Sunteți pe pagina 1din 8

 Şcoala Gimnazială  „Bernády György”  Tîrgu­Mureş 

profesor gr. I. dr. Beatrice Budea


Disciplina: ISTORIE
Clasa a V-a A
Număr de ore din trunchiul comun: 2
(cf. Plan-cadru aprobat prin OMENCS 3590/05.04.2016)

Proiectare pe unități de învățare – anul şcolar 2017-2018

VALORI ŞI ATITUDINI

Educaţia pentru cetăţenie şi valori democratice presupune însuşirea valorilor, atitudinilor şi a comportamentelor specifice
manifestării morale autonome şi responsabile din punct de vedere civic, precum şi dezvoltarea capacităţii de integrare activă în
grupuri socio-culturale şi profesionale diferite. În acest context, competenţele generale şi specifice, care trebuie formate prin
procesul de predare-învăţare-evaluare a istoriei, promovează următoarele valori, atitudini şi comportamente:
Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune;
Gândire critică şi flexibilă;
Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi;
Respectarea drepturilor fundamentale ale omului;.
Dezvoltarea atitudinilor pro-active în viaţa personală şi cea socială;
Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de predicţie a
schimbărilor;
Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor;
Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii, vieţii sociale;
Asumarea diversităţii etnice, sociale, religioase si culturale;
Competenţe generale:

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor și reprezentarilor de timp și spațiu;


2. Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a surselor istorice;
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice și a diversității socio-culturale;
4. Folosirea autonomă și responsabilă a instrumentelor necesare învățării permanente.

Competențe specifice:

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice;


1.2. Identificarea diferențelor temporal dintre evenimente și procese istorice;
1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor și/ sau proceselor istorice;
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/ proces istoric;
2.2. Relatarea unui eveniment / proces istoric, utilizând informații din surse istorice;
2.3. Stabilirea de asemănări și deosebiri referitoare la evenimente / procese istorice, pe baza unor surse diferite;
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru;
3.2. Descrierea rolului unor personalități în desfășurarea evenimentelor istorice;
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în rezolvarea sarcinilor de lucru;
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învățării.
SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ALFABETUL ISTORIEI.RECONSTITUIREA TRECUTULUI


NUMĂR ORE ALOCATE: 6 ore (5+1)
1. Reconstituirea S1 - acomoodarea cu harta - manualul de istorie; a. frontală - observarea
trecutului 1.1; 11-15 sept. lumii - imagini; a. individuală sistematică a elevilor
1. Izvoare istorice 2017
1.2; - înțelegerea obiectivității - atlasul de geografie a a. pe grupe evaluare
2. Timpul și spațiul în S2-3
1.3; științifice Lumii - descrierea
istorie
2.1; 18-22 - cunoașterea izvoarelor - atlasul lumii antice comparația
• Istoria în viața noastră.
Evaluare
3.1; sept.2017 istorice - fișe de lucru - deprinderea
4.1. 23-27 - cronologia, modului de
sept.2017 periodizarea istorică - videoproiector
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PREISTORIA
NUMĂR ORE ALOCATE: 6 ore (5+1)
1. Primii oameni 1.3. S4-6 - manualul de istorie; a. frontală - observarea
2. Revoluția neolitică: 2-6 oct. - imagini; a. individuală sistematică a elevilor
viața oamenilor, 2017
2.1. - citirea de texte care - atlasul lumii antice a. pe grupe diagrama Venn
sedentarizare, economie 9-13 oct.
2017 relatează despre cauzele - atlas de arheologie metoda ciorchinelui
3. Inventarea metalurgiei: 3.1. 9-13 oct. unui eveniment istoric - fișe de lucru aritmogrif
tehnologie și consecințe
2017 - videoproiector descrierea
asupra oamenilor
4.1. comparația

