Sunteți pe pagina 1din 14

Servicii voluntare si private de pompieri. Constituire si atributii. Criterii de performanta.

Bibliografie : -Legea nr. 307 din 12.07.2006


-Normele generale de aparare impotriva incendiilor
-Ordinul MAI 158 -2007 Criterii de performanta privind constituirea, incadrearea si
dotarea serviciilor private pentru asituatii de urgenta.
Ordinul MAI 718 -2005 Criterii de performanta privind stuctura organizatorica si dotarea
serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta.
-Hotararea Guvernului 160 din 14.02.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei , echipamentului de protectie si
insemnelor distinctive ale personalului pentru situatii de urgenta voluntare/private.
-Ordin MAI Nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de
planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă
prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

Serviciile de urgenta sunt profesioniste sau voluntare, publice sau private.


Serviciile de urgenta profesioniste functioneaza in subordinea Inspectoratului
General, potrivit reglementarilor specifice.
Consiliile locale au obligatia sa constituie servicii de urgenta voluntare, iar operatorii
economici si institutiile, care desfasoara activitati cu rise de incendiu, servicii de urgenta
private, potrivit legii.
In domeniul apararii impotriva incendiilor pot functiona si servicii de urgenta private
constitute ca societati comerciale.

Constituirea si atributiile serviciilor de urgenta voluntare sau private

Serviciile de urgenta voluntare/private sunt structuri specializate, altele decat cele apartinand
serviciilor de urgenta profesioniste, organizate cu personal angajat si/sau voluntar, in scopul
apararii vietii, avutului public si/sau a celui privat impotriva incendiilor si a altor calamitati, in
sectoarele de competenta stabilite cu avizul inspectoratelor.
Serviciile de urgenta voluntare/private au in structura
compartimenta sa specialisti pentru prevenirea incendiilor, care pot fi si cadre tehnice specializate
cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform art. 12 alin. (1), formatii de
interventie, salvare si prim ajutor, precum si, dupa caz, ateliere de reparatii si de intretinere.
Constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor de urgenta voluntare/private se realizeaza pe
baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General si aprobate prin ordin al
ministrului administratiei si internelor.
Organizarea si functionarea serviciilor de urgenta voluntare/private se stabilesc prin
regulamente aprobate, dupa caz, de catre consiliile locale sau conducerile operatorilor
economici si institutiilor care le-au constituit, cu respectarea criteriilor de performanta.
Infiintarea, extinderea sau restrangerea activitatii, precum si desfiintarea unui serviciu de
urgenta voluntar/privat se face numai cu avizul inspectoratului.
Serviciile de urgenta voluntare/private au urmatoarele atributii principale:
a) desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea
regulilor si a masurilor de aparare impotriva incendiilor;
b) verifica modul de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice si dispozitiilor care privesc
apararea impotriva incendiilor, in domeniul de competenta;
c) asigura interventia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si
protectia persoanelor, a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii sau in alte situatii de urgenta.
Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a personalului
serviciilor de urgenta voluntare sau private se realizeaza de catre centre de formare si evaluare
abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General.
Statutul personalului din serviciile de urgenta voluntare se stabileste prin hotarare a
Guvernului.

1
Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciilor de urgenta
voluntare se asigura din bugetele locale.
Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciilor de urgenta private se
asigura de operatorii economici si institutiile care le-au constituit.
Pe baza hotararii consiliului local si in conditiile prevazute de lege, serviciul de
urgenta voluntar poate presta, contra cost, catre orice persoana fizica sau juridica, fara a afecta
indeplinirea atributiilor, unele servicii, cum sunt:
a) supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor la targuri, expozitii, manifestari
cultural-sportive, activitati de filmare si altele asemenea;
b) transport de apa, evacuarea apei din subsolurile cladirilor sau din fantani;
c) limitarea, colectarea sau indepartarea unor produse poluante;
d) efectuarea de lucrari la inaltime;
e) transport de apa.
Costurile pentru prestarile de servicii efectuate sunt stabilite prin hotarare a consiliului local,
iar sumele incasate se constituie ca venituri ale bugetului local.

Drepturi, indemnizatii si despagubiri ce se acorda personalului serviciilor de urgenta


voluntare sau private

In exercitarea atributiilor ce li revin, personalul serviciilor de urgenta voluntare sau private


are urmatoarele drepturi:
a) sa solicite de la persoanele fizice si juridice, date, informatii si documente
necesare indeplinirii atributiilor legale privind apararea impotriva incendiilor;
b) sa stabileasca restrictii ori sa interzica, potrivit competentei prevazute in
regulamentul de organizare si functionare a serviciului, utilizarea focului deschis §i
efectuarea unor lucrari cu substante inflamabile, pentru a preveni producerea
de incendii ori explozii;
c) sa propuna persoanelor in drept oprirea functionarii sau
demolarea constructiei incendiate, precum si a celor vecine ori a unei parti din acestea, in scopul
limitarii propagarii incendiilor;
d) sa utilizeze, in functie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru
interventii la incendii;
e) sa se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul interventiei, pe drumuri care
nu sunt deschise circulatiei publice ori pe alte terenuri, daca cerintele de operativitate §i de
lucru impun aceasta;
f) sa opreasca ori sa limiteze traficul public in zona desfasurarii operatiunilor
de interventie;
g) sa intre in locuinta persoanelor fizice, la solicitarea sau cu
consimtamantul acestora, in conditiile prevazute de lege; in cazul
cand se impune inlaturarea unui pericol iminent de incendiu
asupra vietii, integritatii fizice a persoanelor sau bunurilor
acestora, consimtamantul nu este necesar.
Personalul angajat al serviciilor de urgenta voluntare/private se incadreaza in conditii de
munca similar personalului serviciilor de urgenta profesioniste.
Personalul serviciilor de urgenta voluntare/private are obligatia sa poarte uniforma,
echipament de protectie si insemne distinctive, a caror descriere, conditii de acordare si folosire
se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Administratiei si
Internelor, aprobat prin hotarare a Guvernului si publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Consiliul local, administratorul sau conducatorul institutiei asigura gratuit
personalului serviciilor de urgenta voluntare/private uniforma si echipamentul de protectie
adecvate misiunilor pe care le indeplineste, iar in cazul in care pe timpul interventiei i s-a
degradat imbracamintea ori alte bunuri personale, il despagubeste in mod corespunzator.
Pe timpul interventiei, personalului serviciilor de urgenta voluntare/private i se asigura antidot
adecvat naturii mediului de lucru.
In cazul operatiunilor de lunga durata, personalului
serviciilor de urgenta voluntare/private i se asigura hrana, gratuit, in echivalentul a eel putin 2000 de
calorii.

