Sunteți pe pagina 1din 4

Diana Dumea

SIA
Grupa 2

Lucrare individuală
Monitorizarea și controlul proiectelor, o activitate neglijată cu efecte
grave asupra succesului proiectelor
Date generale de identificare a proiectului
 Denumirea Formarea profesională și promovarea noilor tehnologii pentru angajații
proiectului din domeniul petrolului și gazelor în scopul creșterii calității serviciilor
prestate, competitivității profesionale și îmbunătățirii activității și
proceselor specifice
 Finanțatorul/ sursa de Fondul Social European
finanțare/ clientul Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
– 2013
Axa prioritară. 3. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a
intreprinderilor
Domeniul major de intervenţie 3.2 Formare si sprijin pentru
intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilita
 Organizația/ Organizatia Patronala Unipet, SIVECO România
organizațiile care a(u)
implementat proiectul
 Locul și durata 01.10.2010-31.09.2013;
implementării Ploiești, jud. Prahova
 Valoarea totală a Valoarea totală efectivă a proiectului este de 5.852.461 lei
bugetului (estimat,
efectiv) - dacă sunt
disponibile
informațiile
 Obiectivele 1. Perfecţionarea cunoştintelor angajaţilor şi managerilor din
proiectului domeniul petrol şi gaze în domeniul TIC (Tehnologia Informaţiei şi
(planificate și Comunicǎrii).
realizate efectiv)
2. Îmbunǎtǎtirea abilitǎţilor practice şi cunostinţelor teoretice ale
angajaţilor şi managerilor din domeniul petrol şi gaze prin participarea
la programe de formare profesionalǎ în acord cu noile cerinţe şi bunele
practici europene.
3. Identificarea modelelor europene privind adaptabilitatea lucrǎtorilor
şi a întreprinderilor la noile tehnologii din domeniul selectat.
4. Utilizarea de instrumente moderne inovative de instruire (tehnologii
de tip eLearning)

Date pentru analiza Planificat Realizat


critică a proiectului
 Scopul proiectului Îmbunǎtǎţirea şi perfecţionarea competenţelor Scopul proiectului
profesionale ale specialiştilor din domeniul a fost realizat în
petrol şi gaze prin furnizarea de programe de totalitate
formare profesionalǎ
 Obiectivele 1. Perfecţionarea cunoştintelor angajaţilor şi
proiectului managerilor din domeniul petrol şi gaze în
domeniul TIC (Tehnologia Informaţiei şi
Comunicǎrii).
2. Îmbunǎtǎtirea abilitǎţilor practice şi
cunostinţelor teoretice ale angajaţilor şi
managerilor din domeniul petrol şi gaze prin
participarea la programe de formare profesionalǎ
în acord cu noile cerinţe şi bunele practici
europene.
3. Identificarea modelelor europene privind
adaptabilitatea lucrǎtorilor şi a întreprinderilor la
noile tehnologii din domeniul selectat.
4. Utilizarea de instrumente moderne inovative
de instruire (tehnologii de tip eLearning)

