Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa 5 Indicatori economico-financiari

Tabelul nr. 1. Ratele de structură ale bilanţului


Rata Mod de calcul Semnificaţia
Ratele de structură ale activului bilanţier
Reflectă gradul de investire a capitalului întreprinderii.
Creşterea raportului ar putea fi interpretată ca favorabilă,
I. Rata activelor imobilizate (Active imobilizate/Total activ)*100
atâta timp cât se înregistrează şi o creştere a cifrei de
afaceri.
1. Rata imobilizărilor Reflectă, în principiu, ponderea investiţiilor în domeniul
(Imobilizări necorporale/Total activ)*100
necorporale dezvoltării în total active.
Această rată depinde de sectorul în care activează entitatea,
dar şi de opţiunile strategice ale acesteia (dezvoltare sau
2. Rata imobilizărilor
(Imobilizări corporale/Total activ)*100 menţinere). În industrie, de exemplu, indicatorul
corporale
înregistrează valori mai ridicate decât în alte ramuri (de
aproximativ 60%).
3. Rata imobilizărilor Reflectă politica de investiţii financiare în care este angajată
(Imobilizări financiare/Total activ)*100
financiare entitatea.
Exprimă ponderea activelor circulante în total active. Şi acest
indicator depinde de sectorul de activitate al entităţii (în
II. Rata activelor circulante (Active circulante/Total activ)*100 industrie se apropie de 40%). Creşterea ar putea fi
interpretată pozitiv, dar trebuie luate în calcul componentele
activelor circulante.
Reflectă ponderea deţinută de stocuri în total active.
Indicatorul înregistrează valori mai mari în sectoarele
producţiei şi comerţului şi valori mai reduse în sectorul
1. Rata stocurilor (Stocuri/Total activ)*100 serviciilor. Creşterea indicatorului ar putea fi interpretată ca
nefavorabilă (stocuri cu mişcare lentă sau greu vandabile,
supradimensionarea stocurilor din cauza unor situaţii de
conjunctură etc)
Semnifică vânzările pe credit comercial în total active.
2. Rata creanţelor Creşterea raportului reflectă o intensificare a relaţiilor
(Creanţe comerciale/Total activ)*100
comerciale comerciale cu clienţii, dar şi imobilizarea unor lichidităţi, care
depinde de termenele de plată acordate.
Un nivel favorabil al indicatorului vizează încadrarea lui între
3. Rata disponibilităţilor (Trezorerie şi echivalente de trezorerie/Total 5% şi 25%. Sub 5%, indică probleme de lichiditate, iar
(trezoreriei) activ)*100 depăşirea a 25% ar putea reflecta existenţa unor lichidităţi
insuficient utilizate.
Ratele de structură ale pasivului (datorii şi capitaluri proprii) bilanţier
Reflectă gradul de dependenţă financiară a entităţii. Este un
indicator de risc financiar, care ar trebui să înregistreze valori
mai mici de 66% şi în scădere pentru a aprecia favorabil
I. Rata îndatorării globale (Datorii totale/Total pasiv)*100 situaţia unei firme. Creşterea indicatorului reflectă o situaţie
favorabilă doar dacă îndatorarea exercită un efect de levier
pozitiv pentru întreprindere şi dacă cresc datoriile curente ca
urmare a creditelor comerciale acordate de furnizori.
Reflectă ponderea datoriilor curente în total pasiv, indicator
care ar trebui să se încadreze între 33% şi 50% pentru a nu
I.1. Rata datoriilor curente (Datorii curente/Total pasiv)*100 afecta gradul de îndatorare al entităţii. Dacă are loc o
creştere a termenelor de plată acordate de furnizori,
creşterea indicatorului este apreciată ca favorabilă.
Ponderea datoriilor pe termen lung în capitalurile
permanente trebuie să fie mai mică de 50% pentru a aprecia
(Datorii pe termen lung/Capital permanent)*100
favorabil capacitatea de îndatorare a entităţii. Al doilea raport
I.2. Rata de îndatorare la prezintă o semnificaţie sporită, deoarece permite
sau
termen evidenţierea măsurii în care întreprinderea recurge la
„efectul de levier”. Valoarea raportului ar trebui să fie
(Datorii pe termen lung/Capitaluri proprii)*100
subunitară pentru aprecierea favorabilă a gradului de
îndatorare.
Semnifică gradul de independenţă financiară a entităţii, care
II.1. Rata autonomiei ar trebui să înregistreze valori mai mari decât 33% (1/3 din
(Capitaluri proprii/Total pasiv)*100
financiare globale pasiv) pentru a asigura premisa autonomiei financiare a unei
entităţi.
II.2. Rata autonomiei (Capitaluri proprii/Capital permanent)*100 Se apreciază că pentru asigurarea autonomiei financiare, o
financiare la termen entitate ar trebui să deţină capitaluri proprii într-o proporţie
sau de cel puţin 50% din capitalul permanent. Acest fapt implică,
aşadar, ca cel de-al doilea raport să înregistreze valori
Anexa 5 Indicatori economico-financiari