2
Obligatia asigurarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) revine consiliului local,
administratorului sau conducatorului institutiei, dupa caz.
Personalul serviciilor de urgenta voluntare are dreptul la indemnizatii pentru timpul efectiv de
lucru la interventii sj la celelalte activitati prevazute in programul serviciului.
Cuantumul orar al indemnizatiei prevazute la alin. (1) se stabileste si se acorda de catre
consiliul local, diferentiat pe categorii de functii.
Pe timpul cat se afla la cursuri de pregatire si concursuri profesionale, organizate in afara
localitatii in care functioneaza serviciul, personalul serviciilor de urgenta voluntare beneficiaza de
toate drepturile de deplasare, cazare si de diurna, ca si personalul serviciilor de urgenta
profesioniste, care se acorda de consiliul local.
Personalul serviciilor de urgenta voluntare, salariati ai altor institutii publice sau operatori
economici, isi pastreaza drepturile de salariu la locul de munca pentru perioada de timp cat participa
la interventii, cursuri de pregatire sau concursuri profesionale.
Persoanele juridice care organizeaza servicii de urgenta voluntare/private au obligatia sa
asigure personalul, angajat sau voluntar, la o societate de asigurari pentru caz de boala
profesionala, accident sau deces produs in timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor ce le revin pe
timpul interventiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor sau altor misiuni specifice.

ORDIN Nr. 158 din 22 februarie 2007


pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

CAP. 1
Criterii generale

ART. 1
Serviciile private pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare servicii private, se constituie,
conform legii, astfel:
a) în cadrul operatorilor economici şi instituţiilor publice, ca servicii proprii;
b) ca societăţi comerciale prestatoare de servicii.
ART. 2
În sensul prezentului ordin, termenii folosiţi au următoarele înţelesuri:
a) echipaj/grupă de intervenţie - structură încadrată cu personal voluntar sau/şi angajat care
deserveşte o autospecială ori un utilaj mobil;
b) echipă specializată - structură specializată pentru anumite tipuri de intervenţie;
c) timp de alertare - intervalul mediu cuprins între momentul alarmării şi cel al constituirii formaţiei
de intervenţie, în vederea deplasării;
d) timp de răspuns - intervalul cuprins între momentul alertării forţelor destinate intervenţiei şi
intrarea acestora în acţiune;
e) capacitate de răspuns - potenţialul forţelor de intervenţie de a rezolva o situaţie de urgenţă.
ART. 3
(1) Serviciul privat îşi îndeplineşte atribuţiile legale într-un sector de competenţă stabilit cu avizul
inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.
(2) Sectorul de competenţă cuprinde în mod obligatoriu teritoriul operatorului economic sau al
instituţiei publice care a constituit serviciul privat.
(3) Avizarea sectorului de competenţă se va face pe baza următoarelor documente:
a) actul de constituire cu organigrama şi numărul de personal ale serviciului privat;
b) regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului privat;
c) planurile sau schiţele operatorilor economici/instituţiilor publice/localităţilor din sectorul de
competenţă pe care sunt marcate sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile şi zonele
vulnerabile la riscuri;
d) planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru localităţile cu care s-au încheiat contracte sau
convenţii de intervenţie;
e) planurile de răspuns;
f) contractele sau convenţiile de intervenţie;
g) tabelul cu materialele şi tehnica existentă în dotare.

CAP. 2
3
Criterii privind organizarea serviciilor private

ART. 4
Constituirea şi dimensionarea structurilor serviciilor private se fac pe baza următoarelor criterii:
a) concluziile rezultate din scenariile de securitate la incendiu;
b) măsurile stabilite în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor;
c) natura şi volumul prestărilor de servicii ce urmează a fi efectuate în baza contractelor sau
convenţiilor încheiate.
ART. 5
Serviciul privat este condus de către un şef, profesionist în domeniu, şi are în componenţă, după
caz, următoarele structuri:
a) compartiment sau specialişti pentru prevenire, care include şi compartimentul de protecţie civilă
pentru operatorii economici a căror activitate intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 95/2003
privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate
substanţe periculoase;
b) una sau mai multe formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor, denumite în continuare formaţii
de intervenţie;
c) dispecerat;
d) ateliere de reparaţii şi întreţinere.
ART. 6
(1) Compartimentul/specialiştii pentru prevenire are/au ca principale atribuţii prevenirea producerii
unor situaţii de urgenţă, îndrumare şi control în cadrul operatorilor economici sau al instituţiilor publice
în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) Planificarea, organizarea, pregătirea şi desfăşurarea activităţii de prevenire se fac pe baza
regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006.
ART. 7
(1) Formaţia de intervenţie este o structură specializată, constituită în vederea limitării şi înlăturării
urmărilor situaţiilor de urgenţă.
(2) Formaţia de intervenţie are în compunere echipaje/grupe de intervenţie şi/sau echipe
specializate.
(3) Echipajele/grupele de intervenţie se constituie în funcţie de specialitatea pe care o au, precum
şi în raport de categoriile şi tipurile de autospeciale şi utilaje mobile utilizate pentru îndeplinirea
atribuţiilor.
(4) Echipele specializate sunt constituite, în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de
competenţă, pe următoarele domenii principale: incendiu, protecţie chimică, biologică, radiologică şi
nucleară, sanitar, cercetare-observare, deblocare-salvare, adăpostire, transmisiuni-alarmare,
evacuare, pirotehnic şi suport logistic.
(5) Dotarea echipajelor/grupelor de intervenţie şi a echipelor specializate este prezentată în anexa
nr. 1, care face parte integrantă din prezentele criterii de performanţă.
(6) Serviciile private organizate de operatorii economici care lucrează cu material exploziv au în
structură şi echipe pirotehnice.
ART. 8
Dispeceratul se constituie în mod obligatoriu la serviciile private constituite ca societăţi comerciale
şi la serviciile private de categoriile a IV-a şi a V-a în vederea gestionării apelurilor de urgenţă şi
monitorizării sistemelor automate de protecţie.
ART. 9
Lucrările de reparaţii şi întreţinere curente la mijloacele şi autospecialele din dotarea serviciilor
private se pot face atât în ateliere proprii, cât şi la societăţi de profil, în baza contractelor încheiate în
acest sens.

