zile/lună, timp de 3 luni. mătoarele:
baterea, ameliorarea complicaţiilor neu- lEchinacea - 2 capsule/zi (1+0+1), ad- lAportul optim de vitamine, minera-
rologice şi vasculare (prin administrarea de ministrate după mesele principale, 15 zile/ le, aminoacizi şi acizi graşi esenţiali pentru
Spirulină, Fiamarant, Fitodiab, Neuromion, lună, timp de 3 luni. Dacă dimensiunea cap- menţinerea liniilor metabolice şi enzimatice
Ulei de peşte, Flavovit-C, Gemoderivat din sulelor de Echinacea face dificilă înghiţi- (prin administrarea de Spirulină, Ulei de că-
muguri de plop negru, din muguri de castan rea acestora, recomand administrarea doar tină, Ulei de peşte).
sălbatic, din muguri de coacăz negru). a conţinutului capsulei în puţin ceai, miere, l Îmbunătăţirea transmiterii influxului
lÎmbunătăţirea metabolismului ce- lapte sau iaurt. nervos, creşterea performanţelor neuromo-
lulei cerebrale, creşterea secreţiei de hor- l Extract uleios (macerat) de levănţi- torii, favorizarea recuperării (prin administra-
moni cerebrali, combaterea fenomenelor că - 3 capsule/zi (1+1+1), administrate după rea de Spirulină, Neuromion, Ulei de cătină,
de ateroscleroză cerebrală şi Parkinson mesele principale, 15 zile/lună, timp de 3 Flavovit-C, Ulei de peşte).
(prin administrarea de Spirulină, Coenzima luni. Dacă dimensiunea capsulelor de Extract lCreşterea capacităţii de apărare a
Q10 în ulei de cătină forte, Passisclerotin, L- (macerat) de levănţică este prea mare şi face organismului contra infecţiilor (prin admi-
Carnitin Complex, Ulei de cătină, Neuromi- dificilă înghiţirea, atunci se poate administra nistrarea de Spirulină, Echinacea, Ulei de
on, Ulei de peşte, Flavovit-C, Fiamarant, Ge- doar conţinutul capsulei în puţin ceai, lapte, peşte, Flavovit-C).
moderivat din muguri de coacăz negru). miere sau iaurt (împreună cu Echinacea). l Stimularea metabolismului şi a ac-
l Flavovit C a 200 mg - 3 comprima- tivităţii sistemului nervos central (prin ad-
te/zi (1 + 1 + 1), administrate după mesele ministrarea de Ulei de peşte, Neuromion,
principale,15 zile pe luna,timp de 3 luni. Flavovit-C, Spirulină, Ulei de cătină).
l Favorizarea sedării moderate a siste-
Pentru simplificarea modalităţii de ad- mului nervos, scăderea nivelului de stres,
ministrare, veţi lua în primele 15 zile ale lu- creşterea capacităţii de adaptare (prin ad-
nii (prima jumătate a lunii) Spirulină, Ulei de ministrarea de Spirulină, Ulei de cătină, Ne-
cătină în miere Hofigal şi Neuromion, iar în uromion, Ulei de peşte, Extract uleios-ma-
cea de-a doua jumătate a lunii veţi adminis- cerat de levănţică).
tra Echinacea, Extract uleios (macerat) de
levănţică şi Flavovit-C, toate acestea pe o
perioadă de 3 luni. - continuare în pagina 46 -