Rata Mod de calcul Semnificaţia


supraunitare, pentru ca gradul de independenţă financiară a
(Capital propriu/Datorii pe termen lung)*100
firmei să fie asigurat.
Reflectă ponderea resurselor cu caracter permanent aflate la
dispoziţia entităţii. O situaţie confortabilă este cea în care
indicatorul înregistrează valori cuprinse între 50% şi 66%. O
III. Rata stabilităţii financiare (Capitaluri permanente/Total pasiv)*100 creşterea a raportului este apreciată ca favorabilă dacă
sporesc mai mult capitalurile proprii în detrimentul datoriilor
pe termen lung, în timp ce diminuarea este apreciată ca
favorabilă dacă scad datoriile pe termen lung.

Tabelul nr. 2. Ratele structurii financiare


Ratele structurii financiare Modul de calcul Semnificaţia
În funcţie de tipul ratei, se Evidenţiază realizarea echilibrului financiar şi funcţional pe termen lung şi
I. Ratele echilibrului
calculează după formula de scurt, făcând trimitere la FR, NFR şi TN.
financiar/funcţional propriu-zis
mai jos.
Se calculează, în general, Reflectă modalităţile de finanţare a investiţiilor întreprinderii, fie ele
1. Ratele de finanţare (rate de
ca raport între resurse şi strategice sau de exploatare.
acoperire financiară)
utilizări.
Semnifică modalitatea de finanţare a imobilizărilor. O valoare supraunitară
Rata fondului de rulment financiar Capitaluri arată că imobilizările sunt finanţate din capitalurile permanente, dar ideal
(rata finanţării stabile a imobilizărilor) permanente/Active ar fi ca resursele proprii să finanţeze activele pe termen lung. Teoretic,
- RFR imobilizate nete creşterea valorii raportului denotă o îmbunătăţire a structurii financiare, iar
diminuarea o deteriorare.
Indicatorul arată cât din activele imobilizate nete sunt autofinanţate . Se
Rata fondului de rulment propriu (rata Capitaluri proprii/Active
recomandă o valoare de 0,67 ca limită inferioară pentru acest indicator, iar
autofinanţării imobilizărilor) - RAI imobilizate nete
ca limită superioară, o valoare mai mare decât unu.
Această rată indică măsura în care activele imobilizate sunt finanţate pe
Rata fondului de rulment străin (rata Datorii pe termen seama datoriilor pe termen lung. Valorile crescătoare ale raportului
finanţării străine) - RFS lung/Active imobilizate nete semnalează un anumit risc pentru entitate, mai ales dacă din resursele
existente nu pot fi acoperite cheltuielile cu dobânzile.
Rata finanţării globale arată în ce măsură capitalul permanent, rămas
Rata finanţării globale sau rata Fondul de rulment
după finanţarea activelor imobilizate, contribuie la desfăşurarea activităţii
trezoreriei nete (bazată pe fondul de net/Necesarul de fond de
de exploatare. O valoare supraunitară conduce la trezorerie pozitivă; o
rulment financiar) - RFG rulment
valoarea subunitară generează trezorerie negativă.
Pune în evidenţă echilibrul sau dezechilibrul funcţional. Valoarea
Rata fondului de rulment net global Resurse stabile/Utilizări
supraunitară arată că resursele stabile finanţează integral utilizările stabile,
(rata finanţării durabile) - RFD stabile
iar diferenţa este destinată utilizărilor ciclice.
Evidenţiază cât din nevoia de fond de rulment este finanţată din fondul de
Fondul de rulment net
Rata finanţării globale (bazată pe rulment funcţional. Dacă rata este supraunitară, aceasta indică un
global/Necesarul de fond de
fondul de rulment funcţional) - RFG echilibru funcţional în întreprindere. Invers, va fi generată o trezorerie netă
rulment total
negativă.
Fondul de rulment Evidenţiază cât din nevoia de fond de rulment pentru exploatare (în
Rata de finanţare a NFRE - RFNFRE funcţional/Necesarul de fond principal, stocuri) este finanţată din fondul de rulment funcţional. Se
de rulment de exploatare consideră satisfăcător un raport de 2/3.
Credite de Măsoară gradul în care întreprinderea angajează credite bancare pe
Rata creditelor de trezorerie - RCT trezorerie/Necesarul de fond termen scurt pentru a finanţa activitatea de exploatare.
de rulment de exploatare
Semnifică posibilitatea finanţării utilizărilor ciclice din resurse ciclice. Dacă
Resurse ciclice/Utilizări
Rata finanţării ciclice - RFC raportul are valori supraunitare, necesarul de fond de rulment este negativ,
ciclice
adică se degajă o resursă de fond de rulment.
Evidenţiază gradul de acoperire a utilizărilor ciclice pe seama datoriilor de
Rata finanţării ciclice a exploatării - Datorii de
exploatare. Creşterea raportului indică un aspect favorabil, dacă se are în
RFCE exploatare/Utilizări ciclice
vedere că datoriile comerciale sunt mai puţin costisitoare.
Rata finanţării ciclice din afara Datorii în afara Evidenţiază măsura în care utilizările ciclice sunt acoperite din datoriile în
exploatării - RFCAE exploatării/Utilizări ciclice afara exploatării.
Raportul se stabileşte între Măsoară capacitatea de plată a întreprinderii, adică solvabilitatea pe
active circulante, totale sau termen scurt. Lichiditatea reprezintă aptitudinea întreprinderii de a face
2. Ratele de lichiditate
parţiale şi datorii pe termen faţă pe termen scurt datoriilor scadente prin prisma transformării activelor
scurt. circulante în disponibilităţi.
Rata lichidităţii generale/ curente - Active circulante/Datorii pe Reflectă posibilitatea de acoperire a datoriilor pe termen scurt din activele
RLG (rata fondului de rulment termen scurt circulante, care urmează a se transforma în lichidităţi. Această rată
determinat pe baza valorilor pe exprimă, de fapt, o altă modalitate relativă de exprimare a fondului de
termen scurt) rulment. Mărimea ratei se apreciază ca favorabilă când este în jurul valorii
Anexa 5 Indicatori economico-financiari

