Sunteți pe pagina 1din 312

Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

BENEFICIAR Consiliul Județean Hunedoara

CONSULTANT SC GEA Strategy & Consulting SA

Reprezentant legal: Alexandru – Sebastian Ruff,


Administrator

Coordonator proiect: Ioana Ivanov, Consultant,


Departamentul Strategii și Programe

Contract Contract de servicii nr. 14752/ 13.11.2015 pentru


elaborarea Planului de dezvoltare regională a
județului Hunedoara 2014 – 2020
Versiune Versiune transmisă pentru consultare
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Introducere

La nivel județean este necesară elaborarea unui plan general de dezvoltare pe termen mediu,
2015 - 2020, prin care să fie asigurată o bază de pornire şi sa fie enunțate principiile de
dezvoltare ale județului Hunedoara. Acest document va fundamenta mecanismul de
coordonare care va asigura întărirea sinergiilor dintre proiectele de dezvoltare.

Dezvoltarea judeţului Hunedoara, sprijinirea mediului economic, asigurarea unor condiții de


viață decente pentru locuitori şi în acelaşi timp respectarea mediului natural unic sunt
obiective complexe, iar realizarea acestora depinde de o serie întreagă de factori și de
asumarea responsabilității deopotrivă de către instituțiile din sectorul public, agenții din
mediul privat sau actorii sectorului neguvernamental.

Scopul Planului de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara 2014 - 2020 este de a orienta
dezvoltarea economică, socială, teritorială echilibrată a județului în perioada 2014 - 2020,
fundamentând accesul la fondurile europene, sursele de finanţare interne publice și private,
precum și cele provenind de la alte categorii de donori, în contextul actual al apartenenţei
României la Uniunea Europeană.

Planul de Dezvoltare Regională răspunde nevoilor de dezvoltare socio-economică ale județului


Hunedoara fiind în acelaşi timp corelat cu liniile directoare europene, naționale și regionale.
Astfel, acesta oferă tuturor actorilor locali un cadru și o direcție comună de acțiune – un set
coerent de priorități și obiective care să canalizeze eforturile individuale și să acționeze
sinergic, în interesul comunității.
Realizată la inițiativa Consiliului Județean Hunedoara, această strategie este adresată, așadar,
tuturor celor care își doresc și pot să contribuie la dezvoltarea județului, de la instituții
județene și consilii locale, la Camera de Comerț și Industrie, Agenția de Dezvoltare Regională,
firme private mici sau mari, universități sau instituții de cultură, ONG-uri, cetățeni.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Surse de date şi actori consultaţi în


procesul de elaborare
Documente • Voiculescu M., Popescu F., Onaca A., Török-
• Deleanu N., 1927, Nedeile pastorale din Munţii Oance M., 2011, Ski activity in western part of
Sebeșului, Apulum, Arheologie-Istorie- Southern Carphatian. Case study: Straja ski
Etnografie, XXV extras. area, Annals University of Oradea, Geographic
• Dumitru Gălăţan-Jieţ, 2005, Tradiţii și obiceiuri Series, vol. 2, pp. 159-171.
în satele din estul Văii Jiului, Editura Focus, • Vuia R., 1926, Țara Haţegului şi Regiunea
Petroșani. Pădurenilor – studiu antropogeografic şi
• Floca Oct., 1965, Hunedoara ghid turistic al etnografic, Lucrările Institutului de Geografie al
regiunii, Editura Sport Turism, Bucureşti. Universităţii din Cluj, vol. 2, Cluj.
• Floca Oct., 1972, Activitatea de cercetare • Strategia de dezvoltare a municipiului Vulcan
istorică a Muzeului judeţului Hunedoara din 2014-2020, 2015, Consiliul local Vulcan,
Deva (1932-1972), Sargenţia, IX. Primăria Municipiului Vulcan.
• Grigorescu D., Enache D., Bogdan A., 2010, • Ordinul Ministrului Culturii nr. 2823/21.12.2015
Conservarea geo- şi biodiversităţii şi •file:///C:/Users/georgian2013/Downloads/pndr_
dezvoltarea durabilă în Țara Haţegului – masura_313___anexa_10_lista_comunelor_cu
Retezat, vol. 1, Editura Academiei Române, _potential_turistic_ridicat_m313__actualizat_1
Bucureşti. 4112008%20(1).pdf
• Lascu I., 2004, Tradiţii care dispar. http://www.hateggeoparc.ro/geosituri/vulcanii-
Comunitatea momârlanilor din zona Petroșani, din-tara-hategului/
Editura Vatra, Craiova. • http://www.infomediu.eu/eco-news/informatii-
• Merciu Florentina-Cristina, 2011, interne/8971-geoparcul-
Managementul spaţiilor restructurate funcţional. dinozaurilor-%C5%A3ara-ha%C5%A3egului-
Regenerarea spaţiilor industriale din a-devenit-sit-unesco.html
Depresiunea Petroşani prin dezvoltarea • Asociaţia Intercomunitară ''Țara Zarandului''
activităţilor turistice, Editura Universitară, LEADER GAL, site: http://ask-us.ro/tara-
Bucureşti. zarandului/?portfolio=comuna-baita
• Miclea I., Florescu R., 1980, România • http://www.primariapetrosani.ro/proiecte-
pământuri eterne, Întreprinderea Poligrafică investitii/proiecte-cu-finantare-guvernamentala/
Sibiu, Sibiu. • Raport Romania Regiunea De Vest Creşterea
• Pârva I., 1983, Drumuri în Țara Zarandului, Competitivității Și Specializarea Inteligentă
Editura Sport-Turism, București. • Planul National de Dezvoltare;
• Popescu N., (1979), Munţii Vâlcan, Editura • Planul strategic al Romaniei;
Sport-Turism, Bucureşti. • Conceptul strategic de dezvoltare teritoriala a
• Popescu N., (1982), Munţii Retezat, Editura Romaniei 2030;
Sport-Turism, Bucureşti. • Planul Naţional de Acţiune în Domeniul
• Popescu N., (1986), Munţii Parâng, ghid turistic, Energiei din Surse Regenerabile (PNAER)
Editura Sport-Turism, Bucureşti. • Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă
• Orghidan T., Negrea Şt., Racoviţă Gh., Lascu a României Orizonturi 2013-2020-2030;
C., (1984), Peşteri din România, ghid turistic, • Cadrul Strategic National de Referinta;
Editura Sport-Turism, Bucureşti. • Planul National pentru Dezvoltare Rurala;
• Teodorescu V., 1992, Sporturi de iarnă şi turism, • Strategia nationala de gestionare a deseurilor;
Analele Academiei de Educaţie Fizică şi Sport, • Strategia naţională de dezvoltare economică a
Bucureşti. României pe termen mediu;
• Trufaş Constanţa, Trufaş V., 1986, Munţii • Consiliului Consultativ pentru Regionalizare
Şureanu, Editura Sport-Turism, Bucureşti. CONREG, Disparități și fluxuri în
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

fundamentarea social-economică a Miniere, Studiu De Caz: Zona Metropolitană


regionalizării administrative a României Deva-Hunedoara
• Strategia de formare pentru administratia • Banca Mondială, Ghid de investiţii pentru
publica locala din Romania; proiecte de apă și de apă uzată
• Strategia nationala privind politica de cooperare • Banca Mondială, Atlasul Zonelor Urbane
internationala pentru dezvoltare. Marginalizate din România
• Planul de dezvoltare regionala Regiunea Vest • Banca Mondială, Ghid de investiţii Drumuri
Romania; Judeţene
• Strategia de dezvoltare a Regiunii Vest; • Banca Mondială, Ghid de investiţii pentru
• Strategia regionala de mediu; Drumuri comunale şi Infrastructură socială
• Strategia regionala de inovare. • Erika Stanciu, Florentina Florescu, Ariile
• Planul De Dezvoltare Al Judetului Hunedoara In Naturale Protejate din România, World Wide
Perioada 2007- 2013 Fund for Nature, Danube-Carpathian
• Hărţile de Risc ale Judeţului Hunedoara Programme 2009
• Atlasul Teritorial al României, MDRAP • Ioan Turcu - ICEMENERG SA, Studiu Privind
• Strategia de Dezvoltare Teritorială a României Evaluarea Potenţialului Energetic Actual Al
(SDTR) Surselor Regenerabile De Energie În Romania
• Strategia de accesare a fondurilor comunitare (Solar, Vânt, Biomasă, Microhidro, Geotermie),
la nivelul judeţului Hunedoara Identificarea Celor Mai Bune Locaţii Pentru
• Planul de Amenajare al Teritoriului Naţional Dezvoltarea Investiţiilor În Producerea De
• Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Energie Electrică Neconvenţională
Hunedoara • Contribuția Comisiei la reuniunea Consiliului
• Plan De Amenajare A Teritoriului Zonal European din 22 mai 2013, Provocările din
Interorăşenesc Deva Hunedoara Simeria domeniul energetic și politica energetică
• Radoslav Radu, Branea Ana-Maria, • Masterplanul General de Management al
Demetrescu Bogdan, Gaman Marius Stelian, Deşeurilor în Judeţul Hunedoara
RISK MANAGEMENT IN REGIONAL URBAN • Strategia Judeţeană privind protecţia şi
PLANNING (case study Hunedoara County promovarea drepturilor copilului şi adultului în
development plan - ROMANIA) dificultate 2014 – 2020
• Gheorghe Francisc Grün, Hunedoara 2020 – • Strategii ale unitatilor administrativ teritoriale
Propunere de viziune strategică asupra din judetul Huneodara
dezvoltării județului • Planul De Dezvoltare Locală al Grupului De
• Planul De Management Al Parcului Natural Acțiune Locală Sargeția Gal 1
Grădiş Tea Muncelului - Cioclovina • Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de
• Planul de Management al Parcului Naţional Acţiune Locală „Ţara Zarandului”
Retezat Rezervaţie a Biosferei • Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de
• Planul De Management Al Parcului Natural Acţiune Locală Microregiunea Tara Hategului –
Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului Tinutul Padurenilor
• Ghidurile de Mediu ale Ministerul Mediului și • Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,
Schimbărilor Climatice Buletin statistic lunar al judeţelor nr. 8/2015
• Strategia Națională Şi Planul Naţional De • Buletin Informativ Europe Direct Hunedoara -
Acţiune Pentru Gestionarea Siturilor Nr. 11/2009
Contaminate Din România • Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest,
• IRIMIA Georgiana Ioana*, Liviu MUNTEAN, Calitatea vieții în localitățile urbane din
Dana MALSCHI , Evaluarea Impactului Regiunea Vest
asupra Mediului Generat de Haldele de Steril • Planuri de Mobilitate şi Planuri Urbanistice
(Studiu de Caz: Mina de Cărbune Lupeni, Valea Generale ale UAT-urilor din Judeţul Hunedoara
Jiului) • Planul de Amenajare al Teritoriului Zonal Valea
• KIRALY Marta, Strategii De Reabilitare A Jiului
Reliefului Antropic Generat De Activităţile • Monografia Judeţului Hunedoara
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

• ADR Vest, Portofoliu de Proiecte Regionale • Inspectoratul Şcolar Judeţean


• ADR Vest, Creşterea impactului utilizării • Dircția Județeană Pentru Cultură Hunedoara
fondurilor structurale asupra calităţii vieţii • ONG Parteneriat Pentru Deva
locuitorilor din Regiunea Vest • Fundația Conexiuni Deva
• ADR Vest, Studiu regional de transport şi • AJOFM Hunedoara
mobilitate • EMNT
• ADR Vest, Sustenabilitatea – Motor al • Civitas Deva
dezvoltării în Regiunea Vest • UAPR Filiala Deva
• ADR Vest, Analiza demografica a Regiunii Vest • Civitas Deva
• ADR Vest, Studiu de impact privind proiectele • Centru Cultural "Drăgan Muntean" Deva
cu finantare nerambursabila gestionate de ADR • Camera De Comerț
Vest • CECCAR Filiala Hunedoara
• ADR Vest, Studiu regional - Particularitati si • MCDR Deva
provocari privind sectorul automotive in • DGASPC Hunedoara
Regiunea Vest • Geoparcul Dinozaurilor
• ADR Vest, Studiu regional - Particularitati si • Asociația Călan 1387
provocari privind sectorul IT&C in Regiunea • Primăria Orașului Hațeg
Vest • Primăria Municipiului Hunedoara
• Strategia Regională de Inovare a Regiunii Vest • Primăria Municipiului Deva
2004-2008 • Primăria Municipiului Brad
• Master Plan pentru Turism 2007-2026 • Rcs-Rds
• Planul Regional de Acţiune pentru Mediu, • Asociația Corneliu Group
Regiunea Vest • Nexus Travel Agenția De Turism
• Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor 2006- • Cen-Sucursala Elecrocentrale Deva
2013 • Direcția Silvică Hunedoara
• Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ • SDN-Deva
Regiunea Vest 2009-2013 • Sistemul De Gospodărire A Apelor Hunedoara
• Planul Regional de Acţiune pentru Mediu • ADI S.I.G.D. Hunedoara
Regiunea Vest 2009-2013 • APNGM-C
• Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şi • Gal Țara Hațegului - Ținutul Pădurenilor
Incluziune Vest 2006-2008 • APN Retezat
• Raport privind Dezvoltarea Durabila in • Universitatea Din Petroșani
Regiunea Vest • Fundația Noi Orizonturi
• Complexul Energetic Hunedoara
Instituţii şi Organizaţii • Primăria Vulcan
• Consiliul Judeţean Hunedoara • Primăria Orașului Uricani
• Instituția Prefecturii Județului Hunedoara • Caritas Petroșani
• Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara • Primăria Petrila
• S.C. APA PROD S.A. Deva • Consiliul Local Petrila
• Asociaţia Bazinală a Râului Jiu • Primăria Petroșani
• Asociaţia Bazinală a Râului Mureş • C.N.I.P.T. Petrosani
• Asociaţia Bazinală a Crişurilor
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Lista de acronime
ADI - Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară
AJOFM - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
APIA - Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură
APM - Agenţia pentru Protecţia Mediului
ARDDZI - Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale
BSC - Balance Score Card (Tabloul de Bord)
CAF - Common Assesment Framework (Cadrul Comun de Evaluare)
CCI - Camera de Comerţ şi Industrie
CE - Complex Energetic
CJ - Consiliul Judeţean
CL - Consiliul Local
CNFPA - Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
CSR - Corporate Social Responsibility (Responsabilitate Socială Corporatistă)
DGASPC - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
ECDL - European Computer Driver Licence (Permisul European de Condure al Calculatorului)
FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională
FEI - Fondul European de Investiţii
FSE - Fondul Social European
GAL – Grup de Acțiune Locală
IFN - Instituţii Financiare Non – bancare
IPT - Învăţământul Profesional şi Tehnic
MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice
ONG - Organizaţii Non - Guvernamentale
PAPI - Metodologie de culegere a datelor tip hârtie și creion
PATJ - Plan de Amenajarea Teritoriului Județean
PATZ – Plan de Amenajarea Teritoriului Zonal
PNDR – Programul Național pentru Dezvoltare Rurală
POC – Programul Operațional Competitivitate
POCA – Programul Operațional Capacitate Administrativă
POCU – Programul Operațional Capital Uman
POR – Programul Operațional Regional
POSDRU – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
PPP - Parteneriat Public – Privat
RPL – Recensământul Populației și al Locuințelor
SACET - Sistemele de Alimentare Centralizată cu Energie Termică
SGA - Sistemul de Gospodărire a Apelor
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Lista de figuri
Figură 1 – Utilizarea programelor europene în județul Hunedoara în perioada de programare 2007-20137
Figură 2 – Absorbția fondurilor UE la nivelul UAT-urilor componente ale județului Hunedoara ................. 8
Figură 3 – Ponderea utilizării finanțărilor prin POR 2007 - 2013 ................................................................. 8
Figură 4 – Ponderea utilizării finanțărilor prin POS CCE 2007-2013 ........................................................ 11
Figură 5 – Ponderea utilizării finanțărilor prin POSDRU 2007-2013 ......................................................... 11
Figură 6 - Fluxul utilizării fondurilor europene în judeţul Hunedoara, în perioada 2007 - 2013 ................ 15
Figură 7 – Proiecte pentru eficiența energetică în mediul urban din Județul Hunedoara ......................... 38
Figură 8 - Izocrone de accesibilitate la dotările şi serviciile din mediul urban al judeţului Hunedoara (30 de
minute) ........................................................................................................................................................ 40
Figură 9 - Drumul vulcanilor ..................................................................................................................... 354
Figură 10 - Traseul Deva - Simeria .......................................................................................................... 354
Figură 11 - Circuituil tematic pe urmele dinozaurilor ............................................................................... 355
Figură 12 - Circuit turistic pe urmele romanilor ........................................................................................ 364
Figură 13 - Traseul tematic al bisericilor de piatră ................................................................................... 365
Figură 14 - Drumul cărbunelui .................................................................................................................. 366
Figură 15 - Drumul aurului........................................................................................................................ 368
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Partea I – Strategia de dezvoltare a judeţului


Hunedoara pentru perioada 2014 – 2020
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

I.1. Fundamentarea Strategiei


Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

I.1.1. Fluxul utilizării fondurilor eligibilă pentru obiectivul Convergență și


Cooperare Teritorială.
europene la nivelul judeţului
Hunedoara în perioada 2007-2013 Resursele financiare alocate implementării
Politicii de Coeziune în cadrul financiar 2007-
Analiza fluxului utilizării fondurilor europene la 2013, în valoare de 347,41 mld. Euro, au fost
nivelul județului Hunedoara în perioada 2007- derulate prin intermediul a trei fonduri: Fondul
2013 are rolul de a evidenția contribuția fondurilor European pentru Dezvoltare Regională, Fondul
europene la implementarea proiectelor de Social European și Fondul de Coeziune.
dezvoltare în perioada de programare anterioară.
Înțelegerea modului în care au fost puse în România, alături de celelalte State Membre, a
practică prevederile celor două documente propus Cadrul Strategic Național de Referință
strategice județene principale în acest sens – 2007-2013 instituind liniile directoare de utilizare
Planul de Dezvoltare al Județului Hunedoara a Fondurilor Structurale și de Coeziune pentru o
pentru perioada 2007-2013 și Strategia de alocare totală de 19,6 mld. Euro.
accesare a fondurilor comunitare la nivelul
județului Hunedoara 2007-2013 oferă Aproximativ 98% din aceasta sumă a fost
potențiale direcții de explorat în programarea repartizată către șapte1 Programe Operaționale
perioadei 2014-2020. în cadrul obiectivului “Convergență” pentru
diminuarea disparităților de dezvoltare
Politica de coeziune a Uniunii Europene, după economică și socială între regiunile UE, iar cele
cum a fost definită în tratatele UE din 1986, și-a 2% ramase au fost alocate pentru șase 2
fixat ca obiectiv să reducă diferența între Programe Operaționale principale sub obiectivul
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni, “Cooperare teritorială” cu țările învecinate.
pentru a consolida coeziunea economică și
socială. Perioada de programare 2007-2013, în Alături de Politica de coeziune, Politica Agricolă
baza regulamentelor CE nr. 1083/2006 și a avut un rol foarte important în dezvoltarea
1828/2006, a redefinit scopul politicii de coeziune socio-economică a mediului rural din România
sub forma a trei noi obiective prioritare: prin utilizarea unei alocări de 8,09 mld. Euro din
Convergență, Competitivitate regională și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
ocuparea forței de muncă, respectiv Cooperare Rurală 2007-2013. Planul Național de Dezvoltare
teritorială. Rurală 2007-2013 a orientat această alocare
către măsuri pentru creșterea competitivității
Zonele eligibile pentru obiectivul Convergență sectoarelor agricol și forestier, îmbunătățirea
combină regiunile care sunt eligibile pe baza mediului și a spațiului rural, îmbunătățirea calității
criteriilor regionale (Produsul Intern Brut/cap de vieții în zonele rurale și diversificarea economiei
locuitor < 75% din media UE și statele membre rurale, precum și pentru dezvoltarea Grupurilor
care sunt eligibile pentru Fondul de Coeziune pe de Acțiune Locală de tip LEADER.
baza unui criteriu național (Venit Național Brut
<90% din media UE. Având în vedere cele trei De asemenea, trebuie avută în vedere și
obiective și criterii de eligibilitate, România a fost contribuția Politicii Comune de Pescuit la

1Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional 2 Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră


Sectorial Mediu, Programul Operaţional Sectorial Transport, România-Bulgaria, Ungaria-România, România-Ucraina-
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Moldova, Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, România-
Umane, Programul Operaţional Sectorial Creșterea Serbia, Bazinul Mării Negre. La acestea se mai adaugă
Competitivităţii, Programul Operaţional Dezvoltarea Programul de Cooperare Transnaţională Europe de Sud-Est,
Capacităţii Administrative și Programul Operaţional și Programele de Cooperare Interregională INTERREG IVC,
Asistenţă Tehnică ESPON 2013, INTERACT II, URBACT II.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

dezvoltarea sectorului pescăresc din România. unităților administrativ teritoriale ale județului
Programul Operațional de Pescuit 2007-2013, cu Hunedoara.
o alocare de 178 mil. Euro din Fondului European
de Pescuit, a finanțat măsuri pentru adaptarea Având în vedere importanța disponibilității
flotei de pescuit Comunitare, acvacultură, pescuit fondurilor nerambursabile de la UE în perioada
în apele interioare, procesare și marketing analizată, contractele de finanțare semnate la
dezvoltarea Grupurilor de Acțiune pentru Pescuit. nivelul județului Hunedoara în perioada 2007-
2013 însumează peste 680 mil. Euro. Acestea au
Direcțiile strategice definite în cadrul Planului de avut o contribuție importantă în atingerea
Dezvoltare al Județului Hunedoara pentru obiectivelor strategice identificate în cadrul
perioada 2007-2013 indică opt Axe ce acoperă o planului de dezvoltare județeană.
paletă largă de măsuri din domenii diverse,
respectiv: Finanțările accesate în cadrul exercițiului
 Infrastructura de Transport și Energie, financiar 2007-2013 au fost obținute, în principal,
 Competitivitatea economică, prin Programul Operațional Regional (30,64%
 Turismul, din total), respectiv Programul Operațional
 Cooperarea Teritorială, Sectorial Mediu (29,61%). Pe următoarele locuri
 Dezvoltare Rurală, regăsim Programul Național de Dezvoltare
 Dezvoltarea Resurselor Umane și a Rurală (16,86%), Programul Operațional
Serviciilor Sociale, Sectorial Creșterea Competitivității (12,97%),
 Mediul înconjurător și Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (9,88%) și Programul
 Dezvoltare urbană.
Operațional Dezvoltarea Capacității
Administrative (0,04%).
Aceste direcții strategice au fost definite urmărind
atât nevoile specifice identificate la nivel județean,
Figură 1 – Utilizarea programelor europene în judeţul
cât și orientările strategice la nivelul Regiunii de
Hunedoara în perioada de programare 2007-2013
Dezvoltare Vest.

