Sunteți pe pagina 1din 14

Anexa 1 la decizie

STANDARDUL DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE


TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE
CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE
SECTIUNEA 1. Scop
Art. 1. Prezentul standard de performanta reglementeaza criteriile de calitate
comerciala, definite prin indicatorii de performanta, pentru asigurarea serviciului de
transport al gazelor naturale si a serviciilor auxiliare (denumit în continuare
serviciul), realizat de catre operatorul sistemului de transport (OST).
Art. 2. Acest act normativ este emis în conformitate cu prevederile art. 8 lit. n) si ale
art. 73 lit. c) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare.
SECTIUNEA 2. Domeniu de aplicare
Art. 3. (1) P rezentul standard de performanta defineste obligatiile care revin OST în
relatiile sale cu utilizatorii SNT si solicitantii de acces la SNT, precum si cu
Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN).
(2) Standardul de performanta stabileste nivelurile indicatorilor de performanta
pentru urmatoarele activitati:
(a) racordarea la SNT a solicitantilor, incluzând solutionarea cererilor acestora,
realizarea unor noi instalatii de racordare/modificarea unor instalatii de
racordare existente si reamenajarea terenurilor afectate de lucrarile de realizare
a acestora;
(b) asigurarea sigurantei si a continuitatii serviciului, în conformitate cu prevederile
contractuale si dispozitiile legale aplicabile în domeniu;
(c) solutionarea reclamatiilor si sesizarilor solicitantilor/utilizatorilor SNT cu privire
la serviciul realizat de catre OST, altele decât cele mentionate la lit. (a) si (b);
(d) rezolvarea reclamatiilor utilizatorilor SNT referitoare la masurarea gazelor
naturale; prin utilizator SNT se întelege persoana juridica beneficiara al unui
contract de transport al gazelor naturale;
(e) informarea utilizatorilor SNT în conformitate cu cerintele prezentului act
normativ si ale altor reglementari aplicabile referitoare la serviciu;
(f) solutionarea reclamatiilor solicitantilor si utilizatorilor SNT la adresa OST,
legate de îndeplinirea obligatiilor de catre acesta, conform standardului de
performanta
(g) verificarea periodica a SNT cu aparate pentru detectarea pierderilor de gaze.
Art. 4. Prevederile prezentului act normativ nu se aplica în caz de forta majora.
CAPITOLUL II. INDICATORI DE PERFORMANTA
SECTIUNEA 1. Calitatea serviciului
IP1- Rezolvarea solicitarilor de acces în vederea racordarii la SNT
Art. 5. (1) OST are obligatia de a raspunde oricarei cereri scrise de acces în vederea
racordarii la SNT depuse de un solicitant, în termenul prevazut de Regulamentul de
acces la sistemul de transport al gazelor naturale . Solicitantii de acces la SNT în
vederea racordarii trebuie sa îndeplineasca cerintele legale în vigoare.
(2) Cererile de acces la SNT în vederea racordarii, primite de catre OST dupa
terminarea programului de lucru, se considera primite în urmatoarea zi lucratoare .
(3) OST are obligatia de a realiza activitatea prevazuta la alin. (1) în procentul
prevazut în Anexa nr. 1.
IP2 – Realizarea instalatiei de racordare la SNT pentru solicitantii de acces
Art. 6. (1) În situatia în care un solicitant a încheiat cu OST un contract de racordare
pentru realizarea unei noi instalatii de racordare sau pentru modificarea uneia
existente, OST are urmatoarele obligatii:
(a) sa contacteze solicitantul, în termen de 15 zile de la data semnarii contractului
de racordare, pentru a conveni data pentru începerea lucrarilor.
(b) sa finalizeze lucrarile la data convenita cu solicitantul si cu respectarea
termenului maxim prevazut în Regulamentul de acces la sistemul de transport
al gazelor naturale.
(2) OST are obligatia de a realiza activitatea prevazuta la alin. (1) în procentul
prevazut în Anexa nr. 1.
IP3-Reamenajarea terenurilor afectate de executia unor lucrari la obiectivele
aferente SNT
Art. 7. (1) În situatia în care, urmare a executiei unor lucrari la obiectivele aferente
SNT, sunt afectate terenuri proprietate a tertilor, OST are obligatia de a reamenaja
aceste terenuri si de a despagubi proprietarii acestora, în cazul în care prin
reamenajare terenul nu poate fi adus la starea initiala.
(2) OST are obligatia sa stabileasca de comun acord cu proprietarul terenului afectat
termenul de reamenajare a terenului. Acest termen este de maximum 90 de zile,
dupa caz, de la data punerii în functiune a obiectivelor amplasate pe terenurile
afectate sau de la data interventiei în cazul în care aceasta nu a impus scoaterea din
functiune a obiectivelor.
(3) OST nu are obligatia de a respecta prevederile alin. (1) si (2) în situatia în care
interventiile la obiective sunt impuse de necesitatea remedierii unor defecte cauzate
de actiunea proprietarilor terenurilor afectate.
IP4-Informarea cu privire la reluarea prestarii serviciului
Art. 8. (1) În situatia în care prestarea serviciului a fost întrerupta neplanificat
datorita unor situatii de urgenta, iar OST estimeaza ca întreruperea va dura mai mult
de 24 de ore, acesta are urmatoarele obligatii:
(a) sa notifice, în scris, fiecare utilizator SNT afectat de întrerupere, în termen de
24 ore din momentul în care OST ia act de întrerupere, în legatura cu data
preconizata de reluare a prestarii serviciului;
(b) sa notifice, in scris, fiecare utilizator SNT afectat de întrerupere, la intervale de
cel putin 24 de ore de la notificarea anterioara, asupra evolutie i situatiei,
inclusiv asupra oricarei modificari a datei preconizate pentru reluarea prestarii
serviciului.
(2) Prin „situatiile de urgenta” prevazute la alin. (1), se înteleg urmatoarele cazuri în
care nu se poate asigura serviciul de transport datorita:
(a) aparitiei unor restrictii tehnice partiale sau totale ale infrastructurii SNT ;
(b) disfunctionalitati legate de livrarea gazelor naturale în SNT ca urmare a
conditiilor meteorologice nefavorabile sau a nefunctionarii unor surse de
livrare a gazelor naturale în SNT.
(3) OST are obligatia de a îndeplini cerintele precizate la alin. (1) lit. (a) si (b) în
procentul prevazut în Anexa nr. 1. Procentul indica raportul dintre numarul de
utilizatori SNT notificati corespunzator, în legatura cu reluarea prestarii serviciului,
si numarul de utilizatori SNT afectati de întrerupere.
IP5-Notificarea întreruperilor planificate în prestarea serviciului si reluarea
acestuia
Art. 9. (1) În situatia în care prestarea serviciului a fost întrerupta planificat, OST
are obligatia sa notifice în scris utilizatorii SNT afectati de întrerupere, în legatura
cu perioada de întrerupere si cu privire la data previzionata a reluarii prestarii
serviciului, cu cel putin 3 zile lucratoare înainte de data de întrerupere a acestuia.
