Sunteți pe pagina 1din 3

Profesionistii persoane fizice si persoane juridice.

Clasificare
Subiectele raporturilor de dreptul afacerilor sunt profesionistii comercianti,profesionistii
necomercianti si persoanele de drept civil.
Profesionistii comercianti persoane fizice sunt persoane fizice autorizate,intreprinderi
individuale si intreprinderi familiale.
Profesionistii comercianti persoane juridice sunt in principal societatile,companiile
nationale,societatile nationale,regiile autonome,organizatiile cooperatiste,societatii
cooperative,grupurile de interes economic,societatile europene,grupurile europene de interes
economic.
Profesionistii necomercianti sunt persoanele care exercita,in principal,profesii liberale
spre exemplu avocatii(cu cabinet individual),farmacisti,medici,,experti contabili,contabili
autorizati, executori judecatoresti,mediatori,ziaristi,notari.
Aceste persoane isi desfasoara activitatea ca persoane fizice autorizate care au calitatea
de comercianti sau ca societati simple reglementate de Codul civil(ex:societatea
medicala,societatea civila de avocatura etc)
Profesionistii necomercianti sunt unele grupuri de interes economic,deoarece potrivit
Legii nr.161/2003 aceste entitati juridice pot avea sau nu calitate de comercianti.
Profesionistii necomercianti sunt persoanele care desfasoara activitati economice pt care
legea a instiuit un regim juridic special,anumite restrictii de desfasuare sau alte interdictii.
Profesionistii necomerciant unele institurii publice:spitale,universitati,teatre,autoritati
publice sau organizatii non-guvernamentale:asocitatii si fundatii,cluburi sportive,culte religioase.
Persoanele de drept civil sunt fizice(in calitatea lor de consumatori de bunuri si servicii)
si juridice de drept public(statul,unitatile administrativ-teritoriale,Parlamentul Romaniei,Banca
Nationala) si persoanele juridice de drept privat(asociatiile de proprietari,sindicatele,patronatele).

Distinctia dintre profesionisti si”celelalte subiecte de drept civil” este pusa in lumina si de
faptul ca acestea din urma au calitatea de consumatori ai produselor si serviciilor care rezulta din
activiatea profesionalismului in cadrul inreprinderii pe care o exploateaza.
In categoria profesionistilor distingem profesionisti comercianti si profesionisti
necomercianti.Disctinctia este evidentiata de cerinta inregistrarii la Oficiul registrului comertului
a comerciantilor profesionisti,in timp ce profesionistii necomercianti,in cea mai mare parte a
lor,desfasoara activitati liberale,autorizandu-se in acest scop la o autoritate in domeniu.
Formele de exercitare a profesiilor liberale cu drept de libera practica se desfasoara:
-In regim independent,prin infiintarea de cabinete individuale,cabinete asociate,,societati
simple (civile)profesionale
-In regim salarial,prin incheierea unor contacte individuale de munca cu beneficiarul serviciului
liberal.
In vederea desfasurarii acestor activitati economice(liberale) este neceser indepliniarea unor
conditii de pregatire profesionala si/sau de atestare a pregatirii profesionale.

Atributele organizarii si inregistrarii formelor de exercitare a profesiunilor liberale


reprezinta prerogative exclusive ale organizatiilor profesionale,care prin mecanisme proprii
profesiunilot,pot,selecta si autoriza formele de exercitare a profesiunilor liberale.De
asemenea,raspunderea prestatorului pentru serviciile profesionale formeaza obiectul conceptului
de asigurare de raspundere civila profesionala/pentru culpa profesionala.

Prin urmare,profesionistii care desfasoara acivitati liberale se autorizeaza,spre


exemplu:expertii contabili si contabili autorizati-la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati din Romania,farmacistii-la Colegiul Farmacistilor.
Organizatiile profesionale sunt foruri profesionale recunoscute,entitati independente de
autoritatile statului,specializate,autorizate sa functioneze prin legi organice,conduse de catre
personlitati unanim recunoscute ale profesiunii respective, care reglementeaza unitar exercitarea
unei profesiuni necomerciale.

Profesionistii necomercianti care desfasoara activitati liberale in regim independent


isi organizeaza profesia sub forma de:
 -persoane fizice autorizate,care se intregistreaza la registrul comertului,fara a putea
deveni comercianti prin aceasta,deoarece legea prevede expres ca PFA poate fi
comerciant sau nu;
 -societati simple(civile):de avocatura,ale medicilor,de contabili experti,autorizati
etc.Societatile simple,privind Codul civil,dobandesc personalitate juridica doar daca
asociatii doresc acest lucru,printr-un act de modificare a contractului de
societate,indicand in mod expres forma juridica a acesteia,punand de acord toate clauzele
sale cu dispozitii legale aplicabile societatii nou-infiintate.In acest caz,societatea se
inregistreaza in registrul comertului,iar activitatea liberala ce formeaza obiectul de
activitate va trebui autorizata la un corp profesional.
Referitor la asociatii si fundatii,acestea dobandesc personalitate juridica prin inscrierea lor in
Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscripitie teritoriala
isi au sediul.
Profesionistii comercianti persoane fizice
Cum a spus mai sunt profesionistii comercianti sunt persoane fizice care isi pot desfasura
activitatile economice dupa cum urmeaza:
 Individual si independent,ca persoane fizie autorizate,care poate avea sau nu calitatea de
comerciant.
 Ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale,intreprinzatorul persoana fizica
titular al intreprinderii individuale este comerciant persoana fizica de la data inregistrarii
sale in registrul comertului.
 Ca membrii ai unei inreprinderi familiale;intreprinderea familiala se inregistreaza la
registrul comertului ,data de la care membrii acesteia devin comercianti persoane fizice.
Comerciantii profesionisti sunt:
-societatile,companiile nationale,societatile nationale
-regiile autonome(persoane juridice care functioneaza pe baza de gestiune economica si
autonomie financiara.
-organizatii cooperatiste-au personalitate juridica si isi desfasoara activitatea pe baza principiilor
gestiunii economice.
-societati cooperative
-grupurile de interes economic-reprezinta o asociere de persoane fizice sau juridice in scopul
inslenirii sau dezvoltarii activitarii economice a membrilor sai precum si al imbunatarii
rezulatelor activitatii respective.
-persoanele fizice-persoane fizice autorizate,membri ai inreprinderii familiale.