Sunteți pe pagina 1din 4

Test 4 – Guvern si ministere Student ......................................................

1)Guvernul este o autoritate publica a puterii executive,care functioneaza in baza votului de incredere

2)Numirea Guvernului se face de:


a)Minister pe baza votului de încredere acordat Guvernului de Parlament
b)Preşedintele României pe baza votului de încredere acordat Guvernului deMinister
c)Preşedintele României pe baza votului de încredere acordat Guvernului de Parlament.

3) Pot fi membri ai Guvernului persoanele care:


a) au cetăţenia română şi domiciliul în ţară, se bucură de exerciţiul drepturilor electorale
b) au orice cetățenie şi domiciliul în ţară, se bucură de exerciţiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penal
c) au cetăţenia română şi domiciliul în ţară, se bucură de exerciţiul drepturilor electorale, nu au suferit
condamnări penale

4)Incetarea functiei de membru al Guvernului are loc prin:


a)deces; b)suspenadarea de drept; c)revocare

5)Revocarea din funcţia de membru al Guvernului se face:


a) de Preşedintele României, prin decret, la propunerea ministerului
b) de Preşedintele României, prin decret, la propunerea primului-ministru
c) în caz de remaniere guvernamentală.

6) În realizarea funcţiei sale de conducere generală a administraţiei publice Guvernul exercită controlul ierarhic :
a) asupra ministerelor, organelor de specialitate din subordinea sa, precum şi asupra prefecţilor
b) doar asupra minsterelor
c) doar asupra ministerelor și organelor de specialitate din supordinea sa

7) Guvernul răspunde politic:


a) numai în faţa Parlamentului pentru întreaga sa activitate
b) în fața Președintelui pentru întreaga sa activitate
c) în fața Parlamentului și Ministerului pentru întrega sa activitate

8) Numirea în funcţia de membru al Guvernului, în caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului,
se face de :
a) Primul ministru, la propunerea Președintelui României
b) Preşedintele României, la propunerea primului ministru
c) Guvern, la propunerea Președintelui României sau Primului ministru

9) Demisia din funcţia de membru al Guvernului :


a) se anunţa public, se prezintă în scris primului-ministru şi devine irevocabilă din momentul în care s-a lua act
de depunerea ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii
b) se anunţa public, se prezintă în scris primului-ministru şi devine irevocabilă din momentul în care s-a lua act de
depunerea ei, dar nu mai târziu de 25 zile de la data depunerii
c) se prezintă doar în scris primului-ministru și devine irevocabilă din momentul în care s-a lua act de depunerea ei, dar
nu mai târziu de 25 zile de la data depunerii

10) Membrii Guvernului pot propune:


a) doar proiecte de hotărâri şi de ordonanţe
b) proiecte de hotărâri şi de ordonanţe și proiecte de lege, în vederea exercitării dreptului de iniţiativă legislativă a
acestuia
c) doar ordonanţe și proiecte de lege, în vederea exercitării dreptului de iniţiativă legislativă a acestuia

11)Nepublicarea in Monitorul Oficial al unui act al Guvernului duce la:


a)nulitate b)inexistenta c)ambele
12) Hotărârile care au caracter militar se comunică :
a) numai instituţiilor interesate b) Ministerului c) numai instituțiilor interesate și ministerului

13) Nepublicarea unei hotărâri sau ordonanțe de Guvern atrage :


a) nulitatea relativă b)nulitatea absolută c) inexistenta hotărârii sau a ordonanţei

14) Guvernul este alcatuit din:


a) primul-ministru, ministri si alti membri stabiliti prin lege organica
b) primul-ministru, ministri, secretari de stat si alti membri stabiliti prin lege organica
c) primul-ministru si ministry

16)Cand se intruneste Guvernu:


a)zilnic b)oricand c)doar atunci cand este imperios necesar

17)Primul-ministru emite:
a)decizii b)decrete c)hotarari

18)Cel care hotaraste daca nu se realizeaza consensul in adoptarea actelor Guvernului este:
a)Presedintele Romaniei b) majoritatea absoluta a membrilor din Parlament c)Primul-ministru

19)Ordonantele de urgenta:
a)se supun obligatoriu aprobarii Parlamentului
b)nu se supun aprobarii Parlamentului
c)se supun obligatoriu aprobarii Parlamentului, daca legea de abilitare impune expres acest lucru

20)Interpelarile pot fi:


a)scrise b)orale c)atat scrise cat si orale

21)Ordonantele simple pot interveni:


a)in domeniul legilor organice b)in domeniul legilor ordinare c)poate interveni in orice domeniu

22)Parlamentul poate aproba ordonantele, acest lucru conferindu-i posibilitatea:


a)de a le modifica b)de a le respinge, in tot sau in parte c)niciunul dintre raspunsuri nu este correct

23) Ministerele:
a) sunt organe de specialitate ale administrației publice locale;
b) sunt organe de specialitate ale administrației publice centrale;
c) se organizează și funcționează și în subordinea Guvernului.