(2) OST are obligatia de a planifica în perioada 1 mai – 30 septembrie a fiecarui an,
lucrarile la infrastructura SNT care pot conduce la întreruperea prestarii serviciului.
(3) În situatia prevazuta la alin. (1), OST are obligatia sa reia prestarea serviciului
catre utilizatorii SNT în intervalul de timp specificat în notificarea scrisa prevazuta
la alin.(1).
(4) OST are obligatia de a îndeplini cerintele precizate la alin. (1) în procentul
prevazut în Anexa nr. 1. Procentul indica raportul dintre numarul de utilizatori SNT
notificati corespunzator, si numarul de utilizatori SNT afectati de întrerupere.
IP 6 - Rezolvarea reclamatiilor utilizatorilor SNT referitoare la masurarea
gazelor naturale
Art. 10. (1) În situatia în care OST este notificat în scris de catre u n utilizator SNT
care preia gazele naturale printr-un SRMP, în legatura cu functionarea defectuoasa a
unui sistem de masurare amplasat în acel SRMP, acesta are urmatoarele obligatii:
a) sa se deplaseze la SRMP -ul în care este amplasat sistemul de masurare, în termen
de maximum 3 zile lucratoare de la primirea notificarii scrise în vederea stabilirii,
dupa caz:
1. a cauzelor care au determinat functionarea defectuoasa a sistemului de
masurare, în cazul în care defectiunea a fost remediata cu prilejul acestei
deplasari
2. a datei la care se va face verificarea metrologica a sistemului de masurare;
termenul maxim pentru realizarea acestei verificari este de:
- 15 zile lucratoare, pentru sistemele de masurare care pentru verificarea
metrologica, trebuie demontate si transp ortate la un laborator.
- 5 zile lucratoare, pentru sistemele de masurare care se verifica la locul
de functionare.
b) sa comunice reclamantului actiunile precizate la lit. a), datele de desfasurare ale
acestora precum si invitatia pentru a participa la aceste actiuni
(2) În situatia în care în urma verificarii metrologice a sistemului de masurare, se
constata ca reclamatia utilizatorului a fost justificata, OST are obligatia sa suporte
cheltuielile aferente verificarii metrologice si sa recalculeze conform rez ultatului
verificarii, volumul de gaze naturale predate în intervalul de timp cuprins între data
semnarii ultimului proces verbal de predare preluare a cantitatilor de gaze naturale si
data reclamatiei. Nu se iau în considerare reclamatii cu privire la volumele de gaze
naturale, pentru care partile au semnat un proces verbal de predare -primire.
(3) În situatia în care în urma verificarii metrologice a sistemului de masurare, se
constata ca reclamatia utilizatorului a fost nejustificata, acesta are obligatia sa
suporte cheltuielile aferente verificarii metrologice.
IP 7- Rezolvarea sesizarilor referitoare la integritatea si functionarea SNT în
conditii de siguranta
Art. 11. (1) Pentru rezolvarea sesizarilor referitoare la integritatea si functionarea
SNT în conditii de siguranta OST are obligatia de a întocmi un set de proceduri de
lucru care sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) actiunile care trebuiesc întreprinse, în functie de natura sesizarii, astfel încât sa
se asigure mentinerea prestarii serviciului la parametrii maximi posibili tinând
cont de situatia data;
b) termenul maxim de interventie;
c) desemnarea compartimentelor responsabile de rezolvarea situatiei.
(2) În situatia în care OST este sesizat în legatura cu aparitia unor defectiuni sau cu
