Sunteți pe pagina 1din 10

Lucrare de seminar

Noul Testament

I Corinteni capitolul 10, versetul 31

„De aceea, ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava lui Dumnezeu să le
faceţi.”

Nume: CONSTANTINESCU Alexandru-George


Profesor coordonator: Pr. Lect. Dr. VILD Marian
1)Noțiuni preliminare

Versetul “De aceea, ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava lui
Dumnezeu să le faceţi” are un rol foarte important ca repertoriu întărind unitatea creștină.
Toate spre slava lui Dumnezeu trebuiesc săvârșite și amintește că nu exista nimic fără voia
Lui.

2) Novum Testamentum Graece ediția 28: I Corinteni 10

Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε.

3) Textele românești

În ceea ce privește analiza versetului 31 din capitolul 4 al Epistolei catre Corinteni al Sf. Ap.
Pavel, se vor urmări mai multe ediții ale Biiblilor românești:

Biblia – Versiunea Bisericii Ortodoxe Române:


31. De aceea, ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava lui Dumnezeu
să le faceţi.

Biblia – Versiunea Bartolomeu Anania:


31. Aşa că: ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava lui Dumnezeu să
le faceţi.

Biblia – Versiunea Regele Carol II (1939):


31. De aceea ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre mărirea lui
Dumnezeu, să le faceţi.

Biblia – Versiunea de la Blaj (1795):


31. Deci, ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre mărirea lui Dumnezeu să
le faceţi.
Biblia – Versiunea Aurora Salvării (2018):
31. Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul spre gloria lui
Dumnezeu.

După cum se poate observa, nu exista diferențe în ceea ce privește sensul textului din
versetul 31.
4) Context apropiat și depărtat

După tradiție, epistola aparține Sfantului Apostol Pavel. In sprijinul autenticității ei


exista o serie de argumente interne și externe. Astfel, chiar de la începutul Epistolei autorul se
numește cu numele și calitatea sa (1Cor. 1,1). Limba și stilul sunt pauline. De asemenea, în
cuprinsul ei găsim idei care aparțin Sf. Apostol Pavel, precum sunt: mântuirea prin credință,
învierea Domnului Hristos ca model al învierii noastre, unitatea Bisericii, al cărei Cap este
Hristos, iar noi, membre ale trupului Său. Informațiile pe care le cuprinde epistola, referitor la
viața și activitatea Sfântului Apostol Pavel concorda cu cele pe care le avem, în acest sens, în
Faptele Apostolilor.1

