Sunteți pe pagina 1din 63

 LEGE nr.

50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*)


privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
(actualizată până la data de 1 mai 2016*)

EMITENT: PARLAMENTUL
----------

──────────
*) Notă CTCE:
Forma consolidată a Legii nr. 50 din 11 iulie 1991(Rep. 2) din Monitorul
Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004, la data de 1 mai 2016 este realizată
prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ
nr. 122 din 24 noiembrie 2004; LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005; LEGEA nr. 52 din

Å£
8 martie 2006; LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006; LEGEA nr. 117 din 2 mai
2007; LEGEA nr. 101 din 9 mai 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008****);

m
LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 octombrie
2011; LEGEA nr. 269 din 7 decembrie 2011; ORDONANŢA nr. 6 din 29 ianuarie
2010 aprobată de LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012; LEGEA nr. 133 din 18 iulie

ea
2012; LEGEA nr. 154 din 28 septembrie 2012; LEGEA nr. 81 din 5 aprilie 2013;
LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA
N
nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 6 mai 2014; LEGEA
nr. 82 din 24 iunie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015;
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016; LEGEA nr. 53 din 30 martie
a
2016.
----------
tr

──────────
*) Notă CTCE:
a

Forma consolidată a Legii nr. 50 din 11 iulie 1991(Rep. 2) din Monitorul


Pi

Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004, la data de 1 mai 2016 este realizată
prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ
nr. 122 din 24 noiembrie 2004; LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005; LEGEA nr. 52 din
E

8 martie 2006; LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006; LEGEA nr. 117 din 2 mai
2007; LEGEA nr. 101 din 9 mai 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
TC

decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008****);


LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 octombrie
2011; LEGEA nr. 269 din 7 decembrie 2011; ORDONANŢA nr. 6 din 29 ianuarie
2010 aprobată de LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012; LEGEA nr. 133 din 18 iulie
C

2012; LEGEA nr. 154 din 28 septembrie 2012; LEGEA nr. 81 din 5 aprilie 2013;
LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA
nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 6 mai 2014; LEGEA
nr. 82 din 24 iunie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015;
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016; LEGEA nr. 53 din 30 martie
2016.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de


Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter
oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
──────────
──────────
**) Republicată în temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, dându-se textelor o nouă
numerotare.
Legea nr. 50/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 şi a mai fost modificată prin:
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor
şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000, respinsă prin Legea nr.
413/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din
20 iulie 2001;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea

Å£
aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30
decembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 109/2001, publicată în Monitorul

m
Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie

ea
2001;
- Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991
N
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri
pentru realizarea locuinţelor, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 431 din 1 august 2001, rectificată în Monitorul Oficial al
a
României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001;
- Ordonanţa Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea şi completarea art.
tr

4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de


construcţii, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
a

I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002, aprobată prin Legea nr. 455/2002, publicată
Pi

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iulie 2002;


- Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10
E

septembrie 2002, abrogată prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23
TC

decembrie 2003;
- Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003.
C

──────────
──────────
*) Notă CTCE:
Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, în tot
cuprinsul legii termenul "Proiect" din sintagmele "Proiect pentru autorizarea
executării lucrărilor de construcţii", "Proiect de organizare a execuţiei
lucrărilor" şi "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de
desfiinţare" se înlocuieşte cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.".
Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, în tot
cuprinsul legii abrevierile "P.A.C.", "P.O.E." şi "P.A.D." se înlocuiesc cu
abrevierile "D.T.A.C", "D.T.O.E." şi "D.T.A.D.".

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


Conform art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, în tot
cuprinsul legii sintagma "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi
cartografie" se înlocuieşte cu sintagma "oficiul de cadastru şi publicitate
imobiliară teritorial".

Toate operaţiunile pe care ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie


2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009 le determină
asupra Legii nr. 50/1991 se referă la forma Legii nr. 50/1991 republicată cu
tot cu modificările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie
2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, fără a
ţine cont de faptul ca această ordonanţă de urgenţă se aplică cu data de 14
februarie 2009.

Å£
În consecinţă, deşi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009 intră în vigoare la
data de 5 ianuarie 2009, în privinţa Legii nr. 50/1991 republicată aceasta se

m
aplică cu data de 14 februarie 2009.

Conform pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată

ea
în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care completează art. II din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL
N
OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, în tot cuprinsul legii, sintagma
«verificator tehnic» se înlocuieşte cu sintagma «verificator de proiecte»."
──────────
a
CAP. I
Autorizarea executării lucrărilor de construcţii
tr

ART. 1
a

(1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei


Pi

autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei


legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren
şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea
E

nu dispune altfel.
----------
TC

Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE


URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847
din 16 decembrie 2008.
C

(2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea


instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se
pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în
condiţiile prezentei legi, şi a reglementarilor privind proiectarea şi
executarea construcţiilor.
ART. 2
(1) Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al
administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea
lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege
referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi
postutilizarea construcţiilor.
----------
Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847
din 16 decembrie 2008.
(2) Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile
prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de
urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.
----------
Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

(2^1) Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii

Å£
începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism
în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde
următoarele etape:

m
a) emiterea certificatului de urbanism;
b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru
protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de

ea
evaluare a impactului asupra mediului;
c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice
N
competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a
autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea
competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării
a
impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
tr

d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al


autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile
a

evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;


Pi

e) elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea


executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare documentaţie
tehnică - D.T.;
E

f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de


construcţii la autoritatea administraţiei publice competente;
TC

g) emiterea autorizaţiei de construire.


----------
Alin. (2^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
C

2009, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

(3) Autorizaţiile de construire pentru reţele magistrale, căi de


comunicaţie, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de
telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură, care se execută în
extravilanul localităţilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a
teritoriului, avizate şi aprobate potrivit legii.
(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaţii
de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism
aprobate, pentru:
a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de
conservare a clădirilor de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleiaşi

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


funcţiuni, a suprafeţei construite la sol şi a volumetriei acestora;
a^1) lucrări de supraetajare a clădirilor cu încă un nivel, o singură
dată, în suprafaţă de maximum 20% din suprafaţa construită desfăşurată a
clădirilor, cu condiţia situării acestora în afara zonelor construite
protejate sau a zonelor de protecţie a monumentelor, după caz;
----------
Lit. a^1) a alin. (4) al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din
LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16
iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 3^1.

a^2) lucrări de extindere a clădirilor sociale, de învăţământ, de

Å£
sănătate, de cultură şi administrative aparţinând domeniului public şi privat
al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, dacă extinderea se
încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent planului

m
urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, în
vigoare;
----------

ea
Lit. a^2) a alin. (4) al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din
LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16
N
iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 3^1.
a

a^3) schimbarea folosinţei construcţiilor existente, dacă noua folosinţă


tr

corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism aferent planului


urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, în
a

vigoare;
Pi

----------
Lit. a^3) a alin. (4) al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din
LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16
E

iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
TC

cu pct. 3^1.

b) lucrări de reparare privind căi de comunicaţie, dotări


tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseului şi, după caz,
C

a funcţionalităţii acestora;
c) lucrări de reparare privind împrejurimi, mobilier urban, amenajări de
spaţii verzi, parcuri şi grădini publice, pieţe pietonale şi celelalte
lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
d) lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor - foraje şi
excavări -, necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice,
exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum
şi altor exploatări;
e) organizarea de tabere de corturi.

ART. 3
(1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel
sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei
de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea
construcţiilor, pentru:
a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare,
extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a
construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu
excepţia celor prevăzute la art. 11;
b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare,
protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent
de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de
monumente istorice prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările

Å£
ulterioare, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil -
teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a
monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori

m
la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite
prin documentaţii de urbanism aprobate;
----------

ea
Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din
LEGEA nr. 53 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 1
N
aprilie 2016.

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare,


a
modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel,
drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările
tr

tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările


hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare,
a

lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de


Pi

producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum


şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;
d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri,
E

locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor


publice;
TC

e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor


geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea
exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum
şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice;
C

----------
Pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 octombrie 2011,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 11 octombrie 2011, care modifică
lit. e) a alin. (1) al art. 3 din prezentul act normativ, a fost abrogat de
pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 81 din 5 aprilie 2013, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 9 aprilie 2013. Ca urmare a acestei abrogări,
lit. e) a alin. (1) al art. 3 a revenit la forma iniţială astfel cum a fost
modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.

f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în


vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7
alin. (1) şi (1^3);

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;
h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete,
cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame,
copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti,
precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în
extravilan;
i) cimitire - noi şi extinderi.
(2) În vederea simplificării procedurii de autorizare a executării
lucrărilor de construcţii provizorii prevăzute la alin. (1) lit. d), g) şi
h), autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiilor tehnice - D.T.
cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1.
----------
Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie

Å£
2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care modifică
pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

m
ART. 4
(1) Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor
judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii

ea
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor
pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează:
N
a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru
lucrările care se executa:
1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi
a
administrativ-teritoriale;
2. în intravilanul şi extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale
tr

ale căror primării nu au niciun angajat - funcţionar public cu atribuţii în


domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării
a

lucrărilor de construcţii, în structurile de specialitate organizate conform


Pi

legii;
----------
Pct. 2 al lit. a) a alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art.
E

I din LEGEA nr. 53 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245
din 1 aprilie 2016.
TC

a^1) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul prealabil al


secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau al persoanei numite de
către prefect în condiţiile art. 55 alin. (8^1) din Legea administraţiei
C

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările


ulterioare, în situaţiile excepţionale în care lucrările se execută la
imobile situate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale unde consiliul
local este dizolvat şi primarul nu îşi poate exercita atribuţiile:
1. ca urmare a încetării sau suspendării mandatului în condiţiile legii;
2. în situaţia în care faţă de primar au fost dispuse potrivit legii
penale măsuri preventive, altele decât cele care determină suspendarea
mandatului şi care fac imposibilă exercitarea de către acesta a atribuţiilor
prevăzute de lege;
----------
Lit. a^1) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de art. VII din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015.

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


b) de primarii municipiilor, pentru lucrările care se execută în
teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a)
pct. 1;
c) de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor
sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută:
1. pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui
sector şi cele din extravilan;
2. la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);
----------
Pct. 2 al lit. c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art.
I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493
din 16 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214
din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie

Å£
2008, cu pct. 4^2.

3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare

m
municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi de
distribuţie, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, precum şi
lucrări şi/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea

ea
Primăriei Municipiului Bucureşti;
---------- N
Pct. 3 al lit. c) a art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. 42 din
LEGEA nr. 154 din 28 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680
din 1 octombrie 2012.
a

d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care


tr

se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor


prevăzute la lit. c), inclusiv branşamente şi racorduri aferente reţelelor
a

edilitare;
Pi

----------
Lit. d) a art. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr.
119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005,
E

care modifică art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 24 noiembrie
2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.152 din 6 decembrie 2004.
TC

e) de primarii unităţilor administrativ-teritoriale care au în aparatul


de specialitate angajaţi - funcţionari publici cu atribuţii în domeniul
urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de
C

construcţii pentru lucrările care se execută:


----------
Partea introd. a lit. e) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct.
3 al art. I din LEGEA nr. 53 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 245 din 1 aprilie 2016.

1. în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute


la lit. a) pct. 1;
2. la construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în
procedura de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în
condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (4) şi cu avizul
arhitectului-şef al judeţului;
----------

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


Pct. 2 al lit. e) a art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din
LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16
mai 2005, care modifică art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 24
noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.152 din 6 decembrie 2004.

----------
Lit. f) a alin. (1) al art. 4 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din
LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16
iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 4^4.
(2) Pentru investiţiile care se realizează pe amplasamente ce depăşesc
limita administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului

Å£
Bucureşti, în unităţi administrativ-teritoriale limitrofe, în vederea
armonizării condiţiilor de autorizare pentru întreaga investiţie, autoritatea
administraţiei publice centrale competente cu atribuţii de reglementare,

m
potrivit legii, în domeniul din care face parte investiţia supusă autorizării,
va emite un aviz coordonator, în baza căruia preşedinţii consiliilor judeţene
implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, după caz,

ea
vor emite autorizaţii de construire pentru executarea lucrărilor aferente
părţilor din investiţie amplasate în unităţile administrativ-teritoriale din
N
aria lor de competenţă.
----------
Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr.
a
81 din 5 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 9 aprilie
2013, care introduce pct. 1^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 5
tr

octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 11 octombrie 2011.
(2^1) Pentru lucrările de instalare şi dezvoltare a reţelelor de
a

comunicaţii electronice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va


Pi

emite un aviz coordonator, în baza căruia preşedinţii consiliilor judeţene


implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti vor emite
autorizaţii de construire pentru toate lucrările din aria lor de competenţă.
E

----------
Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. 42 din LEGEA nr.
TC

154 din 28 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 1
octombrie 2012.

(3) Autorizaţiile de construire prevăzute la alin. (2) şi (2^1) produc


C

efecte de la data intrării în vigoare a ultimei autorizaţii de construire


emise în condiţiile prezentei legi.
----------
Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. 42 din LEGEA nr.
154 din 28 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 1
octombrie 2012.

