Sunteți pe pagina 1din 9

CAIET DE SARCINI

AGREGATE DIN PIATRA SPARTA – AMESTEC OPTIMAL

I. PREVEDERI GENERALE :

1. Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice privind execuţia si recepţia


straturilor de fundaţie din piatră spartă amestec optimal (umplutură).
2. El cuprinde condiţiile tehnice prevazute in SR 667:2001 şi SR 662:2002 care trebuie
să fie îndeplinite de materialele folosite şi în STAS 6400-84 de stratul de piatră
executat.
3. Fundaţia din piatră spartă amestec optimal 25-63 (max. 75mm) se realizează în final
într-un singur strat a cărui grosime este stabilită prin proiect.
4. Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea inginerului, verificări suplimentare
faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini.
5. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, inginerul va
dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun.
6. Pernele din material compactat reprezintă un procedeu mecanic de imbunatatire a
terenurilor slabe de fundare ;
7. Pernele se executa dintr-un material cat mai omogen, care se preteaza la compactare
cu mijloace terasiere, functie de posibilitatile de aprovizionare pe plan local, in aceasta
situatie cea mai indicata fiind piatra sparta;
8. Executia pernei se face prin compactare in strate elementare de maximum 20cm
grosime (in stare compactata);
9. Pentru compactare se va utiliza un cilindru compresor obisnuit cu tamburi metalici
netezi, in greutate de 12,0 – 14,0 tone;
10. Nu se executa perna in perioade friguroase, când exista pericolul scăderii temperaturii
sub 0°C si nici in perioadele cu precipitaţii când se poate produce inundarea si
degradarea acesteia.
11. La terminarea lucrărilor de săpături pentru fundaţii, se va verifica pentru fiecare zonă
atingerea cotelor stabilite in proiectul tehnic de execuţie (planşa R.F.01). Verificarea
cotelor se va face cu un topometrist autorizat şi se vor încheia procese verbale privind
cotele de săpătură atinse. După terminarea lucrărilor de săpătură, continuarea execuţiei
se va face numai cu acceptul proiectantului de rezistenţă şi a celui geotehnician.
Execuţia substraturilor de fundaţie (a pernelor) se începe numai după recepţia
terasamentelor, conform prevederilor STAS 2914-84.
12. Pe toată durata realizării pernelor de piatră si balast, constructorul va încheia un
contract cu un laborator geotehnic atestat care să verifice realizarea pernelor si să
efectueze testele aferente (incercarea cu placa Lukas pentru ambele tipuri de perne,
gradul de compactare min.98% Proctor normal pentru perna de piatra si perna de
balast). Verificarea calitatii executiei compactarii pernei se va face periodic, cel puţin
1
zilnic şi verificări pe fiecare strat de pernă, de către laboratorul geotehnic angajat de
constructor.
De asemenea, realizarea lucrarilor de perne se realizeaza sub stricta supraveghere a
unui inginer geotehnician angajat de constructor.

II. EXECUŢIA PROPRIU-ZISĂ A PERNELOR:

A. PERNĂ DIN PIATRĂ SPARTĂ – AMESTEC OPTIMAL

1. PREVEDERI SPECIFICE AMPLASAMENTULUI STUDIAT

In cadrul prezentului proiect , realizarea pernei de piatră – amestec optimal se va face între
cotele prevazute in planul de realizare al pernei de piatra.
Perna din piatră spartă (amestec optimal) se va executa sub toata cladirea si de vor realiza
evazari pe toate laturile egale cu grosimea pernei.

