Sunteți pe pagina 1din 853

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI

Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul proiectului
„Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

STUDIU PRIVIND INTRODUCEREA UNUI SISTEM UNITAR ACTUALIZAT DE


PROCEDURI OPERAȚIONALE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII
MANAGEMENTULUI LA NIVELUL C.N.P.P. ȘI AL INSTITUȚIILOR DIN
SUBORDINE

MANUAL DE PROCEDURI AL SISTEMULUI DE PENSII PUBLICE DEZVOLTAT ÎN CADRUL


C.N.P.P. ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE

- CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE -

- Volumul 2, Partea I -
2014

               
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Cuprins

1 Proceduri de lucru Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și Alte Drepturi


Prevăzute de Legi Speciale
Procedura privind activitatea de întocmire proiecte de acte normative…………………. 3
Procedura privind activitatea de elaborare răspunsuri la petițiile persoanelor juridice
sau fizice din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice ………………………………….. 24
Procedura privind activitatea de îndrumare si coordonare din cadrul Casei Naționale
de Pensii Publice ……………………………………………………………………………. 44
Procedura privind activitatea de întocmire a răspunsurilor la întrebările și interpelările
adresate MMFPSPV din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice …………………….. 64
Procedura privind activitatea de avizare sau de formulare de puncte de vedere, la
proiectele de acte normative elaborate de către alte ministere sau initiațiative
legislative parlamentare din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice ………………… 84
Procedura privind elaborarea notelor tehnice către CTP/ CSP …………………………. 104

2 Proceduri de lucru Serviciul Control Prestații


Procedura privind efectuarea controalelor tematice asupra oricărui domeniu de
activitate din instituțiile subordonate din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice…… 127
Procedura privind efectuarea controalelor asupra activității direcțiilor stabiliri și plăți
prestații din cadrul Caselor Teritoriale de Pensii Publice………………………………….. 142

3 Proceduri de lucru Serviciul Specializat Comisia Centrală de Contestații


Procedura privind activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva
deciziilor de pensie emise in baza Legii nr. 263/2010 de către Serviciul Specializat
Comisia Centrală de Contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice…………. 175

4 Proceduri de lucru Direcția Generală Accidente de Muncă și Boli Profesionale


Procedura privind monitorizarea aplicațiilor informatice, gestionarea datelor transmise,
corectarea erorilor si retransmiterea acestora …………………………………………….. 195
Procedura privind monitorizarea aplicațiilor informatice, gestionarea datelor transmise,
corectarea erorilor si retransmiterea acestora …………………………………………….. 212
Procedura privind desfășurarea activității de aplicare a Regulamentelor europene
pentru coordonarea sistemelor de securitate socială a lucrătorilor migranţi în domeniul
accidente de muncă și boli profesionale …………………………………………………… 230
Procedura privind activitatea de îndrumare metodologică referitoare la acordarea
prestațiilor din cadrul sistemului de asigurare la accidente de muncă și boli
profesionale …………………………………………………………………………………... 322

               
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Procedura privind analiza și propunerea de acte normative în domeniul accidente de


muncă și boli profesionale …………………………………………………………………... 360
Procedura privind gestionarea riscurilor in domeniul accidentelor de muncă si boli
profesionale in scopul prevenirii acestora ………………………………………………… 372
Procedura privind analiza indicatorilor statistici anuali caracteristici activității AMBP in
vederea fundamentării capitolului destinat acestui sistem din BASS precum si pentru
analiza anuala a indicatorilor care generează cotele de contribuții …………………….. 444
Procedura privind analiza pensiilor de invaliditate si urmaș având cauza accidentul de
munca sau boala profesionala …………………………………………………………........ 460
Procedură privind preluarea cererilor din portalul CNPP prin intermediul aplicației
Orizont - AMBP nivel central ……………………………………………………………….. 473

5 Proceduri de lucru Direcția Management Resurse Umane


Procedura pentru elaborarea fisei postului pentru funcționarii publici ………………….. 487
Procedură privind formarea profesională a personalului din cadrul CNPP și a unităților
subordonate …………………………………………………………………………………... 502
Procedură privind organizarea concursului de recrutare a funcționarilor publici, potrivit
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, pentru probarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările
ulterioare ………………………………………………………………………………………. 530
Procedura privind dosarul profesional al funcționarilor publici ………………………….. 580
Procedură privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru directorii
executivi și directorii executivi adjuncți ai Caselor Teritoriale de Pensii ………………... 607
Procedura privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului
din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice ……………………………………………... 634
Procedură privind evidența concediilor in cadrul CNPP …………………………………. 688

6 Proceduri de lucru Direcția Comunicare și Relații Publice


Procedura privind activitatea de relații cu publicul din cadrul Casei Naționale de Pensii
Publice ………………………………………………………………………………………… 721
Procedura privind activitatea de soluționare a solicitărilor de informații publice din
cadrul Casei Naționale de Pensii Publice …………………………………………………. 736
Procedura privind activitatea de formulare a răspunsului la întrebările și interpelările
adresate MMFPSPV, transmise din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice ………. 758
Procedura privind activitatea de Registratură Generală din cadrul Casei Naționale de
Pensii Publice ………………………………………………………………………………... 772
Procedura privind activitatea de relații cu mass-media din cadrul Casei Naționale de
Pensii Publice ………………………………………………………………………………... 796
Procedura privind activitatea de soluționare a petițiilor din cadrul Casei Naționale de
Pensii Publice ……………………………………………………………………………….... 808
Procedură privind întrunirea Consiliului de Administrație ………………………………… 824

               
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

7 Proceduri de lucru Direcția Relații Internaționale


Procedura privind realizarea, de către Direcția Relații Internaționale, a activităților ce
decurg din rolul CNPP de instituție competentă în determinarea legislației aplicabile
lucrătorilor migranţi, în aplicarea regulamentelor europene în vigoare și a acordurilor
bilaterale de securitate socială la care România este parte …………………………….. 845
Procedura privind activitatea de coordonare, monitorizare și îndrumare a Caselor
Teritoriale de Pensii în domeniul pensiilor internaționale ………………………………... 878
Procedura privind instrumentarea dosarelor de pensie la nivelul Direcției Relații
Internaționale din cadrul CNPP, în calitate de organism de legătură în materie de
pensii, în aplicarea regulamentelor europene în domeniul coordonării sistemelor de
securitate socială, a acordurilor bilaterale de securitate socială, respectiv a convențiilor
de reciprocitate ……………………………………………………………………………….. 906
Procedura privind participarea la activitățile instituțiilor Uniunii Europene în ceea ce
privește crearea și actualizarea cadrului legislativ și procedural în domeniul propriu de
competență ……………………………………………………………………………………. 934
Procedura privind desfășurarea activităților de negociere a instrumentelor juridice
bilaterale în domeniul propriu de competență și colaborare cu instituțiile de asigurări
sociale din străinătate și cu organizații internaționale ……………………………………. 954
Procedura privind activitatea de soluționare a petițiilor, precum și activitatea de
redirecționare a documentelor europene, respectiv emise în aplicarea instrumentelor
juridice bilaterale, care exced sfera de competență a Direcției Relații Internaționale ... 976
Procedura privind desfășurarea activității de relații cu publicul a Direcției Relații
Internaționale din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice …………………………….. 1000
Procedura privind îndeplinirea formalităților necesare efectuării deplasărilor externe și
a activității de protocol internațional ………………………………………………………… 1016
Procedura privind activitățile derulate de către Direcția Relații Internaționale cu privire
la serviciile de traducere și interpretare consecutivă și simultană ………………………. 1028
Procedura privind asigurarea asistenței de specialitate, de tip business, conform
competențelor Direcției Relații Internaționale, în vederea realizării, în viitor, a
schimbului electronic de date în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a
sistemelor de securitate socială …………………………………………………………….. 1050
Procedura privind prelucrarea cererii RO101 prin intermediul aplicației MERCUR ……. 1072
Procedura privind generarea rapoartelor prin intermediul aplicației MERCUR ………… 1102

8 Proceduri de lucru Direcția Informatică și Evidență Stagii de Cotizare


Proceduri de lucru aferente activităților generale
Procedura privind desfășurarea activității de realizare a programelor informatice
necesare susținerii activității de stabiliri pensii si alte drepturi de asigurări sociale … 1135
Procedura privind desfășurarea activității de realizare a programelor informatice
necesare susținerii activității de plăti pensii si alte drepturi de asigurări sociale ……… 1155

               
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Procedura privind desfășurarea activității de realizare a programelor informatice


necesare susținerii activității de evidență a contribuabililor ……………………………. 1187
Procedura privind desfășurarea activității de testare a aplicațiilor software
elaborate …………………………………………………………………………………….... 1203
Procedura privind desfășurarea activității de realizare și întreținere a aplicațiilor
privind contribuțiile, modulele necesare la nivel CNPP în susținerea activității de
evidență stagii de cotizare ………………………………………………………………….. 1215
Procedura privind activitățile efectuate pentru implementarea prevederilor actelor
normative referitoare la Pilonul I de pensii ………………………………………………... 1231
Procedura privind activitățile efectuate pentru implementarea prevederilor actelor
normative referitoare la Pilonului II de pensii in sarcina CNPP …………………………. 1249
Procedura privind elaborarea documentelor statistice referitoare la asigurații din
sistemul public (PILON I) și privat (PILON II) de pensii ………………………………….. 1285
Procedură privind actualizarea Registrelor naționale de evidență a persoanelor fizice/
juridice …………………………………………………………………................................. 1301
Procedura privind activitățile referitoare la schimbul de date intre CNPP si ANAF
pentru aplicarea OUG 125 si ordinului comun privind procedura de predare primire a
documentelor si informațiilor in vederea administrării de către Agenția Naționala de
Administrare Fiscala a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice
prevăzute la cap. II si III din titlul IX^2 al codului fiscal …………………………………… 1325
Procedura privind desfășurarea activităților necesare pentru identificarea
incompatibilităților prevăzute in Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice ………………………………………………………………………………………... 1355
Procedura privind activitățile de identificare a existenței în plată, in paralel, a acelorași
tipuri de dosare de pensii pentru același beneficiar - nivel central ……………………….. 1379
Procedura privind activitățile de implementare a Planului European de Distribuție de
Ajutoare - PEAD 2009, in conformitate cu prevederile HG nr. 600/13.05.2009 privind
stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenție
comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romania si
atribuțiile instituțiilor implicate in planul european, la nivelul DIESC si/sau DDP se obțin
anual (la solicitarea MMFPSPV) si se transmit tuturor caselor teritoriale de pensii
fișiere/ liste care conțin informațiile despre posibilii beneficiari de ajutoare
alimentare ……………………………………………………………………………………... 1395
Procedura privind generarea codului personal de asigurări sociale pentru lucrătorii
salariați, lucrătorii independenți și membri familiilor acestora care se deplasează în
cadrul comunității europene sau pentru beneficiarii de pensii/drepturi de asigurări
sociale care nu au atribuit, potrivit legii, un cod numeric personal …………………….. 1413
Procedura privind răspunsurile la solicitările adresate de executorii judecătorești ……. 1437
Procedura privind activitățile de obținere a fișierelor necesare pentru depunerea de
către CTP a declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului
pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – 112 - nivel central ………….. 1451

               
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Procedura privind activitățile de obținere a informațiilor pentru aplicarea prevederilor


Ordinului nr. 36 /17.01.2005 care completează Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare cu privire la impozitul pe venit, în speță,
impozitul pe venituri cu regim de reținere la sursa ……………………………………….. 1467
Procedura privind crearea și activarea conturilor de utilizatori ai portalului CNPP - nivel
central …………………………………………………………………………………............ 1483
Procedura privind activitățile efectuate pentru identificarea in vederea atragerii in
sistemul public de pensii a persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru asigurarea
obligatorie pe baza de declarație individuala de asigurare, precum si acțiunile
efectuate pentru monitorizarea acestor activități …………………………………………. 1501
Procedura privind activitățile efectuate pentru implementarea prevederilor actelor
normative referitoare la arhivarea electronică a carnetelor de muncă …………………. 1517
Procedura privind rezolvarea incidentelor in perioada de garanție si mentenanță in
materia arhivarii electronice a carnetelor de munca ……………………………………… 1545
Proceduri de lucru aferente sistemelor informatice
Procedură privind administrarea si configurarea aplicației DIAFIX …………………….. 1559
Procedură privind schimbul de date intre CNPP si DEPABD prin intermediul aplicației
DIAFIX ………………………………………………………………………………………... 1625
Procedură privind preluarea datelor de la Inspectoratul General pentru Imigrări prin
intermediul aplicației DIAFIX ………………………………………………………………… 1663
Procedură privind schimbul de date intre CNPP si ANOFM prin servicii web prin
intermediul aplicației DIAFIX ………………………………………………………………… 1699
Procedură privind schimbul de date intre CNPP si Inspecția Muncii prin intermediul
aplicației DIAFIX ……………………………………………………………………………… 1719
Procedură privind schimbul de date intre ANPIS si CNPP prin intermediul aplicației
DIAFIX ……………………………………………………………………………………….... 1763
Procedură privind schimbul de date intre CNPP si CNAS prin intermediul aplicației
DIAFIX ……………………………………………………………………………………….... 1799
Procedură privind transmiterea datelor către INSSE prin intermediul aplicației
DIAFIX…………………………………………………………………………………………. 1825
Procedură privind schimbul de date intre CNPP si ASF Sectorul Pensii Private prin
intermediul aplicației DIAFIX ………………………………………………………………... 1853
Procedură privind preluarea de la ANAF prin intermediul aplicației DIAFIX a datelor
privind persoanele fizice obligate sa se asigure la sistemul public de pensii ………….. 1905
Procedură privind preluarea informațiilor despre declarațiile unice 112 de la ANAF prin
intermediul aplicației DIAFIX ………………………………………………………………... 1939
Procedură privind transmiterea către ANAF prin intermediul aplicației DIAFIX a
informațiilor privind viramentele la Pilonul II de pensii ……………………………………. 1971
Procedură privind transmiterea datelor despre pensionari către ANAF prin servicii web
prin intermediul aplicației DIAFIX …………………………………………………………... 1995

               
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Procedură privind schimbul de date intre CNPP si administratorii fondurilor de pensii


private prin intermediul aplicației DIAFIX ………………………………………………….. 2011
Procedura privind administrarea si configurarea aplicației Orizont – EPBAS …………. 2057
Procedura privind desfășurarea activității de realizare a programelor informatice
necesare migrării in EPBAS a bazelor de date Visual Fox aferente dosarelor de pensii
si alte drepturi de asigurări sociale …………………………………………………………. 2097
Procedura privind activitățile necesare certificării stagiului de cotizare și punctajului
realizat în sistemul public de pensii ………………………………………………………… 2115

9 Proceduri de lucru Direcția Economica si Execuție Bugetară


Procedura privind activitatea de organizare si exercitare a vizei de control financiar
preventiv propriu ……………………………………………………………………………... 2143
Procedura privind achiziții publice de produse, servicii sau lucrări prin ACHIZITIE
DIRECTA …………………………………………………………………………………….... 2171
Procedura privind parcurgerea fazelor ALOP……………………………………………… 2187
Procedura privind achiziții publice de produse, servicii sau lucrări prin CERERE DE
OFERTA ……………………………………………………………………………………..... 2225
Procedura privind decontarea biletelor de tratament …………………………………….. 2251
Procedura privind achiziții publice de produse, servicii sau lucrări prin LICITATIE
DESCHISA ……………………………………………………………………………………. 2271
Procedura privind achiziții publice de produse, servicii sau lucrări prin NEGOCIERE
FARA PUBLICAREA UNUI ANUNT ……………………………………………………….. 2297
Procedura privind activitatea de casare, declasare, scoatere din funcțiune si
valorificare a bunurilor sau materialelor rezultate ………………………………………… 2321
Procedura privind arhivarea, păstrarea si reconstituirea documentelor ………………… 2343
Procedura privind organizarea contabilității bunurilor materiale ………………………… 2365
Procedura privind încasările/ plățile efectuate prin casieria unității …………………….. 2385
Procedura privind înregistrările în contabilitate a ordinelor de plată ……………………. 2403
Procedura privind situațiile financiare trimestriale si anuale la nivelul CNPP …………. 2423
Procedura privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli …………………………. 2457
Procedura privind modul de întocmire a registrelor de contabilitate si verificarea
corectitudinii înregistrărilor contabile ………………………………………………………. 2475
Procedura privind organizarea si desfășurarea activităților specifice controlului
financiar intern, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activități …………. 2493
Procedura privind achiziția de servicii de tratament balnear pe baza normelor
interne………………………………………………………………………………………….. 2535
Procedura privind urmărirea derulării contractelor pentru biletele de tratament ………. 2561
Procedura privind deschiderea si repartizarea creditelor bugetare ……………………… 2575
Procedura privind inventarierea patrimoniului …………………………………………….. 2629
Procedură privind aprobarea controlului financiar preventiv în teritoriu ………………… 2647

               
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Procedură privind întocmirea documentelor de plata a cheltuielilor si drepturilor de


personal ……………………………………………………………………………………….. 2664

10 Proceduri de lucru Direcția Documente de Plata


Procedura privind administrarea și gestionarea bazelor de date de plată a pensiilor din
sistemul unitar de pensii publice și a altor drepturi acordate în baza unor legi cu
caracter special - plăti lunare ………………………………………………………………... 2691
Procedura privind administrarea și gestionarea bazelor de date de plată a pensiilor din
sistemul unitar de pensii publice și a altor drepturi acordate în baza unor legi cu
caracter special - plăti restante ……………………………………………………………… 2715
Procedura privind administrarea și gestionarea bazelor de date de plată a pensiilor din
sistemul unitar de pensii publice și a altor drepturi acordate în baza unor legi cu
caracter special - pensii agricultori ………………………………………………………….. 2733
Procedura privind prelucrarea datelor pentru obținerea documentelor de plată a
pensiilor din sistemul unitar de pensii publice și a altor drepturi acordate în baza unor
legi cu caracter special - plăți lunare ……………………………………………………….. 2755
Procedura privind prelucrarea datelor pentru obținerea documentelor de plată a
pensiilor din sistemul unitar de pensii publice și a altor drepturi acordate în baza unor
legi cu caracter special - plăți restante …………………………………………………….. 2775
Procedura privind prelucrarea datelor pentru obținerea documentelor de plată a
pensiilor din sistemul unitar de pensii publice și a altor drepturi acordate în baza unor
legi cu caracter special - pensii agricultori …………………………………………………. 2789
Procedura privind tipărirea documentelor de plată a pensiilor din sistemul unitar de
pensii publice și a altor drepturi acordate în baza unor legi cu caracter special ……….. 2809
Procedura privind procesarea și transmiterea documentelor de plată a pensiilor din
sistemul unitar de pensii publice și a altor drepturi acordate în baza unor legi cu
caracter special - plăți lunare ……………………………………………………………….. 2829
Procedura privind procesarea și transmiterea documentelor de plată a pensiilor din
sistemul unitar de pensii publice și a altor drepturi acordate în baza unor legi cu
caracter special - plăți restante ……………………………………………………………… 2843
Procedura privind procesarea și transmiterea documentelor de plată a pensiilor din
sistemul unitar de pensii publice și a altor drepturi acordate în baza unor legi cu
caracter special - plăți pensii agricultori ……………………………………………………. 2855
Procedura privind administrarea si gestionarea bazelor de date de plata a drepturilor
veteranilor de război, văduvelor de război si urmașelor de veterani de război ………… 2869
Procedura privind prelucrarea datelor pentru obținerea documentelor de plata a
drepturilor veteranilor de război, văduvelor de război si urmașelor de veterani de
război ………………………………………………………………………………………….. 2883
Procedura privind tipărirea documentelor de plata a drepturilor veteranilor de război,
văduvelor de război si urmașelor de veterani de război ………………………………….. 2895

               
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Procedura privind procesarea si transmiterea documentelor de plata a drepturilor


veteranilor de război, văduvelor de război si urmașelor de veterani de război ………… 2907
Procedura privind prelucrarea datelor pentru obținerea documentelor de plata a
prestațiilor sociale - Indemnizații si stimulent creștere copil conform O.U.G. 111/2010,
O.U.G. 148/2005 privind susținerea familiei in vederea creșterii copilului, Legea
nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii ……………………………………………. 2921
Procedura privind prelucrarea datelor pentru obținerea documentelor de plata a
prestațiilor sociale - Legea 448/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap ……. 2939
Procedura privind prelucrarea datelor pentru obținerea documentelor de plata a
prestațiilor sociale - Ajutor social - Legea 416/2001 (VMG) ……………………………… 2955
Procedura privind prelucrarea datelor pentru obținerea documentelor de plata a
prestațiilor sociale (Tipul prestației (TP) :IH;AP;AS) - Indemnizația lunara de hrana HG
1177/2003; Alocațiile de plasament Legea nr. 272/2004; Alocațiile pentru susținerea
familiei Legea nr. 277/2010 …………………………………………………………………. 2971
Procedura privind tipărirea documentelor de plata a prestațiilor sociale ……………….. 2985
Procedura privind procesarea si transmiterea documentelor de plata a prestațiilor
sociale …………………………………………………………………………………………. 3003
Procedura privind tipărirea documentelor de plata a pensiilor BRC ……………………. 3017
Procedura privind prelucrarea datelor pentru obținerea situațiilor statistice de plată a
pensiilor din sistemul unitar de pensii publice și a altor drepturi acordate în baza unor
legi cu caracter special ………………………………………………………………………. 3027
Procedura privind prelucrarea datelor pentru obținerea datelor statistice de plata a
drepturilor veteranilor de război si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război…. 3049
Procedura privind prelucrarea datelor pentru obținerea situațiilor statistice de plata a
prestațiilor sociale ……………………………………………………………………………. 3061
Procedura privind transmiterea datelor si a informațiilor către instituții terțe, pe baza de
protocol ………………………………………………………………………………………... 3079

11 Proceduri de lucru Audit Public


Procedura privind desfășurarea activității de auditare a operațiunilor specifice Casei
Naționale de Pensii Publice …………………………………………………………………. 3091
Procedura privind desfășurarea activității de consiliere asigurata de auditorul public
intern …………………………………………………………………………………………... 3121
Procedura privind desfășurarea activității de planificare a misiunilor auditului public
intern din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice ………………………………………. 3133
Procedura privind desfășurarea activității de raportare a rezultatelor auditării interne .. 3147

12 Proceduri de lucru Serviciul Juridic si Contencios


Procedura privind constatarea si recuperarea creanțelor ………………………………… 3161
Procedura privind gestionarea litigiilor ……………………………………………………... 3254
Procedura privind acordarea avizului de legalitate ………………………………………... 3314

               
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Procedura privind punerea in executare a sentințelor civile si de dreptul muncii ………. 3346
Procedura privind întocmirea punctelor de vedere cu privire la problemele de drept
apărute în aplicarea legislație ……………………………………………………………….. 3356
Procedura privind constatarea si sancționarea contravențiilor conform Legii
263/2010……………………………………………………………………………………….. 3372

13 Proceduri de lucru Serviciul Proiecte, Studii si Analize


Procedura privind desfășurarea activității de evaluare a performantelor obținute de
către Casele Teritoriale de Pensii …………………………………………………………… 3389
Procedura privind elaborarea raportului de activitate al CNPP ………………………….. 3406
Procedura privind activitatea de statistica………………………………………………….. 3423
Procedură privind utilizarea aplicației informatice de colectare, transmitere, verificare
si raportare a indicatorilor de performanta ……………………………………………........ 3441

14 Proceduri de lucru Compartimentul sănătate si securitate in muncă


Procedură privind implementarea securității și sănătății în muncă ………………………. 3481
Procedură privind implementarea cerințelor pe linia apărării împotriva incendiilor …….. 3515

               
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

               
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PROCEDURI DE LUCRU
DIRECŢIA GENERALĂ ASIGURĂRI SOCIALE, PENSII ŞI ALTE DREPTURI
PREVĂZUTE DE LEGI SPECIALE

             
1/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

             
2/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare


Direcţia Generală Asigurări Sociale, Pensii şi Alte PO – 01 – DGASPADPLS
Drepturi Prevăzute de Legi Speciale Ediția 3
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE ÎNTOCMIRE


PROIECTE DE ACTE NORMATIVE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

             
3/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3

1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Stabilirea metodologiei de lucru proprie activităţii Direcţiei Pensii şi Direcţiei Asigurări Sociale şi Alte Drepturi
Prevăzute de Legi Speciale.

2. DOMENIU
Activitatea prin care se întocmesc proiecte de acte normative, precum şi proiecte de instrucţiuni/norme tehnice/
norme metodologice de aplicare a actelor normative.

Scopul activităţii:
Elaborarea proiectelor de acte normative, precum şi a proiectelor de instrucţiuni/norme tehnice/norme metodologice
de aplicare a actelor normative, obligaţie care rezultă fie din lege, fie din atribuţiile ce revin CNPP, în vederea
clarificării unor prevederi legale, în scopul aplicării, în mod unitar, de către casele teritoriale de pensii/casele de pensii
sectoriale sau de către contibuabili, a legislaţiei din domeniul de competenţă.

Principiile care guvernează activitatea:


 legalitate;
 operativitate;
 profesionalism;
 onestitate.

Activitatea se desfășoară în cadrul următoarelor entități:


 Direcţia Pensii şi Direcţia Asigurări Sociale şi Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale;
 Direcţia/Serviciul/Compartimentul a cărui activitate este vizată de actul normativ.

Procedura se aplică de către:


 toți funcţionarii publici de execuţie şi de conducere, precum şi personalul contractual.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

             
4/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 544 din 18 decembrie 2003 pentru scutirea de la plata a unor debite către bugetul asigurărilor
sociale de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgență nr. 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea,
gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si
vaduvelor de razboi, cu modificările şi completările ulterioare;
 Decret-Lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 109 din 3 mai 2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor
interpreţi sau executanţi din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru
modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor
de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor
de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgență nr. 221 din 24 noiembrie 2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 452 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind
pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și
completările ulterioare;

             
5/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3

 Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, republicata in temeiul art.V din Legea nr. 40 din 2011, cu
modificările și completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgență nr. 67 din 10 iulie 2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din
sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 42 din 18 decembrie 1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor
acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată;
 Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de
suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 411 din 18 octombrie 2004 privind fondurile de pensii administrate privat cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 7 din 11 ianuarie 2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia
civila din Romania;
 Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului
diplomatic si consular;
 Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 95 din 14 aprilie 2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă
din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată;
 Legea nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu
modificările si completările ulterioare;

             
6/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3

 Legea nr. 8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea ajutorului lunar pentru pensionării sistemului public de
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 119 din 30 iunie 2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 Legea nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;
 Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale;
 Decretul nr. 215/1977 cu privire la încadrarea personalului muncitor în grupele I, II sau III de muncă;
 Decret - Lege nr. 114 din 30 martie 1990 privind încadrarea unor categorii de salariaţi în grupele I şi II de
munca;
 Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 59 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul
pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul
pensiilor.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.025 din 28 august 2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a
persoanelor în locuri de munca în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.114 din 10 octombrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care
au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 Hotărârea Guvernului nr. 290 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Hotărârea Parlamentului nr. 2 din 30 mai 2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de aplicare a
prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al
senatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

             
7/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3

 Hotărârea Guvernului nr. 1.469 din 24 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor
interpreţi sau executanţi din România;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.650 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionării sistemului public de pensii, membri ai
uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.412 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii recunoştinţei fata de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din
decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 2.403/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.217 din 14 octombrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor art. 13 alin. 3 si 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi
ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 127 din 14 februarie 2002 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive
etnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 69 din 23 ianuarie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor;
 Hotărârea Guvernului nr. 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria minieră
publicată în Buletin de Informaţii nr. 9 din 10 ianuarie 1991;
 Hotărârea Guvernului nr. 407/1990, privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor din unităţile
de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare;
 Hotărârea Guvernului nr. 478/1990, privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale din
Întreprinderea “Acumulatorul Bucureşti” şi Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de acumulatori)
Bistriţa ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, precum şi condiţiile de
pensionare;
 Hotărârea Guvernului nr. 559/1990, privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimică şi
petrochimică;

             
8/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3

 Hotărârea Guvernului nr. 481/1990 privind încadrarea personalului în grupele I şi II de muncă de la locurile
de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite apărute după anul 1969 în unităţile Ministerului Industriei
Metalurgice;
 Hotărârea Guvernului nr. 647/1990, privind acordarea unor drepturi personalului din unităţile suordonate
Ministerului Industriei Uşoare;
 Hotărârea Guvernului nr. 671/1990, privind încadrarea în grupa I de muncă în vederea pensionării
personalului existent la IREMOAS Bucureşti în cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanică;
 Hotărârea Guvernului nr. 1223/1990, privind încadrarea în grupa II de muncă, în vederea pensionării, a unor
locuri de muncă sau activităţi din construcţii-montaj;
 Hotărârea Guvernului nr. 406/1991, privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal din
Combinatul de Metalurgie Neferoasă Copşa Mică, Întreprinderea de Metalurgie Neferoasă Firiza şi
Întreprinderea “Neferal” Bucureşti ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, precum
şi condiţiile de pensionare;
 Hotărârea Guvernului nr. 620/1992, privind încadrarea în grupele I şi II de muncă, în vederea pensionării, a
unor lucrători din activitatea de exploatare şi transport forestier;
 Hotărârea Guvernului nr. 512/P.R. din 10 februarie1990, privind stabilirea unor drepturi pentru personalul din
cadrul Combinatului metalurgic de metale neferoase Copşa Mică;
 Hotărârea Guvernului nr. 456 din 28 aprilie 1990, privind acordarea unor drepturi personalului din industria
chimică şi petrochimică;
 Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în
condiţii deosebite, s-au considerat ca fiind în condiţii deosebite;
 Hotărârea Guvernului nr. 246/07.03.2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor
de muncă în condiţii deosebite;
 Hotărârea Guvernului nr. 737 din 21 iulie 2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de
serviciu prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 Hotărârea Guvernului nr. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, si ale Legii nr. 47/1992 privind
organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, referitoare la pensiile de serviciu si la
acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani.

             
9/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Ordinul nr. 97 din 1 aprilie 2003 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru decontarea biletelor speciale de
călătorie gratuita cu mijloacele de transport auto şi fluviale, acordate în baza prevederilor Decretului-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de
la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordin nr. 1064 din 23 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 223/2007 privind Statutul persoanalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din
Romania;
 Instrucțiunile 1040/1967 pentru aplicarea Legii nr.27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi
pensia suplimentară;
 Ordinul MM nr. 59/1969 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul MM nr. 105/1976 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul MM nr. 210/1977 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.O.S nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu
condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.O.S nr.50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu
condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, completat cu avizele
ulterioare;
 Ordinul M.M.O.S nr.125/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale
cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada
lucrată după 1 martie 1990, forma iniţială şi cea completată cu avizele ulterioare;
 Ordinul nr. 2120/662/1999 - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii, privind încadrarea
în grupa II de muncă a unor locuri de muncă şi activităţi din cadrul S.C. AEROSTAR S.A. Bacău;

             
10/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3

 Ordinul nr. 253/1M/7503 din 07 august 1995 - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii,
privind precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite din
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.S.S. nr. 352/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 261/2001
privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite;
 Ordinul nr. 550/ 2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Decizii ale Curţii Constituţionale;
 Statutul CNPP;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNPP;
 Regulamentul intern al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fişele posturilor, aprobate de conducerea CNPP;
 Etc.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiţii:
Contribuabili = Persoanele fizice şi juridice obligate de lege să contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat;
Beneficiari = Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii, persoane juridice şi instituţii şi autorităţi publice
ale statului.
Petiţii = Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta
electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o adresează CNPP sau altor instituţii şi
autorităţi ale statului. Sunt asimilate petiţiilor şi solicitările scrise, prezentate în cadrul audienţelor acordate de
Preşedintele CNPP, Secretarul general sau directorii direcţiilor de specialitate din cadrul CNPP, după caz.
Case teritoriale de pensii = Casele Judeţene de Pensii şi Casa de Pensii a municipiului Bucureşti;
Case locale de pensii = Casele locale de pensii ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi celelalte case locale
de pensii din judeţele în care acestea au fost înfiinţate;
Case de pensii sectoriale = Casele de pensii care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii;

             
11/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3

Direcţii = Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, a căror înfiinţare a fost aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Compartimente = Compartimentele de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, a căror
înfiinţare a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de
Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Conducerea CNPP = Preşedinte, Consiliu de Administraţie, Secretar General;

Abrevieri:
CNPP = Casa Naţională de Pensii Publice;
DGASPADPLS = Direcţia Generală Asigurări Sociale, Pensii şi Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale din
cadrul CNPP;
MMFPSPV = Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice;
CPS = Case de pensii sectoriale;
R = Redactare;
T = Transmitere;
P = Primire;
M = Modificare;
Î = Întocmire;
V = Verificare;
Av = Avizare;
A = Aprobare;
P DGASPADPLS = Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul DGASPADPLS.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Activitatea comportă următoarele caracteristici:
 respectarea întocmai a normei juridice de bază, fără derogare de la aceasta;
 reglementarea modalităţilor de transpunere în practică a prevederilor legale;
 asigurarea aplicării unitare a legislaţiei;
 respectarea normelor legale în vigoare privind tehnica legislativă;

             
12/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3

 fundamentarea actului justificativ, cu respectarea principiilor transparenţei decizionale, precum şi cu


cele, după caz, ale normelor europene.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Proiecte de acte normative – au următoarea structură:
 titlu;
 preambul;
 clauza de adoptare;
 dispoziţii generale;
 dispoziţii de conţinut;
 dispoziţii finale şi tranzitorii;
 anexe;
 formula de atestare a autenticităţii actului.

Proiecte de instrucţiuni, norme tehnice, norme metodologice - au o structură similară cu proiectele


de acte normative.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Directorul Conducerea
Document P DGASPADPLS
Crt. DGASPADPLS CNPP
1. Proiecte de acte normative R/T/P/M P / V / Av P/A
2. Proiecte de instrucţiuni, norme
R/T/P/M P / V / Av P/A
tehnice, norme metodologice

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar personalului de specialitate;
 legislaţia din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale;
 mobilier pentru păstrarea legislaţiei;
 calculator legat în reţeaua naţională, imprimantă;

             
13/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3

 fax, copiator, linie telefonică;


 rechizite de folosinţă curentă;
 climat ambiental situat la parametrii optimi (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot,
etc.).

5.3.2.Resurse umane
 funcţionarii publici din cadrul serviciului, compartimentului, direcţiei, cu sarcini în domeniul de
reglementare;
 şeful serviciului;
 directorii;
 directorul general;
 personalul de conducere şi execuţie din celelalte direcţii, servicii, compartimente, din cadrul CNPP
(după caz).

5.3.3.Resurse financiare
 Salarii

6. MODUL DE LUCRU

Etape

Etapa I:
a) Analizarea cadrului legal existent;
b) Identificarea normelor care necesită modificări/clarificări;
c) Identificarea soluţiilor de reglementare;
d) Consultarea, după caz, a unor specialişti din alte servicii/direcţii din cadrul CNPP, respectiv din cadrul unor
case teritoriale de pensii;
e) Alegerea soluţiei optime;
f) Redactarea textului;
g) Înaintarea textului redactat conducerii direcţiei/direcţiei generale.

             
14/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3

Etapa II:
h) Analizarea şi evaluarea proiectului de către conducerea direcţiei/direcţiei generale;
i) Stabilirea formei finale, la nivelul direcţiei/direcţiei generale;
j) Înaintarea proiectului către direcţiile cu atribuţii în domeniu din cadrul CNPP, pentru punct de vedere sau
avizare, după caz;
k) Definitivarea proiectului şi înaintarea acestuia conducerii CNPP;
l) Preluarea eventualelor observaţii şi transmiterea proiectului către MMFPSPV.

