Sunteți pe pagina 1din 187

1

Anexă la ordinul ministrului educaţiei


naţionale nr. ________________2018

CENTRALIZATOR
PRIVIND
DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, DOMENIILE ŞI
SPECIALIZĂRILE, PROBELE DE CONCURS
VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI
DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR,
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PRECUM ŞI DISCIPLINELE PENTRU EXAMENUL
NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
2018

CULTURĂ GENERALĂ
2

Postul: Educator - Puericultor

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la
Învăţământ preuniversitar Programa -
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ
probă de concurs /
Nivelul de studii Învăţământ Învăţă- Învăţă- Disciplina pentru
Nr.
Nivel Postul PROFILUL / DOMENIUL
crt.
universitar de mânt post- mânt examenul naţional de
Specializarea scurtă durată liceal liceal definitivare în învăţământ
1. Educator - puericultor x x Educator - puericultor
2. Educatoare * x x (programa pentru concurs aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei
3. Educatoare – Învăţător * x x naţionale nr. 5453 / 2013)
4. Învăţător – Educatoare * x x /
Educator – puericultor
Învăţământ Educator - 5. Educator – Învăţător * x
PEDAGOGIC (specialitate şi didactica
antepreşcolar Puericultor
specialităţii), elemente de
pedagogie şi psihologie
6. Învăţător – Educator * x (programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

* În condiţiile în care pe parcursul studiilor candidaţii au efectuat cursuri de puericultură sau de educaţie timpurie ori au efectuat cursuri de puericultură sau de educaţie timpurie în cadrul Proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice cu terți.
3

Postul: Educatoare/Institutor pentru învăţământul preşcolar/ Profesor pentru învăţământul preşcolar

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a
Învăţământ preuniversitar
participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ Programa -
Învăţământ Învăţă- probă de concurs/ Disciplina
Nivelul de studii Învăţă-
Nr. universitar mânt pentru examenul naţional de
Nivel Postul PROFILUL / DOMENIUL mânt
crt. de scurtă post- definitivare în învăţământ
Specializarea liceal
durată liceal
1. Institutori* x
2. Institutori - învăţământ preşcolar x
3. Institutori* - învăţământ primar x
4. Institutori* - O limbă străină x
Limba şi literatura
5. Institutori* (învăţământ primar) -O limbă străină x
6. Institutori* - Muzică x
română, pedagogia
7. Institutori* - Educaţie fizică x preşcolară şi metodica
8. Institutori* - Desen x desfăşurării activităţilor
9. Institutori* - Ecologie x instructiv-educative în
10. Institutori* - Arte plastice x grădiniţa de copii
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE (programa pentru concurs aprobată prin
11. Institutori* - Religie ortodoxă x ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Educatoare/ 12. Institutori* - Religie romano-catolică x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Institutor 13. Institutori* - Religie reformată x /
pentru 14. Institutori*- Cultură fizică - euritmie x Limba română și
Învăţământ învăţământul literatura pentru copii,
15. Institutori - învăţământ preşcolar şi primar x
preşcolar preşcolar/
16. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x metodica activității
Profesor pentru
învăţământul 17. Institutori* - Limba rromani x instructiv-educative din
preşcolar 18. Institutori *- Educator de psihopedagogie specială x învățământul preșcolar,
19. Educator şi psihopedagogie specială* x pedagogie prescolară si
20. Institutori - învăţământ preşcolar x elemente de psihologie a
21. Institutori* - învăţământ primar x educației (învățământ
PEDAGOGIE preșcolar în limba
22. Institutori - învăţământ preşcolar şi primar x
română)
23. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x (programa pentru examenul naţional de
24. Educatoare x x definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
25. Educatoare - Învăţător x x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
PEDAGOGIC 26. Învăţător - Educatoare x x
27. Educator - Învăţător x
28. Învăţător - Educator x
* Este necesar un curs în domeniul psihopedagogic şi metodic specific pentru învăţământul preşcolar.

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Specializarea „Învăţător - Educator” – absolvenţi ai Şcolii Postliceale Pedagogice „Băile Herculane”;
(2) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(3) Programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare/institutor pentru învăţământul preşcolar/profesor pentru învăţământul preşcolar din unităţi de învăţământ sau la grupe cu predare
în limbile minorităţilor naţionale, candidaţii susţin proba scrisă cu subiecte mixte, în pondere egală, din programele specifice pentru concurs de limba şi literatura română şi universală pentru copii şi
metodica predării activităţilor de limba română în grădiniţele de copii cu predare în limbile minorităţilor şi de limba şi literatura maternă pentru educatoare şi metodica predării activităţilor instructiv-
educative în grădiniţa de copii, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575/2015 şi ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620/2010.
4
Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar, având înscrise pe diploma de absolvire una din
specializările din tabelul de mai sus şi absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus şi ai modulului specific
pentru învăţământul preşcolar, după caz, care au finalizat cu diplomă de licenţă şi studii universitare lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă se încadrează în funcţia didactică de profesor
pentru învăţământul preşcolar.
Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar, având înscrise pe diploma de absolvire una din
specializările din tabelul de mai sus şi absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus şi ai modulului specific
pentru învăţământul preşcolar, după caz, care au finalizat cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată se încadrează în funcţia didactică de institutor pentru învăţământul preşcolar.
Absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus şi ai modulului specific pentru învăţământul preşcolar,
după caz, se încadrează în funcţia didactică de institutor pentru învăţământul preşcolar.
Absolvenţii cu diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior şi ai unui curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic specific pentru învăţământul preşcolar se încadrează în funcţia de
institutor pentru învăţământul preşcolar.
Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus se
încadrează în funcţia de educatoare.
Disciplinele de examen pentru învăţământul preşcolar în limbile minorităţilor pentru examenul naţional de definitvare în învăţământ, conform programelor pentru examenul naţional de definitivare
în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558/2015 sunt:
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura bulgară maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba bulgară)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura cehă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ preșcolar în
limba cehă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura croată maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ preșcolar
în limba croată)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura germană maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba germană)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura italiană maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba italiană)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura maghiară maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba maghiară)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura polonă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ preșcolar
în limba polonă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura rromani maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba rromani)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura sârbă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ preșcolar
în limba sârbă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura slovacă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba slovacă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura turcă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ preșcolar
în limba turcă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura ucraineană maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba ucraineană)
5

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi Programa -
Învăţământ preuniversitar
de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Disciplina pentru
Domeniul pentru Nivelul de studii Studii
Nr. examenul naţional de
Nivel Postul Domeniul fundamental studiile universitare de
crt. definitivare în
universitare de licenţă Specializarea licenţă
învăţământ
Limba şi literatura
română, pedagogia
preşcolară şi
metodica desfăşurării
activităţilor
instructiv-educative
în grădiniţa de copii
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
/
Educatoare/Institutor Limba română și
pentru învăţământul ŞTIINŢE SOCIALE ŞI
Învăţământ ŞTIINŢE ALE literatura pentru
preşcolar/Profesor POLITICE / ŞTIINŢE 29. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar x
preşcolar pentru învăţământul SOCIALE EDUCAŢIEI copii, metodica
preşcolar
activității instructiv-
educative din
învățământul
preșcolar, pedagogie
prescolară si elemente
de psihologie a
educației (învățământ
preșcolar în limba
română)
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
6
Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare/institutor pentru învăţământul preşcolar/profesor pentru învăţământul preşcolar din unităţi de învăţământ sau la grupe cu
predare în limbile minorităţilor naţionale, candidaţii susţin proba scrisă cu subiecte mixte, în pondere egală, din programele specifice pentru concurs de limba şi literatura română şi universală pentru
copii şi metodica predării activităţilor de limba română în grădiniţele de copii cu predare în limbile minorităţilor şi de limba şi literatura maternă pentru educatoare şi metodica predării activităţilor
instructiv-educative în grădiniţa de copii, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575/2015 şi ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620/2010.
Disciplinele de examen pentru învăţământul preşcolar în limbile minorităţilor pentru examenul naţional de definitvare în învăţământ, conform programelor pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558/2015 sunt:
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura bulgară maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba bulgară)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura cehă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba cehă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura croată maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba croată)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura germană maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba germană)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura italiană maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba italiană)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura maghiară maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba maghiară)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura polonă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba polonă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura rromani maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba rromani)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura sârbă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba sârbă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura slovacă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba slovacă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura turcă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba turcă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura ucraineană maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba ucraineană).
Absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” se încadrează în funcţia didactică de profesor pentru învăţământ
preşcolar.
7
Postul: Învăţător/Institutor pentru învăţământul primar/Profesor pentru învăţământul primar
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la Programa -
Învăţământ preuniversitar
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Învăţământ Învăţământ Învăţă- Disciplina pentru
Nivelul de studii Învăţă-
universitar universitar mânt examenul naţional
Postul PROFILUL / DOMENIUL Nr. mânt
Nivel de lungă de scurtă post- de definitivare în
crt. Specializarea liceal
durată durată liceal învăţământ
Pedagogie – învăţători (studii efectuate în R. Moldova şi echivalate/recunoscute
1. x
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI în Romania)
2. Intitutori x
3. Institutori - învăţământ primar x
4. Institutori - O limbă străină x Limba si literatura
5. Institutori (învăţământ primar) - O limbă străină x română, elemente de
6. Institutori - Muzică x pedagogie şcolară şi
elemente de didactică
7. Institutori - Educaţie fizică x
generală aplicate
8. Institutori - Desen x disciplinelor din
9. Institutori - Ecologie x învăţământul primar
10. Institutori - Arte plastice x (programa pentru concurs
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 11. Institutori - Religie ortodoxă x aprobată prin ordinul
12. Institutori - Religie romano-catolică x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
Învăţător/ 13. Institutori - Religie reformată x sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ Institutor pentru 14. Institutori - Cultură fizică - euritmie x /
primar/ învăţământul 15. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x Limba și literatura
Învăţământ primar/ 16. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x română și
special Profesor pentru 17. Institutori - Limba rromani x matematică, metodica
primar * învăţământul 18. Institutori - Educator de psihopedagogie specială x predării acestora,
primar 19. Educator şi psihopedagogie specială (promoţia 2003) x pedagogie școlară și
20. Institutori - învăţământ primar x elemente de
PEDAGOGIE 21. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x psihologie a educației
22. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x (învăţământ primar
în limba română)
23. Învăţător x x (programa pentru
24. Educatoare - Învăţător x x examenul naţional de
25. Învăţător - Educatoare x x definitivare în învăţământ
26. Cântăreţi bisericeşti - Învăţători x x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi
27. Învăţători - Cântăreţi bisericeşti x x cercetării ştiinţifice nr.
PEDAGOGIC
28. Cantori - Învăţător x x 5558 / 2015)
29. Învăţător - maistru x x
30. Învăţătoare - maistră x x
31. Educator - Învăţător x
32. Învăţător - Educator x

* Învăţământ special primar în care se aplică curriculumul şcolii de masă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin.
(5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de învăţător/institutor pentru învăţământul primar/profesor pentru învăţământul primar din unităţile de învăţământ sau la clase cu predare în limbile minorităţilor
naţionale, candidaţii susţin proba scrisă cu subiecte mixte, în pondere egală, din programele specifice pentru concurs de limba şi literatura română şi universal pentru copii şi metodica predării limbii şi literaturii române pentru
minorităţi în învăţământul primar şi de limba şi literatura maternă şi metodica predării limbii şi literaturii materne în învăţământul primar, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575/2015 şi ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620/2010.

Specializările absolvenţilor colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la
diplomă direcţia de studiu în a doua specializare: limba engleză, limba franceză, limba germană, limba maghaiară, limba rromani, muzică, desen, arte plastice sau educaţie fizică se asimilează următoarelor specializări:
„Institutori-O limbă străină”; „Institutori (învăţământ primar)-O limbă străină”; „Institutori-Limba rromani”; „Institutori-Muzică”; ”Institutori-Desen”; „Institutori-Arte plastice” sau „Institutori-Educaţie fizică”, iar aceşti
absolvenţi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi institutorii cu a doua specializare.
Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Specializarea „Învăţător-Educator” – absolvenţi ai Şcolii Postliceale Pedagogice „Băile Herculane”;
(2) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(3) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, care dau dreptul de a
profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu
prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
8

Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus şi
absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus, încadraţi în învăţământul primar, care au finalizat cu diplomă de
licenţă şi studii universitare lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă se încadrează în funcţia didactică de profesor pentru învăţământul primar.
Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus şi
absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus, care au finalizat cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată
se încadrează în funcţia didactică de institutor pentru învăţământul primar.
Absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus se încadrează în funcţia didactică de institutor pentru
învăţământul primar
Absolvenţii cu diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior şi ai unui curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic specific pentru învăţământul primar se încadrează în funcţia de
institutor pentru învăţământul primar.
Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus se
încadrează în funcţia de învăţător.
Disciplinele de examen pentru învăţământul primar în limbile minorităţilor pentru examenul naţional de definitvare în învăţământ, conform programelor pentru examenul naţional de definitivare
în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558/2015 sunt:
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. bulgară maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba bulgară)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. cehă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba cehă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. croată maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba croată)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. germană maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba germană)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. italiană maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba italiană)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. maghiară maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba maghiară)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. polonă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba polonă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. rromani maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba rromani)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. sârbă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba sârbă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. slovacă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba slovacă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. turcă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba turcă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. ucraineană maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba ucraineană).
9

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi Programa -
Învăţământ preuniversitar
de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Disciplina pentru
Domeniul pentru Nivelul de studii Studii
Nr. examenul naţional de
Nivel Postul Domeniul fundamental studiile universitare
crt. definitivare în
universitare de licenţă Specializarea de licenţă
învăţământ
Limba si literatura
română, elemente
de pedagogie
şcolară şi elemente
de didactică
generală aplicate
disciplinelor din
învăţământul
primar
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
Învăţător/ ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
Învăţământ Institutor pentru
sportului nr. 5620 / 2010)
primar/ învăţământul ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ŞTIINŢE ALE /
Învăţământ primar/ POLITICE / ŞTIINŢE 33. Pedagogia
2 învăţământului primar şi preşcolar x Limba și literatura
SOCIALE EDUCAŢIEI
special Profesor pentru română și
primar * învăţământul matematică,
primar metodica predării
acestora, pedagogie
școlară și elemente
de psihologie a
educației
(învăţământ primar
în limba română)
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
* Învăţământ special primar în care se aplică curriculumul şcolii de masă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile
prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar.

Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de învăţător/institutor pentru învăţământul primar/profesor pentru învăţământul primar din unităţile de învăţământ sau la clase cu predare în
limbile minorităţilor naţionale, candidaţii susţin proba scrisă cu subiecte mixte, în pondere egală, din programele specifice pentru concurs de limba şi literatura română şi universal pentru copii şi metodica
predării limbii şi literaturii române pentru minorităţi în învăţământul primar şi de limba şi literatura maternă şi metodica predării limbii şi literaturii materne în învăţământul primar, aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575/2015.

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a
doua specializare: limba engleză, limba franceză, limba germană, limba maghaiară, limba rromani, se asimilează următoarelor specializări: „Institutori-O limbă străină”; „Institutori (învăţământ primar)-O
limbă străină”; „Institutori-Limba rromani”, iar aceşti absolvenţi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi institutorii cu a doua specializare.
10
Absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” se încadrează în funcţia didactică de profesor pentru învăţământ
preşcolar.
Disciplinele de examen pentru învăţământul primar în limbile minorităţilor pentru examenul naţional de definitvare în învăţământ, conform programelor pentru examenul naţional de definitivare
în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558/2015 sunt:
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. bulgară maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba bulgară)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. cehă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba cehă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. croată maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba croată)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. germană maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba germană)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. italiană maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba italiană)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. maghiară maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba maghiară)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. polonă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba polonă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. rromani maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba rromani)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. sârbă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba sârbă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. slovacă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba slovacă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. turcă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba turcă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. ucraineană maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba ucraineană).
11
Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE (**)
Disciplinele: Limba şi literatura română; Limbi clasice; Limbi străine/materne; Literatura universală; Comunicare profesională
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la Programa -
Învăţământ preuniversitar
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Disciplina pentru
Post/Catedră Învăţământ universitar
Nr. de lungă de scurtă examenul naţional de
(Disciplina principală PROFILUL / DOMENIUL
Nivel crt. durată durată definitivare în
de încadrare) Specializarea
învăţământ
1. Limba şi literatura română x
2. Limba şi literatura română*** x
3. Limba română x
4. Literatura universală şi comparată x
5. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura străină/maternă x
6. Limba şi literatura străină/maternă - Literatura universală şi comparată x
7. Literatura universală şi comparată - Limba străină/maternă x
8. Limba străină/maternă - Literatura universală şi comparată x
9. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura română x
10. Limba şi literatură română - Literatura universală şi comparată x
11. Filologie x
LIMBA ŞI
12. Filologie clasică x
LITERATURA
13. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x
ROMÂNĂ
14. Filologie clasică – Limba şi literatura română x
(programa pentru concurs
15. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura română x
aprobată prin ordinul
16. Filologie clasică – Limba şi literatura străină/maternă x ministrului educaţiei,
17. Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă x cercetării, tineretului şi
18. Limba şi literatura română - Limba străină/maternă x sportului nr. 5620 / 2010)
19. Limba română – Limba străină/maternă x /
Învăţământ 20. Limba şi literatura română - Balcanologie x LIMBA ŞI
21. Limba şi literatura română - Filologie balcanică x LITERATURA
liceal /
Limba şi literatura 22. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă, croată, bulgară) x ROMÂNĂ
Învăţământ FILOLOGIE
română 23. Limba şi literatura română - Etnologie x (SPECIALITATE ŞI
profesional/ 24. Biblioteconomie - Limba şi literatura română x DIDACTICA
Învăţământ 25. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura română x SPECIALITĂŢII),
gimnazial 26. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română x ELEMENTE DE
27. Limba străină/maternă - Limba şi literatura română x PEDAGOGIE ŞI
28. Limba străină/maternă - Limba română x PSIHOLOGIE
(programele pentru
29. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x
examenul naţional de
30. Limba maghiară - Limba şi literatura română x definitivare în învăţământ
31. Limba şi literatura română - Limba latină x aprobate prin ordinul
32. Limba şi literatura română - Bibliologie x ministrului educaţiei şi
33. Limba şi literatura română - Bibliologie şi ştiinţa informării x cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
34. Limba şi literatura română - Bibliologie şi biblioteconomie x
35. Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x
36. Limba şi literatura română - Ştiinţa imaginii x
37. Limba română - Limba şi literatura străină/maternă x
38. Limba şi literatura străină/maternă - Limba română x
39. Limba şi literatura română - Istorie x
40. Limba română în sincronie şi diacronie. Probleme controversate*** x
41. Filosofie - Limba şi literatura română x
FILOSOFIE
42. Pedagogie – Limba şi literatura română x
ISTORIE 43. Istorie – Limba şi literatura română x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 44. Pedagogie – Limba şi literatura română x
12
45. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română) x
46. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză) x
47. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura română x
48. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x
49. Teologie ortodoxă didactică – Litere (Limba şi literatura română) x
50. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x
Limba şi literatura 51. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura română x
TEOLOGIE
română 52. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x
53. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura română x
54. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura română) x
55. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura română) x
56. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura română x
57. Teologie adventistă - Litere (Limba şi literatura română) x
58. Teologie adventistă didactică - Limba şi literatura română x
59. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x
60. Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată x
61. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x
62. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
LIMBA ŞI
63. Limba engleză - Limba română x LITERATURA
1. Limba şi literatura română 64. Limba română – Limba engleză x ROMÂNĂ
FILOLOGIE 65. Limba şi literatura engleză - Limba română x (programa pentru concurs
2. Limba şi literatura
Limba română - Limba şi literatura engleză aprobată prin ordinul
română - Limba engleză (*) 66. x
ministrului educaţiei,
67. Limba engleză - Limba şi literatura română x cercetării, tineretului şi
68. Limba şi literatura română - Limba engleză x sportului nr. 5620 / 2010)
69. Limba şi literatura română – Studii americane x /
Învăţământ LIMBA ŞI
70. Filologie clasică – Limba şi literatura engleză x
liceal/ LITERATURA
71. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x ROMÂNĂ
Învăţământ
72. Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată x (SPECIALITATE ŞI
profesional/ DIDACTICA
Învăţământ 73. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
SPECIALITĂŢII),
gimnazial 74. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x ELEMENTE DE
1. Limba şi literatura română 75. Limba franceză - Limba română x PEDAGOGIE ŞI
FILOLOGIE 76. Limba română – Limba franceză x PSIHOLOGIE
2. Limba şi literatura 77. Limba şi literatura franceză - Limba română x (programele pentru
română - Limba franceză (*) examenul naţional de
78. Limba română - Limba şi literatura franceză x definitivare în învăţământ
79. Limba franceză - Limba şi literatura română x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
80. Limba şi literatura română - Limba franceză x cercetării ştiinţifice nr.
81. Filologie clasică – Limba şi literatura franceză x 5558 / 2015)
TEOLOGIE 82. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză) x
83. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x
84. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
85. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
1. Limba şi literatura română 86. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
87. Limba germană - Limba română x
2. Limba şi literatura română - Limba
FILOLOGIE 88. Limba română – Limba germană x
germană (*)
89. Limba şi literatura germană - Limba română x
90. Limba română - Limba şi literatura germană x
91. Limba germană - Limba şi literatura română x
92. Limba şi literatura română - Limba germană x
93. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x
1. Limba şi literatura română- Limba 94. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x
maghiară-maternă (*) 95. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
FILOLOGIE
2. Limba şi literatura română 96. Filologie clasică – Limba şi literatura maghiară x
13
97. Limba şi literatura română x
98. Limba română x
99. Literatura universală şi comparată x
100. Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă x
101. Limba română - Limba şi literatura străină/maternă x
102. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română x
103. Limba şi literatura străină/maternă - Limba română x
104. Limba română - Limba străină/maternă x
105. Limba străină/maternă - Limba română x
FILOLOGIE 106. Limba şi literatura română - Istorie x
Limba şi literatura română 107. Biblioteconomie x x
108. Bibliologie x
109. Bibliologie şi biblioteconomie x LIMBA ŞI
110. Bibliologie şi știința informării x LITERATURA
111. Bibliologie şi știința informării*** x ROMÂNĂ
112. Biblioteconomie şi știința informării*** x
(programa pentru
concurs aprobată prin
113. Bibliologie şi muzeologie x x ordinul ministrului
Învăţământ 114. Știința informării şi comunicării x educaţiei, cercetării,
115. Știința informării*** x tineretului şi sportului
profesional/
nr. 5620 / 2010)
Învăţământ FILOSOFIE 116. Psihopedagogie specială, secundar limba şi literatura română x
/
gimnazial 117. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x LIMBA ŞI
118. Limba română - Limba şi literatura engleză x LITERATURA
ROMÂNĂ
119. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x (SPECIALITATE
1. Limba şi literatura română
120. Limba şi literatura engleză - Limba română x ŞI DIDACTICA
FILOLOGIE SPECIALITĂŢII),
2. Limba şi literatura 121. Limba română - Limba engleză x
română - Limba engleză (*) ELEMENTE DE
122. Limba engleză - Limba română x PEDAGOGIE ŞI
123. Limba engleză - Limba şi literatura română x PSIHOLOGIE
(programele pentru
124. Limba şi literatura română - Limba engleză x examenul naţional de
definitivare în învăţământ
125. Limba română - Limba şi literatura franceză x aprobate prin ordinul
126. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
1. Limba şi literatura română 127. Limba şi literatura franceză - Limba română x 5558 / 2015)
FILOLOGIE 128. Limba română - Limba franceză x
2. Limba şi literatura
română - Limba franceză (*) 129. Limba franceză - Limba română x
130. Limba franceză - Limba şi literatura română x
131. Limba şi literatura română - Limba franceză x
132. Limba română - Limba şi literatura germană x
133. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
Învăţământ 1. Limba şi literatura română 134. Limba şi literatura germană - Limba română x
profesional/
FILOLOGIE 135. Limba română - Limba germană x
Învăţământ 2. Limba şi literatura română -
136. Limba germană - Limba română x
gimnazial Limba germană (*)
137. Limba germană - Limba şi literatura română x
138. Limba şi literatura română - Limba germană x
14
139. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x
140. Limbi clasice x
141. Limba şi literatura română - Limba latină x
142. Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină x
143. Limbă străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x
LIMBA LATINĂ
144. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă străină/maternă x
145. Limbă şi literatură străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x
(programa pentru concurs aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
146. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă şi literatură străină/maternă x
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
147. Limba şi literatura latină (Limbă clasică) – Limbă şi literatură străină/maternă x
FILOLOGIE /
1. Limba latină1 ) 148. Limbă şi literatură străină/maternă - Limba şi literatura latină (Limbă clasică) x
LIMBA ŞI
149. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura latină x LITERATURA
2. Limba latină - 150. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura latină x LATINĂ
Elemente de limbă 151. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura latină x (SPECIALITATE ŞI
latină şi de cultură 152. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura latină x DIDACTICA
romanică 153. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura latină x SPECIALITĂŢII),
154. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura română x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
155. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura străină/maternă x ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
156. Lingvistică romanică* x de definitivare în învăţământ aprobate
157. Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x prin ordinul ministrului educaţiei şi
TEOLOGIE 158. Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
159. Teologie romano – catolică didactică – Limba latină x
160. Istorie - Limba şi literatura latină x
ISTORIE 161. Istorie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x
FILOSOFIE 162. Filosofie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x
163. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x LIMBA GREACĂ VECHE
164. Limbi clasice x (ELINĂ)
Învăţământ
165. Limbă străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x (programa pentru concurs aprobată
liceal/ prin ordinul ministrului educaţiei,
166. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă străină/maternă x
Învăţământ FILOLOGIE cercetării, tineretului şi sportului nr.
167. Limbă şi literatură străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x
profesional/ 5620 / 2010)
168. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă şi literatură străină/maternă x
Învăţământ /
169. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura română x
gimnazial LIMBA ŞI
Limba greacă veche 170. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura străină/maternă x LITERATURA
171. Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x ELINĂ (SPECIALITATE ŞI
TEOLOGIE 172. Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x DIDACTICA
ISTORIE 173. Istorie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
FILOSOFIE 174. Filosofie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
175. Limba şi literatura română - Limba şi literatura neogreacă x LIMBA ŞI LITERATURA
176. Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura română x NEOGREACĂ
177. Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată prin
178. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura neogreacă x ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
LIMBA ŞI LITERATURA
Limba neogreacă FILOLOGIE NEOGREACĂ
(SPECIALITATE ŞI
179. Filologie clasică – Limba şi literatura neogreacă x DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015