5) Exegeză

Cea dintâi armă duhovnicească cu care putem surpa slava deşartă este să urmărim ca
în toate să avem un scop bun, adică să facem orice faptă bună spre slava lui Dumnezeu,
precum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel.2
Nevoia de slavă / har/ energie este una fundamentală pentru om. Cu ea se hrăneşte. Când ne
slăvim pe noi înşine, e ca un soi de autofagie. Când căutăm slava de la oameni, e un soi de
canibalism spiritual. Când, de obicei oarecum inconştient, o cerem de la diavol se cheamă că
ne lăsăm posedaţi. Dar când o primim de la Dumnezeu este îndumnezeire.
Dumnezeu a creat persoane care-i să fie parteneri egali în iubire, care să fie împreună
creatori cu El. Noi îi spunem Stăpân şi ne facem robi ai Săi şi asta ne ajută să ne "aşezăm"
ontologic corect, să ocupăm poziţia care ni se cuvine. Căci din această postură, în mod
paradoxal, noi devenim dumnezei, primind "împărăţia cea gătită pentru noi". Ne facem pe noi
înşine robi ca Dumnezeu să ne facă fii ai Săi. Aceasta e mişcarea duhovnicească: te smereşti
ca să poţi fi înălţat. Pentru că numai Domnul ştie cum să ne înalţe. Toată această smerire,
lepădare a noastră în faţa Domnului, este spre a ne vindeca de ispita căutării în altă parte a
slavei. Imediat ce suntem restauraţi, curăţiţi, îndreptaţi, luminaţi, primim slava ce ne
îndumnezeieşte şi se face, la rându-i, în pântecele nostru (adică în centrul fiinţei noastre),
"izvor de apă vie" din care se adapă şi alţii. De aceea, simpla prezenţă a unui om cu viaţă
sfântă îi marchează şi-i ajută mult să se schimbe pe cei de lângă el.
Părintele Dumitru Stăniloae comentează, în volumul 11 al Filocaliei româneşti: "Nu
numai oamenii îl slăvesc pe Dumnezeu, ci şi Dumnezeu slăveşte pe sfinţii Săi. Propriu-zis,
toată slava vine de la Dumnezeu. Oamenii o recunosc numai. Dar I-o recunosc când înţeleg
mărimea iubitoare a faptelor Lui pentru noi, mărime simţită în noi. Însă atunci ne-am deschis
noi înşine slavei Lui şi aşa I-o cunoaştem. Tot cultul, în special cel ortodox este doxologic,
este o laudă a slavei lui Dumnezeu trăită de noi. Toate rugăciunile le sfârşim cu «Slavă
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh». În aceasta nu e o cunoaştere rece, raţională, analogică a lui
Dumnezeu, ci vibrantă, simţită, trăită. Simţim mărirea tainică, negrăită, infinită a lui
Dumnezeu pătrunsă în noi. Îl trăim ca Persoană iubitoare. Căci nu poţi lăuda o natură
inconştientă de procesele ei involuntare. Îl trăim în prezenţa Lui voită, cu credinţă, cu frică,
cu dragoste."
Domnul nu a primit "slavă de la oameni" (Ioan 5, 41), dar totuşi ceva a primit de la ei:
a primit să fie pălmuit, bătut, scuipat, răstignit... Există un cuvânt, pe care l-am auzit şi eu la
un ierarh al Bisericii noastre, care spune aşa: "Nu faptul că eşti scuipat e o problemă, ci în ce
stare te găseşte acel scuipat. Dacă scuipi peste o figurină de lut, când dai să ştergi scuipatul
vei produce noroi. Dacă scuipatul cade peste un obiect de aur, când îl ştergi, nu faci decât să
dai şi mai multă strălucire acestui metal preţios. Încât problema nu e că eşti scuipat de lume,
ci cum te găseşte scuipatul: de lut sau de aur?"3
Ieșire 14:4 Iar Eu voi învârtoşa inima lui Faraon şi va alerga după ei. Şi-Mi voi arăta slava
Mea asupra lui Faraon şi asupra a toată oştirea lui; şi vor cunoaşte toţi Egiptenii că Eu sunt
Domnul!" Şi au făcut aşa.
Slava Mea se vede aici ca atotputernicie a lui Dumnezeu, împotriva căruia nici cel mai
puternic împărat din lumea aceasta nu-i poate sta împotrivă. Din acest verset se înțelege ușor
că puterea lui Dumnezeu se întinde nu numai asupra celor materiale ci și asupra celor