Rezultate urmărite:
 Îmbunătăţirea continuă a reglementărilor legale în domeniul de competenţă;
 Adoptarea unor norme metodologice, tehnice, de aplicare a actelor normative în domeniu;
 Asigurarea intrării în vigoare, la termenul legal, a actului normativ;
 Înţelegerea corectă şi aplicarea unitară, de către participanţii la sistemul public de pensii, a normei primare
şi a celei secundare;
 Înlesnirea înţelegerii normelor legale de către orice persoană interesată;
 Opozabilitatea faţă de toate instituţiile şi persoanele juridice şi fizice implicate.

7. RESPONSABILITĂȚI

Funcţionarii publici de execuţie şi personalul contractual din cadrul direcţiei generale răspund de:
 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului.

Şefii seviciilor răspund de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionale al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;

             
15/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3

 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitaţii specifice serviciului


respectiv.

Directorii răspund de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;
 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitaţii
serviciilor/compartimentelor din cadrul direcţiilor de care răspund;
 Reprezentarea în faţa directorului general şi, după caz, în faţa conducerii CNPP.

Directorul general răspunde de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionale al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;
 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii direcţiei generale;
 Reprezentarea în faţa conducerii CNPP şi, respectiv, în faţa altor instituţii, în limitele mandatului dat
de Preşedintele CNPP.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

             
16/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

             
17/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

              18/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de întocmire proiecte de acte normative
(PO – 01 – DGASPADPLS Ediția 3)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în
Crt.
aplicarea unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru

              19/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3 
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Start

Acte normative Analizează cadrul legal existent

Identifică reglementărilor care


necesită modificări/clarificări

Identifică soluţiile de reglementare

Consultă (dacă este cazul) alte direcții Alte servicii/


CNPP/ CTP / CSP Direcții CNPP/ CTP / CSP

Alege soluție optimă de reglementare

Redactează textul pentru proiect

Transmite textul redactat conducerii


direcţiei/direcţiei generale

Analizează şi evaluează proiectul și


stabilește forma finală

                20/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3 

Transmite proiectul către direcţiile cu


atribuţii în domeniu din cadrul CNPP,
pentru avizare

Transmite proiectul către conducerea Conducere CNPP


CNPP

Redactare formă finală (după preluare


eventualelor observații)

Transmitere proiect către MMFPSPV

Stop

                21/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Analizarea cadrului legal existent 3 zile 5 zile 4 zile
2. Identificarea reglemetărilor care necesită
1 zi 3 zile 2 zile
modificări/clarificări
3. Identificarea soluţiilor de reglementare 3 zile 6 zile 4 zile și 4 ore
4. Consultarea, după caz, a unor servicii/direcţii din cadrul
3 zile 6 zile 4 zile și 4 ore
CNPP, respectiv din cadrul unor case teritoriale de pensii
5. Alegerea soluţiei optime 1 zi 3 zile 2 zile
6. Redactarea textului 3 zile 8 zile 5 zile și 4 ore
7. Înaintarea textului redactat conducerii direcţiei/direcţiei
5 00 5 00 5 00
generale
8. Analizarea şi evaluarea proiectului de către conducerea
direcţiei/direcţiei generale și stabilirea formei finale, la 2 zile 6 zile 4 zile
nivelul direcţiei/direcţiei generale

                22/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 01 – DGASPADPLS
Ediția 3
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
9. Înaintarea proiectului către direcţiile cu atribuţii în
domeniu din cadrul CNPP, pentru punct de vedere sau 10 00 10 00 10 00
avizare, după caz
10. Definitivarea proiectului şi înaintarea acestuia conducerii
10 00 10 00 10 00
CNPP
11. Preluarea eventualelor observaţii 1 zi 3 zile 2 zile
12. Transmiterea proiectului către MMFPSPV 10 00 10 00 10 00

                23/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare


Direcţia Generală Asigurări Sociale, Pensii şi Alte PO – 02 – DGASPADPLS
Drepturi Prevăzute de Legi Speciale Ediția 3
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE ELABORARE RĂSPUNSURI


LA PETIȚIILE PERSOANELOR JURIDICE SAU FIZICE DIN CADRUL
CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              24/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Stabilirea metodologiei de lucru proprie activităţii Direcţiei Pensii şi Direcţiei Asigurări Sociale şi Alte Drepturi
Prevăzute de Legi Speciale.

2. DOMENIU
Activitatea prin care se elaborează şi se transmit, conform legii, răspunsurile la petiţiile şi sesizările repartizate spre
soluţionare direcţiei generale/direcţiilor.

Scopul activităţii:
Soluţionarea unor petiţii, altele decât cele care sunt de competenţa Direcţiei de Comunicare şi Relaţii Publice,
adresate CNPP, de către contribuabili sau beneficiari, pentru clarificarea unor aspecte din legislaţia specifică.

Principiile care guvernează activitatea:


 legalitate;
 profesionalism;
 operativitate;
 onestitate.

Activitatea se desfășoară în cadrul următoarelor entități:


 Direcţia Pensii şi Direcţia Asigurări Sociale şi Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale;
 Direcţia/Serviciul/Compartimentul a cărui activitate este vizată de obiectul petiţiei.

Procedura se aplică de către:


 toți funcţionarii publici de execuţie şi de conducere, precum şi personalul contractual.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

              25/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Legea nr. 544 din 18 decembrie 2003 pentru scutirea de la plata a unor debite către bugetul asigurărilor
sociale de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgență nr. 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea,
gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si
vaduvelor de razboi, cu modificările şi completările ulterioare;
 Decret-Lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 109 din 3 mai 2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor
interpreţi sau executanţi din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru
modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor
de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor
de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgență nr. 221 din 24 noiembrie 2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 452 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind
pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, republicata in temeiul art.V din Legea nr. 40 din 2011, cu
modificările și completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgență nr. 67 din 10 iulie 2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din
sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, cu modificările și completările ulterioare;

              26/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 42 din 18 decembrie 1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor
acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată;
 Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de
suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 411 din 18 octombrie 2004 privind fondurile de pensii administrate privat cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 7 din 11 ianuarie 2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia
civila din Romania
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului
diplomatic si consular;
 Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 95 din 14 aprilie 2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă
din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată;
 Legea nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu
modificările si completările ulterioare;
 Legea nr. 8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea ajutorului lunar pentru pensionării sistemului public de
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 119 din 30 iunie 2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 Legea nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;
 Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale;
 Decretul nr. 215/1977 cu privire la încadrarea personalului muncitor în grupele I, II sau III de muncă;

              27/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Decret - Lege nr. 114 din 30 martie 1990 privind încadrarea unor categorii de salariaţi în grupele I şi II de
munca;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul
pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul
pensiilor.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.025 din 28 august 2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a
persoanelor în locuri de munca în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.114 din 10 octombrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care
au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 Hotărârea Guvernului nr. 290 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Hotărârea Parlamentului nr. 2 din 30 mai 2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de aplicare a
prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al
senatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.469 din 24 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor
interpreţi sau executanţi din România;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.650 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionării sistemului public de pensii, membri ai
uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.412 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii recunoştinţei fata de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din
decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

              28/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Hotărârea Guvernului nr. 2.403/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.217 din 14 octombrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor art. 13 alin. 3 si 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi
ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 127 din 14 februarie 2002 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive
etnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 69 din 23 ianuarie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor;
 Hotărârea Guvernului nr. 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria minieră
publicată în Buletin de Informaţii nr. 9 din 10 ianuarie 1991;
 Hotărârea Guvernului nr. 407/1990, privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor din unităţile
de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare;
 Hotărârea Guvernului nr. 478/1990, privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale din
Întreprinderea “Acumulatorul Bucureşti” şi Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de acumulatori)
Bistriţa ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, precum şi condiţiile de
pensionare;
 Hotărârea Guvernului nr. 559/1990, privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimică şi
petrochimică;
 Hotărârea Guvernului nr. 481/1990 privind încadrarea personalului în grupele I şi II de muncă de la locurile
de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite apărute după anul 1969 în unităţile Ministerului Industriei
Metalurgice;
 Hotărârea Guvernului nr. 647/1990, privind acordarea unor drepturi personalului din unităţile suordonate
Ministerului Industriei Uşoare;
 Hotărârea Guvernului nr. 671/1990, privind încadrarea în grupa I de muncă în vederea pensionării
personalului existent la IREMOAS Bucureşti în cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanică;
 Hotărârea Guvernului nr. 1223/1990, privind încadrarea în grupa II de muncă, în vederea pensionării, a unor
locuri de muncă sau activităţi din construcţii-montaj;
 Hotărârea Guvernului nr. 406/1991, privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal din
Combinatul de Metalurgie Neferoasă Copşa Mică, Întreprinderea de Metalurgie Neferoasă Firiza şi

              29/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
Întreprinderea “Neferal” Bucureşti ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, precum
şi condiţiile de pensionare;
 Hotărârea Guvernului nr. 620/1992, privind încadrarea în grupele I şi II de muncă, în vederea pensionării, a
unor lucrători din activitatea de exploatare şi transport forestier;
 Hotărârea Guvernului nr. 512/P.R. din 10 februarie1990, privind stabilirea unor drepturi pentru personalul din
cadrul Combinatului metalurgic de metale neferoase Copşa Mică;
 Hotărârea Guvernului nr. 456 din 28 aprilie 1990, privind acordarea unor drepturi personalului din industria
chimică şi petrochimică;
 Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în
condiţii deosebite, s-au considerat ca fiind în condiţii deosebite;
 Hotărârea Guvernului nr. 246/07.03.2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor
de muncă în condiţii deosebite;
 Hotărârea Guvernului nr. 737 din 21 iulie 2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de
serviciu prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 Hotărârea Guvernului nr. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, si ale Legii nr. 47/1992 privind
organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, referitoare la pensiile de serviciu si la
acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Ordinul nr. 97 din 1 aprilie 2003 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru decontarea biletelor speciale de
călătorie gratuita cu mijloacele de transport auto şi fluviale, acordate în baza prevederilor Decretului-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de
la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul nr. 1064 din 23 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 223/2007 privind Statutul persoanalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din
Romania;
 Instrucţiunile nr. 1040/1967 pentru aplicarea Legii nr.27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi
pensia suplimentară;

              30/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Ordinul MM nr. 59/1969 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul MM nr. 105/1976 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul MM nr. 210/1977 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.O.S nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu
condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.O.S nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu
condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, completat cu avizele
ulterioare;
 Ordinul M.M.O.S nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale
cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada
lucrată după 1 martie 1990, forma iniţială şi cea completată cu avizele ulterioare;
 Ordinul nr. 2120/662/1999 - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii, privind încadrarea
în grupa II de muncă a unor locuri de muncă şi activităţi din cadrul S.C. AEROSTAR S.A. Bacău;
 Ordinul nr. 253/1M/7503 din 07 august 1995 - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii,
privind precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite din
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.S.S. nr. 352/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 261/2001
privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite;
 Ordinul nr. 550/ 2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Decizii ale Curţii Constituţionale;
 Statutul CNPP;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNPP;
 Regulamentul intern al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fişele posturilor, aprobate de conducerea CNPP.

              31/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiţii:
Contribuabili = Persoanele fizice şi juridice obligate de lege să contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat;
Beneficiari = Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii, persoane juridice şi instituţii şi autorităţi publice
ale statului.
Petiţii = Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta
electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o adresează CNPP sau altor instituţii şi
autorităţi ale statului. Sunt asimilate petiţiilor şi solicitările scrise, prezentate în cadrul audienţelor acordate de
Preşedintele CNPP, Secretarul general sau directorii direcţiilor de specialitate din cadrul CNPP, după caz.
Case teritoriale de pensii = Casele Judeţene de Pensii şi Casa de Pensii a municipiului Bucureşti;
Case locale de pensii = Casele locale de pensii ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi celelalte case locale
de pensii din judeţele în care acestea au fost înfiinţate;
Case de pensii sectoriale = Casele de pensii care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii;
Direcţii = Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, a căror înfiinţare a fost aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Compartimente = Compartimentele de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, a căror
înfiinţare a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de
Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Conducerea CNPP = Preşedinte, Consiliu de Administraţie, Secretar General.

Abrevieri:
CNPP = Casa Naţională de Pensii Publice;
DGASPADPLS = Direcţia Generală Asigurări Sociale, Pensii şi Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale din
cadrul CNPP;
MMFPSPV = Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice;
CPS = Case de pensii sectoriale;
R = Redactare;
T = Transmitere;
P = Primire;
M = Modificare;
Î = întocmire;

              32/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
V = Verificare;
Av = Avizare;
A = Aprobare;
P DGASPADPLS = Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul DGASPADPLS.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Activitatea comportă următoarele caracteristici:
 Respectarea termenelor impuse de legea – cadru privind soluţionarea petiţiilor;
 Respectarea întocmai a reglementării legale pe baza căreia se soluţionează problema care face obiectul
petiţiei;
 Aplicarea, în mod unitar, pentru fiecare petiţie cu acelaşi obiect, a normelor legale în vigoare pe baza cărora
se soluţionează petiţia.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Petiţie - Cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta electronică,
pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o adresează CNPP;

Răspunsul la solicitarea petentului – Conține modul de soluționare al petiției.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Directorul Conducerea
Document P DGASPADPLS
Crt. DGASPADPLS CNPP
1. Petiţie P / ÎR / Sol / T / Ah P/R
2. Răspunsul la solicitarea
Î / V / S / T / Ah P / Av / T A
petentului

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar personalului de specialitate;
 legislaţia din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale;

              33/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
 mobilier pentru păstrarea legislaţiei;
 calculator legat în reţeaua naţională, imprimantă;
 fax, copiator, linie telefonică;
 rechizite de folosinţă curentă;
 climat ambiental situat la parametrii optimi (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot,
etc.).

5.3.2.Resurse umane
 funcţionarii publici din cadrul serviciului, compartimentului, direcţiei, cu sarcini în domeniul de
reglementare;
 şeful serviciului;
 directorii;
 directorul general;
 personalul de conducere şi execuţie din celelalte direcţii, servicii, compartimente, din cadrul CNPP
(după caz).

5.3.3.Resurse financiare
 Salarii

6. MODUL DE LUCRU

Activităţi preliminare:
a) Primirea petiţiilor prin Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice (Registratura generală a CNPP), de la cabinetul
preşedintelui CNPP sau a secretarului general CNPP;
b) Repartizarea, de către directorul general sau de către directori, pe fiecare serviciu sau compartiment, în
funcţie de problematică;
c) Înregistrarea în registrul unic al direcţiei generale/direcţiilor;
d) Repartizarea, de către şeful de serviciu, sau după caz direct de directorul general sau directori, a petiţiilor,
către fiecare salariat, în funcţie de sarcinile ce-i revin conform fişei postului.

Activităţi de bază:
a) Analizarea lucrării, documentarea, solicitarea unor materiale suplimentare de la casele teritoriale de pensii
(unde este cazul), consultarea între servicii, direcţii, direcţie generală din cadrul CNPP;

              34/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
b) Transmiterea petiţiei către casele teritoriale de pensii sau, după caz, către alte instituţii, atunci când
soluţionarea directă a acesteia nu este de competenţa direcţiei generale/direcţiilor;
c) Formularea proiectului de răspuns;
d) Verificarea răspunsurilor de către şeful serviciului;
e) Prezentarea răspunsurilor conducerii direcţiei generale/direcţiei, după caz;
f) Analizarea şi verificarea răspunsurilor de către conducerea direcţiei generale/direcţiei;
g) Solicitarea, atunci când este cazul, a unor avize de la direcţiile din cadrul CNPP sau instituţiile implicate;
h) Semnarea de către directorul general sau directori, după caz, a răspunsului;
i) Atenţionarea caselor teritoriale de pensii, atunci când este cazul, cu privire la interpretarea eronată a
prevederilor legale sau cu privire la încălcarea acestora.

Finalizarea activităţii:
a) Înregistrarea răspunsului în registrul unic al direcţiei generale/direcţiei, la numărul de înregistrare
corespunzător;
b) Expedierea, către solicitanţi, a răspunsurilor la petiţii, prin intermediul Direcţiei de Comunicare şi Relaţii
Publice;
c) Arhivarea în evidenţele direcţiei generale/direcţiei a copiei răspunsului.

Rezultate urmărite:
 Clarificarea aspectelor sesizate;
 Respectarea termenelor de soluţionare;
 Verificarea modului de aplicare unitară a legislaţiei;
 Înlesnirea înţelegerii normelor legale de către orice persoană interesată.

7. RESPONSABILITĂȚI

Funcţionarii publici de execuţie şi personalul contractual din cadrul direcţiei generale răspund de:
 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului.

Şefii seviciilor răspund de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;

              35/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionale al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;
 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitaţii specifice serviciului
respectiv.

Directorii răspund de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;
 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitaţii
serviciilor/compartimentelor din cadrul direcţiilor de care răspund;
 Reprezentarea în faţa directorului general şi, după caz, în faţa conducerii CNPP.

Directorul general răspunde de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionale al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;
 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii direcţiei generale;
 Reprezentarea în faţa conducerii CNPP şi, respectiv, în faţa altor instituţii, în limitele mandatului dat
de Preşedintele CNPP.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.

              36/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

e) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


f) Anexa 2 - Lista modificărilor
g) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
h) Anexa 4 – Normarea procedurii

              37/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
3.
4.

              38/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de elaborare răspunsuri la petițiile persoanelor juridice
sau fizice din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice
(PO – 02 – DGASPADPLS Ediția 3)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în
Crt.
aplicarea unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru

              39/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3 
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Start

Registraturã CNPP
Petiție
Cabinet presedinte /
secretar general CNPP

Repartizare petiție de cãtre


Directori cãtre serviciu/
compartiment

Registrul Unic al
Înregistrare petiție direcției

Repartizare petiție catre


salariat
Documente
suplimentare CTP

Analizare lucrare, Consultare alte direcții


documentare, solicitare CNPP
materiale suplimentare

Transmitere petiție spre


soluționare altor instituții
competente
Redactare proiect de
raspuns

Verificare, corectare,
răspuns de către șef
serviciu

Verificare, corectare,
răspuns de către
conducerea direcției

                40/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3 

Solicitarea (dacă este


cazul) de avize altor
instituții

Definitivare răspuns
conform punctului de
vedere solicitat

Semnare răspuns de către Răspuns la petiție


directorul direcției

Înregistrarea ieșirii
rãspunsului în registrul unic
al direcției / arhivare

Expediere răspuns prin


Registratura CNPP

Stop

                41/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1. Repartizare petiție de către Directori către serviciu/
10 00 20 00 15 00
compartiment
2. Înregistrare petiție 3 00 6 00 4 30
3. Repartizare petiție catre salariat 10 00 20 00 15 00
4. Analizare lucrare, documentare, solicitare materiale
30 00 1440 00 735 00
suplimentare
5. Redactare proiect de raspuns 10 00 480 00 245 00
6. Verificare, corectare, răspuns de către șef serviciu 10 00 360 00 185 00
7. Verificare, corectare, răspuns de către conducerea
10 00 180 00 95 00
direcției
8. Solicitarea (dacă este cazul) de avize altor instituții 480 00 1440 00 960 00
9. Definitivare răspuns conform punctului de vedere solicitat 30 00 60 00 45 00

                42/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – DGASPADPLS
Ediția 3
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
10. Semnare răspuns de către directorul direcției 30 00 60 00 45 00
11. Înregistrarea ieșirii răspunsului în registrul unic al
10 00 10 00 10 00
direcției/ arhivare
12. Expediere răspuns prin Registratura CNPP 3 00 3 00 3 00

                43/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare


Direcţia Generală Asigurări Sociale, Pensii şi Alte PO – 03 – DGASPADPLS
Drepturi Prevăzute de Legi Speciale Ediția 3
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE INDRUMARE ŞI COORDONARE


DIN CADRUL CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              44/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Stabilirea metodologiei de lucru proprie activităţii Direcţiei Pensii şi Direcţiei Asigurări Sociale şi Alte Drepturi
Prevăzute de Legi Speciale.

2. DOMENIU
Activitatea prin care se realizează îndrumarea metodologică a caselor teritoriale de pensii, în domeniul legislaţiei
specifice, în vederea aplicării unitare a acesteia.

Scopul activităţii:
Îndrumarea metodologică a caselor teritoriale de pensii şi a caselor locale de pensii, în domeniul legislaţiei specifice,
în vederea aplicării unitare a legislaţiei, clarificarea unor aspecte practice, precizarea punctelor de vedere referitoare
la soluţionarea unor speţe.

Principiile care guvernează activitatea:


 legalitate;
 profesionalism;
 operativitate;
 adaptabilitate;
 obiectivitate.

Activitatea se desfășoară în cadrul următoarelor entități:


 Direcţia Pensii şi Direcţia Asigurări Sociale şi Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale;
 Direcţia/Serviciul/Compartimentul a cărui activitate este vizată de actul normativ care face obiectul îndrumării
metodologice.

Procedura se aplică de către:


 toți funcţionarii publici de execuţie şi de conducere, precum şi personalul contractual.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

              45/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
3.2 Legislație primară:
 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 544 din 18 decembrie 2003 pentru scutirea de la plata a unor debite către bugetul asigurărilor
sociale de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgență nr. 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea,
gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si
vaduvelor de razboi, cu modificările şi completările ulterioare;
 Decret-Lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 109 din 3 mai 2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor
interpreţi sau executanţi din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru
modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor
de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor
de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgență nr. 221 din 24 noiembrie 2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 452 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind
pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, republicata in temeiul art.V din Legea nr. 40 din 2011, cu
modificările și completările ulterioare;

              46/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Ordonanţa de Urgență nr. 67 din 10 iulie 2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din
sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 42 din 18 decembrie 1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor
acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată;
 Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de
suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 411 din 18 octombrie 2004 privind fondurile de pensii administrate privat cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 7 din 11 ianuarie 2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia
civila din Romania;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului
diplomatic si consular;
 Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 95 din 14 aprilie 2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă
din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată;
 Legea nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea ajutorului lunar pentru pensionării sistemului public de
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 119 din 30 iunie 2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 Legea nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;
 Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale;

              47/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Decretul nr. 215/1977 cu privire la încadrarea personalului muncitor în grupele I, II sau III de muncă;
 Decret - Lege nr. 114 din 30 martie 1990 privind încadrarea unor categorii de salariaţi în grupele I şi II de
munca;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul
pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul
pensiilor.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.025 din 28 august 2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a
persoanelor în locuri de munca în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.114 din 10 octombrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care
au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 Hotărârea Guvernului nr. 290 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Hotărârea Parlamentului nr. 2 din 30 mai 2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de aplicare a
prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al
senatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.469 din 24 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor
interpreţi sau executanţi din România;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.650 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionării sistemului public de pensii, membri ai
uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.412 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii recunoştinţei fata de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din
decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

              48/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Hotărârea Guvernului nr. 2.403/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.217 din 14 octombrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor art. 13 alin. 3 si 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi
ale invalizilor si văduvelor de razboi, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 127 din 14 februarie 2002 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive
etnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 69 din 23 ianuarie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor;
 Hotărârea Guvernului nr. 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria minieră
publicată în Buletin de Informaţii nr. 9 din 10 ianuarie 1991;
 Hotărârea Guvernului nr. 407/1990, privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor din unităţile
de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare;
 Hotărârea Guvernului nr. 478/1990, privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale din
Întreprinderea “Acumulatorul Bucureşti” şi Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de acumulatori)
Bistriţa ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, precum şi condiţiile de
pensionare;
 Hotărârea Guvernului nr. 559/1990, privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimică şi
petrochimică;
 Hotărârea Guvernului nr. 481/1990 privind încadrarea personalului în grupele I şi II de muncă de la locurile
de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite apărute după anul 1969 în unităţile Ministerului Industriei
Metalurgice;
 Hotărârea Guvernului nr. 647/1990, privind acordarea unor drepturi personalului din unităţile subordonate
Ministerului Industriei Uşoare;
 Hotărârea Guvernului nr. 671/1990, privind încadrarea în grupa I de muncă în vederea pensionării
personalului existent la IREMOAS Bucureşti în cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanică;
 Hotărârea Guvernului nr. 1223/1990, privind încadrarea în grupa II de muncă, în vederea pensionării, a unor
locuri de muncă sau activităţi din construcţii-montaj;
 Hotărârea Guvernului nr. 406/1991, privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal din
Combinatul de Metalurgie Neferoasă Copşa Mică, Întreprinderea de Metalurgie Neferoasă Firiza şi

              49/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
Întreprinderea “Neferal” Bucureşti ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, precum
şi condiţiile de pensionare;
 Hotărârea Guvernului nr. 620/1992, privind încadrarea în grupele I şi II de muncă, în vederea pensionării, a
unor lucrători din activitatea de exploatare şi transport forestier;
 Hotărârea Guvernului nr. 512/P.R. din 10 februarie1990, privind stabilirea unor drepturi pentru personalul din
cadrul Combinatului metalurgic de metale neferoase Copşa Mică;
 Hotărârea Guvernului nr. 456 din 28 aprilie 1990, privind acordarea unor drepturi personalului din industria
chimică şi petrochimică;
 Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în
condiţii deosebite, s-au considerat ca fiind în condiţii deosebite;
 Hotărârea Guvernului nr. 246/07.03.2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor
de muncă în condiţii deosebite;
 Hotărârea Guvernului nr. 737 din 21 iulie 2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de
serviciu prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 Hotărârea Guvernului nr. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, si ale Legii nr. 47/1992 privind
organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, referitoare la pensiile de serviciu si la
acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Ordinul nr. 97 din 1 aprilie 2003 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru decontarea biletelor speciale de
călătorie gratuita cu mijloacele de transport auto şi fluviale, acordate în baza prevederilor Decretului-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de
la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul nr. 1064 din 23 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 223/2007 privind Statutul persoanalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din
Romania;
 Instrucţiunile nr. 1040/1967 pentru aplicarea Legii nr.27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi
pensia suplimentară;

              50/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Ordinul MM nr. 59/1969 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul MM nr. 105/1976 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul MM nr. 210/1977 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.O.S nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu
condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.O.S nr.50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu
condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, completat cu avizele
ulterioare;
 Ordinul M.M.O.S nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale
cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada
lucrată după 1 martie 1990, forma iniţială şi cea completată cu avizele ulterioare;
 Ordinul nr. 2120/662/1999 - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii, privind încadrarea
în grupa II de muncă a unor locuri de muncă şi activităţi din cadrul S.C. AEROSTAR S.A. Bacău;
 Ordinul nr. 253/1M/7503 din 07 august 1995 - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii,
privind precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite din
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.S.S. nr. 352/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a H.G. nr. 261/2001 privind criteriile
și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite;
 Ordinul nr. 550/ 2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Decizii ale Curţii Constituţionale;
 Statutul CNPP;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNPP;
 Regulamentul intern al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fişele posturilor, aprobate de conducerea CNPP.

              51/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiţii:
Contribuabili = Persoanele fizice şi juridice obligate de lege să contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat;
Beneficiari = Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii, persoane juridice şi instituţii şi autorităţi publice
ale statului.
Petiţii = Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta
electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o adresează CNPP sau altor instituţii şi
autorităţi ale statului. Sunt asimilate petiţiilor şi solicitările scrise, prezentate în cadrul audienţelor acordate de
Preşedintele CNPP, Secretarul general sau directorii direcţiilor de specialitate din cadrul CNPP, după caz.
Case teritoriale de pensii = Casele Judeţene de Pensii şi Casa de Pensii a municipiului Bucureşti;
Case locale de pensii = Casele locale de pensii ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi celelalte case locale
de pensii din judeţele în care acestea au fost înfiinţate;
Case de pensii sectoriale = Casele de pensii care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii;
Direcţii = Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, a căror înfiinţare a fost aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Compartimente = Compartimentele de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, a căror
înfiinţare a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de
Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Conducerea CNPP = Preşedinte, Consiliu de Administraţie, Secretar General.

Abrevieri:
CNPP = Casa Naţională de Pensii Publice;
DGASPADPLS = Direcţia Generală Asigurări Sociale, Pensii şi Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale din
cadrul CNPP;
MMFPSPV = Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice;
CPS = Case de pensii sectoriale;
R = Redactare;
T = Transmitere;
P = Primire;
M = Modificare;
Î = întocmire;

              52/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
V = Verificare;
Av = Avizare;
A = Aprobare;
P DGASPADPLS = Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul DGASPADPLS.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Activitatea comportă următoarele caracteristici:
 Aplicarea, în mod unitar, a legislaţiei privind pensiile din sistemul public şi a legilor cu caracter special;
 Asigurarea cunoaşterii şi înţelegerii legislaţiei;
 Sprijinirea în soluţionarea unor speţe.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Solicitările caselor teritoriale de pensii – conține datele de identificare ale expeditorului și
destinatarului și motivul solicitării;

Răspunsuri la solicitările caselor teritoriale de pensii – conține punctul de vedere emis de


DGASPADPLS cu privire la solicitarea CTP.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Directorul Conducerea
Document P DGASPADPLS
Crt. DGASPADPLS CNPP
1. Solicitările caselor teritoriale de
P / ÎR / Sol / T / Ah P/R
pensii
2. Răspunsuri la solicitările caselor
Î / V / S / T / Ah P / Av / T P/A
teritoriale de pensii

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar personalului de specialitate;
 legislaţia din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale;
 mobilier pentru păstrarea legislaţiei;

              53/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
 calculator legat în reţeaua naţională, imprimantă;
 fax, copiator, linie telefonică;
 rechizite de folosinţă curentă;
 climat ambiental situat la parametrii optimi (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot,
etc.).

5.3.2.Resurse umane
 funcţionarii publici din cadrul serviciului, compartimentului, direcţiei, cu sarcini în domeniul de
reglementare;
 şeful serviciului;
 directorii;
 directorul general;
 personalul de conducere şi execuţie din celelalte direcţii, servicii, compartimente, din cadrul CNPP
(după caz).

5.3.3.Resurse financiare
 Salarii

6. MODUL DE LUCRU

Activităţi preliminare:
a) Primirea lucrării de la Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice (Registratura generală a CNPP);
b) Repartizarea, de către directorul general sau de către director, pe fiecare serviciu sau compartiment, în
funcţie de problematică;
c) Înregistrarea în registrul unic al direcţiei generale/ direcției;
d) Repartizarea, de către şeful de serviciu, sau, după caz, direct de către director sau director general, a
lucrărilor, către fiecare salariat, în funcţie de sarcinile ce-i revin conform fişei postului.

Activităţi de bază:
a) Analizarea problematicii supuse îndrumării metodologice de către casele teritoriale de pensii sau de către
casele locale de pensii;
b) Stabilirea aspectelor care necesită clarificări datorită interpretărilor diferite sau a ineditului situaţiei în cauză;
c) Identificarea soluţiilor, care în limita prevederilor legale, să nu conducă la prejudicierea beneficiarilor sau la
creşterea nejustificată a volumului de lucru;

              54/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
d) Alegerea soluţiei optime;
e) Consultarea, după caz, a unor servicii, direcţii generale/direcţii din cadrul CNPP, precum şi a altor case
teritoriale de pensii;
f) Redactarea lucrării;
g) Transmiterea acesteia la conducerea direcţiei generale/direcţiei, după caz;
h) Analizarea lucrării de către conducerea direcţiei generale/direcţiei, după caz;
i) Consultarea persoanelor care au întocmit lucrarea şi a şefului de serviciu/director, unde este cazul şi unde
există puncte de vedere divergente;
j) Consultarea, după caz, a altor direcţiigenerale/direcţii sau a altor instituţii implicate (solicitări de avize, puncte
de vedere, etc.);
k) Redactarea finală a lucrării.

Finalizarea activităţii:
a) Înregistrarea, în registul unic al direcţiei generale/direcţiei, la numărul de înregistare al lucrării transmise de
casele teritoriale de pensii sau de casele locale de pensii;
b) Expedierea punctului de vedere formulat, prin intermediul Direcţiei de Comunicare şi Relaţii Publice
(Registratura generală);
c) Transmiterea către conducerea CNPP (unde este cazul);
d) Difuzarea în teritoriu, după caz, la toate casele teritoriale de pensii sau numai către acea casă teritorială care
a formulat necesitatea îndrumării şi către direcţiile generale/direcţiile interesate din cadrul CNPP.
e) Arhivarea în evidenţele direcţiei generale/direcţiei a copiei răspunsului.

Rezultate urmărite:
 Clarificarea unitară a unor aspecte apărute în procesul de soluţionare, la casele teritoriale de pensii, a
problematicii specifice;
 Eliminarea posibilității soluţionării diferite;
 Informare;
 Îndrumare.

7. RESPONSABILITĂȚI

Funcţionarii publici de execuţie şi personalul contractual din cadrul direcţiei generale răspund de:
 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;

              55/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului.

Şefii seviciilor răspund de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionale al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;
 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitaţii specifice serviciului
respectiv.

Directorii răspund de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;
 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitaţii
serviciilor/compartimentelor din cadrul direcţiilor de care răspund;
 Reprezentarea în faţa directorului general şi, după caz, în faţa conducerii CNPP.

Directorul general răspunde de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionale al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;
 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii direcţiei generale;
 Reprezentarea în faţa conducerii CNPP şi, respectiv, în faţa altor instituţii, în limitele mandatului dat
de Preşedintele CNPP.

              56/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

              57/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
5.
6.

              58/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de îndrumare şi coordonare din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice
(PO – 03 – DGASPADPLS Ediția 3)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în
Crt.
aplicarea unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru

              59/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3 
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Start

Registraturã CNPP
Solicitare CTP/CPS
Cabinet presedinte /
secretar general CNPP

Repartizare solicitare/dosar
de catre Directori cãtre
serviciu/ compartiment

Înregistrare solicitare/dosar Registrul Unic al


direcției

Repartizare
solicitare/dosar cãtre
salariat

Analizare lucrare,
documentare

Identificare soluții, alegere Consultare alte direcții


soluție optimã CNPP, CTP

Redactare soluție

Verificare, corectare,
soluție de cãtre șef serviciu

Verificare, corectare,
soluție de cãtre
conducerea direcției

                60/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3 

Solicitarea (dacã este


cazul) de avize altor
instituții

Definitivare soluție conform


punctului de vedere solicitat

Semnare raspuns de catre Raspuns la solicitãrile


director directie CTP

Transmiterea soluției /
dosarului spre aprobare
spre conducerea CNPP

Înregistrarea ieșirii soluției /


dosarului in registrul unic al
direcției / arhivare

Expedierea soluției /
dosarului catre CTP prin Transmiterea electronica /
Registratura CNPP pe suport de hârtie la toate
CTP/CPS(daca este cazul)

Stop

                61/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1. Repartizare solicitare/dosar de către Directori către
15 00 30 00 22 30
serviciu/ compartiment
2. Înregistrare solicitare/dosar 3 00 6 00 4 30
3. Repartizare solicitare/dosar către salariat 10 00 20 00 15 00
4. Analizare lucrare, documentare 60 00 180 00 120 00
5. Identificare soluții, alegere soluție optimă 180 00 1440 00 810 00
6. Consultare alte direcții CNPP, CTP 960 00 1440 00 1200 00
7. Redactare soluție 30 00 180 00 105 00
8. Verificare, corectare, soluție de către șef serviciu 20 00 360 00 190 00
9. Verificare, corectare, soluție de către conducerea
20 00 180 00 100 00
direcției
10. Solicitarea, (dacă este cazul) de avize altor instituții 480 00 1440 00 960 00
11. Definitivare soluție conform punctului de vedere solicitat 30 00 60 00 45 00

                62/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 03 – DGASPADPLS
Ediția 3
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
12. Semnare răspuns de către director direcție 30 00 60 00 45 00
13. Transmiterea soluției / dosarului spre aprobare spre
3 00 3 00 3 00
conducerea CNPP
14. Înregistrarea ieșirii soluției / dosarului in registrul unic al
10 00 10 00 10 00
direcției / arhivare
15. Expedierea soluției / dosarului către CTP prin
3 00 3 00 3 00
Registratura CNPP
16. Transmiterea electronica / pe suport de hârtie la toate
60 00 120 00 90 00
CTP/CPS(daca este cazul)

                63/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare


Direcţia Generală Asigurări Sociale, Pensii şi Alte PO – 04 – DGASPADPLS
Drepturi Prevăzute de Legi Speciale Ediția 3
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE ÎNTOCMIRE A RĂSPUNSURILOR


LA ÎNTREBĂRILE ŞI INTERPELĂRILE ADRESATE M.M.F.P.S.P.V.
DIN CADRUL CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              64/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Stabilirea metodologiei de lucru proprie activităţii Direcţiei Pensii şi Direcţiei Asigurări Sociale şi Alte Drepturi
Prevăzute de Legi Speciale.