CAP. 3
Criterii operaţionale

ART. 10
(1) La amplasarea în teritoriu a formaţiilor de intervenţie ale serviciului privat de la
instituţie/operator economic se are în vedere ca valorile timpilor operativi de intervenţie să
corespundă valorilor stabilite prin planurile de intervenţie şi timpilor de răspuns, în funcţie de riscurile
identificate în sectorul de competenţă.

4
(2) În funcţie de suprafaţa sectorului de competenţă, formaţiunile de intervenţie din cadrul aceluiaşi
serviciu privat pot avea sedii amplasate în locuri diferite.
ART. 11
(1) Conducerea intervenţiei serviciului privat se asigură de către conducătorul instituţiei publice sau
de către administratorul operatorului economic, respectiv de către persoanele desemnate de aceştia.
(2) Personalul formaţiei de intervenţie şi al dispeceratului execută serviciul în schimburi sau în ture,
în funcţie de specificul activităţilor operatorului economic ori instituţiei publice.

CAP. 4
Clasificarea serviciilor private

ART. 12
(1) Serviciile private se clasifică în funcţie de structură, astfel:
a) serviciu de categoria I - numai compartiment/specialişti pentru prevenire;
b) serviciu de categoria a II-a - având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor doar echipe
specializate pe tipuri de riscuri, inclusiv cele de supraveghere şi punere în funcţiune a instalaţiilor
speciale de prevenire şi stingere a incendiilor;
c) serviciu de categoria a III-a - având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor un echipaj/o
grupă de intervenţie la un utilaj mobil şi echipe specializate, pe tipuri de riscuri;
d) serviciu de categoria a IV-a - având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor un echipaj/o
grupă la o autospecială de intervenţie şi echipe specializate, pe tipuri de riscuri;
e) serviciu de categoria a V-a - având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor două sau mai
multe echipaje/grupe la două sau mai multe autospeciale de intervenţie şi echipe specializate, pe
tipuri de riscuri.
(2) Serviciile private pentru situaţii de urgenţă de categoriile a II-a - a V-a au în mod obligatoriu în
compunere compartiment/specialişti pentru prevenire.
(3) Serviciile private dotate cu nave de stins incendii din porturile fluviale şi maritime sunt de
categoria a V-a.
ART. 13
(1) La organizarea serviciilor private constituite de operatorii economici care desfăşoară activităţi în
domeniul nuclear, pe calea ferată, la metrou, aeroporturi şi porturi maritime sau fluviale se vor aplica
reglementările specifice, precum şi criteriile şi recomandările elaborate de organismele internaţionale
de profil.
(2) La organizarea serviciilor private constituite pentru intervenţia la exploatările miniere subterane
se ţine seama şi de criteriile specifice stabilite de autorităţile abilitate în domeniul respectiv.

CAP. 5
Criterii privind încadrarea cu personal a serviciilor private

ART. 14
(1) Serviciul privat de la instituţiile publice şi operatorii economici se încadrează astfel:
a) cu personal angajat;
b) cu personal voluntar din rândul salariaţilor proprii.
(2) Funcţiile care se încadrează, în mod obligatoriu, cu personal angajat sunt:
a) şeful serviciului;
b) conducătorii autospecialelor de intervenţie/mecanicii de motopompă;
c) servanţii de pe autospecialele de intervenţie, care îndeplinesc funcţii de şef de ţeavă sau
execută operaţiuni de descarcerare.
(3) Inspectorul de protecţie civilă şi cadrul tehnic/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul
prevenirii împotriva incendiilor se încadrează potrivit legii.
(4) La încadrarea în serviciu, precum şi anual, personalul angajat în formaţiile de intervenţie este
supus controlului medical, conform legii.
(5) Personalul angajat trebuie să aibă calificarea necesară, conform reglementărilor în vigoare.
ART. 15
(1) Numărul de personal ce încadrează echipajele/grupele de intervenţie se stabileşte conform
prevederilor instrucţiunilor şi cărţilor tehnice de utilizare a utilajelor şi autospecialelor de intervenţie.
(2) Echipele specializate au în compunere minim 3 persoane, în funcţie de specificul activităţii
desfăşurate.

