Sunteți pe pagina 1din 38

ANEXE

ANEXA 1.
SINONIME
1. Substantive

 Abatere= 1. deviere, îndepărtare, anomalie 2. excepţie 3. infracţiune, neregulă,


culpă
 Aberaţie = aiureală, absurditate, inepţie, prostie
 Abis = prăpastie, hău, neant, genune
 Abstinenţă = abţinere, reţinere, continenţă
 Abundenţă = belşug, bogăţie, îndestulare, îmbelşugare
 Abuz = 1. abatere, ilegalitate, silnicie 2. exces, exagerare, necumpătare
 Acalmie = calm, linişte, tihnă, pace
 Accepţie = înţeles, sens, semnificaţie, valoare, conţinut
 Acolit = 1. discipol, învăţăcel 2. părtaş, complice
 Acuitate = agerime, pătrundere, perspicacitate, ascuţime
 Afecţiune = 1. dragoste, simpatie, prietenie, slăbiciune 2. boală, maladie,
suferinţă
 Afinitate = potrivire, asemănare, analogie, înrudire, apropiere
 Afront = jignire, ofensă, insultă, umilinţă, ultraj, hulă
 Alean = melancolie, dor, nostalgie, aspiraţie
 Altercaţie = ceartă, dispută, discordie, conflict
 Ambianţă = mediu, anturaj, cerc, societate, climat, atmosferă
 Anahoret = pustnic, ascet, sihastru, schimnic, eremit
 Anatemă = afurisenie, blestem, excomunicare, osândire
 Animozitate = conflict, neînţelegere, dezacord, ostilitate
 Apelativ = nume, atribut, calificativ
 Aplomb = îndrăzneală, siguranţă
 Apologie = laudă, elogiu, slăvire, panegiric
 Apoteoză = divinizare, glorificare, slăvire
 Asentiment = consimţământ, aprobare, încuviinţare, îngăduinţă, acord
 Aspiraţie = tendinţă, năzuinţă, dor, râvnă, dorinţă
 Autocraţie = tiranie, absolutism, dictatură
 Becher = burlac, holtei, neînsurat
 Belvedere = terasă, pavilion, foişor
 Bonomie = blândeţe, credulitate, cumsecădenie
 Cabală = intrigă, uneltire, maşinaţiune
 Calomnie = defăimare, clevetire, bărfeală, ponegreală, hulă
 Calviţie = chelie, pleşuvie
 Compendiu = conspect, sinteză, rezumat
 Consuetudine = obişnuinţă, deprindere
 Culpă = greşeală, vină, vinovăţie
 Curtoazie = politeţe, amabilitate, curtenie, etichetă, gentileţe
 Deferenţă = respect, stimă, consideraţie, preţuire
 Deficienţă = lipsă, cusur, neajuns, imperfecţiune, viciu, carenţă
 Delăsare = nepăsare, neglijenţă, indiferenţă, pasivitate
 Detractor –oare = calomniator, defăimător
 Dexteritate = abilitate, dibăcie, îndemânare, ingeniozitate
 Diferend = neînţelegere, dezacord, dispută, conflict, ceartă
 Directivă = instrucţiune, indicaţie, recomandare
 Disensiune = neînţelegere, ceartă, dezacord, conflict
 Efluviu = emanaţie, exaltare
 Excizie = scoatere, tăiere, extirpare
 Exegeză = interpretare, comentare, explicare
 Făţărnicie = falsitate, duplicitate, ipocrizie, fariseism
 Firidă = adâncitură, deschizătură, nişă
 Flagel = calamitate, dezastru, catastrofă, nenorocire, pacoste; boală, molimă,
epidemie
 Fobie = frică, teamă
 Francheţe = sinceritate, onestitate, corectitudine
 Grandilocvenţă = afectare, preţiozitate, emfază
 Grijanie = împărtăşanie, cuminecătură
 Grimasă = strâmbătură, schimonoseală, rictus
 Hegemonie = autoritate, dominaţie, supremaţie
 Impertinenţă = insolenţă, aroganţă, neobrăzare, neruşinare
 Imprecaţie = blestem, injurie, ocară, invectivă
 Indolenţă = indiferenţă, pasivitate, inerţie
 Infamie = ticăloşie, fărădelege, abjecţie
 Insurecţie = luptă, revoltă, rebeliune
 Ipohondrie = obsesie
 Itinerar = drum, cale, rută, traseu, parcurs
 Înşelăciune = eroare, amăgire, ademenire, momire, păcăleală, fraudă,
escrocherie, pungăşie, şarlatanie, hoţie, înşelătorie
 Judecată = 1. raţiune, inteligenţă, gândire, intelect, spirit 2. părere, idee, socoteală
3. dezbatere, proces, litigiu, cauză
 Litigiu = conflict, diferend, neînţelegere, dispută, divergenţă, dezacord,
animozitate, ceartă
 Logoree = flecăreală, limbuţie, trăncăneală, vorbărie
 Marasm = 1. demoralizare, depresie, epuizare, istovire, surmenaj 2. stagnare,
criză
 Metempsihoză = reîncarnare
 Nimic = 1. bagatelă, fleac, moft 2. nimicnicie, zădărnicie, deşertăciune 3. neant,
nefiinţă, haos
 Oprobriu = dispreţ, dezaprobare, condamnare
 Opulenţă = bogăţie, belşug, abundenţă
 Precursor = înaintaş, premergător, predecesor, antecesor
 Prestidigitator = scamator, iluzionist
 Prohibiţie = interzicere, interdicţie, prohibire
 Prolegomene = introducere
 Ranchiună = ură, duşmănie, pizmă, invidie, ciudă
 Rechizitoriu = acuzaţie, inculpare
 Reminiscenţă = rămăşiţă, rest, urmă
 Reverenţă = plecăciune, închinăciune, temenea
 Rezidenţă = reşedinţă, sediu, domiciliu
 Salariu = retribuţie, leafă, remuneraţie, câştig, onorariu
 Solomonar = vrăjitor
 Subzistenţă = hrană, trai, întreţinere
 Surescitare = iritaţie, nervozitate, agitaţie
 Surogat = înlocuitor
 Ultraj = insultă, ofensă, ameninţare, afront
 Vademecum = ghid, îndreptar
 Velocitate = iuţeală, rapiditate
 Vicisitudine = necaz, suferinţă, încercare
 Vigilenţă = prudenţă, grijă, atenţie
 Zvon = 1. vorbă, ştire, veste 2. murmur, foşnet, zumzet

2. Adjective

 Abil = 1. dibaci, îndemânatic, priceput, iscusit, destoinic 2. descurcăreţ, şmecher,