sufletești, putere având El să învortoșeze (întunece) sufletul lui Faraon.
Ieșire 16:7 Şi dimineaţă veţi vedea slava Domnului, că El a auzit cârtirea voastră împotriva
lui Dumnezeu; iar noi ce suntem de cârtiţi împotriva noastră?"
Iudeii ajunși în deșert cârtesc pentru că nu au ce mânca, și zic că mai bine ar fi rămas în Egipt
să moară chinuiți de Faraon, măcăr acolo aveau carne și pâine din destul. Domnul le spune că
le va ploua pâine din cer și carne, și se vor sătura toți. Aici slava Domnului este puterea de a
face minuni, de a trece peste legile Creației. Dumnezeu are putere să facă orice, oricum,
oricând, oriunde.
Ieșire 16:10 Iar când vorbea Aaron către toată adunarea fiilor lui Israel, au căutat ei spre
pustie şi iată slava Domnului s-a arătat în nor.
Slava Domnului se arată aici ca lumină, ca strălucire, Dumnezeu fiind cunoscut astfel ca unic
Creator și Proniator (purtător de grijă) al întregului Univers.
Ieșire 19:21 Atunci a zis Domnul către Moise: "Pogoară-te şi opreşte poporul, ca să nu
năvălească spre Domnul, să vadă slava Lui, că vor cădea mulţi dintre ei.
Același înțeles îl are și aici cuvântul slavă, doar că de data aceasta se adaugă o atenționare ca
oamenii cei păcătoși să nu se apropie de Domnul, care se arătase lui Moise pe Muntele Sinai,
fiindcă nu vor suporta lumina și focul și vor muri. E de observat că se precizează „mulți” vor
cădea, arătând că unii vor reuși să vadă slava Lui Dumnezeu și să nu moară... probabil cei cu
viață sfântă, cei care au pe Duhul lui Dumnezeu în ei.
Ieșire 24:16-17 Slava Domnului s-a pogorât pe Muntele Sinai şi l-a acoperit norul şase zile,
iar în ziua a şaptea a strigat Domnul pe Moise din mijlocul norului. Chipul slavei Domnului
de pe vârful muntelui era în ochii fiilor lui Israel, ca un foc mistuitor.
Slava Domnului era în ochii poporului evreu, care privea de la distanță, ca un foc mistuitor...
în realitatea slava lui Dumnezeu e una nematerială, e o energie ce izvorăște din Sfânta
Treime, e lumină din lumină necreată.
Ieșire 29:43-44 Acolo Mă voi pogorî Eu Însumi la fiii lui Israel şi se va sfinţi locul acesta de
slava Mea. Voi sfinţi cortul adunării şi jertfelnicul; pe Aaron şi pe fiii lui de asemenea îi voi
sfinţi, ca să-Mi fie preoţi.
Slava lui Dumnezeu este descrisă aici ca putere sfințitoare care hirotonește preoții și
târnosește cortul adunării (sfințește locașul de cult). La fel ca în Vechiul Testament, și în
Biserica lui Hristos slava lui Dumnezeu se revarsă oamenilor prin Sfintele Taine vindecându-
i. Slava lui Dumnezeu devine astfel energie sfințitoare și vindecătoare pentru omul căzut, care
a pierdut slava (Harul dumneziesc) primită de Adam la începutul lumii.
Ieșire 33:18-19 Şi Moise a zis: "Arată-mi slava Ta!" Zis-a Domnul către Moise: "Eu voi trece
pe dinaintea ta toată slava Mea, voi rosti numele lui Iahve înaintea ta şi pe cel ce va fi de
miluit îl voi milui şi cine va fi vrednic de îndurare, de acela Mă voi îndura".
Slava Domnului este aici un semn distinctiv al dumnezeirii. Moise îi cere Domnului să i se
descopere lui Dumnezeu pe cât îi este posibil lui ca om să vadă.
Levitic 9:6 Atunci a zis Moise către obşte: "Iată ce a poruncit Domnul să faceţi, ca să vi se
arate slava Domnului!"
Levitic 9:23 Apoi au intrat Moise şi Aaron în cortul adunării şi când au ieşit au binecuvântat
tot poporul; atunci s-a arătat slava Domnului la tot poporul.
Aici slava lui Dumnezeu se arată întregului popor Israel, după ce Aaron aduce jertfă lui
Dumnezeu pentru păcatele tuturor. Slava Domnului este o urmare firească în sufletul celui ce
leapădă păcatul. La fel și Hristos, după ce S-a adus pe Sine jertfă pe Cruce, a arătat tuturor