POSDRU PODCA
Suplimentar Planului de Dezvoltare al Județului 0.04%
9.88%
Hunedoara, în anul 2009 a fost elaborată POSCCE POR
30.64%
Strategia de accesare a fondurilor comunitare 12.97%
la nivelul județului Hunedoara 2007-2013, care
propune un plan de acțiune privind obținerea
finanțărilor europene prin prioritizarea
PNDR
portofoliului de proiecte ale autorităților publice 16.86%
locale și dezvoltarea capacității instituționale
POS
necesare gestionării proiectelor relevante.
Mediu
29.61%
Pentru a putea oferi o imagine cât mai clară POR POS Mediu PNDR
asupra contribuției accesării fondurilor europene POSCCE POSDRU PODCA
la nivelul județului Hunedoara au fost analizate o
serie de date pornind de la propunerile de
proiecte aferente Planului Județean, a sumelor Sursa: prelucrare proprie
contractate și a plăților efectuate pentru
proiectele depuse în cadrul Programelor Analizând situația celor 69 de unități administrativ
finanțatoare. De asemenea, au fost analizate teritoriale ale județului Hunedoara, repartizarea
situațiile de venituri și cheltuieli înregistrate la absorbției fondurilor europene per tipul de UAT
nivelul autorităților publice locale de pe raza indică faptul că municipiile au atras peste 221,95
mil. Euro, fiind urmate de comune cu 150,92 mil.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Euro și orașe cu 76.79 mil. Euro. Proiectele cu  Creşterea calităţii infrastructurii sociale a
impact la nivel județean înregistrează cea mai regiunilor;
mare sumă atrasă, în valoare de 230,46 mil.  Creşterea competitivităţii regiunilor ca
Euro. locaţii pentru afaceri;
 Creşterea contribuţiei turismului la
Figură 2 – Absorbţia fondurilor UE la nivelul UAT-urilor dezvoltarea Regiunilor.
componente ale judeţului Hunedoara
Alocarea totală pentru POR în perioada 2007-
230.46 2013 a fost de 4,076 mld. Euro. Această alocare
1.2 221.95 250 a fost împărțită în cadrul celor opt regiuni de
1 200 dezvoltare ale României în baza unui calcul
150.92 raportat la PIB/locuitori ajustat cu numărul
0.8
150 populației la nivel fiecărei regiuni. Pentru
0.6
76.79 regiunea Vest, alocarea din POR a reprezentat
100
0.4 446,62 mil. Euro ca urmare a unor ajustări
0.2 50 financiare între programele operaționale,
considerând alocarea inițială stabilită în anul
0 0
Judeţ Municipii Oraşe Comune
2007 la 417,92 mil. Euro.
POSDRU POSCCE
POS Mediu POR În județul Hunedoara prin POR s-au accesat
PODCA PNDR 208,4 mil. Euro pentru implementarea a 128 de
proiecte, rezentând 46,6% din suma utilizată la
nivelul regiunii Vest.
Sursa: prelucrare proprie

Figură 3 – Ponderea utilizării finanţărilor prin POR 2007 -


2013
Programul Operațional Regional 2007-2013 11,67% 21,38%

Obiectivul general al POR constă în sprijinirea


unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate 15,22%
teritorial şi durabile a Regiunilor României,
corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice,
prin concentrarea asupra polilor urbani de
creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor
infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru 17,19%
34,53%
a face din regiunile României, în special cele AP 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor
rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a - potenţiali poli de creştere
locui, a le vizita, a investi şi a munci. AP 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale
Pentru atingerea obiectivului general al AP 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

dezvoltării regionale, strategia se articulează în AP 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri


jurul următoarelor obiective specifice: regional şi local
 Creşterea rolului economic şi social al AP 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea
centrelor urbane, printr-o abordare turismului
policentrică, pentru a stimula o Sursa: prelucrare proprie
dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor;
 Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi Pentru Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării
în special a acesibilităţii centrelor urbane durabile a orașelor (21,38%), în baza
şi a legăturilor lor cu arealele implementării Planurilor Integrate de Dezvoltare
înconjurătoare; Urbană au rezultat o serie de proiecte pentru
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

creșterea calității vieții în zonele urbane precum: În cadrul DMI 3.1 au fost finanțate 9 proiecte în
reabilitarea rețelei stradale, reabilitarea și valoare de 14,10 mil. Euro pentru infrastructura
extinderea parcurilor, amenajarea spațiilor serviciilor de sănătate, precum ambulatoriul
publice, instalarea sistemelor de supraveghere Spitalului Județean de urgență Deva,
video. Aceste investiții au contribuit pozitiv aupra ambulatoriul Spitalelelor Municipale din Lupeni,
dezvoltării urbane, aspect constat și în cadrul Orăștie, Hunedoara, Spitalul de Urgență
evaluării contrafactuală pentru domeniul major Petroșani, dar și pentru centrele de sănătate
de intervenție 1.1 – Planuri integrate de multifuncționale din Călan și Petrila, etc.
dezvoltare urbană inițiată de către Autoritatea de
Management POR în anul 20143. De asemenea, DMI 3.2 a oferit finanțare pentru 5 proiecte, în
investiții importante au fost realizate în zonele valoare de 2,9 mil. Euro, pentru infrastructura
urbane pentru creșterea eficienței energetice a serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale
clădirilor rezidențiale. Principalele orașe pentru persoane vârstnice din Orăștie, Deva,
beneficiare în cadrul acestei axe sunt Deva (18 Hunedoara sau adăpost de urgență pe timp de
mil Euro), Hunedoara (8,5 mil. Euro), Petrila noapte din Deva.
(11,7 mil. Euro), Petroșani (5,4 mil. Euro) și Prin DMI 3.4 au fost finanțate 15 proiecte, în
Lupeni (1,7 mil. Euro). valoare de 16,39 mil. Euro, pentru diverse unități
de învățământ precum școli generale și colegii
Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea infrastructurii de tehnice sau teoretice (ex. în Vulcan – Școlile
transport locale și regionale a înregistrat cea mai Generale nr. 1, 3, 4, 5, 6 și Colegiul Tehnic Mihai
mare pondere de 34,53% în totalul valorii utilizate Viteazu; în Deva - Colegiul Tehnic Energetic
prin POR. Principalele proiecte au vizat ”Dragomir Hurmuzescu”, Colegiul Național
dezvoltarea rețelei de drumuri județene cu efecte Decebal, Liceul pedagogic ”Sabin Drăgoi”; în
pozitive asupra creșterii traficului de pasageri și Orăștie – Grup Școlar ”Nicolaus Olahus”, Școala
mărfuri. Exemple relevante în acest sens sunt ”Dominic Stanca”, Colegiul Național ”Aurel
drumurile județene ce leagă Teliucu Inferior de Vlaicu”; în Călan – Școala Generală OV Călan;
Toplița, Dabaca, Hașdău, Lunca Cernii de Sus și în Hațeg – Colegiul Național ”I.C. Brătianu; etc.).
Gura Bordului, Vețel de Muncelu Mic, Poienița
Tomii-Fereg, Bucium Orlea de Gantaga, sau Axa Prioritară 4 – Consolidarea mediului de
drumurile de acces pentru integrarea în circuitul afaceri regional și local (15,22%), a putut oferi
turistic european a Cetăților Dacice din Munții suport pentru dezvoltarea structurilor regionale
Orăștie de pe raza UAT Sarmisegetuza și de sprijin al afacerilor de tipul incubatoarelor de
Orăștioara de Sus. afaceri (ex. Parc de afaceri Simeria), sprijinirea
dezvoltării microîntreprinderilor prin posibilitatea
Axa Prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii achiziționării de echipamnete și tehnologii
sociale (17,19%), a presupus investiții pentru productive moderne, servicii, construcții, sisteme
reabilitarea, modernizarea sau echipare a IT, construcții sau modernizări a spaților de
infrastructurii de sănătate, infrastructurii producție, precum și reabilitarea siturilor
serviciilor sociale, pentru intervenții în situații de industriale poluate neutilizate şi pregătirea pentru
urgență, precum și infrastructura educațională noi activităţi (ex. platlforma industrială Călan, sit
preuniversitară, universitară și a infrastructurii industrial municipiul Hunedoara).
pentru formare profesională continuă. Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului (11,67%), a facilitat

3 ”La începutul perioadei de finanţare (2007-2008), urbane care au participat la program fiind cu 12,7% mai mare
conectivitatea populaţiei la nivel urban era unul dintre faţă de cel calculat în orașele care nu au beneficiat de
principalele obstacole în calea dezvoltării și creșterii intervenţie”, „ Evaluarea de impact a Axei prioritare 1:
economice. Investiţiile în infrastructura de conectivitate au Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de
avut un efect net pozitiv asupra dezvoltării economice și creștere, DMI 1.1.”, AMPOR, MADRAP
sociale, indicele calculat de calitate a vieţii pentru centrele
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

realizarea de proiecte pentru restaurarea, prin dezvoltarea a 80 de proiecte de atragere de


protecția și conservarea patrimoniului cultural din tehnologii și echipamente noi, precum și activități
județul Hunedoara, deosebit de important la nivel de cercetare-dezvoltare sau creșterea accesului
național prin cel mai mare număr de monumente la broadband și servicii conexe.
istorice, dar și pentru creearea și creșterea
standardelor de calitate a spațiilor de cazare, Prin Axa Prioritară 1 – Un sistem inovativ și eco-
valorificarea potențialului turistic montan, eficient de producție au fost finanțate 58 de
amenajarea obiectivelor turistice. Printre proiecte, în valoare de 41,91 mil. Euro, ce aparțin
principalele proiecte pot fi menționate reabilitarea sectorului privat format din IMM-uri și
și promovarea Cetății Deva, restaurarea Cetății întreprinderi mari, vizând activități pentru crearea
Mălăiești, reabilitare și promovarea stațiunii de noi unități de producție, extinderea
Geoagiu Băi, promovarea Castelului Corvinilor, amplasamentelor existente, modernizarea
înființarea centrelor de informare și promovare echipamentelor de lucru, achiziționarea de
turistică în stațiunea Straja, Deva, Hunedoara, software, brevete, licențe sau soluții tehnice
Petroșani, Hațeg, etc. nebrevetate, certificarea sistemelor de
management al calității, participarea la târguri și
Programul Operațional Sectorial Creșterea expoziții, etc.
Competitivității Economice 2007-2013
Axa Prioritară 2 – Cercetare, dezvoltare
Obiectivul general al POS CCE este creșterea tehnologică, și inovare pentru competitivitate a
productivității întreprinderilor românești, în oferit finanțare unui proiect, în valoare de 0,35 mil.
conformitate cu principiile unei dezvoltări Euro, prin care întreprinderea a putut dezvolta
durabile și reducerea decalajelor față de capacitatea de cercetare și dezvoltare prin
productivitatea medie la nivelul UE. Ținta este o achiziția de echipamente și licențe.
creștere medie anuală a PIB per persoană
ocupată cu cca. 5,5 %. În cadrul Axei Prioritare 3 – Tehnologia
informației și comunicațiilor pentru sectoarele
Obiective specifice: privat și public au fost dezvoltate 20 de proiecte,
 Consolidarea și dezvoltarea sectorului în valoare de 40,89 mil. Euro, prin care a crescut
productiv românesc în conformitate cu accesul la Internet și servicii conexe, au fost
cerințele de Mediu; achiziționate echipamente specifice și realizate
 Constituirea unui mediu favorabil pentru sisteme informatice, soluții de tip e-learning,
o dezvoltare durabilă a întreprinderilor; comerț on-line, etc. De exemplu, a fost creat un
 Creșterea capacității C&D, stimularea parteneriat între Consiliul Județean și 29 UAT-uri
cooperării între instituțiile de CDI și pentru furnizarea unui acces facil la serviciile
întreprinderi și creșterea accesului administrației publice de către cetățeni și
întreprinderilor la CDI; organizații publice și private, prin implementarea
 Valorificarea potențialului TIC și unei soluții de tipul e-guvernare în urma căreia au
aplicarea acestuia în sectorul public fost dezvoltate sisteme integrate on-line la nivelul
(administrație) și cel privat (cetățeni, instituțiilor publice.
întreprinderi);
 Creșterea eficienței energetice și a Axa Prioritară 4 - Creșterea eficienței energetice
securități furnizării, în contextul și a siguranței în aprovizionare, în contextul
combaterii schimbărilor climatice. combaterii schimbărilor climatice a avut o
contribuție importantă la dezvoltarea de soluții
În ceea ce privește dezvoltarea mediului de inovative pentru valorificarea resurselor
afaceri din județul Hunedoara, POSCCE 2007- regenerabile de energie, prin realizarea unui
2013 a oferit oportunități de finanțare în valoare proiect important în localitatea Ghelari, cu sprijin
de 88 mil. Euro pentru creșterea productivității european de 40,89 mil. Euro, ce a constat în
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

construcția unei instalații fotovoltaice de  Promovarea (re)inserție pe piața muncii a


producere a energiei electrice. persoanelor inactive, inclusiv în zonele
rurale;
Figură 4 – Ponderea utilizării finanţărilor prin POS CCE  Îmbunătățirea serviciilor publice de
2007-2013 ocupare;
 Facilitarea accesului la educație si pe
piața muncii a grupurilor vulnerabile.

26.17%
Având în vedere specificul județului Hunedoara
cu privire la un nivel al șomajului peste media
națională din cauza disponibilizărilor masive din
60.23% 4.64%
sectorul minier, prin POSDRU 2007-2013 au
putut fi accesați 67 mil. Euro, cu o pondere
8.96%
importantă spre proiecte de stimulare a ocupării
AP 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco- forței de muncă. Au fost vizate în principal
eficient - 26,17%
programe de orientare și integrare pe piața
AP 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare muncii, stimularea culturii antreprenoriale,
tehnologică şi inovare - 4,64% formare profesională continuă dar și
AP 3 – Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor îmbunătățirea serviciilor oferite la nivelul Agenției
pentru sectoarele privat şi public - 8,96% Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Figură 5 – Ponderea utilizării finanţărilor prin POSDRU


2007-2013
Sursa: prelucrare proprie

5.35%
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea 36.00%


26.32%
capitalului uman si creșterea competitivității, prin
corelarea educației si învățării pe tot parcursul
vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități
sporite pentru participarea viitoare pe o piață a
muncii modernă, flexibilă si inclusivă a 1.650.000 32.33%
de persoane.
AP 2 - Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu
Obiectivele specifice identificate pot fi rezumate piaţa muncii
astfel: AP 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
 Promovarea calității sistemului de
educație si formare profesională inițială si AP 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare
continuă, inclusiv a învățământului
superior si a cercetării; AP 6 - Promovarea incluziunii sociale
 Promovarea culturii antreprenoriale si
îmbunătățirea calității si productivității Sursa: prelucrare proprie
muncii; Prin Axa Prioritară 1 - Educația și formarea
 Facilitarea inserției tinerilor și a șomerilor profesională în sprijinul creșterii economice și
de lungă durată pe piața muncii; dezvoltării societății bazate pe cunoaștere au fost
 Dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, oferite finanțări în valoare de 5,16 mil. Euro prin
flexibile si incluzive; 4 proiecte. De exemplu, Universitatea din
Petroșani a dezvoltat 2 proiecte pentru creșterea
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

competențelor personalului didactic prin În cadrul Axei Prioritare 5 - Promovarea


utilizarea metodelor interactive de predare- măsurilor active de ocupare au fost realizate 36
învățare de tipul e-learning și realizarea de de proiecte, în valoare de 30,67 mil. Euro, ce au
programe doctorale în domenii de cercetare presupus dezvoltarea și implementarea
prioritare prin recrutarea a 90 de doctoranzi. De măsurilor active de ocupare cu rezultate pozitive
asemenea, Inspectoratul Școlar Județean a asupra mentalității șomerilor și a angajatorilor în
implementat un proiect care a avut ca scop ceea ce privește ocuparea și integrarea activă pe
îmbunătățirea unităților școlare prin oferirea de piața muncii. Ca exemplu, Universitatea din
servicii de orientare sau consiliere a elevilor. Petroșani a organizat un amplu program
"Formarea profesionala alternativă utilizând
Axa prioritară 2 - Corelarea învățării pe tot soluții informatice - o soluție pentru reconversia
parcursul vieții cu piața muncii a susținut 22 de forței de munca din minerit" care a avut drept
proiecte în valoare de 15,32 mil. Euro, ce au vizat rezultat creșterea ratei de ocupare a forței de
măsuri de tipul tranziția de la școală la o viață muncă din zonele monoindustriale miniere din
activă, prevenirea și corectarea părăsirii timpurii bazinele Văii Jiului și Olteniei prin atragerea
a școlii, precum și accesul și participarea la șomerilor tineri și a șomerilor de lungă durată pe
formare profesională continuă. Printre piața muncii, prin dezvoltarea unor metode
beneficiarii acestor măsuri se numără Colegiul moderne și inovative de instruire electronică de
Tehnic ”Matei Corvin” (Proiect: ”Dreptul la o a tip e-learning.
doua șansă în educație”), Inspectoratul Școlar al
Județului Hunedoara (Proiect: ”Școala, nu Axa Prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale
renunța la ea! - prevenirea și corectarea a oferit finanțare pentru 6 proiecte, în valoare de
fenomenului de părăsire timpurie a școlii”), 3,35 mil. Euro, cu scopul consolidării motivației
Colegiul Economic Hermes Petroșani pentru participarea la educație și formare
(Proiect: ”Start-up pe piața muncii prin firma de profesională cât și în vederea integrării grupurilor
exercițiu”), Universitatea Petroșani vulnerabile pe piața muncii. Au fost sprijinite
(Proiect: ”Studenți ancorați în realitate”). acțiuni de promovare a economiei sociale,
dezvoltarea de rețele integrate pentru servicii
Axa Prioritară 3 - Creșterea adaptabilității sociale, îmbunătățirea accesului și participării
lucrătorilor și a întreprinderilor a constituit o sursă grupurilor vulnerabile la educație și pe piața
de finanțare pentru măsuri de formare și sprijin muncii, promovarea egalității de șanse între
pentru întreprinderi și angajați pentru femei și bărbați pe piața muncii, precum si
promovarea adaptabilității în valoare de 0,69 mil. dezvoltarea și susținerea inițiativelor
Euro. De exemplu, au fost oferite module de transnaționale care pun accent pe o piață
cursuri de formare în management și organizarea incluzivă a muncii. De exemplu, Direcția
muncii pentru angajați, întreprinzători sau Generală Asistență Socială și Protecția Copilului
persoane fizice autorizate. Hunedoara a fost beneficiară în cadrul
proiectului ”Făurește-ti Viitorul - Formarea
Axa Prioritară 4 - Modernizarea Serviciului Public profesională a romilor din Județul Hunedoara”
de Ocupare a avut ca beneficiar Agenția prin intermediul căruia a fost creat un Centru
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mobil de Incluziune Socială ce a oferit suport
Hunedoara pentru patru proiecte, în valoare de persoanelor de etnie romă în găsirea unui loc de
11,97 mil. Euro, ce au vizat întărirea capacității muncă.
serviciilor oferite prin dezvoltarea unui sistem de
afișare electronică a informațiilor privind piața Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-
muncii, organizarea bursa locurilor de muncă on- 2013
line, realizarea observatorului pieței muncii, etc.
Obiectivul general al POS Mediu constă în
îmbunătățirea standardelor de viață ale
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

populației și a standardelor de mediu, vizând, în deșeurilor pentru populația urbană și rurală, a


principal, respectarea acquis-ului comunitar de fost redusă cantitatea de deșeuri biodegradabile
mediu. depozitate, a crescut rata de colectare selectivă
a deșeurilor și a reciclării de sticlă, hârtie, carton,
Obiectivele specifice ale programului sunt metale, plastic, lemn, au fost construite facilități
următoarele: și stații de tratare a deșeurilor, etc.
 Îmbunătățirea calității si a accesului la
infrastructura de apă si apă uzată, prin Programul Operațional Dezvoltarea
asigurarea serviciilor de alimentare cu Capacității Administrative 2007-2013
apă si canalizare în majoritatea zonelor
urbane până în 2015 si stabilirea Obiectivul general al PO DCA a fost de a
structurilor regionale eficiente pentru contribui la crearea unei administrații publice mai
managementul serviciilor de apă/apă eficiente și mai eficace în beneficiul socio-
uzată; economic al societății românești.
 Dezvoltarea sistemelor durabile de
management al deșeurilor; Obiective specifice
 Reducerea impactului negativ asupra  Obținerea unor îmbunătățiri structurale și
mediului si diminuarea schimbărilor de proces ale managementului ciclului de
climatice cauzate de sistemele de politici publice
încălzire urbană în cele mai poluate  Îmbunătățirea calității și eficienței
localități până în 2015; furnizării serviciilor publice, cu accentul
 Protecția și îmbunătățirea biodiversității pus pe procesul de descentralizare.
și a patrimoniului natural;
 Reducerea riscului de producere a Prin PODCA 2007-2013 au fost accesate cele
dezastrelor naturale cu efect asupra mai puține finanțări raportat la alocarea totală a
populației. programului. Prin acest program au fost accesate
finanțări pentru 3 proiecte, în valoare de 0,298 mil.
Pentru creșterea calității mediului în județul Euro, în cadrul Axei Prioritare 2 - Îmbunătățirea
Hunedoara au fost realizate investiții importante calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu
finanțate prin POSM 2007-2013, în valoare de accentul pus pe procesul de descentralizare.
201 mil. Euro, ce au vizat extinderea și Beneficiarii acestor proiecte au fost Consiliul
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Local al Orașului Petrila, Primăria Comunei Baru,
zona Valea Jiului și Deva, precum și realizarea Direcția Generală de Asistență Socială și
unui sistem integrat al deșeurilor. Protecția Copilului Hunedoara. Exemple de
proiecte: ”Eficiență, calitate, promptitudine în
Axa Prioritară 1 - Extinderea și modernizarea cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
sistemelor de apă și apă uzată a o oferit suport Protecția Copilului Hunedoara”; ”Îmbunătățirea
pentru 6 proiecte, în valoare de 144,26 mil. Euro, calității serviciilor furnizate de către Primăria
ce au avut ca obiectiv reabilitarea și Comunei Baru prin implementarea electronică a
modernizarea sistemului de alimentare cu apă și ghișeului unic cu registratură și gestiune
canalizare în județul Hunedoara în zone precum documente”; ”Creșterea calității serviciilor
Deva, Valea Jiului, Comuna Șoimuș, Peștișu furnizate de administrația publică locală din
Mare, etc. orașul Petrila”.