viclean, şiret
 Abominabil = cumplit, groaznic, înspăimântător
 Ager = 1. iute, sprinten, vioi, agil 2. deştept, isteţ, iscusit, perspicace
 Agramat = incult, ignorant, neinstruit
 Agreabil = amuzant, distractiv, plăcut, simpatic
 Alambicat = complicat, încurcat, subtil
 Alogen = străin
 Amiabil = binevoitor, înţelegător, prietenos
 Analog, - oagă = asemănător, corespondent, similar
 Antagonic = opus, potrivnic, antagonist
 Antipatic = nesuferit, neplăcut, dezagreabil, respingător
 Apăsător, -oare = copleşitor, chinuitor, greu, sumbru, dezolant
 Apolinic = lucid, armonios, echilibrat, raţional
 Arierat = înapoiat, nedezvoltat, handicapat
 Armonios, - oasă = echilibrat, simetric, regulat, potrivit, melodios, sonor, încântător
 Auster = sobru, cumpătat, sever, aspru
 Autocefal = independent, de sine stătător, autonom
 Autohton = băştinaş, indigen, aborigen, pământean
 Belicos, -oasă = agresiv, bătăios
 Benign = vindecabil, uşor
 Bestial = animalic, sălbatic, fioros, feroce
 Bezmetic = zăcit, năuc, aiurit, ţicnit
 Bombastic = pretenţios, umflat, proeminent
 Brav = viteaz, curajos, îndrăzneţ, temerar
 Brusc = neprevăzut, subit, instantaneu, spontan, inopinat, fulgerător
 Bun = 1. binevoitor, cumsecade, generos, de treabă 2. cuminte, ascultător, supus
3. plăcut, satisfăcător, agreabil 4. gustos, apetisant, ales 5. capabil, competent,
înzestrat, valoros 6. avere, bogăţie, mijloace
 Cameleonic = schimbător, oportunist
 Candid = nevinovat, pur, neprihănit, curat
 Celest = ceresc, minunat, divin
 Cinegetic = vânătoresc
 Circumspect = precaut, prudent, rezervat, atent, vigilent
 Citeţ = clar, desluşit, lizibil
 Clorotic = palid, anemic, debil
 Coerent = închegat, legat, sistematic, logic, ordonat, armonios
 Coleric = agresiv, violent, impulsiv, belicos, aprig, irascibil
 Colosal = gigantic, enorm, imens, fantastic, fabulos, uluitor, teribil, groaznic,
nemaipomenit
 Complementar = suplimentar, întregitor, adăugat
 Compozit = amestecat, eteroclit, neunitar
 Comprehensibil = clar, limpede, inteligibil, desluşit
 Concis = concentrat, scurt, succint, lapidar, laconic, telegrafic
 Concludent = convingător, hotărâtor, temeinic, decisiv
 Condescendent = binevoitor, amabil, respectuos
 Conştiincios = exigent, scrupulos, meticulos, serios, sârguincios
 Contorsionat = răsucit, contractat
 Controversat = discutabil, contestat, litigios, criticat
 Copilăresc = infantil, naiv, pueril, candid
 Culant = amabil, generos, mărinimos, darnic
 Curabil = vindecabil, tratabil, uşor, benign
 Curativ = vindecător, tămăduitor, lecuitor
 Decrepit = ramolit, senil
 Deferent = respectuos, politicos
 Defetist = neîncrezător, sceptic
 Deplorabil = jalnic, lamentabil, penibil, mizerabil
 Deprimant = întristător, descurajant, dezolant, posomorât
 Deşănţat = imoral, dezmăţat, destrăbălat, necuviincios, indecent
 Discordant = nepotrivit, nearmonios, strident, distonant
 Distonant = nepotrivit, strident, fals
 Distructiv = nimicitor, distrugător, devastator, pustiitor
 Epatant = uluitor, uimitor, impresionant, şocant
 Expansiv = vioi, exuberant, deschis, comunicativ, volubil
 Extatic = fermecat, încântat, extaziat
 Extravagant = neobişnuit, ciudat, bizar, original, straniu, excentric
 Formal = 1. solemn, serios, categoric, expres 2. nesincer
 Frivol = fluşturatic, uşuratic, neserios
 Fudul = îngâmfat, mândru, încrezut, înfumurat
 Funciar = fundamental, esenţial
 Gârbov = cocoşat, gârbovit, încovoiat, strâmb
 Grandios = măreţ, impunător, impozant, splendid, falnic
 Hieratic = 1. sfânt, sacru 2. solemn, rigid, static
 Himeric = irealizabil, utopic, iluzoriu, imaginar
 Hrăpăreţ = apucător, lacom, rapace
 Iconoclast = răzvrătit, rebel
 Impertinent = obraznic, insolent, arogant, ireverenţios
 Imperturbabil = calm, flegmatic, nepăsător
 Impetuos = impulsiv, aprig, energic, viguros
 Imponderabil = imperceptibil, insesizabil, subtil
 Impostor = şarlatan, escroc, farsor
 Impozant = arătos, impunător, impresionabil, grandios
 Incidental = întâmplător, ocazional, accidental
 Inconsecvent = schimbător, instabil, capricios, nestatornic, labil
 Incoruptibil = cinstit, integru, onest, corect
 Incult = necultivat, ignorant, prost, neinstruit, agramat
 Indescriptibil = neexprimabil, inexprimabil, nespus, inefabil
 Indispensabil = necesar, vital, neapărat, obligatoriu
 Indolent = delăsător, apatic, leneş, nepăsător, indiferent
 Indubitabil = neîndoios, cert, sigur, indiscutabil
 Inefabil = inexprimabil, indescriptibil
 Infatuat = încrezut, îngâmfat, vanitos, orgolios
 Ingenuu = neştiutor, nevinovat, candid
 Inopinat = neprevăzut, neaşteptat, imprevizibil
 Insidios = înşelător, viclean, perfid
 Insolent = obraznic, impertinent, necuviincios, arogant, neruşinat
 Insolit = neobişnuit, original, ciudat, curios
 Insolvabil = falimentar
 Inteligibil = clar, limpede, explicit, lămurit, desluşit
 Intempestiv = nepotrivit, inoportun
 Interimar = provizoriu, temporar, momentan
 Intrepid = brav, curajos, îndrăznreţ, cutezător
 Inveterat = înrăit, incorigibil
 Iterativ = repetitiv, frecventativ
 Libertin = indecent, uşuratic, imoral, desfrânat
 Licenţios = imoral, impudic, indecent, necuviincios, vulgar
 Lihnit = hămesit, înfometat, leşinat
 Liliputan = mic, minuscul, pitic
 Lucrativ = profitabil, rentabil, folositor, util
 Luxuriant = abundent, bogat
 Luxurios = desfrânat, lasciv
 Machiavelic = perfid, viclean, duplicitar, fals, prefăcut