5
CAP. 6
Criterii privind dotarea serviciilor private

ART. 16
(1) Dotarea serviciilor private cu mijloace tehnice specifice trebuie să asigure:
a) acoperirea riscurilor potenţiale din sectoarele de competenţă atât din punct de vedere preventiv,
cât şi operaţional;
b) executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice;
c) corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul de
periculozitate al situaţiei de urgenţă, în vederea unei exploatări optime şi cu eficienţă maximă a
acestora;
d) îndeplinirea criteriilor specifice prevăzute în normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de
dotare cu mijloace tehnice, aplicabile în ramurile economice respective, emise în condiţiile legii de
ministere sau de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate;
e) pregătirea şi antrenamentul personalului.
(2) Dotarea cu echipamente şi mijloace de intervenţie se face potrivit documentaţiilor tehnice ale
investiţiilor întocmite, conform legii, de proiectant.
ART. 17
(1) Sediile serviciilor private sunt puse la dispoziţie de operatorul economic sau de instituţia care le-
a constituit şi trebuie să asigure spaţii adecvate pentru personalul din tura de serviciu, pregătirea de
specialitate a personalului, gararea, adăpostirea şi întreţinerea mijloacelor tehnice, depozitarea
materialelor şi prestarea serviciilor.
(2) Spaţiile prevăzute la alin (1) se dotează cu telefon şi mijloace de alarmare şi alertare, instalaţii
utilitare, mijloace de pregătire, materiale de birotică şi de acordare a primului ajutor medical.
(3) În funcţie de necesităţi, dotarea se completează cu alte categorii de bunuri materiale utile
îndeplinirii atribuţiilor serviciului privat.
(4) Serviciile private îşi amenajează poligoane de antrenament care se dotează cu aparate, utilaje,
aparatură şi echipamente specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă, inclusiv pentru concursurile
profesionale, sau pot folosi poligoanele de antrenament din structura inspectoratelor judeţene/al
municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă sau ale altor servicii voluntare sau private, pe baza
unor protocoale.
(5) Atelierele se dotează cu utilaje şi scule adecvate lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.
ART. 18
Criteriile specifice care stau la baza dotării cu mijloace tehnice şi materiale a serviciului privat sunt
prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele criterii de performanţă.
ART. 19
Documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii serviciului privat sunt prezentate
în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele criterii de performanţă.
ART. 20
(1) Serviciile private îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare
a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.
(2) Structura-cadru a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului privat pentru situaţii
de urgenţă este prezentată în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentele criterii de
performanţă.

CAP. 7
Criterii specifice pentru serviciile private, constituite ca societăţi comerciale prestatoare de servicii

ART. 21
La constituirea serviciilor private ca societăţi comerciale prestatoare de servicii, pe lângă
prevederile anterioare, în părţile care le privesc, se vor respecta următoarele criterii cumulative:
a) categoria serviciului privat este cel puţin a IV-a;
b) personalul încadrat trebuie să fie numai angajat;
c) conducerea intervenţiei se asigură de către şeful serviciului privat sau de către înlocuitorul legal
al acestuia;
d) menţinerea permanentă a operativităţii şi capacităţii de intervenţie stabilite 24 de ore din 24 de
ore.
ART. 22

6
Sectorul de competenţă cuprinde teritoriul operatorilor economici, instituţiilor şi localităţilor cu care
serviciul privat a încheiat contracte sau convenţii de intervenţie.
ART. 23
La documentele de organizare şi funcţionare a serviciilor private, prevăzute la art. 19, se adaugă
documentele prevăzute de legislaţia specifică privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor
comerciale.

Ordinul MAI 718 -2005 Criterii de performanta privind stuctura organizatorica si dotarea serviciilor
voluntare pentru situatii de urgenta.

CAPITOLUL I
Criterii generale

Art. 1. - Serviciile voluntare pentru situatii de urgenta, denumite in continuare servicii voluntare, se
constituie, potrivit legii, in comune, orase si municipii, in subordinea consiliilor locale.
Art. 2. - Termenii folositi in prezenta anexa au urmatorul inteles:
a) sector de competenta - unitatea administrativ-teritoriala pe a carei raza serviciul voluntar isi
indeplineste atributiile legale;
b) echipaj/grupa de interventie - structura incadrata cu personal voluntar sau/si angajat care
deserveste o autospeciala;
c) echipa specializata - structura de interventie care are in compunere minimum 3 persoane,
specializata in anumite tipuri de interventii;
d) timp mediu de alertare - intervalul mediu cuprins intre momentul alarmarii in caz de situatie de
urgenta si cel al constituirii formatiei de deplasare in vederea interventiei;
e) timp de raspuns - intervalul cuprins intre momentul alertarii fortelor destinate interventiei si
intrarea acestora in actiune;
f) capacitate de raspuns - potentialul fortelor destinate interventiei de a rezolva o situatie de
urgenta.
Art. 3. - (1) Serviciul voluntar isi indeplineste atributiile, in conditiile legii, intr-un sector de
competenta stabilit cu acordul inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului
Bucuresti.
(2) Teritoriul fiecarui sector de competenta trebuie sa fie acoperit, din punct de vedere al
interventiei, in timpul de raspuns stabilit, cu cel putin o autospeciala de interventie.
(3) Pana la asigurarea dotarii la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare, consiliile locale
incheie in mod obligatoriu contracte sau conventii de interventie cu consiliile locale limitrofe care au
constituite servicii voluntare dotate cu autospeciale de interventie.

CAPITOLUL II
Criterii privind organizarea serviciilor voluntare

Art. 4. - Constituirea, dimensionarea si dotarea structurilor serviciilor voluntare se fac pe baza


urmatoarelor criterii:
a) suprafata sectorului de competenta;
b) numarul de locuitori din sectorul de competenta;
c) clasificarea localitatilor din punct de vedere al riscurilor;
d) tipurile de riscuri identificate in profil teritorial;
e) masurile stabilite in Planul de analiza si acoperire a riscurilor;
f) caile de comunicatii rutiere si gradul de practicabilitate al acestora;
g) sursele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor.
Art. 5. - Serviciul voluntar este condus de un sef, profesionist in domeniu, si are in structura:
a) un compartiment sau specialisti pentru prevenire;
b) una sau mai multe formatii de interventie, salvare si prim ajutor, denumite in continuare formatii
de interventie, dupa caz;
c) ateliere de reparatii si intretinere, dupa caz.
Art. 6. - Compartimentul/specialistii pentru prevenire are/au ca principala atributie prevenirea
riscurilor producerii unor situatii de urgenta, prin activitati de indrumare si control.

