Sunteți pe pagina 1din 3

Denumire Departament | Filială Numele solicitantului| Telefon

Fişă de date transportator

TM
Fişă de date transportator
Trebuie completată de transportator şi trimisă pe adresa noastră împreună cu documentele solicitate.

Domeniu: Naţional Internaţional Altele – ce domeniu


Completare obligatorie 

Numele transportatorului:
Adresa completă a firmei:

Telefon fix: Nr. telefax:

E-mail:

Număr fiscal: Număr identificare în scop de TVA:

Număr Registrul
Număr FN:
Comerţului:
Banca/număr cont ***
Codul băncii:
Numele titularului de cont:

*** Concernul Augustin Quehenberger Group, precum și toate întreprinderile cu care acesta se află în raport de participație, trebuie
să efectueze plățile în conturile cu datele bancare furnizate, în cazul în care nu a fost comunicat în scris un alt cont.
Transportatorul confirmă faptul că creanțele față de Augustin Quehenberger Group, precum și față de toate companiile aflate în
raport de participație cu acesta, nu sunt grevate cu sarcini în favoarea unor terți, respectiv că nu au fost vândute. Pot fi deduse
prestațiile reciproce (cum ar fi vânzările de carburant).
Cod IBAN: Swift:

Număr de
Licenţă de transport mărfuri:
înmatriculare:

Număr AEO:
Anexe care trebuie obligatoriu ataşate înscrisului:
Antetul firmei (opţional) Confirmarea băncii
Copie după autorizaţia de desfăşurare a activităţii comerciale Extras de cont
Dovada încheierii unei asigurări (poliţă de asigurare CMR)
Licența UE – Dacă aceasta nu este disponibilă, este necesară aprobarea pe bază de semnătură de către directorului de filială.
Semnătura directorului de
filială
Extras din Registrul Comerţului Certificat de atribuire a numărului de identificare în scop de TVA
Asigurare suplimentară, dacă transportul este sub incidenţa ADR Autorizaţie ADR
Dacă se transportă mărfuri prevăzute de ADR – neapărat copie după carnetul de conducere al şoferului

Ce normă euro deţine autovehiculul utilizat: EURO 3 EURO 4 EURO 5


Completarea este obligatorie Valabil numai până la sfârşitul anului 2015 Obligatoriu începând cu 2016

EURO 6 Altele
Care

Stingătoare de incendiu: Vă obligaţi să aveţi neapărat în autovehicul un stingător de 2 kg (funcţional şi gata de utilizare).
Cazuri de avarie: Dispuneţi de instrucţiuni pentru şoferii dvs. privind măsurile care trebuie luate în caz de incidente periculoase (de
Da Nu
ex. scurgeri de produs, incendii, accidente de circulaţie şi accidentări grave?)
Cazuri de avarie: Dispuneţi de instrucţiuni care să asigure comunicarea şi documentarea tuturor accidentelor şi accidentelor
Da Nu
evitate?

BBS: Este a ta de directivă BBS (Behaviour Based Safety), introduse și tot personalul dă demonstrabil? Da Nu

Accidente: Precizaţi câte accidente aţi înregistrat cu autovehiculele dvs.în ultimul an:

Echipament individual de protecţie: Pentru activităţile desfăşurate de firma dvs. se pune la dispoziţia angajaţilor echipament
individual de protecţie? Dacă da, precizaţi pe scurt: Da Nu
încălţăminte de siguranţă mânuşi de siguranţă vestă de avertizare cască

Pagina 1/3 »Document1 – Versiunea 03.11.2017«


TM
Dacă da, aplicaţi măsuri de şcolarizare corespunzătoare pentru şoferi? Da Nu

Consumul de droguri şi alcool: Dispuneţi de o documentaţie cu privire la consumul de alcool/droguri care să fie înmânată
angajaţilor dvs. la intrarea în serviciu, aşa încât angajaţii să nu fie sub influenţa alcoolului şi a drogurilor în timpul desfăşurări Da Nu
activităţii?

Sistem de management: Dispuneţi de un sistem de management certificat?


Da Nu
Dacă da, conform cărui standard?

Durata de parcurs/programul de lucru şi reglementări: Prin prezenta confirmaţi respectarea duratelor de parcurs şi a
programului de lucru prescrise de lege. Salariile angajaţilor, inclusiv remuneraţia pentru orele suplimentare, sunt plătite la timp,
Da Nu
periodic - cel puţin o dată pe lună. Reţinerile nu depăşesc 20% din salariul unui angajat şi nu fac ca salariul plătit să scadă sub
salariul minim legal.