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de Programul Național de Dezvoltare Rurală


management integrat al deșeurilor și reabilitarea 2007-2013
siturilor contaminate istoric a fost utilizată în
cadrul unui proiect județean, în valoare de 52,38 Obiectivele PNDR se concentrează pe
mil. Euro, prin care a crescut rata de colectare a următoarele aspecte cheie:
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

 Facilitarea transformării si modernizării și drumuri agricole de exploatație, alimentarea cu


structurii duale a agriculturii si silviculturii, apă, canalizarea apelor menajere și epurarea
precum si a industriilor procesatoare acestora, reabilitarea căminelor culturale,
aferente, pentru a le face mai competitive construirea de centre locale de informare turistică.
si pentru a contribui la creșterea Fonduri în valoare de 49 mil. Euro au fost utilizate
economică si convergența veniturilor din pentru dezvoltarea mediului de afaceri din spațiul
spațiul rural (acolo unde este posibil), în rural: instalarea tânărului fermier, extinderea și
paralel cu asigurarea condițiilor de trai și modernizarea fermelor, a exploatațiilor pomicole,
protecția mediului din aceste zone. dezvoltarea agroturismului, achiziționarea de
 Menținerea și îmbunătățirea calității utilaje.
mediului din zonele rurale ale României,
prin promovarea unui management O contribuție importantă la dezvoltarea rurală a
durabil atât pe suprafețele agricole, cât si fost adusă și de formarea Grupurilor de Acțiune
pe cele forestiere. Locală, (ex. GAL Asociația Microregiunea Țara
 Gestionarea si facilitarea tranziției forței Hațegului – Ținutul Pădurenilor, GAL Țara
de muncă din sectorul agricol către alte Zarandului, GAL Valea Ampoiului – Valea
sectoare are să le asigure un nivel de trai Mureșului) în animarea spațiului rural pentru
corespunzător din punct de vedere social implementarea de proiecte sub strategiile de
si economic. dezvoltare de tipul LEADER promovându-se
măsuri atipice în valoare de 1,7 mil. Euro.
O contribuție importantă pentru dezvoltarea
mediului rural din județul Hunedoara s-a datorat Potrivit datelor oficiale furnizate de Ministerul
proiectelor finanțate din PNDR 2007-2013 ce Agriculturii (iunie 2015), cu privire la stadiul
însumează 115 mil. euro. Acest program ocupă implementării strategiilor celor 163 de GAL-uri
locul trei ca valori accesate după POSM și POR. acreditate de MADR în România, Asociația
Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul
Principalele investiții, în valoare de 64 mil. Euro, Pădurenilor GAL s-a remarcat pe plan național,
din spațiul rural au vizat renovarea, dezvoltarea clasându-se, cu un număr de 96 de contracte
satelor și îmbunătățirea serviciilor de bază semnate cu AFIR și implementate cu succes, pe
precum modernizarea ulițelor, drumuri de acces locul al doilea pe țară.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Figură 6 - Fluxul utilizării fondurilor europene în judeţul Hunedoara, în perioada 2007 - 2013
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

I.1.2. Context strategic  Regulamentul (UE) 1305/2013 al


Parlamentului European şi al Consiliului
În elaborarea Planului de dezvoltare a judeţului European;
Hunedoara 2014 – 2020 au fost analizate și  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
avute în vedere: și
 Cadrul Financiar Multianual 2014 – 2020  alte strategii de dezvoltare sectorială
a Uniunii Europene, Mecanismele naţionale şi regionale.
financiare asociate sau partenere Uniunii
Europene; De asemenea, au fost consultate strategiile 2014
 Politica de coeziune 2014 – 2020 a – 2020 ale unităților administrativ – teritoriale
Uniunii Europene; componente ale județului Hunedoara, ale căror
portofolii de proiecte au fost incluse în prezentul
 Strategia Europa 2020;
document (vezi Anexa).
 Programe de finanţare ale Guvernului
României;
Principalele orientări strategice naționale și
 Strategia Naţională pentru Dezvoltarea
regionale cărora li se subordonează procesul de
Durabilă a României;
programare la nivelul județului Hunedoara sunt
 Planul de Amenajare a Teritoriului
prezentate în continuare:
Național;
 Master Planul General de Transport al Strategia de Dezvoltare Teritorială a României
României; (SDTR)
 Strategia pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii Vest 2014-2020; În viziunea Strategiei de Dezvoltare Teritorială,
 Planul pentru Dezvoltare Regională "România 2035 este o țară cu un teritoriu
Regiunea Vest 2014 – 2020; funcțional, administrat eficient, care asigură
 Planul de Gestiune a deşeurilor – Judeţul condiții atractive de viață si locuire pentru
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr. cetățenii săi, cu un rol important în dezvoltarea
15/2015; zonei de sud-est a Europei."
 Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal
Interorăşenesc - Deva – Hunedoara – Județul Hunedoara este identificat ca fiind unul
Simeria, aprobat prin Hotărârea nr. dintre arealele ce îşi menţineau încă statutul
142/2010; monoindustrial în 2002, mai ales datorită
 Strategia de dezvoltare turistică a bazinelor carbonifere din Valea Jiului din orașele
judeţului Hunedoara, aprobată prin Uricani, Vulcan, Lupeni, Aninoasa, Petroșani și
Hotărârea nr. 155/2010; Petrila. Datorită dependenței populației de
 Strategia Judeţeană pentru protecţia industria extractivă, acest teritoriu a fost
drepturilor Copilului – Judeţul Hunedoara, identificat ca o zonă fragilă structural,
aprobată prin Hotărârea nr. 65/2014; caracterizată de declinul industrial și poluare a
 Master Planul privind extinderea şi solurilor. Tot în Regiunea Vest, la granița dintre
modernizarea sistemelor de alimentare Timiș și Hunedoara, au fost depistate areale
cu apă şi canalizare din judeţul rurale cu risc ridicat de sărăcie și nivel scăzut al
Hunedoara prin Hotărârea nr. 238/2014; dezvoltării comunitare.
 Strategia de accesare a fondurilor
comunitare la nivelul judeţului Conform Strategiei de Dezvoltare Teritorială a
Hunedoara ȋn intervalul 2007 – 2013, României, bazinul carbonifer Valea Jiului
aprobată prin Hotărârea nr. 38/2009; (Aninoasa, Petroşani, Uricani, Petrila, Lupeni,
 Planul de Dezvoltare a Judeţului Vulcan) a fost puternic afectat de restructurările
Hunedoara 2007 – 2013; masive înregistrate în sectorul industriei. Zona
Hunedoara-Deva şi zona minieră din nordul
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

judeţului Hunedoara (Brad, Munţii Apuseni), politica de transport având în vedere faptul că
precum şi fostele zone miniere, necesită lucrări segmentul Arad – Timișoara – Deva - Sibiu face
urgente de infrastructură pentru reintroducerea parte din rețeaua TEN-T centrală, având astfel
în circuitul economic şi protejarea ecologică a prioritate în realizare față de alte segmente ale
aşezărilor afectate masiv de reziduurile rețelei incluse în categoria TEN-T globală. Se
activităţilor miniere (uraniu, metale rare). apreciază că impactul este major, atât la nivel
local prin conectarea zonelor mai puțin
Printre polii potențiali de cercetare la nivel dezvoltate cu cele mai dezvoltate, cât și la nivel
național (cu peste 500 de cercetători) se află, pe naţional prin asigurarea unei accesibilități și
lângă București, Cluj 3393 persoane, Iași 2573, conectivități către zona de sud și nord est a
Brașov 2259, Dolj 1889, Timiș 1772, Argeș 1165, României.
Constanța 787, Arad 719, Hunedoara 565 și
Sibiu 550 persoane. În cadrul aceluiași document strategic sunt
prevăzute și o serie de măsuri teritoriale integrate
la nivel zonal, din care setul referitor la zonele de
Confrom Strategiei de Dezvoltare Teritorială a
frontieră ale României la Spațiul Uniunii
României, municipiul Deva face parte din axele
europene identifică oportunități de cooperare
de dezvoltare interregionale Bistrița Năsăud –
oferite de euroregiuni. La granița de vest,
Cluj Napoca – Deva și Craiova – Deva – Oradea,
Euroregiunea “Dunăre – Criş - Mureş – Tisa”/
din cadrul măsurii la nivel național Sprijinirea
(DCMT), are drept obiectiv dezvoltarea şi lărgirea
proceselor de dezvoltare localizate la nivelul
relaţiilor dintre comunităţile şi autorităţile locale în
axelor de dezvoltare de la nivel naţional și
domenii ca economie, educaţie, cultură,
macroregional. Totodată, măsura Consolidarea
sănătate, ştiinţă şi sport, precum şi colaborarea
sistemelor urbane cu potenţial de creştere și
în perspectiva integrării europene dintre 4 judeţe
realizarea unei conectivităţi crescute a acestora
din România (Timiş, Arad, Caraş Severin,
cu localităţile din zona de influenţă care prevede
Hunedoara), 4 din Ungaria ( Csongrad, Bekes,
consolidarea legăturilor feroviare existente în
Jasz-Nagykun-Szolnok, Bacs – Kiskun) şi
scopul dezvoltării comune între orașele Deva-
regiunea Voivodina din Serbia.
Hunedoara-Orăştie.

Master Planul General de Transport al


Scenariul România Policentrică urmărește
României
dezvoltarea teritoriului naţional prin intermediul
unor nuclee de concentrare a resurselor umane,
Master Planul General de Transport (MGT) al
materiale, tehnologice şi de capitaluri (orașe
României reprezintă documentul strategic
mari/ medii), în perspectiva anului 2035, şi
principal pentru prioritizarea investiţiilor în
conectarea eficientă a acestor zone de
infrastructura de transport de interes naţional şi
dezvoltare cu teritoriile europene.
european. Orizontul de timp al documentului este
2030, prima etapă a intervențiilor vizând 2020.
Mai mult, municipiul Deva este considerat unul
După o serie prelungită de negocieri cu Comisia
dintre cei 13 poli de dezvoltare la nivel national,
Europeană, varianta finală a Master Planului se
iar prin facilitarea conexiunilor acestuia cu
pliază pe priorităţile Uniunii Europene privitoare
teritoriul european se urmărește dezvoltarea
la infrastructura de transport, stabilite prin
economiei locale și coagularea unei zone urbane
reţeaua TEN-T. Obiectivele cheie ale Master
funcţionale care să asigure o ofertă atractivă de
Planului General de transport sunt:
locuri de muncă, oportunităţi legate de educaţie
şi de servicii.  ”Eficiența Economică: sectorul
transporturilor trebuie să contribuie la
economia națională iar beneficiile
În acest sens, realizarea legăturilor rutiere rapide
economice pe care le generează trebuie
către orașele din sudul României este un proiect
care se încadrează in prioritățile UE privind să depășească costurile;
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

 Sustenabilitate: sistemul de transport


trebuie să fie eficient din punct de vedere Pentru o mai bună conectivitate a teritoriului,
energetic și să lase generațiilor viitoare PATN – Secţiunea I propune următoarele
un sistem viabil; intervenţii:
 Siguranță: sistemul de transport trebuie  ȋn ceea ce priveşte reţeaua de căi rutiere
să fie unul sigur; o Autostrada Nădlac – Arad –
 Dezvoltare economică echilibrată: Timișoara – Deva – Sibiu – Pitești
sistemul de transport trebuie să faciliteze – București – Lehliu – Fetești –
dezvoltarea economică națională; Cernavodă - Constanța
 Financiar: Master Planul trebuie să o Drumul expres Simeria – Hațeg –
permită creșterea gradului de absorbție a Petroșani – Filiași
fondurilor UE. o Coridorul paneuropean de
 Impactul asupra mediului: sistemul de transport intermodal IX tronsonul
transport nu trebuie să aibă un impact Oradea – Beiuș - Deva
negativ asupra mediului fizic.”  ȋn ceea ce priveşte reţeaua de căi
navigabile interiore şi poduri
În ceea ce priveşte obiectivele operaţionale ȋn o realizarea unui port nou pe râul
relaţie cu transportul rutier, Master Planul Mureş, la Deva
General de Transport selectează proiectele  ȋn ceea ce priveşte reţeaua de
prioritare de Nivel 1 și Nivel 2. În cadrul rețelei de aeroporturi
referință se află și culoarul Arad – Timișoara – o executarea lucrărilor de
Deva – Sibiu. Pe lângă acestea au fost moderizare la Aeroportul Craiova
identificate 20 de secțiuni ale Rețelei Naționale  ȋn ceea ce priveşte reţeaua de transport
care, deși nu se califică pentru includerea într-un combinat
proiect de îmbunătățire, au un rol important, o terminale de transport combinat
deoarece stabilesc legături cu orașele-județ existente, la care urmează să se
și/sau cu Rețeaua de Bază TEN-T. Pe ultimele execute lucrări de modernizare:
două locuri se află tronsoanele Filiași - Tg. Jiu - Terminalul Deva
Petroșani - Hațeg - Deva - A1 și A1 (Deva) -
Brad - Ștei - Oradea - A3. Prioritizarea Secţiunea a III – a – Zone Protejate
secțiunilor de rețea a luat în considerare 3
indicatori: starea tehnică, indicator de deservire a Secţiunea a III – a a PATN identifică printre
populației (loc/km), și indicator de mobilitate unităţile administrativ teritoriale cu concentrare
urbană. foarte mare a patrimoniului construit cu valoare
culturală de interes naţional: municipiile Deva,
Din punct de vedere al transportului feroviar, Hunedoara, Orăștie și Brad, orașele Călan,
urmărind acelaşi obiectiv general de eficienţă Hațeg și Simeria şi comunele Baia de Criș, Baru,
economică, este prevăzută creşterea Bănița, Boșorod, Cârjiți, Crișcior, Densuș,
competitivităţii serviciilor de transport feroviar Geoagiu, Ghelari, Gurasada, Hărău, Orăștioara
călători pe ruta București - Ungaria via Brașov, de Sus, Peștișu Mic, Pui, Răchitova, Rapoltu
Teiuș / Cluj. Intervenţiile presupun creşterea Mare, Râu de Mori, Ribița, Sarmisegetuza,
frecvenţei serviciilor de transport, cu un grafic de Sălașu de Sus, Sântmăria-Orlea, Teliucu Inferior,
mers al trenurilor cu intervale regulate, care să Toplița, Vața de Jos și Vețel, aici fiind identificate
circule la fiecare 0.5 tren pe ore (1 tren la două numeroase monumente şi ansambluri de
ore) dinspre Bucureşti către Deva. arhitectură, monumente ale naturii, cetăți,
castele și conace, așezări, fortificații, edificfii,
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional biserici și ansamnluri mănăstirești .
Peisajul cultural al județului este completat de
Secţiunea I – Reţele de Transport rezervaţiile biosferei şi monumente ale naturii
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

declarate: Retezat (38 047 ha) și Grădiștea agreabilă (cu acces facil pentru cetățeni la
Muncelului – Cioclovina (10 000 ha). servicii de calitate și oportunități diverse).
Obiectivul strategic global pentru perioada 2014-
Secţiunea a V – a – Zone de Risc Natural 2020 este de a orienta intervențiile asupra
nevoilor locuitorilor săi, ajungând astfel la nivelul
Printre unităţile administrativ teritoriale de calitate a vieții din regiunile puternice, non –
identificate ȋn PATN Secţiunea a V – a, ca fiind capitale ale Europei Centrale.
afectate de inundaţii se numără: municipiile Deva,
Brad, Hunedoara, Orăștie și Petroșani, orașele Prioritățile Strategiei de Dezvoltare Regională
Aninoasa, Călan, Geoagiu, Hațeg, Lupeni, Vest 2014 - 2020 sunt:
Petrila, Simeria, Uricani și Vulcan și 35 de  Creșterea competitivității regionale prin
comune din cele 55 ale județului. Nicio unitate promovarea inovării și specializării
administrativ teritoriala din județ nu este inclusă inteligente;
în zona de risc seismic, ȋn timp ce afectate de  Dezvoltarea unei economii dinamice
alunecările de teren (nivel ridicat) sunt municipiile bazată pe creșterea productivității și
Deva și Petroșani, orașele miniere de pe Valea antreprenoriat;
Jiului - Aninoasa, Petrila, Lupeni, Uricani și  Îmbunătățirea acesibilității și mobilității
Vulcan, și comunele Baia de Criș, Balșa, Băcia, într-o regiune conectată intern și
Romos, Șoimuș, Teliucu Inferior și Vălișoara. internațional;
 Dezvoltarea capitalului uman și creșterea
Secţiunea a VI – a – Zone turistice calității în sectoarele de educație,
sănătate și servicii sociale;
Secţiunea a VI – a a PATN a identificat ca având  Promovarea creșterii sustenabile prin
o concentrare foarte mare de resurse antropice sprijinirea tranziției către o economie
municipiul Deva și comunele Bănița, Boșorod, verde în vederea adaptării la schimbările
Densuș, Orăștioara de Jos și ca având o climatice, prevenirea și gestionarea
concentrare foarte mare de resurse naturale riscurilor;
oraşul Geoagiu și Sarmisegetuza. Pe lângă  Valorificarea specificului local al
acestea, alte 41 de unități administrativ teritoriale comunităților urbane și rurale;
au fost catalogate ca având o concentrare mare  Dezvoltarea durabilă a turismului;
de resurse naturale și doar alte 11 ca având o
 Întărirea capacității administrative
concentrare mare de resurse antropice. Cu toate
regionale.
acestea, ȋn fiecare caz sunt semnalate şi
Pentru a atinge dezideratele Planului de
probleme ȋn ceea ce priveşte infrastructura
Dezvoltare Vest 2014 – 2020 ȋn judeţul
turistică.
Hunedoara au fost propuse o serie de acțiuni ȋn
următoarele domenii: eficiență energetică,
servicii sociale, sănătate, educație, structuri de
Planul de Dezvoltare Regională Vest 2014 –
afaceri, servicii pentru situații de urgență,
2020
cercetare – dezvoltare, economie, infrastructură,
dezvoltare urbană și turism.
Viziunea Regiunii Vest pentru perioada de
programare 2014-2020 este aceea de a deveni o
regiune productivă (bazată pe eficiența forței de I.1.3. Capacitate administrativă
muncă și cu un nivel ridicat de inovare), dinamică
(reușind să atragă investiții și să capitalizeze
competențe), conectată la nou (urmărind Înțelegerea structurii și a atribuțiilor Consiliului
creșterea valorii adăugate pe produs și proces), Județean Hunedoara, respectiv a modului de
coezivă (având ca motor comunitățile locale, exercitare a acestora este esențială pentru
instituții și rețele care facilitează dezvoltarea) și structurarea unui portofoliu de programe,
proiecte și măsuri realiste.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Atribuţiile Consiliului Judeţean funcţionare ale aparatului de specialitate, precum


şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes
În conformitate cu prevederile art. 122 din judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor
Constituţia României şi ale art. 24 şi 87 din Legea autonome de interes judeţean;
Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările d) exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi
ulterioare. Consiliul Judeţean Hunedoara este obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute
autoritatea deliberativă a administraţiei publice la societăţi comerciale sau regii autonome, în
locale, constituită la nivel judeţean pentru condiţiile legii;
coordonarea activităţii consiliilor locale, în
vederea realizării serviciilor publice de interes e) numeşte, sancţionează şi dispune
judeţean. suspendarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a
Conform cadrului legal, Consiliul judeţean raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru
îndeplineşte următoarele atribuţii principale: conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de
interes judeţean.
ART. 91

(1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele


categorii principale de atribuţii: (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1)
lit. b), consiliul judeţean:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al consiliului a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului
judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de
de interes judeţean şi ale societăţilor credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi
comerciale şi regiilor autonome de interes contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
judeţean;
b) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului
b) atribuţii privind dezvoltarea economico- judeţean, contractarea şi/sau garantarea
socială a judeţului; împrumuturilor, precum şi contractarea de
datorie publică locală prin emisiuni de titluri de
c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului valoare în numele judeţului, în condiţiile legii;
judeţului;
c) stabileşte impozite şi taxe judeţene, în
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor condiţiile legii;
publice din subordine;
d) adoptă strategii, prognoze şi programe de
e) atribuţii privind cooperarea dezvoltare economico-socială şi de mediu a
interinstituţională; judeţului, pe baza propunerilor primite de la
consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în
f) alte atribuţii prevăzute de lege. cooperare cu autorităţile administraţiei publice
locale comunale şi orăşeneşti interesate,
măsurile necesare, inclusiv cele de ordin
(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) financiar, pentru realizarea acestora;
lit. a), consiliul judeţean:
e) stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale
a) alege, din rândul consilierilor judeţeni, 2 ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate,
vicepreşedinţi; proiectele de organizare şi amenajare a
teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare
b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor
instituţii, servicii publice şi societăţi administrativ-teritoriale componente; urmăreşte
comerciale de interes judeţean, precum şi modul de realizare a acestora, în cooperare cu
reorganizarea regiilor autonome de interes autorităţile administraţiei publice locale comunale,
judeţean, în condiţiile legii; orăşeneşti sau municipale implicate;

c) aprobă regulamentul de organizare şi f) aprobă documentaţiile tehnico-economice


funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, pentru lucrările de investiţii de interes judeţean,
statul de funcţii, regulamentul de organizare şi în limitele şi în condiţiile legii.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1)


lit. e), consiliul judeţean:
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1)
lit. c), consiliul judeţean: a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau
asocierea cu persoane juridice române ori
a) hotărăşte darea în administrare, străine, inclusiv cu parteneri din societatea
concesionarea sau închirierea bunurilor civilă, în vederea finanţării şi realizării în
proprietate publică a judeţului, după caz, precum comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau
şi a serviciilor publice de interes judeţean, în proiecte de interes public judeţean;
condiţiile legii;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale
închirierea bunurilor proprietate privată a din alte ţări;
judeţului, după caz, în condiţiile legii;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau
c) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de asocierea cu alte unităţi administrativ-
obiective de interes judeţean. teritoriale din ţară ori din străinătate, precum
şi aderarea la asociaţii naţionale şi
internaţionale ale autorităţilor administraţiei
publice locale, în vederea promovării unor
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1)
interese comune.
lit. d), consiliul judeţean:

a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în


condiţiile legii, cadrul necesar pentru ART. 92
furnizarea serviciilor publice de interes
judeţean privind: 1. educaţia, 2. serviciile Persoanele împuternicite să reprezinte interesele
sociale pentru protecţia copilului, a unităţii administrativ-teritoriale în societăţi
persoanelor cu handicap, a persoanelor comerciale, regii autonome de interes judeţean,
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte
grupuri aflate în nevoie socială, 3. sănătatea, organisme de cooperare sau parteneriat sunt
4. cultura, 5. tineretul, 6. sportul, 7. ordinea desemnate prin hotărâre a consiliului judeţean, în
publică, 8. situaţiile de urgenţă, 9. protecţia şi condiţiile legii, respectând configuraţia politică
refacerea mediului, 10. conservarea, rezultată după alegerile locale.
restaurarea şi punerea în valoare a
monumentelor istorice şi de arhitectură, a
parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor
naturale, 11. evidenţa persoanelor, 12. Structura aparatului de specialitate
podurile şi drumurile publice, 13. serviciile
comunitare de utilitate publică de interes Misiunea Consiliului Județean Hunedoara este
judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan, de a coordona activitatea consiliilor locale, în
14. alte servicii publice stabilite prin lege; vederea realizării serviciilor publice de interes
judeţean care să asigure: dezvoltarea economico
b) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor – socială a județului, gestionarea patrimoniului
religioase; județean în scopul protecției și valorificării
acestuia, gestionarea serviciilor publice în
c) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în vederea asigurării calității și accesibilității
competenţa sa prin lege; acestora, toate acestea având ca scop creșterea
calității vieții hunedorenilor.
d) acordă consultanţă în domenii specifice, în
condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale
din judeţ, la cererea acestora.
Conform Statutului județului Hunedoara 4 și
potrivit prevederilor art.88 din Legea privind

