Sunteți pe pagina 1din 61

Master Contabilitate expertiză și audit, an I

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

PROIECT ANALIZA INDICATORILOR


FINANCIARI
DIVIZIUNEA -SILVICULTURĂ ȘI
EXPLOATARE FORESTIERĂ
Cod CAEN:
210-Silvicultură și alte activități forestiere

220-Exploatare forestieră

230-Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

240-Activități de servcii anexe silviculturii

Studenți:

Iași, 2017

DIVIZIUNE: Silvicultură și exploatare forestieră

INTRODUCERE
Diviziunea ” Silvicultura si exploatare forestiera ” face referire la firmele care au ca
obiect de activitate principal domeniul silvicol. Diviziunea este formata din patru grupe:
silvicultura si alte activitati forestiere, exploatare forestiera, colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontana, activitati de servicii anexe silviculturii.

Activitățile specifice acestui domeniu sunt: activități silvice precum plantarea


replantarea, transplantarea, reinnoirea si conservarea padurilor si a drumurilor forestiere,
cresterea puietilor de arbori de padure, a arborilor pentru celuloza si lemne de foc, intretinerea
puietilor din pepiniere pentru impaduriri. Productia de busteni pentru industriile de prelucrare
primara a lemnului de padure, productia de busteni folositi sub forma neprelucrata precum
stalpii de mina, de telecomunicatii, colectarea si productia de lemn utilizat la producerea de
energie, colectarea si prelucrarea reziduurilor forestiere utilizate pentru producerea de energie,
productia de carbune de lemn in padure, colectarea materialelor din flora spontana precum si
activitati de servicii anexe silviculturii: inventarierea padurilor, administrarea padurilor,
evaluarea masei lemnoase, controlul daunatorilor, transportul bustenilor in interiorul padurii.

Silvicultura si exploatarea forestiera constituie în prezent unul dintre principalii piloni


ai industriei, contribuind alături de industria alimentară, industria confecțiilor textile, industria
materialelor de construcții și industria pieselor și subansamblelor auto la dezvoltarea
economică a tarii noastre, fiind pe locul 13 in Europa. Fondul forestier naţional se intinde pe
o suprafaţa de 6.495.000 ha reprezentand 27.2% din suprafața țării, fiind unul bogat și
diversificat. Conform datelor preluate de la Institutul National de Statistică, 37.2% din
pădurile din țara noastră se întind pe suprafata de deal, 10.9% pe zona de câmpie iar 51.9% pe
suprafața montană, fiind formate din păduri de fag, rășinoase, stejar,brad, ș.a.

Numărul de firme care activează în domeniul Silvicultură și exploatare forestieră în țara


noastra este de 4.833.
Contribuția domeniului Silvicultură și exploatare forestieră la PIB-ul României în anul
2015 a fost de 11.3% adică 37.837,7 milioane lei.
Forța de muncă implicată sau numărul total de salariați în domeniul silviculturii și
exploatării forestiere la sfârșitul anului 2015 a fost de 2.794 mii persoane.
Volumul de lemn exploatat în 2015 a fost de 16.773.164 mc.
Cifra de afaceri a unităților silvice în anul 2015 a fost de 2.107.590 mii lei.
Masa lemnoasă totală valorificată în anul 2015 a fost de 11.322,9 mii mc.
Suprafața terenurilor pe care s-au executat regenerări artificiale în anul 2015 a fost de
11.846 ha.
Arii forestiere protejate din România:
- Parcuri naţionale şi parcuri naturale: 27 - 790.000 ha pădure
- Rezervaţia biosferei Delta Dunării

Conform statisticilor, în ceea ce priveste valorificarea produselor forestiere s-au obtinut


urmatoarele date:

- masa lemnoasă valorificată de către agenţii economici (2015)-11964,2 mii mc,


valoare 1057579,9 mii lei
-masa lemnoasă pe picior: 7833,1 mii mc, valoare 580510,1 mii lei
-masa lemnoasă fasonată: 4042,6 mii mc, valoare 444482,7 mii lei
-cherestele şi alte semifabricate: 88,5 mii mc, valoare 32587,1 mii lei

Investițiile principale realizate în acest domeniu depășesc 300 milioane de euro, astfel că
prin PNDR 2014 – 2020, domeniul silviculturii este vizat direct prin următoarele măsuri:
 Măsura 4 Investiții în active fizice, sub-măsura 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice, prin care sunt sprijinite
proiectele de investiții de înființare, extindere și modernizare a căilor de acces în
cadrul fondului forestier. Alocarea publică totală în cadrul sub-măsurii este de circa
100 milioane de euro;
 Măsura 8 Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității
pădurilor, sub-măsura 8.1 Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite, prin
care se are în vedere crearea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție.
Alocarea publică totală în cadrul sub-măsurii este de circa 124 milioane de euro;
 Măsura 15 Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, sub-
măsura 15.1 Plăți pentru angajamente de silvo-mediu, dedicată conservării
biodiversității și a resurselor de sol pe terenuri din fondul forestier. Alocarea publică
totală în cadrul sub-măsurii este de circa 117 milioane de euro.

Principalele investitii efectuate la nivel national in domeniul Silvicultura si Exploatare


forestiera in Romania sunt:
 Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale
 Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate preluate în zona Dăbuleni
 Reconstrucţie ecologică şi perdele forestiere pe terenuri degradate preluate din
sectorul agricol în Insula Mică a Brăilei
 Reconstrucţie ecologică şi împădurirea terenurilor transmise în fondul forestier
proprietate publică a statului şi in administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-
Romsilva
 Refacerea lucrărilor calamitate de viiturile din anul 1991 – Amenajarea bazinului
hidrografic al torentului Valea Cătiaşu
 Reconstrucţie ecologică pe terenurile poluate cu reziduuri petroliere din raza ocoalelor
silvice: Moineşti, Tg. Ocna, Comăneşti, Dărmaneşti, Oituz
 Studiu pentru accesibilizarea fondului forestier naţional
 Împădurirea terenurilor degradate poluate, degradate antropic
 Realizarea sistemului informatic al inventarului lucrărilor de amenajare a torenţilor
 Inventarul terenurilor degradate din fondul funciar agricol şi forestier în scopul
aducerii în circuitul productiv
 Reconstrucţie ecologică
 Corectarea torenţilor din bazinele hidrografice
 Desecari in paduri
 Corectarea torenţilor
 Ameliorarea terenurilor degradate preluate din sectorul agricol
Topul celor mai mari 10 companii din industria silviculturii și exploatării forestiere, în
funcție de cifra de afaceri, sunt următoarele: SC ROMSILVA SRL, SC FRASINUL SRL, SC
CONSTRUCT MUNTENIA GENERAL SRL, SC PRUNUS FOREST SRL, SC
ALDONA FOREST SRL, SC MARENA SILVA SRL, SC LIMSILVA FOREST SRL, SC
EST-VEST FOREST SRL, SC AUSTROFOREST INTERNATIONAL SRL, SC
SCOLOPAX SRL.
Cea mai mare firmă care activează însă în domeniul forestier dîn România este de
origine austriacă și se numește Schweighofer. Aceasta operează la Comăneşti cea mai mare
fabrică de plăci de lemn în panel din lume. Materia primă provine în proporţie de 75% din
surse proprii, potrivit paginii de internet a companei, probabil de la fabricile de cherestea pe
care le deţine în Sebeş şi Rădăuţi. De asemenea, România reprezintă pentru Schweighofer o
opţiune bună pentru transportul global - peste 80% din producţia din România este exportată.
Firma a avut un profit de aproape 100 de milioane de euro în 2013 conform datelor furnizate
de ANAF. Schweighofer este o maşinărie de „înghiţit” păduri care are o experienţă de sute de
ani. Familia Schweighofer se ocupă cu afaceri legate de produse din lemn încă din anii 1600.
Silvicultura si exploatarea forestiera beneficiază de foarte multe oportunități, printre care
amintim următoarele:
- Infrastructura forestieră are posibilități de dezvoltare, inclusiv prin finanțări naționale și
europene;

- Dezvoltarea și funcționalizarea structurilor asociative în rândul proprietarilor mici de păduri;

- Recuperarea întârzierilor în ceea ce privește implementarea proiectelor de dezvoltare


finanțate prin fonduri structurale;

- Îmbunătățirea și extinderea domeniilor de sprijin pentru întreprinderi în cadrul viitoarelor


programe sectoriale și regionale de dezvoltare pentru perioada 2014-2020;

- Facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare în vederea introducerii tehnologiilor noi de


producție și achiziționării de utilaje moderne.

La adresa acestui domeniu sunt însă și foarte multe amenințări, precum:

- Întârzierea finalizării procesului de restituire a pădurilor și a constituirii structurilor de


gestionare a pădurilor private;

- Concentrarea excesivă a cererii solvabile de lemn brut în jurul câtorva companii care dispun
de capacități mari de exploatare și prelucrare a lemnului și resurse financiare importante;

- Întârzierea sau blocarea unor proiecte de dezvoltare cu finanțare europeană și națională în


domeniile dezvoltării infrastructurii forestiere și creșterii competitivității IMM-urilor;

- Prelungirea crizei economice din Europa poate afecta stabilitatea principalelor piețe de
desfacere pentru firmele exportatoare din România.;

- Posibile alte evoluții economice nefavorabile, precum scăderea prețurilor pe plan mondial,
evoluția nefavorabilă a ratei de schimb a monedei naționale (supraapreciere);

- Stagnarea sau scăderea puterii de cumpărare a românilor, limitându-se astfel creșterea cererii
interne.

În urma analizei principalilor indicatori financiari, se poate observa totuși faptul că


domeniul silviculturii și al exploatărilor forestiere are potențial de ascensiune, înregistrându-
se o creștere de la un an la altul, de 8,95%. Așadar, se poate aprecia faptul că industriile bazate
pe lemn, deşi reprezintă un sector tradiţional ca şi industrie uşoară, înregistrează perspective
de expansiune. De altfel, putem observa și faptul ca această diviziune are o concentrație de
17,86%, ceea ce reprezintă o pondere ridicată comparativ cu celelalte domenii de activitate.

În concluzie, putem constata faptul că acest domeniu de activitate are potenţial şi


poate contribui, pe o bază sustenabilă, la dezvoltarea economică viitoare.

Interpretare indicatori cod CAEN 210-Silvicultură și alte activități forestiere

Student: Barbălată Georgiana Bianca


1. Total active: indicatorul arată faptul că în 2015 totalul activelor specifice domeniului
silvicultură și alte activitati forestiere a scăzut cu 27.32% față de anul 2014 (de la
3.709.907,96 lei la 2.696.197,93 lei). Acest lucru se datoarează scăderii într-o proporție mai
mare a activelor corporale cu 19.41% față de celelalte categorii de active. Posibilele cauze ar
putea fi scăderea imobilizarilor corporale respectiv lipsa terenurilor silvice, utilaje învechite
de prelucrare, plantare, întreținere a plantațiilor, puieților. În cadrul diviziunii 21 Silvicultură
și exploatări forestiere, pentru indicatorul total active, 1.96% este reprezentat de grupa
Silvicultură și alte activități forestiere în anul 2014, respectiv 1.68% în 2015.

2. Total pasive: totalul pasivelor specifice acestui domeniu a crescut în 2015 față de 2014 cu
10,72% de la 2.435.063,18 lei la 2.696.197,93 lei. Acest lucru se explică prin creșterea
datoriilor pe termen lung cu 4.76% și a veniturilor în avans cu 10.1% într-o proprorție mai
mare decât scăderea celoralte elemente de pasiv. Posibilele cauze ar putea fi contractarea pe
termen lung a unor credite pentru achiziționarea de utilaje noi, pentru modernizarea
plantațiilor. În cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, pentru indicatorul total
pasive, 1.64% este reprezentat de grupa Silvicultură și alte activități forestiere în anul 2014,
respectiv 1.68% în 2015.

3. Ponderea imobilizarilor corporale în total active: valoarea indicatorului a scăzut în 2015


(62.21%) față de 2014 (77.2%) cu 19.41%. Acest indicator arată faptul că ponderea
imobilizarilor corporale în total active era de 77.2% în 2014 și de 62.21% în 2015. Cauzele
care au determinat aceasta scădere ar putea fi dificultatea adaptării entității la schimbările
tehnologice, investiții neadecvate, strategie neadecvată, politica de investiții
necorespunzătoare. În sectorul industriei grele, valoarea acestui indicator depășeste 60%. În
cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, pentru indicatorul ponderea
imobilizărilor corporale în total active, 0.89% este reprezentat de grupa Silvicultură și alte
activități forestiere în anul 2014, respectiv 1.15% în 2015.

4. Ponderea imobilizărilor necorporale în total active: valoarea indicatorului a crescut în


2015 (0.29%) față de 2014 (0.12%) cu 70.58%. Acest indicator arată faptul că ponderea
imobilizărilor necorporale în total active era de 0.12% în 2014 și de 0.29% în 2015. Cauzele
care au determinat aceasta creștere ar putea fi abordarea unor investiții în cercetare, în
dezvoltarea unor procese, a unor produse noi. În cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări
forestiere, pentru indicatorul ponderea imobilizărilor necorporale în total active, 0.80% este
reprezentat de grupa Silvicultură și alte activități forestiere în anul 2014, respectiv 0.11% în
2015.

5. Ponderea imobilizărilor financiare în total active: valoarea indicatorului a crescut în


2015 (0.27%) față de 2014 (0.18%) cu 50%. Imobilizările financiare reprezentau 0.18% din
totalul activelor în 2014 și 0.27% în 2015. Cauzele care au determinat această creștere ar
putea fi politică bună de finanțare precum și intensificarea relațiilor financiare ale entităților.
În cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, pentru indicatorul ponderea
imobilizărilor financiare în total active, 0.29% este reprezentat de grupa Silvicultură și alte
activități forestiere în anul 2014, respectiv 0.12% în 2015.

6. Ponderea stocurilor în total activ: acest indicator arată faptul că în 2015 față de 2014 a
crescut ponderea stocurilor în total active cu 42.46% . Ponderea stocurilor în totalul activelor
în 2014 era de 4.78% , respectiv 6.81% în 2015. Acest lucru se explică fie prin creșterea
activității firmei, sau creșterea activităților cu ciclu de exploatare lung, fie prin scăderea
vitezei de rotație a stocurilor, imobilizarea resureselor financiare, neoptimizarea stocului de
materii prime, achiziționarea de pe piață a unor cantități peste nescesarul de elemente de stoc.
În cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, pentru indicatorul ponderea
stocurilor în total active, 0.69% este reprezentat de grupa Silvicultură și alte activități
forestiere în anul 2014, respectiv 0.81% în 2015.

7. Ponderea creanțelor în total activ: acest indicator arată faptul că în anul 2015 față de
anul 2016, ponderea creanțelor în total active a crescut cu 48.14%. În anul 2014 creanțele
reprezentau 7.29% din totalul activului iar în 2015 reprezentau 10.8%. Acest lucru se explică
prin intensificarea relațiilor contractuale cu clienții, prin imobilizarea de resurse financiare.
Dacă acest indicator are o pondere mare în activul unei societăți înseamnă că firma are
deficiențe la încasare (clienți problemă) sau a acordat credite-clienți cu termen de încasare
mai mare. În cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, pentru indicatorul
ponderea creanțelor în total active, 0.62% este reprezentat de grupa Silvicultură și alte
activități forestiere în anul 2014, respectiv 1.29% în 2015.