1. Intrucat la executie este posibil ca la fundul sapaturii sa apara apa din infiltratii sau
chiar rezultata din precipitatii se va proceda astfel:
- intr-o prima etapa se vor executa, conform planului general de săpătură
R.F.0., o serie de başe (gropi) cu adâncime mai mare decat cota fundului
sapaturii care vor avea rolul de colectare a apei din sapatura, de unde aceasta
va fi evacuata prin pompare (daca este cazul).
- fundul săpăturii va fi realizat cu pante de 2% către basele colectoare ;
- pomparea apei va incepe imediat dupa finalizarea sapaturii generale pentru
perna in scopul coborârii nivelului apei sub cota fundului sapaturii si va
continua pana cand fata pernei va depasi nivelul liber al apei din sapatura;
2. Dupa aducerea sapaturii generale la cota prevazuta in proiect, fundul acesteia va fi
nivelat cu lama buldozerului si se va realiza o compactare (5-6 treceri pe fiecare
direcţie) cu cilindrul compactor de 10-12tf.;
3. Compactarea se va face in aceasta prima faza cu un cilindru compresor obisnuit cu
tamburi netezi fara vibrare, cu un numar de 10-12 treceri prin acelasi punct dupa doua
directii perpendiculare intre ele (cate 5-6 treceri dupa fiecare directie) pana la
stabilizarea blocajului si atingerea refuzului. Refuzul se considera a fi atins atunci
cand cilindrul se afunda foarte putin sau deloc in terenul de dedesubt;
4. Se asterne apoi primul strat elementar din piatra sparta (sorturile 25 - 63mm – amestec
optimal) in grosime de 23-25cm in stare afanata. Aceasta grosime nu poate fi depasita
cu mai mult de 10%, in caz contrar surplusul va fi indepartat inainte de inceperea
compactarii.
5. Acest strat va fi compactat in mod intensiv fie cu un cilindru compactor obisnuit, fie
cu un cilindru vibrator, dupa tehnologia descrisa mai sus pana la atingerea gradului
maxim de indesare. Gradul maxim de indesare se considera a fi atins atunci cand
grosimea statului elementar se reduce pana la valoarea de 20cm.
6. In mod similar se va proceda si cu urmatoarele strate elementare pana la atingerea
grosimii finale a pernei. Ultimele două straturi se vor executa de asemenea cu sort 25-
63mm (amestec optimal) pentru a se realiza o împănare a straturilor finale ale pernei ;

2
7. Trecerea la executia unui nou strat elementar se va face numai dupa ce stratul
precedent a fost compactat in mod corespunzator, in caz contrar se continua
compactarea pana la atingerea gradului maxim de indesare.
8. Nu se va trece la executarea unui nou strat înainte ca precedentul să fi fost verificat
(din punct de vedere al grosimii finale) şi găsit corespunzător. În caz contrar, se va
stabili cauza şi după caz se va proceda astfel (pe toată suprafaţa sau pe zone) :
- Dacă umiditatea nu a fost corespunzătoare se reface complet stratul afânat şi
se recompactează la umiditatea optimă;
- Dacă numărul de treceri a fost mai mic se suplimentează acesta;
- Dacă numărul de treceri a fost mai mare şi s-a realizat supracompactarea,
stratul afânându-se la suprafaţă, fie se compactează cu 2-3 treceri realizate
cu lucru mecanic mai redus, fie se reface complet stratul.
9. Se va urmări executarea compactării zonei de margine a pernei de piatră pentru
asigurarea înfrăţirii acesteia cu pământul natural din jur.

2. MATERIALE UTILIZATE
2.1. Agregate naturale
Pentru execuţia pernei din piatră spartă se utilizează următoarele agregate: piatră
spartă amestec optimal 25-63 mm.
Agregatele trebuie să provină din roci stabile, adică nealterabile la aer, apă sau îngheţ.
Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau şistoase.
Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundaţie trebuie să îndeplinească
condiţiile de admisibilitate arătate la tabelul 1 şi nu trebuie să conţină corpuri străine vizibile
(bulgări de pământ, cărbune, lemne, resturi vegetale) sau elemente alterate.
Tabel 1
PIATRĂ SPARTĂ – Condiţii de admisibilitate conform SR 667:2001
Sort Savura Piatră spartă (split) Piatră spartă mare
Condiţii de admisibilitate
Caracteristică 0-8 8-16 16-25 25-40 40-63
Conţinut de granule 5 5 5
-rămân pe ciurul superior (dmax), %,max.
-rămân pe ciurul inferior (dmax), %,max. - 10 10
Conţinut de granule alterate, moi, friabile,
poroase şi vacuolare, %, max. - 10 10
Forma granulelor:
-coeficient de forma, %, max. - 35 35
Coeficient de impurităţi: 1 1 1
-corpuri străine, %, max.
-fracţiune sub 0,1 mm, %, max. - 3 nu este cazul
Uzură cu maşina tip Los Angeles, %, max. corestunzător clasei
rocii conform tabelelor
- 30 2 şi 3 sin SR 667
Rezistenţă la acţiunea repetată a sulfatului
de sodiu (Na2SO4) 5 cicluri, %, max. - 6 3

Piatra spartă amestec optimal se poate obţine fie prin amestecarea sorturilor 25-40 şi
40-63, fie direct de la concasare, dacă îndeplineşte condiţiile din tabelul 2 şi granulozitatea
conform tabelului 3 şi figurii 1.
Amestecul pe şantier se realizează într-o instalaţie de nisip stabilizat prevăzută cu
predozator cu patru compartimente.

