Sunteți pe pagina 1din 1œžŸ ¡¢£¤¥ ¦§¨©ª«¬­®¬¥¯°©®ª±°¥«¦«®«°§°
a=FA?BKpuBDFU 10313891231
v)")()*"+#t24404.2018

CSDE?\E=BHEA>=b
ƒEE<_bkk›››UqN]_H=€UFSk\SDE?\Ek\SDE?\E?EAGD=GSD>AD= x+9*.!"tBSocietate KIRPPIK S.R.L
C?>>BC=DE=FbWhXYVgg '#-)tBDrumul BINELUI Nr. 15-17 Bl.
a=FQA\AH>BK=_EAHD=BC>A=DEABcH\HF=_EA C3 Ap. 4 localitatea BUCURESTI 042147
cGNH>Bd?F?_=_EABDFUBfGgMB_=\ESFBfMBcH\HF=_EA
CSNB<S_E?>bBWfWhif

/'*.!"t 191101538970

CSDEF?\EB]HFDA€?F=bB3007691443

CnJamdBK;zIBJ;ym`;|IBŒŽƒ yny;|BpIBo|;yBCmByU{U;U p;y;BaC;pIJy

- 2~1,}1‘’ˆ 3040442018

“"+))*/!"+.+.)')")'t1w43342137 s#/)')'()*"+#)#t 20.04.2018 - 30.04.2018


BaS>NB<F=\=N=DE G25WM70 |IL ;NF=_?B>S\H>HABN= Drumul BINELUI Nr. 15-17 Bl. C3
d?‚SF?FABN=BADE?F€A=F=k<=D?>AE?EAb WMWW |IL \SD_H^b Ap.4 BUCURESTI Romania 042147
u?\EHF?B\HF=DEPb 00M00 |IL
C?E=qSFA=B\SD_H^b cX
BaS>NHFA>=BD=?\ƒAE?E=B<=DEFHB]?\EHFA>=B<F=\=N=DE=B?HBN?E=>=B_\?N=DE=BRD_\FA_=
LD_E?>?@A=b fWWX98842
<=B ]A=\?F=B ]?\EHFPB RDB <?FE=UB „DB \?€H>B RDB \?F=B _HDE=@AB \HB <>?E?B ]?\EHFA>SFB >?B
€AMB QP ^H>@H^A^U CSNBE=ƒDA\b pKacmaChWWWWVlVTYh

 
   
 !"#$%#&#!'()*"+#),-#*.!/)-"#, ‡/+#r!‡%"”!*%'r)•0
*/!"#)*"0 ŒAD\=DNAAMB=Z<>S€AAMB^AFS_BN=Bq?€=MB>A<_PB?\\AN=DE?>PBq?€=

123456778!+9%#+!*.)!.!)/!).: “#*+.#r!"–)•!/!-"/&t123—52w3˜™

;<=>?@ABC?>>BC=DE=FGH>BIJKLIMBN=B>HDAB<ODPBQAD=FAM ’‘š’v’t1w11w}}}}w
RDBADE=FQ?>H>BSF?FBTUVWGXYUWWU ;<=>BE?Z?[A>MB\SD]SF^BE?FA]=>SFB_E?[A>AE=BN=B\PEF=BS<=F?ESFAABN=
;<=>BE?Z?[A>MB\SD]SF^BE?FA]=>SFB_E?[A>AE=BN=B\PEF=BS<=F?ESFAABN=BE=>=]SDA=U E=>=]SDA=U

v/#-%"#)!-9"!'†+.'*/!-+9)+"/*""0
**-)‡*/!"+.'+9!)/)-"#%'!r!‡)/!.!4
ˆ!(/#9)‡!*-)#&!"#+"#)!-9"#))+"/*"#‰
CSNB?HES\AEAF=b VhhWhWh
y=>=]SDB?HES\AEAF= WTWWBTWWBhWW
BLDE=FQ?>BEF?D_^AE=F= 26U04UhW18BGB30U04UhWX8
;<=>HFA>=B\PEF=BDH^PFH>BN=BE=>=]SDBN=B?HES\AEAF=B\SD_H^Bq?€=B_HDEBqF?EHAE=BRD
ES?E=BF=Š=>=>=BN=BE=>=]SDA=B]AZPB‹AB^S[A>PU
ChGLDE=FD

IJKLIB`S^?DA?BaU;UBa=NAH>B_S\A?>bBcGNH>BdPFPe=eEABDFUBfBGgMB_=\ESFBfM
cH\HF=eEAMBWfWhifBjfWkifflkhWWWMBCmLbB`nXVWYVhhhMBC?<AE?>B_S\A?>b
XYYUhfiUiVWB>=AMBn<=F?ESFBN=BN?E=BCoBiXgl

p=E?>AA>=B]?\EHFAABNH^D=?QS?_EFP
s!"#+&.)")()*"+#t _=BF=qP_=_\B<=B#-/

h[k !r4#/
XYXWlWYYYWifXgXXWTWWWWiWlWf