8. Ponderea investițiilor pe termen scurt în total active a crescut din 2014 în 2015 cu
58.33%, astfel că în anul 2014 investițiile pe termen scurt reprezentau 0.12% din total active,
respectiv 0.19% în anul 2015. Acest lucru arată faptul că s-au efectuat investiții pe termen
scurt. În cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, pentru indicatorul ponderea
investițiilor pe termen scurt în total active, 0.8% este reprezentat de grupa Silvicultură și alte
activități forestiere în anul 2014, respectiv 0.73% în 2015.

9. Ponderea casa și conturi în total activ: indicatorul arată faptul că ponderea acestui
element a crescut de la un an la altul cu aproximativ 96.3%. În 2014 casa și conturile
reprezentau 10.04% din totalul activelor, iar în 2015 reprezentau 19.71%. Valoarea
indicatorului se situează sub 25% ceea ce înseamnă că nu se anticipează recurgerea la credite
pe termen scurt deoarece nu sunt dificultăți de lichiditate. În cadrul diviziunii 21 Silvicultură
și exploatări forestiere, pentru indicatorul ponderea casa și conturi în total active, 0.95% este
reprezentat de grupa Silvicultură și alte activități forestiere în anul 2014, respectiv 1.37% în
2015.

10. Ponderea cheltuielilor în avans în total activ a crescut din 2014 în 2015 cu 40.9%,
astfel că în anul 2014 cheltuielile în avans reprezentau 0.22% din total active, respectiv
0.31% în anul 2015. Se observă astfel că au fost efectuate operațiuni în avans. În cadrul
diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, pentru indicatorul ponderea cheltuielilor în
avans în total active, 0.66% este reprezentat de grupa Silvicultură și alte activități forestiere
în anul 2014, respectiv 0.88% în 2015.

11. Ponderea datoriilor pe termen scurt în totalul pasivelor a scăzut de la o perioadă la alta
cu 6.66%, astfel că în anul 2014 acestea reprezentau 20.39% din pasivul total, iar în anul
2015, 19.03%. Acest lucru se poate pune pe seama rambursărilor de credite pe termen scurt.
În cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, pentru indicatorul ponderea
datoriilor pe termen scurt în total pasiv, 0.65% este reprezentat de grupa Silvicultură și alte
activități forestiere în anul 2014, respectiv 0.68% în 2015.

12. Ponderea datoriilor pe termen lung în totalul pasivelor a crescut de la o perioadă la


alta cu 4.76%, astfel că în anul 2014 acestea reprezentau 14.06% din pasivul total, iar în anul
2015, 14.73%. Una dintre cauzele posibile care au determinat această creștere este
contractarea de noi credite pe termen lung. În cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări
forestiere, pentru indicatorul ponderea datoriilor pe termen lung în total pasiv, 0.89% este
reprezentat de grupa Silvicultură și activități forestiere în anul 2014, respectiv 1.06% în 2015.

13. Ponderea provizioanelor în total pasiv a scăzut din 2014 în 2015 cu 93.18%, astfel că
în anul 2014 provizioanele reprezentau 13.5 % din total pasivelor , respectiv 0.92% în anul
2015. Se observă astfel că a scăzut ponderea cheltuilelilor incerte. În cadrul diviziunii 21
Silvicultură și exploatări forestiere, pentru indicatorul ponderea provizioanelor în total pasiv,
18% este reprezentat de grupa Silvicultură și alte activități forestiere în anul 2014, respectiv
1.73% în 2015.

14. Ponderea veniturilor în avans în total pasiv a crescut din 2014 în 2015 cu 10.1%, astfel
că în anul 2014 veniturile în avans reprezentau 15.53% din total pasivelor, respectiv 17.1% în
anul 2015. Se observă astfel că au fost efectuate operațiuni de încasare în avans. În cadrul
diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, pentru indicatorul ponderea veniturilor în
avans în total pasiv, 1.6% este reprezentat de grupa Silvicultură și alte activitati forestiere în
anul 2014, respectiv 1.7% în 2015.

15. Ponderea capitalurilor proprii în total pasiv a scăzut din 2014 în 2015 cu 13.53%,
astfel că în anul 2014 capitalurile proprii reprezentau 56.88 % din total pasivelor , respectiv
49.18% în anul 2015. Diminuarea autonomiei financiare se datorează scăderii capitalurilor
proprii concomitent cu creșterea pasivului total. În cadrul diviziunii 21 Silvicultură și
exploatări forestiere, pentru indicatorul ponderea capitalurilor proprii în total pasiv, 1% este
reprezentat de grupa Silvicultură și alte activități forestiere în ambele perioade.

16. Cifra de afaceri a crescut cu 14.07% în anul 2015 față de anul 2014. În 2014, cifra de
afaceri era 1.681.325,05 lei iar în anul 2015 aceasta era 1.917.941,85 lei. Acest lucru
subliniază faptul că veniturile din vânzarea de produse și/sau prestarea de servicii din
activitatea întreprinderilor din domeniul silvicultură și alte activități forestiere după scăderea
reducerilor comerciale, a taxei pe valoare adăugată și a altor taxe, au crescut. Cauze:-creștere
economică;-poziție strategică bună în raport cu concurenții. Pentru indicatorul cifra de afaceri,
în cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte
activități forestiere contribuie cu 1.55% în anul 2014, respectiv 1.63% în 2015.

17. Profitul brut a crescut cu 1.48% în anul 2015 față de 2014; profitul brut în 2014 era
251.416,81 lei iar în 2015 era 255.150,47 lei. Cresterea profitului brut semnifică faptul că
veniturile totale au depășit cheltuielile totale, lucru care evidențiază faptul că activitatea
specifică acestei ramuri este una productivă. Pentru indicatorul profit brut, în cadrul diviziunii
21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități forestiere
contribuie cu 2.1% în anul 2014, respectiv 1.94% în 2015.

18. Profitul net a scăzut cu 1.44% în anul 2015 față de 2014; profitul net în 2014 era
216.524.33 lei iar în 2015 era 213.392,43 lei. Scăderea profitului net se datorează creșterii
impozitului pe profit într-o măsură mai mare decât creșterea profitului brut, respectiv
impozitul pe profit a crescut cu 18,48%. Pentru indicatorul profit net, în cadrul diviziunii 21
Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități forestiere
contribuie cu 2.1% în anul 2014, respectiv 1.9% în 2015.

19. Pierderea brută a crescut de la un an la altul cu 17.71%. În anul 2014 pierderea brută era
29.198,29 lei iar în 2015 era 34.370,36 lei. Creșterea pierderii brute semnifică faptul că,
cheltuielile totale au depășit veniturile totale. Pentru indicatorul pierderea brută, în cadrul
diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități
forestiere contribuie cu 1.17% în anul 2014, respectiv 1.38% în 2015.

20. Pierderea netă a crescut de la un an la altul cu 16,06% de la 30.151,08 lei în 2014 la


34.995,67 lei în 2015. Pentru indicatorul pierderea netă, în cadrul diviziunii 21 Silvicultură și
exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități forestiere contribuie cu 1.18% în
anul 2014, respectiv 1.38% în 2015.

21. Impozitul pe profit a crescut cu 18,48% în 2015 față de 2014. În 2014 impozitul pe profit
era 34.897,97 lei iar în 2015 era 41.349,16 lei. Acest lucru se datorează creșterii profitului
net. În ceea ce privește impozitul pe profit, în cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări
forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități forestiere contribuie cu 2.1% în anul 2014,
respectiv 2% în 2015.

22.EBITDA: valoarea acestui indicator a crescut de la 131.103,18 lei în 2014 la 943.451,60


lei în 2015, pe seama creșterii profitului brut. Acest lucru semnifică faptul că întreprinderea
generează mai mulți bani din activitatea sa curentă înainte de a-și plăti datoriile, taxele,
amortizările în anul 2015 decât în anul 2014. Pentru indicatorul EBITDA, în cadrul diviziunii
21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități forestiere
contribuie cu 0.21% în anul 2014, respectiv 1.88% în 2015.

23. EBIT: valoarea acestui indicator a rămas relativ constantă de la o perioadă la alta. Pentru
indicatorul EBIT, în cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210
Silvicultură și alte activități forestiere contribuie cu 2.3% în anul 2014, respectiv cu 2% în
2015.

24. Rentabilitatea financiară ROE a scăzut cu 49,2% în 2015 față de 2014, de la 15.38% la
7.81%. La 100 lei capital propriu investiți obținem 15.38 lei profit net în 2014, respectiv 7.81
lei în 2015. Acest lucru subliniază faptul că activitatea nu a fost eficientă din punct de vedere
al fructificării capitalurilor proprii în perioada analizată. În ceea ce privește rentabilitatea
financiară, în cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatăări forestiere, grupa 210 Silvicultură
și alte activități forestiere contribuie cu 0.97% în anul 2014, respectiv cu 0.73% în 2015.

25. Rentabilitatea în funcție de costul de producție a scăzut cu 9.67%. În ceea ce privește


rentabilitatea în funcție de costul de producție, în cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări
forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități forestiere contribuie cu 1.3% în anul 2014,
respectiv cu 1.1% în 2015.

26. Rentabilitatea activului total ROA a scăzut cu 5.71% în 2015 față de 2014. La 100 lei
total active obțineam 5.6 lei profit net în 2014, respectiv 5,28 lei în 2015. Acest lucru
subliniază faptul că întreprinderea a efectuat investiții neproductive, a câștigat mai puțini bani
pentru fiecare leu investit în active. În ceea ce privește rentabilitatea activului total, în cadrul
diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități
forestiere contribuie cu 0.95% în anul 2014, respectiv cu 0.88% în 2015.

27. Rata marjei nete a scăzut cu 13.58% în 2015 față de 2014, astfel că în anul 2014 la 100
lei CA obțineam 12.88 lei profit net, în timp ce în 2015 rămân la dispoziția întreprinderii
11.13 lei profit net, diferența fiind reprezentată de cheltuielile entității din exercițiul respectiv.
Acest lucru subliniază faptul că a scăzut capacitatea întreprinderii de a realiza profit, și de
asemenea se evidențiază creșterea într-un ritm mai lent a profitului net față de CA. În ceea ce
privește indicatorul rata marjei nete, în cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări
forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități forestiere contribuie cu 1.36% în anul 2014,
respectiv cu 1.18% în 2015.

28. Rentabilitatea economică a crescut de la 1,12% în 2014 la 6.34% în 2015. La 100 lei
activ total obțineam în 2014 1.12 lei rezultat economic, respectiv 6.34 lei în 2015. Acest lucru
denotă o evoluție pozitivă a activității, creșterea volumului activității, posibil reducerea
cheltuielilor din exploatare, creșterea prețurilor de desfacere bazate pe creșterea calității
produselor, serviciilor oferite. În ceea ce privește rentabilitatea economică, în cadrul diviziunii
21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități forestiere
contribuie cu 0.11% în anul 2014, respectiv 0.82% în 2015.

29. Valoarea levierului financiar a crescut cu 114% în 2015 față de 2014, de la 0.14% la
0.30%. Rentabilitatea financiară a fost obținută cu un grad redus de îndatorare. Valorile
raportului se situează sub limitele legale impuse (<=2), fiind subunitare, ceea ce semnifică
că întreprinderea dispune de capacitate de îndatorare. În ceea ce privește levierul financiar, în
cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități
forestiere contribuie cu 0.63% în anul 2014, respective cu 1.03% în 2015.

30. Gradul de îndatorare total a crescut de la o perioadă la alta cu 47.82%, de la 0.23% în


2014 la 0.34% în 2015 deoarece au crescut datoriile totale și pasivele totale. Acest indicator
evidențiază limita până la care societatea își finanțează activitatea din alte surse decât cele
proprii. Întreprinderile dispun de capacitate de îndatorare deoarece valorile indicatorului sunt
inferioare limitei impuse de normele bancare. În ceea ce privește gradul de îndatorare total, în
cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatare forestieră, grupa 210 Silvicultură și alte
activități forestiere contribuie cu 0.62% în anul 2014, respectiv 0.80% în 2015.

31. Gradul de îndatorare la termen a crescut de la o perioadă la alta cu 25%, de la 0.12% în


2014 la 0.15% în 2015. Valorile indicatorului sunt inferioare limitelor impuse de normativele
bancare, firmele având capacitate de îndatorare la termen. În ceea ce privește gradul de
îndatorare la termen în cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210
Silvicultură și alte activități forestiere contribuie cu 1% în ambele perioade.

32. Gradul de îndatorare pe termen scurt a crescut de la o perioadă la alta cu 76.92%, de la


0.13% în 2014 la 0.23% în 2015. În ceea ce privește gradul de îndatorare pe termen scurt, în
cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități
forestiere contribuie cu 0.54% în anul 2014, respectiv 1% în 2015.

33. Rata de acoperire a dobânzilor din EBITDA a scăzut în 2015 față de 2014 cu 31.56%,
de la 74,46% în 2014 la 50.96% în 2015. În anul 2014 cheltuielile cu dobânda sunt acoperite
de 74.46 ori din EBITDA, și de 50.96 ori în 2015. Acest lucru este nefavorabil pentru
întreprinderi. Pentru acest indicator, în cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări
forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități forestiere contribuie cu 1.28% în anul 2014,
respectiv 1% în 2015.

34. Rata de acoperire a dobânzilor din EBIT a scăzut de la 13.57% în 2014 la 12.87% în
anul 2015. În anul 2014 cheltuielile cu dobânda sunt acoperite de 13.57 ori din EBIT, și de
12.87 ori în 2015. Acest lucru este nefavorabil pentru întreprinderi. Pentru acest indicator, în
cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități
forestiere contribuie cu 1.36% în anul 2014, respectiv 1.11% în 2015.
35. Rata de acoperire a datoriilor financiare din EBITDA a crescut de la -4.03% în 2014
la -1.73% în anul 2015. În anul 2014 datoriile financiare sunt acoperite de -4.03 ori din
EBITDA, și de -1.73 ori în 2015. Pentru acest indicator, în cadrul diviziunii 21 Silvicultură și
exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități forestiere contribuie cu 0.98% în
ambele perioade.

36. Lichiditatea totală este un indicator ce evidențiază măsura în care datoriile ce trebuie
plătite într-o perioadă mai mică de un an pot fi acoperite din activele circulante. Lichiditatea
totală a crescut în 2015 față de 2014 cu 10.52%. Această creștere se datorează creșterii valorii
activelor circulante concomitent cu diminuarea valorii datoriilor curente, fapt care exercită
un efect pozitiv asupra activității întreprinderii. Pentru acest indicator, în cadrul diviziunii 21
Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități forestiere
contribuie cu 1% în ambele perioade.

37. Lichiditatea intermediară a crescut de la o perioadă la alta cu 14.66%, fapt care


evidențiază posibilitatea firmelor de a-și achita obligațiile curente prin intermediul activelor
curente. În calculul acestui indicator nu se iau în considerare elementele de stoc deoarece au o
lihiditate redusă/ incertă și nici cele de creanțe incerte deoarece se consideră că acestea nu pot
fi mobilizate rapid. Pentru acest indicator, în cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări
forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități forestiere contribuie cu 1% în ambele
perioade.

38. Lichiditatea imediată este un indicator ce evidențiază măsura în care datoriile ce trebuie
plătite într-o perioadă mai mică de un an pot fi acoperite din activele circulante fără a se ține
cont de valoarea stocurilor deoarece acestea au o lichiditate incertă/redusă.Valoarea
indicatorului crește cu 27.90% în 2015 față de 2014, deoarece crește valoarea creanțelor și
valoarea elementelor de casă. Acest lucru subliniază faptul că activele cu lichiditate mare
sunt suficiente pentru a acoperi datoriile pe termen scurt, indiferent de valoarea stocurilor.
Pentru acest indicator, în cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210
Silvicultură și alte activități forestiere contribuie cu 1.3% în anul 2014, respectiv 1.44% în
2015.

