Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Clasa a XII-a
Tema: Rolul factorului antropic în modificarea mediului.
Tipul lecţiei: Lecţia de formare a priceperilor, deprinderilor şi a competenţelor intelectuale
Varianta de lecţie: lecţie bazată pe activităţi practice
Competenţe:
- Colectarea, prelucrarea şi interpretarea datelor şi materialelor cu caracter ecologic;
- Caracterizarea complexă a unor obiecte, procese, fenomene ecologice;
- Rezolvarea unor probleme abordate în temele studiate;
Obiective operaţionale:
O1.Să evidenţieze deosebirea dintre ecosistem, ecosistem antropizat şi ecosistem antropic,
analizînd imaginile propuse;
O2. Să enumere regiunile funcţionale ale oraşului contemporan, analizînd un fragment de text;
O3. Să investigheze ştiinţific starea mediilor antropizate şi a celor antropice printr-o dezbatere
tematică;
O4. Să aprecieze impactului activităţilor umane asupra mediului natural, studiind starea mediului
din localitatea natală.
Tehnologie didactică:
- Strategii de formare a competenţelor: tehnica – Găseşte pe cineva care ştie, observare,
discuţie dirijată, asalt de idei, dezbatere, joc de rol, investigaţie, lucrul cu textul, tabelul
caracteristicilor;
- Mijloace de instruire: Suport didactic (tema -1), imagini, fişe de lucru, TIC.
- Termeni-cheie: factor antropic, ecosistem, ecosistem antropizat, ecosistem antropic, mediu
ambiant.
DEMERSUL DIDACTIC:
Secventele Ob Tehnologia realizării şi conţinuturi Tim Resurse Conexiunea
didactice vizate p procedu inversă
rale
Momentul -Pregătirea resurselor didactice pentru 1' Observare Elevii sunt
organizator lecţie. peregătiţi
ic -Organizarea grupului de elevi. pentru lecţie
Evocarea Tehnica - Găseşte pe cineva care ştie / 10' Tehnica – Elevii se
Vînătoarea de comori Găseşte pe implică în
Se necesită adunarea informaţiilor dintr-un desfăşurarea
grup prin chestionarea membrilor grupului.
cineva care
ştie, activităţii,
Informaţiile sunt scrise într-un tabel sau se face
sunt atenţi
o listă a lor. Se parcurg mai multe etape: observare,
la cele
 Sarcina de lucru: Desenaţi pe o foaie discuţie
întreagă de caiet tabelul de pe tablă, apoi expuse, şi se
dirijată, asalt mobilizează
plimbaţi-vă toţi prin clasă şi completaţi câte
de idei pentru a
trei idei despre INFLUENŢA FACTORULUI
UMAN ASUPRA ECOSISTEMELOR completa
NATURALE, în fiecare pătrat, întrebând corect
colegii. De la fiecare se strînge numai o idee. tabelul.
 Completarea tabelului.
 Activitate frontală: De la fiecare elev se
colectează ideile în tabelul de pe tablă.
Vînătoarea de comori - informaţiile sunt
adunate în tabele după criteriile expuse în
tabel, apoi sunt ordonate de către profesor pe
tablă după chestionarea elevilor. (eventual
elevii le pot nota şi pe anumite fişe, ce sunt pe
masă din timp)
impact pozitiv impact negativ
 
 
Realizarea Studierea noţiunilor cheie prin Analiza Eevii sunt
sensului intermediul unor imagini prezentate la 4´ imaginilor, atenţionaţi
O ecran pe un diapozitiv (se pot selecta observarea asupra
1 la discreţie 3 imagini reprezentative Diapozitivul,1 stabilirii
pentru ecosistem, ecosistem antropizat ,2 legăturii
şi ecosistem antropic ), dintre
frontal cu întreaga clasă timp de 2 min cuvîntul
se interpretează atribuindu-i fiecărei cheie – si
noţiune o imagine. imagine
O Lucrul cu textul – în baza suportului de 11' Lucrul cu Completare
2 text oferit se identifică individual textul a corectă
regiunile funcţionale ale oraşului casetelor
contemporan, completînd caseletele Tabelul libere din
fişelor oferite fiecărui elev. caracteristicilo tabel
Fişa de lucru: tabelul caracteristicilor – r
anexă
Reflecţia O Invitaţie la dezbatere - investigarea 15 ' Dezbatere Elevii
3 ştiinţifică a stăii mediilor antropizate şi explică pe
a celor antropice Joc de rol rînd ce
Clasa este imparţită în– echipa consecinţe
afirmatoare şi echipa negatoare – li se poate
propune o moţiune – o afirmaţie aduce
simplă, starea mediilor antropizate şi schimbările
antropice este catostrofală. Fiecare de
echipă se străduieşte să convingă un temperatur
arbitru imparţial că poziţia ei este justă. ă a apei
Echipele acumulează fiecare argumente
în favoarea lor şi dezbătînd
argumentele prezentate de oponenţi.
Extinderea O Studierea stării mediului din 2' Lucrul Elevii
4 localitatea natală prin „Aprecierea individual notează ce
impactului activităţilor umane asupra au de făcut
mediului natural” – colectarea probelor
din localitate, poze, secvenţe video şi
interviuri cu populaţia
Tema Învăţarea în baza suportului de curs 1' Individual Elevii
pentru a temei: Factorul antropic de notează în
acasă modificare a mediului ambiant. agende

Debrifarea Aprecierea prin autoevaluare a 1' apreciere şi Elevii aduc


rezultatelor elevilor observare aprecieri a
activităţii
lor

Anexă – tabelul caracteristicilor


Indicaţi denumirile regiunilor localităţilor urbane moderne, ce corespund caracteristicilor
indicate în tabel:
Regiunea Caracteristica
Destinată pentru construcţii masive – staţii,
porturi, gări.
Destinată pentru construcţia caselor de locuit, a
instituţiilor de învăţămînt şi a spaţiilor verzi.
Destinată pentru amplasarea depozitelor şi
mărfurilor industriale, a depozitelor pentru
păstrarea legumelor şi fructelor, a
întreprinderilor de deservire comunală
Destinată pentru amplasarea întreprinderilor
industriale, ţinîndu-se cont de roza vîntului,
poziţia în raport cu albia rîurilor