(4) Abrogat.
----------
Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 261
din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009,
care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


(5) Abrogat
----------
Alin. (5) al art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 85 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716
din 11 octombrie 2011

(6) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1), executarea


lucrărilor de foraje necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a
prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de gaze
şi petrol, a altor exploatări subacvatice, precum şi a lucrărilor de
construire a reţelelor submarine de transport energetic şi de comunicaţii, în
marea teritorială, zona contiguă sau zona economică exclusivă a Mării Negre,
după caz, este permisă în baza actului de autoritate al autorităţii

Å£
competente desemnate prin legea specială, care ţine loc de autorizaţie de
construire/desfiinţare şi se emite în condiţiile legislaţiei specifice din
domeniul gazelor, petrolului, energiei electrice şi comunicaţiilor, din care

m
fac parte lucrările, după caz.
----------
Alin. (6) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr.

ea
81 din 5 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 9 aprilie
2013, care introduce pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 5
N
octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 11 octombrie 2011.
----------
Art. 4 a fost modificat de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din
a
24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.152 din 6 decembrie
2004.
a tr

ART. 5
Pi

(1) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se


solicită de către investitor/beneficiar şi se obţin de la autorităţile
competente în domeniu înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea
E

executării lucrărilor de construcţii la autorităţile administraţiei publice


competente pentru:
TC

a) asigurarea şi racordarea/branşarea la infrastructura edilitară, în


condiţiile impuse de caracteristicile şi amplasamentul reţelelor de
distribuţie/transport energetic din zona de amplasament;
b) racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii;
C

c) securitatea la incendiu, protecţia civilă şi protecţia sănătăţii


populaţiei;
d) cerinţele specifice unor zone cu restricţii stabilite prin
reglementări speciale.
(2) Actele de autoritate emise de autorităţile competente pentru
protecţia mediului prevăzute la art. 2 alin. (2^1) lit. b) şi d) se solicită
şi se obţin de investitor/solicitant în condiţiile legii.
(3) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism,
împreună cu punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia
mediului sau, după caz, actul administrativ al acesteia, obţinute potrivit
prevederilor alin. (1) şi (2), se anexează şi devin parte integrantă din
autorizaţia de construire.
----------

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


Art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie
2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care modifică
pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

ART. 6
(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care
autorităţile prevăzute la art. 4:
a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic,
economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data
solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale
regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a
teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;

Å£
b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în
funcţie de specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea

m
autorizării;
d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a
contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul

ea
obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al
acesteia, necesare în vederea autorizării.
N
----------
Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
a
2009, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.
tr

(1^1) Punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia


a

mediului reprezintă documentul scris emis de aceasta după etapa de evaluare


Pi

iniţială, respectiv după etapa de încadrare a investiţiei în procedura de


evaluare a impactului asupra mediului, iar actul administrativ al autorităţii
competente pentru protecţia mediului este, după caz, acordul de mediu sau
E

avizul Natura 2000.


----------
TC

Alin. (1^1) al art. 6 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.
C

(2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art. 4,


abilitate să autorizeze lucrările de construcţii, şi se eliberează
solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării
cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
(3) Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele
consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de
arhitectul-şef sau de către persoană cu responsabilitate în domeniul
amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii
administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind
semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.
(4) În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul -
orice persoană fizică sau juridică interesată - se va adresa autorităţilor

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de
identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism,
respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, unde este
cazul, dacă legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc scopul
solicitării.
----------
Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care modifică pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

(5) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de


construcţii.

Å£
(6) Certificatul de urbanism se emite şi în următoarele situaţii:
a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii;
b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice

m
în faza de "Studiu de fezabilitate", potrivit legii;
c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia
imobiliară atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori

ea
comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii,
precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.
N
Operaţiunile juridice menţionate, efectuate în lipsa certificatului de
urbanism, sunt lovite de nulitate.
----------
a
Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
tr

2009, care modifică pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.
a
Pi

ART. 6^1
(1) Măsurile specifice pentru protecţia mediului stabilite prin actul
administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului vor fi
E

avute în vedere la elaborarea documentaţiei tehnice - D.T. şi nu pot fi


modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizaţia de construire.
TC

(2) În situaţia în care o investiţie urmează să se realizeze etapizat sau


să se amplaseze pe terenuri aflate în raza teritorială a mai multor unităţi
administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea efectelor asupra mediului se
realizează pentru întreaga investiţie.
C

----------
Art. 6^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.
214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16
decembrie 2008.

ART. 7
(1) Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de
bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de
zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren
şi/sau construcţii şi, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care
legea nu dispune altfel;
----------
Lit. b) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 13 al art. I din
LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16
iulie 2009, care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214
din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie
2008.

c) documentaţia tehnică - D.T.;


d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul
de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz,
actul administrativ al acesteia;

Å£
----------
Lit. d) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 13 al art. I din
LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16

m
iulie 2009, care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214
din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie
2008.

ea
d^1) pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport,
N
avizele/şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de
vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz,
actul administrativ al acestuia, avizele/acordurile de principiu sau, după
a
caz, avizele de amplasament favorabile condiţionate pentru relocarea
sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice,
tr

gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi


situate pe coridorul de expropriere.
a

----------
Pi

Lit. d^1) a alin. (1) al art. 7 a fost introdusă de pct. 1 al art. IV din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 204 din 18 martie 2016.
E

e) abrogată;
TC

----------
Lit. e) a alin. (1) al art. 7 a fost abrogată de pct. 14 al art. I din
LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16
iulie 2009, care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214
C

din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie
2008.

f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism


şi a autorizaţiei de construire.
----------
Lit. f) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 15 al art. I din
LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16
iulie 2009, care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214
din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie
2008.
----------
Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
847 din 16 decembrie 2008.

(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru construcţiile


reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole termenul de
emitere a autorizaţiei de construire este de 15 zile de la data înregistrării
cererii.
----------
Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr.
101 din 9 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008.

(1^2) Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de

Å£
construcţii se depune şi se înregistrează la autoritatea administraţiei
publice competente numai dacă solicitantul prezintă toate documentele
prevăzute la alin. (1).

m
----------
Alin. (1^2) al art. 7 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie

ea
2009, care modifică pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.
N
(1^3) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care apar
a
modificări pentru care este necesară emiterea unei autorizaţii de construire
distinctă pentru organizarea executării lucrărilor, aceasta se emite numai
tr

dacă autoritatea competentă pentru protecţia mediului constată că


modificările aduse se înscriu în limitele actului administrativ emis anterior
a

în caz contrar, autoritatea competentă pentru protecţia mediului reface


Pi

evaluarea efectelor lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării


executării lucrărilor şi emite un nou act administrativ.
----------
E

Alin. (1^3) al art. 7 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA


DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
TC

847 din 16 decembrie 2008.


(1^4) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. b) lucrările de
construcţii care privesc realizarea, dezvoltarea sau relocarea
sistemelor/reţelelor naţionale de transport şi de distribuţie a energiei
C

electrice, a gazelor naturale şi a ţiţeiului, gazolinei, etanului,


condensatului, realizate de către titularii de licenţe, autorizaţii şi
acorduri petroliere pentru care licenţa, acordul de concesiune sau acordul
petrolier sunt documentele pe baza cărora se eliberează autorizaţia de
construire, cu notificarea şi acordarea de indemnizaţii, rente, despăgubiri,
după caz, proprietarilor, împreună cu dovada încheierii, în prealabil, a unei
convenţii între părţi, având la bază extrasul de carte funciară, liber de
sarcini, actualizat sau, după caz, în situaţia în care imobilele nu sunt
înscrise în cartea funciară, titlul de proprietate şi procesul-verbal de
punere în posesie.
----------
Alin. (1^4) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


din 18 martie 2016.

(1^5) În cazurile în care autorizaţia de construire s-a emis în baza


avizelor prevăzute la alin. (1) lit. d^1), beneficiarul are obligaţia
depunerii la emitentul autorizaţiei de construire a avizelor/acordurilor sau,
după caz, a avizelor de amplasament, pentru scoaterea terenurilor din fondul
forestier sau pentru relocarea sistemelor/reţelelor de transport şi de
distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi
a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere până la data
semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
----------
Alin. (1^5) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204

Å£
din 18 martie 2016.

m
(2) Documentaţia tehnică - D.T. se elaborează în conformitate cu
conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordanţă cu cerinţele
certificatului de urbanism, cu conţinutul actului administrativ al

ea
autorităţii competente pentru protecţia mediului, al avizelor şi acordurilor
cerute prin certificatul de urbanism şi se întocmeşte, se semnează şi se
N
verifică, potrivit legii.
----------
Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA
a
DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
847 din 16 decembrie 2008.
tr

(2^1) Documentaţiile tehnice - D.T. aferente investiţiilor pentru care


a

autoritatea competentă pentru protecţia mediului a evaluat efectele asupra


Pi

mediului şi a emis actul administrativ se verifică în mod obligatoriu pentru


cerinţa esenţială de calitate în construcţii «c) igienă, sănătate şi mediu»,
potrivit legii.
E

----------
Alin. (2^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA
TC

DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
847 din 16 decembrie 2008.

(2^2) În situaţia în care, după emiterea actului administrativ al


C

autorităţii competente pentru protecţia mediului şi înaintea depunerii


documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
investiţia suferă modificări care nu au făcut obiectul evaluării privind
efectele asupra mediului, acestea vor fi menţionate de către verificatorul de
proiecte atestat pentru cerinţa esenţială «c) igienă, sănătate şi mediu» în
raportul de verificare a documentaţiei tehnice aferente investiţiei, iar
solicitantul/investitorul are obligaţia să notifice autoritatea publică
pentru protecţia mediului emitentă, cu privire la aceste modificări, potrivit
prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului.
----------
Alin. (2^2) al art. 7 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


2009, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
prin înlocuirea sintagmei «verificator tehnic» cu sintagma «verificator de
proiecte»."

(2^3) Documentaţiile tehnice - D.T. pentru reabilitarea termică a


clădirilor se verifică în mod obligatoriu pentru cerinţa esenţială de
calitate în construcţii «f) economie de energie şi izolare termică», potrivit
legii.
----------
Alin. (2^3) al art. 7 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
847 din 16 decembrie 2008.

Å£
(3) În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, acest
lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile de la data

m
înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării
acesteia.
----------

ea
Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
N
2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 14^1.
a

(3^1) Persoanele fizice cu atribuţii în verificarea documentaţiilor şi


tr

elaborarea/emiterea autorizaţiilor de construire răspund material,


contravenţional, civil şi penal, după caz, pentru nerespectarea termenelor
a

prevăzute la alin. (1) şi (3).


Pi

----------
Alin. (3^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
E

2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
TC

cu pct. 14^2.

(4) Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza


proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.
C

(5) Autoritatea emitenta a autorizaţiei de construire stabileşte o


perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în
care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. În aceasta situaţie,
valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a
lucrărilor prevăzute prin autorizaţie, în conformitate cu proiectul tehnic.
(5^1) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport,
autorizaţiile de construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile,
după caz, avizele de amplasament îşi menţin valabilitatea pe toată perioada
implementării proiectelor, până la finalizarea executării lucrărilor pentru
care au fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de
recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în
termen de 12 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire.
----------

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


Alin. (5^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204
din 18 martie 2016.

(5^2) Prevederile alin. (5^1) nu se aplică dacă pe parcursul execuţiei


lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea
procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii
acestora, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza
emiterii acestora, după caz.
----------
Alin. (5^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204
din 18 martie 2016.

Å£
(6) Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele

m
stabilite conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei, fiind necesară
emiterea unei noi autorizaţii de construire. În situaţia în care
caracteristicile nu se schimba faţă de autorizaţia iniţială, se va putea

ea
emite o noua autorizaţie de construire, fără a fi necesar un nou certificat
de urbanism. N
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul justificat în
care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate
integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii
a
emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea
expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o
tr

singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.


a

(8) Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitenta a


Pi

autorizaţiei de construire, precum şi inspectoratul teritorial în construcţii


asupra datei la care vor începe lucrările autorizate. În caz contrar, dacă
constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în
E

termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii lucrărilor se


consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.
TC

(9) Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ


condiţiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu
este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de
existenţa, în momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul
C

instanţelor judecătoreşti privind imobilul - teren şi/sau construcţii -,


responsabilitatea aparţinând solicitantului.
----------
Alin. (9) al art. 7 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 269 din 7
decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 9 decembrie 2011.

(10) Lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de


expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc
seismic şi care prezintă pericol public se autorizează în regim de urgenţă,
în condiţiile prevăzute la alin. (16).
----------
Alin. (10) al art. 7 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 14^3.

(11) În condiţiile prezentei legi nu se emit autorizaţii provizorii.