39. Solvabilitatea generală a crescut din 2014 în 2015 cu 0.68%, fapt care se datorează
creșterii activelor totale într-o măsură mai mare decât creșterea datoriilor totale.Valoarea
indicatorului în 2014 era de 1.45%, respectiv 1.46% în 2015. Pentru acest indicator, în cadrul
diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități
forestiere contribuie cu 1.55% în anul 2014, respectiv 1.25% în 2015.

40. Perioada de plată a furnizorilor a scăzut cu 6.32% în 2015 față de 2014, astfel încât în
anul 2014 numărul mediu de zile în care se onorau obligațiile de plată către furnizori era de
147,97 zile, iar în 2015, 138.61 zile; acest lucru este nefavorabil pentru întreprinderi. Pentru
acest indicator, în cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210
Silvicultură și alte activități forestiere contribuie cu 0.91% în anul 2014, respectiv 0.97% în
2015.

41. Numărul mediu de zile de stocare a scăzut cu 9.19% în 2015 (34.97 zile) față de anul
2014, când numărul de zile în care bunurile erau stocate în întreprindere era de 38.51 zile.
Acest lucru este favorail pentru entități deoarece înseamnă că stocurile sunt utilizate în
procesul de producție, aprovizionările cu stocuri sunt ritmice. Pentru acest indicator, în cadrul
diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități
forestiere contribuie cu 0.87% în anul 2014, respectiv 0.84% în 2015.

42. Gradul de recuperare a creanțelor curente a scăzut în perioada analizată cu 5.66%. În


2014 creanțele curente se transformau în lichidități în 58.74 zile, iar în anul 2015 în 55.41
zile. Acest lucru este favorabil pentru entități. Pentru acest indicator, în cadrul diviziunii 21
Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități forestiere
contribuie cu 0.78% în anul 2014, respectiv cu 0.61% în 2015.

43. Viteaza de rotație a activului total a crescut cu 9.3% în perioada analizată. Activul total
se transformă prin intermediul CA în lichidități de 0.43 ori în 2014, respectiv de 0.47 ori în
2015. Acest lucru este favorabil entităților. Pentru acest indicator, în cadrul diviziunii 21
Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități forestiere
contribuie cu 0.69% în anul 2014, respectiv 0.73% în 2015.

44. Numărul mediu de salariați a crescut în perioada analizată cu 9.33%. În 2014 valoarea
indicatorului era de 16.5 salariați, iar în 2015 de 18.04 salariați. Acest lucru este favorabil,
deoarece semnifică faptul că s-au creat noi locuri de muncă. Pentru acest indicator, în cadrul
diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități
forestiere contribuie cu 1.93% în anul 2014, respectiv 2.02% în 2015.

45. Pasiv total/capital propriu: valorile raportului au scăzut în perioada analizată cu 22.67%.
Pentru acest indicator, în cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210
Silvicultură și alte activități forestiere contribuie cu 0.9% în anul 2014, respectiv cu 0.8% în
2015.

46. Productivitatea personalului a crescut în perioada analizată cu 4.31%, ceea ce înseamnă


că eficacitatea folosirii factorului uman a crescut de la 101.927,82 lei în 2014 la 106.323,78
lei în 2015. Pentru acest indicator, în cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere,
grupa 210 Silvicultură și alte activități forestiere contribuie cu 0.8% în ambele perioade.

47. Amortizările au scăzut în perioada analizată de la 1.009.104,99 lei în 2014 la 645.408,38


lei în 2015, cu 36.04%. Acest lucru se datorează amortizării integrale a unor imobilizări, sau
lipsa achiziționării de noi imobilizări care să se supună amortizării. Pentru acest indicator, în
cadrul diviziunii 21 Silvicultură și exploatări forestiere, grupa 210 Silvicultură și alte activități
forestiere contribuie cu 2.1% în anul 2014, respectiv cu 1.8% în 2015.
Interpretare indicatori cod CAEN 220- Exploatare forestieră

Student: Ammohnoae Sabina

Total active: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa


„Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului Total
Active crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 9,55%. Astfel, în anul 2014 valoarea acestui
indicator a fost de 1.061.080,56 lei, iar în anul 2015 de 1.162.451,68 lei. Activul total al
acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 72,79% din totalul activului diviziunii
„Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 56,23%. Modificarea
ascendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează creșterii valorilor elementelor de
structură a activului, respectiv a imobilizărilor necorporale, imobilizărilor financiare,
creanțelor și a investițiilor pe termen scurt. Totodata, pârghia descendentă a celorlalte
elemente de structura a activului, respectiv a imobilizărilor corporale, stocurilor, a casei și
conturilor și a cheltuielilor în avans, au influențat creșterea înregistrată de indicatorul Total
Active, având ca efect înetinirea ascensiunii valorii indicatorului.

Total pasive: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa


„Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului Total
Pasive crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 9,55%. Astfel, în anul 2014 valoarea acestui
indicator a fost de 1.061.080,56 lei, iar în anul 2015 de 1.162.451,68 lei. Pasivul total al
acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 71,87% din totalul pasivului diviziunii
„Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 72,79%. Modificarea
ascendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează creșterii valorilor elementelor de
structură a pasivului, respectiv a provizioanelor. Totodata, pârghia descendentă a celorlalte
elemente de structura a pasivului, respectiv a datoriilor pe o perioada mai mică de un an,
datoriilor pe o perioadă mai mare de un an, veniturilor în avans și a capitalurilor proprii, au
influențat creșterea înregistrată de indicatorul Total Pasive, având ca efect înetinirea
ascensiunii valorii indicatorului.

Ponderea imobilizărilor corporale în total activ: În cadrul diviziunii „Sivicultură și


exploatare forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare
forestieră”, valoarea indicatorului Ponderea imobilizărilor corporale în total activ scade în
anul 2015 față de anul 2014, cu 18,96%. Ponderea imobilizărilor corporale în activul total al
Exploatării forestiere a reprezentat în anul 2014 83,19% vin valoarea acestui indicator la
nivelul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 86,83%.
Modificarea acestui indicator, se datoreaza atât creșterii valorii activului total, cât si posibilei
scăderi de valoare a imobilizărilor corporale. În exercițiul financiar 2014, imobilizările
corporale au reprezentat 57,95% din totalul activului acelui an, iar în exercițiul financiar 2015
au reprezentat 46,96% din activul total al anului.

Ponderea imobilizărilor necorporale în total activ: În cadrul diviziunii „Sivicultură și


exploatare forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare
forestieră”, valoarea indicatorului Ponderea imobilizărilor necorporale în total activ crește în
anul 2015 față de anul 2014, cu 1540%. Ponderea imobilizărilor necorporale în activul total al
Exploatării forestiere a reprezentat în anul 2014 142,86% din valoarea acestui indicator la
nivelul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat
201,64%. Modificarea acestui indicator, se datoreaza atât creșterii valorii activului total, cât
și a creșterii valoarii imobilizărilor necorporale. În exercițiul financiar 2014, imobilizările
necorporale au reprezentat 0,30% din totalul activului acelui an, iar în exercițiul financiar
2015 au reprezentat 4,92% din activul total al anului.

Ponderea imobilizărilor financiară în total activ: În cadrul diviziunii „Sivicultură și


exploatare forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare
forestieră”, valoarea indicatorului Ponderea imobilizărilor financiară în total activ crește în
anul 2015 față de anul 2014, cu 284,47%. Ponderea imobilizărilor financiare în activul total al
Exploatării forestiere a reprezentat în anul 2014 186,85% din valoarea acestui indicator la
nivelul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat
183,33%. Modificarea acestui indicator, se datoreaza atât creșterii valorii activului total, cât
și a creșterii valoarii imobilizărilor financiare. În exercițiul financiar 2014, imobilizările
financiare au reprezentat 1,03% din totalul activului acelui an, iar în exercițiul financiar 2015
au reprezentat 3,96% din activul total al anului.

Ponderea stocurilor în total activ: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare


forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea
indicatorului ponderea stocurilor in total activ în exercițiul 2014 a fost de 10,20%, iar în
exercițiul financiar 2015 a înregistrat valoarea 9,56%, astfel observându-se o scădere de la un
exercițiu la altul cu 6,27%. Valoarea indicatorului din codul CAEN „Exploatare forestieră”, a
reprezentat, în anul 2014, 147,83% din valoarea indicatorului diviziunii „Sivicultură și
exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 114,49%, din valoarea indicatorului a
aceleași diviziuni. Aceasta modificare descendentă se datorează, atât creșterii valorii activului
total, cât si unei posibile scăderi a valorii stocurilor.

Ponderea creanțelor în total activ: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare


forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea
indicatorului Ponderea creanțelor în total activ crește în anul 2015 față de anul 2014, cu
36,86%. Ponderea creanțelor în activul total al Exploatării forestiere a reprezentat în anul
2014 159,33% din valoarea acestui indicator la nivelul diviziunii „Sivicultură și exploatare
forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 140,95 %. Modificarea acestui indicator, se
datoreaza atât creșterii valorii activului total, cât și a creșterii valoarii creanțelor. În exercițiul
financiar 2014, creanțelor au reprezentat 18,61 % din totalul activului acelui an, iar în
exercițiul financiar 2015 au reprezentat 25,47% din activul total al anului.

Ponderea investițiilor pe termen scurt în total activ: În cadrul diviziunii „Sivicultură


și exploatare forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare
forestieră”, valoarea indicatorului Ponderea investițiilor pe termen scurt în total activ crește în
anul 2015 față de anul 2014, cu 61,90 %. Ponderea investițiilor pe termen scurt în activul total
al Exploatării forestiere a reprezentat în anul 2014 140% din valoarea acestui indicator la
nivelul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat
130,77%. Modificarea acestui indicator, se datoreaza atât creșterii valorii activului total, cât
și a creșterii valoarii investițiilor pe termen scurt. În exercițiul financiar 2014, investițiile pe
termen scurt au reprezentat 0,21 % din totalul activului acelui an, iar în exercițiul financiar
2015 au reprezentat 0,34% din activul total al anului.

Ponderea casa și conturile în total activ: În cadrul diviziunii „Sivicultură și


exploatare forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare
forestieră”, valoarea indicatorului Ponderea casa și conturile în total activ scade în anul 2015
față de anul 2014, cu 25,31%. Ponderea casa și conturile în activul total al Exploatării
forestiere a reprezentat în anul 2014 107,55% din valoarea acestui indicator la nivelul
diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 58,85%.
Modificarea descendentă a acestui indicator, se datoreaza atât creșterii valorii activului total,
cât și a unei posibile scăderi a valoarii casa și conturile. În exercițiul financiar 2014, casa și
conturile au reprezentat 11,26% din totalul activului acelui an, iar în exercițiul financiar 2015
au reprezentat 8,41 % din activul total al anului.
Ponderea cheltuielilor în avans în total activ: În cadrul diviziunii „Sivicultură și
exploatare forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare
forestieră”, valoarea indicatorului Ponderea cheltuielilor în avans în total activ scade în anul
2015 față de anul 2014, cu 15,56%. Ponderea cheltuielilor în avans în activul total al
Exploatării forestiere a reprezentat în anul 2014 136,36% din valoarea acestui indicator la
nivelul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat
108,57%. Modificarea descendentă a acestui indicator, se datoreaza atât creșterii valorii
activului total, cât și a unei posibile scăderi a valoarii cheltuielilor în avans. În exercițiul
financiar 2014, cheltuielilor în avans au reprezentat 0,45% din totalul activului acelui an, iar
în exercițiul financiar 2015 au reprezentat 0,38 % din activul total al anului.

Ponderea datoriilor pe o perioadă mai mică de un an: În cadrul diviziunii


„Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN
„Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului Ponderea datoriilor pe o perioadă mai mică de
un an în total pasiv scade în anul 2015 față de anul 2014, cu 13,41%. Ponderea datoriilor pe o
perioadă mai mică de un an în pasivul total al Exploatării forestiere a reprezentat în anul 2014
135,56% din valoarea acestui indicator la nivelul diviziunii „Sivicultură și exploatare
forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 131,34%. Modificarea descendentă a acestui
indicator, se datoreaza atât creșterii valorii activului total, cât și a unei posibile scăderi a
valoarii datoriilor pe o perioadă mai mică de un an. În exercițiul financiar 2014, ponderea
datoriilor pe o perioadă mai mică de un an au reprezentat 42,20% din totalul pasivului acelui
an, iar în exercițiul financiar 2015 au reprezentat 36,54 % din pasivul total al anului.

Ponderea datoriilor pe o perioadă mai mare de un an: În cadrul diviziunii


„Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN
„Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului Ponderea datoriilor pe o perioadă mai mare de
un an în total pasiv scade în anul 2015 față de anul 2014, cu 31,37%. Ponderea datoriilor pe o
perioadă mai mare de un an în pasivul total al Exploatării forestiere a reprezentat în anul 2014
114,06% din valoarea acestui indicator la nivelul diviziunii „Sivicultură și exploatare
forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 89,63%. Modificarea descendentă a acestui
indicator, se datoreaza atât creșterii valorii activului total, cât și a unei posibile scăderi a
valoarii datoriilor pe o perioadă mai mare de un an. În exercițiul financiar 2014, ponderea
datoriilor pe o perioadă mai mare de un an au reprezentat 18,01% din totalul pasivului acelui
an, iar în exercițiul financiar 2015 au reprezentat 12,36% din pasivul total al anului.
Ponderea provizioanelor în totalul pasivului: În cadrul diviziunii „Sivicultură și
exploatare forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare
forestieră”, valoarea indicatorului Ponderea provizioanelor în total pasiv crește în anul 2015
față de anul 2014, cu 85,71%. Ponderea provizioanelor în pasivul total al Exploatării
forestiere a reprezentat în anul 2014 9,33% din valoarea acestui indicator la nivelul diviziunii
„Sivicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 17,33%. Modificarea
ascendentă a acestui indicator, se datoreaza atât creșterii valorii activului total, cât și creșterii
valoarii provizioanelor. În exercițiul financiar 2014, ponderea provizioanelor au reprezentat
0,07% din totalul pasivului acelui an, iar în exercițiul financiar 2015 au reprezentat 0,13%
din pasivul total al anului.

Ponderea veniturilor în avans în totalul pasivului: În cadrul diviziunii „Sivicultură și


exploatare forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare
forestieră”, valoarea indicatorului Ponderea veniturilor în avans în total pasiv scade în anul
2015 față de anul 2014, cu 15,23%. Ponderea veniturilor în avans în pasivul total al
Exploatării forestiere a reprezentat în anul 2014 31,36% din valoarea acestui indicator la
nivelul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 25,52%.
Modificarea descendentă a acestui indicator, se datoreaza atât creșterii valorii pasivului total,
cât și a unei posibile scăderi a valoarii veniturilor în avans. În exercițiul financiar 2014,
ponderea veniturilor în avans au reprezentat 3,02 % din totalul pasivului acelui an, iar în
exercițiul financiar 2015 au reprezentat 2,56% din pasivul total al anului.

