Sunteți pe pagina 1din 32

Ediþie aniversarã 100

Preþ: 2,5 lei

FIN
WATCH
sãptãmâna
M E D I CA L Ã An VI Nr. 100 27 ianuarie - 10 februarie 2010

Farmacia pe care v-o


recomandãm este:
EDITTORIAL

Un centenar cu bucluc!
m ajuns la al 100-lea numãr al revistei într-un moment de-

A loc fericit. Cu ceva timp în urmã a început marea crizã finan-


ciarã care a golit buzunare ºi care, în 2010, le va întoarce la
multe ºi cãptuºeala pe dos. Mai apoi au venit ºi alte belele,
gripe, geruri, care au fãcut ca orice tentaþie de a aniversa momentul
sã ni se parã acum chiar nepotrivitã. Sigur, 100 de ediþii ale revistei,
munca a peste 4 ani înseamnã un succes meritoriu. Dar cum sã te
mai bucuri pentru bilanþul a numai 100 de reviste când numãrul dece-
selor cauzate de gripã nouã a ajuns azi la 115, dupã numai 2 luni de
epidemie. Poþi sã mai aniversezi aceastã a 100-a ediþie a revistei
când în intervalul de timp necesar pregãtirii acestui numãr s-au pro-
dus peste 30 de noi decese datorate temutului virus? În ultimele zile,
în loc de bucurie ni s-a servit iar tristeþe, odatã cu ºarja suplimentarã
CUPRINS de peste 50 de nenorociþi îngheþaþi lângã gropile de gunoi ale câtorva
oraºe, chiar înainte de închiderea ediþiei noastre centenare. Este un
bilanþ din ce în ce mai sinistru, mai cutremurãtor ºi mai descurajant.
Punct de vedere 4 Oricum am lua-o, întâmpinãm un centenar aniversar cu bucluc dar
sperãm cã urmãtorul (ediþia 200) va fi mai cu noroc!
Recomandãri medicale 6
A nu se înþelege cã în mod conjunctural, parcurgem acum o etapã
Farmacologie 6 mai puþin fericitã. Toate statisticile vizând sãnãtatea în România, pe orice
Esteticã 7 interval s-ar face, un an, un deceniu sau un secol sunt catastrofale!
Am fi vrut mai degrabã, odatã cu acest jubileu al revistei (de douã
Nutriþie 8 ori 50!), sã serbãm centenari români în viaþã dar oare mai avem
Recuperare medicalã 9 mulþi? Unii au aniversat nu demult centenarul Corneliu Baba sau cen-
tenarul Constantin Noica. O publicaþie de culturã gãseºte azi mai uºor
Apiterapie 12 pe cine sã serbeze la 100 de ani de la naºtere decât o revistã de sãnã-
Psihologie 13 tate. În culturã timpul aduce nemurire, în timp ce în sãnãtate patina
Investigaþii medicale 14 timpului este dimpotrivã, distructivã. Timpul singur este suficient de
puternic pentru a degrada ºi în final nãrui ceea ce de fapt el însuºi a
Oncologie 15 construit, dar uneori se grãbeºte ºi-ºi ia ca aliaþi: gripe noi, geruri sibe-
Dermatologie 20 riene sau pustiiri financiare.
În resortul nostru, ca revistã de sãnãtate, posibilitãþile de oma-
Stomatologie 21 giere a longevitãþii sunt limitate ºi perisabile (nominalizatul azi e, mâi-
Ayurveda 22 ne nu mai e). Asta în comparaþie cu situaþia din culturã, în care, iatã,
anual aniversãm o sumã de personalitãþi, iar numãrul acestora creºte
Terapii naturale 23
de la o generaþie la alta, prin adãugarea de noi nume care îºi câºtigã
Terapii complementare 24 binemeritat nemurirea pe firmamentul cultural. Totuºi, ºi în ceea ce
Unitãþi medicale 26 priveºte sãnãtatea existã inºi aproape nemuritori. Se pare cã unul din
cei mai bãtrâni oameni din lume este românul Tanase P. Tanase, din
Stejaru, judeþul Tulcea, nãscut în octombrie 1894 ºi deci cu un an mai
bãtrân decât decanul oficial de vârstã recunoscut de Guiness Book,
japonezul Tomoji Tanabe, nascut pe 18 septembrie 1895. Acesta a
EDITOR Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3, preluat ºefia longevitãþii dupã decesul inegalabilului indian Habib
sc. 3, parter, 030775, sector 3,
Miyan care s-a stins la vârsta de 139 de ani, în august 2008.
FIN
WATCH
Bucureºti
Tel: 021.321.61.23
Fax: 021.321.61.30
Noi vom milita necontenit în urmãtoarele 100 de ediþii ale revistei
pentru un stil de viaþã sãnãtos ºi vom promova noutãþi din medicinã
redactie@finwatch.ro
P.O. Box 4-124, 030775 ºi principii profilactice, astfel încât nu doar numãrul centenarilor din
Tiraj: 25.000 ex. România sã creascã dar ºi media statisticã a speranþei de viaþã, care
ISSN 2067-0508
Tipar: acum este la un nivel deosebit de scãzut.
MEGAPress
 C/lin M/rcu]anu

Sãptãmâna MEDICALÃ 3
PUNCT DE VEDERE

Progrese tehnologice \n diagnosticarea


afec[iunilor oculare
Oftalmologia este ramura medicinei
care se ocup/ de analizatorul vizual
(globul ocular ]i c/ile optice).
De-a lungul timpului, oftalmologia a
reprezentat un domeniu vast, \n care
s-au \ntrep/truns teoria cu practica
medical/, ambele elemente fiind
sus[inute, \n ultimii ani, de o intens/
activitate de cercetare medical/ \n
domeniul geneticii ]i al imunologiei.

u putem neglija amploarea progreselor în do- lea caz, el se va orienta în prescrierea de ochelari

N meniul tehnic, care a generat o adevãratã in-


dustrie de aparaturã medicalã, destinatã in-
vestigaþiilor oftalmologice.
sau lentile de contact la persoanele adulte.
În domeniul glaucomului, apariþia Tonometrului
noncontact ºi a Tonometrului portabil a oferit po-
Vederea de calitate constituie una dintre cele sibilitatea mãsurãrii rapide a tensiunii oculare în
mai importante nevoi ale omului zilelor noastre, in- campaniile de screening ale glaucomului. Pentru
diferent de vârsta sau sexul acestuia. diagnosticul precoce ºi pentru urmãrirea evoluþiei
glaucomului, au intrat în folosinþã aparate perfor-
Depistarea viciilor de refracþie la copii (scree- mante precum: Perimetrul computerizat, care per-
ning vizual) se face cu ajutorul autorefractometrului mite analiza câmpului vizual, ºi Tomograful retinian
pediatric Plusoptix s09. ºi de nerv optic - HRT ºi OCT.
Autorefractokeratometrul ºi Sistemul automa- Patologia retinianã este un capitol vast, uneori
tizat BV_1000 permit determinarea refracþiei precizarea diagnosticului fiind facilitatã de efec-
obiective. În primul caz medicul va putea determina tuarea unei angiofluorografii retiniene sau a unei
refracþia binocularã obiectivã ºi subiectivã, în al doi- investigaþii tomografice maculare cu ajutorul Angio-
fluorografului retinian ºi al Tomo-
grafului în coerenþã opticã (OCT).
Ecobiometrele moderne permit
investigarea atât a polului anterior,
cât ºi a vitrosului ºi retinei, atunci
când accesul oftalmoscopic este
restricþionat de alterarea mediilor
transparente (cornee, cristalin).

 Dr. Ioan }tefaniu,


medic primar oftalmolog,
Hyperclinica MedLife Grivi[a

4 Nr. 100 27 ianuarie - 10 februarie 2010


PUNCT DE VEDERE

Cataracta ]i cristalinele artificiale multifocale


 Cataracta este o afec[iune - Dr. Andrei FILIP
congenital/ sau dob`ndit/ - prin Medic Specialist
care lentila ochiului, cristalinul, \]i Oftalmolog
Doctor \n }tiin[e
pierde transparen[a. Dup/ v`rsta de
Medicale
60 de ani, inciden[a apari[iei www.cataracta.ro
cataractei este destul de crescut/,
de peste 70%. Exist/ situa[ii \n care
cataracta poate ap/rea cu mult cristalinului natural, astfel cã trebuie înþeles faptul
\nainte de aceast/ v`rst/. cã existã anumite limitãri. Sunt pacienþi care pot
În cazurile avansate, netratat/, avea nevoie de ochelari în anumite situaþii ºi dupã
cataracta poate duce la complica[ii, intervenþia chirurgicalã, dar independenþa faþã de
ochelari este oferitã de cele mai performante crista-
uneori grave. line artificiale multifocale în peste 85% din activitã-
þile zilnice.
auza principalã a apariþiei cataractei este de

C cele mai multe ori fiziologicã, însoþind pro-


cesul de îmbãtrânire. Medicamentele, mediile
toxice, bolile sistemice (diabetul), traumatismele, ex-
Pentru pacienþii cu dioptrii extreme, miopie, hi-
permetropie, astigmatism, sunt disponibile cristali-
ne multifocale personalizate. Acest tip de cristaline
multifocale oferã o ºansã uriaºã multor pacienþi care
punerea la raze ultraviolete ºi, nu în ultimul rând, nu se puteau gândi vreodatã la o viaþã fãrã ochelari.
ereditatea sunt factori care pot influenþa sau deter- Într-o epocã în care evoluþia medicalã este sim-
mina apariþia cataractei. þitã în fiecare zi, putem fi mândri cã nivelul clinicilor
De cele mai multe ori, cataracta afecteazã ambii de oftalmologie din România se aflã la cele mai
ochi, iar scãderea vederii nu este însoþitã de durere. înalte standarde internaþionale.
Pacientul acuzã scãderea progresivã a vederii sau
înceþoºarea acesteia. Calitatea vederii poate fi favo-
rizatã sau defavorizatã de luminã, în funcþie de tipul
cataractei. Pacientul devine nemulþumit de vederea
sa ºi încearcã în zadar schimbarea ochelarilor.
Singura metodã de tratament este cea chirurgi-
calã (operaþia). Prin operaþie, medicul înlocuieºte cris-
talinul cataractat (opacifiat) cu unul artificial. În pre-
zent, datoritã tehnologiei foarte avansate, operaþia
de cataractã a devenit foarte puþin traumatizantã
pentru pacient, recuperarea vizualã fiind, de cele
mai multe ori, spectaculoasã.
Mulþi pacienþi si-ar dori ca dupã operaþia de ca-
taractã sã nu mai poarte ochelari, iar acest lucru
este posibil în momentul de faþã, datoritã apariþiei
cristalinelor artificiale multifocale,
Cristalinul artificial multifocal este o lentilã care
încearcã cu succes sã copieze proprietatea cristali-
nului natural numitã acomodaþie. Prin acomodaþie
înþelegem capacitatea ochiului uman de a vedea la
toate distanþele.
Cu acest tip de implant, nivelul satisfacþiei vizua-
le a pacientului este foarte ridicat. Totuºi, cristalinul
artificial multifocal nu poate suplini 100% funcþia

Sãptãmâna MEDICALÃ 5
FARMACOLOGIE Vitamina B se g/se]te \n cantit/[i
suficiente \n alimenta[ia ra[ional/ ]i
corect preparat/. Unele vitamine B sunt
Complexul sintetizate de organism. Vitaminele B
particip/ la procesele de oxidoreducere,
de vitamine B la metabolismul glucidelor, lipidelor,
proteinelor, intervin \n func[iile sistemului
nervos, a unor glande endocrine.
}tia[i c/…?
...termenul de vitamina B a fost folosit la
începutul secolului nostru pentru a denumi
factorul carenþial al bolii beri-beri, extras din
orezul nedecorticat. În prezent se ºtie cã nu
este vorba despre o vitaminã B ci despre un
complex de vitamine B substanþe ce au ur-
mãtoarele particularitãþi comune:
 provenienþa (drojdia de bere);
 solubilitatea în apã;
 rolul nutriþional fundamental în acti-
vitatea metabolismului celular?

}tia[i c/…?
...unele simptome, cum ar fi cãderea ºi
încãrunþirea prematurã a pãrului, mãteraþa,
deshidratarea pielii, friabilitatea unghiilor,
pot fi ameliorate doar prin asigurarea unui
aport suficient de vitamine B, fãrã a se utiliza
ºampoane sofisticate sau creme extrem de
scumpe?

}tia[i c/…?
... vitaminele din complexul B se înscriu
în categoria vitaminelor necesare pentru un
sistem nervos sãnãtos?
Echilibrul psihic se îmbunãtãþeºte cu
Vitamina B12. Aceasta asigurã sãnãtatea
sistemului nervos (este implicatã în produ-
cerea mielinei – teaca protectoare a nervilor),
reduce iritabilitatea, mãreºte puterea de con-
centrare, îmbunãtãþeºte memoria ºi echili-
brul psihic. Carenþa duce la anemie perni-
cioasã, amorþeli, depresii, confuzie, slãbirea
memoriei, uneori manie ºi halucinaþii. Nece-
sarul zilnic este de circa 2 micrograme.