(12) Autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit numai pe baza unei
documentaţii complete, în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa
nr. 1, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (16).
(13) Autorizaţia de construire se semnează de preşedintele consiliului
judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de
persoană cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice
emitente, responsabilitatea emiterii autorizaţiilor revenind semnatarilor,

Å£
potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.
(14) Valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării
investitorului, înaintea finalizării lucrărilor, cu condiţia respectării

m
prevederilor acesteia şi a înscrierii în cartea funciară a modificărilor
intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare.
----------

ea
Alin. (14) al art. 7 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
N
847 din 16 decembrie 2008.
(15) În situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în
perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de
a
temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea
modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă
tr

autorizaţie de construire, potrivit prevederilor prezentei legi.


----------
a

Alin. (15) al art. 7 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA


Pi

DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
847 din 16 decembrie 2008.
E

(15^1) Pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construire, potrivit


prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nouă documentaţie tehnică -
TC

D.T., elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite, urmând ca


autoritatea administraţiei publice locale competente să decidă, după caz:
a) emiterea noii autorizaţii de construire, dacă lucrările
corespunzătoare modificărilor de temă se înscriu în limitele actului
C

administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi


ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire
iniţială;
b) reluarea procedurii de autorizare în condiţiile prezentei legi, dacă
lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depăşesc limitele actului
administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi
ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire
iniţială.
----------
Alin. (15^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
847 din 16 decembrie 2008.

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


(15^2) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de
temă în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de
construire iniţială se realizează de către structurile de specialitate ale
autorităţii administraţiei publice competente, precum şi de verificatorii de
proiecte atestaţi în condiţiile legii, pentru fiecare cerinţă esenţială de
calitate în construcţii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor
avizatoare.
----------
Alin. (15^2) al art. 7 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care modifică pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

Å£
(15^3) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de
temă în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru
protecţia mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor

m
legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului.
----------

ea
Alin. (15^3) al art. 7 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
N
847 din 16 decembrie 2008.
(16) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice şi private asupra mediului, în cazul construcţiilor care
a
prezintă pericol public, autorizaţia de construire pentru executarea
lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, care constau, în principal, în
tr

sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolări


parţiale şi consolidări la structura de rezistenţă, obligatorii în cazuri de
a

avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu caracter


Pi

excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice


competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentaţiile
tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare - expertiză
E

tehnică, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare, documentaţie tehnică


D.T., proiect tehnic - P.T., detalii de execuţie D.E. - să fie elaborate şi
TC

aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea


avizelor şi acordurilor, precum şi, după caz, a actului administrativ al
autorităţii competente pentru protecţia mediului.
----------
C

Alin. (16) al art. 7 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care modifică pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

(16^1) Prevederile alin. (16) se aplică în mod corespunzător şi


construcţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) care prezintă pericol
public.
----------
Alin. (16^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 18^1.

(16^2) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport,


autorizaţiile de construire se pot elibera în baza documentelor prevăzute la
alin. (1) şi a avizelor de principiu pentru scoaterea definitivă din fondul
forestier naţional.
----------
Alin. (16^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al art. IV din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204
din 18 martie 2016.

(17) Primăriile pot dezafecta construcţiile, proprietate a unităţii

Å£
administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare şi care pun
în pericol siguranţa publică, cu excepţia construcţiilor monument istoric, pe
bază de autorizaţie de desfiinţare emisa în condiţiile alin. (16), cu

m
obligaţia de a se întocmi documentaţii specifice în conformitate cu
prevederile cuprinse în anexa nr. 1.
(18) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează

ea
potrivit legii.
(19) Taxa pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire se
N
calculează la 30% din valoarea iniţială a taxei de autorizare.
(20) Instituţiile/Operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege să
emită avizele/acordurile prevăzute la art. 5 alin. (1) au următoarele
a
obligaţii:
a) să stabilească conţinutul-cadru al documentaţiilor specifice necesare
tr

pentru emiterea avizelor/acordurilor, precum şi lista altor documente şi


condiţii specifice necesare, pe care le pun la dispoziţia publicului şi
a

autorităţilor administraţiei publice competente pe pagina proprie de internet


Pi

şi prin afişare la sediu;


b) să emită avizele/acordurile, în termen de maximum 15 zile de la data
înregistrării cererii/documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea
E

aplicării prevederilor legale privind aprobarea tacită, fără alte proceduri


prealabile.
TC

c) pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, să


emită avizele/acordurile de principiu pentru scoaterea terenurilor din fondul
forestier sau, după caz, avizele de amplasament favorabile condiţionate
pentru relocarea sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a
C

energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele


de utilităţi situate pe coridorul de expropriere, în maximum 10 zile de la
data depunerii solicitării la autoritatea emitentă pe baza planului de
amplasament al obiectivului de investiţii, şi memoriului tehnic, care vor
cuprinde în mod obligatoriu poziţionarea reţelelor de utilităţi sau a
terenurilor afectate de scoaterea din fondul forestier.
----------
Lit. c) a alin. (20) al art. 7 a fost introdusă de pct. 5 al art. IV din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 204 din 18 martie 2016.
----------
Alin. (20) al art. 7 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 18^2.

(20^1) Prevederile alin. (20) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de


autoritate emise de către autorităţile pentru protecţia mediului competente,
respectiv punctului de vedere şi actului administrativ al acestora, care se
emit potrivit legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului.
----------
Alin. (20^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4

Å£
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 18^3.

m
(21) Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi
se pun la dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de internet
a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul

ea
acesteia, după caz.
---------- N
Alin. (21) al art. 7 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care modifică pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
a
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.
tr

(22) În aplicarea prevederilor alin. (21), autorităţile prevăzute la art.


4 au obligaţia de a respecta restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în
a

legătură cu secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală,


Pi

protejarea interesului public şi privat, precum şi fără a se aduce atingere


garantării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanelor fizice cu privire la dreptul la viaţă intimă, familială şi
E

privată, potrivit legii.


----------
TC

Alin. (22) al art. 7 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA


DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
847 din 16 decembrie 2008.
C

(23) Autorităţile prevăzute la art. 4 fac publică emiterea autorizaţiei


de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru
autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi pun la dispoziţia
publicului următoarele informaţii:
a) conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente, care
includ toate condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi, sau, după
caz, conţinutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării
lucrărilor de construcţii;
b) principalele motive şi considerente pe care se bazează emiterea
autorizaţiei de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ca urmare a
examinării comentariilor şi opiniilor exprimate de public, inclusiv
informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de consultare a publicului;

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea,
reducerea şi, dacă este posibil, compensarea efectelor negative majore,
conform actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia
mediului.
----------
Alin. (23) al art. 7 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
847 din 16 decembrie 2008.

(24) Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou


sau modificarea substanţială a unui drum public existent, cuprins în reţeaua
rutieră, nu se va emite în condiţiile în care proiectele de infrastructură
respective nu conţin rapoartele de audit de siguranţă rutieră sau de evaluare

Å£
de impact asupra siguranţei rutiere, după caz, realizate în conformitate cu
prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe
infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare.

m
----------
Alin. (24) al art. 7 a fost introdus de pct. 38 al art. I din LEGEA nr.
125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie

ea
2012, care introduce art. I^1 din ORDONANŢA nr. 6 din 29 ianuarie 2010,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.
N
(25) La cererea beneficiarului proiectului de infrastructură
transeuropeană de transport se pot emite autorizaţii de construire pe loturi,
a
secţiuni, sectoare sau obiecte de lucrări, condiţionat de depunerea
documentaţiilor tehnice complete însoţite de punctul de vedere al autorităţii
tr

competente pentru protecţia mediului/actul administrativ al acesteia,


avizele/acordurile prevăzute de certificatul de urbanism sau de
a

avizele/acordurile de principiu/avizele de amplasament favorabile


Pi

condiţionate aferente, după caz.


----------
Alin. (25) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. IV din ORDONANŢA
E

DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204
din 18 martie 2016.
TC

ART. 7^1
(1) În vederea eliberării certificatului de urbanism, precum şi a
autorizaţiei de construire pentru executarea de lucrări de construcţii
C

necesare derulării operaţiunilor de explorare/prospectare geologică şi


exploatare a petrolului şi gazelor naturale, la solicitarea titularilor de
licenţe/permise/ autorizaţii:
a) prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (4) şi art. 7 alin. (1)
lit. b), terenurile cuprinse în perimetrul de explorare/
prospectare/exploatare, care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi
carte funciară, se pot identifica prin numărul de tarla şi de parcelă, prin
titlu de proprietate şi proces-verbal de punere în posesie, precum şi prin
orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege;
b) prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), contractele
de închiriere încheiate, în condiţiile legii, de către titularii de
licenţe/permise/autorizaţii cu proprietarii terenurilor din perimetrele de
exploatare constituie titluri pentru emiterea autorizaţiei de construire,

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru
executarea lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri.
(2) La încetarea contractelor de închiriere, titularii de
licenţe/permise/autorizaţii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) au obligaţia
repunerii în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul acestor
contracte, dacă părţile nu au convenit altfel.
----------
Art. 7^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.
22 din 6 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 14 mai 2014.

ART. 8
(1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a
construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi

Å£
utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de susţinere a
acestora, închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi subterane,
precum şi a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizaţiei de

m
desfiinţare obţinute în prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4.
(2) Autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi
autorizaţia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor

ea
urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu
excepţiile prevăzute la art. 11. N
(3) Prin exceptare de la prevederile art. 2 alin. (2^1), pentru emiterea
autorizaţiei de desfiinţare a lucrărilor/construcţiilor nu este necesară
emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia
a
mediului ori a actului administrativ al acesteia.
----------
tr

Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
a

2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
Pi

decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 19^1.
E

ART. 9
TC

(1) Documentaţiile tehnice - D.T. şi proiectele tehnice se elaborează de


colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre
tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, urbanismului,
construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel:
C

----------
Partea introductivă a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 23 al
art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
493 din 16 iulie 2009, care modifică pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847
din 16 decembrie 2008.

a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea


părţii de arhitectură pentru obiective de investiţii cuprinse la toate
categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi a celor subterane;
b) de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diplomă recunoscută de
statul român, pentru părţile de inginerie în domeniile specifice, pentru
obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


construcţiilor supraterane şi subterane, precum şi la instalaţiile aferente
acestora;
c) de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcţii,
cu diploma recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanţă redusă
şi aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru documentaţia de execuţie.
(3) Semnarea documentaţiilor de către persoanele prevăzute la alin. (1)
angajează răspunderea acestora în condiţiile legii.
ART. 10
Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra
cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie prevăzut
în planurile de amenajare a teritoriului şi în documentaţiile de urbanism
aprobate, se va proceda după cum urmează:

Å£
a) în zonele construite protejate, în zonele de protecţie a monumentelor
istorice, definite potrivit legii, şi în ansamblurile de arhitectură şi
siturile arheologice, solicitantul va obţine avizul conform al Ministerului

m
Culturii şi Cultelor, pe baza documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate
conform legii;
----------

ea
Lit. a) a art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 52
din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006.
N
b) în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor monumente
istorice, pe lângă avizul Ministerului Culturii şi Cultelor se vor obţine
a
avizele specifice cerinţelor de calitate a construcţiilor, potrivit
prevederilor legale;
tr

c) abrogată;
----------
a

Lit. c) a art. 10 a fost abrogată de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE


Pi

URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847
din 16 decembrie 2008.
E

d) în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurilor de


transport de interes public, precum şi în zonele aferente construirii cailor
TC

de comunicaţie, stabilite prin documentaţiile de amenajare a teritoriului


şi/sau de urbanism, se va obţine şi autorizaţia Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, conform prevederilor legale;
d^1) în perimetrele limitrofe construcţiilor reprezentând anexele
C

gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice


cu respectarea distanţelor prevăzute de normele sanitare în vigoare, în care
s-a instituit un regim de restricţie privind amplasarea clădirilor de locuit
şi a obiectivelor socioeconomice, solicitantul va obţine avizul direcţiei
pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti.
----------
Lit. d^1) a art. 10 a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr.
101 din 9 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008.

e) în zonele unde s-a instituit alt tip de restricţie solicitantul va


obţine avizul organismelor competente.

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


ART. 11
(1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări
care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al
construcţiilor:
----------
Partea introductivă a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 22
al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci


când nu se schimba forma acestora şi materialele din care sunt executate;
b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se
păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia

Å£
în care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrări,
cu excepţia clădirilor declarate monumente istorice, în condiţiile legii;
----------

m
Lit. b) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de art. unic din LEGEA
nr. 117 din 2 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 7 mai 2007.

ea
c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit;
d) zugrăveli şi vopsitorii interioare;
N
e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de
faţadă şi culorile clădirilor;
f) reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile
a
exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii,
montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere
tr

cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare


şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;
a

g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;


Pi

h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea


calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă, dacă aceste
lucrări nu se execută la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b),
E

astfel:
1. finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele
TC

asemenea;
2. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;
3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului -
dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv
C

terasă/şarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri,


care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv
situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor
construite protejate stabilite potrivit legii;
----------
Lit. h) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 24 al art. I din
LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16
iulie 2009, care modifică pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214
din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie
2008.

i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile


aferente;

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi
restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor prevăzute la art. 3
lit. b), cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al autorităţii
administraţiei publice judeţene sau locale, după caz;
k) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de
importanţă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecţie
instituite pentru zăcăminte acvifere;
l) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul
administraţiei cimitirului.
m) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală.
----------
Lit. m) a alin. (1) al art. 11 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din
LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16

Å£
iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 22^1.

m
(2) Se pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru
amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi

ea
comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe
sol, fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/sau branşamente
N
la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice.

