Sunteți pe pagina 1din 30

Capitolul 5

CONTRACTUL

5.1. Tipuri de CONTRACTE


(Types of CONTRACTS)

Dintre multiplele şi variatele tipuri de contracte ce se încheie in cadrul activii comerţ internaţional,
vom menţiona câteva dintre cele mai des practicate:
1. Contract de vânzare-cumpărare (cu 1. Sale-Purchase Contract:
următoarele variante):
- Contract pentru bunuri fungibile - Fungible Contract
- Contract pentru bunuri nefungibile - Non-fungible Contract
- Contract cu plată în numerar - Cash-Payment Contract
- Contract cu plata pe credit - Credit-Payment Contract
2. Contract comercial de garanţie bancară 2. Commercial Banking Guarantee Contract
3. Contract de factoring (contract de 3. Factoring Contract
realizare a creanţelor sub formă de facturi)
4. Contract de forfeiting (contract pentru 4. Forfeiting Contract
finanţare prin negocierea titlurilor de credit)
5. Contract de leasing (închiriere) 5. Leasing Contract
6. Contract de finanţare pe termen lung 6. Lease-back Contract
7. Contract de licenţă pentru brevet de 7. Licence Contract
invenţie
8. Contract de transfer de know-how. 8. Know-how Contract
9. Contract de mandat 9. Agent Contract
10. Contract de comision 10. Commission Contract
11. Contract de consignaţie 11. Consignment Contract
12. Contract de agency (corespunde în 12. Agency Contract
dreptul anglo-american celor de mandat
comercial şi de comision, prevăzute în
sistemele de drept continental european)
13. Contract de concesiune 13. Concession Contract
14. Contract de franchising 14. Franchising Contract
15. Contract de depozit 15. Warehousing Contract
16. Contract de navlosire 16. Charter-Party
17. Contract de transport feroviar 17. International Railways Transport
internaţional Contract
18. Contract de transport fluvial 18. International River Transport Contract
internaţional
19. Contract de transport rutier 19. International Road Transport Contract
internaţional
20. Contract de transport aerian 20. International Air Transport Contract
internaţional
21. Contract de asigurare 21. Insurance Contract
22. Contract de engineering (consultanţă 22. Engineering Contract
tehnică)
23. Contract de consulting 23. Consulting Contract
24. Contract pentru obiective 24. Turn-key Project Contract

1
5.2. Forma CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
(The Form of the SALES CONTRACT)
Contractul de vânzare-cumpărare, considerat ca un caz particular al contractului în sens general,
reprezintă documentul cel mai larg răspândit în cadrul relaţiilor comerciale internaţionale, încheiat în
special pentru vânzarea-cumpărarea de obiecte de valoare mare sau mijlocie, mărfuri în cantităţi mari,
prestarea unor tipuri de servicii deosebite etc.
Ca formă, acesta se prezintă ca o succesiune de clauze (articole, prevederi) într-o ordine asupra
căreia părţile semnatare au căzut de acord; este de preferat ca această succesiune să urmărească
derularea în practică a operaţiunilor comerciale începând cu definirea obligaţiilor părţilor şi încheind cu
încetarea acestor obligaţii.
Vom reda mai jos, în mod schematic, principalele clauze care constituie un proiect de contract de
vânzare-cumpărare, care cu adaptările şi modificările de rigoare, pot reprezenta o bază de pornire pentru
diferitele situaţii întâlnite în practică.

Proiect de CONTRACT
(CONTRACT Draft)
- Preambul, introducere, definiţii, scopul - Preamble, introduction, definition, scope of
contractului the contract
- Obiectul contractului - Subject matter of the contract
- Obligaţiile vânzătorului - Seller's obligations
- Obligaţiile cumpărătorului - Buyer's obligations
- Preţ, costuri, tarife şi probleme aferente - Price, costs, rates and related matters
- Taxe şi impozite - Fees and taxes
- Condiţii de plată; garanţii bancare - Terms of payment; bank guarantees
- Condiţii de livrare - Trade terms
- Termene de livrare - Delivery
- Ambalare, marcare - Packing, marking
- Asigurare - Insurance
- Expediere şi transport - Forwarding and shipping
- Recepţia mărfii (inspecţie, probe, - Quality control (inspection, tests,
verificare) şi reclamaţii check-up) and claims
- Montaj, probe, punere în funcţiune - Erection, tests, start-up
- Asistenţă tehnică, şcolarizarea personalului - Technical assistance, instruction of Buyer's
operativ al cumpărătorului operating personnel
- Probe de recepţie, recepţia obiectului - Acceptance tests, acceptance/
contractului commissioning of the object of the
contract
- Performanţe, garanţii - Performances, guarantees
- Reclamaţii - Claims
- Penalizări, despăgubiri, bonificaţii - Penalties, indemnities, bonuses
- Anularea contractului - Cancellation of the contract
- Forţa majoră - Force majeure
- Arbitraj - Arbitration
- Drepturi de proprietate, confidenţialitate, - Property rights, confidentiality,
restricţii, protecţie faţă de terţi, păstrarea restrictions, protection against third claims,
secretului secrecy agreement
- Prevederi diverse - Miscellanea
- Dispoziţii finale - Final dispositions
- Anexe - Appendices/ Annexes

2
5.3. Preambulul la CONTRACT
(Preamble to CONTRACT)
De regulă, un preambul la contract conţine:
- numărul contractului
- locul şi data încheierii contractului;
- părţile contractante şi adresa acestora.
În practică, părţile contractante vor fi denumite în concordanţă cu relaţia dintre ele şi/ sau obiectul
contractului astfel:
- VÂNZÂTOR-CUMPĂRĂTOR (Seller-Buyer) pentru a desemna părţile semnatare ale contractelor
de vânzare-cumpărare de bunuri şi servicii de orice fel.
- EXPORTATOR-IMPORTATOR (Exporter-Importer) pentru a desemna părţile semnatare ale
contractelor de mare tonaj.
- CONSTRUCTOR-BENEFICIAR (Constructor-Beneficiary) pentru a desemna părţile semnatare ale
contractelor pentru construcţii industriale şi civile, căi ferate, şosele, instalaţii portuare, lucrări şi
amenajări funciare, conducte etc.
- LICENŢIATOR-UCENŢIAT (Licensor-Licensee) pentru a desemna părţile în contractele de licenţă
şi care pot include plăţi pentru acordarea de licenţe (licence fees), redevenţe (royalties), cedarea de
cunoştinţe tehnice (know-how), executarea unor lucrări de proiectare (engineering and design),
asistenţă tehnică (technical assistance), servicii (service) etc.
- CONSULTANT-BENEFICIAR (Consultant-Beneficiary) pentru a desemna părţile in domeniul
activităţii de consulting, expertiză tehnică, etc.
- PROPRIETAR-CONCESIONAR (Owner-Leaseholder) pentru a desemna partenerii în contractele
de închiriere pentru terenuri, construcţii, utilaj industrial şi pentru construcţii, scule, facilităţi etc.
- PROPRIETAR-CHIRIAŞ (Landlord-Tenant) pentru a desemna partenerii în contractele de
închiriere de spaţii (premises/ sites), terenuri, clădiri, depozite, cheiuri, birouri, case etc.
- ANGAJATOR-ANGAJAT (Employer-Employee) pentru a desemna partenerii în contractele
pentru angajarea forţei de muncă, necalificată sau calificată.

5.3.1 Modele de preambul la CONTRACTUL de vânzare-cumpărare (Samples of


Preambles to the Sales CONTRACT)

1. Contract Nr..
încheiat la data de... între:
„Metav" S.A., Str. Speranţei nr. 16, Bucureşti, România, Societate comercială, menţionată mai jos
drept „Vânzător", reprezentată de... şi Lys Export-Import Company, menţionată mai jos drept
„Cumpărător", reprezentată de...

Contract No...
Concluded on the date of... between:
"Metav" S.A.,16 St. Speranţei, Bucharest, Romania, a Trade Company, hereinafter referred
to as the "Seller", represented by... and Lys Export-Import Company, hereinafter referred to as
the "Buyer", represented by...

3
2. Contract Nr...

TEHNOFOREST, întreprindere de comerţ exterior, Piaţa Roselti nr. 4, Bucureşti, în calitate de


„Vânzător" vinde şi Firma Cabot & Co. Ltd. 12, Oxford St. London, în calitate de „Cumpărător", se
angajează să preia şi să plătească în concordanţă cu condiţiile prezentului contract următoarele mărfuri...

Contract No...
TEHNOFOREST, Foreign Trade Company, 4 Piatza Rosetti; Bucharest, as "Sellers", sell and
Messrs. Cabot&Co. Ltd.12, OxfordSt. London, as "Buyers", undertake to take over and pay lor,
in accordance with the terms and conditions of the present contract, the following goods:...

5.3.2. Formulări specifice preambulului


la CONTRACTUL de vânzare-cumpărare
(Specimen Sentences in Drawing up the Preamble to the Sales CONTRACT)
1. Prezentul contract este încheiat între... 1. This contract is made between...
2. Subsemnaţii... reprezentaţi de... şi firma... 2. The Undersigned... represented by and...
reprezentată de... Co. Ltd., represented by...
3. ...denumit/menţionat mai jos drept 3. ...hereinafter called/ referred to as
"Vânzători" şi"... denumit/menţionat mai jos "Sellers" and... hereinafter called/referred to
drept "Cumpărători". as "Buyers"...
4. ...pe de o parte şi... pe de altă parte 4. ...on the one part and... on the other part
- au căzut de acord asupra următoarelor... - have agreed the followings...
- au încheiat acest/ prezentul contract - have concluded this/ the present
după cum urmează/ prin care se cade de contract as follows/ whereby it is agreed
acord.../ în sensul că... as follows/ on the effect that...
5. Vânzătorul/ Vânzătorii a(u) vândut şi 5. The Seller(s) has/ have sold and the
Cumpărătorul/ Cumpărătorii a(u) Buyer(s) has/ have bought
cumpărat
- C.I.F./F.O.B.... - C.I.F./F.O.B....
- în condiţiile stipulate şi sub rezerva - on the terms and conditions set forth and
condiţiilor generale de vânzare confirmate subject to the General Conditions of Sale
aici endorsed hereon...
- următoarele mărfuri:... - the following goods:...

