Sunteți pe pagina 1din 3

CONTABILITATEA SUBVENŢIILOR GUVERNAMENTALE ŞI

PREZENTAREA INFORMAŢIILOR LEGATE DE ASISTENTA


GUVERNAMENTALA

Obiective: Subvenţiile guvernamentale reprezintă asistenţa acordată de guvern, sub forma unor
transferuri de resurse către o întreprindere în schimbul îndeplinirii, în perioadele trecute sau
viitoare, a anumitor condiţii legate de activitatea de exploatare a unei întreprinderi. Se exclud acele
forme de asistenţă guvernamentală cărora nu li se poate atribui în mod rezonabil o anumită valoare,
precum şi acele tranzacţii cu guvernul care nu se pot distinge de operaţiunile comerciale normale
ale unei întreprinderi.

Bibliografie:
 Luminiţa Ionescu – Contabilitatea instituţiilor publice,
Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007
 Standarde Contabile Internaţionale pentru Sectorul Public(IPSAS), Editura CECCAR,
Bucureşti, 2005

Cuvinte cheie: situatii financiare, subventii guvernamentale, asistenta guvernamentala

Rezumat
B. Aria de aplicabilitate
IAS 20 se aplică în contabilitatea şi prezentarea subvenţiilor guvernamentale, precum şi în
prezentarea altor forme de asistenţă guvernamentală.

C. Definiţii
Guvernul se referă la guvernul propriu-zis, la agenţiile guvernamentale şi la alte instituţii
similare locale, naţionale sau internaţionale.
Asistenta guvernamentala reprezintă asistenţa întreprinsă de guvern cu scopul de a acorda
beneficii economice specifice unei întreprinderi sau unei categorii de întreprinderi care îndeplinesc
anumite criterii. În contextul acestui Standard, asistenţa guvernamentală nu include beneficii oferite
indirect prin acţiunile guvernului care influenţează condiţiile economice generale, cum ar fi
provizioanele pentru infrastructura în zonele în dezvoltare sau impunerea unor constrângeri
comerciale întreprinderilor concurente.
Subvenţiile guvernamentale reprezintă asistenţa acordată de guvern, sub forma unor
transferuri de resurse către o întreprindere în schimbul îndeplinirii, în perioadele trecute sau
viitoare, a anumitor condiţii legate de activitatea de exploatare a unei întreprinderi. Se exclud acele
forme de asistenţă guvernamentală cărora nu li se poate atribui în mod rezonabil o anumită valoare,
precum şi acele tranzacţii cu guvernul care nu se pot distinge de operaţiunile comerciale normale
ale unei întreprinderi.
Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii guvernamentale pentru acordarea cărora
principala condiţie este ca întreprinderea beneficiară să cumpere, să construiască sau să
achiziţioneze active imobilizate. De asemenea, pot exista condiţii suplimentare care să
restricţioneze tipul sau amplasarea activelor, sau perioadele în care acestea urmează a fi
achiziţionate sau deţinute.

1
Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile guvernamentale diferite de cale
pentru active.
Împrumuturile nerambursabile sunt împrumuturi al căror creditor se angajează să dispenseze
debitorul de rambursarea acestora în anumite condiţii prestabilite.
Valoarea justă reprezintă suma pentru care un activ poate fi tranzacţionat de bunăvoie, între
părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat în mod obiectiv.