7
Art. 7. - (1) Formatia de interventie este o structura specializata, constituita in vederea limitarii si
inlaturarii urmarilor situatiilor de urgenta.
(2) Formatia de interventie are in compunere minimum un echipaj/o grupa de interventie si 2-4
echipe specializate.
(3) Echipajele/grupele de interventie specializate se organizeaza in functie de specialitatea pe care
o au, precum si in raport cu categoriile si tipurile de autospeciale si utilaje folosite pentru indeplinirea
atributiilor.
(4) Echipele specializate sunt constituite in functie de tipurile de riscuri identificate in sectorul de
competenta, pe urmatoarele domenii principale: transmisiuni-alarmare, cercetare-cautare, deblocare-
salvare, sanitar-veterinar, evacuare, protectie NBC, suport logistic.
(5) Dotarea echipajelor/grupelor de interventie si echipelor specializate este prevazuta in anexa nr.
1.
Art. 8. - Atelierele de reparatii si intretinere sunt compartimente tehnice destinate intretinerii si
executarii lucrarilor de reparatii curente la mijloacele tehnice din dotare.

CAPITOLUL III
Criterii operationale

Art. 9. - (1) La amplasarea in teritoriu a formatiilor de interventie se tine seama de urmatoarele


criterii operationale:
a) timpul mediu de alertare: 5-10 minute, in functie de anotimp si de ora din zi sau din noapte la
care s-a produs situatia de urgenta;
b) timpul de raspuns;
c) raza medie a sectorului de competenta: 5-10 km;
d) viteza medie de deplasare a autospecialelor de interventie: 50 km/h.
(2) Timpul maxim de raspuns:
a) la obiectivele care prezinta risc ridicat: 10 minute;
b) in cel mai indepartat punct din sectorul de competenta stabilit: 30 de minute;
c) in celelalte localitati cu care s-au incheiat contracte sau conventii de interventie: 45 de minute.
(3) Criteriile operationale prevazute la alin. (1) se coreleaza, dupa caz, cu criteriul
complementaritatii dat de existenta in sectorul de competenta a serviciilor private pentru situatii de
urgenta.
(4) Derularea interventiei se face gradual, dupa caz, astfel:
a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anuntarea/alertarea structurilor profesioniste de
interventie ale inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti,
precum si a serviciului privat/voluntar cu care s-a incheiat un contract/o conventie de interventie;
b) interventia propriu-zisa efectuata de serviciile voluntare;
c) sprijinul acordat interventiei (in tehnica si personal specializat) de catre serviciul privat/voluntar cu
care s-a incheiat un contract/o conventie de interventie;
d) sprijinul acordat interventiei (in tehnica si personal specializat) de catre structurile profesioniste.
(5) Serviciul de urgenta voluntar solicita in sprijin interventia serviciilor de urgenta private si a celor
voluntare cu care a incheiat contracte/conventii de interventie sau, dupa caz, a serviciilor de urgenta
profesioniste, ori de cate ori amploarea situatiei de urgenta depaseste capacitatea de raspuns a
acestuia.
Art. 10. - Pentru asigurarea permanenta a interventiei conducatorul/conducatorii
autospecialei/autospecialelor de interventie sau mecanicul de motopompa efectueaza serviciul in
ture, conform regulamentului propriu de organizare si functionare.

CAPITOLUL IV
Clasificarea serviciilor voluntare

Art. 11. - (1) Serviciile voluntare se clasifica in functie de numarul de locuitori, precum si de numarul
si de dotarea echipajelor/grupelor de interventie cu autospeciale sau cu alte mijloace de interventie,
astfel:
a) serviciu de categoria I - avand numai compartiment sau specialisti de prevenire si/sau echipe
specializate de interventie, indiferent de numarul de locuitori;
b) serviciu de categoria a II-a - avand numai echipaje/grupe de interventie care incadreaza
autospeciale si/sau utilaje mobile de interventie, altele decat cele pentru lucrul cu apa si spuma, in
functie de riscul existent, indiferent de numarul de locuitori;
8
c) serviciu de categoria a III-a - avand cel putin un echipaj/o grupa de interventie la motopompa sau
la alt utilaj mobil pentru lucrul cu apa si spuma, in localitatile cu maximum 500 de locuitori;
d) serviciu de categoria a IV-a - avand un echipaj/o grupa de interventie la o autospeciala pentru
lucrul cu apa si spuma, in localitatile cu o populatie cuprinsa intre 501-10.000 de locuitori;
e) serviciu de categoria a V-a - avand doua sau mai multe echipaje/grupe de interventie la doua sau
mai multe autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma, in localitatile cu peste 10.000 de locuitori.
(2) Serviciile prevazute la alin. (1) lit. b)-e) au in compunere in mod obligatoriu si un compartiment
sau specialisti de prevenire, dupa caz.

CAPITOLUL V
Criterii privind incadrarea cu personal

Art. 12. - (1) Serviciul voluntar se incadreaza cu personal angajat si/sau cu personal voluntar.
(2) Personalul angajat si cel voluntar trebuie sa corespunda cerintelor de pregatire fizica si psihica
si sa aiba aptitudinile necesare in vederea indeplinirii atributiilor.
(3) In serviciul voluntar, functiile de sef serviciu si conducator autospeciale/mecanic de motopompa
se incadreaza in mod obligatoriu cu personal angajat.
(4) La incadrare si anual personalul serviciului voluntar este supus controlului medical, in conditiile
legii.
(5) Personalul angajat trebuie sa aiba calificarea si atestarea necesare, conform reglementarilor in
vigoare.
Art. 13. - Numarul specialistilor (personalului compartimentului) pentru activitatea de prevenire se
stabileste astfel:
a) pentru institutiile publice si operatorii economici din subordinea consiliilor locale, un specialist;
b) in mediul rural, pentru 200 de gospodarii cetatenesti, un specialist;
c) in mediul urban, pentru 500-1.000 de locuinte individuale sau gospodarii, un specialist.
Art. 14. - Echipajele/grupele de interventie specializate se incadreaza cu personal stabilit conform
prevederilor instructiunilor si cartilor tehnice de utilizare a utilajelor si autospecialelor de interventie.