5.4. Obiectul CONTRACTULUI de vânzare-cumpărare


(The Object of the Sales CONTRACT)
Obiectul contractului (the object/ matter of the contract) include de obicei următoarele:
- obligaţiile părţilor: vânzător-cumpărător etc. (parties' obligations)
- descrierea mărfii (description of the goods)
- calitatea (quality)
- specificaţii (specifications)
- cantitate (quantity)
- ambalare (packing)
- marcaj (marking)

Prezentăm mai jos un model de obiect al contractului de vânzare-cumpărare.


Contract Nr....
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4
1. Obiectul contractului
1.1. Vânzătorul se obligă să livreze şi Cumpărătorul să preia livrarea şi să plătească,
în concordanţă cu condiţiile prezentului contract, rulmenţii de fabricaţie românească
conform Anexei Nr. 1 ataşată, prezentând specificaţiile, cantităţile, preţurile unitare şi
termenele de livrare, aceasta reprezentând o parte integrantă a prezentului contract.
Valoarea totală a acestui contract este...
1.2. Rulmenţii vor fi furnizaţi sub marca URB.
1.3. Obiectul acestui contract poate fi extins sau restrâns pe durata sa, prin acordul reciproc al
părţilor, exprimat în scris.
1.4. Acest contract poate fi considerat ca sfârşit:
1.4.1. de oricare dintre părţi, în orice moment, cu o prealabilă notificare de 30 zile, exprimată în
scris, în cazul unei permanente nerespectări de către cealaltă parte a condiţiilor prezentului contract,
numai dacă această nerespectare nu a apărut ca urmare a unui caz de forţă majoră.
1.4.2. prin acord reciproc in orice moment, într-o asemenea situaţie, mărfurile deja produse,
existente în stoc la unităţile producătoare trebuie preluate de cumpărător în condiţiile prezentului
contract.
1.5. Marfa ce reprezintă obiectul prezentului contract poate fi re-exportată de cumpărător doar în
cazul unui acord anterior exprimat în scris de vânzător în acest sens. (Cumpărătorul este considerat
responsabil pentru orice avarie care se produce prin nerespectarea acestor obligaţii).

CONTRACT NO.
1. Object of the contract

1.1. The Seller undertakes to deliver and the Buyer will take over and pay according to
the conditions of the present contract the bearings of Romanian manufacture as per attached
Appendix no. 1, showing specifications, quantities, unit prices and delivery times, which make
an integral part of the present contract. The total value of this contract is...

1.2. The bearings will be supplied under the URB brand.

1.3. The object of this contract can be enlarged or restricted during its validity by
mutual written consent of the parties.

1.4. This contract may be terminated:

1.4.1. by either party at any time by 30 days notice in writing in the event of the persistent
failure of the other to observe the terms of this contract unless such failure arises from force
majeure.

1.4.2. by mutual consent at any time.

In such an event the goods already manufactured and existing in stock at the manufacturing
factories should be taken in charge by the Buyer in the conditions of the present contract.
1.5. The goods making object of the present contract could be re-exported by
the Buyer only subject to the previous written agreement of the Seller to this
effect. (The Buyer is held responsible for any damage arising from non-observing this
obligation).

5
5.5. Clauza CALITATE
(The QUALITY Clause)

Clauza Calitate, convenită de părţi şi stipulată în contract, include totalitatea proprietăţilor fizice,
chimice, organoleptice etc., precum şi datele sau calificativele etc. care identifică sau individualizează
obiectul contractului, definindu-l. Ele trebuie să corespundă practicii comerciale uzuale; există o
multitudini de posibilităţi de exprimare a clauzei Calitate în funcţie de obiectul contractului (materii
prime, produse naturale, mărfuri manufacturate etc.).
Dintre acestea menţionăm:
- conform catalogului (by catalogue) transmis de ofertant.
-conform specificaţiei (by specification) întocmite de cumpărător sau de
vânzător.
-conform caietului de sarcini (by tender book) întocmit de solicitanţi sau de un terţ şi utilizat în cazul
licitaţiilor internaţionale (tender).
-conform descrierii (by description) care este făcută de vânzător şi include, in funcţie de obiectul
contractului, forma (shape)/ dimensiunea (size)/ greutatea (weight)/ culoarea (colour)/ aspectul
(aspect)/ caracteristici (characteristics)/ marca comercială (trade mark)/ calitatea produsului (brand)
etc.
-conform mostrei (by sample)/ nu inferioară mostrei (up to the sample). In cazul acestei clauze,
obiectul contractului trebuie să fie asemănător cu modelul (pattern), cartela de culori, nuanţa,
dimensiunea (colour/ shade/ dimension card), proba (specimen), desenul (design), macheta (model),
croiala (cut) etc. mostrei. In acest sens, ne putem referi la mostră ca:
- probă martor (witness sample)
- probă etalon (standard sample)
- probă sigilată (sealed sample)
- probă admisă (accepted sample)
- probă de referinţă (reference sample)
-conform tipului (to type). Se va face referire la un tip obişnuit (ordinary quality/ type), un tip cunoscut
(like type), un tip uşor de identificat (easy to identify type).
-conform normei/ standardului (to norm/ standard); în cazul acestei clauze, obiectul contractului trebuie
să corespundă unei norme cunoscute sau convenite de părţi/ unui standard naţional sau internaţional.
-conform contractului (to contract); această clauză se utilizează în cazul unor livrări parţiale (part
shipment) efectuate ca parte a unui contract de lungă durată (long-term contract)/ a unui contract cadru
(frame contract).
-la vedere (at/ on sight); clauza se utilizează în cazul mărfii vândute în condiţia „văzut-plăcut".
-după cum se prezintă marfa (tel quel/ as the goods stand); această clauză este asemănătoare celei
anterioare; referinţa de calitate este însăşi marfa.
-cu condiţia inspectării mărfii (subject to inspection); în cazul acestei clauze cumpărătorul mai întâi va
inspecta marfa, apoi va anunţa decizia sa.
-marfa livrată de vânzător este acceptată de cumpărător sau returnată vânzătorului (on sale or return)
-cu condiţia aprobării de către cumpărător (on approval). Cumpărătorul anunţă decizia de a prelua
marfa numai după primirea mărfii; această clauză este riscantă pentru vânzător. O variantă a sa este
clauza prin care marfa este livrată şi depusă în consignaţie la cumpărător (consignment on approval)
care o poate accepta sau returna.
-de probă (on trial); în cazul acestei clauze se livrează doar o anumită cantitate de marfă care să fie
necesară cumpărătorului în vederea efectuării anumitor probe.
-de calitate medie/ mijlocie (fair average quality - f.a.q.); calitate obişnuită bună (good ordinary brand -
g.o.b.); calitate vandabilă (merchantable quality);grad/ calitateI, II, III (grade/ quality/1, II, III); fină
(fine - F); foarte fină (finest - f.f.); extrafină (superfine - f.f.f.); pur (pure - p.); conform analizei (per
6
analysis - p.a.) etc.; în cazul acestor clauze marfa trebuie să corespundă unei calităţi bine cunoscute pe o
anumită piaţă sau într-un domeniu de activitate.

5.5.1. Negocierea clauzei de CALITATE (Negotiating the


QUALITY Clause)

Mr. Fields: - Good morning. I am Howard Fields from Jordan Brothers, importers of textile products.
Mr. lonescu: - Good morning. Pleased to meet you. Do sit down. I hope you have received our pattern
book.
Mr. Fields: - Yes, we have, and we are particularly interested in some textiles made of pure cotton
and silk. Can you give me - for the beginning - some more details on sample no. 212, 305 and 425?
Mr. lonescu: - Yes, with pleasure; I see that you have selected the most attractive ones.
Mr. Fields: - We want to extend our range of products, and we aro looking for new shades and
designs, but only high quality goods.
Mr. lonescu: - Go ahead!
Mr. Fields: - Are these textiles guaranteed unshrinkable, colour-last and crease-resistant?
Mr. lonescu: - Absolutely; moreover, I assure you that sample no. 212 which is made of
pure cotton is water-proof. I am sure that your clients will also enjoy its light shade which is in fashion
nowadays.
Mr. Fields: - Yes, of course, but our Company would like to make sure of all these characteristics
before purchasing extensively; may I suggest you send us a first dispatch on trial?
Mr. lonescu: - That's a good idea; we'll do that before concluding our contract. Anyway, considering
the quality of our goods, your purchase is a real bargain, believe me!

5.5.2 Modele de clauze referitoare la CALITATE


(Samples of QUALITY Clauses)
1. Contract nr....
Descrierea mărfii: ţesături
Calitatea: conform mostrelor nr. 212; 305; 425.

Contract No....
Description of goods: textiles
Quality: as per samples No. 212; 305; 425.
2. Contract Nr....
Rulmenţii ce fac obiectul prezentului contract vor fi produşi în conformitate cu standardele
internaţionale ISO şi/ sau cu standardele româneşti din catalogul nr. 7185 privind rulmenţii sub
marca URB.
Rulmenţii vor fi preluaţi în ceea ce priveşte calitatea în conformitate cu prevederile standardelor
militare americane MIL-STp 105D la nivelurile medii de calitate stabilite prin consimţământ reciproc
de către părţi. În cazul în care nu se stabilesc asemenea nivele medii de calitate, vor fi aplicate
condiţiile obişnuite de export ale vânzătorului.
Calitatea va fi atestată prin Certificatul de calitate emis de producători.

Contract No....
The bearings making object of the present contract will be manufactured according to the
international ISO standards and/ or Romanian standards; as per URB bearings catalogue no.
7185.