Centrul Medical Bio Terra Med


www.bioterramed.ro

6 Nr. 100 27 ianuarie - 10 februarie 2010


Reconstruc[ia s`nului ESTETIC?
- continuare din edi[ia anterioarã - fireºti ºi nu mai existã probleme în legãturã cu o
eventualã reacþie de respingere a implantului. În
 OPERAÞIA anumite cazuri, existã ºi avantajul obþinerii unui ab-
Pentru reconstruirea sânului existã mai multe domen mai plat. Operaþia iniþialã este cea mai com-
opþiuni, pe care chirurgul le va discuta cu Dumnea- plexã. Ulterior, poate fi necesarã înlocuirea expan-
voastrã. derului cu un implant sau reconstruirea complexului
 EXPANDAREA TISULARÃ, tehnica cea mai co- areolar. Mulþi chirurgi recomandã operaþii ulterioare
munã, combinã expandarea tegumentarã cu inser- cu scopul de a reduce, mãri sau ridica sânul sãnã-
þia implantului. Dupã mastectomie, se va insera un tos pentru a se potrivi cu cel nou creat. Aceste ope-
expander sub piele ºi muºchiul pectoral. Printr-o val- raþii lasã cicatrici, iar costul lor este posibil sã nu fie
vã îngropatã sub piele, se va injecta periodic ser fi- acoperit de asigurãri.
ziologic, pentru a umple gradual expanderul, timp POSTOPERATOR vã veþi simþi obositã ºi slã-
de câteva sãptãmâni sau luni. Dupã ce aria tegu- bitã pentru 1-2 sãptãmâni. Disconfortul se poate
mentarã s-a întins suficient, expanderul se îndepãr- controla cu medicamente. Vã veþi externa la 3-5 zile,
teazã, în a doua operaþie, ºi se va plasa în loc un în funcþie de complexitatea procedurii. Multe ope-
implant permanent. Unele expandere se pot lãsa pe raþii necesitã tuburi de dren pentru a se îndepãrta
loc ca un implant final. Complexul areolar se va re- colecþiile de lichide care pot apãrea - se îndepãr-
construi ulterior. Unele paciente nu necesitã expan- teazã în 7 zile. Firele se scot dupã 10-14 zile.
dare tisularã prealabilã. Acestora, li se va introduce REVENIREA LA NORMAL
implantul definitiv în prima operaþie. Va dura pânã la 6 sãptãmâni sã vã reveniþi dupã
 RECONSTRUIREA UTILIZÂND LAMBOURI este operaþie. Dacã se folosesc implanturi, recuperarea
alternativa prin care se creeazã un lambou tegu- va fi mai rapidã. Operaþia nu va restaura senzaþia
mentar utilizând þesuturi luate din alte pãrþi ale cor-
normalã a sânului dvs., dar, în timp, sensibilitatea
pului, cum ar fi spatele, abdomenul sau fesele.
se va îmbunãtãþi. Majoritatea cicatricilor se vor es-
Una dintre tehnici: þesutul rãmâne ataºat de lo-
tompa în timp de 1-2 ani, dar nu vor dispãrea com-
cul sãu de origine, menþinând aportul sanguin. Lam-
plet. Cu cât calitatea reconstrucþiei va fi mai bunã cu
boul, alcãtuit din piele, grãsime, muºchi, cu aportul
lor sanguin, este tunelizat sub pielea toracelui, atât vã vor deranja mai puþin cicatricile. Respectaþi
creând un buzunar pentru implant sau, în anumite instrucþiunile chirurgului dvs. asupra momentului în
cazuri, creând sânul însuºi, fãrã a fi nevoie de im- care vã veþi relua activitatea normalã! Evitaþi sã ridi-
plant. caþi greutãþi! Evitaþi sportul ºi activitatea sexualã
Altã tehnicã chirurgicalã foloseºte þesuturi care timp de 3-6 sãptãmâni.
sunt îndepãrtate chirurgical de pe abdomen, coapse NOUA IMAGINE
sau fese, apoi se transplanteazã la torace prin co- Se poate întâmpla ca sânul reconstruit sã arate
nectarea vaselor proprii la cele din regiunea torace- mai bine decât cel natural. Nu va avea acelaºi con-
lui. Aceastã procedurã necesitã aptitudini de mi- tur ca înainte ºi este posibil sã nu se potriveascã cu
crochirurgie. Vor rãmâne cicatrici în ambele locuri, sânul restant. Dar, aceste diferenþe le veþi observa
cel donator ºi cel receptor, iar recuperarea va dura doar dvs. Celor mai multe paciente cu mastectomie
mai mult. Pe de altã parte, când sânul este recon- operaþia de reconstruire le va îmbunãtãþi calitatea
struit cu propriile þesuturi, rezultatele sunt mult mai vieþii.

Articol realizat cu sprijinul: Clinica Aesthetic Line - www.aestheticline.info tel: 021.211.29.98

Sãptãmâna MEDICALÃ 7
NUTRI{IE

Reduce 100% natural colesterolul!


lui colesterolului din organism ºi eliminarea coles-
terolului depus pe vasele de sânge.
În absenþa fitosterolilor, colesterolul este absorbit
din celulele superioare ale intestinului subþire ºi trans-
ferat în sânge prin intermediul acizilor biliari.
În prezenþa fitosterolilor aceastã absorbþie este
inhibatã. Fitosterolii se lipesc aºa de tare de acizii bi-
liari (interferã cu solubilizarea structurii micelare a
colesterolului în intestine) astfel încât colesterolul nu
mai poate fi absorbit decât parþial. Colesterolul neab-
ATHERO STOP, O combina[ie 100% sorbit este excretat (eliminat).
natural/ ]i unic/ de fitosteroli, extrem AtheroStop asigurã în mod natural reducerea
de eficient/ \mpotriva colesterolului nivelului colesterolului total prin creºterea HDL,
ând sãnãtatea este la mijloc, trebuie sã ºtim ce scãderea LDL ºi nivelului trigliceridelor.

C poate ºi ce nu poate sã facã un supliment nutri-


tiv pentru noi. În astfel de situaþii este mai bine
sã utilizezi suplimente nutritive cu rezultate documen-
Studiile realizate la nivel internaþional, au dovedit
cã produsul natural AtheroStop, prin conþinutul sãu
unic de fitosteroli, este extrem de eficient ºi recoman-
tate ºi de la companii care îºi pot susþine afirmaþiile dat pentru:
fãcute la adresa produselor pe care le au
(www.chemomed.ro).
 Reducerea absorbþiei colesterolului în sânge,
AtheroStop este un astfel de supliment nutritiv
 Optimizarea nivelului colesterolului din sânge
100% natural produs în Japonia, ce conþine o combi-
naþie unicã de fitosteroli (beta-sitosterol, campesterol, Prevenirea ºi eliminarea depunerilor de colesterol
stigmasterol, brassicasterol) ºi este probabil cel mai Reducerea riscul apariþiei osteoporozei, cancerului
eficient supliment nutritiv natural ce reduce absorbþia de sân, colon sau prostatã
colesterolului în sânge, esenþial în optimizarea nivelu- Susþinerea sãnãtãþii aparatului cardiovascular

Aceastã combinaþie optimã de fitosteroli în ali-


mentaþie este calitativ la fel de importantã în
scãderea nivelului colesterolului precum reducerea
consumului de grãsimi ºi oferã o alternativã realã, na-
turalã, în reglarea colesterolului din organism.

Achiziþionând un pachet de tratament optim


de 4 cutii ATHERO STOP,
veþi plãti doar 3 cutii.

Ofertã valabilã pânã la 15 februarie 2010 –


în limita stocului.

Puteþi achiziþiona produsul din farmacii,


inclusiv farmaciile DONA, sau
CONTACTAÞI IMPORTATORUL!

Unic importator: CHEMOMED Intertrading SRL, Bucuresti,


Tel: 021 332 7102; 332 7164, Mobil: 0723 646 710;
e-mail: medici@chemomed.ro Vizitati: www.chemomed.ro

8 Nr. 100 27 ianuarie - 10 februarie 2010


RECUPERARE MEDICAL?

Durerile de spate - cum pot fi tratate? (II)


(continuare din numãrul trecut al revistei)

Tratamentul formelor uºoare cuprinde me-


Dr. Tache dicaþie analgezicã pentru combaterea durerii, antiin-
Georgiana-Ozana, flamatoare pentru reducerea inflamaþiei locale, mio-
Medic primar recuperare
relaxante, program de exerciþii fizice special con-
medical/,
Doctor în }tiin[e ceput, fizioterapie, precum ºi terapii alternative, ca
medicale acupunctura, reflexoterapia, masajul.
0723.626.289 În formele grave, dacã terapiile prezentate mai
sus nu au avut succes sau dacã la baza durerii stã
o hernie de disc severã, o tumorã sau alte afecþiuni
ajoritatea cazurilor care se prezintã cu du- organice, este necesarã intervenþia chirurgicalã,

M reri de spate, în special cu localizare lom-


barã, se vindecã în urma fizioterapiei ºi/sau
a tratamentului medicamentos. Statisticile aratã cã
care poate fi clasicã sau laparoscopicã.

Prevenirea durerilor de spate se poate


90% dintre persoanele cu dureri acute se vindecã realiza astfel:
într-o lunã, iar la 60% durerile se remit într-o sãptã- • Se evitã miºcãrile bruºte, mai ales dacã mus-
mânã. Chiar ºi o parte dintre cei cu dureri severe, pro- culatura spatelui nu este încãlzitã (prin miºcare).
vocate de hernii de disc, pot obþine o ameliorare cu Dacã mergem la salã, înainte de începerea progra-
tratament conservator (nu necesitã intervenþie chi- mului de antrenament este bine sã ne încãlzim arti-
rurgicalã), însã într-o micã proporþie durerea persistã culaþiile ºi musculatura prin efectuarea unor exer-
ºi se cronicizeazã. Dacã durerea nu se remite la ciþii uºoare de stretching.
analgezice obiºnuite, precum meloxicam, ibuprofen, • Se evitã ridicarea unor greutãþi prea mari prin
diclofenac sau dacã este bruscã ºi severã, este ne- aplecarea în faþã a trunchiului. Când vrem sã ridi-
cesar sã se consulte medicul. cãm ceva de jos, nu aplecãm trunchiul de la mijloc,
De multe ori, examenul fizic ºi împrejurarea în folosind coloana ºi musculatura spatelui, ci ne vom
care s-a instalat suferinþa orienteazã medicul asu- aºeza pe vine, prin tripla flexie a articulaþiilor mem-
pra diagnosticului. În unele cazuri, sunt necesare ºi brului inferior - ºold, genunchi, gleznã - ºi apucãm
alte examene ºi investigaþii, precum examenul gine- obiectul, dupã care ne vom ridica folosind doar mus-
cologic, dacã se bãnuieºte cã durerea lombarã pro-
culatura picioarelor ºi menþinând spatele drept.
vine de la o afecþiune pelvinã (anexitã, endometri-
• Dacã stãm foarte mult aºezaþi pe scaun, la
ozã, chist ovarian rupt), examen radiologic, CT sau
birou, ne vom asigura cã spatele este sprijinit ºi drept,
examen RMN, eventual diagnostic electromiografic
unghiul format de coapse cu trunchiul, la nivelul ºol-
ºi determinarea vitezei de conducere nervoasã (vite-
dului, fiind de 120 grade.
za de conducere a impulsului în nerv).
• Se evitã ortostatismul prelungit - poziþia stând
în picioare -, iar dacã acest lucru nu este posibil se
încearcã sã se facã pauze în care sã se stea jos sau
se vor face mici deplasãri pe distanþe scurte.
• Se evitã poziþiile vicioase care cresc tensiunea
în articulaþiile coloanei vertebrale, dar ºi cele coxofe-
murale sau ale ºoldului, de exemplu poziþia picior
peste picior.
• Vom combate obezitatea ºi sedentarismul.
• Se va efectua în mod regulat activitate fizicã,
pentru a menþine tonusul musculaturii.
• Ne vom alimenta sãnãtos, vom bea suficiente
lichide ºi vom renunþa la fumat ºi la consumul exa-
gerat al bãuturilor alcoolice.

Sãptãmâna MEDICALÃ 9
RECUPERARE MEDICAL?

Sindromul de oboseal/ cronic/


sau fatigabilitate cronic/
de 6 luni: astenie fizicã ºi psihicã, tulburãri de me-
Dr. M/d/lina Sidere morie, de concentrare, labilitate emoþionalã, confu-
medic specialist zie, dispoziþie instabilã (irascibilitate sau depresie),
recuperare medical/ dureri de cap (cefalee), intoleranþã la luminã (fotofo-
021. 319.34.30 bie), insomnie, ameþeli, alergii, adenopatii (mãrirea
ganglionilor), transpiraþii nocturne, febrã, scãdere
sau creºtere în greutate, tulburãri digestive, slãbi-
ciune ºi dureri musculare (mialgii), dureri articulare
ltimii zeci de ani au adus societãþilor avansate (artralgii).