privire la actiunile unor terti de natura a pune în pericol integritatea SNT si
functionarea acestuia în conditii de siguranta, persoanele din cadrul
compartimentelor desemnate conform alin. (1) lit.c) au obligatia de a a se deplasa la
fata locului în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul
preluarii sesizarii.
(3) OST are obligatia de a îndeplini cerinta precizata la alin. (1) în termen de cel
mult 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentului act normativ, iar cerinte le
precizate la alin. (2) în procentul prevazut în Anexa nr. 1. Procentul reprezinta
raportul dintre numarul de sesizari la care deplasarea s-a realizat într-un termen mai
mic de 6 ore si numarul total de sesizari.
IP 8- Obligatiile OST de informare a so licitantilor/utilizatorilor, decurgând din
alte reglementari
Art. 12. (1) OST are obligatia de a respecta cerintele referitoare la punerea la
dispozitie catre solicitanti/utilizatori a informatiilor necesare acestora, în
conformitate cu prevederile altor acte normative privind serviciul.
(2) OST are obligatia de a îndeplini cerinta precizata în alin. (1) cel putin în
procentul prevazut în Anexa nr. 1. Procentul va indica raportul dintre numarul de
solicitanti/utilizatori SNT informati efectiv si numarul de solicitanti/utilizatori SNT
care au solicitat informatii.
IP 9-Informatii privind indicatorii de performanta
Art. 13. (1) Pâna cel târziu la data de 1 martie a fiecarui an, OST are obligatia de a
întocmi o situatie privind indicatorii de performanta prevazuti în prezentul act
normativ.
(2) OST, pentru îndeplinirea prevederilor de la alin.(1) are urmatoarele obligatii:
(a) sa transmita aceasta situatie catre ANRGN;
(b) sa publice aceasta situatie pe pagina de internet a societatii;
(3) In cel mult 30 de zile de la intrarea in vigoare a Standardului de performanta
pentru serviciul de transport, precum si a modificarilor si completarilor ulterioare,
OST are obligatia sa publice pe pagina de internet a societatii actul normativ însotit
de clarificari pentru utilizatori în legatura cu drepturile acestora conferite prin
standard.
IP 10 -Tel Verde pentru solicitanti/utilizatori SNT
Art. 14. (1) OST are obligatia de a pune la dispozitia solicitantilor/utilizatorilor, un
numar de telefon de urgenta netaxabil, acce sibil 24 de ore din 24, pentru preluarea
problemelor acestora .
(2) OST are obligatia sa raporteze catre ANRGN anual urmatoarele informatii:
numarul total de apeluri primite la numarul de urgenta, numarul de apeluri aferente
categoriilor de probleme semnala te si, dupa caz, modul de solutionare a problemelor
semnalate de apelant.
SECTIUNEA 2. Siguranta prestarii serviciului
IP 11 -Indicatori de siguranta
Art. 15. (1) Indicatorii de siguranta stabiliti pentru activitatea OST sunt:
(a) procentul anual de retea supusa controlului cu aparate pentru detectarea
pierderilor de gaze, calculat pe baza formulei:
LRA
RCA = × 100
L RC
LRC este lungimea de retea supusa controlului în anul de referinta, exprimata în
kilometri; aceasta se calculeaza prin însumarea lungimilor de retea verificate
periodic conform normelor tehnice în vigoare.
LRA este lungimea de retea activa la data de 31 decembrie a anului anterior anului de
referinta, exprimata în kilometri.
(b) numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze localizate pe un
kilometru de retea verificata (NAP), calculat pe baza formulei:
NP
NAP =
L RA