7
The bearings will be taken over as to quality according to the American MIL-STD-105 at the A.
Q.L. established by mutual consent by the panies. In case such A.Q.L. are not established, the
Seller's usual export conditions will be applied.
The quality is attested by the Certificate of quality issued by the producers.

3. Contract NR.
Descrierea mărfii: secară
Calitate: Cerealele destinate pentru încărcare trebuie să fie nevătămate şi lipsite de orice miros
străin. Greutate naturală... kg la hectolitru.
Adaos de impurităţi... la sută, incluzând pământ până la...%

Contract No....
Description of goods: rye
Quality: The grain intended for shipment must be in sound condition and free from any foreign
smell. Natural weight... kilos per hectolitre.
Admixture of foreign substances... per cent, including din up to... p.c.

5.5.3. Formulări folosite în redactarea clauzei CALITATE


(Specimen Sentences in QUALITY Clauses)

1. Marfa vândută conform prezentului 1. The goods sold under the present contract
contract trebuie să corespundă următoarelor shall be of the following specofications….
specificaţii...
2. Marfa trebuie să fie conform mostrelor 2. The goods should be as per samples
aprobate de Cumpărător. appproved by Buyer.
3. Calitatea mărfii din prezentul contract 3. The quality of the goods under the present
trebuie să fie pe deplin în conformitate fie cu contract shall be in full conformity either
standardele de Stat existente în România, fie with the State standards existing in Romania
cu condiţiile tehnice în vigoare la uzina or with the technical conditions ruling at the
producătoare. manufacturing work.
4. Marfa trebuie să corespundă standardelor 4. Goods have to meet the standards of the
din ţara vânzătorului în ceea ce priveşte Sellers’country, as far as quality,
calitatea, sortimentele şi dimensiunile numai assortments and sizes are concerned, unless
dacă nu s-a prevăzut altfel în prezentul otherwise provided in the present contract
contract, iar vânzătorii nu sunt răspunzători and the Sellers are not responsible for
pentru deteriorarea mărfii după transferul deterioration of goods after the transfer of
riscurilor. risks.
5. Materialul folosit pentru confecţionare sau 5. The material used for the performance of
marfa inclusă în prezentul contract trebuie the goods included in this contract should
să corespundă standardelor din ţara meet the standards of the Sellers’ country
vânzătorului dacă nu s-a convenit altfel de unless otherwise agreed by the parties.
către părţi.

8
5.6. Clauza CANTITATE
(The QUANTITY Clause)
Clauza Cantitate inclusă în contractul de vânzare-cumpărare se exprimă, în funcţie de caracteristicile
mărfii, prin:

A. numărul de bucăţi (number of pieces)


- unităţi de greutate exprimate în:
- grame (grams)
- kilograme (kilograms)
- tone - lungi (long tons)
- scurte (short tons)
- metrice (metric tons)
-uncii (ounces -oz.)
-livre (pounds - lb)
-greutate de 112 livre (long hundredweights - cwt) sau de 100 livre (short
hundredweight - sh.cwt.)
- unităţi de lungime (units ol length) exprimate în:
- milimetri (millimeters)
- centimetri (centimeters)
-metri (meters)
-inci (inches - in.)
-picioare (fej't - ft.)
-iarzi (yards - yd.)
- unităţi de suprafaţă (units of area/ surface) exprimate în:
-centimetri pătraţi (square centimeters - sq.cm.)
-metri pătraţi (square meters - sq.m)
-inci pătraţi (square inches - sq.in.)
-picioare pătrate (square feet - sq.ft.)
-iarzi pătraţi (square yards - sq.yd.)
- unităţi de volum (units of volume) exprimate în:
-metri coi (cubic meters - cu.m.)
-inci cubici (cubic inches - cu.in.)
-picioare cubice (cubic feet - cu.ft.)
-iarzi cubici (cubic yards - cu.yd.)
- standarzi (standards)
- unităţi de capacitate (units of capacity) exprimate în:
- galloni (gallons - gal.)
-sferturi de galon (quarts - qt.)
-pinte (pints - pt.)
- diferite alte unităţi tehnice de măsură.
B. limita inferioară şi superioară, când cantitatea totală nu este definită, ca în cazul
mărfurilor vândute în vrac (in bulk).
C. unele unităţi de măsură tradiţionale, încă în vigoare, precum:
- balotul (the bale)
- sacul (the sack) . .
- punga (the bag)
- bidonul (the drum)
- damigeana (the demijohn)
- barilul (the barrel)
- buşelul (aprox. baniţa) (the bushel) etc....

9
5.6.1. Negocierea clauzei de CANTITATE
(Negotiating the QUANTITY Clause)

Mr. Brown: - Good morning, Mr. Pop.


Mr. Pop: - Good morning, I am pleased to meet you again here at our company.
Mr. Brown: - May I introduce my new assistant, Mr..Gibson?
Mr. Gibson: - How do you do?
Mr. Pop: - Is this your first trip to Bucharest, Mr. Gibson?
Mr. Gibson: - Yes, I am visiting Bucharest for the first time.
Mr. Pop: - Well, in this case, this is a good opportunity to welcome you in our offices.
Mr. Brown: - We take advantage of our visit to Romania to discuss over some clauses in
the draft contract between your company and our firm. First, we should like
to know if you can deliver the quantities we need; they are rather large, we
admit.
Mr. Pop: - Yes, you are right. As far as I know, you are interested in purchasing kitchen
cupboards - 250 pieces and folding chairs - 2000 pieces; I think there is no
problem as regards the cuboards, but the folding chairs can be delivered
only in two or three separate lots; we have not such a large quantity in stock at
present.
Mr. Brown: - How many pieces can you deliver from stock?
Mr. Pop: - 1000 pieces for the beginning and the rest of the merchandise in two
separate lots of 500 pieces each.
Mr. Brown: - I think this would suit us, but I have to inform the General Manager of my
firm about it before taking a final decision.
Mr. Gibson: - We have seen in your exhibition a very beautiful furniture: a dining room
suite .Chippendale" 301. If you have it available, we should be interested in
purchaising 15 suites.
Mr. Pop: - Well, you see, being period furniture this is only a prototype, but if you
are determined to buy it, we can produce the number of pieces you want; it
will not last longer than 6 months.
Mr. Gibson: - That's very interesting; we shall discuss your conditions with our General
Manager. Our talk was very useful indeed; we shall resume it tomorrow. Does
it suit you?
Mr. Pop: - Of course; I'll be waiting for you tomorrow at 12 o'clock.

5.6.2. Modele de clauze referitoare la CANTITATE


(Samples of QUANTITY Clauses)
1. Contract Nr....
Descrierea mărfii: 1. dulapuri de bucătărie
2. scaune pliante
3. garnituri de sufragerie „Chippendale" 301
Cantitate: pentru 1. - 250 bucăţi
pentru 2. - 2000 bucăţi
pentru 3. -15 garnituri
Vânzătorul va procura şi va livra cumpărătorului mărfurile specificate conform anexelor la prezentul
contract.

10
Contract No....
Description of goods;
1.kitchen cupboards
2.folding chairs
3.dining-room suites "Chippendale" 301

Quantity:
for 1. 250 nos
for 2. 2000 nos
for 3. 15 suities
The Sellers should produce and deliver to the Buyers the goods specified in the enclosures to this
contract.

2. Contract Nr....

Denumirea mărfii: lână


Cantitate: 2000 baloturi a 100 kg fiecare.
Greutatea va fi stabilită în portul de descărcare, 10% umiditate va fi admisă la greutatea absolut uscată.

Contract No....
Description of goods: wool
Quantify: 2,000 hulas of 100 kgs each
Weights to be established at the port of discharge, 10 p.c. moisture being added to absolute dry
weight.

3. Contract Nr....
Descrierea mărfii: secară
Cantitate: 3000 tone metrice, 10% în plus sau în minus, la alegerea vânzătorilor, in vrac.

Contract No....
Description of goods: rye
Quantity: 3000 metric tons, 10 per cent more or less, at the Seller's option in bulk.

4. Contract Nr....
Denumirea mărfii: rulmenţi
Cantităţile menţionate în Anexa nr. 1 urmează a fi considerate ca fiind bucăţi.
Rulmenţii vor fi preluaţi din punct de vedere al cantităţii conform listelor de colisaj şi a documentelor de
transport.
Vânzătorii sunt consideraţi răspunzători pentru cantitatea ambalată în fiecare unitate de ambalaj conform
listelor de colisaj.

Contract No....

Description of goods: bearings


The quantities mentioned in the Appendix no. 1 are to be understood as pieces.
The bearings shall be taken over as to quantity according to the packing listsp and the shipping
documents.
The Seller is held responsible for the quantity packed in each packing unit as per packing lists.

11
5.6.3. Formulări folosite în redactarea clauzei referitoare la CANTITATE
(Specimen Sentences in QUANTITY Clauses)
1. O toleranţă de 5% în plus sau în minus faţă 1. A margin of 5 per cent more or less on the
de cantitatea contractului/ din cantitatea contract quantity/ on the quantity of any
oricărui produs separat, sau specificaţie se separate item or specification is to be allowed
admite vânzătorului. to the Sellers.
2. Cumpărătorul va plăti cantitatea 2. Buyers shall pay for the quantity actually
realmente livrată (dacă aceasta nu depăşeşte supplied (should this not exceed the limits of
limitele toleranţei de mai sus). the above margin).
3. În cazul în care cantitatea livrată 3. Should the quantity supplied exceed the
depăşeşte cantitatea contractului plus contract quantity plus the allowed margin,
toleranţa admisă, Cumpărătorul poale să Buyers are entitled to accept the whole
accepte întreaga cantitate livrată, plătind quantity supplied, paying the contract price.
preţul contractului.
4. În cazul în care Cumpărătorul nu acceptă 4. Should the Buyers not accept the excess
cantitatea în plus faţă de toleranţa admisă, el quantity over the allowed margin, they are
nu are dreptul să respingă această cantitate not allowed to reject this quantity shipped in
încărcată în plus, ci o va depozita în excess, but shall deposit it in their
depozitul lui, pe cheltuiala şi riscul warehouse, at Sellers' risks and expense.
Vânzătorului.
5. În cazul în care cantitatea livrată este sub 5. Should the quantity supplied be below the
cantitatea contractului, într-o măsură care contract quantity to an extent that is less than
este mai mică decât toleranţa admisă, the allowed margin, Buyers are not entitled
Cumpărătorii nu au dreptul să respingă to reject the goods, but are entitled to the
marfa, dar au dreptul la compensaţie corresponding compensation, by means of
corespunzătoare, prin livrarea ulterioară a subsequent delivery of the quantity found
cantităţii lipsă (adică a celei sub cantitatea short (that is below the contract quantity
contractului minus toleranţa). minus the margin).

