Sunteți pe pagina 1din 2

Tematică pentru examenul de politici comrciale

Sesiunea iunie 2017

1. Politica comercială; abordări conceptuale, determinanți, tipuri;


2. Politica de liber schimb; fundamente explicative, efecte generate, argumente pro și contra
acesteia;
3. Analiza inovațiilor pe care se bazează noua teorie a comerțului;
4. Explicați pe scurt (max 10 rânduri) una dintre aserțiunile: „Teoria liberului schimb se bazează pe
abstracțiuni, nu pe date solide„, „Comerţul liber promite ceea ce nu poate genera; În
argumentarea comerțului liber se folosesc multe argumente expirate”; În argumentarea
comerțului liber prevalează argumentele pe termen lung în detrimentul celor pe termen scurt;
„Adepții teoriei liberului schimb au eșuat în tentativa de cuantificare a efectelor promise;
„Adepții teoriei liberului schimb fac apel la comparaţii comentabile(chiar iraţionale economic)„.
5. Explicați pe scurt (max 10 rânduri) una dintre următoarele asumpțiile simplificatoare de la care
pornesc adepții teoriei costurilor comparative de producție: „Nu există externalități;„ Națiunile
tranzaționează doar bunuri și servicii nu și active și pasive„; „Factorii de producție sunt mobili la
nivel naționalși imobili pe plan internațional„; „Creșterea economică pe termen lung este
determinată de eficiența pe termen scurt„; „Nu există efecte de economie de scară„; „Nu există
investiții transfrontaliere„;
6. Analiza binomului comerț liber – comerț corect; Explicați pe scurt (max. 10 rânduri) unul dintre
principiile corectitudinii cu aplicare la sistemul comercial internațional actual;
7. Explicați pe scurt (max 10 rânduri) una dintre următoarele aserțiuni: aserțiunea „ printre
câștigurile derivate din procesul de liberalizare comercială regăsim obținerea a mai multă
creștere și dezvoltare economică„ ; „ printre câștigurile derivate din procesul de liberalizare
comercială regăsim acumularea de avantaje comparative și adâncirea specializării
internaționale„;„ printre câștigurile derivate din procesul de liberalizare comercială regăsim
maximizarea efectelor de creare de comerț „ printre câștigurile derivate din procesul de
liberalizare comercială regăsim îmbunătățirea climatului investioțional dintr-o țară; „ printre
costurile derivate din procesul de liberalizare comercială regăsim înregistrarea unor efecte de
deturnare de comerț„;
8. Analiza obiectivelor urmărite de state prin intermediul instrumentelor de politică comercială;
9. Analizați pe scurt (max 10 rânduri) unul dintre argumentele micro și mezoeconomice în
favoarea utilizării măsurilor de politică comercială;
10. Analizați pe scurt (max 10 rânduri) unul dintre argumentele macroeconomice în favoarea
utilizării măsurilor de politică comercială;
11. Principalele concluzii ce se pot desprinde din analiza argumentelor aduse în favoarea
protecționismului;
12. Noul protecționism; abordări conceptuale, aspecte definitorii;
13. Piața protecționismului comercial; principalele grupuri de interese afectate de acest tip de
politiciă comercială;
14. Analizați funcțiile îndeplinite de o politică comercială bine structurată și implementată;
15. Analizați comparativ politica comercială în raport cu politica în domeniul concurenței;
16. Piața protecționismului comercial; cererea de protecție;
17. Piața protecționismului comercial; oferta de protecție;
18. Piața protecționismului comercial – costurile protecționismului;
19. Explicați pe scurt (max. 10 rânduri) una dintre trăsăturile procesului de protejare a economiei
naționale prin intermediul instrumentelor de politică comercială;
20. Politica vamală, definire, funcții, principale instrumente;
21. Argumente în favoarea protecției vamale;
22. Protecția nominală și protecția efectivă; fundamente explicative, metode de cuantificare;
23. Tariful vamal principal instrument al politicii vamale; tipuri de clasificatoare vamale;
24. Aplicarea regulilor de incadrare tarifară;
25. Explicați importanței determinării originii mărfurilor supuse impunerii vamale; criterii de
origine;
26. Teritoriul vamal; forme de extindere;
27. Teritorul vamal; forme de restrângere;
28. Explivcați pe scurt efectele procesului de extindere a teritoriului vamal; crearea și deturnarea de
comerț;
29. Tipologia taxelor vamale;
30. /
31. Barierele netarifare; definire, particularități;
32. Barierele netarifare care limitează cantitativ direct importurile;
33. Barierele netarifare care limitează indirect importurile prin mecanismul prețurilor;
34. Barierele netarifare care decurg din formalitățile vamale și administrative la import;
35. Barierele netarifare care decurg din participarea statului la activitățile comerciale;
36. Obstacolele tehnice;