(3) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la


a
lit. e) şi j), se execută la construcţiile menţionate la art. 3 lit. b), este
obligatorie emiterea autorizaţiei de construire.
tr

ART. 12
a

(1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea


Pi

prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios


administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaţiilor de construire sau de
desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect,
E

inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de


Stat în Construcţii.
TC

(2) O dată cu introducerea acţiunii se pot solicita instanţei


judecătoreşti suspendarea autorizaţiei de construire sau desfiinţare şi
oprirea executării lucrărilor, până la soluţionarea pe fond a cauzei.
----------
C

Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr.
119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005,
care completează art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 24 noiembrie
2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.152 din 6 decembrie 2004, cu pct.
4.

CAP. II
Concesionarea terenurilor pentru construcţii
ART. 13
(1) Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute,
concesionate ori închiriate prin licitaţie publică, potrivit legii, în
condiţiile respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism şi de

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de
către titular a construcţiei.
(2) Terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de
construcţii sau de obiective de uz şi/sau de interes public, cu respectarea
documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii.
(3) Concesionarea se face pe bază de oferte prezentate de către
solicitanţi, cu respectarea prevederilor legale, urmărindu-se valorificarea
superioară a potenţialului terenului.

ART. 14
Până la reglementarea prin lege a situaţiei juridice, nu pot face
obiectul concesiunii terenurile libere de construcţii, aflate în

Å£
administrarea consiliilor locale şi care pot fi revendicate de foştii
proprietari.
ART. 15

m
Prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate
construirii se pot concesiona fără licitaţie publică, cu plata taxei de
redevenţă stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosinţă pe termen

ea
limitat, după caz, în următoarele situaţii:
a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere,
N
cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele care se realizează
de către colectivităţile locale pe terenurile acestora;
b) pentru realizarea de locuinţe de către Agenţia Naţională pentru
a
Locuinţe, potrivit legii;
c) pentru realizarea de locuinţe pentru tineri până la împlinirea vârstei
tr

de 35 de ani;
d) pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre, potrivit legii;
a

e) pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate, la cererea


Pi

proprietarului sau cu acordul acestuia;


f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor
istorice definite potrivit legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii
E

şi Cultelor, pe baza documentaţiilor de urbanism avizate potrivit legii.


----------
TC

Lit. f) a art. 15 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 52


din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006.

ART. 16
C

(1) Terenurile prevăzute la art. 13, ce fac obiectul licitaţiei, se aduc


la cunoştinţa publică de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale
unde sunt situate, printr-o publicaţie afişată la sediul acestora şi tipărită
în cel puţin două ziare de largă circulaţie, cu minimum 20 de zile înainte de
data licitaţiei.
(2) Publicaţiile privind licitaţia vor cuprinde data şi locul
desfăşurării acesteia, suprafaţa şi destinaţia terenului, stabilite prin
documentaţiile de urbanism, precum şi taxa anuală minimală de redevenţă.
(3) Oferta solicitanţilor va fi însoţită de un studiu de prefezabilitate
sau de fezabilitate, după caz, cuprinzând în mod obligatoriu elementele
tehnice necesare pentru caracterizarea funcţionalităţii şi a capacităţii
construcţiei, a gradului de ocupare a terenului, precum şi a celorlalte
elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decât

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


oferte care corespund prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate
potrivit legii.
(4) Licitaţia se efectuează, în condiţiile legii, de comisiile instituite
în acest scop, prin hotărâre a consiliilor locale şi/sau judeţene, respectiv
a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu
competentele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile funcţionează la
sediul consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt
situate terenurile.
ART. 17
Limita minima a preţului concesiunii se stabileşte, după caz, prin
hotărârea consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25
de ani a preţului de vânzare al terenului, în condiţii de piaţă, la care se

Å£
adaugă costul lucrărilor de infrastructura aferente.
ART. 18
Terenurile prevăzute la art. 13, ce se concesionează pentru realizarea de

m
locuinţe şi spaţii construite asociate acestora, în funcţie de prevederile
regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea
următoarele suprafeţe:

ea
a) în localităţile urbane:
1. până la 450 mp pentru un apartament într-o clădire cu parter sau
N
parter şi etaj;
2. până la 300 mp pentru un apartament într-o clădire cu parter şi etaj,
cu două apartamente;
a
3. până la 250 mp pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter şi
mai multe etaje, având cel mult 6 apartamente;
tr

4. pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaţa de teren va


fi stabilită potrivit documentaţiilor de urbanism;
a

b) în localităţile rurale, până la 1.000 mp pentru o locuinţă.


Pi

ART. 19
Pentru realizarea unei case de vacanţă se poate concesiona un teren în
suprafaţă de până la 250 mp.
E

ART. 20
Împotriva licitaţiei, până la momentul adjudecării, se va putea face
TC

contestaţie, de către orice persoană interesată, la judecătoria în a cărei


rază teritorială are loc licitaţia. Contestaţia suspendă desfăşurarea
licitaţiei până la soluţionarea sa definitivă.
ART. 21
C

Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaţiei sau a hotărârii


consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
pentru situaţiile prevăzute la art. 15, se va încheia actul de concesiune,
care se va înregistra de către concesionar în evidentele de publicitate
imobiliara, în termen de 10 zile de la data adjudecării sau emiterii
hotărârii.
ART. 22
(1) Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 13-19 se face în
conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către
consiliile locale, consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, în funcţie de prevederile documentaţiilor de urbanism
şi de natura construcţiei.
(2) Anterior concesionării terenurile vor fi înscrise în cartea funciară.

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


----------
Art. 22 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.
214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16
decembrie 2008.
ART. 23
(1) Intravilanul localităţilor se stabileşte prin planurile generale de
urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii.
(2) Ulterior aprobării Planului General de Urbanism - PUG - pot fi
introduse în intravilanul localităţilor şi unele terenuri din extravilan,
numai în condiţii temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale
- PUZ -, aprobate potrivit legii.
(3) Terenurile destinate construirii, evidenţiate în intravilan, se scot
din circuitul agricol, definitiv, prin autorizaţia de construire. În cazul în

Å£
care proprietarul terenului doreşte să scoată din circuitul agricol doar o
parte din terenul deţinut, pentru îndeplinirea acestei proceduri, autorizaţia
de construire va fi însoţită de documentaţia tehnică cadastrală.

m
----------
Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 133 din 18
iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012.

ea
CAP. III
N
Răspunderi şi sancţiuni
a
ART. 24
Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un
tr

an sau cu amendă următoarele fapte:


a) executarea fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu
a

nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1)


Pi

lit. b), c), e) şi g), cu excepţiile prevăzute de lege;


b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de
către organele de control competente, potrivit legii;
E

c) întocmirea ori semnarea documentaţiilor tehnice - D.T. necesare pentru


autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a proiectelor
TC

tehnice şi a documentaţiilor de execuţie, pentru alte specialităţi decât cele


certificate prin diplomă universitară, în condiţiile prevăzute la art. 9.
----------
Art. 24 a fost modificat de pct. 1 al art. 36 din LEGEA nr. 187 din 24
C

octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

ART. 24^1
(1) Instanţa de judecată, prin hotărârea prin care soluţionează fondul
cauzei, poate dispune încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau
desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.
(2) Procurorul sau instanţa de judecată poate dispune, din oficiu sau la
cerere, oprirea temporară a executării lucrărilor, pe tot parcursul
procesului penal.
----------
Art. 24^1 a fost introdus de pct. 1 al art. 28 din LEGEA nr. 255 din 19
iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


ART. 25
Abrogat.
----------
Art. 25 a fost abrogat de pct. 2 al art. 36 din LEGEA nr. 187 din 24
octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

ART. 26
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite
în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a
lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), c),
e) şi g), de către investitor şi executant;
----------

Å£
Lit. a) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 3 al art. 36 din
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757
din 12 noiembrie 2012.

m
b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor
autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu

ea
excepţia celor prevăzute la lit. b), c), e) şi g), precum şi continuarea
executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de
N
construire în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor
şi executant;
----------
a
Lit. b) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 3 al art. 36 din
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757
tr

din 12 noiembrie 2012.


a

c) aprobarea furnizării de utilităţi urbane, ca urmare a executării de


Pi

lucrări de branşamente şi racorduri la reţele pentru construcţii noi


neautorizate;
d) menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau
E

după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţă de


cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu
TC

caracter provizoriu;
e) neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor, după
terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c), precum şi nerealizarea
lucrărilor de curăţare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului
C

şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei, o dată


cu încheierea lucrărilor de baza;
e^1) neîndeplinirea obligaţiei de repunere în starea anterioară a
terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către
titularii de licenţe/permise/autorizaţii, prevăzuţi la art. 71 alin. (1) lit.
b), la desfiinţarea acestora;
----------
Lit. e^1) a alin. (1) al art. 26 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 6 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
353 din 14 mai 2014.

f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin


interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


documentelor şi a actelor solicitate;
g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în
conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8);
----------
Lit. g) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 27 al art. I din
LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16
iulie 2009, care modifică pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214
din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie
2008.

h) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut la art. 6


alin. (2), precum şi emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu
date eronate, care nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale

Å£
necesare în raport cu obiectivul de investiţii, sau eliberarea acestora
condiţionat de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism sau a
oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării, cu

m
depăşirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiţionarea
furnizării informaţiilor de interes public prevăzute la art. 6 alin. (1);
----------

ea
Lit. h) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 27 al art. I din
LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16
N
iulie 2009, care modifică pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214
din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie
2008.
a

h^1) neemiterea autorizaţiilor de construire în termenul prevăzut la art.


tr

7 alin. (1);
----------
a

Lit. h^1) a alin. (1) al art. 26 a fost introdusă de pct. 28 al art. I


Pi

din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493
din 16 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214
din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie
E

2008, cu pct. 25^1.


TC

i) emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare:


- în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de
a solicita autorizaţia de construire/desfiinţare;
- în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism,
C

aprobate potrivit legii;


- în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu
prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, care nu conţin avizele şi acordurile
legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;
----------
Liniuţa a 3-a de la lit. i) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de
art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului
"Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.".

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


- în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţă a întregii
construcţii, în cazul lucrărilor de consolidare;
- în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;
j) neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în
autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii de către compartimentele
abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al
primăriilor, în unităţile lor administrativ-teritoriale, potrivit
prevederilor art. 27 alin. (3) şi (4), precum şi neurmărirea modului de
îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii, potrivit
dispoziţiilor art. 29 alin. (3);
k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de
Inspectoratul de Stat în Construcţii la controlul anterior;
l) refuzul nejustificat sau obstrucţionarea sub orice forma a accesului

Å£
persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la
documentele prevăzute la art. 34 alin. (7);
m) abrogată.

m
----------
Lit. m) a alin. (1) al art. 26 a fost abrogată de pct. 26 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL

ea
OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.
N
n) neefectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii în
condiţiile prevederilor art. 37 alin. (2).
----------
a
Lit. n) a alin. (1) al art. 26 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din
LEGEA nr. 53 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 1
tr

aprilie 2016.
a

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice


Pi

sau juridice, se sancţionează cu amendă după cum urmează:


- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);
E

- de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c);


- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), e) şi
TC

e^1);
----------
A patra liniuţă a alin. (2) al art. 26 a fost modificată de pct. 3 al art.
I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 6 mai 2014, publicată în MONITORUL
C

OFICIAL nr. 353 din 14 mai 2014.

- de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h), h^1) şi i);
- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) şi k);
- de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l) şi n);
----------
A şaptea liniuţă a alin. (2) al art. 26 a fost modificată de pct. 5 al
art. I din LEGEA nr. 53 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
245 din 1 aprilie 2016.

- de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g).


----------
Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr.

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 26^1.

(3) Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.


(4) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi reprezentantului persoanei
juridice.
(5) Sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i)
se aplică funcţionarilor publici responsabili de verificarea documentaţiilor
care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de
construire sau de desfiinţare, precum şi semnatarilor, potrivit atribuţiilor
stabilite conform legii.

Å£
(6) În condiţiile prezentei legi nu se aplică sancţiunea avertisment.
----------
Alin. (6) al art. 26 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA

m
DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
847 din 16 decembrie 2008.

ea
ART. 27
(1) Preşedinţii consiliilor judeţene, primarii şi organele de control din
N
cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene au obligaţia
să urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării
lucrărilor în construcţii în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale
a
şi, în funcţie de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancţiuni sau să
se adreseze instanţelor judecătoreşti şi organelor de urmărire penală, după
tr

caz.
----------
a

Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr.
Pi

376 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13
octombrie 2006.
E

(1^1) Pe lângă autorităţile prevăzute la alin. (1), pentru lucrările


aferente infrastructurii de transport de interes naţional, organele de
TC

control desemnate din cadrul Ministerului Transporturilor au obligaţia să


urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării
lucrărilor în construcţii şi, în funcţie de încălcarea prevederilor legale,
să aplice sancţiuni sau să se adreseze instanţelor judecătoreşti şi organelor
C

de urmărire penală, după caz.