Slava Învierii Lui, Slava pe care o are El din sânul Sfintei Treimi. Slava Domnului este
lumina și harul dumnezeiesc care umple sufletul păcătosului ce se pocăiește, își mărturisește
păcatele, și gustă din Trupul și Sângele Domnului.
Numeri 14: 20-21 Zis-a Domnul către Moise: "Voi ierta, după cuvântul tău, dar viu sunt Eu şi
viu e numele Meu şi de slava Domnului e plin tot pământul:
Toată creația mărturisește pe Dumnezeu, de la cea mai neînsemnată ființă, până la cele mai
întinse galaxii. Frumusețea, măiestria și înțelepciunea creației vădesc (descoperă) slava unui
Creator. Slava este aici puterea creatoare infinită al lui Dumnezeu.
Numeri 14: 22-23 Toţi bărbaţii câţi au văzut slava Mea şi minunile pe care le-am făcut în
pământul Egiptului şi în pustie, şi M-au ispitit până acum de zeci de ori şi n-au ascultat glasul
Meu, Nu vor vedea pământul pe care Eu cu jurământ l-am făgăduit părinţilor lor; ci numai
copiilor lor, care sunt aici cu Mine, care nu ştiu ce este binele şi ce este răul şi tuturor
nevârstnicilor, care nu judecă, acelora le voi da pământul, iar toţi cei ce M-au amărât nu-l vor
vedea;
Aici Domnul atenționează că toți bărbații lui Israel care I-au văzut slava pe Muntele Sinai,
deasupra cortului mărturii, sau în alte ocazii, și n-au sporit în credință, ci au continuat să-L
ispitească, nu vor intra în pământul făgăduinței, adică în Canaan. Făcând o analogie cu tot
viața noastră: toți cei care au simțit puternic intervenția lui Dumnezeu în viața lor sau in
sufletele lor, dar sunt în continuare căldicei sau în necredință, toți aceștia nu vor intra în
împărăția lui Dumnezeu. Slava Domnului este aici o temelie pe care noi toți trebuie să ne
construim credința. Mântuitorul spune la un moment dat că de nu vom vedea minuni și semne
nu vom crede în Dumnezeu. Acele minuni și semne sunt tot parte din Slava lui Dumnezeu.
Numeri 20:6 Atunci s-au dus Moise şi Aaron din faţa poporului la uşa cortului adunării şi au
căzut cu feţele la pământ şi s-a arătat slava Domnului peste ei.
Dacă veți urmări cu atenție această scenă din cartea Numerilor, veți vedea că aici Dumnezeu
își arată slava pentru a-i proteja pe Moise și Aaron de cei din poporul lui Israel care cârteau
împotriva Domnului. Domnul tocmai îi pedepsise cu moarte pe Core și părtașii lui pentru că
au adus tămâiere înaintea Lui, neavând acest drept, ci doar cei din neamului lui Aaron.
Supărați, cei care au văzut moartea lor au venit la Moise și Aaron să-i acuze că doar din vina
lor a venit pedeapsa. Dumnezeu îi pedepsește și pe aceștia cu moarte.
Slava lui Dumnezeu se arată aici ca împlinitoare a dreptății pe pământ și ca stârpitoare a celor
care fac rău. Spune psalmistul David: „Drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei
judeca Tu!” (Psalmul 50). Slava lui Dumnezeu este în acest caz împlinitoarea dreptății prin
judecată.
Deuteronom 33:26-27 Nimeni, o Israele, nu este ca Dumnezeu, Care să meargă pe ceruri întru
ajutorul tău şi pe nori întru slava Sa. Dumnezeu este liman din vremi străvechi; căci cu braţul
Lui cel veşnic El te sprijină şi din faţa ta gonind vrăjmaşii, zice: "Stârpeşte-i!"
Slava lui Dumnezeu este aici haina protectoare a poporului lui Israel. Cei care ascultă de
glasul lui Dumnezeu vor fi mereu sub slava Lui ocrotitoare și nu se vor teme de nimic.
1Sa_4:22-23 Şi au pus copilului numele: Icabod, zicând: "S-a dus slava din Israel, din pricina
pierderii chivotului Domnului şi a morţii socrului şi a bărbatului ei. Şi a zis ea: "S-a dus slava
din Israel, căci s-a luat chivotul Domnului!
Ce este Israel fără Dumnezeu? Cine este în fața lui Israel fără numele Domnului Dumnezeu?
Când s-a luat chivotul din mijlocul poporului, s-a pierdut și slava. Aici slava lui Israel este