4 Statutul
judeţului Hunedoara poate fi consultat pe pagina
web a Consiliului Judeţean Hunedoara:
http://www.cjhunedoara.ro/documente/STATUT%20HD.pdf
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

administraţia publică locală nr.215/2001,  Cabinet Președinte


republicată, cu modificările şi completările  Direcția Administrație Publică Locală
ulterioare, Consiliul Judeţean Hunedoara este o Serviciul administrație publică
compus dintr-un număr de 32 de consilieri, locală, relații publice, ATOP
stabilit în funcţie de numărul locuitorilor judeţului o Centrul de informare a
raportat de Institutul Naţional de Statistică, cetățeanului
completat cu preşedintele consiliului judeţean, o Servicul juridic contencios ți
care are drept de vot şi conduce şedinţele relații cu consiliile locale
acestuia. o Serviciul autoritate județeană de
transport
La nivelul Consiliului Județean au fost constituite o Compartiment redactare si
6 comisii de specialitate, după cum urmează: editare M.O. al judetului HD
 Direcția Programe, Prognoze, Buget,
Comisia nr.1 – Comisia de studii, prognoze
Finanțe
economico-sociale, buget finanţe, agricultură,
o Serviciul buget, financiar
silvicultură, administrarea domeniului public şi
contabilitate
privat al judeţului;
o Serviciul dezvoltare regională și
Comisia nr.2 – Comisia privind organizarea, integrare europeană
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor o Compartiment Coordonare
publice, protecţia mediului înconjurător, Centru Judeţean pentru
conservarea monumentelor istorice şi de Managementul Situaţiilor de
arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor Urgenţă
naturale; o Serviciul administrarea
domeniului public si privat și
Comisia nr.3 – Comisia pentru servicii publice, agenți economici
comerţ, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor o Unitatea judeteana pentru
şi relaţia cu patronatul; monitorizarea serviciilor
comunitare de utilitate publică
Comisia nr.4 – Comisia pentru activităţi ştiinţifice, o Compartiment culte, sport,
învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, turism, activități culturale
probleme de sănătate, protecţie socială, ale o Compartiment managementul
familiei şi copilului, precum şi de legătură cu unităților de asistență medicală
ONG-urile;  Direcția tehnică și investiții
o Compartiment investiții
Comisia nr.5 – Comisia de analiză a asocierii şi o Serviciul achiziții publice
colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei o Serviciul tehnic și administrare
publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi drumuri
din străinătate, precum şi dezvoltare regională;  Direcția Arhitect Șef
o Serviciul avizare autorizații și
Comisia nr.6 – Comisia pentru administraţia
disciplină în construcții
publică locală, juridică, apărarea ordinei publice,
o Compartimentul urbanism,
problemele minorităţilor, respectarea drepturilor
amenajarea teritoriului, cadastru
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
si gestiunea localitatilor
Activitatea executivă este susținută de aparatul o Compartiment informatizare
de specialitate, care cuprinde un număr de 173 o Serviciul relații externe, asocieri
de posturi, dintre care 31 în regim contractual 5. și comunicare interinstituțională
Aparatul de specialitate al Consiliului Județean o Serviciul Corp control, urmărire
Hunedoara este organizat conform Hotărârii încasare și executare silită
Consiliului Județean Hunedoara nr. 113/2015 și,
conform organigramei aprobată, are în o Biroul resurse umane, salarizare
componență următoarele structuri: și gestiunea funcției publice

5 Organigrama Consiliului Judeţean Hunedoara,


http://www.cjhunedoara.ro/documente/ANEXA_1_LA_HCJH
_113.pdf
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

o U.I.P – Sistem de management Cooperarea, atât internă cât și internațională, în


integrat al deșeurilor în vederea promovării județului Hunedoara și
jud.Hunedoara susținerii priorităților și nevoilor acestuia de
o Serviciu administrativ – Direcția dezvoltare este un aspect deosebit de important
administrație publică locală pentru dezvoltarea economică și socială în
perioada următoare. În acest sens, este
Conform situației personalului Consiliului important de menționat că, prin Statutul județului
Județean Hunedoara la începutul anului 2016, 2 Hunedoara, Consiliul județean și-a asumat o
posturi erau vacante. politică pentru cooperare externă, dezvoltând de-
a lungul timpului parteneriate care ar putea fi
Proiectele europene sunt gestionate de Serviciul valorificate în implementarea prezentului Plan de
dezvoltare regională și integrare europeană, a dezvoltare.
cărui dimensionare poate fi considerată redusă
(insuficientă) având în vedere apropierea lansării Astfel, conform Statutului județului Hunedoara ,
apelurilor pentru depunerea de cereri de programul de relaţii externe în vigoare are la
finanțare în cadrul Programelor Operaționale bază politica pentru a extinde cooperarea
2014 – 2020. externă în toate domeniile, ca un mijloc
important al dezvoltării regionale economice
În subordinea Consiliului Județean Hunedoara şi sociale a judeţului Hunedoara şi de
se află 16 instituții cu rolul de a spijini dezvoltarea susţinere a prezenţei sale pe scena politicii
socială, culturală și economică, după cum regionale Europene, unde se află încă din 1992,
urmează: odată cu aderarea la organizaţia pan-europeană
inter-regională “Adunarea Regiunilor Europene”.
 Muzeul Civilizației Dacice și Romane
Hunedoara-Deva Un alt aspect al programului de relaţii externe al
 Biblioteca Județeană 'Ovid Densusianu' judeţului este dezvoltarea unor acţiuni de
Hunedoara-Deva popularizare în străinătate prin dezvoltarea de
 Teatrul de Artă Deva parteneriate, exercitate prin intermediul Adunării
 Ansamblul Profesionist "Drăgan Regiunilor Europene” (A.R.E.) la Strasbourg şi
Muntean" pentru promovarea Culturii Bruxelles, prin Congresul Puterilor Locale şi
Tradiționale Hunedoara Regionale (C.P.R.L.E.) la Consiliul Europei, prin
 Centrul Județean pentru Conservarea si Programul “Polis” al Uniunii Europene la
Promovarea Culturii Tradiționale Bruxelles, Uniunea Naţională a Consiliilor
Hunedoara Judeţene din România (U.N.C.J.R.), Comitetul
 Teatrul Dramatic 'I. D. Sârbu'- Petroșani Regiunilor din Bruxelles, Agenţia pentru
 Direcția Generală de Asistență Socială și Dezvoltare Regională Regiunea Vest (ADRVest)
Protecția Copilului a Județului şi prin intermediul partenerilor tradiţionali:
Hunedoara Republica şi Cantonul Jura (Elveţia), Judeţul
 Unitatea de Asistență medico-socială VAS (Ungaria), Comunitatea Montană Casentino
Baia de Criș (Italia), Provincia Olbia Tempio (Italia),
 Serviciul Public Județean 'SALVAMONT' Departamentul Haute Saone (Franţa) sau a unor
 Agenția de Dezvoltare Economico- parteneri, în special membri ai “Euroregiunii
Socială a Județului Hunedoara Dunăre-Criş-Mureş-Tisa” constituită la sfârşitul
 Direcția Publică Comunitară de Evidență anului 1997 şi respectiv Regiunea East Midlands
a persoanelor Hunedoara (Marea Britanie), colaborare începută în vara
 Camera Agricolă Județeană Hunedoara anului 2007.
 Spitalul Județean de Urgență Deva-
Hunedoara
Bugetul operațional al Consiliului Județean
 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad
Hunedoara pentru perioada 2014 – 2023
 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu
 Serviciul Public de Administrare a Nu în ultimul rând, capacitatea de a implementa
Monumentelor Istorice prezentul Plan de dezvoltare depinde de
resursele financiare disponibile, atât pentru
finanțarea și co-finanțarea proiectelor, cât și
Relațiile de cooperare pentru mentenanța acestora. În acest sens,
Banca Mondială a elaborat o metodologie de
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

estimare a sustenabilității financiare pentru durabilă a judeţului Hunedoara în perioada 2014-


unitățile administrativ – teritoriale din România, 2020.
plecând de la premisa că acestea nu ar trebui să
își asume pe o perioadă de implementare
investiții de capital cu o valoare mai mare decât Profil socio – demografic
30 % din veniturile non-alocate6 pentru cheltuieli
de capital. Caracteristici demografice și repartiția
populației
Bugetul operational este estimat pentru perioada
de implementare 2014-2023 (N+3), plecând de la
premisa că majoritatea investiților de capital vor Cu o populație stabilă de 418.565 persoane la
necesita cheltuieli de operare și mentenanță RPL 2011, Județul Hunedoara se remarcă la
odată ce vor fi terminate. Ca atare, nivel național 7 prin scăderea demografică
sustenabilitatea financiară a investiților, respectiv semnificativă între recensămintele din 2002 și
capacitatea estimată de a acoperi cheltuieli 2011, înscriindu-se între cele 10 județe ce au
viitoare de operare și mentenanță, este un factor înregistrat o scădere a populației de peste 12%.
ce trebuie luat în considerare în prioritizarea
proiectelor. Tendința demografică descendentă a continuat
și după 2011, raportările Direcției Județene de
În cazul județului Hunedoara, bugetul Statistică Hunedoara arătând o scădere continuă
operațional estimat pentru perioada 2014- a populației în ultimii 5 ani.
2023 este de 86.747.831 Euro, pe locul 17 la
nivel național (județele Timiș și Arad se clasează Județul Hunedoara se clasează pe primul loc la
pe pozițiile 3 și 10, cu peste 100 mil. Euro, în timp
nivel național din punct de vedere al procentului
ce Caraș Severin ocupă poziția 36, cu 50,6 mil.
Euro). populaţiei stabile care locuieşte în mediul urban,
respectiv 75% la RPL 2011 și 77,9% populație
rezidentă în mediul urban în 20158.

I.1.4. Principalele concluzii ale O problemă specifică a județului Hunedoara


constă în masa demografică redusă a localităților,
analizei socio – economice atât a celor urbane cât și a celor rurale. Rețeaua
de localități cuprinde 14 municipii și orașe, dintre
Procesul de planificare strategică se bazează care trei orașe cu o populație sub 10.000 de
întotdeauna pe documentarea asupra situaţiei locuitori 9 : Aninoasa, Geoagiu și Uricani. Dintre
existente, o radiografiere a realității din teren care cele 55 de localități rurale din județ, peste
să ajute la înțelegerea nevoilor comunității. jumătate înregistrau 10 mai puțin de 2.000 de
Această analiză se bazează pe un schelet locuitori, (13 dintre acestea înregistrând sub
metodologic amplu, bazat pe date cantitative, 1.000 de locuitori). Majoritatea comunelor mici și
calitative, vizite în teritoriu și consultarea actorilor foarte mici se grupează în Vestul și Nordul
locali relevanți. județului – de exemplu comunele Bătrâna, Cerbal
și Bunila, fiecare cu o populație sub 500 locuitori.
În continuare este prezentată sinteza acestei
evaluări, evidențiind aspectele esenţiale În cazul localităților din mediul urban, mărimea
identificate, pe baza cărora se fundamentează demografică redusă ridică problema capacității
prezentul document, respectiv planificarea acestora de a tracta economia județeană și de a
strategică și operațională pentru dezvoltarea

6 Valoarea de 30% din veniturile non-alocate a fost obţinută în 7 Recensământul Populaţiei și al Locuinţelor, 2011, Rezultate
urma analizei făcute pe execuţia bugetară a UAT-urilor din definitive (caracteristici demografice ale populaţiei)
România pe perioada 2008-2012 și identificarea ponderii 8 INS, baza de date TEMPO

investiţilor de capital în veniturile non-alocate ale acestor 9 La RPL 2011

UAT-uri. De asemenea au fost luate în considerare exemple 10 Idem 6

similare din alte ţări.


Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

crea o rețea policentrică suficient de puternică înregistrat o scădere de peste 9%, iar populația
pentru a sprijini dezvoltarea teritoriului. În cazul activă civilă ocupată 12 s-a micșorat cu 8,25%
orașelor foarte mici (sub 10.000 de locuitori) și a (declinul populației active civile din județ apare și
comunelor cu mai puțin de 2.000 de locuitori, mai pregnant dacă este raportat la anul 1992,
mărimea demografică redusă se reflectă în primul an pentru care acest indicator este
bugete locale restrânse și o capacitate disponibil, față de care nivelul de scădere este de
administrativă redusă a autorităților publice 32%).
locale, respectiv în sustenabitate financiară
fragilă și resurse insuficiente pentru a investi în Scăderea populaţiei şi declinul forţei de muncă
proiecte de dezvoltare. disponibile sunt tendinţe cu şanse de agravare în
viitor în condiţiile în care rata medie a natalității
Piramida vârstelor indică o populație îmbătrânită, înregistrată în județul Hunedora (7.1) în perioada
respectiv o pondere redusă a tinerilor și o 2008-2014 este oricum mai mică decât cea
pondere ridicată a adulților și vârstnicilor, judeţul înregistrată la nivel naţional (8.8) şi regional (8,4),
Hunedoara clasându-se pe ultimul loc în regiune iar emigrarea definitivă sau temporară au devenit
din punct de vedere al numărului populaţiei din fenomene constitutive pentru peisajul social al
grupa de vârstă 0-14 ani. Aceasta este județului.
consecința unei natalități scăzute, cu o
maturizare și o îmbătrânire evidentă a populației, În ceea ce privește formarea forței de muncă,
ce contribuie la vulnerabilitatea demografică a clasificarea populației active civile în funcție de
județului. nivelul de educație al ultimei instituții de
învățământ absolvite indică un procent ridicat
Cea mai accentuată tendință de îmbătrânire se (35%) al persoanelor care au absolvit liceul,
remarcă în mediul rural, cu precădere în partea categorie urmată de persoanele cu studii
de vest și de nord a județului, corespunzând în superioare (21%), gimnaziale (18%) și
mare parte comunelor sub 1.000 de locuitori, profesionale și de ucenici (17%). Valorile sunt
care înregistrează și cea mai semnificativă relativ similare cu cele înregistrate la nivel
scădere a numărului populației (de ex. Bătrâna, național, procentul populației active fără nici o
Cerbal, Bunila, Bulzeștii de Sus etc.). școală absolvită fiind însă cu 1% mai scăzut în
Hunedoara, iar cel al absolenților de liceu cu 5%
Declinul demografic al județului este susținut de mai mare.
mișcarea naturală și mișcarea migratorie a
populației, respectiv de un spor natural negativ, Ponderea mare a populației active absolventă de
sub nivelul regional și național (-5,7) și de un sold studii liceale (în detrimentul studiilor tehnice sau
migrator negativ, atât în cazul migrației interne universitare) ridică problema necesității unor
(către Timiș și Arad 11 ), cât și în cazul celei programe postliceale de formare care să
externe. pregătească absolvenții de liceu pentru piața
Resursele umane și formarea forței de muncă muncii. În prezent, doar 6.1% din populaţia
şcolară face parte din învăţământul terţiar şi
Tendința de scădere a populației a avut 6.6 % din învăţământului post – liceal, fapt care
consecințe inevitabile asupra forței de muncă din indică un număr insuficient de locuri pentru cei
județul Hunedoara, astfel că în anul 2014 nivelul 24.2 % de elevi din învăţămâtul liceal.
resurselor de muncă din județ a scăzut cu peste
16% față de nivelul din anul 2007. În același Analiza la nivel teritorial evidențiază
interval de timp populația activă civilă a concentrarea populației active absolventă de

11 Dumitru Sandu (Coord.), Consiliul Consultativ pentru 12indicator care cuprinde toate persoanele cu o ocupaţie
Regionalizare (CONREG), Disparităţi și fluxuri în aducătoare de venit exercitată pe baza unui contract sau pe
fundamentarea social – economică a regionalizării cont propriu
administrative a României, București, aprilie 2013
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

studii universitare, postliceale și tehnice în cele elevilor față de specializările din domeniul
două zone urbane principale ale județului: (1) comerțului, mecanică, turism și alimentație și
Hunedoara – Deva – Simeria – Călan și în economic. Astfel, populația tânără tinde să se
localitățile rurale înconjurătoare, și (2) Valea orienteze către domenii cu deschidere mai largă
Jiului: Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcani, comparativ cu profilul puternic industrial al
Lupeni, Uricani. Se observă și diferențierea dintre județului. La polul opus, domeniul agriculturii,
partea de vest și de nord (comunele Bulzeștii de deși susținut în PLAI 13 2013-2020, nu suscită
Sus, Bunila, Leleșe, Cerbal, Bătrâna, Toplița, interesul tinerilor.
Lunca Cernii de Jos etc.), cu resurse scăzute de
forță de muncă și nivelul ultimei unități de Șomajul
învățământ absolvite preponderent primar sau
gimnazial, față de restul județului, unde ponderea O consecință a dinamicii economice negative a
cea mai ridicată o înregistrează învățământul județului Hunedoara o reprezintă rata șomajului
liceal. ridicată, constant deasupra mediei naționale (în
anul 2014 acest indicator a înregistrat o valoare
Educația și formarea profesională continuă de 6.6 % în judeţul Hunedoara şi de 5.4 % la nivel
naţional). În județul Hunedoara șomajul s-a
Populația școlară din județul Hunedoara a dovedit a fi o realitate economică și socială
cunoscut o tendință descendentă generală între persistentă, care a definit profilul economic al
anii 2007 și 2014, tendință ce se manifestă la judeţului inclusiv în perioadele de creştere
fiecare nivel de educație. Scăderea generală a economică accentuată dinaintea crizei. Pe
numărului copiilor, elevilor și studenților teritoriul județului există ”nuclee” de concentrare
corespunde tendinței județene de scădere a a șomajului, situate în special în zone miniere
populației și de îmbătrânire demografică descrisă sau în comune situate la distanțe mari de
anterior. principalele căi de comunicații și de locațiile de
concentrare a investițiilor recente (de ex.
Cea mai dramatică scădere se înregistrează la comunele Vorța, Crișcior, Certeju de Sus, Vața
nivelul numărului studenților, de la 6.972 în anul de Jos).
universitar 2007-2008 la 3.140 în anul universitar
2013-2014. Învãțãmântul superior din județul Din totalul de 11.339 şomeri înregistrați în județul
Hunedoara pregãtește specialiști în urmãtoarele Hunedoara în decembrie 201514, în Valea Jiului
domenii: inginerie, științe economice, juridice și se află aproximativ o treime (1.523 şomeri în
sociale, prin intermediul Universității din zona Petroşani, 678 în Lupeni, 653 în Vulcan şi
Petroșani, Facultății de Inginerie din Hunedora 914 în Petrila).
(filiala Universității Tehnice din Timișoara) și
Universității “Ecologică“ Traian din Deva Un risc important din punct de vedere al ocupării
(universitate privată). Universitatea din Petroșani forței de muncă îl reprezintă disponibilizările
are o lungă tradiție, funcționând în Valea Jiului preconizate ca urmare a restructurării
începând cu anul universitar 1957 – 1958. Complexului Energetic Hunedoara, al doilea
angajator din județ în anul 2014 (6672 angajați).
Tendința descendentă se manifestă și în ceea ce Asistența socială și grupurile vulnerabile
privește numărul elevilor înscriși în învățământul
liceal, unde la nivelul anului școlar 2015-2016 au La nivelul judeţului Hunedoara, Strategia
rămas 407 de locuri neocupate. Analiza ofertei Judeţeană pentru Protecţia şi Promovarea
educaționale, cererii și a proiecției cererii Drepturilor Copilului şi Adultului în Dificultate
potențiale pe domenii de pregătire la nivel liceal 2014 – 2020 indentifică o serie de priorităţi pentru
în județul Hunedoara, indică interesul crescut al următorii ani. Printre acestea se numără:

13 Planul local de acţiune pentru învăţământ 14 AJOFM Hunedoara


Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

locuitori, această tendinţă nu a avut efecte


 Diversificarea serviciilor sociale pentru îngrijorătoare, numărul medicilor la 10,000 de
copil şi adult în funcţie de nevoile locuitori înregistrând valori asemănătoare
comunităţilor locale şi a cazuisticii; valorilor naţionale.
 Responsabilizarea comunităţilor locale
pentru prevenirea separării copilului de Conform Raportului Ministerului Sănătăţii privind
părinţi şi susţinerea familiei – sprijin propunerea de elaborare a unei strategii ţintă
metodologic pentru pentru dezvoltarea pentru un program de stat focalizat pe
și/sau diversificarea serviciilor de îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate
prevenire; de bază, în zonele slab deservite, la nivelul
 Intervenţia multisectorială şi parteneriatul judeţului Hunedoara reţeaua de îngrijiri la
dintre instituţiile publice şi organizaţiile domiciliu este slab dezvoltată în mediul rural, iar
neguvernamentale în vederea respectării dotarea serviciilor sanitare în cadrul unor
interesului superior al copilului în toate cabinete medicale este necorespunzătoare. Mai
domeniile; mult, judeţul Hunedoara se încadrează în
 Promovarea drepturilor copilului cu categoria judeţelor cele mai defavorizate din
dizabilităţi la educaţie, recuperare, punct de vedere al distanţei maxime până la cel
reabilitare şi integrare; specializarea şi mai apropiat cabinet medical, 44 de comune fiind
profesionalizarea serviciilor pentru copii situate la mai mult de 8 km, iar 2 la peste 11 km.
şi tineri, grupuri vulnerabile care necesită Accesul cel mai dificil la serviciile medicale se
o atenţie specială; manifestă în comunele din zona de nord – vest a
 Combaterea relelor tratamente în cadrul judeţului, mai ales în Sălaşu de Sus,
familiei (violenţa, abuzul, neglijarea); Sarmisegetusa, Cârjiţi, Burjuc, Ilia, Gurasada,
 Facilitarea accesului la toate formele de Bătrâna, Dobra, Luncoiu de Jos, Şoimuş,
educaţie în condiţii nediscriminatorii – Lăpugiu de Jos, Topliţa, Densuş.
prevenirea abandonului şcolar;
 Specializarea personalului – în scopul În acest context, este de maximă importanţă
creşterii calităţii serviciilor prestate; finalizarea lucărilor ample de extindere şi
modernizare care se execută la Spitalul Judeţean
 Atragerea de fonduri interne şi externe
de Urgenţă Deva, ce se preconizează a se
prin proiecte pentru diversificarea şi
încheia la sfârşitul lunii martie.
profesionalizarea continuă a serviciilor
sociale;
 Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, Profil și dinamică economică
cu societatea civilă şi alte componente
prioritare, cum ar fi: şcoala, biserică, Din punct de vedere al dezvoltării economice,
agenţi economici, unităţi sanitare, poliţie județul Hunedoara trebuie să răspundă la două
etc., în vederea reintegrării socio- categorii distincte de provocări:
profesionale a persoanelor cu handicap;
(1) necesarul asigurării unui număr mare de
locuri de muncă în vederea integrării pe piața
muncii a forței de muncă inactive și