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 45


Răspundem cititorilor

- continuare din pagina 45 - lGemoderivat din muguri de nuc - o lui specialist fitoterapeut, gratuit), cu efectele
monodoză/zi, diluată în 50 ml de apă plată şi benefice ale procedurilor balneare oferite în
Am fost diagnosticată cu esofagită băută în 4-5 înghiţituri mici, cu 15 minute îna- cadrul bazei de tratament (la recomandarea
şi hipertensiune arterială. Am un inte de masa de prânz, zilnic, timp de 3 luni. medicului specialist B.F.T. şi recuperare medi-
“zgomot continuu în urechi, mă doare lGemoderivat din mlădiţe de mur - o cală). Complexul oferă condiţii de cazare de
capul şi ameţesc“. Vă rog să-mi monodoză/zi, diluată în 50 ml de apă plată trei stele, este curat, liniştit, întreg personalul
recomandaţi un tratament natural. şi băută în 4-5 înghiţituri mici, cu 15 minute este atent cu orice solicitare venită din partea
(T. V. 74 ani, Vâlcea) înainte de masa de seară, timp de 3 luni. pacienţilor. Tocmai de aceea, la plecare, dato-
Obiectivele acestui tratament sunt urmă­ rită calităţii serviciilor şi tratamentelor efectu-
Pentru afecţiunea dumneavoastră, vă toarele: ate cu răspundere, profesionalism, atenţie şi
recomand următoarea asociere de produ- lModerarea şi menţinerea valorilor căldură umană, aprecierea cea mai des folo-
se fitoterapeutice şi gemoterapeutice, în tensiunii arteriale în limitele normale prin sită de pacienţi este că s-au simţit ca într-o fa-
completarea tratamentului alopat: administrarea de Coenzima Q10 în ulei de că- milie. Costul unei zile complete de tratament
l Coenzima Q10 în ulei de cătină - 6 tină, Tinctură de păducel, Passisclerotin-cap- (cazare, trei mese, tratament cu produse Ho-
capsule/zi (2+2+2), administrate cu 30 de sule, Gemoderivat din mlădiţe de mur. figal, patru proceduri balneare în baza de
minute înainte de mesele principale, timp lCombaterea fenomenelor de ate- tratament, consult balnear şi fitoterapeutic,
de 20 de zile; apoi, după o pauză de 10 zile, roscleroză cerebrală, îmbunătăţirea cir- supraveghere medicală şi balneară ) este de
veţi continua cu 4 capsule/zi (2+0+2), ad- culaţiei sangvine la nivelul extremităţii 163 RON de persoană (pensionari) şi respec-
ministrate tot cu 30 de minute înainte de vasculare şi reducerea migrenelor (prin tiv 181 RON de persoană pentru salariaţi. Re-
mesele principale, 20 de zile/lună, urmă- administrarea de Coenzima Q10 în ulei de comand o cură de 14 zile de tratament fitote-
toarele 2 luni. cătină, Tinctură de păducel, Passisclero- rapeutic şi balnear în cadrul acestui Complex,
l Tinctură de păducel - 45 de picături/zi tin, Gemoderivat din muguri de arin ne- unde pot fi ameliorate o serie întreagă de
în trei prize (15+ 15+ 15 picături), administra- gru, Gemoderivat din mlădiţe de mur). afecţiuni cronice reumatice (spondiloză cer-
te de fiecare dată sub formă diluată în câte 50 lSedarea, combaterea anxietăţii (prin vicală, discopatie toraco-lombară, boală ar-
ml de apă plată şi băute după mesele princi- administrarea de Passisclerotin-capsule, Ge- trozică vertebro-periferică, artroză scapulo-
pale, 20 de zile/lună, timp de 3 luni. moderivat din muguri de nuc, Fiamarant). humerală, sechele posttraumatice sau post
l Redigest plus - 6 comprimate/zi lCombaterea hiperacidităţii gastrice fracturi, afecţiuni digestive cronice, hepato-
(2+2+2), administrate cu 30 de minute înain- şi a esofagitei de reflux (prin administrarea biliare, colite cronice, hepatite cronice (eti-
tea meselor principale, zilnic, timp de 3 luni. În de Fiamarant, Redigest, Reglacid, Passi­ ologie virală, VHB, VHC), dislipidemii, diabet
ceea ce priveşte administrarea acestui produs, sclerotin-capsule, Coenzima Q10 în ulei de zaharat, boli cardio-vasculare (H.T.A., B.I.C., an-
precizăm că el reglează mobilitatea tubului di- cătină, Gemoderivat din muguri de nuc). gină pectorală) stabilizate terapeutic, sechele
gestiv şi, datorită inulinei din compoziţie, sunt Bineînţeles, veţi evita consumul de cafea, minore post A.I.T. cu păstrarea funcţiilor neu-
create condiţii optime de echilibrare enzimati- alcool, murături, condimente, sosuri grele, romotorii, afecţiuni cronice ale căilor respira-
că şi de sinteză a enzimelor digestive, cu efect prăjeli, mâncăruri cu rântaş. torii, insomnii, nevroze compensate, depresii
benefic în tratarea esofagitei de reflux şi în di- De asemenea, sunt indicate programe forme medii, tulburări neurastenice cauzate
minuarea oricăror tulburări digestive. stricte de odihnă, un program regulat de ali- de stres prelungit, obezitate la copii, tineri şi
l Reglacid – 3 capsule / zi(1+1+1), ad- mentaţie, respectat cu sfinţenie, ocolirea sau adulţi etc. De asemenea, pot fi oferite pache-
ministrate cu 30 de minute înainte de mese- măcar reducerea factorilor de stres. Toate te de relaxare, recreere şi refacere a forţelor,
le principale, zilnic, timp de 3 luni. acestea pot conduce la ameliorarea evidentă pentru revigorarea organismului persoane-
l Fiamarant - 4 comprimate/zi (1+2+1), a stării dumneavoastră de sănătate. De ase- lor sănătoase. Pentru programări şi informa-
administrate după mesele principale, 20 de menea, vă recomand un program de recupe- ţii suplimentare despre acest Complex, vă rog
zile/lună, timp de 3 luni. rare a sănătăţii în cadrul Complexului de Te- să sunaţi la 0244-343.296, 0244-342975, fax
lPassisclerotin – 3 comprimate/zi (1 rapie Naturală “Alexandra“ din localitatea 0244-343.094, între orele 8.30-19.30, de luni
+1 + 1), administrate după micul dejun, Breaza. Aici veţi beneficia de puritatea “aeru- până sâmbătă inclusiv. Să auzim numai de
prânz şi seara, zilnic, timp de 3 luni. lui de Breaza“, de calitatea alimentaţiei oferite, Bine! Vă doresc multă sănătate!
l Gemoderivat din muguri de adecvată fiecărui pacient în funcţie de afec-
arin negru - o monodoză/zi, dilu- ţiunile de care suferă, de liniştea, relaxarea Dr. Teodor Sissea,
specifice acestui minunat loc, unde sănăta- Medic fitoterapeut
ată în 50 ml de apă plată şi bău-
tă în 4-5 înghiţituri mici, cu 15 tea este recâştigată şi datorită asocierii pute-
rilor miraculoase ale suplimentelor naturale Erată: În numărul 18 al revistei noastre,
minute înainte de masa de
Hofigal (administrate pe toată perioada dintr-o regretabilă eroare, a apărut o
dimineaţă, zilnic, timp greşeală: la pagina 44 titlul corect este:
de 3 luni. şederii în Breaza, la recomandarea medicu-
Tratamente naturale pentru afecţiuni-
le hepatice, renale, ale tubului digestiv
şi colpitei micotice