----------
Alin. (1^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 7 al art. IV din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204
din 18 martie 2016.

(2) Arhitectul-şef al judeţului şi personalul împuternicit al


compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea
disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii pe
teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea disciplinei în
urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a
construcţiilor.
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


la lit. h), h^1), i)-k), se constată şi se sancţionează de către
compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor
administraţiei publice locale ale judeţelor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în
unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul
administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competenţelor
de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.
----------
Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr.
53 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 1 aprilie
2016.

(3^1) Pe lângă autorităţile prevăzute la alin. (3), pentru lucrările

Å£
aferente infrastructurii de transport de interes naţional, autorizate de
către Ministerul Transporturilor, contravenţiile prevăzute la art. 26 alin.
(1), cu excepţia celor de la lit. c), d), h)-l), se constată şi se

m
sancţionează şi de către organele de control desemnate ale Ministerului
Transporturilor.
----------

ea
Alin. (3^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 8 al art. IV din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204
N
din 18 martie 2016.

(4) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), h^1), i)-k) se
a
constată şi se sancţionează numai de către organele de control ale
Inspectoratului de Stat în Construcţii.
tr

----------
Alin. (4) al art. 27 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr.
a

53 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 1 aprilie
Pi

2016.

(5) Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de


E

organele de control ale administraţiei publice locale, se înaintează, în


vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului care coordonează
TC

activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz,


preşedintelui consiliului judeţean ori primarului unităţii
administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui
rază s-a săvârşit contravenţia.
C

----------
Alin. (5) al art. 27 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr.
376 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13
octombrie 2006.

(6) Abrogat.
----------
Alin. (6) al art. 27 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847
din 16 decembrie 2008.

ART. 28

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


(1) O dată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art.
26 alin. (1) lit. a) şi b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum
şi, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile
autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie ori
cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în
procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

(2) Decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fără


autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va
lua de către autoritatea administraţiei publice competente, pe baza
planurilor urbanistice şi a regulamentelor aferente, avizate şi aprobate în
condiţiile legii, sau, după caz, de instanţă. Pentru lucrări ce se execută la
clădirile prevăzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului

Å£
Culturii şi Cultelor.
(2^1) Pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes
naţional, decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fără

m
autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va
lua de către Ministerul Transporturilor pe baza unor expertize tehnice
întocmite în condiţiile legii sau, după caz, de instanţa judecătorească.

ea
----------
Alin. (2^1) al art. 28 a fost introdus de pct. 9 al art. IV din ORDONANŢA
N
DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204
din 18 martie 2016.
a
(2^2) În vederea fundamentării deciziei privitoare la menţinerea sau
desfiinţarea construcţiilor executate fără autorizaţie de construire sau cu
tr

nerespectarea prevederilor acesteia, rezultatele expertizei tehnice se supun


aprobării Consiliului tehnico-economic al Ministerului Transporturilor pentru
a

analiza conformităţii lucrărilor executate cu proiectul tehnic de execuţie


Pi

elaborat conform legii şi cu respectarea condiţiilor din acordul de mediu sau


punctul de vedere al autorităţii competente emis cu respectarea legislaţiei
privind protecţia mediului. Decizia menţinerii/desfiinţării construcţiilor se
E

aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi stă la baza emiterii


autorizaţiilor de construire/desfiinţare.
TC

----------
Alin. (2^2) al art. 28 a fost introdus de pct. 9 al art. IV din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204
din 18 martie 2016.
C

(3) Măsura desfiinţării construcţiilor se aplică şi în situaţia în care,


la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal
de constatare a contravenţiei, contravenientul nu a obţinut autorizaţia
necesară.
ART. 29
(1) Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi
autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită de Inspectoratul
de Stat în Construcţii, pe întregul teritoriu al tarii, şi de inspectoratele
teritoriale ale acestuia, care dispun măsurile şi sancţiunile prevăzute de
prezenta lege.
(2) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


pot dispune oprirea executării lucrărilor de construire sau de desfiinţare,
după caz, atunci când constata că acestea se realizează cu încălcarea
dispoziţiilor legale, a cerinţelor privind asigurarea calităţii în
construcţii, fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizaţii nelegal emise.
(3) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale
încunoştinţează autoritatea administraţiei publice pe teritoriul căreia s-a
efectuat controlul şi Ministerul Transporturilor, după caz, asupra
constatărilor şi măsurilor dispuse. În această situaţie, organele de control
ale consiliilor judeţene, locale sau ale Ministerului Transporturilor, după
caz, au obligaţia să urmărească modul de conformare privind cele dispuse de
Inspectoratul de Stat în Construcţii.
----------
Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 10 al art. IV din ORDONANŢA

Å£
DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204
din 18 martie 2016.
ART. 30

m
(1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,
urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suporta de
către investitori, în valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea

ea
lucrărilor autorizate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. b) şi a
lăcaşurilor de cult. N
(2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziţiilor alin. (1) se face în
contul inspectoratelor teritoriale în construcţii, judeţene, respectiv al
municipiului Bucureşti, după caz, o dată cu transmiterea înştiinţării privind
a
data începerii lucrărilor, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (8).
Întârzierea la plata a cotei prevăzute la alin. (1) se penalizează cu 0,15%
tr

pe zi de întârziere, fără a se depăşi suma datorată. Disponibilităţile la


finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi
a

au aceeaşi destinaţie.
Pi

(3) Cota stabilită la alin. (1) se aplică şi diferenţelor rezultate din


actualizarea valorii lucrărilor autorizate, care se face o dată cu recepţia
la terminarea lucrărilor.
E

ART. 30^1
TC

Abrogat.
----------
Art. 30^1 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7
iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care
C

modifică pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie
2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

ART. 31
Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la
art. 26 se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei.
----------
Art. 31 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 82 din 24 iunie 2014,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014.

ART. 32
(1) În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit
executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28
alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele
judecătoreşti pentru a dispune, după caz:
a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei;
b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.
(2) În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limita de
executare a măsurilor prevăzute la alin. (1).
(3) În cazul nerespectării termenelor limita stabilite, măsurile dispuse
de instanţă, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la
îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de politie,
cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele vinovate.
(4) În situaţiile prevăzute la art. 24, organele de control vor putea
cere organelor judiciare să dispună măsurile menţionate la alin. (1).

Å£
Organele de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de
urmărire penală sesizate şi, după caz, instanţei să dispună oprirea temporară
a executării lucrărilor, pe tot parcursul procesului penal.

m
----------
Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 2 al art. 28 din LEGEA nr.
255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august

ea
2013.
N
(5) Persoanele care au beneficiat de subvenţie pentru construirea unei
locuinţe şi pentru care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) vor
restitui subvenţiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în
a
care le-au folosit.
ART. 33
tr

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 32, construcţiile executate fără


autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat
a

al statului, cât şi construcţiile, lucrările şi amenajările cu caracter


Pi

provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al


judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor vor putea fi desfiinţate pe
cale administrativă de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii
E

administrativ-teritoriale unde se află construcţia, fără emiterea unei


autorizaţii de desfiinţare, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe
TC

cheltuiala contravenientului.
----------
Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
C

2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 30^1.

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) se poate declanşa din oficiu de


autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii
administrativ-teritoriale unde se află construcţia sau la solicitarea
proprietarului ori a administratorului legal al terenului aparţinând
domeniului public sau privat al statului.
(3) În cazul neîndeplinirii de către autoritatea administraţiei publice
competente a procedurii de desfiinţare, în termen de 15 zile calendaristice
de la data solicitării prevăzute la alin. (2), proprietarul sau
administratorul legal al terenului aparţinând domeniului public ori privat al

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


statului va putea trece de îndată la desfiinţarea construcţiilor executate
fără autorizaţie de construire.
(4) Prin excepţie de la prevederile art. 32, construcţiile executate fără
autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat
al judeţelor, oraşelor ori comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale
administrativă de autoritatea administraţiei publice competente, fără
sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului.
(5) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autorităţile publice
competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu societăţi comerciale
specializate în astfel de lucrări, în condiţiile legii.
----------
Art. 33 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 376 din 5
octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.

Å£
ART. 34

m
(1) Studiile de teren şi documentaţiile elaborate pentru realizarea
investiţiilor de orice fel, a elementelor de infrastructură, de gospodărie
comunală, precum şi a lucrărilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism -

ea
studii şi proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda
fostelor consilii populare sau a altor instituţii ale statului - sunt şi
N
rămân proprietate publică a judeţului sau a municipiilor, respectiv a
municipiului Bucureşti.
----------
a
Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
tr

2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
a

cu pct. 30^2.
Pi

(2) În înţelesul prezentei legi, prin studiile şi documentaţiile


menţionate la alin. (1) se înţelege exemplarul-martor compus din piesele
E

scrise: tema de proiectare, memorii generale şi pe specialităţi, breviare de


calcul, avizele şi acordurile obţinute, precum şi piesele desenate.
TC

(3) Arhivele cuprinzând studiile şi documentaţiile menţionate la alin.


(1), intrate, la constituire, în patrimoniul societăţilor comerciale
înfiinţate pe structura fostelor unităţi de proiectare judeţene şi din
municipiul Bucureşti, se gestionează, potrivit legii, de către consiliile
C

judeţene sau de către primăriile municipiilor, respectiv de Primăria


Municipiului Bucureşti.
----------
Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 30^2.

(4) Inventarierea arhivelor se face de către comisii constituite în acest


scop prin hotărâri ale consiliilor judeţene, municipale, respectiv ale
Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
----------

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


Alin. (4) al art. 34 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 30^2.

(5) Refuzul inventarierii şi/sau al predării studiilor şi documentaţiilor


se sancţionează potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996,
cu modificările ulterioare.
(6) În situaţia refuzului predării arhivelor, consiliile judeţene,
municipale şi/sau Primăria Municipiului Bucureşti, după caz, se vor adresa în
termen de 90 de zile instanţelor judecătoreşti, care vor soluţiona cererile
în procedură de urgenţă, potrivit legii. Acţiunea în instanţă este scutită de

Å£
taxa de timbru.
----------
Alin. (6) al art. 34 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr.

m
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,

ea
cu pct. 30^2.
N
(7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor
juridice la arhivele cuprinzând documentaţiile prevăzute la alin. (1), precum
şi la documentaţiile de urbanism elaborate ulterior acestora şi gestionate de
a
administraţiile publice locale, în vederea întocmirii documentaţiilor tehnice,
este neîngrădit şi se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean,
tr

municipal, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.


----------
a

Alin. (7) al art. 34 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr.
Pi

261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
E

cu pct. 30^2.
TC

ART. 35
(1) În condiţiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie
contravenţie se face cu indicarea locului, datei şi orei constatării, în
conformitate cu dispoziţiile art. 31.
C

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a


contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data
înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea suspendă executarea sancţiunii
amenzii, dar nu suspendă măsura de oprire a executării lucrărilor, dispusă o
dată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale în condiţiile art. 28 alin. (1)
şi ale art. 29 alin. (2). De asemenea, plângerea nu suspendă măsura
desfiinţării în condiţiile art. 33 alin. (1) a lucrărilor de construcţii
executate fără autorizaţie pe terenuri aparţinând domeniului public sau
privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor sau comunelor ori a
construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu executate
pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor,
municipiilor, oraşelor ori comunelor al căror termen prevăzut prin
autorizaţie este expirat, dispusă în condiţiile art. 28 alin. (1).

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


----------
Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 30^3.

(3) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt


aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 28
şi 29.*)
──────────

Å£
*) Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr. 453/2001 şi Legea nr.
401/2003, era alcătuit din 4 alineate.
Alin. (4), al cărui conţinut era: "(4) În măsura în care prin prezenta

m
lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968.",
nu a fost modificat sau abrogat expres prin Legea nr. 401/2003.
Alin. (3) al art. 35, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003, a

ea
preluat prevederile alin. (4), însă cu trimitere la Ordonanţa Guvernului nr.
2/2001. N
Alin. (4) al art. 35 nu este inclus în forma republicată, aplicarea
acestui text încetând o dată cu abrogarea Legii nr. 32/1968 prin Ordonanţa
Guvernului nr. 2/2001.
a
──────────
tr

CAP. IV
Dispoziţii finale şi tranzitorii
a
Pi

ART. 36
(1) Persoanele fizice şi juridice, care beneficiază de teren în
condiţiile prezentei legi, sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de
E

construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data


obţinerii actului de concesionare a terenului.
TC

(2) În caz de încălcare a obligaţiei prevăzute la alin. (1) concesionarea


îşi pierde valabilitatea.
ART. 37
(1) Persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii
C

în condiţiile prezentei legi au obligaţia de a executa integral lucrările


până la termenul prevăzut în autorizaţie.
(2) Lucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate dacă s-au
realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat
recepţia la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepţiei la terminarea
lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcţii autorizate,
inclusiv în situaţia realizării acestor lucrări în regie proprie. Recepţia la
terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administraţiei
publice, desemnat de emitentul autorizaţiei de construire.
----------
Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr.
52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie
2006.