Sănătate (2) specializarea județului în domenii cu valoare


adăugată mare.
Sistemul sanitar la nivelul judeţului Hunedoara
este marcat de o tendinţă de scădere a numărului Dinamica economică
de unităţi sanitare publice, concomitent cu o
descreştere a numărului de cadre medicale. În Dinamica economică a perioadei de programare
contextul actual de scădere a numărului de anterioară (2007 – 2013) a fost marcată de
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

efectele crizei financiare globale începută în Severin și Hunedoara, care înregistrează valori
decembrie 2007, urmată de o perioadă de similare (38, respectiv 39% în 2011).
creștere relativă. Tendinţele existente la nivel
naţional au influenţat în mod evident dinamica Industria
evoluţiei PIB realizat în judeţul Hunedoara, unde
se poate constata că impactul crizei a fost mai Dincolo de impactul restructurărilor economice
profund decât la nivel naţional sau regional. din ultimele decenii, judeţul Hunedoara rămâne
un judeţ cu un profil industrial evident, determinat
Analiza pe baza datelor EUROSTAT 15 indică o de ponderea importantă pe care actorii
tendință de creștere a economiei hunedorene, economici din industria prelucrătoare o au în
respectiv o creștere a PIB de la 862 milioane generarea cifrei de afaceri (34,78% în 2014) 17 şi
euro în anul 2000 la 2.246 milioane euro în 2011. a numărului de locuri de muncă (33% din angajați
Chiar dacă tendința generală a fost una de în 2013, pe primul loc la nivel județean).
creștere, aceasta a fost marcată de o perioadă
de regresie după declanșarea crizei economice, Ponderea cifrei de afaceri a industriei
nivelul maxim, atins în anul 2007 (2.644 mil. prelucrătoare în totalul CA generată de unitățile
Euro), nemaifiind egalat ulterior. economice active în industrie, construcţii, comerţ
şi alte servicii a crescut de la 25,79% în 2008 la
Pe de altă parte, analiza PIB pe cap de locuitor 34,68% în 2014. Această evoluție este
la paritatea standard a puterii de cumpărare 16 convergentă cu evoluţia înregistrată la nivel
oferă o altă imagine privind evoluția nivelului regional (creştere de la 30,75% în 2008 la
dezvoltării economice în județul Hunedoara. 44,75% în 2008), indicând o tendință de re-
Astfel, dacă în general putem constanta o industrializare. Sectoarele din cadrul industriei
creștere a puterii de cumpărare la nivel județean prelucrătoare în care unităţile din județul
în perioada analizată (dublarea capacității de a Hunedoara ocupă o pondere semnificativă la
achiziționa coșul standard de bunuri și servicii), nivel naţional (mai mult de 3% din CA agregată
respectiv o creștere a raportului față de media la nivel naţional) sunt: industria construcțiilor
europeană de la 23,68 % în anul 2000 la 38,65 % metalice și a produselor din metal (7,5 % din cifra
în 2011, pe plan național și regional se remarcă de afaceri la nivel național), fabricarea altor
un declin relativ al valorii acestui indicator mijloace de transport (4,09%), fabricarea
comparativ cu valorile înregistrate în Regiunea echipamentelor electrice (3,7%) și industria
Vest și pe plan național. Cu alte cuvinte, chiar metalurgică (3,56%).
dacă în județul Hunedoara s-a înregistrat o
creștere semnificativă a nivelului de trai, Industria prelucrătoare se remarcă la nivel
această creștere a cunoscut o rată mai județean și din punct de vedere al profitabilității,
scăzută comparativ cu cea la nivel național și domeniul de activitate cu cele mai ridicate valori
la nivel regional. fiind ”fabricarea articolelor din fire metalice/
fabricarea de lanțuri și arcuri”.
Acest aspect subliniază încă o dată decalajele de Totodată, în perioada 2011 – 2014 se remarcă o
dezvoltare la nivelul Regiunii Vest, și în particular creștere a valorii și volumului exportului realizat
între județul Timiș, cu o creștere spectaculoasă a de agenții economici din județ, categoriile de
PIB/ cap locuitor raportat la media europeană (de bunuri cu cea mai mare pondere în structura
la 58% în 2007 la 74% în 2011) și județele Caraș exporturilor fiind: mașini, aparate și echipamente
electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus

15 evoluţia PIB exprimat în Euro la preţuri curente pentru diverse arealuri economice și care pot utiliza în tranzacţiile
intervalul 2000-2011 curente monede diferite.
16 Acest indicator măsoară capacitatea de cumpărare a unui 17 depășită numai de activităţile de comerţ cu ridicata și cu

coș similar de bunuri și servicii pe care o au cetăţenii situaţi în amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, care
înregistrează 36,65% din CA totală
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

imaginile (43,95 % din valoarea totală a Complexul Energetic Hunedoara asigură


exporturilor în această perioadă), textile și aproximativ 5% din producţia de energie electrică
articole din textile (12,59%), metale comune și a României, având o putere instalată existentă de
articole din acestea (7,09%), mijloace și 1.225 MW şi fiind singurul mare producător de
materiale de transport (7,07%), mărfuri și energie electrică din zona centrală şi de nord-
produse diverse (6,88%) și încălțăminte, pălării, vest a ţării. Amplasarea într-o zonă fără
umbrele și categorii similare (6,11 %). producători, alături de ponderea mare a
combustibililor solizi (cărbune) în mixul de
Datele de mai sus, corelate cu situația generare a energiei electrice din România
importurilor, sugereză faptul că o gamă largă de fundamentează importanța strategică a CEH
produse sunt importate pentru a fi supuse unui din punct de vedere a securității sistemului
proces de prelucrare în unitățile economice din energetic național. În acest context, este
județ (în unele cazuri în sistem lohn), urmând ca necesar dialogul și parteneriatul atât la nivel
mai apoi produsele finite să ia calea exportului. județean și regional, cât și cu autoritățile
În acest context, se pune problema creșterii naționale, pentru a obține sprijin guvernamental
valorii adăugate în produsele exportate, condiție pentru reorganizarea Complexului Energetic,
esențială pentru a ridica nivelul salarial al respectiv viabilizarea acestuia din punct de
angajaților companiilor exportatoare. vedere economic și retehnologizarea pentru a
răspunde condițiilor de mediu. Momentul de față
Având în vedere dinamica sectoarelor cu este cu atât mai important cu cât la nivel național
pondere mare în export, resursele de cercetare- în anul 2016 se revizuiește Strategia energetică.
dezvoltare disponibile și resursele umane din
județ, în paralel cu recomandările Strategiei de Analizele intermediare18 arată că:
Specializare Inteligentă a Regiunii Vest, pot fi  pentru siguranța și adecvanța sistemului
identificate două domenii ale industriei energetic național este necesară
prelucrătoare de interes regional, cu potențial de funcționarea termocentralelor Mintia și
creștere: industria componentelor pentru Paroșeni, având în vedere amplasarea
automobile și industria textilă. lor în zona de Nord-Vest a țării, putându-
se intensifica schimburile transfrontaliere
Industria extractivă și sectorul energetic cu aport de putere dintr-o zonă extrem de
apropiată de graniță;
Industria extractivă a înregistrat o scădere  totodată, funcționarea acestor centrale
semnificativă în ultimii ani, atât în ceea ce este condiționată de cărbunele extras din
privește cifra de afaceri (de la 4% din CA Valea Jiului, acestea neputând funcționa
județeană în 2008 la 1,03% în 2014), cât și doar cu cărbune din import.
numărul de angajați, fiind sectorul economic cel
mai puternic afectat de reducerile de personal În acest context, la nivelul grupului de lucru și al
(scăderea numărului de angajați cu 36,47% între Ministerului Energiei se discută opțiuni de
2008 și 2013). În ciuda acestei tendințe reorganizare a CEH prin restrângerea activităților
descendente, unitățile din județul Hunedoara cu – menținerea câte unui grup energetic la fiecare
domeniul de activitate ”extragerea cărbunelui dintre cele două termocentrale (capacitate
inferior și superior” ocupă un loc predominant la instalată de aprox. 400 MW) și a două din cele
nivel național, cifra de afaceri a acestor unități patru mine – Livezeni și Vulcan, minele Lonea și
având în anul 2014 o pondere de peste 69% din Lupeni urmând să intre într-un program de
totalul CA la nivel naţional în domeniu. închidere. La momentul elaborării Planului de
dezvoltare, aceste acțiuni sunt în stadiul de

18Ministerul Energiei, Grupul de lucru Huilă din cadrul


Comitetul de coordonare pentru activitatea minieră
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

propunere, urmând ca variantele de reorganizare de vedere al producției vegetale principalele


a CEH să fie analizate în continuare și înaintate culturi sunt cartoful și porumbul pentru boabe
Comisiei Europene. (cele mai mari suprafețe cultivate și cea mai mare
producție), iar producția pomicolă înregistrează o
Agricultura și silvicultura tendință de creștere. Între speciile pomicole ce
au înregistrat creșteri ale producției se numără
Agricultura și silvicultura au jucat în mod nucii, fructele acestora prezentând potențial
tradițional un rol secundar în structura economică pentru prelucrare în produse cu valoare
a județului Hunedoara, un județ caracterizat de o adăugată mare. În ceea ce privește creșterea
rată mare de urbanizare și industrializare. animalelor, este preponderentă activitatea de
creștere a ovinelor, favorizată de suprafețele
Suprafața fondului funciar în județul Hunedoara extinse de pășune din zona montană.
este de 706.267 hectare, din care 51,76% este
ocupată de păduri și vegetație forestieră. Serviciile
Ponderea mare a suprafețelor împădurite
clasează județul Hunedoara pe locul trei la nivel În ceea ce privește serviciile, la nivelul județului
național, după Suceava și Caraș Severin. În Hunedoara prevalează serviciile mai puțin
consecință, silvicultura și exploatarea intensive în cunoaștere, respectiv cu valoare
forestieră generează un procent din CA adăugată scăzută (92% din CA înregistrată în
județeană superior mediei naționale (1,76% față sectorul serviciilor). Dintre acestea,
de 0,46% în 2014), în timp ce agricultura și preponderent este domeniul ”comerț cu ridicata
serviciile conexe înregistrează o medie inferioară, și cu amănuntul”, care înregistrează 67% din cifra
corelată cu suprafața redusă a terenurilor de afaceri a sectorului, indicând o diversificare
agricole (39,74% din teritoriul județean). Cea mai redusă a serviciilor la nivel județean. Acesta
mare parte a fondului funciar din județul este urmat de ”transporturi terestre și
Hunedoara se află în proprietate proprietate depozitare”, ”distribuția apei, salubritate, deșeuri”
privată (fondul funciar agricol fiind deținut de și ”turism”, toate servicii puțin intensive în
proprietari privați în proporție de peste 98%), cunoaștere.
principalele cereri de retrocedări referindu-se la
terenuri forestiere. Turismul prezintă potențial de creștere la nivel
județean, fapt ilustrat atât de creșterea cererii
Pe de altă parte, restricțiile impuse de prezența pentru servicii turistice (nr. înnoptărilor, număr de
pe teritoriul județului a unor suprafețe extinse de vizitatori etc.), cât și de interesul actorilor locali
zone protejate limitează volumul de lemn recoltat pentru acest domeniu.
la aproximativ 25%19 din totalul la nivel regional,
iar cifra de afaceri a unităților silvice în jurul Serviciile de piață intensive în cunoaștere cu o
procentului de 20% 20 din CA unităților silvice la pondere mai ridicată la nivel județean
nivel regional, sub nivelul județelor Caraș Severin sunt ”arhitectură și inginerie” și ”tranzacții
și Arad. imobiliare, peisagistică, închiriere și leasing”.
Antreprenoriatul și mediul de afaceri
În ceea ce privește agricultura, se remarcă o
valoare relativ constantă a producției agricole, cu În perioada 2010 - 2014 s-a constatat o dinamică
fluctuații influențate de producția vegetală – antreprenorială pozitivă în județul Hunedoara, în
dependentă de condițiile meteorologice. sensul în care, dincolo de variațiile de la an la an,
Producția agricolă animală a înregistrat o numărul întreprinderilor nou create a fost în mod
creștere constantă începând cu 2011. Din punct constant mai mare decât al celor radiate.

19 În perioada 2010 – 2014, INS, baza de date TEMPO 20 Înperioada 2005 – 2009, 2009 fiind ultimul an cu date
disponibile la nivel de regiune și judeţ, INS, baza de date
TEMPO
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

facilităților fiscale adecvate. Peste 50 % din firme


Sectoarele care au înregistrat creșteri au raportat că se confruntă cu aceste probleme
procentuale semnificative ale numărului de în locațiile în care își desfășoară activitatea în
întreprinderi în perioada 2008 – 2013 acest moment. Alte probleme recurente sunt:
sunt ”agricultură, silvicultură și pescuit” posibilitățile reduse de promovare a produselor și
(117%), ”producerea și distribuția energiei serviciilor, accesul dificil la finanțare, lipsa unor
electrice, termică și gaz” (126%) și intermedieri spații adecvate pentru promovare, posibilitățile
financiare (114%). Printre sectoarele care au limitate de acces în localitate.
înregistrat scăderi semnificative între 2008 și
20013 se regăsesc sectoarele industriei Principalele beneficii ale localizării în județul
extractive (peste 11%), industriei prelucrătoare Hunedoara identificate de către reprezentanții
(24%), construcțiile (25%) și comerțul (27%). mediului de afaceri sunt: costul forţei de muncă
din localitate şi din împrejurimi, accesul la forţa
În judeţul Hunedoara structura și ponderea de muncă din localitate şi din împrejurimi,
diverselor categorii de întreprinderi este similară disponibilitatea terenurilor /spaţiilor pentru
celei înregistrate la nivel național și regional: desfăşurarea activităţii, proximitatea faţă de
aproximativ 87% (7394 întreprinderi) sunt furnizori şi accesul către pieţe / zone învecinate.
microîntreprinderi cu până la 9 angajați, 914 sunt
întreprinderi mici, între 10 și 59 de angajați Mai mult, deşi printre principalele beneficii ale
(10,75%), aproape 2% (167) sunt întreprinderi companiilor cu sediul în judeţul Hunedoara se
mijlocii, având între 50 și 249 angajați, iar în jur remarcă costul şi accesul la forţa de muncă din
de 0,30% sunt întreprinderi mari, cu peste 250 localitate şi din împrejurimi, opinia acestor
de angajați. companii cu referire la forţa de muncă din judeţ
este una de nemulţumire în ceea ce priveşte
În ceea ce privește infrastructura de sprijin pentru potrivirea tipului de calificări disponibile pe piaţa
afaceri, în momentul de față în județul Hunedoara forţei de muncă locală cu necesităţile companiilor
este înregistrat un singur parc industrial - Parcul şi bazinul de selecţie (numărul de candidaţi) la
Industrial Hunedoara. În 2016 urmează să intre care companiile au acces.
în funcțiune Incubatorul de afaceri Simeria și
Parcul industrial Călan (inclusiv incubator de Nu în ultimul rând, domeniile economice
afaceri), oferind noi oportunități pentru atragerea identificate de către respondenți ca fiind
și menținerea investitorilor în județ. potențiale motoare pentru dezvoltarea
județului Hunedoara în perioada următoare
Consultarea mediului de afaceri sunt (în ordine descrescătoare): 1) hoteluri,
restaurante-turism, 2) agricultura, silvicultura /
În urma consultării opiniei agenţilor economici din producția de energie / activitățile de recreere,
judeţul Hunedoara se remarcă o tendință artistice și culturale, 3) serviciile private pentru
generală de nemulțumire în ceea ce privește sănătate, 4) IT & C / construcțiile și 5) industria
colaborarea cu autoritățile publice locale. textilă.
Aceasta este mai accentuată în cazul relației cu
Consiliul Județean decât în cazul colaborării cu Printre direcţiile de acţiune pentru creșterea
primăriile/ consiliile locale și sugerează competitivității economice a județului Hunedoara
necesitatea unor măsuri în direcția creșterii se numără:
capacității adminstrative pentru îmbunătățirea  Formarea forței de muncă în domeniile
suportului și dialogului cu mediul de afaceri. solicitate, prin programe de formare de
calitate,
Principalele provocări menționate de  Sprijinirea firmelor în vederea dotării cu
reprezentanții companiilor din județul Hunedoara echipamente/ utilaje,
sunt lipsa forței de muncă bine calificate și lipsa
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

 Îmbunătăţirea calităţii produselor/ între departamente de cercetare şi agenţii


serviciilor locale, asigurarea unor prețuri economici.
atractive şi a productivităţii muncii,
 Atragerea fondurilor europene Domeniile principale de cercetare din județ sunt:
nerambursabile, mineritul și securitatea mineritului și
 Stimularea și implicarea tineretului, antiexplozivă (INSEMEX), tehnologii de mediu și
 Îmbunătăţirea gradului de transparenţă a energie regenerabilă și procesarea și
autorităţilor şi a întreprinderilor publice, caracterizarea materialelor avansate (UPT,
reducerea birocraţiei (introducerea Hunedoara) și inginerie minieră, materiale de
ghișeului unic), construcții, riscuri industriale, inginerie mecanica,
 Promovarea atracțiilor turistice, studii interdisciplinare (inclusiv IT) și cercetări
 Susținerea producătorilor de produse economice și sociale pentru dezvoltare regională
ecologice și tradiționale din mediul rural, (UPET).
 Susținerea firmelor start-up și a
întreprinderilor mici în primii ani de Regiunea Vest a identificat patru sectoare cheie
activitate prin facilități fiscale, acces la de specializare21:
finanțări, promovare,  Industria componentelor pentru
 Construirea de structuri – suport pentru automobile;
afaceri, cu luarea în considerare a  Tehnologia informațiilor și comunicații;
bunelor practici și a exemplelor de  Industria textilă;
succes (Sibiu, Bihor, Timiș, Cluj),  Industria agro – alimentară.
 Atragerea în zonă a investitorilor străini.
Este de remarcat că două dintre aceste sectoare,
Cercetare și dezvoltare respectiv industria componentelor pentru
automobile și industria textilă sunt bine
La nivel regional Hunedoara este al doilea județ reprezentate la nivelul județului Hunedoara,
din punct de vedere al investițiilor în CDI, cu inclusiv în ceea ce privește exporturile. Totodată,
0,15% din PIB - sub media Regiunii Vest de tehnologia informațiilor și comunicații reprezintă
0,23%. Pe primul loc la nivel regional se clasează un sector de interes pentru Universitatea din
Timiș, cu 0,36%. Petroșani, cu potențial de creștere.

În ceea ce privește infrastructura de cercetare, la Turism


nivelul județului Hunedoara activează
următoarele institute și centre de cercetare: Judeţul Hunedoara se caracterizează printr-o
Institutul Național pentru Securitate Minieră și diversitate ridicată de resurse turistice, ce se
Protecție Antiexplozivă (INSEMEX), Facultatea datorează factorilor naturali (forme de relief
de Inginerie din Hunedoara a Universității variate, determinate şi de o structură litologică
"Politehnica" din Timișoara (2 centre) și diversificată şi complexă, ape termale şi minerale,
Universitatea din Petroșani (7 centre de rezervaţii naturale ş.a.), istorici şi economici
cercetare). De asemenea, la nivelul universității favorabili.
din Petroșani este înregistrat Centrul de Inovare
şi Transfer tehnologic, cu rolul de a sprijini Deşi Hunedoara este unul dintre judeţele cu un
valorificarea potenţialului resurselor umane din număr şi o varietate foarte ridicată a obiectivelor
cercetare, prin furnizarea rezultatelor cercetării şi turistice, infrastructura turistică, şi astfel implicit
a informaţiilor şi serviciilor tehnologice către numărul de înoptări şi sosiri, se află mult sub
mediul socio-economic, asigurând un parteneriat

21 StrategiaRegională de Specializare Inteligentă, Regiunea


Vest, versiune draft Martie 2015
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

potenţialul existent 22 . Totuşi, în contextul vizibile cum ar fi Geoparcul Dinozaurilor, cetăţile


declinului activităţilor industriale, mai ales cele romane şi dacice, castelul Huniazilor sau
legate de minerit, judeţul a început procesul de staţiunea Geoagiu Băi, în paralel cu promovarea
reconfigurare a economiei mizând din ce în ce zonelor identitare care compun judeţul: Ţara
mai mult pe turism. Acest fapt este vizibil şi în Haţegului, Ţinutul Pădurenilor, Valea Mureşului,
creşterea ofertei turistice în anii 2014-2015, şi Ţara Zarandului, Zona Orăştie, Sistemul urban
mai ales în numărul sosirilor (locul doi la nivel Deva-Hunedoara-Simeri-Călan şi Valea Jiului.
naţional în ceea ce priveşte evoluţia sosirilor în
intervalul 2013-2014). Este de remarcat că aceste zone includ obiective
turistice care prezintă câte un segment din
Pornind de la aceste tendinţe favorabile, turismul fiecare perioadă esenţială pentru evoluţia istorică
judeţean are nevoie de un impuls suplimentar din a României (perioada Dinozaurilor – Geoparcul
trei direcţii: modernizarea infrastructurii de din Haţeg şi dinozaurii pitici; perioada vechii Dacii
transport care asigură accesibilitatea obiectivelor – Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei; perioada
turistice de interes naţional, promovarea unei provinciei romane – Cetăţile Romane din Ţara
identităţi locale puternice, mizând pe zonele Haţegului; perioada medievală – Castelul
etnografice caracteristice şi (re)calificarea forţei Huniazilor şi perioada dezvoltării industriale, și în
de muncă către meserii care să susţină special a dezvoltării mineritului, cu care Valea
activităţile turistice 23 . Prioritatea la nivelul Jiului este identificată și astăzi.
infrastructurii de transport este creşterea
accesibilităţii în zona centăţilor dacice din Munţii Infrastructură tehnică și de utilităţi
Orăştiei24.
publice
În ceea ce priveşte promovarea turistică există
deja zone care şi-au conturat o identitate Infrastructura rutieră și mobilitatea
puternică (brand local) cum ar fi Geoparcul
Dinozaurilor, Ţara Haţegului, Ţinutul Pădurenilor Judeţul Hunedoara se dezvoltă preponderent în
sau Castelul Corvinilor. Totodată, obiectivele de lungul a trei axe majore de transport: nord-sud
patrimoniu natural și construit din județ sunt (DN 76 / DN 66), est-vest (A1 / DN 7) si sudvest
promovate prin intermediul platformei – sudest (DN 68). Dintre acestea, cea mai
online ”Enjoy Hunedoara”. pregnantă axă este reprezentată de coridorul
TEN-T Rin Dunăre.
O provocare semnificativă la nivel județean și
totodată un pas important pentru dezvoltarea În lungul a două dintre cele trei axe se dezvoltă
turismului constă în consolidarea identității două potențiale sisteme urbane care
județului Hunedoara, reunind și promovând sub aglomerează mai mult de jumătate din populaţia
o marcă – umbrelă valorile și brand-urile judeţului: (1) Deva, Hunedoara, Simeria, Călan și
individuale din teritoriu și totodată sprijinind (2) Valea Jiului: Petroșani, Petrila, Aninoasa,
dezvoltarea acestora. Specificul judeţului este Vulcani, Lupeni, Uricani. Aceste sisteme joacă un
dat de dualitatea dintre brandurile turistice rol esenţial în ceea ce privește potenţialul de
consacrate şi zone identitare / etnografice care creștere economică a judeţului, motiv pentru care
înglobează o varietate importantă de elemente relaţiile din interiorul lor trebuie optimizate prin
de patrimoniu material şi imaterial. investiţii în transportul în comun sau
infrastructură pentru biciclete, dar şi pentru
Astfel, identitatea turistică a judeţului trebuie traficul rutier. În ceea ce privește conectivitatea,
construită pornind de la obiectivele existente și sistemul urban Deva – Huneoara – Călan –