3
Tabel 2
PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL – Condiţii de admisibilitate
CARACTERISTICI Condiţii de admisibilitate
Sort 0-40 0-63
Conţinut de fracţiuni, %, max.:
-sub 0,02 mm 3 3
-sub 0,2 mm 3...14 2...14
-0...8 mm 42...65 35...55
-16...40 mm 20...40 -
-25...63 mm - 20...40
Granulzitate să se înscrie între limitele din tabelul 3 conform figurii 1
Echivalent de nisip (doar în cazul nisipului
natural) (EN), min 30
Uzura cu maşina tip Los Angeles (LA) %, max. 30
Rezistenţă la acţiunea repetată a sulfatului de 6 pentru split
sodiu (Na2SO4) 5 cicluri, %, max. 3 pentru piatră spartă mare 40-63

Tabel 3
PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL – Granulozitate
Domeniu de Treceri în % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de .... în mm
Limita
granulozitate 0,02 0,1 0,2 1 4 8 16 25 40 63
infer. 0 2 3 12 28 42 60 75 90 -
0 .... 40
super. 3 10 14 30 50 65 80 90 100 -
infer. 0 1 2 8 20 31 48 60 75 90
0 .... 63
super. 3 10 14 27 42 55 70 80 90 100

Condiţiile de admisibilitate privind coeficientul de formă, conţinutul de granule


alterate şi conţinutul de impurităţi pentru piatră spartă amestec optimal sunt cele indicate în
tabelul 1 (pentru piatră spartă).
Agregatele se vor aproviziona din timp în depozitul şantierului pentru a se asigura
omogenitatea şi constanta calităţi acestora.
Aprovizionarea agregatelor la locul punerii în operă se va face numai după ce analizele
de laborator au arătat că acestea au calitatea corespunzătoare.
În timpul transportului de la furnizor la şantier şi al depozitării, agregatele trebuie
ferite de impurificări. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi şi
păstrate în condiţii care să le ferească de împrăştiere, impurificare sau amestecare.
Controlul calităţii agregatelor de către antreprenor se va face în conformitate cu
prevederile tabelului 4.
Laboratorul şantierului va ţine evidenţa calităţii agregatelor astfel:
- într-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor;
- într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate
de laboratorul şantierului.
În cazul în care la verificarea calităţii amestecului de piatră spartă amestec optimal
aprovizionată, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 3, acesta se
corectează cu sorturile granulometrice deficitare pentru îndeplinirea condiţiilor calitative
prevăzute.
2.2. Apa

4
Apa necesară realizării straturilor de fundaţie poate să provină din reţeaua publică sau
din alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conţină nici un fel de particule în
suspensie.

3. CONTROLUL CALITĂŢII AGREGATELOR ÎNAINTE DE REALIZAREA


STRATURILOR DE FUNDAŢIE
Controlul calităţii se face de către antreprenor prin laboratorul său în conformitate cu
prevederile cuprinse în tabelul 4.
Tabel 4
AGREGATE
ACŢIUNEA, PROCEDEUL DE FRECVENŢĂ MINIMĂ
METODE DE
VERIFICARE SAU
la locul de punere DETERMINARE
CARACTERISTICILE CARE SE la aprovizionare
în operă CONFORM
VERIFICĂ
Examinarea datelor înscrise în
la fiecare lot aprovizionat - -
certificatul de garanţie
Corpuri străine:
ori de câte ori
-argilă bucăţi în cazul în care se observă
apar factori de STAS 4606-80
-argilă aderentă prezenţa lor
impurificare
-conţinut de cărbune
Conţinutul de granule alterate, moi, o probă la max. 500mc pentru
- STAS 667:2001
fiabile, poroase şi vacuolare fiecare sursă
o probă la max. 500mc pentru
Granulozitatea sorturilor - STAS 730-89
fiecare sort şi sursă
Forma granulelor pentru piatră spartă o probă la max. 500 t pentru
- STAS 730-89
Coeficient de formă fiecare sort şi fiecare sursă
Echivalentul de nisip (EN numai la o probă la max. 500mc pentru
- STAS 730-89
produse de balastieră) fiecare sursă
Rezistenţa la acţiune repetată a o probă la max. 500mc pentru
- STAS 4606-80
sulfatului de sodiu (Na2SO4) 5 cicluri fiecare sursă
Rezistenţa la sfărâmare prin o probă la max. 500mc pentru
compresiune la piatră spartă în stare fiecare sort de piatră spartă şi - STAS 730-89
saturată la presiune normală sursă
o probă la max. 500mc pentru
Uzură cu maşina tip Los Angeles - STAS 730-89
fiecare sort şi fiecare sursă
4. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE
4.1. Caracteristicile optime de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale amestecului optimal de piatră spartă se


stabilesc de către un laborator de specialitate acreditat înainte de începerea lucrărilor de
execuţie.
Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13-83 se stabileşte:
γ du max. P.M. – greutate volumică în stare uscată, maxima exprimată în g/cm3
Wopt P.M. – umiditatea optimă de compactare, exprimată în %.

