Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect de lecţie

Data: 08.05.2018
Clasa: a VIII-a
Profesor: Stamatin Liliana
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Unitatea de învăţare: Echilibre și dezechilibre în ecosisteme
Tema: Poluarea așezărilor umane
Scopul lecţiei: Cunoașterea de către elevi a modurilor în care se realizează poluarea și conștientizarea
importanței protecției mediului înconjurător
Competenţe specifice:
2.1 Utilizarea de mijloace şi metode adecvate explorǎrii/investigǎrii ecosistemelor
3.1 Reprezentarea structurii şi a funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare a
unor situaţii problemă
4.1 Formarea deprinderilor de documentare şi de comunicare
4.2 Prelucrarea datelor înregistrate şi elaborarea concluziilor
5.1 Demonstarea unui mod de gândire ecologic în luarea unor decizii
Competenţe derivate:
 Definirea termenului de poluare;
 Identificarea/evidențierea principalelor căi de deterioare a mediului;
 Precizarea măsurilor de prevenire a poluării;
 Formarea unei atitudini pozitive de protecție a mediului.
Tipul lecţiei: Comunicare și însușire de noi cunoștințe
Demersul didactic:
a) Resurse procedurale:
 Observaţia
 Expunerea
 Conversaţia
 Explicaţia
 Descoperirea independentă
 Observarea independentă
 Problematizarea
 Cubul
b) Resurse materiale:
 Manualul
 Laptop
 Videoproiector
 Tabla
 Creta
c) Forme şi moduri de organizare: frontal, pe grupe
Locul de desfăşurare : sala de clasă
Evaluare: formativă, prin chestionare orală
Bibliografie:
- Naela Costică- Didactica biologiei, Editura STEF, Iaşi 2008
- Constantin Cucoş (coord.)- Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade
didactice, Editura Polirom, Iaşi, 2009
- Aurora Mihail, Gheorghe Mohan- Biologie, manual pentru clasa a VIII-a, Editura All, 2005
Scenariu didactic

Paşii Activităţi de învăţare Resurse Resurse Forma de Timp


lecţiei materiale procedurale organizare necesar
Moment Se face prezenţa şi se notează absenţele. Conversaţia Frontal 2 min.
organizatoric
Precizarea Profesorul anunţă elevii că urmează Tabla Conversatia, Frontal 2 min
conţinutului ce desfăsurarea unei ore în care vor discuta explicatia
urmează a fi despre problema acută a poluării mediului
recapitulat şi înconjurător.
anunţarea Scrie titlul lecţiei la tablă şi prezintă
obiectivelor competenţele urmărite pe parcursul lecţiei.
Captarea Profesorul prezintă elevilor un scurt film Laptop, Conversatia Frontal 3 min.
atenţiei didactic, o animație, care face referire la videoproi explicaţia
neglijența oamenilor cu privire la problema ector
poluării.
Desfăşurarea Cadrul didactic prezintă elevilor un cub care Manual, Expunerea Frontal 30 min.
lecţiei are pe fiecare faţă câte o sarcină de lucru. Laptor, Conversaţia,
Folosind metoda cubului, profesorul le videoproi problematiz
solicită elevilor să formeze 6 grupe, câte una ector, fişe area,
pentru fiecare faţă a cubului. de lucru explicatia,
Fiecare grupă de elevi va primi un set de fişe Cubul
de lucru în care sunt precizate sarcinile de pe
feţele cubului.
Sarcinile de lucru sunt:
1. Grupa 1: Descrie: Descrie cum arată
locurile poluate.
2. Grupa 2: Compară: Compară mediul
natural poluat cu mediul natural
nepoluat.
3. Grupa 3: Asociază: Asociază
măsurilor de protecţie a mediului
câteva imagini sugestive.
4. Grupa 4: Analizează: Care sunt
factorii care poluează mediul?
5. Grupa 5: Aplică: Ce puteţi face voi
pentru protejarea mediului?
6. Grupa 6: Argumentează: Care este
părerea voastră despre căile de
protejare a mediului?
Elevii vor fi grupaţi în 6 grupuri, iar fiecare
grupă va rezolva câte o sarcină din cele 6
enumerate mai sus.
Prin completarea fişei de lucru, elevii vor
identifica definiția poluării, tipurile de
poluare, poluanții și principalele măsuri de
prevenire a poluării.
Poluarea reprezintă impurificarea mediului
cu diferite substanţe (poluanţi) datorită
activităţii omului.
Poluarea poate fi:
- naturală
- artificială
După natura poluantului, poluarea poate fi:
- fizică
- chimică
- biologică
Poluarea acţionează la nivel de:
- atmosferă
- apă
- sol
După ce elevii vor completa fişa de lucru,
fiecare grupă va prezenta în faţa clasei
notiţele. După terminarea prezentării, colegii
din clasă vor evalua calitatea acesteia, şi, în
cazul în care este necesar, vor aduce
completări suplimentare ale conţinuturilor.
Pe măsură ce fiecare grupă prezintă
rezolvarea, elevii din celelalte grupe
completează pe fişa corespunzătoare. Dacă
prezintă elevii din grupa nr. 1, elevii din
bănci vor completa fişa de lucru nr. 1. Se va
proceda astfel până la completarea celor 6
fişe de lucru.
Fixarea La finalul prezentării celor 6 fişe de lucru, Fişele de Observare Frontal 8 min.
cunoştinţelor profesorul, împreună cu elevii, realizează o lucru indepen-
şi evaluarea scurtă trecere în revistă a tuturor completat dentă
informațiilor prezentate anterior și e. Descoperire
chestionează frontal elevii. Totodată, se fac indepen-
aprecieri verbale ale elevilor care s-au dentă
remarcat pe parcursul activităţii.
Schița tablei
Poluarea aşezărilor umane