NP este numarul total de defecte care genereaza pierderi de gaze localizate pe


parcursul anului de referinta, în urma controalelor planificate, cu exceptia defectelor
cauzate de actiuni ale tertilor. Remedierea defectelor se realizeaza în conformitate
cu prevederile normelor tehnice în vigoare.
(c) numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze identificate ca urmare
a sesizarilor unor terti p e un kilometru de retea activa (NAPT), se calculeaza pe
baza formulei:
NPT
NAPT =
LRA

NPT este numarul total de defecte care genereaza pierderi de gaze în retea,
localizate pe parcursul anului de referinta, semnalate de terti, cu exceptia defectelor
cauzate conductelor prin deteriorari produse de terti;
(d) numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze cauzate de
actiunea unor terti pe un kilometru de retea activa (NAD T), se calculeaza pe baza
formulei:
NDT
NADT =
L RA

NDT este numarul total de defecte care genereaza pierderi de gaze în retea, cauzate
de actiunea unor terti pe parcursul anului de referinta;
(2) Pentru realizarea serviciului, OST are obligatia de a-si desfasura activitatea
astfel încât indicatorii de siguranta calculati conform lit. (a), (b) si (c) sa se situeze
sub valorile precizate în Anexa nr. 1.
CAPITOLUL III. RECLAMATII
Art.16 (1) Solicitantii/utilizatorii SNT au dreptul sa adreseze OST reclamatii în
legatura cu nerespectarea, de catre acesta a obligatiilor care îi revin conform
prevederilor standardului de performanta.
(2) Reclamatia poate fi depusa în termen de maximum 30 de zile de la data la care
solicitantul/utilizatorul considera ca OST nu si-a îndeplinit sarcinile care îi revin
conform standardului de performanta.
(3) În formularea reclamatiei, solicitantii/utilizatorii SNT nu au obligatia de a indica
articolele din actele normative în care sunt precizate obligatiile OST, care
solicitantii/utilizatorii considera ca nu au fost îndeplinite.
Art. 17Pentru rezolvarea reclamatiilor, OST are urmatoarele obligatii:
a) sa mentina un registru cu regim special în care sunt înregistrate aceste reclamatii.
b) sa verifice, inclusiv prin constatarea la fata locului, aspectele semnalate în
reclamatie, si sa contacteze reclamantul, daca este necesar pentru obtinerea unor
informatii suplimentare;
c) sa comunice, în termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii
reclamatiei, un raspuns reclamantului, prin care, dupa caz:
1. sa admita ca reclamatia a fost justificata si sa ia masuri în regim de
urgenta pentru îndeplinirea obligatiilor;
2. sa respinga reclamatia, justificând precis cauzele respingerii.
Art.18. (1) Solicitantul/utilizatorul SNT are dreptul de a adresa ANRGN reclamatii
în legatura cu nerespectarea, de catre OST a obligatiilor care revin acestuia conform
prevederilor standardului de performanta.
(2) Reclamatia poate fi depusa în termen de maximum 60 de zile de la data la care
solicitantul/utilizatorul considera ca OST nu si-a îndeplinit sarcinile care îi revin
conform standardului de performanta.
(3) Pentru analiza situatiei precizate la alin. (1) ANRGN are urmatoarele obligatii:
a) sa verifice, inclusiv prin constatarea la fata locului, aspectele semnalate în
reclamatie, si sa contacteze reclamantul si/sau OST, daca este necesar pentru
obtinerea unor informatii suplimentare;
b) sa comunice reclamantului si OST, in termen de cel mult 30 zile de la data
înregistrarii reclamatiei, un raspuns prin care, dupa caz:
1. sa admita ca reclamatia a fost justificata si sa impuna OST un termen de
realizare a obligatiilor care îi revin;
2. sa respinga reclamatia, justificând precis cauzele respingerii.
CAPITOLUL IV. DISPOZITII FINALE
Art. 19. Pentru preluarea sesizarilor si reclamatiilor solicitantilor/utilizatorilor SNT,
OST are obligatia de a asigura functionarea cel putin a unui centru de relatii cu
clientii si a unui serviciu telefonic permanent.
Art. 20. (1) OST are obligatia de a raporta anual catre ANRGN nivelul de realizare
a indicatorilor de performanta conform Anexei nr. 2.
(2) Anexa nr. 2 se completeaza de catre OST si se transmite la ANRGN, în scris si
în format electronic, la termenele precizate.
Art. 21. ANRGN are obligatia sa publice pe pagina proprie de internet datele
transmise de catre OST în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii
informatiilor.
Art. 22. Toate cererile, sesizarile, reclamatiile, notificarile, rapoartele si orice alte
comunicari prevazute în prezentul act normativ se transmit la sediul destinatarului în
scris si se vor considera primite de destinatar:
(a) la data predarii, daca sunt transmise personal sau prin curier, la adresa
corespunzatoare sub semnatura de primire;
(b) la data primirii de catre destinatar sau a refuzului de primire din partea acestuia,
daca sunt expediate prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
(c) la data generarii raportului afirmativ de primire a documentelor, în cazul
expedierii prin fax sau posta electronica.
Art. 23. OST are obligatia de a-si organiza activitatea, astfel încât în situatia unor
întreruperi planificate sau neplanificate, reluarea serviciului sa se realizeze cât mai
urgent posibil.
Art. 24. ANRGN are dreptul de a aplica amenzi conform art. 109 punctul 15 si art.
110 alin. 2 lit. (d) din Legea gazelor nr. 351/2004 cu modificarile si completarile
ulterioare în cazul în care constata nerespectarea de catre OST a prevederilor
standardului de performanta.
Art. 25. Anexele nr. 1-2 fac parte integranta din prezentul act normativ.
Art. 26. (1) Prevederile art. nr. 5, 6, si 7 se aplica pentru procedurile de acces
demarate dupa data intrarii în vigoare a prezentului act normativ.
(2) Prezentul Standard de performanta intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
Anexa nr. 1 la Standardul de performanta pentru serviciul de transport
Obiective aplicabile pentru anumiti indicatori de performanta