24) Miniștrii răspund de întreaga activitate a ministerului în fața:


a) Președintelui; b) Parlamentului; c) Guvernului.

25) Primul-ministru:
a) stabilește ministerele care se află în coordonarea fiecărui ministru de stat;
b) numește și revocă miniștrii în caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a funcției;
c) are obligația de a cere Parlamentului modificarea structurii Guvernului în cazul înființării, desființării, divizării sau
comasării unor ministere.

26) Înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare se aprobă de:
a) Primul-ministru, la propunerea Guvernului;
b) Președintele României, la propunerea primului-ministru;
c) Președintele României, la propunerea Guvernului.

27) Ministerele:
a) au personalitate juridică;
b) pot înființa în subordinea lor, în orice condiții, organe de specialitate;
c) pot avea în subordinea lor servicii publice, care funcționează în unitățile administrativ-teritoriale.

28) Ministrul:
a) emite ordine, instrucțiuni și recomandări, în condițiile legii;
b) reprezintă ministerul doar în raport cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice din țară;
c) exercită conducerea ministerelor și aprobă prin ordin regulamentul de organizare și funcționare a
ministerelor.

29) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de:


a) secretari de stat; b) funcționari publici; c) subsecretari de stat.

30) Secretarul general al ministerului:


a) exercită atribuțiile delegate de ministru;
b) nu poate îndeplini decât însărcinările prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a ministerului;
c) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative inițiate de minister.

32) În cazul în care un ministru, din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile curente:
a) primul-ministru va desemna secretarul de stat în măsură să exercite aceste atribuții;
b) colegiul ministerului, în urma dezbaterii respectivei probleme, va desemna un alt ministru competent;
c) ministrul va desemna secretarul de stat care să exercite aceste atribuții, aducând respectiva problemă la cunoștința
primului-ministru și a colegiului ministerului.

33) În ceea ce privește colegiul ministerului, se poate afirma că:


a) acesta funcționează, pe lângă ministru, ca organ deliberativ;
b) componența și regulamentul de funcționare a colegiului ministerului se aprobă prin ordin al primului-ministru;
c) se întrunește, la cererea și sub președinția primului-ministru, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea
ministerului.

34) Enumerați 3 atribuții generale pe care le îndeplinesc miniștrii în domeniul lor de activitate:
a)...
b)...
c)...

35) Prin intermediul căror organe își îndeplinesc miniștrii atribuțiile ce le revin?
a) folosind aparatul propriu al ministerelor;
b) prin intermediul instituțiilor independente care exercită activități de colaborare cu ministerele;
c) prin intermediul instituțiilor aflate într-un raport exclusiv de subordonare față de ministere.

36) În ce mod coordonează miniștrii de stat realizarea programului de guvernare acceptat de Parlament într-un
anumit domeniu de activitate?
a) conlucrează cu miniștrii aflați în conducerea ministerelor care aparțin respectivului domeniu de activitate;
b) sub conducerea facultativă a primului-ministru;
c) raporturile dintre miniștrii de stat și miniștrii care răspund de îndeplinirea acestui program în cadrul ministerelor pe
care le conduc este unul de subordonare, nu de coordonare.

37) În limita alocațiilor bugetare, Guvernul poate aproba modificări ulterioare în structura:
a) ministerelor; b) organelor de specialitate; c) serviciilor publice descentralizate.

38) Între primul-ministru și miniștri se stabilesc:


a) raporturi de subordonare; b) raporturi de coordonare; c) raporturi de colaborare.

39)Prin legi speciale sunt reglementate:


a) organizarea și funcționarea ministerelor privind apărarea națională și ordinea publică;
b) organizarea și funcționarea instituțiilor de interes public;
c) organizarea și funcționarea Guvernului și ministerelor.
40) Are calitatea de funcționar public:
a) personalul din aparatul de lucru al Guvernului;
b) personalul organelor centrale de specialitate;
c) personalul din aparatul propriu al ministerelor.

41) Guvernul poate dispune prin hotărâre:


a) modificări în organizarea și funcționarea ministerelor;
b) transferul unor activități de la un minister la altul;
c) limita numărului de posturi a statelor de funcții ale ministerelor.

42) Ministrul:
a) numește și eliberează din funcție conducătorii organelor de specialitate din subordinea ministerelor;
b) numește și eliberează din funcție conducătorii serviciilor publice descentralizate, cu avizul consultativ al primului-
ministru;
c) aprobă prin ordin atribuțiile compartimentelor ministerelor stabilite prin regulamentul de organizare și
funcționare a ministerului.