Caracteristicile efective de compactare

5. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDAŢIE

5
La execuţia stratului de fundaţie se va trece numai după recepţionarea terenului de
bază.
Pentru începerea lucrărilor de fundaţie se vor verifica şi regla toate utilajele şi
dispozitivele necesare punerii în operă a straturilor de fundaţie.
Înainte de aşternerea agregatelor din straturile de fundaţie se vor executa lucrările
pentru drenarea apelor din fundaţie.
Se va asigura în prealabil posibilitatea evacuării apelor în afara suprafeţei de lucru.
În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatră spartă se vor lua măsuri
de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita fundaţiile, funcţie de sursa folosită, acestea
fiind consemnate în regim de şantier.

6. EXPERIMENTAREA EXECUŢIEI STRATURILOR DE FUNDAŢIE

Înainte de începerea lucrărilor antreprenorul este obligat să efectueze


experimentarea executării straturilor de fundaţie.
Experimentarea se va face pentru fundaţia din piatră spartă amestec optimal
25-63 (75) mm.
Experimentarea se va face pe tronsoane de probă (din cadrul pernelor realizate
pe axele A,E şi I) în lungime de min. 15m cu lăţimea de cel puţin 3,50m (dublul lăţimii
utilajului de compactare).
Experimentarea are ca scop stabilirea, în condiţii de execuţie curentă pe şantier, a
componentei atelierului de compactare şi a modului de acţionare a acestuia, pentru realizarea
gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, dacă grosimea prevăzută în proiect se
poate executa într-un singur strat s-au două şi reglarea utilajelor de răspândire, pentru
realizarea grosimii respective cu o suprafaţare corectă.
Compactarea de probă pe tronsoanele experimentale se va face în prezenţa inginerului,
efectuând controlul compactării prin încercări de laborator sau pe teren, după cum este cazul,
stabilite de comun acord.
În cazul în care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obţinut, antreprenorul va
trebui să realizeze o nouă încercare, după modificarea grosimii stratului sau a componenţei
utilajului de compactare folosit.
Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării şi anume:
- grosimea maximă a stratului fundaţiei ce poate fi executat pe şantier;
- condiţiile de compactare (verificarea eficacităţii utilajelor de compactare şi intensitatea
de compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare = Q/S


Q – volumul materialului pus în operă, în unitatea de timp (ore,zi,schimb), exprimat în
mc
S – suprafaţa compactată în intervalul de timp dar, exprimată în mp

În cazul când se foloseşte tandem de utilaje de acelaşi tip, suprafeţele compactate de


fiecare utilaj se cumulează.

6
Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinţă
pentru restul lucrărilor.
Caracteristicile obţinute pe sectorul experimental se vor consemna în registrul de
şantier pentru a servi la urmărirea calităţii lucrărilor ce se vor executa.

7. EXECUTAREA STRATURILOR DE FUNDAŢIE

Piatră spartă amestec optimal se aşterne cu un repartizor-finisor de asfalt, cu o


eventuală completare a cantităţii de apă, corespunzătoare umidităţii optime de compactare.
Aşternerea şi nivelarea se fac la şablon cu respectarea lăţimilor şi pantelor prevăzute în
proiect.
Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidităţii optime de compactare se
stabileşte de laboratorul de şantier ţinând seama de umiditatea agregatului şi se adaugă prin
stropire uniformă evitându-se supra umezirea locală.
Compactarea stratului de fundaţie se face cu atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental, respectându-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajelor
de compactare, tehnologia şi intensitatea Q/S de compactare.
Denivelările ce se produc în timpul compactării sau care rămân după compactarea
straturilor de fundaţie de piatră spartă amestec optimal se corectează cu material de aport şi se
recompactează.
Suprafeţele cu denivelări mai mari de 4 cm se decapează după contururi regulate, pe
toată grosimea stratului, se completează cu acelaşi tip de material, se renivelează şi apoi se
cilindrează din nou.
Este interzisă execuţia stratului de fundaţie cu piatră spartă amestec optimal îngheţată.
Este interzisă de asemenea aşternerea pernei sparte amestec optimal, pe patul acoperit
cu un strat de zăpadă sau cu pojghiţă de gheaţă.