Indicatorul de performanta (nr. articolului) Obiectiv


IP1 - Rezolvarea solicitarilor de acces în vederea racordarii la 98%
SNT (art. 5)
IP2 – Realizarea instalatiei de racordare la SNT a solicitantilor 98%
de acces (art. 6 lit. (a) si (b))
IP4 - Informarea cu privire la reluarea prestarii serviciului 95%
(art 8 (1) lit. (a) si (b))
IP5 - Notificarea întreruperilor planificate în prestarea 98%
serviciului si reluarea acestuia (art. 9. (1))
IP6 - Rezolvarea reclamatiilor utilizatorilor SNT referitoare la 100%
masurarea gazelor naturale (art. 10 (1) lit. (a) si (b))
IP 7 - Rezolvarea sesizarilor referitoare la integritatea si 95%
functionarea SNT în conditii de siguranta (art. 11 alin. (2))
IP 8 - Obligatiile OST de informare a 95%
solicitantilor/utilizatorilor, decurgând din alte reglementari ale
ANRGN (art. 12)
IP 11 -Indicatori de siguranta (art. 15 (1) lit. (a)) (*)
(art. 15 (1) lit. (b)) (*)
(art. 15 (1) lit. (c)) (*)

(*) Valorile indicatorilor de siguranta IP11 se vor stabili în termen de un an de zile


de la data intrarii în vigoare a prezentului act normativ.
Anexa nr. 2 la Standardul de performanta pentru serviciul de transport
Modele de raportare
Indicatorul de performanta (nr. articolului) Obiectiv Realizat
IP1 - Rezolvarea solicitarilor de acces în vederea racordarii 98%
la SNT (art. 5)
IP2 – Realizarea instalatiei de racordare la SNT a 98%
solicitantilor de acces (art. 6 lit. (a) si (b))
IP4 - Informarea cu privire la reluarea prestarii serviciului 95%
(art 8 (1) lit. (a) si (b))
IP5 - Notificarea întreruperilor planificate în prestarea 100%
serviciului si reluarea acestuia (art. 9. (1))
IP6 - Rezolvarea reclamatiilor utilizatorilor SNT 98%
referitoare la masurarea gazelor naturale (art. 10 (1) lit. (a)
si (b))
IP 7 - Rezolvarea sesizarilor referitoare la integritatea si 95%
functionarea SNT în conditii de siguranta (art. 11 alin. (2))
IP 8 - Obligatiile OST de informare a 95%
solicitantilor/utilizatorilor, decurgând din alte reglementari
ale ANRGN (art. 12)
IP 11 -Indicatori de siguranta (art. 15 (1) lit. (a)) (*)
(art. 15 (1) lit. (b)) (*)
(art. 15 (1) lit. (c)) (*)

(*) Valorile indicatorilor de siguranta IP11 se vor stabili în termen de un an de zile


de la data intrarii în vigoare a prezentului act normativ.

Director General,
..........................
L.S.

Data: ....................