Ratele structurii financiare Modul de calcul Semnificaţia


2. Nota 9 din „Anexa” la bilanţ menţionează indicatorul capitalului circulant
ca un prim indicator de lichiditate.
Exprimă capacitatea firmei de a-şi onora datoriile imediat exigibile din
(Active circulante - creanţe şi disponibilităţi (fără stocuri). Se apreciază că o valoare a acestei
Rata lichidităţii reduse/ imediate
Stocuri)/Datorii pe termen rate cuprinsă între 0.8 şi 1 reprezintă o situaţie bună în ce priveşte
(„indicatorul test acid”) - RLR
scurt solvabilitatea parţială. Al doilea indicator de lichiditate prezentat în Nota 9
este indicatorul test acid.
Caracterizează capacitatea firmei de a rambursa în mod instantaneu
Disponibilităţi/Datorii pe
Rata lichidităţii imediate - RLI datoriile scadente imediat. O rată a capacităţii de plată imediate mai mare
termen scurt
de 0.3 este considerată corespunzătoare.
Compară, în general, Evidenţiază măsura în care activul este suficient pentru plata datoriilor ,
II. Rate de solvabilitate/rate de finanţarea proprie cu precum şi implicaţiile îndatorării/nu asupra gestiunii financiare a
îndatorare finanţarea străină a unei întreprinderii. Aceste rate au în vedere solvabilitatea pe termen lung.
firme.
Indicatorul este expresia relativă a situaţiei nete (total active – datorii). O
Rata solvabilităţii generale (rata
Active totale/Datorii totale firmă se caracterizează prin insolvabilitate, dacă acest raport este mai mic
situaţiei nete) - RSG
decât 1,66.
Exprimă gradul de dependenţă a entităţii faţă de resursele financiare
Rata îndatorării globale - RÎG Datorii totale/Total pasiv provenite de la terţi. O valoare mai mică de 0,66 îi permite firmei să
recurgă încă la îndatorare, riscul de insolvabilitate fiind eliminat.
Reflectă gradul de autonomie financiară a întreprinderii. Cu cât raportul
Rata levierului financiar - RLF Datorii totale/Capital propriu este mai mic, cu atât întreprinderea este mai independentă financiar. Când
raportul înregistrează valoarea 2, apare riscul de insolvabilitate.
Datorii financiare/Capitaluri Exprimă gradul de îndatorare pe termen lung. Datoriile financiare se referă
permanente la datorii pe termen mediu şi lung. O rată mai mică de 0.5 (prima) sau de 1
(a doua) este benefică pentru întreprindere. Ambii indicatori sunt
Rata datoriilor financiare (rata
prezentaţi şi în Nota 9 în categoria indicatorilor de risc, respectiv ca
îndatorării la termen) – RDF Datorii financiare/Capitaluri
indicatori ai gradului de îndatorare. Datoriile financiare se referă la
proprii
capitalul împrumutat pe termen lung. Capitalul permanent mai este
denumit şi capital angajat.
Exprimă capacitatea unei firme de a rambursa datoriile pe termen lung
Rata capacităţii globale de Datorii totale/Capacitatea de
prin capacitatea de autofinanţare (în număr de ani). Valoarea raportului se
rambursare - RRG autofinanţare
doreşte a fi cât mai mică (maxim 4 ani).
Datorii pe termen Are în vedere capacitatea entităţii de a rambursa datoriile pe termen lung
Rata capacităţii de rambursare la
lung/Capacitatea de din capacitatea de autofinanţare. Se recomandă pentru acest raport o
termen - RRT
autofinanţare valoare maximă de 3 ani.
Cheltuieli Costul îndatorării poate fi suportat de către o întreprindere în condiţiile în
financiare/Excedentul brut care cheltuielile financiare reprezintă cel mult 60% din excedentul brut de
Rata prelevării datoriilor financiare - de exploatare exploatare sau 3% din cifra de afaceri. Dacă aceste limite sunt depăşite,
RDF sau entitatea este expusă riscului de insolvabilitate.
Cheltuieli financiare/Cifra de
afaceri
Cheltuieli financiare/Datorii Această rată reprezintă, de fapt, rata medie a dobânzii. Se doreşte ca rata
Rata costului îndatorării - RCÎ
totale medie a dobânzii să fie inferioară ratei de rentabilitate economică1.
Capitaluri proprii/Total pasiv Autonomia financiară a unei firme este considerată normală dacă primul
Rata autonomiei financiare globale - sau raport este mai mare de 0,33, iar cel de-al doilea raport mai mare decât
RAFG Capitaluri proprii/Datorii 0,5. Mai exact, pentru a reflecta un grad ridicat de independenţă
totale financiară, al doilea raport nu trebuie să fie mai mic de 0,7.
Primul raport redă ponderea capitalurilor proprii în totalul capitalurilor
Capitaluri proprii/Capitaluri
permanente. O rată corespunzătoare trebuie să fie mai mare sau egală cu
permanente
Rata autonomiei financiare la termen 0.5. Al doilea raport trebuie să înregistreze valori mai mari decât 1 pentru a
sau
- RAFT reda o capacitate de împrumut favorabilă . Dacă aceste rate au valori mai
Capitaluri proprii/Datorii pe
mici decât limitele minime, atunci entitatea se confruntă cu riscul
termen lung
insolvabilităţii.
Se calculează, în general, Acest demers permite să se identifice caracteristicile majore ale structurii
ca ponderi ale diferitelor şi evoluţiei diferitelor categorii de elemente din bilanţ2.
III. Rate de compoziţie a
componente ale activelor,
structurilor situaţiilor financiare
datoriilor şi capitalurilor
proprii în total.
Tabelul nr. 3. Ratele de rotaţie a capitalurilor