 Magistral = perfect, desăvârşit, extraordinar, minunat, ideal
 Maladiv = bolnăvicios, suferind
 Marţial = 1. solemn, grav, impunător 2. ostăşesc, milităresc
 Mălăieţ = 1. făinos 2. moale, bleg, indolent
 Mânios = furios, supărat, îndârjit, înverşunat, întărâtat, pornit
 Mîrşav = josnic, infam, ticălos, abject, mizerabil, mişel, nemernic, nedemn
 Megaloman = grandoman, fudul, mândru, încrezut, trufaş, îngâmfat
 Mintos = deştept, inteligent, capabil, isteţ, iscusit
 Minuţios = atent, meticulos, scrupulos, conştiincios, exigent
 Modic = moderat, potrivit, convenabil, rezonabil
 Mofluz = 1. falit, ruinat, sărac 2. înşelat, păgubit
 Mojic = impertinent, bădăran, mitocan, mârlan, ţopârlan
 Monocord = monoton, inexpresiv, neexpresiv
 Morbid = nesănătos, bolnăvicios, suferind, patologic
 Nebulos = 1. ceţos, neguros, pâclos 2. neclar, imprecis, incert, confuz, vag,
obscur
 Nesăbuit = nechibzuit, nesocotit, iraţional, exagerat, deplasat
 Neverosimil = incredibil, imposibil, fantastic
 Neviciat = curat, nepoluat, nestricat, nealterat
 Paliativ = sedativ, calmant, ameliorativ
 Parcimonios = 1. zgârcit, calic, avar 2. măsurat, reţinut
 Pasager = vremelnic, trecător, efemer
 Patriarhal = 1. tradiţional, rustic, ţărănesc 2. liniştit, tihnit
 Pauper = sărac, sărman, nevoiaş
 Părtinitor = favorizant, subiectiv
 Peremptoriu = categoric, vădit, indiscutabil
 Pernicios = rău, periculos, dăunător, vătămător
 Perpetuu = permanent, continuu, neîncetat, etern, veşnic, necontenit, neîntrerupt
 Perplex = surprins, uimit, uluit, siderat, dezorientat, încurcat, năucit
 Persistent = stăruitor, durabil, insistent
 Perspicace = ager, pătrunzător, subtil, isteţ, iscoditor, ascuţit
 Persuasiv = insistent, perseverent, convingător, stăruitor
 Pestilenţial = 1. contagios 2. urât, infect, nesuferit, dezgustător
 Placid = calm, potolit, liniştit, blajin, apatic, indiferent
 Planturos = gras, voinic, masiv, voluminos
 Platonic = pur, ideal, spiritual
 Polemic = critic, combativ, contradictoriu
 Precar = nesigur, instabil, şubred, nestabil
 Precaut = prudent, atent, prevăzător, circumspect
 Preliminar = pregătitor, premergător, introductiv, prealabil
 Preponderent = dominant, precumpănitor, superior
 Prevenitor = amabil, serviabil, politicos, îndatoritor, curtenitor
 Prezumtiv = probabil, presupus
 Prezumţios = încrezut, înfumurat, arogant, sfidător, obraznic
 Prodigios = 1. uluitor, uimitor, extraordinar 2. fecund, productiv
 Profilactic = preventiv
 Rebarbativ = respingător, neplăcut, urât
 Retrograd = învechit, înapoiat, depăşit, conservator, reacţionar
 Rubicond = roşu, rumen, aprins, îmbujorat
 Rutinat = experimentat, priceput, versat, dibaci
 Sagace = perspicace, ager, pătrunzător, subtil
 Satiric = ironic, critic, sarcastic, caustic, biciuitor
 Scabros = necuviincios, indecent, neruşinat, scârbos, murdar, obscen
 Scrupulos = 1. exact, conştiincios, meticulos 2. amănunţit, riguros, atent
 Searbăd = 1. nesărat, fad, insipid, leşios 2. plictisitor, monoton, inexpresiv
 Sedentar = stabil, statornic
 Sediţios = răzvrătit, răsculat, revoltat
 Semnificativ = expresiv, evocator, revelator, sugestiv, caracteristic
 Sempitern = veşnic, nepieritor
 Serafic = 1. îngeresc, divin, ceresc 2. pur, candid, neprihănit, nevinovat
 Serviabil = îndatoritor, săritor, binevoitor, prompt, amabil
 Sideral = astral, stelar, ceresc
 Siflant = şuierător, strident
 Sobru = simplu, moderat, cumpătat, echilibrat, rezervat
 Sociabil = comunicativ, apropiat, prietenos, volubil
 Supleant = înlocuitor, suplinitor
 Supletiv = 1. întregitor 2. facultativ
 Şarmant = încântător, fermecător
 Şăgalnic = glumeţ, hzliu, poznaş, şugubăţ
 Tenace = stăruitor, perseverent, persistent, dârz
 Ticălos = nemernic, abject, infam, mişel, mizerabil, netrebnic
 Trivial = vulgar, obscen, ordinar, necuviincios, indecent
 Trufaş = înfumurat, arogant, îngâmfat, încrezut, mândru
 Unitar = omogen, nediferenţiat
 Vag = neclar, imprecis, nelămurit, nesigur, confuz
 Vanitos = înfumurat, orgolios, trufaş, îngâmfat, infatuat, încrezut, grandoman
ambiţios
 Vaporos = subţire, diafan, străveziu, transparent
 Veleitar = ambiţios, pretenţios
 Veridic = adevărat, real, autentic
 Veros, -oasă = necinstit, suspect
 Verosimil = posibil, plauzibil
 Versat = priceput, competent, iscusit, experimentat
 Versatil = schimbător, instabil, nehotărât, nestatornic
 Vertiginos = fulgerător, precipitat, ameţitor
 Vetust = uzat, învechit, arhaic
 Viabil = durabil, trainic, rezistent
 Vigilent = atent, grijuliu, prudent, circumspect, prevăzător
 Viguros = puternic, robust, solid, vânjos
 Vindicativ = răzbunător, ranchiunos
 Violent = 1. impulsiv, furtunos, coleric, agresiv, nestăpânit 2. brutal, silnic
 Virtual = posibil, potenţial
 Virtuos, -oasă = corect, cast, moral
 Virulent = distrugător, nimicitor, violent, vehement
 Vivace = vioi, energic
 Volubil = sociabil, comunicativ, expansiv
 Vremelnic = temporar, trecător, efemer
 Vulcanic = impetuos, nestăpânit, năvalnic, aprig
 Vulgar = 1. ordinar, grosolan, josnic, mitocănesc 2. comun, obişnuit, banal
 Vulnerabil = atacabil, slab, neprotejat
 Zadarnic = inutil, nefolositor, neutil, ineficient
 Zeflemitor = ironic, batjocoritor
 Zelos, -oasă = activ, muncitor, harnic, perseverent, sârguincios
 Zglobiu = vioi, sprinten, zburdalnic, zvăpăiat
 Zvelt = 1. graţios, suplu, mlădios 2. vioi, sprinten, elegant