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


(3) La terminarea lucrărilor, beneficiarul autorizaţiei de construire are
obligaţia să regularizeze taxa pentru autorizaţia de construire, potrivit
legii.
(4) O dată cu regularizarea taxei prevăzute la alin. (3), beneficiarii
autorizaţiilor de construire vor regulariza şi celelalte cote prevăzute de
lege.
(5) Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu
nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuată
recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate
şi nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situaţie se aplică în
continuare sancţiunile prevăzute de lege. Construcţiile realizate înainte de
1 august 2001, care este data intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării

Å£
lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, se
intabulează, în lipsa autorizaţiei de construire, în baza certificatului de
atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale

m
de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază
se află situată construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale. În cazul
în care construcţiile nu sunt înregistrate la autoritatea administraţiei

ea
publice locale competente, acestea se înregistrează dacă se achită impozitul
aferent pe ultimii 5 ani anteriori depunerii declaraţiei fiscale, inclusiv
N
pentru anul în curs.
----------
Alin. (5) al art. 37 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 127 din 26
a
aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013,
care introduce art. VII^4 din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 121 din 22 decembrie
tr

2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.


a
Pi

ART. 38
(1) Sunt de utilitate publică lucrările privind construcţiile care nu mai
pot fi finalizate conform prevederilor autorizaţiei de construire, inclusiv
E

terenurile aferente acestora.


(2) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1), autoritatea
TC

administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află construcţiile va


aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de
utilitate publică, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publică în
proprietatea privată şi valorificate, în condiţiile legii.
C

ART. 39
Toate construcţiile proprietate particulară, realizate în condiţiile
prezentei legi, se declara, în vederea impunerii, la organele financiare
teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor
completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut
în autorizaţia de construire.
ART. 40
(1) În cazul când într-o clădire se realizează mai multe apartamente şi
suprafeţe locative cu altă destinaţie, proprietarii acestora dobândesc şi o
cota-parte de proprietate asupra tuturor părţilor de construcţie şi
instalaţii, precum şi asupra tuturor dotărilor care, prin natura lor, nu se
pot folosi decât în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care
este situata proprietatea lor.

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


(2) O dată cu dreptul de proprietate asupra construcţiilor, în situaţia
celor realizate în clădiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobândeşte
şi o cotă-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparţinând
domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.
(3) Cotele-părţi prevăzute la alineatele precedente se determină
proporţional cu suprafaţa utilă a locuinţelor, a caselor de vacanţă ori a
suprafeţelor cu altă destinaţie din clădire, după caz.
----------
Alin. (3) al art. 40 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 30^4.

Å£
ART. 41
Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune

m
sau de înstrăinare a construcţiei pentru a carei realizare acesta a fost
constituit. În aceleaşi condiţii se transmite şi autorizaţia de construire.
ART. 42

ea
(1) Autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie în scopul
asigurării cerinţelor de rezistenţă, stabilitate şi siguranţă în exploatare a
N
construcţiilor asupra cărora au intervenit factori distructivi de origine
naturală sau umană se emite pentru consolidarea întregii construcţii.
(2) Emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare în vederea executării
a
lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă pentru punerea în siguranţă a
construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, care prezintă
tr

pericol public, indiferent de destinaţie, precum şi a lucrărilor la lăcaşuri


de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate în curs de clasare,
a

indiferent de proprietar, cu excepţia celor în care se desfăşoară activităţi


Pi

comerciale, este scutită de taxa de autorizare.


----------
Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr.
E

261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care modifică pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
TC

decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

ART. 43
C

Prin excepţie de la prevederile art. 4, autorizarea executării lucrărilor


de construcţii:
a) cu caracter militar se face de către ministerele şi celelalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate, în baza unor
proceduri stabilite împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;
b) aferente infrastructurii de transport de interes naţional se face de
către Ministerul Transporturilor, prin direcţia de specialitate, cu
respectarea prevederilor legale în domeniul autorizării construcţiilor.
----------
Lit. b) a art. 43 a fost modificată de pct. 11 al art. IV din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204
din 18 martie 2016.

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


----------
Art. 43 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7
iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care
completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu pct. 31^1.

ART. 43^1
(1) Publicul are dreptul să participe efectiv şi din timp la procedura de
autorizare a executării lucrărilor de construcţii, să se documenteze şi să
transmită comentarii şi opinii autorităţilor administraţiei publice locale
competente, înaintea luării unei decizii asupra cererii pentru autorizarea
executării lucrărilor de construcţii aferente investiţiei pentru care
autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea

Å£
evaluării efectelor acesteia asupra mediului.
(2) Informarea şi consultarea publicului se realizează în conformitate cu
prevederile legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte

m
publice şi private asupra mediului.
----------
Art. 43^1 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ

ea
nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16
decembrie 2008. N
ART. 43^2
(1) Orice persoană interesată, care se consideră vătămată într-un drept
a
al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanţei de contencios
administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizaţia de
tr

construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executării


lucrărilor de construcţii, după caz, emise de autoritatea administraţiei
a

publice locale competentă pentru investiţiile prevăzute la art. 43^1 alin.


Pi

(1).
(2) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ
competente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa
E

publicului a autorizaţiei de construire sau a actului de respingere a cererii


pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, după caz, persoanele
TC

prevăzute la alin. (1) vor solicita autorităţii administraţiei publice locale


emitente revocarea actului, în tot sau în parte, dacă acesta nu a produs
efecte juridice.
(3) Procedura administrativă prealabilă prevăzută la alin. (2) este
C

scutită de taxa de timbru şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.


----------
Art. 43^2 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ
nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16
decembrie 2008.

ART. 44
(1) În condiţiile prezentei legi, în vederea realizării unui cadru
legislativ unitar privind autorizarea lucrărilor de construcţii, toate
reglementările tehnice - norme, normative, instrucţiuni -, cu aplicabilitate
în domeniul construcţiilor şi urbanismului, elaborate de ministere şi de alte
organe centrale, se transmit în mod obligatoriu spre avizare Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


(2) Ministerele şi celelalte organe centrale care au elaborat
reglementari tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligaţia de a le
transmite Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în
vederea avizării în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi,
sub sancţiunea încetării aplicabilităţii acestora.
ART. 45
(1) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile
judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile
locale municipale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor
organiza, în cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru
îndeplinirea atribuţiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-şef,
funcţionar public cu funcţie de conducere, şeful compartimentului/structurii
de specialitate, cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării

Å£
teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, şi pentru:
a) avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism,
precum şi eliberarea certificatelor de urbanism;

m
b) abrogată;
----------
Lit. b) a alin. (1) al art. 45 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din

ea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. N
c) întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare;
d) organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în
a
construcţii.
tr

(1^1) Autorităţile administraţiei publice competente pot organiza în


cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obţinerea,
a

contra cost în condiţiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor şi


Pi

acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii.


----------
Alin. (1^1) al art. 45 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr.
E

261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
TC

decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 33^1.

(2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate


C

la nivelul aparatului propriu, în condiţiile prevăzute la alin. (1), în baza


unei hotărâri adoptate în acest sens.
(3) Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor
judeţene acordă asistenţă tehnică de specialitate, analizează şi avizează
cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism şi documentaţiile
pentru emiterea autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a
primarilor comunelor şi oraşelor care nu au constituite încă structuri de
specialitate, în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2), precum şi ale art.
4 alin. (1) lit. e), la cererea acestora.
----------
Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 33^2.

(3^1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e),


preşedinţii consiliilor judeţene pot emite autorizaţii de construire pentru
lucrări din aria de competenţă a primarilor comunelor şi oraşelor care încă
nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin.
(1), pe termen limitat, la solicitarea acestora.
----------
Alin. (3^1) al art. 45 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care modifică pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

Å£
(4) În cazul în care, din cauza lipsei de specialişti, nu se pot
constitui structurile de specialitate prevăzute la alin. (1) la nivelul

m
oraşelor sau al municipiilor se vor aplica în mod corespunzător prevederile
alin. (3).
(5) Funcţia de arhitect-şef, prevăzută la alin. (1), se înscrie în

ea
nomenclatorul funcţiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al
consiliilor judeţene şi locale şi se echivalează după cum urmează:
N
a) şef de departament sau director general, pentru arhitectul-şef al
municipiului Bucureşti, respectiv pentru arhitectul-şef al judeţului,
arhitecţii-şefi ai municipiilor, precum şi ai sectoarelor municipiului
a
Bucureşti;
b) şef serviciu, pentru arhitecţii-şefi ai oraşelor;
tr

c) şef birou, pentru persoanele cu responsabilitate în domeniul


amenajării teritoriului, urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor
a

de construcţii din cadrul primăriilor de comuna, şefi ai structurilor de


Pi

specialitate organizate la nivelul acestora, în condiţiile prevăzute la alin.


(2).
(6) Pentru constituirea băncii de date, toţi posesorii de reţele
E

tehnico-edilitare, supra- şi subterane, sunt obligaţi să transmită


autorităţilor administraţiei publice judeţene, respectiv a municipiului
TC

Bucureşti planurile cadastrale cuprinzând traseele reţelelor existente pe


teritoriul judeţului şi al localităţilor, respectiv al municipiului Bucureşti.
Aceste planuri vor fi puse de autorităţile administraţiei publice judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti la dispoziţia tuturor primăriilor
C

municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primăriilor sectoarelor


municipiului Bucureşti în a căror rază administrativ-teritorială sunt situate
reţelele tehnico-edilitare*).
----------
Alin. (6) al art. 45 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 34^1.
──────────
*) Notă CTCE:
Conform art. II din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, transmiterea către autorităţile

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


administraţiei publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a
planurilor cadastrale cuprinzând traseele reţelelor existente, de către toţi
posesorii de reţele tehnico-edilitare, supra- şi subterane, potrivit
dispoziţiilor art. 45 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se va face în termen de 60 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
──────────

ART. 46
Abrogat.
----------
Art. 46 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie

Å£
2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006.

ART. 47

m
Anexa nr. 1 privind conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T.
pentru autorizarea lucrărilor de construcţii şi anexa nr. 2 privind definirea
unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii fac parte

ea
integrantă din prezenta lege.
---------- N
Art. 47 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din
4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie
2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru
a
autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul "Documentaţie
tehnică - D.T.".
tr

ART. 47^1
a

Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.


Pi

----------
Art. 47^1 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7
iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care
E

completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu pct. 34^2.
TC

ART. 48
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind
dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vânzarea de locuinţe din fondul de
C

stat către populaţie, publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie


1973, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru
stabilirea măsurilor de executare a dispoziţiilor Legii nr. 4/1973 privind
dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vânzarea de locuinţe din fondul de stat
către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală,
publicată în Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr.
144/1958 privind reglementarea eliberării autorizaţiilor de construire,
reparare şi desfiinţare a construcţiilor, precum şi a celor referitoare la
înstrăinările şi împărţelile terenurilor cu sau fără construcţii, publicat în
Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind
reglementarea amplasării construcţiilor, precum şi a trecerii în proprietatea
statului a terenurilor şi construcţiilor necesare efectuării unor lucrări sau
unor acţiuni de interes de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 30

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


decembrie 1958, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2.490/1969 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind amplasarea şi
autorizarea construirii, reparării şi desfiinţării construcţiilor şi a altor
lucrări, publicată în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum
şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.

ANEXA 1
CONŢINUTUL - CADRU
al documentaţiei tehnice D.T. pentru
autorizarea executării lucrărilor de construcţii
----------
Titlul anexei 1 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 261

Å£
din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009,
care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu pct. 34^3.

m
Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau

ea
juridice, în condiţiile prevederilor art. 9 din prezenta lege şi, după
vizarea spre neschimbare, se dezvoltă în proiectul tehnic întocmit conform
N
prevederilor legale în vigoare, în concordanţă cu cerinţele certificatului de
urbanism, cu conţinutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al
autorităţii pentru protecţia mediului competente, precum şi, după caz, al
a
actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.
Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de
tr

construcţii se întocmeşte pentru:


- autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.;
a

- autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - D.T.A.D.;


Pi

- autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E.


Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea
executării lucrărilor de construcţii cuprinde opisul pieselor scrise şi
E

desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.


----------
TC

Partea introductivă a anexei 1 a fost modificată de pct. 37 al art. I din


LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16
iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
C

cu pct. 34^3.

A. Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor


de construire - D.T.A.C.
----------
Lit. A din anexa 1 a fost modificată de art. II şi III din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847
din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma
"Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul
"Documentaţie tehnică - D.T.", şi a abrevierilor "P.A.C." şi "P.A.D." cu
abrevierile "D.T.A.C." şi "D.T.A.D.".

