Sunteți pe pagina 1din 18

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE

„____________________” SRL

Art. 1–Subsemnatul______________________________,
cetatean roman, nascut la data de_____________________,
in______________________, domiciliat in localitatea
Suceava, judetul Suceava, str. __________, bloc _______,
scara _______, ap. ________, identificat cu cartea de
identitate seria ___ nr._________, eliberat de politia Suceava
la data de ____________, CNP ____________, convin la
adoptarea prezentului act constitutiv, cu prevederile ce
urmeaza:

1
Art. 2-SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMTATA , pe
care o constitui, va avea firma
__________________________________ .
Societatea este persoana juridica romana care isi
desfasoara activitatea , in scop lucrativ, in conformitate cu
legile Romaniei, cu prevederile actului constitutiv de fata.

Art. 3-Societatea infiintata devine persoana juridica din ziua


inregistrarii in Registrul Comertului a prezentului Act
Constitutiv.

Art. 4-In facturi, comenzi, oferte, scrisori, publicatii si in


orice alte documente folosite in activitatea de comert,
emanand de la societate, pe langa firma, numarul de ordine si

2
anul inregistrarii in Registrul Comertului, trebuie sa se arate
si forma juridica, sediul societatii si capitalul social.

Art. 5-Sediul societatii este in Suceava, str. __________ nr.


________, bloc _______, scara _____, ap. __________, judetul
Suceava.
Schimbarea sediului societatii in alt loc din Romania se va
putea face pe baza hotararii asociatului unic.

Art. 6-Durata societatii este pe o perioada nedeterminata.

Art. 7-Societatea va putea infiinta filiale, sucursale, puncte de


lucru sau comerciale in judetul Suceava ori in alte judete ale
tarii pe baza hotararii asociatului unic si cu indeplinirea
cerintelor legii.

3
Art. 8-Societatea va fi administrata si reprezentata de catre
asociatul unic ________________.
Prin hotararea asociatului unic vor putea fi numiti ca
administratori si alte persoane care nu sunt asociati.

Art. 9-Pentru activitatea depusa, administratorul va putea fi


retribuit in raport cu volumul si natura lucrarilor efectuate.

Art. 10-Atributiile adunarii asociatilor sunt indeplinite de


catre asociatul unic.

Art. 11-Pentru ca societatea sa fie obligata pentru actele


juridice incheiate de administratorii ei, este necesar ca actele
sa fie facute pe numele si in contul societatii. .

4
Art. 12-Obiectul de activitate al societatii este urmatorul:

Obiectul principal de activitate

4543- Lucrari de pardosire si placare a peretilor

Obiectul secundar de activitate:


2010- Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnului.

2030- Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie


pentru constructii.

5
2521- Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor, profilurilor din
material plastic.

2522-Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic.

2523- Fabricarea articolelor din material plastic pentru


constructii.

2640- Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse


pentru constructii .

4533- Lucrari instalatii sanitare, incalzire centrala, montaj


echipamente, utilaje - tehnice la constructii.

4534- Alte lucrari de instalatii si de constructii auxiliare.

6
4541- Lucrari de ipsoserie.

4542- Lucrari de tamplarie si dulgherie

4544- Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri.

4545- Alte lucrari de finisare.

5112- Intermedieri in comertul cu combustibili, minerale si


produse chimice pentru industrie.

5113- Intermedieri in comertul cu material lemnos si de


constructii.

7
5114- Intermedieri in comertul cu masini, echipamente
industriale, nave si avioane.

5119- Intermedieri in comertul cu produse diverse.

5144- Comert cu ridicata al produselor din ceramica,


sticlarie, tapete si produse de intretinere.

5153- Comert cu ridicata al materialului lemnos si de


constructii.

5154- Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de


fierarie, ipsoserie si incalzire.

5155- Comert cu ridicata al produselor chimice.

8
5156- Comert cu ridicata al altor produse intermediare, n.c.a.

5170- Comert cu ridicata al altor produse, n.c.a.

5212- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu


vanzare predominanta de produse nealimentare.

5244- Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de


iluminat si al altor articole de uz casnic.

5245- Comert cu amanuntul al articolelor si al aparatelor


electrice de uz casnic.

5246- Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie,


vopsitorie, sticla si articole din sticla.

9
Art. 13-Activitatile de comert, productia, ca si serviciile, vor
fi efectuate prin retea de magazine sau puncte de lucru
proprii, precum si la alte puncte fixe ori ambulant in piete,
targuri, bazare, puncte volante sau oboare din municipiul
Suceava, ori in alte localitati din tara, in locurile stabilite si
aprobate de primarii.