U
gatã.
o nouã maladie, mult discutatã ºi incomplet
elucidatã, dar a cãrei existenþã nu poate fi ne-
Tratamentul sindromului de obosealã cronicã
este complex, începând cu schimbarea ºi ordonarea
stilului de viaþã, eliminarea alcoolului ºi fumatului,
Definit ca entitate în 1988, sindromul de obo- supravegherea strictã a dietei (cu participarea
sealã cronicã sau fatigabilitate cronicã (SFC) este re- medicului nutriþionist), tratament fizical (sub îndru-
prezentat de o senzaþie de obosealã profundã asoci- marea medicului specialist de recuperare medi-
atã cu multiple simptome sistemice ºi neuropsihice, calã), medicaþia (anxioliticã, vitaminoterapie, de pre-
ferat fitoterapie) ºi eventual consilierea psihologicã.
cu o duratã mai mare de 6 luni ºi o severitate care
Recuperarea medicalã îºi aduce contribuþia în
obligã pacientul sã-ºi diminueze activitatea obiº-
tratarea multor simptome ale bolii, utilizând elec-
nuitã, mai ales pe cea profesionalã.
troterapia cu curent continuu (galvanoterapia, cu
Sistemele implicate sunt: endocrin, metabolic,
efecte de îmbunãtãþire a circulaþiei, antiedematos,
musculoscheletal, neuropsihic ºi imunologic. asupra sistemului nervos central ºi vegetativ), elec-
Cu o prevalenþã de 10 cazuri la 100.000 de per- troterapia prin câmpuri magnetice de joasã frec-
soane, afecteazã de douã ori mai frecvent femeile venþã (magnetodiafluxul cu efecte reglatoare asupra
decât bãrbaþii, cu vârste cuprinse între 24 ºi 45 ani. sistemelor endocrin ºi metabolic, sistemului neuro-
Diagnosticul sindromului de obosealã cronicã muscular, dar ºi a sistemului nervos central ºi vege-
este unul de excludere, fiind obligatoriu sã se facã tativ) ºi masajul terapeutic, hidromasajul uscat, du-
diferenþial cu bolile reumatologice, neurologice, neo- ºul subacval ºi, nu în ultimul rând, kinetoterapia.
plaziile, bolile infecþioase, endocrine, afecþiunile psi- Concluzia este cã prevenirea acestei boli de-
hice sau factorii toxici, stãri fiziologice (sarcinã, cli- pinde în exclusivitate de fiecare dintre noi, iar un
max). regim de viaþã echilibrat ºi sãnãtos ne va feri de peri-
Se suspecteazã acest diagnostic atunci când colul ºi disconfortul unei maladii trenante ºi dificil
existã cel puþin 8 simptome cu persistenþã mai mare de tratat.

10 Nr. 100 27 ianuarie - 10 februarie 2010


pacienþii au prezentat o incidenþã mai scãzutã a
APITERAPIE crizelor de astm pe fondul ameliorãrii funcþiei venti-
latorii. Rezultatele pozitive sunt asociate cu prezen-
þa în propolis a esterilor acizilor cafeici, îndeosebi a
CAPE, compuºi cunoscuþi pentru acþiunea lor antiin-
Produsele apicole flamatoare, dar ºi de stimulare a sistemului imunitar.
Într-un articol publicat, în 1993, în Arzneimittel

\n tratarea infec[iilor Forschung (Cercetarea medicamentului), se aratã


cã Focht ºi col. au testat efectele bactericide ale pro-
polisului – extract apos 13% - pe mai multe tulpini
respiratorii de bacterii gram+ ºi gram–, precum ºi pe tulpini de
bacterii anaerobe, izolate de la pacienþi cu infecþii
ale cãilor respiratorii superioare, ºi au ajuns la con-
Av`nd propriet/[i antibacteriene cluzia cã, la concentraþii ce variazã între 6,25g ºi 1g
]i antiinflamatoare, produsele de extract de propolis/litru, toate tulpinile bacte-
apicole \]i exercit/ poten[ialul curativ riene sunt distruse. Totuºi, efectele sunt valabile
\n afec[iunile bronhopulmonare. doar la aplicarea topicã a preparatelor, ºi nu prin ad-
ministrarea sistemicã a lor.
n tratamentul bronºitei cronice, rezultate foarte Cercetãtori din Brazilia au realizat un studiu

Î bune se obþin asociind propolisul cu mierea de tei


sau de eucalipt. În unele cazuri, deºi propolisul
aplicat ca unic tratament nu dã rezultatele aºtep-
care evidenþiazã eficacitatea propolisului ºi ca anal-
gezic în tratamentul unor afecþiuni ca astmul bron-
ºic, al bronºitei ºi al virozelor respiratorii - se foloseº-
tate, el constituie un real adjuvant al tratamentului te o soluþie de propolis 5% în alcool, care stimuleazã
clasic. În þãrile din estul Europei, între care România procesul de regenerare tisularã în cazul de infectare
se detaºeazã prin experienþa acumulatã ºi studiile cli- a leziunilor. Soluþia poate fi utilizatã ºi sub formã de
nice efectuate, s-au realizat game de medicamente aerosoli - se fac inhalaþii în care propolisul se dizolvã
care au ca bazã activã acest produs apicol. Expe- în proporþie de 1:2 sau 1:3 în apã distilatã, lapte
rienþa clinicã ºi rezultatele obþinute în aceste þãri au fiert sau ulei de piersici ori de caise. Se recomandã
determinat o sporire a interesului faþã de apiterapie ca pacientul sã rãmânã în repaus circa 25 de mi-
ºi faþã de efectele sale ºi în Europa Occidentalã ºi în nute dupã fiecare ºedinþã de aerosoli. Aerosolizarea
Statele Unite, în Asia ºi în America de Sud. se poate face fie prin inhalaþii simple, fie prin uti-
Prin proprietãþile antimicrobiene, antiinflamatoare lizarea unui aparat electric de aerosolizare. Un ast-
ºi anestezice, propolisul s-a dovedit uneori spectacu- fel de tratament dureazã circa 25 de ºedinþe, iar
los de eficient în tratarea unor afecþiuni ale aparatu- dacã este necesar el poate fi repetat la fiecare 3
lui respirator. În multe cazuri poate depãºi eficaci- luni.
tatea unor medicamente cunoscute pentru tratarea Dr. Biochimist Cristina Mateescu
acestor afecþiuni ºi prezintã avantajul de a opri rapid CS II Institutul de Cercetare Dezvoltare
durerea, de a-ºi exercita acþiunea mai mult timp, pentru Apicultur/
reducând durata tratamentului clasic.
Între afecþiunile care pot beneficia rapid de efec- INSTITUTUL DE
tele propolisului se numãrã faringitele cronice ºi ri- CERCETARE-DEZVOLTARE
nosinuzita cronicã, iar dacã se asociazã cu lãptiºor PENTRU APICULTURA
de matcã ºi miere, eficienþa este sporitã în trata-
Bd. Ficusului, nr.42, sector 1, Bucureºti
mentul amigdalitei, traheitei ºi al guturaiului. Tel:021. 232.50.60
e-mail: secretariat@icdapicultura.com
Administrat intern, propolisul nu produce dezechili- www.icdapicultura.com
bre ale florei bacteriene normale, întrucât acþionea-
zã prin stimularea factorilor imunologici specifici ºi
nonspecifici ºi produce o creºtere a rezistenþei ge-
nerale a organismului faþã de boalã. Datoritã propri-
etãþilor antiinflamatoare, anestezice ºi eutrofice lo-
cale, este utilizat ºi pentru atenuarea crizelor de
astm ºi scãderea frecvenþei lor. Sub formã de soluþii
apoase, a fost aplicat zilnic, 2 luni, în tratamentul
Produse nutritive dietetice,
unor forme moderate de astm bronºic. Studiile efec-
energovitalizante ºi apiterapeutice.
tuate în Egipt cu astfel de extracte au demonstrat cã

12 Nr. 100 27 ianuarie - 10 februarie 2010


Simularea tulbur/rilor PSIHIATRIE
psihice - hice în scopul pregãtirii ºi realizãrii unui comporta-
ment aberant, fapt ce defineºte disimularea (ascunde-
afec[iune psihic/ rea simptomelor bolii psihice), care însã pentru medic
vizeazã acelaºi obiectiv pragmatic ca ºi simularea.
Se simuleazã, dupã cum se disimuleazã (se as-
imularea, ca însuºire imaginarã a unor tulburãri cunde) mai frecvent amnezia, obtuzia intelectualã,
S morbide, în scopul de a induce în mod conºtient
în eroare, se întâlneºte frecvent în diferite mani-
festãri aberante de comportament, legate de intenþia
mutismul, agitaþia, delirul sau halucinaþiile. Subiecþii
nu reuºesc sã integreze în mod obiºnuit simptomul si-
mulat într-un cadru definit de boalã, revin mereu la cir-
disculpãrii faþã de consecinþele unor acte sãvârºite în cumstanþe demonstrative, prezentate cu ostentaþie,
scopul obþinerii unui beneficiu. Deseori, simularea este adeseori grosolan, cu contradicþiile, evidente pentru
limitrofã sau precede îmbolnãvirea psihicã, se inter- specialist, între simptomele organice neurologice obiec-
fereazã cu aceasta într-o manierã conºtientã sau sub- tive ºi cele psihiatrice care le genereazã.
conºtientã, amplificând deficitul psihic preexistent. În De altfel, faptul cã simularea bolilor psihice de
unele împrejurãri, simularea genereazã false atentate tipul psihozelor cere subiectului atât mobilizare dura-
la pudoare, suferinþe nevrotice sau psihotice ºi, mult bilã ºi o serie de cunoºtinþe, cât ºi o spitalizare pentru
mai frecvent, sindroame de transfer imitative al unor detectarea lor, face ca acestea sã fie mult mai rar
paralizii. obiectul simulãrii, în avantajul reacþiilor nevrotice ºi în-
În general, simularea unei stãri de boalã psihicã deosebi al sindroamelor neurologice de tip paralitic.
se caracterizeazã atât prin prezentarea ostentativã a Dificultatea stabilirii diagnosticului pozitiv de simu-
simptomelor, prin realizarea subiectivã ºi demonstra- lare rezidã în eliminarea mitomaniei ca simptom de
tivã a unei suferinþe, de regulã cu elemente vizibil evi- dezechilibru psihic, care poate lua forma alterãrii ade-
denþiate, în cadrul cãreia se întâlnesc simptome con- vãrului la o sugestie, a minciunii patologice sau a fa-
tradictorii, cât ºi prin ineficienþa terapiei specifice bolii bulaþiei, a simulãrii inconºtiente (patomimie) pe care o
pe care o afirmã. implicã orice boalã sau stare conflictualã, ce generea-
Ca reguli de comportare profesionalã faþã de si- zã anxietate ºi tensiune psihicã si, îndeosebi, în cazul
mulare, se ºtie cã “simularea nu se ghiceºte, ci se de- sindromului descris de Ganser, în situaþia tulburãrilor
monstreazã”, astfel cã probele de fidelitate, de sinceri- psihice acute ce pot apãrea în debutul schizofreniei,
tate, se aplicã, în ultimã instanþã, dupã epuizarea eta- care pentru un neavizat pare a fi o simulare a tulbu-
pelor de diagnostic, iar medicul nu trebuie sã cadã în rãrilor mentale.
greºeala de a nu decela o boalã plecând de la afir- Numai cunoscând particularitãþile simulãrii diferi-
marea aprioricã a simulãrii sau, invers, de a nu sugera, telor tulburãri psihice ºi regulile lor de evidenþiere se
printr-o manierã greºitã de chestionare, ideea simu- poate stabili un diagnostic corect de simulare, rol care
lãrii. îi revine, desigur, psihiatrului.
Acest lucru este cu atât mai valabil în diagnosticul
de simulare a tulburãrilor psihice, unde diagnosticul Dr. Emilia {in[
clinic constituie baza examenului. Mijloacele clinice, a Medic primar psihiatru
cãror suveranitate rãmâne mereu valabilã, implicã re-
luarea cu discernãmânt a unor metode moderne de
detectare a simulãrii, plecând de la asocierea senti-
mentelor de culpã cu reacþiile vegetative, cum ar fi nar-
coanaliza, patul detector, dar ºi demonstrarea obiec-
tivã ºi subiectivã a irealitãþii acuzelor sau a refugiului
în boalã.
Oricât s-ar pãrea cã un cadru electronic depãºeºte
posibilitãþile psihicului uman, capacitatea de gândire
ºi decizie a medicului nu poate fi suplinitã niciodatã,
metodele menþionate având tocmai inconvenientul
absenþei de apreciere conºtientã a interrelaþiilor umane.
La simularea unor tulburãri psihice ºi comporta-
mentale recurg, de obicei, debilii mintal, persona-
litãþile dizarmonice predispuse cu precãdere la aceste
exagerãri. Frecvent, mai mult se exagereazã decât se
simuleazã, de unde ºi constatarea cã se simuleazã
mai bine ceea ce deja existã. Unii psihotici (melanco-
lici, schizofreni, deliranþi) ascund unele tulburãri psi-

Sãptãmâna MEDICALÃ 13
INVESTIGA{II MEDICALE

Rolul laboratorului în stabilirea diagnosticului


de hepatit/ B
Markerii infecþiei recente sunt: anticorpii anti-
Infectivitatea deosebit/ a virusului
HBc IgM ºi antigenul HBs.
hepatitic B (VHB) este cauzat/ de
concentra[iile plasmatice excesive Markerii infecþiei vindecate sunt: anticorpii anti-
ale virusului (at`t la bolnavi c`t ]i la HBc IgG ºi anticorpii anti-HBs.
purt/torii asimptomatici) ]i de
Prezenþa singurã a anticorpilor anti-HBs este
multiplele c/i de transmitere doar rezultatul vaccinãrii.
(parenteral/, sexual/ ]i materno-
Persistenþa antigenului HBs peste 6 luni de la
fetal/). Perioada de incuba[ie p`n/
debutul icterului este un indiciu de hepatitã B cro-
la declan]area simptomelor este nicã.
lung/, de aproximativ 90-120 zile.
Hepatita B cronicã (peste 6 luni de la infecþia
Diagnosticul infec[iei acute, dar ]i
acutã) este caraterizatã de persistenþa antigenului
evolu[ia ]i prognosticul formelor HBs, antigenului HBe ºi persistenþa AND viral. Ur-
cronice pot fi stabilite prin urm/rirea marea este pozitivarea constantã a testelor funcþio-
markerilor serologici asocia[i nale hepatice ºi prezenþa unor modificãri evidenþi-
infec[iei cu VHB. ate la puncþia biopsie hepaticã.
Este foarte important de stabilit dacã purtãtorii
asimptomatici de antigen HBs sunt infecþioºi sau
nu.
Markerii de replicare viralã activã sunt: anti-
genul HBs, antigenul HBe ºi AND-VHB (se obþine prin Nivelul ridicat al antigenului HBs (asociat cu
realizarea viremiei de hepatitã B ºi este cel mai sen- prezenþa antigenului HBe ºi a AND viral) ca ºi îmbol-
sibil ºi mai persistent marker viral în diagnosticul de nãvirile acute recente sugereazã întotdeauna un
laborator al hepatitei B). grad ridicat de infectivitate al purtãtorilor.
Antigenul HBe reflectã replicarea activã a virusu- Laboratorul are un rol important în stabilirea
lui hepatitic B, infecþie cu prognostic sever pentru diagosticului de hepatitã viralã de tip B acutã sau
bolnav ºi risc mare de transmitere pentru anturaj. cronicã, permiþându-i medicului curant sã sta-
bileascã terapia antiviralã adecvatã pentru aceastã
afecþiune hepaticã deosebit de agre-
sivã pentru organism.