2. DOMENIU
Activitatea prin care se elaborează, pe baza legislaţiei în vigoare, răspunsurile la întrebările şi interpelările adresate
ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale care au ca obiect diverse problematici din sfera de competenţă a
CNPP.

Scopul activităţii:
Elaborarea răspunsurilor la întrebările şi interpelările adresate de către senatori şi deputaţi ministrului muncii, familiei
şi protecţiei sociale, transmise de către MMFPSPV spre soluţionare CNPP.

Principiile care guvernează activitatea:


 legalitate;
 profesionalism;
 operativitate;
 onestitate.

Activitatea se desfășoară în cadrul următoarelor entități:


 Direcţia Pensii şi Direcţia Asigurări Sociale şi Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale;
 Direcţia/Serviciul/Compartimentul a cărui activitate este vizată de interpelare sau întrebare.

Procedura se aplică de către:


 toți funcţionarii publici de execuţie şi de conducere, precum şi personalul contractual.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

              65/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Legea nr. 544 din 18 decembrie 2003 pentru scutirea de la plata a unor debite către bugetul asigurărilor
sociale de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgență nr. 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea,
gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si
vaduvelor de razboi, cu modificările şi completările ulterioare;
 Decret-Lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 109 din 3 mai 2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor
interpreţi sau executanţi din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru
modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor
de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor
de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgență nr. 221 din 24 noiembrie 2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 452 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind
pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, republicata in temeiul art.V din Legea nr. 40 din 2011, cu
modificările și completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgență nr. 67 din 10 iulie 2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din
sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, cu modificările și completările ulterioare;

              66/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 42 din 18 decembrie 1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor
acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată;
 Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de
suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 411 din 18 octombrie 2004 privind fondurile de pensii administrate privat cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 7 din 11 ianuarie 2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia
civila din Romania
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului
diplomatic si consular;
 Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 95 din 14 aprilie 2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă
din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată;
 Legea nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu
modificările si completările ulterioare;
 Legea nr. 8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea ajutorului lunar pentru pensionării sistemului public de
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 119 din 30 iunie 2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 Legea nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;
 Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale;
 Decretul nr. 215/1977 cu privire la încadrarea personalului muncitor în grupele I, II sau III de muncă;

              67/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Decret - Lege nr. 114 din 30 martie 1990 privind încadrarea unor categorii de salariaţi în grupele I şi II de
munca;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul
pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul
pensiilor.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.025 din 28 august 2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a
persoanelor în locuri de munca în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.114 din 10 octombrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care
au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 Hotărârea Guvernului nr. 290 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Hotărârea Parlamentului nr. 2 din 30 mai 2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de aplicare a
prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al
senatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.469 din 24 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor
interpreţi sau executanţi din România;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.650 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionării sistemului public de pensii, membri ai
uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.412 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii recunoştinţei fata de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din
decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

              68/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Hotărârea Guvernului nr. 2.403/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.217 din 14 octombrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor art. 13 alin. 3 si 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi
ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 127 din 14 februarie 2002 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive
etnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 69 din 23 ianuarie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor;
 Hotărârea Guvernului nr. 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria minieră
publicată în Buletin de Informaţii nr. 9 din 10 ianuarie 1991;
 Hotărârea Guvernului nr. 407/1990, privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor din unităţile
de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare;
 Hotărârea Guvernului nr. 478/1990, privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale din
Întreprinderea “Acumulatorul Bucureşti” şi Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de acumulatori)
Bistriţa ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, precum şi condiţiile de
pensionare;
 Hotărârea Guvernului nr. 559/1990, privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimică şi
petrochimică;
 Hotărârea Guvernului nr. 481/1990 privind încadrarea personalului în grupele I şi II de muncă de la locurile
de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite apărute după anul 1969 în unităţile Ministerului Industriei
Metalurgice;
 Hotărârea Guvernului nr. 647/1990, privind acordarea unor drepturi personalului din unităţile suordonate
Ministerului Industriei Uşoare;
 Hotărârea Guvernului nr. 671/1990, privind încadrarea în grupa I de muncă în vederea pensionării
personalului existent la IREMOAS Bucureşti în cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanică;
 Hotărârea Guvernului nr. 1223/1990, privind încadrarea în grupa II de muncă, în vederea pensionării, a unor
locuri de muncă sau activităţi din construcţii-montaj;
 Hotărârea Guvernului nr. 406/1991, privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal din
Combinatul de Metalurgie Neferoasă Copşa Mică, Întreprinderea de Metalurgie Neferoasă Firiza şi

              69/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3
Întreprinderea “Neferal” Bucureşti ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, precum
şi condiţiile de pensionare;
 Hotărârea Guvernului nr. 620/1992, privind încadrarea în grupele I şi II de muncă, în vederea pensionării, a
unor lucrători din activitatea de exploatare şi transport forestier;
 Hotărârea Guvernului nr. 512/P.R. din 10 februarie1990, privind stabilirea unor drepturi pentru personalul din
cadrul Combinatului metalurgic de metale neferoase Copşa Mică;
 Hotărârea Guvernului nr. 456 din 28 aprilie 1990, privind acordarea unor drepturi personalului din industria
chimică şi petrochimică;
 Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în
condiţii deosebite, s-au considerat ca fiind în condiţii deosebite;
 Hotărârea Guvernului nr. 246/07.03.2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor
de muncă în condiţii deosebite;
 Hotărârea Guvernului nr. 737 din 21 iulie 2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de
serviciu prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 Hotărârea Guvernului nr. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, si ale Legii nr. 47/1992 privind
organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, referitoare la pensiile de serviciu si la
acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Ordinul nr. 97 din 1 aprilie 2003 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru decontarea biletelor speciale de
călătorie gratuita cu mijloacele de transport auto şi fluviale, acordate în baza prevederilor Decretului-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de
la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordin nr. 1064 din 23 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 223/2007 privind Statutul persoanalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din
Romania;
 Instrucţiunile nr. 1040/1967 pentru aplicarea Legii nr.27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi
pensia suplimentară;

              70/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Ordinul MM nr. 59/1969 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul MM nr. 105/1976 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul MM nr. 210/1977 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.O.S nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu
condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.O.S nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu
condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, completat cu avizele
ulterioare;
 Ordinul M.M.O.S nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale
cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada
lucrată după 1 martie 1990, forma iniţială şi cea completată cu avizele ulterioare;
 Ordinul nr. 2120/662/1999 - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii, privind încadrarea
în grupa II de muncă a unor locuri de muncă şi activităţi din cadrul S.C. AEROSTAR S.A. Bacău;
 Ordinul nr. 253/1M/7503 din 07 august 1995 - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii,
privind precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite din
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.S.S. nr. 352/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a H.G. nr. 261/2001 privind criteriile
și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite;
 Ordinul nr. 550/ 2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Decizii ale Curţii Constituţionale;
 Statutul CNPP;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNPP;
 Regulamentul intern al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fişele posturilor, aprobate de conducerea CNPP.

              71/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiţii:
Contribuabili = Persoanele fizice şi juridice obligate de lege să contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat;
Beneficiari = Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii, persoane juridice şi instituţii şi autorităţi publice
ale statului.
Petiţii = Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta
electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o adresează CNPP sau altor instituţii şi
autorităţi ale statului. Sunt asimilate petiţiilor şi solicitările scrise, prezentate în cadrul audienţelor acordate de
Preşedintele CNPP, Secretarul general sau directorii direcţiilor de specialitate din cadrul CNPP, după caz.
Case teritoriale de pensii = Casele Judeţene de Pensii şi Casa de Pensii a municipiului Bucureşti;
Case locale de pensii = Casele locale de pensii ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi celelalte case locale
de pensii din judeţele în care acestea au fost înfiinţate;
Case de pensii sectoriale = Casele de pensii care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii;
Direcţii = Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, a căror înfiinţare a fost aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Compartimente = Compartimentele de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, a căror
înfiinţare a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de
Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Conducerea CNPP = Preşedinte, Consiliu de Administraţie, Secretar General.

Abrevieri:
CNPP = Casa Naţională de Pensii Publice;
DGASPADPLS = Direcţia Generală Asigurări Sociale, Pensii şi Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale din
cadrul CNPP;
MMFPSPV = Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice;
CPS = Case de pensii sectoriale;
R = Redactare;
T = Transmitere;
P = Primire;
M = Modificare;
Î = întocmire;

              72/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3
V = Verificare;
Av = Avizare;
A = Aprobare;
P DGASPADPLS = Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul DGASPADPLS.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Activitatea comportă următoarele caracteristici:
 respectarea termenului de elaborare, stabilit de MMFPSPV;
 respectarea prevederilor legale în vigoare;
 cunoaşterea, în ansamblu, a legislaţiei specifice.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Interpelare / întrebare - Cererea adresată Guvernului de un grup parlamentar, de unul sau mai mulţi
deputaţi, prin care se solicită explicaţii asupra politicii Guvernului în probleme importante ale activităţii
sale interne sau externe / Simpla cerere de a răspunde – oral sau scris – dacă un fapt este adevărat,
dacă o informaţie este exactă, dacă Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice înţeleg să
comunice Parlamentului informaţiile şi documentele cerute de Parlament sau de comisiile permanente
ori dacă Guvernul are intenţia de a lua o hotărâre într-o problemă determinată.

Răspunsul la interpelare / întrebare – conține informațiile solicitate sau confirmarea validității


informațiilor utilizate de Guvern sau grupurile de lucru pe probleme de competența CNPP.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Directorul Conducerea
Document P DGASPADPLS
Crt. DGASPADPLS CNPP
1. Interpelare / întrebare P / ÎR / Sol / T / Ah P/R
2. Răspunsul la interpelare /
Î / V / S / T / Ah P / Av / T P/A
întrebare

              73/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3
5.3. Resurse necesare
5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar personalului de specialitate;
 legislaţia din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale;
 mobilier pentru păstrarea legislaţiei;
 calculator legat în reţeaua naţională, imprimantă;
 fax, copiator, linie telefonică;
 rechizite de folosinţă curentă;
 climat ambiental situat la parametrii optimi (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot,
etc.).

5.3.2.Resurse umane
 funcţionarii publici din cadrul serviciului, compartimentului, direcţiei, cu sarcini în domeniul de
reglementare;
 şeful serviciului;
 directorii;
 directorul general;
 personalul de conducere şi execuţie din celelalte direcţii, servicii, compartimente, din cadrul CNPP
(după caz).

5.3.3.Resurse financiare
 Salarii

6. MODUL DE LUCRU

Activităţi preliminare:
a) Primirea interpelării/întrebării de la conducerea CNPP;
b) Repartizarea, de către director sau de către directori, pe fiecare serviciu sau compartiment, în funcţie de
problematică;
c) Înregistrarea în registrul unic al direcţiei generale/ direcției;
d) Repartizarea, de către şeful de serviciu, sau, după caz, direct de directorul general sau director, a
interpelării/întrebării, către un salariat, în funcţie de sarcinile ce-i revin acestuia conform fişei postului.

              74/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3

Activităţi de bază:
a) Analizarea problematicii expuse în interpelare/întrebare;
b) Stabilirea aspectelor care necesită clarificări sau explicaţii;
c) Identificarea soluţiilor de răspuns la interpelare/întrebare;
d) Alegerea soluţiei optime de răspuns;
e) Consultarea, după caz, a unor servicii, direcţii, direcţie generală din cadrul CNPP, precum şi, după caz, a
casei teritoriale de pensii în cauză;
f) Redactarea răspunsului;
g) Transmiterea răspunsului la conducerea direcţiei generale/direcţiei, după caz;
h) Analizarea răspunsului de către conducerea direcţiei generale/direcţiei, după caz;
i) Consultarea persoanelor care au întocmit lucrarea şi a şefului de serviciu/director, unde este cazul şi unde
există, puncte de vedere divergente;
j) Redactarea finală a răspunsului la interpelare/întrebare.

Finalizarea activităţii:
a) Înregistrarea, în registrul unic al direcţiei generale, la numărul de înregistrare al interpelării/întrebării
transmise de către MMFPSPV;
b) Avizarea (semnarea) răspunsului de către conducerea CNPP;
c) Expedierea răspunsului formulat la MMFPSPV, pe suport de hârtie, cât şi electronic;
d) Arhivarea în evidenţele direcţiei generale/direcţiei a copiei răspunsului la interpelare/întrebare.

Rezultate urmărite:
 Clarificarea aspectelor care fac obiectul întrebării sau interpelării.

7. RESPONSABILITĂȚI

Funcţionarii publici de execuţie şi personalul contractual din cadrul direcţiei generale răspund de:
 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului.

              75/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3

Şefii seviciilor răspund de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionale al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;
 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitaţii specifice serviciului
respectiv.

Directorii răspund de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;
 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitaţii
serviciilor/compartimentelor din cadrul direcţiilor de care răspund;
 Reprezentarea în faţa directorului general şi, după caz, în faţa conducerii CNPP.

Directorul general răspunde de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionale al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;
 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii direcţiei generale;
 Reprezentarea în faţa conducerii CNPP şi, respectiv, în faţa altor instituţii, în limitele mandatului dat
de Preşedintele CNPP.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.

              76/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

              77/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
7.
8.

              78/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de întocmire a răspunsurilor la întrebările şi interpelările adresate M.M.F.P.S.P.V.
din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice
(PO – 04 – DGASPADPLS Ediția 3)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în
Crt.
aplicarea unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru

              79/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3 
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Start
Senatori/ Deputați

Cabinet presedinte /
Solicitare de la secretar general CNPP
MMFPSPV (interpelare/
întrebare)
Registratură cabinet

Repartizare interpelare/
întrebare de către Directori
către serviciu/ compartiment

Înregistrare interpelare / Registrul Unic al


intrebare direcției

Repartizare către salariat

Analizare lucrare,
documentare

Identificare soluții, alegere Consultare alte direcții


soluție optimă CNPP, CTP, CPS unde
este cazul

Redactare lucrare răspuns

Verificare, corectare,
lucrare de către șef serviciu

Verificare, corectare,
lucrare de către
conducerea direcției

                80/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3 

Semnare răspuns de către


director direcție

Răspuns la interpelări/
Semnarea răspunsului de întrebări
către conducerea CNPP

Înregistrare ieșire în
registrul unic al direcției /
arhivare

Expediere răspuns către


MMFPSPV (electronic și
pe suport de hârtie)

Stop

                81/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1. Repartizare interpelare/ întrebare de către Directori către
30 00 30 00 30 00
serviciu/ compartiment
2. Înregistrare interpelare / întrebare 3 00 6 00 4 30
3. Repartizare către salariat 3 00 3 00 3 00
4. Analizare lucrare, documentare 30 00 60 00 45 00
5. Identificare soluții, alegere soluție optimă 120 00 300 00 210 00
6. Consultare alte direcții CNPP, CTP, CPS unde este cazul 30 00 60 00 45 00
7. Redactare lucrare răspuns 30 00 60 00 45 00
8. Verificare, corectare, lucrare de către șef serviciu 30 00 60 00 45 00
9. Verificare, corectare, lucrare de către conducerea
30 00 30 00 30 00
direcției
10. Semnare răspuns de către director direcție 10 00 20 00 15 00
11. Semnarea răspunsului de către conducerea CNPP după caz după caz după caz

                82/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 04 – DGASPADPLS
Ediția 3
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
12. Înregistrare ieșire în registrul unic al direcției / arhivare 10 00 10 00 10 00
13. Expediere răspuns către MMFPSPV (electronic și pe
3 00 3 00 3 00
suport de hârtie)

                83/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013

 
PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare


Direcţia Generală Asigurări Sociale, Pensii şi Alte PO – 05 – DGASPADPLS
Drepturi Prevăzute de Legi Speciale Ediția 3
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE AVIZARE SAU DE FORMULARE


DE PUNCTE DE VEDERE, LA PROIECTELE DE ACTE NORMATIVE ELABORATE
DE CĂTRE ALTE MINISTERE SAU INITIAȚIATIVE LEGISLATIVE PARLAMENTARE
DIN CADRUL CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              84/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013

 
PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Stabilirea metodologiei de lucru proprie activităţii Direcţiei Pensii şi Direcţiei Asigurări Sociale şi Alte Drepturi
Prevăzute de Legi Speciale.

2. DOMENIU
Activitatea prin care se elaborează note, în vederea avizării de către ministrul MMFPSPV a unor proiecte de acte
normative întocmite de alte ministere sau de către senatori şi/sau deputaţi, precum şi activitatea de elaborare a unor
puncte de vedere cu privire la asemenea proiecte, transmise CNPP anterior avizării oficiale.

Scopul activităţii:
Avizarea sau elaborarea de puncte de vedere la proiecte legislative întocmite de senatori sau deputaţi şi la proiecte
de acte normative întocmite de alte ministere.

Principiile care guvernează activitatea:


 legalitate;
 profesionalism;
 operativitate.

Activitatea se desfășoară în cadrul următoarelor entități:


 Direcţia Pensii şi Direcţia Asigurări Sociale şi Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale;
 Direcţia/Serviciul/Compartimentul a cărui activitate este vizată de actul normativ.

Procedura se aplică de către:


 toți funcţionarii publici de execuţie şi de conducere, precum şi personalul contractual.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

              85/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013

 
PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Legea nr. 544 din 18 decembrie 2003 pentru scutirea de la plata a unor debite către bugetul asigurărilor
sociale de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgență nr. 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea,
gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si
vaduvelor de razboi, cu modificările şi completările ulterioare;
 Decret-Lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 109 din 3 mai 2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor
interpreţi sau executanţi din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru
modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor
de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor
de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgență nr. 221 din 24 noiembrie 2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 452 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind
pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, republicata in temeiul art.V din Legea nr. 40 din 2011, cu
modificările și completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgență nr. 67 din 10 iulie 2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din
sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, cu modificările și completările ulterioare;

              86/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013

 
PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 42 din 18 decembrie 1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor
acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată;
 Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de
suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 411 din 18 octombrie 2004 privind fondurile de pensii administrate privat cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 7 din 11 ianuarie 2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia
civila din Romania
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului
diplomatic si consular;
 Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 95 din 14 aprilie 2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă
din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată;
 Legea nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea ajutorului lunar pentru pensionării sistemului public de
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 119 din 30 iunie 2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 Legea nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;
 Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale;
 Decretul nr. 215/1977 cu privire la încadrarea personalului muncitor în grupele I, II sau III de muncă;

              87/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013

 
PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Decret - Lege nr. 114 din 30 martie 1990 privind încadrarea unor categorii de salariaţi în grupele I şi II de
munca;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul
pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul
pensiilor.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.025 din 28 august 2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a
persoanelor în locuri de munca în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.114 din 10 octombrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care
au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 Hotărârea Guvernului nr. 290 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Hotărârea Parlamentului nr. 2 din 30 mai 2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de aplicare a
prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al
senatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.469 din 24 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor
interpreţi sau executanţi din România;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.650 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionării sistemului public de pensii, membri ai
uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.412 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii recunoştinţei fata de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din
decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

              88/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013

 
PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Hotărârea Guvernului nr. 2.403/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.217 din 14 octombrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor art. 13 alin. 3 si 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi
ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 127 din 14 februarie 2002 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive
etnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 69 din 23 ianuarie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor;
 Hotărârea Guvernului nr. 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria minieră
publicată în Buletin de Informaţii nr. 9 din 10 ianuarie 1991;
 Hotărârea Guvernului nr. 407/1990, privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor din unităţile
de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare;
 Hotărârea Guvernului nr. 478/1990, privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale din
Întreprinderea “Acumulatorul Bucureşti” şi Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de acumulatori)
Bistriţa ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, precum şi condiţiile de
pensionare;
 Hotărârea Guvernului nr. 559/1990, privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimică şi
petrochimică;
 Hotărârea Guvernului nr. 481/1990 privind încadrarea personalului în grupele I şi II de muncă de la locurile
de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite apărute după anul 1969 în unităţile Ministerului Industriei
Metalurgice;
 Hotărârea Guvernului nr. 647/1990, privind acordarea unor drepturi personalului din unităţile subordonate
Ministerului Industriei Uşoare;
 Hotărârea Guvernului nr. 671/1990, privind încadrarea în grupa I de muncă în vederea pensionării
personalului existent la IREMOAS Bucureşti în cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanică;
 Hotărârea Guvernului nr. 1223/1990, privind încadrarea în grupa II de muncă, în vederea pensionării, a unor
locuri de muncă sau activităţi din construcţii-montaj;
 Hotărârea Guvernului nr. 406/1991, privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal din
Combinatul de Metalurgie Neferoasă Copşa Mică, Întreprinderea de Metalurgie Neferoasă Firiza şi

              89/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013

 
PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3
Întreprinderea “Neferal” Bucureşti ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, precum
şi condiţiile de pensionare;
 Hotărârea Guvernului nr. 620/1992, privind încadrarea în grupele I şi II de muncă, în vederea pensionării, a
unor lucrători din activitatea de exploatare şi transport forestier;
 Hotărârea Guvernului nr. 512/P.R. din 10 februarie1990, privind stabilirea unor drepturi pentru personalul din
cadrul Combinatului metalurgic de metale neferoase Copşa Mică;
 Hotărârea Guvernului nr. 456 din 28 aprilie 1990, privind acordarea unor drepturi personalului din industria
chimică şi petrochimică;
 Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în
condiţii deosebite, s-au considerat ca fiind în condiţii deosebite;
 Hotărârea Guvernului nr. 246/07.03.2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor
de muncă în condiţii deosebite;
 Hotărârea Guvernului nr. 737 din 21 iulie 2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de
serviciu prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 Hotărârea Guvernului nr. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, si ale Legii nr. 47/1992 privind
organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, referitoare la pensiile de serviciu si la
acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Ordinul nr. 97 din 1 aprilie 2003 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru decontarea biletelor speciale de
călătorie gratuita cu mijloacele de transport auto şi fluviale, acordate în baza prevederilor Decretului-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de
la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul nr. 1064 din 23 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 223/2007 privind Statutul persoanalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din
Romania;
 Instrucţiunile nr. 1040/1967 pentru aplicarea Legii nr.27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi
pensia suplimentară;

              90/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013

 
PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3
 Ordinul MM nr. 59/1969 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul MM nr. 105/1976 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul MM nr. 210/1977 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.O.S nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu
condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.O.S nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu
condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, completat cu avizele
ulterioare;
 Ordinul M.M.O.S nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale
cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada
lucrată după 1 martie 1990, forma iniţială şi cea completată cu avizele ulterioare;
 Ordinul nr. 2120/662/1999 - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii, privind încadrarea
în grupa II de muncă a unor locuri de muncă şi activităţi din cadrul S.C. AEROSTAR S.A. Bacău;
 Ordinul nr. 253/1M/7503 din 07 august 1995 - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii,
privind precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite din
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.S.S. nr. 352/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a H.G. nr. 261/2001 privind criteriile
și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite;
 Ordinul nr. 550/ 2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Decizii ale Curţii Constituţionale;
 Statutul CNPP;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNPP;
 Regulamentul intern al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fişele posturilor, aprobate de conducerea CNPP, etc.

              91/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013

 
PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiţii:
Contribuabili = Persoanele fizice şi juridice obligate de lege să contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat;
Beneficiari = Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii, persoane juridice şi instituţii şi autorităţi publice
ale statului.
Petiţii = Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta
electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o adresează CNPP sau altor instituţii şi
autorităţi ale statului. Sunt asimilate petiţiilor şi solicitările scrise, prezentate în cadrul audienţelor acordate de
Preşedintele CNPP, Secretarul general sau directorii direcţiilor de specialitate din cadrul CNPP, după caz.
Case teritoriale de pensii = Casele Judeţene de Pensii şi Casa de Pensii a municipiului Bucureşti;
Case locale de pensii = Casele locale de pensii ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi celelalte case locale
de pensii din judeţele în care acestea au fost înfiinţate;
Case de pensii sectoriale = Casele de pensii care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii.
Direcţii = Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, a căror înfiinţare a fost aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Compartimente = Compartimentele de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, a căror
înfiinţare a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de
Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Conducerea CNPP = Preşedinte, Consiliu de Administraţie, Secretar General.

Abrevieri:
CNPP = Casa Naţională de Pensii Publice;
DGASPADPLS = Direcţia Generală Asigurări Sociale, Pensii şi Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale din
cadrul CNPP;
MMFPSPV = Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice;
CPS = Case de pensii sectoriale;
R = Redactare;
T = Transmitere;
P = Primire;
M = Modificare;
Î = întocmire;

              92/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013

 
PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3
V = Verificare;
Av = Avizare;
A = Aprobare;
P DGASPADPLS = Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul DGASPADPLS.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Activitatea comportă următoarele caracteristici:
 respectarea legislaţiei în vigoare;
 coroborarea normelor juridice propuse, cu cele aflate în vigoare;
 asigurarea aplicării unitare a legislaţiei;
 asigurarea concordanţei între normele propuse şi altele, în vigoare, cu incidenţă în materia de reglementare;
 respectarea normelor legale în vigoare privind tehnica legislativă.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Proiecte de acte normative – au următoarea structură:
 titlu;
 preambul;
 clauza de adoptare;
 dispoziţii generale;
 dispoziţii de conţinut;
 dispoziţii finale şi tranzitorii;
 anexe;
 formula de atestare a autenticităţii actului.

Solicitare punct de vedere – conține următoarele informații: numele instituției care solicită punctul de
vedere, datele de contact, speța pentru care se solicită punctul de vedere;

Avize sau puncte de vedere la proiectele de acte normative elaborate în afara CNPP - conține
următoarele informații: numele instituției care oferă punctul de vedere, datele de contact, speța pentru
care acordă punctul de vedere, opinia, semnătura.

              93/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013

 
PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3

5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Directorul Conducerea
Document P DGASPADPLS
Crt. DGASPADPLS CNPP
1. Proiecte de acte normative P
2. Solicitare punct de vedere P / ÎR / Sol / T / Ah P/R
3. Avize sau puncte de vedere la
proiectele de acte normative Î / V / S / T / Ah P / Av / T P/A
elaborate în afara CNPP

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar personalului de specialitate;
 legislaţia din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale;
 mobilier pentru păstrarea legislaţiei;
 calculator legat în reţeaua naţională, imprimantă;
 fax, copiator, linie telefonică;
 rechizite de folosinţă curentă;
 climat ambiental situat la parametrii optimi (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot,
etc.).

5.3.2.Resurse umane
 funcţionarii publici din cadrul serviciului, compartimentului, direcţiei, cu sarcini în domeniul de
reglementare;
 şeful serviciului;
 directorii;
 directorul general;
 personalul de conducere şi execuţie din celelalte direcţii, servicii, compartimente, din cadrul CNPP
(după caz).

5.3.3.Resurse financiare
 Salarii

              94/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013

 
PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3
6. MODUL DE LUCRU

Etapa I:
a) Analizarea proiectului actului normativ;
b) Identificarea reglementărilor ce se propun a fi introduse, a fi modificate sau completate;
c) Consultarea, după caz, a unor specialişti din alte servicii, alte direcţii ale CNPP, din cadrul unor case
teritoriale de pensii sau din cadrul MMFPSPV;
d) Formularea punctului de vedere al CNPP cu privire la conţinutul actului normativ propus spre adoptare.

Etapa II:
a) Analizarea punctului de vedere de către conducerea direcţiei generale/direcţiei, după caz;
b) Stabilirea formei finale, la nivelul direcţiei generale/direcţiei, după caz;
c) Prezentarea punctului de vedere conducerii CNPP;
d) Discutarea, după caz, a proiectului cu conducerea CNPP;
e) Redactarea finală a punctului de vedere, ca urmare a modificărilor/completărilor ce trebuie aduse ca urmare
a analizării cu conducerea CNPP a proiectului actului normativ;
f) Transmiterea punctului de vedere întocmit de CNPP către MMFPSPV;
g) Arhivarea în evidenţele direcţiei generale/direcţiei a copiei punctului de vedere.

7. RESPONSABILITĂȚI

Funcţionarii publici de execuţie şi personalul contractual din cadrul direcţiei generale răspund de:
 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului.

Şefii seviciilor răspund de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionale al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;
 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitaţii specifice serviciului
respectiv.

              95/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013

 
PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3

Directorii răspund de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;
 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitaţii
serviciilor/compartimentelor din cadrul direcţiilor de care răspund;
 Reprezentarea în faţa directorului general şi, după caz, în faţa conducerii CNPP.

Directorul general răspunde de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionale al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;
 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii direcţiei generale;
 Reprezentarea în faţa conducerii CNPP şi, respectiv, în faţa altor instituţii, în limitele mandatului dat
de Preşedintele CNPP.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

              96/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013

 
PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

              97/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
9.
10.

              98/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de avizare sau de formulare de puncte de vedere,
la proiectele de acte normative elaborate de către alte ministere sau initiațiative legislative parlamentare,
din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice
(PO – 05 – DGASPADPLS Ediția 3)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în
Crt.
aplicarea unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru

              99/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3 
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Start
Proiecte de acte
normative trasmise Registratură CNPP
pentru formulare punct
de vedere
Cabinet prețedinte / secretar general
CNPP

Înregistrare solictare pct de vedere în


Registrul unic al directiei

Analizarea cadrului legal existent

Îdentificarea reglementărilor care


necesită modificări/ completări

Consultarea (daca este cazul), altor Alte servicii/ Direcții CNPP/


direcții CNPP/ CTP/ CSP/MMFPSPV CTP/ CSP/ MMFPSPV

Alege soluție optimă de redactare

Redactarea punctului de vedere Punct de vedere

Transmiterea textului redactat


conducerii direcţiei/direcţiei generale

Analizarea şi evaluarea punctului de


vedere și stabilirea formei finale

                100/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3 

Transmiterea proiectului către


direcţiile cu atribuţii în domeniu din Alte servicii/
cadrul CNPP, pentru avizare Direcții CNPP/ CTP

Transmiterea punctului de vedere către Conducere CNPP


conducerea CNPP

Redactare formă finală (dupa preluare


eventualelor observații)

Înregistrarea ieșirii punctului de


vedere în registrul unic al direcției /
arhivare

Transmitere răspuns către inițiator


electronic / suport hârtie

Stop

                101/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1. Înregistrare solictare punct de vedere în Registrul unic al
3 00 6 00 4 30
directiei
2. Analizarea cadrului legal existent 240 00 480 00 360 00
3. Îdentificarea reglementărilor care necesită modificări/
10 00 300 00 155 00
completări
4. Consultarea (daca este cazul), altor direcții CNPP/ CTP/
960 00 1920 00 1440 00
CPS/MMFPSPV
5. Alege soluție optimă de redactare 480 00 1440 00 960 00
6. Redactarea punctului de vedere 300 00 480 00 390 00
7. Transmiterea textului redactat conducerii
5 00 5 00 5 00
direcției/direcției generale

                102/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – DGASPADPLS
Ediția 3
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
8. Analizarea şi evaluarea punctului de vedere și stabilirea
30 00 1440 00 735 00
formei finale
9. Transmiterea proiectului către direcțiile cu atribuții în
5 00 5 00 5 00
domeniu din cadrul CNPP, pentru avizare
10. Transmiterea punctului de vedere către conducerea
10 00 10 00 10 00
CNPP
11. Redactare formă finală (după preluare eventualelor
30 00 180 00 105 00
observații)
12. Înregistrarea ieșirii punctului de vedere în registrul unic al
10 00 10 00 10 00
direcției / arhivare
13. Transmitere răspuns către inițiator electronic / suport
5 00 5 00 5 00
hârtie

                103/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare


Direcţia Generală Asigurări Sociale, Pensii şi Alte PO – 06 – DGASPADPLS
Drepturi Prevăzute de Legi Speciale Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA NOTELOR TEHNICE CĂTRE CTP/ CPS

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              104/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Îndrumarea metodologică a activităţii CTP/CPS de către Direcţia Pensii şi Direcţia Asigurări Sociale şi Alte
Drepturi Prevăzute de Legi Speciale.

2. DOMENIU
Activitatea prin care se întocmesc note tehnice de aplicare a actelor normative.

Scopul activităţii:
Elaborarea notelor tehnice, obligaţie care rezultă fie din lege, fie din atribuţiile ce revin CNPP, în vederea clarificării
unor prevederi legale, în scopul aplicării, în mod unitar, de către casele teritoriale de pensii, casele de pensii
sectoriale sau de către contribuabili, a legislaţiei din domeniul de competenţă.

Principiile care guvernează activitatea:


 legalitate;
 operativitate;
 profesionalism;
 onestitate.

Activitatea se desfășoară în cadrul următoarelor entități:


 Direcţia Pensii şi Direcţia Asigurări Sociale şi Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale;
 Direcţia/Serviciul/Compartimentul a cărui activitate este vizată de actul normativ.