3. Verbe

 Abroga = a anula, a suprima, a desfiinţa


 Aclimatiza = a (se) acomoda, a (se) familiariza, a (se) adapta
 Acosta = a lega, a borda, a prinde
 Adera = a se alătura, a se ralia, a intra, a se reuni
 Adeveri = a confirma, a dovedi, a întări, a justifica, a arăta
 Admite = a accepta, a aproba, a consimţi, a se îndupleca, a încuviinţa
 Admonesta = a mustra, a certa, a dojeni, a beşteli, a ocărî
 Adnota = a însemna, a completa, a explica
 Adula = a linguşi, a flata, a se ploconi
 Agonisi = a aduna, a economisi, a strânge, a acumula
 Agrava = a (se) înrăutăţi, a (se) amplifica, a (se) acutiza, a (se) ascuţi
 Aliena = 1. a înstrăina, a vinde, a transfera 2. a se sminti, a înnebuni, a se ţicni
 Alina = a (se) calma, a (se) potoli, a (se) domoli, a (se) linişti
 Ambala = 1. a împacheta, a înveli, a înfăşura 2. a se înflăcăra, a se antrena, a se
aprinde
 Amortiza = a (se) diminua, a (se) reduce, a (se) atenua
 Analiza = a studia, a cerceta, a urmări, a investiga, a examina, a iscodi
 Angaja = 1. a încadra, a numi, a primi, a tocmi 2. a se obliga, a promite, a se
îndatora, a făgădui
 Angrena = a (se) angaja, a (se) antrena
 Anihila = a anula, a zădărnici, a nimici, a înlătura
 Anticipa = a prevesti, a anunţa, a prevedea
 Apela = 1. a solicita, a cere, a ruga 2. a chema 3. a suna la telefon
 Aplana = a linişti, a potoli, a înlătura
 Aplica = 1. a fixa, a prinde, a lipi 2. a utiliza, a folosi, a întrebuinţa, a pune în
practică
 Apostrofa = a mustra, a imputa, a reproşa, a învinui
 Arbora = 1. a înălţa, a ridica 2. a afişa, a purta
 Asedia = a încercui, a împresura, a înconjura
 Asista = 1. a fi de faţă, a lua parte, a fi prezent, a participa 2. a ajuta, a sprijini
 Atenua = a (se) micşora, a (se) diminua, a (se) reduce, a ceda, a (se) calma
 Atesta = a adeveri, a confirma, a certifica, a susţine, a corobora
 Atomiza = pulveriza
 Atrofia = a degenera, a-şi pierde vigoarea
 Audia = 1. a asculta, a urmări 2. a chestiona, a asculta
 Autoriza = a da voie, a împuternici, a permite
 Aviza = 1. a înştiinţa, a avertiza 2. a aproba
 Badijona = a unge
 Baza = a se bizui, a se sprijini, a se întemeia, a conta
 Bănui = 1. a presupune, a presimţi, a-şi închipui, a crede 2. a suspecta
 Boţi = a (se) mototoli, a (se) cocoloşi, a (se) şifona
 Bucura = 1. a se veseli, a se desfăta, a se amuza 2. a profita, a beneficia, a se
folosi
 Captiva = a atrage, a fermeca, a fascina
 Cârmi = 1. a coti, a vira, a se abate 2. a şovăi, a ezita, a se codi
 Câştiga = 1. a dobândi, a obţine, a încasa 2. a cuceri, a învinge, a birui, a bate, a
izbândi
 Certifica = a dovedi, a confirma, a atesta
 Chibzui = a gândi, a reflecta, a medita, a plănui
 Coabita = a convieţui, a conlocui
 Compensa = a echilibra, a înlocui, a despăgubi, a completa
 Conchide = a încheia, a sfârşi
 Consemna = a înregistra, a menţiona, a înscrie, a nota
 Contraveni = a se abate, a încălca, a nesocoti
 Decanta = a clarifica, a limpezi, a lămuri
 Deconspira = a demasca, a divulga
 Descumpăni = a zăpăci, a dezorienta, a dezechilibra
 Deturna = 1. a abate, a devia 2. a fura, a delapida
 Discredita = a (se) compromite, a (se) dezonora
 Divaga = a se abate, a se îndepărta, a devia
 Divulga = a destăinui, a dezvălui, a mărturisi
 Edita = a tipări, a publica, a scoate, a imprima
 Elucida = a clarifca, a lămuri, a descurca, a limpezi
 Emana = 1. a emite, a degaja, a împrăştia, a răspândi 2. a proveni, a izvorî
 Emite = 1. a enunţa, a exprima, a formula 2. a produce, a răspândi 3. a elabora,
a scoate, a publica 4. a transmite, a difuza
 Excela = a se deosebi, a se remarca, a se distinge
 Expatria = a emigra
 Expulza = a izgoni, a renega, a elimina
 Fasona = a modela, a forma, a croi
 Flanca = a mărgini
 Funda = a întemeia, a înfiinţa, a crea, a ctitori
 Grada = a eşalona, a nuanţa, a doza
 Hazarda = a risca, a se expune, a se aventura, a se încumeta
 Hălădui = a locui, a trăi
 Identifica = a recunoaşte, a determina, a constata, a fixa
 Ilustra = 1. a exemplifica, a demonstra, a arăta 2. a se remarca, a se distinge, a
se evidenţia
 Inculpa = a acuza, a învinui
 Infirma = a contrazice, a dezminţi, a invalida
 Inocula = 1. a vaccina, a injecta 2. a transmite
 Inspira = 1. a aspira, a inhala, a trage 2. a insufla, a sugera
 Înapoia = 1. a restitui, a plăti, a returna 2. a se întoarce, a reveni, a se înturna
 Îndigui = a zăgăzui, a stăvili
 Îndupleca = 1. a convinge, a determina, a hotărî, a decide 2. a ceda, a accepta, a
se lăsa
 Jalona = a trasa, a marca, a indica, a repera
 Jubila = a se bucura, a triumfa, a fi fericit
 Lamenta = a se plânge, a se tângui, a se jeli, a se văieta, a se jelui
 Lua = 1. a prinde, a apuca, a înşfăca, a înhăţa, a smulge, a desprinde 2. a
deposeda, a-şi însuşi, a confisca 3. a cuceri, a ocupa, a acapara 4. a cuprinde 5. a
duce, a transporta 6. a angaja, a încadra, a primi
 Mărturisi = 1. a declara, a relata, a spune, a susţine, a proba, a adeveri 2. a se
destăinui, a se confesa, a se spovedi
 Miza = a conta, a se bizui, a se sprijini, a se baza
 Motiva = a justifica, a îndreptăţi, a scuza, a legitima
 Nega = a tăgădui, a retracta, a contesta, a dezminţi, a contrazice
 Nesocoti = a desconsidera, a dispreţui, a ignora, a neglija, a omite, a încălca
 Nuanţa = a doza, a grada, a detalia
 Obseda = a preocupa, a urmări, a persecuta, a chinui, a roade
 Ofensa = a insulta, a jigni, a ultragia, a vexa
 Orbecăi = a dibui, a bâjbâi, a pipăi
 Oscila = 1. a se legăna, a se balansa, a pendula 2. a ezita, a şovăi, a fluctua
 Percepe = a înţelege, a sesiza, a pricepe 2. a încasa, a strânge
 Presta = a îndeplini, a desfăşura, a efectua, a executa
 Proclama = a anunţa, a decreta, a institui
 Rambursa = a restitui, a înapoia
 Rătăci = 1. a pribegi, a hoinări, a colinda 2. a pierde, a încurca, a greşi
 Refracta = a se răsfrânge, a devia
 Revizui = a verifica, a revedea
 Robi = 1. a oprima, a subjuga, a înrobi 2. a fermeca, a captiva
 Satiriza = a critica, a ridiculiza
 Singulariza = a se deosebi, a se distinge, a se evidenţia, a se individualiza
 Slobozi = 1. a elibera 2. a se slăbi, a se desface 3. a răspândi, a degaja, a
emana
 Statua = a hotărî, a decide
 Stiliza = a cizela, a revizui
 Şovăi = 1. a se împletici, a se clătina 2. a ezita, a se codi, a pregeta
 Tăgădui = a contesta, a nega, a dezminţi
 Transplanta = 1. a răsădi, a planta 2. a adapta 3. a grefa
 Tria = a selecţiona, a alege, a clasa
 Uimi = 1. a impresiona, a surprinde, a ului, a stupefia 2. a zăpăci, a buimăci
 Urgenta = a accelera, a grăbi, a zori
 Uzita = a (se) întrebuinţa, a (se) folosi
 Vătăma = 1. a dăuna, a prejudicia 2. a leza
 Vehicula = a difuza, a transmite, a răspândi
 Vira = a coti, a cârmi
 Zbate = 1. a se zvârcoli, a se smuci 2. a se chinui, a se zbuciuma 3. a se mişca,
a zvâcni, a palpita 4. a se strădui
 Zbura = 1. a plana, a pluti, a naviga 2. a alerga, a goni
 Zori = 1. a se grăbi, a se iuţi 2. a îmboldi, a îndemna, a insista
 Zvoni = a se spune, a se zice, a se vorbi, a se auzi

ANEXA 2.
ANTONIME

1. Substantive
 Adevăr / eroare, închipuire, minciună, falsitate, neadevăr
 Amintire / uitare
 Belşug / mizerie, sărăcie
 Cacofonie / eufonie
 Calitate / cusur, defect, lacună, deficienţă, imperfecţiune, lipsă, meteahnă,
neajuns, scădere, slăbiciune
 Creare / distrugere, nimicire
 Cultură / ignoranţă, incultură
 Dărnicie / avariţie, zgârcenie
 Dobândire / pagubă, pierdere, prejudiciu
 Dreptate / injustiţie, nedreptate
 Erudiţie / ignoranţă, incultură
 Expansiune / contracţie, contractare, contragere
 Fertilitate / ariditate, sterilitate
 Francheţe / ipocrizie
 Grăbire / încetinire, întârziere
 Hotărâre / indecizie, nehotărâre
 Instruţie / ignoranţă, incultură
 Interes / dezinteres, indiferenţă, nepăsare
 Îngăduinţă / interdicţie, intoleranţă, intransigenţă
 Limpezime / confuzie, obscuritate
 Lumină / beznă, întuneric, obscuritate, umbră
 Mărire / cădere, decadenţă, decădere, împuţinare, micşorare, scădere
 Modestie / înfumurare, infatuare, îngâmfare, mândrie, orgoliu
 Naştere / deces, dispariţie, moarte, pieire, stingere
 Noutate / vechime
 Ordine / anarhie, dezordine, haos, învălmăşeală
 Plecare / întoarcere, revenire, sosire
 Prosperitate / lipsă, mizerie, sărăcie
 Rânduială / dezordine, neorânduială, anarhie
 Ridicare / cădere, dărâmare, reducere
 Siguranţă / bănuială, dubiu, incertitudine, nesiguranţă, şovăială
 Sinceritate / făţărnicie, duplicitate, ipocrizie, prefăcătorie
 Unire / desfacere, despărţire, dezbinare, dezunire, separare
 Veselie / întristare, mâhnire, melancolie, supărare

2. Adjective
 Absent / atent, prezent
 Adaptabil / inadaptabil, neadaptabil
 Adevărat / eronat, fals, greşit, imaginar, închipuit, mincinos
 Afabil / duşmănos
 Blând / crud, diabolic, nemilos, rău, aprig, aspru, crâncen
 Cert / incert, improbabil, nesigur
 Clar / confuz, impenetrabil, imprecis, obscur, încâlcit, nebulos, neclar, neînţeles,
neprecis, tulbure
 Convergent / divergent
 Culpabil / inocent, nevinovat
 Cuviincios / indecent, necuviincios, vulgar
 Delicat / bădăran, grosolan, vulgar
 Deştept / adormit, nătâng, nerod, prost, nătărău, neghiob, netot
 Erudit / ignorant, incult, neinstruit, neînvăţat, prost, neştiutor
 Exigent / indulgent, îngăduitor, tolerant
 Fermecător / antipatic, urâcios
 Folositor / dăunător, nefolositor, nociv, păgubitor, vătămător
 Gras / degresat, slab
 Harnic / leneş, puturos, trândav
 Individual / colectiv, comun, general, universal, social
 Interesant / anost, neinteresant
 Încântat / decepţionat, dezamăgit
 Lămurit / încurcat, nelămurit, obscur, vag
 Liniştit / agitat, frământat, neliniştit, tulburat, zbuciumat
 Material / imaterial, spiritual
 Materialist / idealist
 Nobil / abject, ignobil, josnic, ordinar, vulgar
 Norocos / nenorocos, ghinionist
 Opulent / sărac, amărât
 Persistent / efemer, trecător, vremelnic
 Precedent / posterior, ulterior, următor
 Raţional / absurd, ilogic, iraţional, nebunesc
 Recunoscător / ingrat, nerecunoscător
 Senin / înnorat, întunecat, mâhnit, noros, posomorât
 Sincer / duplicitar, fals, făţarnic, ipocrit, mincinos, perfid, prefăcut, viclean
 Trainic / efemer, şubred, trecător, vremelnic
 Unilateral / multilateral
 Vinovat / candid, inocent, nevinovat

