Sunteți pe pagina 1din 1

Teste de autoevaluare

1. Care din afirmaţiile următoare referitoare la analiza tehnică a unei


acţiuni nu este adevărată: a) oferă posibilitatea proiectării în viitor a
comportamentului trecut şi actual al cursului titlurilor; b) necesită
trasarea unei drepte suport obţinută prin unirea punctelor indicând cel
mai ridicat nivel al cursului;
2. Politica ratelor în distribuirea de dividende presupune: a) stabilirea de
către conducerea societăţii a unui procent de repartizare a
dividendelor ce va fi aplicat asupra profitului net obţinut de societatea
respectivă; b) satisfacerea cu prioritate, din profitul net obţinut, a
necesităţilor de autofinanţare; c) apelarea la rezerve constituite
anterior (în cazul în care profitul obţinut nu este suficient) pentru
păstrarea trendului crescător al dividendului;
3. Alegeţi afirmaţia corectă dintre cele enumerate mai jos: a) acţiunile
preferenţiale dau dreptul la dividend calculat asupra profitului
distribuibil după plata dividendului aferent acţiunilor comune; d) dacă
rata dividendului este exprimată procentual, determinarea
dividendului aferent se face prin aplicarea procentului la valoarea de
piaţă a acţiunii; e) acţiunile de trezorerie nu sunt purtătoare de
dividende.
4. .Despre drepturile preferenţiale (de subscriere şi de atribuire) se
afirmă: a) pot fi considerate valori mobiliare; b) dau dreptul
posesorului să achiziţioneze titluri primare; c) pot fi repartizate atât
acţionarilor deţinători de acţiuni comune, cât şi celor deţinători de
acţiuni preferenţiale; d) nu pot fi tranzacţionate pe piaţa secundară de
capital; e) au durată de viaţă limitată. Care afirmaţie nu este corectă?
5. Dividendul net pe acţiune se calculează în funcţie de: a)
randamentul plasamentului; b) profitul net repartizat acţionarilor; c)
profitul brut obţinut; d) rentabilitatea cerută de acţionari; e)
coeficientul multiplicator al capitalului.
6. În cazul majorării capitalului unei societăţi prin încorporarea unei
părţi din rezerve: c) imediat după majorare, acţiunile societăţii
respective înregistrează o creştere a cursului; d) se produce o
redivizare a capitalului propriu (între capitalul social şi rezerve); e)
preţul de emisiune al noilor acţiuni este în general mai mare decât
valoarea nominală a acestora.