Procedura se aplică de către:


 toți funcţionarii publici de execuţie şi de conducere, precum şi personalul contractual.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

              105/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1
 Legea nr. 544 din 18 decembrie 2003 pentru scutirea de la plata a unor debite către bugetul asigurărilor
sociale de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgență nr. 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea,
gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si
vaduvelor de razboi, cu modificările şi completările ulterioare;
 Decret-Lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 109 din 3 mai 2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor
interpreţi sau executanţi din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru
modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor
de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor
de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgență nr. 221 din 24 noiembrie 2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 452 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind
pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, republicata in temeiul art.V din Legea nr. 40 din 2011, cu
modificările și completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgență nr. 67 din 10 iulie 2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din
sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, cu modificările și completările ulterioare;

              106/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1
 Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 42 din 18 decembrie 1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor
acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată;
 Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de
suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 411 din 18 octombrie 2004 privind fondurile de pensii administrate privat cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 7 din 11 ianuarie 2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia
civila din Romania;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului
diplomatic si consular;
 Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 95 din 14 aprilie 2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă
din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată;
 Legea nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea ajutorului lunar pentru pensionării sistemului public de
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 119 din 30 iunie 2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 Legea nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;
 Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale;
 Decretul nr. 215/1977 cu privire la încadrarea personalului muncitor în grupele I, II sau III de muncă;

              107/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1
 Decret - Lege nr. 114 din 30 martie 1990 privind încadrarea unor categorii de salariaţi în grupele I şi II de
munca;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul
pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul
pensiilor.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.025 din 28 august 2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a
persoanelor în locuri de munca în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.114 din 10 octombrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care
au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 Hotărârea Guvernului nr. 290 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Hotărârea Parlamentului nr. 2 din 30 mai 2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de aplicare a
prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al
senatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.469 din 24 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor
interpreţi sau executanţi din România;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.650 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionării sistemului public de pensii, membri ai
uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.412 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii recunoştinţei fata de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din
decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

              108/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1
 Hotărârea Guvernului nr. 2.403/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.217 din 14 octombrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor art. 13 alin. 3 si 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi
ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 127 din 14 februarie 2002 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive
etnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 69 din 23 ianuarie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor;
 Hotărârea Guvernului nr. 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria minieră
publicată în Buletin de Informaţii nr. 9 din 10 ianuarie 1991;
 Hotărârea Guvernului nr. 407/1990, privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor din unităţile
de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare;
 Hotărârea Guvernului nr. 478/1990, privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale din
Întreprinderea “Acumulatorul Bucureşti” şi Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de acumulatori)
Bistriţa ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, precum şi condiţiile de
pensionare;
 Hotărârea Guvernului nr. 559/1990, privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimică şi
petrochimică;
 Hotărârea Guvernului nr. 481/1990 privind încadrarea personalului în grupele I şi II de muncă de la locurile
de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite apărute după anul 1969 în unităţile Ministerului Industriei
Metalurgice;
 Hotărârea Guvernului nr. 647/1990, privind acordarea unor drepturi personalului din unităţile subordonate
Ministerului Industriei Uşoare;
 Hotărârea Guvernului nr. 671/1990, privind încadrarea în grupa I de muncă în vederea pensionării
personalului existent la IREMOAS Bucureşti în cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanică;
 Hotărârea Guvernului nr.1223/1990, privind încadrarea în grupa II de muncă, în vederea pensionării, a unor
locuri de muncă sau activităţi din construcţii-montaj;
 Hotărârea Guvernului nr.406/1991, privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal din
Combinatul de Metalurgie Neferoasă Copşa Mică, Întreprinderea de Metalurgie Neferoasă Firiza şi

              109/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1
Întreprinderea “Neferal” Bucureşti ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, precum
şi condiţiile de pensionare;
 Hotărârea Guvernului nr.620/1992, privind încadrarea în grupele I şi II de muncă, în vederea pensionării, a
unor lucrători din activitatea de exploatare şi transport forestier;
 Hotărârea Guvernului nr.512/P.R. din 10 februarie1990, privind stabilirea unor drepturi pentru personalul din
cadrul Combinatului metalurgic de metale neferoase Copşa Mică;
 Hotărârea Guvernului nr.456 din 28 aprilie 1990, privind acordarea unor drepturi personalului din industria
chimică şi petrochimică;
 Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în
condiţii deosebite, s-au considerat ca fiind în condiţii deosebite;
 Hotărârea Guvernului nr. 246/07.03.2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor
de muncă în condiţii deosebite;
 Hotărârea Guvernului nr. 737 din 21 iulie 2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de
serviciu prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 Hotărârea Guvernului nr. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, si ale Legii nr. 47/1992 privind
organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, referitoare la pensiile de serviciu si la
acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Ordinul nr. 97 din 1 aprilie 2003 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru decontarea biletelor speciale de
călătorie gratuita cu mijloacele de transport auto şi fluviale, acordate în baza prevederilor Decretului-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de
la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul nr. 1064 din 23 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 223/2007 privind Statutul persoanalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din
Romania;
 Instrucțiunile nr. 1040/1967 pentru aplicarea Legii nr.27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi
pensia suplimentară;

              110/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1
 Ordinul MM nr. 59/1969 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul MM nr. 105/1976 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul MM nr. 210/1977 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în
grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.O.S nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu
condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.O.S nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu
condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, completat cu avizele
ulterioare;
 Ordinul M.M.O.S nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale
cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada
lucrată după 1 martie 1990, forma iniţială şi cea completată cu avizele ulterioare;
 Ordinul nr.2120/662/1999 - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii, privind încadrarea
în grupa II de muncă a unor locuri de muncă şi activităţi din cadrul S.C. AEROSTAR S.A. Bacău;
 Ordinul nr.253/1M/7503 din 07 august 1995 - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii,
privind precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite din
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;
 Ordinul M.M.S.S. nr. 352/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a H.G. nr. 261/2001 privind criteriile
și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite;
 Ordinul nr. 550/ 2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Decizii ale Curţii Constituţionale;
 Statutul CNPP;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNPP;
 Regulamentul intern al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fişele posturilor, aprobate de conducerea CNPP, etc.

              111/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiţii:
Contribuabili = Persoanele fizice şi juridice obligate de lege să contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat;
Beneficiari = Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii, persoane juridice şi instituţii şi autorităţi publice
ale statului.
Petiţii = Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta
electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o adresează CNPP sau altor instituţii şi
autorităţi ale statului. Sunt asimilate petiţiilor şi solicitările scrise, prezentate în cadrul audienţelor acordate de
Preşedintele CNPP, Secretarul general sau directorii direcţiilor de specialitate din cadrul CNPP, după caz.
Case teritoriale de pensii = Casele Judeţene de Pensii şi Casa de Pensii a municipiului Bucureşti;
Case locale de pensii = Casele locale de pensii ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi celelalte case locale
de pensii din judeţele în care acestea au fost înfiinţate;
Case de pensii sectoriale = Casele de pensii care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii;
Direcţii = Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, a căror înfiinţare a fost aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Compartimente = Compartimentele de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, a căror
înfiinţare a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de
Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Conducerea CNPP = Preşedinte, Consiliu de Administraţie, Secretar General;

Abrevieri:
CNPP = Casa Naţională de Pensii Publice;
DGASPADPLS = Direcţia Generală Asigurări Sociale, Pensii şi Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale din
cadrul CNPP;
MMFPSPV = Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice;
CPS = Case de pensii sectoriale;
R = Redactare;
T = Transmitere;
P = Primire;
M = Modificare;
Î = întocmire;

              112/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1
V = Verificare;
Av = Avizare;
A = Aprobare;
P DGASPADPLS = Personalul cu atribuții în fișa postului din cadrul DGASPADPLS.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Activitatea comportă următoarele caracteristici:
 respectarea întocmai a normei juridice de bază, fără derogare de la aceasta;
 reglementarea modalităţilor de transpunere în practică a prevederilor legale;
 asigurarea aplicării unitare a legislaţiei;
 fundamentarea actului justificativ, cu respectarea principiilor transparenţei decizionale, precum şi cu
cele, după caz, ale normelor europene.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Note tehnice – au următoarea structură:
 titlu;
 preambul;
 clauza de adoptare;
 dispoziţii generale;
 dispoziţii de conţinut;
 dispoziţii finale şi tranzitorii;
 anexe;
 formula de atestare a autenticităţii actului.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. Directorul Conducerea
Document P DGASPADPLS
Crt. DGASPADPLS CNPP
1. Note tehnice R / T / P / M / Ah P / V / Av P/A

              113/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1
5.3. Resurse necesare
5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar personalului de specialitate;
 legislaţia din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale;
 mobilier pentru păstrarea legislaţiei;
 calculator legat în reţeaua naţională, imprimantă;
 fax, copiator, linie telefonică;
 rechizite de folosinţă curentă;
 climat ambiental situat la parametrii optimi (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot,
etc.).

5.3.2.Resurse umane
 funcţionarii publici din cadrul serviciului, compartimentului, direcţiei, cu sarcini în domeniul de
reglementare;
 şeful serviciului;
 directorii;
 directorul general;
 personalul de conducere şi execuţie din celelalte direcţii, servicii, compartimente, din cadrul CNPP
(după caz).

5.3.3.Resurse financiare
 Salarii.

6. MODUL DE LUCRU

Activităţi preliminare:
a) Identificarea normei legale care necesită clarificare.

Activităţi de bază:
a) Analizarea problematicii supuse îndrumării metodologice de către casele teritoriale de pensii sau de către
casele locale de pensii;
b) Identificarea soluţiilor, care în limita prevederilor legale, să nu conducă la prejudicierea beneficiarilor, la
creşterea nejustificată a volumului de lucru sau la acordarea unor drepturi necuvenite;

              114/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1
c) Alegerea soluţiei optime;
d) Consultarea, după caz, a unor servicii, direcţii generale/direcţii din cadrul CNPP, precum şi a altor case
teritoriale de pensii;
e) Redactarea notei tehnice;
f) Transmiterea acesteia la conducerea direcţiei generale/direcţiei, după caz;
g) Verificarea, corectarea notei tehnice de către șeful serviciului;
h) Verificarea, corectarea notei tehnice de către conducerea direcției;
i) Consultarea, după caz, a altor direcţii generale/direcţii sau a altor instituţii implicate (solicitări de avize, puncte
de vedere, etc.);
j) Redactarea finală a notei tehnice.
k) Semnarea notei tehnice de către directorul direcției;
l) Transmiterea notei tehnice spre aprobare către conducerea CNPP;
m) Înregistrarea ieșirii notei tehnice în Registrul unic al direcției și arhivarea.
n) Transmiterea notei tehnice către direcțiile CNPP;
o) Transmiterea notei tehnice în format electronic către CTP / CPS (dacă este cazul);
p) Expedierea notei tehnice către CTP / CPS prin Registratura CNPP.

Rezultate urmărite:
 Îmbunătăţirea continuă a reglementărilor legale în domeniul de competenţă;
 Adoptarea unor norme metodologice, tehnice, de aplicare a actelor normative în domeniu;
 Înţelegerea corectă şi aplicarea unitară, de către participanţii la sistemul public de pensii, a normei primare
şi a celei secundare;
 Înlesnirea înţelegerii normelor legale de către orice persoană interesată;
 Opozabilitatea faţă de toate instituţiile şi persoanele juridice şi fizice implicate.

7. RESPONSABILITĂȚI

Funcţionarii publici de execuţie şi personalul contractual din cadrul direcţiei generale răspund de:
 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului.

              115/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1

Şefii seviciilor răspund de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionale al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;
 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitaţii specifice serviciului
respectiv.

Directorii răspund de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;
 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitaţii
serviciilor/compartimentelor din cadrul direcţiilor de care răspund;
 Reprezentarea în faţa directorului general şi, după caz, în faţa conducerii CNPP.

Directorul general răspunde de:


 Respectarea legislaţiei specifice domeniului de competenţă;
 Respectarea Statutului CNPP, a Regulamentului de organizare şi funcţionale al CNPP şi a
Regulamentului intern al CNPP;
 Cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului;
 Organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii direcţiei generale;
 Reprezentarea în faţa conducerii CNPP şi, respectiv, în faţa altor instituţii, în limitele mandatului dat
de Preşedintele CNPP.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.

              116/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

              117/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
11.
12.

              118/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind elaborarea notelor tehnice către CTP/ CPS
(PO – 06 – DGASPADPLS Ediția 1)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în
Crt.
aplicarea unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru

              119/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1 
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Start

Acte normative care


Identificare normă legală necesită precizări,
care necesită clarificare
clarificări

Identificare soluții, alegere Consultare alte direcții


soluție optimă CNPP, CTP

Redactare soluție

Verificare, corectare, soluție


de către șef serviciu

Verificare, corectare soluție


de către conducerea
direcției

Solicitare (daca este cazul)


avize alte institutii

Semnare nota tehnica de


catre director directie

Transmiterea notei tehnice


spre aprobare spre
conducerea CNPP

                120/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1 

Inregistrarea iesirii notei tehnice Transmiterea electronica /


in registrul unic al directiei / CTP / CSP /
arhivare. Transmitere directii (daca este cazul)
CNPP

Expedierea notei tehnice /


catre CTP / CSP / prin
Registratura CNPP

Stop

                121/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
1. Identificarea normei legale care necesită clarificare 15 00 30 00 22 30
2. Identificare soluții, alegere soluție optimă 180 00 1440 00 810 00
3. Consultare alte direcții CNPP, CTP 960 00 1440 00 1200 00
4. Redactare soluție 30 00 180 00 105 00
5. Verificare, corectare, soluție de către șef serviciu 20 00 360 00 190 00
6. Verificare, corectare soluție de către conducerea
20 00 180 00 100 00
direcției
7. Solicitarea (dacă este cazul) de avize altor instituții 480 00 1440 00 960 00
8. Semnare notă tehnică de către directorul direcției 30 00 60 00 45 00
9. Transmiterea notei tehnice spre aprobare către
3 00 3 00 3 00
conducerea CNPP

                122/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (minute/secunde) (minute/secunde) (minute/secunde)
10. Inregistrarea ieșirii notei tehnice în registrul unic al
30 00 30 00 30 00
direcției / arhivare. Transmitere direcții CNPP
11. Transmiterea electronică CTP/ CSP (daca este cazul) 60 00 120 00 90 00
12. Expedierea notei tehnice către CTP/ CSP prin
60 00 120 00 90 00
Registratura CNPP

                123/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – DGASPADPLS
Ediția 1

                124/3534
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Instrumente
UNIUNEA EUROPEANĂ Administrației PubliceGUVERNUL  Structurale
ROMANIEI 2007-2013

PROCEDURI DE LUCRU
SERVICIUL CONTROL PRESTAȚII

125/3534
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Instrumente
UNIUNEA EUROPEANĂ Administrației PubliceGUVERNUL  Structurale
ROMANIEI 2007-2013

126/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SCP
Ediția 2
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul C.N.P.P. și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO – 01 - SCP


Serviciul Control Prestații Ediția 2
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND EFECTUAREA CONTROALELOR TEMATICE


ASUPRA ORICĂRUI DOMENIU DE ACTIVITATE
DIN INSTITUȚIILE SUBORDONATE DIN CADRUL CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

127/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SCP
Ediția 2
1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este:
a) descrierea activităților care trebuie îndeplinite pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Serviciului Control
Prestați în exercitarea activității de control tematic;
b) stabilirea modului de realizare a activităţilor compartimentelor şi a factorilor decizionali implicaţi;
c) crearea cadrului necesar pentru identificarea şi verificarea documentaţiei adecvate derulării activităţii;
d) asigurarea continuității activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Serviciului Control Prestații. Obiectul controlului poate fi orice activitate sau chiar
operaţiune desfăşurată în instituţia verificată. De asemenea orice operaţiune privind un beneficiar de drepturi poate
face obiectul unui control tematic. Controlul tematic poate fi direcţionat şi asupra activităţilor desfăşurate de oricare
angajat al sistemului de pensii asupra operaţiunilor prevăzute în acte încheiate între casa de pensii şi terţe persoane
juridice (instituţii sau societăţi comerciale).
De asemenea, controalele tematice pot fi solicitate de instituţii ale administraţiei centrale sau locale iar obiectul
controalelor nu poate fi anticipat.
Există şi cazuri în care instituţii specializate în cercetări penale (Serviciul de Investigare a Fraudelor, Direcţia
Naţională Anticorupţie sau D.I.I.C.O.T.) solicită C.N.P.P. efectuarea anumitor controale, pentru a clarifica aspecte de
specialitate, în scopul susţinerii investigaţiilor pe care le desfăşoară. Nici în aceste cazuri nu pot fi anticipate cerinţele
cu privire la obiectul controlului.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 Legile - cadru privind sistemul public de pensii (263/2010);
 OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor
sociale de stat;
 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
 Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității;
 Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

128/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SCP
Ediția 2
 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă;
 Decretul - Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite
în prizonieri;
 Legea nr.44 din 1 iulie 1994
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor
de război;
 Legea nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor
de război;
 Legea nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru
modificarea și completarea Decretului - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat
stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 Legea recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la
victoria Revoluției române din decembrie 1989;
 Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor;
 Legea nr. 255/2007 pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul
supraviețuitor;
 Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber - profesionist a artiștilor
interpreți sau executanți din România, republicată 2009;
 Legea nr. 8/2006 din 11/01/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
 Legea Nr. 303/ 2004 privind statutul magistraților.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea de Guvern nr. 118/2011 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice;
 Ordinul MF nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv;
 Ordinul MF 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea
și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor
bugetare și legale;

129/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SCP
Ediția 2
 Ordinul 136/1976 norme metodologice la Decretul 92/1976.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul de organizare și funcționare al C.N.P.P.;
 Fișele de post;
 Instrucțiuni metodologice emise de către C.N.P.P..

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții:
"Perioada în care se execută controlul" este intervalul de timp stabilit prin delegația de control, la sfârșitul căreia
se încheie actul de control;
"Eșantionul verficat" reprezintă totalitatea dosarelor verificate în timpul controlului sub un anumit aspect. Având în
vedere imposibilitatea verificării tuturor lucrărilor derulate în perioada supusă controlului, acesta se efectuează prin
sondaj. Sondajul presupune alegerea unui număr reprezentativ de lucrări pentru fiecare activitate desfășurată și care
trebuie verificată sub aspectele menționate în lista de obiective.

Abrevieri:
C.N.P.P. - Casa Națională de Pensii Publice;
SCP - Serviciul Control Prestații;
D.G.A.S.P.A.D.P.L.S. - Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Activitatea de control tematic se efectuează la solicitarea Directorului General al Direcţiei, la solicitarea Preşedintelui
C.N.P.P. sau la propunerea oricărei structuri interne a C.N.P.P. dar cu acordul celor susmenţionaţi. Orice solicitare
din afara instituţiei poate declanșa un control, în condiţiile în care Directorul General al Direcţiei sau Preşedintele
C.N.P.P. consideră că se impune efectuarea unei acţiuni de control.

130/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SCP
Ediția 2
5.2. Documente utilizate
5.2.1.Conținutul și rolul documentelor

Documentele utilizate în cadrul procedurii sunt:


Delegația de control este instrucțiunea expresă de control emisă de către Președintele C.N.P.P. sau Directorul
General;
Procesul verbal de control este documentul rezultat în urma activității de control;
Nota de constatare este un act de control de dimensiuni reduse;
Nota de prezentare este un rezumat al procesului verbal sau a notei de constatare;
Fișa realizărilor;
Raportarea privind modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în actele de control este informarea eleborată
ulterior activității de control efectuate și este realizată de instituțiile verificate.

5.2.2.Circuitul documentelor
Circuitul documentelor în cadrul procedurii este următorul:
 Actul de control (Procesul Verbal sau Nota de Constatare) se întocmește în 3 exemplare în timpul acţiunilor de
control şi se înregistrează la instituţia verificată, la data finalizării controlului. Un exemplar din actul de control
se înmânează reprezentantului instituţiei verificate.
 Actul de control se înregistrează în Registrul Intrări/ Ieşiri al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S. în prima zi lucrătoare de la
întoarcerea din delegaţie.
 Se întocmeşte Nota de Prezentare a actului de control consemnându-se principalele deficienţe constatate şi, în
funcţie de natura acestora, organul de control poate propune măsuri care urmează a fi supuse aprobării de către
Directorul General al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S. sau de către Preşedintele C.N.P.P..
 Actul de control, împreună cu Fişa Realizărilor şi Nota de Prezentare, se prezintă Directorului General al
D.G.A.S.P.A.D.P.L.S. în vederea luării la cunoştinţă, formulării eventualelor observaţii şi/sau dispunerii de
măsuri în consecinţă. Dacă deficienţele constate necesită dispunerea unor măsuri de competenţa Preşedintelui
C.N.P.P., Nota de Prezentare se comunică acestuia în vederea aprobării.
 Nota de Prezentare, împreună cu rezoluţia Preşedintelui C.N.P.P., urmează a fi comunicate compartimentului
ce urmează a aplica măsurile aprobate. Un exemplar (sau o copie) din acest document se anexează actului de
control.
 Un exemplar al actului de control, împreună cu Nota de Prezentare, se păstrează în cadrul Serviciului Control
Prestaţii al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S..
 Al treilea exemplar al actului de control se comunică Direcţiei Pensii în vederea luării la cunoştinţă a deficienţelor
şi dispunerii unor eventuale măsuri suplimentare.

131/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SCP
Ediția 2
 Rapoartele privind măsurile dispuse în actele de control se primesc prin Registratura C.N.P.P. sau de către
funcţionarii Serviciului Control Prestaţii.
 Se înregistrează în Registrul Intrări/Ieşiri.
 Se conexează la actele de control la ale căror măsuri fac referire, în vederea analizării şi urmăririi modului de
îndeplinire a măsurilor dispuse prin acestea şi a întocmirii Rapoartelor de Activitate.
 Raportul de activitate (unic – cuprinde atât rezultatele controalelor de fond cât și cele tematice) se întocmeşte
sub formă de Proiect de către Şeful Serviciului Control Prestaţii.
 Se transmite Directorului General al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S. în vederea întocmirii Raportului complet al
D.G.A.S.P.A.D.P.L.S..
 Un exemplar din fiecare Raport de Activitate se păstrează de către Directorul General al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 birouri de lucru;
 computere conectate la internet, imprimantă, copiator, telefon;
 rechizite necesare în mod curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

5.3.2.Resurse umane
 funcţionari publici/ personal contractual.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente funcţionarilor publici/ personalul contractual încadraţi în Serviciul
control prestații;
 cheltuieli administrative;
 cheltuileli cazare, transport și diurnă.

6. MODUL DE LUCRU

Procedura în cazul constatării unei deficiențe se desfășoară conform următorilor pași:


A. Definirea erorii sau a fraudei constatate - stabilirea corectă a cauzei care a permis sau facilitat încălcarea
prevederilor legale este etapa esențială în atingerea scopului activității de control și anume restabilirea legalității și
aplicarea corectă a actelor normative de specialitate.

132/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SCP
Ediția 2
In cazul identiticării unei deficiențe se va stabili cât mai exact care a fost acțiunea/ inacțiunea care a condus la
stabilirea sau plata eronată a unui drept. Se va analiza întreaga procedură de lucru (etapa cu etapă) în cadrul căruia
s-a produs eroarea; se va verifica modul în care se organizează evidența tehnică - operativă în cadrul unității
verificate; dacă este necesar se va schița circuitul pe care îl parcurg lucrările similare, pentru a se efectua o analiză
obiectivă a posibilităților de producere a erorilor sau de fraudare a sistemului.
De asemenea, se va proceda la identificarea tuturor factorilor care au condus sau facilitat producerea deficienței,
pentru a dispune măsuri de reducere a riscului. Se va stabili legătura de cauzalitate dintre fapta funcționarului și
efectul produs, pentru a vedea dacă fapta izolată putea genera efectul produs sau dacă pentru producerea deticienței
erau necesari și alți factori (spre exemplu: o comunicare eronată de drepturi în sistemul de plată, făcută de un
funcționar nu poate fi preluată decât dacă funcționarii cu atribuțiuni de verificare nu și-au îndelpinit obligațiile de
serviciu).
Întrucât elaborarea fiecărei lucrări este o succesiune de documente justificative valoriticate de funcționari în cadrul
unor operațiuni specifice, reglementate la modul general sau în detaliu, se impune verificarea întregului proces (în
sensul de procedură) ce se finalizează cu stabilirea sau plata unor drepturi, în cazul în care se constată producerea
unei erori. Aceasta înseamnă extinderea controlului și redimensionarea eșantionului verificat dacă volumul lucrării
nu permite verificarea integrală.

B. Raportarea la prevederile legale și stabilirea dispozitiilor legale încălcate


Acestea pot fi:
 acte normative;
 ordine de serviciu, instrucțiuni date în aplicarea unor prevederi legale, emise în temeiul actelor normative care
stabilesc competențe în elaborarea instrucțiunilor de specialitate sau procedurilor de lucru. Neaplicarea
ultimei categorii este imputabilă funcționarilor unității verificate numai în cazul în care acestea contravin actelor
normative în vigoare. În cazul unei astfel de situații, organul de control trebuie să sesizeze neconcordanța
ordinului sau instrucțiunilor cu textul de lege încălcat. Instrucțiunile trebuie aplicate de instituțiile subordonate
întrucât scopul lor este acela de a completa legea și a reglementa în detaliu anumite aspecte ce nu pot fi
cuprinse în lege.
În ceea ce privește stabilirea prevederilor legale încălcate, se disting două situații:
a) Încălcarea unor prevederi legale care reglementează o operațiune;
b) Lipsa de temei legal a unei operațiuni.
In ceea ce privește lipsa de temei legal a unei operațiuni, aceasta se constată în cazul imposibilității de a justifica
respectiva operațiune prin raportarea ei la un act normativ care să permită sau să dispună efectuarea acesteia.
De exemplu: o operațiune de plată a unei pensii către o persoană se efectuează ca urmare a obligației unei case
de pensii de a achita respectivele drepturi; obligația de a plăti este stabilită prin lege și în funcție de felul plății se

133/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SCP
Ediția 2
poate identifica textul de lege care obligă instituția la plată. În cazul în care se efectuează plata unei sume de bani
către o persoană față de care casa de pensii nu are nici o obligație, ne aflăm în situația unei plăți lipsite de temei
legal.

C. Stabilirea persoanelor responsabile


Identificarea unei erori produse în cadrul unei operațiuni poate implica una sau mai multe persoane responsabile.
Responsabilitatea pentru producerea unei deficiențe revine, de regulă, mai multor persoane și se stabilește, de
regulă, în sarcina:
 Funcționarului care a efectuat operațiunea (identificată în baza semnăturii de pe un document sau parolei
informatice de utilizator). Se va verifica dacă persoana respectivă are, conform fișei postului, atribuțiuni ce
includ operațiunea în cadrul căruia s-a produs eroarea.
 Persoanei ale cărei atribuțiuni de serviciu cuprind veriticarea activității funcționarului care a efectuat
operațiunea.
În cazul în care deficiența s-a produs ca urmare a neîndeplinirii unei obligații de serviciu, răspunderea se stabilește
conform fișei postului, în sarcina persoanelor care aveau această atribuție.
În cazurile în care o lege specială stabilește pentru anumite activități răspunderea anumitor funcționari - ordonatorul
de credite sau a directorul economic (Legea contabilității, Legea finanțelor publice etc), răspunderea pentru deticiențe
se va stabili, în mod obligatoriu, și în sarcina acestora, alături de personalul de specialitate.

D. Întocmirea unei note de constatare


Spre deosebire de procesul-verbal, nota de constatare se poate încheia în momentul constatării unei deficiențe și nu
la finalul controlului. Nota de constatare surprinde aceleași aspecte ca și procesul - verbal însă pentru o anumită
problemă (sau un anumit caz) și nu pentru totalitatea obiectivelor de verificat.
De la constatarea deficienței și până la elaborarea procesului - verbal poate trece un interval de timp în care anumite
aspecte pot fi neglijate sau uitate și din acest motiv se impune consemnarea lor în momentul identificării situației
speciale.
Notele de constatare se anexează la procesul - verbal și permit o consemnare succintă a deficienței în cadrul
acestuia, întrucât în ele se înscriu detaliat aspectele verificate și constituie parte integrantă din actul de control. În
cazul notelor de constatare se pot anexa situații sau documente ce probează aspectele susținute.

E. Extinderea verificării
Se impune în cazul constatării unei deficiențe care presupune lărgirea eșantionului verificat, pentru a stabili dacă
este vorba de o eroare izolată sau de o practică. În funcție de una din situațiile de mai sus se poate stabili dacă
deficiența este generalizată și, în consecință, se dimensionează răspunderea persoanelor vinovate și se stabilesc

134/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SCP
Ediția 2
măsuri de remediere.

7. RESPONSABILITĂȚI

Angajați executanți:
 îndeplinesc sarcinile trasate în delegația de control.

Șef serviciu:
 analizează și controlează procesele verbale și notele de constatare.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile/ persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

135/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013

PO – 01 – SCP
Ediția 2
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

136/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013

PO – 01 – SCP
Ediția 2
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la PROCEDURĂ PRIVIND EFECTUAREA CONTROALELOR TEMATICE
(PO – 01 - SCP ediția 2)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile
OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
3. Modul de lucru Actualizarea succesiunii activităților

137/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

ÎNTOCMIRE ACTE PREMERGĂTOARE

START

Analizarea motivelor/ sesizărilor care stau la baza


controlului tematic împreună cu Directorul General
sau Președintele C.N.P.P. în vederea determinării
obiectului controlului

Angajații SCP întocmesc delegația de control și


completează ordinul de deplasare

Directorului General al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S.


semnează delegația și ordinul de deplasare

Delegația este înregistrată la Registratura


D.G.A.S.P.A.D.P.L.S

Delegația și ordinul de deplasare sunt transmise


angajatului

Angajatul completează un referat de avans care


este înaintat Direcției Economice

Direcția Economică eliberează avansul

Angajatul poate pleca în control

STOP

138/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
ACTIVITATEA DE CONTROL

START

Verificarea operațiunilor conform obiectivelor


înscrise în delegație

Constatarea deficiențelor

Consemnarea deficiențelor în Procesul


verbal/ Nota de constatare

Semnarea bilaterală a actului de control

Elaborarea Fișei realizărilor și a Notei de


Prezentare

Înregistrarea actului de control la


D.G.A.S.P.A.D.P.L.S.

Arhivare

STOP

139/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SCP
Ediția 2

Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Control tematic După caz După caz După caz

140/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SCP
Ediția 2

141/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO – 02 - SCP


Serviciul Control Prestații Ediția 2
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURA PRIVIND EFECTUAREA CONTROALELOR ASUPRA DIRECȚIILOR


STABILIRI ȘI PLĂȚI PRESTAȚII DIN CADRUL CASELOR TERITORIALE
DE PENSII PUBLICE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

142/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este:
a) descrierea activităților care trebuie îndeplinite pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Serviciului Control
Prestați în exercitarea activității de control tematic;
b) stabilirea modului de realizare a activităţilor compartimentelor şi a factorilor decizionali implicaţi;
c) crearea cadrului necesar pentru identificarea şi verificarea documentaţiei adecvate derulării activităţii;
d) asigurarea continuității activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Serviciului Control Prestații și privește activitățile și operațiunile cuprinse în planul
de control.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 Legile - cadru privind sistemul public de pensii (263/2010);
 OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor
sociale de stat;
 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
 Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității;
 Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă;
 Decretul - Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite
în prizonieri;
 Legea nr.44 din 1 iulie 1994
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor
de război;

143/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
 Legea nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor
de război;
 Legea nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru
modificarea și completarea Decretului - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat
stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 Legea nr. 341 din 12 iulie 2004, Legea recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la
victoria Revoluției române din decembrie 1989;
 Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor;
 Legea nr. 255/2007 pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul
supraviețuitor;
 Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber - profesionist a artiștilor
interpreți sau executanți din România, republicată în 2009;
 Legea nr. 8/2006 din 11/01/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
 Legea nr. 303/ 2004 privind statutul magistraților.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea de Guvern nr. 118/2011 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice;
 Ordinul MF nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv;
 Ordinul MF 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea
și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor
bugetare și legale;
 Ordinul 136/1976 norme metodologice la Decretul 92/1976.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul de organizare și funcționare al C.N.P.P.;
 Fișele de post;
 Instrucțiuni metodologice emise de către C.N.P.P..

144/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții:
"Perioada supusă controlului" este intervalul de timp cuprins între data începerii ultimului control și data începerii
controlului aflat în derulare. Determinarea perioadei supuse controlului se face prin stabilirea primei zile de
desfășurare a ultimului control și a ultimei zile înaintea începerii controlului ce urmează a fi derulat, conform
programului aprobat.
"Perioada în care se execută controlul" este intervalul de timp stabilit prin delegația ele control, la sfârșitul căreia
se încheie actul de control.
"Eșantionul verficat" reprezintă totalitatea dosarelor verificate în timpul controlului sub un anumit aspect. Având în
vedere imposibilitatea verificării tuturor lucrărilor derulate în perioada supusă controlului, acesta se efectuează prin
sondaj. Sondajul presupune alegerea unui număr reprezentativ de lucrări pentru fiecare activitate desfășurată și care
trebuie verificată sub aspectele menționate în lista de obiective.
"Registrul decizier'' este registrul de evidență a deciziilor de pensionare, în care sunt înscrise toate deciziile de
admitere sau respingere a cererilor de înscriere la pensie sau de modificare a drepturilor existente. Într-o casă de
pensii evidența deciziilor se poate face în același registru pentru deciziile de "înscrieri noi" și de "modificări drepturi"
sau se întocmesc registre separate. Acest aspect trebuie avut în vedere Ia solicitarea documentelor în cauză.
La data începerii controlului registrele deciziere se verifică sub aspectul corectitudinii înregistrărilor (din punct de
vedere al respectării prevederilor Legii nr. 82/1991, Legea contabilității) și se barează după ultima înregistrare,
înscriindu-se, data curentă și aplicându-se semnătura organului de control.
Se barează/ se anulează spațiile libere din registru prin tăiere cu o linie continuă a rândului necompletat, făcându-se
mențiunea anulării, înscriindu-se data operațiunii și aplicându-se semnătura organului de control.
"Înscrieri noi" definește totalitatea dosarelor de pensie soluționate în perioada supusă controlului prin emiterea unei
decizii de pensionare, pentru o persoană care nu a avut calitatea de pensionar anterior emiterii acestei decizii.
"Modficări drepturi" definește totalitatea lucrărilor soluționate prin emiterea unei decizii de modificare a drepturilor
stabilite la o dată anterioară. Modificările de drepturi se operează la cererea titularului dosarului sau din oficiu.
"Restituirea drepturilor" operațiunea de corectare a drepturilor de pensie stabilite sau plătite în cuntum eronat.

Abrevieri:
C.N.P.P. - Casa Națională de Pensii Publice;
SCP - Serviciul Control Prestații;
D.G.A.S.P.A.D.P.L.S. - Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale.

145/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Activitatea de control asupra Direcţiilor de Stabiliri şi Plăţi Prestaţii este prevăzută în Programul anual de control
(programele semestriale). Acestea sunt aprobate de Preşedintele C.N.P.P..

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor

Documentele utilizate în cadrul procedurii sunt:


Programul anual de control este documentul care prevede calendarul activității de control pe un an.
Programele semestriale de control sunt documentele care prevăd calendarul activității de control pe un semestru.
Delegația de control este instrucțiunea expresă de control emisă de către Președintele C.N.P.P. sau Directorul
General.
Procesul verbal de control este documentul rezultat în urma activității de control.
Nota de constatare este varianta simplificată a procesului verbal, redusă ca dimensiune.
Nota de prezentare este un rezumat al procesului verbal sau a notei de constatare.
Fișa realizărilor este sinteza procesului verbal și este întocmită la întoarcerea din delegație.
Rapoartele privind îndeplinirea măsurilor dispuse în actele de control, sunt informări ulterioare controlului și
sunt emise de entitățile care au fost supuse controlului.
Raportul de activitate cuprinde rezultatele anuale sau semestriale ale serviciului.
Lista obiectivelor este documentul care enumeră obiectivele a căror verificare este obligatorie în timpul acțiunilor
de control.

5.2.2.Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este următorul:


 Actul de control (Procesul Verbal sau Nota de Constatare) se întocmește în 3 exemplare în timpul acţiunilor de
control şi se înregistrează la instituţia verificată, la data finalizării controlului. Un exemplar din actul de control
se înmânează reprezentantului instituţiei verificate.
 Actul de control se înregistrează în Registrul Intrări/Ieşiri al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S. în prima zi lucrătoare de la
întoarcerea din delegaţie.
 Se întocmeşte Fişa Realizărilor pentru actul de control conform cerinţelor formularului - tip.

