Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 06.03.2016

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOROBANȚU

PROF. ÎNV. PRIMAR: Șeicahmed Farida

CLASA: a IV-a

ARIA CURRICULARĂ: Om și societate

DISCIPLINA: Geografie

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente de geografie a României

TITLUL LECŢIEI: Relieful

TIPUL LECŢIEI: transmitere și însușire de cunoștințe

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
2.3. să identifice în diferite surse de informare (texte, hărți, imagini)
caracteristici ale realității înconjurătoare;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să localizeze, pe harta României, principalele unităţi de relief, orientându-se
după culoarea convenţională;
O2: să identifice, ajutându-se de harta fizică, particularităţile geografice
(localizare, formare, ramuri, vegetaţie, faună şi bogății) ale Munților Carpați;
O3: să realizeze conexiuni între cunoştinţele despre munţi şi flora, fauna specifice
munţilor din ţara noastră;
OA: Exprimarea interesului în scopul descoperirii mediului înconjurător.
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, dezbaterea, jocul ddactic
 Mijloace de învăţământ: harta fizică a României, atlase geografice, material
Power Point, computer, videoproiector, fișe, puzzle, manual.
 Forma de organizare: frontală, individuală, în echipă.
 Resurse: - umane: 16 elevi
- temporale: 50 minute

BIBLIOGRAFIE:
 Doina Benescu-Tărchilă – Să cunoaştem geografia României, clasa a IV-a,
Editura Carminis, Piteşti, 2005;
 Cornelia Ştefănescu, Flavia Mălureanu – „Ghid pentru practica pedagogică”, Ed.
Terra, Focşani, 2004;
 C.N.C. – “Programa şcolară pentru clasa a IV-a”, Bucureşti, 2005
STRATEGII DIDACTICE
NR. MOMENTELE OB. ELEMENTE ESENŢIALE DE CONŢINUT EVALUARE
CRT LECTIEI METODE MIJLOACE FORMA DE
ORGANIZARE

Se verifică materialele şi instrumentele de


MOMENT
lucru pentru desfăşurarea în condiţii optime a
1. ORGANIZATORIC
lecţiei.
1 min

Se citește un scurt text despre munți, de


CAPTAREA Miercea Ilie, și se formulează întrebări și
2. activitate observare
ATENŢIEI răspunsuri referitoare la conținutul acestui conversația textul
frontală sistematică
3 min text. exercițiul

ANUNŢAREA Elevii sunt anunţaţi că vor afla informații


3. TEMEI ŞI despre Munții Carpați și vor fi enumerate
conversația activitate
ENUNŢAREA obiectivele lecției, pe înțelesul lor.
frontală
OBIECTIVELOR Se notează titlul pe tablă și în caiete.
2 min
Se vor reactualiza câteva cunoștințe
despre formele de relief învățate, culoarea
reprezentativă fiecărei unități și vor fi conversația
O1 localizate pe hartă marile unități geografice. material activitate probă orală
Se va prezenta un material Ppt în care sunt Power Point frontală,
prezentate informații despre Munții Carpați, explicația,
O2 dar și imagini și fotografii ce reprezintă
locurile cele mai frumoase și mai importante calculator, individuală
4. din aceaste regiuni. videoproiector
DIRIJAREA
Se discută pe marginea celor aflate și pe dezbarea
ÎNVĂŢĂRII
baza imaginilor prezentate. Se localizează pe
32 min
hartă Munții Carpați, ramurile acestora,
precizându-se limitele. harta fizică a
Se scrie schema lecției cu ajutorul României
întrebărilor și a răspunsurilor date de elevi,
O3 având ca strucutră:
localizare; atlase
ramuri; geografice
caracteristici;
resurse;
așezări omenești.
Se recitește schema lecției.

Elevii, împărțiți în trei echipe, vor avea conversația


câte o piesă a puzzle-ului care constituie puzzle
harta României. Fiecare grupă va realiza, din explicația, Frontal observare
plastilină, tabloul părții respective, plastilină sistematică
respectând formele de relief și culorile exercițiul, hartă pe echipe
convenționale. În timp ce unii lucrează,
ASIGURAREA
5. ceilalți membrii ai echipei notează informații jocul fișe de lucru
FEEDBACK-ULUI
referitoare la categoria de munți indicată în didactic
10 min
piesa de puzzle (Carpații Orientali,
Meridionali sau Occidentali).
Se va reîntregi puzzle-ul la tablă și fiecare
echipă, printr-un reprezentant, își va prezenta
produsul realizat.

APRECIERI Elevii vor fi apreciaţi colectiv şi individual


FINALE ȘI TEMA pentru participarea la lecţie.
activitate
PENTRU ACASĂ Ca temă pentru acasă, elevii vor avea conversația manual
frontală
6. exercițiul 1, pagina 49 din manual.
2 min
Anexa 1

„Povestea munților începe pe vremea când nu existau nici cărți și nici oameni
care să le citească. Oamenii dornici de știință au aflat-o ascunsă sub stive de pietre,
pe obrajii și înlăuntrul acestora unde au privit cu ochii, cu lupa și cu microscopul.Ei
nu s-au grăbit să ticluiască povești meșteșugite, nu s-au jucat cu vorbele, de teamă
ca nu cumva să greșească.De aceea au răscolit mai întâi munții pentru a le
surprinde viața, ca să poată scrie adevărul.
...Munții nu s-au format toți odată și nici în același chip. Unii au ieșit din apa
mărilor, prin strângerea și încrețirea stratelor depuse pe fundul marin, alții au
rezultat din ridicarea unor platouri înalte, iar alții prin aducerea la suprafața pe
coșul vulcanilor a materialelor noi, din interiorul Pământului.
(Mircea Ilie)