Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lecţie

Propunător: Hîrcă Verginica


Data: .02.2018
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Mădîrjac, Județul Iași
Clasa: a VIII-a
Disciplina: Religie
Subiectul lecţiei: Pilda viței și a mlădiței – viața în Hristos.
Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare a cunoștințelor
Scopul lecţiei: consolidarea unor cunoştinţe despre pilda viței și a mlădiței rostită de Mântuitorul Hristos și despre învățăturile transmise prin aceasta;

Competențe specifice: La sfârşitul lecţiei elevii vor dobândi competenţe în:


C1 – definirea termenului „pildă”;
C2 – relatarea pildei viței și a mlădiței rostită de Mântuitorul;
C3 – recunoașterea semnificațiilor elementelor utilizate de Mântuitorul în pilda Sa;
C4 – compararea unor activități cotidiene cu viața pământească și răsplata sau pedeapsa finală;
C5 – enumerarea elementelor necesare omului pentru dobândirea mântuirii.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: observarea dirijată, conversaţia, expunerea, explicaţia, exerciţiul, lectura;
2. Mijloace de învăţământ: prezentare power point, fișa de lucru;
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate individuală şi frontală.

Resurse:
1. Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VIII-a;
- Planificarea calendaristică orientativă;
- Proiectarea unităţii de învăţare;
2. Temporale: - număr de lecţii: 1
- durata: 50 min.
Bibliografice: 1. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin – ortodoxă pentru clasa a VIII-a, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2012.
2. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba lulia, 2000.