46 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


Reţete culinare naturale de sezon

Capcana meniurilor „sănătoase”


Modul de a combina alimentele este de- realitatea) abundă în combinaţii catastro- renţa dintre ceea ce conţineau (de exemplu)
osebit de important şi totul trebuie corelat fale din acest punct de vedere. Amestecăm roşiile rupte din vrej şi ceea ce conţin sau …
cu tipul de metabolism al persoanei. Recent, proteina animală şi vegetală cu carbohi- nu mai conţin… roşiile alese din supermar-
cineva se plângea că s-a îngrăşat mâncând draţi şi grăsimi, ne mişcăm infinit mai puţin ket sau chiar şi de la piaţa plină de legume
exclusiv roşii cu brânză. Dacă o persoană decât înaintaşii noştri (care reuşeau să ardă modificate genetic şi crescute în seră.
cu arderi lente consumă combinat alimente caloriile din mâncărurile la care ne “dedul- Progresul tehnologic ne costă mult mai
bogate în proteine cu asimilare rapidă şi al- cim” şi noi în ziua de azi). Ne amăgim că mult decât preţul plătit la cumpărarea di-
tele cu proteine cu asimilaţie lentă, rezulta- mâncăm sănătos, preparând vechi reţete feritelor bunuri şi ar trebui să găsim acea
tul este o acumulare de greutate (nu masă create pentru oameni care depuneau mai înţelepciune care să ne ajute să obţinem
musculară ci grăsime corporală). mult efort, mergând pe jos sau călărind, maximum de profit din toate acestea cu un
În mod tradiţional, bucătăria româ- decât o face un contemporan conducând minimum de cheltuială din punct de vedere
nească (ştiu că unii se vor supăra, dar asta e maşina. Nu mai e cazul să amintesc de dife- al sănătăţii … acordă-ţi o şansă în plus!