22 La mijlocul clasamentului naţional pe judeţe în 2014 23mai ales ghizi turistici.


(poziţiile 20, 21, 22), conform datelor furnizate de Institutul 24 Cetăţile dacice reprezintă unul din cele 6 situri UNESCO
Naţional de Statistică, baza de date TEMPO aflate pe teritoriul României.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Simeria este favorizat datorită amplasării în


vecinătatea directă a autostrăzii A1 (termenul de Sistemul de colectare și epurare a apelor
finalizare a legăturii cu Arad este 2017-2018). uzate
Sistemul urban Valea Jiului se bazează pe o
singură legătură rutieră puternică cu teritoriul Sistemul de canalizare este prezent numai în
învecinat, DN 66. Legătura cu judeţul Gorj prin localitățile deservite de cei 3 operatori locali: SC
Defileul Jiului este în curs de modernizare, iar Apa Serv Valea Jiului SA Petroşani (6 localităţi),
conexiunea cu zona montană din partea de est, S.C. Apa Prod S.A. Deva (21 localităţi), SC
prin DN 7A, este într-un stadiu avansat de Activitatea Goscom Orăştie (4 localităţi).
degradare.
Principalele deficienţe ale sistemelor de
În afara celor trei axe majore de transport există canalizare din cadrul județului constau în
o serie de aşezări rurale de mici dimensiuni (sub colmatarea și prin urmare un volum mare de
2000 de locuitori), izolate în zone montane cu o exfiltrații cu efect negativ asupra mediului,
varietate ridicată de obiective de interes turistic infiltrații de apă în rețeaua de canalizare și
deosebit de valoroase (ex. cetăţile dacice). eficiența scăzută a stațiilor de epurare, care
necesită reabilitare.
Astfel, dincolo de ameliorarea legăturilor între
centrele urbane existente, pentru creșterea Totodată, la nivel județean se constată lipsa unui
conectivității la nivel județean este nevoie și de o sistem de management al nămolului rezultat din
mai bună racordare a aşezărilor rurale izolate din staţiile de epurare.
zonele montane la restul teritoriului.
Rețeaua de alimentare cu gaze
Sistemul de alimentare cu apă
Rețeaua de distribuție a gazului metan are o
Sistemul de alimentare cu apă din județul lungime de 811 km, cu aproximativ 150 km mai
Hunedoara este compus din 4 staţii de tratare a mult față de anul 2006 şi deservește 56 de
apei, 18 stații de pompare, 15 staţii de clorinare localități, din care 13 municipii și oraşe, volumul
şi 35 de rezervoare care deservesc 43 de unități total de gaz distribuit in județ fiind de 201 596 mc
administrativ teritoriale și câteva sate din în anul 2012, din care aproximativ 40% utilizat
apropierea acestora. Sistemele de alimentare cu pentru uz casnic.
apă sunt constituite astfel încât să deservească
întreg perimetrul construit al judeţului, însă rata Sistemul de alimentare cu energie termică şi
de racordare a populaţiei la acestea diferă (peste energie electrică
1.000 persoane neracordate în Orăștie).
Principalul producător, furnizor și distribuitor de
Principalele deficienţe ale sistemelor de energie electrică şi termică din Hunedoara este
alimentare cu apă constau în avariile rețelei de Complexul Energetic Hunedoara, prin cele două
distribuție ce conduc la pierderi de până la 52%, electrocentrale de la Deva/ Mintia și Paroșeni/
și în starea precară a acesteia, conductele Vulcan.
având urme vizibile de coroziune și pozare.
Această problemă este valabilă și în cazul La nivelul judeţului, aproximativ 183.500 de
construcţiilor şi echipamentelor existente în gospodării beneficiază de sisteme de încălzire,
complexele de înmagazinare – pompare ale fie acestea alimentate cu cărbune, lemn, gaze
sistemului. naturale sau prin cogenerare.

O altă problemă specifică constă în asigurarea Reţeaua de distribuţie a energiei electrice


zonelor de protecție sanitară pentru fronturile de acoperă întreg teritoriul județului, atât zonele
captare existente. urbane, cât şi zonele rurale. Rata de racordare la
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

nivel judeţean este de 93,8%, cu 190.248 nici unul din operatori nu asigură continuitatea
gospodării conectate în zona urbană si 46.485 serviciilor sale. Alte areale cu deservire slabă
gospodării conectate în zona rurală. sunt sitate în partea central – vestică a județului,
unde densitatea locuitorilor este relativ mică,
Complexul Energetic Hunedoara, singurul mare precum și în partea de Nord.
producător de energie electrică din zona de
centru şi nord-vest a ţării, având o putere Colectarea deșeurilor
instalată existentă de 1.225 MW se încadrează
în cele 80% din capacitățile de producție de Deşeurile municipale generate au fost de 687,4
energie electrică perimate25, ineficiente din punct kg/loc/an, iar deșeurile municipale reciclate,
de vedere economic și al utilizării resurselor inclusiv compostate, au fost 22,13 kg/loc/an.
umane și naturale. Zonele critice care au nevoie Astfel, în anul 2012 s-au reciclat numai 3,2% din
de investiții includ generarea de energie termo- deşeurile municipale.
electrică și rețelele vechi de distribuție a energiei
electrice (care determină întreruperile de curent). La sfârșitul anului 2015 în judeţ nu funcționa nici
un depozit conform pentru deşeurile municipale.
O variantă pentru reorganizarea 26 și Începând cu anul 2010 au fost puse în funcţiune
eficientizarea CEH27 constă în: facilităţi de tratare a deşeurilor, respectiv staţiile
 finalizarea investițiilor de mediu la de sortare/transfer din Petroșani, Hațeg și Brad.
termocentrala de la Paroșeni (aprox.
90% din lucrări sunt finalizate 28 ), astfel În anul 2012 au fost întregistrate 3 depozite
încât aceasta să poată funcționa cu un neconforme care erau încă active în Orăștie,
grup energetic în conformitate cu Deva și Vulcan și alte 10 în care depozitarea era
normele de mediu; sistată în Brad, Hunedoara, Hațeg, Petrila,
 realizarea investițiilor de mediu necesare Geoagiu, Călan, Uricani, Lupeni, Simeria și
la termocentrala Mintia pentru Aninoasa.
funcționarea unui grup energetic;
 realizarea de investiții în subteran pentru În ceea ce privește deşeurile de producţie,
menținerea în condiții de funcționare acestea provin din diferite ramuri ale industriei,
optime a minelor Vulcan și Livezeni. iar, în ultimii ani, odată cu diversificarea
economiei locale s-a diversificat şi gama de
Totodată, se remarcă nevoia unor investiții deşeuri generate.
pentru refacerea reţelei de distribuţie.

Sistemul de Telecomunicații

Acoperirea rețelelor de telefonie mobilă este


incompletă în județul Hunedoara, acesta fiind
unul din cel mai slab deservite zone de pe
teritoriul țării. Cele mai mari areale neacoperite
se află în partea de sud, în zona parcurilor
naturale Retezat și Grădiștea – Cioclovina, unde

25Sursa: MEC, 2011 rezultatele preliminare ale Grupului de lucru Huilă din cadrul
26Proces obligatoriu pentru a evita falimentul Complexului Comitetul de coordonare pentru activitatea minieră
Energetic 28 Cf. Raportului amănunţit asupra cauzelor și împrejurărilor

27 Pe baza Raportului amănunţit asupra cauzelor și care au dus la apariţia stării de insolvenţă la Societatea
împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă la Complexul Energetic Hunedoara S.A.
Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. și pe
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Mediul și resursele naturale


Calitatea solului reprezintă o problemă specifică
a județului Hunedoara, având în vedere profilul
Calitatea aerului
puternic industrial al acestuia/
Emisiile din judeţ provin din procesele de ardere
Principalele surse industriale de poluare din județ
a combustibililor, din activităţile din industria
sunt: unitățile siderurgice (Hunedoara, Călan),
minieră. Ponderea o au procesele de combustie
unitățile de producere a energiei electrice și
în industrie şi pentru încălzirea populaţiei.
termice (Deva, Paroșeni, Gura Barza), unitățile
de producere a materialelor de construcție
Nu au fost semnalate poluări cu impact major
(Chișcădaga, Deva, Baru-Mare, Zlaști, Vața de
asupra mediului în anul 2015, conform datelor
jos) și 2 din cele mai mari companii din țară C.N.H.
transmise de G.N.M. – Comisariatul Hunedoara.
Petroșani și C.N.C.A.F. Minvest Deva.
Platformele industriale care contribuie la emisiile
Terenurile aferente depozitelor de deşeuri
nocive sunt Siderurgica – Hunedoara, Sidermet
industriale şi zonelor din vecinătatea acestora
– Călan, Paroșeni – Petroșani, Mintia – Deva.
sunt degradate (prezintă fenomene de ravenare,
Totodată, conform Raportului de activitate al
şiroire), infertile, iar unele dintre ele (în special
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara
solul din apropierea exploatărilor şi uzinelor de
pentru anul 2015, în judeţ funcţionează 5
preparare) prezintă o contaminare destul de
operatori cu risc major de producere a
pronunţată cu metale grele (Cu, Zn, Pb, Mn, Cd).
accidentelor grave: sucursalele din Hunedoara și
În decursul anului 2014 au fost identificate
Deva ale Complexului Energetic Hunedoara,
amplasamente degradate ca urmare a
OMV Petrom, Austin Powder Exploziv și Terpena.
activităţilor neautorizate, cu materiale cu conţinut
de plumb, în Hunedoara, Vetel – Mintia, Şoimus.
Calitatea apelor

În judeţul Hunedoara, zonele afectate de halde


Factorii poluatori majori care afectează calitatea
de flotaţie însumează 1166 ha, iar haldele de
apei subterane sunt produsele petroliere,
steril brut 429 ha. Acestea din urmă sunt
produsele rezultate din procesele industriale,
repartizate în 68 de halde localizate în Bazinul
produsele chimice (îngrășăminte, pesticide)
Petroșani, în zona lacului Cinciș și a orașului
utilizate în agricultură, produse menajere și
Hunedoara, în Deva, Certej și Brad, majoritatea
produse rezultate din zoothenie, metale grele,
fiind inactive.
necorelarea creșterii capacităților de producție și
a dezvoltării urbane cu modernizarea lucrărilor
Schimbări climatice
de canalizare și realizarea stațiilor de epurare,
exploatarea necorespunzătoare a stațiilor de
Creşterea gradului de poluare atmosferică este
epurare existente, lipsa unui sistem organizat de
principalul factor ce determină schimbări în
colectare, depozitare și gestionare a deșeurilor și
echilibrul climatic, atât la scară locală cât şi
nămolurilor de la epurarea apelor industriale
globală. Dintre gazele cu efect de seră emanate
uzate.
în atmosferă în perioada 2008-2011 la nivelul
judeţului, cele mai mari procente sunt deţinute de
Apele uzate menajere și industriale sunt tratate
dioxidul de carbon (CO2), protoxidul de azot
mecanic și biologic în stațiile de epurare din Deva,
(N2O) și metanul (CH4).
Hunedoara, Brad, Simeria, Hațeg, Călan, Ilia –
Dobra, Geoagiu, Certej, Băcia, Dănuțoni, Uricani
Atât la nivelul abaterilor temperaturilor, cât și în
și Sălaș.
ceea ce privește modificare cantităților de
precipitații în perioada 2009-2014 față de
perioada de referință 1961-1990, se remarcă o
Calitatea solului
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

accentuare a fenomenelor extreme, resurselor naturale până la permiterea construirii


caracteristică a schimbărilor climatice. Acest fapt infrastructurii specifice pentru turism. Alte
are consecințe directe asupra activităților activităţi de construcţii/investiţii se pot realiza
economice, mai ales în cazul turismului. De doar cu avizul administratorilor ariilor naturale
exemplu, creșterea temperaturii și scăderea protejate pentru fiecare obiectiv, conform
numărului de precipitații în luna decembrie, adică planurilor de urbanism legal aprobate.
lipsa zăpezii în stațiunea Parâng, duc la
imposibilitatea practicării sporturilor de iarnă și Aceste condiționări, deși servesc protejării ariilor
prin urmare la micșorarea numărului de turiști. naturale, pot ridica probleme în ceea ce privește
viața comunităților din localitățile al căror
Zone protejate intravilan este cuprins în perimetrul zonelor
protejate: accesul deficitar la servicii de utilitate
Județul Hunedoara prezintă resurse naturale publică – inclusiv transport public, izolare.
deosebite, fiind acoperit în proporție de peste
70% de ecosisteme naturale și seminaturale Riscuri naturale
(vegetație forestieră, pășuni și fânețe naturale,
râuri și lacuri). Pe teritoriul său se află 2 parcuri Principalele riscuri naturale sub incidența cărora
naționale - Parcul Naţional Retezat și Parcul se află Județul Hunedoara sunt inundațiile și
Naţional Defileul Jiului, 2 parcuri naturale – alunecările de teren. Ocazional se înregistrează
Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina și incendii de pădure sau avalanșe.
și Geoparcul Dinozaurilor – Ţara Haţegului,
singurul geoparc din țară parte a Rețelei Globale Cel mai ridicat risc la inundații a fost înregistrat
a Geoparcurilor (UNESCO), 41 rezervații și în zona bazinului hidrografic Mureş (30 de
monumente ale naturii și 21 de situri de comune). În zona bazinelor hidrografice Jiu și
importanță comunitară (parte a rețelei ecologice Crișul Alb riscul este mediu și prezent în 6,
NATURA 2000). respectiv 10 comune.

Ariile Speciale de Conservare (SCA) și Ariile de În ceea ce privește alunecările de teren, este
Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) incluse în vizibil un culoar N-S care, pe baza înregistrărilor
rețeaua Natura 2000, precum și cele 41 de anterioare, prezintă risc foarte ridicat. Numai
rezervații protejate conform Uniunii partea sudică a județului, cu precădere zona
Internaționale de Protecție a Naturii se parcurilor Retezat și Grădiştea Muncelului –
concentrează în 5 zone: Zona Apuseni, Zona Cioclovina, prezintă risc scăzut (cu excepția
Mureș, Zona Cerna, Zona Orăștie – Parâng, localităților Boșorod, Pui, Lupeni și Vulcan).
Zona Hațeg – Retezat.
Riscuri antropice
Parcurile naționale și naturale, care ocupă
majoritatea părții de sud a județului, prezintă o Datorită istoricului industrial al județului, pe
zonare funcţională ce are la bază criterii legate teritoriul acestuia se află 108 halde de steril,
de activităţile permise şi de valorile deosebite ce cenușă și zgură, cu o suprafață totală de 1166 ha,
se constituie în obiective majore pentru dintre care 71 sunt inactive, 10 au fost
conservare, reglementate de O.G. nr. 57/200729. ecologizate, iar 3 sunt instabile, concentrate în
Reglementările variază de la interzicerea zonele Valea Jiului, Deva-Certej și Brad.
desfăşurării oricăror activităţi umane, cu excepţia Depozitele de steril reprezintă un potențial pericol
activităţilor de cercetare, educaţie ecologică, de producere a unor incidente cu risc ecologic,
activităţi de ecoturism sau interzicerea folosirii putând provoca emisii necontrolate de poluanți în

29Zona cu Protecţie Strictă, Zona cu Protecţie Integrală,


Zonele-tampon și Zonele de Dezvoltare Durabilă
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

mediul înconjurător. De asemenea, ca urmare a fotovoltaice și realizare parc tehnologic pentru


producerii unor avarii la iazurile de decantare se energie alternativă în Deva sau construirea unui
pot genera viituri cu urmări distructive datorită parc fotovoltaic și/sau eolian și realizarea unui
substanțelor conținute în iazuri. sistem de utilizare a biomasei ca sursă de
energie neconveţională în Orăștie.
Conform H.G. Nr. 804/2007 privind controlul
asupra pericolelor de accident major în care sunt Figură 7 – Proiecte pentru eficienţa energetică în mediul
implicate substanţe periculoase, în județul urban din Judeţul Hunedoara
Hunedoara au fost înregistrați 17 operatori, dintre
care 5 la limita superioară. În ceea ce privește Vulcan Soft (studii,
numărul de deponii, din totalul de 14 de depozite monitorizare și
Uricani control)
neconforme clasa “b” din judeţul Hunedoara,
până în anul 2015 au fost închise 12 depozite din Simeria
localităţile Brad, Hunedoara, Petrila, Haţeg, Petroşani
Energie
alternativă
Homorod, Geoagiu, Călan, Uricani, Lupeni,
Simeria, Orăştie şi Deva. În 2016 sunt Petrila
programate închideri în localitățile Aninoasa și Orăştie
Vulcan. Extinderea/
Lupeni modernizarea
iluminatului
Protecția mediului și eficiență energetică Hunedoara public
Haţeg Extinderea
La nivelul județului au fost luate o serie de măsuri reţelelor tehnico-
Geoagiu
pentru combaterea poluării factorilor de mediu și edilitare
pentru a introduce surse alternative de energie. Deva
Astfel, printre categoriile de proiecte propuse se Brad Creşterea
află: creşterea eficienţei energetice, extinderea eficienţei
rețelelor tehnico-edilitare, extinderea/ Aninoasa energetice
modernizarea iluminatului public, energie
0 5 10 15
alternativă și măsuri soft (studii, monitorizare și
control).
Sursă: prelucrare proprie, pe baza strategiilor UAT din
Judeţul Hunedoara
Cele mai multe proiecte de acest fel au fost
identificate în strategiile orașelor Deva (27),
Hunedoara (25), Petroșani (15) și Orăștie (11). Profil spaţial și funcţional, cooperare
Alte orașe care acordă o atenție deosebită teritorială
acestui capitol sunt Aninoasa, Brad, Lupeni,
Vulcan, Haţeg, Simeria, Uricani, Geoagiu și
Profilul spaţial al judeţului Hunedoara este
Petrila. În același timp, în mediul rural au fost
caracterizat de două aglomerări urbane (Deva-
identificate 18 proiecte privind eficiența Hunedoara-Simeria-Călan şi Valea Jiului) care
energetică.
cuprind mai mult decât jumătate din totalul
populaţiei judeţului. Pornind de la similaritatea
Totodată, au fost identificate o serie de proiecte
profilelor funcţionale, problemele comune
fanion în acest domeniu precum: construirea unei
întâmpinate cât şi apropierea fizică, cele două
centrale termo-electrice de biomasă la Brad,
aglomerări urbane pot fi considerate ca sisteme
construirea unui parc fotovoltaic în Simeria,
urbane. Luând în considerare criteriul distanţei
dezvoltarea de surse de energie pentru
între oraşe (25km), sistemul urban Hunedoara-
termoficare urbană cu agent termic produs prin
Deva-Simeria-Călan poate fi extins astfel încât să
cogenereare, implementarea unui sistem pentru
includă şi centrele turistice Haţeg, Geoagiu şi
producerea biogazului, realizarea unui parc de
Orăştie. Astfel, în afara acestor două sisteme
producţie a energiei electirce utilizând panouri
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

urbane extinse rămâne doar municipiul Brad, pentru a-şi putea valorifica într-un mod integrat
amplasat în partea nordică a judeţului la o potenţialul natural, cultural şi turistic.
distanţă de 39 km faţă de municipiul Deva.
Pentru a susţine relaţionarea şi dezvoltarea
Zonele rurale care cumulează aproximativ 25% comună a zonelor rurale şi a celor două
din totalul populaţiei din judeţ se confruntă în cea potenţiale sisteme urbane va fi nevoie de
mai mare parte cu probleme de accesibilitate, acordarea atenţiei către întărirea şi extinderea
depopulare treptată, îmbătrânirea populaţiei şi cu parteneriatelor deja existente împreună cu
limitări ale potenţialului econimic dat de faptul că ameliorarea conexiunilor la nivelul infrastructurii
o parte însemnate din acestea se află în zone de transport pentru o mai bună mobilitate a
protejate. În vederea unei dezvoltări echilibrate, persoanelor şi mărfurilor.
pornind de la resurse şi valori comune aceste
zone rurale au format grupuri de iniţiativă locale
(GAL). Această formă de asociere permite
accesarea unor resurse financiare suplimentare
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Figură 8 - Izocrone de accesibilitate la dotările şi serviciile din mediul urban al judeţului Hunedoara (30 de minute)
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

I.1.5. Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe


Profil socio – demografic

În ceea ce priveşte principalii indicatori Cu o populație stabilă de 418.565 persoane la RPL


demografici, judeţul Hunedoara prezintă valori 2011, Județul Hunedoara se remarcă la nivel
favorabile în raport cu cele înregistrate la nivel național prin scăderea demografică semnificativă
regional şi naţional în 3 situaţii şi anume în ceea ce între recensămintele din 2002 și 2011, înscriindu-
priveşte indicele de senioritate, raportul de se între cele 10 județe ce au înregistrat o scădere
dependenţă demografică şi raportul de a populației de peste 12%.
dependenţă al populaţiei tinere, toate înregistrând
cea mai scăzută valoare comparativ cu mediile O problemă specifică a județului Hunedoara
regionale şi naţionale. constă în masa demografică redusă a localităților,
atât a celor urbane cât și a celor rurale, ceea ce
Interesul crescut al elevilor față de specializările ridică problema capacității administrative și de a
din domeniul comerțului, mecanică, turism și susține proiecte de dezvoltare..
alimentație, IT, inginerie și economic indică faptul
că populația tânără tinde să se orienteze către Piramida vârstelor indică o populație îmbătrânită,
domenii cu deschidere mai largă comparativ cu respectiv o pondere redusă a tinerilor și o pondere
profilul puternic industrial al județului. ridicată a adulților și vârstnicilor, judeţul
Hunedoara clasându-se pe ultimul loc în regiune
În ceea ce priveşte rata abandonului şcolar, din punct de vedere al numărului populaţiei din
valorile judeţene sunt inferioare celor regionale la grupa de vârstă 0-14 ani. Aceasta este consecința
fiecare nivel de învăţământ. unei natalități scăzute, cu o maturizare și o
îmbătrânire evidentă a populației, ce contribuie la
În ceea ce priveşte promovabilitatea la vulnerabilitatea demografică a județului.
Bacalaureat, în anul 2015 judeţul Hunedoara s-a
clasat la jumătatea clasamentului naţional, fiind pe Sporul natural negativ, sub nivelul regional și
locul 20, cu o promovabilitate de 69.8 % după național (-5,7) și soldul migrator negativ, atât în
sesiunea din iunie – iulie, peste media naţională de cazul migrației interne (către Timiș și Arad ), cât și
67.9 %. Mai mult, la nivelul Regiunii Vest, judeţul în cazul celei externe constituie cauze ale
Hunedoara a fost cel care a înregistrat cel mai declinului demografic
mare procent de creştere îl ultimii 2 ani.
Populația școlară din județul Hunedoara a
Extinderea și modernizarea Spitalulului Județean cunoscut o tendință descendentă generală între
de Urgență Deva în vederea creșterii calității anii 2007 și 2014, tendință ce se manifestă la
serviciilor de sănătate. fiecare nivel de educație, mai puţin cel postliceal şi
de maiştri.
Municipiile Brad, Deva, Hunedoara şi Orăştie,
precum şi oraşul Simeria înregistrează peste 70% Valorile numărului mediu de elevi / sală de clasă
din populaţie în zone nedezavantajate, indicând o (25.99) şi al numărului mediu de elevi / cadru
calitate generală a vieții superioară celorlalte didactic (15.60) în raport cu valorile regionale şi
localități urbane din județ (și superior unor localități naţionale indică o populaţie şcolară scăzută şi un
urbane din județele învecinate). personal didactic în cele mai multe cazuri mai
redus decât media naţională si a Regiunii Vest.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Societate civilă activă, care sprijină demersurile de Oferta educaţională nu este adaptată nevoilor de
dezvoltare socială prin activități pentru copii și calificare viitoare
tineri, furnizarea de servicii sociale etc.
Performanţă şcolară scăzută
Zone rurale care păstrează obiceiuri, tradiții și
elemente de identitate locală importante pentru Lipsa unor programe de voluntariat/ educaţionale
dezvoltarea comunității
Gradul unic de complexitate a învăţământului rural

Număr mic de medici și slaba dotare a cabinetelor


în mediul rural

Judeţul Hunedoara se încadrează în categoria


judeţelor cele mai defavorizate din punct de vedere
al distanţei maxime până la cel mai apropiat
cabinet medical, 44 de comune fiind situate la mai
mult de 8 km, iar 2 la peste 11 km.