 Dr. Emilia Mihalcea


Medic specialist,
medicin/ de laborator
Laboratorul Medlife
din cadrul
Spitalului I. Cantacuzino

14 Nr. 100 27 ianuarie - 10 februarie 2010


ONCOLOGIE

CANCERUL a mai pierdut un pas!

ehnicile moderne de rafinare a produselor ali- ceroase) dupã o sãptãmânã de administrare a 3g

T mentare îndepãrteazã, de cele mai multe ori,


fibrele ºi celelalte componente nedigerabile,
care sunt considerate cã slãbesc calitãþile gustative,
MGN-3 Arabinoxilan/zi ºi o triplare dupã numai 2 luni.
Alte studii demonstreazã o creºtere a activitãþii
limfocitelor B ºi T cu 200% , respectiv, cu 150%, în
rezultând materii prime alimentare, care au fost aso- timp ce nivelele de interferon ºi TNF (factor de
ciate cu creºterea ratei îmbolnãvirilor în cazuri de necrozã tumoralã) cresc semnificativ, fãcând din
hiperlipidimie, diabet, cancer de colon ºi afecþiuni MGN-3 Arabinoxilan probabil cel mai puternic
cardiace ischemice, toate afecþiuni care pun mari imunostimulator 100% natural (GMO free).
probleme de tratament.
Dupã o profundã analizã a fibrelor dietetice, s-a INDICAÞII TERAPEUTICE:
demonstrat cã ingerarea acestora este strâns legatã Adjuvant în terapia cancerului, indiferent de stadiu
de o stare bunã de sãnãtate, fibrele ajutând la (efect antitumoral)
menþinerea homeostazei ºi jucând un rol terapeutic. Recomandat în curele de radio/chimioterapie (le
Dr. Ghoneum M. din Departamentul de Imunologie al îmbunãtãþeste efectele, le reduce efectele negative)
Universitãþii DREW din Los Angeles a avut ideea de a Hepatite B ºi C, cirozã
reduce greutatea molecularã a Arabinoxilanului, Reumatism cronic
extras din tãrâþa de orez prin hidrolizã parþialã enzi- Infecþii cronice (bacteriene, virale, fungice)
maticã, operaþie ce a dus la fracþiuni moleculare Diabet noninsulino-dependent
parþial solubile care pot fi absorbite din intestin într-o Tabagism, etilism, persoane cu deficite imunitare.
cantitate semnificativã ca imuno-modulator limfoci-
tar. Hidroliza este efectuatã cu un extract din ciuper-
Achiziþionând un pachet de
ca schiitake (Lentium M), utilizatã în Japonia în trata-
mentul cancerului. tratament standard de 4 cutii
Imunoterapia este foarte importantã în tratamentul Bio Bran 1000, veþi plãti doar 3 cutii.
cancerului. S-a efectuat un studiu amplu la Clinica Sano-
Japonia, pe 205 pacienþi cu cancer progresiv aflaþi în
stadiile avansate III – IV, cu leziuni neoperabile sau Ofertã valabilã pânã la 15 februarie 2010 –
metastaze rãmase dupã intervenþia chirurgicalã. în limita stocului.
Leziunea primarã a fost localizatã la plãmâni (31
pacienþi), ficat (18), uter (7), sâni (33), prostatã (4), rect Puteþi achiziþiona produsul din farmacii,
(28), stomac (34), noduli limfatici (11) ºi altele (29). inclusiv farmaciile DONA, sau
Tuturor pacienþilor li s-a mãsurat activitatea celulelor NK, CONTACTAÞI IMPORTATORUL!
index patologic pentru cancerul progresiv, parametru al
mãsurãrii imunitãþii. S-a observat o dublare a activitãþii
limfocitelor NK (natural killer-ce distrug celulule can-
ªansa unui nou început!
Unic importator: CHEMOMED Intertrading SRL, Bucuresti,
Tel: 021 332 7102; 332 7164, Mobil: 0723 646 710;
e-mail: medici@chemomed.ro Vizitati: www.chemomed.ro

Sãptãmâna MEDICALÃ 15
Ediþie
Cristian Bãncilã
Director
Executiv
Clinica Aesthetic
Line

Clinica Aesthetic Line ºi-a început


colaborarea cu publicaþia
Sãptãmâna întreþinerea corporalã ºi a stãrii pentru cã oferã acces publicului
Medicalã încã de la prima sa de sãnãtate. larg la informaþie de specialitate
ediþie. Este revista care te poate însoþi ºi contribuie la educarea medica-
Am ales sã rãmânem alãturi de pretutindeni, uºor de citit, pe lã a acestuia în mod gratuit.
aceastã echipã pentru profesion- înþelesul tuturor, îþi stã Colaborez cu aceastã publicaþie
alismul ºi permanent la îndemânã ºi-þi încã de la începuturile sale ºi pot
permanenþa dorinþã a lor în oferã siguranþa cã are rãspunsul spune cã deºi au trecut ani, îmi
informarea ºi fidelizarea chiar ºi la întrebãrile face o foarte mare plãcere sã pot
pacienþilor noºtri. neformulate. În paginile acestei contribui la ce ºi-a propus sã
Conceptul Aesthetic Line de reviste gãseºti articole semnate de realizeze.
schimbare/ înfrumuseþare prin specialiºti recunoscuþi în Succes în continuare!”
chirurgie domeniile în care aceºtia îºi
esteticã a prins contur ºi prin desfãºoarã activitatea.”
susþinerea echipei Sãptãmâna ªtefan Georgescu
Medialã. Business
Aºadar, va dorim sã fiþi Development
Mãdãlina Manager
sãnãtoºi, sã realizaþi tot ce v-aþi
Sorina Centrul Medical
propus, sã
Ioniþã Recumed
aveþi colaborãri rodnice, iar cele
Director
100 de ediþii sã vã lumineze
marketing " Un format accesibil, conþinut
mintea,
Centrul Medical Sanador variat cu informaþii medicale de
trupul ºi spiritul.
actualitate, ºi nu în ultimul rând
“Suntem onoraþi de colaborarea o echipã editorialã profesionistã,
pe care o avem cu Sãptãmâna sunt reþeta de succes pentru:
Medicalã de aproximativ 3 ani, Sãptãmâna Medicalã"
Dr. Tache de când lucrãm împreunã. Pe
Georgiana- lângã informaþiile medicale legate
Ozana, de cele mai noi metode de trata-
Medic primar ment , de diverse afecþiuni ºi
recuperare med- Raluca
simptome, publicaþia ia ºi pulsul Scutelnicu
icalã, clinicilor medicale private ºi de
Medical Care Marketing
stat din România, fiind unicã Manager
Doctor în ªtiinþe prin profilul sãu.
medicale Fresenius
La Mulþi Ani!” Medical Care
“Mã bucur ºi sunt onoratã sã fac
parte din familia Sãptãmânii “La acest pas aniversar, echipa
Dr. Andrei Filip Fresenius Medical Care îºi
Medicale. Medic specialist
Este o revistã dinamicã, ce se îndreaptã gândurile de apreciere
oftalmolog cãtre întregul colectiv de redacþie
caracterizeazã prin Doctor în ªtiinþe
profesionalism, spirit de cãruia îi adresãm cele mai calde
medicale urãri de menþinere a acestei
colegialitate ºi fairplay, se Clinica de oftal-
remarcã prin acurateþea publicaþii la calitatea cu care ne-
mologie Ama aþi obiºnuit ºi a cãrei apariþie o
materialelor prezentate ºi oferã Optimex
informaþii la zi din mai multe aºteptãm de fiecare data cu
domenii medicale, inclusiv a celor nerãbdare.
“Consider cã revista Sãptãmâna Prin voi, pacienþii noºtri gãsesc
înrudite, precum estetica ºi Medicalã este una dintre cele mai
cosmetica medicalã, farmacologie, mereu noi repere medicale, fãrã
importante publicaþii medicale
aniversarã
de care viaþa lor ar fi mai Dr. Ionut
sãracã. Costache

100
Felicitãri ºi mult succes în Professional
continuare!” Services
Manager
Bausch &
Lomb
Ec. Loredana Vision Care
Tohoneanu Romania
Marketing Visionaria srl
Manager Dr. Emilia Þînþ,
Hiperdia “Implicarea si atentia pe care ati medic primar
acordat-o subiectelor din dome- psihiatru
niul oftalmologic si in special len- Psihotop
“Cele 100 de ediþii ale tilelor de contact, ne-au intarit
Sãptãmânii Medicale sunt dova- convingerea ca avem o cooperare “Felicitãri
da seriozitãþii unei publicaþii benefica pentru toate partile pentru o
care s-a impus într-o piaþã prete- implicate, prescriptori, pacienti si frumoasã aniversare!
nþioasã cum este cea a presei revista. Ne face o deosebita place- Sãptãmâna Medicalã este o
medicale. Sãptãmâna Medicalã re sa lucram impreuna si va revistã de informare medicalã
este totodatã un instrument foarte dorim mult succes in continuare.” extrem de utilã oricãrui cetãþean.
util atât pentru pacienþi, medici Prin format, concizie,
cât ºi pentru centrele medicale, profesionalism devine un prieten
scurtând mult drumul dintre unii de neînlocuit care ajutã la nevoie
ºi alþii. Felicitãri ºi baftã spre Dana dar ºi educã medical pe oricine.
numãrul 1000!” Draghicescu, Colaborarea noastrã a fost ºi este
Sales Manager plãcutã ºi utilã. Mulþumim ºi
Saga Sãnãtate mulþi ani înainte cu success.”
Drd. chim.Raiciu SRL, unic
Anca Daniela reprezentant
Director Lysi Islanda
Marketing
S.C. Hofigal “Sãptãmâna Medicalã ne-a spri- Farmacist Mirela Ivaºcu,
Export-Import jinit cu generozitate, încã de la Tehnofarm Valleriana
S.A. începutul activitãþii noastre în
promovarea produselor Lysi “Pacienþii farmaciilor Valleriana
“Publicaþia Sãptãmâna Islanda pe piaþa medico-farma- sunt interesaþi de orice informaþie
Medicalã, cu rubrici de maxim ceuticã româneascã. medicalã care-i poate ajuta sã
interes pentru lumea medicalã, se Este un mijloc accesibil, util ºi suporte mai uºor sau sã învingã
distribuie în numeroase locaþíi plãcut de comunicare, atât cu boala de care suferã. De aceea,
cu aflux numeros de pacienþí. specialiºtii din lumea medicalã, consider cã Sãptãmâna Medicalã
Revista a oferit ºi Hofigalului cât ºi cu publicul interesat. ” este binevenitã, recomandãrile
posibilitatea sã ne exprimãm medicale sunt deosebit de utile ºi
activ, lunã de lunã, an de an, calificate, fiind scrise de medici cu
începând din 2008, recomandã- bunã reputaþie. Felicitãri tuturor
rile noastre din domeniul medici- ºi mulþumiri din partea
nei naturale.Vã mulþumim, dragi pacienþilor! ”
editori!”
Ediþie
Dr. Sorin Ilie Echim, administrator tuþia noastrã de a-ºi face cuno-
Godeanu Farmaciile Ardealul, Piatra scutã experienþa în domeniul api-
Laboratoarele Neamþ terapiei al cãrui act de naºtere l-
Elidor a semnat în urma cu peste 40 de
“Noi primim revista doar de un ani. Mulþumim “Sãptãmâna
“Colaborarea cu an, dar deja pentru clienþii far- medicalã” ºi mult succes!“
publicaþia maciilor Ardealul a devenit un
Sãptãmâna Medicalã a fost ºi lucru indispensabil. Cei care ne
este un privilegiu pentru Elidor. viziteazã sunt oameni cu diverse
Articolele scurte, concise, cele mai boli, suferinþe, care gãsesc în Farm. prim.
multe cu expresie originalã, per- Sãptãmâna Medicalã informaþii Maria Stratulat,
mit o comunicare excelentã între extrem de preþioase pentru sãnã- administrator
Societatea Elidor ºi medicii, far- tatea lor. Interesul pentru revistã farmacia
maciºtii ºi pacienþii din teritoriu. este dovedit ºi de faptul cã în Myosotis - Galaþi
La aniversarea a 100 ediþii, vã acest moment cei mai mulþi dintre
dorim viaþã lungã ºi sã clienþii farmaciilor urmãresc sã
menþinem ºi sã mãrim echipa de nu scape nici un numãr. Diverse “Cu prilejul editãrii acestui
colaborare, pentru creearea unui remedii sau alternative de trata- numãr jubiliar, doresc sã apre-
spaþiu cât mai mare pentru pro- ment utile, cum este AtheroStop- ciez ideea lansãrii unei astfel de
dusele fabricate în România.” ul pentru bolnavii cardiaci sau publicaþii, care inmãnunchiaza
BioBran-ul pentru neoplazici, informaþii esenþiale rezultate din
au fost descoperite de bolnavi experienþa profesionalã a specia-
din paginile revistei. Cred cã în liºtilor in domeniu, precum ºi din
Sãptãmâna Medicalã fiecare realitatea medico-farmaceuticã.
Costache Roman, poate gãsi un medicament sau Fiecare cititor al acestei reviste
administrator tratament potrivit pentru el sau poate gãsi in paginile ei, rãspun-
Natural un alt membru al familiei sale. suri la probleme referitoare la
Pharmaceuticals Apreciez nivelul profesional al miracolul pe care-l reprezintã
articolelor ºi transmit sincere feli- viaþa, sãnãtatea ºi boala, natu-
“Îmi face o citãri redacþiei ºi colaboratorilor ra, în totalitatea sa. Maniera de
deosebitã plãcere acestei reviste. “ prezentare a informaþiilor astfel
sã am ocazia de a evalua colabo-
încât sã asigure accesibilitatea ºi
rarea noastrã cu revista
Sãptãmâna Medicalã, colaborare interesul unui numãr tot mai
care s-a desfãºurat încã de la mare de oameni, de toate vârste-
început sub semnul profesionalis- le, determinã creºterea nivelului
Cristina cunoºtintelor de baza în dome-
mului ºi al promptitudinii. Pot Mateescu,
sã afirm cã prezenþa noastrã niul educaþiei sanitare, lucru
ªef Colectiv cerc- absolut necesar în pãstrarea stã-
constantã în paginile revistei a etare apiterapie
avut un impact direct ºi pozitiv rii de sãnãtate, precum ºi în
Institutul de îmbunãtãþirea ei (în cazul celor
asupra perceperii produselor Cercetare
noastre, atât de cãtre medici ºi care sunt deja pacienþi).
Dezvoltare pen- Mulþumiri ºi multã putere de
farmaciºti, dar ºi de cãtre uti- tru Apiculturã
lizatorul final, pacientul. muncã, întregului colectiv al ace-
Doresc colectivului revistei numai stei reviste!”
“O publicaþie cu informaþie
bine ºi succes la aniversarea diversificatã care oferã un loc
ediþiei cu numãrul 100”. important ºi medicinei comple-
mentare. Un prilej pentru insti-
aniversarã
Farmacist Cãlin Maria, toate produsele noi ce apar, cât ºi
SalviaFarm, Lugoj, Jud. Timiº pentru grija ce o aveþi faþã de noi