1)
În învăţământul gimnazial:
- absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă una din specializările limba română sau limba şi literatura română îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba latină;
- absolvenţii învăţământului superior cu specializări care le conferă dreptul de a preda limba latină îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba şi literatura română.
15
180. Limba şi literatura română - Limba şi literatura neogreacă x LIMBA ŞI LITERATURA
181. Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura română x NEOGREACĂ MATERNĂ
182. Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
183. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura neogreacă x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
Învăţământ 2015)
liceal/ /
Limba LIMBA ŞI LITERATURA
Învăţământ FILOLOGIE
neogreacă NEOGREACĂ MATERNĂ
profesional/
Învăţământ 184. Filologie clasică – Limba şi literatura neogreacă x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
gimnazial SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
185. Limba şi literatura bulgară x LIMBA ŞI LITERATURA
186. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (bulgară) x BULGARĂ MATERNĂ
187. Limbi balcanice (bulgară) - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
Învăţământ 188. Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura română x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
liceal/ 189. Limba şi literatura română - Limba şi literatura bulgară x 2015)
Învăţământ Limba 190. Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura străină/maternă x /
profesional/ bulgară - FILOLOGIE 191. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura străină/maternă bulgară x LIMBA ŞI LITERATURA
Învăţământ maternă BULGARĂ MATERNĂ
gimnazial/ (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Învăţământ SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
192. Filologie clasică – Limba şi literatura bulgară x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
primar
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
193. Institutori - Limba bulgară x LIMBA ŞI LITERATURA
194. Institutori2) x BULGARĂ MATERNĂ
195. Institutori2) - învăţământ primar x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
196. Institutori (învăţământ primar) - Limba bulgară x
2015)
197. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x
/
Limba 198. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x
Învăţământ Limba si literatura română și universală
bulgară – 199. Institutori 2)- învăţământ primar x pentru copii, lb. si lit. bulgară maternă,
primar Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar
maternă1) 200. x matematica, metodica predării acestora,
x pedagogie școlară și elemente de
PEDAGOGIE psihologie a educaţiei (învăţământ primar
201. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar în limba bulgară)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
202. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă) x LIMBA ŞI LITERATURA
203. Limba şi literatura sârbă - Limba şi literatura străină/maternă x SÂRBĂ MATERNĂ
Învăţământ 204. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
205. Limba şi literatura sârbă şi croată - Limba şi literatura străină/maternă x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
liceal/
206. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă şi croată x 2015)
Învăţământ
Limba /
profesional/
sârbă- FILOLOGIE LIMBA ŞI LITERATURA
Învăţământ SÂRBĂ MATERNĂ
maternă
gimnazial/ (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Învăţământ 207. Filologie clasică – Limba şi literatura sârbă x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
primar PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1)
Orele de limba bulgară normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba bulgară.
16
208. Institutori - Limba sârbă x LIMBA ŞI
209. Institutori2) x LITERATURA
210. Institutori2) - învăţământ primar x SÂRBĂ MATERNĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
211. Institutori (învăţământ primar) - Limba sârbă x (programa pentru concurs aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei şi
212. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x
cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
213. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x
/
214. Institutori 2)- învăţământ primar x Limba si literatura română
215. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x și universală pentru copii,
Învăţământ Limba sârbă- lb. si lit. sârbă maternă,
primar maternă1) matematica, metodica
predării acestora, pedagogie
școlară și elemente de
PEDAGOGIE psihologie a educației
216. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x (învăţământ primar în limba
sârbă)
(programa pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1)
Orele de limba sârbă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba sârbă.
17
217. Limba şi literatura maghiară x
218. Limba şi literatura maghiară – Istorie x
219. Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura română x
220. Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura străină/maternă x
221. Limba şi literatura maghiară – Limba străină/maternă x
222. Limba şi literatura maghiară – Etnologie maghiară x
223. Limba şi literatura maghiară – Etnologie x
224. Limba şi literatura maghiară – Etnografie x
225. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x
FILOLOGIE 226. Limba străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x
227. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
228. Etnologie maghiară - Limba şi literatura maghiară x
Învăţământ 229. Etnologie - Limba şi literatura maghiară x
liceal/ 230. Etnografie - Limba şi literatura maghiară x
Învăţământ 231. Limbi şi literaturi străine (maghiară) x
Limba maghiară-
profesional/ 232. Traducători (maghiară) x
maternă
Învăţământ 233. Traducere – Interpretariat (maghiară) x
gimnazial/ 234. Traducere şi interpretare (maghiară) x LIMBA ŞI
Învăţământ 235. Filologie clasică – Limba şi literatura maghiară x LITERATURA
primar ISTORIE 236. Istorie – Limba şi literatura maghiară x MAGHIARĂ
GEOGRAFIE 237. Geografie – Limba şi literatura maghiară x MATERNĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 238. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x (programa pentru
concurs aprobată prin
FILOSOFIE 239. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x ordinul ministrului
240. Teologie romano-catolică – Limba şi literatura maghiară x educaţiei şi cercetării
241. Teologie romano-catolică –Litere (Limba şi literatura maghiară) x ştiinţifice nr. 5575 /
2015)
242. Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x
/
243. Teologie greco-catolică – Limba şi literatura maghiară x
TEOLOGIE LIMBA ŞI
244. Teologie greco-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x LITERATURA
245. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura maghiară x MAGHIARĂ
246. Teologie reformată – Litere (Limba şi literatura maghiară) x MATERNĂ
247. Teologie reformată - Limba şi literatura maghiară x (SPECIALITATE
ŞI DIDACTICA
Învăţământ
SPECIALITĂŢII),
profesional/ ELEMENTE DE
Învăţământ Limba maghiară- PEDAGOGIE ŞI
FILOLOGIE 248. Limba şi literatura maghiară x
gimnazial/ maternă PSIHOLOGIE
Învăţământ (programele pentru
examenul naţional de
primar definitivare în învăţământ
1. Limba maghiară- 249. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x aprobate prin ordinul
maternă – Limba şi ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
literatura română (*) FILOLOGIE 250. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x 5558 / 2015)

2. Limba maghiară-maternă 251. Filologie clasică – Limba şi literatura maghiară x


1. Limba maghiară- 252. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
maternă – Limba engleză(*)
Învăţământ FILOLOGIE
253. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x
liceal/
2. Limba maghiară-maternă
Învăţământ
1. Limba maghiară- 254. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x
profesional/
maternă – Limba
Învăţământ
franceză(*) FILOLOGIE
gimnazial 255. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
2. Limba maghiară-maternă
1. Limba maghiară- 256. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
maternă – Limba
germană(*) FILOLOGIE
257. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
2. Limba maghiară-maternă
18

258. Institutori - Limba maghiară x LIMBA ŞI


259. Institutori2) x LITERATURA
260. Institutori2) - învăţământ primar x MAGHIARĂ MATERNĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
261. Institutori (învăţământ primar) - Limba maghiară x (programa pentru concurs aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei şi
262. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x
cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
263. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x
/
264. Institutori 2)- învăţământ primar x Limba si literatura română
265. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x și universală pentru copii,
Limba x
Învăţământ lb. si lit. maghiară maternă,
maghiară-
primar matematica, metodica
maternă1)
predării acestora, pedagogie
școlară și elemente de
PEDAGOGIE psihologie a educaţiei
266. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar (învăţământ primar în limba
maghiară)
(programa pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1)
Orele de limba sârbă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba maghiară.
19
267. Limba şi literatura cehă x
268. Limba cehă x
269. Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura română x
270. Limba şi literatura română – Limba şi literatura cehă x
271. Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura străină/maternă x
272. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura cehă x
273. Limba şi literatura cehă – Limba română x
274. Limba română - Limba şi literatura cehă x
275. Limba cehă - Limba şi literatura română x
276. Limba şi literatura română - Limba cehă x
277. Limba cehă - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 278. Limba şi literatura străină/maternă - Limba cehă x
279. Limba şi literatura cehă - Limba străină/maternă x
280. Limba străină/maternă - Limba şi literatura cehă x
281. Limba cehă – Limba străină/maternă x
Învăţământ 282. Limba străină/maternă - Limba cehă x
liceal/ 283. Limbi moderne aplicate (cehă) x LIMBA ŞI
Învăţământ 284. Limbi moderne aplicate (cehă – limbă străină/maternă) x LITERATURA
profesional/ Limba cehă- 285. Limbi şi literaturi străine (cehă) x CEHĂ MATERNĂ
Învăţământ maternă 286. Traducători (cehă) x (programa pentru concurs
gimnazial/ 287. Traducere – Interpretariat (cehă) x aprobată prin ordinul
Învăţământ ministrului educaţiei şi
288. Traducere şi interpretare (cehă) x cercetării ştiinţifice nr. 5575
primar 289. Biblioteconomie – Limba şi literatura cehă x / 2015)
290. Filologie clasică – Limba şi literatura cehă x /
GEOGRAFIE 291. Geografie – Limba şi literatura cehă x LIMBA ŞI
ISTORIE 292. Istorie – Limba şi literatura cehă x LITERATURA
293. Teologie reformată - Limba şi literatura cehă x CEHĂ MATERNĂ
294. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura cehă x (SPECIALITATE
295. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura cehă x ŞI DIDACTICA
296. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura cehă x SPECIALITĂŢII),
TEOLOGIE ELEMENTE DE
297. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura cehă x
298. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura cehă x PEDAGOGIE ŞI
299. Teologie baptistă - Limba şi literatura cehă x PSIHOLOGIE
(programele pentru
300. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura cehă x examenul naţional de
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE definitivare în învăţământ
301. Jurnalistică - Limba şi literatura cehă x aprobate prin ordinul
COMUNICĂRII ministrului educaţiei şi
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 302. Pedagogie - Limba cehă x cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
FILOSOFIE 303. Pedagogie - Limba cehă x
304. Limba şi literatura cehă x
305. Limba cehă x
306. Limba şi literatura cehă – Limba şi literatura străină/maternă x
307. Limba cehă – Limba şi literatura străină/maternă x
308. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura cehă x
Învăţământ 309. Limba şi literatura străină/maternă - Limba cehă x
gimnazial/ 310. Limba cehă – Limba străină/maternă x
Învăţământ Limba cehă- 311. Limba străină/maternă - Limba cehă x
FILOLOGIE
profesional/ maternă 312. Limba şi literatura cehă – Limba şi literatura română x
Învăţământ 313. Limba cehă – Limba şi literatura română x
primar 314. Limba şi literatura română - Limba şi literatura cehă x
315. Limba şi literatura română - Limba cehă x
316. Limba şi literatura cehă – Limba română x
317. Limba cehă – Limba română x
318. Limba română - Limba şi literatura cehă x
319. Limba română - Limba cehă x
20
320. Institutori - Limba cehă x LIMBA ŞI
321. Institutori2) x LITERATURA
322. Institutori2) - învăţământ primar x CEHĂ MATERNĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
323. Institutori (învăţământ primar) - Limba cehă x (programa pentru concurs aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei şi
324. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x
cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
325. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x
/
326. Institutori 2)- învăţământ primar x Limba si literatura română
327. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x și universală pentru copii,
Învăţământ Limba cehă- lb. si lit. cehă maternă,
primar maternă1) matematica, metodica
predării acestora, pedagogie
școlară și elemente de
PEDAGOGIE psihologie a educaţiei
328. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x (învăţământ primar în limba
cehă)
(programa pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1)
Orele de limba cehă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba cehă.
21
329. Limba şi literatura croată x
330. Limba croată x
331. Limba şi literatura croată - Limba şi literatura română x
332. Limba şi literatura română – Limba şi literatura croată x
333. Limba şi literatura română – Limbi balcanice (croată) x
334. Limba şi literatura croată - Limba şi literatura străină/maternă x
335. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura croată x
336. Limba şi literatura croată – Limba română x
337. Limba română - Limba şi literatura croată x
338. Limba croată - Limba şi literatura română x
339. Limba şi literatura română - Limba croată x
340. Limba croată - Limba şi literatura străină/maternă x
341. Limba şi literatura străină/maternă - Limba croată x
FILOLOGIE
342. Limba şi literatura croată - Limba străină/maternă x
343. Limba străină/maternă - Limba şi literatura croată x
344. Limba croată – Limba străină/maternă x
345. Limba străină/maternă - Limba croată x
Învăţământ Limbi moderne aplicate (croată)
346. x LIMBA ŞI
liceal /
347. Limbi moderne aplicate (croată – limbă străină/maternă) x LITERATURA
Învăţământ
348. Limbi şi literaturi străine (croată) x CROATĂ
profesional/ Limba croată-
349. Traducători (croată) x MATERNĂ
Învăţământ maternă
gimnazial/ 350. Traducere – Interpretariat (croată) x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
Învăţământ 351. Traducere şi interpretare (croată) x ministrului educaţiei şi
primar 352. Limba şi literatura sârbă şi croată-Lima şi literatura străină/maternă x cercetării ştiinţifice nr. 5575
353. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă şi croată x / 2015)
354. Biblioteconomie – Limba şi literatura croată x /
355. Filologie clasică – Limba şi literatura croată x LIMBA ŞI
GEOGRAFIE 356. Geografie – Limba şi literatura croată x LITERATURA
ISTORIE 357. Istorie – Limba şi literatura croată x CROATĂ
358. Teologie reformată - Limba şi literatura croată x MATERNĂ
(SPECIALITATE ŞI
359. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura croată x
DIDACTICA
360. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura croată x SPECIALITĂŢII),
361. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura croată x ELEMENTE DE
TEOLOGIE
362. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura croată x PEDAGOGIE ŞI
363. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura croată x PSIHOLOGIE
(programele pentru
364. Teologie baptistă - Limba şi literatura croată x examenul naţional de
365. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura croată x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
366. Jurnalistică - Limba şi literatura croată x ministrului educaţiei şi
COMUNICĂRII cercetării ştiinţifice nr. 5558
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 367. Pedagogie - Limba croată x / 2015)
FILOSOFIE 368. Pedagogie - Limba croată x
369. Limba şi literatura croată x
370. Limba croată x
371. Limba şi literatura croată – Limba şi literatura străină/maternă x
372. Limba croată – Limba şi literatura străină/maternă x
373. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura croată x
Învăţământ 374. Limba şi literatura străină/maternă - Limba croată x
profesional/ 375. Limba croată – Limba străină/maternă x
Învăţământ Limba croată- 376. Limba străină/maternă - Limba croată x
FILOLOGIE
gimnazial/ maternă 377. Limba şi literatura croată – Limba şi literatura română x
Învăţământ 378. Limba croată – Limba şi literatura română x
primar 379. Limba şi literatura română - Limba şi literatura croată x
380. Limba şi literatura română - Limba croată x
381. Limba şi literatura croată – Limba română x
382. Limba croată – Limba română x
383. Limba română - Limba şi literatura croată x
384. Limba română - Limba croată x
22

385. Institutori - Limba croată x LIMBA ŞI


386. Institutori2) x LITERATURA
387. Institutori2) - învăţământ primar x CROATĂ MATERNĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
388. Institutori (învăţământ primar) - Limba croată x (programa pentru concurs aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei şi
389. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x
cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
390. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x
/
391. Institutori 2)- învăţământ primar x Limba si literatura română
392. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x și universală pentru copii,
Învăţământ Limba croată- lb. si lit. croată maternă,
primar maternă1) matematica, metodica
predării acestora, pedagogie
școlară și elemente de
PEDAGOGIE psihologie a educaţiei
393. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x (învăţământ primar în limba
croată)
(programa pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1)
Orele de limba croată normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba croată.
23
394. Limba şi literatura engleză x
395. Limba şi literatura engleză*** x
396. Limba engleză x
397. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
398. Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză x
399. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
400. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x
401. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura străină/maternă x
402. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura engleză x
403. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura latină x
404. Limba şi literatura engleză – Limba română x
405. Limba română - Limba şi literatura engleză x
406. Limba engleză - Limba şi literatura română x
407. Limba şi literatura română - Limba engleză x
408. Limba engleză - Limba şi literatura străină/maternă x
409. Limba şi literatura străină/maternă - Limba engleză x
410. Limba şi literatura engleză - Limba străină/maternă x
411. Limba străină/maternă - Limba şi literatura engleză x LIMBA ŞI
412. Limba engleză – Limba străină/maternă x LITERATURA
413. Limba străină/maternă - Limba engleză x ENGLEZĂ
414. Limba română - Limba engleză x (programa pentru concurs
415. Limba engleză - Limba română x aprobată prin ordinul
Învăţământ liceal / FILOLOGIE 416. Limbi moderne aplicate (engleză) x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
Învăţământ profesional/ 417. Limbi moderne aplicate (engleză – limbă străină/maternă) x
Limba engleză sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ gimnazial / Învăţământ 418. Limbi şi literaturi străine (engleză) x
special (deficienţe moderate sau uşoare)** 419. Limbi şi literaturi străine (engleză - limbă străină/maternă) x /
420. Traducători (engleză) x LIMBA ŞI
421. Traducători (engleză, limbă străină/maternă) x LITERATURA
422. Traducere – Interpretariat (engleză) x ENGLEZĂ
423. Traducere – Interpretariat (engleză, limbă străină/maternă) x (SPECIALITATE
424. Traducere şi interpretare (engleză) x ŞI DIDACTICA
425. Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină/maternă) x SPECIALITĂŢII),
426. Biblioteconomie – Limba şi literatura engleză x ELEMENTE DE
427. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura engleză x PEDAGOGIE ŞI
428. Limba engleză – Studii americane x
PSIHOLOGIE
429. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură engleză x (programele pentru
430. Limba şi literatură engleză - Literatura universală şi comparată x examenul naţional de
431. Literatura universală şi comparată - Limba engleză x definitivare în învăţământ
432. Limba engleză - Literatura universală şi comparată x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
433. Studii americane x cercetării ştiinţifice nr. 5558
434. Limba şi literatura germană – Studii americane x / 2015)
435. Limba şi literatură italiană – Studii americane x
436. Limba şi literatura spaniolă – Studii americane x
437. Filologie clasică – Limba şi literatura engleză x
438. Studii britanice si americane. Traductologie x
GEOGRAFIE 439. Geografie – Limba şi literatura engleză x
EDUCAŢIE FIZICĂ
440. Educaţie fizică şi sport – Limba şi literatura engleză x
ŞI SPORT
Învăţământ liceal/ Învăţământ Limba engleză – Geografie (*) GEOGRAFIE 441. Geografie – Limba şi literatura engleză x
profesional/
Limba engleză – Istorie (*) ISTORIE 442. Istorie – Limba şi literatura engleză x
Învăţământ gimnazial
Învăţământ liceal/Învăţământ 443. Istorie – Limba şi literatura engleză x
gimnazial / Învăţământ special
Limba engleză ISTORIE
(deficienţe moderate sau 444. Studii americane x
uşoare)**/Învăţământ profesional
Învăţământ liceal/ 1. Limba engleză- Limba 445. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
Învăţământ gimnazial/ Învăţământ maghiară-maternă (*) FILOLOGIE
446. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x
profesional 2. Limba engleză
24
447. Teologie reformată - Limba şi literatura engleză x
448. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura engleză) x
449. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura engleză x
450. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura engleză x
451. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura engleză) x
452. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura engleză x
453. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura engleză x
Limba engleză TEOLOGIE 454. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x
455. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x
456. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura engleză x
Învăţământ liceal / 457. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x
Învăţământ gimnazial / Învăţământ 458. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x
special (deficienţe moderate sau uşoare)**/ 459. Teologie baptistă - Limba şi literatura engleză x
Învăţământ profesional 460. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura engleză) x
461. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura engleză x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
462. Jurnalistică - Limba şi literatura engleză x
COMUNICĂRII LIMBA ŞI
LITERATURA
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 463. Pedagogie - Limba engleză x ENGLEZĂ
Limba engleză (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
FILOSOFIE 464. Pedagogie - Limba engleză x cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
/
465. Limba şi literatura engleză x LIMBA ŞI
466. Limba engleză x LITERATURA
467. Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura străină/maternă x ENGLEZĂ
468. Limba engleză – Limba şi literatura străină/maternă x (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA
469. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura engleză x
SPECIALITĂŢII),
470. Limba şi literatura străină/maternă – Limba engleză x
ELEMENTE DE
471. Limba engleză – Limba străină/maternă x
Învăţământ gimnazial/Învăţământ PEDAGOGIE ŞI
472. Limba străină/maternă - Limba engleză x
special (deficienţe moderate sau uşoare)**/ Limba engleză FILOLOGIE PSIHOLOGIE
473. Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română x (programele pentru
Învăţământ profesional
474. Limba engleză – Limba şi literatura română x examenul naţional de
475. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
476. Limba şi literatura română - Limba engleză x
ministrului educaţiei şi
477. Limba şi literatura engleză – Limba română x cercetării ştiinţifice nr. 5558
478. Limba engleză – Limba română x / 2015)
479. Limba română - Limba şi literatura engleză x
480. Limba română - Limba engleză x
481. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x
482. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x
483. Limba şi literatura franceză – Studii americane x
484. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x
485. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x
Învăţământ liceal / Limba franceză - Limba şi literatura engleză
1. Limba engleză – Limba 486. x
franceză (*) 487. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ gimnazial / Învăţământ FILOLOGIE
488. Limba engleză – Limba franceză x
special (deficienţe moderate sau uşoare)**/
2. Limba engleză 489. Limba franceză - Limba engleză x
Învăţământ profesional
490. Traducători (engleză, franceză) x
491. Traducere – Interpretariat (engleză, franceză) x
492. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x
493. Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x
494. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x
25
495. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x
496. Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată x
497. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x
498. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
Învăţământ liceal/ Limba engleză - Limba română
1. Limba engleză – Limba şi 499. x
Învăţământ
literatura română (*) 500. Limba română – Limba engleză x
profesional/ FILOLOGIE 501. Limba şi literatura engleză - Limba română x
Învăţământ
2. Limba engleză 502. Limba română - Limba şi literatura engleză x
gimnazial
503. Limba engleză - Limba şi literatura română x
504. Limba şi literatura română - Limba engleză x
505. Limba şi literatura română – Studii americane x
506. Filologie clasică – Limba şi literatura engleză x
507. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x
508. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
509. Limba şi literatura engleză - Limba germană x LIMBA ŞI
Învăţământ liceal/ 510. Limba şi literatura germană - Limba engleză x LITERATURA
Învăţământ 511. Limba şi literatura germană – Studii americane x ENGLEZĂ
gimnazial/ 1. Limba engleză - Limba 512. Limba engleză - Limba şi literatura germană x (programa pentru concurs
Învăţământ special germană (*) 513. Limba germană - Limba şi literatura engleză x aprobată prin ordinul
FILOLOGIE
(deficienţe moderate 514. Limba germană – Limba engleză x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
sau uşoare)**/ 2. Limba engleză 515. Limba engleză - Limba germană x sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ 516. Traducători (engleză, germană) x /
profesional 517. Traducere – Interpretariat (engleză, germană) x LIMBA ŞI
518. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x LITERATURA
519. Limbi moderne aplicate (engleză - germană) x ENGLEZĂ
520. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x (SPECIALITATE
521. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x ŞI DIDACTICA
Învăţământ 522. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x SPECIALITĂŢII),
gimnazial/ 1. Limba engleză – Limba 523. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x ELEMENTE DE
Învăţământ special franceză (*) 524. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x PEDAGOGIE ŞI
(deficienţe moderate
FILOLOGIE 525. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x PSIHOLOGIE
sau uşoare)**/ 2. Limba engleză 526. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x (programele pentru
examenul naţional de
Învăţământ 527. Limba engleză – Limba franceză x definitivare în învăţământ
profesional 528. Limba franceză - Limba engleză x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
529. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x cercetării ştiinţifice nr. 5558
530. Limba română - Limba şi literatura engleză x / 2015)
Învăţământ 1. Limba şi literatura română 531. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
profesional/ 532. Limba şi literatura engleză - Limba română x
Învăţământ 2. Limba şi literatura
FILOLOGIE 533. Limba română - Limba engleză x
gimnazial română - Limba engleză (*) 534. Limba engleză - Limba română x
535. Limba engleză - Limba şi literatura română x
536. Limba şi literatura română - Limba engleză x
537. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x
Învăţământ 538. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
gimnazial/ 1. Limba engleză - Limba 539. Limba şi literatura engleză - Limba germană x
Învăţământ special germană (*) 540. Limba şi literatura germană - Limba engleză x
FILOLOGIE
(deficienţe moderate 541. Limba engleză - Limba şi literatura germană x
sau uşoare)**/ 2. Limba engleză 542. Limba germană - Limba şi literatura engleză x
Învăţământ 543. Limba germană – Limba engleză x
profesional 544. Limba engleză - Limba germană x
26
545. Limba şi literatura franceză x
546. Limba şi literatura franceză*** x
547. Limba franceză x
548. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
549. Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză x
550. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura străină/maternă x
551. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x
552. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
553. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura franceză x
554. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura latină x
555. Limba şi literatura franceză – Limba română x
556. Limba română - Limba şi literatura franceză x
557. Limba franceză - Limba şi literatura română x
558. Limba şi literatura română - Limba franceză x
559. Limba franceză - Limba şi literatura străină/maternă x
560. Limba şi literatura străină/maternă – Limba franceză x
561. Limba şi literatura franceză - Limba străină/maternă x
562. Limba străină/maternă - Limba şi literatura franceză x LIMBA ŞI
Învăţământ liceal/ 563. Limba franceză – Limba străină/maternă x LITERATURA
Învăţământ gimnazial/ FILOLOGIE 564. Limba străină/maternă - Limba franceză x FRANCEZĂ
Învăţământ special 565. Limba română - Limba franceză x (programa pentru concurs
Limba franceză aprobată prin ordinul
(deficienţe moderate sau 566. Limba franceză - Limba română x
ministrului educaţiei,
uşoare)**/ Învăţământ 567. Limbi moderne aplicate (franceză) x cercetării, tineretului şi
profesional 568. Limbi moderne aplicate (franceză – limbă străină/maternă) x sportului nr. 5620 / 2010)
569. Limbi şi literaturi străine (franceză) x /
570. Traducători (franceză) x LIMBA ŞI
571. Traducere – Interpretariat (franceză) x LITERATURA
572. Traducere şi interpretare (franceză) x FRANCEZĂ
573. Traducători (franceză, limbă străină/maternă) x (SPECIALITATE
574. Traducere – Interpretariat (franceză, limbă străină/maternă) x ŞI DIDACTICA
575. Traducere şi interpretare (franceză, limbă străină/maternă) x SPECIALITĂŢII),
576. Biblioteconomie – Limba şi literatura franceză x ELEMENTE DE
577. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura franceză x PEDAGOGIE ŞI
578. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură franceză x PSIHOLOGIE
(programele pentru
579. Limba şi literatură franceză - Literatura universală şi comparată x examenul naţional de
580. Literatura universală şi comparată - Limba franceză x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
581. Limba franceză - Literatura universală şi comparată x ministrului educaţiei şi
582. Filologie clasică – Limba şi literatura franceză x cercetării ştiinţifice nr. 5558
583. Lingvistică romanică* x / 2015)

GEOGRAFIE 584. Geografie – Limba şi literatura franceză x


EDUCAŢIE FIZICĂ
585. Educaţie fizică şi sport – Limba şi literatura franceză x
ŞI SPORT
Limba franceză –
Învăţământ liceal/ GEOGRAFIE 586. Geografie – Limba şi literatura franceză x
Geografie (*)
Învăţământ profesional/
Limba franceză – Istorie
Învăţământ gimnazial ISTORIE 587. Istorie – Limba şi literatura franceză x
(*)
Învăţământ liceal/
Învăţământ gimnazial/
Învăţământ special
Limba franceză ISTORIE 588. Istorie – Limba şi literatura franceză x
(deficienţe moderate sau
uşoare)**/ Învăţământ
profesional
1. Limba franceză- Limba 589. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ liceal/
maghiară-maternă (*)
Învăţământ profesional/ FILOLOGIE
590. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
Învăţământ gimnazial
2. Limba franceză
27

591. Teologie reformată - Limba şi literatura franceză x


592. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura franceză) x
593. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura franceză x
594. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura franceză x
595. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura franceză) x
Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română – Limba şi
596. x
literatura franceză)
597. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ liceal/ TEOLOGIE 598. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ gimnazial/ 599. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x
Învăţământ special
Limba franceză 600. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x
(deficienţe moderate sau
601. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura franceză x
uşoare)**/ Învăţământ
profesional 602. Teologie greco - catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x
603. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x
604. Teologie baptistă - Limba şi literatura franceză x LIMBA ŞI
605. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura franceză) x LITERATURA
606. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura franceză x FRANCEZĂ
JURNALISTICĂ / (programa pentru concurs
607. Jurnalistică - Limba şi literatura franceză x
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII aprobată prin ordinul
FILOSOFIE 608. Pedagogie - Limba franceză x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 609. Pedagogie - Limba franceză x sportului nr. 5620 / 2010)
610. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x
/
611. Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată x LIMBA ŞI
612. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x LITERATURA
613. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x FRANCEZĂ
614. Limba franceză - Limba română x (SPECIALITATE
Învăţământ liceal/ 1. Limba franceză – Limba
FILOLOGIE 615. Limba română – Limba franceză x ŞI DIDACTICA
Învăţământ şi literatura română (*)
616. Limba şi literatura franceză - Limba română x SPECIALITĂŢII),
professional/
Învăţământ gimnazial 2. Limba franceză 617. Limba română - Limba şi literatura franceză x ELEMENTE DE
618. Limba franceză - Limba şi literatura română x PEDAGOGIE ŞI
619. Limba şi literatura română - Limba franceză x PSIHOLOGIE
620. Filologie clasică – Limba şi literatura franceză x (programele pentru
examenul naţional de
Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română – Limba şi definitivare în învăţământ
TEOLOGIE 621. x
literatura franceză) aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
622. Limba şi literatura franceză x cercetării ştiinţifice nr. 5558
623. Limba franceză x / 2015)
624. Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura străină/maternă x
625. Limba franceză – Limba şi literatura străină/maternă x
626. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura franceză x
627. Limba şi literatura străină/maternă - Limba franceză x
Învăţământ gimnazial/ 628. Limba franceză – Limba străină/maternă x
Învăţământ special 629. Limba străină/maternă - Limba franceză x
Limba franceză FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau 630. Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română x
uşoare)**/Învăţământ 631. Limba franceză – Limba şi literatura română x
profesional 632. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
633. Limba şi literatura română - Limba franceză x
634. Limba şi literatura franceză – Limba română x
635. Limba franceză – Limba română x
636. Limba română - Limba şi literatura franceză x
637. Limba română - Limba franceză x
28

638. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x


639. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x
640. Limba şi literatura franceză – Studii americane x
641. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x
Învăţământ liceal/ 642. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x
Învăţământ gimnazial/ 643. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x
1. Limba franceză - Limba engleză (*)
Învăţământ special 644. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x
FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau 645. Limba engleză – Limba franceză x
2. Limba franceză
uşoare)**/ Învăţământ 646. Limba franceză - Limba engleză x
profesional 647. Traducători (engleză, franceză) x
648. Traducere – Interpretariat (engleză, franceză) x
649. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x
650. Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x
651. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x
652. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x
653. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x
LIMBA ŞI
654. Limba şi literatura franceză - Limba germană x LITERATURA
655. Limba şi literatura germană - Limba franceză x FRANCEZĂ
Învăţământ liceal/ 656. Limba franceză - Limba şi literatura germană x (programa pentru concurs
Învăţământ gimnazial/ 1. Limba franceză - Limba germană aprobată prin ordinul
657. Limba germană - Limba şi literatura franceză x ministrului educaţiei,
Învăţământ special (*) cercetării, tineretului şi
FILOLOGIE 658. Limba germană – Limba franceză x
(deficienţe moderate sau sportului nr. 5620 / 2010)
659. Limba franceză - Limba germană x
uşoare)**/ Învăţământ 2. Limba franceză /
profesional 660. Traducători (franceză, germană) x
661. Traducere – Interpretariat (franceză, germană) x LIMBA ŞI
662. Traducere şi interpretare (franceză, germană) x LITERATURA
663. Limbi moderne aplicate (franceză - germană) x FRANCEZĂ
(SPECIALITATE
664. Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x
ŞI DIDACTICA
665. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x
SPECIALITĂŢII),
666. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x
ELEMENTE DE
Învăţământ gimnazial/ 667. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x PEDAGOGIE ŞI
1. Limba franceză- Limba engleză (*)
Învăţământ special 668. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x PSIHOLOGIE
FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau 669. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x (programele pentru examenul
2. Limba franceză
uşoare)**/ Învăţământ 670. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
profesional 671. Limba engleză – Limba franceză x ordinul ministrului educaţiei
672. Limba franceză - Limba engleză x şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
673. Limba română - Limba şi literatura franceză x
674. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
1. Limba franceză – Limba şi 675. Limba şi literatura franceză - Limba română x
literatura română (*)
Învăţământ gimnazial/ FILOLOGIE 676. Limba română - Limba franceză x
Învăţământ profesional 677. Limba franceză - Limba română x
2. Limba franceză
678. Limba franceză - Limba şi literatura română x
679. Limba şi literatura română - Limba franceză x
680. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x
681. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x
Învăţământ gimnazial/ 682. Limba şi literatura franceză - Limba germană x
1. Limba franceză -Limba germană (*)
Învăţământ special 683. Limba şi literatura germană - Limba franceză x
FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau 684. Limba franceză - Limba şi literatura germană x
2. Limba franceză
uşoare)**/ Învăţământ 685. Limba germană - Limba şi literatura franceză x
profesional 686. Limba germană – Limba franceză x
687. Limba franceză - Limba germană x
29
688. Limba şi literatura germană x
689. Limba şi literatura germană*** x
690. Limba germană x
691. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
692. Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană x
693. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x
694. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
695. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura latină x
696. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
697. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
698. Limba şi literatura germană – Limba română x
699. Limba română - Limba şi literatura germană x
700. Limba germană - Limba şi literatura română x
701. Limba germană - Limba română x
702. Limba română - Limba germană x LIMBA
703. Limba şi literatura română - Limba germană x GERMANĂ MODERNĂ
704. Limba germană - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată
Învăţământ liceal/ 705. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x prin ordinul ministrului educaţiei,
Învăţământ 706. Limba şi literatura germană - Limba străină/maternă x
cercetării, tineretului şi sportului
gimnazial/ nr. 5620 / 2010)
707. Limba străină/maternă - Limba şi literatura germană x
Învăţământ special FILOLOGIE /
Limba germană 708. Limba germană – Limba străină/maternă x
(deficienţe moderate LIMBA
709. Limba străină/maternă - Limba germană x
sau uşoare)**/ GERMANĂ MODERNĂ
710. Limbi moderne aplicate (germană) x (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ
profesional 711. Limbi moderne aplicate (germană - limbă străină/maternă) x DIDACTICA
712. Limbi şi literaturi străine (germană) x SPECIALITĂŢII),
713. Traducători (germană) x ELEMENTE DE
714. Traducere – Interpretariat (germană) x PEDAGOGIE ŞI
715. Traducere şi interpretare (germană) x PSIHOLOGIE
716. Traducători (germană, limbă străină/maternă) x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
717. Traducere – Interpretariat (germană, limbă străină/maternă) x învăţământ aprobate prin ordinul
718. Traducere şi interpretare (germană, limbă străină/maternă) x ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
719. Biblioteconomie – Limba şi literatura germană x
720. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura germană x
721. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură germană x
722. Limba şi literatură germană - Literatura universală şi comparată x
723. Literatura universală şi comparată - Limba germană x
724. Limba germană - Literatura universală şi comparată x
725. Studii umaniste interdisciplinare în limba germană*** x
726. Germanistica din perspectivă interdisciplinară*** x
727. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x
GEOGRAFIE 728. Geografie – Limba şi literatura germană x
Învăţământ liceal/ Limba germană –
GEOGRAFIE 729. Geografie – Limba şi literatura germană x
Învăţământ Geografie (*)
profesional/ Limba germană –
Învăţământ ISTORIE 730. Istorie – Limba şi literatura germană x
Istorie (*)
gimnazial
30
ISTORIE 731. Istorie – Limba şi literatura germană x
732. Teologie reformată - Limba şi literatura germană x
733. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura germană) x
734. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura germană x
735. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura germană x
736. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura germană) x
Învăţământ liceal/
Învăţământ gimnazial 737. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura germană x
Învăţământ special 738. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura germană x
Limba germană
(deficienţe moderate sau TEOLOGIE 739. Teologie romano - catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x
uşoare)**/ Învăţământ 740. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
profesional
741. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura germană x
742. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x LIMBA
743. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura germană x GERMANĂ
744. Teologie baptistă - Limba şi literatura germană x MODERNĂ
745. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura germană x (programa pentru concurs
746. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura germană) x aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului
Învăţământ liceal/ JURNALISTICĂ /
Învăţământ gimnazial/ 747. Jurnalistică - Limba şi literatura germană x şi sportului nr. 5620 / 2010)
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
Învăţământ special /
Limba germană FILOSOFIE 748. Pedagogie - Limba germană x
(deficienţe moderate sau LIMBA
uşoare)**/ Învăţământ SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 749. Pedagogie - Limba germană x GERMANĂ
profesional MODERNĂ
1. Limba germană 750. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ liceal/
Învăţământ DIDACTICA
2. Limba germană – FILOLOGIE SPECIALITĂŢII),
profesional/ 751. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
Învăţământ gimnazial Limba maghiară – ELEMENTE DE
maternă (*) PEDAGOGIE ŞI
752. Limba şi literatura germană x PSIHOLOGIE
753. Limba germană x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
754. Limba şi literatura germană – Limba şi literatura străină/maternă x învăţământ aprobate prin ordinul
755. Limba germană – Limba şi literatura străină/maternă x ministrului educaţiei şi cercetării
756. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

757. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x


Învăţământ gimnazial/ 758. Limba germană – Limba străină/maternă x
Învăţământ special 759. Limba străină/maternă - Limba germană x
(deficienţe moderate sau Limba germană FILOLOGIE
uşoare)**/ Învăţământ 760. Limba şi literatura germană – Limba şi literatura română x
profesional 761. Limba germană – Limba şi literatura română x
762. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
763. Limba şi literatura română - Limba germană x
764. Limba şi literatura germană – Limba română x
765. Limba germană – Limba română x
766. Limba română - Limba şi literatura germană x
767. Limba română - Limba germană x
31
768. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x
769. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
770. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
771. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
Învăţământ liceal/
1. Limba germană – Limba şi literatura română (*) 772. Limba germană - Limba română x
Învăţământ
FILOLOGIE 773. Limba română – Limba germană x
profesional
2. Limba germană 774. Limba şi literatura germană - Limba română x
Învăţământ gimnazial
775. Limba română - Limba şi literatura germană x
776. Limba germană - Limba şi literatura română x
777. Limba şi literatura română - Limba germană x
778. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x
779. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x
780. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x
781. Limba şi literatura franceză - Limba germană x
782. Limba şi literatura germană - Limba franceză x
Învăţământ liceal/ 783. Limba franceză - Limba şi literatura germană x
Învăţământ gimnazial/ LIMBA
1. Limba germană - Limba franceză (*) 784. Limba germană - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ special GERMANĂ
FILOLOGIE 785. Limba germană – Limba franceză x
(deficienţe moderate sau MODERNĂ
2. Limba germană 786. Limba franceză - Limba germană x
uşoare)**/ Învăţământ (programa pentru concurs
787. Traducători (franceză, germană) x
profesional aprobată prin ordinul
788. Traducere – Interpretariat (franceză, germană) x ministrului educaţiei,
789. Traducere şi interpretare (franceză, germană) x cercetării, tineretului şi
790. Limbi moderne aplicate (franceză - germană) x sportului nr. 5620 / 2010)

791. Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x /


792. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x LIMBA
793. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
GERMANĂ
MODERNĂ
794. Limba şi literatura germană – Studii americane x
(SPECIALITATE
795. Limba şi literatura engleză - Limba germană x
ŞI DIDACTICA
Învăţământ liceal/ 796. Limba şi literatura germană - Limba engleză x
SPECIALITĂŢII),
Învăţământ gimnazial/ 797. Limba engleză - Limba şi literatura germană x
1. Limba germană - Limba engleză (*) ELEMENTE DE
Învăţământ special 798. Limba germană - Limba şi literatura engleză x PEDAGOGIE ŞI
FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau 799. Limba germană – Limba engleză x PSIHOLOGIE
2. Limba germană
uşoare)**/ Învăţământ 800. Limba engleză - Limba germană x (programele pentru
profesional 801. Traducători (engleză, germană) x examenul naţional de
definitivare în învăţământ
802. Traducere – Interpretariat (engleză, germană) x aprobate prin ordinul
803. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
804. Limbi moderne aplicate (engleză - germană) x / 2015)
805. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
806. Limba română - Limba şi literatura germană x
807. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
Învăţământ 1. Limba germană - Limba şi literatura română (*) 808. Limba şi literatura germană - Limba română x
profesional/ FILOLOGIE 809. Limba română - Limba germană x
Învăţământ gimnazial 2. Limba germană 810. Limba germană - Limba română x
811. Limba germană - Limba şi literatura română x
812. Limba şi literatura română - Limba germană x
813. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x
814. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x
Învăţământ gimnazial/ 815. Limba şi literatura franceză - Limba germană x
1. Limba germană - Limba franceză (*)
Învăţământ profesional/ 816. Limba şi literatura germană - Limba franceză x
FILOLOGIE
Învăţământ special 817. Limba franceză - Limba şi literatura germană x
2. Limba germană
(deficienţe moderate sau 818. Limba germană - Limba şi literatura franceză x
uşoare)** 819. Limba germană – Limba franceză x
820. Limba franceză - Limba germană x
32
821. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x LIMBA
822. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x GERMANĂ
823. Limba şi literatura engleză - Limba germană x MODERNĂ
824. Limba şi literatura germană - Limba engleză x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
825. Limba engleză - Limba şi literatura germană x ministrului educaţiei,
826. Limba germană - Limba şi literatura engleză x cercetării, tineretului şi
827. Limba germană – Limba engleză x sportului nr. 5620 / 2010)
/
LIMBA
Învăţământ gimnazial/ GERMANĂ
1. Limba germană - Limba engleză (*)
Învăţământ special MODERNĂ
FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau (SPECIALITATE
2. Limba germană
uşoare)**/ Învăţământ ŞI DIDACTICA
profesional SPECIALITĂŢII),
828. Limba engleză - Limba germană x ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
33
829. Limba şi literatura germană x
830. Limba şi literatura germană*** x
831. Limba germană x
832. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
833. Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană x
834. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x
835. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
836. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura latină x
837. Limba şi literatura germană – Limba română x
838. Limba română - Limba şi literatura germană x
839. Limba germană - Limba şi literatura română x
840. Limba şi literatura română - Limba germană x
841. Limba germană - Limba şi literatura străină/maternă x
842. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x
843. Limba şi literatura germană - Limba străină/maternă x
844. Limba străină/maternă - Limba şi literatura germană x
845. Limba germană - Limba străină/maternă x
846. Limba străină/maternă - Limba germană x LIMBA ŞI
847. Limba germană - Limba română x
FILOLOGIE LITERATURA
848. Limba română - Limba germană x
849. Limbi moderne aplicate (germană) x
GERMANĂ
850. Limbi moderne aplicate (germană - limbă străină/maternă) x MATERNĂ
851. Limbi şi literaturi străine (germană) x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
852. Traducători (germană) x ministrului educaţiei şi
853. Traducere – Interpretariat (germană) x cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
854. Traducere şi interpretare (germană) x 2015)
Învăţământ 855. Traducători (germană, limbă străină/maternă) x /
liceal / 856. Traducere – Interpretariat (germană, limbă străină/maternă) x LIMBA ŞI
Învăţământ 1. Limba germană – maternă 857. Traducere şi interpretare (germană, limbă străină/maternă) x LITERATURA
profesional/ 858. Biblioteconomie – Limba şi literatura germană x GERMANĂ
Învăţământ 2. Limba germană – maternă - 859. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura germană x MATERNĂ
gimnazial/ Limba germană 860. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură germană x (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ 861. Limba şi literatură germană - Literatura universală şi comparată x
DIDACTICA
primar 862. Literatura universală şi comparată - Limba germană x
SPECIALITĂŢII),
863. Limba germană - Literatura universală şi comparată x
864. Limba şi literatură germană – Studii americane x ELEMENTE DE
865. Studii umaniste interdisciplinare în limba germană*** x PEDAGOGIE ŞI
866. Germanistica din perspectivă interdisciplinară*** x PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
867. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x
naţional de definitivare în
GEOGRAFIE 868. Geografie – Limba şi literatura germană x învăţământ aprobate prin
ISTORIE 869. Istorie – Limba şi literatura germană x ordinul ministrului educaţiei şi
870. Teologie reformată - Limba şi literatura germană x cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
871. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura germană) x
872. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura germană x
873. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura germană x
874. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura germană) x
875. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura germană x
876. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura germană x
TEOLOGIE 877. Teologie romano - catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x
878. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
879. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura germană x
880. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x
881. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
882. Teologie baptistă - Limba şi literatura germană x
883. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura germană) x
884. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura germană x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
885. Jurnalistică - Limba şi literatura germană x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 886. Pedagogie - Limba germană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 887. Pedagogie - Limba germană x
34
888. Limba şi literatura germană x LIMBA ŞI
889. Limba germană x LITERATURA
890. Limba şi literatura germană – Limba şi literatura străină/maternă x GERMANĂ
891. Limba germană -Limba şi literatura străină/maternă x MATERNĂ
892. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
893. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x ministrului educaţiei şi
894. Limba germană - Limba străină/maternă x cercetării ştiinţifice nr. 5575
895. Limba străină/maternă - Limba germană x / 2015)
Învăţământ 896. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x /
liceal/ LIMBA ŞI
897. Limba germană - Limba şi literatura română x
Învăţământ 1, Limba germană – maternă 898. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
LITERATURA
profesional/ GERMANĂ
FILOLOGIE 899. Limba şi literatura română - Limba germană x MATERNĂ
Învăţământ 2. Limba germană – maternă -
900. Limba şi literatura germană - Limba română x
gimnazial/ Limba germană (SPECIALITATE
Învăţământ 901. Limba germană – Limba română x ŞI DIDACTICA
primar 902. Limba română - Limba şi literatura germană x SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
903. Limba română - Limba germană x examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
904. Institutori - Limba germană x LIMBA ŞI
905. Institutori2) x LITERATURA
906. Institutori2) - învăţământ primar x GERMANĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE MATERNĂ
907. Institutori (învăţământ primar) - Limba germană x
908. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
909. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x ministrului educaţiei şi
910. Institutori 2)- învăţământ primar x cercetării ştiinţifice nr. 5575
911. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x / 2015)
/
x
Limba si literatura
română și universală
pentru copii, lb. si lit.
Învăţământ germană maternă,
Limba germană-maternă1)
primar matematica,
metodica predării
PEDAGOGIE acestora, pedagogie
școlară și elemente
912. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar
de psihologie a
educației
(învăţământ primar
în limba germană)
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1)
Orele de limba germană maternă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba germană.
35
913. Limba şi literatura elină x
914. Limba elină x
915. Limba şi literatura elină - Limba şi literatura română x
916. Limba şi literatura română – Limba şi literatura elină x
917. Limba şi literatura elină - Limba şi literatura străină/maternă x
918. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura elină x
919. Limba şi literatura elină – Limba română x
920. Limba română - Limba şi literatura elină x
921. Limba elină - Limba şi literatura română x
922. Limba şi literatura română - Limba elină x
923. Limba elină - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE
924. Limba şi literatura străină/maternă - Limba elină x
925. Limba şi literatura elină - Limba străină/maternă x
926. Limba străină/maternă - Limba şi literatura elină x
Limba elină – Limba străină/maternă LIMBA
Învăţământ 927. x
GREACĂ
liceal/ 928. Limba străină/maternă - Limba elină x
VECHE
Învăţământ Limba greacă 929. Limbi şi literaturi străine (elină) x
(ELINĂ)
profesional/ veche 930. Traducători (elină) x
(programa pentru
Învăţământ 931. Traducere – Interpretariat (elină) x concurs aprobată prin
gimnazial 932. Traducere şi interpretare (elină) x ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
933. Biblioteconomie – Limba şi literatura elină x tineretului şi sportului
934. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura română x nr. 5620 / 2010)
935. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura străină/maternă x /
GEOGRAFIE 936. Geografie – Limba şi literatura elină x LIMBA ŞI
ISTORIE 937. Istorie – Limba şi literatura elină x LITERATURA
938. Teologie reformată - Limba şi literatura elină x ELINĂ
(SPECIALITATE
939. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura elină x ŞI DIDACTICA
940. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura elină x SPECIALITĂŢII),
TEOLOGIE
941. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura elină x ELEMENTE DE
942. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura elină x PEDAGOGIE ŞI
943. Teologie baptistă - Limba şi literatura elină x PSIHOLOGIE
(programele pentru
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE examenul naţional de
944. Jurnalistică - Limba şi literatura elină x
COMUNICĂRII definitivare în
învăţământ aprobate prin
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 945. Pedagogie - Limba elină x ordinul ministrului
946. Limba şi literatura elină x educaţiei şi cercetării
947. Limba elină x ştiinţifice nr. 5558 /
2015
948. Limba şi literatura elină – Limba şi literatura străină/maternă x
949. Limba elină – Limba şi literatura străină/maternă x
950. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura elină x
951. Limba şi literatura străină/maternă - Limba elină x
Învăţământ 952. Limba elină – Limba străină/maternă x
profesional/ Limba greacă 953. Limba străină/maternă - Limba elină x
FILOLOGIE
Învăţământ veche 954. Limba şi literatura elină – Limba şi literatura română x
gimnazial 955. Limba elină – Limba şi literatura română x
956. Limba şi literatura română - Limba şi literatura elină x
957. Limba şi literatura română - Limba elină x
958. Limba şi literatura elină – Limba română x
959. Limba elină – Limba română x
960. Limba română - Limba şi literatura elină x
961. Limba română - Limba elină x
36
962. Limba şi literatura italiană x
963. Limba italiană x
964. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x
965. Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană x
966. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
967. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x
968. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura latină x
969. Limba şi literatura italiană – Limba română x
970. Limba română - Limba şi literatura italiană x
971. Limba italiană - Limba şi literatura română x
972. Limba şi literatura română - Limba italiană x
973. Limba italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
974. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x
975. Limba şi literatura italiană - Limba străină/maternă x LIMBA ŞI
976. Limba străină/maternă - Limba şi literatura italiană x LITERATURĂ
977. Limba italiană – Limba străină/maternă x ITALIANĂ
(programa pentru concurs
FILOLOGIE 978. Limba străină/maternă - Limba italiană x aprobată prin ordinul
979. Limba română - Limba italiană x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
980. Limba italiană - Limba română x sportului nr. 5620 / 2010)
981. Limbi moderne aplicate (italiană) x
982. Limbi moderne aplicate (italiană – limbă străină/maternă) x /
983. Limbi şi literaturi străine (italiană) x
Învăţământ 984. Traducători (italiană) x LIMBA ŞI
liceal/ LITERATURĂ
985. Traducere – Interpretariat (italiană) x
Învăţământ ITALIANĂ
Limba italiană 986. Traducere şi interpretare (italiană) x (SPECIALITATE
profesional/
Învăţământ
987. Biblioteconomie – Limba şi literatura italiană x ŞI DIDACTICA
gimnazial 988. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură italiană x SPECIALITĂŢII),
989. Limba şi literatură italiană - Literatura universală şi comparată x ELEMENTE DE
990. Literatura universală şi comparată - Limba italiană x PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
991. Limba italiană - Literatura universală şi comparată x (programele pentru
992. Limba şi literatură italiană – Studii americane x examenul naţional de
definitivare în învăţământ
993. Filologie clasică – Limba şi literatura italiană x aprobate prin ordinul
994. Lingvistică romanică* x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
GEOGRAFIE 995. Geografie – Limba şi literatura italiană x / 2015)
ISTORIE 996. Istorie – Limba şi literatura italiană x
997. Teologie reformată - Limba şi literatura italiană x
998. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura italiană x
999. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura italiană x
1000. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura italiană x
TEOLOGIE 1001. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
1002. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura italiană x
1003. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
1004. Teologie baptistă - Limba şi literatura italiană x
1005. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura italiană x
JURNALISTICĂ /
ŞTIINŢELE 1006. Jurnalistică - Limba şi literatura italiană x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1007. Pedagogie - Limba italiană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1008. Pedagogie - Limba italiană x
37
1009. Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI
1010. Limba italiană x LITERATURĂ
ITALIANĂ
1011. Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura străină/maternă x
(programa pentru concurs
1012. Limba italiană – Limba şi literatura străină/maternă x aprobată prin ordinul
1013. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
1014. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x sportului nr. 5620 / 2010)
1015. Limba italiană – Limba străină/maternă x /
1016. Limba străină/maternă - Limba italiană x LIMBA ŞI
Învăţământ 1017. Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura română x LITERATURĂ
profesional/ ITALIANĂ
Limba italiană FILOLOGIE 1018. Limba italiană – Limba şi literatura română x
Învăţământ (SPECIALITATE
1019. Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană x ŞI DIDACTICA
gimnazial
1020. Limba şi literatura română - Limba italiană x SPECIALITĂŢII),
1021. Limba şi literatura italiană – Limba română x ELEMENTE DE
1022. Limba italiană – Limba română x PEDAGOGIE ŞI
1023. Limba română - Limba şi literatura italiană x PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
1024. Limba română - Limba italiană x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
38
1025. Limba şi literatura italiană x
1026. Limba italiană x
1027. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x
1028. Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană x
1029. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
1030. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x
1031. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura latină x
1032. Limba şi literatura italiană – Limba română x
1033. Limba română - Limba şi literatura italiană x
1034. Limba italiană - Limba şi literatura română x
1035. Limba şi literatura română - Limba italiană x
1036. Limba italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
1037. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x LIMBA ŞI
1038. Limba şi literatura italiană - Limba străină/maternă x LITERATURĂ
1039. Limba străină/maternă - Limba şi literatura italiană x ITALIANĂ
1040. Limba italiană – Limba străină/maternă x MATERNĂ
(programa pentru concurs
FILOLOGIE 1041. Limba străină/maternă - Limba italiană x aprobată prin ordinul
1042. Limba română - Limba italiană x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5575
1043. Limba italiană - Limba română x / 2015)
1044. Limbi moderne aplicate (italiană) x
1045. Limbi moderne aplicate (italiană – limbă străină/maternă) x /
1046. Limbi şi literaturi străine (italiană) x
Învăţământ 1047. Traducători (italiană) x LIMBA ŞI
liceal/ LITERATURĂ
1048. Traducere – Interpretariat (italiană) x
Învăţământ ITALIANĂ
Limba italiană 1049. Traducere şi interpretare (italiană) x MATERNĂ
profesional/
Învăţământ
1050. Biblioteconomie – Limba şi literatura italiană x (SPECIALITATE
gimnazial 1051. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură italiană x ŞI DIDACTICA
1052. Limba şi literatură italiană - Literatura universală şi comparată x SPECIALITĂŢII),
1053. Literatura universală şi comparată - Limba italiană x ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
1054. Limba italiană - Literatura universală şi comparată x PSIHOLOGIE
1055. Limba şi literatură italiană – Studii americane x (programele pentru
examenul naţional de
1056. Filologie clasică – Limba şi literatura italiană x definitivare în învăţământ
1057. Lingvistică romanică* x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
GEOGRAFIE 1058. Geografie – Limba şi literatura italiană x cercetării ştiinţifice nr. 5558
ISTORIE 1059. Istorie – Limba şi literatura italiană x / 2015)
1060. Teologie reformată - Limba şi literatura italiană x
1061. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura italiană x
1062. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura italiană x
1063. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura italiană x
TEOLOGIE 1064. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
1065. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura italiană x
1066. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
1067. Teologie baptistă - Limba şi literatura italiană x
1068. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura italiană x
JURNALISTICĂ /
ŞTIINŢELE 1069. Jurnalistică - Limba şi literatura italiană x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1070. Pedagogie - Limba italiană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1071. Pedagogie - Limba italiană x
39
1072. Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI
1073. Limba italiană x LITERATURĂ
ITALIANĂ MATERNĂ
1074. Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura străină/maternă x
(programa pentru concurs
1075. Limba italiană – Limba şi literatura străină/maternă x aprobată prin ordinul ministrului
1076. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5575 / 2015)
1077. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x
/
1078. Limba italiană – Limba străină/maternă x LIMBA ŞI
Învăţământ Limba străină/maternă - Limba italiană x
1079. LITERATURĂ
profesional/ Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura română ITALIANĂ MATERNĂ
Limba italiană FILOLOGIE 1080. x
Învăţământ 1081. Limba italiană – Limba şi literatura română x (SPECIALITATE ŞI
gimnazial DIDACTICA
1082. Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană x
SPECIALITĂŢII),
1083. Limba şi literatura română - Limba italiană x ELEMENTE DE
1084. Limba şi literatura italiană – Limba română x PEDAGOGIE ŞI
1085. Limba italiană – Limba română x PSIHOLOGIE
1086. Limba română - Limba şi literatura italiană x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
1087. Limba română - Limba italiană x ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1088. Limba şi literatura japoneză x LIMBA
1089. Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura română x JAPONEZĂ
(programa pentru concurs
1090. Limba şi literatura română – Limba şi literatura japoneză x aprobată prin ordinul ministrului
1091. Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei, cercetării, tineretului
1092. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura japoneză x şi sportului nr. 5620 / 2010)

Învăţământ /
liceal/ LIMBA
JAPONEZĂ
Învăţământ Limba (SPECIALITATE ŞI
FILOLOGIE
profesional/ japoneză DIDACTICA
Învăţământ SPECIALITĂŢII),
gimnazial 1093. Limbi şi literaturi străine (japoneză) x ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1094. Limba şi literatura chineză x LIMBA CHINEZĂ
1095. Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul ministrului
1096. Limba şi literatura română – Limba şi literatura chineză x educaţiei, cercetării, tineretului
1097. Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura străină/maternă x şi sportului nr. 5620 / 2010)