1
*** a se vedea efectul de levier.
2
*** aceste rate au fost determinate şi analizate în cadrul paragrafului: „Analiza structurii bilanţului”.
Anexa 5 Indicatori economico-financiari

Ratele de rotaţie a capitalurilor Modul de calcul Semnificaţia


Permite efectuarea de comparaţii în spaţiu şi timp relative la
performanţele firmei în privinţa gestionării stocurilor. Interesul oricărei
firme este de a avea o frecvenţă sporită în rotaţia stocurilor, deoarece
(Stocuri medii/Cifra de
aceasta are efecte favorabile în gestiunea financiară, contribuind astfel la
afaceri)*360
eliberarea de resurse financiare. Pe baza acestui indicator se determină
câţi lei investiţi în stocuri sunt necesari pentru a realiza un leu cifră de
Durata de rotaţie a stocurilor - DRS
afaceri.
Este o altă modalitate de determinare a numărului de zile de stocare a
bunurilor în unitate. Costul vânzărilor este preluat din Nota 4. Dacă dorim
(Stocuri medii/Costul
să determinăm viteza de rotaţie a stocurilor (de câte ori stocul a fost rulat
vânzărilor)*360
de-a lungul exerciţiului financiar) raportăm costul vânzărilor la stocul
mediu.
Pentru o întreprindere, o durată medie de încasare a clienţilor mai mare
(Creanţe decât durata stabilită la nivel de ramură semnifică o situaţie nefavorabilă.
Termenul mediu de recuperare a
comerciale/Cifra de Cert este că se doreşte, pe cât posibil, să se accelereze încasarea
creanţelor faţă de clienţi – TRC
afaceri)*360 creditelor acordate clienţilor. Un grad normal de lichiditate a creanţelor
nu ar trebui să depăşească termenul de 30-45 de zile.
Dacă durata de încasare a creditelor-clienţi se doreşte a fi cât mai mică,
(Datorii faţă de durata de plată a datoriilor comerciale ar trebui să fie mai îndepărtată,
Termenul mediu de plată a datoriilor
furnizori/Achiziţii de la tocmai pentru a face faţă nevoii de fond de rulment cu ajutorul acestor
către furnizori – TPD
furnizori)*360 resurse aflate temporar la dispoziţia întreprinderii, gratuit (dacă eliminăm
datoriile în valută sau alte clauze de indexare).
Indicatorul cumulează cele trei rate anterior determinate şi semnifică
durata medie a intervalului cuprins între momentul în care se plătesc
Durata ciclului comercial (în zile) – DCC DRS+TRC-TPD
datoriile către furnizori şi momentul în care se încasează creditele de la
clienţi. Un ciclu comercial normal nu trebuie să depăşească 30 de zile.
CA/ Total active Aceşti indicatori, prezentaţi în Nota 9 a situaţiilor financiare, evaluează
CA/ Active imobilizate eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea
Viteza de rotaţie a activelor – (VRA)
CA/ Active minus dat. mărimii cifrei de afaceri generată de capitalul imobilizat (în întregime sau
curente parţial).