Ponderea capitalurilor proprii în totalul pasivului: În cadrul diviziunii „Sivicultură și


exploatare forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare
forestieră”, valoarea indicatorului Ponderea capitalurilor proprii în total pasiv scade în anul
2015 față de anul 2014, cu 14,26%. Ponderea capitalurilor proprii în pasivul total al
Exploatării forestiere a reprezentat în anul 2014 101,07% din valoarea acestui indicator la
nivelul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat
100,37%. Modificarea descendentă a acestui indicator, se datoreaza atât creșterii valorii
pasivului total, cât și a unei posibile scăderi a valoarii capitalurilor proprii. În exercițiul
financiar 2014, ponderea capitalurilor proprii au reprezentat 56,61 % din totalul pasivului
acelui an, iar în exercițiul financiar 2015 au reprezentat 48,54 % din pasivul total al anului.

Cifra de afaceri: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa


„Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului Cifra
de afaceri crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 7,98%. Astfel, în anul 2014 valoarea
acestui indicator a fost de 782.491,90 lei, iar în anul 2015 de 844.973,68 lei. Cifra de afaceri
al acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 72,53% din cifrei de afaceri diviziunii
„Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 56,23%. Modificarea
ascendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează creșterii valorilor veniturilor de
exploatare, respectiv a vânzărilor de bunuri și servicii.

Profit brut: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa


„Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului
Profit brut crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 37,61%. Astfel, în anul 2014 valoarea
acestui indicator a fost de 56.641,59lei, iar în anul 2015 de 77.942,74lei. Profitul brut al
acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 47,52% din profitul brut diviziunii „Silvicultură
și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 59,50%. Modificarea ascendentă a
acestui indicator în anul 2015 se datorează creșterii valorilor veniturilor totale și, posibila
scădere a velorii totale a cheltuielolor înregistrate de unități.

Profit net: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa


„Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului
Profit net crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 38,96%. Astfel, în anul 2014 valoarea
acestui indicator a fost de 47.842,77lei, iar în anul 2015 de 66.481,50lei. Profitul net al acestui
cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 46,87% din profitul net diviziunii „Silvicultură și
exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 60,19%. Modificarea ascendentă a
acestui indicator în anul 2015 se datorează creșterii valorii profitului brut, respectiv a creșterii
veniturilor totale și a scăderii cheltuielilor totale, dar și a creșterii valorii impozitului pe profit.

Pierdere brută: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa


„Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului
pierdere brută scade în anul 2015 față de anul 2014, cu 3,35%. Astfel, în anul 2014 valoarea
acestui indicator a fost de 22.082,90lei, iar în anul 2015 de 21.343,42lei. Pierdere brută al
acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 89,23% din pierderea brută a diviziunii
„Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 85,89%. Modificarea
descendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează creșterii valorilor veniturilor totale
și, posibila scădere a velorii totale a cheltuielolor înregistrate de unități.

Pierdere netă: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa


„Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului
pierdere netă scade în anul 2015 față de anul 2014, cu 3,43 %. Astfel, în anul 2014 valoarea
acestui indicator a fost de 22.545,65lei, iar în anul 2015 de 21.772,65 lei. Pierdere netă al
acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 90,73% din pierderea netă a diviziunii
„Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 87,98%. Modificarea
descendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează scăderii valorii pierderii brute,
respectiv a creșterii valorilor veniturilor totale și, posibila scădere a velorii totale a
cheltuielolor înregistrate de unități, dar și a creșterii impozitului pe profit.

Impozit pe profit: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa


„Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului
impozitul pe profit crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 30,57%. Astfel, în anul 2014
valoarea acestui indicator a fost de 8.014,90lei, iar în anul 2015 de 10.465,14 lei. Impozitul pe
profit al acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 48,34% din impozitul pe profit a
diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 53,05%.
Modificarea ascendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează creșterii valorii
profitului brut.

EBIT: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa „Exploatare


forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului EBIT crește în
anul 2015 față de anul 2014, cu 51,86%. Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost
de 40.509,19lei, iar în anul 2015 de 61.517,07 lei. EBIT al acestui cod CAEN, a reprezentat în
anul 2014 39,10% din EBIT a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul
2015, a reprezentat 53,55%. Modificarea ascendentă a acestui indicator în anul 2015 se
datorează creșterii valorii rezultatului de exploatare, a veniturilor financiare și a scăderii
valorii cheltuielilor financiare.

EBITDA: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa „Exploatare


forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului EBITDA crește
în anul 2015 față de anul 2014, cu 18,13%. Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a
fost de 270.503,61 lei, iar în anul 2015 de 319.548,46 lei. EBITDA al acestui cod CAEN, a
reprezentat în anul 2014 48,32% din EBITDA a diviziunii „Silvicultură și exploatare
forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 63,76%. Modificarea ascendentă a acestui indicator
în anul 2015 se datorează creșterii valorii indicatorului EBIT și creșterea valorilor ajustărilor
privind activele imobilizate, aactivelor circulante și a provizioanelor.
Rentabilitate financiară (ROE): În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare
forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea
indicatorului Rentabilitate financiară crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 36,08%. Astfel,
în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 15,80%, iar în anul 2015 de 21,50%.
Rentabiliatte financiară al acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 100,12% din
rentabilitatea financiară a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a
reprezentat 201,12 %. Modificarea ascendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează
creșterii valorii profitului net și a scăderii valorilor capitalurilor proprii.

Rata rentabilității în funcție de costurile de producție : În cadrul diviziunii


„Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN
„Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului Rata rentabilității în funcție de costurile de
producție crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 27,50%. Astfel, în anul 2014 valoarea
acestui indicator a fost de 7,31%, iar în anul 2015 de 9,32%. Rata rentabilității în funcție de
costul de producție al acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 65,56% din rata
rentabilității în funcție de costurile de producție a diviziunii „Silvicultură și exploatare
forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 83,59%. Modificarea ascendentă a acestui indicator
în anul 2015 se datorează creșterii valorii profitului net și a scăderii valorilor costurilor de
producție.

Rentabilitate activelor totale (ROA): În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare


forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea
indicatorului Rentabilitatea activelor totale crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 14,76 %.
Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 6,30 %, iar în anul 2015 de 7,23%.
Rentabilitatea activelor totale al acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 107,69% din
rentabilitatea activelor totale a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul
2015, a reprezentat 120,5%. Modificarea ascendentă a acestui indicator în anul 2015 se
datorează creșterii valorii profitului net și a creșterii activului total.

Rata marjei nete: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa


„Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului Rata
marjei nete crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 28,81%. Astfel, în anul 2014 valoarea
acestui indicator a fost de 6,11%, iar în anul 2015 de 7,87%. Rata marjei nete al acestui cod
CAEN, a reprezentat în anul 2014 64,59% din rata marjei nete a diviziunii „Silvicultură și
exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 83,72%. Modificarea ascendentă a
acestui indicator în anul 2015 se datorează creșterii valorii profitului net și a creșterii cifrei de
afaceri.

Rentabilitate economică: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”,


grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea
indicatorului Rentabilitate economică crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 73,03%.
Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 6,86 %, iar în anul 2015 de 11,38%.
Rentabilitatea economică al acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 70,21% din
rentabilitatea economică a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a
reprezentat 14,80%. Modificarea ascendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează
creșterii valorii profitului brut și a creșterii activului total.

Levier financiar: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa


„Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului
Levier financiar scade în anul 2015 față de anul 2014, cu 48,98%. Astfel, în anul 2014
valoarea acestui indicator a fost de 0,49%, iar în anul 2015 de 0,25%. Levierul financiar al
acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 2,23% din levierul financiar a diviziunii
„Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 86,21%. Modificarea
descendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează diminuării valorii datoriilor pe o
perioadă mai mică de un an, a datoriilor pe o perioadă mai mare de un an, dar și a scăderii
capitalurilor proprii.

Gradul de îndatorare totală: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”,


grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea
indicatorului Gradul de îndatorare totală scade în anul 2015 față de anul 2014, cu 18,33%.
Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 0,60 %, iar în anul 2015 de 0,49%.
Gradul de îndatorare totală al acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 16,21% din
gradul de îndatorare total a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a
reprezentat 11,67%. Modificarea descendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează
diminuării valorii datoriilor pe o perioadă mai mică de un an, a datoriilor pe o perioadă mai
mare de un an, dar și a creșterii activului total.

Gradul de îndatorare la termen: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare


forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea
indicatorului Gradul de îndatorare la termen scade în anul 2015 față de anul 2014, cu 33,33%.
Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 0,18 %, iar în anul 2015 de 0,12%.
Gradul de îndatorare la termen al acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 15% din
gradul de îndatorare la termne a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul
2015, a reprezentat 85,41%. Modificarea descendentă a acestui indicator în anul 2015 se
datorează diminuării valorii datoriilor pe o perioadă mai mare de un an, dar și a scăderii
capitalului prorpiu.

Gradul de îndatorare pe termen scurt: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare


forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea
indicatorului Gradul de îndatorare pe termen scurt scade în anul 2015 față de anul 2014, cu
45,24%. Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 0,42 %, iar în anul 2015 de
0,23 %. Gradul de îndatorare pe termen scurt al acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014
17,50% din gradul de îndatorare pe termn scurt a diviziunii „Silvicultură și exploatare
forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 10%. Modificarea descendentă a acestui indicator
în anul 2015 se datorează diminuării valorii datoriilor pe o perioadă mai mică de un an și a
scăderii capitalului permanent.

Rata de acoperire a dobânzilor din EBITDA: În cadrul diviziunii „Sivicultură și


exploatare forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare
forestieră”, valoarea indicatorului Rata de acoperire a dobânzilor din EBITDA crește în anul
2015 față de anul 2014, cu 34,06%. Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de
37,58 %, iar în anul 2015 de 50,38%. Rata de acoperire a dobânzilor din EBITDA al acestui
cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 0,65% din rata de acoperire a dobânzilor din EBITDA
a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 0,99%.

Rata de acoperire a dobânzilor din EBIT: În cadrul diviziunii „Sivicultură și


exploatare forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare
forestieră”, valoarea indicatorului Rata de acoperire a dobânzilor din EBIT crește în anul 2015
față de anul 2014, cu 32,29%. Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 5,63%,
iar în anul 2015 de 9,70%. Rata de acoperire a dobânzilor din EBIT al acestui cod CAEN, a
reprezentat în anul 2014 0,56% din rata de acoperire a dobânzilor din EBIT a diviziunii
„Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 0,84%. Majorarea
valorii acestui indicator se datorează creșterii valorii indicatorului EBIT și a valorii
cheltuielilor cu dobânzile în anul 2015 față de exercițiul financiar anterior.

Rata de acoperire a datoriilor financiare nete din EBITDA: În cadrul diviziunii


„Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN
„Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului Rata de acoperire a datoriilor financiare din
EBITDA crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 5284,38%. Astfel, în anul 2014 valoarea
acestui indicator a fost de 0,32 %, iar în anul 2015 de 17,23%. Rata de acoperire a datoriilor
financiare din EBITDA al acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 7,82% din rata de
acoperire a datoriilor financiare din EBITDA a diviziunii „Silvicultură și exploatare
forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 9,85.

Lichiditate totală: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa


„Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului
Lichiditate totală crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 25,50%. Astfel, în anul 2014
valoarea acestui indicator a fost de 0,90%, iar în anul 2015 de 1,13%. Lichiditatea totală al
acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 0,97% din lichiditatea totală a diviziunii
„Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 1,04.

Lichiditate intermediară: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”,


grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea
indicatorului Lichiditate intermediară crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 29,41%.
Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 0,68 %, iar în anul 2015 de 0,88 %.
Lichiditatea intermediară al acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 0,96 % din
lichiditatea intermediară a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a
reprezentat 1,01.

Lichiditate imediată: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa


„Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului
Lichiditate imediată scade în anul 2015 față de anul 2014, cu 12,00%. Astfel, în anul 2014
valoarea acestui indicator a fost de 0,25 %, iar în anul 2015 de 0,22 %. Lichiditatea imediată
al acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 0,76% din lichiditatea imediată a diviziunii
„Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 0,58%. Modificarea
descendentă a acestui indicator se datorează scăderii valorii casei și conturilor și scăderii
datoriilor curente.

Solvabilitate: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa


„Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului
Solvabilitate crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 63,30%. Astfel, în anul 2014 valoarea
acestui indicator a fost de 0,61 %, iar în anul 2015 de 0,99 %. Solvabilitatea acestui cod
CAEN, a reprezentat în anul 2014 0,66% din lichiditatea imediată a diviziunii „Silvicultură și
exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 0,85%. Modificarea ascendentă a acestui
indicator se datorează creșterii valorii activelor totale și datoriilor totale.

Perioada de plată a furnizorilor: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare


forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea
indicatorului Perioada de plată a furnizorilor scade în anul 2015 față de anul 2014, cu
99,87%. Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 604.496,96lei, iar în anul
2015 de 811,06 lei. Perioada de plată a furnizorilor acestui cod CAEN, a reprezentat în anul
2014 37,45% din perioada de plată a furnizorilor a diviziunii „Silvicultură și exploatare
forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 56,90 %. Modificarea ascendentă a acestui indicator
se datorează scăderii valorii datoriilor comerciale (datoriilor față de furnizori) și a cifrei de
afaceri.

Numărul mediu de zile de stocare: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare


forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea
indicatorului Numărului mediu de zile de stocare scade în anul 2015 față de anul 2014, cu
4,97%. Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 50,49 zile, iar în anul 2015 de
47,98 zile. Numărul mediu de zile de stocare acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014
1,15% din numărul mediu de zile de stocare a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”,
iar în anul 2015, a reprezentat 1,16%.

Gradul de recuperare al creanțelor: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare


forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea
indicatorului Gradul de recuperare al creanțelor crește în anul 2015 față de anul 2014, cu
38,89%. Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 92,09%, iar în anul 2015 de
127,91%. Gradul de recuperare al creanțelor acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014
1,23% din numărul mediu de zile de stocare a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”,
iar în anul 2015, a reprezentat 1,43%.

Viteaza de rotație a activelor : În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare


forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea
indicatorului Viteza de rotație a activelor scade în anul 2015 față de anul 2014, cu 10,68%.
Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 1,03%,iar în anul 2015 de 0,92%.
Viteza de rotație a activelor acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 1,66% din numărul
mediu de zile de stocare a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a
reprezentat 0,01 %. Aceată modificare descendentă se datorează creșterii într-un ritm mai alert
al valorii activelor totale în comparație cu creșterea valorii cifrei de afaceri.

Pasiv total per Capital propriu: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare


forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea
indicatorului Pasiv totale per Capital propriu crește în anul 2015 față de anul 2014, cu
18,52%. Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 250,73%, iar în anul 2015 de
297,16%. Paiv total per Capital propriu acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 1,19%
din pasiv total per capital propriu a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul
2015, a reprezentat 1,67%. Aceată modificare ascendentă se datorează creșterii valorii
pasivului total si creșterii valorii capitalului propriu.

Număr mediu de salariați: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”,


grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea
indicatorului Număr mediu de salariați crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 3,46%.
Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 4,91, iar în anul 2015 de 5,08%.
Număr mediu de salariați acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 0,58% din numărul
mediu de salariați a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a
reprezentat 0,57%.

Productivitatea personalului: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare


forestieră”, grupa „Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea
indicatorului Productivitatea personalului crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 4,37%.
Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 159.469,16 lei, iar în anul 2015 de
166.438,65 lei. Productivitatea personalului acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014
1,26% din productivitatea personalului a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar
în anul 2015, a reprezentat 1,26%.