defapt slava cu care Dumnezeu ocrotea și binecuvânta tot poporul. Ce este un popor creștin
fără Biserica lui Hristos? Deșertăciune...
1Regi 8:11 Şi n-au putut preoţii să stea la slujbă, din pricina norului, căci slava Domnului
umpluse templul Domnului.
Slava lui Dumnezeu este aici bogăția de sfințenie ce sălășluiește în Casa Lui. Pentru noi
creștinii, slava lui Dumnezeu o simțim din belșug în bisericile noastre, mai ales la Sfânta
Liturghie.
1 Paralipomena 16:35 Ziceţi: Izbăveşte-ne pe noi, Dumnezeule, Izbăvitorul nostru! Adună-ne
şi ne izbăveşte de prin popoare, ca să slăvim sfânt numele Tău şi să ne lăudăm cu slava Ta!
Parafrazat versetul de mai sus ar fi cam așa:„De ne vei izbăvi de celelalte popoare care ne
împresoară te vom slăvi Dumnezeule! Și ne vom lăuda cu ajutorul primit de la tine!” În acest
verset slava lui Dumnezeu esteu ajutorul oferit de El poporului lui Israel. Slava Domnului
este aici izbăvirea de vrăjmași.
1 Paralipomena 29:10-13 Atunci a slăvit David pe Domnul înaintea a toată adunarea şi a zis:
"Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tatăl nostru, din veac şi până în veac. A
Ta este, Doamne, măreţia şi puterea şi slava şi biruinţa şi strălucirea; toate câte sunt în cer şi
pe pământ sunt ale Tale; a Ta este, Doamne, împărăţia şi Tu eşti mai presus de toate, ca unul
ce împărăţeşti peste toate. Bogăţia şi slava sunt de la faţa Ta şi Tu domneşti peste toate; în
mâna Ta este tăria şi puterea şi în puterea Ta stă să măreşti şi să întăreşti toate. Şi acum dar,
Dumnezeul nostru, Te slăvim pe Tine şi lăudăm preaslăvit numele Tău.
Bucuros că a reușit să adune din popor materiale prețioase, aur și argint din popor, pentru
construirea unui templu Dumnezeului Celui Preînalt, David îl lauda pe Domnul. Slava adusă
de David este defapt o mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru că a dat poporului această
râvnă. Acest imn de laudă este o conștientizare a faptului că tot binele vine de la Dumnezeu,
El fiind Vistierul bunătăților și Dătătorul de Viață. Slăvind-ul pe Dumnezeu, David de fapt îi
mulțumește și recunoaște că fără El n-ar fi putut face nimic.
Estera 4, 17 (...) Dar eu am făcut aceasta ca să nu dau slavă oamenilor mai presus de slava lui
Dumnezeu şi nu m-am închinat nimănui, decât numai Ţie, Domnului meu şi nici nu voi face
aceasta din mândrie. (...)
A da slavă oamenilor mai mult decât lui Dumnezeu înseamnă de fapt a crede în mod greșit că
oamenii fac totul prin puterea lor, fără ajutor de la Dumnezeu. A da slava oamenilor înseamnă
în ultimă instanță a te mândri că poți reuși și fără Dumnezeu, apelând la prieteni, cunoștințe și
bani. Pe când a da slava lui Dumnezeu înseamnă de fapt o conștientizare reală că fără
Dumnezeu nu poți nici respira, vedea, păși sau face alte lucruri mici sau mărețe.
Psalmul 3:2-4 Mulţi zic sufletului meu: "Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui! " Iar Tu,
Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către
Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui.
Slava lui Dumnezeu este atotputernicia lui Dumnezeu care te scoate și din situațiile
imposibile.
Psalmul 8:1-2 (Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor, pentru ghitith.) Doamne,
Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Că s-a înălţat slava Ta,
mai presus de ceruri. Din gura pruncilor şi a celor ce sug ai săvârşit laudă, pentru vrăjmaşii
Tăi, ca să amuţeşti pe vrăjmaş şi pe răzbunător.
Dacă unii nu vor să recunoască minunăția creației lui Dumnezeu nu e nicio problemă,
întreaga creație „strigă” cât de minuant este tot pământul... chiar și cei care nu pot vorbi aduc