Tabelul nr. 4. Indicatori de măsurare a performanţelor


Utilizatori Obiectivele urmărite Indicatori de măsurare a performanţelor
Determinarea valorii întreprinderii şi a capacităţii de remunerare a - profit net şi rate construite pe baza acestuia
Acţionari
capitalului investit - indicatori care exprimă crearea de valoare
- indicatori ai utilizării resurselor (indicatorii costurilor şi
cheltuielilor)
Estimarea obiectivelor strategice şi tactice şi a gradului de realizare a
Manageri - indicatori de rezultate, de eficienţă, de eficacitate
acestora
- indicatori ai activităţii (de gestiune)
- indicatori specifici dezvoltării durabile
- indicatori de lichiditate
Determinarea capacităţii întreprinderii de a genera numerar sau
Creditori - indicatori de solvabilitate
echivalente de numerar
- indicatori de cash-flow
Stabilirea formei şi nivelului remunerării, precum şi aprecierea - indicatori ai activităţii
Salariaţii
stabilităţii întreprinderii - indicatori de eficienţă
- indicatori ai calităţii producţiei
Clienţi Estimarea calităţii producţiei şi aprecierea stabilităţii entităţii
- indicatori ai calităţii totale
Publicul Aprecierea dezvoltării durabile - indicatori specifici dezvoltării durabile

Tabelul nr. 5. Soldurile intermediare de gestiune


VENITURI CHELTUIELI SIG
1 2 3=1-2
Vânzări de mărfuri (ct. 707) Costul mărfurilor vândute (ct. 607) Marja comercială
Producţia vândută (ct. 701, 702, 703, 704, 705, 706, 708) Variaţia în minus sau reducerea stocurilor Producţia exerciţiului
Producţia stocată (ct. 711-sold creditor) (ct. 711-sold debitor)
Producţia imobilizată (ct. 721, 722)
Producţia exerciţiului Consumul de la terţi (ct. 601, 602, 603, Valoarea adăugată
Marja comercială 604, 605, 606, 608; gr. 61, 62)
Valoarea adăugată Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. Excedentul
Subvenţii de exploatare (ct. 741) 635) brut/insuficienţa brută
Cheltuieli cu personalul (gr. 64) de exploatare
Excedentul brut de exploatare Insuficienţa brută de exploatare Rezultatul exploatării
Anexa 5 Indicatori economico-financiari

Alte venituri de exploatare (ct. 758) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 658) (profit sau pierdere)
Venituri din ajustări şi provizioane privind activitatea de Cheltuieli de exploatare privind
exploatare (ct. 781) amortizările, ajustările şi provizioanele (ct.
681)
Rezultatul exploatării (profit) Rezultatul exploatării (pierdere) Rezultatul curent
Venituri financiare (gr. 76, ct. 786) Cheltuieli financiare (gr. 66, ct. 686) (profit sau pierdere)
Rezultatul curent (profit) Rezultatul curent (pierdere) Rezultatul net al
Venituri extraordinare (ct. 771) Cheltuieli extraordinare (ct. 671) exerciţiului (profit net
Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691) sau pierdere)

Tabelul nr. 6. Calculul capacităţii de autofinanţare-metoda deductivă


CAPACITATEA DE
+ -
AUTOFINANŢARE
Alte venituri din exploatare (fără: venituri din Alte cheltuieli pentru exploatare (fără valoarea netă
cesiunea activelor3; contabilă a activelor cedate)
= Excedentul brut de cote-părţi din subvenţii virate la venituri) Cheltuieli financiare (fără amortizări şi ajustări calculate)
exploatare Venituri financiare (fără reluări asupra Cheltuieli extraordinare
ajustărilor) Impozitul pe profit
Venituri extraordinare