CAPITOLUL VI
Criterii privind dotarea serviciilor voluntare

Art. 15. - Pentru realizarea si mentinerea unei capacitati de raspuns optime, dotarea serviciului
voluntar trebuie sa asigure:
a) acoperirea riscurilor potentiale din sectorul de competenta, atat din punct de vedere preventiv,
cat si din punct de vedere operational;
b) executarea oportuna a misiunilor si operatiunilor specifice;
c) corelarea performantelor tehnice ale mijloacelor de interventie cu specificul si gradul de dificultate
ale situatiei de urgenta, in vederea exploatarii cu eficienta maxima a acestora;
d) crearea conditiilor necesare pentru pregatirea si antrenamentul personalului.
Art. 16. - (1) Sediile si utilitatile necesare serviciilor voluntare, precum si spatiile adecvate pentru
pregatirea de specialitate a personalului, gararea, adapostirea si intretinerea mijloacelor tehnice,
depozitarea materialelor sunt puse la dispozitie de consiliile locale, in conditiile legii.
(2) Spatiile prevazute la alin. (1) se doteaza cu telefon si mijloace de alarmare si alertare, instalatii
utilitare, mijloace de pregatire, cu materiale de birotica si de acordare a primului ajutor medical.
(3) In functie de necesitati, dotarea se completeaza cu alte categorii de bunuri materiale utile
indeplinirii atributiilor serviciului.
(4) Personalul serviciilor voluntare se antreneaza, dupa caz:
a) in poligoanele de antrenament proprii, dotate cu aparate, utilaje, aparatura si echipamente
specifice interventiei in situatii de urgenta, inclusiv pentru concursurile profesionale;
b) in poligoanele de antrenament ale inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/al
municipiului Bucuresti sau ale serviciilor private, in baza unor protocoale.
(5) Intretinerea si repararea autospecialelor si utilajelor serviciilor voluntare se fac, dupa caz, in
ateliere proprii dotate cu utilaje si scule adecvate lucrarilor executate sau de catre alte persoane fizice
ori juridice atestate, conform legii, pentru activitatile respective.
Art. 17. - Criteriile specifice care stau la baza dotarii cu mijloace tehnice si materiale a serviciilor
voluntare pentru situatii de urgenta sunt prezentate in anexa nr. 2.
Art. 18. - Documentele de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciului voluntar
pentru situatii de urgenta sunt prezentate in anexa nr. 3.
9
Art. 19. - (1) Serviciile voluntare isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului de organizare si
functionare, aprobat de consiliul local, cu avizul inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean/al
municipiului Bucuresti.
(2) Structura-cadru a regulamentului de organizare si functionare a serviciului voluntar pentru situatii
de urgenta este prevazuta in anexa nr. 4.
Art. 20. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele criterii de performanta.

DOCUMENTELE de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciului voluntar pentru


situatii de urgenta

I. Dosarul privind organizarea si inzestrarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta


I.1 . Hotararea consiliului local de infiintare, organigrama si numarul de personal ale serviciului
voluntar
I.2 . Contractele de voluntariat incheiate intre consiliul local si voluntari
I.3 . Contractele de interventie
I.4 . Tabel nominal cu personalul, in functie de structurile din care acesta face parte, si modul de
instiintare
I.5 . Tabel cu necesarul de tehnica, aparatura si materiale, in functie de structura serviciului voluntar
I.6 . Tabel cu materialele si tehnica existente in dotare
I.7 . Evidenta referatelor prin care se solicita completarea dotarii cu tehnica, aparatura si materiale a
serviciului voluntar, intocmite de seful serviciului
I.8 . Schema legaturilor de comunicatii ale fortelor ce actioneaza in cazul situatiilor de urgenta
II. Regulamentul de organizare si functionare a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
III. Dosar privind interventia serviciului voluntar
III.1 . Planuri de interventie (de raspuns) in functie de riscurile identificate in sectorul de competenta
III.2 . Planuri de cooperare
III.3 . Planul de evacuare in caz de urgenta
III.4 . Planurile sau schitele localitatilor din sectorul de competenta pe care sunt marcate zonele
locuite, amplasarea agentilor economici si institutiilor, sursele de alimentare cu apa, zonele greu
accesibile si vulnerabile la riscuri
III.5 . Planul de analiza si acoperire a riscurilor
IV. Dosar privind pregatirea personalului
IV.1 . Planul de pregatire profesionala anuala si lunara, pe teme si exercitii
IV.2 . Registrul de evidenta a participarii la pregatirea profesionala si calificativele obtinute
IV.3 . Planificarea exercitiilor si aplicatiilor
V. Dosar operativ
V.1 . Registrul cu note de anuntare si de evidenta a interventiilor
V.2 . Organizarea interventiei pe ture de serviciu
V.3 . Raportul de interventie
VI. Registrul istoric al serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
VII. Registrul de control
VIII. Programul de masuri in vederea acordarii asistentei pentru prevenirea situatiilor de urgenta la
gospodariile populatiei
VIII.1 . Graficul controalelor la gospodariile populatiei
VIII.2 . Carnetele cu constatarile rezultate din controale
IX. Dosar tehnic
IX.1 . Planul de asistenta la autospecialele si utilajele de interventie
IX.2 . Dosarul tehnic al mijloacelor de instiintare-alarmare

ORDIN Nr. 160 din 23 februarie 2007


pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a
activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru
situaţii de urgenţă