I. Piese scrise

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi
cu partea din proiect pentru care răspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale:
Descrierea lucrărilor care fac obiectul Documentaţiei tehnice - D.T.
pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, făcându-se referiri la:
----------
Partea introductivă a paragrafului 1 de la subpct. 2.1., pct. 2, lista I,
secţiunea A din anexa 1 a fost modificată de art. II şi III din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847
din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma
"Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul

Å£
"Documentaţie tehnică - D.T.", şi a abrevierilor "P.A.C." şi "P.A.D." cu
abrevierile "D.T.A.C." şi "D.T.A.D.".

m
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;
- clima şi fenomenele naturale specifice;
- geologia şi seismicitatea;

ea
- categoria de importanţă a obiectivului.
2.2. Memorii pe specialităţi N
Descrierea lucrărilor de:
- arhitectură;
- structură;
a
- instalaţii;
- dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;
tr

- amenajări exterioare şi sistematizare verticală.


2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi
a

în anexa la cererea pentru autorizare:


Pi

- suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi utila;


- înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;
- volumul construcţiilor;
E

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;


- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.
TC

2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu


prevederile legale în vigoare
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic
C

2.5.2. Referatele de verificare a documentaţiei tehnice - D.T., în


conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii,
inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2^1) şi (2^3) întocmite de
verificatori de proiecte atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor, aleşi de investitor.
----------
Pct. 2.5.2. de la lista I. "Piese scrise" din secţiunea A a anexei 1 a
fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care completează
art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei
«verificator tehnic» cu sintagma «verificator de proiecte»."

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


2.5.3. Abrogat.
----------
Pct. 2.5.3. de la lista I. "Piese scrise" din secţiunea A a anexei 1 a
fost abrogat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

2.5.4. Abrogat.
----------
Pct. 2.5.4. de la lista I. "Piese scrise" din secţiunea A a anexei 1 a
fost abrogat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

2.5.5. Avizele şi acordurile privind asigurarea, branşarea şi racordarea

Å£
la infrastructura edilitară, după caz, precum şi avizele, acordurile şi
actele administrative specifice ale organismelor administraţiei publice
centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz -

m
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative, Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi ale
Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Apărării, Ministerului

ea
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerului Transporturilor,
Serviciului Român de Informaţii ori ale altor organisme interesate, stabilite
N
prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare şi ca
urmare a condiţiilor speciale de amplasament şi/sau a funcţionalităţii
investiţiei, după caz, obţinute în prealabil de solicitant.
a
----------
Pct. 2.5.5. de la lista I. "Piese scrise" din secţiunea A a anexei 1 a
tr

fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.
a
Pi

2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare,


exprimat în forma autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent
construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate - şi numai dacă sunt
E

necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări


de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri
TC

existente, precum şi în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie


decât cea a clădirilor învecinate.

II. Piese desenate


C

1. Planuri generale
1.1 Plan de încadrare în teritoriu
- plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000,
1:5.000, 1:2.000 sau 1:1000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi
publicitate imobiliară teritorial
----------
Subpct. 1.1. de la pct. 1 de la lista II. Piese desenate" din secţiunea A
a anexei 1 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.
214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16
decembrie 2008.

1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei


- plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecţie

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


Stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după
caz, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pe
care se vor reprezenta:
* imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis
certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice
determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia
şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor
fixe şi mobile de trasare;
* amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa
sau se vor construi;
* cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni
(cotele ±0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor,
aleilor, platformelor şi altele asemenea);

Å£
* denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;
* sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor
pluviale;

m
* accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile
prevăzute;
* planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac

ea
obiectul legilor de restituire a proprietăţii.
---------- N
Subpct. 1.2. de la pct. 1 de la lista II. Piese desenate" din secţiunea A
a anexei 1 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.
214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16
a
decembrie 2008.
tr

1.3. Planul privind construcţiile subterane


Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi
a

urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind


Pi

poziţionarea căminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.


În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor
indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru
E

alimentare cu apa şi canalizare.


2. Planşe pe specialităţi
TC

2.1. Arhitectura
Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind
arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum
urmează:
C

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu


indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;
- planurile acoperişurilor - terasa sau şarpantă -, cu indicarea pantelor
de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv
indicarea materialelor din care se execută învelitorile;
- secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare panta,
acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor
nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului - cotele la coamă şi la
cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile
proiectate;
- toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv
culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;
- în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a
acestora în ţesutul urban existent.
2.2. Structura
2.2.1. Planul fundaţiilor
Se redactează la scara 1:50 şi va releva:
- modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;
- măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se
alătură construcţiile proiectate.
2.2.2. Detalii de fundaţii
2.2.3. Proiect de structura complet
Se prezintă pentru construcţii cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10
niveluri.
2.3. Instalaţii

Å£
2.3.1. Schemele instalaţiilor
Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale
instalaţiilor proiectate.

m
2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice
În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări
şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a

ea
construcţiilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu N
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea
în partea dreapta jos un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al
a
proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei,
după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei,
tr

data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului


de proiect.
a

B. Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor


Pi

de desfiinţare - D.T.A.D.
----------
Secţiunea B din anexa 1 a fost modificată de art. II şi III din ORDONANŢA
E

DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma
TC

"Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare" cu termenul


"Documentaţie tehnică - D.T." şi a abrevierii "P.A.D." cu abrevierea
"D.T.A.D.".
C

I. Piese scrise
1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi
cu partea din proiect pentru care răspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată:
- scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date
caracteristice;
- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului
arhitectonic;
- menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care
urmează a se preleva;

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faţadelor, iar acolo
unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai
multor fotografii;
- descrierea lucrărilor care fac obiectul Documentaţiei tehnice - D.T.
pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare.
----------
Liniuţa a-5-a de la subpct. 2.1., pct. 2, lista I., Secţiunea B din anexa
1 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea
executării lucrărilor de desfiinţare" cu termenul "Documentaţie tehnică -
D.T.".

Å£
2.2. Abrogat.
----------
Subpct. 2.2 al listei I din secţiunea B a anexei 1 a fost abrogat de pct.

m
38 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847

ea
din 16 decembrie 2008, cu pct. 38^1.

II. Piese desenate


N
1. Plan de încadrare în teritoriu
- planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate
a
imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau
1:1.000, după caz.
tr

----------
Pct. 1, lista II., Secţiunea B din anexa 1 a fost modificat de art. IV
a

din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL
Pi

OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "oficiul
judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" cu sintagma "oficiul de
cadastru şi publicitate imobiliară teritorial".
E

2. Plan de situaţie a imobilelor


TC

- planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate


imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200
sau 1:100, după caz, prin care se precizează:
----------
C

Prima liniuţă a pct. 2, lista II., Secţiunea B din anexa 1 a fost


modificată de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea
sintagmei "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" cu sintagma
"oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial".

● parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism;


● amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor
desfiinţa;
● modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor;
● sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor
pluviale;
● plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare.

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care
se desfiinţează şi cele propuse - plan de situaţie, construcţii noi sau
umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz.
3. Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi
urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind
poziţionarea căminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.
În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor
indica instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apa şi
canalizare.
4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate
Planşele se vor redacta la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50 - care să
permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea

Å£
cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente:
- planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului;
- principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni

m
caracteristice, după caz;
- toate faţadele.
În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se

ea
va prezenta şi Documentaţia tehnică - D.T. de organizare a lucrărilor.
---------- N
Paragraful 2 al pct. 4, lista II., Secţiunea B din anexa 1 a fost
modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea
a
termenului "Proiect" din sintagma "Proiect de organizare a execuţiei
lucrărilor" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.".
tr

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea


a

în partea dreapta jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei sau al


Pi

proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei,


după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei,
data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului
E

de proiect.
C. Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor - D.T.O.E.
TC

----------
Titlul secţiunii C din anexa 1 a fost modificat de pct. 38 al art. I din
LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16
iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
C

decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008,
cu pct. 38^2.

Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor D.T.O.E. este


necesară în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă,
de regulă, împreună cu documentaţia tehnică pentru autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii.
Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să
cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în
vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul
aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia,
inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează:
----------

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


Partea introductivă a secţiunii C din anexa 1 a fost modificată de pct.
38 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847
din 16 decembrie 2008, cu pct. 38^2.

I. Piese scrise
1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi
cu partea din proiect pentru care răspund.
2. Memoriu
Acesta va cuprinde:
- descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de

Å£
amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale;
- asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;
- asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din

m
zona amplasamentului;
- precizări cu privire la accese şi împrejmuiri;
- precizări privind protecţia muncii.

ea
----------
Subpct. 2 «Memoriu» al listei I «Piese scrise» a secţiunii C din anexa 1
N
a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care completează
art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în
a
MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu pct. 38^3.
tr

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la


utilităţile urbane din zona, necesare în vederea obţinerii acordului unic, se
a

vor prezenta în cadrul fişelor tehnice întocmite în Documentaţia tehnică -


Pi

D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - D.T.A.C. sau


D.T.A.D., după caz.
----------
E

Paragraful 2, de la pct. 2, lista I. din Secţiunea C, anexa 1 a fost


modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008,
TC

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea
termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării
lucrărilor de construcţii" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.", a
abrevierii "P.A.C." cu abrevierea "D.T.A.C.", şi a abrevierii "P.A.D." cu
C

abrevierea "D.T.A.D.".

II. Piese desenate


Plan general
a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizata
conform planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei,
cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcţiile
provizorii necesare realizării acesteia;
b) la lucrările de mai mica amploare elementele de organizare a execuţiei
lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind
amplasarea obiectivelor investiţiei al Documentaţiei tehnice - D.T. pentru
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
----------

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


Lit. b) a pct. II din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma
"Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul
"Documentaţie tehnică - D.T.".

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea


în partea dreapta jos un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al
proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei,
după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei,
data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului
de proiect.

Å£
ANEXA 2

DEFINIREA

m
unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii

Definiţie abrogată.

ea
----------
Definiţia "Acord unic" din anexa 2 a fost abrogată de pct. 39 al art. I
N
din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.
a
● Autorizaţia de construire/desfiinţare
Actul de autoritate al administraţiei publice locale - consilii judeţene
tr

şi consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale -, pe baza căruia se


pot realiza lucrări de construcţii.
a

Procedura de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare este


Pi

reglementata prin prezenta lege şi prin normele metodologice elaborate de


Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
● Anexe gospodăreşti
E

Construcţiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite să


adăpostească activităţi specifice, complementare funcţiunii de locuire, care,
TC

prin amplasarea în vecinătatea locuinţei, alcătuiesc împreună cu aceasta o


unitate funcţională distinctă.
În categoria anexelor gospodăreşti, de regulă în mediul rural, sunt
cuprinse: bucătării de vară, grajduri pentru animale mari, pătule, magazii,
C

depozite şi altele asemenea. În mod similar, sunt asimilabile noţiunii de


anexe gospodăreşti şi garajele, serele, piscinele şi altele asemenea.
● Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole
Construcţiile situate în zone izolate în extravilan şi îndepărtate de
localitatea de reşedinţă a lucrătorilor agricoli, menite să adăpostească
maşini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora,
inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare temporara pe timpul
campaniilor agricole.
● Avizare/aprobare
Avizare - procedură de analiză şi de exprimare a punctului de vedere al
unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administraţiei publice
locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca
obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-economici şi

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a
teritoriului şi urbanism sau prin Documentaţia tehnică - D.T. pentru
autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi proiectul tehnic (P.Th.)
pe baza căruia se vor executa lucrările.
Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil)
care are caracter tehnic de obligativitate.
----------
Definiţia "Avizare" din anexa 2 a fost modificată de pct. 40 al art. I
din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.
Definiţia "Avizare" din anexa 2 a fost modificată de art. II din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect"

Å£
din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii"
cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.".

m
Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţii competente de
însuşire a propunerilor din documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele
tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se conferă

ea
documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic
în vederea realizării programelor de dezvoltare teritorială şi urbanistică,
N
precum şi al autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii.
● Clădiri de importanţă redusă
Construcţii cu funcţii obişnuite, cu un grad de risc scăzut, care
a
afectează un număr redus de oameni:
a) clădiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv
tr

anexele gospodăreşti ale acestora;


b) clădiri pentru învăţământ cu cel mult 4 unităţi funcţionale;
a

c) dispensare comunale fără staţionar;


Pi

d) sedii administrative în mediul rural: primarii, posturi de politie,


cooperative de credit rural, biblioteci, oficii poştale şi altele asemenea;
e) clădiri pentru comerţ şi alimentaţie publică, cu o suprafaţă de până
E

la 200 mp şi cu deschideri până la 6 m;


f) hale şi ateliere pentru activităţi meşteşugăreşti care nu generează
TC

vibraţii, cu o suprafaţă de până la 200 mp şi deschideri până la 6 m;


g) dependinţe şi anexe gospodăreşti: garaje, bucătării de vară, grajduri,
şuri şi altele asemenea;
h) construcţii cu caracter provizoriu.
C

● Construcţii cu caracter provizoriu


Construcţiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor
utilizate, care, prin specificul funcţiunii adăpostite ori datorită
cerinţelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de
existenţă limitată, precizată şi prin autorizaţia de construire.
De regula, construcţiile cu caracter provizoriu se realizează din
materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii
terenului la starea iniţială (confecţii metalice, piese de cherestea,
materiale plastice ori altele asemenea) şi sunt de dimensiuni reduse. Din
categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioşcuri, tonete,
cabine, locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri
şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine, pergole ori altele
asemenea. În sensul prezentei legi realizarea construcţiilor provizorii se

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


autorizează în aceleaşi condiţii în care se autorizează construcţiile
definitive.
● Construcţii speciale
Construcţiile cu caracter militar care se autorizează în condiţiile
prevăzute la art. 43.
● Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism
Ansamblurile de documente scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu
definit, prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc
obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare pe o perioadă determinată.
Structura documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
cuprinde:
a) planurile de amenajare a teritoriului;
b) planurile urbanistice;

Å£
c) regulamentele locale de urbanism.
Definirea şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism se fac prin legea amenajării teritoriului şi

m
urbanismului.
● Documentaţie tehnică - D.T.
Documentaţia tehnică simplificată care prezintă elementele tehnice

ea
esenţiale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare şi prin
care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii
N
urbanistici aprobaţi, amplasarea construcţiilor şi relaţiile acestora cu
vecinătăţile, schemele şi fluxurile funcţionale, compoziţia spaţială,
structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, dotarea şi echiparea
a
construcţiilor - inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a
acestora la infrastructura edilitară, după caz.
tr

După emiterea autorizaţiei de construire, documentaţia tehnică - D.T. se


dezvoltă în proiectul tehnic - P.Th. şi constituie parte integrantă a
a

acestuia, respectiv a detaliilor de execuţie, fiind interzisă modificarea


Pi

prevederilor documentaţiei tehnice - D.T., sub sancţiunea nulităţii


autorizaţiei de construire.
Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. este prevăzut în anexa
E

nr. 1 la prezenta lege.