Indice Dezvoltării Umane Locale relevă la nivelul


judeţului Hunedoara o preponderenţă a unităţilor
administrativ teritoriale inferior şi mediu dezvoltate,
indicele cel mai scăzut (sub 50 %) fiind localizat în
unităţile din nordul şi vestul judeţului.

În cazul zonelor marginalizate se evidenţiază


negativ oraşul Aninoasa cu 47.16 % din populaţie
locuind în aceste zone şi doar 8.56 % dintre
locuitori trăind în zone nedezavantaje

Majoritatea locuinţelor sunt construite înainte de


1970

Probleme sociale complexe în zonele afectate de


declinul activităților miniere și de disponibilizări

Infrastructură de asistenţă socială insuficient


diversificată

Profil şi dinamică economică

Evoluția PIB exprimat în Euro la prețuri curente Creștere a niveului de trai cu o rată mai scăzută
pentru intervalul 2000-2011 indică o tendință de comparativ cu cea la nivel național sau la nivel
creștere a economiei hunedorene. regional.

În perioada 2010 - 2014 s-a constatat o dinamică La nivelul județului Hunedoara prevalează
antreprenorială pozitivă în județul Hunedoara, în serviciile mai puțin intensive în cunoaștere,
sensul în care, dincolo de variațiile de la an la an, respectiv cu valoare adăugată scăzută
numărul întreprinderilor nou create a fost în mod
constant mai mare decât al celor radiate.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Diversificare redusă a sectorului serviciilor la nivel


Tradiţia industrială a judeţului Hunedoara și județean.
existenţa unei forţe de muncă calificate
Tendința de scădere a populației a avut consecințe
Sector dezvotat al industriei metalurgice, cu inevitabile asupra forței de muncă din județul
potențial de creare a lanțurilor valorice (fire, Hunedoara, astfel că în anul 2014 nivelul
cabluri, sârmă, oțeluri) resurselor de muncă din județ a scăzut cu peste
16% față de nivelul din anul 2007.
Sector activ al confecţiilor textile, pielărie şi
încălţăminte O consecință a dinamicii economice negative a
județului Hunedoara o reprezintă utilizarea
Existenţa unei infrastructuri de susţinere a suboptimatală a forței de muncă disponibile și
afacerilor, chiar dacă încă slab dezvoltată menținerea în mod constant a ratei șomajului
deasupra mediei naționale
Populaţia activă a judeţului Hunedoara reprezinţă
23.56 % din totalul populaţiei active a regiunii Existenţa unor industrii poluante, mari
(808,483 persoane), clasându – se pe locul al consumatoare de energie
doilea după judeţul Timiş (38.42 %) şi înaintea
judeţul Arad (23.44 %). Ponderea mică a industriei cu tehnologie de vârf

Rată de ocupare a resurselor de muncă în creștere Număr redus de IMM-uri în zonele defavorizate şi
- de la 64.8 % în 2007 la 69 % în anul 2014. în mediul rural

Inexistenţa unui sistem stimulativ pentru înfiinţarea


de IMM-uri în domeniile economice deficitare

Ineficienţa exploatărilor miniere și a sistemului


energetic

Slaba cooperare între industrie şi cercetare

Infrastructura de sprijin pentru afaceri (parcuri


industrial, centre de afaceri, incubatoare)
neuniform repartitază în judeţ şi lipsa acesteia în
special în zonele cu mari probleme de reconversie

Investiţii scăzute în resursele umane, susținând


inadecvarea formării forței de muncă la cerințele
pieței

Birocrația și procedurile administrative greoaie


care determină o percepție negativă din partea
actorilor economici.

Lipsa informaţiilor şi slaba dezvoltare a cluturii


antreprenoriale duc la adaptarea dificilă pe piaţa
muncii a agenţilor economici.
Infrastructură tehnică şi de utilităţi publice
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Infrastructura de transporturi Infrastructura de transporturi

Existența a două axe de transport rutier Existenţa unor zone izolate care nu au acces la
modernizate (nord - sud şi este-vest) care asigură transport în comun şi sunt deservite de drumuri
o legătură facilă între principalele centre urbane deteriorate sau nemodernizate
ale județului. Cele două axe deservesc peste 50%
Există în continuare drumuri în cadrul sistemelor
Conformarea sistemului de aşezări care constituie urbane Hunedoara-Deva-Simeria-Călan şi Valea
două conurbaţii în care se concentrează Jiului care nu sunt modernizate şi îngreunează
majoritatea activităţilor economice la nivelul legătura între oraşe (inclusiv navetismul).
judeţului.
Existenţa unor zone cu resurse turistice deosebite
Transport în comun județean care deservește cu un grad redus de accesibilitate (ex. cetăţile
aproximativ 70% din totalul populației. dacice din zona Grădiştea).

Existenţa unui aerodrom în localitatea Săuleşti Legături îngreunate cu judeţele învecinate în


care permite aterizarea şi decolarea avioanelor de partea sudică: DN 66A se transformă în drum
mici dimensiuni cât timp condiţiile meteo sunt pietruit de la satul Câmpul lui Neag şi DN 7A către
favorabile. Obârşia Lotrului este degradat.

Judeţul este străbătut pe direcţia est-vest de o DN 74 care asigură legătura între Brad-Abrud-
magistrală de cale ferată (200) şi de o linie Zlatna şi Alba Iulia se află într-o stare avansată de
secudară (202). degradare.

Magistrala 200 se află în proces de modernizare. Insuficienţa traversărilor peste Mureş şi


concentrarea infrastructurii de transport pe partea
Existenţa unor linii CFR secundare nefinalizate sudică a râului face ca partea de nord a acestuia
sau neoperabile care pot fi valorificate pentru a să fie parţial deconectată de la principalele centre
întâri reţeaua feroviară a judeţului (legăturile Deva- urbane.
Brad, Deva-Hunedoara sau Hunedoara-Ghelari).
DJ 107A care leagă aşezările dezvoltate în lungul
Colectarea deșeurilor malului nordic la râului Mureş este degradat.

Proiecte demarate la nivel județean “Sistem de Aproximativ 50% din totalul drumurilor judeţene au
Management Integrat al Deșeurilor în județul nevoie de reabilitare sau modernizare. Cel mai
Hunedoara” care are ca obiectiv sistematizarea și mare număr de drumuri cu nevoie de modernizare
modernizarea întregii activități de management al se concentrează în Ţinutul Pădurenilor-Munţii
deșeurilor din județ; Poiana Ruscă, Parcul Natural Grădiștea
Muncelului-Cioclovina şi în extremitatea sudică a
Reţele edilitare judeţului (Munţii Vîlcan).

Reţea dezvoltată de distribuţie a energiei electrice Acces dificil la informaţii care ţin de rutele de
transport în comun judeţean şi orarul de
funcţionare a acestora.

Densitatea scăzută a populaţiei în zonele rurale


(mai ales în zonele izolate) face dificilă deservirea
eficientă cu transport în comun.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Colectarea deșeurilor

Inexistența depozitelor de deșeuri conforme.

Existența depozitelor de deșeuri neconforme care


nu au fost închise până în prezent.

Reţele edilitare

Lipsa reţelelor de gaz metan în zonele rurale şi


urbane defavorizate

Existenţa unor zone, în special în mediul rural,


aproape izolate din punct de vedere al reţelei
telefonice de comunicaţie şi electricitate

Mediul şi resursele naturale

Existenţa unor zone întinse acoperite de păduri, Poluarea aerului generată de instalațiile
având un important rol în asigurarea echilibrului industriale, arderea combustibililor pentru industrie
ecologic în zonele de deal şi de munte pe platformele industriale Siderurgica –
Hunedoara, Sidermet – Călan, Paroșeni –
Tendința în scădere de utilizare a îngrășămintelor Petroșani, Mintia – Deva.
chimice în județul Hunedoara.
Poluarea apei din cauza industriei miniere, a
Finalizarea lucrărilor de extindere şi reabilitare a epurării necorespunzătoare a apelor uzate,
infrastructurii de apă, apă uzată în judeţul depozitării necontrolate a deșeurilor;
Hunedoara, în Valea Jiului (40 mil. Euro, periodă
de implementare 2011- 2015). Terenurile aferente depozitelor de deşeuri
industriale şi zonelor din vecinătatea acestora sunt
În judeţul Hunedoara , în fiecare an creşte numarul degradate (prezintă fenomene de ravenare,
de cereri pentru agricultura ecologică. şiroire), infertile şi, unele dintre ele, prezintă o
contaminare destul de pronunţată cu metale grele
Diversitatea peisajului generată de elementele (Cu, Zn, Pb, Mn, Cd), mai ales solul din apropierea
naturale și antropice. exploatărilor şi uzinelor de preparare..

Existența unui număr ridicat de elemente Datorită faptului că aproximativ 70% din suprafața
valoroase de cadru natural: 4 parcuri naționale , 41 județului este acoperită de arii protejate,
rezervații și monumente ale naturii și 21 de situri intervențiile în aceste zone sunt limitate de restricții
de importanță comunitară; speciale și trebuie aprobate de autoritățile din
domeniul mediului.
Existența planurilor de management a parcurilor
naturale care conţin măsuri ferme de protejare a Prezența riscurilor naturale – alunecări de teren,
habitatelor aflate pe cuprinsul siturilor respective. care în timpul precipitațiilor abundente pot să
provoace distrugeri mari;

Existenţa resurselor naturale bogate ale solului şi Existența pe teritoriul județului a unor râuri (Mureș,
subsolului – zăcăminte minerale. Crișuri, Jiu) și a terenurilor cu risc de ridicat
producere a inundațiilor;
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Până în prezent nu s-au produs accidente majore


de mediu. Incidența incendiilor de pădure acre afectează
zonele de pe raza județului Hunedoara: Valea
În județ nu sunt construcții sau clădiri încadrate în Jiului, Valea Orăștiei, Râul Mare Retezat, Brad,
clase de risc seismic. Hunedoara

Prezența haldelor de steril, zgură, cenușă și a


Sucursala Electrocentrale Paroşeni are în derulare iazurilor de decantare care nu au fost ecologizate;
investiţia pentru montarea unei instalaţii de
desulfurare care preia gazele de ardere evacuate În judeţ funcţionează 5 operatori cu risc major de
la grupul nr. 4 de 150 MW şi CAF de 103 Gcal/h, producere a accidentelor majore.
în vederea respectării Directivei Europene nr.
2001/80/CE. Montarea unei instalaţii de Existența industriilor puternic poluante pe teritoriul
desulfurare a gazelor de ardere va conduce la județului Hunedoara.
respectarea valorilor limită de emisii pentru SO2
prevăzute de legislaţia de mediu Creșterea temperaturilor și scăderea precipitațiilor
în lunile de vară fapt ce duce la perioade continue
de secetă.

Creșterea temperaturilor și scăderea precipitațiilor


în lunile de iarnă fapt ce duce la lipsa zăpezii în
stațiunile montane

Turism

Existenţa unor obiective turistice renumite la nivel Un număr încă scăzut de unităţi de cazare
naţional şi internaţional cum ar fi: Geoparcul (înregistrate) în comparaţie cu potenţialul turistic al
Dinozaurilor (sit Unesco), Băile Geoagiu, Castelul judeţului (locul 20 la nivel naţional după număr de
Huniazilor, Cetăţile dacice şi romane, Mânăstirea locuri disponibile).
Prislop sau Cetatea Deva.
Există în continuare un număr însemnat de unităţi
Judeţul Hunedoara include una din cele 6 de cazare informale care deservesc zone cheie
concentrări de situri UNESCO la nivelul României. cum ar fi Parcul Natural Grădiștea Muncelului-
Cioclovin.
Existenţa unor zone identitare la nivel etno-grafic
cum ar fi: „Ţinutul Pădurenilor, Ţăra Zarandului, Creştere puternică a numărului de sosiri şi înoptări
Ţara Haţegului, Valea Jiului (Momârlanii), Valea în intervalul 2013-2014 (printre primele judeţe la
Mureşului etc. nivel naţional).

Gruparea de obiective turistice reprezentative Număr scăzut de înnoptări ale turiştilor străini (6%
pentru majoritatea perioadelor istorice importante din total).
pentru dezvoltarea teritoriului României (dinozaurii
pitici din Haţeg, cetăţile dacice şi romane, castelul Oferta slab reprezentată, coroborată cu preţurile
Huniazilor, patrimoniul industrial al perioadei mari practicate de către operatorii turistici, rezultă
comuniste). într-un interes scăzut din partea turiştilor.

Existenţa unor zone de cadru natural protejate Gradul ridicat de protecţie / conservare a parcurilor
deosebit de valoroase cum ar fi: Parcul Natural naturale impune unele limitări în ceea ce privește
dezvoltarea economică, inclusiv cea turistică.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Grădiștea Muncelului-Cioclovin, Parcul Naţional


Retezat, situri Natura 2000 şi rezervaţii naturale. Zone turistice cu un potențial deosebit nu sunt
deservite de infrastructură de transport adecvată
Aproximativ 40% din suprafaţa judeţului este (ex. Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovin
reprezentată de zone naturale protejate. – cetăţile dacice sau zona Munţii Poiana Ruscă).

Potenţial ridicat pentru turismul natural dat de Infrastructura de transport pe cablu învechită şi
prezenţa masivelor montane (mai ales în partea degradată în staţiunea Parâng.
sudică a judeţului).
Decăderea staţiunii balneo-climaterice Vaţa de
Potenţial pentru turism speologic (ex. Cheile Sus.
Barului, peştera Tecuri).
Promovarea insuficientă a resurselor turistice la
Existenţa unui parc dendrologic în oraşul Simeria. nivel judeţean. Nu există o pagină web în care să
fie cumulate şi promovate toate obiectivele
Existenţa unor staţiuni montane sau aşezări dotate judeţului. Cel mai mare vizibilitate o are o pagină
cu infrastructură pe cablu pentru sporturi de iarnă de Facebook „Enjoy Hunedoara” car a reuşit să
şi nu numai (Parâng, Straja, Pasul Vulcan sau adune peste 170.000 de aprecieri.
Râuşor).

Existenţa apelor termale în Vaţa de Sus şi Călan.

Existenţa mai multor zone cu o concentrare


ridicată a obiectivelor turistice: Haţeg, Santamaria-
Orlea şi Râu de Mori pentru zona turistică
Geoparcul Haţeg-Prislop-Sarmizegetusa Ulpia
Traiana; Orăştie şi Beriu pentru zona cetăţilor
Dacice; Deva-Hunedoara; Geoagiu pentru
Geoagiu Băi; Brad pentru obiectivele turistice din
ţara Zarandului; Petroşani, Petrila, Lupeni şi
Aninoasa pentru munţii Parâng şi Vâlcanului;
Lupeni pentru zona Retezat.

Brandurile turistice reprezentative pentru judeţ


devin din ce în ce mai vizibile în mediul online prin
realizarea unor videoclipuri de promovare (ex.
Geoparcul Dinozaurilor sau castelul Huniazilor).

Oportunităţi Ameninţări
Programele operaționale pentru perioada 2014 –
2020 ce oferă finanțare pentru dezvoltarea de
proiecte județene (de ex. drumuri județene) și de
dezvoltare locală (intervenții integrate în zonele
urbane marginalizate, dezvoltare urbană,
mobilitate, eficiență energetică etc.)
Profil socio – demografic
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Ponderea nevoilor de calificare arată o tendinţă de Proximitatea și gradul mai ridicat de atractivitate al
creştere pentru calificări tehnice cu studii medii şi judeţelor Timiş şi Arad, ce prezintă un potenţial mai
studii superioare în raport cu calificările inferioare ridicat de polarizare a populaţiei, în special a
studenţilor şi a forţei de muncă de înaltă calificare
Cadrul legislativ flexibil şi corelat cu cel european
în domeniul calificărilor profesionale prin sistemul La nivel naţional, judeţul Hunedoara face parte din
de învăţământ categoria cu cea mai mare pondere a populaţiei ce
locuieşte în zone urbane marginalizate, cu un
Existenţa programelor de finanţare din partea UE procent cuprins între 5.8 % şi 8.8 %, fiind de
şi finanţarea naţională pentru resurse umane. asemenea, şi sigurul judeţ încadrat în această
categoria din cadrul Regiunii Vest.
Existenţa unei relaţii interdependente între agenţii
economici şi unităţile de învăţământ din judeţ. Probleme sociale datorate restructurării
întreprinderilor miniere

Sistemul de ajutor social nu încurajează


reintegrarea socială activă.

Judeţul Hunedoara face parte din zona montană


defavorizată, conţinând un număr de 45 de unităţi
administrativ teritoriale în această zonă.

Zonele rurale izolate, montne și/ sau din parcurile


naturale sunt în pericol de depopulare din cauza
oportunităților limitate de dezvoltare socio –
economică

Scăderea numărului populaţiei rurale conduce la


pierderea interesului pentru modernizarea
spaţiului de locuit

Migrarea forței de muncă calificată şi înalt calificată


către ţările membre ale UE este un proces cu
tendinţe de creştere cu efecte pe termen mediu şi
lung

Profil şi dinamică economică

Strategia Regională de Specializare Inteligentă, Vecinătatea unor județe puternic dezvoltare


Regiunea Vest a identificat patru sectoare cheie de precum Timiș și Arad, respectiv aparteneța la o
specializare: regiune de dezvoltare puternică atrage după sine
• Industria componentelor pentru concurența necesitatea unor eforturi suplimentare
automobile; pentru atragerea și menținerea investițiilor în județ.
• Tehnologia informațiilor și comunicații;
• Industria textilă; Restricțiile impuse de prezența pe teritoriul
• Industria agro – alimentară. județului a unor suprafețe extinse de zone
Este de remarcat că două dintre aceste sectoare, protejate limitează oportunitățile pentru agricultură
respectiv industria componentelor pentru și silvicultură.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

automobile și industria textilă sunt bine


reprezentate la nivelul județului Hunedoara, Specializarea restrânsă din zonele
inclusiv în ceea ce privește exporturile. Totodată, monoindustriale şi lipsa unor programe de
tehnologia informațiilor și comunicații reprezintă un reorientare profesională coerente reduce
sector de interes pentru Universitatea din atractivitatea acestor zone pentru investitori
Petroșani, cu potențial de creștere.
Gradul scăzut de înlocuinre a forței de muncă (din
La nivel regional Hunedoara este al doilea județ cauza numărului mare de persoane care vor ieși la
din punct de vedere al investițiilor în CDI, cu 0,15% pensie și a numărului scăzut de adolescenți)
preconizează o criză pe piața muncii în următorii
din PIB - sub media Regiunii Vest de 0,23%.
10 ani.
În ceea ce privește infrastructura de sprijin pentru Investiţiile de tip lohn vor migra către zone mai
afaceri în 2016 urmează să intre în funcțiune avantajoase pentru investitori, cauzând astfel
Incubatorul de afaceri Simeria și Parcul industrial apariţia şomajului secundar
Călan (inclusiv incubator de afaceri)
Specializarea îngustă din zonele monoindustriale
şi lipsa unor programe de reorientare profesională
Importanța strategică a Complexului Energetic
coerente reduce atractivitatea acestor zone pentru
Hunedoara pentru securitatea energetică investitori
națională poate atrage după sine sprijin
guvernamental pentru reorganizare, evitând astfel Produse și servicii județene necompetitive în
închiderea definitivă. raport cu condiţiile de calitate impuse de UE

Numărul companiilor care găsesc în această zonă Lipsa unor corelări ale programelor de dezvoltare
a infrastructurii cu nevoile de echipare a zonelor cu
condiţii de stabilitate şi resurse umane utilizabile
potenţial de dezvoltare a IMM
pentru investiţii este în creştere
Percepţia negativă a privatizării întreprinderilor de
Dezvoltarea agroturismului oferă posibilitatea stat
reconversiei forţei de muncă disponibilizate
Inexistenţa unei infrastructuri de cercetare
Raportul cost/calitate pentru forţa de muncă este performante scade posibilităţile şi apetitul tinerilor
cercetători valoroşi de a rămâne în România
avantajos pentru angajatori
Nivelul scăzut al salariilor din învăţământ şi
Prezența activă a grupurilor de acțiune locală care cercetare
sprijină dezvoltarea economică în mediul rural prin
creșterea accesului la fonduri și expertiză în Disponibilizările preconizate ca urmare a
domeniu reorganizării Complexului Energetic Hunedoara, al
doilea angajator din județ în anul 2014 (6672
Existența de terenuri și infrastructuri de producție angajați).
neutilizate, cu potențial de revalorificare
economică..

Existenţa materiilor prime şi a resurselor naturale


care pot fi valorificate.
Infrastructură tehnică şi de utilităţi publice

Infrastructura de transporturi Infrastructura de transporturi

Legături facile cu alte state sau oraşe din U.E prin


intermediul coridorului Pan European Rin-Dunăre.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Gradul diminuat de investiţii la nivelul CFR, mai


Includerea în autostrăzii A1, segmentul Deva- ales în ceea ce priveşte proiecte de completare
Lugoj în primul orizont din MGT (Masterplanul sau extindere a infrastructurii feroviare.
General de Transport al României), terment
estimat de finalizare anul 2018. Experiența la nivel național a nerespectării
termenelor de finalizare a marilor proiecte
Programe de finanţare pentru dezvoltarea
infrastructurii de transport încadrată în reţeaua
TEN-T (Core şi Comprehensive).

Programe de finanţare la nivel naţional (prin


fonduri U.E) cu axe dedicate infrastructurii de
transport (POR / PNDL).

Existenţă a două aeroporturi în vecinătatea


judeţului (Sibiu – 90 min şi Timişoara 120 min).

Potenţialul de culoar navigabil al Mureşului care


poate asigura o mai bună conexiune cu judeţele
învecinate din est şi vest (inclusiv Ungaria).