4.2.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ORIENTUL ANTIC
NUMĂR ORE ALOCATE: 11 (9+2)ore
1. Mediul natural și 1.1. S7-12 - exerciții de lectură a - Harta Orientului a. frontală - lucrul cu harta
viața cotidiană S7 hărților Orientului Antic; - observarea
23-27 oct. Antic
Studiu de caz: 1.3. - exerciții de alcătuire a a. pe grupe sistematică a elevilor
2017
Babilonul 2.1. axelor cronologice; - manualul de istorie;
1. Locuința, hrana, - exerciții pentru a. individuală - autoevaluare
- texte istorice;
familia 2.3. identificarea termenilor
2. Economia 4.2. istorici în texte istorice; - imagini; - temă pentru acasă
3. Studiu de caz: - descrierea unui
-fişe de lucru
Temple și piramide monument de arhitectură; - observarea
5. Popoare și civilizații 1.2. S9-10 - exerciții de redactare a sistematică a elevilor
pe harta Orientului 2.1. 6-10 nov. unei compuneri pe o
2017 - atlasul istoric - diagrama Venn
Antic: evreii și chinezii 2.2. temă dată;
13-17 nov.
4.1. 2017 - alcătuirea planului unei - descrierea
călătorii imaginare în
6. Inventarea scrierii: 1.3. S11-12 Orientul Antic;
de la pictograme la 2.2. 20-24 test
nov.2017
alfabet 3.1.
30 nov.-1
Studiu de caz: Epopeea 3.2. dec.
lui Ghilgameș zile libere
Studiu de caz: Codul
lui Hammurabi
7. Recapitulare și 1.1. S13: 4-8 Preistoria
evaluare sumativă 1.3. dec. 2017 Orientul Antic
2.2.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: CIVILIZAȚIA GREACĂ ȘI SINTEZA ELENISTICĂ
NUMĂR ORE ALOCATE:13 (11+2) ore
1. Mediul natural și 1.1. 2 - exerciții de lectură a - Harta Greciei Antice; a. frontală - lucrul cu harta
ocupațiile grecilor; 1.3. S13-14:4-8 hărților;
2. Studiu de caz: 4.2. dec. 2017 -manualul de istorie; a. pe grupe - fişă de lucru
ceramica, între utilitate și 11-15 dec.
artă; 2017 - texte istorice; a. individuală - organizatorul grafic
3. Adevăr și legendă: 2.2. S14-15: - citirea de texte care
Legendele Olimpului, 4.1. 11-15 dec. relatează despre cauzele - temă pentru acasă
Calul troian; 1.3. 2017 unui eveniment istoric;
4. Polis-ul grec: 2.1. 18-22 dec. - exerciții pentru - comparaţia
2017
organizarea internă. identificarea termenilor autoevaluare
Atena, Sparta; S15:18-22 istorici în texte diferite; - imagini;
5. Procesul de colonizare. dec. 2017 - exerciții de redactare a - observarea
Studiu de caz: Histria, unei compuneri pe o temă - fişe de lucru; sistematică a elevilor
Tomis, Callatis; dată;
6. Războaiele medice. 1.1. S16-17 - exerciții de descriere a - atlasul istoric; - diagrama Venn
Studiu de caz: Bătălia de 2.2. 15-19 ian. unor evenimente istorice; - atlasul lumii antice;
la Marathon. Războiul 4.2. 2018 - descrierea unui monument - videoproiector
peloponesiac; de arhitectură;
7. Alexandru Macedon și 1.2. S17 - alcătuirea planului unei
civilizația elenistică; 3.2. 22-26 ian. călătorii imaginare în
2018 Grecia Antică;
- analiza unui document - evaluare orală, eseuri
8. Frumos și cunoaștere 2.1. S18: folosind un plan dat.
în lumea greacă 29 ian.-2
- Studii de caz: febr. 2018
- Acropola ateniană 2.2.
- Moștenirea lumii
grecești ( sculpura,
teatrul, cunoașterea 3.1.
științifică)
4.2.
- Jocurile Olimpice în
Antichitate
9. Recapitulare- S18: 29 Alfabetul istoriei –
evaluare semestrială ian.-2 febr. reconstituirea trecutului
Preistoria; Orientul Antic
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: GETO-DACII
NUMĂR ORE ALOCATE:4(2+2) ore
1.Geto-dacii: rânduiele, 1.3. S25-27 - exerciţii de lectură a - Harta Daciei; a. frontală - lucrul cu harta
obiceiuri, credințe; 26-30 mart. hărţilor; -manualul de istorie; - metoda
2018
2.2. - citirea şi descrierea - texte istorice; a. pe grupe ciorchinelui
11-20 apr.
2. Burebista și izvoarelor istorice; - teste ;
2018
Decebal: războaiele 3.1. - exerciţii de redactare a - imagini; a. individuală - observarea
daco-romane; unei compuneri pe o temă
dată;
sistematică a elevilor
3.2. - atlasul istoric; - temă pentru acasă
- completarea spaţiilor
lacunare cu termeni istorici - prelegerea
4.2. dintr-o listă dată; -fişe de lucru.
- autoevaluare
3. Recapitulare: S27: 16-20 Lumea romană. - videoproiector;
evaluare sumativă apr. 2018 Geto-dacii
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: LUMEA ROMANĂ
NUMĂR ORE ALOCATE:10 ore (9+1)