5.7. Clauza AMBALAJ


(The PACKING Clause)

Clauza contractuală referitoare la ambalaj conţine stipulaţii menite să asigure integritatea


calitativă, cantitativă, comercială şi tehnică (qualitative, quantitative, commercial and technical integrity) a
mărfurilor ce fac obiectul tranzacţiei şi care urmează a fi transportate de la locul unde au fost produse
(produced) sau depozitate (warehoused) de vânzător la locul unde cumpărătorul le va recepţiona (place
of reception). În clauză se poate prevedea dreptul cumpărătorului de a cere o livrare suplimentară
(additional delivery) sau o nouă livrare (replacement of goods) în cazul în care se va dovedi că marfa a
fost deteriorată (damaged) din cauza ambalării necorespunzătoare (due to inadequate packing).
Ambalarea se face în funcţie de natura mărfii şi de modul de transport şi are funcţia principală de a
proteja marfa. Distingem în formularea clauzei: ambalaj rezistent la transportul pe mare (seaworthy
packing); ambalaj care protejează împotriva umezelii (moisture-proof packing), ambalaj impermeabil
(water-proof packing), ambalaj care protejează
împotriva oxidării (rust-proof packing), ambalaj care protejează împotriva sustragerii (pilfer-
proof packing), ambalaj neinflamabil (fire-proof packing).
Clauza mai poate stipula obţinerea unui ambalaj cu o rezistenţă mare la manipulare neglijentă
(strong packing to resist rough handling).
O altă cerinţă în formularea clauzei este menţinerea costului scăzut (to save freight, to keep freight
low) şi aceasta presupune alegerea unui ambalaj adecvat care să evite navlul mort (dead freight) şi

12
spaţiul nefolosit (broken stowage). Materialul de ambalaj trebuie deci să fie cât mai uşor (light
packing), fărăl însă a periclita securitatea mărfii.
La formularea clauzei, se mai are în vedere dependenţa tipului de ambalaj dependenţa tipului de
ambalaj de posibilităţile de încărcare şi descărcare în porturile de expediere şi de destinaţie. Astfel, se
poate prevedea ca ambalajul să fie prevăzut cu mânere din frânghie pentru manipulare (carrying
handles made of rope), toarte (ears), în vederea facilitării manipulării sau încărcării/ descărcării (to
facilitate handling or loading/ discharging).
În formularea clauzei ambalaj se vor avea în vedere reglementările vamale din ţara importatoare.
Dacă taxele vamale se percep în funcţie de valoarea mărfii (ad valorem duty), nu contează natura
ambalajului. Dar în cazul taxelor vamale percepute după greutatea mărfii sau după volum, natura
ambalajului prevăzută în contract este esenţială pentru costul tranzacţiei.
În cazul taxelor după greutate, se disting greutatea brută (gross weight) şi greutatea neto (net
weight).
În funcţie de natura mărfii contractate şi de modul de transport, se va stabili tipul de ambalaj şi
materialul din care să fie confecţionat.
Sacul (bag or sack) e făcut din iută (jute), textile (textile material), pânză (canvas burlap), cauciuc
(rubber), sau din hârtie în mai multe straturi (ply-paper).
Balotul (bale) se acoperă (is covered) sau se înveleşte (is wrapped) în hârtie rezistentă şi
impermeabilă de ambalaj (waterproof kraft paper).
Butoiul (barrel, cask, keg, firkin) este din lemn (wooden). Butoaiele sunt de regulă rezistente la
scurgerea conţinutului (sift-proof) şi căptuşite (lined) cu substanţe chimice sau hârtie impermeabilă
(waterproof paper).
Cutia (box, chest) este din lemn (wood), carton (cardboard), carton ondulat (corrugated cardboard),
placaj (plywood).
Bidonul (tin, can) este făcut din metal precum cositorul.
Damigeana (carboy, demijohn) este făcută din sticlă protejată de împletitură (basketwork).
Cutia de carton (carton) este din carton (cardboard), carton ondulat, (corrugated cardboard), carton
din paie (strawboard).
Lada (case) este făcută din lemn (wood), întărit cu benzi metalice (metal straps).
Stelajul (erate) constă dintr-un fund (bottom) şi o ramă cu diagonale (frame and diagonals). •
Bidonul cilindric (drum) este din oţel sau fier.
Bidonaşul (pail) este din metal, cu orificiu de scurgere (spout) şi mâner (handle).
Borcanul (jar) este din sticlă.
În cadrul clauzei, se poate stipula ca în interior ambalajul să fie căptuşit (coaffld) cu un strat de
vopsea sau ulei sau prevăzut cu un înveliş interior (lining) din metaî (metamned), carton gudronat (tar paper),
hârtie impermeabilă (water-proof paper), sau să se prevadă capitonarea (padding) sau introducerea de
rumeguş (sawdust) sau talaş (wood-wool, wood shavings).

5.7.1. Negocierea clauzei AMBALAJ


(Negotiating the PACKING Clause)

Mr. Smith : - How do you do, I have come on behalf of Messrs Brown & Co. Ltd. who have
contacted you for the delivery of cement and other building materials. I'd like
to deal with some details.
Manager: - How do you do. Glad to meet you. We assure you we shall do our best to
comply with your demands.
Mr. Smith : - I'll refer to some facts regarding packing. We'd rather have the cement
shipped în paper sacks to save freight. The sacks must be laminated and
rendered moisture-proof. Each sack should contain 1 cubic foot.
13
Manager: - / have taken down all your demands. We'll contact our packers and
everything is done according to your requests. All these will be included the
contract form we shall send you for signing.
Mr. Smith : - Thank you. We hope to hear from you soon. Good-bye.
Manager: - Good-bye

1. Obiectul contractului: ciment şi materiale de construct


Vânzătorul se angajează să ambaleze mărfurile în materiale de ambalaj adecvate corespunzător
mijloacelor de transport pentru a asigura integritatea cantitativă şi calitativa a mărfurilor ce urmează a
fi expediate şi transbordate.
Cimentul va fi ambalat în saci de hârtie kraft în 5 straturi laminate şi rezistenţi la umiditate.
Fiecare sac va conţine un volum de un picior cubic.

Object of the contract: cement and other building materials.


The Seller undertakes to pack the goods in adequate packing materials suitable to the
means of transportation in order to ensure the quantitative and qualitative integrity of the
goods to be shipped and transshiped.
The cement should be packed in five-ply kraft paper sacks, laminated and rendered
moisture-proof.
Each sack should contain one cubic foot.

2. Obiectul contractului: echipamente


Mărfurile vor fi ambalate în lăzi rezistente, adecvate transportului pe distanţă lungă pe mare şi pe uscat şi
pentru numeroase manipulări. Pentru a asigura securitatea mărfurilor pe timpul transportului pe mari distanţe
şi al depozitării, înainte de ambalare se vor aplica pe mărfuri vopsele sau unsori anticorozive adecvate. în
fiecare ladă sau cutie vânzătorul va înainta lista de colisaj şi certificatul de fabricaţie în două exemplare, în
săculeţe de plastic sigilate

Object ol the contract: equipments


The goods shall be packed in strong cases, suitable for long distance sea transportation,
land transportation and numerous handlings. In order to ensure the safety of the goods
during long distance transportation and storage, suitable anticorrosion paint or grease
shall be applied on the goods prior to the packing.
In each case or box, the Seller shall provide the packing list and produc t certificate in two
copies, sealed in plastic pouch.

5.7.3. Formulări folosite în redactarea clauzei AMBALAJ


(Specimen Sentences in PACKING Clauses)
1. Excavatorul va fi în întregime ambalat 1. The excavator shall be completely crated.
într-o ladă cu şipci.
2. Piesele de schimb şi toate accesoriile 2. The spare parts and all attachments should
trebuie ambalate separai în cutii mai mici, be packed separately, in small boxes which
care vor fi aşezate în lada mare şi fixate de should be accommodated inside the big case
aceasta. and fastened to it.
3. Pentru protecţie împotriva umidităţii, 3. As a protection against moisture damage,
lăzile trebuie căptuşite cu metal. the cases must be metal-lined.