Sosuri de roşii rinara” e derivat de la “marinaro”,


care în italiană înseamnă “al mă-
rii”
Ratatouille
Ingrediente:
Nici un bucătar italian care De regulă, sosul marinara se l1 ardei capia, feliat subţire l1 vânătă, feliată
se respectă nu va folosi nicioda- foloseşte alături de paste precum subţire l1 dovlecel (de aprox. aceeaşi dimensiu-
tă sos de tomate din comerţ. So- spaghetele, pennele sau fusilii. ne cu vânăta), feliat subţire l1 ceapă , tocată mă-
sul italian de roşii este sfânt şi se Baza sosului e făcută tradiţional runt l4 căţei de usturoi, zdrobiţi l160 g. pastă de
foloseşte pentru paste alături de din ulei de măsline, roşii coapte, roşii l5 linguri ulei de măsline l3 linguriţe cim-
alte ingrediente, după gust. usturoi şi ierburi aromate. bru uscat lsare şi piper măcinat

Sosul Ingrediente: Mod de preparare:


Arrabbiata l500 g. roşii în bulion l250 ml 1. Se încinge cuptorul la 1900C.
vin roşu l4-5 căţei de usturoi l2 2. Se amestecă ceapa şi usturoiul.
Arrabbiata e un tip de sos ro-
linguri ulei de măsline l1 lingu- 3. Se întinde pasta de roşii pe fundul unui vas larg
man preparat din usturoi, roşii,
ră oregano uscat l1 lingură bu- termorezistent. Se presară amestecul de ceapă
busuioc, chili şi ulei de măsline.
suioc uscat l1 lingură cimbru şi usturoi, 2 linguri ulei de măsline, sare şi pi-
“Penne All’arrabbiata” înseamnă
uscat l1 lingură rozmarin uscat per.
“penne nervoase”, denumite aşa
lsare, piper, după gust 4. Peste stratul de pastă de roşii, se aşează alterna-
după iuţimea ardeiului. De obi-
tiv feliile de legume, astfel încât să nu rămână
cei, acest tip de sos se foloseşte
Mod de preparare: spaţii libere. Se toarnă restul de ulei, se presară
cu pene sau rigatoni.
1. Usturoiul se taie felii subţiri şi sare, piper şi cimbrul uscat.
se prăjeşte câteva minute în 5. Se acoperă vasul cu folie de aluminiu pentru
Sosul
uleiul de măsline. ca legumele să nu se ardă. Se dau legumele la
Marinara 2. Se adaugă roşiile în bulion, vi- cuptor timp de 60 minute, apoi se servesc.
Sosul marinara (în italiană nul, oregano, busuiocul, cim-
“salsa marinara” sau “salsa alla brul, rozmarinul, sarea şi pipe- Timp de preparare: 1 oră şi 10 minute
marinara”) e un tip de sos de ro- rul şi se fierb la foc mic timp
şii care îşi are originea în Napoli, de o oră. Complexitate: redusă
după ce spaniolii au adus roşiile 3. Se amestecă din când în când.
din Lumea Nouă. Cuvântul “ma- 4. Se serveşte peste spaghete. www.gustos.ro

T
ot mai multe alimente sunt tre- Aceste procesări fură atât valorile nutriti-
cute zilnic, de către specialişti, pe ve, cât şi gustul natural al mâncărurilor.
lista neagră a produselor contra- Pentru fabricarea suplimentelor alimen­
indicate, care ne pot afecta sănătatea. tare Hofigal, principiile active sunt în general
Cercetătorii consideră că un consum extrase prin presare la rece, scopul fiind ne-
mare de alimente procesate este prin- alterarea fitocomplecşilor cu rol terapeutic.
tre principalele cauze responsabile de Sunt şi categorii de produse (ex. uleiu-
aparitia cancerului, una dintre cele mai rile volatile) care se obţin din materia pri-
devastatoare boli ale secolului. Înain- mă vegetală la cald, dar prin tehnologii
te de a ajunge pe masă, alimentele sunt proprii, care nu afectează compoziţia chi-
deshidratate, congelate, fierte sau îmbu- mică a produsului final, implicit activitatea
teliate, pentru a părea că sunt proaspete. fitoterapeutică.

Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate 47


Adrese utile

Farmacii ale companiei HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA care vând produse la preţ de producător şi unde există medic
de consiliere cu competenţe în apifitoterapie
CLEOFARM 1 Colentina Şos. Colentina nr. 76, sector 2 021 – 240.28.53 Fax:021 – 241.15.41 0730.087.692
CLEOFARM 2 Crângaşi Calea Crângaşi nr. 87, sector 6 021-220.02.87; fax: 02 1-220.0 1.93 0730.087.686
FARMACON Colţea Str. Colţei nr. 7, sector 3 021-314.15.45; fax: 021 -31 5.93.11 0730.087.685
HYM Malcoci Str. Malcoci nr. 2B, sector 5 021-424.22.69/ 021-424.22.70 0730.087.687
021-334.51.35/021-334.00.26;
HOFIGAL sediu Intrarea Serelor nr. 2, sector 4 0730.087.673
fax: 02 1-334.59.05
HOF NATURAL PLANT Giurgiu Str. Tineretului, bl. 206, parter, Giurgiu 0246-221.246 0730.087.698
Str. Grigore Cantacuzino, nr. 185, bl. 150 A,
SPIRU- SĂNĂTATEA Ploieşti 0244-51.90.24; fax: 0244-40.75.44 -
Ploieşti, Prahova
SPIRU- SĂNĂTATEA Breaza Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova 0244-34.32.22; fax: 0244-34.30.94 -
Centre de Diagnostic si Tratament ale companiei HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA
COMPLEX Medical “HofiMed” Sos. Colentina nr. 76, bl. 111, parter, sector 2 021-240.73.40/ 031-808.89.98 0730.087.694
COMPLEX Terapie Naturală 0244-34.29.75/0244-3432.96;
Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova 0730.087.673
“Alexandra” fax: 0244-34.30.94

Farmacii, magazine de produse naturale şi policlinici cu care compania HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA colaborează
SC PENA PLANT SRL 1
Şos. Colentina nr. 2 Magazin B ucur Obor, et. 1 021.380.77.22 0723.425.810
Bucureşti
SC PENA PLANT SRL 2*
Şos. Turnu Măgurele Carrefour – Grand Arena 021.380.77.22 0766.364.366
Bucureşti*
TERAFARM-Tei (RICHTER 18)* Bd. Lacul Tei nr. 65, s2 021-221.18.94; fax: 021 -212.18.93 0730.087.693
VICTORIA (RICHTER 23)* Bd. N.Titulescunr.3,s1 021-311.70.43; fax: 021-312.45.30 0730.087.684
TINOS FARM Bucureşti* Bd. Al. Obregia nr.20 Aleea Barajul Sadului nr. 3 021.460.37.48 021.340.02.00 0730.087.700
Str. Dunării, BI.1612, Sc.16, parter,
BELLADONA Alexandria* 0247 324.347 -
Alexandria, jud. Teleorman
LIDA NATURAL Constanţa Constanţa, str. Cişmelei 19, bl. 3, sc.B, ap. 23 0341-805.257 0721.750.903
FARMACON Constanţa* Constanţa, str. Mihai Viteazu nr. 51 0241-515.427 0745.855.536
EMIN & SUN Constanţa Constanţa, str. Daliei nr. 6, str. Baba Novac nr. 1 0241-617.046 0745.049.234
MELISSA Bd.T.VIadimirescu138,
0352-407.849 0788.220.648
Drobeta Turnu Severin* DrobetaTr. Severin, jud. Mehedinţi
POLICLINICA
Com. Gostinari, jud. Giurgiu - 0731.260.104
Comunei Gostinari*
FARMA PLANT Craiova Str. Unirii nr. 38-40 0251-310.020 -
ROKNET Deva Str.Oituz nr.26 0254 222.353 0744540812
VIAFARM PLURISERV Deva Str. Dorobanţi bl. 34, parter 354 104.626 -
Farmacia ALDEDRA
Str. Louis Pasteur nr. 60/5-6 Cluj, jud. Cluj 0264.520.090 0742.242.422
Cluj Napoca*
SC PLANTFARMA 1 Călăraşi B-dul Republicii nr. 42, Călăraşi 0242.318.349 0729.851.519
0728.926.801,
SC PLANTFARMA 2 Călăraşi* Str. Ştirbei Vodă, Bl. M16 P – Piaţa Big, Călăraşi 0242.331.120
0764.447.419
SC PLANTFARMA 3 Călăraşi Comuna Dragalina, Călăraşi 0242.345.454 0728.926.802
VICTORIA Câmpulung Muscel Câmpulung Muscel, Str. Dumitru Alimănăşteanu nr. 1 0248.533.262 0745.115.609
* locaţii unde există medic de consiliere