3.Verbe
 Abroga / promulga
 Adăuga / lua, reduce, scădea
 Admite / elimina, prohibi, respinge
 Aproba / dezaproba, recuza, reproba, respinge
 Bucura / întrista, mâhni, supăra
 Colecta / împrăştia, risipi
 Construi / dărâma, demola, distruge
 Contesta / admite, aproba
 Creşte / descreşte, micşora, scădea, diminua, împuţina
 Defrişa / planta
 Distinge / confunda
 Evolua / involua, regresa
 Exagera / subaprecia, subestima, minimaliza
 Favoriza / defavoriza
 Folosi / dăuna, păgubi
 Graţia / condamna
 Hotărî / ezita, pregeta, şovăi
 Ierta / certa, mustra, sancţiona
 Ispiti / alunga, îndepărta
 Învesti / demite, destitui, elibera, revoca
 Limpezi / încurca, murdări, tulbura
 Mări / descreşte, diminua, împuţina, micşora, reduce, scădea
 Muri / învia, reînvia, renaşte
 Naşte / deceda, dispărea, duce, muri, pieri, răposa, stinge
 Obişnui / dezbăra, dezobişnui
 Permite / interzice, opri, opune, zădărnici
 Pierde / recăpăta, recâştiga, redobândi, regăsi,reprimi
 Răspunde / interoga, interpela, întreba
 Ridica / coborî, cădea, dărâma, nărui, demola, surpa
 Spera / dispera, deznădăjdui
 Strica / drege, îndrepta, reface, repara
 Topi / îngheţa, solidifica
 Urca / cădea, coborî, scădea
 Veseli / amărî, întrista

ANEXA 3.
OMONIME
 Acord = 1. învoială, convenţie 2. concordanţă gramaticală între cuvinte aflate în
raporturi sintactice 3. armonie muzicală rezultând din reunirea a cel puţin trei sunete
 Acru = 1. unitate de măsură entru suprafeţe de teren cu valori variabile (în jur de
4000mp.) 2. care are gustul oţetului, al lămâii 3. morocănos, ursuz; răutăcios
 Adresă = 1. indicaţie privind domiciliul 2. comunicare oficială făcută în scris
 Afecţiune = 1. simpatie, dragoste faţă de cineva 2. boală, stare patologică a unui
organ
 Alb = 1. care are culoarea zăpezii, a laptelui 2. nevinovat, curat, pur, candid 3.
(despre versuri) fără rimă
 Altoi = 1. a introduce o ramură a unei plante în ţesutul alteia 2. a bate, a lovi, a
plesni pe cineva
 Amenda = 1. a aplica cuiva o amendă 2. a îmbunătăţi, a ameliora un text, o lege
 Balenă = 1. mamifer acvatic lung de 10-20m 2. lamelă flexibilă pentru corsete,
umbrele, gulere
 Bazin = 1. rezervor deschis de mari dimensiuni construit din metal, piatră, ciment;
parte a unui port unde staţionează vasele 2. regiune delimitată de albiile tuturor
afluenţilor unui râu 3. regiune geografică bogată în zăcăminte de minereu sau cărbuni
4. pelvis; cavitate constituită din oasele iliace
 Bărbat = 1. persoană adultă de sex masculin 2. soţ 3. curajos, activ, harnic,
voinic
 Cadru = 1. ramă în care se fixează un tablou 2. (fig.) limitele unei probleme 3.
mediu, ambianţă 4. membru al unui colectiv
 Capital = 1. avuţie sub formă de bani, de mărfuri 2. fundamental, esenţial;
majuscul
 Drept = 1. care merge de la un punct la altul fără ocol; plan, neted 2. just, cinstit,
bun; corect 3. ştiinţe juridice 4. răsplată, retribuţie 5. opus lui stâng
 Facultate = 1. capacitate, posibilitate morală sau intelectuală; aptitudine 2. unitate
didactică, ştiinţifică şi administrativă în cadrul universităţii sau al unui institut
 Importa = 1. a aduce în ţară produse străine prin cumpărare sau prin schimb 2. a
prezenta importanţă, interes pentru cineva
 Încinge = 1. a înfăşura, a înconjura 2. a arde cu flacără mare, a se înfierbânta, a
(se) încălzi
 Joc = 1. petrecere distractivă, dans 2. întrecere sportivă 3. (tehn.) lărgirea golului
dintre două piese care lucrează în contact
 Liber = 1. complex de vase din ţesutul plantelor prin care circulă seva elaborată 2.
care se bucură de libertate, care are drepturi politice şi cetăţeneşti depline
 Mandarin = 1. (înv.) înalt demnitar în China 2. arbust fructifer cultivat în regiunile
Mediteranei
 Milă = 1. compătimire, îndurare, pomană, milostenie 2. unitate de măsură pentru
lungimi
 Moţ = 1. şuviţă de păr din frunte sau din creştetul capului; smoc de pene; ciucure
2. român din Munţii Apuseni
 Neam = 1. popor, naţiune 2. familie, rudă, rudenie 3. specie, gen, varietate 4.
(reg.) deloc, câtuşi de puţin, nimic
 Ocupaţie = 1. îndeletnicire, preocupare, activitate 2. cucerire
 Pat = 1. mobila pe care se culcă omul 2. partea de lemn a puştii 3. situaţie la
jocul de şah 4 răsadniţă
 Raport = 1. comunicare scrisă sau orală 2. legătură între persoane, obiecte,
noţiuni etc.; relaţie între două valori
 Sarcină = 1. greutate, încărcătură, povară 2. graviditate 3. misiune
 Sinus = 1. cavitate în teritoriul oaselor feţei şi ale capului 2. funcţie trigonometrică
 Titan = 1. nume dat în mitologia greacă fiecăruia dintre cei 12 fii ai lui Uranus 2.
metal cu duritate mare care se găseşte răspândit sub formă de compuşi
 Uşor = 1. care are greutate mică 2. fără efort; lesne, comod; simplu 3. fiecare
dintre cei doi stâlpi verticali de care se prind canaturile porţii sau ale uşii
 Volum = 1. spaţiu pe care îl ocupă un corp 2. carte, tom 3. forţă, amploare a
sunetelor emise de o voce sau produse de un instrument muzical
 Zodiac = 1. zonă circulară a sferei cereşti în care se află cele 12 constelaţii
corespunzătoare lunilor anului 2. carte de astrologie cuprinzând preziceri asupra
destinului oamenilor, potrivit zodiei în care s-au născut.