În cazul unui transport pentru clientul Ikea, se consideră obligatorii şi următoarele puncte.
Transportatorul se declară a fi de acord să acţioneze conform directivelor Ikea (transport I-WAY/standard v5) şi confirmă prin prezenta
că a luat la cunoştinţă directivele IWAY. Acestea sunt parte componentă integrală a acestei comenzi de transport. Transportatorul este de
asemenea de acord să fie verificat oricând printr-un audit de către noi sau de beneficiarul nostru.
IKEA I-WAY Transport/Standard (v 5)
IWAY pentru subfurnizori
Standardele IWAY sau documentele analoge acestora inclusiv documentul „Măsuri de prevenire a exploatării muncii copilului - The IKEA Way“ sunt înmânate de furnizori
către toţi subfurnizorii implicaţi în livrarea de produse, materiale sau servicii pentru IKEA.
Furnizorul are dreptul de a realiza audituri IWAY la subfurnizorii săi.
Secţiunea 4.9. de mai jos (Standarde cu privire la emisiile autovehiculelor) este pusă în aplicare şi verificată de către furnizor la toţi subfurnizorii săi care prestează servicii
de transport pentru IKEA, în volumul şi conform orarului stabilite cu partenerul contractual IKEA.
Munca copilului:
Furnizorul nu foloseşte copii pentru serviciile prestate.
Firma deţine dovada vârstei fiecărui angajat în parte.
Munca copilului este definită ca fiind munca prestată de copii, ceea ce încalcă dreptul copilului la o dezvoltare sănătoasă şi îi neagă dreptul la o educaţie de calitate.
Copilul este definit ca persoana care nu a împlinit încă vârsta de cincisprezece ani, cu excepţia cazurilor în care legile locale privind vârsta minimă stipulează o vârstă mai
mare de la care copiii au voie să lucreze sau până la care au obligaţia de a frecventa şcoala, în care caz este valabilă vârsta mai mare. Dacă într-o anumită ţară vârsta
minimă de la care copiii au voie să lucreze este de paisprezece ani, conform excepţiilor pentru ţările în curs de dezvoltare, este valabilă vârsta mai mică.
Munca silnică:
Nu se foloseşte munca silnică, a deţinuţilor, munca neplătită sau orice formă de muncă ilegală.
Angajaţii:
 Au dreptul de a munci în incinta firmei furnizorului.
 Au libertatea de a înceta oricând activitatea, cu respectarea termenului de preaviz stabilit, fără sancţiuni sau reţineri din salariu.
 Au libertatea de a părăsi incinta firmei la încheierea turei.
 Documentele sau alte bunuri personale nu se reţin.
 Nu trebuie să plătească nici direct, nici indirect taxe sau comisioane la recrutare şi/sau angajare. În cazul în care agenţia de plasare a forţei de muncă solicită
astfel de taxe, furnizorul îi rambursează banii.
 Nu li se solicită să plătească avansuri şi nu primesc plăţile cu întârziere, după cum nu li se oferă avansuri din salariu sau împrumuturi, cu scopul de a îndatora
angajatul şi de a-l face dependent de postul pe care îl ocupă.
Standarde privind emisiile autovehiculelor:
Standardul minim este utilizarea de camioane EURO 3 – valabil numai până în anul 2015
Începând cu anul 2016 subfurnizorul va utiliza numai camioane EURO-4