Revista HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate este editată de Fundaţia HERON / ISSN: 1842 - 3310
Redacţie: e-mail: heron_mike2005@yahoo.com / heron_flg2005@yahoo.com Tel: 0721.820.776, 0721.405.788

A mai colaborat din partea HOFIGAL: Ecolog Cristina Durnac


Foto produse: Adrian Ionescu dtp: Dan Crăciun Tiraj: 30.000 de exemplare

48 Septembrie / Octombrie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate


La ceas aniversar!
Cu acest număr, revista noastră împlineşte companiei Hofigal. Astfel, pe par-
trei ani de la apariţie. Aşa cum am mai cursul acestei perioade, s-a ajuns ca
spus, un mai vechi gând de-al meu a prins portofoliul de produse să depăşeas-
viaţă odată cu debutul acestei publicaţii în că numărul de 450. Au intrat în
peisajul mass-media românesc. Nu a fost producţie (şi deja sunt cunoscute
vorba de un capriciu sau de vreo tresărire pe piaţă), gama de Gemoderivate
de orgoliu ci, pur şi simplu, dorinţa de a (extracte hidrogliceroalcoolice)
veni în întâmpinarea tuturor celor care ape- sub formă de monodoză, obţi-
lează la serviciile şi produsele noastre, cu o nute din părţi vegetale proaspete
nouă formă de sprijin. Un sprijin informa- aflate în faza de creştere, gama de
ţional de care era nevoie şi iată, după trei produse enoterapice şi gama de
ani, semnalele primite pe diferite canale, ne uleiuri volatile în miere.
demonstrează că nu am greşit. Stau mărtu-
Sistemul de Management Integrat a fost
rie, în primul rând, sumedenia de scrisori
certificat prin auditurile unor organisme
şi E-mail-uri primite la redacţie şi la sediul
internaţionale de prestigiu. Avem, în
firmei, dar şi, de când am oferit posibilita-
acest sens, Autorizaţia de funcţionare
tea accesului la revistă prin abonamente,
(certificate GMP-ANM) pentru fluxurile
numărul acestora într-o continuă creştere.
de fabricaţie a Produselor Farmaceutice
Eforturile noastre de a conferi acestei şi Substanţelor Farmaceutice Active, Cer-
publicaţii, de la un număr la altul, un plus tificat pentru Sistemul de Management al
de atractivitate grafică şi un conţinut cât Calităţii – ISO 9001, Sistemul de Mana-
mai util au fost mai mult decât permanen- gement al Sănătăţii şi Secutităţii Ocu-
te. Chiar dacă în prezent, faţă de primele paţionale – SR OHSAS 18001, Sistemul
apariţii, numărul de pagini este aproape de Management al Mediului ISO 14001,
dublu şi tirajul este triplu, avem în vedere Sistemul de Management al Siguranţei
să continuăm preocupările de a dezvolta şi şi Securităţii Alimentare HACCP - ISO
perfecţiona forma şi cantitatea informaţio- 22000, eliberate de TUV CERT al TUV
nală, evident ţinând cont şi de numeroasele Thuringen e.V./Germania. Şi lista acestor
dumneavoastră sugestii, stimaţi cititori. realizări poate continua...
După cum se poate observa, am extins
La acest simbolic ceas aniversar le
paleta editorială spre zone de dezbatere
mulţumesc pentru colaborare şi sprijin
ştiinţifică, de abordări teoretice şi practice,
tuturor colegilor din firmă, tuturor celor
în toate domeniile fitoterapeuticii clasice
care, într-un fel sau altul, au contribuit la
şi moderne, în aşa fel încât această revistă
apariţia şi evoluţia acestei publicaţii.
să fie un real sprijin şi izvor informaţional,
atât pentru cei care se află în suferinţă şi Vă mulţumesc şi dumneavoastră, cititori,
au nevoie de tratament şi consiliere, dar şi specialişti colaboratori, medici şi far-
pentru medici de specialitate, cercetători, macişti, pentru sprijinul acordat, pentru
farmacişti etc. sugestiile şi aprecierile făcute.
Evoluţia constantă a revistei, în aceşti trei Revistei noastre: La mulţi ani!
ani, a oglindit şi dezvoltarea dinamică a Ştefan Manea