146/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
 Se întocmeşte Nota de Prezentare a actului de control consemnându-se principalele deficienţe constatate şi, în
funcţie de natura acestora, organul de control poate propune măsuri care urmează a fi supuse aprobării de către
Directorul General al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S. sau de către Preşedintele C.N.P.P..
 Actul de control, împreună cu Fişa Realizărilor şi Nota de Prezentare, se prezintă Directorului General al
D.G.A.S.P.A.D.P.L.S. în vederea luării la cunoştinţă, formulării eventualelor observaţii şi/sau dispunerii de
măsuri în consecinţă. Dacă deficienţele constate necesită dispunerea unor măsuri de competenţa Preşedintelui
C.N.P.P., Nota de Prezentare se comunică acestuia în vederea aprobării.
 Nota de Prezentare, împreună cu rezoluţia Preşedintelui C.N.P.P., urmează a fi comunicate compartimentului
ce urmează a aplica măsurile aprobate. Un exemplar (sau o copie) din acest document se anexează actului de
control.
 Un exemplar al actului de control, împreună cu Fişa Realizărilor şi Nota de Prezentare, se păstrează în cadrul
Serviciului Control Prestaţii al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S..
 Al treilea exemplar al actului de control se comunică Direcţiei Pensii în vederea luării la cunoştinţă a deficienţelor
şi dispunerii unor eventuale măsuri suplimentare.
 Rapoartele privind măsurile dispuse în actele de control se primesc prin Registratura C.N.P.P. sau de către
funcţionarii Serviciului Control Prestaţii.
 Se înregistrează în Registratura C.N.P.P..
 Se conexează la actele de control la ale căror măsuri fac referire, în vederea analizării şi urmăririi modului de
îndeplinire a măsurilor dispuse prin acestea şi a întocmirii Rapoartelor de Activitate.
 Proiectul Planului de Control se întocmeşte de către Şeful Serviciului Control Prestaţii şi cuprinde:
- situaţia fondului de timp a funcţionarilor din cadrul Serviciului (se întocmeşte de două ori pe an, aferent
perioadelor ianuarie - iunie şi iulie - decembrie);
- lista instituţiilor obligatoriu de verificat în anul în curs;
- planificarea controalelor şi a echipelor de control (se întocmeşte de două ori pe an, aferent perioadelor
ianuarie - iunie şi iulie - decembrie).
 Proiectul Planului de Control se transmite Directorului General al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S. în vederea analizării şi
semnării.
 Planul de Control se transmite Preşedintelui C.N.P.P. în vederea aprobării.
 După aprobarea Planului de Control acesta se restituie Serviciului Control Prestații în vederea desfăşurării
acţiunilor de control. Un exemplar al Planului de Control aprobat se transmite Directorului General al
D.G.A.S.P.A.D.P.L.S. în vederea analizării şi semnării.
 Raportul de activitate se întocmeşte sub formă de Proiect de către Şeful Serviciului Control Prestaţii.

147/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
 Se transmite Directorului General al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S. în vederea întocmirii Raportului complet al
D.G.A.S.P.A.D.P.L.S..
 Un exemplar din fiecare Raport de Activitate se păstrează de către Directorul General al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S.
 Rapoartele de Activitate se întocmesc:
- pentru primul semestru al anului;
- pentru fiecare an de activitate;
- la solicitarea Preşedintelui C.N.P.P. sau a Directorului General al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S..
 Lista obiectivelor obligatoriu de verificat în acțiunile de control se întocmeşte sub formă de Proiect de către Şeful
Serviciului Control Prestaţii.
 Se transmite Directorului General al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S.în vederea semnării.
 Se supune aprobării Preşedintelui C.N.P.P..
 Un exemplar din fiecare Listă aprobată se păstrează de către Directorul General al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S..
 Câte o copie a Listei de Obiective se înmânează fiecărui funcţionar al Serviciului Control Prestaţii, în vederea
efectuării controalelor.
 Lista obiectivelor trebuie verificată obligatoriu în timpul acţiunilor de control, se actualizează periodic în
funcție de modificarea cadrului legislativ, şi/sau dispoziţiile Preşedintelui C.N.P.P. sau ale Directorului General
al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S..
 Adresele și dosarele primite de la conducerea C.N.P.P. se soluţionează cu prioritate faţă de celelalte lucrări.
 Se înregistrează în Registrul Intrări/Ieşiri al D.C.I..
 Se prezintă/ transmit de către Președintele C.N.P.P. sau Directorul General al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S. către șeful
serviciului. Acesta le repartizează funcţionarilor Serviciului Control Prestaţii pentru a fi soluţionate.
 Dacă soluţionarea presupune verificări exhaustive cu privire la situaţia unui beneficiar de drepturi de asigurări
sociale, se solicită Casei Teritoriale de Pensii dosarul de pensie şi orice alte documente necesare verificării
cazului.
 În acest caz se întocmeşte Adresă către Casa Teritorială în a cărei evidenţă se află titularul dreptului. În adresă
se enumeră documentele şi situaţiile ce urmează a transmise Serviciului Control Prestaţii. După soluţionarea
lucrării documentele se restituie Casei teritoriale de pensii împreună cu un exemplar din răspuns şi eventuale
măsuri de revizuire.
 Lucrările finalizate de funcţionarii Serviciului Control Prestaţii sunt verificate de către Şeful Serviciului sub
aspectul legalităţii şi corectitudinii.
 În situaţia în care – ca urmare a verificării – Şeful Serviciului formulează observaţii, dispune refacerea lucrării în
conformitate cu acestea. Funcţionarul căruia i-a fost repartizată lucrarea va efectua corecţiile dispuse.

148/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
 După verificarea lucrării Şeful Serviciului Control Prestaţii – în cazul în care nu formulează observaţii cu privire
la corectitudinea şi legalitatea modului de soluţionare – semnează un exemplar al răspunsului şi îl transmite
Directorului General al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S. în vederea însuşirii sub semnătură.
 Directorul General al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S. semnează răspunsurile sau dispune efectuarea unor noi corecţii
urmând a-şi însuşi lucrarea sub semnătură în momentul în care o apreciază ca fiind finalizată.
 Ulterior finalizării lucrării, fiecare răspuns se înregistrează în Registrul Intrări/Ieşiri al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S.
 Câte un exemplar din fiecare răspuns formulat se păstrează în cadrul Serviciului împreună cu baza lucrării sau
o copie după aceasta.
 Celelalte documente primite de la structurile C.N.P.P.:
- Solicitări puncte de vedere cu privire la dosare;
- Solicitări puncte de vedere cu privire la proiecte norme interne;
- Documente primite prin registratură (sesizări, memorii, reclamaţii);
urmează acelaşi circuit în vederea soluţionării.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 birouri de lucru;
 computere conectate la internet, imprimantă, copiator, telefon;
 rechizite necesare în mod curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

5.3.2.Resurse umane
 funcţionari publici/ personal contractual.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente funcţionarilor publici/personalul contractual încadraţi în Serviciul
Control Prestații;
 cheltuieli administrative;
 cheltuileli cazare, transport și diurnă.

149/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
6. MODUL DE LUCRU

Procedura în cazul constatării unei deficiențe se desfășoară conform următorilor pași:


1. Definirea erorii sau a fraudei constatate - stabilirea corectă a cauzei care a permis sau facilitat încălcarea
prevederilor legale este etapa esențială în atingerea scopului activitățtii de control și anume restabilirea legalității și
aplicarea corectă a actelor normative de specialitate.
În cazul identificării unei deficiențe se va stabili cât mai exact care a fost acțiunea/ inacțiunea care a condus la
stabilirea sau plata eronată a unui drept. Se va analiza întreaga procedură de lucru (etapă cu etapă) în cadrul căruia
s-a produs eroarea; se va verifica modul în care se organizează evidența tehnică - operativă în cadrul unității
verificate; dacă este necesar se va schița circuitul pe care îl parcurg lucrările similare, pentru a se efectua o analiză
obiectivă a posibilităților de producere a erorilor sau de fraudare a sistemului.
De asemenea, se va proceda la identificarea tuturor factorilor care au condus sau facilitat producerea deficienței,
pentru a dispune măsuri de reducere a riscului. Se va stabili legătura de cauzalitate dintre fapta funcționarului și
efectul produs, pentru a vedea dacă fapta izolată putea genera efectul produs sau dacă pentru producerea deticienței
erau necesari și alți factori (spre exemplu: o comunicare eronată de drepturi în sistemul de plată făcută de un
funcționar nu poate fi preluată decât dacă funcționarii cu atribuțiuni de verificare nu și-au îndelpinit obligațiile de
serviciu).
Întrucât elaborarea fiecărei lucrări este o succesiune de documente justificative valorificate de funcționari în cadrul
unor operațiuni specifice, reglementate la modul general sau în detaliu, se impune verificarea întregului proces (în
sensul de procedură) ce se finalizează cu stabilirea sau plata unor drepturi, în cazul în care se constată producerea
unei erori. Aceasta înseamnă extinderea controlului și redimensionarea eșantionului verificat dacă volumul lucrării
nu permite verificarea integrală.

2. Raportarea la prevederile legale și stabilirea dispozițiilor legale încălcate


Acestea pot fi:
 acte normative;
 ordine de serviciu, instrucțiuni date în aplicarea unor prevederi legale, emise în temeiul actelor normative
care stabilesc competențe în elaborarea instrucțiunilor de specialitate sau proceduri de lucru.
Neaplicarea
ultimei categorii este imputabilă funcționarilor unității verificate numai în cazul în care acestea contravin
actelor normative în vigoare. În cazul unei astfel de situații, organul de control trebuie să sesizeze
neconcordanța ordinului sau instrucțiunilor cu textul de lege încălcat. Instrucțiunile trebuie aplicate de
instituțiile subordonate întrucât scopul lor este acela de a completa legea ți a reglementa, în detaliu, anumite
aspecte ce nu pot fi cuprinse în lege.
În ceea ce privește stabilirea prevederilor legale încălcate, se disting două situații:

150/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
a. Încălcarea unor prevederi legale care reglementează o operațiune;
b. Lipsa de temei legal a unei operațiuni.
În ceea ce privește lipsa de temei legal a unei operațiuni, aceasta se constată în cazul imposibilității de a justifica
respectiva operațiune prin raportarea ei la un act normativ care să permită sau să dispună efectuarea acesteia.
De exemplu: o operațiune de plată a unei pensii către o persoană se efectuează ca urmare a obligației unei case
de pensii de a achita respectivele drepturi; obligația de a plăti este stabilită prin lege și în funcție de felul plății se
poate identifica textul de lege care obligă instituția la plată. În cazul în care se efectuează plata unei sume de bani
către o persoana față de care casa de pensii nu are nici o obligație, ne aflăm în situația unei plăți lipsite de temei
legal.

3. Stabilirea persoanelor responsabile


Identificarea unei erori produse în cadrul unei operațiuni poate implica una sau mai multe persoane responsabile.
Responsabilitatea pentru producerea unei deficiențe revine, de regulă, mai multor persoane și se stabilește, de
regulă, în sarcina:
 funcționarului care a efectuat operațiunea (identificată în baza semnăturii de pe un document sau parolei
informatice de utilizator); se va verifica dacă persoana respectivă are conform fișei postului atribuțiuni ce
includ operațiunea în cadrul căruia s-a produs eroarea.
 persoanei ale cărei atribuțiuni de serviciu cuprind verificarea activității funcționarului care a efectuat
operațiunea.
În cazul în care deficiența s-a produs ca urmare a neîndeplinirii unei obligații de serviciu, răspunderea se stabilește
conform fișei postului, în sarcina persoanelor care aveau această atribuție.
În cazurile în care o lege specială stabilește pentru anumite activități răspunderea anumitor funcționari - ordonatorul
de credite sau a directorul economic (Legea contabilității, Legea finanțelor publice etc), răspunderea pentru deficiențe
se va stabili în mod obligatoriu și în sarcina acestora, alături de personalul de specialitate.

4. Întocmirea unei note de constatare


Spre deosebire de procesul verbal, nota de constatare se poate încheia în momentul constatării unei deficiențe și nu
la finalul controlului. Nota de constatare surprinde aceleași aspecte ca și procesul - verbal însă pentru o anumită
problemă (sau un anumit caz) și nu pentru totalitatea obiectivelor de verificat. De la constatarea deficienței și până
la elaborarea procesului - verbal poate trece un interval de timp în care anumite aspecte pot fi neglijate sau uitate și
din acest motiv se impune consemnarea lor în momentul identificării situației speciale.
Notele de constatare se anexează la procesul - verbal și permit o consemnare succintă a deficienței în cadrul
acestuia, întrucât în ele se înscriu detaliat aspectele veriticate și constituie parte integrantă din actul de control. În
cazul notelor de constatare se pot anexa situații sau documente ce probează aspectele susținute.

151/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
5. Extinderea verificării
Se impune în cazul constatării unei deficiențe și presupune lărgirea eșantionului verificat, pentru a stabili dacă este
vorba de o eroare izolată sau de o practică. În funcție de una din situațiile de mai sus se poate stabili dacă deficiența
este generalizată și în consecință se dimensionează răspunderea persoanelor vinovate și se stabilesc măsuri de
remediere.

6. Verificarea obiectivelor înscrise în lista aprobată


Conform Capitolului 1 din lista de obiective: respectarea prevederilor legale privind calculul și plata pensiilor și a
celorlalte prestații, suportate din bugetul asigurărilor sociale, precum și a indemnizațiilor cu caracter reparatoriu plătite
din bugetul de stat, Subcapitolul 1. Verificarea legalității și realității calculului și plății pensiilor, a drepturilor aferente,
a prestațiilor cu caracter noncontributiv, scopul verificării este:

A) Verificarea dosarelor de pensie „înscrieri noi”


Activitatea de verificare a dosarelor de pensie „înscrieri noi” presupune:
 Identificarea erorilor produse în stabilirea drepturilor la casa de pensii verificată;
 Definirea și corectarea acestora (prin emiterea de decizii de revizuire), prin aplicarea corectă a prevederilor
legale încălcate;
 Identificarea erorilor produse în plata primelor drepturi de pensie, definirea și corectarea acestora;
 Stabilirea cauzelor obiective care au condus la stabilirea și plata eronată a drepturilor (de exemplu:
interpretarea eronată a unui text de lege, introducerea eronată a datelor în programul informatic de calcul al
drepturilor, valorificarea unor documente incorect întocmite sau fictive, frauda etc.);
 Determinarea procentului de erori produse la casa de pensii, în stabilirea drepturilor și efectuarea primelor
plăți, prin raportarea numărului de dosare verificate la numărul de erori constatate; dispunerea unor măsuri
de identificare a cazurilor similare, în scopul revizuirii.
Determinarea (alegerea) eșantionului de verificat - reprezintă etapa premergătoare verificării efective. Pentru ca
eșantionul de dosare "înscrieri noi" verificat să poată fi reprezentativ pentru totalul dosarelor de același fel soluționate
în perioada supusă controlului trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
a. numărul dosarelor verificate să fie proporțional cu numărul total al dosarelor stabilite în perioada supusă
controlului. Se vor verifica cel puțin 3% din dosarele emise în perioada supusă controlului, dar nu mai puțin
de 60 de dosare "înscrieri noi". În anumite situații - cum ar fi numărul mare de decizii emise în perioada
supusă controlului - eșantionul poate fi mai mic de 3%;

b. felul pensiilor verificare (eșantionul verificat trebuie să cuprindă toate categoriile de pensii stabilite în perioada
supusă controlului);


152/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
c. cuantumul pensiilor verificate (se vor verifica cu prioritate pensiile cu cele mai mari cuantumuri);

d. starea dosarului la data efectuării controlului (la alegerea eșantionului nu se vor verifica drepturile
persoanelor transferate, sistate sau decedate).

Alegerea eșantionului de verificat se poate face în următoarele moduri:


A. Selectarea dosarelor din ultima bază de date informatică (cuprinzând toți pensionarii din județ) transmisă de
Direcția Documente de Plată din C.N.P.P..
Se va solicita compartimentului informatic al casei de pensii transferarea bazei de date într-un fișier "Microsoft Excel".
Datele din acesta vor fi sortate în funcție de numărul deciziei de pensionare (pentru dosarele emise în perioada
supusă controlului), apoi după cod fel pensie și după cuantumul drepturilor în plată. Se întocmește lista dosarelor de
verificat (în trei exemplare).

B. Selectarea dosarelor din registrul de evidență a deciziilor de pensionare


Se solicită compartimentului "Stabiliri" registrul de evidență a deciziilor de pensie pentru întreaga perioadă supusă
controlului. Se selectează dosarele în funcție de codul (felul) pensiei și cuantumul acestora. Se pot avea în vedere
și alte elemente existente în registrul decizier, în măsura în care acestea ilustrează și alte aspecte ce ilustrează
particularități ale fiecărui dosar în parte. Se întocmește lista dosarelor de verificat (în trei exemplare).

C. Selectarea dosarelor din borderourile de comunicare întocmite lunar la casa de pensii și transmise pentru a fi
preluate la Direcția Documente de Plată din C.N.P.P..
Se solicită compartimentului "Plăți" borderourile de comunicare. În acestea se identifică comunicarile de drepturi
"înscrieri noi" și se întocmește lista dosarelor de verificat (în trei exemplare).
Verificarea se poate face și prin selectarea comunicărilor la plată din sistemul informatic central. În acest caz
tranzacțiile validate de către Direcția Documente de Plată din C.N.P.P. sunt centralizare într-o bază de date urmând
ca apoi să se selecteze ''eșantionul de verificat".

Se recomandă alegerea eșantionului de verificat din baza de date informatică “st”, întrucât aceasta conține mai multe
informații despre drepturile stabilite, inclusiv cuantumul drepturilor, actualizat ''la zi". În cazul în care se solicită
compartimentului informatic întocmirea anumitor situații se va avea în vedere definirea corectă a condițiilor de
selectare a eșantionului.

La verificarea dosarelor de pensie "înscrieri noi" se pot verifica și dosare de pensie stabilite anterior perioadei supuse
controlului, în situația în care echipa de control consideră necesar acest lucru, sau deține informații conform cărora
într-o anumită perioadă s-a produs o cauză de eroare sau fraudă.

153/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2

După stabilirea eșantionului de verificat, se va solicita un exemplar din fiecare listă cu dosare de verificat. Astfel se
va transmite compartimentului "Stabiliri" compartimentului "Plăți" câte un exemplar din fiecare listă cu dosare de
verificat, în vederea prezentării dosarelor și a fișele de evidență a drepturilor bănești ale pensionarilor. Cel de-al
treilea exemplar va rămâne la organul de control pentru a se nota documentele aduse și documentele neprezentate
la control.

Modul de verificare a dosarului de pensie presupune realizarea următoarelor etape:


1. Verificarea modului de completare a cererii de înscriere la pensie
Are ca obiectiv stabilirea cu certitudine a calității persoanei care solicită înscrierea la pensie și posibilitatea angajării
răspunderii persoanei pentru documentele depuse și declarațiile făcute casei de pensii. Cererea de pensionare,
împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege se depun la Casa Teritorială
de Pensii în raza căreia se află domiciliul asiguratului.
Se verifică întocmirea corectă și completă a cererii (cererea trebuie să cuprindă elementele de identificare ale
persoanei, să aibă menționat numărul de înregistrare și data emiterii fiecărui document anexat, să conțină declarația
solicitantului din care să reiasă cu certitudine calitatea de asigurat, pensionar etc. la data depunerii cererii, să fie
semnată și datată).
Data înscrisă de pensionar în cerere va fi confirmată cu data înregistrării acesteia la casa de pensii pentru a identifica
posibilele cazuri de înregistrare retroactivă a cererii. În astfel de situații se verifică influența înregistrării retroactive a
cererii asupra stabilirii și plății drepturilor (dacă acordarea drepturilor se face de la data înregistrării cererii se va
stabili data corectă a acordării acestora, urmând a se constitui prejudiciu sumele încasate înainte de această
perioada). In acest caz, prevederile legale încălcate sunt cele ce dispun plata drepturilor de la data depunerii cererii,
precum și dispozitiile Legii nr. 82/1991 -Legea contabiliății și normele date în aplicarea acesteia.

2. Verificarea documentelor anexate cererii


Are ca obiectiv identificarea actelor viciate, întocmite eronat sau contrar prevederilor legale ce le reglementează,
valabilitatea, stabilirea neconformității lor pentru calculul pensiei. Totodată se urmărește identificarea actelor posibil
false și transmiterea lor către organele competente să le verifice și să dispună măsuri în conformitate cu
reglementările legale.
Actele depuse trebuie să îndeplinească toate condițiile cerute de lege pentru a avea calitatea de document justiticativ:
 denumirea documentului;

 denumirea și sediul unității patrimoniale care întocmește documentul (când este cazul);
 numărul documentului și data întocmirii acestuia;

 conținutul operațiuniii și, după caz, temeiul legal al efectuării ei;

154/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
 datele aferente operației;

 numele și prenumele, precum și semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operației și ale
persoanelor în drept să aprobe operațiile respective, după caz;

 alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operațiilor în documente justitficative.
In situația
în care au fost depuse documente a căror întocmire și utilizare este reglementată prin legi speciale (cum
este cazul carnetelor de muncă și al adeverințelor privind stagiul de cotizare realizat) acestea vor fi verificate
sub aspectul respectării prevederilor actelor normative în temeiul cărora au fost emise.
Se va veritica în cazul documentelor al căror conținut a fost moditicat (prin ștergere, tăiere etc.), că rectificarea să fie
operată în forma cerută de lege.

Carnetele de muncă vor fi verificate sub următoarele aspecte: concordanța dintre titularul acestuia și persoana care solicită pensionarea;
 completarea (conform Decretului nr. 92/1976 și a Ordinului nr. 136/1976 al ministrului muncii) tuturor
rubricilor referitoare la stagiul de cotizare, corectitudinea operării eventualelor rectificări;
 închiderea conform prevederilor legale, semnarea lui de către reprezentanții unității emitente, certificarea
valabilității datelor înscrise în acesta și, dacă este cazul, viza Inspecției Muncii.
În cazul în care unul sau mai multe documente depuse în vederea stabilirii drepturilor prezintă vicii de formă sau
neconcordanțe față de prevederile legale, se va cere sprijinul instituțiilor specializate, în vederea efectuării unor
verificări suplimentare.
La verificarea documentelor privind încadrarea în condiții deosebite sau speciale de muncă se vor confrunta datele
din adeverințele emise de unitate cu cele înscrise în carnetul de muncă.
În cazul documentelor cu caracter medical (decizii asupra capacității de muncă, certificate de încadrare într-o
categorie de persoană cu handicap) se va veritica îndeplinirea de către acestea a condițiilor de valabilitate, precum
și respectarea prevederilor actelor normative care le reglementează valabilitatea sau nulitatea.
Daca în timpul verificării se identifică acte al căror conținut este susceptibil de a fi fost modificat sau emis cu
încălcarea prevederilor legale ("'adaptat" pentru a facilita înscrierea la pensie sau un cuantum de pensie mai mare),
se va solicita instituțiilor emitente punerea la dispoziție a documentelor ce au stat la baza întocmirii actelor în cauză.
În situația în care instituția emitentă nu este de acord cu solicitarea, se va proceda la sesizarea (în timpul controlului)
organelor în drept să facă aceste verificări: Inspecția Muncii - pentru documentele emise de angajatori, Institutul
Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă - pentru anumite documente cu caracter
medical, etc.). în condițiile în care aceste instituții își exprimă disponibilitatea de a rezolva în mod operativ cererea
organului de control, se va avea în vedere posibilitatea participării directe a organului de control la acțiunea de
verificare.

155/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
În funcție de rezultatul constatărilor se va proceda în consecință la anularea sau revizuirea deciziei de pensionare
emise inițial, urmând a se proceda și la emiterea deciziilor de imputație.

3. Concordanța dintre datele înscrise în actele depuse la dosarul de pensionare cu cele din buletinele de
calcul și deciziile de pensionare (corecta preluare a datelor din documentele justificative în programul de calcul al
drepturilor)
Are ca obiectiv identificarea cazurilor de introducere a unor date eronate sau fictive în buletinul de calcul al drepturilor
de pensie.
Se verifică preluarea corectă în programul de calcul a următoarelor elemente:
 perioadele de activitate (exprimate în raport cu durata timpului de muncă) înscrise în documentele de stagiu
de cotizare și salariile aferente;
 concordanța dintre sporurile și sumele înscrise în buletinul de calcul și cele din documentele justiticative;
 adeverințele privind condițiile de muncă;
 veniturile asigurate înscrise în adeverințele privind stagiul de cotizare realizat ulterior datei de 01.04.2001;
 rectificările operate în carnetul de muncă și mențiunile privind anumite perioade care conform legii nu
constituie stagiu de cotizare.
La introducerea datelor privind stagiul de cotizare realizat în programul informatic de calcul al pensiei se va verifica
preluarea corectă a mențiunilor rectificative operate de unitate.
După verificarea valorificării corecte și conform prevederilor legale a datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie
se va verifica decizia de pensionare sub aspect formal (aplicarea semnăturilor persoanelor competente și a ștampilei
casei de pensii).

4. Verificarea datei acordării drepturilor de pensie


Are ca obiectiv aplicarea corectă a dispozițiilor cu privire la data de la care solicitantul drepturilor de pensie este
îndreptățit să le încaseze efectiv.
Data acordării drepturilor se stabilește pentru fiecare categorie de pensie.
Pentru pensie limită de vârstă acordarea drepturilor se stabilește în funcție de:
 data îndeplinirii condițiilor de pensionare;
 data depunerii cererii împreună cu documentele justificative.
Pentru pensie anticipată și anticipată parțial acordarea drepturilor se stabilește în funcție de:
 data îndeplinirii condițiilor de pensionare;
 data depunerii cererii împreună cu documentele justificative;
 data încetării calității de asigurat.

156/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
Pentru pensie de invaliditate acordarea drepturilor se stabilește în funcție de:
 data emiterii deciziei medicale;
 data depunerii cererii împreună cu documentele justificative;
 data încetării calității de asigurat/ ultima zi de concediu medical.

Pentru pensie de urmaș acordarea drepturilor se stabilește în funcție de:


 data decesului susținătorului;
 data depunerii cererii împreună cu documentele justificative;
 data îndeplinirii condițiilor de pensionare;
 data încetării calității de asigurat/ ultima zi de concediu medical.

După stabilirea de către organul de control (în funcție de analiza datelor prezentate mai sus) a datei corecte de
acordare a drepturilor, aceasta se confrunta cu data de la care casa de pensii a acordat efectiv drepturile. În situația
în care cele două date nu sunt identice, ne aflăm în situația unei plăți necuvenite sau a unei sume la care titularul
dosarului era îndreptățit și care nu i-a fost acordată. Se va semnala deficiența funcționarilor serviciului stabiliri, se va
stabili răspunderea în sarcina persoanelor care au întocmit, verificat și semnat dosarul și se va dispune emiterea
unei decizii de revizuire, cu mențiunea corectă a datei acordării drepturilor. Dacă s-au achitat necuvenit sume cu titlu
de pensie se va emite decizie de imputație. Dacă nu s-au achitat drepturi cuvenite se va dispune plata acestora către
titular.

5. Verificarea corectitudinii calculului și comunicării la plată a punctajului mediu anual realizat în perioada
de cotizare și a primelor drepturi
Are ca obiectiv stabilirea corectitudinii cuantumului primelor sume plătite cu titlu de pensie. Se verifică concordanța
dintre drepturile de pensie stabilite prin decizie cu cele comunicate în sistemul informatic de plată. De asemenea, se
verifică corectitudinea cuantumului drepturilor restante, pentru intervalul de timp cuprins între data acordării
drepturilor și data comunicării în sistemul informatic de plată. Drepturile restante se calculează în funcție de numărul
de luni și zile pentru care se face plata restantă, raportat la cuantumul drepturilor cuvenite.
În situația în care se constată diferențe nejustificate, se procedează la imputarea sumelor plătite necuvenit sau, după
caz, achitarea drepturilor cuvenite titularului.
NOTĂ: modul de verificare prezentat mai sus este valabil, în principiu, pentru toate categoriile de pensie, cu
precizarea faptului că se impune adaptarea lui, în funcție de caracteristicile fiecărui tip de operațiune ce are ca
finalitate emiterea unei decizii de stabilire a unor drepturi. De asemenea, trebuie avute în vedere particularitățile pe
care le poate prezenta fiecare dosar în parte.

157/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
B) Verificarea dosarelor de pensie “modificări drepturi”
Scopul verificării:
 identificarea erorilor produse în calculul drepturilor la casa de pensii verificată;
 definirea și corectarea acestora (prin emiterea de decizii de revizuire), prin aplicarea corectă a prevederilor
legale încălcate;
 identificarea erorilor produse în plata drepturilor de pensie, ulterioare modificării;
 definirea și corectarea aestora;
 stabilirea cauzelor obiective care au condus la stabilirea și plata eronată a drepturilor;
 determinarea procentului de erori produse la casa de pensii, în stabilirea drepturilor și efectuarea primelor
plăți, prin raportarea numărului de dosare verificate la numărul de erori constatate;
 dispunerea unor măsuri de identificare a cazurilor similare, în scopul revizuirii.
Determinarea (alegerea) eșantionului de verificat se va face având în vedere aspectele prezentate la secțiunea A)
Verificarea dosarelor de pensie „înscrieri noi”. Verificarea are în vedere atât modificările de drepturi cât și cazurile de
revizuire a acestora, în situațiile prevăzute de lege.
Alegerea eșantionului de verificat se poate face, de principiu, în mod similar celei de la secțiunea A) Verificarea
dosarelor de pensie „înscrieri noi”, cu următoarele precizări:
 în privința selectării eșantionului de verificat:
A) Selectarea dosarelor din registrul de evidență a deciziilor de pensionare:
Se solicită compartimentului ''Stabiliri" registrul de evidență a deciziilor de modificare a drepturilor de pensie pentru
întreaga perioadă supusă controlului. Se selectează dosarele în funcție de codul fel pensie și cuantumul acestora.
Se pot avea în vedere și alte elemente existente în registrul decizier, în măsura în care acestea ilustrează și alte
aspecte ce ilustrează particularități ale fiecărui dosar în parte. Se întocmește lista dosarelor de verificat (în trei
exemplare).

B) Selectarea dosarelor din borderourile de comunicare întocmite lunar la casa de pensii și transmise pentru a fi
preluate la Direcția Documente de Plată din C.N.P.P.:
Se solicită compartimentului "Plăți" borderourile de comunicare. În acestea se identifică comunicările de "modifcări
drepturi" și se întocmește lista dosarelor de verificat (în trei exemplare). Verificarea se poate face și prin selectarea
comunicărilor la plată în sistemul informatic central. În acest caz tranzacțiile validate de Direcția Documente de Plată
a C.N.P.P. sunt centralizare într-o bază de date urmând ca apoi să se selecteze "eșantionul de verificat".
Se recomandă alegerea eșantionului de verificat din baza de date informatică cuprinzând totalitatea tranzacțiilor
validate, întrucât permite vizualizarea diferențelor dintre pensia veche și cea nouă, precum și totalul drepturilor
restante de achitat. În funcție de aceste date se selectează eșantionul de verificat.
Modul de solicitare al documentelor ce urmează a fi verificate este identic celui prezentat la secțiunea A) Verificarea

158/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
dosarelor de pensie „înscrieri noi”.

Modul de verificare a dosarului de pensie:


La verificarea unui dosar de modificare a drepturilor, concomitent cu verificarea dosarelor și fișelor de evidență se
va întocmi o anexă ce va cuprinde atât dosarele verificate, elementele verificate și observațiile cu privire la fiecare
caz.
Etape:
1. Verificarea corectitudinii drepturilor stabilite inițial și a preluării corecte în sistemul informatic a datei
înscrierii la pensie
Are ca obiectiv corectarea drepturilor inițiale, în cazul în care acestea au fost stabilite eronat și apoi modificate ca
atare, precum și evoluția corectă a drepturilor, ca urmare a aplicării măsurilor de protecție socială. Recalcularea nu
poate fi corectă dacă drepturile de pensie (la data efectuării modificării nu sunt conforme prevederilor legale.

2. Verificarea temeiului legal al modificării


Se va identifica textul de lege care permite sau care obligă la efectuarea modificării sau revizuirii.
În situația în care modificarea s-a făcut ca urmare a unei cereri a titularului, se va verifica cererea depusă, precum
și documentele anexate acesteia, conform precizărilor de la capitolul anterior.

3. Concordanța dintre datele înscrise în actele ce însoțesc cererea de modificare depuse la dosarul de
pensionare cu cele din buletinele de calcul și deciziile de pensionare (se procedează în mod similar cazurilor
de "înscrieri noi'')

4. Verificarea datei acordării drepturilor de pensie


În cazul modificării drepturilor de pensie, plata se face cu data de întâi a lunii următoare datei depunerii cererii.
În cazul revizuirilor se va avea în vedere termenul general de prescripție și data producerii erorii.

5. Verificarea corectitudinii calculului și comunicării la plată a primelor drepturi


Are ca obiectiv stabilirea corectitudinii cuantumului primelor sume plătite, după modificarea drepturilor. Se verifică
concordanța dintre drepturile de pensie stabilite prin decizie cu cele comunicate în sistemul infomatic de plată. De
asemenea, se verifică corectitudinea cuantumului drepturilor restante, pentru intervalul de timp cuprins între data
acordării drepturilor și data comunicării în sistemul informatic de plată. Drepturile restante se calculează în funcție
de numărul de luni și zile pentru care se face plata restantă, raportat la cuantumul drepturilor cuvenite.
În situația în care se constată diferențe nejustificate, se procedează la imputarea sumelor plătite necuvenit sau, după
caz, achitarea drepturilor cuvenite titularului.

159/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
NOTĂ: în mod similar se va proceda la verificarea plății drepturilor restante (atât la cerere cât și din oficiu) cu
mențiunea că în aceste cazuri nu se emite decizie de modificare a drepturilor. În acest caz se va verifica temeiul
plății restante, existența documentelor justificative (cereri, pensii întoarse neachitate sau reținute de la plată),
perioada pentru care se fac plăți restante.

C) Verificarea dosarelor de pensionari urmași și urmași minori


Scopul verificării:
 identificarea erorilor produse în calculul și plata drepturilor stabilite pensionarilor urmași și urmași minori;
 stabilirea legalității sau a lipsei acesteia în menținerea în plată a acestei categorii;
 stabilirea cauzelor obiective care au condus la stabilirea și plata eronată a drepturilor;
 determinarea procentului de erori produse la casa de pensii, în stabilirea drepturilor, prin raportarea
numărului de dosare verificate la numărul de erori constatate;
 dispunerea unor măsuri de identificare a cazurilor similare, în scopul revizuirii.
Determinarea (alegerea) eșantionului de verificat se va face din ultima bază de date informatică lunară cuprinzând
pensionarii în plată. Se selectează dosarele în funcție de codul fel pensie și în ordinea numărului de dosar. Pentru
umașii cu cod fel pensie "31", se recomandă selectarea eșantionului din programul sau registrul de scadențare.
La dosarele de urmași și urmași minori, în afara elementelor de calcul al pensiei se vor verifica:
 corecta codificare, în funcție de numărul de urmași (stabilirea codului aferent numărului de urmași și
confruntarea cu cel preluat în baza de date informatică);
 legalitatea menținerii în plată a fiecărui pensionar urmaș;
 existența la dosar a documentelor justificative (de școlarizare pentru urmașii minori, a documentelor
medicale pentru urmașii invalizi etc.);
 îndeplinirea condițiilor în funcție de categoriile de urmaș stabilite de legislația în vigoare.
În cazul modificării numărului de urmași se va verifica preluarea în sistemul informatic a noului punctaj în funcție de
care se stabilesc drepturile.
Se va verifica modul de întocmire a evidențelor în vederea scadențării la termen a urmașilor care nu mai îndeplinesc
conditiile de pensionare, urmărindu-se efectuarea la termen a operațiunilor de sistare a plăților și revizuire, în lipsa
existenței la dosar a documentelor justificative.