Este permisă numai utilizarea de camioane care îndeplinesc normele naţionale cu privire la emisiile motoarelor intrate în vigoare acum 10 ani sau mai recent. În ţările în
care nu există norme privind emisiile motoarelor, camioanele pot avea maxim 10 ani. La cererea IKEA, furnizorul trebuie să prezinte o listă de camioane care pot fi folosite
la prestarea serviciilor convenite, cu specificarea fie a normei naţionale cu privire la emisiile motoarelor, fie - în cazul în care nu există normă naţională - a vârstei
camionului.
Pentru camioanele cu carburanţi alternativi este suficient ca acestea să îndeplinească normele privind emisiile motorului, chiar dacă acestea sunt mai vechi de 10 ani.
Vârsta camionului se calculează începând cu finalul primului an calendaristic în care a fost înmatriculat, indiferent de data la care a avut loc înmatricularea.
Echipament de combatere a incendiilor:
Este disponibil un echipament adecvat de combatere a incendiilor. Echipamentul de mână pentru combaterea incendiilor este uşor accesibil şi identificabil de la distanţă,
bine întreţinut şi neîncuiat. Echipamentul este verificat intern sau extern, de către o firmă autorizată, cel puţin o dată la 12 luni. Rapoartele de întreţinere sunt păstrate
şi/sau echipamentul este prevăzut cu autocolante/marcaje. Camioanele sunt echipate cu cel puţin un stingător de incendii de 2kg.
Dovada plăţii salariilor şi documentele de pontaj
Documentele cu privire la plata salariilor şi la orele de muncă prestate de fiecare angajat în parte se păstrează.
Documentele cu privire la plata salariilor se păstrează de către furnizor timp de 24 de luni şi conţin: orele de lucru aferente programului, orele suplimentare, remuneraţia la
bucată, primele de producţie, diurna, reţinerile aplicable şi salariul net.
Programul de lucru şi orele suplimentare
Angajaţii nu lucrează mai mult de şaizeci (60) de ore pe săptămână, inclusiv ore suplimentare. Orele suplimentare se prestează pe bază voluntară.
O zi liberă pe săptămână
Angajaţii au cel puţin o zi liberă pe săptămână.
Salarii
Salariile angajaţilor, inclusiv remuneraţia pentru orele suplimentare, sunt plătite la timp, periodic - cel puţin o dată pe lună.
Reţinerile nu depăşesc 20% din salariul unui angajat şi nu fac ca salariul plătit să scadă sub salariul minim legal. Reţinerile legale (cum sunt impozitele şi contribuţiile de
pensii) sau reţinerile convenite pentru mâncare, cazare ori cotizaţii de sindicat nu sunt cuprinse în cei 20%.
Angajaţilor nu li se solicită să plătească avansuri.
În lipsa unei reglementări legale, angajatul nu este plătit cu mai puţin de salariul minim nici când angajatorul îi solicită prestarea de activităţi pe termen scurt. Deconturile
de salariu împreună cu informaţiile complete despre plată se distribuie la finalul fiecărei perioade de plată. Deconturile de salariu conţin numărul de zile lucrate, salariul
brut sau în acord, orele suplimentare cu cotă fixă, primele, diurnele, precum şi reţinerile legale, alte reţineri şi salariul net.
Suplimente de plată
Angajaţii primesc suplimentele de plată cerute de lege, cum sunt banii de asigurare medicală, asigurări sociale, pensie etc. la care au dreptul.