14
4. Greutatea fiecărui balot nu va depăşi 300 4. The weight of each bale should not
kg. exceed 300 kg.
5. Stelajele vor fi acoperite cu placaj şi 5. The crates should be covered with
întărite cu fâşii metalice. plywood and reinforced with metal bands.
6. Drojdia va fi expediată în bidoane de oţel 6. The yeast should be shipped in steel
cu o capacitate de 200 livre. drums having a capacity of 200 pounds.
7. Mărfurile vor fi ambalate corespunzător 7. The goods shall be properly packed to
pentru a rezista atât la transportul maritim withstand both oversea and overland
cât şi la cel pe uscat şi la transbordări. transport as well as transshipment.
8. Vânzătorul va trebui să se asigure că se 8. The Seller should make sure that steel
vor folosi exclusiv cercuri de oţel pentru hoops are exclusively used for the barrels in
butoaiele în care ne veţi expedia mărfurile şi which you will ship our goods, and on no
în nici un caz cercuri de lemn. account wooden hoops.
9. Ambalarea se va face în cutii de lemn 9. You shall pack in wooden cases
întărite cu fâşii metalice. reinforced in metal strapping.
10. Pentru a proteja contra stricăciunii 10. For protection against moisture damage,
cauzate de umiditate, maşina va fi unsă cu you must have the machine sprayed with oil.
ulei.
11. Pentru reducerea la minimum a 11. For reducing packing and freight charges
cheltuielilor de ambalare şi transport, va fi to a minimum, you shall therefore supply
necesar să livraţi mărfurile în cutii din these goods in corrugated cardboard cases
carton ondulat, fiecare conţinând cam 40 carrying about 40 lbs. each. 16 of such
livre. 16 asemenea cutii pot fi apoi stivuite şi boxes can then be stacked and metal-
legate cu benzi metalice într-un pachet. strapped in one package.
12. Pentru a economisi navlul veţi expedia 12. To save freight you shall ship the cement
cimentul în saci de hârtie. Aceştia trebuie să in paper bags. These must consist of 5-ply
fie din hârtie kraft în 5 straturi. Fâşiile kraft paper. The sheets must b laminated and
trebuie laminate şi făcute rezistente la rendered moisture-proof.
umiditate.
13. Nu avem obiecţii dacă expediaţi în cutii 13. We have no objection to your shipping
din plăci fibrolemnoase compania navală in fibreboard boxes provided that the
urmând să emită un conosament curat şi să steamship company issues a "clean" bill
se abţină să ştampileze conosamentul cu of lading and refrains from stamping the"
menţiunea „ambalaj fragil". "frail package" clause on the bill..

5.8. Clauza MARCAJ (The MARKING Clause)

Marcarea vizibilă a ambalajelor e foarte importantă pentru manipularea mărfii în timpul încărcării,
transbordării sau descărcării (handling of goods during loading, transshipment, unloading). Pentru
marcare se folosesc şabloane (stencils), imprimări cu fierul înroşit (burning the marks into the wood),
imprimări cu vopsea (paint), sau cerneală neradiabilă (indelible ink). Se recomandă marcarea a cel puţin
două laturi ale fiecărui ambalaj, sau (când nu e posibil) fixarea marcajului pe etichete din pânză de in
(linen tags). La marcare se au în vedere atât marcajele distinctive ale expeditorului (shipper's own
distinctive marks) cât şi cele ale destinatarului (consignee's distinctive marks). Trebuie să se ţină cont şi
de cerinţele de marcaj impuse de autorităţi (official marks required by. authorities), cum ar fi greutatea
şi dimensiunile (weight and dimensions). Marcajul poate consta din cifre (figures), litere (letters),
desene (drawings).
În clauză se pot prevedea indicaţii speciale şi de atenţionare (special directions and warnings).

15
lată câteva exemple de indicaţii speciale: Nu trântiţi (Do not drop); Nu depozitaţi în locuri umede
(do not store in damp places); fragil (fragile); mânuiţi cu grijă (handle with care); păstraţi în loc rece
(keep in cold place); lichide, nu basculaţi (liquids, do not tilt); maşini, manipulaţi cu grijă (machinery,
handle with care); deschideţi aici (open here); agăţaţi aici (sling here); stivuiţi departe de cazane (stow
away from boilers); cu partea aceasta în sus (this side up); partea de sus (top); nu folosiţi cârlige (use
no hooks).

5.8.1. Negocierea clauzei MARCAJ (Negotiating the


MARKING Clause)
Mr. Brown: - Good morning. I've come on behalf of my company to discuss certain matters
referring to our contract.
Manager: - Good morning. I'm ready to listen to you and assure you we'll do our best
to meet your requirements.
Mr. Brown: - In what marking is concerned I'd like to point out that all marking should be
written in indelible ink to prevent obliteration by dirt or grease.
Manager: - We'll take care of that and put it down in the contract.
Mr. Brown: - There are two more points I'd insist on. A special warning shall be written on each
bag; "Do not store in damp places, as the goods should be kept dry". Our country's
regulations also require that the country of origin should be clearly marked. So let’s
have the mark “Made in Romania” attached on each bag on a special linen tag.
Manager: - I've put down all these and when we draw up the contract for signing we'll take
into account your requirements.
Mr. Brown: - Thank you, Sir. Good bye.

5.8.2. Modele de clauză referitoare la MARCAJ


(Samples of MARKING Clauses)

Obiectul contractului: alimente


Următoarele se vor marca în engleză pe fiecare sac cu cerneală neradiabilă:
a. Marcajul expeditorului
b. Numărul contractului şi numărul de serie al mărfii
c. Portul de destinaţie
d.Greutatea brută şi netă
e. Destinatarul şi adresa sa
f. Ca indicaţii speciale se vor menţiona: „Nu depozitaţi în locuri umede" şi „fabricat în
România", care se vor ataşa pe o etici teta specială pe fiecare sac.
Object of the contract: food
a.. Shipper's mark
b. Number ol contract and series number of the goods
c. Port of destination
d. Gross and net weight
e.Consignee and his address.
f. The special indications will be: "Do not store in damp places" and "Made in
Romania". The latter will be attached on a special tag on each bag.

16
5.8.3. Formulări folosite în redactarea clauzei MARCAJ
(Specimen Sentences in MARKING Clauses)
1. Marcajele de expediere se vor imprima cu 1. Shipping marks to be stenciled on the crates
şabloane pe stelaje conform ilustraţiei alăturate. as shown in the enclosed illustration.
2. Marcajele de expediere, greutatea netă şi 2. The shipping marks, the net and gross weight
brută şi dimensiunile trebuie imprimate cu cel and dimensions must be stenciled in letters at
puţin 3 ţoii înălţime pe partea exterioară a least 3 inches high on the outside of the cases.
lăzilor.
3. Locurile de agăţare pentru curele trebuie 3. The hitching places for the slings should be
marcate în culoarea roşie pentru a atrage atenţia marked with red paint to attract the stevedores'
docherilor. atttention.
4. Pentru echipamentul fragil se vor marca 4. For the fragile equipment the following
următoarele „Manipulaţi cu grijă, fragii". should be marked "Handle with care, fragile".
5. Marcarea se va face într-un asemenea mod 5. Marking shall be done in such a way as to
încât să reziste condiţiilor de vreme, şocurilor, resist weather conditions, shocks, handling,
manipulării, depozitării. storing.
6. Cutiile trebuie marcate pe ambele părţi. 6. Boxes shall be marked on both sides.
7. Marcajul de expediere nu trebuie în nici 7. The shipping marks must on no account be
un caz aplicat direct pe pânza înfăşurată applied directly on to the canvas surrounding
pe baloturi. în schimb, vă rugam să the bales. Instead, the sellers should have two
coaseţi două etichete de pânză pe fiecare linen tags sewn to each bale for the marking.
balot pentru marcaj.
8. Marcaţi cutiile cu „Nu basculaţi" şi „Stivuiţi 8. Mark all cases "Do not tilt" and "Stow on
pe punte". deck".
9. Pentru marcaje şi numere vânzătorul se va 9. For marks and numbers, the Sellers
adresa expeditorilor noştri. shall apply to our forwarders.
10. Marcajele şi numerele vor fi indicate 10. Marks and numbers will follow later.
ulterior.

Clauza PREŢ
(The PRICE Clause)

În contractele de vânzare internaţională, preţul se înscrie atât pe unitatea de măsură a mărfii (unit
price) cât şi cu valoarea totală (total price), exprimată în valuta convenită; el poate să apară şi defalcat
(split) pe categorii de livrări.
Preţul este determinat prin contract fie direct (specificat în cifre exacte), fie prin referinţă. In acest
al doilea caz, preţul este determinabil, în sensul că se specifică doar elementele care vor servi la
calcularea lui la o dată.ulterioară. Preţul poate fi fix (fixed price) sau variabil (sliding price).
Preţul contractului se scrie atât în cifre cât şi în litere, pentru evitarea oricărei confuzii, astfel: US $
10,500 (ten thousand five hundred US dollars). El se exprimă fie în valuta ţării cumpărătorului (Buyer's
currency), fie în valuta ţării vânzătorului (Seller's currency), fie in valuta unei terţe ţări (third currency).
Se poate calcula atât pentru greutatea netă cât şi pentru greutatea brută.
Pentru a aprecia obligaţiile reciproce ale părţilor contractuale sau faţă de autorităţi sau terţe părţi,
preţul se asociază cu unele calificative, astfel:
1.vămuit -duty paid
2. nevămuit - duty unpaid

17
3. inclusiv ambalajul - package
included .
4. exclusiv ambalajul - package excluded
5. cu ambalaj nereturnabil/ nerecuperabil - non return(able) package
6. cu ambalaj returnabil în decurs de... - package returnable within... days
7. cu taxele şi cheltuielile de transport plătite - freight, charges and.expenses prepaid
8. franco domiciliu - free/ franco domicile
9. cheltuieli de transport plătite – carriage paid
10. livrat franco delivered free to…
11. franco poarta cumpărătorului - free consignee’s door
12. gratuit – free of charges
13. livrat în / la - delivered in/at

5.9.1. Negocierea clauzei PREŢ


(Negotiating the PRICE Clause)
Mr. Day: - Well, Mr. Popa, it seems to me we've come a long way, but there are still
some contract amendments you'd like us to go into together.
Mr. Popa: - Yes. You see, most of it looks fine except for the price clause. First, I'm a bit
worried by the sliding price.
Mr. Day: - Mr. Popa, I can assure you that this is just normal practice with the British
firms for a time of delivery of over 12 months.
Mr. Popa: - Perhaps, but our German partners are now quoting fixed prices and I don't
think your american competitors would insist on it if we gave them the business.
Mr. Day: - I don't know about them, but it may be acceptable, considering that this is
our first business with you. I'd only have to clear that with my boss first. Is
there anything else?
Mr. Popa: - Well, your prices are CIF Constanţa. We usually buy on an FOB basis. If
that's convenient to you, how much less would an FOB London price be?
Mr. Day: - Let me see. This would mean less work for us, and as you will be responsible for the
insurance of goods in transit, our costs will be lower. I'd soy about 5% less. Do you
agree?
Mr. Popa: - Yes, it sounds reasonable. But let us consider the very
important question of discount.
Mr. Day: - I thought we had already agreed on 7 1/ 2% off our published price.
Mr. Popa: - Let me remind you, Mr. Day, that 7 1/ 2% is for much smaller orders than ours. Given
our large order we'd expect 17% off list price.
Mr. Day: - I'm afraid that's much too high. I can try to get you an 11 % quantity discount if you
agree to pay entirely in sterling, instead of 75% in sterling and 25% in commodities,
under the buy-back clause. Would that be acceptable?
Mr. Popa: - Mmm. Yes. With one proviso; that, if we placed any further orders within one year, they
would receive at least the same discount.
Mr. Day: - We don't usually make that kind of concession, but, since this is a very large order and
you are willing to renounce "the buy-back" clause... Mmm... I must phone my head
office. If I did it now, we'd have an immediate answer.
Mr. Popa: - You're welcome to use the phone in the next office, Mr. Day... (Mr. Day
phones London, then returns to Mr. Popa's office.)
Mr. Day: - Then we are agreed, Mr. Popa. Let's make a note of all these amendments so that the
final contract may be drawn up: FOB London, less 11 %, payment in sterling entirely.
Mr. Popa: - And no "sliding price".
18
Mr. Day: - Right. We'll add the proviso that the agreed price will be held for one year, and will
be valid for all further orders placed within it.
Mr. Popa: - That's correct, Mr. Day, and thank you for myself and on behalf of my company.