 Principalele activități Activitatea A1: Managementul proiectului,


monitorizarea și evaluarea acestuia, coordonarea
între parteneri
Activitatea A2: Informare, publicitate și
diseminare rezultate proiect
Activitatea A3: Elaborarea conținutului
știintific al programelor de formare în format
clasic și digital pentru partea teoretică și
practică, pe baza analizei nevoilor de formare
ale grupului țintă
Activitatea A4: Atragerea și selecția grupului
țintă
Activitatea A5: Furnizarea de programe de
formare profesională pentru inițiere TIC și
actualizarea cunostințelor TIC ale grupului țintă
Activitatea A6: Desfășurarea programelor de
formare și evaluarea competențelor dobândite de
către beneficiari utilizând ca suport platforma de
instruire electronică și management al
conținutului educațional
Activitatea A7: Evaluare de impact
Activitatea A8: Optimizarea procesului de
formare profesională în vederea îmbunătățirii
rezultatelor viitoare și asigurării sustenabilității
proiectului.
 Rezultatele  531 zile de formare faţǎ în faţǎ, în grupe de
proiectului (livrabile) câte 20 persoane.
 infrastructura pentru componenta informaticǎ:
2 servere, 2 Rack, 2 UPS, 42 notebook-uri
incluzând şi licenţa Windows, licenta Office, 2
Videoproiectoare, 2 imprimante
multifuncţionale, 2 routere şi cablurile aferente.
 platforma de instruire electronicǎ cuprinde 13
cursuri în format digital, accesibilǎ cursanţilor,
atât în timpul sesiunilor de formare faţǎ în faţǎ
cât şi dupǎ încheierea acestora;
 870 suporturi de curs în format digital;
 multiplicarea suportului de curs, în format
clasic, în 870 exemplare;
 860 ingineri specialişti şi personal cu rol în
conducere, bǎrbaţi şi femei, formaţi în cadrul
proiectului, cu competenţe noi privind utilizarea
instrumentelor TIC şi cunoştinţe de specialitate,
în urma absolvirii celor 13 cursuri, care se vor
utiliza şi dupǎ finalizarea implementǎrii
proiectului;
 860 documente necesare pentru evaluarea
participanţilor la curs: Fişe de lucru; Chestionare
de evaluare; Chestionare feedback privind
calitatea formǎrii; Rapoarte de formare pentru
fiecare formator.
 2 comunicate de presǎ diseminate;
 website proiect www.unipet.ro realizat în
vederea informǎrii promovǎrii şi diseminǎrii
rezultatelor şi beneficiilor participǎrii la
programele de perfecţionare; minim 3000 de
accesǎri pe durata proiectului;
 2 conferinţe de presǎ în scop de promovare şi
diseminare rezultate;
 Evaluare de impact: Raport de evaluare
impact;
 Activități de Monitorizarea continuă a activităților serverelor
monitorizare și și a platformei de e-learning, întocmirea fișelor
control de prezențe, fișele de lucru, chestionarele de
(identificate/intuite) evaluare, caietul de sarcini al fiecărui formator.
Probleme și abateri Probleme Abateri Rezolvări
depistate în urma Întreruperea temporară Indisponibilitatea Comutarea
monitorizării și a funcționării serverului platformei de e- activităților de pe
controlului learning pentru o un server pe
(identificate/intuite) scurtă perioadă de celălalt, cât timp
timp. primul este reparat.
Aspectele pozitive legate de activitățile de monitorizare și control sunt legate de monitorizarea
activității serverelor și a activităților de pe platforma de e-learning. În cazul în care există
defecțiuni de rețea, se pot semnala și remedia în timpul cel mai scurt. Caietul de sarcini al
formatorilor este un plus adus activităților desfășurate,pentru că îi ajută pe aceștia să urmărească
o programă bine definită, gândită și adaptată nevoilor cursanților. Chestionarele de evaluare ajută
la verificarea cunoștințelor cursanților, pentru ca diplomele de certificare să fie acordate pe drept.

Ca și aspecte negative, chestionarele de evaluare au avut un nivel de dificultatea foarte


redus, neputând fi diferențiate concret și corect competențele reale ale cursanților. Se poate
remarca și redundanța introducerii formatului clasic al suportului de curs, atâta timp cât el a fost
pus la dispoziție în format electronic. De asemenea nu a fost stabilit un număr maxim de absențe
pe care un cursant ar avea voie să aibă.

Propunerile sunt legate de formatul fizic al suporturilor de curs și chestionarelor de


evaluare. Din moment ce suporturile de curs sunt disponibile în format electronic, pentru a evita
costurile de printare (care sunt consistente având în vedere numărul de cursanți), evaluarea ar
trebui să aibă loc tot în mediul online. Dacă dorim să avansăm ideea de e-learning, am putea
spune că tot procesul de învățare, inclusiv predarea ar putea fi mutată în mediul electronic,
ușurându-se munca formatorilor, care trebuie să de plaseze în sălile de curs patru ore pe zi, timp
de câteva săptămâni, dar și a cursanților care nu ar mai trebui să iasă din casă. Astfel s-ar elimina
problema absențelor, iar chestionarele de evaluare s-ar axa pe partea aplicativă a cursurilor,
examinând așadar exact ceea ce au reținut și înțeles cei ce urmau a fi examinați.

În opinia mea, activitățile de monitorizare și control sunt parte din desfășurarea unui
proiect, așa ca importanța lor este la fel de mare ca a oricărei alte etape. Acestea asigură
respectarea planului stabilit la început, verifică dacă obiectivele stabilite au fost îndeplinite,
verifică de asemenea dacă toți membrii echipei își respectă atribuțiile. Concluzionând,
monitorizarea continuă ajută la rezolvarea rapidă a oricăror probleme ar apărea pe parcurs, deci
sunt un mod de protecție împotriva pericolelor care nu pot fi prevenite ci doar combătute.

Bibliografie
Stan, C., Broșura de bune practici, http://www.unipet.ro/sites/default/files/brosura_bune_practici
.pdf, accesat la 06.01.2017

http://www.unipet.ro

***, Proiect Unipet, http://www.upg-ploiesti.ro/fisiere/869/Text%20pentru%20site%20proiect%


20Unipet.pdf, accesat la 07.01.2017