Pagina 2/3 »Document1 – Versiunea 03.11.2017«


TM
IKEA impune furnizorilor săi următoarele standarde: Un furnizor IKEA trebuie să trateze corect
deşeurile
 Fără munca copiilor
 Fără munca silnică Un furnizor IKEA trebuie să garanteze o
 Fără poluarea mediului protecţie corectă împotriva incendiilor
 Fără riscuri grave de siguranţă
 Salarii corecte Un furnizor IKEA trebuie să fie atent la
 Asigurare de accidente pentru angajaţi siguranţa muncii

Un furnizor IKEA trebuie să fie atent la mediu Un furnizor IKEA trebuie să plătească salarii
(deci aer, zgomote, sol, apă) şi să împiedice corecte, să respecte programul de lucru
poluarea. convenit şi să acorde personalului zile libere
pe săptămână (weekenduri) şi concediu!
Un furnizor IKEA trebuie să manipuleze cu
atenţie substanţele chimice Un furnizor IKEA nu are voie să
discrimineze sau să hărţuiască pe nimeni

Declarație cu privire la respectarea normelor cu privire la detașare și a salariului minim


1. Executantul confirmă că este informat suficient cu privire la normele de detașare și la prevederile referitoare la salariul minim, respectiv la remunerare aplicabile în țările individuale. În
mod special, executantul este familiarizat cu prevederile legale și cu competențele extinse de control deținute de către autorități cu privire la respectarea normelor de detașare și a
prevederilor referitoare la salariul minim, respectiv la remunerare aplicabile în Austria, în Republica Federală Germania și în Franța.
2. Executantul garantează că, în cazul comenzilor atribuite de către beneficiar, va respecta toate obligațiile care îi revin în temeiul prevederilor cu privire la detașare și în baza legilor
referitoare la salariul minim, respectiv reglementările în materia remunerației minime, în special ale legii din Austria pentru combaterea măsurilor de dumping salarial și social (LSD-BG),
ale legii germane cu privire la salariul minim (MiLoG) și ale Loi Macron franceze. Aceasta include, fara a se limita la, urmatoarele:
a) plata unei remunerații care corespunde cel puțin cuantumului salariului minim la scadența stipulată prin lege sau convenită de părți, respectiv a salariului aplicabil în temeiul legii, al
regulamentului sau al contractului colectiv de muncă, acordat lucrătorilor similari la locația de desfășurare a activității;
b) Inregistrarea timpului de lucru si pastrarea in siguranta a acestor inregistrari pe perioada solicitata de lege;
c) declararea personalului detașat în Austria și a lucrărilor plasați temporar în Austria la Autoritatea Centrală de Coordonare, înainte de intrarea pe teritoriul federal, conform articolului
19 LSD-BG;
d) In cazul in care sediul social al Furnizorului, care efectueaza activitatile sau furnizeaza serviciile in Germania, sau caruia i se permite ca activitatile mentionate anterior sa fie realizate
de angajatii sai, este situat in afara Germaniei, trebuie transmisa o declaratie scrisa catre autoritatile vamale competente in conformitate cu Sectiunea 16 din Legea germana privind
salariul minim;
e) la realizarea certificatelor de expediere înainte de transporturile internaționale sau servicii de cabotaj în Franța în conformitate cu Article R. 1331-2 du code des transports.
f) deținerea documentelor prevăzute.
3. Executantul se obligă în mod suplimentar să mandateze numai subantreprenori și/sau să admită numai participarea de subantreprenori care achită lucrătorilor acestora remunerațiile
menționate la punctul 2 a și care s-au obligat la rândul lor în scris față de executant să respecte cerințele prevăzute prin acest acord.
4. Executantul își exprimă acordul cu privire la efectuarea verificărilor prin sondaj de către beneficiar cu privire la respectarea obligațiilor reglementate prin prezentul acord sau stipulate prin
lege cu privire la normele referitoare la detașare și/sau la remunerația minimă și va prezenta beneficiarului în orice moment, la cerere, documente corespunzătoare cu titlu de dovadă.
5. Executantul se obligă prin prezenta expres, să îl exonereze integral pe beneficiar de răspundere față de reclamații sau pretenții de despăgubire cu privire la toate prejudiciile și costurile
generate în asociere cu nerespectarea legilor cu privire la salariul minim, respectiv a prevederilor cu referire la remunerația minimă și/sau la detașare sau în asociere cu obligațiile
menționate prin prezenta, respectiv să îl degreveze integral pe beneficiar de toate pretențiile de acest tip. Despagubirea totala include in special – dar nu exhaustiv – creante ale angajatilor
Beneficiarului sau a altor subcontractori, respectiv a altor companii care ofera servicii de plati, creante guvernamentale, inclusiv amenzi/penalitati, precum si cheltuieli de judecata.
6. În cazul încălcării obligațiilor în temeiul unei norme cu privire la detașare, a unei legi cu privire la salariul minim, respectiv a unei alte prevederi referitoare la remunerația minimă (de
exemplu contract colectiv / tarifar), precum și pentru toate situațiile de încălcare a obligațiilor asumate prin prezentul acord, executantul se obligă să achite o penalitate contractuală către
beneficiar în cuantum de 5.000,00 € pentru fiecare caz de încălcare.
7. Încălcarea obligațiilor în temeiul unei legi cu privire la salariul minim / a unei reglementări referitoare la remunerația minimă, precum și toate situațiile de încălcare a obligațiilor asumate
prin prezentul acord conferă beneficiarului în mod suplimentar dreptul de reziliere extraordinară și fără respectarea unui termen de preaviz a tuturor contractelor încheiate cu executantul.
8. Pentru orice cost suplimentar care poate aparea ca o consecinta a nerespectarii obligatiilor statutare sau agreate, se va aplica o penalitate in valoare de 50,00 euro pentru fiecare
incalcare.
9. Prezenta declaratie se va aplica tuturor companiilor din cadrul Grupului AUGUSTIN QUEHENBERGER in domeniul de aplicare a activitatilor efectuate pentru una dintre aceste
companii.

Transportatorul confirmă cu semnătura sa că toate datele s-au dat conform adevărului. Datele false conduc la consecinţe juridice.

Data Ştampilă şi semnătură transportator

Prima verificare Dispoziţie / Semnătură A doua verificare Dispoziţie / Semnătură

Nume cu litere mari Nume cu litere mari

Obţinere informaţii de la Biroul de Credit: da nu Înţelegere privind plata:

 Fişa de date transportator trebuie trimisă, completată în întregime şi semnată, către serviciul Contabilitate.

Pagina 3/3 »Document1 – Versiunea 03.11.2017«