10
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă desfăşurată de către serviciile voluntare şi private
pentru situaţii de urgenţă, denumită în continuare activitate de prevenire, reprezintă totalitatea
acţiunilor specifice planificate şi realizate, potrivit legii, în vederea preîntâmpinării, reducerii sau
eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, a protecţiei
populaţiei, a mediului, a bunurilor şi valorilor.
ART. 2
Formele activităţii de prevenire sunt:
a) controlul, asistenţa tehnică de specialitate, verificarea şi informarea preventivă a populaţiei -
pentru serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă;
b) controlul, serviciul de rond, supravegherea şi instruirea preventivă - pentru serviciile private
pentru situaţii de urgenţă.
ART. 3
Scopurile activităţii de prevenire sunt:
a) asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind
apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă;
b) identificarea, evaluarea şi analizarea pericolelor potenţiale prin aprecierea posibilităţilor de
apariţie a lor şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor materiale;
c) conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care execută
controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate sau implicate;
d) informarea populaţiei şi a salariaţilor privind pericolele potenţiale, precum şi modul de
comportare în situaţii de urgenţă.
ART. 4
Activitatea de prevenire se desfăşoară pe baza următoarelor principii:
a) principiul legalităţii - respectarea legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia
civilă, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici şi a instituţiilor publice
controlaţi/controlate din sectorul de competenţă;
b) principiul imparţialităţii şi independenţei - în exercitarea atribuţiilor funcţionale, personalul
compartimentului sau specialiştii de prevenire sunt obligaţi să aibă atitudine obiectivă şi neutră faţă de
orice interes politic, economic, religios sau de altă natură;
c) principiul confidenţialităţii - păstrarea de către personalul compartimentului de prevenire a
secretului informaţiilor care nu sunt de interes public şi care sunt obţinute în cursul desfăşurării
activităţii;
d) principiul transparenţei - desfăşurarea activităţii într-o manieră deschisă faţă de public, prin care
accesul liber şi neîngrădit la informaţiile fundamentate ştiinţific, de interes public, să constituie regula,
iar limitarea accesului la informaţii să constituie excepţia, în condiţiile legii;
e) principiul continuităţii şi gradualităţii - asigurarea unor controale periodice ale factorilor de risc şi
aplicarea unor măsuri din ce în ce mai severe în cazul menţinerii riscului peste nivelele acceptabile.
ART. 5
Personalul compartimentului de prevenire din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă urmează anual, pe centre de localităţi, cursuri de specializare şi perfecţionare organizate în
condiţiile legii, cu sprijinul inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

CAP. 2
Planificarea şi organizarea activităţii de prevenire

SECŢIUNEA 1
Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă

ART. 6
(1) Planificarea activităţilor de prevenire se realizează anual, prin Graficul de control şi Graficul de
informare publică, pe baza Programului de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea
situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei şi evidenţei operatorilor economici din subordinea
consiliului local şi a instituţiilor publice din sectorul de competenţă, de către şeful serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă, şi se aprobă de către primar.

11
(2) Graficul de control se întocmeşte într-un exemplar, care se păstrează la şeful serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă, iar câte o xerocopie a acestuia se anexează la carnetele cu
constatările rezultate din controale.
(3) Anterior întocmirii graficului de control, şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
repartizează personalului compartimentului de prevenire localităţile, cartierele, operatorii economici şi
instituţiile publice ce urmează a fi controlate.
(4) Modelul Graficului de control este prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezentul regulament.
(5) Graficul de informare publică se întocmeşte într-un exemplar, care se păstrează la şeful
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi conţine activităţile de informare a populaţiei, salariaţilor
şi elevilor privind pericolele potenţiale la locuinţe şi gospodării, operatorii economici şi instituţiile din
subordinea consiliului local, precum şi modul de comportare în situaţii de urgenţă.
ART. 7
La planificarea activităţilor de prevenire pentru sectorul de competenţă se au în vedere:
a) riscurile identificate din Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, frecvenţa şi perioada de
manifestare;
b) concluziile rezultate în urma activităţilor de prevenire anterioare;
c) organizarea în sectorul de competenţă a unor activităţi tradiţionale, târguri, expoziţii, manifestări
cultural-sportive;
d) concluziile rezultate din evaluarea periodică a situaţiei operative din localitate.
ART. 8
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de prevenire, serviciul voluntar pentru situaţii de
urgenţă achiziţionează, cu respectarea prevederilor legale, reglementări specifice şi materiale
documentare.
ART. 9
(1) La nivelul localităţii, activitatea de prevenire este coordonată de primar.
(2) Organizarea activităţii de prevenire se asigură de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă şi se realizează prin personalul compartimentului de prevenire, al cărui număr este
dimensionat conform reglementărilor tehnice specifice.
ART. 10
Pe timpul îndeplinirii misiunilor, personalul compartimentului de prevenire îşi face cunoscută
calitatea prin legitimaţia de voluntar, emisă în condiţiile legii.

SECŢIUNEA a 2-a
Servicii private pentru situaţii de urgenţă

ART. 11
(1) Planificarea activităţilor de prevenire se întocmeşte anual, prin Graficul de control şi Programul
serviciului de rond, de către şeful serviciului privat pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de către
conducătorul instituţiei publice sau de administratorul operatorului economic.
(2) Graficul de control se întocmeşte într-un exemplar, care se păstrează la şeful serviciului privat
pentru situaţii de urgenţă.
(3) Modelul Graficului de control este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezentul regulament.
(4) Serviciul de rond se desfăşoară pe bază de program întocmit de şeful serviciului privat pentru
situaţii de urgenţă.
(5) Modelul Programului serviciului de rond este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă
din prezentul regulament.
(6) Instruirea preventivă a salariaţilor se execută conform reglementărilor specifice.
ART. 12
La planificarea activităţilor de prevenire pentru sectorul de competenţă se au în vedere:
a) riscurile identificate, frecvenţa şi perioada de manifestare;
b) concluziile rezultate în urma activităţilor de prevenire anterioare;
c) concluziile rezultate din evaluarea periodică a situaţiei operative.
ART. 13
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de prevenire, serviciul privat pentru situaţii de
urgenţă achiziţionează, cu respectarea prevederilor legale, reglementări specifice şi materiale
documentare.
ART. 14
12
(1) La nivelul operatorului economic/instituţiei publice, activitatea de prevenire este coordonată de
către manager, administrator sau conducător.
(2) Organizarea activităţii de prevenire se asigură de către şeful serviciului privat pentru situaţii de
urgenţă şi se realizează prin personalul compartimentului de prevenire sau de personalul angajat al
serviciului.