Învăţământ 1098. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura chineză x /


liceal/ LIMBA CHINEZĂ
(SPECIALITATE ŞI
Învăţământ
Limba chineză FILOLOGIE DIDACTICA
profesional/ SPECIALITĂŢII),
Învăţământ ELEMENTE DE
gimnazial 1099. Limbi şi literaturi străine (chineză) x PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
40
1100. Limba şi literatura rusă x
1101. Limba rusă x
1102. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura română x
1103. Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă x
1104. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x
1105. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
1106. Limba şi literatura rusă – Limba română x
1107. Limba română - Limba şi literatura rusă x
1108. Limba rusă - Limba şi literatura română x
1109. Limba şi literatura română - Limba rusă x
1110. Limba rusă - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 1111. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x
1112. Limba şi literatura rusă - Limba străină/maternă x
1113. Limba străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
1114. Limba rusă – Limba străină/maternă x
1115. Limba străină/maternă - Limba rusă x
Învăţământ 1116. Limbi moderne aplicate (rusă) x
liceal/ 1. Limba rusă- 1117. Limbi moderne aplicate (rusă – limbă străină/maternă) x LIMBA ŞI
Învăţământ maternă 1118. Limbi şi literaturi străine (rusă) x LITERATURĂ
profesional/ 1119. Traducători (rusă) x RUSĂ MATERNĂ
Învăţământ 2. Limba rusă- 1120. Traducere – Interpretariat (rusă) x (programa pentru concurs
gimnazial maternă – Limba 1121. Traducere şi interpretare (rusă) x aprobată prin ordinul
rusă ministrului educaţiei şi
1122. Biblioteconomie – Limba şi literatura rusă x cercetării ştiinţifice nr. 5575
1123. Filologie clasică – Limba şi literatura rusă x / 2015)
GEOGRAFIE 1124. Geografie – Limba şi literatura rusă x /
ISTORIE 1125. Istorie – Limba şi literatura rusă x LIMBA ŞI
1126. Teologie reformată - Limba şi literatura rusă x LITERATURĂ
1127. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura rusă x RUSĂ MATERNĂ
1128. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura rusă x (SPECIALITATE
1129. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura rusă x ŞI DIDACTICA
1130. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura rusă x SPECIALITĂŢII),
TEOLOGIE ELEMENTE DE
1131. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x
1132. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura rusă x PEDAGOGIE ŞI
1133. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x PSIHOLOGIE
(programele pentru
1134. Teologie baptistă - Limba şi literatura rusă x examenul naţional de
1135. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura rusă x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
1136. Jurnalistică - Limba şi literatura rusă x ministrului educaţiei şi
COMUNICĂRII cercetării ştiinţifice nr. 5558
FILOSOFIE 1137. Pedagogie - Limba rusă x / 2015)
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1138. Pedagogie - Limba rusă x
1139. Limba şi literatura rusă x
1140. Limba rusă x
1141. Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura străină/maternă x
1142. Limba rusă – Limba şi literatura străină/maternă x
1143. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
Învăţământ 1. Limba rusă- 1144. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x
profesional/ maternă 1145. Limba rusă – Limba străină/maternă x
Învăţământ 1146. Limba străină/maternă - Limba rusă x
FILOLOGIE
gimnazial 2. Limba rusă- 1147. Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura română x
maternă – Limba 1148. Limba rusă – Limba şi literatura română x
rusă 1149. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rusă x
1150. Limba şi literatura română - Limba rusă x
1151. Limba şi literatura rusă – Limba română x
1152. Limba rusă – Limba română x
1153. Limba română - Limba şi literatura rusă x
1154. Limba română - Limba rusă x
41
1155. Limba şi literatura rusă x
1156. Limba rusă x
1157. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura română x
1158. Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă x
1159. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x
1160. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
1161. Limba şi literatura rusă – Limba română x
1162. Limba română - Limba şi literatura rusă x
1163. Limba rusă - Limba şi literatura română x
1164. Limba şi literatura română - Limba rusă x
1165. Limba rusă - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ liceal/ Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă
FILOLOGIE 1166. x LIMBA
Învăţământ gimnazial/Învăţământ
Limba rusă 1167. Limba şi literatura rusă - Limba străină/maternă x RUSĂ MODERNĂ
special (deficienţe moderate sau uşoare)**/
1168. Limba străină/maternă - Limba şi literatura rusă x (programa pentru
Învăţământ profesional
1169. Limba rusă – Limba străină/maternă x concurs aprobată prin
1170. Limba străină/maternă - Limba rusă x ordinul ministrului
Limbi moderne aplicate (rusă) educaţiei, cercetării,
1171. x
tineretului şi sportului
1172. Limbi moderne aplicate (rusă – limbă străină/maternă) x nr. 5620 / 2010)
1173. Limbi şi literaturi străine (rusă) x
1174. Traducători (rusă) x /
1175. Traducere – Interpretariat (rusă) x
1176. Traducere şi interpretare (rusă) x LIMBA ŞI
1177. Biblioteconomie – Limba şi literatura rusă x LITERATURA
Filologie clasică – Limba şi literatura rusă
RUSĂ MODERNĂ
1178. x
(SPECIALITATE
GEOGRAFIE 1179. Geografie – Limba şi literatura rusă x
ŞI DIDACTICA
Învăţământ liceal/ Învăţământ Limba rusă – Geografie (*) GEOGRAFIE 1180. Geografie – Limba şi literatura rusă x
SPECIALITĂŢII),
profesional/
Limba rusă – Istorie (*) ISTORIE 1181. Istorie – Limba şi literatura rusă x ELEMENTE DE
Învăţământ gimnazial
PEDAGOGIE ŞI
ISTORIE 1182. Istorie – Limba şi literatura rusă x
PSIHOLOGIE
1183. Teologie reformată - Limba şi literatura rusă x (programele pentru
1184. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura rusă) x examenul naţional de
1185. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura rusă x definitivare în
Teologie ortodoxă - Limba şi literatura rusă învăţământ aprobate prin
1186. x
ordinul ministrului
1187. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura rusă) x educaţiei şi cercetării
1188. Teologie ortodoxă didactică- Limba şi literatura rusă x ştiinţifice nr. 5558 /
1189. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura rusă x 2015)
Învăţământ liceal/ TEOLOGIE 1190. Teologie romano - catolică - Litere (Limba şi literatura rusă) x
Învăţământ gimnazial/Învăţământ 1191. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x
Limba rusă
special(deficienţe moderate sau uşoare)**/ 1192. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura rusă x
Învăţământ profesional 1193. Teologie greco - catolică - Litere (Limba şi literatura rusă) x
1194. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x
1195. Teologie baptistă - Limba şi literatura rusă x
1196. Teologie baptistă – Litere (Limba şi literatura rusă) x
1197. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura rusă x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
1198. Jurnalistică - Limba şi literatura rusă x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1199. Pedagogie - Limba rusă x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1200. Pedagogie - Limba rusă x
42
1201. Limba şi literatura rusă x LIMBA
1202. Limba rusă x RUSĂ MODERNĂ
1203. Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru
1204. Limba rusă – Limba şi literatura străină/maternă x concurs aprobată prin
1205. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
1206. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x tineretului şi sportului
1207. Limba rusă – Limba străină/maternă x nr. 5620 / 2010)
1208. Limba străină/maternă - Limba rusă x /
1209. Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura română x LIMBA ŞI
1210. Limba rusă – Limba şi literatura română x LITERATURA
1211. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rusă x RUSĂ MODERNĂ
Învăţământ gimnazial / Învăţământ Limba şi literatura română - Limba rusă (SPECIALITATE
Limba rusă FILOLOGIE 1212. x
special (deficienţe moderate sau uşoare)**/ ŞI DIDACTICA
1213. Limba şi literatura rusă – Limba română x
Învăţământ profesional SPECIALITĂŢII),
1214. Limba rusă – Limba română x
1215. Limba română - Limba şi literatura rusă x ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în
1216. Limba română - Limba rusă x învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
43
1217. Limba şi literatura portugheză x
1218. Limba portugheză x
1219. Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura română x
1220. Limba şi literatura română – Limba şi literatura portugheză x
1221. Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x
1222. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x
1223. Limba şi literatura portugheză – Limba română x
1224. Limba română - Limba şi literatura portugheză x
1225. Limba portugheză - Limba şi literatura română x
1226. Limba şi literatura română - Limba portugheză x
1227. Limba portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x
1228. Limba şi literatura străină/maternă - Limba portugheză x
FILOLOGIE 1229. Limba şi literatura portugheză - Limba străină/maternă x
1230. Limba străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x
1231. Limba portugheză – Limba străină/maternă x
1232. Limba străină/maternă - Limba portugheză x
1233. Limba portugheză – Limba română x LIMBA ŞI
Învăţământ 1234. Limba română - Limba portugheză x LITERATURĂ
liceal/ 1235. Limbi moderne aplicate (portugheză) x PORTUGHEZĂ
Învăţământ Limba 1236. Limbi moderne aplicate (portugheză – limbă străină/maternă) x (programa pentru
concurs aprobată prin
profesional/ portugheză 1237. Limbi şi literaturi străine (portugheză) x ordinul ministrului
Învăţământ 1238. Traducători (portugheză) x educaţiei şi cercetării
gimnazial 1239. Traducere – Interpretariat (portugheză) x nr. 5287 / 2004)
1240. Traducere şi interpretare (portugheză) x
1241. Biblioteconomie – Limba şi literatura portugheză x /
1242. Filologie clasică – Limba şi literatura portugheză x
LIMBA ŞI
GEOGRAFIE 1243. Geografie – Limba şi literatura portugheză x LITERATURĂ
ISTORIE 1244. Istorie – Limba şi literatura portugheză x PORTUGHEZĂ
1245. Teologie reformată - Limba şi literatura portugheză x (SPECIALITATE
1246. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura portugheză x ŞI DIDACTICA
1247. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura portugheză x SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
1248. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura portugheză x PEDAGOGIE ŞI
TEOLOGIE
1249. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura portugheză x PSIHOLOGIE
1250. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura portugheză x (programele pentru
examenul naţional de
1251. Teologie baptistă - Limba şi literatura portugheză x definitivare în
1252. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura portugheză x învăţământ aprobate prin
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE ordinul ministrului
1253. Jurnalistică - Limba şi literatura portugheză x educaţiei şi cercetării
COMUNICĂRII ştiinţifice nr. 5558 /
FILOSOFIE 1254. Pedagogie - Limba portugheză x 2015)
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1255. Pedagogie - Limba portugheză x
1256. Limba şi literatura portugheză x
1257. Limba portugheză x
1258. Limba şi literatura portugheză – Limba şi literatura străină/maternă x
1259. Limba portugheză – Limba şi literatura străină/maternă x
1260. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x
1261. Limba şi literatura străină/maternă - Limba portugheză x
Învăţământ 1262. Limba portugheză – Limba străină/maternă x
profesional/ Limba 1263. Limba străină/maternă - Limba portugheză x
FILOLOGIE
Învăţământ portugheză 1264. Limba şi literatura portugheză – Limba şi literatura română x
gimnazial 1265. Limba portugheză – Limba şi literatura română x
1266. Limba şi literatura română - Limba şi literatura portugheză x
1267. Limba şi literatura română - Limba portugheză x
1268. Limba şi literatura portugheză – Limba română x
1269. Limba portugheză – Limba română x
1270. Limba română - Limba şi literatura portugheză x
1271. Limba română - Limba portugheză x
44
1272. Limba şi literatura rromani x
1273. Limba rromani x
1274. Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română x
1275. Limba şi literatura română – Limba şi literatura rromani x
1276. Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ 1277. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rromani x
liceal/ 1278. Limba şi literatura rromani – Limba română x
Învăţământ 1279. Limba română - Limba şi literatura rromani x LIMBA ŞI
Limba LITERATURĂ
profesional/ FILOLOGIE 1280. Limba rromani - Limba şi literatura română x
rromani-
Învăţământ Limba şi literatura română - Limba rromani x RROMANI MATERNĂ
maternă 1281.
(programa pentru concurs aprobată
gimnazial/ 1282. Limba rromani - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ prin ordinul ministrului educaţiei,
1283. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rromani x cercetării, tineretului şi sportului
primar 1284. Limba şi literatura rromani - Limba străină/maternă x nr. 5620 / 2010)
/
1285. Limba străină/maternă - Limba şi literatura rromani x
LIMBA ŞI
1286. Limba rromani – Limba străină/maternă x LITERATURĂ
1287. Limba străină/maternă - Limba rromani x RROMANI MATERNĂ
1288. Limbi şi literaturi străine (rromani) x (SPECIALITATE ŞI
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1289. Pedagogie - Limba rromani x DIDACTICA
1290. Limba şi literatura rromani x SPECIALITĂŢII),
1291. Limba rromani x ELEMENTE DE
1292. Limba şi literatura rromani – Limba şi literatura străină/maternă x PEDAGOGIE ŞI
1293. Limba rromani – Limba şi literatura străină/maternă x PSIHOLOGIE
1294. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rromani x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în învăţământ
Învăţământ 1295. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rromani x aprobate prin ordinul ministrului
profesional/ 1296. Limba rromani – Limba străină/maternă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
Limba 5558 / 2015)
Învăţământ 1297. Limba străină/maternă - Limba rromani x
rromani- FILOLOGIE
gimnazial/ 1298. Limba şi literatura rromani – Limba şi literatura română x
maternă
Învăţământ 1299. Limba rromani – Limba şi literatura română x
primar 1300. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rromani x
1301. Limba şi literatura română - Limba rromani x
1302. Limba şi literatura rromani – Limba română x
1303. Limba rromani – Limba română x
1304. Limba română - Limba şi literatura rromani x
1305. Limba română - Limba rromani x
1306. Institutori - Limba rromani x LIMBA ŞI
1307. Institutori2) x LITERATURĂ
1308. Institutori2) - învăţământ primar x RROMANI MATERNĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
1309. Institutori (învăţământ primar) - Limba rromani x (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
1310. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x tineretului şi sportului nr. 5620 /
1311. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x 2010)
1312. Institutori 2)- învăţământ primar x /

1313. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x Limba si literatura română


Limba și universală pentru copii,
x
Învăţământ lb. si lit. rromani maternă,
rromani-
primar matematica, metodica
maternă1)
predării acestora, pedagogie
școlară și elemente de
PEDAGOGIE
psihologie a educaţiei
1314. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar
(învăţământ primar în limba
rromani)
(programa pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1)
Orele de limba rromani normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba rromani.
45
1315. Limba şi literatura ucraineană x
1316. Limba ucraineană x
1317. Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura română x
1318. Limba şi literatura română – Limba şi literatura ucraineană x
1319. Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă x
1320. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x
1321. Limba şi literatura ucraineană – Limba română x
1322. Limba română - Limba şi literatura ucraineană x
1323. Limba ucraineană - Limba şi literatura română x
1324. Limba şi literatura română - Limba ucraineană x
1325. Limba ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 1326. Limba şi literatura străină/maternă - Limba ucraineană x
1327. Limba şi literatura ucraineană - Limba străină/maternă x
1328. Limba străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x
1329. Limba ucraineană – Limba străină/maternă x LIMBA ŞI
Învăţământ 1330. Limba străină/maternă - Limba ucraineană x LITERATURĂ
liceal/ 1331. Limbi moderne aplicate (ucraineană) x UCRAINEANĂ
Învăţământ 1332. Limbi moderne aplicate (ucraineană – limbă străină/maternă) x MATERNĂ
Limba
profesional/ 1333. Limbi şi literaturi străine (ucraineană) x (programa pentru concurs
ucraineană - aprobată prin ordinul
Învăţământ 1334. Traducători (ucraineană) x
maternă ministrului educaţiei şi
gimnazial/ 1335. Traducere – Interpretariat (ucraineană) x cercetării ştiinţifice nr. 5575
Învăţământ 1336. Traducere şi interpretare (ucraineană) x / 2015)
primar 1337. Biblioteconomie – Limba şi literatura ucraineană x
/
1338. Filologie clasică – Limba şi literatura ucraineană x LIMBA ŞI
GEOGRAFIE 1339. Geografie – Limba şi literatura ucraineană x LITERATURĂ
ISTORIE 1340. Istorie – Limba şi literatura ucraineană x UCRAINEANĂ
1341. Teologie reformată - Limba şi literatura ucraineană x MATERNĂ
1342. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura ucraineană x (SPECIALITATE
1343. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura ucraineană x ŞI DIDACTICA
1344. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura ucraineană x SPECIALITĂŢII),
TEOLOGIE
1345. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura ucraineană x ELEMENTE DE
1346. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura ucraineană x PEDAGOGIE ŞI
1347. Teologie baptistă - Limba şi literatura ucraineană x PSIHOLOGIE
1348. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura ucraineană x (programele pentru
examenul naţional de
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE definitivare în învăţământ
1349. Jurnalistică - Limba şi literatura ucraineană x
COMUNICĂRII aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
FILOSOFIE 1350. Pedagogie - Limba ucraineană x cercetării ştiinţifice nr. 5558
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1351. Pedagogie - Limba ucraineană x / 2015)
1352. Limba şi literatura ucraineană x
1353. Limba ucraineană x
1354. Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura străină/maternă x
1355. Limba ucraineană – Limba şi literatura străină/maternă x
1356. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x
Învăţământ 1357. Limba şi literatura străină/maternă - Limba ucraineană x
profesional/ 1358. Limba ucraineană – Limba străină/maternă x
Limba
Învăţământ 1359. Limba străină/maternă - Limba ucraineană x
ucraineană- FILOLOGIE
gimnazial/ 1360. Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura română x
maternă
Învăţământ 1361. Limba ucraineană – Limba şi literatura română x
primar 1362. Limba şi literatura română - Limba şi literatura ucraineană x
1363. Limba şi literatura română - Limba ucraineană x
1364. Limba şi literatura ucraineană – Limba română x
1365. Limba ucraineană – Limba română x
1366. Limba română - Limba şi literatura ucraineană x
1367. Limba română - Limba ucraineană x
46
1368. Institutori - Limba ucraineană x LIMBA ŞI
1369. Institutori2) x LITERATURĂ
1370. Institutori2) - învăţământ primar x UCRAINEANĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE MATERNĂ
1371. Institutori (învăţământ primar) - Limba ucraineană x
1372.
2)
Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x (programa pentru concurs
2) aprobată prin ordinul
1373. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x ministrului educaţiei şi
1374. Institutori 2)- învăţământ primar x cercetării ştiinţifice nr. 5575
2) / 2015)
1375. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x
/
x
Limba si literatura
română și universală
Limba pentru copii, lb. si lit.
Învăţământ
ucraineană- ucraineană maternă,
primar
maternă1) matematica, metodica
predării acestora,
PEDAGOGIE pedagogie școlară și
2)
1376. Institutori – învăţământ preprimar şi primar elemente de
psihologie a educației
(învăţământ primar în
limba ucraineană)
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1)
Orele de limba ucraineană normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba ucraineană.
47

1377. Limba şi literatura polonă x


1378. Limba polonă x
1379. Limba şi literatura polonă - Limba şi literatura română x
1380. Limba şi literatura română – Limba şi literatura polonă x
1381. Limba şi literatura polonă - Limba şi literatura străină/maternă x
1382. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura polonă x
1383. Limba şi literatura polonă – Limba română x
1384. Limba română - Limba şi literatura polonă x
1385. Limba polonă - Limba şi literatura română x
1386. Limba şi literatura română - Limba polonă x
1387. Limba polonă - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 1388. Limba şi literatura străină/maternă - Limba polonă x
1389. Limba şi literatura polonă - Limba străină/maternă x
1390. Limba străină/maternă - Limba şi literatura polonă x
1391. Limba polonă – Limba străină/maternă x
LIMBA ŞI
1392. Limba străină/maternă - Limba polonă x LITERATURĂ
Învăţământ 1393. Limbi moderne aplicate (polonă) x
liceal/ POLONĂ
1394. Limbi moderne aplicate (polonă – limbă străină/maternă) x MATERNĂ
Învăţământ
1395. Limbi şi literaturi străine (polonă) x (programa pentru concurs
profesional/ Limba polonă-
1396. Traducători (polonă) x aprobată prin ordinul
Învăţământ maternă ministrului educaţiei şi
gimnazial/
1397. Traducere – Interpretariat (polonă) x cercetării ştiinţifice nr. 5575
Învăţământ 1398. Traducere şi interpretare (polonă) x / 2015)
primar 1399. Biblioteconomie – Limba şi literatura polonă x
1400. Filologie clasică – Limba şi literatura polonă x /
GEOGRAFIE 1401. Geografie – Limba şi literatura polonă x
ISTORIE 1402. Istorie – Limba şi literatura polonă x LIMBA ŞI
1403. Teologie reformată - Limba şi literatura polonă x LITERATURĂ
1404. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura polonă x POLONĂ
1405. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura polonă x MATERNĂ
1406. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura polonă x (SPECIALITATE
TEOLOGIE 1407. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura polonă x ŞI DIDACTICA
1408. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura polonă x SPECIALITĂŢII),
1409. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura polonă x ELEMENTE DE
1410. Teologie baptistă - Limba şi literatura polonă x PEDAGOGIE ŞI
1411. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura polonă x PSIHOLOGIE
(programele pentru
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE examenul naţional de
1412. Jurnalistică - Limba şi literatura polonă x
COMUNICĂRII definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
FILOSOFIE 1413. Pedagogie - Limba polonă x ministrului educaţiei şi
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1414. Pedagogie - Limba polonă x cercetării ştiinţifice nr. 5558
1415. Limba şi literatura polonă x / 2015)

1416. Limba polonă x


1417. Limba şi literatura polonă – Limba şi literatura străină/maternă x
1418. Limba polonă – Limba şi literatura străină/maternă x
1419. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura polonă x
Învăţământ 1420. Limba şi literatura străină/maternă - Limba polonă x
profesional/ 1421. Limba polonă – Limba străină/maternă x
Învăţământ Limba polonă- 1422. Limba străină/maternă - Limba polonă x
FILOLOGIE
gimnazial/ maternă 1423. Limba şi literatura polonă – Limba şi literatura română x
Învăţământ 1424. Limba polonă – Limba şi literatura română x
primar 1425. Limba şi literatura română - Limba şi literatura polonă x
1426. Limba şi literatura română - Limba polonă x
1427. Limba şi literatura polonă – Limba română x
1428. Limba polonă – Limba română x
1429. Limba română - Limba şi literatura polonă x
1430. Limba română - Limba polonă x
48
1431. Institutori - Limba polonă x LIMBA ŞI
1432. Institutori2) x LITERATURĂ
1433. Institutori2) - învăţământ primar x POLONĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE MATERNĂ
1434. Institutori (învăţământ primar) - Limba polonă x
1435.
2)
Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
1436. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x ministrului educaţiei şi
2)
1437. Institutori - învăţământ primar x cercetării ştiinţifice nr. 5575
2) / 2015)
1438. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x
/
Limba si literatura
română și universală
Învăţământ Limba polonă- pentru copii, lb. si lit.
primar maternă1) polonă maternă,
matematica, metodica
predării acestora,
PEDAGOGIE pedagogie școlară și
2)
1439. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x elemente de
psihologie a educaţiei
(învăţământ primar în
limba polonă)
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1)
Orele de limba polonă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba polonă.
49
1440. Limba şi literatura slovacă x
1441. Limba slovacă x
1442. Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura română x
1443. Limba şi literatura română – Limba şi literatura slovacă x
1444. Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura străină/maternă x
1445. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x
1446. Limba şi literatura slovacă – Limba română x
1447. Limba română - Limba şi literatura slovacă x
1448. Limba slovacă - Limba şi literatura română x
1449. Limba şi literatura română - Limba slovacă x
1450. Limba slovacă - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 1451. Limba şi literatura străină/maternă - Limba slovacă x
1452. Limba şi literatura slovacă - Limba străină/maternă x
1453. Limba străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x LIMBA ŞI
1454. Limba slovacă – Limba străină/maternă x LITERATURĂ
Învăţământ 1455. Limba străină/maternă - Limba slovacă x SLOVACĂ
liceal/ 1456. Limbi moderne aplicate (slovacă) x MATERNĂ
Învăţământ 1457. Limbi moderne aplicate (slovacă – limbă străină/maternă) x (programa pentru concurs
profesional/ Limba slovacă- 1458. Limbi şi literaturi străine (slovacă) x (programa pentru concurs
Învăţământ maternă 1459. Traducători (slovacă) x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi
gimnazial/ 1460. Traducere – Interpretariat (slovacă) x cercetării ştiinţifice nr. 5575
Învăţământ 1461. Traducere şi interpretare (slovacă) x / 2015)
primar 1462. Biblioteconomie – Limba şi literatura slovacă x
1463. Filologie clasică – Limba şi literatura slovacă x
/
GEOGRAFIE 1464. Geografie – Limba şi literatura slovacă x LIMBA ŞI
ISTORIE 1465. Istorie – Limba şi literatura slovacă x LITERATURĂ
1466. Teologie reformată - Limba şi literatura slovacă x SLOVACĂ
1467. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura slovacă x MATERNĂ
1468. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura slovacă x (SPECIALITATE
1469. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura slovacă x ŞI DIDACTICA
TEOLOGIE
1470. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura slovacă x SPECIALITĂŢII),
1471. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura slovacă x ELEMENTE DE
1472. Teologie baptistă - Limba şi literatura slovacă x PEDAGOGIE ŞI
1473. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura slovacă x PSIHOLOGIE
(programele pentru
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
1474. Jurnalistică - Limba şi literatura slovacă x examenul naţional de
COMUNICĂRII definitivare în învăţământ
FILOSOFIE 1475. Pedagogie - Limba slovacă x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1476. Pedagogie - Limba slovacă x cercetării ştiinţifice nr. 5558
1477. Limba şi literatura slovacă x / 2015)
1478. Limba slovacă x
1479. Limba şi literatura slovacă – Limba şi literatura străină/maternă x
1480. Limba slovacă – Limba şi literatura străină/maternă x
1481. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x
Învăţământ 1482. Limba şi literatura străină/maternă - Limba slovacă x
profesional/ 1483. Limba slovacă – Limba străină/maternă x
Învăţământ Limba slovacă- 1484. Limba străină/maternă - Limba slovacă x
FILOLOGIE
gimnazial/ maternă 1485. Limba şi literatura slovacă – Limba şi literatura română x
Învăţământ 1486. Limba slovacă – Limba şi literatura română x
primar 1487. Limba şi literatura română - Limba şi literatura slovacă x
1488. Limba şi literatura română - Limba slovacă x
1489. Limba şi literatura slovacă – Limba română x
1490. Limba slovacă – Limba română x
1491. Limba română - Limba şi literatura slovacă x
1492. Limba română - Limba slovacă x
50
1493. Institutori - Limba slovacă x LIMBA ŞI
1494. Institutori2) x LITERATURĂ
1495. Institutori2) - învăţământ primar x SLOVACĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE MATERNĂ
1496. Institutori (învăţământ primar) - Limba slovacă x
1497.
2)
Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x (programa pentru concurs
2) aprobată prin ordinul
1498. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x ministrului educaţiei şi
2)
1499. Institutori - învăţământ primar x cercetării ştiinţifice nr. 5575
2) / 2015)
1500. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x
/
Limba si literatura
română și universală
Limba pentru copii, lb. si lit.
Învăţământ slovacă maternă,
slovacă-
primar matematica,
maternă1)
metodica predării
PEDAGOGIE acestora, pedagogie
2) școlară și elemente
1501. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x
de psihologie a
educaţiei (învăţământ
primar în limba
slovacă)
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1)
Orele de limba slovacă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba slovacă.
51
1502. Limba şi literatura spaniolă x
1503. Limba spaniolă x
1504. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura română x
1505. Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă x
1506. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x
1507. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x
1508. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura latină x
1509. Limba şi literatura spaniolă – Limba română x
1510. Limba română - Limba şi literatura spaniolă x
1511. Limba spaniolă - Limba şi literatura română x
1512. Limba şi literatura română - Limba spaniolă x
1513. Limba spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x
1514. Limba şi literatura străină/maternă - Limba spaniolă x
1515. Limba şi literatura spaniolă - Limba străină/maternă x
1516. Limba străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x
LIMBA ŞI
1517. Limba spaniolă – Limba străină/maternă x LITERATURĂ
FILOLOGIE
1518. Limba străină/maternă - Limba spaniolă x SPANIOLĂ
1519. Limba spaniolă – Limba română x (programa pentru concurs
1520. Limba română - Limba spaniolă x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
1521. Limbi moderne aplicate (spaniolă) x cercetării, tineretului şi
1522. Limbi moderne aplicate (spaniolă – limbă străină/maternă) x sportului nr. 5620 / 2010)

1523. Limbi şi literaturi străine (spaniolă) x /


Învăţământ 1524. Traducători (spaniolă) x LIMBA ŞI
liceal/ LITERATURĂ
1525. Traducere – Interpretariat (spaniolă) x
Învăţământ SPANIOLĂ
Limba spaniolă 1526. Traducere şi interpretare (spaniolă) x (SPECIALITATE ŞI
profesional/
Învăţământ
1527. Biblioteconomie – Limba şi literatura spaniolă x DIDACTICA
gimnazial
1528. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura spaniolă x SPECIALITĂŢII),
1529. Limba şi literatură spaniolă - Literatura universală şi comparată x ELEMENTE DE
1530. Literatura universală şi comparată - Limba spaniolă x PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
1531. Limba spaniolă - Literatura universală şi comparată x (programele pentru examenul
1532. Limba şi literatura spaniolă – Studii americane x naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
1533. Filologie clasică – Limba şi literatura spaniolă x ordinul ministrului educaţiei şi
1534. Lingvistică romanică* x cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
GEOGRAFIE 1535. Geografie – Limba şi literatura spaniolă x
ISTORIE 1536. Istorie – Limba şi literatura spaniolă x
1537. Teologie reformată - Limba şi literatura spaniolă x
1538. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura spaniolă x
1539. Teologie ortodoxă didactică- Limba şi literatura spaniolă x
1540. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura spaniolă x
TEOLOGIE 1541. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura spaniolă x
1542. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura spaniolă x
1543. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura spaniolă x
1544. Teologie baptistă - Limba şi literatura spaniolă x
1545. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura spaniolă x
JURNALISTICĂ /
ŞTIINŢELE 1546. Jurnalistică - Limba şi literatura spaniolă x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1547. Pedagogie - Limba spaniolă x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1548. Pedagogie - Limba spaniolă x
52

1549. Limba şi literatura spaniolă x LIMBA ŞI


1550. Limba spaniolă x LITERATURĂ
SPANIOLĂ
1551. Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura străină/maternă x
(programa pentru concurs
1552. Limba spaniolă – Limba şi literatura străină/maternă x aprobată prin ordinul
1553. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
1554. Limba şi literatura străină/maternă - Limba spaniolă x sportului nr. 5620 / 2010)
1555. Limba spaniolă – Limba străină/maternă x /
1556. Limba străină/maternă - Limba spaniolă x LIMBA ŞI
Învăţământ
profesional/
1557. Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura română x LITERATURĂ
Limba spaniolă FILOLOGIE 1558. Limba spaniolă – Limba şi literatura română x SPANIOLĂ
Învăţământ (SPECIALITATE ŞI
gimnazial 1559. Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă x
DIDACTICA
1560. Limba şi literatura română - Limba spaniolă x SPECIALITĂŢII),
1561. Limba şi literatura spaniolă – Limba română x ELEMENTE DE
1562. Limba spaniolă – Limba română x PEDAGOGIE ŞI
1563. Limba română - Limba şi literatura spaniolă x PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
1564. Limba română - Limba spaniolă x ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
53
1565. Limba şi literatura turcă x
1566. Limba turcă x
1567. Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura română x
1568. Limba şi literatura română – Limba şi literatura turcă x
1569. Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura străină/maternă x
1570. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura turcă x
1571. Limba şi literatura turcă – Limba română x
1572. Limba română - Limba şi literatura turcă x
1573. Limba turcă - Limba şi literatura română x
1574. Limba şi literatura română - Limba turcă x
1575. Limba turcă - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 1576. Limba şi literatura străină/maternă - Limba turcă x
1577. Limba şi literatura turcă - Limba străină/maternă x
1578. Limba străină/maternă - Limba şi literatura turcă x
1579. Limba turcă – Limba străină/maternă x LIMBA ŞI
Învăţământ
1580. Limba străină/maternă - Limba turcă x LITERATURĂ
liceal/
1581. Limbi moderne aplicate (turcă) x TURCĂ MATERNĂ
Învăţământ
1582. Limbi moderne aplicate (turcă – limbă străină/maternă) x (programa pentru concurs
profesional/ Limba turcă-
1583. Limbi şi literaturi străine (turcă) x aprobată prin ordinul
Învăţământ maternă ministrului educaţiei şi
1584. Traducători (turcă) x cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
gimnazial/
1585. Traducere – Interpretariat (turcă) x
Învăţământ 2015)
1586. Traducere şi interpretare (turcă) x
primar
1587. Biblioteconomie – Limba şi literatura turcă x /
1588. Filologie clasică – Limba şi literatura turcă x
GEOGRAFIE 1589. Geografie – Limba şi literatura turcă x LIMBA ŞI
ISTORIE 1590. Istorie – Limba şi literatura turcă x LITERATURĂ
1591. Teologie reformată - Limba şi literatura turcă x TURCĂ MATERNĂ
1592. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura turcă x (SPECIALITATE ŞI
1593. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura turcă x DIDACTICA
TEOLOGIE 1594. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura turcă x SPECIALITĂŢII),
1595. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura turcă x ELEMENTE DE
1596. Teologie baptistă - Limba şi literatura turcă x PEDAGOGIE ŞI
1597. Teologie baptistă didactică- Limba şi literatura turcă x PSIHOLOGIE
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE (programele pentru examenul
1598. Jurnalistică - Limba şi literatura turcă x
COMUNICĂRII naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
FILOSOFIE 1599. Pedagogie - Limba turcă x ordinul ministrului educaţiei şi
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1600. Pedagogie - Limba turcă x cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
1601. Limba şi literatura turcă x 2015)
1602. Limba turcă x
1603. Limba şi literatura turcă – Limba şi literatura străină/maternă x
1604. Limba turcă – Limba şi literatura străină/maternă x
1605. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura turcă x
Învăţământ 1606. Limba şi literatura străină/maternă - Limba turcă x
profesional/ 1607. Limba turcă – Limba străină/maternă x
Învăţământ Limba turcă- 1608. Limba străină/maternă - Limba turcă x
FILOLOGIE
gimnazial/ maternă 1609. Limba şi literatura turcă – Limba şi literatura română x
Învăţământ 1610. Limba turcă – Limba şi literatura română x
primar 1611. Limba şi literatura română - Limba şi literatura turcă x
1612. Limba şi literatura română - Limba turcă x
1613. Limba şi literatura turcă – Limba română x
1614. Limba turcă – Limba română x
1615. Limba română - Limba şi literatura turcă x
1616. Limba română - Limba turcă x
54

