Sunteți pe pagina 1din 22

Aplicarea în timp a Noului Cod Civil.

A
Aspecte
t contractuale
t t l

21 Septembrie 2011

Cornel Popa

Avocat partener
Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Notă: prezentul material este confidenţial, iar drepturile de proprietate intelectuală asupra acestuia
aparţin Ţuca Zbârcea & Asociaţii. Folosirea sa, în tot sau în parte, de către orice persoană este permisă
numai cu acordul Ţuca Zbârcea & Asociaţii. Acest material are scop pur informativ, nu conţine consultaţii
juridice cu privire la aspectele pe care le semnalează şi nici o prezentare exhaustivă a modificărilor aduse
prin Noul Cod Civil.
Premise
† NCC va intra în vigoare la 1 octombrie 2011
† NCC = Legea nr.287/2009, republicată
† LPA = Legea
g nr.71/2011
7
† LPA conţine, între altele, dispoziţii tranzitorii
cu privire la normele NCC
† Raportul LPA vs. Art.6 NCC?

© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 2


Prevederi generale din LPA
† Actele şi faptele juridice încheiate ori,
ori după caz
caz,
săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare
a NCC
„ “nu pot genera alte efecte juridice” decât cele prevăzute
de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a
săvârşirii ori producerii lor
„ Art.3 LPA
† Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte
cauze de ineficacitate conform legii
g vechi
„ “rămân supuse dispoziţiilor legii vechi”
„ Nu pot fi considerate valabile ori, după caz, eficace potrivit NCC
sau dispoziţiilor prezentei legi
„ Art.4 LPA
© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 3
Momente relevante pentru aplicarea
NCC (1)
† ÎÎncheierea
h i contractului
t t l i (regula
( l generală)
lă)
† Începerea negocierilor
† Expedierea ofertei
† Efectuarea plăţii
† Punerea în întârziere

© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 4


Momente relevante pentru aplicarea
NCC (2)
† Scadenţa
S d ţ obligaţiilor,
bli ţiil pentru:
t
„ Luarea măsurilor conservatorii
„ Acţiunea
A ţi oblică
bli ă
„ Acţiunea revocatorie etc.
†MMomentult l descoperirii
d i ii viciilor
i iil ascunse
† Momentul în care a survenit exploatarea
b
bunului
l i (cu
( privire
i i la
l garanţia ţi de
d bună
b ă
funcţionare)
† Etc.
© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 5
Regula generală aplicabilă contractelor
† (1) Contractul este supus dispoziţiilor legii în
vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce
priveşte încheierea, interpretarea, efectele,
executarea şi încetarea sa.
† (2) Modificarea contractului se face cu respectarea
tuturor condiţiilor prevăzute de legea în vigoare la
data modificării.
† În privinţa elementelor ce nu fac obiectul
modificării, sunt aplicabile dispoziţiile alin. (1) –
art.102 LPA

© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 6


Modificarea contractelor după 1 oct 2011
† Trebuie respectate “condiţiile”
condiţiile prevăzute de NCC
† Pentru “elementele care nu fac obiectul
modificării” rămâne aplicabil
p CC
† Interpretarea, efectele, executarea şi încetarea
contractelor rămân supuse CC, chiar în privinţa
prevederilor modificatorii?
† Din momentul modificării, putem avea două seturi
de dispoziţii
p ţ aplicabile
p aceluiaşi
ş contract?

© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 7


Prelungirea contractelor după 1 oct 2011
† Care lege va fi aplicabilă?
† Prima abordare posibilă: CC vechi, pentru că
se modifică un element al contractului (i.e.
(i e
termenul)
† Abordare alternativă: NCC,
NCC pentru că se
formează un nou acord contractual – vz.
art.129
9 LPA şşi 1810 NCC

© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 8


Acordul asupra elementelor esenţiale
† (2) Este suficient ca părţile să se pună de acord asupra
elementelor esenţiale ale contractului, chiar dacă lasă unele
elemente secundare spre a fi convenite ulterior ori
încredinţează determinarea acestora unei alte persoane.
† (3) În conditiile prevăzute la alin. (2), dacă părţile nu ajung la
un acord asupra elementelor secundare ori persoana căreia i-
a fost încredinţată determinarea lor nu ia o decizie, instanţa
va dispune, la cererea oricăreia dintre părti, completarea
contractului, ţinând seama, după împrejurări, de natura
acestuia şşi de intenţia
ţ p părtilor – art.1182 NCC
† Aceste dispoziţii nu sunt aplicabile contractelor a căror
negociere a început înainte de 1 oct 2011 – art.105 LPA

© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 9


Legea aplicabilă negocierilor în curs
† (1) Contractul se încheie în momentul şi în locul în care acceptarea
ajunge la ofertant, chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă de ea din
motive care nu îi sunt imputabile – art.1186 NCC
† Până la încheierea contractului, această ofertă p poate fi revocată
oricând, însă revocarea nu împiedică încheierea contractului decât
dacă ajunge la destinatar înainte ca acesta să fi expediat acceptarea
sau, în cazurile prevăzute la art. 1.186 alin. (2), înaintea săvârşirii
actului sau faptului care determină încheierea contractului – art.1193
art 1193
(2) NCC
† Dispoziţiile de mai sus nu sunt aplicabile contractelor în cazul în care
oferta de a contracta a fost expediată
p înainte de 1 oct 2011
† În principiu, dacă negocierile sunt în curs, dar ele se încheie după 1
oct 2011, pentru contractul respectiv este aplicabil NCC
† Prevederile NCC cu privire la negocieri (art.1183 - 1185) par de
imediată aplicare
© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 10
Efectul înscrierilor în cartea funciară
† Efect constitutiv al înscrierilor în cartea funciară: sub rezerva
unor dispoziţii legale contrare, drepturile reale asupra
imobilelor cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între
părţi, cât şi faţă de terţi, numai prin înscrierea lor în cartea
funciară, pe baza actului sau faptului care a justificat
înscrierea – art.885 alin.(1) NCC
† Efect de opozabilitate al înscrierilor în cartea funciară: art.885
alin.(1) NCC va fi aplicabil numai după finalizarea lucrărilor de
cadastru pentru fiecare unitate administrativ teritorială şi
deschiderea c.f. p pentru imobilele respective;
p până
p la acea
dată – art. 56 LPA

© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 11


Punerea în întârziere
† Punerea în întârziere este esenţială pentru
exercitarea remediilor contractuale (executare
silită, rezoluţiune etc.)
† Dispoziţiile art. 1.521-1.526 din NCC sunt aplicabile
în cazul obligaţiilor devenite scadente după data
intrării sale în vigoare
vigoare, indiferent de data naşterii
obligaţiei – art.114 LPA
† Regula din LPA trebuie avută în vedere la
redactarea contractelor şi înainte de 1 oct 2011

© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 12


Măsuri de protecţie a creditorului
† Dispoziţiile art.
art 1.558-1.565
1 558 1 565 din NCC se aplică şi
creditorilor ale căror creanţe s-au născut înainte de
data intrării sale în vigoare, dacă scadenţa se
situează după această dată – art.116 LPA
† Măsurile conservatorii
„ Asigurarea dovezilor
„ Îndeplinirea unei formalităţi de publicitate şi informare
pe contul debitorului
„ Luarea
L d
de măsuri
ă i asigurătorii
i ăt ii
† Acţiunea oblică
† Acţiunea revocatorie
© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 13
Contestarea calităţii bunului vândut
† Dispoziţiile art.
art 1.690
1 690 alin.
alin (2) şi (3) şi art.
art 11.691
691 din NCC se
aplică şi contractelor încheiate înainte de data intrării sale în
vigoare, dacă preluarea bunului are loc după această dată –
art.120 LPA
† (2) Cumpărătorul are obligaţia ca imediat după preluare să
verifice starea bunului potrivit uzanţelor
† (3) Dacă în urma verificării sunt descoperite vicii,
vicii
cumpărătorul trebuie să îl informeze pe vânzător despre
acestea fără întârziere. În lipsa informării, se consideră că
vânzătorul şişi-a
a executat obligaţia prevăzută la alin. (1) –
art.1690 NCC

© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 14


Contestarea calităţii bunului vândut
† (1) În cazul în care cumpărătorul contestă calitatea sau starea
bunului pe care vânzătorul i l-a pus la dispoziţie, preşedintele
judecătoriei de la locul prevăzut pentru executarea obligaţiei de
predare, la cererea oricăreia dintre părţi, va desemna de îndată un
expert în vederea constatării.
† (2) Prin aceeaşi hotărâre se poate dispune sechestrarea sau
depozitarea bunului.
† ( ) Dacă
(3) D ă păstrarea
ăt b
bunului
l i ar putea
t aduce
d marii pagube b sau ar
ocaziona cheltuieli însemnate, se va putea dispune chiar vânzarea pe
cheltuiala proprietarului, în condiţiile stabilite de instanţă.
† (4) Hotărârea de vânzare va trebui comunicată înainte de punerea ei
în executare celeilalte părţi sau reprezentantului său, dacă unul
dintre aceştia se află într-o localitate situată în circumscripţia
judecătoriei care a pronunţat hotărârea. În caz contrar, hotărârea va
fi comunicată
i tă înî termen
t de
d 3 zile
il de
d la
l executarea
t eii – art.1691
t 6 NCC
© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 15
Garanţia pentru vicii ascunse
† Dispoziţiile art.
art 1.710,
1 710 1.711,
1 711 art.
art 1.712
1 712 alin
alin. (2)
şi art. 1.713 din NCC se aplică şi în cazurile în
care viciile ascunse au fost descoperite după
1 oct 2011 – art.121 LPA
† Efectele garanţiei pentru vicii ascunse
† Viciile care nu afectează toate bunurile
vândute
† Întinderea garanţiei pentru vicii ascunse,
atunci când vânzătorul nu le cunoştea ş etc.
© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 16
Dreptul de preempţiune
† Distincţie drepturi legale / convenţionale (art.123
(art 123 LPA): (1) De la 1 oct
2011, prevederile referitoare la dreptul de preempţiune cuprinse în
legile speciale aflate în vigoare la această dată se completează cu
dispoziţiile art. 1.730 -1.740 din NCC.
† (2) Pentru dreptul de preempţiune creat prin convenţie, dispoziţiile
art. 1.730-1.740 din NCC se aplică numai în situaţia în care convenţia
a fost încheiată după 1 oct 2011.
† ( ) Dreptul
(3) D t ldde preempţiune
ţi prevăzut
ă t lla alin.
li (1)
( ) şii (2)
( ) este
t supus
dispoziţiilor art. 1.730-1.740 din NCC numai cu privire la contractele
de vânzare încheiate după 1 oct 2011
† Dacă legea nu prevede altfelaltfel, dispoziţiile art.
art 1.734
1 734 din NCC
[concursul dintre preemptori] se aplică şi drepturilor de preempţiune
izvorâte din contracte încheiate înainte de 1 oct 2011 – art.125 LPA

© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 17


Contractul de locaţiune
† Dispoziţiile art.
art 11.807
807 NCC sunt aplicabile contractelor de
sublocaţiune încheiate după 1 oct 2011, chiar şi în cazurile în
care contractul de locaţiune s-a încheiat anterior acestei date
– art.128 LPA
„ Art.1807 NCC vizează efectele sublocaţiunii şi acţiunile împotriva
sublocatarului (acţiunea directă a locatorului pentru neplata
chiriei din contractul principal)
† Dispoziţiile art. 1.810 NCC [tacita relocaţiune – se consideră că
se încheie o nouă locaţiune, în condiţiile celei vechi] sunt
aplicabile în cazul tuturor contractelor de locaţiune al căror
termen se împlineşte după 1 oct 2011 – art.129 LPA

© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 18


Contracte bancare
† Efectele contractului de cont bancar curent încheiat
înainte de data intrării în vigoare a NCC şi care s-a
încheiat pe termen nedeterminat sunt guvernate
de legea în vigoare la data producerii lor – art.144
LPA
† Efectele contractului de facilitate de credit încheiat
înainte de data intrării în vigoare a NCC şi care s-a
încheiat pe termen nedeterminat sunt guvernate
d legea
de l în
î vigoare
i la
l data
d t producerii
d ii lor
l – art.145
t
LPA

© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 19


Prescripţia extinctivă
†PPrescripţiile
i ţiil începute
î t şii neîmplinite
î li it la
l
data intrării în vigoare a NCC sunt şi
rămân supuse dispoziţiilor legale care lele-
au instituit – art.201 LPA
† Excepţii
„ Cazurile de suspendare prevăzut la art.2539
pct 6 şi 7 NCC
pct.
„ Cazul de întrerupere prevăzut la art.2539
alin.(2)
( ) teza II NCC
© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 20
Diviziunea patrimoniului – art.2324 NCC
† (1) Cel care este obligat personal răspunde cu toate bunurile sale
mobile şi imobile, prezente şi viitoare. Ele servesc drept garanţie
comună a creditorilor săi.
† (2) Nu ppot face obiectul garanţiei
g ţ prevăzute
p la alin. (1) bunurile
insesizabile.
† (3) Creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu o anumită
diviziune a patrimoniului, autorizată de lege, trebuie să urmărească
maii întâi
î tâi bunurile
b il care fac
f obiectul
bi t l acelei
l i mase patrimoniale.
ti i l Dacă
D ă
acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanţelor, pot fi
urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului.
† (4) Bunurile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate
exerciţiului unei profesii autorizate de lege pot fi urmărite numai de
creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu profesia
respectivă. Aceşti creditori nu vor putea urmări celelalte bunuri ale
d bit
debitorului.
l i
© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 21
Diviziunea patrimoniului
† (1) Dispoziţiile art.
art 2.324
2 324 alin.
alin (4) din Codul civil se vor aplica în cazurile în
care profesionistul îşi operează diviziunea patrimoniului după intrarea în
vigoare a NCC.
† (2) Creditorii prevăzuţi la art. 2.324 alin. (4) din Codul civil includ şi statul şi
organele fiscale - art.151
art 151 LPA
† Preferinţa acordată statului şi unităţilor administrativ-teritoriale pentru
creanţele lor nu va fi opozabilă terţilor înainte de momentul la care a fost
făcută publică prin înregistrarea în registrele de publicitate. O asemenea
preferinţă
f i ţă va dobândi
d bâ di rang de d prioritate
i it t de d lal momentul t l la
l care preferinţa
f i ţ a
fost făcută publică – art.153 LPA
† Sunt patrimonii de afectaţiune masele patrimoniale fiduciare, constituite
potrivit dispoziţiilor titlului IV al cărţii a III-a, cele afectate exercitării unei
profesii autorizate, precum şi alte patrimonii astfel determinate – art.31 (3)
NCC
† Constituirea masei patrimoniale afectate exercitării în mod individual a unei
profesii autorizate se stabileşte
p ş p prin actul încheiat de titular, cu respectarea
p
condiţiilor de formă şi de publicitate prevăzute de lege – art.33 (1) NCC
© ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 22