Tabelul nr. 7. Calculul capacităţii de autofinanţare-metoda aditivă


CAPACITATEA DE
+ -
AUTOFINANŢARE
Amortizări, ajustări şi provizioane calculate Cote-părţi din subvenţii pentru investiţii virate la venituri
(de exploatare şi financiare) Reluări asupra ajustărilor şi provizioanelor
= Rezultatul net contabil
Valoarea netă contabilă a elementelor de Venituri din cesiunea elementelor de activ
activ cedate (VNCEAC)

Tabelul nr. 8. Determinarea unor rate aferente fluxurilor de trezorerie


Indicatorul Mod de calcul Semnificaţia
Valoarea supraunitară semnifică o
autogenerare a numerarului din activitatea
Rata de acoperire a Fluxuri de trezorerie din exploatare /
de exploatare, care acoperă obligaţiile faţă
obligaţiilor de plată (Anuităţi+Dividende+Investiţii)
de creditori, acţionari, precum şi plăţile
pentru achiziţia de imobilizări.
Raportul exprimă ponderea anuităţilor de
Anuităţi/
Rata de rambursare a rambursat în totalul fluxurilor de trezorerie de
Fluxuri de trezorerie din exploatare
datoriilor la termen exploatare. Reducerea raportului este indicat
(%)
să aibă loc pe seama creşterii numitorului.
Descreşterea raportului generată de
creşterea mai rapidă a numitorului
Dividende/
Rata de plată a comparativ cu numărătorul semnifică o
Fluxuri de trezorerie din exploatare
dividendelor creştere a aptitudinii entităţii de a genera un
(%)
excedent de trezorerie care să remunereze
aşteptările acţionarilor.
Investiţii/ Evidenţiază ponderea plăţilor pentru investiţii
Rata de reinvestire Fluxuri de trezorerie din exploatare în fluxurile de trezorerie de exploatare.
(%)
Semnifică numărul de ani în care este
Rata capacităţii globale Datorii totale/
posibilă rambursarea datoriilor totale din
de rambursare Fluxuri de trezorerie din exploatare
fluxurile de trezorerie aferente exploatării.

Tabelul nr. 9. Ratele de rentabilitate


Ratele de rentabilitate Modul de calcul Semnificaţia
Caracterizează eficienţa politicii comerciale a entităţii, fiind
Ratele rentabilităţii comerciale */ denumite şi rate ale marjelor de acumulare sau rate de
SIG sau marje de
Rapoarte de marjă profitabilitate. Observăm că ratele de rentabilitate comercială
acumulare/ CA sau VA
Return On Sales (ROS) pun în raport diferite marje de acumulare şi cifra de afaceri sau
valoarea adăugată.
Rata medie a profitului (rata marjei nete) Profit net/ CA
3
*** se referă la funcţia de investiţie, nu la cea de gestiune curentă a firmei, motiv pentru care sunt excluse.
Anexa 5 Indicatori economico-financiari

Ratele de rentabilitate Modul de calcul Semnificaţia


Rata marjei brute – în Nota 9 Profit brut/ CA Rata marjei nete exprimă eficienţa globală a întreprinderii,
Rata marjei nete de exploatare Profit din expl./ CA respectiv capacitatea sa de a realiza profit. Când se ia în calcul
Rata marjei brute de exploatare EBE/ CA rezultatul exploatării, atunci această rată exprimă eficienţa
Rata marjei brute asupra VA EBE/ VA activităţii de exploatare, influenţată şi de amortismente şi
Rata marjei comerciale Marja com./ Ven. (707) provizioane. Dacă avem în vedere rezultatul brut, atunci
Rez. din expl./Ven. din expl. eficienţa activităţii entităţii nu ia în calcul politica fiscală.
Rez. curent/Ven. curente Rata excedentului brut de exploatare sau rata marjei brute de
exploatare indică aptitudinea activităţii de exploatare de a degaja
profit. Mai exact, raportul exprimă EBE acumulat la 100 Ron
cifră de afaceri, fiind independent de politica financiară şi fiscală
a entităţii.
Rata rentabilităţii veniturilor Rata marjei asupra valorii adăugate măsoară rezultatul brut al
Rez. net/ Ven. totale întreprinderii pentru 100 Ron bogăţie creată.
Rata marjei comerciale evidenţiază strategia comercială a
întreprinderii.
Rata rentabilităţii veniturilor indică politica de preţuri practicată
de companie.
Ratele rentabilităţii economice **/
Rate de randament Vizează eficienţa capitalului alocat activităţii productive a
Profit/Active
Return On Investment (ROI) întreprinderii.