1617. Institutori - Limba turcă x LIMBA ŞI


1618. Institutori2) x LITERATURĂ
1619. Institutori2) - învăţământ primar x TURCĂ MATERNĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE (programa pentru concurs
1620. Institutori (învăţământ primar) - Limba turcă x
2) aprobată prin ordinul
1621. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x ministrului educaţiei şi
1622. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x cercetării ştiinţifice nr. 5575
1623.
2)
Institutori - învăţământ primar x / 2015)

1624.
2)
Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x /
Limba si literatura
română și universală
pentru copii, lb. si lit.
Învăţământ Limba turcă- turcă maternă,
primar maternă1) matematica, metodica
predării acestora,
PEDAGOGIE pedagogie școlară și
2) elemente de
1625. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x
psihologie a educaţiei
(învăţământ primar în
limba turcă)
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
(*) Numai pentru mediul rural, unităţi de învăţământ de nivel gimnazial, licee şi seminarii teologice.
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
(***)Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite, care dau dreptul de a profesa într-o nouă
specializare sau programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Notă La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale,
care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare - similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de
noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
1)
Orele de limba turcă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba turcă.
55
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie Programa -
Învăţământ preuniversitar
şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Domeniul pentru Disciplina pentru
Post/Catedră Nivelul de studii Studii
Nivel (Disciplina principală
Domeniul studiile Nr.
universitare
examenul naţional de
fundamental universitare de crt. definitivare în
de încadrare) Specializarea de licenţă
licenţă
învăţământ
1626. Limba şi literatura română x
1627. Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă x
1628. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română x
ŞTIINŢE 1629. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura străină/maternă x
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 1630. Limba şi literatura străină/maternă - Literatură universală şi comparată x
Limba şi literatura română ŞTIINŢE LIMBA ŞI
LITERATURĂ 1631. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura română x
UMANISTE LITERATURA
ŞI ARTE 1632. Limba şi literatura română - Literatură universală şi comparată x ROMÂNĂ
1633. Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină x (programa pentru concurs
1634. Limba şi literatura latină - Limba şi literatura română x aprobată prin ordinul ministrului
1635. Filologie clasică - Limba şi literatura română x educaţiei, cercetării, tineretului
1. Limba şi literatura ŞTIINŢE 1636. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x şi sportului nr. 5620 / 2010)
română UMANISTE / 1637. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x /
LIMBĂ ŞI LIMBA ŞI
Învăţământ ŞTIINŢE 1638. Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x
LITERATURĂ
2. Limba şi literatura UMANISTE LITERATURA
profesional/ 1639. Limba şi literatura engleză - Literatură universală şi comparată x ROMÂNĂ
română – Limba engleză (*) ŞI ARTE
Învăţământ 1. Limba şi literatura ŞTIINŢE (SPECIALITATE ŞI
1640. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
gimnazial română UMANISTE / 1641. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x DIDACTICA
LIMBĂ ŞI SPECIALITĂŢII),
ŞTIINŢE 1642. Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x
LITERATURĂ
2. Limba şi literatura UMANISTE ELEMENTE DE
română – Limba franceză (*) ŞI ARTE 1643. Limba şi literatura franceză - Literatură universală şi comparată x PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE 1644. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x PSIHOLOGIE
1. Limba şi literatura română (programele pentru examenul
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 1645. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x naţional de definitivare în
ŞTIINŢE 1646. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x învăţământ aprobate prin ordinul
2. Limba şi literatura română - LITERATURĂ
UMANISTE ministrului educaţiei şi cercetării
Limba germană (*) 1647. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
ŞI ARTE ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
ŞTIINŢE 1648. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
1. Limba şi literatura română
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 1649. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x
ŞTIINŢE 1650. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura maghiară x
2. Limba şi literatura română - LITERATURĂ
UMANISTE
Limba maghiară- maternă (*) 1651. Limba şi literatura maghiară - Literatura universală şi comparată x
ŞI ARTE
1652. Limba şi literatura străină/maternă - Limba latină x LIMBA LATINĂ
1653. Limba latină - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs
1654. Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină x aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului
1655. Limba şi literatura latină - Limba şi literatura română x
LIMBĂ ŞI şi sportului nr. 5620 / 2010)
1656. Filologie clasică x
LITERATURĂ /
1657. Filologie clasică - Limba şi literatura română x
LIMBA ŞI
1658. Filologie clasică - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ 1. Limba latină2 ) ŞTIINŢE LITERATURA
UMANISTE / 1659. Litere clasice x LATINĂ
profesional/ 1660. Limbi şi culturi antice x
2. Limba latină - Elemente de ŞTIINŢE (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ limbă latină şi de cultură UMANISTE 1661. Litere clasice x DIDACTICA
gimnazial romanică ŞI ARTE SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
FILOLOGIE PSIHOLOGIE
1662. Limbi şi culturi antice x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

2)
În învăţământul gimnazial:
- absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă una din specializările limba română sau limba şi literatura română îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba latină;
- absolvenţii învăţământului superior cu specializări care le conferă dreptul de a preda limba latină îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba şi literatura română.
56
1663. Limba şi literatura străină/maternă - Limba greacă veche x LIMBA GREACĂ VECHE
1664. Limba greacă veche - Limba şi literatura străină/maternă x (ELINĂ)
1665. Filologie clasică x (programa pentru concurs aprobată
LIMBĂ ŞI
1666. Filologie clasică - Limba şi literatura română x prin ordinul ministrului educaţiei,
LITERATURĂ cercetării, tineretului şi sportului nr.
1667. Filologie clasică - Limba şi literatura străină/maternă x
5620 / 2010)
1668. Litere clasice x
Învăţământ ŞTIINŢE 1669. Limbi şi culturi antice x /
UMANISTE / LIMBA ŞI
profesional/ 1670. Litere clasice x
Limba greacă veche ŞTIINŢE LITERATURA
Învăţământ UMANISTE ELINĂ (SPECIALITATE ŞI
gimnazial ŞI ARTE DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
FILOLOGIE ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1671. Limbi şi culturi antice x
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
1672. Limba neogreacă x LIMBA ŞI LITERATURA
1673. Limba şi literatura română - Limba neogreacă x NEOGREACĂ
1674. Limba neogreacă - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin
1675. Limba neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă x ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
1676. Limba şi literatura străină/maternă - Limba neogreacă x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1677. Literatura universală şi comparată - Limba neogreacă x /
Învăţământ ŞTIINŢE
UMANISTE / 1678. Limba neogreacă - Literatură universală şi comparată x LIMBA ŞI LITERATURA
profesional/ LIMBĂ ŞI NEOGREACĂ
Limba neogreacă ŞTIINŢE
Învăţământ UMANISTE
LITERATURĂ (SPECIALITATE ŞI
gimnazial ŞI ARTE DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
1679. Filologie clasică - Limba neogreacă x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
1680. Limba neogreacă x LIMBA ŞI LITERATURA
1681. Limba şi literatura română - Limba neogreacă x NEOGREACĂ MATERNĂ
1682. Limba neogreacă - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin
1683. Limba neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă x ordinul ministrului educaţiei şi
1684. Limba şi literatura străină/maternă - Limba neogreacă x cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
1685. Literatura universală şi comparată - Limba neogreacă x /
ŞTIINŢE 1686. Limba neogreacă - Literatură universală şi comparată x LIMBA ŞI LITERATURA
Învăţământ NEOGREACĂ MATERNĂ
UMANISTE /
profesional/ LIMBĂ ŞI (SPECIALITATE ŞI
Limba neogreacă ŞTIINŢE
Învăţământ UMANISTE
LITERATURĂ
DIDACTICA
gimnazial ŞI ARTE SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
1687. Filologie clasică - Limba neogreacă x
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
57
1688. Limba şi literatura bulgară x LIMBA ŞI LITERATURA
1689. Limba şi literatura română - Limba şi literatura bulgară x BULGARĂ MATERNĂ
1690. Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 1691. Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
profesional/ ŞTIINŢE 1692. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura bulgară x /
Învăţământ UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 1693. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura bulgară x LIMBA ŞI LITERATURA
Limba bulgară - maternă ŞTIINŢE Limba şi literatura bulgară - Literatură universală şi comparată
gimnazial/ LITERATURĂ 1694. x BULGARĂ MATERNĂ (SPECIALITATE
UMANISTE ŞI
Învăţământ ARTE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
primar ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
1695. Filologie clasică - Limba şi literatura bulgară x PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURA
BULGARĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
ŞTIINŢE /
SOCIALE ŞI Limba si literatura română și universală pentru
Învăţământ ŞTIINŢE ALE
Limba bulgară - maternă 1)
POLITICE / 1696. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x copii, lb. si lit. bulgară maternă, matematica,
primar EDUCAŢIEI
ŞTIINŢE
SOCIALE metodica predării acestora, pedagogie școlară și
elemente de psihologie a educaţiei (învăţământ
primar în limba bulgară)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1697. Limba şi literatura cehă x LIMBA ŞI LITERATURA
1698. Limba şi literatura română - Limba şi literatura cehă x CEHĂ MATERNĂ
1699. Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 1700. Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
profesional/ ŞTIINŢE 1701. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura cehă x /
Învăţământ UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 1702. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura cehă x LIMBA ŞI LITERATURA
Limba cehă - maternă ŞTIINŢE Limba şi literatura cehă - Literatură universală şi comparată
gimnazial/ LITERATURĂ 1703. x CEHĂ MATERNĂ
UMANISTE ŞI
Învăţământ ARTE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
primar SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1704. Filologie clasică - Limba şi literatura cehă x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURA
CEHĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
ŞTIINŢE /
SOCIALE ŞI Limba si literatura română și universală pentru
Învăţământ ŞTIINŢE ALE
Limba cehă – maternă 3)
POLITICE / 1705. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar4) x copii, lb. si lit. cehă maternă, matematica,
primar EDUCAŢIEI
ŞTIINŢE
SOCIALE metodica predării acestora, pedagogie școlară și
elemente de psihologie a educaţiei (învăţământ
primar în limba cehă)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1)
Orele de limba bulgară normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba bulgară sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
bulgară.
3)
Orele de limba cehă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
4)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba cehă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
cehă.
58
1706. Limba şi literatura croată x LIMBA ŞI LITERATURA
1707. Limba şi literatura română - Limba şi literatura croată x CROATĂ MATERNĂ
1708. Limba şi literatura croată - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 1709. Limba şi literatura croată - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
profesional/ ŞTIINŢE 1710. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura croată x /
UMANISTE /
Învăţământ LIMBĂ ŞI 1711. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura croată x LIMBA ŞI LITERATURA
Limba croată - maternă ŞTIINŢE
gimnazial/ LITERATURĂ 1712. Limba şi literatura croată - Literatură universală şi comparată x CROATĂ MATERNĂ
UMANISTE ŞI
Învăţământ ARTE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
primar SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1713. Filologie clasică - Limba şi literatura croată x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURA
CROATĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
ŞTIINŢE /
SOCIALE ŞI Limba si literatura română și universală pentru
Învăţământ ŞTIINŢE ALE
Limba croată - maternă 1)
POLITICE / 1714. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x copii, lb. si lit. croată maternă, matematica,
primar EDUCAŢIEI
ŞTIINŢE
SOCIALE metodica predării acestora, pedagogie școlară și
elemente de psihologie a educaţiei (învăţământ
primar în limba croată)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
ŞTIINŢE 1715. Limba şi literatura chineză x LIMBA CHINEZĂ
UMANISTE / 1716. Limba şi literatura română - Limba şi literatura chineză x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
ŞTIINŢE 1717. Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010 )
UMANISTE ŞI 1718. Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ ARTE /
profesional/ LIMBĂ ŞI 1719. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura chineză x LIMBA CHINEZĂ
Limba chineză 1720. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura chineză x
Învăţământ LITERATURĂ (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
gimnazial 1721. Limba şi literatura chineză - Literatură universală şi comparată x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
1722. Filologie clasică - Limba şi literatura chineză x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
ŞTIINŢE 1723. Limba şi literatura engleză x
UMANISTE / 1724. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x LIMBA ŞI LITERATURA
Învăţământ ŞTIINŢE 1725. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x ENGLEZĂ
gimnazial/ UMANISTE ŞI 1726. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
ARTE
Învăţământ 1727. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010 )
special 1728. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura străină/maternă x /
(deficienţe LIMBĂ ŞI 1729. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura engleză x LIMBA ŞI LITERATURA
Limba engleză
moderate LITERATURĂ 1730. Filologie clasică - Limba şi literatura engleză x ENGLEZĂ
sau 1731. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
uşoare)**/ 1732. Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
Învăţământ 1733. Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba straină) x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
profesional 1734. Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză) x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
1735. Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană) x
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1736. Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană) x
1)
Orele de limba croată normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba croată sau care pe parcursul studiilor au studiat limba croată.
59
1737. Limbi moderne aplicate (engleză) x
1738. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x
ŞTIINŢE 1739. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
LIMBI MODERNE
UMANISTE / 1740. Limbi moderne aplicate (engleză, rusă) x
APLICATE
Limba engleză ŞTIINŢE 1741. Limbi moderne aplicate (engleză, limbă străină) x
Învăţământ UMANISTE 1742. Traducere şi interpretare (engleză) x
gimnazial/ ŞI ARTE 1743. Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină) x
Învăţământ
1744. Studii americane x
special STUDII CULTURALE LIMBA ŞI LITERATURA
1745. Studii iudaice x
(deficienţe
1746. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x
ENGLEZĂ
moderate ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI
1. Limba engleză – Limba 1747. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
UMANISTE / LITERATURĂ educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 /
sau franceză (*)
ŞTIINŢE 1748. Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză) x 2010)
uşoare)**/ UMANISTE 1749. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x
2. Limba engleză LIMBI MODERNE /
Învăţământ ŞI ARTE APLICATE 1750. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x
profesional LIMBA ŞI LITERATURA
ŞTIINŢE 1751. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
1. Limba engleză - Limba LIMBĂ ŞI ENGLEZĂ
UMANISTE / 1752. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x
germană (*) LITERATURĂ (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
ŞTIINŢE 1753. Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană) x
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
2. Limba engleză
UMANISTE LIMBI MODERNE 1754. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
ŞI ARTE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
APLICATE 1755. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
ŞTIINŢE 1756. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
1. Limba engleză cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 1757. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
ŞTIINŢE 1758. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x
Învăţământ 2. Limba engleză – Limba şi LITERATURĂ
UMANISTE
literatura română (*) 1759. Limba şi literatura engleză – Literatura universală şi comparată x
profesional/ ŞI ARTE
Învăţământ ŞTIINŢE 1760. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x
gimnazial 1. Limba engleză – Limba UMANISTE /
LIMBĂ ŞI
maghiară-maternă (*) ŞTIINŢE
LITERATURĂ 1761. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
2. Limba engleză UMANISTE
ŞI ARTE
1762. Limba şi literatura franceză x
1763. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
1764. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
1765. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x
1766. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
LIMBĂ ŞI
1767. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura străină/maternă x
LITERATURĂ
1768. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura franceză x
ŞTIINŢE 1769. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ UMANISTE /
1770. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x
gimnazial/ Limba franceză ŞTIINŢE
Învăţământ 1771. Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană) x LIMBA ŞI LITERATURA
UMANISTE
special ŞI ARTE 1772. Filologie clasică - Limba şi literatura franceză x
(deficienţe 1773. Limbi moderne aplicate (franceză) x
FRANCEZĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
moderate sau 1774. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 /
uşoare)**/ 1775. Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x 2010)
Învăţământ LIMBI MODERNE
1776. Limbi moderne aplicate ( franceză, rusă) x
profesional APLICATE /
1777. Limbi moderne aplicate (franceză, limbă străină) x
LIMBA ŞI LITERATURA
1778. Traducere şi interpretare (franceză) x
FRANCEZĂ
1779. Traducere şi interpretare (franceză, limbă străină) x
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
ŞTIINŢE 1780. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x
1. Limba franceză – Limba LIMBĂ ŞI SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
UMANISTE / 1781. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x
engleză (*) LITERATURĂ PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE 1782. Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză) x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
2. Limba franceză
UMANISTE LIMBI MODERNE 1783. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
ŞI ARTE APLICATE 1784. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
ŞTIINŢE 1785. Literatura universală şi comparată -Limba şi literatura franceză x
1. Limba franceză
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 1786. Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată x
ŞTIINŢE 1787. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
2. Limba franceză – Limba şi LITERATURĂ
Învăţământ UMANISTE
literatura română (*) 1788. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
profesional/ ŞI ARTE
Învăţământ ŞTIINŢE 1789. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
gimnazial 1. Limba franceză UMANISTE /
LIMBĂ ŞI
2. Limba franceză – Limba ŞTIINŢE
LITERATURĂ 1790. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x
maghiară maternă (*) UMANISTE
ŞI ARTE
60
1791. Limba şi literatura germană x
1792. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
1793. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
1794. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
LIMBĂ ŞI 1795. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
LITERATURĂ 1796. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ
gimnazial/ 1797. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
ŞTIINŢE Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană
Învăţământ 1798. x
UMANISTE /
special (deficienţe 1799. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
Limba germană ŞTIINŢE
moderate sau 1800. Filologie clasică - Limba şi literatura germană x LIMBA
UMANISTE ŞI
uşoare)**/ 1801. Limbi moderne aplicate (germană) x GERMANĂ MODERNĂ
ARTE
Învăţământ 1802. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
profesional
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
1803. Limbi moderne aplicate ( franceză, germană) x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 /
LIMBI MODERNE 1804. Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x 2010)
APLICATE 1805. Limbi moderne aplicate (germană, limbă străină) x /
1806. Traducere şi interpretare (germană) x LIMBA
1807. Traducere şi interpretare (germană, limbă străină) x GERMANĂ MODERNĂ
1808. Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
ŞTIINŢE 1809. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1. Limba germană
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 1810. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE 1811. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
2. Limba germană - Limba LITERATURĂ
Învăţământ UMANISTE ŞI învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
şi literatura română (*) 1812. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
profesional/ ARTE
Învăţământ ŞTIINŢE 1813. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
1. Limba germană
gimnazial UMANISTE /
LIMBĂ ŞI
ŞTIINŢE
2. Limba germană - Limba LITERATURĂ 1814. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
UMANISTE ŞI
maghiară maternă (*)
ARTE
ŞTIINŢE
Învăţământ 1. Limba germană
UMANISTE /
profesional/ LIMBI MODERNE
ŞTIINŢE 1815. Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x
Învăţământ 2. Limba germană - Limba APLICATE
UMANISTE ŞI
gimnazial maghiară maternă (*)
ARTE
ŞTIINŢE 1816. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x LIMBA
1. Limba germană – Limba LIMBĂ ŞI
UMANISTE / LITERATURĂ
1817. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x GERMANĂ MODERNĂ
engleză (*)
ŞTIINŢE 1818. Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană) x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ UMANISTE ŞI LIMBI MODERNE 1819. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 /
2. Limba germană
gimnazial/ ARTE APLICATE 1820. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x 2010)
Învăţământ 1821. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x /
special (deficienţe LIMBĂ ŞI
1822. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x LIMBA
moderate sau LITERATURĂ
1. Limba germană – Limba
ŞTIINŢE 1823. Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană) x GERMANĂ MODERNĂ
uşoare)**/
Învăţământ franceză (*)
UMANISTE / 1824. Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
ŞTIINŢE SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
profesional UMANISTE ŞI
2. Limba germană LIMBI MODERNE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
ARTE APLICATE 1825. Traducere şi interpretare (franceză, germană) x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1826. Limba şi literatura germană x LIMBA ŞI LITERATURA
1827. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x GERMANĂ MATERNĂ
1828. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
1. Limba germană - 1829. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
Învăţământ
maternă ŞTIINŢE 1830. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x /
profesional/
Învăţământ
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 1831. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x LIMBA ŞI LITERATURA
2. Limba germană - ŞTIINŢE Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată GERMANĂ MATERNĂ
gimnazial/ LITERATURĂ 1832. x
maternă – Limba germană UMANISTE ŞI
Învăţământ 1833. Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană) x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
ARTE
primar 1834. Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană) x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
1835. Filologie clasică - Limba şi literatura germană x
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
61
1836. Limbi moderne aplicate (germană) x LIMBA ŞI LITERATURA
1837. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x GERMANĂ MATERNĂ
1838. Limbi moderne aplicate ( franceză, germană) x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
1839. Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
Învăţământ 1. Limba germană -
ŞTIINŢE 1840. Traducere şi interpretare (germană) x /
profesional/ maternă
Învăţământ
UMANISTE / LIMBI 1841. Traducere şi interpretare (germană, limbă străină) x LIMBA ŞI LITERATURA
ŞTIINŢE MODERNE GERMANĂ MATERNĂ
gimnazial/ 2. Limba germană -
UMANISTE ŞI APLICATE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Învăţământ maternă – Limba
ARTE
primar germană SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1842. Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURA
GERMANĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
/
ŞTIINŢE SOCIALE Limba si literatura română și universală
Învăţământ Limba germană - ŞTIINŢE ALE pentru copii, lb. si lit. germană maternă,
ŞI POLITICE / 1843. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x
primar maternă1) EDUCAŢIEI matematica, metodica predării acestora,
ŞTIINŢE SOCIALE
pedagogie școlară și elemente de psihologie a
educației
(învăţământ primar în limba germană)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1844. Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1845. Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană x ITALIANĂ
1846. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
LIMBĂ ŞI 1847. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ ŞTIINŢE LITERATURĂ 1848. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x /
profesional/ UMANISTE / 1849. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI LITERATURĂ
Limba italiană ŞTIINŢE Limba şi literatura italiană - Literatura universală şi comparată
Învăţământ 1850. x ITALIANĂ (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE ŞI Filologie clasică - Limba şi literatura italiană
gimnazial ARTE
1851. x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
1852. Limbi moderne aplicate (italiană) x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
LIMBI 1853. Limbi moderne aplicate (italiană, limbă străină) x PSIHOLOGIE
MODERNE 1854. Traducere şi interpretare (italiană) x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
APLICATE învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
1855. Traducere şi interpretare (italiană, limbă străină) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1856. Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1857. Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană x ITALIANĂ MATERNĂ
1858. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
LIMBĂ ŞI 1859. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
Învăţământ ŞTIINŢE LITERATURĂ 1860. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x /
profesional/ UMANISTE / 1861. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI LITERATURĂ
Limba italiană ŞTIINŢE Limba şi literatura italiană - Literatura universală şi comparată
Învăţământ 1862. x ITALIANĂ MATERNĂ (SPECIALITATE
UMANISTE ŞI Filologie clasică - Limba şi literatura italiană
gimnazial ARTE
1863. x ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
1864. Limbi moderne aplicate (italiană) x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
LIMBI 1865. Limbi moderne aplicate (italiană, limbă străină) x PSIHOLOGIE
MODERNE 1866. Traducere şi interpretare (italiană) x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
APLICATE învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
1867. Traducere şi interpretare (italiană, limbă străină) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1)
Orele de limba germană maternă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba germană sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
germnă.
62
1868. Limba şi literatura japoneză x LIMBA JAPONEZĂ
1869. Limba şi literatura română - Limba şi literatura japoneză x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
1870. Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura română x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010 )
Învăţământ ŞTIINŢE Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura străină/maternă
UMANISTE /
1871. x /
profesional/ LIMBĂ ŞI 1872. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura japoneză x LIMBA JAPONEZĂ
Limba japoneză ŞTIINŢE
Învăţământ UMANISTE ŞI
LITERATURĂ (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
gimnazial SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ARTE
1873. Filologie clasică - Limba şi literatura japoneză x ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1874. Limba şi literatura maghiară x LIMBA ŞI LITERATURA
1875. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x MAGHIARĂ MATERNĂ
1876. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ LIMBĂ ŞI Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura străină/maternă educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
ŞTIINŢE 1877. x
profesional/
Învăţământ Limba maghiară - UMANISTE / LITERATURĂ 1878. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura maghiară x /
ŞTIINŢE 1879. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura maghiară x LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ
gimnazial/ maternă UMANISTE ŞI (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Învăţământ 1880. Limba şi literatura maghiară - Literatura universală şi comparată x
ARTE SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
primar 1881. Filologie clasică - Limba şi literatura maghiară x
ŞI PSIHOLOGIE
LIMBI MODERNE (programele pentru examenul naţional de definitivare în
1882. Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
APLICATE
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURA
MAGHIARĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
ŞTIINŢE educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
SOCIALE ŞI /
Învăţământ Limba maghiară – ŞTIINŢE ALE
POLITICE / 1883. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x Limba si literatura română și universală pentru copii, lb.
primar maternă1) EDUCAŢIEI
ŞTIINŢE si lit. maghiară maternă, matematica, metodica predării
SOCIALE acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a
educaţiei (învăţământ primar în limba maghiară)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice
nr. 5558 / 2015)
1884. Limba şi literatura polonă x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1885. Limba şi literatura română - Limba şi literatura polonă x POLONĂ MATERNĂ
1886. Limba şi literatura polonă - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 1887. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura polonă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
ŞTIINŢE /
profesional/ 1888. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura polonă x
UMANISTE /
Învăţământ Limba polonă- LIMBĂ ŞI 1889. Limba şi literatura polonă - Literatura universală şi comparată x LIMBA ŞI LITERATURĂ
ŞTIINŢE
gimnazial/ maternă LITERATURĂ POLONĂ MATERNĂ
UMANISTE ŞI (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Învăţământ
ARTE
primar SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1890. Filologie clasică - Limba şi literatura polonă x ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURĂ
POLONĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
ŞTIINŢE educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
SOCIALE ŞI /
Învăţământ Limba polonă – ŞTIINŢE ALE
POLITICE / 1891. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar4) x Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si
primar maternă3) EDUCAŢIEI lit. polonă maternă, matematica, metodica predării
ŞTIINŢE
SOCIALE acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a
educaţiei (învăţământ primar în limba polonă)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1)
Orele de limba maghiară normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba maghiară sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
maghiară.
3)
Orele de limba polonă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
4)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba polonă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba polonă.
63
1892. Limba şi literatura portugheză x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1893. Limba şi literatura română - Limba şi literatura portugheză x PORTUGHEZĂ
1894. Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
LIMBĂ ŞI educaţiei şi cercetării
1895. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x
LITERATURĂ 1896. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura portugheză x nr. 5287 / 2004)
Învăţământ ŞTIINŢE
UMANISTE / 1897. Limba şi literatura portugheză - Literatura universală şi comparată x
profesional/ Limba /
ŞTIINŢE 1898. Filologie clasică - Limba şi literatura portugheză x
Învăţământ portugheză UMANISTE 1899. Limbi moderne aplicate (portugheză) x
gimnazial LIMBA ŞI LITERATURĂ
ŞI ARTE 1900. Limbi moderne aplicate (portugheză, limbă străină) x
LIMBI PORTUGHEZĂ (SPECIALITATE ŞI
1901. Traducere şi interpretare (portugheză) x DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
MODERNE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
APLICATE (programele pentru examenul naţional de definitivare în
1902. Traducere şi interpretare (portugheză, limbă străină) x
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1903. Limba şi literatura rusă x
1904. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rusă x
1905. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x LIMBA
LIMBĂ ŞI RUSĂ MODERNĂ
Învăţământ 1906. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
gimnazial/ LITERATURĂ 1907. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura rusă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ ŞTIINŢE educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1908. Limba şi literatura rusă - Literatura universală şi comparată x /
special UMANISTE /
1909. Filologie clasică - Limba şi literatura rusă x LIMBA ŞI LITERATURA
(deficienţe Limba rusă ŞTIINŢE
moderate sau UMANISTE 1910. Limbi moderne aplicate (rusă) x RUSĂ MODERNĂ (SPECIALITATE ŞI
uşoare)**/ ŞI ARTE 1911. Limbi moderne aplicate (engleză, rusă) x DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
Învăţământ LIMBI 1912. Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
profesional MODERNE 1913. Limbi moderne aplicate ( franceză, rusă) x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
APLICATE 1914. Limbi moderne aplicate ( rusă, limbă străină) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1915. Traducere şi interpretare (rusă) x
1916. Traducere şi interpretare (rusă, limbă străină) x
1917. Limba şi literatura rusă x
1918. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rusă x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1919. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x RUSĂ MATERNĂ
LIMBĂ ŞI
1920. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
LITERATURĂ
1. Limba rusă- 1921. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura rusă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
Învăţământ maternă ŞTIINŢE 1922. Limba şi literatura rusă - Literatura universală şi comparată x /
UMANISTE / LIMBA ŞI LITERATURĂ
profesional/ 1923. Filologie clasică - Limba şi literatura rusă x
ŞTIINŢE
Învăţământ 2. Limba rusă- 1924. Limbi moderne aplicate (rusă) x RUSĂ MATERNĂ
UMANISTE
gimnazial maternă – Limba ŞI ARTE 1925. Limbi moderne aplicate (engleză, rusă) x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
rusă 1926. Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
LIMBI MODERNE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
1927. Limbi moderne aplicate (franceză, rusă) x
APLICATE (programele pentru examenul naţional de definitivare în
1928. Limbi moderne aplicate ( rusă, limbă străină) x
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
1929. Traducere şi interpretare (rusă) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1930. Traducere şi interpretare (rusă, limbă străină) x
64
1931. Limba şi literatura rromani x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1932. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rromani x RROMANI MATERNĂ
1933. Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 1934. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rromani x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
profesional/ Limba rromani- ŞTIINŢE /
UMANISTE / 1935. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura rromani x
Învăţământ maternă LIMBĂ ŞI LIMBA ŞI LITERATURĂ
ŞTIINŢE 1936. Limba şi literatura rromani - Literatura universală şi comparată x
RROMANI MATERNĂ
gimnazial/ LITERATURĂ
UMANISTE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Învăţământ ŞI ARTE SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
primar PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
1937. Filologie clasică - Limba şi literatura rromani x
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURĂ
RROMANI MATERNĂ
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
ŞTIINŢE Limba si literatura română și universală
SOCIALE ŞI
Învăţământ Limba rromani- ŞTIINŢE ALE 2) pentru copii, lb. si lit. rromani maternă,
POLITICE / 1938. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar x
primar maternă1) ŞTIINŢE
EDUCAŢIEI matematica, metodica predării acestora,
SOCIALE pedagogie școlară și elemente de psihologie a
educaţiei (învăţământ primar în limba
rromani)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1939. Limba şi literatura sârbă x LIMBA ŞI LITERATURA
1940. Limba şi literatura română - Limba şi literatura sârbă x SÂRBĂ MATERNĂ
1941. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 1942. Limba şi literatura sârbă - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
profesional/ ŞTIINŢE 1943. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura sârbă x
UMANISTE /
/
Învăţământ Limba sârbă - LIMBĂ ŞI 1944. Limba şi literatura sârbă - Literatura universală şi comparată x LIMBA ŞI LITERATURA
ŞTIINŢE
gimnazial/ maternă UMANISTE
LITERATURĂ SÂRBĂ MATERNĂ
Învăţământ ŞI ARTE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
primar SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1945. Filologie clasică - Limba şi literatura sârbă x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURA
SÂRBĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
ŞTIINŢE /
SOCIALE ŞI Limba si literatura română și universală
Învăţământ Limba slovacă- ŞTIINŢE ALE
POLITICE / 1946. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar4) x pentru copii, lb. si lit. sârbă maternă,
primar maternă3) ŞTIINŢE
EDUCAŢIEI
SOCIALE matematica, metodica predării acestora,
pedagogie școlară și elemente de psihologie a
educaţiei (învăţământ primar în limba sârbă)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1)
Orele de limba rromani normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba rromani sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
rromani.
3)
Orele de limba slovacă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
4)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba slovacă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
slovacă.
65
1947. Limba şi literatura spaniolă x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1948. Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă x SPANIOLĂ
1949. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x (programa pentru concurs aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1950. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1951. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura spaniolă x /
Învăţământ ŞTIINŢE
UMANISTE / 1952. Limba şi literatura spaniolă - Literatura universală şi comparată x LIMBA ŞI LITERATURĂ
profesional/ 1953. Filologie clasică - Limba şi literatura spaniolă x SPANIOLĂ
Limba spaniolă ŞTIINŢE
Învăţământ UMANISTE 1954. Limbi moderne aplicate (spaniolă) x (SPECIALITATE ŞI
gimnazial ŞI ARTE 1955. Limbi moderne aplicate (spaniolă, limbă străină) x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
LIMBI MODERNE 1956. Traducere şi interpretare (spaniolă) x
ŞI PSIHOLOGIE
APLICATE (programele pentru examenul naţional de
1957. Traducere şi interpretare (spaniolă, limbă străină) x definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1958. Limba şi literatura slovacă x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1959. Limba şi literatura română - Limba şi literatura slovacă x SLOVACĂ MATERNĂ
1960. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x (programa pentru concurs aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
1961. Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura străină/maternă x
ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
Învăţământ 1962. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura slovacă x
profesional/ ŞTIINŢE 1963. Limba şi literatura slovacă - Literatura universală şi comparată x /
UMANISTE / LIMBA ŞI LITERATURĂ
Învăţământ Limba slovacă -
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ SLOVACĂ MATERNĂ
gimnazial/ maternă
UMANISTE (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ ŞI ARTE DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
primar 1964. Filologie clasică - Limba şi literatura slovacă x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURĂ
SLOVACĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
/
Limba si literatura română și
ŞTIINŢE
universală pentru copii, lb. si
SOCIALE ŞI
Învăţământ Limba slovacă – ŞTIINŢE ALE lit. slovacă maternă,
POLITICE / 1965. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x
primar maternă1) EDUCAŢIEI matematica, metodica predării
ŞTIINŢE
SOCIALE acestora, pedagogie școlară și
elemente de psihologie a
educaţiei (învăţământ primar
în limba slovacă)
(programa pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1)
Orele de limba slovacă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba slovacă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
slovacă.
66
1966. Limba şi literatura turcă x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1967. Limba şi literatura română - Limba şi literatura turcă x TURCĂ MATERNĂ
1968. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura turcă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 1969. Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
profesional/ ŞTIINŢE
1970. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura turcă x /
UMANISTE /
Învăţământ 1971. Limba şi literatura turcă - Literatura universală şi comparată x LIMBA ŞI LITERATURĂ
Limba turcă- maternă ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
gimnazial/ TURCĂ MATERNĂ
UMANISTE
Învăţământ (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
ŞI ARTE
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
primar Filologie clasică - Limba şi literatura turcă
1972. x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURĂ
TURCĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
ŞTIINŢE /
SOCIALE ŞI Limba si literatura română și universală pentru
Învăţământ Limba turcă- ŞTIINŢE ALE
POLITICE / 1973. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x copii, lb. si lit. turcă maternă, matematica,
primar maternă1) EDUCAŢIEI
ŞTIINŢE
metodica predării acestora, pedagogie școlară și
SOCIALE
elemente de psihologie a educaţiei (învăţământ
primar în limba turcă)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1974. Limba şi literatura ucraineană x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1975. Limba şi literatura română - Limba şi literatura ucraineană x UCRAINEANĂ MATERNĂ
Învăţământ 1976. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
ŞTIINŢE 1977. Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
profesional/ /
Învăţământ Limba ucraineană -
UMANISTE / 1978. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura ucraineană x
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ LIMBA ŞI LITERATURĂ
gimnazial/ maternă 1979. Limba şi literatura ucraineană - Literatura universală şi comparată x
UMANISTE UCRAINEANĂ MATERNĂ (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ ŞI ARTE DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
primar PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
1980. Filologie clasică - Limba şi literatura ucraineană x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURĂ
UCRAINEANĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
ŞTIINŢE /
SOCIALE ŞI Limba si literatura română și universală pentru
Învăţământ Limba ucraineană – ŞTIINŢE ALE 4)
POLITICE / 1981. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar x copii, lb. si lit. ucraineană maternă, matematica,
primar maternă3) EDUCAŢIEI
ŞTIINŢE metodica predării acestora, pedagogie școlară și
SOCIALE elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba ucraineană)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1)
Orele de limba rromani normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba rromani sau care pe parcursul studiilor au studiat limba rromani.
3)
Orele de limba slovacă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
4)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba slovacă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba slovacă.