Art. 14-Societatea are un capital social subscris si varsat in


intregime de catre asociatul unic, in valoare de 2000000 de
lei, care se divide in 20 parti sociale a cate 100000 de lei
fiecare.

Art. 15-Dividendele vor reveni in intregime asociatului unic.

10
Art. 16-Aportul asociatului unic la capitalul social nu este
purtator de dobanzi.

Art. 17-Societatea isi va putea mari capitalul social, fie prin


primirea de noi asociati cu aporturi corespunzatoare, fie
prin subscrierea si varsarea altor aporturi in numerar sau in
natura de catre asociatul unic, in conditiile prevazute de lege.
Prestatiile in munca si creantele nu pot constitui aport la
capitalul social al societatii.

Art. 18-Bunurile constituite ca aport in societate devin


proprietatea acesteia.

11
Art. 19-Creditorii personali ai asociatului unic nu vor putea,
pe durata societatii sa-si exercite drepturile lor decat asupra
partii din beneficiile cuvenite asociatului debitor, iar daca
societatea ar fi dizolvata asupra partii ce i s-ar cuveni prin
lichidare.
Tot astfel, creditorii particulari ai asociatului nu pot,
subrogandu-se debitorului lor, sa exercite atributiile ce
apartin asociatului unic si sa ceara dizolvarea societatii.

Art. 20-Cesiunea partiala sau totala a partilor sociale catre


terti va putea avea loc pe baza hotararii asociatului unic.

Art. 21-In cazul decesului asociatului unic, succesorii sai vor


putea prelua partile sociale ale autorului, si vor putea
continua activitatea societatii. In aceasta situatie, declaratia

12
de vointa a mostenitorilor va trebui autentificata, publicata
in Monitorul Oficial si inscrisa in Registrul Comertului.

Art. 22-Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii si


obligatii personale ale asociatului.

Art. 23-Contractele de prestari de servicii sau contractele de


munca incheiate cu salariatii societatii vor fi semnate numai
de catre asociatul unic.

Art. 24-Angajarea personalului societatii ori a altor


administratori se va putea face in functie de necesitatile
impuse de volumul de munca, pe baza de contracte de munca
ori de prestari de servicii. Nivelul salariilor ori remuneratiei

13
se va stabili, de catre asociatul unic, cu repectarea normelor
legale.

Art. 25-Societatea va tine un registru cu hotararile luate de


catre asociatul unic, in legatura cu activitatea societatii.

Art .26-Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si


se termina la 31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu va
incepe la data constituirii societatii.

Art. 27-Evidenta contabila va fi tinuta conform prevederilor


legale.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi, vor fi
intocmite anual, conform normelor metodologice elaborate
de Ministerul Finantelor.

14
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa
aprobarea de catre asociatul unic vor fi depuse in cel mult 15
zile, la Registrul Comertului si Directia Judeteana a
Finantelor Publice si publicat in Monitorul Oficial.

Art. 28-Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul anual


intocmit si aprobat de catre asociatul unic.
Beneficiul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma
totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate
pentru realizarea acestor venituri.
Plata efectiva a beneficiului se va face la sfarsitul anului.

Art. 29-Din beneficiile societatii se vor prelua, in fiecare an,


cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva pana ce
acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

15
Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din
orice cauza, va fi completat cu respectarea prevederilor
alineatului anterior.

Art. 30-Administratorul va dispune asigurarea tuturor


bunurilor pentru care legea prevede obligativitatea asigurarii
acestora.
Asociatul unic va stabili anual care bunuri vor fi asigurate
facultativ impotriva riscurilor de tot felul.

Art. 31-Modificarea unor prevederi ale prezentului Act


Constitutiv, fuziunea, dizolvarea sau lichidarea societatii vor
putea avea loc in conformitate cu dispozitiile Legii nr.
31/1990 modificata si completata.

16
Art. 32-Litigiile societatii cu alti agenti economici, persoane
fizice sau juridice, vor putea fi solutionate pe cale amiabila
sau de catre instantele judecatoresti.

Art. 33-Prevederile prezentului contract se completeaza cu


dispozitiile in vigoare referitoare la societatile comerciale.

Art. 34-Cheltuielile de constituire a societatii vor fi suportate


de societate.

Drept care am redactat si semnat prezentul Act


Constitutiv intr-un numar de 10 exemplare.

___________________

17
.

18