ANEXA 4.
PARONIME
 Abces // acces: colectare de puroi în interiorul unui ţesut // posibilitate de a
pătrunde; izbucnire puternică şi trecătoare a unei stări sufleteşti
 Abil // agil: îndemânatic, iscusit // care se mişcă uşor şi repede; suplu, sprinten
 Absorbi // adsorbi: a înghiţi, a încorpora o substanţă // a se fixa prin adsorbţie
(despre substanţe)
 Abţine // obţine: a se stăpâni, a se reţine // a dobândi, a căpăta ceva
 Abuz // obuz: exces // proiectil de artilerie
 Adagio // adagiu: în tempo lent // maximă, aforism
 Adapta // adopta: a potrivi; a se obişnui // a accepta o opinie, o metodă; a înfia un
copil
 Adjuvant // adjutant: care se asociază cu alt medicament // ofiţer cu îndatoriri
similare unui secretar
 Afabil // amabil: afectuos, cordial // politicos, prietenos
 Afect // efect: reacţie emoţională puternică şi de scurtă durată // rezultat; impresie
produsă cuiva
 Aferent // eferent: care este în legătură cu ceva, dependent de ceva // care duce
în afară
 Agreat / agregat: simpatizat // grup format prin cuplarea mai multor maşini
 Alabastru // albastru: varietate de ghips // culoare a spectrului luminii
 Albinism // alpinism: insuficienţă congenitală de pigmentaţie a pielii, a părului sau
a irisului; decolorare a frunzelor unor plante // sport montan
 Alice // elice: proiectile sferice de plumb din cartuşele de vânătoare // organ de
maşină rotitor compus din pale dispuse simetric
 Alienare // alienaţie: înstrăinare a unui bun // nebunie, demenţă
 Alineat / aliniat: rând retras dintr-un text pentru a marca schimbarea ideei // care
este aşezat în linie dreaptă
 Aluzie // iluzie: referire in directă la o persoană, la o situaţie // amăgire, înşelare
 Amputa // imputa: a tăia, îndepărta chirurgical // a reproşa
 Angrena // antrena: a antrena într-o acţiune, într-un mecanism // a stimula; a
pregăti pentru o activitate sportivă
 Antinomie // antonimie: contradicţie între idei, teorii care se exclud reciproc //
corelaţie între două cuvinte cu sens opus
 Anual // anuar: care are loc o dată pe an, în fiecare an // publicaţie anuală a unei
instituţii ştiinţifice
 Apropia // apropria: a ajunge aproape // a-şi însuşi lucrul altcuiva
 Arterită // artrită: inflamaţie a unei artere // inflamaţie a unei articulaţii
 Asculta // ausculta: a se concentra pentru a auzi // a asculta cu stetoscopul bătăile
inimii sau zgomotele de la plămâni
 Astringent // stringent: care contractează, strânge ţesuturile // urgent, care nu se
poate amâna
 Atlas // atlaz: colecţie de hărţi // ţesătură cu faţa lucioasă
 Aulă // aură: sală mare destinată festivităţilor // glorie, strălucire
 Auricul // auriculă: despărţitură în zona superioară a inimii // pavilionul urechii
 Avers // advers: faţă a unei monede sau medalii // potrivnic, inamic
 Avers // aversă: faţă a unei monede sau medalii // ploaie torenţială de scurtă
durată
 Baliză // valiză: semnal folosit pentru delimitarea zonelor navigabile, porţiunilor de
uscat sau apă destinate accesului turiştilor // geamantan de dimensiuni mai reduse
 Banchet // banchetă: masă festivă // bancă mică, fără spetează
 Bandă // bantă: fâşie de stofă, hârtie, piele; grup de răufăcători; grup de
muzicanţi // fâşie de pânză cusută pe marginea gulerului sau a mânecilor unei cămăşi
 Baretă / beretă: bentiţă îngustă de piele // şapcă fără cozoroc
 Baril // beril: unitate de măsură pentru capacităţi, egală cu 160 litri // piatră
preţioasă
 Candel // candelă: zahăr cristalizat în prisme transparente // lampă cu ulei
 Capot // capotă: îmbrăcăminte de casă pentru femei, halat // acoperiş pliabil al
unei maşini
 Cartel // cartelă: uniune monopolistă în cadrul căreia întreprinderile stabilesc
preţurile produselor, pieţele de desfacere etc. // bucată de hârtie sau material plastic
folosită pentru a avea acces la diferite mijloace de transport etc.
 Concilia // consilia: a împăca // a sfătui
 Contiguu // continuu: înrudit, apropiat // neîncetat, neîntrerupt
 Credita // acredita: a da cu împrumut // a împuternici pe cineva ca reprezentant al
unui stat pe lângă guvernul altui stat
 Decanta // deconta: a limpezi un lichid // a justifica pe bază de acte anumite sume
 Deferenţă // diferenţă: stimă, respect // deosebire, nepotrivire, neconcordanţă
 Degresa // degreva: a îndepărta petele de grăsime // a scuti pe cineva de anumite
sarcini
 Destins // distins: relaxat // deosebit; graţios; elegant
 Dihanie // dihonie: animal sălbatic, namilă, monstru // ceartă, vrajbă, conflict
 Desena // desemna: a face un desen // a numi pe cineva pentru o funcţie
 Elida // eluda: a suprima vocala finală a unui cuvânt // a evita, a se ascunde, a
ignora
 Elită // elitră: grup reprezentativ pentru calităţi, demnitate // fiecare dintre cele două
aripi chitinoase ale unor insecte
 Emigra // imigra: a-şi părăsi ţara pentru a se stabili în altă ţară // a veni într-o ţară
străină pentru a se stabili aici
 Eminent // iminent: remarcabil, excepţional // gata să se întâmple, inevitabil
 Erupe // irupe: (d. lava vulcanică) a izbucni, a ieşi la suprafaţă // a năvăli, a
izbucni, a intra în mod violent
 Escală // escară: oprire stabilită a unui avion // crustă neagră formată pe piele în
urma unei arsuri
 Fiabil // friabil: care prezintă siguranţă în funcţionare // (d. materiale) care se poate
sfărâma
 Ficţiune // fricţiune: imaginaţie // frecare; ceartă, conflict
 File // fileu: carne de calitate // reţea subţire de aţă, de sfoară etc.
 Flagrant // fragrant: evident, izbitor // parfumat, mirositor
 Fluvial // pluvial: referitor la fluvii // de ploaie
 Gera // gira: a administra în locul altcuiva // a garanta
 Imanent // iminent: intrinsec; care există şi acţionează prin sine însuşi // inevitabil;
pe punctul de a se declanşa
 Impasabil // impasibil: care nu poate fi trecut sau pasat // nepăsător, indolent
 Inculca // inculpa: a întipări o idee în mintea cuiva prin repetiţie // a acuza, a învinui
 Infecta // infesta: a contamina, a transmite infecţii, microbi // a distruge, a pustii
 Iradia // radia: a expune un corp unei radiaţii // a emite raze; a împrăştia căldură
 Insera // însera: a introduce un adaos într-un text // a se face seară
 Insidios // invidios: şiret, perfid, viclean // pizmaş, stăpânit de invidie
 Investi // învesti: a plasa un fond, un capital // a acorda o titulatură, o demnitate în
mod oficial
 Inveterat // învederat: învechit în rele, în vicii // vizibil, limpede, evident
 Libret // livret: textul unei opere muzicale // document care atestă satisfacerea
serviciului militar
 Lustru // ilustru: interval de cinci ani // celebru, vestit
 Manej // menaj: spaţiu amenajat pentru dresura cailor // treburi casnice; familie;
căsătorie
 Monah // monarh: călugăr // suveran, rege
 Nefrită // nevrită: inflamaţie a rinichilor // inflamare a unui nerv
 Nodal // nodul: punct de intersecţie a mai multor rute; fundamental // umflătură pe
corp
 Prescrie // proscrie: a recomanda medicamente // a îngrădi libertatea cuiva
 Prinos // prisos: dar oferit Divinităţii // excedent, surplus
 Radial // radian: aşezat în formă de raze // unitate de măsură pentru unghiuri
 Recuza // refuza: a respinge un martor, un complet de judecată // a respinge, a nu
primi
 Regizor // revizor: specialist în regizarea filmelor, spectacolelor // controlor,
supervizor
 Satura // sătura: (d. un sistem fizico-chimic) a-i completa toate valenţele libere // a
îndestula; a satisface

 Special // specios: cu o destinaţie anume; deosebit // înşelător, amăgitor


 Vacant // vagant: liber, neocupat, disponibil // rătăcitor, nestatornic
 Vedetă // vendetă: persoană care iese în evidenţă într-un domeniu; actor într-un
rol principal // act de răzbunare sângeroasă
 Venal // venial: subjugat de bani; lipsit de scrupule // (d. greşeli) de iertat;
scuzabile
 Zăpor // zăvor: (pop.) îngrămădire a sloiurilor de gheaţă pe o apă // încuietoare
ANEXA 5.
SINTAGME PLEONASTICE