160/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
D) Verificarea penisionarilor invalizi sub aspectul sistării operative a drepturilor în cazul depensionarii sau
neprezentării la cabinetul medical
Scopul verificării:
 suspendarea operativă din plată a pensionarilor de invaliditate care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute
de lege pentru menținerea în plată;
 stabilirea cauzelor obiective care au condus la menținerea eronată în plată a drepturilor;
 determinarea procentului de erori produse la casa de pensii, în stabilirea drepturilor și efectuarea primelor
plăți, prin raportarea numărului de dosare verificate la numărul de erori constatate;
 dispunerea unor măsuri de identificare a cazurilor similare, în scopul revizuirii.
Determinarea (alegerea) eșantionului de verificat se va face (prin selectarea cazurilor de pensionari de invaliditate
depensionați sau care nu s-au prezentat la revizuirea medicală periodică), din borderourile comunicate casei de
pensii de cabinetele de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă. Pentru cazurile de depensionare
se vor verifica și deciziile asupra capacității de muncă. Verificarea se face asupra dosarului de pensionare și fișei de
evidență a drepturilor bănești ale pensionarului. Se vor verifica borderourile de comunicare în sistemul informatic de
plată a drepturilor, precum și validarea tranzacției de către Direcția Documente de Plată din C.N.P.P..
În cursul verificării se va stabili data la care drepturile trebuie suspendate. Dacă comunicarea suspendării drepturilor
în sistemul infomatic de plată s-a făcut cu întârziere, se va verifica reținerea la plată a drepturilor, prin intermediul
borderourilor de comunicare transmise Companiei Naționale "Poșta Română" S.A.. Dacă drepturile nu au fost
reținute de la plată și pensia a fost achitată, sumele achitate cu titlu de pensie vor fi constituite prejudiciu, umând a
fi imputate.
La efectuarea acestei verificări, se va avea în vedere întocmirea corectă și completă a borderourilor transmise casei
de pensii de către cabinetele de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.
În situația în care o pensie a fost sistată și ulterior s-a reluat plata se va verifica temeiul legal al reluării plății, precum
și data acesteia.

E) Verificarea penisionarilor veniți prin transfer de la alte județe, precum și a celor transferați la alte case de
pensii
Scopul verificării:
 evitarea plății drepturilor de pensie aferente aceleiași perioade, de către două case de pensii, în cazul în
care un titular iși schimbă domiciliul dintr-un județ în altul;
 suspendarea operativă din plată a pensionarilor transferați la alte județe;
 preluarea corectă în plată a pensionarilor veniți prin transfer de către casa de pensii verificată;
 identificarea erorilor produse, definirea și corectarea lor;
 dispunerea unor măsuri de identificare a cazurilor similare, în scopul revizuirii.

161/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2

Determinarea (alegerea) eșantionului de verificat se va face:


 pentru venitii prin transfer - din registrul decizier sau din alte registre de evidență întocmite în cadrul
casei de pensii - verificarea se face în mod similar dosarelor '"înscrieri noi'', analizându-se data la care
titularul a fost scos din evidențele casei de pensii de proveniență și data de la care a fost preluat de casa
de pensii verificată;
 pentru plecații prin transfer - din registrul de evidență respectiv - se va verifica sistarea operativă a
drepturilor, în funcție de data ultimei plăți cuvenite efectuate de casa de pensii verificată și data
comunicării încetării plății în sistemul informatic de plată.
Dacă în această perioadă s-au efectuat plăți necuvenite se va stabili valoarea prejudiciului și se vor dispune măsuri
pentru recuperarea acestuia. Verificarea se face prin confruntarea datei la care titularul a fost preluat și urmează a fi
plătit de casa de pensii unde s-a transferat. Dacă încetarea plății drepturilor a fost comunicată cu întârziere în sistemul
informatic, se va verifica reținerea la plată sau întoarcerea neachitată a pensiilor cuprinse în acest interval de timp.

F) Verificarea compatibilității prestațiilor acordate aceluiași titular


Scopul verificării:
 identificarea persoanelor care beneficiază de mai multe prestații de asigurări sociale, în vederea stabilirii
compatibilității sau incompatibilității acestora;
 identificarea pensionarilor care cumulează drepturile de asigurări sociale cu venituri de natură saladală,
contrar prevederilor legale (beneficiarii de pensie anticipată sau anticipată parțială, pensionarii invalizi
încadrați în gradul I, II sau III);
 recuperarea sumelor plătite necuvenit;
 stabilirea cauzelor obiective care au permis sau facilitat efectuarea unor plăți nelegale cu titlu de drepturi de
pensie;
 dispunerea unor măsuri de identificare a cazurilor similare, în scopul revizuirii.
Determinarea (alegerea) eșantionului de verificat se va face prin formarea unei baze informatice de date cu toți
pensionarii aflați în evidența casei de pensii verificate (cuprinzând inclusiv beneficiarii de pensie din sistemul agricol).
Baza de date va cuprinde numărul dosarului, starea acestuia, numele, codul numeric personal, cuantumul drepturilor
și adresa titularului, precum și data stabilirii inițiale a drepturilor.
Baza de date cuprinzând elementele de mai sus se sortează în funcție de codul numeric personal, în ordine
crescătoare, pentru identificarea persoanelor care beneficiază de mai multe persoane. În funcție de codurile fel
pensie se stabilește posibilitatea cumulului prestațiilor (se au în vedere toate actele normative ce au reglementat
acest cumul al prestațiilor de-a lungul timpului).
Se solicită dosarele de pensie și fișele de evidență a drepturilor bănești ale fiecărui titular din eșantionul verificat.

162/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2

Modul de verificare a dosarului de pensie:


Compatibilitatea se stabilește în funcție de prevederile actelor normative care au stat la baza emiterii fiecărei decizii.
La emiterea celei de-a doua decizii se are în vedere raportul juridic dintre aceasta și cea/cele existente inițial. Dacă
nu există reglementări care restricționează cumulul celor două prestații, acesta este permis.
La soluționarea fiecărei spete se va verifica declarația persoanei (întocmită cu ocazia depunerii cererii pentru
obținerea drepturilor). În cazul în care persoana declară "nesincer" că nu mai beneficiază de alte drepturi de asigurări
sociale sau nu declară acest aspect, răspunderea îi revine integral. Dacă persoana declară că mai primește drepturi
și funcționarii nu sesizează acest aspect, răspunderea va fi stabilită în sarcina funcționarului pentru neglijență în
îndeplinirea lucrărilor dar și în sarcina persoanei care a încasat necuvenit anumite sume de bani cu titlu de pensie.
Este necesară stabilirea cu exactitate a identității titularului celor două dosare (în functție de actele de stare civilă
aflate la dosar), întrucât codul numeric personal poate fi eronat înscris în baza de date. În funcție de ele se alege
eșantionul de verificat.
În ceea ce privește cumulul drepturilor salariale cu pensile anticipate sau de invaliditate, eșantionul de verificat se
stabilește prin selectarea categoriilor de pensii respective, căutarea titularilor acestora în baza informatică de date
cuprinzând asigurații pentru care angajatorii depun lunar declarații nominale. Căutarea se face după codul numeric
personal. În situația în care o persoană se regăsește în ambele situații se vor avea în vedere:
 perioadele în care persoana a fost asigurată;
 perioada în care persoanei i s-au plătit drepturile de pensie.
Dacă aceste perioade se suprapun, pensile plătite în perioada de suprapunere au fost achitate contrar prevederilor
legale. Pentru mai multă siguranță se recomandă contactarea angajatorului pentru precizări în legătură cu data
desfacerii contractului/ raportului de muncă și cu natura drepturilor plătite în perioada de suprapunere.
În situația în care se constată plăți necuvenite, se procedează la suspendarea drepturilor de pensie acordate și se
dispune emiterea deciziei de imputație pentru sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie.

7. RESPONSABILITĂȚI

Funcţionarii publici de execuţie şi personalul contractual din cadrul serviciului:


 efectuează controale conform programului aprobat, delegaţiilor şi listei de obiective;
 constată şi consemnează abaterile de la prevederile legale referitoare la stabilirea şi plata pensiior;
 dispun măsuri de restabilire a legalităţii, de recuperare a prejudiciilor şi remediere a deficienţelor constatate.

Şeful seviciului:
 organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea Serviciului Control Prestaţii;

163/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
 efectuează controale conform programului aprobat, delegaţiilor şi listei de obiective;
 constată şi consemnează abaterile de la prevederile legale referitoare la stabilirea şi plata pensiior;
 dispune măsuri de restabilire a legalităţii, de recuperare a prejudiciilor şi remediere a deficienţelor constatate.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile/ persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

164/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
3.
4.

165/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind efectuarea controalelor asupra direcțiilor Stabiliri și Plăți Prestații din cadrul Caselor Teritoriale de Pensii Publice
(PO – 02 - SCP ediția 2)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile -
OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru -
3. Modul de lucru Actualizarea succesiunii activităților -

166/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
Anexa 3 - Schema logică

SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

PLANUL DE CONTROL

START

Şeful Serviciului Control Prestaţii întocmeşte


Proiectul Planului de Control

Directorului General al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S.


semnează progamul

Planul este aprobat de către Președintele


C.N.P.P.

Arhivarea planului

STOP

167/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
ÎNTOCMIRE ACTE PREMERGĂTOARE

START

Angajații SCP întocmesc delegația de


control și completează ordinul de deplasare

Directorului General al D.G.A.S.P.A.D.P.L.S.


semnează delegația și ordinul de deplasare

Delegația este înregistrată la Registratura


D.G.A.S.P.A.D.P.L.S

Delegația și ordinul de deplasare sunt


transmise angajatului

Angajatul completează un referat de avans


care este înaintat Direcției Economice

Direcția Economică eliberează avansul

Angajatul poate pleca în control

STOP

168/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
ACTIVITATEA DE CONTROL

START

Verificarea operațiunilor conform listei de


obiective

Constatarea deficiențelor

Consemnarea deficiențelor în Procesul


Verbal/ Nota de constatare

Semnarea bilaterală a actului de control

Elaborarea Fișei Realizărilor și a Notei de


Prezentare

Înregistrarea actului de control la


D.G.A.S.P.A.D.P.L.S.

Arhivare

STOP

169/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Control conform După caz După caz După caz
program

170/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2

171/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SCP
Ediția 2

172/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PROCEDURI DE LUCRU SERVICIUL


SPECIALIZAT COMISIA CENTRALĂ DE CONTESTAŢII

             
173/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

             
174/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI-01-SSCCC
Ediția 2
Proiect cofinanţat din FSE prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenţie 2.2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaţionale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP şi al instituţiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătăţirea gestiunii documentelor în Casa Naţională de Pensii Publice şi instituţiile sale subordonate”
Nr. Contract finanţare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PI-01-SSCCC


Serviciul Specializat Comisia Centrală de Contestaţii Ediţia 2
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR


FORMULATE ÎMPOTRIVA DECIZIILOR DE PENSIE EMISE ÎN BAZA LEGII NR. 263/2010 DE
CĂTRE SERVICIUL SPECIALIZAT COMISIA CENTRALĂ DE CONTESTAŢII DIN CADRUL
CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

             
175/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI-01-SSCCC
Ediția 2
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Stabilirea metodologiei de lucru proprie activităţii Serviciului Specializat Comisia Centrală de Contestaţii.
b) Examinarea şi soluţionarea contestaţiilor depuse de către titulari, împotriva deciziilor de pensie emise de
casele teritoriale de pensii, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Urmărirea
aplicării unitare şi corecte a legislaţiei referitoare la pensiile publice.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Serviciului Specializat Comisia centrală de contestații
Procedura se aplică de către personalul de specialitate implicat în soluționarea contestațiilor.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaţionale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislaţie primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Alte acte normative specifice domeniului pensiilor din sistemul public, al legilor cu caracter special.

3.3 Legislaţie secundară:


 Hotărârea nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2011;
 Hotărârea nr. 118 din 6 martie 2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice;

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice:


 Fişele de post, aprobate de Preşedintele C.N.P.P.;
 Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţie din cadrul Casei
Naţionale de Pensii Publice;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.N.P.P.;
 Statutul C.N.P.P.;
 Alte acte normative specifice domeniului pensiilor din sistemul public, al legilor cu caracter special.

             
176/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI-01-SSCCC
Ediția 2
4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

Definiții:
Contestaţie - adresă formulată de către titulari împotriva deciziei de pensie stabilită conform Legii nr. 263/2010
de către casele teritoriale de pensii;
Contestator - beneficiarul sistemului public de pensii, care formulează contestaţie împotriva deciziei de pensie
emisă de casa teritorială de pensie;
Case teritoriale de pensii - Casele Judeţene de Pensii şi Casa de Pensii a municipiului Bucureşti;
Case locale de pensii - casele locale de pensii ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi celelalte case locale de
pensii din judeţele în care acestea au fost înfiinţate;
Direcţii - direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, a căror înfiinţare a fost aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice;
Conducere C.N.P.P. - Preşedinte, Secretar General.

Abrevieri:
C.N.P.P. - Casa Naţională de Pensii Publice;
SSCCC – Serviciul Specializat Comisia Centrală de Contestaţii;
DGASPADPLS - Direcţia Generală Asigurări Sociale, Pensii şi Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale din
cadrul C.N.P.P.;
MMFPSPV - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalităţi
Principiile care guvernează activitatea de soluționare a contestațiilor împotriva deciziilor de pensie emise în baza
Legii nr. 263/2010 din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice sunt reprezentate de :
 legalitate;
 profesionalism;
 operativitate;
 imparţialitate.

             
177/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI-01-SSCCC
Ediția 2
5.2. Documente utilizate
5.2.1.Conţinutul şi rolul documentelor
Documentele utilizate în activitatea de soluționare a contestațiilor împotriva deciziilor de pensie emise in baza Legii
nr. 263/2010 din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice sunt reprezentate de:
 Contestaţia;
 Dosarul de pensie;
 Registrul de petiţii;
 Registrul General de Evidenţă a contestaţiilor;
 Nota de constatare după verificarea dosarului;
 Referatul privind condiţiile deosebite/speciale de muncă;
 Hotărârea Comisiei Centrale de Contestaţii;
 Notă tehnică către Casele Teritoriale de Pensii;
 Adrese către direcţiile/serviciile C.N.P.P.;

5.2.2.Circuitul documentelor

Funcţionarii
Nr. publici de Şeful Membrii Preşedintele
Document
Crt. execuţie din serviciului Comisiei Comisiei
cadrul SSCCC
1. Contestaţia Înregistrează repartizează - -
2. Dosarul de pensie verifică
3. Registrul de petiţii completează repartizează - -
4. Registrul General de
Evidenţă a contestaţiilor
5. Nota de constatare după
întocmește - aprobă -
verificarea dosarului
6. Referatul privind condiţiile
deosebite/speciale de întocmește - - -
muncă
7. Hotărârea Comisiei
întocmește - aprobă aprobă
Centrale de Contestaţii

             
178/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI-01-SSCCC
Ediția 2
8. Notă tehnică către Casele
întocmește - aprobă aprobă
Teritoriale de Pensii
9. Adrese către
întocmește aprobă - aprobă
direcţiile/serviciile C.N.P.P.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 calculatoare, birouri, tehnică de calcul, birotică,imprimante, scanner.

5.3.2.Resurse umane
 funcţionarii publici din cadrul serviciului cu sarcini în domeniul de reglementare;
 şeful serviciului;
 personalul care asigură secretariatul Comisie.

5.3.3.Resurse financiare
 salarii;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU
Activitatea de soluționare a contestațiilor împotriva deciziilor de pensie emise in baza Legii nr. 263/2010 din cadrul
Casei Naționale de Pensii Publice urmărește realizarea următoarelor etape:
1. Se primesc, pe bază de borderou, de la de la Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice (Registratura generală
a C.N.P.P.), contestaţiile formulate împotriva deciziilor de pensie emise conform Legii nr. 263/2010 împreună
cu dosarele de pensii expediate de casele teritoriale de pensii.
2. Se înregistrează contestaţiile în Registrul General de Evidenţă a Contestaţiilor (aplicaţie în format electronic
– rubricile sunt prezentate în Anexa 5) şi a petiţiilor care fac obiectul de activitate al Comisiei centrale de
contestaţii în registrul serviciului.
3. Se repartizează aleatoriu dosarele spre verificare – prin aplicaţia Registrul General de Evidenţă a
Contestaţiilor sau, după caz, direct către fiecare salariat.
4. Se constată lipsa documentelor din dosar de către verificatorii acestuia (dacă este cazul).

             
179/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI-01-SSCCC
Ediția 2
5. Se solicită documentele lipsă - obligatorii prevăzute în Ordinul comun nr. 1453/2011. caselor teritoriale de
pensii - pentru completarea dosarelor de pensie înaintate Comisiei centrale de contestaţie.
6. Se analizează contestaţiile şi documentele din dosarul de pensie înaintat Comisiei de către casele teritoriale
de pensii.
7. Se verifică, sub toate aspectele, deciziile de pensie contestate de către titulari.
8. Se asigură întocmirea documentaţiei tehnice, necesară examinării şi soluţionării contestaţiilor.
9. Se elaborează Referatul de verificare a dosarului.
10. Se înaintează dosarul pentru verificarea condiţiilor deosebite şi speciale de muncă către specialiştii din cadrul
Serviciului Îndrumare case teritoriale de pensii, dacă este cazul.
11. Se redactează proiectul de hotărâre pe baza Referatului de verificare a dosarului şi a Notei privind condiţiile
deosebite şi speciale de muncă, dacă este cazul
12. Se întrunesc membrii comisiei pentru examinarea individuală a deciziilor de pensie contestate, a
documentelor cuprinse în dosarul de pensie şi a documentaţiei tehnice întocmite.
13. În cadrul şedinţei Comisiei se verifică, se dezbate şi pentru fiecare caz în parte şi se adoptă în unanimitate
o hotărâre. Fiecare hotărâre se redactează în 3 exemplare, din care un exemplar se comunică
contestatorului, unul casei teritoriale de pensii şi unul se păstrează la Serviciul specializat din cadrul
C.N.P.P..
14. Se întocmește procesul verbal al ședinței.
15. Se transmit tuturor caselor teritoriale de pensii acele hotărari care sunt considerate relevante pentru practica
administrativă de stabilire a drepturilor de pensie în sistemul public
16. Se atenţionează casele teritoriale de pensii, atunci când este cazul, cu privire la interpretarea eronată a
prevederilor legale sau cu privire la încălcarea acestora.
17. Se completează Registrul General de Evidenţă a Contestaţiilor (vezi Anexa 5)
18. Se expediază către contestator hotărârea emisă la contestaţia depusă împotriva deciziei de pensie, cu
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin intermediul Direcţiei de Comunicare şi Relaţii Publice
19. Se restituie caselor teritoriale de pensii dosarele împreună cu un exemplar al hotărârii prin intermediul
Direcţiei de Comunicare şi Relaţii Publice
20. Se arhivează hotărârile în original, în ordinea emiterii acestora, în evidenţele Comisiei centrale de contestaţii,
împreună cu:
 procesul verbal al şedinţei;
 referatul persoanei care verifică dosarul de pensie;
 referatul persoanei care verifică condiţiile deosebite şi speciale de muncă, dacă este cazul;
 nota de prezentare a casei teritoriale de pensii;

             
180/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI-01-SSCCC
Ediția 2
 contestaţia în original,
 decizia de pensie contestată în copie;
 confirmarea de primire a hotărârii în momentul în care aceasta este returnată de către poştă.
21. La solicitarea Conducerii C.N.P.P. se elaborează date statistice referitoare la numărul hotărârilor emise de
către Comisie, numărul hotărârilor atacate şi admise în instanţă
22. Se expediază către Serviciul Juridic şi Contencios copiile după hătărârile emise de către Comisia centrală
de contestaţii atacate în instanţă, se formulează răspunsuri despre stadiul dosarelor aflate în cadrul C.N.P.P.,
(se solicită acestea Registraturii generale împreună cu repartizarea lor)

7. RESPONSABILITĂŢI

Funcţionarii publici de execuţie din cadrul Serviciului Specializat Comisia Centrală de Contestaţii:
 respectă legislaţia specifică domeniului de competenţă;
 respectă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei Centrale de Contestaţie
din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, Statutul C.N.P.P., Regulamentul de organizare şi
funcţionare al C.N.P.P. şi a Regulamentul intern al C.N.P.P.;
 cunosc şi îndeplinesc atribuţiilor ce revin din fişa postului.

Şeful serviciului:
 respectă legislaţia specifică domeniului de competenţă;
 respectă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei Centrale de Contestaţie
din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, Statutul C.N.P.P., Regulamentul de organizare şi
funcţionare al C.N.P.P. şi a Regulamentul intern al C.N.P.P.;
 se ocupă de organizarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitaţii specifice
serviciului respectiv;
 cunoaşte şi îndeplinește atribuţiilor ce revin din fişa postului.

Membrii Comisiei:
 respectă legislaţia specifică domeniului de competenţă;
 respectă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei Centrale de Contestaţie
din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, Statutul C.N.P.P., Regulamentul de organizare şi
funcţionare al C.N.P.P. şi a Regulamentul intern al C.N.P.P.;

             
181/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI-01-SSCCC
Ediția 2
 examinează şi soluţionează contestaţiile depuse împotriva deciziilor de pensie emise de casele
teritoriale de pensii, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările
şi completările ulterioare;
 urmărește aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale din domeniul pensiilor publice;
 cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului.

Preşedintele Comisiei:
 respectă legislaţia specifică domeniului de competenţă;
 respectă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei Centrale de Contestaţie
din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, Statutul C.N.P.P., Regulamentul de organizare şi
funcţionare al C.N.P.P. şi a Regulamentul intern al C.N.P.P.;
 organizează şi conduce şedinţele comisiei;
 stabilește activităţile şi sarcinile ce revin membrilor comisiei şi secretarului de şedinţă, în îndeplinirea
atribuţiilor prevăzute de lege;
 cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin din fişa postului.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile/ persoanele
implicate în procesul activităţii procedurale. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoţi procedura iniţială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediţia nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenţei de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor

             
182/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI-01-SSCCC
Ediția 2
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
e) Anexa 5 - Registrul General de Evidenţă a Contestaţiilor

             
183/3534
 

  
 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
  Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI-01-SSCCC
Ediția 2  
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii interne (PI)

Nr. Funcţia / poziţia Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele şi prenumele cunoştinţă
1.
2.

              184/3534
 

  
 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
  Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI-01-SSCCC
Ediția 2  
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva deciziilor
de pensie emise în baza Legii nr. 263/2010 din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice
(PI-01-SSCC ediția 2)

Observaţii
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicaţii în aplicarea unei
Crt.
ediţii)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile -
OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru -

              185/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI-01-SSCCC
Ediția 2
Anexa 3 - Schema logică

SCHEMA LOGICĂ
a procedurii interne (PI)

Procedură privind activitatea de soluționare a contestațiilor formulate


împotriva deciziilor de pensie emise în baza Legii nr. 263/2010 de către
Serviciul Specializat Comisia Centrală de Contestații din cadrul Casei
Naționale de Pensii Publice

Start

Borderou
Primire documentație contestare de la Dosar de pensii de la Casele
DCRP (Registratura Generală a Teritoriale de Pensii
Contestație C.N.P.P.

Contestații in Registrul
General de Evidentă a
Înregistrarea contestaţii în Registrul Contestațiilor (el)
General de Evidentă a Contestaţiilor
(el)

Repartizarea Dosarului către salariați


electronic sau direct

Consultare alte directii


C.N.P.P., unde este cazul
Analiză contestaţii şi documente din
dosarul de pensie
Solicitari informatii
suplimentare la C.T.P.,
unde este cazul
Verificare sub toate aspectele a
deciziilor de pensii contestate
Solicitari puncte de vedere pt
conditii speciale şi deosebite
de muncă, unde este cazul

Întocmire Referat de verificare a


dosarului

                186/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI-01-SSCCC
1
Ediția 2

Redactare Proiect de Hotarâre

Verificare Proiect de Hotarâre şi


documente din dosarul de pensie

Efectuat corecturi ca urmare a


verificarii proiectului de Hotărâre

Redactare Hotârâre finală

Redactare adresa catre C.T.P., unde


este cazul

Verificare, dezbatere, adoptare şi


semnare Hotărâre de către membrii
Comisiei şi Preşedinte

Transmiterea dosarelor impreună cu


Hotararea la secretariatul CCC pt
intocmirea Procesului Verbal al
Sedinţei

Verificarea şi semnarea procesului


verbal al şedinţei de către membrii
comisiei şi Preşedinte

Descărcarea contestaţiilor / dosarelor


în Registrul General de Evidenţă a
Contestaţiilor

                187/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI-01-SSCCC
Ediția 2

Trimite Hotărârea catre contestatar cu Expediere de către Direcţia


scrisoare recomandată cu cofirmare de Comunicare şi Relaţii
de primire Publice
Inaintare copii după
Hotărârile emise de CCC
serviciului Juridic şi Trimite Hotărârea si restituie Dosarul Expediere de către Direcția
dosarul de pensie, unde de Pensie către Casele Teritoriale de de Comunicare și Relații
este cazul Pensii Publice

Hotarâre în original Notă de prezentare a Casei


Teritoriale de Pensii

Proces Verbal al ședinței


Contestația în original

Referatul de verificare a Arhivare in evidenţele Comisiei Decizia de pensie contestată


dosarului de pensie Centrale de Contestaţii în copie

Referat verificare condiţii Confirmarea de primire a


deosebite şi speciale de Hotărârii în momentul în care
muncă aceasta este returnată de
către poştă

Stop

                188/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI-01-SSCCC
Ediția 2 
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii interne (PI)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activităţii (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Primire,
înregistrare,
00 00 05 00 - 00 00 12 00
repartizare
contestaţii
2. Analiza
contestatii si
documente 00 00 30 00 - 00 00 60 00
din dosarul de
pensii
3. Solicitare
documente
lipsă CTP,
consultare
alte directii
04 00 00 00 - 06 00 00 00
CNPP,
Pct de vedere
pt conditii
speciale si
deosebite
4. Verificare sub
toate
aspectele a
00 04 00 00 03 00 00 00
deciziilor de -
pensie
contestate

                189/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI-01-SSCCC
Ediția 2 
Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activităţii (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
7. Elaborare
referat de 00 00 30 00 - 00 03 00 00
verificare
8. Redactare
proiect de 00 04 00 00 - 00 08 00 00
hotărâre
9. Verificare
proiect de
hotărâre şi
dosar de 00 05 00 00 - 00 08 00 00
pensie şi
efectuat
corecturi
10. Redactare
00 01 00 00 - 00 02 00 00
hotărâre
11. Redactare
adresă către
00 00 30 00 - 00 02 00 00
CT, dacă e
cazul
12. Verificare,
dezbatere,
adoptare şi
semnare
00 00 40 00 - 00 02 30 00
hotărâre de
către membrii
Comisiei şi
Preşedinte
13. Acţiuni
00 00 60 00 - 00 03 00 00
ulterioare

                190/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI-01-SSCCC
Ediția 2 
Anexa 5 – Registrul General de Evidenţă a Contestaţiilor

Registul General de Evidență a Contestațiilor

Registrul electronic conţine următoarele rubrici:


 De completat la înregistrare:
- numărul curent, ce reprezintă numărul de înregistrare;
- numele şi prenumele contestatorului;
- localitatea de domiciliu a contestatorului;
- codul numeric personal al acestuia;
- casa teritorială / locală de pensii care a emis decizia contestată;
- numărul deciziei contestate;
- data emiterii deciziei contestate;
- numărul şi data înregistrării contestaţiei la casa teritorială / locală de pensii;
- numărul şi data înregistrării contestaţiei la Registratura Generală a C.N.P.P.;
- obiectul contestaţiei.

 De completat după emiterea hotărârii:


- numărul şi data emiterii hotărârii;
- soluţie pronunţată de către Comisie (admitere, admitere parţială, respingere sau respingere cu
revizuire).

        
     191/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI-01-SSCCC
Ediția 2 

        
     192/3534
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Instrumente
UNIUNEA EUROPEANĂ Administrației PubliceGUVERNUL  Structurale
ROMANIEI 2007-2013

PROCEDURI DE LUCRU
DIRECȚIA GENERALĂ ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

             
193/3534
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Instrumente
UNIUNEA EUROPEANĂ Administrației PubliceGUVERNUL  Structurale
ROMANIEI 2007-2013

             
194/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGAMBP
Ediția 2
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO–01–DGAMBP


Direcția Generală Accidente de Muncă și Boli Ediția 2
Profesionale Data intrării în vigoare 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND MONITORIZAREA APLICAŢIILOR INFORMATICE, GESTIONAREA


DATELOR TRANSMISE, CORECTAREA ERORILOR SI RETRANSMITEREA ACESTORA

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

             
195/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGAMBP
Ediția 2
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Descrierea activităților care trebuie îndeplinite în urmǎtoarele cazuri:
 gestionarea formularelor europene
 generarea de rapoarte
 urmărirea introducerii datelor de către compartimentele AMBP din cadrul CTP
 identificarea eventualelor erori
 eventuale cereri de reintroducere corectă a datelor de către compartimentele AMBP vizate din cadrul
CTP
 consiliere a compartimentelor AMBP din cadrul CTP privitor la erori de aplicaţie, conexiuni, proceduri de
lucru, etc
 urmărirea bunei funcţionări a aplicaţiei la nivel central
b) Stabilirea modului de realizare a activităţii, compartimentele implicate;
c) Asigurarea continuității activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
d) Sprijinirea auditului şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar conducerea CNPP
în luarea deciziei.
e) Descrierea activităţilor din cadrul procedurii nu are pretenţia de a fi exhaustivă. Pe parcursul derulării
acestora putând fi identificate şi alte activităţi.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Direcției Generale Accidente de Muncă și Boli Profesionale.
Procedura se aplică de către personalul cu atribuții în activitatea respectivă din cadrul DGAMBP și de către
persoanele desemnate cu atribuţii din cadrul Compartimentului AMBP - CTP.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Regulamentul (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificarile si completarile ulterioare
 Regulamentul (CE) nr.987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentul (CE) nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor
de securitate socială, cu modificarile si completarile ulterioare;

             
196/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGAMBP
Ediția 2

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată
 Legea 319/2006 privind Securitatea si Sanatatea in Munca;

3.3 Legislație secundară:


 Ordinul 450/825/2006 privind normele de aplicare a Legii nr.346/2002
 HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/2006

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Documentaţii specifice aplicaţiei informatice (manual de utilizare)
 Decizia Preşedintelui CNPP nr. 540/15.11.2007 de aprobare a Instrucţiunilor pentru aplicarea
Regulamentului 1408/71 şi a Regulamentului 574/72 în domeniul accidente de muncă şi boli profesionale

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Abrevieri:
P/SG - Preşedinte/Secretar General
A - Aprobare
Av - Avizare
Ah - Arhivare
CAPA - Compartimentul Administrativ, Protocol si Arhivă
DEEB - Direcţia Economică şi Execuţie Bugetară
CNPP - Casa Naţionalǎ de Pensii Publice
DGAMBP - Direcţia Generală Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
CAMBP - Compartiment Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
AMBP - Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
CTP - Casă Teritorială de Pensii
E - Evaluare
I - Întocmire
IR - Înregistrare

             
197/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGAMBP
Ediția 2
P - Procedurǎ
R - Registraturǎ
SE - Semnare
SSA - Serviciul Studii si Analize din cadrul CNPP
V – Verificare

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura standard îşi propune prezentarea la modul general a activităţii de comunicare, evidenţă, control şi
raportare statistică internă – operativă cu privire la accidentele de muncă şi boli profesionale, aproape în timp real,
cu ajutorul aplicaţiilor informatice, implementate la nivel central şi teritorial. Această procedură trebuie să fie flexibilă
şi să facă faţă şi unor cazuri particulare sau situaţii neprevăzute şi la eliminarea lor pe cât posibil reducându-se astfel
activitatea birocratică si consumul inutil de timp şi energie.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
 Documentele existente în aplicaţia informatică sunt:
 nomenclatoare
 regiştrii
 Nomenclatoare
 CAEN - reprezinta acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistica nationala a activitatilor
economice din Romania. Aceasta clasificare a fost proiectata pentru a permite gruparea pe criterii
de omogenitate a datelor referitoare la "unitati statistice", cum ar fi, de exemplu, o uzina sau un grup
de uzine ce constituie o entitate economica, o intreprindere. Clasificarea asigura baza pentru
pregatirea unei game largi de date statistice (productie, factori de productie, formarea de capital si
tranzactiile financiare) ale acestor unitati.
 CIM - clasificarea statistică internaţională a bolilor şi problemelor de sănătate revizia a-10-a.
 COR - reprezinta sistemul de identificare, ierarhizare si codificare a tuturor ocupatiilor desfasurate
in economie, indiferent de tipul si locul desfasurarii lor. COR se aplica in toate domeniile de
activitate economica si sociala, la completarea documentelor oficiale, ori de cate ori se cere
precizarea ocupatiei care face obiectul activitatilor desfasurate. Utilizarea codurilor COR este
obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitatile bugetare, agentii

             
198/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGAMBP
Ediția 2
economici, indiferent de forma de proprietate, organizatiile patronale, sindicale, profesionale si
politice, fundatiile, asociatiile, persoanele fizice si juridice, denumite in continuare utilizatori. 
 Regiştrii
 FIAM – formularul de înregistrare al accidentelor de muncă
 BP2 – formularul de înregistrare al bolii profesionale
 FIAM/BP2 reprezintă formularele de bază ale activităţii de asigurare la AMBP. În baza acestor
formulare se anexează toate celelalte anexe legislative. Acestea se înregistrează în aplicaţia
informatică de către operatorii autorizaţi din cadrul CTP şi intră în fluxul informatic de prelucrare
si extragere a rapoartelor statistice necesare.
 formulare din anexele legislative si formulare europene
 Formularele europene utilizate: E001, E107, E115, E116, E117, E118, E123, E125, E 213
 Manual de utilizare al aplicaţiei informatice
 Manualul de utilizare a fost creat pentru a descrie functionalitatile aplicaţiei informatice pentru
stabilirea drepturilor privind acordarea de prestatii in bani si in natura, pentru lucratorii migranti ca
urmare a unui accident de munca sau boala profesionala. Manualul de utilizare contine descrierea
functiilor si modulelor care fac parte din sistem pentru realizarea cerintelor cu privire la acordarea de
prestatii in bani si in natura pentru lucratorii migranti ca urmare a unui accident de munca sau boala
profesionala.

Aplicaţia generează următoarele rapoarte:


A. Rapoarte – Listă:
- situatia formularelor in functie de statusul acestora.

B. Rapoarte – Standard:
- situaţia lucrătorilor accidentaţi/ cu boli profesionale în statele membre;
- situaţia cheltuielilor totale pe accidentaţi/boli profesionale;
- perioadele de incapacitate de muncă a lucrătorilor salariaţi/independenţi migranţi.

C. Rapoarte – Statistice
- numărul de formulare emise;
- numărul de formulare europene primite;
- numărul de persoane accidentate / cu boli profesionale în statele membre UE;
- situaţia obligaţiilor faţă de ţările membre.