laudă lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu din întreaga Creație este o evidență ce nu poate fi
trecută sub tăcere, descoperindu-L mereu pe Dumnezeu ca Unic Creator.
Psalmul 17:15 Iar eu întru dreptate mă voi arăta feţei Tale, sătura-mă-voi când se va arăta
slava Ta.
Doar slava lui Dumnezeu poate astâmpăra setea aceasta de veșnicie din sufletul omului.
Psalmul 21:5 Mare este slava lui întru mântuirea Ta, slavă şi mare cuviinţă vei pune peste el.
Slava omului în afara mântuirii lui Dumnezeu, este nimic. Slava (puterea, bogăția,
inteligența) omului care nu-i aduc beneficii în veșnicie nu înseamnă nimic. Pe când slava
omului întru mântuirea lui Dumnezeu înseamnă de fapt totul.
Psalmul 62:7 În Dumnezeu este mântuirea mea şi slava mea; Dumnezeu este ajutorul meu şi
nădejdea mea este în Dumnezeu.
Psalmistul David spune iarăși același lucru, dar în alt mod. Slava mea e de fapt slava lui
Dumnezeu.
Psalmul 96:3-7 Vestiţi între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui; Că mare
este Domnul şi lăudat foarte, înfricoşător este; mai presus decât toţi dumnezeii. Că toţi
dumnezeii neamurilor sunt idoli; iar Domnul cerurile a făcut. Laudă şi frumuseţe este înaintea
Lui, sfinţenie şi măreţie în locaşul cel sfânt al Lui. Aduceţi Domnului, seminţiile popoarelor,
aduceţi Domnului slavă şi cinste; aduceţi Domnului slavă numelui Lui.
A vesti între neamuri slava lui Dumnezeu înseamnă aici a vesti și altor popoare cât minuni a
făcut Dumnezeu cu poporul lui Israel, și cât bine le-a făcut Domnul. Este ca și cum ai vesti
tuturor că s-a descoperit medicamentul pentru boala ce pe mulți i-a răpus. Slava lui
Dumnezeu este defapt lucrarea de mântuire a Lui către tot pământul. A vesti slava lui
Dumnezeu înseamnă a vesti puterea Lui vindecătoare și sfințitoare, tuturor celor care vor să
creadă.
Psalmul 102:14-15 Că au iubit robii Tăi pietrele lui şi de ţărâna lui le va fi milă şi se vor teme
neamurile de numele Domnului şi toţi împăraţii pământului de slava Ta.
Lucrarea de mântuire a Lui Dumnezeu asupra lumii impune teamă și respect tuturor față de
Domnul.
Psalmul 104:31 Fie slava Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale.
Slava Domnului este în acest psalm belșugul de bunătate cu care Dumnezeu umple creația dar
nu numai... ci și împărăția cerurilor. Slava Domnului va fi în veac! Slava Domnului este de
fapt lucrarea Harului lui Dumnezeu în inimile oamenilor, atât aici, cât și în viața de dincolo.
Aceași slavă lucrează atât acum și aici, cât și în vecii vecilor
Psalmul 106:20-21 Şi au schimbat slava Lui întru asemănare de viţel, care mănâncă iarbă. Au
uitat pe Dumnezeu, Care i-a izbăvit pe ei, Care a făcut lucruri mari în Egipt...
Închinătorii la idoli dau slava lui Dumnezeu pe lucrarea diavolului. Dacă în viața primilor
slava lui Dumnezeu lucrează în mod real ținându-i pe calea ce dreaptă, în cazul celorlalți
diavolul îi batjocorește deviindu-i mult de la Calea cea dreaptă.
Isaia 33:20-22 Priveşte Sionul, cetatea sărbătorilor noastre; ochii tăi să vadă Ierusalimul, loc
de linişte, cort bine înfipt, ai cărui ţăruşi nu se pot scoate, ale cărui frânghii nu se pot desface.
Domnul este pentru noi aici în toată slava Sa; El ţine loc pentru noi de fluvii, de largi
canaluri, pe care nici o barcă cu vâsle nu trece, pe care nici o corabie mare nu merge. Domnul
este Judecătorul nostru, Domnul este Căpetenia noastră, Domnul este Împăratul nostru, El ne
va izbăvi!
Slava lui Dumnezeu este lucrătoare, este vizibilă în mod real. Slava Domnului se vede cel
mai bine prin roadele ei.
Isaia 42:8 Eu sunt Domnul şi acesta este numele Meu. Nu voi da nimănui slava Mea şi nici
chipurilor cioplite cinstirea Mea".