Poluarea
- constă în impurificarea mediului cu diferite substanţe (poluanţi) datorită activităţii umane.
- acţionează la nivel de: atmosferă, apă şi sol
Poluanții
- orice substanta solida, lichida sau gazoasa care introdusa in mediu produce dezechilibre

substante chimice (pesticide, insecticide,metale grele, titei etc)


Poluantii pot fi: factori fizici (caldura, zgomote, radiatii etc)
factori biologici (germeni patogeni)
Cauze si surse ale poluarii
Poluarea atmosferei:
Gazoşi: - CO2, C0
- Poluanţi - compuşi ai N2
- gazele de eşapament
Solizi: - praful de cărbune, ciment, vapori de apă, particule radioactive şi
microorganisme
- ploi acide
- formarea smogului

Poluarea apei
- apelor reziduale industriale
- apelor menajere
- diferitelor substanţe folosite în agricultură
- dezvoltarea fitoplanctonului

Poluarea solului:
- exploatarea neraţională- prin monoculturi
- folosirea incorectă a îngrăşămintelor chimice, a pesticidelor şi erbicidelor
- lipsa unor lucrări de combatere a eroziunii solului
- tăierea nejudicioasă a pădurilor
- aruncarea de reziduuri industriale, deşeuri
Fişa de lucru nr.1
Descrie

De la apariţia sa, omul a influenţat mediul şi implicit ecosistemele în scopul îndeplinirii


necesităţilor sale.

Descrie cum arată locurile poluate.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Fişa de lucru nr.2
Compară

Compară mediul natural poluat cu mediul natural nepoluat.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Fişa de lucru nr.3
Asociază

Aerul şi apa sunt elemente indispensabile vieţii. Solul reprezintă spaţiul de viaţă pentru numeroase
vieţuitoare, dar şi locul de creştere şi dezvoltare pentru plante.

Asociază măsurilor de protecţie a mediului câteva imagini sugestive.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Fişa de lucru nr.4
Analizează

Poluarea reprezintă impurificarea mediului cu diferite substanţe datorită activităţii umane.

Care sunt factorii care poluează mediul?

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Fişa de lucru nr.5
Analizează

Ce puteţi face voi pentru protejarea mediului?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Fişa de lucru nr.6
Argumentează

Care este părerea voastră despre căile de protejare a mediului?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și