             
199/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGAMBP
Ediția 2

5.2.2.Circuitul documentelor

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 linie telefonică
 birotică
 infrastructură IT – calculatoare, imprimante, copiatoare, rețea IT, Internet

5.3.2.Resurse umane

 personalul cu atributii din cadrul DGAMBP si CAMBP din cadrul CTP

             
200/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGAMBP
Ediția 2

5.3.3.Resurse financiare

 cheltuieli cu salariile aferente personalului implicat;


 cheltuieli administrative;
 alte cheltuieli

6. MODUL DE LUCRU

 Actualizarea datelor se efectuează la nivelul CTP de către operatori autorizaţi cu ajutorul aplicaţiei
informatice implementate la nivel teritorial pe o perioadă cuantificată lunar sau ori de câte ori este necesar.
 La nivel central cu ajutorul aplicaţiei informatice compatibile implementate se cumulează datele primite din
teritoriu, se elaborează rapoarte statistice, se analizează şi se efectuează corecţiile necesare care se
retransmit în teritoriu
 Cumuleazã datele primite din teritoriu
 Elaboreazã rapoarte statistice
 Analizeazã informatiile
 Efectueazã corectiile necesare
 Transmite corecțiile în teritoriu
 Elaboreaza rapoartele rectificate
 Arhivare electronica a datelor

7. RESPONSABILITĂȚI

Conducerea DGAMBP răspunde de repartizarea sarcinilor în vederea derulării procedurii, precum şi de finalizarea
acesteia. Fiecare salariat, cu atribuţii în cadrul procedurii răspunde de executarea acestora la termen şi corect. În
situaţia constituirii unui grup de lucru răspunde fiecare persoană individual, dar si coordonatorul grupului de lucru, în
conformitate cu atribuţiile ce le revin.
Administratorul răspunde pentru accesarea functionalitatilor disponibile operatorului si in plus de modulul
Nomenclatoare.
Operatorul răspunde de gestionarea entitatilor de date.
Operatorul aplicaţiei informatice este angajat al institutiei CNPP sau institutiilor CTP ce utilizeaza sistemul informatic
in vederea introducerii şi gestionării datelor.

             
201/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGAMBP
Ediția 2
8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
e) Anexa 5 - Descriere rapoarte statistice

             
202/3534
 

  

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGAMBP
Ediția 2
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

              203/3534
 

  

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – DGAMBP
Ediția 2
Anexa 2 - Lista modificărilor

LISTA MODIFICĂRILOR

la Procedura privind monitorizarea aplicaţiilor informatice, gestionarea datelor transmise, corectarea erorilor si retransmiterea acestora

(PO - 01 - DGAMBP ediția 2)

Nr. Observații
Modificarea Cauza modificării
Crt. (eventuale implicații în aplicarea unei ediții)

1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu -


prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru -

              204/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – DGAMBP
Ediția 2
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Procedură privind monitorizarea aplicaţiilor informatice,


gestionarea datelor transmise, corectarea erorilor si
retransmiterea acestora 1

La nivel CTP:
Actualizarea datelor se efectueazã de cãtre operatori autorizaþi cu ajutorul
aplicaþiei informatice implementate la nivel teritorial, lunar sau ori de câte
ori este necesar.

La nivel central:
Cu ajutorul aplicaþiei informatice compatibile implementate

Start

Se cumuleazã datele
primite din teritoriu*

Se elaboreazã rapoarte
statistice*

Se analizeazã*

Se efectueazã corecþiile
necesare*

Se transmit corecțiile în
teritoriu*

Se elaboreaza rapoartele
rectificate*

Se arhiveazã electronic
datele considerate importante de cãtre
conducãtorul DGAMBP*

Stop

                205/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DGAMBP
Ediția 2
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Activitate curentă zilnică


Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Cumuleazã datele primite din teritoriu 1 ora 2 ore 1,5 ore
2. Elaboreazã rapoarte statistice 0,5 ore 1,5 ore 1 ora
3. Analizeazã informatiile 1,5 ore 1,5 ore 1,5 ore
4. Efectueazã corectiile necesare 0,5 ore 1,5 ore 1 ora
5. Transmite corecțiile în teritoriu 0,5 ore 0,5 ore 0,5 ore
6. Elaboreaza rapoartele rectificate 0,5 ore 1,5 ore 1 ora
7. Arhivare electronica a datelor 0,5 ore 0,5 ore 0,5 ore
Total 5 ore 9 ore 7 ore

                206/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – DGAMBP
Ediția 2
Anexa 5 – Descriere rapoarte statistice
1. Numarul de formulare emise
Capul de tabel se prezinta astfel:
NR. CRT. Numar de formulare Tip formular Tara destinatara Emis de CTP

Subtotal pe tip de formular

Forma de lansare a raportului va avea urmatoarele filtre de selectie:


 Data inceput
 Data terminare
 Institutia emitenta
 Tara destinatara
 Accident / Boli profesionale
 Tipul formularului
 Salariat / Lucrator independent

2. Numarul de formulare europene primite.


Capul de tabel se prezinta astfel:
NR. CRT. Numar de formulare Tip formular Tara emitenta Primit de CTP Salariat /
independent

Total numar formulare

Forma de lansare a raportului va avea urmatoarele filtre de selectie:


 Data inceput
 Data terminare
 Tara emitenta
 Accidentati / Boli profesionale
 Tipul formularului
 Salariat / lucrator independent

3. Numarul de persoane accidentate/boli profesionale in statele member UE.


Capul de tabel se prezinta astfel:
NR. CRT. Numar Tara unde a avut loc CTP Accident /
persoane accidentul boala
profesionala

                207/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – DGAMBP
Ediția 2

Forma de lansare a raportului va avea urmatoarele filtre de selectie:


 Data inceput
 Data terminare
 Institutia competenta
 Tara unde a avut loc accidentul
 Accidentati / Boli profesionale
 Salariat / lucrator independent

4. Situatia obligatiilor fata de tarile membre.


Capul de tabel se prezinta astfel:
NR. CRT. Tara membra Valoarea obligatiei Platit Diferenta CTP Accident / boala Salariat /
UE profesionala independent
EUR/LEI EUR/LEI EUR/LEI

Forma de lansare a raportului va avea urmatoarele filtre de selectie:


 Data inceput
 Data terminare
 Institutia competenta
 Tara membra UE
 Accident / boala profesionala
 Salariat / lucrator independent
Descriere rapoarte standard:

5. Situatia luratorilor accidentati / cu boala profesionala in statele membre.


Capul de tabel se prezinta astfel:
NR. Nume CNP Numar Categorie Nume COD Tara unde CTP/instr. Salariat /
CRT. accidentat FIAM accidentat angajator CAEN/clasa a avut loc independent
accidentul

Forma de lansare a raportului va avea urmatoarele filtre de selectie:


 Data inceput
 Data terminare
 Cod CAEN
 Tara unde a avut loc accidentul / boala profesionala

                208/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – DGAMBP
Ediția 2
 Institutia competenta
 Accidentati / Boli profesionale
 Salariat / lucrator independent

6. Situatia cheltuielilor totale pe accidentati


Capul de tabel se prezinta astfel:
NR. Nume CNP Numar Categorie Nume COD Tara unde a CTP/instr Tip Cheltuiala
CRT. accidentat FIAM accidentat angajator CAEN/ avut loc accident
clasa accidentul

EUR/LEI

Forma de lansare a raportului va avea urmatoarele filtre de selectie:


 Data inceput
 Data terminare
 Angajator
 Cod CAEN
 CNP
 Nume accidentat
 Tara unde a avut loc accidentul
 Institutia competenta
 Accident / boala profesionala
 Salariat / lucrator independent

Rapoarte Liste
Se vor genera urmatoarele liste:
 Situatia formularelor in functie de statusul acestora.
Capul de tabel se prezinta astfel:

NR. Numar Data Tip Nume Tara unde a avut


Stare CNP CTP
CRT. formular formular formular accidentat loc accidentul

Forma de lansare a raportului va avea urmatoarele filtre de selectie:


 Data inceput
 Data terminare

                209/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – DGAMBP
Ediția 2
 Nume lucrator accidentat / cu boala profesionala
 CNP / numar de inregistrare
 Tara emitenta
 Tipul formularului
 Starea formularului:
 Anulat
 Transmis
 Finalizare introducere
 In lucru
 Accident / boala profesionala
 Salariat / lucrator independent

                210/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – DGAMBP
Ediția 2

                211/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013
 
PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO–02–DGAMBP


Direcția Generală Accidente de Muncă și Boli Ediția 2
Profesionale Data intrării în vigoare 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND MONITORIZAREA APLICAŢIILOR INFORMATICE, GESTIONAREA


DATELOR TRANSMISE, CORECTAREA ERORILOR SI RETRANSMITEREA ACESTORA

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              212/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013
 
PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este sa ofere o informaţie rapidă în timp util pentru toate celelelate activităţi care se
deruleaza în cadrul DGAMBP, dupa cum urmeaza:
a) monitorizarea introducerii datelor de către compartimentele AMBP din cadrul CTP
b) consiliere a compartimentelor AMBP din cadrul CTP privitor la erori de aplicaţie, conexiuni, proceduri de
lucru, etc;
c) executare de rapoarte finale;

d) Stabilirea modului de realizare a activităţii, compartimentele implicate;


e) Asigurarea controlului cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
f) Asigurarea continuității activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Direcției Generale Accidente de Muncă și Boli Profesionale
Procedura se aplică de către personalul cu atribuții în activitatea respectivă din cadrul DGAMBP și de către
persoanele desemnate cu atribuţii din cadrul Compartimentului AMBP - CTP

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


   Nu este cazul. 

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 319/2006 privind Securitatea si Sanatatea in Munca.

3.3 Legislație secundară:


 Ordinul 450/825/2006 privind normele de aplicare a Legii nr.346/2002
 HG 1425/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Documentaţii specifice aplicaţiei informatice (manual de utilizare).

              213/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013
 
PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții:
CAEN - reprezinta acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică naţională a activităţilor economice din
Romania. Aceasta clasificare a fost proiectată pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor
referitoare la "unităţi statistice", cum ar fi, de exemplu, o uzină sau un grup de uzine ce constituie o entitate
economică, o intreprindere. Clasificarea asigură baza pentru pregatirea unei game largi de date statistice (producţie,
factori de producţie, formarea de capital şi tranzacţiile financiare) ale acestor unităţi.
CIM – clasificarea statistică internaţională a bolilor şi problemelor de sănătate revizia a-10-a
COR - reprezintă sistemul de identificare, ierarhizare şi codificare a tuturor ocupaţiilor desfăşurate în economie,
indiferent de tipul şi locul desfăşurării lor. COR se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială, la
completarea documentelor oficiale, ori de cate ori se cere precizarea ocupaţiei care face obiectul activităţilor
desfăşurate. Utilizarea codurilor COR este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale,
unităţile bugetare, agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, organizatiile patronale, sindicale,
profesionale şi politice, fundaţiile, asociaţiile, persoanele fizice şi juridice, denumite în continuare utilizatori.

Abrevieri:
P/SG - Preşedinte/Secretar General
A - Aprobare
Av - Avizare
Ah - Arhivare
CAPA - Compartimentul Administrativ, Protocol si Arhivă
DEEB - Direcţia Economică şi Execuţie Bugetară
CNPP - Casa Naţionalǎ de Pensii Publice
DGAMBP - Direcţia Generală Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
CAMBP - Compartiment Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
AMBP - Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
CTP - Casă Teritorială de Pensii
E - Evaluare
I - Întocmire
IR - Înregistrare
P - Procedurǎ
R - Registraturǎ
SE - Semnare
SSA - Serviciul Studii si Analize din cadrul CNPP

              214/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013
 
PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2
V – Verificare

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura prezinta activitatea de comunicare, evidenţă, control şi raportare statistică internă – operativă cu privire
la accidentele de muncă şi boli profesionale, cu ajutorul aplicaţiilor informatice, implementate la nivel central şi
teritorial. Această procedură trebuie să fie flexibilă şi să facă faţă şi unor cazuri particulare sau situaţii neprevăzute
şi contribuie la reducerea consumului inutil de timp şi energie.
Implementarea procedurii depinde de funcţionarea corectă şi optimizată a aplicaţiei informatice Orizont AMBP.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
 Documentele în aplicaţia informatică sunt de 2 categorii:
 documente primare
 documente secundare (ataşate documentelor primare)

 Documente primare
 FIAM – formularul de înregistrare al accidentelor de muncă
 BP2 – formularul de înregistrare al bolilor profesionale
 FIAM/BP2 reprezintă formularele de bază ale activităţii de asigurare la AMBP. În baza acestor
formulare se anexează toate celelalte anexe din legislaţie. Acestea se înregistrează în aplicaţia
informatică de către operatorii autorizaţi din cadrul CTP şi intră în fluxul informatic de prelucrare
si extragere a rapoartelor statistice necesare.
 Contract individual de asigurare – document de asigurare individuală pentru anumite categorii
de persoane care nu pot fi asigurate prin efectul legii.
 Contracte cu furnizorii de servicii medicale aflate în relaţie contractuală cu casele teritoriale de
pensii – Document de contractare directă de furnizare de servicii medicale pentru bolile
profesionale de către casele teritoriale de pensii.

 Documente secundare (ataşate documentelor primare)


 formulare din anexele legislatiei in domeniu( ex. Certificate de concediu medical, toate cererile
specificate în legislaţia AMBP, facturi de prestaţii servicii medicale).

              215/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013
 
PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2
 Manual de utilizare al aplicaţiei informatice
 Manualul de utilizare a fost creat pentru a descrie functionalităţile aplicaţiei informatice. Manualul de
utilizare conţine descrierea funcţiilor şi modulelor care fac parte din sistem .

Aplicaţia generează multiple rapoarte statistice sintetice şi analitice necesare desfaşurării activităţii din care
menţionăm:
A. Accidente de muncă:
- cod CAEN / număr total accidente, tip accident, cheltuieli aferente
- număr total de accidente de muncă pe judeţe
- număr total de accidente - per angajator per judeţ per CAEN

B. Boli profesionale:
- cod CAEN / număr total BP, denumirea bolii profesionale, cod CIM, cheltuieli aferente
- denumirea bolii profesionale, număr, cheltuieli aferente
- cazuri, cheltuieli aferente, denumire, cod CAEN

Raportarea se poate elabora la nivel judeţean, naţional, separat sau cumulat pe diferite perioade lunar / anual.
Aplicaţia face apel la alte entităţi informatice atât la nivelul CNPP cum ar fi registrii, cât şi la cele încorporate cum ar
fi nomenclatoarele. Regiştrii sunt entităţi informatice care conţin date prestabilite cu privire la angajati si angajatori,
iar nomenclatoarele conţin date şi codificări privitoare la activităţi economice şi denumiri codificate (COR , CAEN,
etc.). Acestea din urmă necesită actualizări şi sunt administrate de către un administrator al aplicaţiei.
Scopul acestor rapoarte este sa ofere o informaţie rapidă în timp util pentru toate celelelate activităţi care se
deruleaza în cadrul DGAMBP.

              216/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013
 
PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2

5.2.2.Circuitul documentelor

DGAMBP Analiza la Retransmitere


CTP nivel central CTP
(nivel central)
(efectuarea (a eventualelor
eventualelor corecţii)
corecţii)

Raportare finala analiza si prezentare


conducatorului DGAMBP
 
 

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 linie telefonică
 birotică
 infrastructură IT – calculatoare, imprimante, copiatoare, rețea IT, Internet

5.3.2.Resurse umane

 personalul cu atributii din cadrul DGAMBP si CAMBP din cadrul CTP

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente personalului implicat;
 cheltuieli administrative;
 alte cheltuieli

6. MODUL DE LUCRU

 Actualizarea datelor se efectuează la nivelul CTP de către operatori autorizaţi cu ajutorul aplicaţiei
informatice implementate la nivel teritorial pe o perioadă cuantificată lunar sau ori de câte ori este necesar.

              217/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013
 
PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2
 monitorizarea introducerii datelor de către compartimentele AMBP din cadrul CTP
 stabilirea şi ajustarea parametrilor de raportare;
 execuţia rapoartelor provizorii la nivel central;
 identificarea eventualelor erori;
 eventuale cereri de reintroducere corectă a datelor de către compartimentele AMBP vizate din cadrul CTP;
 monitorizarea permanenta a aplicaţiei la nivel central.
 La nivel central cu ajutorul aplicaţiei informatice se cumulează datele primite din teritoriu, se elaborează
rapoarte statistice, se analizează şi se efectuează corecţiile necesare care se retransmit în teritoriu.
 Arhivare electronica a datelor.

7. RESPONSABILITĂȚI

Condiţionarea responsabilităţilor conducerii şi salariaţilor DGAMBP de predarea la termen şi conform angajamentelor


asumate a aplicaţiei informatice Orizont AMBP.

Conducerea DGAMBP răspunde de repartizarea sarcinilor în vederea derulării procedurii, precum şi de finalizarea
acesteia. Fiecare salariat cu atribuţii în conformitate cu activităţile stabilite în procedură răspunde pentru executarea
acestora la termen şi corect. În situaţia constituirii unui grup de lucru răspunde fiecare persoană individual dar si
coordonatorul grupului de lucru, în conformitate cu atribuţiile ce le revin.

Administratorul răspunde pentru accesarea funcţionalităţilor disponibile operatorului şi în plus de modulul


Nomenclatoare.

Operatorul răspunde de gestionarea entităţilor de date, inclusiv exportul datelor precum şi de utilizarea informaţiilor
apartinând entităţilor de date.

Operatorul aplicaţiei informatice


Angajat al instituţiei CNPP sau instituţiilor CTP ce utilizează sistemul informatic.
- Generează si analizeaza rapoarte statistice la nivel central, defalcate după criterii şi perioade, pe care le
prezintă conducerii DGAMBP.

              218/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Ă Administrației PubliceGUVERNUL  2007-2013
 
PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2
8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
e) Anexa 5 - Descriere rapoarte statistice

              219/3534
 

  

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
3.
4.

              220/3534
 

  

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind monitorizarea aplicaţiilor informatice,
gestionarea datelor transmise, corectarea erorilor si retransmiterea acestora
(PO - 02 - DGAMBP ediția 2)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile -
OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru -

              221/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
La nivel CTP:
Actualizarea datelor se efectuează de către operatori autorizaţi cu ajutorul aplicaţiei informatice implementate la nivel
teritorial, lunar sau ori de câte ori este necesar.
La nivel central:
Cu ajutorul aplicaţiei informatice compatibile implementate

Start

Se cumulează datele
primite din teritoriu*

Se elaborează rapoarte
statistice

Se analizează

Se efectuează corecţiile
necesare

Se transmit corecțiile în
teritoriu

Se elaboreaza rapoarte
rectificate

Se arhivează electronic
datele considerate
importante de către
conducătorul DGAMBP*

Stop

Fiecare etapă a operaţiunilor se prezintă spre aprobare conducătorului DGAMBP

                222/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Activitate curentă zilnică


Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Monitorizarea
introducerii
datelor de către
2 ore 4 ore 3 ore
compartimentele
AMBP din cadrul
CTP
2. Stabilirea şi
ajustarea
1 ora 1 ora 1 ora
parametrilor de
raportare
3. Identificarea
1 ora 2 ore 1,5 ore
eventualelor erori
4. Execuţia
rapoartelor
0,5 ore 1,5 ore 1 ora
provizorii la nivel
central
5. Solicitare de
reintroducere 1 ora 2 ore 1,5 ore
corecta a datelor
6. Monitorizarea
permanenta a
2 ore 3 ore 2,5 ore
aplicaţiei la nivel
central
7. Executie rapoarte
1 ora 2 ore 1,5 ore
statistice

                223/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2
Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
8. Arhivare
electronica a 0,5 ore 0,5 ore 0,5 ore
datelor
Total 9 16 12,5

                224/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2
Anexa 5 – Descriere rapoarte statistice
1. Numarul de formulare europene transmise.
Capul de tabel se prezinta astfel:
NR. CRT. Numar de formulare Tip formular Tara destinatara Emis de CTP

Subtotal pe tip de formular

Forma de lansare a raportului va avea urmatoarele filtre de selectie:


 Tip formular;
 Tara destinatara
 CTP
 Interval de timp
 Accidentati / Boli profesionale

2. Numarul de formulare europene primite.


Capul de tabel se prezinta astfel:
NR. CRT. Numar de formulare Tip formular Tara emitenta Primit de CTP

Subtotal pe tip de formular

Forma de lansare a raportului va avea urmatoarele filtre de selectie:


 Tip formular;
 Tara destinatara
 CTP
 Interval de timp
 Accidentati / Boli profesionale

3. Numarul de persoane accidentate/boli profesionale in statele member UE.


Capul de tabel se prezinta astfel:
NR. CRT. Numar Tara unde a avut loc CTP
persoane accidentul

Forma de lansare a raportului va avea urmatoarele filtre de selectie:


 Tara unde a avut loc accidentul

                225/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2
 CTP
 Interval de timp
 Accidentati / Boli profesionale

4. Situatia obligatiilor fata de tarile membre.


Capul de tabel se prezinta astfel:
NR. CRT. Tara membra UE Valoarea obligatiei Platit Diferenta CTP

EUR/LEI EUR/LEI EUR/LEI

Forma de lansare a raportului va avea urmatoarele filtre de selectie:


 Tara membra UE
 CTP
 La data de
 Accidentati / Boli profesionale

Descriere rapoarte standard:

5. Situatia accidentatilor in statele membre.


Capul de tabel se prezinta astfel:
Tara unde
NR. Nume Numar Categorie Nume COD
CNP a avut loc CTP/instr.
CRT. accidentat FIAM accidentat angajator CAEN/clasa
accidentul

Forma de lansare a raportului va avea urmatoarele filtre de selectie:


 Tara unde a avut loc accidentul
 COD CAEN / clasa
 CTP
 Angajator
 Accidentati / Boli profesionale

                226/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2
6. Situatia cheltuielilor totale pe accidentati.
Capul de tabel se prezinta astfel:
COD Tara unde a
NR. Nume Numar Categorie Nume Tip
CNP CAEN/ avut loc CTP/instr Cheltuiala
CRT. accidentat FIAM accidentat angajator accident
clasa accidentul
EUR/LEI

Forma de lansare a raportului va avea urmatoarele filtre de selectie:


 Nume accidentat
 CNP
 Nume angajator
 Tip accident
 Categorie accident.
 Perioada cand a avut loc accidentul.
 Tara unde a avut loc accidentul.
 COD CAEN/clasa
 CTP
 Accidentati / Boli profesionale

Rapoarte Liste
Se vor genera urmatoarele liste:
 Situatia formularelor in functie de statusul acestora.
Capul de tabel se prezinta astfel:

NR. Numar Data Tip Nume Tara unde a avut


Stare CNP CTP
CRT. formular formular formular accidentat loc accidentul

Forma de lansare a raportului va avea urmatoarele filtre de selectie:


 Stare:
 In lucru
 Finalizat
 Verificat
 Aprobat

                227/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2
 Transmis
 Primit de la tara membra
 Tip formular
 Tara unde a avut loc accidentul
 Nume accidentat
 CNP
 La data de.

                228/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – DGAMBP
Ediția 2

                229/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO–03–DGAMBP


Direcția Generală Accidente de Muncă și Boli Ediția 2
Profesionale Data intrării în vigoare 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE APLICARE A


REGULAMENTELOR EUROPENE PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR DE
SECURITATE SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANŢI ÎN DOMENIUL ACCIDENTE DE
MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              230/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
1. SCOP
Scopul acestei proceduri:
a) Să descrie activitǎţile care trebuie îndeplinite în urmǎtoarele cazuri:
 Primirea formularelor europene de la instituţiile de legătură din alte state membre ale Uniunii Europene;
 Verificarea calităţii de asigurat şi a legislaţiei aplicabile;
 Transmiterea formularelor către instituţiile competente din România în aplicarea Regulamentelor
Europene (CTP-uri);
 Coordonarea şi îndrumarea activităţii de aplicare a Regulamentelor Europene pentru lucrătorii migranţi
la nivelul CTP-urilor;
 Primirea formularelor de la CTP-uri şi transmiterea lor către instituţiile de legătură din alte state membre
ale Uniunii Europene;
 Efectuarea plăţilor drepturilor cuvenite lucrătorilor migranţi;
 Identificarea problemelor apărute în circuitul formularelor europene;
 Modificarea şi actualizarea cadrului legislativ necesar aplicării Regulamentelor Europene privind
coordonarea sistemelor de securitate socială a lucrătorilor migranţi în domeniul accidente de muncă şi
boli profesionale.
b) Stabilirea modului de realizare a activităţii, compartimentele implicate;
c) Analiza conformității documentației primite cu reglementările în vigoare;
d) Asigurarea continuității activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
e) Sprijinirea auditului şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control;
f) Descrierea activităţilor din cadrul procedurii nu are pretenţia de a fi exhaustivă, pe parcursul derulării acestora
putând fi identificate şi alte activităţi.

2. DOMENIU

Procedura se aplică de către:


 persoanele cu atribuţii în activitatea de aplicare a Regulamentelor europene pentru coordonarea sistemelor de
securitate socială a lucrătorilor migranţi în domeniul accidente de muncă şi boli profesionale din cadrul Direcţiei
Generale Accidente de Muncă şi Boli Profesionale-CNPP;
 Direcţia Economică şi Execuţie Bugetară-CNPP;
 personalul cu atribuţii în activitatea de aplicare a Regulamentelor europene pentru coordonarea sistemelor de
securitate socială a lucrătorilor migranţi în domeniul accidente de muncă şi boli profesionale din cadrul
compartimentelor AMBP din CTP.

              231/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


Legislaţie europeană
 Regulamentul (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate socială cu modificările și completările ulterioare;
 Regulamentul (CE) nr.987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentul (CE) nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor
de securitate socială cu modificările și completările ulterioare ;
 Deciziei Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială nr. E3 din 19
octombrie 2011 privind perioada de tranziție astfel cum a fost definită la articolul 95 din Regulamentul (CE)
nr. 987/2009

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
 Legea nr. 319/2006 privind Securitatea si Sanatatea in Munca

3.3 Legislație secundară:


 Ordinul 450/825/2006 privind normele de aplicare a Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente
de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 HG nr. 1425/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/2006

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Decizia Preşedintelui CNPP nr. 540/15.11.2007 de aprobare a Instrucţiunilor pentru aplicarea
Regulamentului 1408/71 şi a Regulamentului 574/72 în domeniul accidente de muncă şi boli profesionale
 Decizia nr. 862 /2008 privind normele metodologice privind procedura de rambursare si recuperare a
cheltuielilor reprezentand prestatii in natura si/sau in bani precum si expertizarea medicala ca urmare a
aplicarii Regulamentelor comunitare referitoare la coordonarea sistemelor de securitate sociala.

              232/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Abrevieri:
P/SG - Preşedinte/Secretar General
A - Aprobare
Av - Avizare
Ah – Arhivare
CAPA - Compartimentul Administrativ, Protocol si Arhivă
DEEB - Direcţia Economică şi Execuţie Bugetară
CNPP - Casa Naţionalǎ de Pensii Publice
DGAMBP - Direcţia Generală Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
CAMBP - Compartiment Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
AMBP - Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
CTP - Casă Teritorială de Pensii
DSP – Directia de Sanatate Publica
E - Evaluare
I - Întocmire
IR - Înregistrare
P - Procedurǎ
R - Registraturǎ
SE - Semnare
SSA - Serviciul Studii si Analize din cadrul CNPP
V – Verificare
UE – Uniunea Europeană
INEMRCM - Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura îşi propune să prezinte activitatea privind aplicarea Regulamentelor europene privind coordonarea
sistemelor de securitate socială a lucrătorilor migranţi în domeniul accidente de muncă şi boli profesionale, atât la
nivelul Direcţiei Generale Accidente de Muncă şi Boli Profesionale din cadrul CNPP, cât şi al compartimentelor AMBP

              233/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
din CTP. Totodată, are în vedere asigurarea unui circuit al documentelor cât mai fluid şi flexibil astfel încât să fie
eliminate blocajele sau eventualele acţiuni mari consumatoare de timp.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
 Formularul E 001 - intitulat “Formular de comunicare între instituţii” (Anexa 5)
 Formularul E 001 este utilizat în completarea altor formulare sau pentru orice schimb de
informaţii care nu este prevăzut în alte formulare, nesubstituindu-se în nici un caz acestora.
Utilizarea formularului E 001 rămâne la iniţiativa instituţiei care doreşte să formuleze o cerere
de informaţii şi/sau de formulare către instituţia unui alt stat membru.
 Acest formular nu este destinat unei situaţii particulare, ci serveşte doar în cazul în care nici un
formular nu este adaptabil unei situaţii date.
 Se întocmeşte de instituţia care doreşte să obţină informaţii complementare asupra unui dosar,
sau să relanseze o cerere precedentă, să solicite un formular sau documente precise, ori să
comunice informaţii privind schimbarea situaţiei unui asigurat sau a unui membru de familie a
acestuia;
 Este destinat instituţiei statului care deţine informaţia sau documentul dorit, ori celei căreia
informaţia îi va fi utilă;
 Mod de completare:
 Instituţia care doreşte să obţină informaţii specifice privind situaţia unui asigurat sau care
doreşte să obţină un formular specific completează partea A a formularului E001 şi îl
adresează instituţiei statului membru care deţine informaţiile, documentele sau
formularele dorite.
 Instituţia celuilalt stat completează partea B a formularului şi comunică informaţiile,
documentele sau formularele ori confirmă primirea informaţiilor solicitate.
 Dacă este emis în România, se aprobă de către Directorul executiv al CTP
 Se arhiveazǎ la CTP.
 Formularul E 107 - intitulat “Cerere de atestat privind dreptul la prestaţiile în natură” (ANEXA 6)
 Este emis de către instituţia de la locul de şedere/reşedinţă din statul membru în care a avut loc
accidentul de muncă/s-a manifestat boala profesională şi transmis, prin organismul de legătură,
către instituţia competentă din statul membru în care lucrătorul salariat/independent este
asigurat.

              234/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
 Acest formular este utilizat pentru solicitarea unui formular E 123 -„Atestat privind dreptul la
prestaţiile în natură pentru asigurarea împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale”.
 La primirea acestui formular, CNPP declanşează procedura de verificare a calităţii de asigurat
a lucrătorului salariat/independent pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
 Mod de completare:
 Instituţia de la locul de şedere sau reşedinţă completează partea A a formularului
 Instituţia competentă completează partea B a formularului şi trimite formularul, însoţit de
celălalt formular solicitat instituţiei emiţătoare sau, dacă nu a putut elibera formularul
solicitat, precizează motivul în partea B a formularului E 107.
 Dacă este emis în România, se aprobă de către Directorul executiv al CTP.
 Se arhiveazǎ la CTP.
 Formularul E 123 – intitulat „Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură pentru asigurarea împotriva
accidentelor de muncă şi bolilor profesionale” (ANEXA 7)
 Acest formular permite lucrătorului care este victimă a unui accident de muncă să beneficieze
în statul de şedere sau de reședinţă de prestaţii în natură aferente asigurării pentru accidente
de muncă şi boli profesionale acordate, în numele instituţiei competente, de instituţia de la locul
de şedere sau de reşedinţă, conform prevederilor legislaţiei pe care o aplică.
 Este emis de către instituţia competentă din statul membru în care lucrătorul
salariat/independent este asigurat.
 Se eliberează ca urmare a primirii unui formular E 107-“Cerere de atestat privind dreptul la
prestaţiile în natură”.
 Mod de completare:
 Instituţia competentă completează formularul, care poate fi pe o durată limitată sau fără
restricţie de timp.
 Dacă este emis în România, se aprobă de către Directorul executiv al CTP.
 Se arhiveazǎ la CTP.
 Formularul E 115 - intitulat “Cerere de prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă” (ANEXA 8)
 Este emis de către instituţia de la locul de şedere/reşedinţă căreia i-a fost adresată de către
lucrătorul salariat/independent aflat în incapacitate temporară de muncă o cerere de acordare
de prestaţii în bani ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională şi transmis către
instituţia competentă din statul membru în care lucrătorul salariat sau independent este asigurat,
prin organismul de legătură.

              235/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
 Se completează de către instituţia de la locul de şedere sau reşedinţă.
 Dacă este emis în România, se aprobă de către Directorul executiv al CTP.
 Se arhiveazǎ la CTP.
 Formularul E 116, intitulat “Raport medical privind incapacitatea de muncă” (ANEXA 9)
 Este un raport medical simplificat, întocmit de medicul expert al instituţiei de la locul de
şedere/reşedinţă din statul membru în care lucrătorul salariat/independent îşi desfăşoară
activitatea şi transmis către instituţia competentă din statul membru în care lucrătorul
salariat/independent este asigurat prin organismul de legătură.
 Se completează de către instituţia de la locul de şedere sau reşedinţă.
 Formularul E116 poate fi anexat formularului E 115 sau este transmis ulterior.
 Dacă este emis în România, se aprobă de către Directorul executiv al CTP.
 Se arhiveazǎ la CTP.
 Formularul E 117, intitulat “Acordarea de prestaţii în bani în caz de maternitate şi de incapacitate de
muncă” (ANEXA 10)
 Este emis de către instituţia competentă din statul membru în care lucrătorul
salariat/independent este asigurat pentru a informa instituţia de la locul de şedere sau reşedinţă
care a întocmit formularele E 115 şi E 116 asupra deciziei sale privind acordarea prestaţiilor în
bani.
 În acest formular instituţia competentă indică dacă lucrătorul are dreptul sau nu la prestaţii în
bani, durata acordării acestora, precum şi responsabilul pentru acordarea acestora (instituţia
competentă, angajatorul, instituţia de la locul de reşedinţă sau şedere). Acest formular se
eliberează ca urmare a primirii formularelor E 115 şi E 116.
 În caz de respingere a cererii de acordare a prestaţiilor, sau de încetare a dreptului, formularul
trebuie să fie însoţit de formularul E 118, în care sunt precizate motivele respingerii, Dacă este
emis în România, se aprobă de către Directorul executiv al CTP.
 Se arhiveazǎ la CTP.
 Formularul E 118, intitulat “Notificarea nerecunoaşterii sau a încheierii incapacităţii de muncă” (ANEXA
11)
 Poate fi întocmit atât de către instituţia competentă din statul membru în care lucrătorul
salariat/independent este asigurat (în caz de notificare a nerecunoaşterii incapacităţii de muncă),
cât şi de instituţia de la locul de şedere/reşedinţă din statul membru în care lucrătorul

              236/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
salariat/independent îşi desfăşoară activitatea (în caz de notificare a încheierii incapacităţii de
muncă).
 În funcţie de instituţia care a luat iniţiativa întocmirii formularului E 118, acesta va fi transmis atât
lucrătorului salariat/independent, cât şi celeilalte instituţii.?
 Dacă este emis în România, se aprobă de către Directorul executiv al CTP.
 Se arhiveazǎ la CTP.
 Formularul E 124, intitulat “Cerere pentru acordarea ajutorului de deces“ (ANEXA 12)
 Este completat de către persoana îndreptăţită şi transmis instituţiei competente din statul
membru în care lucrătorul salariat/independent este asigurat, prin intermediul instituţiei de la
locul de şedere/reşedinţă în care a avut loc evenimentul.
 Se arhiveazǎ la CTP.
 Formularul E 125, intitulat “Extras individual privind cheltuielile efective” (ANEXA 13)
 Este întocmit de instituţia de la locul de şedere/reşedinţă care a acordat prestaţiile în natură în
caz de accident de muncă sau boală profesională sau care a efectuat un control ori expertiză
medicală în numele unei instituţii competente al unui alt stat membru şi transmis instituţiei
competente din statul membru în care lucrătorul salariat/independent este asigurat.
 Se transmite la compartimentul economic din cadrul CTP în vederea efectuării plăţii.
 Dacă este emis în România, se aprobă de către Directorul executiv al CTP.
 Se arhiveazǎ la CTP.
 Formularul E 213, intitulat “Raport medical detaliat“ (ANEXA 14)
 Poate fi emis atât de către instituţia competentă din statul membru unde este asigurat lucrătorul
salariat/independent cât şi de către instituţia de la locul de şedere/reşedinţă din statul membru
în care acesta îşi desfăşoară activitatea, în vederea expertizării capacităţii sale de muncă. Dacă
este emis în România, se aprobă de către Directorul executiv al CTP.
 Se arhiveazǎ la CTP.