Chiar dacă unii oameni își fac dumnezei din tot felul de idoli, Domnul nu-și va da slava Sa
decât celor ce i se închină în Duh și Adevăr. Spre deosebire de idoli, icoanele poarta slava și
cinstea chipului lui Dumnezeu și toți cei care se închină celor pictați pe ele, se închină
Domnului Dumnezeu.
Matei 6:13 Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi
puterea şi slava în veci. Amin!
Mântuitorul Hristos spune la sfârșitul rugăciunii „Tatăl nostru” că slava lui Dumnezeu este
aceeași ieri, azi și în veci.
Marcu 8:38 Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta
desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu
sfinţii îngeri.
Aici slava lui Dumnezeu arată împărăția ce se va instaura după cea de-a doua venire a lui
Hristos.
Marcu 10:37 Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta, şi altul de-a stânga Ta,
întru slava Ta.
Aici se vorbește despre slava din sânul Sfintei Treimi.
Luca 2:9 Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul
lor, şi ei s-au înfricoşat cu frică mare.
Slava lui Dumnezeu ca putere ce însoțește pe îngerul Domnului, dându-i autoritate. Putem
înțelege de aici cum slava lui Dumnezeu însoțește mereu oamenii cu viață sfântă.
Luca 9:32 Iar Petru şi cei ce erau cu el erau îngreuiaţi de somn; şi deşteptându-se, au văzut
slava Lui şi pe cei doi bărbaţi stând cu El.
Slava Lui este aici dumnezeirea lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Descoperirea slavei Sale
pe Muntele Tabor are ca scop întărirea credinței apostolilor și a tuturor creștinilor că El este
Om dar și Dumnezeu adevărat.
Ioan 1:14 Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a
Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.
Iisus Hristos întrupându-se a arătat tuturor slava lui Dumnezeu, așa cum n-a descoperit-o
nimeni până acum. În Iisus Hristos Dumnezeu se dezvăluie plenar întregii lumi.
Ioan 2:11 Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi
ucenicii Săi au crezut în El.
Puterea de a face minuni a lui Hristos descoperă slava lui Dumnezeu peste lume, adică
lucrarea Lui de mântuire.
Ioan 7:18 Cel care vorbeşte de la sine îşi caută slava sa; iar cel care caută slava celui ce l-a
trimis pe el, acela este adevărat şi nedreptate nu este în el.
Slava lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este slava Tatălui, și bineînțeles și a Duhului Sfânt.
Lucrarea de mântuire a lui Hristos e în același timp împreună lucrare cu Tatăl și cu Duhul.
Ioan 11:4 Iar Iisus, auzind, a zis: Această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui
Dumnezeu, ca, prin ea, Fiul lui Dumnezeu să Se slăvească.
Slava lui Dumnezeu strălucește și mai puternic atunci când oamenii cred în Dumnezeu, se
pocăiesc, lasă păcatul, își cer iertare, și colaborează cu harul lui Dumnezeu, Slava Domnului
este și mai mare când e mărturisită de oameni prin viața lor.
Ioan 11:40 Iisus i-a zis: Nu ţi-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?
Hristos Domnul îi spune Martei să creadă și să nu se îndoiască de nimic pentru că Dumnezeu
poate învia și morții. Credința libera și necondiționată în Dumnezeu ne dă acces la o lume în
care putem vedea cât de tainic lucrează Dumnezeu în viața tuturor. Slava lui Dumnezeu
arătată oamenilor este o răsplată pentru credința în Dumnezeu.
Ioan 12:41 Acestea a zis Isaia, când a văzut slava Lui şi a grăit despre El.
Împărtășirea de slava lui Dumnezeu este de fapt o descoperire a lui Dumenzeu în sufletul tău.
Celui căruia i se descoperă Dumnezeu va mărturisi între oameni frumusețea slavei.
Ioan 17:22-23 Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una
suntem:
Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru unime, şi să cunoască lumea că Tu