100
cititorii dumneavoastrã. Vã
“Revista o oferim gratuit la doresc tuturor numai bine ºi
lume, la clienþii farmaciilor sãnãtate ºi sã fie ca ºi alþi cititori
Salviafarm, aceºtia fiind intere- sã vã descopere cu bucurie lãmu-
saþi sã afle despre medicamente ririle oferite cu atâta generozitate
noi, tratamente moderne ºi alte de toþi cei care se implicã la alcã-
mijloace terapeutice. Deºi primim tuirea acestei minunate reviste
de puþinã vreme cca 200 de revi- pentru care vã mulþumesc.
ste la fiecare ediþie, Sãptãmâna Doresc sã regãsesc revista
Medicalã deja este aºteptatã cu dumneavoastrã în cât mai multe ediþii cu cãteva gânduri pentru
mult interes de cãtre cei mai fideli farmacii. revista dumneavoastrã. De cum
clienþi, care o citesc cu plãcere. Vã doresc cât mai multe ediþii la apare îmi umple sufletul de bucu-
Apreciez cã în curând revistele se fel de reuºite ca ºi cele de pânã rie ºi nu o las pânã nu citesc
vor epuiza în primele zile de la acum.” toate articolele atât cele care fac
primire!” referire directã la bolile mele cât
Cu stimã ªtefania Birta ºi celelate recomandãri atât de
utile. Mã bucur cã îmi oferiþi de
fiecare datã cu mult profesiona-
“Dragã revistã Sãptãmâna “Stimatã redacþie a revistei lism informaþii pentru tot ce
Medicalã, mã numesc ªtefania Sãptãmâna Medicalã, mã apare nou în medicinã ºi produse
Birta o pensionarã din numesc Paula Nicolin, am 57 de medicale. Este o revistã deosebit
Bucureºti. Doresc sã vã mulþu- ani, sunt pensionarã ºi locuiesc de interesantã, bine prezentatã,
mesc cu mare recunoºtinþã pentru în Bucureºti. Îngãduiþi-mi sã mã pe înþelesul tuturor.”
toate informaþiile ce mi le oferiþi adresez dumneavoastrã cu acesta
pentru cã ne puneþi la curent cu frumoasã ocizie a împlinirii 100 Cu respect Paula Nicolin

Echipa redacþionalã

Cãlin Mãrcuºanu Gabriel Bocancia Valentina Tudor Alexandru Batali Raluca Bocancia
Director General Director Departament Director Marketing Director Publicitate Consilier Vânzãri
Medical
Maria Dobrescu
Redactor Medical

Corneanu Elena
Distribuþie

Alexandru Pãdure Mioara Vasiliu Laura Giurea Ionel Tudor Sorin Pârvu
Consilier Vânzãri Consilier Vânzãri Redactor Medical Secretar Redacþie Distribuþie
DERMATOLOGIE

Videodermatoscopia

 Dermatoscopia este o metod/


modern/ de dignosticare prin
care se poate face diferen[ierea \ntre
melanomul malign, unul dintre cele
mai agresive cancere cutanate,
]i a]a-numitele aluni[e sau
nevi pigmentari.

Metoda foloseºte un aparat simplu, numit der-


matoscop, care, printr-un sistem optic cu sursã de
luminã interioarã ajutã la vizualizarea în profunzime
a structurilor colorate ale pielii, fãrã sã fie nevoie de
biopsie. Astfel, putem diferenþia aluniþele între ele,
putându-le descoperi pe acelea care prezintã risc
ridicat de transformare malignã ºi putem diagnosti-
ca ºi trata din vreme un cancer de piele care încã nu
prezintã semne clinice, adicã semne vizibile cu ochiul
liber, ridicând rata supravieþuirii la cote foarte înalte.
Diagnosticând un cancer de piele în stadii incipi-
ente, se poate ca simpla îndepãrtare a leziunii sã fie
suficientã, fãrã sã fie necesare alte tratamente.
De-a lungul timpului, aceastã metodã s-a dezvol-
tat ºi s-a ajuns la videodermatoscopie, În evoluþia aparatelor dermatoscopice s-a pornit
vizualizarea leziunilor pigmentare ale pielii efec- de la cel mai simplu, dermatoscopul manual, care
tuându-se prin intermediul unei camere video digi- mãreºte de 10 ori, ºi s-a ajuns acum la videoder-
tale care mãreºte de la 30 pânã la 100 de ori. matoscop, un instrument evoluat în ceea ce priveºte
Aceasta este conectatã la un computer care înma- acurateþea imaginilor ºi modul de prelucrare a da-
gazineazã imaginile, dând posibilitatea urmãririi în telor. Din seria celor manuale se remarcã dermato-
evoluþie a nevilor care prezintã risc crescut de malig- scopul Heine Delta 10 ºi Delta 20, iar dintre cele di-
nizare. gitale, videodermatoscopul Mole Max II, aparat pe
care centrul medical Bio Terra Med îl pune la dispo-
ziþia pacienþilor.
În afara acestei metode de diagnosticare se pot
efectua ºi alte investigaþii dermatologice ºi de labo-
rator, precum ºi tratamente diverse cu instrumente
ºi metode de ultimã generaþie.
Închei cu recomandarea cãtre toþi cei care au
nevi pigmentari (aluniþe) sã nu se neglijeze ºi sã vinã
pentru o examinare amãnunþitã cu videodermato-
scopul Mole Max II.

 Dr. Paul Ilarian Ionescu


Medic primar dermatovenerolog,
competen[ã în dermatoscopie
www.bioterramed.ro

20 Nr. 100 27 ianuarie - 10 februarie 2010


STOMATOLOGIE

Paradentoza ]i tartrul dentar


un tratament local si/sau general. De mare impor-
Paradentoza (cunoscut/ ]i ca
tanþã este respectarea regulilor de igienã personalã
paradontoz/, parodontoz/, de cãtre pacient ºi renunþarea la obiceiurile vi-
parodontopatie) este o boal/ cioase. Tratamentul include intervenþii de micã chi-
inflamatorie a [esuturilor gingivale, rurgie parodontalã, care urmãresc sterilizarea ºi
care se manifest/ prin distruc[ia desfiinþarea pungilor paradontale, urmând înãlþarea
ºi îngroºarea þesutului osos existent prin aplicarea
osului ce sus[ine dintele.
osului liofilizat sau a unor membrane de colagen re-
Boala are \n general o evolu[ie zorbabile.
cronic/ dar este agravat/ de tutun, Vaccinurile antistafilocice ºi alte tratamente me-
consumul de alcool, tartru dentar, dicale sunt complementare unei intervenþii chirurgi-
igien/ bucal/ defectuoas/, lucr/ri cale, care este o soluþie radicalã de tratament a pa-
radentozei în cazurile grave.
protetice defectuoase.

imptomele incipiente includ mâncãrime gingi-

S valã, retracþie gingivalã, senzaþii de disconfort


gingival, sângerare gingivalã, infecþii ºi abcese
paradontale, miros neplãcut al gurii.
Papilele intradentare sunt congestionate ºi in-
flamate. Mucoasa gingivalã apare inflamatã cu zone
ulcerate ºi sângerânde, în special la nivelul papilelor
hipertrofiate (îngroºate în volum), unde existã pungi
pioreice profunde sau de adancime medie de unde
iese secreþie ºi fermentaþie foarte urât mirositoare.
Unde dinþii prezintã un grad de mobilitate, aceasta
este accentuatã în paralel cu adâncirea pungilor pa-
radontale.
În formele incipiente se recomandã o igienizare
profesionalã riguroasã a cavitãþii bucale urmatã de

Tartrul reprezintã un complex organomineral aderent de suprafaþa dentarã sau alte struc-
turi solide orale ca lucrãri protetice, aparate ortodontice, fiind rezultat din mineralizarea plãcii
bacteriene. Tartrul poate fi supragingival (salivar) ºi subgingival (tartru seric).

 Tartrul supragingival (salivar) este un tori. Localizarea preferenþialã a tartrului este:


depozit organomineral de culoare alb-galben, grupul frontal inferior ºi deschiderea canalelor
la început de consistenþã redusã. Imediat dupã glandelor salivare.
depunere este friabil, moale, grunjos, ºi se
dizlocã cu uºurinþã. În timp însã consistenþa ºi Tartrul subgingival (seric) este de
aderenþa tartrului supragingival cresc, iar culoare maroniu-negru, de consistenþã cres-
culoarea vireazã spre maroniu-negru – prin cutã, dens, de cele mai multe ori foarte ade-
impregnare cu pigmenþi alimentari, inclusiv din rent ºi mai greu de dizlocat în comparaþie cu
sucuri, sau de hidrocarburi ºi nicotinã la fumã- cel supragingival.