Amortizări: În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa


„Exploatare forestieră”, denumire CAEN „Exploatare forestieră”, valoarea indicatorului
Amortizări crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 13,59%. Astfel, în anul 2014 valoarea
acestui indicator a fost de 206.704,60lei, iar în anul 2015 de 234.799,04 lei. Amortizarea
acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 0,45% din amortizarea diviziunii „Silvicultură
și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 0,67%.
Indicatori grupa 230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

Student: Chirvasă Andreea Raluca

TOTAL ACTIVE = Active imobilizate+Active circulante+Cheltuieli în avans


Activele totale au crescut de la valoarea 877613,11 din anul 2014 la valoarea de
898152,42 în anul 2015 cu 2,29% în mărime relativă și cu 20539,31 în mărime absolută.
Creșterea activelor totale de la un exercițiul financiar la altul are loc pe fondul majorării
ponderii imobilizărilor corporale în totalul activelor cu 1,84 procente, de la 31,83 (valoarea
din 2014) la 33,67 (valoarea din 2015). Un alt element ce influențează majorarea activelor
totatle este diminuarea ponderii imobilizărilor necorporale de la 0,13% în anul 2014 la 0,03%
în anul 2015. De asemenea, și majorarea ponderii imobilizărilor financiare în total active
conduce la creșterea activelor totale; ponderea imobilizărilor financiare în total active a
crescut în anul 2015 cu 0,10 procente față de anul 2014, de la 0,03% la 0,13%. Analizând
valorile indicatorilor se observă o tendință crescătoare a ponderii stocurilor în totalul activelor
de la 21,68% în anul 2014 la 21,84% în anul 2015, lucru ce influențează majorarea activelor
totale. Odată cu majorarea stocurilor se observă și o scădere a ponderii creanțelor și
investițiilor pe termen scurt în totalul activelor; ponderea creanțelor se diminuează cu 2,02
procente, iar ponderea investițiilor pe termen scurt cu 0,06 procente de la un an la altul.
Concomitent cu aceste tendințe descrescătoare ale creanțelor și investițiilor pe termen scurt, se
evidențiază și o majorare a ponderii „casa și conturi la bănci” de la 8,60% în anul 2014 la
10,90% în anul 2015, dar și o reducere semnificativă a ponderii cheltuielilor în avans de la
2,47% în anul 2014 la 0,53% în anul 2015.
Având în vedere majorările și diminuările elementelor care fac parte din activele totale,
putem spune că majorarea activelor totale în anul 2015 față de anul 2014 se datorează unor
cauze cum ar fi majorarea capacității de recuperare a creanțelor, majorarea stocurilor, achiziția
de noi imobilizări corporale.
Indicatorul Total active al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din
flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 46,51% la formarea indicatorului Total active al
diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 56,24%
la formarea indicatorului diviziunii.

TOTAL PASIVE = DTS+DTL+Provizioane +Venituri în avans+Capitaluri proprii


Pasivele totale au crescut de la valoarea 877613,11 din anul 2014 la valoarea de
898152,42 în anul 2015 cu 2,29% în mărime relativă și cu 20539,31 în mărime absolută.
Majorarea pasivelor totale are loc pe fondul diminuări datoriilor pe termen scurt de la 63,90%
în anul 2014 la 56,94% în anul 2015. De asemenea, odată cu majorarea pasivelor totale se
diminuează și datoriile pe termen lung si capitalurile proprii. Datoriile pe termen lung scad cu
0,44% de la 15,96% în anul 2014 la 15,52% în anul 2015, iar capitalurile proprii scad cu 0,61
procente de la 21,57% în anul 2014 la 20,96% în anul 2015. Analizând indicatorii se observă
o tendință crescătoare a veniturilor în avans în anul 2015 față de anul 2014 de la 2,03% la
6,58%.
Printre cauzele posibile care au dus la majorarea pasivelor totale se pot număra: achitarea
unor împrumuturi contractate fie pe termen lung, fie pe termen scurt sau colaborarea cu noi
clienți de la care s-au încasat bani în avans.
Indicatorul Total pasive al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din
flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 59,44% la formarea indicatorului Total pasive al
diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 56,24%
la formarea indicatorului diviziunii.

PONDEREA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN TOTAL ACTIVE = Imobilizări


corporale/Total active
Ponderea imobilizărilor corporale în total active reprezintă raportul dintre totalul
imobilizărilor corporale și totalul activelor. În anul 2014, pentru grupa 230 „Colectarea
produselor forestiere nelemnoase din flora spontană”, imoblizările corporale reprezintă
31,83% din totalul activelor, iar în anul 2015, ponderea imobilizărilor corporale a crescut cu
1,83 procente, la 33,67%.
Cauze posibile ce au dus la majorarea imobilizărilor corporale sunt posibilele achiziții
ale unor terenuri, clădiri, utilaje sau mijloace de transport ce vor fi utilizate în activitatea de
exploatare.
Indicatorul Ponderea imoboliziărilor corporale în total active al grupei 230 “Colectarea
produselor forestiere nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 45,69% la
formarea indicatorului Ponderea imoboliziărilor corporale în total active al diviziunii
“Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 62,26% la
formarea indicatorului diviziunii.
PONDEREA IMOBILIZARILOR NECORPORALE IN TOTAL ACTIV = Imobilizări
necorporale/Total active
Ponderea imobilizărilor corporale în totalul activelor reprezintă raportul dintre
totalitatea imobilizărilor necorporale și activele totale. Pentru grupa 230 “Colectarea
produselor forestiere nelemnoase din flora spontană”, în anul 2014 imobilizările necorporale
au reprezentat 0,13% din totalul activelor, iar în anul 2015 imobilizările corporale au
reprezentat 0,03%, înregistrându-se o diminuare a ponderii imobilizărilor necorporale în
activele totale.
Una dintre cauzele diminuării ponderii imobilizărilor necorporale în activele totale ar putea
fi deprecierea unor imobilizări necorporale, de la un exercițiu financiar la altul.
Indicatorul Ponderea imoboliziărilor necorporale în total active al grupei 230 “Colectarea
produselor forestiere nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 61,90% la
formarea indicatorului Ponderea imoboliziărilor necorporale în total active al diviziunii
“Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 1,23% la
formarea indicatorului diviziunii.

PONDEREA IMOBILIZARILOR FINANCIARE IN TOTAL ACTIV= Imobilizări


financiare/Total active
Ponderea imobilizărilor financiare în totalul activelor a crescut de la un exercițiu financiar
la altul. Dacă în anul 2014 valoarea înregistrată este de 0,03%, în anul 2015, ponderea
imobilizărilor financiare a crescut cu 0,10 procente la 0,13%. Acest indicator reprezintă
raportul dintre imobilizările financiare și activele totale.
Ca si cauze posibile amintim de exemplu începerea practicării comerțului exterior,
încasarea la un curs valutar mai mare decât cursul de la facturare.
Indicatorul Ponderea imoboliziărilor financiare în total active al grupei 230 “Colectarea
produselor forestiere nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 4,92% la
formarea indicatorului Ponderea imoboliziărilor financiare în total active al diviziunii
“Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 6,02% la
formarea indicatorului diviziunii.

PONDEREA STOCURILOR IN TOTAL ACTIV= Stocuri/Total active


Ponderea stocurilor în totalul activelor este indicatorul financiar care reprezintă raportul
dintre totalul stocurilor și totalul activelor. Analizând situația, putem spune că indicatorul
prezintă o tendință crescătoare de la un an la celălalt. În anul 2014, stocurile reprezintă
21,68% din totalul activelor, iar în anul 2015, acestea reprezintă 21,84% din totalul activelor,
majorându-se cu 0,16 procente.
Majorarea ponderii stocurilor în totalul activelor poate fi o urmare a aprovizionării cu o
cantitate mai mare decât a fost necesar de elemente de stoc pentru că acestea erau la un preț
foarte bun; o altă urmare a majorării creșterii ponderii stocurilor în totalul activelor poate fi o
politică comercială care nu este bine pusă la punct, lucru ce duce la scăderea vitezei de rotație
a stocurilor, deoarece stocurile se transformă mai greu din formă materială în formă bănească.
Indicatorul Ponderea stocurilor în total active al grupei 230 “Colectarea produselor
forestiere nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 3,14% la formarea
indicatorului Ponderea stocurilor în total active al diviziunii “Silvicultură și exploatare
forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 2,62% la formarea indicatorului diviziunii.

PONDEREA CREANTELOR IN TOTAL ACTIV= Creanțe/Total active


Ponderea creanțelor în totalul activelor reprezintă raportul dintre creanțe și activele totale
ce pentru grupa 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană”
prezintă o tendință descrescătoare de la 34,82% ponderea creanțelor în totalul activelor în anul
2014, la 32,80% ponderea creanțelor în totalul activelor în anul 2015.
Această diminuare de 2,02 procente poate fi o urmare a încasării unor creanțe de la
anumiți clienți sau a încetării colaborării cu o parte din clienții rău-platnici.
Indicatorul Ponderea creanțelor în total active al grupei 230 “Colectarea produselor
forestiere nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 2,98% la formarea
indicatorului Ponderea creanțelor în total active al diviziunii “Silvicultură și exploatare
forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 1,82% la formarea indicatorului diviziunii.

PONDEREA INVESTITIILOR PE TERMEN SCURT = Investiții pe termen scurt/Total


active
Ponderea investițiilor pe termen scurt se calculează ca raport între totalitatea
investițiilor pe termen scurt și totalitatea activelor. Acest indicator prezintă o tendință
descrescătoare cu 0,06 procente în anul 2015 față de anul 2014, ponderea investițiilor pe
termen scurt în totalitatea activelor fiind de 0,16% în anul 2014 și de 0,10% în anul 2015.
Diminuarea ponderii investițiilor pe termen scurt în totalul activelor poate fi o urmare a
refuzului conducerii întreprinderii de a vinde acțiuni, de a face alte investiții pe termen scurt.
Indicatorul Ponderea investițiilor pe termen scurt în total active al grupei 230
“Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu
1,07% la formarea indicatorului Ponderea investițiilor pe termen scurt în total active al
diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 0,38%
la formarea indicatorului diviziunii.

PONDEREA CASA SI CONTURI IN TOTAL ACTIV=Casa și conturi la bănci/Total


active
Ponderea casa și conturi la bănci în total active se calculează raportând valoarea totală a
casei și conturilor la bănci la valoarea totală a activelor. În perioada analizată indicatorul
prezintă o tendință crescătoare de la 8,60% ponderea casa și conturi la bănci în total active în
anul 2014 la 10,90% ponderea casa și conturi la bănci în total active în anul 2015.
Creșterea ponderii casa și conturi la bănci în total active se poate datora faptului că
întreprinderea a încasat creanțe de la clienți. Acest lucru înseamnă că întreprinderea dispune
de lichidități și nu este nevoie să apeleze la împrumuturi.
Indicatorul Ponderea casa și conturi la bănci în total active al grupei 230 “Colectarea
produselor forestiere nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 0,82% la
formarea indicatorului Ponderea casa și conturi la bănci în total active al diviziunii
“Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 0,76% la
formarea indicatorului diviziunii.

PONDEREA CHELTUIELI IN AVANS IN TOTAL ACTIV= Cheltuieli în avans/Total


active
Ponderea cheltuielilor în avans în totalul activelor scade de la un an la altul cu 1,94%, de la
2,47% în anul 2014 la 0,53% în anul 2015. Această diminuare se poate datora faptului că în
exercițiul financiar 2015, întreprinderea a prezentat credibilitate în fața partenerilor de afaceri
și nu a mai fost nevoită să achite atât de multe facturi în avans.
Indicatorul Ponderea cheltuielilor în avans în total active al grupei 230 “Colectarea produselor
forestiere nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 7,48% la formarea
indicatorului Ponderea cheltuielilor în avans în total active al diviziunii “Silvicultură și
exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 1,51% la formarea indicatorului
diviziunii.

PONDEREA DATORIILOR PE TERMEN SCURT= Datorii pe termen scurt/Total


pasiv
Ponderea datoriilor pe termen scurt se diminuează în anul 2015 la 56,94% cu 6,96 procente
față de anul 2014 când ponderea acestora în total pasive este de 63,90%.
O cauză a diminuării acestui indicator financiar poate fi de exemplu rambursarea unor
împrumuturi pe termen scurt și necontractarea altora.
Indicatorul Ponderea datoriilor pe termen scurt al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 2,05% la formarea indicatorului
Ponderea datoriilor pe termen scurt al diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în
anul 2015, acesta contribuie cu același procent de 2,05% la formarea indicatorului diviziunii.

PONDEREA DATORIILOR PE TERMEN LUNG= Datorii pe termen lung/Total pasive


Ponderea datoriilor pe termen lung se diminuează în anul 2015 la 15,52% cu 0,44 procente
față de anul 2014 când ponderea acestora în total pasive este de 15,96%.
O cauză a diminuării acestui indicator financiar poate fi de exemplu rambursarea unor credite
contractate pe termen lung.
Indicatorul Ponderea datoriilor pe termen lung al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 1,01% la formarea indicatorului
Ponderea datoriilor pe termen lung al diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în
anul 2015, acesta contribuie cu 1,13% la formarea indicatorului diviziunii.

PONDEREA VENITURILOR IN AVANS IN TOTAL PASIV= Venituri în avans/Total


pasive

Ponderea veniturilor în avans în totalul pasivelor reprezintă raportul dintre veniturile în avans
și totalul pasivelor. Acest indicator prezintă o creștere de la un exercițiu financiar la altul. În
anul 2014 ponderea veniturilor în avans este de 2,03%, iar în anul 2015 ponderea acestora
ajunge până la 6,58%. Această majorare poate avea loc pe fondul încheierii unor noi contracte
de colaborare, iar pentru noi clienții se solicită un avans mai mare.
Indicatorul Ponderea veniturilor în avans în total pasive al grupei 230 “Colectarea produselor
forestiere nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 0,21% la formarea
indicatorului Ponderea veniturilor în avans în total pasive al diviziunii “Silvicultură și
exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 0,66% la formarea indicatorului
diviziunii.
PONDEREA CAPITALURILOR PROPRII IN TOTAL PASIV= Capitaluri
proprii/Total pasive
Ponderea capitalurilor proprii în total pasive reprezintă raportul dintre capitalurile proprii și
totalul pasivelor. Acest indicator prezintă o scădere în exerciuțiul financiar 2015 la 20,96%
față de exercițiul financiar 2014 de la 21,57%.
Indicatorul Ponderea capitalurilor proprii în total pasive al grupei 230 “Colectarea produselor
forestiere nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 0,39% la formarea
indicatorului Ponderea capitalurilor proprii în total pasive al diviziunii “Silvicultură și
exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 0,43% la formarea indicatorului
diviziunii.

CIFRA DE AFACERI = Venituri din vânzarea mărfurilor – Cheltuieli privind vânzarea


mărfurilor
Indicatorul Cifra de afaceri se calculează ca diferență între veniturile din vânzarea mărfurilor
și cheltuielile aferente acestora. În perioada analizată cifra de afaceri scade în mărime
absolută cu 185767,38, iar în mărime relativă cu 9,68%.
Diminuarea cifrei de afaceri de la 1919992,28 în anul 2014 la 1734224,90 în anul 2015 poate
fi pusă pe baza acordării unor reduceri comerciale de către societate în anul 2015, față de anul
2014. Un factor negativ în ceea ce privește diminuarea cifrei de afaceri, poate fi diminuarea
productivității medii anuale a muncii. În acest sens firma poate lua anuminte măsuri cum ar fi:
creșterea productivității medii anuale a muncii precum și organziarea eficientă a fluxului
tehnologic și a activităților de exploatare. Pentru a se evita o diminuare continuă a cifrei de
afaceri, întreprinderea trebuie să adopte măsuri de prevenire cum ar fi:derularea strategiei de
produs, controlul dinamicii costurilor, îmbunătățirea calității produselor.
Indicatorul Cifra de afaceri al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din
flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 1,78% la formarea indicatorului Cifra de afaceri al
diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 1,48%
la formarea indicatorului diviziunii.

