Sunteți pe pagina 1din 4

CHESTIONAR DE CONTROL INTERN

Misiunea de audit: Audit de regularitate pentru evaluarea şi


îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului de conducere bazat pe
gestiunea riscului, controlului şi a proceselor de administrare
Perioada auditată: 01.01.2010 - 31.12.2010
Întocmit:D.P.

ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.


1. Bugetul entităţii publice
a) În perioada auditată aţi efectuat propuneri de proiect de
buget pentru instituţia dvs.?
b) Dacă da, aceste propuneri au la bază fundamentări
detaliate?
2. Organigrama şi statul de funcţii
a) Aveţi organigrama Instituţiei publice A pe perioada
auditată?
b) Aveţi un stat de funcţii, formalizat, pe perioada auditată?
c) Daca da, vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar din
organigramă şi statul de funcţii.
3. Verificări efectuate de organele de specialitate
a) În perioada auditată, activitatea Instituţiei publice A a fost
verificată de către Curtea de Conturi?
b) Dacă da, vă solicităm câte un exemplar din actul de
control al acestora (încheierea/descărcarea de gestiune).
4. Întocmirea situaţiilor financiare
a) Aţi întocmit note explicative anexe la situaţiile financiare
anuale, care să furnizeze informaţiile necesare utilizatorilor?
b) Dacă da, vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar din
acestea.
5. Fişa postului
a) Aeţi fişa postului, formalizată, pe perioada auditată
pentru:
- manager economic
- consilier/expert/referent (contabil)
- referent (administrator)
- casier (dacă este cazul)
b) Vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar de pe fişele
posturilor salariaţilor menţionaţi la pct.5 a)
6. Categorii de personal
a) Pe perioada auditată aveţi fluctuaţii de personal (detaşări,
delegări, transferuri, pensionări, etc… ) ?
7. Ordine de numire
a) Aveţi un ordin de numire pentru persoana împuternicită cu
acordarea vizei de control financiar preventiv propriu pe
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.
perioada auditată?
b) Dacă da, vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar de pe
acest ordin.
c) Aveţi un ordin de numire pentru persoana care exercită
activitatea de casier pe perioada auditată?
d) Dacă da, vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar de pe
acest ordin.
e) Aveţi un ordin de numire pentru persoanele cu atribuţii de
gestiune pe perioada auditată ?
f) Dacă da, vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar de pe
acest ordin.
g) Pe perioada auditată aţi încheiat contracte de garanţii
materiale cu salariaţii cu atribuţii de gestiune?
h) Dacă da, vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar de pe
aceste contracte.
i) Aveţi un ordin de numire al comisiei de recepţie pe
perioada auditată?
j) Dacă da, vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar de pe
acest ordin.
k) Aveţi ordine de numire ale comisiilor de inventariere pe
perioada auditată ?
l) Aacă da, vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar de pe
aceste ordine.
m) Dispuneţi de un act administrativ privind desemnarea
persoanei şi a înlocuitorilor acesteia cu atribuţii pe linia
organizării şi conducerii angajamentelor bugetare şi legale,
pe perioada auditată?
n) Dacă da, vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar de pe
acest act (ordin).
8. Utilizarea sistemelor informatice de prelucrare a
datelor
a) În perioada auditată, contabilitatea a fost condusă manual
sau informatic?
9. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, declasarea
ori casarea bunurilor materiale
a) În perioada auditată aţi scos din funcţiune mijloace fixe?
b) Dacă da, vă rugăm să ne furnizaţi ordinul privind
scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi procesele
verbale privind modul de valorificare a acestor bunuri.
c) În perioada auditată aţi avut declasări ori casări de bunuri
materiale, altele decât mijloacele fixe?
d) Dacă da, vă rugăm să ne furnizaţi procesele verbale
întocmite .
10. Inventarierea patrimoniul unităţii
a) La finalul inventarierii, în perioada auditată, aţi procedat la
întocmirea unui proces verbal, respectiv la înscrierea
rezultatelor inventarierii în registrul inventar?
b) Dacă da, vă rugăm să ne furnizaţi xerocopii după
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.
acestea.
c) La reevaluarea activelor fixe corporale s-a determinat
valoarea justă a acestora, ţinându-se cont de inflaţie,
utilitatea bunului şi starea acestuia?
11. Circulaţia documentelor
a) Aveţi un grafic de circulaţie al documentelor justificative şi
contabile pe perioada auditată?
b) Dacă da, vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar .
12. Fişe fiscale
a) În perioada auditată, aţi depus fişe fiscale, în termen, la
organele abilitate?
b) Dacă da, vă rugăm să ne furnizaţi câte un exemplar după
adresa de înaintare a acestora la organele fiscale.
13. Pregătirea profesională
a) Aveţi un plan în ceea ce priveşte pregătirea profesionala
a personalului?
b) Ţineţi o evidenţă cu pregătirea profesională pe categorii
de personal?
c) Dacă da, vă rugăm să întocmiţi un tabel nominal pe
categorii de personal, care să cuprindă şi perioadele şi locul
desfăşurării pregătirilor profesionale, pentru perioada
auditată pe care să ni-l furnizaţi în momentul declanşării
misiunii de audit.
14. Achiziţiile publice
a) Pe perioada auditată aţi întocmit planuri de achiziţii
publice ?
b) Planurile de achiziţii publice sunt scrise şi formalizate ?
c) Dacă da, vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar din
planurile de achiziţii publice pentru perioada care face
obiectul misiunii de audit .
d) În perioada auditată aţi raportat anual la ANRMAP,
contractele atribuite în anul anterior?
e) Dacă da, vă rog să-mi furnizaţi un exemplar din aceste
raportări.
15. Proceduri
a) Aveţi întocmite proceduri pentru activităţile ce privesc
angajarea, lichidarea, ordonanţarea, plata şi înregistrarea
operaţiunilor în conformitate cu prevederile legale şi în
concordanţă cu prevederile legii bugetare; evidenţa
contabilă şi controlul financiar preventiv?
b) Aveţi întocmite proceduri pentru activităţile ce privesc
gestiunea resurselor umane, stabilirea drepturilor salariale
cuvenite personalului, plata sumelor prevăzute în titlurile
executorii, având ca obiect acordarea unor drepturi de
natură salarială?
c) Aveţi întocmite proceduri pentru activităţile ce privesc
achiziţiile publice, încheierea contractelor de furnizare,
servicii şi lucrări?
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.
Dacă mai aveţi ceva de adăugat referitor la cele de mai sus
sau alte documente pe care le consideraţi a veni în ajutorul
întrebărilor puse, vă rog să le furnizaţi .

Auditor intern, Manager economic,


D.P. A.B.

Problemă:
Pentru o mai bună înţelegere a ceea ce înseamnă un chestionar de control intern
recomand fiecăruia dintre dvs. să vă imaginaţi că urmează să realizaţi o misiune de
audit intern la o entitate publică şi să creaţi propriul chestionar.

ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.

MINISTERUL X
SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN
Nr.777/16.05.2011

S-ar putea să vă placă și