Sãptãmâna MEDICALÃ 21
bronºice) în edeme provocate de retenþia de lichide,
în ascite, anasarca, anurie. Sucul din fructe se re-
AYURVEDA comandã în icter ºi în alte afecþiuni hepatice.
Extractul de Aloe barbadensis stimuleazã re-
acþia imunitarã împotriva bolilor canceroase, ajutã
Livecom sirop la neutralizarea aciditãþii gastrice, cicatrizarea ul-
cerului gastric ºi duodenal, ajutã la evacuarea deºeu-
În lumea modernã în care rilor intestinale.
trãim nu mai avem timpul nece- Extractul de Eclipta alba are acþiune puternic
sar pentru a asigura o hranã co- antihepatotoxicã, cu proprietãþi tonice, planta fiind
respunzatoare necesitãþilor or- utilizatã în tratarea afecþiunilor ficatului ºi ale spli-
ganismului. nei. Preparatele din aceastã plantã constituie un
Datoritã consumului inadec- agent antiinflamator eficient, cu acþiune hepatopro-
vat de alimente semipreparate, tectoare semnificativã.
a produselor de tip fast-food, Extractul de Fumaria officinalis (fumarita) are
consumului de medicamente, proprietãþi antispastice, antibacteriene.
ficatul nostru, „uzina de energie Datoritã tuturor proprietãþilor menþionate mai
a corpului” se simte obosit. Noi, sus, se recomandã utilizarea produsului în tulburãri
fiind prea ocupaþi, nu mai pu- hepatice, hepatite virale ºi toxice, alcoolism, he-
tem „auzi” semnele oboselii lui. patosplenomegalie, steatozã he-
O bunã funcþionare a celulei he- paticã, cirozã hepaticã, dischi-
patice asigurã, pe lângã o di- nezie biliarã, toxiinfecþie ali-
gestie mai bunã ºi funcþionarea mentarã, ictere.
în limite normale a întregului metabolism glucidic, Mod de administrare:
lipidic ºi protidic. Copii 1-5 ani: 1 linguriþã
Produsul Livecom sirop conþine principii active de 2 ori pe zi
din plante care susþin ºi îmbunãtãþesc activitatea Copii 6-14 ani: 1 lingu-
ficatului. riþã de 3 ori pe zi
Extractul de Silybum marianum (armurariu) are Adulti: 1-2 linguriþe (5-
acþiune biologicã antioxidantã (inhibarea peroxidãrii 10 ml) sirop de 2-3 ori pe zi.
lipidice), citoprotectoare, antiinflamatoare, anti-
agregantã, antiangiogenicã, fotoprotectoare asupra Persoanelor cu diabet za-
pielii, antifibroticã, hidratantã. harat li se recomandã varianta
Extractul de Emblica officinalis: fructele au o va- LIVECOM sirop SUGAR – FREE.
loare nutritivã mare datoritã concentraþiei ridicate în
proteine, vitamine, aminoacizi ºi minerale. Con- PRODUSELE SE GÃSESC ÎN TOATE
þinutul în vitamina C este de 160 de ori mai mare FARMACIILE ªI UNITÃÞILE PLAFAR DIN BUCUREªTI
decat în mere. Fructele acriºoare sunt rãcoritoare, ªI DIN ÞARÃ SAU ÎN MAGAZINUL
diuretice ºi laxative. Fructele uscate sunt utilizate în PROPRIU DIN BD. CAROL I NR. 46
anemii, icter ºi dispepsii. Se recomandã în afecþiuni (VIS-A-VIS DE BISERICA ARMENEASCÃ)
bacteriene ºi virale. Conþinutul ridicat de vitamina C Star International Med
este puternic antioxidant, antistress. www.ayurmed.ro
Extractul de Tinospora cordifolia se recomandã natural@star-ayurveda.ro
ca tonic, stimulent hepatic, diuretic. Cercetãrile far- Tel./Fax: 021.3139481
macologice au demonstrat acþiunea de prevenire a 021.3038044; 031.1024366
fibroamelor ºi de regenerare a celulei hepatice le-
zate. Datoritã substanþelor amare, planta are pro-
prietãþi antispastice, antiinflamatoare ºi antipire-
tice. S-au confirmat ºi acþiunile imunomodulataore
ºi imunostimulente.
Extractul de Terminalia chebula are proprietãþi
adapogene ºi hepatoprotectoare, laxative, în hepati-
te cronice, acþiunea antistress.
Extractul de Boerhaavia diffusa este recoman-
dat (datoritã proprietãþilor diuretice, diaforetice, he-
patoprotectoare, laxative ºi fluidifiante ale secreþiilor

22 Nr. 100 27 ianuarie - 10 februarie 2010


TERAPII NATURALE

Plantele medicinale, ajutor de n/dejde


pentru s/n/tate (I)
n cercetarea medicalã fitofarma-

Î cologicã un rol important îl are


studiul plantelor medicinale
care, prin substanþele imunostimu-
latoare conþinute, pot mãri capaci-
tatea de apãrare a organismului
uman împotriva unor agresiuni
interne sau externe. Pentru stimu-
larea imunitãþii ca profilaxie ºi tra-
tament natural în numeroase afec-
þiuni este de un real folos consumul de produse natu- moragiilor hemoroidale sau interne (în fibroame, scle-
rale care au rol de catalizatori în reacþiile de producere roze, cancere), a hipertrofiei splinei ºi ficatului.
a anticorpilor. Extractul de zmeur - bogat în minerale, vitamina C,
Coenzima Q10 - foarte eficientã împotriva radi- flavonoide ºi taninuri; conþine ºi AHA (alfahidroxi acizi),
calilor liberi, a efectelor distrugãtoare ale razelor UV ca acid citric, glicolic sau lactic.
asupra membranei celulare, antioxidant puternic, re- Topinamburul - aport bogat de fibre dietetice, în
duce tumorile canceroase, poate minimiza urmãrile special inulina, rol important în menþinerea sãnãtãþii ºi
atacurilor cerebrale ºi vasculare; aplicatã pe piele o în funcþionarea normalã a organismului.
protejeazã de degradarea oxidativã, deci de riduri. Principiile active din frunzele de afin au rol astrin-
Uleiul de cãtinã - folosit pentru multe afecþiuni - gent ºi bacteriostatic. Datoritã compoziþiei lui bogate
boli digestive, de piele, pânã la întãrirea sistemului în antioxidanþi, extractul de afin este foarte eficient în
imunitar; are capacitatea de a încetini îmbãtrânirea stimularea rezistenþei ºi diminuarea permeabilitãþii
pielii; este benefic pentru pãstrarea frumuseþii pielii. vaselor capilare.
Lecitina - substanþã naturalã de origine vegetalã Extractul din seminþe de struguri - combinaþie na-
prezentã în unele alimente, precum soia; scade coles- turalã de polifenoli (97%) extraºi din sâmburi de stru-
terolemia prin convertirea colesterolului ºi a altor lipi- guri standardizaþi; apãrã celulele nervoase de efectele
de în substanþe hidrosolubile, uºor de eliminat din or- distrugãtoare ale radicalilor liberi, întãreºte rezistenþa
ganism, curãþã pereþii vaselor sangvine, fortificã mus- capilarelor venelor, a întregului sistem circulator; pre-
culatura cardiacã ºi arde grãsimile; consumul lecitinei vine apariþia trombilor (trombozei), infarctul miocardic
este obligatoriu, alimentaþia noastrã conþinând mult ºi cerebral, are capacitate antioxidantã mai mare de-
peste cantitatea necesarã de grãsimi; consumul sis- cât vitamina C ºi vitamina E; este eficient în norma-
tematic amelioreazã durerile articulare; lecitina ºi ino- lizarea vâscozitãþii sangvine, ajutã la reducerea tume-
zitolul ajutã la îmbunãtãþirea memoriei persoanelor cu facþiilor dupã intervenþii chirurgicale, previne afecþiu-
boala Alzheimer; în combinaþie cu Coenzima Q10 ºi nile oculare.
ulei de cãtinã intensificã funcþiile cerebrale. Amarantul - prin mãcinare dã o fãinã gustoasã.
La îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a organismu- Este bogat în lizinã, proteinã de înaltã calitate, fier, fos-
lui ajutã ºi alte substanþe: armurariul, zmeurul, napul, for, vitaminele A, E, B ºi mai mult calciu decât alte
seminþele de struguri, spirulina, afinul ºi amarantul. cereale. La 1/2 canã amarant existã 60 mg calciu.
Silimarina din armurariu are efect curativ ºi de pro-
tecþie a celulei hepatice, chiar ºi faþã de faloidinã.
Frunzele ºi mai ales fructele sunt Drd. Chim. Raiciu
considerate stimulatoare ale di- Anca Daniela
gestiei, colagoge ºi decongestio- Director Marketing
nante ale ficatului. Fructele sunt Hofigal Export-Import S.A.
folosite împotriva migrenelor,
urticariilor anafilactice, bolilor Dr. Clara P/trugan,
infecþioase, surmenajului intelec- medic de familie
tual, rãului de mare sau de auto- cu competen[/
mobil, hemoragiilor nazale, he- \n apifitoterapie

Sãptãmâna MEDICALÃ 23
TERAPII COMPLEMENTARE

C/rbune medicinal
Moto: “Copacii mã înva[/ mai mult decât c/r[ile.”
Sfântul Bernard

s-a obþinut ameliorarea remarca-


Dr. Sorin Godeanu bilã a sindroamelor dispeptice - balonãri, indigestii ali-
Laboratoarele mentare manifestate prin meteorism, flatulenþã, colite
Elidor de fermentaþie ºi putrefacþie, sindromul de colon iri-
tabil, precum ºi în curele de detoxifiere.
Problemele legate de disfuncþii digestive - dischi-
nezii biliare atone, hipertone, gastrite hiperacide, pro-
itologia popularã a creat, pentru fiecare regn, bleme legate de enzime pancreatice, stresul de cãlãto-
M un simbol al puterii, cu trimiteri directe la viaþa
de zi cu zi a oamenilor, care supravieþuiau
într-un mediu ostil. Plecând de la aceste idei, oamenii
rie, disfuncþii hormonale, colite dupã tratament antibio-
tic, dereglãri ale ecosistemului intestinal, intoleranþã la
lactozã sau gluten - au beneficiat, de asemenea, de
vedeau în stejar un prieten constant, puternic, care le efectele terapeutice remarcabile ale acestui produs.
oferea nu numai hrana zilnicã, ci ºi apãrare contra for- Cantitãþile mari de tanin, principii amare, sãruri de
þelor naturii dezlãnþuite. Aºa a rãmas stejarul, de Ca ºi K, conferã produsului efecte tonice, afebrile, pro-
exemplu, pentru popoarele germanice, arborele cel prietãþi antitoxice, antiseptice, antiinflamatorii ºi chiar
mai iubit, la umbra cãruia, în vremurile strãvechi, se hemostatice la nivel gastrointestinal.
luau cele mai importante decizii ale comunitãþii. Menþionãm cã efectele adverse au fost absente,
Între om ºi stejar existã din cele mai vechi timpuri cu excepþia apariþiei în cazuri rare a constipaþiei, în
o punte, aproape geneticã, care stabileºte pentru tot- special la pacienþii cu predispoziþie.
deauna un raport de fraternitate (“CODRU’I FRATE CU De asemenea, prin administrarea acestui produs,
ROMÂNU’ .”). Mergând pe aceastã linie, ºtim cã ste- se poate realiza pregãtirea pacienþilor pentru efectu-
jarul, cu generozitate, a oferit hranã fiinþelor bipede, area unor investigaþii imagistice (ecografie).
timp de milioane de ani. Rezultate deosebite au fost obþinute ºi în cursul
Cu secole în urmã, ghinda a devenit (ºi a rãmas) o protocoalelor de deparazitare, prin utilizarea acestui
adevãratã bogãþie, fiind culeasã cu grijã pentru a fi produs atât la adulþi cât ºi la copii, ajutând la absorbþia
folositã ca medicament pentru oameni dar ºi ca ali- ºi eliminarea paraziþilor ºi a toxinelor acestora de la
ment pentru animale, în perioada iernii. Ele erau tot- nivel digestiv.
odatã ºi obiecte de veneraþie magicã (filozofii vremii Prin capacitatea de absorbþie chiar a produºilor in-
vedeau în ghindã rãsãrind puterea regeneratoare a flamatori, a radicalilor liberi sau citokinelor, a factorilor
pãdurii). Astfel, se credea cã ghindele conþin o tainicã catabolici, acest produs reprezintã un factor de pro-
esenþã a vigorii stejarului, capabilã sã redea puterile tecþie, împiedicând declanºarea ciclului oxidativ.
celor bolnavi sau obosiþi, sã prelungeascã tinereþea ºi Din punctul nostru de vedere, produsul are un rol
sã aducã noroc ºi prosperitate. mult mai important în prevenirea amoniogenezei de-
Laboratoarele Elidor vã oferã un produs veritabil - cât antibioticele, care distrug nu numai flora patogenã
CÃRBUNE MEDICINAL -, care are la bazã chiar pulbe- ci ºi pe cea saprofitã (“good friend”)
rea de ghindã ajunsã la maturitate. Modul de administrare variazã la fiecare pacient,
Practica medicalã îndelungatã ºi utilizarea multi- în funcþie de intensitatea simptomelor: în general se
plelor produse de sintezã, care de-a lungul timpului au administreazã câte 2 cp de 2 sau de 3 ori/zi.
creat mai multe dezechilibre decât efecte benefice,
ne-a îndreptat atenþia asupra utilizãrii acestui produs, Pentru informa[ii suplimentare
care ne-a adus suficiente argumente referitoare la pute[i contacta
acþiunea terapeuticã ºi eficienþa doveditã. Farmacist Mioara Duglea,
CÃRBUNELE MEDICINAL-ELIDOR a fost utilizat cu Farmacia Afina: 0744 622 587
succes în diferite afecþiuni ale aparatului digestiv, dar
ºi în afecþiuni neuroendocrine asociat cu alte produse
specifice.
În urma unor investigaþii funcþionale prin scanare
computerizatã (ELECTROSOMATOGRAMA-DDFAO),
efectuate pentru un numãr ridicat de pacienþi, la Cluj, www.elidor.ro; Tel: 021.335.95.63