PROFITUL BRUT=Venituri totale – Cheltuieli totale


Profitul brut se calculează ca diferență între veniturile totale și cheltuielile totale și reprezintă
performanța întreprinderii în domeniul de activitate în care aceasta activează. În perioada
analizată profitul brut a crescut de la 61462,82 în anul 2014 la 62487,56 în anul 2015 cu
1024,74 în mărime absolută și cu 1,64% în mărime relativă.
Având în vedere tendința crescătoare a profitului brut putem spune că firma are capacitatea de
a realiza în mod eficient și eficace obiectul de activitate. Pentru a crește si mai mult profitul
brut, pe viitor, întreprinderea ar putea să investească în tehnologii mai performante, să
motiveze personalul.
Indicatorul Profitul brut al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora
spontană” în anul 2014 contribuie cu 51,56% la formarea indicatorului Profitul brut al
diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 47,70%
la formarea indicatorului diviziunii.

PROFITUL NET=Profit brut – Impozitul pe profit


Profitul net se calculează ca diferență între profitul brut și impozitul pe profit; acesta
reprezintă performanța întreprinderii în domeniul de activitate în care aceasta activează. În
perioada analizată profitul net s-a majorat de la 52572,66 în anul 2014 la 52650,46 în anul
2015 cu 77,80 în mărime absolută și cu 0,15% în mărime relativă.
Profitul net este unul dintre cei mai importanți indicatori pentru acționari deoarece este baza
distribuirii dividentelor sau punerii in rezervă a profitului, permițând efectuarea previziunilor
cu privire la politica de investiții.
Indicatorul Profitul net al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora
spontană” în anul 2014 contribuie cu 51,50% la formarea indicatorului Profitul net al
diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 47,67%
la formarea indicatorului diviziunii.

PIERDEREA BRUTA = Cheltuieli totale > Venituri totale


Pierderea brută se diminuează de la 31703,26 în anul 2014 la 13159,01 în anul 2015 cu
18544,25 în mărime absolută și cu 40,92% în mărime relativă.
Indicatorul Pierdere brută al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din
flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 27,58% la formarea indicatorului Pierdere brută al
diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 53,17%
la formarea indicatorului diviziunii.

PIERDEREA NETA
Pierderea netă se diminuează de la 32035,90 în anul 2014 la 13462,37 în anul 2015 cu
18573,53 în mărime absolută și cu 37,97% în mărime relativă. Pierderea înregistrată poate fi
datorată fluxului de resurse consumate de către întreprindere în cursul exercițiului financiar.
Indicatorul Pierdere netă al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora
spontană” în anul 2014 contribuie cu 25,83% la formarea indicatorului Pierdere netă al
diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 53,36%
la formarea indicatorului diviziunii.

IMPOZITUL PE PROFIT = 16%*Profit net


Impozitul pe profit reprezintă 16% din profitul net. Valoarea indicatorului crește în
anul 2015 la valoarea de 9128,41 de la 8461,15 în anul 2014. Majorarea impozitului se face
pe baza majorării profitului net cu 0,15% în mărime relativă de la un an la altul. Impozitul pe
profit a crescut cu 667,26 în marime absolută și cu 7,31% în mărime relativă.
Indicatorul Impozit pe profit al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din
flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 51,03% la formarea indicatorului Impozit pe profit
al diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu
46,28% la formarea indicatorului diviziunii.

EBITDA= Profit brut + Cheltuieli privind dobânzile + Cheltuieli cu amortizările


EBITDA reprezintă suma dintre profitul brut, cheltuielile privind dobânzile și
cheltuielile privind amortizările. Indicatorul a scăzut în anul 2015 la valoarea de 241490,65
față de 2014, când a avut valoarea de 253552,41 cu 12016,76 în mărime absolută și cu 4,74%
în mărime relativă.
Indicatorul EBITDA al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora
spontană” în anul 2014 contribuie cu 42,27% la formarea indicatorului EBITDA al diviziunii
“Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 48,18% la
formarea indicatorului diviziunii.

EBIT= Profit brut + Cheltuieli privind dobânzile


EBIT reprezintă suma dintre profitul brut și cheltuielile privind dobânzile. Indicatorul
a crescut în anul 2015 la valoarea de 57660,36 față de 2014, când a avut valoarea de 39032,27
cu 18628,09 în mărime absolută și cu 32,31% în mărime relativă.
Indicatorul EBIT al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora
spontană” în anul 2014 contribuie cu 33,98% la formarea indicatorului EBIT al diviziunii
“Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 56,66% la
formarea indicatorului diviziunii.
RENTABILITATEA FINANCIARA ROE= Profit net/Capitaluri proprii*100
ROE reprezintă raportul dintre profitul net și capitalurile proprii, înmulțit cu 100. În
situația analizată, ROE scade de la un exercițiu financiar la celălalt cu 1,92 procente, de la
38,30% în anul 2014 la 36,38% în anul 2015.
Indicatorul ROE al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora
spontană” în anul 2014 contribuie cu 2,43% la formarea indicatorului ROE al diviziunii
“Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 3,40% la
formarea indicatorului diviziunii.

RATA RENTABILITATII IN FUNCTIE DE COSTUL DE PRODUCTIE


Rata rentabilitatii in functie de costul de productie s-a majorat de la un an la altul cu
0,42 procente, de la 3,18% în anul 2014 la 3,60% în anul 2015.
Indicatorul Rata rentabilitatii in functie de costul de productie al grupei 230 “Colectarea
produselor forestiere nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 28,52% la
formarea indicatorului Rata rentabilitatii in functie de costul de productie al diviziunii
“Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 32,88% la
formarea indicatorului diviziunii.

RENTABILITATEA ACTIVELOR TOTALE ROA= Profit net/Total active * 100


ROA reprezintă raportul dintre profitul net și totalul activelor, înmulțit cu 100. Se
observă o tendință crescătoare a ratei rentabilității activelor totale de la un an la altul. Altfel
spus, în anul 2014, ROA are valoarea de 6,68%, iar în anul 2015 valoarea se majorează până
la 7,15%.
Indicatorul ROA al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora
spontană” în anul 2014 contribuie cu 14,19% la formarea indicatorului ROA al diviziunii
“Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 19,16% la
formarea indicatorului diviziunii.

RATA MARJEI NETE= Profit net/Cifra de afaceri * 100


Rata marjei nete a crescut cu 0,30 procente în anul 2015 față de anul 2014. În anul
2014 la 100 lei cifra de afaceri obțineam profit 2,74 lei, iar în anul 2015 la 100 lei cifra de
afaceri profitul obținut este de 3,04 lei. Aceasta majorare a marjei nete presupune o
îmbunătățire a capacității întreprinderii de a realiza profit.
Indicatorul Rata marjei nete al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din
flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 28,96% la formarea indicatorului Rata marjei nete
al diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu
32,34% la formarea indicatorului diviziunii.

RENTABILITATEA ECONOMICA= Rezultatul economic / Total active *100


Rentabilitatea economică prezintă o majorare de 52,47% de la 13,99 în anul 2014 la
21,33 în anul 2015, ceea ce semnifică creșterea volumului activității, posibil reducerea
cheltuielilor din exploatare.
Indicatorul Rentabilitatea economica al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 1,43% la formarea indicatorului
Rentabilitatea economica al diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015,
acesta contribuie cu 2,77% la formarea indicatorului diviziunii.

LEVIER FINANCIAR= Pasiv total/Capitaluri proprii


Levierul financiar scade de la 0,88 în anul 2014 la 0,74 în anul 2015 cu 15,91%.
Valorile se încadrează sub limitele legale impuse (<=2), ceea ce înseamnă că întreprinderea
dispune de capacitate de îndatorare.
Indicatorul Rentabilitatea economica al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 4,00% la formarea indicatorului
Rentabilitatea economica al diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015,
acesta contribuie cu 2,55% la formarea indicatorului diviziunii.

GRADUL DE INDATORARE TOTAL= Datorii totale/Active totale(Pasive totale) sau


Datorii totale/Capitaluri proprii
Gradul de îndatorare total scade de la un exercitiu financiar la altul cu 10% de la
0,80% în 2014 la 0,72% în 2015 deoarece au scăzut datoriile totale.
Indicatorul Gradul de îndatorare total al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 2,16% la formarea indicatorului
Gradul de îndatorare total al diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015,
acesta contribuie cu 1,71% la formarea indicatorului diviziunii.

GRADUL DE INDATORARE LA TERMEN=Datorii pe termen lung/Capital permanent


sau Datorii pe termen lung/Capitaluri proprii
Valorile indicatorului sunt constate. Atât în anul 2014 cât și în anul 2015 întreprinderea
păstrează același grad de îndatorare la termen de 0,16%.
Indicatorul Gradul de îndatorare la termen al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 1,33% la formarea indicatorului
Gradul de îndatorare la termen al diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul
2015, acesta contribuie cu 1,14% la formarea indicatorului diviziunii.

GRADUL DE INDATORARE PE TERMEN SCURT=Datorii pe termen scurt/Pasive


totale
Indicatorul scade de la o perioadă la alta cu 75% de la 0,64 în anul 2014 la 0,16 în anul
2015. Indicatorul Gradul de îndatorare pe termen scurt al grupei 230 “Colectarea produselor
forestiere nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 2,67% la formarea
indicatorului Gradul de îndatorare pe termen scurt al diviziunii “Silvicultură și exploatare
forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 0,69% la formarea indicatorului diviziunii.

RATA DE ACOPERIRE A DOBANZII DIN EBITDA= EBITDA/Cheltuieli privind


dobânzile
Indicatorul crește de la un exercițiu financiar la altul cu 2,26% de la 25,27% în anul
2014 la 25,84% în anul 2015. În anul 2014 cheltuielile cu dobanzile erau acoperite în
proporție de 25,27% din EBITDA, iar în anul 2015 în proporție de 25,84%.
Indicatorul Rata de acoperire a dobanzilor din EBITDA al grupei 230 “Colectarea produselor
forestiere nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 43,77% la formarea
indicatorului Rata de acoperire a dobanzilor din EBITDA al diviziunii “Silvicultură și
exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 51,22% la formarea indicatorului
diviziunii.

RATA DE ACOPERIRE A DOBANZII DIN EBIT= EBIT/ch.dob


Valoarea indicatorului crește de la un exercițiu financiar la altul. În 2014 valoarea este
de 3,89, iar în 2015 valoarea ajunge la 6,17. Analizând valorile indicatorului putem spune că
în anul 2014, cheltuielie cu dobânzile au fost achitate în proporție de 3,89% din EBIT, iar în
anul 2015 în proporție de 6,17%.
Indicatorul Rata de acoperire a dobanzilor din EBIT al grupei 230 “Colectarea produselor
forestiere nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 39,02% la formarea
indicatorului Rata de acoperire a dobanzilor din EBIT al diviziunii “Silvicultură și exploatare
forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 53,37% la formarea indicatorului diviziunii.

LICHIDITATE TOTALA= Ac/Dc

Valoarea indicatorului crește cu 0,97% de la 1,03% în anul 2014 la 1,04% în anul


2015. Indicatorul Lichiditatea totala al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 1,11% la formarea indicatorului
Lichiditatea totala al diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta
contribuie cu 95,41% la formarea indicatorului diviziunii.

LICHIDITATE INTERMEDIARA=Ac-S-Cr.incerte/Dc
Valoarea indicatorului se menține constantă de la un an la altul.Indicatorul Lichiditatea
intermediara al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană”
în anul 2014 contribuie cu 98,59% la formarea indicatorului Lichiditatea intermediara al
diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 80,46%
la formarea indicatorului diviziunii.

LICHIDITATE IMEDIATA=Ac-S-Cr.incerte/Dc
Valoarea indicatorului crește de la 0,13 în anul 2014 la 0,17 în anul 2015. Acest
indicator arată în ce masura datoriile pe termen scurt pot fi plătite din active circulante fără a
se lua în considerare stocurilor deoarece acestea au o lichiditate incertă. Indicatorul
Lichiditatea intermediara al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora
spontană” în anul 2014 contribuie cu 39,39% la formarea indicatorului Lichiditatea
intermediara al diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta
contribuie cu 44,74% la formarea indicatorului diviziunii.

SOLVABILITATE = Active totale / Capitaluri proprii


Solvabilitatea întreprinderii a crescut de la 0,23 în anul 2014 la 0,29 în anul 2015.
Această majorare rezultă din creșterea activelor totale.
Indicatorul Solvabilitate al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora
spontană” în anul 2014 contribuie cu 24,73% la formarea indicatorului Solvabilitate al
diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 25,00%
la formarea indicatorului diviziunii
NUMARUL MEDIU DE ZILE DE STOCARE = Stocul mediu/Cifra de afaceri
Numărul mediu de zile de stocare crește de la 36,17 în anul 2014 la 41,29 în 2015.
Această majorare nu este favorabilă întreprinderii, deoarece stocurile se transformă mai greu
în bani. Altfel spus, întreprinderea are nevoie de o mai bună politică comercială.
Indicatorul Numărul mediu de zile de stocare al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 82,17% la formarea indicatorului
Numărul mediu de zile de stocare al diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în
anul 2015, acesta contribuie cu 99,73% la formarea indicatorului diviziunii.

GRADUL DE RECUPERARE AL CREANTELOR CURENTE


Gradul de recuperare a creanțelor este un indicator care indică perioada în care firma
își recuperează creanțele de la clienți. În perioada analizată, valoarea indicatorului a crescut de
la 58,10 în anul 2014 la 61,99 în anul 2015. Indicatorul Gradul de recuperare al creantelor
curente al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană” în
anul 2014 contribuie cu 77,93% la formarea indicatorului Gradul de recuperare al creantelor
curente al diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie
cu 69,18% la formarea indicatorului diviziunii.

VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR TOTALE=Cifra de afaceri/Active totale


Viteza de rotatie a activelor totale a scazut de la 2,44 în anul 2014 la 2,36 în anul 2015.
Indicatorul Viteza de rotatie a activelor totale al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 3,93% la formarea indicatorului
Viteza de rotatie a activelor totale al diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în
anul 2015, acesta contribuie cu 3,88% la formarea indicatorului diviziunii.

PASIV TOTAL/CAPITALURI PROPRII


Raportul dintre pasivele totale și capitalurile proprii scade de la un an la altul. Valoare
indicatorului în anul 2014 este de 573,17 iar în anul 2015 este de 508,83. Indicatorul Total
pasive/Capitaluri proprii al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora
spontană” în anul 2014 contribuie cu 2,71% la formarea indicatorului Total pasive/Capitaluri
proprii al diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie
cu 2,85% la formarea indicatorului diviziunii.

NUMARUL MEDIU DE SALARIATI


Numarul mediu de salariați scade de la 3,59 în anul 2014 la 3,33 în anul 2015.
Indicatorul Numărul mediu de salariați al grupei 230 “Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 42,14% la formarea indicatorului
Numărul mediu de salariați al diviziunii “Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul
2015, acesta contribuie cu 37,46% la formarea indicatorului diviziunii.