 Abundenţă mare
 Acostament lateral
 Actualitatea prezentă
 Adiere de vânt
 A aduce aportul / contribuţia
 Agheasmă sfinţită
 Alai de oameni
 Alcoolemie în sânge
 Alegeri electorale
 A alerga repede
 Alocuţiune scurtă
 Altercaţie verbală
 Amvon al bisericii
 Antologie de texte
 Anvelopă de cauciuc
 Aparenţă exterioară
 Apocalips al lumii
 Aromă plăcută
 Arşită mare
 Atac agresiv
 Avalanşă de zăpadă
 Aventură trecătoare
 Aversă scurtă de ploaie
 Bairam mare
 Bancnotă de hârtie
 Barou de avocaţi
 Bastard nelegitim
 A se baza pe un sprijin
 A se bălăci în apă
 Best – seller de mare succes
 Bilanţ contabil
 Bisturiu chirurgical
 Blam public
 Bleumarin închis
 Boşorog bătrân
 Budincă la cuptor
 Buget de venituri şi cheltuieli
 Buluc de oameni
 Cabană de lemn
 Ca de exemplu / de pildă
 Calamitate mare
 Capodoperă excepţională
 Castel medieval
 Cataractă la ochi
 Catastrofă de proporţii
 Cearcăn la ochi
 Cel mai autentic / complet / cumplit / desăvârşit / minor / optim / principal / proxim
 Chicot de râs
 Cioban la oi
 Ciripit de păsărele
 Citaţie scrisă
 Citronadă de lămâie
 Ciung de o mână
 Clopotniţă a bisericii
 Clovn de circ
 A coabita împreună
 Cocină de porci
 Colivă de grâu
 Coliziune violentă
 Compot de fructe
 A concedia din funcţie
 Concluzie finală
 Conflict de interese
 A conţine înăuntru
 A convieţui împreună
 Cucui în cap
 Cuier de haine
 A cutreiera în lung şi în lat
 Cutremur de pământ
 A se cuveni pe merit / de drept
 Cvorum minim necesar
 A da buzna pe neaşteptate
 Dar însă
 Dar totuşi
 Decât numai
 Deci prin urmare
 A declara deschis
 A degera de frig
 Demenţă mintală
 Depreciere valorică
 A deraia de pe şine
 A se devota în întregime
 A dezmembra în mai multe părţi
 Dezvăluire revelatoare
 A se dichisi frumos
 Dihanie sălbatică
 Dispensar medical
 A drămui cu precizie
 A duhni urât
 Dulău mare
 Dună de nisip
 Duşumea de scânduri
 Ecranizare a unui film
 Edil al oraşului
 A enumera unul câte unul
 A eradica din rădăcini
 Etnogeneză a poporului
 A exaspera din cale – afară
 A excela în mod deosebit
 Exemplu ilustrativ
 Exod în masă
 A expulza afară
 A expune la vedere
 A externa din spital
 Extinctor de incendiu
 A exulta de fericire
 Faraon egiptean
 Fericire deplină
 Fiasco total
 Flecăreală fără rost
 Fluctuaţie schimbătoare
 Foarte complet / esenţial / perfect / tare
 Frescă murală
 Fundament de bază
 Furtună puternică
 Gamă variată
 Geniu mare
 Genocid al populaţiei
 Glicemie în sânge
 A grupa la un loc
 Horă ţărănească
 Idilă erotică
 Iluzie falsă
 A imortaliza pentru eternitate
 Impas dificil
 A implementa în practică
 Impuls momentan
 A impune cu forţa
 Incantaţie magică
 A insera un adaos
 A inspira în plămâni
 Intemperie a vremii
 Intermediar între
 A se interpune între
 A intona un cântec
 Introspecţie interioară
 Involuţie regresivă
 A încărunţi părul
 A înfuleca lacom
 A însăila provizoriu
 Întâmplare neprevăzută
 A se întoarce înapoi
 Întorsătură nouă
 Javră de câine
 Jurnal cotidian
 Lapsus momentan
 Laxativ uşor
 Lăstar tânăr
 Lihnit de foame
 Limuzină de lux
 Local public
 Maculator de notiţe
 Magnat mare
 Mai inferior / rarisim / super / superior / suprem / unic
 Majusculă iniţială
 Mal abrupt
 Masă largă a populaţiei
 Medic cardiolog / chirurg
 A memoriza pe dinafară
 Mentor spiritual
 Miere de albine
 Mieunat de pisică
 A migra în masă
 Mijloace mass – media
 A milita intens
 Miracol extraordinar
 Miting public
 Molimă generală
 A monologa singur
 Monopol exclusiv
 Mujdei de usturoi
 Mulţime mare
 Must dulce
 A muşca cu dinţii
 Nălucă fantastică
 Năpastă mare
 Navetă dus şi întors
 Necrolog funebru
 Necuviinţă grosolană
 A nota în scris
 Notar public
 Notă scurtă de lectură
 Notificare scrisă
 Noxă dăunătoare
 Nuanţă de culoare
 Nucleu esenţial
 Nutreţ pentru animale
 Obşte de oameni
 A obţine realizări
 A ocoli de jur – împrejur
 Odă de preamărire
 Odisee lungă
 Odor iubit
 Ofensă jignitoare
 A oferi în dar
 Ogar de vânătoare
 Omletă de ouă
 Omnipotenţă absolută
 Onomatopee imitativă
 Oprobriu public
 Optimizare mai bună
 Opţiune de a alege
 Opulenţă bogată
 A orbecăi prin întuneric
 Orchestră de instrumentişti
 Ordin obligatoriu
 Ortografie corectă
 Ospăţ îmbelşugat
 Ospiciu de nebuni
 Oţet acru
 Pacient bolnav
 Pabubă materială
 Palpitaţie a inimii
 Panaceu universal
 Panoramă largă
 Pantă înclinată
 Parolă secretă
 Particularitate carecteristică
 Partitură muzicală
 Pauză temporară
 A păstra în continuare
 Peisaj natural
 Pelerină largă
 A perfora o gaură
 Performanţă deosebită
 Pericol ameninţător
 Picaj vertical
 Picnic în aer liber
 Pilon de susţinere
 A plănui pentru viitor
 Plic de hârtie
 Poartă de acces
 Poftă puternică
 Polemică de idei
 Pom fructifer
 Prăpastie abruptă
 Prea colosal
 Preambul introductiv
 Prea minunat
 A preciza clar
 A prefera mai bine
 A presimţi dinainte
 Prestaţie de scurtă durată
 Probitate morală
 Procent la sută
 Prognoză pentru viitor
 Promoţie de absolvenţi
 A propulsa înainte
 Protagonist principal
 Proverb popular
 Pubelă de gunoi
 Racord de legătură
 A rade de la rădăcină
 Raţionament logic
 Razie inopinată
 A rătăci drumul
 A răzbate cu greu
 Recenzie succintă
 A recidiva din nou
 A recita pe dinafară
 Reclamă publicitară
 Reminiscenţă vagă
 A se repeta din nou
 A se replia în ordine
 A restitui înapoi
 A reţine pe loc
 A reuni laolaltă
 A reuşi cu bine
 A revizui din nou
 Reziduu rămas
 A se rezuma doar
 A rezuma pe scurt
 A ridica în sus
 A se roti în cerc
 A ruga stăruitor
 Ruj de buze
 Sârmă metalică
 A scăpăra scântei
 Sensibilitate afectivă
 Seriozitate produndă
 Sfeştanie religioasă
 Simptom al unei boli
 Simulacru înşelător
 Sinceritate francă
 Sindrofie familială
 Situaţie conjuncturală
 Slăbiciune trecătoare
 Sloi de gheaţă
 Sobor de preoţi
 Soclu de susţinere
 Solicitudine politicoasă
 Solniţă de sare
 Somitate importantă
 Sosie identică
 Spot publicitar
 A statua oficial
 Staţie de oprire
 A stipula o clauză
 Subtilitate fină
 Subvenţie bănească
 A succeda imediat
 Sumă de bani
 Summit la vârf
 A suplini temporar
 Supunere umilă
 A survola deasupra
 Sutană preoţească
 Suveranitate supremă
 Şablon stereotip
 Şlagăr la modă
 Şlep pentru mărfuri
 A şoca neplăcut
 A şopti încet
 Ştire informativă
 Şut puternic
 A tachina în glumă
 Taraf de lăutari
 A tăia în bucăţi
 Tărăboi mare
 A se tâmpi la cap
 A se târî pe jos
 A teleghida la distanţă
 Termen fix
 A termina până la capăt
 Tirbuşon pentru dopuri
 Tornadă devastatoare
 Transfuzie de sânge
 Transhumanţă periodică
 A trăncăni vrute şi nevrute
 Tunel subteran
 Tutore autorizat
 Unanimitate deplină
 Undiţă de pescuit
 A unelti pe ascuns
 Unitate indivizibilă
 A se urca mai sus
 Urcuş în pantă
 A urma în continuare
 A uzurpa fraudulos
 Vacarm asurzitor
 Văgăună adâncă
 Verdict definitiv
 Vestigiu vechi
 Vită domestică
 Vocaţie deosebită
 Xenofobie faţă de străini
 Zarvă mare
 A zăbovi mult timp
 Zăcământ natural
 A zbura în văzduh
 Zgomot puternic
 Zicătoare scurtă
 Zvon neîntemeiat