8. CONTROLUL CALITĂŢII COMPACTĂRII STRATURILOR DE FUNDAŢIE

În timpul execuţiei straturilor de fundaţie din piatră spartă amestec optimal, se vor face
verificările şi determinările arătate în tabelul 5, cu frecvenţa menţionată în acelaşi tabel.
În ce priveşte capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundaţie aceasta se
determină prin măsurători cu deflectometru cu pârghie conform ’Normativului pentru
determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple şi semirigide’ indicativ CD 31-2002.
Laboratorul antreprenorului va ţine următoarele evidenţe privind calitatea stratului
executat:
- compoziţia granulometrică a agregatelor;
- caracteristicile optime de compactare obţinute prin metoda Proctor modificat
(umiditate,densitate,capacitate portantă);
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate,densitate,capacitate portantă).

7
Tabel 5
DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENŢE MINIME LA METODE DE
Nr.
VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE LOCUL DE PUNERE ÎN VERIFICARE
crt.
CARE SE VERIFICĂ LUCRU CONFORM
1. Încercarea Proctor modificată la începutul lucrării STAS 1913/13-83
minim 2 probe la o suprafaţă de
2. Determinarea umidităţii de compactare STAS 1913/13-83
cca. 250mp de strat
minim 3 probe la o suprafaţă
3. Determinarea grosimii stratului compactat -
200mp de strat
Verificarea realizării intensităţii de
4. zilnic -
compactare Q/S
Determinarea gradului de compactare prin Se va face in 8 puncte (de regulă STAS 1913/13-83
5.
determinarea greutăţii volumice pe teren la fiecare 50ml de şir de pernă). STAS 12288-85
Verificarea compactării prin încercarea cu minim 3 încercări la o suprafaţă
6. STAS 6400-84
piatră spartă în faţa compresorului de 2000mp
pe grosimea a 2 straturi (40-50
cm), iar un test va fi efectuat la
Determinarea capacităţii portante la nivelul
nivelul superior.
superior al stratului de fundaţie (încercare cu
7. Încercarea va fi făcută în punctele STAS 8942/3-90
Placa).
ce coincid cu intersecţiile axelor:
-toate tipurile de straturi de fundaţie
A1/A4/A8/A11/A14/E2/E4/E8/
E11/I1/I4/I8/I11/I14

9. CONDIŢII TEHNICE. REGULUI ŞI METODE DE VERIFICARE


Elemente geometrice
Grosimea stratului de fundaţie este cea din proiect.
Abaterea limită la grosime poate fi de maximum ±20mm.
Lăţimea stratului de fundaţie este cea prevăzută în proiect.
Abaterile limită la lăţime pot fi de ±5 cm.
Stratul de fundaţie va fi executat orizontal.
Abaterile limită la cotele fundaţiei, faţă de cotele din proiect pot fi ±10 mm.
Verificarea denivelărilor suprafeţei fundaţiei se efectuează cu ajutorul dreptarului de
3,00 m lungime.
În cazul apariţiei denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de
sarcini, se va face corectarea suprafeţei fundaţiei.
La realizarea pernei de piatră se vor avea în vedere atingerea următoarelor valori ale
modulului de deformatie liniară :
- după primele două straturi, E > 30000 kPa ;
- la finalul pernei, E > 70000 kPa ;
In cazul pernei din piatra sparta (de sub fundatii), se va avea in vedere ca valoarea
presiunii admisibile pe ultimul strat (in domeniul liniar) sa fie cel putin egala cu 200 kPa.

10. CONDIŢII DE COMPACTARE


Straturile de fundaţie din piatră spartă amestec optimal trebuie compactate până la
realizarea următoarelor grade de compactare minime din densitatea în stare uscată maximă
determinată prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13-83:
- 100 %, în cel puţin 95% din punctele de măsurare;
- 98%, în cel mult 5% din punctele de măsurare.
Capacitatea portantă la nivelul superior al straturilor de fundaţie se consideră realizată
dacă valorile deformaţiilor elastice măsurate, nu depăşesc valoarea deformaţiilor elastice
admisibile, care este de 1,25 mm.
8
Raportul Ev1/Ev2 (din încercarea cu placa Lukas) trebuie să fie mai mic de 1,5 pentru
realizarea unui grad de compactare bun.

9.02.2018

ÎNTOCMIT

ING. PANAINTE ANDREI

S-ar putea să vă placă și