M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine.
Slava unirii dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt o dă Hristos și creștinilor ca să fie și ei uniți așa
cum Sfânta Treime este unită. Dar pentru că e acceași slavă (energie necreată), creștinii se
unesc cu Sfânta Treime.
Faptele Apostolilor 7:55 Iar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer, a văzut slava lui
Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu.
Mucenicii care și-au dat viața pentru Hristos au văzut ca răsplată slava lui Dumnezeu.
Romani 3:7 Căci dacă adevărul lui Dumnezeu, prin minciuna mea, a prisosit spre slava Lui,
pentru ce dar mai sunt şi eu judecat ca păcătos?
Și prin rău se vădește binele. Cu cât crește mai puternic răul cu atât se vădește mai clar binele
în lume. Oricum ar fi, Dumnezeu se slăvește în ambele cazuri, trebuie doar să vrem și să
credem, și ne vom mântui.
Romani 3:23 Fiindcă toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu;
Păcatul îl departează pe om de Dumnezeu. Cine păcătuiește se lipsește de slava lui Dumnezeu
asemenea omului care depărtându-se de sursa de lumină trăiește din ce în ce mai mult
întuneric. Adam este primul care căzând a fost lipsit parțial de slava lui Dumnezeu.
1 Corinteni 10:31 De aceea, ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava
lui Dumnezeu să le faceţi.
Noi creștinii suntem lumina lumii. Fiecare faptă bună e o mărturisire de credință în
Dumnezeu și „demascare” a unei virtuți sufletești. Orice facem trebuie să fie spre mântuirea
noastră și a oamenilor din jur. Slava lui Dumnezeu este lucrarea de mântuire și iubirea lui
Dumnezeu față de toți.
După o asemenea bogăție de răspunsuri pe care Duhul Sfânt ne-o dă prin Sfânta Scriptură,
înțelegem ușor că Slava lui Dumnezeu este o denumire generica pentru toată lucrarea pe care
Dumnezeu o săvârșește asupra oamenilor, de la începutul lumii și până la sfârșit.
Slava lui Dumnezeu este lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu cu lumea întreagă dar și cu
fiecare om în parte. Slava lui Dumnezeu este iubirea lui Dumnezeu arătată în multe feluri,
culminând cu întruparea Sa în Iisus Hristos. Slava lui Dumnezeu este puterea sfințitoare și
vindecătoare ce se revarsă prin Sfintele Taine creștinilor din lumea întreagă.
Slava lui Dumnezeu este medicament împotriva păcatului! Slava lui Dumnezeu este de fapt
Revelația supranaturală a lui Dumnezeu în lume.
Slava lui Dumnezeu este Harul dumnezeiesc care se revarsă peste întreaga creația dar și în
sufletele oamenilor.
De ce în toate slujbele Bisericii îl slăvim pe Dumnezeu și-i aducem laude? Pentru ca tot noi
să ne înțelepțim și să ne cunoaștem mai bine Cui ne închinăm. Aducând slavă lui Dumnezeu
propovăduim (facem cunoscut în gura mare) defapt medicamentul mântuirii pentru întreaga
lume!
Iar la sfârșit mi-amintesc de cântarea de la Denia celor 12 Evanghelii, când după fiecare citire
din Evanghelie se spune:
„Slavă îndelung răbdării Tale, Doamne!”
Slăvindu-L pe Dumnezeu slăvim iubirea Lui concretă față de noi... pentru că să afle și alții de
ea, dar și pentru ca noi să nu uităm și să ne rătăcim în credință.
Bibliografie

1. Epistola I catre Corinteni. https://www.crestinortodox.ro/religie/epistola-i-catre-corinteni-


69321.html. Accessed April 18, 2018.
2. Părintele Cleopa Ilie. Toate să le facem spre slava lui Dumnezeu! | Doxologia.
https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/toate-sa-le-facem-spre-slava-lui-dumnezeu.
Accessed April 18, 2018.
3. Slava lui Dumnezeu şi slava deşartă | Doxologia. https://doxologia.ro/puncte-de-vedere/slava-
lui-dumnezeu-slava-desarta. Accessed April 18, 2018.