24 Nr. 100 27 ianuarie - 10 februarie 2010


TERAPII COMPLEMENTARE

Tratamentul alternativ al afec[iunilor cardiace


asupra stresului: Nux Vomica sau Ignatia. Aceste
În tratamentul afec[iunilor cardiace
remedii se iau în diluþii de 9 CH sau 15 CH, evitân-
plantele medicinale au o influen[/ du-se timp mai îndelungat trecerea la medicaþia an-
calmant/, mai ales \n tulbur/rile de tihipertensivã. De asemenea eliminarea greutãþii
ordin neurovegetativ (de ritm suplimentare ºi o igienã de viaþã corespunzãtoare-
cardiac, palpita[ii, nevroze regim alimentar, somn calitativ, exerciþii fizice, plim-
bãri în aer liber- sunt indispensabile reuºitei trata-
cardiace).
mentului.
Aceste plante sunt: menta, O simptomatologie frecvent întâlnitã o constitu-
p/ducelul, roini[a, troscotul, ie apariþia palpitaãiilor, cauzalitatea lor fiind diversã
valerian/. ca ºi tratamentul homeopatic aplicat pentru reme-
dierea lor. Astfel palpitaþiile apar:în urma unor
Se recomandã urmãtoarea formulã calmantã de emoþii-remediul administrat este Ignatia 15CH, în
reducere a excitabilitãþii neurovegetative: Rp. Pã- urma unei spaime-Gelsemium 15 CH, dupã masã-
ducel (flori sau frunze) 20 g, talpa gâºtei (pãrþile Lycopodium 9CH, dupã abuz de cafea-Nux Vomica
aeriene ale plantei) 25 g,troscot (pãrþi 9CH,dupã sport-Arnica 15 CH,etc.
aeriene ale plantei) 45 g,roiniþa (frun- Dupã cum se poate observa tra-
ze)10 g. tamentul este specific cauzei ºi este
Din amestec se face infuzie timp foarte variat.
de 3 minute dintr-o linguriþã la o canã Arterita este primã consecinþã a
cu apã clocotitã (250 ml). Se stre- aterosclerozei de aceea trebuie
coarã plantele, iar ceaiul se poate bea tratat terenul de fond. Remediile
îndulcit cu miere de tei. Se recomandã folosite pentru a creºte eficacitatea
consumarea a 2-3 cãni cu ceai pe zi sunt: Arnica 9 CH, Secale cornutum
ultima fiind înainte de culcare. ºi Cuprum 5CH. Examenul Doppler
Tratamentul homeopat vine sã ºi supravegherea medicalã sunt
completeze sau sã înlocuiascã trata- obligatorii.
mentul de fond al afecþiunilor car- Locul homeopatiei este impor-
diace. Are rolul de a echilibra pacien- tant la nivel preventiv ºi curativ, dar
tul pe nivelele mental, emoþional ºi nu trebuie sã se uite bogãþia de
fizic, restabilind capacitatea de apã- mijloace de diagnosticare ºi tera-
rare a organismului ºi reacþia la stres. peutice actuale. Homeopatia ºi alo-
În elaborarea tratamentului nu tre - patia sunt deseori complementare.
buie uitat: importanþa terenului personal ºi ereditar De aceea o cale de conservare ºi
al pacientului, locul foarte important al emotivitãþii reabilitare a calitãþii sãnãtãþii speciei umane este
ºi al stresului la originea maladiilor cardio-vasculare medicina integratã spre care se tinde ºi care este
în acest sens evidenþiindu-se efectele benefice ale viitorul. Principiul este simplu: cu cât o reþetã
homeopatiei asupra echilibrului psihosomatic al pa- conþine mai puþine medicamente (chiar unul), care
cienþilor cu risc, eficacitatea realã a medicamentelor sã acopere totalitatea simptomelor pacientului cu
homeopatice asupra unor þesuturi vasculare ºi asu- atât rezultatul terapeutic este mai bun.
pra funcþiilor lor.
Un exemplu edificator poate fi tratamentul în
cazul hipertensiunii arteriale. Când hipertensiunea Centrul de S/n/tate Medireflex
Dr. Iuliana Avadanei
este moderatã ºi recentã, evolueazã încã în mod
Acupunctura-Homeopatie
spasmodic, neregulat, tulburarea fiind la nivel de
Tel: 0740 338 705
funcþie ºi nu sunt instalate modificãri organice.
Remediile homeopate Sulphur, Lachesis, Aurum ac-
þioneazã asupra fenomenelor congestive, sau

Sãptãmâna MEDICALÃ 25
UNIT?{I MEDICALE
Clinici medicale bucuresti.colentina@hiper-
dia.ro

•computer tomograf
•rezonanta magnetics •radi-
ologie conventionala
•mamografie
•osteodensiometrie DXA
•electromiografie CENTRUL MEDICAL SPECIALITATI:
•neurosonologie •ecografie
UNIREA
CENTRELE MEDICALE doppler •ecografie generala
1) CMU Unirea Alergologie
HIPERDIA ªI PROLIFE •cardiologie
•medicina de familie B-dul Unirii, nr. 57, Boli de nutriþie ºi diabet
•Str. Ritmului, nr.2, sector 2
•laborator analize medicale. sector 3 Boli infecþioase
Tel./Fax: 021. 250.67.85,
Cardiologie
021.250. 73.20
CENTRELE 2) CMU Enescu Chirurgie
office@pro-life.ro
MEDICALE PULS Str. George Enescu, nr.12, Chirurgie
www.PULSMEDICA.ro sector 1 cardiovascularã
•Sos. Berceni,
Str. Tunari, nr. 37
nr. 10-12, sector 4 (Spitalul Chirurgie estetica
tel: 212.40.40 3) CMU Opera
Bagdasar-Arseni Chirurgie oncologica
0745.12.99.44 Str. Dr. N. Staicovici, nr.2,
Tel./Fax: 021. 334.37.30, Dermatologie
0723.180.968
021. 334.37.31 sector 5
Str. Teiul Doamnei, nr. 2 Echografie
bucuresti.bagdasar@hiper-
tel: 242.13.76 Endocrinologie
dia.ro 0745.12.99.55 4) CMU Arcul de Triumf -
Fizioterapie
0723.180.969 Policlinicã pentru femei ºi
•B-dul Marasesti, nr.17, sec- Flebologie
Str. Turda, nr. 127 Spital de chirurgie - Str.
tor 1 Gastroenterologie
tel: 224.01.87 Clucerului, nr. 55,
Tel./Fax: 021.250.67.85, 0741.20.99.65 sector 1 Hematologie
021.250.73.20 0723.180.979 Mamografie
office@pro-life.ro 5) CMU Charles de Gaulle Medicina de familie
Specialitati medicale: P-þa Charles de Gaulle, Medicina generala
•Sos. Stefan Cel Mare, - Alergologie; - Chirurgie Medicina interna
nr.15, etj.16, sector 1
nr. 19-21, sector 2 - Cardiologie; Medicina muncii
(Spitalul Colentina) - Dermatologie
6) CMU Iride Nefrologie
Tel./Fax: 021. 311.73.7l, - Endocrinologie
021. 311.73.72 - Gastroenterologie; Str. Dimitrie Pompei, Neuro-chirurgie
nr. 9-9A, clãdirea 16, parter, Neurologie
sector 2 Obstetrica ginecologie
Oftalmologie
7) CMU Bucharest Business Orl
Park Ortopedie
ªos Bucureºti-Ploieºti, nr.1 traumatologie
A, corp B, parter Osteodensitometrie
Pediaterie
8) Maternitate CMU-Elias
Pneumoftiziologie
Calea Rahovei, nr 321, sector 5 Bd. Mãrãºti, nr.17,
Tel: 021. 424.93.93/ 021.424.94.94 Proctologie - chirurgie
sector 1
ªos Alexandriei, nr.144, sector 5 Psihiatrie
Tel: 021. 420.54.55/ 0754.098.000 Psihologie
9) Clinica de Pediatrie
Psihoterapie
CONSULTAÞII: endocrinologie, hematologie, Str. N. Staicovici, nr. 2,
parter, Bucureºti Radiologie
oftalmologie, ORL, neurologie, obstreticã-
ginecologie, pediatrie, urologie, medicinã internã, Reumatologie
ortopedie, cardiologie, dermatologie, boli de 10) CMU Bãneasa Stomatologie
nutriþie ºi diabet, psihiatrie, gastro-enterologie, Str. Ion Ionescu de la Brad, Urologie
medicinã de familie.
nr 5B, sector 1
ECOGRAFIE: generalã, abdominalã, pelvinã,
sarcinã, pãrþi moi (tiroidã, sân), doppler cardiac,
doppler de vase (carotidã), transvaginalã. 11) Maternitate si Spital de Pentru programari
MEDICINA MUNCII Obstetrica si Ginecologie accesati www.cmu.ro sau
ANALIZE LABORATOR Str. Brodina, nr. 3, Bucuresti sunati la 9CMU (9268).

Nr. 100 27 ianuarie - 10 februarie 2010


26
UNIT?{I MEDICALE
- Medicina interna; Anestezie generalã
- Medicina de familie;
- Medicina muncii;
Alergologie
Boli Infecþioase
VALCRI MEDICAL
Laborator analize medicale
- Neurologie; - Nefrologie; Cardiologie Fizioterapie
- Orl- Audiometrie; Chirurgie Generalã Ecografie
- Oftalmologie Dermato-venerologie Ginecologie
- Obstetrica-Ginecologie Diabet, boli de metabolism ºi Endocrinologie
- Oncologie - Ortopedie Medicinã de familie
nutriþie
- Pediatrie - Pneumologie
Endocrinologie
- Psihiatrie - Psihologie Valcri Medical se aflã în relaþie contractualã
- Reumatologie - Urologie Hematologie
cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Municipiului
Mamografie Bucureºti ºi cu Casa Transporturilor.
SOS MEDICAL GRUP Medicinã Generalã Laboratorul efectueazã o gamã largã de analize:
Medicinã Internã
Str. Caragea Ioan Vodã, Hematologie Imunologie Markeri tumorali
Nr. 1, sector 1, Bucureºti Medicina Muncii
 Markeri virali Markeri endocrini Biochimie
Tel: 021 / 212.13.43 Neurologie
 Coagulare Citologie Papanicolaou
Fax: 021 / 212.14.59 Oftalmologie
E-mail: office@sosmedical.ro
 Parazitologie Bacteriologie
Oncologie
Web: www.sos-medical.net ORL
Ortopedie Str. Magnoliei, nr. 29, sector 2, Bucuresti
Alergologie, Tel: 021. 240.30.50
Pediatrie www.valcrimedical.ro; valcripr@gmail.com
Cardiologie Pneumologie Program de lucru: luni-vineri 8.00-20.00; sâmbãtã 9.00-13.00
Dermatologie, Diabet ºi
Psihiatrie
nutriþie, Endocrinologie
Psihologie 021.330.78.96; Telefon: 021/322.38.00 /
ºi disfuncþii sexuale
Psihoterapie Reumatologie fax: 021.330.64.01; 0372. 918. 565
Neurologie www.total-radiology.ro
Oftalmologie, Ortopedie •ROMAR Medical Polizu,
Urologie, Ginecologie Str. Gh. Polizu, nr. 38 – 52, •tomografie computerizatã
Psihiatrie, Psihologie sector 1, Bucureºti, •osteodensiometrie
Pediatrie -Homeopatie copii Tel: 021.317.93.80; •mamografie
Gedicinã generalã 021.317.94.78; •ecografie (generalã, sân,
Medicinã internã fax: 021.317.94.23; tiroidã)
Medicinã de familie MEDIX CO. SRL CLINICA INTRO MED
CENTRUL MEDICAL ªos. Mihai Bravu 281, •ROMAR Medical Evoluþion Bd. Ferdinand I, nr. 31, et. 1,
DR TIRON sector 3 Bucureºti Med, Str. Abrud nr. 80, sector 2, Bucureºti
str. ªtirbei Vodã, nr. 94, sec- tel. 5893000; sector 1, Bucureºti,
tor 1, Bucureºti Telefon: (021) 252 55 58;
5893001; 3140848 Tel: 021.224.05.50; (031) 805 62 95
tel 313.50.93;
fax 2508079, 0723.677.772;
fax 313.50.24; Fax: (021) 252 55 59
3140849 fax: 021.224.05.60
0722.509.810 e-mail: office@intromed.ro
Centrul de Diagnostic ºi
atticia@mailbox.ro Web: www.intromed.ro
www.tiron.ro Tratament “Victor Babeº” •ROMAR Medical Panduri,
Sos. Panduri nr. 71,
•Rezonanþã sector 5. •medicinã internã,
Analizã mineralã tisularã
magneticã nuclearã •cardiologie,
Ortopedie
Posturologie •Computer •ROMAR Medical Apaca, •pediatrie,
Ozonoterapie tomografie Bd. Iuliu Maniu, nr.7, •endocrinologie,
Osteopatie •Ecografiete sector 6, Bucureºti, •dermatologie
Acupuncturã CENTRUL MEDICAL Tel: 021.316.17.00; (inclusiv laser CO2),
Medicinã generalã ROMAR 021.316.42.81 •obstetricã-ginecologie,
MEDICLASS - •fizioterapie
CENTRUL MEDICAL •ROMAR Medical Dristor, •ROMAR Medical Pipera, •Ecografie: abdomen, cord,
COTROCENI Str. Mihai Bravu, nr. 428, ªos. Pipera Tunari, nr. 47, vase, tiroidã, sân,
sector 3, Bucureºti, Voluntari, Jud. Ilfov,
transvaginalã, sarcinã,
Str. Sf Elefterie nr. 47-49, Tel.: 021.327.66.05; Tel: 031.104.58.80;
4D, Doppler color
Complex Comercial 021.327.66.06; 031.104.58.81
Cotroceni, sector 5, Bucureºti fax: 021.326.67.88;
Telefoane: 021-4120128,; TOTAL RADIOLOGY MEDISYSTEM
021-4120129; 021- •ROMAR Medical ªincai, CENTRU MEDICAL
4102727; fax: 021-4120127 Bd. ªincai, nr. 1-1A, Calea Dudeºti, nr. 104-122, Bucuresti
Email: office@mediclass.ro sector 4, Bucureºti, Sector 3, Bucureºti (în incin- Bd. Timisoara, nr. 17A,
www.mediclass.ro Tel. 021.330.78.95; ta Policlinicii Vitan) sector 6