Mr. Day: - Thank you, Mr. Popa. Good-bye.

5.9.2. Model de clauză referitoare la PREŢ


(Sample of a PRICE Clause)

Obiectul contractului: maşini-unelte


(Object of contract: machine-tools)

Stabilirea preţurilor unitare convenite prin prezentul contract s-a făcut ţinându-se seama de condiţia
de livrare menţionată la pg. 1 a prezentului contract.
The unit prices in this contract have been agreed upon taking into account the delivery terms
stated on page 1 of the contract.

Preţul convenit prin contract este ferm şi nu ponte suferi nici o modificare în curs de 1 an de la
încheierea contractului; el rămâne valabil penlru toate comenzile viitoare transmise în acest termen.
The contract price is firm and not subject to any alterations within one year of the conclusion of
the contract; it shall be valid lor all lurther orders placed I within it.

Preţul contractului este calculat FOB Londra, plălibil integral în lire sterline, inclusiv; ambalajul
pentru transport oceanic, marcajul, taxele de cheiaj şi andocare, îndeplinirea"; formalităţilor vamale,
precum şi taxele pentru folosirea macaralei, taxele de încărcare,: descărcare şi stivuire.
The contract price is understood FOB London, payable entirely in sterling,
including seaworthy packing, marking, wharfage, and dock dues, customs
formalities, as well as cranage and stevedoring.

5.9.3. Formulări folosite în redactarea clauzei PREŢ


(Specimen Sentences in PRICE Clauses)
1. Price is fixed in rubles and is to be understood 1. Price is fixed in rubles and is to be
CIF Constantza, subject for Incoterms 1990... understood CIF Constantza, subject tor
Incoterms 1990...
- inclusiv ambalajul şi marcajul de export. - export packing and marking included.
- exclusiv ambalajul. - exclusive of packing.
2. Dacă, după încheierea contractului, vor 2. If, after the conclusion of the contract,
apărea, din motive independente de voinţa there should occur - beyond the Seller's
vânzătorului, creşteri ale cheltuielilor de control - any increase in the transport
transport avute în vedere la stabilirea charges which were taken into account-
preţurilor unitare ale mărfurilor contractate, when calculating the unit prices in the
contract,
- acestea vor majora corespunzător preţul - such an increase shall entail a
mărfurilor; proportional rise in the price of the goods.
- vânzătorul va fi îndreptăţit să ceară - the Sellers shall be entitled to request a
rediscutarea preţurilor, în vederea new price negotiation with a view to
adaptării lor la noile condiţii. adjusting it to the new conditions.
3. În situaţia în care părţile contractante nu pot 3. Should the parties fail to reach a written

19
realiza un acord scris în termen de 30 de zile de agreement regarding the price increase within
la data la care vânzătorul a cerut revizuirea 30 days from the date when the Sellers
preţurilor, vânzătorul este în drept să denunţe requested the price readjustment, the Seller is
contractul. entitled to cancel the contract.

5.10. Clauza LIVRARE


(The DELIVERY Clause)
În aceasta clauză contractuală cei doi parteneri de afaceri, vânzătorul (the Seller) şi
cumpărătorul (the Buyer), stabilesc (stipulate) obligaţiile ce revin fiecăruia dintre ei în privinţa
condiţiilor de livrare (delivery terms), cu referire, de obicei, la INCOTERMS1.
Se convine asupra (they agree upon) termenului de livrare (delivery time/ date), in funcţie de care
livrarea poate fi:

- livrare promptă - prompt delivery


- din stoc - ex stock
- din depozit - ex warehouse
- din fabrică - ex works
- livrare la cerere - delivery on call
- livrare la termen fix - fixed time delivery
- livrare la... - delivery on...
până la... by...
în intervalul within...

Prin raportarea termenului de livrare efectivă la cel stabilit ]n contract, livrarea poate fi:
- livrare la timp - delivery in time
- livrare anticipată - advance delivery/ delivery in advance
- livrare cu întârziere - late/ postponed delivery

În contract cele două părţi reglementează, de obicei, în ce condiţii acceptă:


- să modifice graficul de livrare - to modify/alter the schedule
- să prelungească termenul de livare - to extend the time of delivery
- să amâne termenul de livrare - to postpone delivery
- să urgenteze livrările - to speed up deliveries

Se specifică, de asemenea, dacă livrarea cantităţii contractuale se efectuează integral, într-un


singur lot (complete delivery, one lot shipment/ delivery) sau eşalonai (delivery by installments) şi dacă
se acceptă livrările parţiale, în tranşe (part/ partial shipments).
Clauza Livrare mai cuprinde precizări referitoare la:
- locul livrării (place of delivery)
- transferul proprietăţii şi al riscurilor de la vânzător la cumpărător (transfer of property and risks
from the Seller to the Buyer).
- documentele doveditoare ale efectuării livrării (evidence of delivery)
- alte date în legătură cu livrarea mărfii şi a documentaţiei aferente.

INCOTERMS
Setul de reguli internaţionale pentru interpretarea termenilor comerciali, cunoscut sub denumirea
INCOTERMS, la care se face referire în clauza „Livrare", a fost elaborat de Camera Internaţională de
1
INTERNATIONAL RULES FOR THE INTERPRETATION OF TRADE TERMS (INCOTERMS INTERNATIONAL CHAMBER
OF COMMERCE - PARIS, 1990
20
Comerţ de la Paris şi publicat pentru întâia oară în 1936; în docursul anilor s-au operat modificări (în anii
1953, 1967. 1976, 1980 şi 1990), pentru a reflecta schimbările survenite în reglementările comerciale
internaţionale, în domeniul transportului, precum şi în domeniul comunicaţiilor.
În versiunea din 1990 termenii sunt grupaţi în patru categorii de bază:

GRUPA E (Group E Franco fabrică (Ex works) EXW


Expediere Departure)
GRUPA F (Group F Franco cărăuş (Free carrier) FCA
Transport Main carriage
neplătit unpaid)
Franco de-a lungul (Free along side Ship)
navei FAS
Franco la bord (Free on board) FOB
GRUPA C (Group C Cost şi navlu (Cost and freight) CFR
Transport Main carriage
plătit paid)
Cost asigurare şi navlu (Cost, Insurance
Freight) CIF
Fraht plătit până la... Carriage paid to….CPT
Fraht şi asigurare plătite (Carriage and Insurance
până la... Paid to...) CIP
GRUPA D (Group D Livrat la frontieră Delivered At Frontier
Destinaţie Arrival) DAF
Livrat pe navă (Delivered Ex Ship) DES
Livrat la chei (Delivered Ex Quay)
DEQ
Livrat taxe vamale (Delivered Duty Unpaid)
neplătite DDU
Livrat taxe vamale (Deliverred Duty paid)
plătite DDP

În versiunea din 1990, în cadrul fiecărei condiţii de livrare sunt prezeniaie obligaţiile vânzătorului şi ale
cumpărătorului, luându-se în considerare zece aspecte:
1. Livrarea mărfii conform contractului (Provision of goods in conformity contract); Plata
(Payment);
2. Licenţe, autorizaţii şi formalităţi (Licences, authorisations and formalities);
3. Contractul de transport şi asigurare (Contract of carriage and insurance);
4. Livrarea (Delivery);
5. Transferul riscurilor (Transfer of risks);
6. Repartizarea cheltuielilor (Division of costs);
7. Avizarea cumpărătorului/ vânzătorului (Notice to the Buyer/ Seller);
8. Dovada livrării, documentul de transport sau mesajul electronic echivalent (Proof of delivery,
transport document or equivalent electronic message);
9. Verificarea, ambalajul, marcarea (Checking, Packaging, Marking);
Inspectarea mărfii (Inspection of goods);
10.Alte obligaţii (Other obligations).
21
În continuare sunt prezentate sintetic aspectele esenţiale specifice fiecărei condiţii de livrare.