(*) Numai pentru mediul rural, unităţi de învăţământ de nivel gimnazial, licee şi seminarii teologice.
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor cu studii universitare de lungă durată sau echivalente ori studii universitare de masterat/master, în învăţământul liceal obligatoriu pot fi încadraţi, pe perioadă
determinată, absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările în profilul postului, nominalizate mai sus.
67
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul Programa -
Învăţământ preuniversitar
preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Post/Catedră Domeniul pentru Nivelul de Studii Disciplina pentru
Specializarea din cadrul Domeniul de licenţă/
(Disciplina Domeniul studiile studii universitare examenul naţional de
Nivel domeniului pentru studiile Domeniul de studii
principală fundamental universitare de de masterat/ definitivare în
universitare de licenţă universitare de master
de încadrare) licenţă Programul de studii de master acreditat master învăţământ
Limba şi literatura română 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura română - 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura 4. Comunicare interculturală
străină/maternă 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
Limba şi literatura 6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
străină/maternă - Limba şi 7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
literatura română 8. Cultură şi literatură română
Literatura universală şi 9. Cultură şi civilizaţie europeană
10. Didactici ale disciplinelor filologice
comparată - Limba şi literatura
11. Dinamica limbii române contemporane
străină/maternă 12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
Limba şi literatura 13. Discurs şi comunicare
străină/maternă - Literatură 14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
universală şi comparată 15. Editarea şi promovarea produselor culturale
Literatura universală şi 16. Inovare culturală
comparată - Limba şi literatura 17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
română 18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
Limba şi literatura română - 19. Hermeneutică şi ideologie literară
Literatură universală şi 20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
comparată
22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare
Limba şi literatura română - 23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism
Limba şi literatura latină 24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) LIMBA ŞI
Limba şi literatura latină - 25. Limba română: fundamente istorice şi culturale LITERATURA
Limba şi literatura română 26. Limba română în context romanic ROMÂNĂ
27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate (programa pentru concurs
28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească aprobată prin ordinul
29. Limba şi literatura română ministrului educaţiei,
30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice cercetării, tineretului şi
31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză)
32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) sportului nr. 5620 / 2010)
33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate /
Învăţământ 34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate LIMBA ŞI
liceal/ ŞTIINŢE 35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale LITERATURA
Învăţământ Limba şi UMANISTE / 36. Limbă şi comunicare
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI ROMÂNĂ
profesional/ literatura ŞTIINŢE LITERATURĂ
37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie x
LITERATURĂ 38. Literatura română modernă şi contemporană (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ română UMANISTE
39. Literatură şi cultură românească în context european DIDACTICA
gimnazial ŞI ARTE
40. Literatură română în context european SPECIALITĂŢII),
41. Literatura română şi modernismul european ELEMENTE DE
42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni PEDAGOGIE ŞI
43. Literatura română - Relevanţe europene
PSIHOLOGIE
44. Literatură română şi hermeneutică literară
(programele pentru
45. Literatură universală şi comparată
examenul naţional de
46. Literatură, film şi reprezentări culturale
definitivare în învăţământ
47. Lingvistică generală şi românească
aprobate prin ordinul
48. Managementul resurselor culturale
ministrului educaţiei şi
49. Modele clasice în cultura română
Filologie clasică - Limba şi cercetării ştiinţifice nr.
50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale
literatura română 51. Modernism şi postmodernism în literatură
5558 / 2015)
52. Modernitatea în literatura europeană
53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport
european
54. Paradigme ale comunicării organizaţionale
55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri şi revizuiri în literatura română
58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
59. Scriere creatoare şi traducere literară
60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneşti în context european
63. Studii literare româneşti
64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
65. Studii de limba şi literatura română
66. Studii de gen din perspectivă culturală
67. Studii de românistică
68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
69. Teoria şi practica editării
70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
71. Teoria literaturii şi literatură comparată
72. Teoria şi practica textului
68
Limba şi literatura română 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura română - 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura 4. Comunicare interculturală
străină/maternă 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
Limba şi literatura 6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
străină/maternă - Limba şi 7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
literatura română 8. Cultură şi literatură română
Literatura universală şi 9. Cultură şi civilizaţie europeană
10. Didactici ale disciplinelor filologice
comparată - Limba şi literatura
11. Dinamica limbii române contemporane
străină/maternă
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
Limba şi literatura 13. Discurs şi comunicare
străină/maternă - Literatură 14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
universală şi comparată 15. Editarea şi promovarea produselor culturale
Literatura universală şi 16. Inovare culturală
comparată - Limba şi literatura 17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
română 18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
Limba şi literatura română - 19. Hermeneutică şi ideologie literară
Literatură universală şi 20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
comparată
22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare
Limba şi literatura română - 23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism
Limba şi literatura latină 24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) LIMBA ŞI
Limba şi literatura latină - 25. Limba română: fundamente istorice şi culturale LITERATURA
Limba şi literatura română 26. Limba română în context romanic ROMÂNĂ
27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate (programa pentru concurs
28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească aprobată prin ordinul
29. Limba şi literatura română ministrului educaţiei,
30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice cercetării, tineretului şi
31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză)
32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) sportului nr. 5620 / 2010)
33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate /
Învăţământ 34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate LIMBA ŞI
liceal/ ŞTIINŢE 35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale LITERATURA
Învăţământ Limba şi UMANISTE / 36. Limbă şi comunicare
LIMBĂ ŞI ROMÂNĂ
profesional/ literatura ŞTIINŢE FILOLOGIE 37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie x
LITERATURĂ Literatura română modernă şi contemporană (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ română UMANISTE 38.
39. Literatură şi cultură românească în context european DIDACTICA
gimnazial ŞI ARTE
40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene SPECIALITĂŢII),
41. Literatură română în context european ELEMENTE DE
42. Literatura română şi modernismul european PEDAGOGIE ŞI
43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
PSIHOLOGIE
44. Literatura română - Relevanţe europene
(programele pentru
45. Literatură română şi hermeneutică literară
examenul naţional de
46. Literatură universală şi comparată
definitivare în învăţământ
47. Literatură, film şi reprezentări culturale
aprobate prin ordinul
48. Lingvistică generală şi românească
ministrului educaţiei şi
49. Managementul resurselor culturale
Filologie clasică - Limba şi cercetării ştiinţifice nr.
50. Modele clasice în cultura română
literatura română 51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale
5558 / 2015)
52. Modernism şi postmodernism în literatură
53. Modernitatea în literatura europeană
54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european
55. Paradigme ale comunicării organizaţionale
56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
58. Restituiri şi revizuiri în literatura română
59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
60. Scriere creatoare şi traducere literară
61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
62. Structura limbii române actuale
63. Studii culturale româneşti în context european
64. Studii literare româneşti
65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
66. Studii de limba şi literatura română
67. Studii de gen din perspectivă culturală
68. Studii de românistică
69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
70. Teoria şi practica editării
71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
72. Teoria literaturii şi literatură comparată
73. Teoria şi practica textului
69
Limba şi literatura română LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - LITERATURA
Limba şi literatura ROMÂNĂ
străină/maternă (programa pentru concurs
Limba şi literatura aprobată prin ordinul
străină/maternă - Limba şi ministrului educaţiei,
literatura română cercetării, tineretului şi
Literatura universală şi sportului nr. 5620 / 2010)
comparată - Limba şi literatura /
Învăţământ străină/maternă LIMBA ŞI
liceal/ ŞTIINŢE Limba şi literatura LITERATURA
Învăţământ Limba şi UMANISTE / străină/maternă - Literatură
LIMBĂ ŞI STUDII ROMÂNĂ
profesional/ literatura ŞTIINŢE universală şi comparată Etnologie şi antropologie socială x
LITERATURĂ CULTURALE (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ română UMANISTE Literatura universală şi DIDACTICA
gimnazial ŞI ARTE comparată - Limba şi literatura
SPECIALITĂŢII),
română
ELEMENTE DE
Limba şi literatura română -
Literatură universală şi
PEDAGOGIE ŞI
comparată PSIHOLOGIE
(programele pentru
Limba şi literatura română - examenul naţional de
Limba şi literatura latină definitivare în învăţământ
Limba şi literatura latină - aprobate prin ordinul
Limba şi literatura română ministrului educaţiei şi
Filologie clasică - Limba şi cercetării ştiinţifice nr.
literatura română 5558 / 2015)
70
Limba şi literatura română
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura străină/maternă
Limba şi literatura străină/maternă -
Limba şi literatura română 1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii
Literatura universală şi comparată - actuale LIMBA LATINĂ
Limba şi literatura străină/maternă 2. Didactici ale disciplinelor filologice (latină) (programa pentru concurs aprobată prin
Limba şi literatura străină/maternă - 3. Discurs şi argumentare (în limba latină) ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
1. Limba Literatură universală şi comparată 4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba latină) tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
latină3 ) Limba şi literatura străină/maternă - 5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba latină)
Învăţământ /
Limba latină 6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice)
liceal/ ŞTIINŢE LIMBA ŞI
2. Limba LIMBĂ ŞI Limba latină - Limba şi literatura 7. Literatura latină între clasicism şi modernitate
Învăţământ UMANISTE / LITERATURĂ străină/maternă LITERATURA
latină - LIMBĂ ŞI 8. Management intercultural (în limba latină)`
profesional/ ŞTIINŢE Limba şi literatura română - Limba şi x LATINĂ
Elemente LITERATURĂ 9. Romanistică
Învăţământ UMANISTE literatura latină 10. Studii lingvistice în limba latină (în limba latină) (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
de limbă
gimnazial ŞI ARTE Limba şi literatura latină - Limba şi 11. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba latină) SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
latină şi de
literatura română 12. Teoria şi practica traducerii (în limba latină) DE PEDAGOGIE ŞI
cultură
Filologie clasică 13. Traducere specializată (în limba latină) PSIHOLOGIE
romanică (programele pentru examenul naţional de
Filologie clasică - Limba şi literatura 14. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba latină)
15. Traducere şi Interpretariat (în limba latină) definitivare în învăţământ aprobate prin
română
16. Traducere şi terminologie (în limba latină) ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Filologie clasică - Limba şi literatura ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
străină/maternă 17. Traductologie – Limba latină
Litere clasice
Limbi şi culturi antice
Litere clasice
FILOLOGIE
Limbi şi culturi antice
Limba şi literatura română
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura străină/maternă
Limba şi literatura străină/maternă - 1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii
Limba şi literatura română actuale
Literatura universală şi comparată - 2. Didactici ale disciplinelor filologice (latină) LIMBA LATINĂ
Limba şi literatura străină/maternă 3. Discurs şi argumentare (în limba latină) (programa pentru concurs aprobată prin
Limba şi literatura străină/maternă - 4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba latină) ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
1. Limba 5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba latină)
Literatură universală şi comparată tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
latină4 ) Limba şi literatura străină/maternă - 6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice)
Învăţământ 7. Literatura latină între clasicism şi modernitate /
Limba latină
liceal/ 2. Limba ŞTIINŢE 8. Management intercultural (în limba latină)` LIMBA ŞI
LIMBĂ ŞI Limba latină - Limba şi literatura
Învăţământ UMANISTE / 9. Romanistică LITERATURA
latină - LITERATURĂ străină/maternă
profesional/ ŞTIINŢE Limba şi literatura română - Limba şi
FILOLOGIE 10. Studii lingvistice în limba latină (în limba latină) x LATINĂ
Învăţământ Elemente UMANISTE 11. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba latină) (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
literatura latină
gimnazial de limbă ŞI ARTE 12. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
Limba şi literatura latină - Limba şi
latină şi literatura română
spaniolă) DE PEDAGOGIE ŞI
de cultură 13. Teoria şi practica traducerii (în limba latină) PSIHOLOGIE
Filologie clasică
14. Traducere specializată (în limba latină) (programele pentru examenul naţional de
romanică Filologie clasică - Limba şi literatura 15. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba latină) definitivare în învăţământ aprobate prin
română 16. Traducere şi Interpretariat (în limba latină) ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Filologie clasică - Limba şi literatura 17. Traducere şi interpretare specializată (în limba latină) ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
străină/maternă 18. Traducere şi terminologie (în limba latină)
Litere clasice 19. Traductologie – Limba latină
Limbi şi culturi antice
Litere clasice
FILOLOGIE
Limbi şi culturi antice

3)
În învăţământul gimnazial:
- absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă una din specializările limba română sau limba şi literatura română îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba latină;
- absolvenţii învăţământului superior cu specializări care le conferă dreptul de a preda limba latină îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba şi literatura română.
4)
În învăţământul gimnazial:
- absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă una din specializările limba română sau limba şi literatura română îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba latină;
- absolvenţii învăţământului superior cu specializări care le conferă dreptul de a preda limba latină îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba şi literatura română.
71
Limba şi literatura străină/maternă - LIMBA GREACĂ VECHE
1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii
Limba greacă veche (ELINĂ)
actuale
Limba greacă veche - Limba şi literatura (programa pentru concurs aprobată prin
2. Didactici ale disciplinelor filologice (elina)
străină/maternă ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
3. Discurs şi argumentare (în limba elină)
Filologie clasică 4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba elină) tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
văţământ LIMBĂ ŞI 5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba elină)
ŞTIINŢE Filologie clasică - Limba şi literatura /
liceal/ LITERATURĂ română 6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice)
Limba UMANISTE / LIMBA ŞI
Învăţământ Filologie clasică - Limba şi literatura LIMBĂ ŞI 7. Management intercultural (în limba elină)
greacă ŞTIINŢE x LITERATURA
profesional/ străină/maternă LITERATURĂ 8. Studii lingvistice (în limba elină)
veche UMANISTE 9. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba elină) ELINĂ (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ
ŞI ARTE Litere clasice 10. Teoria şi practica traducerii (în limba elină) DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
gimnazial
11. Traducere specializată (în limba elină) ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
Limbi şi culturi antice 12. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba elină) PSIHOLOGIE
13. Traducere şi Interpretariat (în limba elină) (programele pentru examenul naţional de
Litere clasice definitivare în învăţământ aprobate prin
FILOLOGIE 14. Traducere şi terminologie (în limba elină)
15. Traductologie – Limba elină ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Limbi şi culturi antice ştiinţifice nr. 5558 / 2015
Limba şi literatura străină/maternă -
Limba greacă veche