5.2.2.Circuitul documentelor
Circuitul documentelor - Prestaţii în natură pentru salariat român detaşat în UE (Anexa 15)

Circuitul documentelor - Prestaţii în natură şi bani pentru lucrătorul independent român în UE (Anexa 16)

Circuitul documentelor - Prestaţii în natură pentru salariat străin detaşat în România (Anexa 17)

Circuitul documentelor - Prestaţii în natură pentru lucrătorul independent străin în România (Anexa 18)

              237/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
5.3. Resurse necesare
5.3.1.Resurse materiale

 linie telefonică;
 birotică;
 infrastructură IT – calculatoare, imprimante, copiatoare, rețea IT, Internet.

5.3.2.Resurse umane

 personalul cu atributii in domeniu din cadrul DGAMBP si CAMBP din cadrul CTP.

5.3.3.Resurse financiare

 cheltuieli cu salariile aferente personalului cu atributii in domeniu din cadrul DGAMBP și CAMBP din
cadrul CTP;
 cheltuieli administrative;
 alte cheltuieli.

6. MODUL DE LUCRU
Lucrătorul salariat român detaşat într-un alt stat membru al Uniunii Europene
Prestaţii în natură
1. Instituţia de la locul de şedere/reşedinţă din statul membru în care lucrătorul salariat român este detaşat
transmite către CNPP - DGAMBP formularul E 107 în 2 exemplare.
2. CNPP – DGAMBP
 în baza CNP al lucrătorului salariat român, solicită Direcţiei relaţii internaţionale informaţii scrise cu
privire la statutul său, în raport cu formularul A1;
 în baza CNP al lucrătorului salariat român, verifică stagiul de cotizare în baza DIAFIX a CNPP și
identifică codul unic de înregistrare al angajatorului, după caz;
 în cazul în care formularul primit de la instituția de la locul de şedere/reşedinţă nu conține date cu
privire la angajator, verifică în baza de date a ONRC situația acestuia;
 verifică dacă documentele primite de la instituția de la locul de şedere/reşedinţă fac referire la un
dosar aflat în evidență;
 transmite la tradus documentele primite de la instituția de la locul de şedere/reşedinţă;
 analizează raportul medical primit de la instituția de la locul de şedere/reşedinţă și extrage din acesta
concluziile cu privire la diagnostic și gravitatea lui, perioada de incapacitate estimată precum și
descrierea evenimentului;

              238/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
 analizează pe caz corespondența între FIAM, concedii medicale și documentele primite de la
instituția de la locul de şedere/reşedinţă, după caz;
 transmite CTP pe raza căreia își are sediul social angajatorul informațiile procesate însoțite de
documentele primite de la instituția de la locul de şedere/reşedinţă și copia formularului A1.

a) Cazul lucrătorului salariat asigurat cu accident de muncă confirmat


1. CTP primeşte de la angajator/ITM, după caz, FIAM şi PV.
2. CTP completează formularele E 107 partea B şi E 123 RO.
3. CTP transmite formularul E 123 RO şi un exemplar din formularul E 107 către CNPP – DGAMBP.
4. CNPP – DGAMBP
 verifică formularul E123 primit de la CTP precum și corespondența cu formularul E 107;
 transmite formularele primite de la CTP, către instituţia de la locul de şedere/reşedinţă de la
care a primit formularele E 107.
5. CNPP – DGAMBP
 primeşte de la instituţia de la locul de şedere/reşedinţă formularul E 125;
 verifică dacă formularul E 125 este complet și corect întocmit;
 analizează formularul E 125 în raport cu documentele înregistrate anterior pentru cazul
respectiv (documente medicale, înscrisuri cu privire la numărul de zile de spitalizare,
transport, după caz);
 transmite formularul E 125 la tradus;
 transmite formularul E 125 la CTP în vederea efectuării plății;
 monitorizează efectuarea plății în intervalul de timp corespunzător, până la primirea
confirmării efectuării plații (ordin de plată, extras cont);
 realizează permanent indrumarea metodologică a CTP.
6. În cazul în care nu se primește formularul E125, CTP întocmeşte formularul E 001 RO prin care
solicită instituţiei de la locul de şedere/reşedinţă transmiterea acestuia, prin intermediul CNPP –
DGAMBP.
7. Medicul expert al CTP verifică raportul medical primit de la instituția de la locul de
şedere/reşedinţă în raport cu Formularul E125 și îşi va da acordul că prestaţiile sunt legate de
accident de muncă/boală profesională confirmată întocmind un referat de avizare, conform
anexei nr. 2 din Instrucţiunile nr. 616/2005 privind aplicarea Normelor metodologice ale Legii nr.
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare.

              239/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
8. În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare medicul expert al CTP întocmeşte un
formular E 001 RO pe care-l trimite instituţiei de la locul de şedere/reşedinţă, prin intermediul
CNPP – DGAMBP.
9. CTP efectuează plăţile către instituţia de la locul de şedere/reşedinţă conform documentelor mai
sus prezentate și transmite CNPP-DGAMBP o copie a documentului de plată.

b) Cazul lucrătorului salariat asigurat cu boală profesională confirmată


1. Circuitul documentelor în vederea acordării prestaţiilor în natură în caz de boală profesională este
acelaşi cu cel de la punctul a).
2. În cazul depistării unei boli profesionale în alt stat membru, I.N.E.M.R.C.M., primeşte de la CNPP
– DGAMBP copia formularului A1 şi documentele transmise de la instituţia de la locul de
şedere/reşedinţă din statul membru în care îşi desfăşoară activitatea lucrătorul independent,
analizează cazul, întocmeşte fişa de semnalare BP1 şi transmite aceste documente Autorităţii
de Sănătate Publică spre soluţionare.

c) Cazul lucrătorului salariat român care nu are dreptul la prestaţii


1. În cazul în care, în urma verificărilor, se constată că lucrătorul român salariat nu are dreptul la
prestații în natură pentru accident de muncă/boală profesională, CTP completează formularele
E 107 partea B cu motivaţia neacordării atestatului privind dreptul la prestaţiile în natură pentru
asigurarea împotriva accidentelor de muncă/ bolilor profesionale şi transmite la CNPP - DGAMBP
un exemplar pentru înştiinţarea instituţiei de la locul de şedere/reşedinţă.
2. CNPP – DGAMBP
 verifică formularul E 107 completat la partea B primit de la CTP precum și corespondența
cu documentele existente pentru cazul respectiv;
 transmite formularul primit de la CTP către instituţia de la locul de şedere/reşedinţă de la
care a primit formularul E 107.

              240/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
Lucrătorul independent român care desfăşoară activităţi independente într-un alt stat membru al Uniunii
Europene
Prestații în natură
1. Instituţia de la locul de şedere/reşedinţă din statul membru în care îşi desfăşoară activitatea lucrătorul
independent transmite către CNPP – DGAMBP formularul E 107 în 2 exemplare.
2. CNPP – DGAMBP
 în baza CNP al lucrătorului independent, solicită Direcţiei relaţii internaţionale informaţii
scrise cu privire la statutul său, în raport cu formularul A1;
 în baza CNP al lucrătorului independent român, verifică stagiul de cotizare;
 verifică dacă documentele primite de la instituția de la locul de şedere/reşedinţă fac referire
la un dosar aflat în evidență;
 transmite la tradus documentele primite de la instituția de la locul de şedere/reşedinţă;
 analizează raportul medical primit de la instituția de la locul de şedere/reşedinţă și extrage
din acesta concluziile cu privire la diagnostic și gravitatea lui, perioada de incapacitate
estimată precum și descrierea evenimentului;
 transmite CTP pe raza căreia își are domiciliul lucrătorul independent român informațiile
procesate însoțite de documentele primite de la instituția de la locul de şedere/reşedinţă și
copia formularului A1.

a) Cazul lucrătorului independent asigurat cu accident de muncă confirmat


1. CTP transmite către CNPP - DGAMBP un exemplar de formular E 107 completat partea B şi
formularul E 123 RO.
2.CNPP – DGAMBP
 verifică formularul E123 primit de la CTP precum și corespondența cu formularul E 107;
 transmite formularele primite de la CTP, către instituţia de la locul de şedere/reşedinţă de la
care a primit formularele E 107.
 primeşte de la instituţia de la locul de şedere/reşedinţă din statul membru în care îşi
desfăşoară activitatea lucrătorul independent formularele E 115, E 116, E 118, E 125, după
caz;
 analizează formularele primite în raport cu documentele anterior înregistrate pentru cazul
respectiv (documente medicale, înscrisuri cu privire la numărul de zile de spitalizare,
transport, după caz);
 verifică dacă formularul E 125 este complet și corect întocmit;

              241/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
 transmite documentele primite la tradus;
 transmite către CTP formularele primite;
 monitorizează efectuarea plății în intervalul de timp corespunzător până la primirea
confirmării efectuării plații (ordin de plată, extras cont);
 realizează permanent indrumarea metodologică a CTP.
3. În cazul în care nu se primește formularul E125, CTP întocmeşte formularul E 001 RO prin care
solicită instituţiei de la locul de şedere/reşedinţă transmiterea acestuia, prin intermediul CNPP –
DGAMBP;
4. În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare, CTP întocmeşte un formular E 001 RO pe
care-l trimite instituţiei de la locul de şedere/reşedinţă prin intermediul CNPP – DGAMBP;
5. CTP completează formularul E 117 RO, după caz, pe care-l trimite instituţiei de la locul de
şedere/reşedinţă prin intermediul CNPP – DGAMBP;
6. Medicul expert al CTP verifică Formularele E 116 și E125 și îşi va da acordul că prestaţiile sunt
legate de accident de muncă/boală profesională confirmată întocmind un referat de avizare, conform
anexei nr. 2 din Instrucţiunile nr. 616/2005 privind aplicarea Normelor metodologice ale Legii nr.
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată cu modificările
şi completările ulterioare.
7. În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare medicul expert al CTP întocmeşte un formular
E 001 RO pe care-l trimite instituţiei de la locul de şedere/reşedinţă, prin intermediul CNPP – DGAMBP.
8. CTP efectuează plăţile către instituţia de la locul de şedere/reşedinţă conform documentelor mai
sus prezentate și transmite CNPP-DGAMBP o copie a documentului de plată.

a. Cazul lucrătorului independent cu boală profesională confirmată


1.Circuitul documentelor în vederea acordării prestaţiilor în natură în caz de boală profesională este
acelaşi cu cel de la punctul a)
2. În cazul depistării unei boli profesionale în alt stat membru, I.N.E.M.R.C.M., primeşte de la CNPP –
DGAMBP copia formularului A1 şi documentele transmise de la instituţia de la locul de
şedere/reşedinţă din statul membru în care îşi desfăşoară activitatea lucrătorul independent,
analizează cazul, întocmeşte fişa de semnalare BP1 şi transmite aceste documente Autorităţii de
Sănătate Publică spre soluţionare.

b. Cazul lucrătorului independent care nu are dreptul la prestaţii

              242/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
1. În cazul în care, în urma verificărilor, se constată că lucrătorul independent nu are dreptul la prestații
în natură pentru accident de muncă/boală profesională, CTP completează formularele E 107 partea B
cu motivaţia neacordării atestatului privind dreptul la prestaţiile în natură pentru asigurarea împotriva
accidentelor de muncă/ bolilor profesionale şi transmite la CNPP - DGAMBP un exemplar pentru
înştiinţarea instituţiei de la locul de şedere/reşedinţă.
2. CNPP – DGAMBP
 verifică formularul E 107 completat la partea B primit de la CTP precum și corespondența
cu documentele existente pentru cazul respectiv;
 transmite formularul primit de la CTP către instituţia de la locul de şedere/reşedinţă de la
care a primit formularul E 107.

În vederea gestionării dosarelor privind lucratorii migranți CNPP- DGAMBP întocmește adrese către:
 Inspectia Muncii pentru cazurile cu neconcordanțe și cu termene de cercetare depășite;
 Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru cazurile neconfirmate ca accident de muncă/boală
profesională și pentru cazurile în care se solicită prin formularul E 107 eliberarea cardului european de
sănătate;?
 Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru cazurile de executare silită (contribuții);
 Direcția de Sănătate Publică privind cazuri de boală profesională.

Lucrătorul salariat străin detaşat în România


Prestaţii în natură
1. CTP primeşte de la angajatorul la care s-a produs evenimentul FIAM-ul şi PV întocmit pentru lucrătorul
salariat străin detaşat în România.
2. CTP primește documentele privind boala profesională .
3. CTP solicită de la angajatorul la care s-a produs evenimentul copia formularului A1 care atestă calitatea
de asigurat a lucrătorului.
4. CTP întocmeşte formularul E 107 RO, partea A în 2 exemplare prin care solicită eliberarea Formularului
E 123 şi il transmite la CNPP – DGAMBP.
5. CNPP – DGAMBP transmite aceste formulare instituţiei competente din statul membru în care lucrătorul
salariat străin este asigurat, în vederea eliberării formularului E 123.

              243/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
a) Cazul lucrătorului salariat asigurat cu accident de muncă/ boală profesională confirmat/ă

1. CNPP – DGAMBP primeşte de la instituţia competentă 1 exemplar din formularul E 107 RO completat la
partea B şi formularul E 123 şi le transmite CTP.
2. Medicul expert al CTP completează formularele E 115 RO și E 116 RO.
3. CTP completează formularul E 118 RO și formularul E 125 RO şi le transmite către CNPP – DGAMBP.
4. CTP transmite către CNPP – DGAMBP formularele E 115 RO, E 116 RO, E 118, E125RO .
5. CNPP – DGAMBP transmite formularele E 115 RO, E 116 RO, E 118 RO, E 125 RO către instituţia
competentă.

b) Cazul lucrătorului salariat care nu are dreptul la prestaţii

1. CNPP – DGAMBP reprimeşte de la instituţia competentă un exemplar din formularul E 107 RO completat
la partea B cu motivaţia neacordării atestatului privind dreptul la prestaţiile în natură pentru asigurarea
împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale şi îl direcţionează către CTP.
2. CTP informează lucrătorul salariat despre acest lucru.

Lucrătorul independent străin în România


Prestaţii în natură
1. Pentru lucrătorul independent străin în România va fi utilizat acelaşi circuit al formularelor ca şi în cazul
lucrătorului salariat străin detaşat în România.

7. RESPONSABILITĂȚI

Conducerea DGAMBP răspunde de repartizarea sarcinilor în vederea derulării procedurii, precum şi de finalizarea
acesteia. Fiecare salariat cu atribuţii în conformitate cu activităţile stabilite în procedură răspunde pentru executarea
acestora la termen şi corect. În situaţia constituirii unui grup de lucru răspunde fiecare persoană individual dar si
coordonatorul grupului de lucru, în conformitate cu atribuţiile ce le revin.

              244/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent și se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general și intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
e) Anexa 5 - Formularul E 001, intitulat “Formular de comunicare între instituţii”
f) Anexa 6 - Formularul E 107, intitulat “Cerere de atestat privind dreptul la prestaţiile în natură”
g) Anexa 7 – Formularul E 123, intitulat “Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură pentru asigurarea
împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale”
h) Anexa 8 – Formularul E 115, intitulat “Cerere de prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă”
i) Anexa 9 – Formularul E 116, intitulat “Raport medical privind incapacitatea de muncă”
j) Anexa 10 – Formularul E 117, intitulat “Acordarea de prestaţii în bani în caz de maternitate şi de
incapacitate de muncă”
k) Anexa 11 – Formularul E 118, intitulat “Notificarea nerecunoaşterii sau a încheierii incapacităţii de muncă”
l) Anexa 12 – Formularul E 124, intitulat “Cerere pentru acordarea ajutorului de deces“
m) Anexa 13 – Formularul E 125, intitulat “Extras individual privind cheltuielile efective”
n) Anexa 14 – Formularul E 213, intitulat “Raport medical detaliat“
o) Anexa 15 - Circuitul documentelor - Prestaţii în natură pentru salariat român detaşat în UE
p) Anexa 16 - Circuitul documentelor - Prestaţii în natură şi bani pentru lucrătorul independent român în UE
q) Anexa 17 - Circuitul documentelor - Prestaţii în natură pentru salariat străin detaşat în România
r) Anexa 18 - Circuitul documentelor - Prestaţii în natură pentru lucrătorul independent străin în România

              245/3534
  

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
5.
6.

              246/3534
  

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind desfăşurarea activităţii de aplicare a Regulamentelor europene pentru coordonarea sistemelor de securitate socială a lucrătorilor migranţi
în domeniul accidente de muncă şi boli profesionale
(PO - 03 - DGAMBP ediția 2)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile -
OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru -

              247/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Lucrătorul salariat român detaşat într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Prestaţii în
natură. Cazul de accident de muncă petrecut în alt stat membru

Start

Instituţia de la locul de
şedere/reşedinţă transmite
către CNPP - DGAMBP
formularul E 107 în 2
exemplare

DGAMBP solicită, în baza


CNP al lucrătorului salariat
român, la DRI informaţii cu Solicitare în scris
privire la statutul său în
raport cu formularul A1

DGAMBP redirecţionează
formularele E 107 şi copia Formularul E 107 si copie
formularului A1 către CTP formular A1
pe raza căruia îşi are sediul
social angajatorul

Lucrătorul
NU salariat are
A dreptul la
prestații?

DA

FIAM şi PV CTP primeşte de la


angajator/ITM, FIAM şi PV

CTP completează Formularele E 107 partea


formularele E 107 partea B B şi E 123 RO
şi E 123 RO

                248/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2

CTP transmite formularul E


123 RO şi un exemplar din
formularul E 107 către
CNPP – DGAMBP

DGAMBP transmite
formularele primite de la
CTP către instituţia de la
locul de şedere/reşedinţă
de la care a primit
formularele E 107

DGAMBP primeşte de la
Documente medicale și instituţia de la locul de
formularul E 125 ședere/reședință
documente medicale și
formularul E 125

DGAMBP direcţionează
către CTP documentele Documente medicale si
medicale și formularul E Formularul E 125
125

DA Există E 125
?

NU
CTP întocmeşte formularul
E 001 RO prin care solicită
instituţiei de la locul de
şedere/reşedinţă
transmiterea formularelor

DGAMBP transmite E 001 E 001 RO


RO

                249/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2

Medicul expert al CTP


verifică documentele

NU Sunt
necesare
informații

DA
Medicul expert al CTP
întocmeşte un formular E
001 RO

CTP transmite formularul la


DGAMBP

DGAMBP trimite formularul


instituţiei de la locul de E 001 RO
şedere/reşedinţă

Se primesc informațiile
solicitate

Medicul expert al CTP dă


acordul că prestaţiile sunt
legate de eveniment

Întocmește un referat de Referat de avizare


avizare

CTP efectuează plăţile


către instituţia de la locul de
şedere/reşedinţă

Stop

                250/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2

CTP completează
formularele E 107 partea
B

CTP transmite la CNPP -


DGAMBP un exemplar Formularele E 107
pentru înştiinţarea partea B
instituţiei de la locul de
şedere/reşedinţă

Stop

Cazul boală profesională depistată şi confirmată în alt stat membru UE.


Circuitul formularelor în vederea acordării prestaţiilor în natură este acelaşi cu cel
în caz de accident de muncă. Pentru boală profesională se regasesc și
următoarele etape:

Start

INEMRCM primeşte de la
DGAMBP copia
Copie formular A1 si formularului A1 şi
documente transmise documentele transmise de
la instituţia de la locul de
şedere/reşedinţă din statul
membru

INEMRCM analizează
cazul

INEMRCM întocmeşte fişa


de semnalare BP1

INEMRCM transmite fișa


de semnalare Autorităţii Fișa de semnalare
de Sănătate Publică spre
soluţionare

Stop

                251/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2

Lucrătorul independent român care desfăşoară activităţi independente într-un


alt stat membru al Uniunii Europene
Prestaţii în natură. Cazul de accident de muncă petrecut în alt stat membru.

Start

Instituţia de la locul de
şedere/reşedinţă
transmite către DGAMBP Formularului E 107
formularul E 107 în 2
exemplare

DGAMBP în baza CNP al


lucrătorului independent
solicită DRI informaţii Solicitare informații
scrise cu privire la statutul
acestuia în raport cu
formularul A1

DGAMBP transmite către


CTP unde lucrătorul
independent îşi are
domiciliul documentele
primite

NU Lucrătorul
B independent
are dreptul la
prestații?

DA
Formular E 107 completat
CTP transmite către partea B şi formularul E
DGAMBP formulare 123 RO

DGAMBP transmite
instituţiei de la locul de Formular E 107 şi
şedere/reşedinţă Formularul E 123 RO
formulare

                252/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2

DGAMBP primeşte de la
Formularele E 115, E 116, instituţia de la locul de
E 118, E 125 şedere/reşedinţă a
lucrătorului independent
formulare

DGAMBP transmite către Formularele E 115, E 116,


CTP formularele E 118, E 125

CTP verifică documentele

NU Sunt
necesare
informații

DA

CTP întocmeşte un
formular E 001 RO

CTP transmite formularul la


DGAMBP

DGAMBP trimite formularul


instituţiei de la locul de E 001 RO
şedere/reşedinţă

Se primesc informațiile
solicitate

Medicul expert al CTP


verifică E 116, E 125

Medicul expert al CTP dă


acordul că prestaţiile sunt
legate de eveniment

                253/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2

DGAMBP primeşte de la
instituţia de la locul de
şedere/reşedinţă a
lucrătorului independent
formulare

Întocmește un referat de Referat de avizare


avizare

CTPcompletează și
transmite E 117 la
DGAMBP

DGAMBP transmite
formularul instituţiei de la Formularul E 117
locul de şedere/reşedinţă

CTP efectuează plăţile


către instituţia de la locul de
şedere/reşedinţă

Stop

CTP completează
formularele E 107 partea B
B cu motivaţia neacordării
atestatului privind dreptul la
prestaţiile în natură

CTP transmite la CNPP -


DGAMBP un exemplar Formularele E 107 partea
pentru înştiinţarea instituţiei B
de la locul de
şedere/reşedinţă

Stop

Circuitul formularelor în vederea acordării prestaţiilor în natură în caz de boală


profesională este acelaşi cu cel în caz de accident de muncă.

                254/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2

Lucrătorul salariat străin detaşat în România


Prestaţii în natură. Cazul de accident de muncă

Start

CTP primeşte de la
angajatorul la care s-a
FIAM-ul şi PV produs evenimentul FIAM-
ul şi PV întocmit pentru
lucrătorul salariat străin
detaşat în România

CTP solicită de la angajator


copia formularului A1 care
atestă calitatea de asigurat
a lucratorului

formularului E 101 sau E CTP întocmeşte formularul


102 E 107 RO, partea A în 2 Formular E 107
exemplare

CTP transmite formularele


la CNPP – DGAMBP

DGAMBP transmite
formularele instituţiei
competente din statul
membru în care lucrătorul
salariat străin este asigurat,
în vederea eliberării
formularului E 123.

Lucrătorul DA
are dreptul la C
prestații?

NU

DGAMBP reprimeşte de la
Formular E 107 instituţia competentă 1
exemplar din formularul
E107 completat partea B

                255/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2

DGAMBP direcţionează
către CTP E 107 RO

CTP informează lucrătorul


salariat

Stop

DGAMBP primeşte de la
Formular E 107 RO,E 123 instituţia competentă 1
exemplar din formularul E
107 RO şi formularul E 123

DGAMBP le transmite la
CTP

Medicul expert al CTP Formularele E 115RO, E


completează formularele 116 RO
E115RO, E 116 RO

CTP completează Formularele E 118 RO, E


formularele E 118 RO şi E 125 RO
125 RO

CTP transmite către


DGAMBP documentele

DGAMBP transmite
formularele E125RO, Formular E115RO, E 116
E115RO, E116 RO, E 118 RO, E 118 RO, E
RO, către instituţia
competentă

Stop

Circuitul formularelor în vederea acordării prestaţiilor în natură în caz de boală profesională este
acelaşi cu cel în caz de accident de muncă.
Pentru lucrătorul independent străin în România (prestaţii în natură) va fi utilizat acelaşi circuit
al formularelor ca şi în cazul lucrătorului salariat străin detaşat în România

                256/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Activitate pe caz
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Inregistrare formulare europene, verificare responsabil si
0,5 ore 0,5 ore 0,5 ore
distribuire
2. Analiza documente medicale 1 ora 2 ora 1,5 ora
3. Identificare stagiu de cotizare 0,5 ore 0,5 ore 0,5 ore
4. Analiza comparativa formulare cu datele inscrise in
5 ore 7 ore 6 ore
FIAM,concediile medicale si procesele verbale
5. Identificare angajator in registrii 0,5 ore 0,5 ore 0,5 ore
6. Identificare angajator la ONRC 0,5 ore 0,5 ore 0,5 ore
7. Indrumare angajatori 2 ore 4 ore 3 ore
8. Indrumare CTP, telefonic, email 2 ore 4 ore 3 ora

                257/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
9. Analiza documentelor de plata 1 ora 2 ore 1,5 ore
10. Traducere documente 1 ora 1 ora 1 ora
11. Studiu de caz cu concluzii 4 ore 8 ore 6 ore
12. Prezentare situatie pe caz la conducere, discutii si
2 ore 4 ore 3 ore
concluzii
13. Transmitere documnete la CTP 1ora 1 ora 1 ora
14. Elaborare formulare E 001 de comunicare 0,5 ore 0,5 ore 0,5 ore
15. Procesare formulare E 107 primite de la CTP 1,5 ore 2,5 ore 2 ore
16. Procesare formulare E 123 primite de la CTP 1,5 ore 2,5 ore 2 ore
17. Urmarirea platilor 1 ora 2 ore 1,5 ore
Adrese catre Inspectia Muncii privind neconcordante si
1 ora 1 ora 1 ora
termene de cercetare
18. Adrese catre CNAS 1 ora 1 ora 1 ora
19. Adrese catre ANAF 1 ora 1 ora 1 ora
20 Adrese catre DSP 1 ora 1 ora 1 ora

                258/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
21. Colaborare DSP pentru identificare expunere BP (analiza
perioada, solicitare pct. de vedere, identificare loc de 2 ore 4 ore 3 ore
expunere)
22. Adrese catre INEMRCM 1 ora 1 ora 1 ora
23. Identificare legislatie aplicabila 1 ora 1 ora 1 ora
24. Indrumare CTP pentru notificarea angajatorului 1,5 ore 2,5 ore 2 ore
25. Xeroxare documente 0,5 ore 1,5 ore 1 ora
26. Trimitere formulare si documente catre organismele de
1 ora 1 ora 1 ora
legatura din statele membre UE
Total 36,5 57,5 47

Numar mediu anual de cazuri 400.

                259/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
Anexa 5 - Formularul E 001, intitulat “Formular de comunicare între instituţii”

COMISIA ADMINISTRATIVĂ E 001 (1)

PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A

LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

Solicitare de informaţii un salariat


Comunicare de informaţii un lucrător independent
Solicitare de formulare un lucrător frontalier
Reamintire un pensionar
un solicitant de pensie
un şomer
un membru de familie

Regulamentul Consiliului nr. 1408/71 : art. 84


Instituţia expeditoare completează partea A şi trimite două exemplare instituţiei destinatare. Aceasta completează partea B şi returnează un
exemplar la instituţia expeditoare.
Formularul este utilizat pentru a completa alte formulare sau pentru orice schimb de informaţii între instituţii, care nu sunt prevăzute în mod formal
în cadrul formularelor. Nu trebuie folosit pentru a înlocui alt formular.

Partea A
1. Instituţia destinatară

1.1 Denumirea : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..


1.2 Numărul de identificare al instituţiei :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.3 Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Informaţii privind persoana asigurată (2)

2.1 Nume (3) : ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………..


2.2 Prenume (4) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3 Nume anterioare : ………………………………………………………………………………………………………………………………..…
2.4 Sex (5) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

3. Naţionalitate (6) : ……………………………………………………….……………………………………………………………………………..

                260/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
4. Detalii cu privire la naştere

4.1 Data naşterii (7) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..


4.2 Locul naşterii (8) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.3 Provincia sau departamentul (judeţul) (9 : ……………………………………………………………………………………………………..……..
4.4 Ţara (10) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Numărul personal de înregistrare(11)


5.1 la instituţia expeditoare : ………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2 la instituţia destinatară : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Adresa : …………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Informaţii privind dosarul

7.1 Tipul prestaţiei :


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7.2 Numărul de referinţă al dosarului la instituţia expeditoare :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7.3 Numărul de referinţă al dosarului la instituţia destinatară :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E 001

8. Membru de familie (12)

8.1 Nume (3):........................................................................................................................................................................................................


8.2 Prenume(4):………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.3 Nume anterioare: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.4 Locul naşterii: (8) Data naşterii
…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….
(6)
8.5 Sex: Naţionalitate :……………………………………………………………………………………..
(11)
8.6 Număr personal de identificare : ……………………………………………………………………………………………………………………
la instituţia expeditoare: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
la instituţia destinatară: …………………………………………………………………………………………………………………………………
8.5 Adresa : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Cerere Reamintirea cererii din data de : ……………………………………………………………………………

Vă rugăm să ne trimiteţi pentru persoana desemnată în rubrica 2 8


9.1 următorul (ele) formular (e): ………………………………………………………………………………………………………………………

                261/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
9.2 următorul (ele) document (e) : …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.3 următorea (ele) informaţie (ii): …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.4 Motivul cererii : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Schimbare de situaţie : au intervenit următoarele schimbări

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Informaţii diverse

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12. Instituţia care completează partea A

12.1 Denumirea : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12.2 Numărul de identificare al instituţiei: …………………………………………………………………………………………………………………..

12.3 Adresa : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12.4 Stampila 12.5 Data

…………………………………………………………………

12.6 Semnătura

…………………………………………………………………
E 001

Partea B

13.

Ca urmare a cererii dumneavoastră din data de ………………………………… vă transmitem alăturat:


13.1 următorul (ele) formular (e): ……………………………………………………………………………………………………………………

                262/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
13.2 următorul (ele) document (e): ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13.3 următorea (ele) informaţie (ii): ………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

14.

Ca urmare a cererii dumneavoastră din data de ………………………………………………………………………………………………..


Vă comunicăm că este imposibil să vă transmitem:
14.1 următorul (ele) formular (e):: ……………………………………………………………………………………………………………………..
14.2 următorul (ele) document (e): : ……………………………………………………………………………………………………………….
14.3 următorea (ele) informaţie (ii): : …………………………………………………………………………………………………………………
14.4 Motive : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. Informaţii diverse

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16.

Ca urmare a transmiterii formularului dumneavoastră privind …………………………………………………………………………………


Vă conformăm primirea informaţiilor conţinute la rubrica 10

17. Instituţia care completează partea B


17.1 Denumirea : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
17.2 Numărul de identificare al instituţiei: ………………………………………………………………………………………………………………
17.2 Adresa :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17.4 Stampila 17.5 Data
…………………………………………………………………
17.6 Semnătura

…………………………………………………………………

                263/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2

NOTE E 001

(1) Sigla ţării căreia aparţine instituţia care completează formularul: BE = Belgia; CZ = Republica Cehă; DK =
Danemarca ; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franţa; IE = Irlanda; IT = Italia;
CY = Cipru; LV = Letonia; LT= Lituania; LU = Luxemburg; HU = Ungaria; MT = Malta; NL = Ţările de Jos; AT
= Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia; SI = Slovenia; SK = Slovacia; FI = Finlanda; SE = Suedia; UK =
Regatul Unit; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Elveţia.
(2) Rubricile 2.1 - 2.4 privind identificarea persoanelor asigurate vor fi completate dacă este cazul.
(3) A se indica toate numele în ordinea stării civile.
(4) A se indica toate prenumele în ordinea stării civile.
(5) M = masculin ; F = feminin.
(6) Dacă este cazul, a se indica data încetăţenirii.
Pentru instituţiile spaniole, în cazul resortisanţilor spanioli, a se preciza numele care figurează pe cartea de
identitate naţională (DNI) sau (NIE), în cazul cetăţenilor străini, dacă acesta există, chiar dacă aceasta nu mai
este valabilă. In lipsă, a se indica «fără obiect».
(7) Ziua şi luna ar trebuie să fie fiecare exprimate prin două cifre şi anul prin patru cifre (de exemplu 1 august 1921
= 01. 08. 1921).
(8) Pentru oraşele franceze care cuprind mai multe arondismente, a se indica numărul arondismentului (spre
exemplu : Paris 14). Pentru regiunile portugheze, a se indica de asemenea, parohia şi autoritatea locală.
(9) Această informaţie este obligatorie pentru asiguraţii de naţionalitate spaniolă, franceză sau italiană; În funcţie de
ţară, indicaţia ar trebui să conţină diviziunea teritorială care cuprinde locul naşterii (în Franţa, dacă, de exemplu,
comuna de naştere este Lille, departamentul de naştere ar trebui indicat, Nord, urmat de codul departamentului,
dacă asiguratul îl cunoaşte, în acest caz «59». Indicaţia completă ar trebui citită astfel: «Nord 59»). Pentru
persoanele născute în Spania, a se indica doar provincia.
(10) Sigla ţării de naştere a asiguratului în conformitate cu nota (1).
(11) Pentru instituţiile italiene, a se indica «codul fiscal».
Pentru instituţiile malteze, a se indica numărul cărţii de identitate, în cazul resortisanţilor maltezi, sau numărul
de securitate socială maltez, în cazul persoanelor care nu au cetăţenie malteză.
Pentru instituţiile slovace, a se indica numărul de naştere slovac.
(12) A se completa dacă este cazul.

                264/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – DGAMBP
Ediția 2
Anexa 6 - Formularul E 107, intitulat “Cerere de atestat privind dreptul la prestaţiile în natură”
(1)
COMISIA ADMINISTRATIVĂ E 107

PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ


A LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

CERERE DE ATESTAT PRIVIND DREPTUL LA PRESTAŢIILE ÎN NATURĂ

Regulamentul (CEE) Nr. 1408/71 : articolul 19(1)(a); articolul 19(2); articolul 22(1)(a)(i), (b)(i) şi ( c)(i); articolul 22(3); articolul 25(1)(a) şi 3(i);
articolul 26(1); articolul 28(1)(a); articolul 29(1)(a); articolul 31(a); articolul 52(a); articolul 55(1)(a)(i), (b)(i) şi (c)(i)

Regulamentul (CEE) Nr. 574/72 : articolul 17(1); articolul 20(2) şi (3); articolul
21(1); articolul 22 (1) şi (3); articolul 2 ; articolul 27 prima frază ; articolul 28 ;
articolul 29(1) şi (2); articolul 30(1); articolele 31(1) şi (3) ; articolul 60(1);
articolele 62(3),(4) şi (7); articolele 63(1) şi (3)

Instituţia de la locul de reşedinţă sau de şedere completează partea A şi transmite două exemplare din formular instituţiei competente, ţinând cont de prevederile
articolelor regulamentului (CEE) Nr.574/72 citate ca referinţă. Dacă această instituţie estimează că nu poate trimite formularul solicitat, ea completează partea
B şi returnează unul din cele două exemplare instituţiei care i le-a transmis. Când statul competent este Belgia, formularul trebuie să fie adresat instituţiei de
asigurare de boală, cu excepţia cazului în care este vorba de un accident de muncă constatat sau de o boală al cărei caracter profesional a fost recunoscut.

Vă rugăm să completaţi formularul cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. El se compune din 4 pagini; nici una
dintre ele nu poate fi suprimată.

A. A se completa de instituţia de la locul de reşedinţă sau de şedere

1. Instituţia destinatară

1.1 Denumire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 Număr de identificare a instituţiei :


…………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 Adresă: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Asiguratul

2.1 Nume (2):


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2 Prenume (3) Data naşterii

                265/3534
 

U