Sunteți pe pagina 1din 5

MEMORIU TEHNIC

pentru obţinerea avizului sanitar

Beneficiar: Petrea Adrian


Str. Strugurilor nr. 9, mun. Iaşi, jud. Iaşi

Proiectant: ATELIER DE ARHITECTURĂ

S.C. PROCM S.R.L. - IAŞI


“LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ“
Str. Strugurilor nr. 9, mun. Iaşi,, jud. Iaşi

Denumirea proiectului: Construire casă de locuit în regim P+M,


mun. Iaşi, jud. Iaşi

Certificat de urbanism: 1152/04/2009 ELIBERAT DE


PRIMĂRIA MUN. IAŞI

Obiectul lucrării:

Construirea unei locuinţe individuale cu aria utilă de 125,57 m2 având următoarele


încăperi:
parter (au): 63,88 m²
- 2 spaţii comerciale x 22,32 m² = 44.64 m²
- hol - 7,65 m²
- windfang - 1,80 m²
- casa scării- 4,45 m²
- grup sanitar - 1,26 m²
- duş - 2,16 m²
- grup sanitar - 1,92 m²
Mansardă: 61,69 m²
- spaţiu de zi – 9,48 m²
- chicinetă – 8,48 m²
- dormitor – 14,81 m²
- dormitor – 13,03 m²
- hol – 3,72 m²
- hol – 3,38 m²
- baie – 4,10 m²
- casa scării - 6,88 m²
- balcon - 10,62 m²

 INDICATORI FIZICI:

- Regim de înălţime: PARTER+MANSARDĂ


2
- AC (aria construită) = 80,98 m
2
- AD (aria desfăşurată) = 161,96 m
2
- AU (aria utilă) = 125,57 m
2
- AL (aria locuibilă) = 84,68 m
3
- VC (volum construcţie) = 577 m
- Procentul de ocupare al terenului: P.O.T. = 10,12 %
- Coeficientul de utilizare al terenului: C.U.T. = 0,2024 m2 A.d.c./ m2 teren

a. Regimul economic :
 Categoria de folosinţă: arabil
1. Neocupat de clădiri,
2
 Suprafaţa terenului: 800,00 m :
2
 Ocupat de clădiri : 0,00 m
2
 Curţi-construcţii : 0,00 m .
2
 Teren arabil : 800,00 m
Prin realizarea obiectivelor propuse rezultă următoarea ocupare a terenului:
- Clădiri: 80,98 m2,
2
- Trotuare şi accese: 116,00 m ,
- Împrejmuiri: 800,00 m2,
- teren liber: 603,02 m2,

b. Vecinătăţi:
 nord-vest – prop. Luchian M., dist.=3,20 m
 nord-est –str. Strugurilor, dist.=11,90 m
 sud-vest – DE 1872/2., dist.=3,20 m
 sud-est – prop. Barda Mihai şi Carmen, dist.=5,00 m

Alimentarea cu apă se va face de la reţeaua existentă în zonă, alternativ fântână proprie,


reprezentată în documentaţia de avizare.
Colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide se va face prin fosă septică vidanjabilă care
va fi proiectată şi executată conform normelor în vigoare şi amplasată la 10 m. faţă de cea mai
apropiată locuinţă.

La amplasarea şi execuţia locuinţei se vor respecta prevederile:


O.M.S. nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor
privind mediul de viaţă al populaţiei,
L. 114 / 96 - Legea locuinţei şi
L. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile, completată cu L. 311 din 28 iunie
2004.

- Distanţa dintre clădiri va fi mai mare sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii
celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc. Se va asigura însorirea tuturor încăperilor
de locuit pe o durată de minimum 1 1/2 ore zilnic, la solstiţiul de iarnă. (O.M.S. 536, Anexă,
cap. I, art. 2)

- La stabilirea amplasamentelor clădirii de locuit se vor preciza şi


amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare (O.M.S. 536, Anexă, cap. I, art. 3):
a) platformă pentru depozitarea recipientelor de colectare a gunoiului menajer;
b) spaţii amenajate pentru gararea autovehiculelor.