Limba greacă veche - Limba şi literatura


străină/maternă
1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii LIMBA GREACĂ VECHE
actuale (ELINĂ)
Filologie clasică 2. Didactici ale disciplinelor filologice (elina)
(programa pentru concurs aprobată prin
3. Discurs şi argumentare (în limba elină)
ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba elină)
LIMBĂ ŞI Filologie clasică - Limba şi literatura tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ 5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba elină)
ŞTIINŢE LITERATURĂ română /
6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice)
liceal/
Limba UMANISTE / 7. Management intercultural (în limba elină) LIMBA ŞI
Învăţământ Filologie clasică - Limba şi literatura
greacă ŞTIINŢE FILOLOGIE 8. Studii lingvistice (în limba elină) x LITERATURA
profesional/ străină/maternă
veche UMANISTE 9. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba elină) ELINĂ (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ 10. Teoria şi practica traducerii (în limba elină)
ŞI ARTE DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
gimnazial Litere clasice 11. Traducere specializată (în limba elină) ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
12. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba elină) PSIHOLOGIE
13. Traducere şi Interpretariat (în limba elină) (programele pentru examenul naţional de
Limbi şi culturi antice 14. Traducere şi interpretare specializată (în limba elină) definitivare în învăţământ aprobate prin
15. Traducere şi terminologie (în limba elină) ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
16. Traductologie – Limba elină ştiinţifice nr. 5558 / 2015
Litere clasice
FILOLOGIE
Limbi şi culturi antice
72
Limba neogreacă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă)
Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă)
neogreacă 3. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale LIMBA ŞI
Limba neogreacă - Limba şi literatura 4. Didactici ale disciplinelor filologice (neogreacă) LITERATURA
română 5. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă) NEOGREACĂ
Limba neogreacă - Limba şi literatura 6. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă)
(programa pentru concurs
străină/maternă 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă)
aprobată prin ordinul
8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă) ministrului educaţiei,
Limba şi literatura străină/maternă -
Limba neogreacă 9. Limba şi literatura neogreacă cercetării, tineretului şi
10. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate
Literatura universală şi comparată - sportului nr. 5620 / 2010)
11. Limba neogreacă. Practici de comunicare
Limba neogreacă /
12. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă)
Învăţământ Limba neogreacă - Literatură universală şi LIMBA ŞI
ŞTIINŢE 13. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european
comparată
liceal/
UMANISTE / 14. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană LITERATURA
Învăţământ Limba LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă) NEOGREACĂ
ŞTIINŢE x
profesional/ neogreacă LITERATURĂ LITERATURĂ 16. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în
UMANISTE (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ limba neogreacă)
ŞI ARTE 17. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă DIDACTICA
gimnazial
18. Management intercultural (în limba neogreacă) SPECIALITĂŢII),
19. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă) ELEMENTE DE
20. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă) PEDAGOGIE ŞI
Filologie clasică - Limba neogreacă 21. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă) PSIHOLOGIE
22. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă) (programele pentru
23. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă) examenul naţional de
24. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă) definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
25. Traducere specializată (în limba neogreacă)
ministrului educaţiei şi
26. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă)
cercetării ştiinţifice nr. 5558
27. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă) / 2015
28. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă)
29. Traductologie – Limba neogreacă
1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă)
Limba neogreacă 3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba neogracă)
4. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale LIMBA ŞI
5. Didactici ale disciplinelor filologice (neogreacă) LITERATURA
6. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă) NEOGREACĂ
7. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă)
(programa pentru concurs
Limba şi literatura română - Limba 8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă)
aprobată prin ordinul
neogreacă 9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă) ministrului educaţiei,
10. Limba şi literatura neogreacă cercetării, tineretului şi
11. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate
sportului nr. 5620 / 2010)
12. Limba neogreacă. Practici de comunicare
13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă) /
Învăţământ Limba neogreacă - Limba şi literatura LIMBA ŞI
ŞTIINŢE 14. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european
română
liceal/
UMANISTE / 15. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană LITERATURA
Învăţământ Limba LIMBĂ ŞI 16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă) NEOGREACĂ
ŞTIINŢE FILOLOGIE x
profesional/ neogreacă LITERATURĂ 17. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în
UMANISTE (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ limba neogreacă)
ŞI ARTE Limba neogreacă - Limba şi literatura 18. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă DIDACTICA
gimnazial SPECIALITĂŢII),
străină/maternă 19. Management intercultural (în limba neogreacă)
20. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă) ELEMENTE DE
21. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă) PEDAGOGIE ŞI
22. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă) PSIHOLOGIE
23. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă) (programele pentru
24. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă) examenul naţional de
25. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă) definitivare în învăţământ
Limba şi literatura străină/maternă - aprobate prin ordinul
26. Traducere specializată (în limba neogreacă)
Limba neogreacă ministrului educaţiei şi
27. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă)
cercetării ştiinţifice nr. 5558
28. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă) / 2015
29. Traducere şi interpretare specializată (în limba neogreacă)
30. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă)
31. Traductologie – Limba neogreacă
73
Limba neogreacă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă) LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba
neogreacă 3. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale LITERATURA
Limba neogreacă - Limba şi literatura 4. Didactici ale disciplinelor filologice (neogreacă) NEOGREACĂ
română 5. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă) MATERNĂ
Limba neogreacă - Limba şi literatura 6. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă)
(programa pentru concurs
străină/maternă 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă)
aprobată prin ordinul
8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă) ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura străină/maternă -
Limba neogreacă 9. Limba şi literatura neogreacă cercetării ştiinţifice nr. 5575
10. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate
Literatura universală şi comparată - / 2015)
11. Limba neogreacă. Practici de comunicare
Limba neogreacă /
12. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă)
Învăţământ Limba neogreacă - Literatură universală şi LIMBA ŞI
ŞTIINŢE 13. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european
comparată
liceal/
UMANISTE / 14. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană LITERATURA
Învăţământ Limba LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă) NEOGREACĂ
ŞTIINŢE x
profesional/ neogreacă LITERATURĂ LITERATURĂ 16. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în
Învăţământ
UMANISTE limba neogreacă) MATERNĂ
ŞI ARTE 17. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă (SPECIALITATE ŞI
gimnazial
18. Management intercultural (în limba neogreacă) DIDACTICA
19. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă) SPECIALITĂŢII),
20. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă) ELEMENTE DE
Filologie clasică - Limba neogreacă 21. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă) PEDAGOGIE ŞI
22. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă) PSIHOLOGIE
23. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă) (programele pentru
24. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă) examenul naţional de
25. Traducere specializată (în limba neogreacă) definitivare în învăţământ
26. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă) aprobate prin ordinul
27. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă) ministrului educaţiei şi
28. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă) cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015
29. Traductologie – Limba neogreacă
1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă)
3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba neogracă) LIMBA ŞI
Limba neogreacă
4. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale LITERATURA
5. Didactici ale disciplinelor filologice (neogreacă) NEOGREACĂ
6. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă) MATERNĂ
7. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă)
(programa pentru concurs
Limba şi literatura română - Limba 8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă) aprobată prin ordinul
neogreacă 9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă) ministrului educaţiei şi
10. Limba şi literatura neogreacă cercetării ştiinţifice nr. 5575
11. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate
/ 2015)
12. Limba neogreacă. Practici de comunicare
13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă) /
Învăţământ Limba neogreacă - Limba şi literatura LIMBA ŞI
ŞTIINŢE 14. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european
română
liceal/
UMANISTE / 15. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană LITERATURA
Învăţământ Limba LIMBĂ ŞI 16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă) NEOGREACĂ
ŞTIINŢE FILOLOGIE x
profesional/ neogreacă LITERATURĂ 17. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba
Învăţământ
UMANISTE neogreacă) MATERNĂ
ŞI ARTE Limba neogreacă - Limba şi literatura 18. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă (SPECIALITATE ŞI
gimnazial
străină/maternă 19. Management intercultural (în limba neogreacă) DIDACTICA
20. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă) SPECIALITĂŢII),
21. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă) ELEMENTE DE
22. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă) PEDAGOGIE ŞI
23. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă) PSIHOLOGIE
24. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă) (programele pentru
25. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă) examenul naţional de
Limba şi literatura străină/maternă - 26. Traducere specializată (în limba neogreacă) definitivare în învăţământ
Limba neogreacă 27. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă) aprobate prin ordinul
28. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă) ministrului educaţiei şi
29. Traducere şi interpretare specializată (în limba neogreacă) cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015
30. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă)
31. Traductologie – Limba neogreacă
74
Limba şi literatura bulgară LIMBA ŞI
1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba bulgară) LITERATURA
Limba şi literatura română - 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba bulgară) BULGARĂ
Limba şi literatura bulgară 3. Didactica limbilor străine (limbii bulgare) – Fundamente şi strategii MATERNĂ
Limba şi literatura bulgară - Limba actuale (programa pentru concurs
şi literatura română 4. Didactici ale disciplinelor filologice (bulgară) aprobată prin ordinul
Limba şi literatura bulgară - Limba 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. bulgară) ministrului educaţiei şi
şi literatura străină/maternă 6. Discurs şi argumentare (în limba bulgară) cercetării ştiinţifice nr.
Limba şi literatura străină/maternă 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba bulgară) 5575 / 2015)
Învăţământ - Limba şi literatura bulgară 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba bulgară) /
liceal/ Literatura universală şi comparată 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba bulgară) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE - Limba şi literatura bulgară
Învăţământ 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba bulgară) LITERATURA
Limba UMANISTE / Limba şi literatura bulgară -
profesional/ LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 11. Management intercultural (în limba bulgară) BULGARĂ
bulgară - ŞTIINŢE Literatură universală şi comparată x
Învăţământ LITERATURĂ LITERATURĂ 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba bulgară) MATERNĂ
maternă UMANISTE
gimnazial/ 13. Studii culturale balcanice (în limba bulgară) (SPECIALITATE ŞI
ŞI ARTE
Învăţământ 14. Studii culturale slave (în limba bulgară) DIDACTICA
primar 15. Studii lingvistice în limba bulgară (în limba bulgară) SPECIALITĂŢII),
16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba bulgară) ELEMENTE DE
17. Teoria şi practica traducerii (în limba bulgară) PEDAGOGIE ŞI
Filologie clasică - Limba şi 18. Traducerea textului literar contemporan (în limba bulgară) PSIHOLOGIE
literatura bulgară 19. Traducere specializată (în limba bulgară) (programele pentru
20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba bulgară) examenul naţional de
definitivare în învăţământ
21. Traducere şi Interpretariat (în limba bulgară)
aprobate prin ordinul
22. Traducere şi terminologie (în limba bulgară) ministrului educaţiei şi
23. Traductologie – Limba bulgară cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Limba şi literatura bulgară 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
bulgară)
Limba şi literatura română - 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba LIMBA ŞI
Limba şi literatura bulgară bulgară) LITERATURA
Limba şi literatura bulgară - Limba 3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba bulgară) BULGARĂ
şi literatura română 4. Didactica limbilor străine (limbii bulgare) – Fundamente şi MATERNĂ
Limba şi literatura bulgară - Limba strategii actuale (programa pentru concurs
şi literatura străină/maternă 5. Didactici ale disciplinelor filologice (bulgară) aprobată prin ordinul
Limba şi literatura străină/maternă 6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. bulgară) ministrului educaţiei şi
- Limba şi literatura bulgară 7. Discurs şi argumentare (în limba bulgară) cercetării ştiinţifice nr.
Literatura universală şi comparată 8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba bulgară) 5575 / 2015)
Învăţământ - Limba şi literatura bulgară 9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba bulgară) /
liceal/ Limba şi literatura bulgară - 10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba bulgară) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE Literatură universală şi comparată
Învăţământ 11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba bulgară) LITERATURA
Limba UMANISTE /
profesional/ LIMBĂ ŞI 12. Management intercultural (în limba bulgară) BULGARĂ
bulgară - ŞTIINŢE FILOLOGIE x
Învăţământ LITERATURĂ 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba MATERNĂ
maternă UMANISTE
gimnazial/ bulgară) (SPECIALITATE ŞI
ŞI ARTE
Învăţământ 14. Studii culturale balcanice (în limba bulgară) DIDACTICA
primar 15. Studii culturale slave (în limba bulgară) SPECIALITĂŢII),
16. Studii lingvistice în limba bulgară (în limba bulgară) ELEMENTE DE
17. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba PEDAGOGIE ŞI
Filologie clasică - Limba şi bulgară) PSIHOLOGIE
literatura bulgară 18. Teoria şi practica traducerii (în limba bulgară) (programele pentru
19. Traducerea textului literar contemporan (în limba bulgară) examenul naţional de
definitivare în învăţământ
20. Traducere specializată (în limba bulgară)
aprobate prin ordinul
21. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba bulgară) ministrului educaţiei şi
22. Traducere şi Interpretariat (în limba bulgară) cercetării ştiinţifice nr.
23. Traducere şi interpretare specializată (în limba bulgară) 5558 / 2015)
24. Traducere şi terminologie (în limba bulgară)
25. Traductologie – Limba bulgară
75
Limba şi literatura cehă LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba cehă) LITERATURA
Limba şi literatura cehă 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba cehă) CEHĂ MATERNĂ
Limba şi literatura cehă - Limba şi 3. Didactica limbilor străine (limbii cehe) – Fundamente şi strategii (programa pentru concurs
literatura română actuale aprobată prin ordinul
Limba şi literatura cehă - Limba şi 4. Didactici ale disciplinelor filologice (cehă) ministrului educaţiei şi
literatura străină/maternă 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. cehă) cercetării ştiinţifice nr. 5575
Limba şi literatura străină/maternă 6. Discurs şi argumentare (în limba cehă) / 2015)
- Limba şi literatura cehă 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba cehă) /
Învăţământ
Literatura universală şi comparată 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba cehă) LIMBA ŞI
liceal/ - Limba şi literatura cehă
ŞTIINŢE 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba cehă) LITERATURA
Învăţământ
UMANISTE / Limba şi literatura cehă - 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba cehă)
profesional/ Limba cehă - LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI CEHĂ MATERNĂ
ŞTIINŢE Literatură universală şi comparată 11. Management intercultural (în limba cehă) x
Învăţământ maternă LITERATURĂ LITERATURĂ (SPECIALITATE
UMANISTE 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba cehă)
gimnazial/
ŞI ARTE 13. Studii culturale slave (în limba cehă) ŞI DIDACTICA
Învăţământ SPECIALITĂŢII),
14. Studii lingvistice în limba cehă (în limba cehă)
primar
15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba cehă) ELEMENTE DE
16. Teoria şi practica traducerii (în limba cehă) PEDAGOGIE ŞI
Filologie clasică - Limba şi 17. Traducerea textului literar contemporan (în limba cehă) PSIHOLOGIE
literatura cehă 18. Traducere specializată (în limba cehă) (programele pentru
19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba cehă) examenul naţional de
20. Traducere şi Interpretariat (în limba cehă) definitivare în învăţământ
21. Traducere şi terminologie (în limba cehă) aprobate prin ordinul
22. Traductologie – Limba cehă ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
Limba şi literatura cehă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în
Limba şi literatura română - limba cehă) LIMBA ŞI
Limba şi literatura cehă 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba LITERATURA
Limba şi literatura cehă - Limba şi cehă)
CEHĂ MATERNĂ
literatura română 3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba cehă)
Didactica limbilor străine (limbii cehe) – Fundamente şi (programa pentru concurs
Limba şi literatura cehă - Limba şi 4.
literatura străină/maternă strategii actuale (programa pentru concurs
5. Didactici ale disciplinelor filologice (cehă) aprobată prin ordinul
Limba şi literatura străină/maternă ministrului educaţiei şi
- Limba şi literatura cehă 6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. cehă) cercetării ştiinţifice nr. 5575
Literatura universală şi comparată 7. Discurs şi argumentare (în limba cehă)
/ 2015)
- Limba şi literatura cehă 8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba cehă)
Învăţământ /
Limba şi literatura cehă - 9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba cehă)
liceal/
ŞTIINŢE 10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba cehă) LIMBA ŞI
Învăţământ Literatură universală şi comparată
UMANISTE / 11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba cehă) LITERATURA
profesional/ Limba cehă - LIMBĂ ŞI
Învăţământ maternă
ŞTIINŢE
LITERATURĂ
FILOLOGIE 12. Management intercultural (în limba cehă) x CEHĂ MATERNĂ
UMANISTE 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba (SPECIALITATE
gimnazial/
ŞI ARTE cehă) ŞI DIDACTICA
Învăţământ
14. Studii culturale slave (în limba cehă)
primar SPECIALITĂŢII),
15. Studii lingvistice în limba cehă (în limba cehă)
16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba ELEMENTE DE
Filologie clasică - Limba şi cehă) PEDAGOGIE ŞI
literatura cehă 17. Teoria şi practica traducerii (în limba cehă) PSIHOLOGIE
18. Traducerea textului literar contemporan (în limba cehă) (programele pentru
19. Traducere specializată (în limba cehă) examenul naţional de
definitivare în învăţământ
20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba cehă) aprobate prin ordinul
21. Traducere şi Interpretariat (în limba cehă) ministrului educaţiei şi
22. Traducere şi interpretare specializată (în limba cehă) cercetării ştiinţifice nr. 5558
23. Traducere şi terminologie (în limba cehă) / 2015)
24. Traductologie – Limba cehă
76
Limba şi literatura croată 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba limba croată) LITERATURA
şi literatura croată 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba
Limba şi literatura croată - Limba şi croată)
CROATĂ
literatura română 3. Didactica limbilor străine (limbii croate) – Fundamente şi MATERNĂ
Limba şi literatura croată - Limba şi strategii actuale (programa pentru concurs
literatura străină/maternă 4. Didactici ale disciplinelor filologice (croată) aprobată prin ordinul
Limba şi literatura străină/maternă - 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. croată) ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura croată 6. Discurs şi argumentare (în limba croată) cercetării ştiinţifice nr. 5575
Literatura universală şi comparată - 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba croată) / 2015)
Învăţământ 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba croată)
Limba şi literatura croată /
liceal/ 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba
Învăţământ ŞTIINŢE
Limba şi literatura croată - Literatură LIMBA ŞI
universală şi comparată croată)
profesional/ UMANISTE / 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba croată) LITERATURA
Limba croată - LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI CROATĂ
Învăţământ ŞTIINŢE 11. Management intercultural (în limba croată) x
maternă LITERATURĂ LITERATURĂ
gimnazial/ UMANISTE 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba MATERNĂ
Învăţământ ŞI ARTE croată) (SPECIALITATE ŞI
primar 13. Studii culturale balcanice (în limba croată) DIDACTICA
14. Studii culturale slave (în limba croată) SPECIALITĂŢII),
15. Studii lingvistice în limba croată (în limba croată)
ELEMENTE DE
Filologie clasică - Limba şi literatura 16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba
croată) PEDAGOGIE ŞI
croată PSIHOLOGIE
17. Teoria şi practica traducerii (în limba croată)
(programele pentru
18. Traducerea textului literar contemporan (în limba croată)
examenul naţional de
19. Traducere specializată (în limba croată)
definitivare în învăţământ
20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba croată) aprobate prin ordinul
21. Traducere şi interpretariat (în limba croată) ministrului educaţiei şi
22. Traducere şi terminologie (în limba croată) cercetării ştiinţifice nr. 5558
23. Traductologie – Limba croată / 2015)
Limba şi literatura croată 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în
Limba şi literatura română - Limba limba croată) LIMBA ŞI
şi literatura croată 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba LITERATURA
Limba şi literatura croată - Limba şi croată)
Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba croată)
CROATĂ
literatura română 3.
Limba şi literatura croată - Limba şi 4. Didactica limbilor străine (limbii croate) – Fundamente şi MATERNĂ
literatura străină/maternă strategii actuale (programa pentru concurs
Limba şi literatura străină/maternă - 5. Didactici ale disciplinelor filologice (croată) aprobată prin ordinul
Limba şi literatura croată 6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. croată) ministrului educaţiei şi
7. Discurs şi argumentare (în limba croată) cercetării ştiinţifice nr. 5575
Literatura universală şi comparată -
Limba şi literatura croată 8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba croată) / 2015)
Învăţământ 9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba croată)
Limba şi literatura croată - Literatură /
liceal/ 10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba
Învăţământ ŞTIINŢE
universală şi comparată LIMBA ŞI
croată)
profesional/ UMANISTE / 11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba croată) LITERATURA
Limba croată - LIMBĂ ŞI CROATĂ
Învăţământ ŞTIINŢE FILOLOGIE 12. Management intercultural (în limba croată) x
maternă LITERATURĂ
gimnazial/ UMANISTE 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba MATERNĂ
Învăţământ ŞI ARTE croată) (SPECIALITATE ŞI
primar 14. Studii culturale balcanice (în limba croată) DIDACTICA
15. Studii culturale slave (în limba croată) SPECIALITĂŢII),
16. Studii lingvistice în limba croată (în limba croată)
ELEMENTE DE
Filologie clasică - Limba şi literatura 17. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba
croată) PEDAGOGIE ŞI
croată PSIHOLOGIE
18. Teoria şi practica traducerii (în limba croată)
(programele pentru
19. Traducerea textului literar contemporan (în limba croată)
examenul naţional de
20. Traducere specializată (în limba croată)
definitivare în învăţământ
21. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba croată) aprobate prin ordinul
22. Traducere şi interpretariat (în limba croată) ministrului educaţiei şi
23. Traducere şi interpretare specializată (în limba croată) cercetării ştiinţifice nr. 5558
24. Traducere şi terminologie (în limba croată) / 2015)
25. Traductologie – Limba croată
77
Limba şi literatura chineză LIMBA CHINEZĂ
Limba şi literatura română - (programa pentru concurs
Limba şi literatura chineză aprobată prin ordinul
Limba şi literatura chineză - ministrului educaţiei,
Limba şi literatura română cercetării, tineretului şi
Limba şi literatura chineză - sportului nr. 5620 / 2010)
Limba şi literatura
străină/maternă /
Învăţământ Limba şi literatura LIMBA CHINEZĂ
ŞTIINŢE străină/maternă - Limba şi (SPECIALITATE
liceal/
UMANISTE / literatura chineză
Învăţământ Limba
ŞTIINŢE
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI Studii est asiatice (în limba chineză)
x ŞI DIDACTICA
profesional/ chineză LITERATURĂ Literatura universală şi LITERATURĂ SPECIALITĂŢII),
UMANISTE comparată - Limba şi literatura
Învăţământ ELEMENTE DE
ŞI ARTE chineză
gimnazial
Limba şi literatura chineză - PEDAGOGIE ŞI
Literatură universală şi PSIHOLOGIE
comparată (programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
Filologie clasică - Limba şi aprobate prin ordinul
literatura chineză ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015))
Limba şi literatura chineză LIMBA CHINEZĂ
Limba şi literatura română - (programa pentru concurs
Limba şi literatura chineză aprobată prin ordinul
Limba şi literatura chineză - ministrului educaţiei,
Limba şi literatura română cercetării, tineretului şi
Limba şi literatura chineză - sportului nr. 5620 / 2010)
Limba şi literatura
străină/maternă /
Învăţământ Limba şi literatura LIMBA CHINEZĂ
ŞTIINŢE străină/maternă - Limba şi (SPECIALITATE
liceal/
UMANISTE / literatura chineză
Învăţământ Limba
ŞTIINŢE
LIMBĂ ŞI
FILOLOGIE
1. Studii est asiatice (în limba chineză)
x ŞI DIDACTICA
profesional/ chineză LITERATURĂ Literatura universală şi 2. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba chineză) SPECIALITĂŢII),
UMANISTE comparată - Limba şi literatura
Învăţământ ELEMENTE DE
ŞI ARTE chineză
gimnazial
Limba şi literatura chineză - PEDAGOGIE ŞI
Literatură universală şi PSIHOLOGIE
comparată (programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
Filologie clasică - Limba şi aprobate prin ordinul
literatura chineză ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015))
78

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză)


2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză)
3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză)
4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină)
5. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
7. Creative writing
8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale
14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină)
15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
17. Discurs şi argumentare (în limba engleză)
18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză)
Limba şi literatura engleză 19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză)
20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane LIMBA ŞI
21. Inovare culturală (în limba engleză) LITERATURA
22. Limba şi literatura engleză ENGLEZĂ
23. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate
24. Limba engleză. Practici de comunicare
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
25. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene ministrului educaţiei,
26. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) cercetării, tineretului şi
Învăţământ 27. Limba, literatura şi cultura engleză în context european
liceal/ sportului nr. 5620 / 2010)
28. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană
nvăţământ LIMBĂ ŞI /
LITERATURĂ 29. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană
profesional/ 30. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) LIMBA ŞI
Învăţământ ŞTIINŢE 31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) LITERATURA
UMANISTE /
gimnazial/ Limba LIMBĂ ŞI 32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) ENGLEZĂ
ŞTIINŢE x
Învăţământ engleză UMANISTE LITERATURĂ 33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) (SPECIALITATE ŞI
special ŞI ARTE 34. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba DIDACTICA
(deficienţe română) SPECIALITĂŢII),
moderate 35. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii ELEMENTE DE
sau 36. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba PEDAGOGIE ŞI
engleză)
uşoare)** PSIHOLOGIE
37. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze (programele pentru
Limba şi literatura română - Limba şi literatura 38. Literatura engleză pentru copii şi tineret examenul naţional de
engleză 39. Management intercultural (în limba engleză) definitivare în învăţământ
40. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) aprobate prin ordinul
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura
41. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) ministrului educaţiei şi
română
42. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română cercetării ştiinţifice nr.
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura
43. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 5558 / 2015)
străină/maternă
44. Studii britanice
Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi 45. Studii canadiene
literatura engleză 46. Studii culturale britanice
Filologie clasică - Limba şi literatura engleză 47. Studii americane
Literatura universală şi comparată - Limba şi 48. Studii anglo – americane
literatura engleză 49. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
Limba şi literatura engleză - Literatura 50. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane
universală şi comparată 51. Studii interculturale anglo – americane
Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba 52. Studii irlandeze (limba engleză)
straină) 53. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)
Limbi şi literaturi moderne (engleză, 54. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
franceză) 55. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză)
56. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză)
Limbi şi literaturi moderne (engleză,
57. Traducere specializată (în limba engleză)
germană)
58. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză)
STUDII Studii americane 59. Traducere şi interpretariat (în limba engleză)
CULTURALE Studii iudaice 60. Traducere şi terminologie (în limba engleză)
Limbi moderne aplicate (engleză) 61. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
LIMBI
Limbi moderne aplicate (engleză, limbă străină) 62. Traductologie – Limba engleză
MODERNE
APLICATE Traducere şi interpretare (engleză)
Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină)
79

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză)