Rez. din expl. / Activ total Rentabilitatea activului total raportează o marjă de acumulare în
EBE/ Activ total termeni de rentabilitate la capitalul total utilizat, respectiv la
Profit. în. de dob. şi imp./ activul total. Efectul de la numărător poate fi: rezultatul de
Rata rentabilităţii activului total exploatare, excedentul brut al exploatării, rezultatul înainte de
Activ total
Profit net/ Activ total dobânzi şi impozite, profitul net sau profitul brut.
Profit brut/ Activ total Rentabilitatea capitalului investit ia în calcul capitalul angajat,
Profit net/ Cap. angajat care se determină prin însumarea: imobilizărilor, NFRT şi a
Rata rentabilităţii „industriale” sau trezoreriei nete. Spre deosebire de capitalul investit total, activul
Rez. de expl./ Cap. angajat
Rentabilitatea capitalului angajat – după de exploatare are în vedere numai imobilizările destinate
Nota 9 Profit în. de dob. şi imp./
exploatării, brute sau nete, şi NFRE.
Cap. angajat
O altă formă de exprimare a rentabilităţii economice ia în calcul
EBE/ Activ de expl. brut rezultatul înainte de dobânzi şi impozite, ca efect şi capitalul
Rata rentabilităţii activului de exploatare Rez. de expl./ Activ de expl. angajat, ca efort, respectiv capitalul permanent. Este indicatorul
net menţionat şi în Nota 9.
Rez. brut/ Chelt. totale Ratele rentabilităţii resurselor consumate exprimă ce rezultate
Rata rentabilităţii resurselor consumate Rez. curent/ Chelt. curente se realizează la 100 Ron resurse consumate, reflectate în
Rez. de expl./ Chelt. de expl. costuri.
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor este prezentat în Nota
9 în categoria indicatorilor de risc şi exprimă de câte ori entitatea
Acoperirea dobânzilor (număr de ori) – după Profit. în. de dob. şi imp./
poate achita cheltuielile cu dobânzile. Cu cât valoarea
Nota 9 Chelt. cu dobânda
indicatorului este mai mică, cu atât poziţia entităţii este
considerată mai riscantă.
Ratele rentabilităţii financiare ***/
Exprimă capacitatea firmei de a degaja profit în urma angajării
Rate ale rentabilităţii globale Profit/Capitaluri proprii
capitalurilor proprii în activitatea sa.
Return On Equity (ROE)
Profit net/ Capitaluri proprii Profitul net sau brut raportat la capitalurile proprii evidenţiază
Rentabilitatea capitalurilor proprii
Profit brut/ Capitaluri proprii rata de remunerare a capitalurilor proprii, prin prisma gestiunii
Potenţialul de autofinanţare CAF/ Capitaluri proprii globale a entităţii. Dacă la numărător se află rezultatul curent,
Indicele de autofinanţare Autofinanţarea/ Cap. proprii atunci incidenţa elementelor extraordinare este eliminată.
Potenţialul de autofinanţare exprimă creşterea potenţială a
capitalului propriu înainte de decizia de distribuire sub formă de
Randamentul capitalurilor proprii (indicele dividende sau alte prelevări. Această rată poate fi descompusă
Dividende/ Capitaluri proprii
dividendelor) în alte două rate, şi anume: indicele de autofinanţare şi indicele
dividendelor.

Tabelul nr. 10. Determinarea rentabilităţii financiare pentru un grup de întreprinderi


Indicatori (Ron şi %) a). Preţ de vânzare mai mic b). Preţ de vânzare mai mare
Profitul global 555.000 555.000
Profitul grupului 457.800 465.000
Profitul societăţii mamă 69.000 105.000
Profitul minoritarilor 97.200 90.000
Anexa 5 Indicatori economico-financiari

Capitalurile proprii totale 3.155.000 3.155.000


Capitaluri proprii ale grupului 2.617.800 2.625.000
Capitaluri proprii ale societăţii mamă 2.069.000 2.105.000
Capitaluri proprii ale minoritarilor 537.200 530.000
Rentabilitatea financiară globală 17,59% 17,59%
Rentabilitatea financiară a grupului 17,49% 17,71%
Rentabilitatea financiară a societăţii 3,33% 4,99%
mamă
Rentabilitatea financiară a 18,09% 16,98%
minoritarilor

Tabelul nr. 11. Sinteza analizei SWOT (exemplu)