CLAUSE ABREVIATION THE SELLER MUST: THE BUYER MUST:


EX WORKS EXW place the goods at the - bear all charges and
(EX FACTORY, disposal of the Buyer at risks of loss of or
EX MILL, the named place of damage to the goods
EX WAREHOUSE, delivery, on the date or from the time when
EX PLANTATION, within the period they have been placed
ETC) stipulated in the contract at his disposal;
- provide at his own - pay all costs and
expense packaging; charges incurred in
bear all the expense obtaining the
relating to the goods until documents which are
they have been placed at issued in the country
the disposal of the Buyer of delivery;
as stipulated in the sales
contract.
FREE CARRIER ... FCA - deliver the goods into - contract for the
(named place) the chnrrje ol the carriage and bear all
carrier named by the risks and expense from
Buyer ano bear all risks the time when the
and expense until such goods have been
time; delivered to the
carrier;
FREE ALONG FAS - deliver the goods - give the Seller due
SIDE SHIP ... alongside the vessel at notice of the vessel
(named port of the loading berth named name loading berth
shipment) by the Buyer; anddelivery date to the
- bear all costs and risks vessel;
until the goods shall have - bear all costs and
been delivered; risks from the time
- provide at his own when the goods shall
expense the packaging havebeen delivered
alongside the vessel;
FREE ON BOARD ... FOB - deliver the goods on - at his own expense
(named port of board the vessel named charter a vessel or
shipment) by the Buyer at the date receive the necessary
or within the period space on board a
stipulated; vessel and give
- bear all costs and risks the seller due notice;
of loss of or damage to - bear all costs and
the goods until they shal risks of loss of or
have effectively passed damage to the
the ship's rail; goods from the time
- provide at his own when they shall have
expense the packaging; effectively passed the
ship's rail;
COST AND CFR contract at his own Receive the goods at
FREIGHT expense for the carriage agreed port of

22
(named port of of the goods to the destination;
destination) agreed port of
destination and pay
freight charges;
- load goods at his - bear all risks from
own expense on board the the time when they
vessel at the port of shall have effectively
shipment and notify the passed the ship’s rail
Buyer; at the port of
- bear all risks of shipment;
loss of or damage to the
goods until such time as
they shall have effectively
passed the ship’s rail at
the port of shipment;
- provide at his
own expense the
customary packaging;
COST, INSURANCE CIF This term is the same as CFR but with the addition
AND FREIGHT… that the Seller has to procure marine insurance
(named port of against the Buyer’s risk of loss of or damage to the
destination) goods during the carriage. The Seller contracts for
insurance and pays the insurance premium.
FREIGHT/CARRIAGE CPT - contract for the carriage -receive the goods and
PAID TO…(named of goods and bear all risks pay the price with the
point of destination0 until the goods have been exception of the
delivered into the custody freight;
of the first carrier;
FREIGHT/CARRIAGE CIP This term is the same as "Freight/carriage paid
AND INSURANCE to…" but with the addition that the Seller has to
PAID TO … (named procure transport insurance and pays the insurance
point of destination) premium.
DELIVERED AT DAF - at his own risk and - take delivery of
FRONTIER ... expense put the contract the goods aas soon as
(named place of goods at the disposal of the Seller has duly put
delivery at frontier) the Buyer at the named them at his disposal at
place of delivery at the the named place of
frontier and at the same delivery at the frontier;
time supply the buyer - bear alll risks
with a customary of loss and damage to
document of transport the goods and pay any
warehouse warrant, dock expenses whatsoever
warrant, delivery order, or incurred in respect
the like, as the case may thereof including
be; customs duties, fees
- bear all the risks and charges from the
of loss or damage to the time when they have
goods up to the time been duly put at his
when he has fulfilled his disposal;
obligations;

23
EX SHIP…. (named DES - place the goods - take delivery
port of destination) effectively at the disposal of the goods as soon as
of the buyer on board the they have been placed
vessel at the usual at his disposal;
unloading point at the - bear all risks
named port; and expense relating to
- bear all risks and the goods from the
expense relating to the time when they shall
goods until such time as have been effectively
they shall have been placed at his disposal;
effectively placed at the - bear all
disposal of the Buyer; expense and charges
- provide at his of customs duties and
own expense the clearance, and all other
customary packing of the duties and taxes
goods; payable at the time or
by reason of the
unloading and/or
importing of the
goods;
EX QUAY (duty DEQ - place the goods at - bear delivery
paid…named port) the disposal of the Buyer of the goods as soon as
on the warf of quay at the they have been placed
agreed port and on the at his disposal;
date stipulated in the - bear all
contract; expense and risks of
- bear all risks and loss of or damage to
expense relating to the the goods from the
goods until such time as time when they have
they shall have been been effectively placed
effectively placed at the at his disposal;
disposal of the Buyer;
- at his own expense
provide the delivery order
and/on any other
documents which the
Buyer may require in
order to take delivery of
goods and to remove
them from the quay;
DELIVERED DUTY DDP - at his own risk - take delivery
PAID… (named place and expense of the goods as soon as
of destination in the a. put the contract goods the seller has duly put
country of importation) at the disposal of the them at his disposal at
Buyer, duty paid at the the named place of
named place of destination;
destination in the country - bear all the
of importation risks of the goods and
b. provide the import pay;
licence or permit and bear
the cost of any import
24
duties or taxes;
- bear all the risks of loss
of or damage to the goods
until such time as they
have been delivered,

5.10.1. Negocierea clauzei LIVRARE


(Negotiating the DELIVERY Clause)
Mr. Ion: - Hello, Mr. Brand. I'm glad to meet you. How are you?
Mr. Brand: - Fine, thank you. And how are you?
Mr. Ion: - I'm fine, too. In fact, we've had a very busy time lately. We've spent most of it at
the Fair. I'm glad you're here during our International Fair; thus you can get a better
image of our offer.
Mr. Brand: - Your display has been a big success, to be sure. I'll let my manager know.
more about your petroleum products and the quality you offer.
Mr. Ion: - But the Fair isn't the only reason for your visit, is it?
Mr. Brand: - You're right, Mr. Ion. There's something else I wanted to bring to your attention.
Mr. Ion: - Yes, what is it?
Mr. Brand: - It's the delivery time I'd like to discuss with you.
Mr. Ion: - Well, let me have a look at the minutes of our previous discussion... Deliveries
were to be effected during the first quarter of the next year. What time do you
suggest?
Mr. Brand: - You know, an earlier delivery would be more convenient. Do you think you
could bring delivery forward to the fourth quarter of the current year?
Mr. Ion: - Let's see what we can do... I'll contact our representative at the refinery and ask
him to get the drums ready for dispatch earlier.
Mr. Brand: - Thank cyou very much. If sales develop successfully, you may count on larger
orders by the middle ol next year or even earlier.
Mr. Ion: - O.K. We promise delivery within one month after receipt of your L/C.

5.10.2. Modele de clauze referitoare la LIVRARE


(Samples of DELIVERY Clauses)

1. Obiectul contractului: exportul de uleiuri minerale


Object ol the contract: export of mineral oil

a. livrarea urmează a se efectua în decurs de o lună după primirea acreditivului.


Delivery to be eflected within one month alter receipt of L/C.

b. Produsele se consideră livrate de către vânzători şi acceptate de către cumpărător:


- din punct de vedere cantitativ, conform greutăţii indicate în conosament;
- din punct de vedere calitativ, conform certificatului/ buletinului de analiză.
The goods are considered to be delivered by Seller and accepted by Buyer:
-in respect to quantity as per weight indicated in the B/ L;
-in respect to quality as per analysis bulletin.
Data conosamentului se consideră ca dată a livrării.
The date of the Bl L to be considered as date of delivery.

25
2. Obiectul contractului: vânzarea de instalaţii şi echipamente pentru o uzină
Object of the contract: sale of a plant.

Vânzătorul se angajează:
- să livreze echipamentul, instalaţiile, materialele şi piesele de schimb conform specificaţiei din
Anexa 2, în decurs de... luni de la intrarea în vigoare a contractului, efectuând transporturi în
conformitate cu programul de livrări inclus în Anexa 6;
- să furnizeze documentaţia în intervalul de timp fixat în Anexele 4 şi 6;
- să efectueze serviciile legate de ridicarea, pornirea fabricii, precum şi pregătirea personalului
operator în intervalul de timp fixat în Anexa 6.
The Seller undertakes:
- to deliver the equipment, machinery, materials and spare parts as specified in Appendix 2
in... months after the coming into force of the contract, by effecting shipments in
accordance with the delivery schedule included in Appendix 6;
- to supply documentation within the time limits fixed in Appendices 4 and 6;
Echipamentul, instalaţiile materiale şi piesele de schimb se livrează:^
a.în cazul livrării pe uscat, după trecerea frontierei ţării exportatoare în drum spre.
b.în cazul transportului pe mare sau fluvial, după trecerea balustradei vasului
eare se încarcă pentru a fi transportate în...
Equipment, machinery, materials and spare parts shall be delivered:
a. in case of land dispatch, after passing the border of the exporting count
on their way to...;
b. in case ol dispatch by sea or river, alter passing over the rail of the ship t
be loaded on for transport to...
În cazul expedierii prin poştă, documentaţia va fi livrată după cum urmează... în cazul expedierii cu
poşta aeriană, documentaţia trimisă la adresele menţiona in..., va fî livrată franco aeroport...
In case of dispatch by mail, the documentation shall be delivered as follows
In case of dispatch by air mail, the documentation sent to the address mentioned under...
shall be delivered franco airport...
Concomitent cu expedierea documentaţiei, vânzătorul este obligat să-i trimit cumpărătorului o
scrisoare-conţinând o listă detailată a documentaţiei expediate indicând...
Simultaneously with the dispatch ol the documentation, the Seller is oblige to send to the
Buyer a letter containing a detailed list of the dispatche documentation, indicating...
Pentru echipament, instalaţii, materiale şi piese de schimb data de livrare va considerată:
-în cazul expedierii pe calea ferată, data trecerii frontierei ţării exportatoar menţionată în
confirmarea agentului expeditor corespondent;
-în cazul transportului pe mare sau fluvial, data conosamentului.
For equipment, machinery, materials and spare parts, the date of delivery i deemed to be...;
- in case of dispatch by railway, the date of passing the border of the exportin country,
mentioned in the confirmation of the... corresponding fotwardin agent;
-in case of dispatch by sea or river, the date of the bill of lading.
Pentru documentaţia expediată prin poştă, data livrării se consideră a fi data primiri ei de către..., iar
pentru documentaţia expediată cu poşta aeriană, data descărcării î aeroportul...
For the documentation dispatched by mail, the date of delivery is deemed t be the date of its
receipt by. ..and (or the documentation dispatched by airmail the date of its unloading at the
airport...