1. Fondarea Romei: 2.2. S20-24 - exerciţii de lectură a - Harta Romei Antice; a. frontală - lucrul cu harta
istorie și legendă; 4.1. 19-23 febr. - alcătuirea axei
hărţilor;
2. Statul roman: războaie 2.1. 26 febr.-2 - manualul de istorie; a. pe grupe cronologice
și expansiunea teritorială; 2.2. mart.2018 - citirea de texte care - observarea
decăderea; 2.3. - texte istorice; a. individuală
relatează despre cauzele sistematică a elevilor
3.1. 26 febr.-2
4.1. mart.2018
unui eveniment istoric;
- imagini; - temă pentru acasă
3. Viața cotidiană în 5-9 mart.
2018 - exerciţii pentru
lumea romană: familia și -fişe de lucru
virtuțile romane. identificarea termenilor - diagrama Venn
istorici în texte diferite;
Studiu de caz: Pompei, 1.3.
armata romană; - autoevaluare
12-16 mart. - exerciţii de redactare a - atlasul istoric
4. Educația, jocurie: 2.1. 2018 - videoproiector
Studiu de caz: unei compuneri pe o temă - copacul ideilor
dată;
Colosseum-ul și 2.2.
gladiatorii; - analiza
- exerciţii de descriere a - sinteza
5. Studii de caz : Orașul 3.1.
și monumentele publice: unor evenimente istorice; - turul galeriei
forumul roman, 4.2. 19-23 mart.
apeductele, thermele, . 2018 - descrierea unui monument - descrierea
de arhitectură;
Zeii romanilor, templele.
6.Creștinismul; - alcătuirea planului unei - comparația
călătorii imaginare în Roma
7. Romanizarea. 1.2. 19-23 mart.
Antică; - studiu de caz
2.1.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE CIVILIZAȚIA ISLAMICĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 3 ore (3+1)
1. Apariția Islamului; 1.3. S28-29 - exerciţii de lectură a - hărţi istorice; a. frontală - lucrul cu harta
credința musulmană; 23-27 apr. hărţilor;
2.2. 2018 - citirea de texte care - manualul de istorie; - alcătuirea axei
30 apr.-4 a. pe grupe cronologice
relatează despre cauzele
2. Expansiunea militară 3.1. mai 2018 - texte istorice;
unui eveniment istoric;
și culturală a Islamului; - exerciţii pentru - imagini; a. individuală - observarea
identificarea termenilor sistematică a elevilor
istorici în texte diferite; -fişe de lucru
- exerciţii de descriere a - videoproiector
unor evenimente istorice; - temă pentru acasă
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: EUROPA MEDIEVALĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 10 ore (9+1)
1. Formarea popoarelor 1.3. S30-34 - localizarea în timp și - studiu de caz: a. frontală - lucrul cu harta
europene ; 2.1. 7-11 mai spațiu; descrierea unui sat
2. Etnogeneza 2.3. 2018 - exerciţii de lectură a medieval;
românească; 14-18 mai a. pe grupe - alcătuirea axei
hărţilor;
3. Europa creștină în 2.2. 21-25 mai - compăararea informațiilor - hărţi istorice; cronologice
mileniul I 3.1. 2018 provenite din mai multe a. individuală
Studii de caz: 3.2. surse istorice; - studiu de caz: - observarea
- Creștinarea francilor; Constantinopol; sistematică a elevilor
- Imperiul Bizantin; - redactări pe diferite teme;
4. Viața cotidiană în Evul 1.3. 28 mai-1 - manualul de istorie;
Mediu: familia, 2.1. iun.2018 - temă pentru acasă
alimentația, sărbătorile; 2.2. - exerciții de folosire a
Studiu de caz: 3.1 termenilor istorici; - metoda
- Domeniul feudal; - texte istorice; chiorchinelui;
5. Economia și 1.3.
tehnologia, credința și - descrierea unui - imagini;
biserica, proprietatea, 2.1. 28 mai-1 monument de arhitectură;
libertatea și iun.2018 -fişe de lucru
independența; 2.2.
Studii de caz: - construirea de rebus-uri - studiu de caz:
- Orașul medieval – 3.1. pe o temă dată; Descrierea unei biserici,
spațiu al libertății; orașele catedrale, mănăstiri sau
italiene și germane; 4-8 iunie a unui castel medieval;
- Cavalerism și onoare; 2018
- formularea unor întrebări
- Cruciadele; cu conținut istoric;
- catedrale și universități;
6. Statele medievale: 1.3. S34: 4-8 - identificarea cauzelor și
Franța, Anglia , Imperiul iunie 2018 descrierea evenimentelor - atlasul istoric;
Romano- German; 2.3. istorice.
Studii de caz:
- Lumea romană și statele 4.1. - chestionare de
medievale în sec. XIV – autoevaluare
XVI 4.2.
- Târgoviște, Suceava;
- Diversitate culturală în
lumea românească:
Brașov, Cluj;
7. Recapitulare și S35:11-15 Civilizația islamică
evaluare sumativă; iunie 2018 Europa medievală
8. Recapitulare și S35:11-15
evaluare finală. iunie 2018