- La proiectarea şi execuţia locuinţei vor fi respectaţi următorii parametri


sanitari (O.M.S. 536, Anexă, cap. I, art. 18):
a) încăperile principale de locuit şi bucătăriile vor fi prevăzute cu deschideri directe către
aer liber - uşi, ferestre -, care să permită o ventilaţie naturală suficientă;
b) iluminatul natural în centrul camerelor principale şi al bucătăriei trebuie va suficient
pentru a permite, în zilele senine, activităţile normale fără a se recurge la lumina
artificială;
c) ventilaţia naturală va fi asigurată prin prevederea prizelor de aer exterior, prin
evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural şi prin păstrarea liberă a unui
spaţiu de 1 cm. sub uşile interioare;
c) sistemul de încălzire va asigura temperatura minimă medie de 18°C, cu diferenţe în
funcţie de utilizarea încăperii: baie, W.C.: 22°C; camera de zi: 20°C; dormitoare: 18°C.

- Împărţirea interioară va satisface următoarele condiţii (O.M.S. 536, Anexă,


cap. I, art. 19):
a) va permite circulaţia comodă a copiilor, persoanelor în varstă şi handicapate, prin
culoare de minimum 1,20 m. lărgime, nu vor exista trepte inutile între camere, planuri
înclinate, iluminatul va fi suficient etc.;
b) se va asigura separarea pe funcţiuni, împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor,
vaporilor;
c) camerele de locuit vor fi izolate faţă de de încăperile de serviciu unde se pot produce
zgomote, mirosuri, vapori;
d) se va asigura deschiderea comodă a uşilor interioare;
e) băile şi W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit;
f) finisajele interioare şi dotările cu echipamente nu vor crea riscuri de accidente.

- Materialele folosite în construcţia, finisarea şi dotarea locuinţei se vor alege


astfel încât să nu polueze aerul interior, cu atenţie la formaldehidă, azbest şi radon, şi să
asigure izolarea higrotermică şi acustică corespunzătoare (O.M.S. 536, Anexă, cap. I, art.
20).

- Proiectarea, construcţia şi amenajarea fântânii vor fi efectuate în


concordanţă cu următoarele principii generale (O.M.S. 536, Anexă, cap. III, art. 27):
a) fântâna va fi amplasată şi construită astfel încât să fie protejată de orice sursă de
poluare şi să asigure accesibilitatea;
b) în situaţia în care construcţia fântânii nu asigură protecţia apei, iar adâncimea
acviferului folosit este mai mică de 10 m., amplasarea fântânii se va face la cel puţin 10
m. de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, depozit de gunoi sau deşeuri de
animale, coteţe etc.;
c) adâncimea stratului de apă folosit nu va fi mai mică de 4 m.;
d) pereţii fântânii vor fi astfel amenajaţi încât să prevină orice contaminare exterioară, vor
fi construiţi din material rezistent şi impermeabil (ciment, căramidă sau piatră, tuburi din
beton) şi vor fi prevăzuţi cu ghizduri cu o înălţime de 70 - 100 cm. deasupra solului şi
60 cm. sub nivelul acestuia, construite din materiale rezistente şi impermeabile,
articulate etanş cu pereţii fântânii;
e) fântâna va avea capac, iar deasupra ei un acoperiş care să o protejeze împotriva
precipitaţiilor atmosferice;
f) scoaterea apei din fântâna se va face printr-un sistem care să impiedice poluarea ei:
găleată proprie sau pompă;
g) în jurul fântânii va exista un perimetru de protecţie amenajat în pantă, cimentat sau
pavat.

- Colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide vor fi efectuate în


concordanţă cu următoarele principii generale având în vedere faptul că locuinţa este
neracordată la un sistem de canalizare (O.M.S. 536, Anexă, cap. IV, art. 34):
a) îndepărtarea apelor uzate menajere se va face prin fosă septică vidanjabilă care va fi
proiectată şi executată conform normelor în vigoare şi amplasată la cel puţin 10 m. faţă
de cea mai apropiată locuinţă;
b) instalaţiile se vor întreţine în bună stare de funcţionare;
c) vidanjul se va descărca în cea mai apropiată staţie de epurare a apelor uzate.

- Colectarea şi îndepărtarea deşeurilor solide vor fi efectuate în concordanţă


cu următoarele principii (O.M.S. 536, Anexă, cap. V, art. 38, 39, 40):
a) colectarea la locul de producere se face în recipiente acoperite;
b) recipientele vor fi amplasate în spaţii special amenajate, în condiţii salubre, vor fi
menţinute în bună stare şi vor fi înlocuite imediat, la primele semne de pierdere a
etanşeităţii;
c) deşeurile din construcţii se vor recolta separat, dirijându-se într-un sistem care să nu
permită accesul persoanelor neautorizate;
d) prin încheierea unui contract cu administraţia locală, evacuarea reziduurilor menajere
de la locul de colectare se face fără a se depăşi următoarele termene maxime: la cel
mult 2 zile în anotimpul cald (1 aprilie - 1 octombrie) şi la cel mult 3 zile în anotimpul
rece (1 octombrie - 1 aprilie).