D. Aspecte principale
 Subvenţiile guvernamentale, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, nu se
recunosc până când nu există suficientă siguranţă că:
(a) întreprinderea va respecta condiţiile ataşate acordării lor; şi
(b) subvenţiile vor fi primite.
 Subvenţiile guvernamentale se recunosc, pe o bază sistematică, drept venit pe perioadele
corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează a le compensa. Aceste
subvenţii nu trebuie creditate direct în conturile de capital şi rezerve.
 O subvenţie guvernamentală care urmează a fi primită drept compensaţie pentru cheltuieli
sau pierderi deja suportate, sau în scopul acordării unui ajutor financiar imediat întreprinderii, fără
costuri financiare viitoare aferente, trebuie recunoscută ca venit al perioadei când devine creanţa de
înregistrat.
Subvenţii guvernamentale nemonetare
 O subvenţie guvernamentală poate lua forma unui transfer de active nemonetare, cum ar fi
pământul sau alte resurse pentru uzul întreprinderii. În acest caz este normal a se determina valoarea
justă a activului nemonetar şi a se contabiliza atât subvenţia cât şi activul la valoarea justă. Uneori
se poate utiliza o soluţie alternativă, de a înregistra atât activul cât şi subvenţia la valoarea
nominală.
Prezentarea subvenţiilor aferente activelor
 Subvenţiile guvernamentale pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă,
trebuie prezentate în bilanţ, fie ca venit amânat, fie prin deducerea subvenţiei pentru obţinerea
valorii contabile a activului.
Exemplu:
 Pentru achiziţionarea unui activ în valoare de 100.000 RON, o întreprindere beneficiază de o
subvenţie guvernamentală de 10.000 RON. Activul va fi depreciat prin metoda liniară pe o durată
de 10 ani. Înregistrarea acesteia în contabilitate se va face printr-una din următoarele metode:
(a) Prezentarea subvenţiei ca venit amânat:
Înregistrarea activului la achiziţie:
Dr. Mijloace fixe 100,000 RON
Cr. Numerar (Banca) 100,000 RON
Înregistrarea subvenţiei la primire:
Dr. Numerar 10,000 RON
Cr. Venituri amânate 10,000 RON
Înregistrarea amortizării anuale a mijlocului fix:
Dr. Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe10,000 RON
Cr. Amortizarea mijloacelor fixe 10,000 RON
Înregistrarea venitului din subvenţie (concomitent cu amortizarea mijlocului fix):
Dr. Venituri amânate din subvenţii 1,000 RON
Cr. Venituri din subvenţii 1,000 RON
(b) Deducerea subvenţiei din valoarea contabilă a activului:
Înregistrarea activului la achiziţie din care s-a dedus valoarea subvenţiei:
Dr. Mijloace fixe 90,000 RON

2
Cr. Numerar (Banca) 90,000 RON
Înregistrarea amortizării anuale a mijlocului fix:
Dr. Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe9,000 RON
Cr. Amortizarea mijloacelor fixe 9,000 RON

Prezentarea subvenţiilor aferente veniturilor


 Subvenţiile legate de venit pot fi prezentate:
(a) în creditul contului de profit şi pierdere, fie separat, fie cu titlu general cum ar fi
„Alte venituri”; sau
(b) se pot deduce în raportarea cheltuielilor aferente.
Rambursarea subvenţiilor guvernamentale
 O subvenţie guvernamentală care devine rambursabilă se înregistrează ca o ajustare a unei
estimări contabile (conform IAS 8 Profitul net sau pierderea neta a perioadei, erori fundamentale şi
modificări ale politicilor contabile).
 Rambursarea unei subvenţii aferente veniturilor se referă în primul rând la creditele amânate
neamortizate acordate ca urmare a subvenţiei. În măsura în care suma rambursată depăşeşte aceste
credite amânate, sau dacă nu există astfel de credite, suma rambursată se recunoaşte imediat ca o
cheltuială.
 Rambursarea unei subvenţii aferente activelor se înregistrează prin creşterea valorii
contabile nete a activului, sau prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă.
Amortizarea suplimentară acumulată care s-ar fi recunoscut până la momentul respectiv ca o
cheltuială în absenţa subvenţiei, trebuie recunoscută imediat ca şi cheltuială.
Prezentarea informaţiilor
 Este necesar să fie prezentate următoarele informaţii:
(a) politica contabilă adoptată pentru subvenţiile guvernamentale, inclusiv metodele de
prezentare adoptate în situaţiile financiare;
(b) natura şi extinderea subvenţiilor guvernamentale recunoscute în situaţiile financiare,
precum şi o specificare a celorlalte forme de asistenţă guvernamentală care au adus
întreprinderii beneficii directe; şi
(c) condiţii neîndeplinite şi alte situaţii neprevăzute legate de asistenţa guvernamentală
care a fost reflectat în situaţiile financiare.

F. Aspecte legate de aplicarea pentru prima dată a standardului


Societăţile care adoptă pentru prima dată acest standard trebuie:
(a) să respecte cerinţele de prezentare, când este cazul; şi
(b) fie să-şi ajusteze situaţiile financiare pentru modificarea politicii contabile în
conformitate cu IAS 8;
(c) fie să aplice prevederile contabile ale Standardului numai pentru subvenţiile sau
cotele subvenţiilor care urmează a fi primite sau rambursate după data la care acest Standard
intră în vigoare.