PRODUCTIVITATEA PERSONALULUI =Cifra de afaceri/Nr.mediu de salariati


Indicatorul scade de la un an la altul. În anul 2014 valoare productivității personalului
era de 535270,58 iar în anul 2015 ajunge la 520758,75; diminuarea este de 14511,83 în
mărime absolută. Indicatorul Productivitatea personalului al grupei 230 “Colectarea
produselor forestiere nelemnoase din flora spontană” în anul 2014 contribuie cu 4,23% la
formarea indicatorului Productivitatea personalului al diviziunii “Silvicultură și exploatare
forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 3,94% la formarea indicatorului diviziunii.

AMORTIZARI
Valoarea indicatorului scade de la 182484,24 în anul 2014 la 170367,92 în anul 2015,
cu 12116,32 în mărime absolută și cu 6,64% în mărime relativă. Indicatorul Amortizari al
grupei 230 “Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană” în anul 2014
contribuie cu 39,70% la formarea indicatorului Amortizari al diviziunii “Silvicultură și
exploatare forestieră”, iar în anul 2015, acesta contribuie cu 48,31% la formarea indicatorului
diviziunii.
Interpretare indicatori cod CAEN 240- Activități de servicii anexe silviculturii

Student: Moldovan Iuliana

Total Activ

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, ”, valoarea
indicatorului Total Active crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 6,00 %. Acest lucru se
datorează valorilor indicatorului, care în anul 2014 a fost de 405.861,79 lei, iar în anul 2015
de 430.222,40 lei. Activul total al acestei grupe a reprezentat în anul 2014, o pondere de
0,25% din totalul activului diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a
scăzut, având o valoare de 0,23%. Fluctuația ascendentă a acestui indicator se datorează
creșterii elementelor de structură a activului, respectiv a imobilizărilor necorporale,
imobilizărilor financiare, stocurilor, investițiilor pe termen scurt, casei și conturilor. Totodata,
cauzalitatea creșterii valorilor este determinată și de descendenței celorlalte elemente de
structură a activului, respectiv a imobilizărilor necorporale, a creanțelor și a cheltuielilor în
avans, care au influențat nefavorabil creșterea acestui indicator, încetinindu-i astfel
ascensiunea valorii.

Total Pasiv

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Total Pasive crește de asemenea în anul 2015 față de anul 2014, cu 6 %. Astfel,
în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 405.861,79 lei, iar în anul 2015, de
430.222,40 lei. Pasivul total al acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014, o pondere de
0,28 % din totalul pasivului diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015,
a reprezentat 0,27%. Fluctuația ascendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează
creșterii elementelor de structură a pasivului, respectiv a datoriilor pe o perioadă mai mare de
un an și a capitalurilor proprii. Totodata, descendența celorlalte elemente de structură a
pasivului, respectiv a datoriilor pe o perioadă mai mică de un an, provizioanelor, veniturilor în
avans, au influențat nefavorabil creșterea acestui indicator, încetinindu-i creșterea valorii.

Ponderea imobilizărilor corporale în total active


În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii
anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Ponderea imobilizărilor corporale în total activ, în exercițiul financiar din 2014 a
fost de 26,90%, iar în exercițiul financiar 2015, a înregistrat valoarea de 24,54%, astfel
observându-se o scădere de la un exercițiu la altul cu 8,77%. Valoarea indicatorului din codul
CAEN „Activități de servicii anexe siviculturii” a reprezentat, în anul 2014, 0,39% din
valoarea indicatorului diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a
reprezentat 0,45%, din valoarea indicatorului aceleiași diviziuni. Această modificare
descendentă este cauzată atât de creșterea valorii activului total, cât și de o posibilă scădere a
valorii imobilizărilor corporale.

Ponderea imobilizărilor necorporale în total active

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Ponderea imobilizărilor necorporale în total activ în exercițiul 2014 a fost de
0,03%, iar în exercițiul financiar 2015 a înregistrat valoarea de 0,08%, astfel observându-se o
creștere de la un exercițiu la altul cu 166,67%. Valoarea indicatorului din codul CAEN
„Activități de servicii anexe silviculturii” a reprezentat, în anul 2014, un procent de 0,14% din
valoarea indicatorului diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a
reprezentat 0,03% din valoarea indicatorului aceleiași diviziuni. Această modificare
ascendentă se datorează atât creșterii valorii activului total, cât si creșterii valorii
imobilizărilor necorporale.

Ponderea imobilizărilor financiare în total active

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Ponderea imobilizărilor financiare în total activ în exercițiul 2014, a fost de
17,50%, iar în exercițiul financiar 2015, a înregistrat valoarea 19,17%, înregistrându-se o
creștere de la un exercițiu la altul cu 9,54%. Valoarea indicatorului din codul CAEN
„Activități de servicii anexe silviculturii” a reprezentat, în anul 2014, 28,68% din valoarea
indicatorului diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat
8,87%, din valoarea indicatorului aceleiași diviziuni. Această modificare ascendenta se
datorează, atât creșterii valorii activului total, cât si creșterii valorii imobilizărilor financiare.
Ponderea stocurilor în total activ

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Ponderea stocurilor în total activ crește în anul 2015 față de anul 2014, cu
2,52%. Ponderea stocurilor în activul total al „Activităților de servicii anexe silviculturii”, a
reprezentat în anul 2014, 1,84% din valoarea acestui indicator la nivelul diviziunii
„Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 1,56%. Modificarea
acestui indicator se datorează atât creșterii valorii activului total, cât și creșterii valorii
stocurilor. În exercițiul financiar 2014, stocurile au reprezentat 0,12% din totalul activului
aceluiași an, iar în exercițiul financiar 2015, au reprezentat 0,13% din activul total al anului.

Ponderea creanțelor în total activ

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Ponderea creanțelor în total activ în exercițiul 2014, a fost de 29,58 %, iar în
exercițiul financiar 2015 a înregistrat valoarea de 26,33 %, astfel observându-se o scădere de
la un exercițiu la altul cu 10,99 %. Valoarea indicatorului din codul CAEN „Activități de
servicii anexe silviculturii” a reprezentat în anul 2014, 2,53% din valoarea indicatorului
diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 1,46% din
valoarea indicatorului aceleiași diviziuni. Această modificare descendentă este cauzată de
creșterea valorii activului total, cât și de o posibilă diminuare a valorii creanțelor.

Ponderea investițiilor pe termen scurt în total activ

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Ponderea investițiilor pe termen scurt în total activ în exercițiul 2014 a fost de
0,18%, iar în exercițiul financiar 2015 a înregistrat valoarea de 0,48%, astfel observându-se o
creștere de la un exercițiu la altul cu 166,67%. Valoarea indicatorului din codul CAEN
„Activități de servicii anexe silviculturii” a reprezentat în anul 2014, 1,20 % din valoarea
indicatorului diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat
1,85% din valoarea indicatorului aceleiași diviziuni. Această modificare ascendentă se
datorează atât creșterii valorii activului total, cât și creșterii valorii investițiilor pe termen
scurt.
Ponderea casa și conturile în total activ

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Ponderea casa și conturile în total activ în exercițiul 2014, a fost de 12,57 %, iar
în exercițiul financiar 2015 a înregistrat valoarea de 15,85 %, observându-se o creștere de la
un exercițiu la altul cu 26,09%. Valoarea indicatorului din codul CAEN „Activități de servicii
anexe silviculturii” a reprezentat, în anul 2014 procentajul de 1,21% din valoarea
indicatorului diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat
1,10%, din valoarea indicatorului aceleași diviziuni. Această modificare ascendentă se
datorează atât creșterii valorii activului total, cât și creșterii a valorii casei și conturilor.

Ponderea cheltuielilor în avans în total activ

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Ponderea cheltuielilor în avans în total activ în exercițiul 2014, a fost de 0,54 %,
iar în exercițiul financiar 2015 a înregistrat valoarea de 0,52%, astfel observându-se o scădere
de la un exercițiu la altul cu 3,70%. Valoarea indicatorului din codul CAEN „Activități de
servicii anexe silviculturii” a reprezentat în anul 2014, 1,63 % din valoarea indicatorului
diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 1,49%, din
valoarea indicatorului aceleiași diviziuni. Această modificare descendentă este cauzată atât de
creșterea valorii activului total, cât și de o posibilă scădere a valorii cheltuielilor în avans.

Ponderea datoriilor pe o perioadă mai mică de un an

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Ponderea datoriilor pe o perioadă mai mică de un an în total pasiv în exercițiul
financiar 2014 a fost de 68,09 %, iar în exercițiul financiar 2015 a înregistrat valoarea de
33,70%, astfel observându-se o scădere de la un exercițiu la altul cu 50,51 %. Valoarea
indicatorului din codul CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii” a reprezentat, în anul
2014, ponderea de 2,19% din valoarea indicatorului diviziunii „Silvicultură și exploatare
forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 1,21%, din valoarea indicatorului aceleiași diviziuni.
Descreșterea valorii este cauzată atât de creșterea valorii pasivului total, cât și de o posibilă
scădere a valorii datoriilor pe o perioadă mai mică de un an.
Ponderea datoriilor pe o perioadă mai mare de un an

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Ponderea datoriilor pe o perioadă mai mare de un an în total pasiv în exercițiul
financiar 2014 a fost de 7,83%, iar în exercițiul financiar 2015 a înregistrat valoarea de
32,90%, astfel observându-se o creștere de la un exercițiu la altul cu 320,18%. Valoarea
indicatorului din codul CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii” a reprezentat, în anul
2014, 0,50% din valoarea indicatorului diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în
anul 2015 a reprezentat 2,38%, din valoarea indicatorului aceleiași diviziuni. Ascensiunea
valorii se datorează atât creșterii valorii pasivului total, cât și creșterii valorii datoriilor pe o
perioadă mai mare de un an.

Ponderea provizioanelor în totalul pasivului

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Ponderea provizioanelor în total pasiv în exercițiul 2014 a fost de 0,08%, iar în
exercițiul financiar 2015 a înregistrat valoarea de 0,05 %, marcându-se o scădere de la un
exercițiu la altul cu 37,5%. Valoarea indicatorului din codul CAEN „Activități de servicii
anexe silviculturii” a reprezentat în anul 2014, 0,06% din valoarea indicatorului diviziunii
„Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 0,09%, din valoarea
indicatorului aceleiași diviziuni. Cauzaliatea scăderii valorilor este determinată de creșterea
valorii pasivului total și o posibilă diminuare a valorii provizioanelor.

Ponderea veniturilor în avans în totalul pasivului

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Ponderea veniturilor în avans în total pasiv în exercițiul 2014 a fost de 0,75%,
iar în exercițiul financiar 2015 a înregistrat valoarea de 0,11 %, astfel observându-se o
scădere de la un exercițiu la altul cu 85,33%. Valoarea indicatorului din codul CAEN
„Activități de servicii anexe silviculturii” a reprezentat în anul 2014 ponderea de 0,78% din
indicatorul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat
1,10% din valoarea indicatorului aceleiași diviziuni. Această modificare descendentă a fost
cauzată de creșterea valorii pasivului total, cât și de o posibilă diminuare a valorii veniturilor
în avans.

Ponderea capitalurilor proprii în totalul pasivului

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Ponderea capitalurilor proprii în total pasiv dîn exercițiul financiar 2014 a fost
de 27,76 %, iar în exercițiul financiar 2015 a înregistrat valoarea de 33,29 %, astfel
observându-se o creștere de la un exercițiu la altul cu 19,92%. Valoarea indicatorului din
codul CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii” a reprezentat în anul 2014, 0,49% din
valoarea indicatorului diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a
reprezentat 0,68%, din valoarea indicatorului aceleiași diviziuni. Această modificare
ascendentă se datorează atât creșterii valorii pasivului total, cât creșterii valorii capitalurilor
proprii.

Cifra de afaceri

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, ”, valoarea
indicatorului Cifra de afaceri a înregistrat o evoluție ascendentă în anul 2015 față de anul
2014, cu 5,00 %. Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 339.649,69 lei, iar
în anul 2015 de 356.623,12 lei. Cifra de afaceri al acestui cod CAEN a reprezentat în anul
2014 o pondere de 0,31 % din cifra de afaceri a diviziunii „Silvicultură și exploatare
forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 0,03%. Ascensiunea valorii acestui indicator în
anul 2015 se datorează creșterii valorilor veniturilor de exploatare, respectiv a vânzărilor de
bunuri și servicii.

Profit brut

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Profit brut crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 41,61%. Astfel, în anul
2014 valoarea acestui indicator a fost de 48.866,75 lei, iar în anul 2015 de 69.201,08 lei.
Profitul brut al acestui cod CAEN a reprezentat în anul 2014 ponderea de 0,41% din profitul
brut al diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 0,52%.
Fluctuația ascendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează creșterii valorilor
veniturilor totale și posibila scădere a valorii totale a cheltuielolor înregistrate de unități.

Profit net

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Profit net crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 39,84%. Astfel, în anul 2014
valoarea acestui indicator a fost de 42.525,84 lei, iar în anul 2015, de 59.467,84 lei. Profitul
net al acestui cod CAEN a reprezentat în anul 2014, 0,41% din profitul net al diviziunii
„Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 0,53%. Fluctuația
ascendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează creșterii valorii profitului brut,
respectiv a creșterii veniturilor totale și a scăderii cheltuielilor totale, dar și a creșterii valorii
impozitului pe profit.

Pierdere brută

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Pierdere brută scade în anul 2015 față de anul 2014, cu 64,15%. Astfel, în anul
2014 valoarea acestui indicator a fost de 29.863,81 lei, iar în anul 2015 de 10.706,32 lei.
Pierderea brută a acestui cod CAEN a reprezentat în anul 2014 1,20% din pierderea brută a
diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 0,43%.
Fluctuația descendentă a acestui indicator în anul 2015 a fost cauzată de creșterea valorilor
veniturilor totale și posibila scădere a valorii totale a cheltuielolor înregistrate de unități.

Pierdere netă

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Pierdere netă scade în anul 2015 față de anul 2014, cu 63,41%. Astfel, în anul
2014 valoarea acestui indicator a fost de 30.108,21 lei, iar în anul 2015 de 11.016,70 lei.
Pierderea netă a acestui cod CAEN a reprezentat în anul 2014, 1,22% din pierderea netă a
diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 0,44%.
Fluctuația descendentă a acestui indicator în anul 2015 este cauzată de scăderea valorii
pierderii brute, respectiv de creșterea valorilor veniturilor totale și posibila scădere a valorii
totale a cheltuielilor înregistrate de unități și de creșterea impozitului pe profit.
Impozit pe profit

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului impozitului pe profit crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 60,71%. Astfel,
în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 5.197,99 lei, iar în anul 2015 de 8.353,70 lei.
Impozitul pe profit al acestui cod CAEN a reprezentat în anul 2014 0,31% din impozitul pe
profit al diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 0,42%.
Fluctuația ascendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează creșterii valorii profitului
brut.

EBIT

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului EBIT crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 209,36 %. Astfel, în anul 2014
valoarea acestui indicator a fost de 18.731,16 lei, iar în anul 2015 de 57.946,39 lei. EBIT al
acestui cod CAEN a reprezentat în anul 2014, 0,18% din EBIT al diviziunii „Silvicultură și
exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a înregistrat un procent de 0,50%. Fluctuația
ascendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează creșterii valorii rezultatului de
exploatare, a veniturilor financiare și a scăderii valorii cheltuielilor financiare.

EBITDA

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului EBITDA crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 24,74%. Astfel, în anul 2014
valoarea acestui indicator a fost de 116.513,22 lei, iar în anul 2015 de 148.834,61 lei.
EBITDA al acestui cod CAEN a reprezentat în anul 2014 valoarea de 0,20% din EBITDA al
diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 0,29%.
Fluctuația ascendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează creșterii valorii
indicatorului EBIT și valorilor ajustărilor privind activele imobilizate, activelor circulante și
provizioanelor.