- În vederea autorizarea executării construcţiei proiectul se va întocmi pe


baza satisfacerii exigenţelor minimale, prevăzute în anexa nr. 1 la legea locuinţei (L
114/96, cap. I, art. 3):

a) Cerinţe minimale:
- spaţiu pentru odihnă;
- spaţiu pentru prepararea hranei;
- grup sanitar;
- acces la energia electrică şi apa potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor
menajere.

b) Suprafeţe minimale:
/familiePersoane

/locuinţaCamere

Camera de zi

Dormitoare

Depozitare
Loc de luat

construită
Bucatarie

Suprafata
Suprafata
Sanitare

Spatii de
Incaperi
masa

utila

nr. nr. m² m² m² m² m² m² m² m²
5 4 20,00 34,00 3,50 6,00 7,50 4,00 87,00 135,00
6 4 21,00 36,00 4,50 6,00 7,50 4,50 93,00 144,00
NOTĂ:
- Locul de luat masa poate fi înglobat în bucătărie sau în camera de zi.
- Înălţimea liberă minimă a camerelor de locuit va fi de 2,55 m., cu excepţia mansardelor,
supantelor şi nişelor, la care se va asigura un volum minim de 15 m³ de persoană.
- Suprafaţa încăperii sanitare principale din locuinţa va permite accesul la cada de baie al
persoanelor imobilizate în scaun cu rotile.
- Încăperea sanitară se include în locuinţă, în cazul în care pot fi asigurate alimentarea cu apa şi
canalizarea.
- Lăţimea minimă de circulaţie a coridoarelor şi a vestibulului din interiorul locuinţei va fi de 120
cm.

c) Încăperi sanitare:
Număr de camere/locuinţă 4
Baie 1
Duş 1
W.C. -
d) Dotarea minimă a încăperilor sanitare
Baie Duş WC
Cada de baie 1 - -
Vas WC 1 1 1
Lavoar mare 1 - -
mic - 1 1
Cuva pentru duş - 1 -
Etajera mare 1 - -
mică - 1 1
Oglindă mare 1 - -
mică - 1 1
Portprosop 1 1 1
Portsăpun 1 1 1
Porthârtie 1 1 1
Cuier 1 1 -
Sifon pardoseală 1 1 -
NOTĂ:
- În baie se va prevedea spaţiul pentru maşina de spălat rufe.
- Încăperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin coş de ventilaţie.

e) Dotarea minimă a bucătăriei


Nr. de camere/locuinţă 4
Spălător cu cuvă şi picurător 1
NOTĂ:
- În bucătărie se vor prevedea: coş de ventilaţie, spaţiu pentru frigider şi pentru masa de lucru.

f) Dotarea minimă cu instalaţii electrice


Dormitor Camera de zi Bucătărie Baie Duş WC
Loc de lampă 1 1 - - - -
Aplică - - 1 1 1 1
Comutator 1 1 - - - -
Întrerupător - - 1 1 1 1
Priză 2 3 1 - - -
Priză cu contact de protecţie - - 1 1 - -
NOTA:
- Se vor prevedea întrerupatoare şi aplice pentru fiecare spaţiu de depozitare şi spaţiu de
circulaţie.
- Priza cu contact de protecţie, instalată pentru baie, se montează în exteriorul încăperii.
- Fiecare locuinţă va fi prevazută cu instalaţie de sonerie.
- În clădiri cu mai multe locuinţe se vor prevedea instalaţii şi prize pentru antena colectivă şi
telefon.
- Pentru locuinţele situate în mediul rural, dotările minime privind încăperile sanitare şi bucătăria
se vor putea realiza pe parcursul existenţei construcţiei, în corelare cu racordarea locuinţei la
reţelele de utilitate publică sau la sistemul propriu de alimentare cu apă şi evacuare controlată a
apelor uzate.

ÎNTOCMIT: c.ARH. DAN MIHALACHE ŞEF PROIECT: ARH. VIOREL MIHALACHE