Sãptãmâna MEDICALÃ 27
UNIT?{I MEDICALE
Tel: 021 440.30.91/ 332.31.41, 332.27.89, Investigaþii medicale Chirurgie esteticã
440.30.92 332.63.75, 332.63.75
Cardiologie, dermatologie, contact@lotusmedica.ro LIL MED
ecografie, ginecologie, labo- CLINICA MEDICALA
rator analize medicale, medi- stomatologie Bucuresti, Suzana nr. 7, corp
cina muncii, medicina gener- radiologie 1, sector 5
ala, medicina interna, neu- analize de laborator Telefon: (021) 420.60.55
rologie, oftalmologie, ORL. medicina muncii Fax: (021) 420.58.28
balneofizioterapie www.lilmed.ro
MATEI BASARAB cabinete de specialitate office@lilmed.ro
CENTRU MEDICAL cardiologie
Bucuresti Laborator de analize
chirurgie
Str. Matei Basarab, nr. 47, medicale (hematologie, coag-
dermatologie-venerologie
sector 3 ulare,
Tel./Fax: 021 302.94.34 ecografie imunohematologie, imunolo-
office@cmmb.ro gastroenterologie gie,
www.cmmb.ro medicinã internã biochimie, microbiologie,
nefrologie parazitologie,
Laborator analize medicale, neurologie citologie: examen Ginecologie
stomatologie, ortodontie, obstetricã-ginecologie Babes Papanicolau)
implantologie, radiologie den- oftalmologie Recoltare probe de sange
tara, penumatologie si som- orl Recoltare probe de
nologie, medicina muncii, microbiologie:
psihiatrie
cabinete de specialitate Exudat faringian,
psihologi
reumatologie Exudat lingual,
CENTRUL MEDICAL
urologie Exudat nazal, Sputa,
LOTUS MEDICA
vaccinãri / imunizãri / Urocultura,
Sos. Olteniþei, nr.105, bloc
intec, et.2, sector 4 tratament Sediment urinar,
Coprocultura,
Examen coproparazitologic
Radiologie –
imagistica medicala
•Ecografii: GYNECOLAND
ULEI DE PEªTE PUR ISLANDEZ Str. Gramont nr. 7
abdominala, parti moi,
obstretica–ginecologie, (Piata Regina Maria -
vasculara doppler Rond Cosbuc), Sector 4,
Bucuresti.
Telefon / Fax: 021 337 29
Medicinã de urgenþã
53; 021 336 43 73
PROTEJEAZÃ-ÞI Email: office@gynecoland.ro
CREIERUL, INIMA ªI ARTICULAÞIILE AMBULANÞA SOS
Str. Caragea Ioan Vodã, Interventii Chirurgicale: oper-
Nr. 1, sector 1, Bucureºti atii genitale, operatii pe san
021.9761 (senologice)
0722 333 000 Consultatii obstretica
0744 323 000 ginecologie
0788 787 000 EGO“
office@sosmedical.ro METACS MEDICAL
Web: www.sos-medical.net Bucuresti
Omega-3 Ulei din ficat Ulei din ficat Str.Elena Cuza Nr.61, Sector
Lysi de rechin Lysi de cod Lysi SALVAREA PULS 4
tel: 021.9733 Tel: 021 320 05 06/021
Ulei din ficat de cod Lysi 0749.973.973 330 54 88/021 321 58
Darul naturii pentru tine ºi copilul tãu 0720.973.973 54/0748 985 662
sã fie isteþ ºi viguros
www.ego.faithweb.com
DÃ VITALITATE VIEÞII TALE Urgente e-mail:
www.sagasanatate.ro Tel. 021.330.31.17 Tratamente cabinet_ego@yahoo.com
Analize la domiciliu
Gasiti Lysi în farmaciile Catena, Sante, Helpnet, Remedio, City Pharma, la Ki Life,
la alte farmacii ºi plafare independente din Bucureºti ºi din þarã.
Transport medicalizat tratamentul sterilitatii,
ECG; Ecografii chirurgie ginecologica si
oncoginecologica, chirurgie
Nr. 100 27 ianuarie - 10 februarie 2010
28
UNIT?{I MEDICALE
laparoscopica si histero- •Tratamentul DMLV
scopie, asistenta la nastere (degenerescenta maculara

Medicinã alternativã
legata de varsta)
•Analize necesare pentru
Centrul de esteticã ºi înfrumuseþare
operatie:
ECOMED CLINIC Hemoleucograma,Coagulogra Str. Aaron Florian, nr. 4,
Sos. I. C. Bratianu nr. 44, sc. ma, Glicemie, Uree, VSH, sector 2, Bucureºti
A, ap. 1, sector 3, AST, ALT, Bilirubina totala, Tel: 021-318.65.70
Tel. 021.314.00.54; HVB, HVC, HIV, Consult cardi- 021-318.65.71
0745.123.623; ologic, EKG,dispozitive de Fax: 021-318.65.77
Fax 021.314.00.54 ajutor vizual pentru slab Web: www.dermalogic.ro
Email: vazatori Email: office@dermalogic.ro
ecomed_clinic@yahoo.com •Optica Medicala
Web: www.ecomedclinic.ro
OPTICA 87 •Tratamente faciale•
Fizioterapie, 1. Calea Victoriei nr.
Homeopatie, 16 - 20, pasaj Vilacrosse,
•Machiaj permanent•
Acupunctura, electroterapie,
unde scurte,
sector 3
Tel: (021) 313.91.80
•Lifting facial nonchirurgical•
ultrasunt, EMG,
EMG + stimulare, Salon de prezentare, Cabinet
laserterapie, magnetoterapie,
drenaj venolimfatic, masaj
de Optometrie, Atelier
•Epilare definitivã•
terapeutic, 2. Piata Al. Lahovari nr. 1A,
terapie cu lumina polarizata sector 1
tip bioptron, acupunctura- Tel: (021) 212.34.81 Cardiologie Laserterapie,
electroacupunctura Masaj terapeutic
Punct de prezentare, ºi de relaxare,
DR. NICOLETA
Oftalmologie primire eliberare comenzi sit- Gimnasticã medicala, Fitness
uat langa spitalul de ochi
CALOMFIRESCU terapeutic
Str. Magura Vulturului, Kinetoterapie
AMA OPTIMEX
nr. 58, sector 2, Bucuresti
Str. Toamnei, nr. 54, sector 2 3. Soseaua Berceni nr. 8,
Tel: 021. 250.25.20 CEDRU - SAN
Tel: 021-610 36 47;021-211 sector 4 - in incinta
www.cardioconsult.ro Sos. Stefan Cel Mare,
16 22;0723 889 315;0372 policlinicii Medcenter.
708 708 Tel: (021) 331.05.99 •Consult cardiologie nr. 240, bl. 59A, et. 1,
•ECG cu interpretare ap. 4, sector 2
Fax: 0372 708 733 www.optica87.ro
•Ecocardiografie Tel: 021 619 1117,
E-mail: office@amaoptimex.ro
•Echografie vasculara 021 619 1117
clinica@cataracta.ro •Punct de prezentare, doctor@pirasan.ro
www.amaoptimex.ro primire eliberare comenzi •Holter ECG
•Test ECG effort www.pirasan.ro
•Produse: rame, lentile,
•Holter tensiune arteriala
•Investigatii oftalomologice: lentile de contact, Recuperare medicalã,
•Telemetrie tensiune
Biometrie, Ecografie, ochelari de soare medicinã fizicã
arteriala
Tonometrie oculara, Examen ºi balneologie
de camp vizual computerizat, Psihiatrie
Recuperare MICK-MED
Pahimetrie, Dioptron,
Keratometrie, Determinarea PSIHOTOP Str. Prof. Georgescu, nr. 23,
MEDICAL CARE sector 4
diametrului pupilar, CABINET PSIHIATRIC
CENTRU DE Tel:021 327 1307
Determinarea diametrului Bucuresti
RECUPERARE mick_med_ro@hotmail.com
corneean, Topografie Str. Av. Iuliu Tetrat nr. 23,
MEDICALÃ
corneeana, Biomicroscopie Sector 1
Speculara (masurarea Tel./Fax: 230 96 12 Recuperare, medicinã fizicã
Intr. Tudor Stefan ºi balneologie,
celulelor endoteliale) Email: cabinet@psihotop.ro
nr.42-44 (Dorobanti), medicinã naturistã
•Operatii: de Cataracta, de www.psihotop.ro Sect.1, Bucureºti
Glaucom, de Pterigion, de Tel.: 233.97.76 CENTRUL MEDICAL
Strabism, ale Pleoapelor. •Examinare psihiatrica, 0723 626 289 RECUMED
Reducerea dioptriilor psihodiagnostic cu indicatii www.medicalcare.ro Str. Grigore Alexandrescu,
cu laser - LASEK, PRK pentru tratament de contact@medicalcare.ro nr. 33, sect. 1,
(miopie, hipermetropie, astig- specialitate Tel: 021 319 34 30
matism), reducerea dioptriilor •Control psihiatric periodic Medicina fizicã Fax: 021 319 32 34
forte •Tratament psiho-relaxant ºi de recuperare
(miopie, hipermetropie) centrat pe pacient medicalã, Terapia durerii
•Tratamente Laser Recuperare medicalã

Sãptãmâna MEDICALÃ 29
UNIT?{I MEDICALE
Coroanele metalo-ceramice, MEDICAL
Endodontie, EXCELLENCE CENTER
LORAMED Pedodontie, Str. Dragos Voda, nr. 16
Ortodontie, www.medicalexcellence-cen-
Chirurgie, Implantologie, ter.ro
Centru de Recuperare Medicala Paradontologie, office@medicalexcellence-
Tel. 021/3360034, 0745810669 Anestezie, center.ro
Radiologie, Laborator
www.loramed.ro Tel: 021 / 61.90.111
NEOCLINIQUE •Medicina de familie
•Kinetoterapie Str. Rosia Montana, nr. 6, bl.
•Electroterapie •Medicina interna
O7, sc. 2, interfon 56,
•Terapie prin vacuum •Medicina muncii
Bucuresti
•Gimnastica medicala copii •Psihiatrie
Informatii si programari: 021
•Gimnastica medicala pre/post natala •Neurologie
430 33 65
•Drenaj veno-limfatic •ORL
021 430 31 99
•Masaj terapeutic, de relaxare ºi vibromasaj 031 409 12 53 •Obstetrica - ginecologie
office@centrumedical.ro •Chirurgie generala si
reparatorie
Reumatologie Stomatologie •Oftalmologie
Stomatologie NON STOP
Ortopedie Radiologie Dentara •Psihologie
Endocrinologie / Nutriþie B-dul Carol I, nr. 37, Implantologie
Acupuncturã ap. 1, sector 2 Chirurgie OMF MEDICAL CITY BLUE
Medicina muncii Tel: 021.313.87.14; Ortodontie Popa Savu nr. 16,
031.80.59.997 Cosmetica dentara sector 1, Bucuresti
DUO CENTRUL www.dentag.ro Servicii dentare Telefon:
MEDICAL office@dentag.ro pentru copii 021-222.17.70,
PROFESIONAL Programãri: L-V: 14.00-18.00 021-222.17.81, 021-
Strada Pitar Mos nr 29, DENT ELYSEE 222.55.50
•Stomatologie generalã Str. J.L. Calderon nr.51, Fax: 021-222.18.23
interfon 11 c, Sector 1,
•Implantologie sector 2, Bucuresti Mobil: 0746.202.288,
Bucuresti
•Parodontologie Tel/fax: 021.312.33.00 0788.708.701
Tel:0723425634; 3105657; Mobil: 0723.380.498 E-mail: office@medicalcity.ro
•Chirurgie-oro-maxilo-facialã
0767571355 E-mail: http://www.medicalcity.ro
•Proteticã ºi
www.medicalduo.ro Esteticã Stomatologicã cabinet@dentelysee.ro
office@medicalduo.ro •Laborator dentar -medicina muncii
•Ortodonþie Profilaxie
Kinetoterapie: Gimnastica Odontologie \MEDICORMEDICA
Ortodontie - Bulevardul Alexandru
medicala pentru copii si ado- FINESS DENT
Protetica Obregia, nr. 20, sector 4,
lescenti, Gimnastica •Cotroceni
Endodontie Bucuresti
pre si postnatala pentru Bulevardul Eroilor nr. 16, sec-
Parodontologie - Str. Sebastian, nr. 136,
mamici, Gimnastica de tor 5
Pedodontie; bl. V90, Ap. 93, parter,
intretinere, Recuperare med- Telefon / Fax:
Cosmetica dentara
004-021- 410.43.63 sector 5, Bucuresti
icala pentru adulti Chirurgie si implantologie
004-021- 410.89.73 www.medicormedical.ro
Masaj si Gimnastica Tratamentul disfunctiilor
office.cotroceni@finesse- office@medicormedical.ro
Bebelusi: Programe ocluzale, bruxism
dent.ro
speciale de masaj si - medicina muncii
gimnastica medicala
Medicina muncii
•Rosetti
pentru bebelusi. Bulevardul Hristo Botev nr.7, MEDICAL CENTRUL MEDICAL
Fizioterapie: sector 3 OCUPATIONAL SANOREX
Electroterapie, Terapie cu Telefon: Str.Grigore Alexandrescu
ultrasunet, Terapie cu vacu- 004-021-313.47.81 nr. 8, Sector 1, Bucuresti Strada Av.Stefan
um, Terapie combinata pen- Fax 004-021-311.2086 Tel: 021-3175337 Protopopescu 1, Bl. C6, Ap.4,
tru remodelare corporala office.rosetti@finesse-dent.ro Fax: 021-3175332 Interfon 4C
http://www.medicalocupa- Tel: 021.230005.23
Masaj:
Consultatie, tional.go.ro/ web: www.sanorex.ro
Masaj Terapeutic
Profilaxie, Albiri, Email: medicalocupatio- e-mail: office@sanorex.ro
(loco - regional, general
Estetica Dentara, nal@yahoo.com
si al femeii insarcinate), Terapia estetica, Program de lucru: •medicina muncii
De stimulare a circulatiei Fatete, Luni-Vineri 9.00 - 17.00 •medicina de familie
periferice, Anticelulitic, Ceramica integrala, •analize de laborator
Shiatsu. Incrustatii, Medicina muncii

30 Nr. 100 27 ianuarie - 10 februarie 2010