Rentabilitate financiară (ROE)


În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii
anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Rentabilitate financiară scade în anul 2015 față de anul 2014, cu 14,83 %.
Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 67,77%, iar în anul 2015 de 57,72%.
Rentabilitatea financiară a acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 un procent de 4,29%
din rentabilitatea financiară a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015
a reprezentat 5,29%. Fluctuația descendentă a acestui indicator în anul 2015 a fost cauzată de
creșterea valorii profitului net și creșterea valorilor capitalurilor proprii.

Rata rentabilității în funcție de costurile de producție

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Rata rentabilității în funcție de costurile de producție crește în anul 2015 față de
anul 2014, cu 43,99%. În anul 2014, valoarea acestui indicator a fost de 14,82%, iar în anul
2015, de 21,34%. Rata rentabilității în funcție de costurile de producție a acestui cod CAEN a
reprezentat în anul 2014 ponderea de 1,35% din rata rentabilității în funcție de costurile de
producție a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat
1,31%. Evoluția ascendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează creșterii valorii
profitului net și scăderii valorilor costurilor de producție.

Rentabilitate activelor totale (ROA)

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Rentabilitatea activelor totale crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 25,49%.
Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 12,71%, iar în anul 2015 de 15,94 %.
Rentabilitatea activelor totale a acestui cod CAEN a reprezentat în anul 2014 2,17% din
ponderea rentabilității activelor totale a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în
anul 2015, 2,65%. Fluctuația ascendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează
creșterii valorii profitului net și activului total.

Rata marjei nete

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Rata marjei nete crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 33,23%. Astfel, în
anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 12,52%, iar în anul 2015 de 21,34 %. Rata
marjei nete a acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014, 1,32% din rata marjei nete a
diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 1.77%.
Fluctuația ascendentă a acestui indicator în anul 2015 se datorează creșterii valorii profitului
net și creșterii cifrei de afaceri.

Rentabilitatea economică

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului de Rentabilitate economică crește în anul 2015, față de anul 2014, cu 144,17
procente. În anul 2014, valoarea acestui indicator a fost de 14,51 %, aflându-se sub valoarea
de referință, însă în anul 2015, a înregistrat o pondere de 35,43 %, având astfel un procentaj
semnificativ de redresare a situației. Rentabilitatea economică a acestui cod CAEN a
reprezentat în anul 2014 o pondere de 1,48% din rentabilitatea economică a diviziunii
„Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 4,6 %. Situația favorabila
ascensiunii rentabilității între anii supuși analizei se datorează creșterii valorilor profitului brut
și activului total.

Levierul financiar

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Levierul financiar crește în anul 2015 față de anul 2014 cu un procent de 191,18
%. În anul 2014, valoarea acestui indicator a fost de 0,34 %, iar în anul succesor, de 0,99 %.
Aceste valori sunt aproximativ acceptabile, având în vedere că ambele sunt subunitare.
Levierul financiar al acestui cod CAEN a reprezentat în anul 2014 o pondere de 1,54 % din
levierul financiar al diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul următor a
progresat, înregistrând 3,41 procente, situație deloc îmbucurătoare. Rezultatul tranziției
levierului de la un an la altul, raportat la întreaga diviziune, reprezintă o pârghie a îndatorării
foarte ridicată, cauzată de scăderea valorii datoriilor totale și a capitalurilor proprii ale
entităților care activează în domeniu.

Gradul de îndatorare totală

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Gradul de îndatorare totală scade în anul 2015 față de anul 2014, cu 11,84 %. În
anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 0,76%, iar în anul 2015 de 0,67%. Gradul de
îndatorare totală a acestui cod CAEN a reprezentat în anul 2014 o pondere de 2,05% din
gradul de îndatorare total al diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015,
a reprezentat 1,59%. Fluctuația descendentă a acestui indicator este cauzată de creșterea
activelor și pasivelor totale.

Gradul de îndatorare la termen

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Gradul de îndatorare la termen crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 312,5
%. Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 0,08 %, iar în anul 2015, de 0,33
%. Gradul de îndatorare la termen al acestui cod CAEN a reprezentat în anul 2014 un
procentaj de 0,66% din gradul de îndatorare la termen al diviziunii „Silvicultură și exploatare
forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 2,35%. Evoluția favorabilă a indicatorului se
datorează creșterii datoriilor care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an.

Gradul de îndatorare pe termen scurt

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Gradul de îndatorare pe termen scurt crește în anul 2015 față de anul 2014, cu
45,59 %. Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 0,68 %, iar în anul 2015 de
0,37 %. Gradul de îndatorare pe termen scurt al acestui cod CAEN a reprezentat în anul 2014
ponderea de 2,83% din gradul de îndatorare pe termen scurt al diviziunii „Silvicultură și
exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 1,60%. Fluctuația ascendentă în anul
2015 se datorează scăderii ponderii datoriilor care trebuie plătite într-o perioadă mai mică de
un an.

Rata de acoperire a dobânzilor din EBITDA

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Rata de acoperire a dobânzilor din EBITDA crește în anul 2015 față de anul
2014, cu 24,82 %. Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 104,45 %, iar în
anul 2015 de 130,38 %. Această rată a reprezentat în anul 2014 o pondere de 1,80 % din rata
de acoperire a dobânzilor din EBITDA a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar
în anul 2015, a reprezentat 2,58%.

Rata de acoperire a dobânzilor din EBIT

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Rata de acoperire a dobânzilor din EBIT crește în anul 2015 față de anul 2014,
cu 202,32 %. Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 16,79 %, iar în anul
2015 de 50,76 %. Această rată a reprezentat în anul 2014 un procentaj de 1,68% din rata de
acoperire a dobânzilor din EBIT a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul
2015, a reprezentat 4,39%. Evoluția favorabilă în anul 2015 se datorează creșterii profitului
brut.

Lichiditatea totală

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Lichiditatea totală crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 104,94 %. Astfel, în
anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 0,81 %, iar în anul 2015 de 1,66 %. Lichiditatea
totală al acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 0,87 % din lichiditatea totală a
diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 1,52%.

Lichiditatea intermediară

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe siviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Lichiditatea intermediară crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 106,45 %.
Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 0,62 %, iar în anul 2015 de 1,28 %.
Lichiditatea intermediară a acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 o pondere de
0,87% din lichiditatea intermediară a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în
anul 2015, a reprezentat 1,47%.

Lichiditatea imediată

În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Lichiditatea imediată crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 152,63 %. Astfel,
în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 0,19 %, iar în anul 2015 de 0,48 %.
Lichiditatea imediată a acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 un procentaj de 0,57%
din lichiditatea imediată a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a
reprezentat 1,26%.

Solvabilitatea

În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului de solvabilitate în exercițiul 2014 a fost de 0,31%, iar în exercițiul financiar
2015 a înregistrat valoarea de 0,50%, astfel observându-se o creștere de la un exercițiu la altul
cu 61,29%. Valoarea indicatorului din codul CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”
a reprezentat, în anul 2014, ponderea de 0,33% din valoarea indicatorului diviziunii
„Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 0,43%, din valoarea
indicatorului aceleiași diviziuni.

Numărul mediu de zile de stocare

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului numarul mediu de zile de stocare în exercițiul 2014 a fost de 55,42%, iar în
exercițiul financiar 2015 a înregistrat valoarea de 57,36%, astfel observându-se o creștere de
la un exercițiu la altul cu 3,5%. Valoarea indicatorului din codul CAEN „Activități de servicii
anexe silviculturii” a reprezentat, în anul 2014 ponderea de 1,26% din valoarea indicatorului
diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat 1,38%, din
valoarea indicatorului aceleiași diviziuni.

Gradul de recuperare a creanțelor curente

În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului gradul de recuperare a creanțelor curente în exercițiul 2014 a fost de 129,01 %,
iar în exercițiul financiar 2015 a înregistrat valoarea 115,92 %, astfel observându-se o scădere
de la un exercițiu la altul cu 10,15 %. Valoarea indicatorului din codul CAEN „Activități de
servicii anexe silviculturii” a reprezentat, în anul 2014 ponderea de 1,73% din valoarea
indicatorului diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a reprezentat
1,29%, din valoarea indicatorului aceleiași diviziuni.
Viteza de rotație a activelor totale

În cadrul diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe siviculturii”, valoarea
indicatorului Viteza de rotație a activelor totale scade în anul 2015 față de anul 2014, cu 4,95
%. Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 1,63%, iar în anul 2015 de 1,5%.
Viteza de rotație a acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 429,47% din viteza de
rotație a diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat
539,94%. Fluctuația descendentă a acestui indicator în anul 2015 este cauzată de

Pasiv total/ Capital propriu

În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Pasiv total/ Capital propriu scade în anul 2015 față de anul 2014, cu 32,10 %.
Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 533,37%, iar în anul 2015 de
362,13%. Pasivul total/ Capital propriu al acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014
ponderea de 2,52% din pasivul total/ capital propriu al diviziunii „Silvicultură și exploatare
forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 2,03%.

Număr mediu salariați

În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe siviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe siviculturii”, valoarea
indicatorului Număr mediu salariați crește în anul 2015 față de anul 2014, cu 10,65 %. Astfel,
în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 2,44 lei, iar în anul 2015 de 2,70 lei. Numărul
mediu de salariați al acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 o pondere de 0,29 % din
numărul mediu de salariați al diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul
2015, a reprezentat 0,30 %.

Productivitatea personalului

În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Productivitatea personalului scade în anul 2015 față de anul 2014, cu 5,14 %.
Astfel, în anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 139.062,53, iar în anul 2015 de
131.914,17. Productivitatea personalului acestui cod CAEN, a reprezentat în anul 2014 un
procentaj in valoare de 1,09% din productivitatea personalului diviziunii „Silvicultură și
exploatare forestieră”, iar în anul 2015, a reprezentat 0,99 %.

Amortizări

În cadrul diviziunii „Sivicultură și exploatare forestieră”, grupa „Activități de servicii


anexe silviculturii”, denumire CAEN „Activități de servicii anexe silviculturii”, valoarea
indicatorului Amortizări a înregistrat în exercițiul financiar din 2014 suma de 67.342,61, iar
în exercițiul financiar 2015, a înregistrat valoarea de 79.650,44, observându-se astfel o
creștere de la un exercițiu la altul cu 18,28 %. Valoarea indicatorului din codul CAEN
„Activități de servicii anexe silviculturii” a reprezentat, în anul 2014 ponderea de 0,15% din
valoarea indicatorului diviziunii „Silvicultură și exploatare forestieră”, iar în anul 2015 a
reprezentat 0,23 %, din valoarea indicatorului aceleiași diviziuni. Aceasta modificare
ascendentă se datorează creșterii imobilizărilor corporale și necorporale din ramură.
ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 Potențial silvic important: fondul  Infrastructură forestieră insuficient
forestier acoperă o suprafaţa de dezvoltată: densitatea redusă a drumurilor
6.495.000 ha, reprezentând 27.2% din forestiere (6,53 ml/ ha comparativ cu un
suprafața țării, fiind unul bogat și nivel optim de 30 ml/ha)1 face ca o bună
diversificat; parte din păduri sa fie greu exploatabilă,
iar acolo unde accesul este mai ușor,
pădurile sunt exploatate excesiv;
 Existența unei tradiții solide în ce privește
exploatarea și prelucrarea lemnului și
 Concentrarea excesivă a prelucrării
fabricarea mobilierului în toată țara;
lemnului la nivelul unui grup restrâns de
mari companii. În ciuda numărului mare
 Prezență importantă pe piața forței de de firme active în această ramură
muncă: în anul 2015 au activat în industrială, prelucrarea lemnului este
această diviziune 2.794 mii angajați; dominată de câteva mari companii,
putându-se distorsiona concurența reală
 Întreprinderile mici și mijlocii sunt bine între producători;
reprezentate numeric. Datele statistice
arată că la nivel național, categoria  Valoarea adăugată brută/salariat se
întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă situează la un nivel mai redus comparativ
cca. 99% din numărul de întreprinderi ce cu alte ramuri industriale, îndeosebi în
activează în domeniile de prelucrare a industria mobilei;
lemnului și producerea mobilei,
acoperind 74% din personalul angajat.  Puterea de cumpărare a românilor se
menține la o cotă scăzută, limitând astfel
 Cifra de afaceri a crescut în perioada creșterea cererii interne pentru lemnul de
analizată cu 8,95 %, ceea ce subliniază o construcții și mobilă.
creștere economică care generează o
poziție strategică relativ bună pe piață  Rentabilitatea economică a înregistrat o
evoluție nefavorabilă, scăzând cu 21,29%
 Profitul brut a realizat o evoluție
ascendentă de 9,9% în perioada analizată  A scăzut perioada de plată a furnizorilor
în intervalul de timp supus analizei
 Întreprinderile au autonomie financiară,
ceea ce reprezintă un plus pentru acest  Au crescut datoriile pe termen lung, fapt
sector de activitate care demonstrează că întreprinderile au
contractat credite pe termen lung
 A crescut capacitatea întreprinderilor de a
realiza profit (a crescut rata marjei nete în  A crescut nivelul stocurilor de la o
proporție de 0,64 %) perioadă la alta ceea ce subliniază
neoptimizarea stocului de materii prime,
 Gradul de recuperare al creanțelor a scăderea vitezei de rotație a stocurilor
crescut de la un an la altul cu 20,2 %

 Întrucât gradul de îndatorare nu este


suprasaturat și are o pondere relativ
scăzută ( 13,51 %), întreprinderile care
activează în domeniu mai pot contracta
credite

 Entitățile care activează în domeniu au o


lichiditate și o solvabilitate crescută în
perioada supusă analizei

 Numărul mediu de zile de stocare a


înregistrat o descreștere de 5,95 % în
perioada supusă analizei

 Numărul mediu de salariați din această


diviziune a crescut în proporție de 4,34 %

 Productivitatea personalului a înregistrat


o ascensiune de 4,51 %

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 Întârzierea finalizării procesului de
 Dezvoltarea infrastructurii forestiere, restituire a pădurilor și a constituirii
inclusiv prin finanțări naționale și structurilor de gestionare a pădurilor
europene; private;

 Dezvoltarea și funcționalizarea  Concentrarea excesivă a cererii


structurilor asociative în rândul solvabile de lemn brut în jurul câtorva
proprietarilor mici de păduri; companii care dispun de capacități
mari de exploatare și prelucrare a
lemnului și resurse financiare
 Recuperarea întârzierilor în ce importante;
privește implementarea proiectelor de
dezvoltare finanțate prin fonduri
structurale;  Întârzierea sau blocarea unor proiecte
de dezvoltare cu finanțare europeană
 Îmbunătățirea și extinderea și națională în domeniile dezvoltării
domeniilor de sprijin pentru infrastructurii forestiere și creșterii
întreprinderi în cadrul viitoarelor competitivității IMM-urilor;
programe sectoriale și regionale de
dezvoltare pentru perioada 2014-  Prelungirea crizei economice din
2020; Europa poate afecta stabilitatea
principalelor piețe de desfacere pentru
firmele exportatoare din România;
 Facilitarea accesului IMM-urilor la
finanțare în vederea introducerii
tehnologiilor noi de producție și  Posibile alte evoluții economice
nefavorabile : scăderea prețurilor pe
achiziționării de utilaje moderne. plan mondial, evoluție nefavorabilă a
ratei de schimb a monedei naționale
(supraapreciere);

 Stagnarea sau scăderea puterii de


cumpărare a românilor, limitându-se
astfel creșterea cererii interne