CAP. 3
Desfăşurarea şi finalizarea activităţii de prevenire

SECŢIUNEA 1
Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă

ART. 15
Activităţile de prevenire în sectorul de competenţă se desfăşoară:
a) de două ori pe an, de regulă primăvara şi toamna, la gospodăriile populaţiei;
b) premergător începerii anului şcolar şi sezonului rece, la unităţile de învăţământ;
c) o dată pe an, la operatorii economici şi instituţiile publice din subordinea consiliului local;
d) anterior şi pe timpul adunărilor sau manifestărilor publice;
e) la solicitarea conducătorilor operatorilor economici din sectorul de competenţă, cu care s-au
încheiat contracte de intervenţie;
f) pentru verificarea petiţiilor cetăţenilor în probleme privind situaţiile de urgenţă, cu scopul de a
face propuneri primarului pentru soluţionarea acestora.
ART. 16
Anterior controlului se studiază:
a) reglementările specifice;
b) documentele de control proprii şi ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, întocmite
anterior;
c) situaţia operativă specifică;
d) alte materiale documentare/informative.
ART. 17
(1) Controalele se finalizează astfel:
a) prin consemnarea neregulilor în carnetele cu constatările rezultate din controale - cele de la
gospodăriile populaţiei;
b) prin notă de control - cele de la instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea
consiliului local, de la unităţile de învăţământ şi de la operatorii economici din sectorul de competenţă,
cu care s-au încheiat contracte de intervenţie.
(2) Constatările rezultate în urma controalelor executate la gospodăriile populaţiei sunt aduse la
cunoştinţă proprietarilor prin consemnarea semnăturii acestora în carnet, iar nota de control
prevăzută la alin. (1) lit. b) se întocmeşte în două exemplare, exemplarul numărul unu fiind înmânat
reprezentantului unităţii controlate.
(3) Modelul Carnetului cu constatările rezultate din control este prezentat în anexa nr. 4, iar cel al
Notei de control, în anexa nr. 5, care fac parte integrantă din prezentul regulament.
(4) După finalizarea activităţii de control, personalul compartimentului de prevenire prezintă şefului
de serviciu carnetele cu constatările rezultate sau notele de control.
(5) Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă înmânează primarului, săptămânal, toate
documentele de control încheiate în săptămâna anterioară, în vederea constatării contravenţiilor şi
aplicării sancţiunilor contravenţionale, conform reglementărilor în vigoare.
ART. 18
Pe baza constatărilor rezultate, şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă întocmeşte,
semestrial, analiza activităţii de prevenire şi a neregulilor constatate, pe care o supune dezbaterii
consiliului local, şi propune măsuri pentru remedierea acestora.

SECŢIUNEA a 2-a
Servicii private

ART. 19
Activităţile de prevenire în sectorul de competenţă se desfăşoară:
a) semestrial - control la secţiile şi instalaţiile care prezintă riscuri;
b) zilnic - serviciu de rond, conform programului;
13
c) la solicitarea şefilor de lucrări, instalaţii sau secţii - supraveghere.
ART. 20
(1) Controlul se execută de către şeful de serviciu şi de personalul compartimentului/specialiştii de
prevenire.
(2) Pe timpul controlului se urmăreşte respectarea prevederilor actelor normative şi ale celorlalte
reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă.
(3) Finalizarea controlului se realizează prin consemnarea neregulilor în Nota de control.
(4) Modelul Notei de control este prezentat în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul
regulament.
(5) Premergător controlului se studiază:
a) reglementările specifice;
b) documentele de control proprii şi ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, întocmite
anterior;
c) situaţia operativă specifică;
d) alte materiale documentare/informative.
ART. 21
(1) Serviciul de rond se execută de către personalul angajat al serviciului privat pentru situaţii de
urgenţă, problemele urmărite şi verificate fiind cele stabilite în program.
(2) Constatările rezultate sunt consemnate în registru.
(3) Modelul Registrului cu constatările din serviciul de rond este prezentat în anexa 7, care face
parte integrantă din prezentul regulament.
ART. 22
(1) Supravegherea se organizează atunci când în sectorul de competenţă se desfăşoară lucrări cu
foc deschis, de reparaţii sau de punere în funcţiune a unor instalaţii.
(2) Supravegherea se execută din dispoziţia şefului serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, care
va stabili personalul şi măsurile necesare în vederea preîntâmpinării apariţiei unor situaţii de urgenţă.
(3) În funcţie de complexitatea operaţiunii, şeful serviciului privat pentru situaţii de urgenţă
stabileşte locul şi durata supravegherii, precum şi personalul şi tehnica de intervenţie necesare
preîntâmpinării apariţiei unor situaţii de urgenţă.
(4) La încheierea activităţii de supraveghere, personalul desemnat să execute supravegherea
comunică şefului serviciului privat pentru situaţii de urgenţă despre finalizarea acesteia.
ART. 23
După finalizarea activităţii preventive, personalul desemnat prezintă şefului serviciului privat pentru
situaţii de urgenţă documentele întocmite, în vederea stabilirii măsurilor pentru remedierea neregulilor
care nu au putut fi soluţionate.

Intocmit

14