Sunteți pe pagina 1din 2

Concursul Național de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu”

Ediția a XI-a, Iași, 12-15 mai 2016


Clasa a VIII-a
Subiectul I ________ (70 de puncte)

Citeşte cu atenţie textele următoare, pentru a răspunde cerinţelor formulate în continuare:

A. Lectura textului literar (40 de puncte):


Mă uit în apă,
Mă uit pe mine în apă.

Stau pe un mal țesut din ierburi


Și mă uit în apă,
Chipul meu mereu curgător îl contemplu,
Străin,
Încrețit de furtuni,
Schimonosit de unde și vânt,
Îmbătrânit de trecerea
Fără întoarcere a undei.

Stau pe un mal
Țesut din ierburi vrăjite,
Buruieni fermecate și flori
Care își trag tinerețea uitucă din râu
Și nu mi-e destul că exist
Vreau să mă văd
Și mă las răsfrântă
De pagina strâmbă
A undei.
(Ana Blandiana, În apă)

1. Transcrie un vers care conține două mărci ale subiectivității poetice. (5 puncte)
2. Explică, în 3-5 rânduri, o metaforă din textul citat. (5 puncte)
3. Prezintă, în 5-6 rânduri, două particularități ale organizării prozodice a textului. (5 puncte)
4. Comentează, în 5-6 rânduri, sugestiile spațiale și temporale asociate imaginilor poetice din strofa a doua.
(5 puncte)
5. Redactează o compunere de cel puţin 25 de rânduri, în care să-ți exprimi opinia despre mesajul poeziei
citate, pornind de la titlul acesteia. (20 de puncte, din care 15 p. pentru conținut și 5 p. pentru redactare)

B. Lectura textului nonliterar (30 de puncte):

Nu trebuie decât să mergi la malul mării și să te lași lovit de un val, pentru a înțelege că valurile, sau
undele, sunt purtătoare de energie. Și fac acest lucru în modalități surprinzător de diferite. Unele unde - ale
apei sau ale sunetului - mișcă fizic particulele de apă sau de aer prin care trec. Aceste unde sunt de două
tipuri. Undele sonore sunt „longitudinale”- creează vibrații care mișcă aerul paralel cu direcția în care se
mișcă unda. Undele „transversale”, cum sunt cele electromagnetice, oscilează într-o direcție perpendiculară
față de direcția de propagare.
(după Teorii științifice în 30 de secunde, coord. Paul Parsons)
1. Transcrie din text un cuvânt compus și un cuvânt derivat. (5 puncte)
2. Precizează valoarea morfologică și funcția sintactică pentru cuvintele subliniate: pentru a înțelege,
purtătoare, unele, două, cum. (5 puncte)
3. Scrie câte un enunț prin care să evidențiezi caracterul polisemantic al verbului a trece, respectiv omonimia
substantivului tip, din textul dat. (5 puncte)
4. Explică rolul utilizării liniei de pauză în textul dat. (5 puncte)
Clasa a VIII-a 1
5. Transcrie, din fraza următoare, două propoziții subordonate diferite, precizând felul acestora: Nu trebuie
decât să mergi la malul mării și să te lași lovit de un val, pentru a înțelege că valurile, sau undele, sunt
purtătoare de energie. (5 puncte)
6. Prezintă două argumente privind apartenența fragmentului citat la un text nonliterar. (5 puncte)

Subiectul al II-lea ______(20 de puncte)


Priveşte cu atenţie imaginea de mai jos, apoi rezolvă sarcinile de lucru formulate în continuare:

Claude Monet, Barca-atelier

1. Explică, într-un text de 10-15 rânduri, geometria tabloului Barca-atelier, valorificând cel puțin două
elementele de structură specifice picturii (de exemplu: planuri, perspectivă, centrare, simetrie, umbră,
efectul spaţial al culorilor etc.). (5 puncte)

2. Redactează, sub forma unei scrisori imaginare adresate pictorului Claude Monet, o compunere de cel puţin
25 de rânduri, în care să vorbești despre regăsirea de sine a omului în/prin creație, valorificând sugestiile
imaginii şi ale textului literar de la Subiectul I.A. Atenție! Scrisoarea o vei semna cu numele Andrei/Andreea
Ionescu. Data și locul redactării: Iași, 13 mai 2016.
Pentru obţinerea punctajului acordat, vei avea în vedere:
- respectarea convențiilor specifice unei scrisori;
- adecvarea compunerii la cerinţă, prin valorificarea creativă a relației dintre text și imagine;
- îmbinarea monologului cu descrierea;
- viziunea originală asupra temei propuse;
- respectarea normelor de redactare şi de exprimare scrisă. (15 puncte)
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. Timp de lucru: 3
ore.
Clasa a VIII-a 2