----------
TC

Definiţia "Documentaţie tehnică - D.T." din anexa 2 a fost modificată de


pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care modifică pct. 41 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL
C

OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

● Documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii


Totalitatea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege care
constituie dosarul ce se depune la autorităţile administraţiei publice locale
prevăzute la art. 4 în vederea emiterii autorizaţiei de construire.
----------
Definiţia "Documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii" din anexa 2 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr.
261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie
2009, care modifică pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


● Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii
Dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului
dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente,
autorizaţia de construire/desfiinţare:
1. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie,
servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de
donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre
judecătorească);
2. drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, concesiune,
comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract
de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter
provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept. Prin excepţie, în
baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legislaţiei specifice

Å£
din domeniul petrolului şi gazelor naturale, de către titularii de
licenţe/permise/autorizaţii cu proprietarii terenurilor din perimetrul de
exploatare, se poate autoriza inclusiv executarea lucrărilor de construcţii

m
necesare pentru derularea operaţiunilor de explorare/prospectare geologică şi
exploatare a petrolului şi gazelor naturale, altele decât construcţiile cu
caracter provizoriu, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul

ea
proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri.
---------- N
Pct. 2 al definiţiei "Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii" din
anexa 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22
din 6 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 14 mai 2014.
a
----------
Definiţia "Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii" din anexa 2 a
tr

fost modificată de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care completează
a

art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în
Pi

MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu pct. 41^1.

● Firma
E

Elementul constructiv aplicabil pe clădire sau independent, pe care se


inscripţionează date de identificare a unei instituţii publice, societăţi
TC

comerciale, fundaţii, denumirea comercială, obiectul de activitate sau orice


alt text specific, sub care o persoană fizică sau juridică îşi exercită
activitatea într-o clădire sau într-o incintă.
● Instalaţii aferente construcţiilor
C

Totalitatea echipamentelor care asigură utilităţile necesare funcţionării


construcţiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la
branşament/racord la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu
încorporate în construcţie. Instalaţiile aferente construcţiilor se
autorizează împreună cu acestea sau, după caz, separat.
----------
Definiţia "Instalaţii aferente construcţiilor" din anexa 2 a fost
modificată de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care completează art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu pct. 41^2.

● Intravilanul localităţii

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


Teritoriul care constituie o localitate se determină prin Planul
urbanistic general (PUG) şi cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel,
cu/fără construcţii, organizate şi delimitate ca trupuri independente,
plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o
altă destinaţie, înăuntrul căruia este permisă realizarea de construcţii, în
condiţiile legii.
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe
bază de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se
ulterior în Planul urbanistic general (PUG) al localităţii.
● Extravilanul localităţii
Teritoriul cuprins între limita intravilanului şi limita
administrativ-teritorială a unităţii de bază (municipiu, oraş, comună),
înăuntrul căruia autorizarea executării lucrărilor de construcţii este

Å£
restricţionată, în condiţiile prezentei legi.
● Împrejmuiri
Construcţiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafeţe,

m
arii sau parcele asupra cărora exista forme de proprietate, executate pentru
protecţie împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton,
cărămidă, piatra, lemn, metal, inclusiv sârma ghimpată întinsă pe bulumaci -,

ea
ori prin plantii specifice.
● Locuri de joacă şi agrement N
Construcţii specifice pentru divertisment, recreere şi sport pentru
populaţie.
----------
a
Definiţia "Locuri de joacă şi agrement" din anexa 2 a fost introdusă de
pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL
tr

OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847
a

din 16 decembrie 2008, cu pct. 41^3.


Pi

● Lucrări de construcţii
Operaţiunile specifice prin care:
E

- se realizează construcţii de orice fel - civile, industriale,


agrozootehnice, edilitare subterane şi aeriene, căi de comunicaţii, lucrări
TC

inginereşti, de arta etc.;


- se desfiinţează astfel de construcţii prin demolare, dezmembrare,
dinamitare etc.
● Lucrări de modificare
C

Lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale


şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a
acestora.
Lucrările de modificare pot fi:
a) lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal,
lucrările de consolidare, de supraetajare şi/sau de extindere a construcţiei;
b) lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal,
lucrările de amenajări interioare şi recompartimentări uşoare, care nu
afectează în mod semnificativ structura de rezistenţă a construcţiei şi
pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.
Pentru executarea lucrărilor de modificare, cu excepţia lucrărilor de
compartimentare provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei
autorizaţii de construire în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


legale privind calitatea în construcţii.
----------
Definiţia "Lucrări de modificare" din anexa 2 a fost modificată de pct.
40 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847
din 16 decembrie 2008, cu pct. 41^4.

* Lucrări de intervenţie în primă urgenţă


Orice fel de lucrări necesare la construcţiile existente care prezintă
pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate
de factori distructivi naturali şi antropici, inclusiv a instalaţiilor
aferente acestora, pentru:

Å£
a) punerea în siguranţă, prin asigurarea cerinţelor de rezistenţă
mecanică, stabilitate şi siguranţă în exploatare;
b) desfiinţarea acestora.

m
----------
Definiţia "Lucrări de intervenţie în primă urgenţă" din anexa 2 a fost
introdusă de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4

ea
decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

* Lucrări de reabilitare
N
Orice fel de lucrări de intervenţii necesare pentru îmbunătăţirea
performanţelor de siguranţă şi exploatare a construcţiilor existente,
a
inclusiv a instalaţiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de
exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinţelor esenţiale de calitate
tr

prevăzute de lege.
----------
a

Definiţia "Lucrări de reabilitare" din anexa 2 a fost introdusă de pct.


Pi

43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.
E

● Lucrări specifice la căile de comunicaţie, care nu necesită autorizaţie


de construire
TC

Lucrările de întreţinere care nu necesită proiect şi deviz general,


constând dintr-un complex de lucrări care se execută în mod permanent, în
vederea menţinerii construcţiilor-instalaţiilor în condiţii tehnice
corespunzătoare desfăşurării continue, confortabile şi în deplină siguranţă a
C

circulaţiei, la nivelul traficului maxim.


● Mobilier urban
Elementele funcţionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile publice
care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei
sau localităţii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate
construcţiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol
(fundaţii platforme de beton, racorduri la utilităţi urbane, cu excepţia
energiei electrice), necesitând emiterea autorizaţiei de construire. Fac
parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine,
pavaje decorative, pergole, cabine telefonice şi altele asemenea.
* Modificare de temă
Orice schimbare iniţiată de către investitor/proprietar care are în
vedere funcţiunile şi/sau capacităţile funcţionale caracteristice,

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


indicatorii tehnico-economici aprobaţi, soluţiile spaţiale şi/sau de
amplasament şi alte asemenea cerinţe, care au fundamentat elaborarea
documentaţiei tehnice - D.T., care a stat la baza emiterii autorizaţiei de
construire.
----------
Definiţia "Modificare de temă" din anexa 2 a fost introdusă de pct. 44 al
art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.

● Parcelare
Operaţiunea de proiectare urbanistică prin care se determină divizarea
uneia sau mai multor proprietăţi funciare distincte, destinate construirii,
în scopul atribuirii, concesionarii sau vânzării loturilor rezultate.

Å£
* Proiect tehnic (P.Th.)
Documentaţia tehnico-economică - piese scrise şi desenate -, elaborată în
condiţiile legii, care dezvoltă documentaţia tehnică - D.T., cu respectarea

m
condiţiilor impuse prin autorizaţia de construire, precum şi prin avizele,
acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia
mediului, anexe la autorizaţia de construire.

ea
Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluţiile tehnice şi economice de
realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căruia se execută lucrările
N
de construcţii autorizate.
----------
Definiţia "Proiect tehnic (P.Th.)" din anexa 2 a fost modificată de pct.
a
45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.
tr

* Detalii de execuţie (D.E.)


a

Documentaţii tehnice cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările


Pi

1:2,1:5,1:10,1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcţie de


necesităţile de redactare, precum şi piese scrise pentru explicitarea
reprezentărilor grafice, elaborate în baza proiectului tehnic şi cu
E

respectarea strictă a prevederilor acestuia, care detaliază soluţiile tehnice


de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni,
TC

privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi


care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături
între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de
investiţii.
C

Detaliile de execuţie, elaborate în condiţiile legii şi verificate pentru


cerinţele esenţiale de calitate în construcţii de către verificatori de
proiecte atestaţi în condiţiile legii, detaliază proiectul tehnic, în vederea
executării lucrărilor de construcţii autorizate.
----------
Definiţia "Detalii de execuţie (D.E.)" din anexa 2 a fost modificată de
pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care completează art. II din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847
din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei «verificator tehnic» cu
sintagma «verificator de proiecte»."

Definiţie abrogată.

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


----------
Definiţia "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii" din anexa 2 a fost abrogată de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
847 din 16 decembrie 2008.

● Recepţia lucrărilor
Recepţia lucrărilor constituie o componentă a sistemului calităţii în
construcţii şi este actul prin care se certifică finalizarea lucrărilor
executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic şi cu detaliile
de execuţie.
Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie şi de instalaţii se
efectuează atât la lucrări noi, cât şi la intervenţii în timp asupra

Å£
construcţiilor existente, conform legii. Recepţia lucrărilor de construcţii
se realizează în două etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, după
cum urmează:

m
- recepţia la terminarea lucrărilor;
- recepţia finală.
● Schimbare de destinaţie

ea
În înţelesul prevederilor art. 3, este necesară emiterea unei autorizaţii
de construire şi/sau de desfiinţare, după caz, numai în situaţia în care
N
pentru realizarea schimbării de destinaţie a spaţiilor sunt necesare lucrări
de construcţii pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire.
● Zone protejate
a
Teritoriile delimitate geografic, în cuprinsul cărora se află elemente
sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebită.
tr

În raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:


a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea şi punerea în
a

valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebită;


Pi

b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea şi


punerea în valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorică, culturală
sau memorialistică deosebită.
E

NOTA:
TC

Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, ale
art. II alin. (2) şi ale art. III din Legea nr. 401/2003 pentru modificarea
C

şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de


construcţii şi ale art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, care nu sunt încorporate în textul republicat al
Legii nr. 50/1991:
- art. III din Legea nr. 453/2001:
"Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
anexa la Legea nr. 50/1991, republicată, art. 8 alin. 5 şi pct. 8 lit. j) din
anexa nr. II la Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum
şi referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrările
de construcţii-montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia,
precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.";

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016


- art. II alin. (2) şi art. III din Legea nr. 401/2003:
"(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va modifica
normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta
lege, care vor include formularele, procedura de autorizare şi conţinutul
documentaţiilor necesare acestei proceduri. În acelaşi termen se vor efectua
operaţiunile de preluare, predare-primire a studiilor de teren şi a
documentaţiilor prevăzute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 29^1], prin
proces-verbal încheiat între părţi după inventarierea arhivelor menţionate la
art. I pct. 23 [art. 29^1 alin. (3)], fără a mai fi nevoie de punerea în
întârziere.
Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă litera

Å£
c) a articolului 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice.";
- art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004:

m
"(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va modifica
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea

ea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice,
N
transporturilor şi locuinţei nr. 1.943/2001, cu modificările ulterioare."
Anexe la normele metodologice
a

------
a tr
Pi
E
TC
C

CTCE Piatra Neamţ - 25.07.2016