ANEXA 6.
Aspecte ortografice, ortoepice şi morfologice admise conform DOOM 2005
Glosar alfabetic de termeni şi exprimări uzuale
A: (eu) să absolv, aşază, atribuie, amiază/amiezi, aisberg, antiaerian, atoateştiutor,
atotputernic, aeroportuar, aşa-zis, astfel, aşadar, alaltăieri, azi-noapte, alaltăieri-
dimineaţă, atotputinţă, agreez / agreezi / agreează
B: să batem, să bateţi, bruiaj, băimărean, binecuvântat, binefăcător, binemeritat,
binevoitor, bine-crescut, bine-cunoscut, bine-venit, binecuvântat, bunăoară, bineînţeles
= desigur, bunăstare, blocstart, bună-credinţă / cuviinţă / creştere, bunăvoinţă
(bunăvoinţei), balneoclimateric, bunicu-meu / lui bunicu-meu, bunică-mea / bunică-mii
C: să cădem, să cădeţi, (să) continui (eu), clickul, clujean, constituie, cuvioasă,
caznă, cvasitotalitate, concluziv, coroziv, circumscrie, clarvăzător, cumsecade,
câteodată = uneori, cândva = la un moment dat, coate-goale, concertmaistru,
cehoslovac, cafegiu / cafegii / cafegii, căpşuni / căpşune, cireşe / cireşi, coarde / corzi,
coperte / coperţi, chipie / chipiuri, cotidian / cotidiene
D: (să) decernez (eu), deşartă, deshuma, disident, disertaţie, deszăpezi, deznoda,
dezminţi, desluşi, drept-credincios, deseori, decât = numai, demult = odinioară,
dinadins, dinăuntru, dedesubt, diseară / deseară, după-amiază, după-masă = în a doua
parte a zilei, dintr-adins, dintr-odată, douăzeci şi unu / al douăzeci şi unulea, douăzeci
de mii / al douăzeci miilea, duraluminiu, dacoromân, doctoriţa, du / nu duce
E : efectuează, a excava, excrescenţă, escalada, escroc, ex-prim-ministru, ex-
preşedinte, electrocasnic, electronvolt, electromagnetic, electromecanic
F: fărădelege, fieunde, flutură-vânt, fluture-de- mătase, fotodezintegrare, fragă (fruct)
/ fragii (G-D) / fragi (pl.), filologă, fiziciană, femeie / femeii, fiu / fii / fiii, fă / nu face, fii /
nu fi
G: greşeală, glasvand, gleznă, gheabă (ciupercă), gura-lupului, gastrointestinal,
găluşte / găluşti, gagică / gagici
H: ham-ham
I: ieşean, izmă, interregional, indo-european, in vitro, in vivo, Ioan Gură-de-Aur,
Ileana / Ilenei, Ileanei
Î: înşală, se înfăţişează, ne înfăţişăm, înfricoşător, întemeiază, înainte-mergător,
înadins, îndeaproape, îndelung, întocmai, întruna = mereu, încontinuu = mereu,
întotdeauna, într-adins, întraripa
J: a jecmăni
K: kilogram-metru, kiwi (pl. kiwi), knockout (knockouturi)
L: literar-artistic, laolaltă, lungmetraj, locţiitor, lactalbumină
M: mai-mult-ca-perfect, mamă-ta, mâine-dimineaţă, o mie/ al o mielea, un milion/al
un milionulea, meu / al meu (unei prietene a mele / unor prietene ale mele), mămică /
mămicăi, mămicii, mămichii, monedă / monede, (ei) miros
N: nonconformist, newyorkez, nemaiauzit, nou-născut/nou-născuţi, nicicând =
niciodată, nicidecum = deloc, niciodată = în niciun moment, numai = doar, numaidecât =
imediat, nemaipomenit, neocomunism
O: odată = cândva, imediat, în sfârşit; oricând, oricum, oriîncotro, orişicât, o sută / al
o sutălea, două sute / al două sutelea, o mie unu / al o mie unulea, omucidere
P: prim-ministru, ph-ul, pis-pis-pis, pui-pui, prea-prea, proiect, piuă / pive, premisă,
prerie, proroc, pursânge, preafericit, propriu-zis, policalificare, preaplin, poiană / poieni
R: RATB-ul, roşeaţă, respectuoasă, rucsac, răszice, răufăcător, răuvoitor, rareori,
redactor-şef adjunct, Roşu-împărat, rozalb, râpe / râpi
S: soră-ta / soră-tii, show- ul / urile, singur-singurel, sud-sud-est, someşean,
strămoşească, strangula, spray, stofă, sesiune, slab, sminti, snoavă, sătmărean, sus-
numit, o sută unu/al o sută unulea, sanda, salariu, serviciu, soră / sorei (med.), soră /
surorii (rudenie)
Ş: şade, şedinţomanie
T: taică-su, trendul, tânjală = proţap, tusşase, tustrei, trosni, târgumureşean, totodată
= în acelaşi timp, totuna = la fel, triplusalt, teleconferinţă, tuneluri / tunele, să trebuiască
U: uneori
V: vitejească, vasluian, vasăzică = adică, vinars, valvârtej, eu venii,vulpe / vulpii,
venii (eu), voiam (eu), vol.= volum, virus / viruşi (calc.), virus / virusuri (med.)
W: western, week-end, week-endul
X: xeroxăm, xeroxează
Y: yard, yeoman, yin-yang
Z: zloată, zmeu, zi – muncă, zi / nu zice

ANEXA 6.
ORTOGRAME

1.! odată (cândva, imediat, în sfârşit) adv. (a fost ~, o să-ţi spun eu~, taci~,
~terminată treaba)
! o dată art. + s. f. (~ memorabilă)
! o dată (o singură dată) num. (~ pentru totdeauna, ~ în viaţă, te mai rog~, ~ la
două luni)
! odată ce loc. conjcţ.
! odată cu loc. prep.
! odată şi odată loc. adv.

2.! nicio adj. pr. (ni-cio / nici-o)


! nici o adv. + art. (nu e proastă şi nu e ~ persoană incultă)
! nici o conjcţ. + num. (n-am ~ soră, nici mai multe)

3.! niciodată (în niciun moment) (ni-cio-/ nici-o-) adv. (~ n-a cântat mai bine)
! nici odată (nici cândva) conjcţ. + adv. (nu l-am crezut ~, nu-l cred nici astăzi)
!nici o dată conjcţ.. + num. (nu a mâncat azi ~, nici de mai multe ori)

4.! niciun (ni-ciun/ nici-un) adj. pr.


!nici un adv. + art. (nu e prost şi nu e ~ on incult)
!nici un conjcţ. + num. (n-am ~ frate, n-am nici mai mulţi )

5.! niciunul (ni-ciu- / nici-u-) pr.


!nici unul conjcţ. + pr. (~, nici altul)
!nici unul conjcţ. + nl. (~, nici mai mulţi)

6. ! altădată (odinioară) adv.


! altă dată (în altă împrejurare) loc. adv.

7. ! de o parte (tempo lent)/ de-o parte (opus lui de altă parte) prep. +
art.+ s.f.
! deoparte (la o oarecare depărtare, izolat)
8. !.deodată (brusc, în scurt timp, pe neaşteptate) adv.
! de o dată prep. + art. + s. f. (îmi vorbea ~ la care nu fusesem în ţară)
!de odată prep. + adv. (poveşti ~)

9. ! câteodată (uneori) (-teo-) adv.


! câte o dată (tempo lent)/ câte-o dată (tempo rapid) (câte o singură dată) adv. +
num.
10. ! cândva adv. (~ o să înţeleagă că a greşit)
! când va adv. + vb. aux. (nu ştiu ~ veni)
11. ! nicicând (niciodată) (nici-) adv.
! nici când adv. + adv. (~ a plecat)
12. ! totodată (în acelaşi timp) adv.
! tot o dată adv. + num. (~am vizitat şi eu muzeul, nu de două ori)
! tot o dată s.n. + num. (mănâncă ~ pe zi)