2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză)
3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză)
4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină)
5. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
6. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba engleză)
7. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
8. Creative writing
9. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
11. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
12. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
13. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
14. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale
15. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină)
16. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
17. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
18. Discurs şi argumentare (în limba engleză)
19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză)
20. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză)
21. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane
Limba şi literatura engleză 22. Inovare culturală (în limba engleză)
23. Limba şi literatura engleză LIMBA ŞI
24. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate LITERATURA
25. Limba engleză. Practici de comunicare ENGLEZĂ
26. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene (programa pentru concurs
27. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) aprobată prin ordinul
28. Limba, literatura şi cultura engleză în context european ministrului educaţiei,
Învăţământ 29. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană cercetării, tineretului şi
liceal/ 30. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană sportului nr. 5620 / 2010)
nvăţământ LIMBĂ ŞI 31. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) /
profesional/ LITERATURĂ 32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) LIMBA ŞI
Învăţământ ŞTIINŢE 33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) LITERATURA
UMANISTE / 34. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză)
gimnazial/ Limba ENGLEZĂ
ŞTIINŢE FILOLOGIE 35. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - x
Învăţământ engleză UMANISTE limba română) (SPECIALITATE ŞI
special ŞI ARTE 36. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii DIDACTICA
(deficienţe 37. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în SPECIALITĂŢII),
moderate limba engleză) ELEMENTE DE
sau 38. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze PEDAGOGIE ŞI
uşoare)** 39. Literatura engleză pentru copii şi tineret PSIHOLOGIE
40. Management intercultural (în limba engleză) (programele pentru
41. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) examenul naţional de
42. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) definitivare în învăţământ
Limba şi literatura română - Limba şi literatura 43. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română aprobate prin ordinul
engleză ministrului educaţiei şi
44. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză)
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura cercetării ştiinţifice nr.
45. Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice (in limba
română 5558 / 2015)
engleză)
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura 46. Studii britanice
străină/maternă 47. Studii canadiene
Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi 48. Studii culturale britanice
literatura engleză 49. Studii americane
Filologie clasică - Limba şi literatura engleză 50. Studii anglo – americane
Literatura universală şi comparată - Limba şi 51. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
literatura engleză 52. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane
Limba şi literatura engleză - Literatura 53. Studii interculturale anglo – americane
universală şi comparată 54. Studii irlandeze (limba engleză)
Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba 55. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)
straină) 56. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
57. Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo – saxon
Limbi şi literaturi moderne (engleză,
58. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză)
franceză) 59. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză)
Limbi şi literaturi moderne (engleză, 60. Traducere specializată (în limba engleză)
germană) 61. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză)
STUDII Studii americane 62. Traducere şi interpretariat (în limba engleză)
CULTURALE Studii iudaice 63. Traducere şi interpretare specializată (în limba croată)
Limbi moderne aplicate (engleză) 64. Traducere şi terminologie (în limba engleză)
LIMBI Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
Limbi moderne aplicate (engleză, limbă străină) 65.
MODERNE 66. Traductologie – Limba engleză
APLICATE Traducere şi interpretare (engleză)
Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină)
80
Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura engleză
Limba şi literatura engleză - Limba şi LIMBA ŞI
literatura română LITERATURA
Limba şi literatura engleză - Limba şi ENGLEZĂ
literatura străină/maternă (programa pentru concurs
Limba şi literatura străină/maternă - aprobată prin ordinul
Limba şi literatura engleză ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
Învăţământ Filologie clasică - Limba şi literatura
LIMBĂ ŞI sportului nr. 5620 / 2010)
engleză
liceal/ LITERATURĂ 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) /
Învăţământ Literatura universală şi comparată -
Limba şi literatura engleză 2. Limba engleză în afaceri LIMBA ŞI
profesional/ ŞTIINŢE
Limba şi literatura engleză - Literatura 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) LITERATURA
Învăţământ UMANISTE / LIMBI
Limba universală şi comparată 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză) ENGLEZĂ
gimnazial/ ŞTIINŢE MODERNE x
engleză Limbi şi literaturi moderne (engleză, 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ UMANISTE APLICATE
limba straină) 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) DIDACTICA
special ŞI ARTE
Limbi şi literaturi moderne (engleză, 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) SPECIALITĂŢII),
(deficienţe
franceză) 8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză) ELEMENTE DE
moderate sau
PEDAGOGIE ŞI
uşoare)** Limbi şi literaturi moderne (engleză,
PSIHOLOGIE
germană) (programele pentru
STUDII Studii americane examenul naţional de
CULTURALE Studii iudaice definitivare în învăţământ
Limbi moderne aplicate (engleză) aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
Limbi moderne aplicate (engleză, limbă
LIMBI cercetării ştiinţifice nr.
străină) 5558 / 2015)
MODERNE
Traducere şi interpretare (engleză)
APLICATE
Traducere şi interpretare (engleză,
limbă străină)
Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura engleză
Limba şi literatura engleză - Limba şi LIMBA ŞI
literatura română LITERATURA
Limba şi literatura engleză - Limba şi ENGLEZĂ
literatura străină/maternă (programa pentru concurs
Limba şi literatura străină/maternă - aprobată prin ordinul
Limba şi literatura engleză ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
Învăţământ Filologie clasică - Limba şi literatura
LIMBĂ ŞI sportului nr. 5620 / 2010)
engleză
liceal/ LITERATURĂ /
Învăţământ Literatura universală şi comparată -
Limba şi literatura engleză LIMBA ŞI
profesional/ ŞTIINŢE
Limba şi literatura engleză - Literatura LITERATURA
Învăţământ UMANISTE /
Limba universală şi comparată STUDII ENGLEZĂ
gimnazial/ ŞTIINŢE Studii canadiene x
engleză Limbi şi literaturi moderne (engleză, CULTURALE (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ UMANISTE
limba straină) DIDACTICA
special ŞI ARTE
Limbi şi literaturi moderne (engleză, SPECIALITĂŢII),
(deficienţe
franceză) ELEMENTE DE
moderate sau
PEDAGOGIE ŞI
uşoare)** Limbi şi literaturi moderne (engleză,
PSIHOLOGIE
germană) (programele pentru
STUDII Studii americane examenul naţional de
CULTURALE Studii iudaice definitivare în învăţământ
Limbi moderne aplicate (engleză) aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
Limbi moderne aplicate (engleză, limbă
LIMBI cercetării ştiinţifice nr.
străină) 5558 / 2015)
MODERNE
Traducere şi interpretare (engleză)
APLICATE
Traducere şi interpretare (engleză,
limbă străină)
81
Limba şi literatura franceză 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză)
Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză)
şi literatura franceză 3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză - Limba 4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
şi literatura română 5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină)
Limba şi literatura franceză - Limba 6. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
şi literatura străină/maternă 7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura străină/maternă - 8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
LIMBĂ ŞI 9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
Limba şi literatura franceză
LITERATURĂ 10.Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale
Literatura universală şi comparată -
Limba şi literatura franceză 11.Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
Literatura universală şi comparată - 12.Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină)
Limba şi literatura franceză 13.Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
14.Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
Filologie clasică - Limba şi literatura
15.Discurs şi argumentare (în limba franceză)
franceză
16.Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză)
Limbi şi literaturi moderne (franceză,
17.Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză)
germană)
18.Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
Limbi moderne aplicate (franceză)
19.Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) LIMBA ŞI
Limbi moderne aplicate (franceză, 20.Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică LITERATURA
limbă străină) europeană FRANCEZĂ
Traducere şi interpretare (franceză) 21.Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) (programa pentru
22.Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) concurs aprobată prin
23.Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) ordinul ministrului
24.Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului
25.Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba
Învăţământ nr. 5620 / 2010)
engleză - limba română)
liceal/
26.Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne /
Învăţământ
(în limba franceză) LIMBA ŞI
profesional/ ŞTIINŢE
27.Limba franceză. Practici de comunicare LITERATURA
Învăţământ UMANISTE /
Limba LIMBĂ ŞI 28.Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european FRANCEZĂ
gimnazial/ ŞTIINŢE x
franceză LITERATURĂ 29.Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon (SPECIALITATE
Învăţământ UMANISTE
30.Limba franceză pentru obiective didactice ŞI DIDACTICA
special ŞI ARTE
31.Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon SPECIALITĂŢII),
(deficienţe
32.Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) ELEMENTE DE
moderate sau
33.Literatura franceză - abordări antropologice PEDAGOGIE ŞI
uşoare)**
34.Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. PSIHOLOGIE
franceză) (programele pentru
35.Management intercultural (în limba franceză) examenul naţional de
LIMBI definitivare în
MODERNE 36.Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză)
învăţământ aprobate prin
APLICATE 37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză)
ordinul ministrului
Traducere şi interpretare (franceză, 38.Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) educaţiei şi cercetării
limbă străină) 39.Studii canadiene ştiinţifice nr. 5558 /
40.Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 2015)
41.Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba franceză)
42.Studii francofone
43.Studii franceze şi francofone
44.Studii literare franceze
45.Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba
franceză)
46.Romanistică
47.Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză
48.Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
49.Traductologie – Limba franceză
50.Teoria şi practica traducerii (în limba franceză)
51.Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză)
52.Traducere specializată (în limba franceză)
53.Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză)
54.Traducere şi interpretariat (în limba franceză)
55.Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba
franceză)
56.Traducere şi terminologie (în limba franceză)
82
Limba şi literatura franceză 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză)
Limba şi literatura română - 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză 3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză - 4. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba franceză)
Limba şi literatura română 5. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura franceză - 6. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină)
Limba şi literatura străină/maternă 7. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura străină/maternă 8. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
LIMBĂ ŞI 9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
- Limba şi literatura franceză
LITERATURĂ 10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
Literatura universală şi comparată
- Limba şi literatura franceză 11. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii
Literatura universală şi comparată actuale
- Limba şi literatura franceză 12. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
13. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină)
Filologie clasică - Limba şi
14. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
literatura franceză
15. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
Limbi şi literaturi moderne
16. Discurs şi argumentare (în limba franceză)
(franceză, germană)
17. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză)
Limbi moderne aplicate (franceză) 18. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză)
Limbi moderne aplicate (franceză, 19. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
limbă străină) 20. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză)
Traducere şi interpretare 21. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică LIMBA ŞI
(franceză) europeană LITERATURA
22. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) FRANCEZĂ
23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) (programa pentru
24. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) concurs aprobată prin
25. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) ordinul ministrului
26. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului
Învăţământ engleză - limba română)
27. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne nr. 5620 / 2010)
liceal/
Învăţământ (în limba franceză) /
ŞTIINŢE 28. Limba franceză. Practici de comunicare LIMBA ŞI
profesional/
Învăţământ UMANISTE / 29. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european LITERATURA
Limba
ŞTIINŢE 30. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon FRANCEZĂ
gimnazial/
franceză
FILOLOGIE x
Învăţământ UMANISTE 31. Limba franceză pentru obiective didactice (SPECIALITATE
special ŞI ARTE 32. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon ŞI DIDACTICA
33. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) SPECIALITĂŢII),
(deficienţe
moderate sau 34. Literatura franceză - abordări antropologice ELEMENTE DE
uşoare)** 35. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. PEDAGOGIE ŞI
franceză) PSIHOLOGIE
36. Management intercultural (în limba franceză) (programele pentru
37. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) examenul naţional de
LIMBI definitivare în
MODERNE 38. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză)
învăţământ aprobate prin
APLICATE 39. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) ordinul ministrului
Traducere şi interpretare (franceză, 40. Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice (in limba educaţiei şi cercetării
franceză) ştiinţifice nr. 5558 /
limbă străină)
41. Studii canadiene 2015)
42. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză)
43. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba franceză)
44. Studii francofone
45. Studii franceze şi francofone
46. Studii literare franceze
47. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)
48. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba
franceză)
49. Romanistică
50. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză
51. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
52. Traductologie – Limba franceză
53. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză)
54. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză)
55. Traducere specializată (în limba franceză)
56. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză)
57. Traducere şi interpretariat (în limba franceză)
58. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba
franceză)
59. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză)
60. Traducere şi terminologie (în limba franceză)
83
Limba şi literatura franceză LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba LITERATURA
şi literatura franceză FRANCEZĂ
Limba şi literatura franceză - Limba (programa pentru
şi literatura română concurs aprobată prin
Limba şi literatura franceză - Limba ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
şi literatura străină/maternă tineretului şi sportului
nvăţământ Limba şi literatura străină/maternă -
LIMBĂ ŞI nr. 5620 / 2010)
liceal/ Limba şi literatura franceză 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză)
LITERATURĂ /
Învăţământ Literatura universală şi comparată - 2. Limba franceză în traduceri specializate
ŞTIINŢE Limba şi literatura franceză 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză) LIMBA ŞI
profesional/
Literatura universală şi comparată - Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză) LITERATURA
Învăţământ UMANISTE / LIMBI 4.
Limba
ŞTIINŢE Limba şi literatura franceză Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză FRANCEZĂ
gimnazial/
franceză
MODERNE 5. x
Învăţământ UMANISTE Filologie clasică - Limba şi literatura APLICATE 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) (SPECIALITATE
special ŞI ARTE franceză 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) ŞI DIDACTICA
Traductologie, terminologie, comunicare (franceză) SPECIALITĂŢII),
(deficienţe Limbi şi literaturi moderne (franceză, 8.
ELEMENTE DE
moderate sau germană)
uşoare)** PEDAGOGIE ŞI
Limbi moderne aplicate (franceză)
PSIHOLOGIE
Limbi moderne aplicate (franceză, (programele pentru
limbă străină) examenul naţional de
LIMBI
Traducere şi interpretare (franceză) definitivare în
MODERNE învăţământ aprobate prin
APLICATE ordinul ministrului
Traducere şi interpretare (franceză, educaţiei şi cercetării
limbă străină) ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
Limba şi literatura franceză LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba LITERATURA
şi literatura franceză FRANCEZĂ
Limba şi literatura franceză - Limba (programa pentru
şi literatura română concurs aprobată prin
Limba şi literatura franceză - Limba ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
şi literatura străină/maternă tineretului şi sportului
Învăţământ Limba şi literatura străină/maternă -
LIMBĂ ŞI nr. 5620 / 2010)
liceal/ Limba şi literatura franceză
LITERATURĂ /
Învăţământ Literatura universală şi comparată -
profesional/ ŞTIINŢE Limba şi literatura franceză LIMBA ŞI
Literatura universală şi comparată - LITERATURA
Învăţământ UMANISTE /
Limba
ŞTIINŢE Limba şi literatura franceză
STUDII FRANCEZĂ
gimnazial/
franceză CULTURALE
Studii canadiene x
Învăţământ UMANISTE Filologie clasică - Limba şi literatura (SPECIALITATE
ŞI ARTE franceză ŞI DIDACTICA
special
SPECIALITĂŢII),
(deficienţe Limbi şi literaturi moderne (franceză,
ELEMENTE DE
moderate sau germană)
PEDAGOGIE ŞI
uşoare)** Limbi moderne aplicate (franceză)
PSIHOLOGIE
Limbi moderne aplicate (franceză, (programele pentru
limbă străină) examenul naţional de
LIMBI
Traducere şi interpretare (franceză) definitivare în
MODERNE învăţământ aprobate prin
APLICATE ordinul ministrului
Traducere şi interpretare (franceză, educaţiei şi cercetării
limbă străină) ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
84
Limba şi literatura germană 1. Cultură germană în context european
Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană)
şi literatura germană 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană)
4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană)
Limba şi literatura germană - Limba LIMBA
5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale
şi literatura română 6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) GERMANĂ
Limba şi literatura germană - Limba 7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) MODERNĂ
şi literatura străină/maternă 8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) (programa pentru concurs
Limba şi literatura străină/maternă - 9. Discurs şi argumentare (în limba germană) aprobată prin ordinul
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană)
LITERATURĂ ministrului educaţiei,
Literatura universală şi comparată - 11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) cercetării, tineretului şi
Învăţământ Limba şi literatura germană 12. Germanistica în context european (lb. germană)
13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară sportului nr. 5620 / 2010)
liceal/ Limba şi literatura germană -
Literatura universală şi comparată
14. Limba şi literatura germană /
Învăţământ 15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) LIMBA
profesional/ ŞTIINŢE Filologie clasică - Limba şi literatura 16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană)
germană GERMANĂ
Învăţământ UMANISTE / 17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină)
Limba Limbi şi literaturi moderne LIMBĂ ŞI MODERNĂ
gimnazial/ ŞTIINŢE LITERATURĂ
18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) x
germană (franceză, germană) 19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ UMANISTE
Limbi moderne aplicate (germană) germană) DIDACTICA
special ŞI ARTE
Limbi moderne aplicate (germană,
20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) SPECIALITĂŢII),
(deficienţe 21. Management intercultural (în limba germană)
limbă străină) ELEMENTE DE
moderate sau 22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) PEDAGOGIE ŞI
uşoare)** Traducere şi interpretare (germană) 23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană)
24. Studii germanistice şi interculturale europene
PSIHOLOGIE
(programele pentru
25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană)
LIMBI examenul naţional de
26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană)
MODERNE definitivare în învăţământ
27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană)
APLICATE aprobate prin ordinul
28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană)
Traducere şi interpretare (germană, ministrului educaţiei şi
29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană)
limbă străină) cercetării ştiinţifice nr.
30. Traducere specializată (în limba germană)
5558 / 2015)
31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană)
32. Traducere şi interpretariat (în limba germană)
33. Traducere şi terminologie (în limba germană)
34. Traductologie – Limba germană
Limba şi literatura germană 1. Cultură germană în context european
Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană)
şi literatura germană 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană)
4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană)
Limba şi literatura germană - Limba
5. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba germană)
şi literatura română 6. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale LIMBA
Limba şi literatura germană - Limba 7. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) GERMANĂ
şi literatura străină/maternă 8. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană)
Limba şi literatura străină/maternă - 9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană)
MODERNĂ
LIMBĂ ŞI (programa pentru concurs
Limba şi literatura germană 10. Discurs şi argumentare (în limba germană)
LITERATURĂ 11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) aprobată prin ordinul
Literatura universală şi comparată -
12. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) ministrului educaţiei,
Limba şi literatura germană
13. Germana în context european – studii interdisciplinare şi multiculturale cercetării, tineretului şi
Limba şi literatura germană -
Învăţământ 14. Germanistica în context european (lb. germană) sportului nr. 5620 / 2010)
Literatura universală şi comparată
liceal/ 15. Germanistică din perspectivă interdisciplinară /
Filologie clasică - Limba şi literatura 16. Limba şi literatura germană
Învăţământ germană 17. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) LIMBA
profesional/ ŞTIINŢE Limbi şi literaturi moderne 18. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) GERMANĂ
Învăţământ UMANISTE / (franceză, germană) 19. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină)
Limba MODERNĂ
gimnazial/ ŞTIINŢE Limbi moderne aplicate (germană) FILOLOGIE 20. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) x
germană 21. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba (SPECIALITATE
Învăţământ UMANISTE Limbi moderne aplicate (germană,
special ŞI ARTE limbă străină)
germană) ŞI DIDACTICA
22. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană)
(deficienţe 23. Management intercultural (în limba germană)
SPECIALITĂŢII),
Traducere şi interpretare (germană)
moderate sau 24. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) ELEMENTE DE
uşoare)** 25. Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice (in limba germană) PEDAGOGIE ŞI
26. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană)
27. Studii germanistice şi interculturale europene
PSIHOLOGIE
LIMBI (programele pentru
28. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană)
MODERNE examenul naţional de
29. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană)
APLICATE definitivare în învăţământ
30. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană)
Traducere şi interpretare (germană, 31. Teoria şi practica traducerii (în limba germană)
aprobate prin ordinul
limbă străină) ministrului educaţiei şi
32. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană)
cercetării ştiinţifice nr.
33. Traducere specializată (în limba germană)
5558 / 2015)
34. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană)
35. Traducere şi interpretariat (în limba germană)
36. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană)
37. Traducere şi terminologie (în limba germană)
38. Traductologie – Limba germană
85
Limba şi literatura germană LIMBA
Limba şi literatura română - Limba GERMANĂ
şi literatura germană
Limba şi literatura germană - Limba
MODERNĂ
şi literatura română (programa pentru concurs
Limba şi literatura germană - Limba aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
şi literatura străină/maternă
cercetării, tineretului şi
Limba şi literatura străină/maternă -
Învăţământ LIMBĂ ŞI sportului nr. 5620 / 2010)
Limba şi literatura germană
liceal/ LITERATURĂ /
Literatura universală şi comparată -
Învăţământ 1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană
Limba şi literatura germană LIMBA
profesional/ ŞTIINŢE 2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană)
Limba şi literatura germană -
3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) GERMANĂ
Învăţământ UMANISTE / Literatura universală şi comparată LIMBI
Limba 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană) MODERNĂ
gimnazial/ ŞTIINŢE Filologie clasică - Limba şi literatura MODERNE x
germană 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană (SPECIALITATE
Învăţământ UMANISTE germană APLICATE
6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană)
special ŞI ARTE Limbi şi literaturi moderne ŞI DIDACTICA
7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană)
(deficienţe (franceză, germană) 8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană) SPECIALITĂŢII),
moderate sau Limbi moderne aplicate (germană) ELEMENTE DE
uşoare)** PEDAGOGIE ŞI
Limbi moderne aplicate (germană,
limbă străină) PSIHOLOGIE
LIMBI (programele pentru
MODERNE Traducere şi interpretare (germană) examenul naţional de
APLICATE definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
Traducere şi interpretare (germană, ministrului educaţiei şi
limbă străină) cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Limba şi literatura germană 1. Cultură germană în context european
Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană)
şi literatura germană 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană)
Limba şi literatura germană - Limba 4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) LIMBA ŞI
şi literatura română 5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale LITERATURA
Limba şi literatura germană - Limba 6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) GERMANĂ
şi literatura străină/maternă 7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană)
MATERNĂ
Limba şi literatura străină/maternă - 8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană)
LIMBĂ ŞI 9. Discurs şi argumentare (în limba germană) (programa pentru concurs
Limba şi literatura germană aprobată prin ordinul
LITERATURĂ 10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană)
Literatura universală şi comparată - ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura germană 11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană)
cercetării ştiinţifice nr.
Limba şi literatura germană - 12. Limba şi literatura germană
13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 5575 / 2015)
Învăţământ 1. Limba Literatura universală şi comparată /
14. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană)
liceal/ germană - Filologie clasică - Limba şi literatura LIMBA ŞI
15. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină)
Învăţământ maternă ŞTIINŢE germană
16. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) LITERATURA
profesional/ UMANISTE / Limbi şi literaturi moderne 17. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în
(franceză, germană) LIMBĂ ŞI GERMANĂ
Învăţământ 2. Limba ŞTIINŢE limba germană) x
LITERATURĂ
18. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană)
MATERNĂ
gimnazial/ germană – UMANISTE Limbi moderne aplicate (germană)
Învăţământ maternă – ŞI ARTE 19. Germanistica în context european (lb. germană) (SPECIALITATE
Limbi moderne aplicate (germană,
primar Limba limbă străină)
20. Germanistică din perspectivă interdisciplinară ŞI DIDACTICA
germană 21. Management intercultural (în limba germană) SPECIALITĂŢII),
Traducere şi interpretare (germană) 22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană)
23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană)
ELEMENTE DE
24. Studii germanistice şi interculturale europene PEDAGOGIE ŞI
LIMBI 25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) PSIHOLOGIE
MODERNE 26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) (programele pentru
APLICATE 27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) examenul naţional de
28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) definitivare în învăţământ
Traducere şi interpretare (germană,
29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) aprobate prin ordinul
limbă străină)
ministrului educaţiei şi
30. Traducere specializată (în limba germană)
cercetării ştiinţifice nr.
31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană)
5558 / 2015)
32. Traducere şi interpretariat (în limba germană)
33. Traducere şi terminologie (în limba germană)
34. Traductologie – Limba germană
86
Limba şi literatura germană 1. Cultură germană în context european
Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană)
şi literatura germană 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană)
4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană)
Limba şi literatura germană - Limba
5. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba germană) LIMBA ŞI
şi literatura română 6. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale LITERATURA
Limba şi literatura germană - Limba Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină)
şi literatura străină/maternă
7. GERMANĂ
8. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană)
Limba şi literatura străină/maternă - 9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) MATERNĂ
LIMBĂ ŞI (programa pentru concurs
Limba şi literatura germană 10. Discurs şi argumentare (în limba germană)
LITERATURĂ Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) aprobată prin ordinul
Literatura universală şi comparată - 11.
Limba şi literatura germană 12. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura germană - 13. Germana în context european – studii interdisciplinare şi multiculturale cercetării ştiinţifice nr.
14. Germanistica în context european (lb. germană) 5575 / 2015)
Literatura universală şi comparată
1. Limba 15. Germanistică din perspectivă interdisciplinară /
Filologie clasică - Limba şi literatura 16. Limba şi literatura germană
germană - germană 17. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) LIMBA ŞI
maternă ŞTIINŢE Limbi şi literaturi moderne 18. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) LITERATURA
UMANISTE / (franceză, germană) 19. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) GERMANĂ
2. Limba ŞTIINŢE Limbi moderne aplicate (germană) FILOLOGIE 20. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) x
Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba MATERNĂ
germană – UMANISTE Limbi moderne aplicate (germană, 21.
maternă – ŞI ARTE germană) (SPECIALITATE
limbă străină) Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană)
Limba Traducere şi interpretare (germană)
22. ŞI DIDACTICA
23. Management intercultural (în limba germană)
germană 24. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) SPECIALITĂŢII),
25. Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice (in limba germană) ELEMENTE DE
26. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) PEDAGOGIE ŞI
27. Studii germanistice şi interculturale europene
LIMBI 28. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) PSIHOLOGIE
MODERNE 29. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) (programele pentru
APLICATE 30. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) examenul naţional de
Învăţământ Traducere şi interpretare (germană, definitivare în învăţământ
31. Teoria şi practica traducerii (în limba germană)
liceal/ limbă străină) aprobate prin ordinul
32. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană)
Învăţământ 33. Traducere specializată (în limba germană) ministrului educaţiei şi
34. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) cercetării ştiinţifice nr.
profesional/
Traducere şi interpretariat (în limba germană) 5558 / 2015)
Învăţământ 35.
36. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană)
gimnazial/
37. Traducere şi terminologie (în limba germană)
Învăţământ 38. Traductologie – Limba germană
primar Limba şi literatura germană LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba LITERATURA
şi literatura germană
Limba şi literatura germană - Limba
GERMANĂ
şi literatura română MATERNĂ
Limba şi literatura germană - Limba (programa pentru concurs
şi literatura străină/maternă aprobată prin ordinul
Limba şi literatura străină/maternă - ministrului educaţiei şi
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană cercetării ştiinţifice nr.
LITERATURĂ 5575 / 2015)
Literatura universală şi comparată -
1. Limba Limba şi literatura germană 1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană /
germană - 2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) LIMBA ŞI
Limba şi literatura germană -
maternă ŞTIINŢE 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană)
Literatura universală şi comparată LITERATURA
4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană)
UMANISTE / Filologie clasică - Limba şi literatura LIMBI GERMANĂ
5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană
2. Limba ŞTIINŢE germană MODERNE x
6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) MATERNĂ
germană – UMANISTE Limbi şi literaturi moderne APLICATE
7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană)
maternă – ŞI ARTE (franceză, germană)
(SPECIALITATE
8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană)
Limba ŞI DIDACTICA
Limbi moderne aplicate (germană)
germană SPECIALITĂŢII),
Limbi moderne aplicate (germană, ELEMENTE DE
limbă străină)
PEDAGOGIE ŞI
Traducere şi interpretare (germană)
LIMBI PSIHOLOGIE
MODERNE (programele pentru
APLICATE examenul naţional de
definitivare în învăţământ
Traducere şi interpretare (germană,
aprobate prin ordinul
limbă străină)
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
87
Limba şi literatura italiană 1. Civilizaţie italiană şi cultură europeană
Limba şi literatura română - Limba şi 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba italiană)
literatura italiană 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba italiană) LIMBA ŞI LITERATURĂ
Limba şi literatura italiană - Limba şi 4. Didactica limbilor străine (limbii italiene) – Fundamente şi strategii actuale
ITALIANĂ
literatura română 5. Didactica limbilor moderne (italiană, limbă străină)
Limba şi literatura italiană - Limba şi 6. Didactici ale disciplinelor filologice (limba italiană) (programa pentru concurs
literatura străină/maternă 7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. italiană) aprobată prin ordinul ministrului
LIMBĂ ŞI 8. Discurs şi argumentare (în limba italiană) educaţiei, cercetării, tineretului
Limba şi literatura străină/maternă -
LITERATURĂ 9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba italiană) şi sportului nr. 5620 / 2010)
Limba şi literatura italiană
Literatura universală şi comparată - 10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba italiană) /
Învăţământ Limba şi literatura italiană 11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba italiană)
liceal/ ŞTIINŢE 12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba italiană) LIMBA ŞI LITERATURĂ
Limba şi literatura italiană - Literatura ITALIANĂ
Învăţământ UMANISTE / 13. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană, limbă străină)
Limba universală şi comparată LIMBĂ ŞI
profesional/ ŞTIINŢE 14. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană) x (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ
italiană Filologie clasică - Limba şi literatura LITERATURĂ 15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba italiană)
UMANISTE italiană DIDACTICA
gimnazial ŞI ARTE 16. Management intercultural (în limba italiană) SPECIALITĂŢII),
Limbi moderne aplicate (italiană) 17. Romanistică
Limbi moderne aplicate (italiană, limbă ELEMENTE DE
18. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba italiană)
străină) 19. Studii lingvistice în limba italiană (în limba italiană) PEDAGOGIE ŞI
Traducere şi interpretare (italiană) 20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba italiană) PSIHOLOGIE
LIMBI MODERNE 21. Teoria şi practica traducerii (în limba italiană) (programele pentru examenul
22. Traducerea textului literar contemporan (în limba italiană) naţional de definitivare în
APLICATE
23. Traducere specializată (în limba italiană) învăţământ aprobate prin ordinul
Traducere şi interpretare (italiană,
24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba italiană) ministrului educaţiei şi cercetării
limbă străină)
25. Traducere şi interpretariat (în limba italiană) ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
26. Traducere şi terminologie (în limba italiană)
27. Traductologie – Limba italiană
Limba şi literatura italiană 1. Civilizaţie italiană şi cultură europeană
Limba şi literatura română - Limba şi 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba italiană)
literatura italiană 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba italiană) LIMBA ŞI
Limba şi literatura italiană - Limba şi 4. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba italiană) LITERATURĂ
literatura română 5. Didactica limbilor străine (limbii italiene) – Fundamente şi strategii actuale
Limba şi literatura italiană - Limba şi 6. Didactica limbilor moderne (italiană, limbă străină)
ITALIANĂ
LIMBĂ ŞI
literatura străină/maternă 7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba italiană) (programa pentru concurs
Limba şi literatura străină/maternă - 8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. italiană) aprobată prin ordinul ministrului
LITERATURĂ
Limba şi literatura italiană educaţiei, cercetării, tineretului
9. Discurs şi argumentare (în limba italiană)
Literatura universală şi comparată - şi sportului nr. 5620 / 2010)
10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba italiană)
Limba şi literatura italiană
11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba italiană)
Limba şi literatura italiană - Literatura
universală şi comparată
12. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba italiană) /
Învăţământ Filologie clasică - Limba şi literatura 13. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba italiană)
liceal/ ŞTIINŢE italiană 14. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană, limbă străină)
Învăţământ UMANISTE / 15. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană) LIMBA ŞI
profesional/
Limba
italiană
ŞTIINŢE Limbi moderne aplicate (italiană) FILOLOGIE 16. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba x LITERATURĂ
Învăţământ UMANISTE Limbi moderne aplicate (italiană, limbă italiană) ITALIANĂ
gimnazial ŞI ARTE străină) 17. Management intercultural (în limba italiană) (SPECIALITATE ŞI
Traducere şi interpretare (italiană) 18. Romanistică
19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba italiană) DIDACTICA
20. Studii lingvistice în limba italiană (în limba italiană) SPECIALITĂŢII),
21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba italiană) ELEMENTE DE
LIMBI MODERNE 22. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)
APLICATE PEDAGOGIE ŞI
23. Teoria şi practica traducerii (în limba italiană)
24. Traducerea textului literar contemporan (în limba italiană)
PSIHOLOGIE
Traducere şi interpretare (italiană, (programele pentru examenul
limbă străină) 25. Traducere specializată (în limba italiană)
naţional de definitivare în
26. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba italiană) învăţământ aprobate prin ordinul
27. Traducere şi interpretariat (în limba italiană) ministrului educaţiei şi cercetării
28. Traducere şi interpretare specializată (în limba italiană) ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
29. Traducere şi terminologie (în limba italiană)
30. Traductologie – Limba italiană
88
Limba şi literatura italiană LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - LITERATURĂ
Limba şi literatura italiană ITALIANĂ
1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în
Limba şi literatura italiană - Limba
şi literatura română
limba italiană) (programa pentru concurs aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei,
Limba şi literatura italiană - 2. Masterat european de interpretare de conferinţă cercetării, tineretului şi sportului nr.
Limba şi literatura străină/maternă (în limba italiană) 5620 / 2010)
LIMBĂ ŞI 3. Masterat european de traductologie -
Limba şi literatura străină/maternă /
Învăţământ LITERATURĂ
- Limba şi literatura italiană terminologie (în limba italiană) LIMBA ŞI
liceal/ ŞTIINŢE Literatura universală şi comparată 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării -
Învăţământ UMANISTE / - Limba şi literatura italiană LIMBI LITERATURĂ
Limba Limba italiană ITALIANĂ
profesional/ ŞTIINŢE Limba şi literatura italiană - MODERNE x
Învăţământ
italiană
UMANISTE APLICATE 5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în (SPECIALITATE ŞI
Literatura universală şi comparată
gimnazial ŞI ARTE limba italiană) DIDACTICA
Filologie clasică - Limba şi
literatura italiană
6. Traducere şi interpretare specializată (în limba SPECIALITĂŢII),
italiană) ELEMENTE DE
Limbi moderne aplicate (italiană)
7. Traductologie, terminologie, comunicare PEDAGOGIE ŞI
Limbi moderne aplicate (italiană, (italiană)
LIMBI limbă străină) PSIHOLOGIE
MODERNE (programele pentru examenul
APLICATE Traducere şi interpretare (italiană) naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului
Traducere şi interpretare (italiană, educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
limbă străină) 5558 / 2015)
89
Limba şi literatura italiană LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - LITERATURĂ
Limba şi literatura italiană 1. Civilizaţie italiană şi cultură europeană
Limba şi literatura italiană -
ITALIANĂ
2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba italiană)
Limba şi literatura română 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba italiană)
MATERNĂ
Limba şi literatura italiană - 4. Didactica limbilor străine (limbii italiene) – Fundamente şi strategii actuale (programa pentru concurs
Limba şi literatura străină/maternă 5. Didactica limbilor moderne (italiană, limbă străină) aprobată prin ordinul
LIMBĂ ŞI ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura străină/maternă 6. Didactici ale disciplinelor filologice (limba italiană)
LITERATURĂ cercetării ştiinţifice nr. 5575
- Limba şi literatura italiană 7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. italiană)
Literatura universală şi comparată 8. Discurs şi argumentare (în limba italiană) / 2015)
- Limba şi literatura italiană 9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba italiană)
Limba şi literatura italiană - 10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba italiană) /
Învăţământ Literatura universală şi comparată 11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba italiană)
liceal/ ŞTIINŢE Filologie clasică - Limba şi 12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba italiană)
literatura italiană 13. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană, limbă străină) LIMBA ŞI
Învăţământ Limba UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 14. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană) LITERATURĂ
profesional/ italiană - ŞTIINŢE Limbi moderne aplicate (italiană)
LITERATURĂ 15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în
x
Învăţământ maternă UMANISTE ITALIANĂ
Limbi moderne aplicate (italiană, limba italiană)
gimnazial ŞI ARTE limbă străină)
MATERNĂ
16. Management intercultural (în limba italiană)
17. Romanistică (SPECIALITATE
Traducere şi interpretare (italiană)
18. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba italiană) ŞI DIDACTICA
19. Studii lingvistice în limba italiană (în limba italiană) SPECIALITĂŢII),
LIMBI 20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba italiană) ELEMENTE DE
21. Teoria şi practica traducerii (în limba italiană)
MODERNE
22. Traducerea textului literar contemporan (în limba italiană) PEDAGOGIE ŞI
APLICATE
23. Traducere specializată (în limba italiană) PSIHOLOGIE
Traducere şi interpretare (italiană,
24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba italiană) (programele pentru
limbă străină) examenul naţional de
25. Traducere şi interpretariat (în limba italiană)
26. Traducere şi terminologie (în limba italiană) definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
27. Traductologie – Limba italiană
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
Limba şi literatura italiană LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - 1. Civilizaţie italiană şi cultură europeană
2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba italiană) LITERATURĂ
Limba şi literatura italiană
Limba şi literatura italiană - 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba italiană) ITALIANĂ
Limba şi literatura română 4. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba italiană) MATERNĂ
Limba şi literatura italiană - 5. Didactica limbilor străine (limbii italiene) – Fundamente şi strategii actuale (programa pentru concurs
Limba şi literatura străină/maternă 6. Didactica limbilor moderne (italiană, limbă străină) aprobată prin ordinul
LIMBĂ ŞI 7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba italiană) ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura străină/maternă
LITERATURĂ 8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. italiană) cercetării ştiinţifice nr. 5575
- Limba şi literatura italiană
9. Discurs şi argumentare (în limba italiană) / 2015)
Literatura universală şi comparată
10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba italiană)
- Limba şi literatura italiană
11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba italiană)
Limba şi literatura italiană - 12. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba italiană) /
Învăţământ Literatura universală şi comparată 13. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba italiană)
liceal/ ŞTIINŢE Filologie clasică - Limba şi 14. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană, limbă străină)
literatura italiană
LIMBA ŞI
Învăţământ Limba UMANISTE / 15. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană)
LITERATURĂ
profesional/ italiană - ŞTIINŢE Limbi moderne aplicate (italiană) FILOLOGIE 16. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în x
Învăţământ maternă UMANISTE limba italiană) ITALIANĂ
Limbi moderne aplicate (italiană,
gimnazial ŞI ARTE 17. Management intercultural (în limba italiană) MATERNĂ
limbă străină)
18. Romanistică (SPECIALITATE
Traducere şi interpretare (italiană) 19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba italiană) ŞI DIDACTICA
20. Studii lingvistice în limba italiană (în limba italiană)
21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba italiană) SPECIALITĂŢII),
LIMBI 22. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă) ELEMENTE DE
MODERNE 23. Teoria şi practica traducerii (în limba italiană) PEDAGOGIE ŞI
APLICATE 24. Traducerea textului literar contemporan (în limba italiană) PSIHOLOGIE
Traducere şi interpretare (italiană, 25. Traducere specializată (în limba italiană) (programele pentru
limbă străină) 26. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba italiană) examenul naţional de
27. Traducere şi interpretariat (în limba italiană) definitivare în