1
Nr Etapele Cp. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
crt lecţiei Sp. procedee învăţământ organizare
1. Momentul 2 - Salutul; - Salutul;
organizatoric - Rugăciunea; - Rugăciunea;
- Notarea absenţelor; - Pregătirea elevilor
- Pregătirea elevilor pentru lecţie; pentru lecţie;
2. Pregătirea 1 - Astăzi vom recapitula și vom consolida - Elevii ascultă expunerea activitate
elevilor cunoștințele pe care le-ați dobândit în lecția precizările profesorului. frontală
pentru anterioară urmărind împreună o prezentare
recapitularea power point.
cunoştinţelor
3. Precizarea 1 - Profesorul prezintă elevilor titlul lecției de - Elevii ascultă cu explicaţia prezentarea activitate
titlului lecției recapitulat (s.1) și anunță competențele pe care atenție explicaţiile power point frontală
de recapitulat elevii trebuie să și le însușească pe parcursul prefesorului.
și a lecției.
competențelor - Pilda viței și a mlădiței – viața în Hristos
urmărite
4. Recapitulare, 25 - Mântuitorul Iisus Hristos este Învăţătorul
consolidare, suprem. Învăţătura Sa nu este de la oameni ci - Elevii ascultă expunerea prezentarea activitate
sistematizare este de origine divină şi se confundă cu Persoana precizările profesorului. power point frontală
Sa. El este Dumnezeu adevărat. (s.2)
- Mântuitorul Iisus Hristos i-a învăţat pe ucenicii
Săi, şi pe cei care veneau să Îl asculte, lucruri
folositoare şi deosebit de frumoase.
- Pentru a-i face să înţeleagă învățătura Sa și
minunata Împărăţie a lui Dumnezeu, Mântuitorul
le-a vorbit folosind exemple din viaţa lor de zi cu prezentarea activitate
zi. (s.3) power point frontală
- Profesorul adresează elevilor următoarele
întrebări:
- Cum se numesc aceste povestioare? - Elevii răspund la Conversația activitate aprecieri
C1 - Ce este o pildă? (s.4) întrebările adresate de frontală și verbale
- Profesorul completează și întărește către profesor. individuală
răspunsurile elevilor cu privire la definiția
termenilor „pildă, parabolă”:
- Parabola sau pilda este o scurtă istorioară - Elevii ascultă cu explicaţia
2
fictivă, dar verosimilă, prin care se exprimă atenție explicaţiile
adevăruri şi învăţături cu caracter religios sau prefesorului.
moral. Pilda evocă scene din viaţa cotidiană
pentru a extrage, pe baza unei analogii,
semnificaţii cu valoare morală, adevăruri cu prezentarea
caracter general. (s.5) power point
- Profesorul face următoarea precizare:
- Înainte de pătimirea Sa, după Cina cea de
Taină, Mântuitorul le spune ucenicilor Pilda viţei
şi a mlădiţei. activitate aprecieri
- Profesorul cere elevilor să povestească Pilda - Elevii relatează Pilda frontală și verbale
viţei şi a mlădiţei. viţei şi a mlădiţei. individuală
- Pentru a le reîmprospăta memoria, profesorul
C2 lecturează textul Pildei viței și mlădiței:
- “Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este - Elevii ascultă lectura lectura prezentarea activitate
lucrătorul. Orice mlădiţă care nu aduce roadă pildei viței și a mlădiței power point frontală
întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care aduce
roadă, El o curăţeşte, ca mai multă roadă să
aducă. Acum voi sunteţi curaţi, pentru cuvântul
pe care vi l-am spus. Rămâneţi în Mine şi Eu în
voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de
la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi,
dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi
sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu
în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu
puteţi face nimic.Dacă cineva nu rămâne în Mine
se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună
şi le aruncă în foc şi ard”. (Ioan 15, 1-6) (s.6)
- Profesorul face următoarea precizare: pentru că -Elevii ascultă expunerea
localitatea noastră este situată într-o zonă de precizările activitate
deal, majoritatea locuitorilor ei cultivă viță de profesorului. frontală
vie. Astfel încât ați văzut cu siguranță la părinții observarea prezentarea
voștri care sunt etapele îngrijirii viei. dirijată power point
- Profesorul va adresa elevilor câteva întrebări - Elevii răspund la
utilizând și prezentarea power point pentru a întrebările profesorului Conversația activitate aprecieri
completa și întări răspunsurile elevilor: individuală verbale
3
- Cum se îngrijeşte o vie? (s.7) (plantat, săpat,
altoit, curăţat, cules).
- Putem compara activitățile de îngrijire ale viei
C4 cu viața unui om? prezentarea activitate aprecieri
-Cum? (s.8) power point frontală și verbale
- Ce interpretare a dat Mântuitorul acestei pilde? individuală
- Interpretarea pildei:
C3 - Viţa = Domnul nostru Iisus Hristos;
Lucrătorul = Dumnezeu-Tatăl;
- Mlădiţa bună = Omul credincios, care ascultă
cuvântul lui Dumnezeu şi-l îndeplineşte;
Mlădiţa rea = Omul păcătos, care nu vrea să
îndeplinească cuvântul lui Dumnezeu;
Roadele = faptele bune. (s.9) Conversația prezentarea activitate aprecieri
- Ce învăţături desprindem din această pildă? power point frontală și verbale
- Învăţături: individuală
- Dumnezeu are grijă de toţi oamenii la fel.
- Îi ajută în drumul lor spre mântuire, precum
C4 lucrătorul îngrijeşte viţa, iar viţa dă mlădiţelor
seva care le ajută să rodească;
C5 - Unii oameni nu doresc să fie uniţi cu
Dumnezeu, prin Sfânta Împărtăşanie şi
respectarea învăţăturii Sale, iar atunci devin răi,
fără fapte bune, ca şi mlădiţa care se usucă;
- Să mergem la biserică şi să ne împărtăşim cu
Trupul şi Sângele Domnului, unindu-ne cu
Dumnezeu, ca mlădiţele ce se hrănesc cu seva
viţei; activitate
- Să avem o credinţă vie, activă, care să se arate Conversația prezentarea frontală și aprecieri
prin fapte bune, ca mlădiţa cea roditoare. (s.8) power point individuală verbale
5. Fixarea 15 - Profesorul cere elevilor să rezolve exercițiile - Elevii rezolvă Exercițiul fișa de lucru - activitate aprecieri
cunoștințelor din fișa de lucru exercițiile din fișa de individuală verbale
- Profesorul verifică oral exercițiile din fișa de lucru
lucru. - Elevii spun cum au
rezolvat exercițiile din
fișa de lucru.
4
6. Asocierea și 2 5. Profesorul va lectura o poezie:
generalizarea - „Dintr-o viță înverzită - Elevii ascultă cu lectura prezentarea
A ieşit un mugurel, atenție poezia power point - activitate
Vremea nu-i prea potrivită frontală
Pentru el, că-i mititel.

O mai fi noaptea răcoare,


Dar zăpezile s-au dus...
Mugurelul râde-n soare
Şi se-nalță tot mai sus.

Uite-aşa s-a înălţat!


Şi acum e o mlădiţă
Care creşte ne-ncetat
Sprijinindu-se de vită.

Se înalță spre lumină


Între gemene surori,
Iar acum mlădiţa-i plină
Cu încântătoare flori.

Vierul, o tot priveşte


Şi-o-ngrijeste bucuros,
Căci mlădiţa care creşte
Va rodi cu mult folos.

Iar cele neînflorite


Care nu rodesc de loc,
Sunt tăiate şi-azvarlite
De Vier, şi arse-n foc.

Domnul Iisus este Vița


Şi Vierul, Tatăl Sfânt;
Dar voi ştiţi cine-i mlădiţa?
Oamenii de pe pământ!” (s. 11)

5
6. Aprecierea 2 - Profesorul va face aprecieri generale şi - Elevii ascultă - Activitate aprecieri
activităţii individuale și va nota elevii care au participat la aprecierile făcute de frontală verbale
elevilor lecţie. profesor. și scrise
7. Încheierea 2 - Rugăciunea - Rugăciunea
activităţii - Salutul - Salutul

6
7