26
5.10.3. Formulări folosite în redactarea clauzei LIVRARE
(Specimen Sentences in DELIVERY Clauses)
1. Marfa trebuie să fie livrată 1. The goods shall be delivered.
- în perioada stabilită în specificaţiile convenite de - Within the period stipulated in the specification
către părţile contractante. agreed upon between the contracting parties.
- într-un singur transport în decurs de 12 luni după - in one shipment within 12 months after
intrarea în vigoare a contractului. thjs contract comes into force.
2. Expedierea mărfii urmează să se efectueze în 2. Shipment is to be effected during... from the port
timp de... din portul... of...
3. Vânzătorii au dreptul/ pot 3. The Sellers have the right to/ are entitled to/ may
- să efectueze transporturi parţiale. - effect partial shipments.
- să livreze marfa înaintea datelor stabilite, - deliver the goods prior to the stipulated dates,
avizându-i pe agenţi din timp/ cu consimţământul notifying the Agents beforehand/ with the Buyer's
prealabil, în scris, al cumpărătorului. previous written consent.
4. Livrarea în avans/ Livrarea amânată se poate 4. Advance delivery/ Postponed delivery can only
efectua doar obţinând acordul cumpărătorului cu be made upon obtaining agreement from the Buyer
30 de zile înaintea datei de livrare propriu-zisă. thirty days before the actual delivery date.
5. Vânzătorii trebuie să-i anunţe/ avizeze pe 5. The Sellers are to/ should notify the Buyers
cumpărători about/ advise the Buyers of
- că marfa este pregătită pentru expediere de la... - the readiness of the goods for shipmenl from... to...
la...
- în legătură cu greutatea şi volumul mărfii. - the weight and the volume of the goods.
- despre numele vasului, data încărcării la bord, - name of the ship, on board date, ship's departure
data plecării vasului, portul de destinaţie, numărul date, port of destination, B/ L no.
conosamentului.
- referitor la numărul contractului, data - contract number, dispatch date, goods
expedierii, denumirea mărfii, cantitate, denomination, quantity, number of the railway
numărul vagonului. truck.
6. În decurs de... ore de la expedierea mărfii, 6. contract number, dispatch date, goods
vânzătorul trebuie să anunţe pe cumpărător prin denomination, quantity, number of the railway
telex despre... truck.
7. Cu 60 de zile înaintea datei stabilite prin acest 7. Sixty days before the delivery date
contract vânzătorul urmează să-l avertizeze pe stipulated under this contract the Seller
cumpărător despre numărul contractului, data de shall notify the Buyer of the contract
livrare preconizata... number, the expected date of delivery...
8. Cumpărătorul urmează să-l avizeze pe vânzător, 8. 30 days before the arival of the carrying vessel at
cu 30 de zile înainte de sosirea vasului în portul de the Seller's port of delivery, the Buyer shall notiffy
livrare al vânzătorului, referitor la numele vasului the Seller of the name of the vessel and the expected
şi data preconizată de sosire. arrival date.
9. Cumpărătorul .urmează să expedieze 9. The Buyer shall send the ship
vasul spre portul de livrare al vânzătorului Seller's port of delivery for loading
în scopul încărcării în decurs de 45 de zile 45 days after receiving the shipping
după primirea avizului de încărcare de la from the Seller.
vânzător.
10. Vânzătorul urmează să-i trimită cumpărătorului 10. Within 10 days after the sailing ship, the Seller
par avion, în decurs de 10 zile de la plecarea shall airmail to the the quality certificate, copies c
vasului, certificatul de calitate şi copii ale facturii, invoice, of the B/;L and the packing list.
conosamentului şi lista de colete.
11. Data conosamentului sau a scrisorii de trăsură va 11. The date on the Bill of Lading or on the
fi considerată ca dată de livrare. Railway Bill shall be considered date of delivery.
27
12. Data livrărirva fi considerată 12. The delivery date is understood to be
- data conosamentului. - the date of the B/L.
- data ştampilei căilor ferate aplicată pe foaia de - the date of the Railway stamp applie the way-bill at
trăsură in staţia de încărcare. the loading station.
13. Marfa se consideră livrată 13. Goods are considered delivered
- la bordul vasului în portul de încărcare, - on board ship in the loading port.
- în vagon în staţia de încărcare. - on railway truck at the loading station.
14. Momentul transferului riscurilor de la 14. The moment of transfer of
vânzător asupra cumpărătorului este from Seller to Buyer is considere
considerat a fi momentul când moment when
- marfa a trecut de balustrada vasului în portul de - the goods pased the ship's rail in the loading port.
încărcare.
- marfa a fost livrată gării de încărcare, fapt dovedit - the goods have been delivered the loading
prin duplicate ale scrisorii de trăsură emise de railway station, proved by duplicate of the waybill
această gară. issued by railway station. I
15. Transferul de proprietate şi risc asupra 15. The transfer of property and risk to the
cumpărătorului areloc:.., buyer takes place...
16. Vânzătorul îşi menţine dreptul de 16. The Seller keeps his right of full ownership on
deplină proprietate asupra mărfii vândute the goods sold unde contract until their value has
prin prezentul contract până când s-a beert.entirely collected.
recuperat valoarea ei în întregime.
17. Condiţiile de descărcare: descărcarea mărfii se 17. Terms of Discharge: Discharge of the goods
va face pe cheltuiala cumpărătorilor după trecerea shall be at the Buyer's expense, once they have
balustradei vasului. passed the ship's rail.
18. Livrarea şi acceptarea mărfii.Marfa se consideră 18. Delivery and acceptance of goods. The goods
a fi livrată de către vânzător şi acceptată de are considered to be delivered by the Seller and
cumpărător accepted by the Buyers
- din punct de vedere cantitativ: conform in respect to quantity: according to the number of
numărului de lăzi şi a greutăţii indicate în cases and the weight, as shown on the Bill of
conosament (sau în foaia de trăsură). Lading(or on the Railway Bill).
- din punct de vedere calitativ: conform - in respect to quality: according to the
certificatului producatorului, emis de Manufacturer’s certificate issued by the
întreprinderea producătoare sau de vânzător. manufacturing works or by the Seller.
- din punct de vedere cantitativ, după greutatea - in respect to quantity: as per weight indicated in
indicată în conosament conform măsurătorilor the Bill of lading in conformity with the
tancurilor de la sol în portul de încărcare. measurement of the shore tanks at the loading port.
- din punct de vedere calitativ, după certificatul de - in respect to quality: as per certificate of quality
calitate emis de laboratorul din portul de încărcare issued by a laboratory at the port of loading.

5.13. Clauza CONDItii DE PLATA


(The TERMS OF PAYMENT Clause)

28
Clauza ce reglementeaza conditiile de plata (terms of payment) va stipula pretul (the price) si
valuta (the currency) in care se va efectua plata (method of settlement), instrumentele de plata
(payments instruments), locul si data platii (place and time of payment) si eventual documentele (the
documents) necesare a fi prezentate pentru efectuarea platii. Vanzarea-cumpararea se poate efectua cu
plata in avans (Payment in advenace), plata la livrare (payment on delivery), plata pe credit (credit
payment).

Plata in avans poate fi platita in numerar (cash payment in advance), acont numerar (cash-down
payment).
Plata la livrare poate fi in numerar (cash payment, cash on delivery). Se poate face plata contra
documente (payment against documents).
Metodele de plata cele mai utilizate sunt acreditivul documentar (documentary credit,
documentary letter of credit) si incassoul documentar (docu,entary collection payment upon receipt of
documents). In randul instrumentelor de plata, mentionam trata sau cambia (the draft or bill of
exchange), cecul (the cheque) si biletul la ordin (the promisorry note).

5.13.1. Negocierea clauzei CONDITII DE PLATA


(Negotiating the TERMS OF PAYMENT Clause)

Mr. Jones: - Good morning, Sir. I’ve come to discuss with you some matters to be included in the
contract for the sale of equipment to us.
Manager: - Good morning, Sir. We wish to settle the matter right now. From our point of view we
should prefer payment by irrevocable letter of credit to be opened with the Romanian
Bank for Foreign Trade. The expenses for this should be borne by you.
Mr. Jones: - All right. We should agree to this, for the amount of, let’s say, half the price. For the
balance we suggest payment in cash on presentation of an on board bill of lading and of
other documents evidencing shipment of goods.
Manager: - That suit us, too. We shall make it an agreement and have it put down in the contract.
Mr. Jones: - Good-bye, Sir.
Manager: - Good-bye. I hope to hear from you soon.

29
5.13.3. Formulari folosite in redactarea clauzei CONDITII DE PLATA
(Specimenn Sentences in TERMS OF PAYMENT Clauses)
1. Conditii: 10% la comanda, 20% in decurs de 1. Terms: 10 p.c. with order, 20 p.c. within 3
3 zile contra documentelor de expediere si days against shipping documents and the
restul prin trata la 90 de zile cu dobanda de 5% balance by a 90 days’ draft with interest at p.c.
pe an. p.a.
2. Plata se va face: 2. Payment to be made.
a. in numerar contra primei prezentari a a. in cash against first presentation of
documentelor. documents.
b. prin trate la vedere. b. by sight drafts.
c. prin trate la termen de 90 de zile. c. by 90 days’ time drafts.
d. in numerar la adrea comenzii. d. By cash with order.
e. prin acreditiv documentar irevocabil. e. by irrevocable letter of credit.
f. in rate f. in instalments.
3. Cumparatorii, la cererea scrisa a 3. The Buyers, at the Sellers’ written request,
vanzatorului, vor prelungi valabilitatea should extend the validity of the Letter of Credit
acreditivului cu o perioada suplimentara de 15 for an additional period of 15 days and the
zile, iar platile se vor pune de acord asupra parties will have to agree on the way of bearing
modului de suportare a spezelor ce rezulta din the charges arisen by the Letter of Credit
prelungirea valabilitatii. validity extension.

30