Mediul extern Mediul intern
Diagnosticul
Oportunităţi Ameninţări Puncte tari Puncte slabe
Asocieri favorizante Modificarea Convocarea regulată a Litigii contractuale cu terţii
(furnizori de servicii de reglementărilor contabile Adunărilor Generale a în curs, pentru care nu s-a
construcţii, de afectează modalitatea de Acţionarilor şi a Consiliilor pronunţat încă o hotărâre
management etc.), cu cinci recunoaştere a veniturilor; de Administraţie; judecătorească;
societăţi; Valoarea activelor Reevaluarea activelor
Acceptarea la categoria I a ipotecate este de imobilizate la 31.12.2006,
Juridic BVB a acţiunilor aproximativ 113 mil Ron rezultând o diferenţă
companiei în anul 2006; (inclusiv active – terenuri pozitivă de aproximativ 2,5
Intenţia de fuziune prin şi construcţii – mil Ron;
absorbţie cu o SRL; predate clienţilor, dar
pentru care nu s-a făcut
încă transferul de
proprietate!!!);
Extinderea activităţii în noi Apariţia unor concurenţi Reţinerea garanţiilor de la Neacordarea de
zone geografice; străini cu forţă financiară, furnizorii de construcţii; discounturi clienţilor;
Piaţa ţintă are în vedere care au început să Negocierea unor costuri Preţuri de vânzare ridicate,
populaţia cu venituri medii dezvolte proiecte în de achiziţie mai specific domeniului
în următoarea perioadă; Bucureşti şi în ţară; convenabile cu furnizorii; construcţiilor în ultimii ani
Cota de piaţă deţinută Posibile creşteri de preţuri Susţinerea clienţilor prin în ţara noastră;
Comercial
este de 22% în Bucureşti la materialele de intermedierea obţinerii Renunţarea la vânzarea
şi de 4,68% la nivel construcţii şi ale forţei de creditelor, precum şi prin locuinţelor cu plata în rate;
naţional (la sfârşitul anului muncă din acest domeniu; sistemul de garanţii şi
2006); Falimentul unui finanţator întreţinere post-construcţii;
important al clienţilor în
anul 2005;
Compania nu desfăşoară Standarde excesive de Implementarea în 2005 a Neutilizarea la capacitate
activităţi cu impact asupra calitate; sistemului de maximă a imobilizărilor
mediului (cel puţin, aşa management integrat: corporale;
declară compania); plan-do-check-act Termen mai îndelungat
Externalizarea parţială sau (planifică-execută-verifică- decât planificat de
integrală a unor activităţi; acţionează); realizare a construcţiilor;
Tehnic
Trecerea de la
managementul global al
activităţii la managementul
pe proiecte (profitul fiind
urmărit şi analizat pe
fiecare proiect);
Parteneriate public-private Lipsa personalului Structură echilibrată a Lipsa organizărilor
pentru formarea continuă calificat, din cauza nivelului de pregătire sindicale în vederea
a forţei de muncă; migraţiei forţei de muncă, profesională; susţinerii salariaţilor;
Resurse umane Cadrul legal favorabil ceea ce măreşte costurile Nu există vreun acord,
pentru angajarea tinerilor salariale; înţelegere sau legătură de
absolvenţi; familie între administratorii
societăţii;
Financiar- Relaxarea condiţiilor de Creşterea ratei dobânzii la Capitaluri proprii pozitive şi Dezechilibru financiar pe
contabil acordare a creditelor creditele pe termen scurt; în creştere; termen scurt (trezorerie
populaţiei, care va spori Scăderea puterii de Asigurarea echilibrului netă negativă);
veniturile; cumpărare a populaţiei; financiar pe termen lung; Cash-flow din exploatare
Creşterea cursului Rata inflaţiei cu 2 cifre Lichiditate redusă negativ;
acţiunilor la bursă în prima parte a perioadei satisfăcătoare (>0,8); Durata mare a ciclului
Anexa 5 Indicatori economico-financiari

Mediul extern Mediul intern


Diagnosticul
Oportunităţi Ameninţări Puncte tari Puncte slabe
(condiţionată de cerere şi supusă analizei; Solvabilitate generală comercial;
ofertă); Obţinerea autorizaţiilor cu satisfăcătoare (>1,66); Lichiditatea imediată mai
întârziere, ceea ce Grad mic de îndatorare mică de 0,3 în şase din
afectează demararea mic (<0,66); şapte perioade analizate;
lucrărilor; Autonomie financiară Distrugere de valoare
Scăderea cursului leu- globală asigurată (>0,33); (EVA<0);
euro; Cifra de afaceri în creştere Rentabilitate economică
(61%, nivelul efectiv; 36%, inferioară costului
nivelul real); capitalurilor proprii;
Rezultat net aproximativ Risc financiar în creştere
constant; (rata rentabilităţii
Marjă brută crescătoare; economice devine mai
CAF, relativ constantă; mică decât rata dobânzii);
MVA, pozitivă şi Dificultăţi financiare în
crescătoare în a doua 2005 (risc de faliment –
parte a intervalului 10%);
analizat; Previziune modestă în
Deţinerea a 98% din opinia noastră (conform
capitalizarea bursieră a metodelor aplicate);
sectorului în 2006;