Modernizarea DN66A (după Câmpul lui Neag)


poate crea o nouă legătură cu Băile Herculane şi
Orşova (racordare la o altă zonă turistică de
interes naţional). 30

Existenţa liniilor CFR ce urmează a fi finalizate.

Mediul şi resursele naturale

Posibilitatea de acces la fonduri nerambursabile în Risc permanent pentru degradarea factorilor de


scopul soluţionării problemelor de mediu – de ex. mediu, deoarece viitorul industriei extractive şi cel
programele operaționale pentru perioada 2014 – al ramurilor conexe ramâne incert
2020 oferă finanțare pentru sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a Lipsa unor strategii viabile de restructurare a
utilizării energiei din surse regenerabile în întreprinderilor de stat
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice,
și în sectorul locuințelor și reducerea emisiilor de Siație incertă a sistemului energetic județean, în
carbon în zonele urbane, precum și pentru contextul Strategiei energetice a României încă
combaterea poluării istorice. nefinalizată

Promovarea investiţiilor de mediu în zone de risc Infrastructurile tehnico – edilitare perimate


ecologic contribuie la poluarea factorilor de mediu

Lipsa unor politici concentrate pentru protecţia


mediului

30
Este de menţionat faptul că modernizarea acestui drum poate reprezentare o ameninţarea pentru Parcul
Naţional Retezat în contextul în care poate atrage dezvoltări imobiliare haotice.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Disponibilitatea resursei umane pentru activităţi de Risc permanent pentru degradarea factorilor de
reconversie profesională spre aşa numitele « mediu prin nerespectarea legislaţiei
meserii verzi »

Elaborarea, în judeţ, a unor programe de gestiune


a deşeurilor urbane şi industriale, cu accent pe
reciclarea şi refolosirea produselor şi materialelor

Apartenenţa Regiunii Vest la Euroregiunea DKMT

Programele guvernamentale bilaterale între


România şi diverse ţări UE

Existenţa unor Asociaţii Profesionale cu obiect de


activitate relavant pentru domeniul mediului
(Asociaţia Română a Apei, etc.) şi a altor
organizaţii neguvernamentale cu profil ecologic şi
de protecţia mediului

Existenţa în cadrul Universităţilor din judeţ a unor


facultăţi şi secţii cu profil de mediu sau de
tehnologii în domeniul mediului și domenii conexe

Sprijin guvernamental pentru restructurarea


sistemului energetic (cu premise pentru
menținerea a două mine active) și pentru
închiderea unor perimetre de exploatare minieră
Turism

Posibilitatea racordării la trasee turistice tematice Încălzirea globală face ca iarna să fie prea puţine
de interes (ex. Drumurl Împăraţilor Romani, deja zile cu precipitaţii, ceea ce face dificilă practicarea
implementat). sporturilor de iarnă. Cele mai vulnerabile sunt
pârtiile de ski de la Râuşor şi Vulcan.
Potențial de stabilire unor parteneriate tematice cu
alte zone / dotări turistice complementare celor din Potenţialul turistic ridicat al judeţeleor învecinate
Hunedoara (ex. parteneriat Geoparcul care atrage în continuare un număr în creştere de
Dinozaurilor Haţeg – Dino Parc Râsnov). turiști în defavoarea Hunedoarei.

Recâştigarea atractivităţii centrelor turisitce Polarizarea destinaţiilor turistice majore la nivel


tradiţionale pentru turiştii autohtoni din străinătate naţional: Valea Prahovei, Litoralul Românesc
(inclusiv Delta Dunării), Mânăstirile din Moldova
Implementarea relativ simplă şi cu investiţii relativ sau oraşele fortificate din Transilvania.
reduse (cofinanțate din fonduri europene) a
pensiunilor rurale Tendinţa turiştilor români de a alege destinaţii în
străinătate în defavoarea celor din interiorul ţării
Implementarea relativ simplă a unor trasee de (cu atât mai mult cu cât județul Hunedoara este
drumeţie, reabilitarea cabanelor montane situat în partea de Vest a țării).
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Dezvoltarea turistică a zonelor Parâng, Retezat, Calitatea mediului în unele zone influenţează
Ţara Haţegului, Munţii Orăştiei au crescut negativ dezvoltarea turismului
vizibilitatea și atractivitatea județului d.p.d.v.
turistic Ofertele de produse turistice ale judeţului nu sunt
competitive internaţional
Apartenenţa Regiunii Vest la Euroregiunea DKMT
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

I.2. Viziune, misiune şi valori


Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

I.2.1. Viziunea de dezvoltare a Valea Jiului (Ţinutul Momârlanilor), Zona Orăştie


şi sistemul urban Deva-Hunedoara-Călan-
judeţului Hunedoara Simeria. Întregul proces de reconstruire şi
valorificare a identităţii locale este susţinut de un
Deși orizontul de timp al prezentului document parteneriat puternic între Consiliul Judeţean,
este anul 2020, considerăm că viziunea de grupurile locale de acţiune (GAL), administraţiie
dezvoltare a județului Hunedoara trebuie locale și reprezentanții mediului de afaceri,
proiectată pe termen mediu și lung, astfel că mediului universitar și ai societății civile.
propunem ca orizont pentru formularea viziunii
anul 2035. Identitatea judeţului şi a zonelor etnografice este
asumată de către comunitate şi promovată sub
Sloganul care guvernează strategia de forma unui brand turistic integrat valorificând
dezvoltare a județului este: astfel elementele de patrimoniu natural şi
antropic (peisaj cultural şi natural). Legătura între
HUNEDOARA – ARC PESTE TIMP obiectivele turistice diverse este asigurată de
trasee cicloturistice care contribuie la conturarea
 pentru că județul Hunedoara își valorifică unor rute turistice specifice cum ar fi: drumul
patrimoniul, ilustrând, ca într-un ”muzeu viu” vulcanilor, drumul dacilor, circuitul bisericilor din
etapele dezvoltării poporului român, în armonie piatră, drumul cărbunelui, etc. În completarea
cu natura; acestor trasee, vin rezervaţiile naturale ce se
 pentru că, deși mizează pe patrimoniu, suprapun parțial zonelor etnografice. Astfel,
județul Hunedoara investește într-o economie și vocaţia turistică lansează judeţul Hunedoara în
o infrastructură modernă; competiţia naţională şi regională (Europa de Est)
 pentru că, deși greu încercat, județul pentru locaţiile turistice de vârf.
Hunedoara nu își neagă trecutuț, ci se
reinventează, căutând permanent cele mai bune Procesul de tranziţie către o economie
soluții pentru dezvoltarea societății și economiei performantă este susţinut, pe de-o parte, prin
hunedorene. recalificarea forţei de muncă, și pe de altă parte,
prin atragerea de noi investiţii, revitalizând
Astfel, în anul 2035 județul Hunedoara este un siturile industriale abandonate. Acest aspect este
județ performant, cu o bază economică datorat într-o mare măsură unei accesibilităţi
stabilă, cu o comunitate consolidată și cu o ridicate datorită finalizării autostrăzii A1, dar şi a
identitate puternică, recunoscută național și modernizării reţelei secundare formată din
internațional, bazată pe mixul unic de resurse drumuri judeţene.
de patrimoniu cultural și natural.
Calitatea factorilor de mediu este una ridicată,
Principalii vectori de dezvoltare pe care datorită diminuării efectelor negative ale poluării
mizează județul Hunedoara sunt: istorice și utilizării din ce în ce mai extinse a
 mixul unic de resurse etnografice, istorice soluțiilor tehnice moderne, atât în industrie și
activitățile economice, cât și în ceea ce privește
și naturale
infrastructura și serviciile publice.
 tradiția industrială și resursele de forță de
muncă aferente
Redefinirea identității, economiei și societății
 accesibilitatea ridicată, inclusiv
hunedorene urmărește cinci aspecte – Axe
internațională
strategice – al unei dezvoltări echilibrate ce
valorifică durabil resursele locale pentru a crea
În 2035 judeţul Hunedoara se caracterizează
un județ recunoscut, performant, incluziv,
printr-o identitate puternică, construită pe baza
conectat și verde.
celor 7 zone identitare: Ţara Zarandului, Valea
Mureştului, Ţinutul Pădurenilor, Ţara Haţegului,
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

I.2.2. Misiune
Recunoscută
Actorii implicați în implementarea Strategiei și
planului de dezvoltare a județului Hunedoara
pentru perioada 2014 – 2020 trebuie să devină
garanții folosirii eficiente a resurselor publice,
Verde Performantă printr-un management orientat spre hunedoreni.

Hunedoara Pe toată perioada de implementare a Strategiei


se va promova colaborarea între administraţie,
societate civilă şi sectorul privat pentru o
dezvoltare în parteneriat, pentru a fi mai
determinați, mai informați şi mai proactivi pentru
Conectată Incluzivă
dezvoltarea județului.

În acest sens, se vor valorifica oportunitățile de


parteneriate pentru dezvoltare, ce rezultă din
Celor cinci axe strategice le corespund diversitatea și disponibilitatea actorilor relevanți
obiectivele strategice pentru dezvoltarea din teritoriu (de exemplu Camera de Comerț și
județului Hunedoara în perioada 2016 – 2020 și Industrie Hunedoara, Geoparcul Dinozaurilor
post – 2020: Țara Hațegului, grupurile de acțiune locală,
universitățile din Petroșani și Hunedoara etc.).
1. Hunedoara recunoscută: Hunedoara, județ
cunoscut pe plan național și european pentru I.2.3. Valori
identitatea puternică bazată pe mixul unic de
resurse etnografice, istorice și naturale. În implementarea Strategiei și planului de
dezvoltare a județului Hunedoara pentru
2. Hunedoara performantă: Hunedoara, județ perioada 2014 – 2020, toți actorii implicați vor
cu o economie performantă și diversificată, avea ca referinţă următoarele valori:
competitivă la nivel regional.
 Responsabilitate;
3. Hunedoara incluzivă: Hunedoara, județ cu
un capital uman și social crescut, care asigură  Transparenţă;
echitabil servicii și oportunități de dezvoltare.  Profesionalism şi etică;

4. Hunedoara conectată: Hunedoara, județ cu o  Încredere;


accesibilitate internă ridicată, completată de o  Cooperare şi parteneriat;
bună racordare la principalele coridoare de
transport european.  Eficienţă.

5. Hunedoara verde: Hunedoara, județ cu o


calitate crescută a factorilor de mediu.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

I.3. Obiective strategice şi domenii


prioritare
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Pentru a îndeplini Viziunea de dezvoltare a În ceea ce privește turismul, acesta este un


județului Hunedoara în perioada 2014 – 2020 se domeniul cu potențial de creștere, pe care județul
va avea în vedere următorul set de obiective Hunedoara poate miza în procesul de
strategice și domenii prioritare: reconfigurare economică prin activităţi cu
rezultate pe termen mediu şi scurt. Analiza a
1. Hunedoara recunoscută: Hunedoara, arătat că, deși județul beneficiază de un număr și
o varietate deosebită a obiectivelor de patrimoniu,
județ cunoscut pe plan național și european
în momentul de față se clasează la mijlocul
pentru identitatea puternică bazată pe mixul unic
clasamentului la nivel național din punct de
de resurse etnografice, istorice și naturale
vedere al infrastructurii și al numărului de
înnoptări, valorificarea durabilă a potențialului
Valoarea deosebită și diversitatea patrimoniului
turistic reprezentând deci o componentă
și peisajului cultural hunedorean reprezintă
strategică pentru dezvoltarea în perioada 2014 –
punctul de plecare pentru reafirmarea identității
2020.
județului și promovarea acesteia, atât pe plan
local, cât și pe plan național și internațional. La
Diversitatea ridicată a patrimoniului natural şi
nivel național, bogăția patrimoniului județului
antropic al județului favorizează dezvoltarea şi
Hunedoara este comparabilă cu cea a județului
practicarea unei activități turistice variate şi
Maramureș, însă, prin comparație, Hunedoara
complexe. Creşterea aportului turismului în
este foarte puțin vizibilă, fiind mai degrabă
judeţul Hunedoara se poate face pe o bază solidă,
asociată cu industria extractivă.
conturând un concept unitar de turism sustenabil,
diferenţiat prin calitate, respect faţă de natură şi
Un factor cheie în creșterea vizibilității județului
accesibilitate pentru turişti. În ceea ce priveşte
constă în creionarea unei mărci a acestuia,
tipurile de turism cu un potenţial ridicat de
stabilirea unui mesaj coerent și a unei ierarhii a
dezvoltare menţionăm, fără a ne limita numai la
obiectivelor și valorilor promovate. În acest
acestea:
demers este foarte importantă o abordare
partenerială, întrucât în teritoriu există o serie de  Turism cultural;
actori relevanți, mărci deja cunoscute ca de  Turism ecumenic;
exemplu Geoparcul Dinozaurilor, Castelul  Turism montan;
Corvinilor, cetățile dacice. Astfel, marca județului  Turism de aventură;
Hunedoara este mai degrabă o marcă – umbrelă,  Sporturi de iarnă;
care promovează județul în ansamblu, dar și  Speologie și geologie;
brandurile locale individuale, într-un concept  Cicloturism;
integrat. În acest sens, un element semnificativ  Turism de afaceri;
pe baza căruia județul Hunedoara poate  Turism rural.
capitaliza este participarea în rețele
internaționale în domeniul patrimoniului. Astfel, Având în vedere diversitatea oportunităților de
înscrierea Geoparcului și a cetăților dacice în valorificare turistică a resurselor naturale și
rețeaua internațională UNESCO, precum și culturale județene, este importantă cartarea
traseul împăraților romani recunoscut la nivel valorilor locale, a zonelor cu potențial și a
european, aduc după sine oportunitatea actorilor interesați și implicați în activități de
promovării la nivel internațional prin organizarea turism în vederea asigurării sinergiei eforturilor
sau sprijinirea organizării de conferințe sau acestora și promovării coordonate a județului.
congrese, vizite de studiu, evenimente socio – De asemenea, este importantă monitorizarea
culturale tematice și tururi turistice. Totodată, în stării fizice, accesibilității și vizibilității obiectivelor
vederea poziționării la nivel național și turistice și intervenția, când este necesar, pentru
internațional ca destinație de investiții, revitalizarea acestora.
organizarea de evenimente de afaceri este o Viziunea pentru dezvoltarea turistică a județului
măsură facilă, cu impact pe termen scurt și mediu. Hunedoara include 7 trasee tematice, ilustrate în
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

anexă, ce conectează și pun în valoare urban Deva – Hunedoara – Simeria – Călan și


obiectivele de patrimoniu natural și cultural și au sistemul urban Valea Jiului. Prin colaborare și
potențial de a trece dincolo de limitele județene: coordonarea eforturilor de dezvoltare între UAT
 Circuit tematic ”Pe urmele romanilor” urbane componente, cele 2 sisteme urbane pot
 Circuitul cultural al bisericilor din piatră asigura bazine de forță de muncă extinse,
 Drumul aurului dezvoltarea și deservirea echilibrată a teritoriului
 Drumul cărbunelui cu servicii publice și, nu în ultimul rând, viziuni
 Drumul vulcanilor coerente de dezvoltare.
 Traseul ”Pe urmele dinozaurilor”
 Traseul dealurilor vulcanice Județul Hunedoara trebuie să întreprindă o serie
de acțiuni pentru diversificare economică, şi să
 Trasee de cicloturism (Valea Mureșului,
sprijine formarea sistemelor de producţie în
restul traseelor).
domeniile capabile să angajeze un procent mare
de forţă de muncă. În acest sens, industria
Obiectivul strategic nr.1 va fi implementat prin
metalurgică și cea textilă reprezintă deja direcții
următoarele domenii prioritare:
viabile, iar industria auto și componente, turismul
și ecoturismul și sectorul IT prezintă potențial
 Poziționarea județului Hunedoara în rețele
ridicat de dezvoltare, fiind totodată domenii de
naționale și internaționale tematice prin
interes la nivel regional. Pentru a susține
sprijinirea și organizarea de evenimente de
dezvoltarea lanțurilor sau a sistemelor de
anvergură
producție este necesară atât cooperarea între
 1.2. Constituirea și promovarea mărcii
actorii relevanți din județ în vederea atragerii de
turistice a județului Hunedoara la nivel
investiții și dezvoltării de proiecte de cercetare –
regional, național și internațional
dezvoltare – inovare, cât și analiza oportunităților
 1.3. Crearea de pachete turistice integrate
de cooperare la nivel regional. Regiunea Vest
pe temele majore componente ale mărcii
înregistrează cea mai dezvoltată industrie
județului Hunedoara (istorie, patrimoniu,
automotive din România, cu precădere în
etnografie, mediu, aventură, geologie etc.)
județele Timiș şi Arad, dar şi în Caraș-Severin și
Hunedoara, aici realizându-se subansambluri
pentru un număr mare de mărci auto. În acest
2. Hunedoara performantă : Hunedoara, caz, obiectivul este de consolidare a poziției
județ cu o economie performantă și diversificată, județului Hunedoara în sistemul regional. Un
competitivă la nivel regional exemplu de potenţială clusterizare bazată pe
tradiţia industrială, resursele de forţă de muncă
Având în vedere transformările structurale din judeţ şi oportunităţile de specializare oferite
suferite de economia hunedoreană în ultimii 25 de contextul regional este prezentată în anexă.
de ani, restabilirea unui mediu economic
performant este o necesitate și reclamă măsuri Pentru a sprijini mediul de afaceri local și
urgente cu impact pe termen scurt, mediu și lung. antreprenoriatul este nevoie de o atitudine
În acest sens, este necesară conlucrarea proactivă pentru promovarea și valorificarea
autorităților județene și locale pentru a elabora un infrastructurii pentru afaceri (Hunedoara, Simeria,
plan comun de reorientare economică a județului Călan) și pentru identificarea și promovarea
Hunedoara, atragere de investiții și de capital. În oportunităților din județ. În acest sens, sunt
vederea constituirii unor bazine de forţă de importante inventarierea resurselor existente și
muncă relevante la nivel judeţean, o direcție ar includerea acestora într-un catalog de
consta în formarea a două sisteme urbane31 cu prezentare pentru investitori: terenuri,
rol tractant în economia județeană – sistemul infrastructuri de afaceri, set de date relevante

31
cf. Legea 350/2001 și Legea 351/2001
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

despre județ/ localități, participarea la însemnate de teren provenite din fostele


evenimente de afaceri – târguri, expoziții și exploatări miniere, reabilitarea siturilor industriale
promovarea județului ca destinație de investiții. abandonate și a terenurilor nefolosite. În
Pentru a sprijini antreprenoriatul și dezvoltarea condițiile în care aceste tipuri de terenuri sunt
culturii antreprenoriale, Consiliul Județean poate conectate sau sunt situate în proximitatea
avea rolul de promotor al educației rețelelor de utilități, pregătirea lor pentru a putea
antreprenoriale, în parteneriat cu mediul fi incluse în oferta de terenuri pentru investiții are
universitar, și al unor proiecte – pilot găzduite în o deosebită relevanță în județul Hunedoara, unde
infrastructurile existente (în administrarea CJ), în se află situate aproape 50 % din totalul terenurilor
vederea animării acestora. Este un fapt dovedit degradate și neproductive din Regiunea Vest.
că promovarea antreprenoriatului este o
investiție cu efecte pozitive pe termen lung, care Deși o suprafață ridicată a fondului funciar a
reprezintă o alternativă reală de ocupare şi județului Hunedoara este ocupată de păduri şi
încurajează inițiativele tinerilor şi ale persoanelor zone protejate, suprafețele relativ întinse de
care provin din grupurile vulnerabile - aceasta pășuni și fânețe prezintă un potenţial ridicat
deoarece le oferă instrumentele de care au pentru zootehnie – în special creșterea ovinelor.
nevoie pentru a deveni independenți din punct de Aceasta, alături de potențialul pentru pomicultură
vedere financiar, ceea ce conduce la scăderea și culegerea fructelor de pădure, indică
cheltuielilor de natură socială alocate de necesitatea creării de oportunități pentru
comunitățile locale. producătorii locali de a produce mai eficient, prin
asociere, şi de a păstra produsele la un nivel
Un aspect slab valorificat în prezent, dar de optim de calitate în zone special amenajate
importanță strategică pentru dezvoltarea pentru depozitare sau procesare. În continuarea
județului constă în promovarea și consolidarea acestui flux, este nevoie fie de pieţe agro –
mediului universitar și de cercetare. Dezvoltarea alimentare sau târguri locale în care aceste
mediului de cercetare va avea în vedere atât produse să satisfacă nevoia locală de consum,
promovarea serviciilor și produselor de nișă în fie de promovarea produselor pe piața regională.
domeniul industriei miniere și energetice, cât și
dezvoltarea în corelare cu industriile alternative De asemenea, prin intermediul grupurilor de
menționate anterior. În acest sens, este necesară acțiune locală pot fi susținute inițiativele de
facilitarea dialogului dintre centrele de cercetare economie socială pentru integrarea forței de
din județ și mediul de afaceri și dezvoltarea muncă inactive în mica industrie și manufactură
activităților de transfer tehnologic – prin prin revitalizarea meșteșugurilor tradiționale,
susținerea și promovarea Centrului de Transfer procesarea resurselor naturale (centru procesare
Tehnologic existent (Universitatea din Petroșani) fructe de pădure, procesarea lemnului în cadrul
și prin dezvoltarea unei rețele de transfer județului) și turism rural.
tehnologic. În ceea ce privește dezvoltarea
mediului universitar, o direcție importantă este Nu în ultimul rând, turismul reprezintă un
adaptarea curriculei la cerințele pieței muncii și la domeniu important pentru dezvoltarea
facilitarea accesului studenților și absolvenților la economică și conturarea identității județului
locuri de muncă, prin parteneriate cu companiile Hunedoara. Situaţia actuală a activităţii turistice
din județ și din regiune. În cadrul viziunii de a judeţului impune implementarea unor acțiuni
dezvoltare a județului Hunedoara, Universitatea specifice destinate orientării către o dezvoltare
din Petroșani reprezintă un nucleu important sustenabilă a acestui sector. Implementarea
pentru re-dezvoltarea Văii Jiului, iar Facultatea unor acțiuni ce vizează crearea unui nucleu solid,
de Inginerie din Hunedoara un nucleu important compus atât din actorii locali şi furnizorii de
pentru zona centrală a județului. servicii turistice, cât şi din factorii decizionali din
Pe de altă parte, o necesitate specifică a județului teritoriu, reprezintă un demers obligatoriu pentru
Hunedoara constă în viabilizarea suprafețelor asigurarea unor standarde de înaltă calitate,
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

pentru diversificarea ofertei turistice şi implicit coezive, o forță de muncă calificată, ce poate fi
pentru susţinerea unei dezvoltări coerente a reorientată către ramuri industriale viabile.
sectorului turistic. Calificarea forței de muncă în
domeniul turismului este o altă direcție Scăderea nivelului șomajului din județ prin
importantă semnalată de actorii locali consultați. îmbunătățirea accesului forței de muncă la locuri
Având în vedere diversitatea resurselor și de muncă, și în mod special prin reinserția
tipurilor de turism pentru care se pretează județul șomerilor pe piața forței de muncă, reprezintă o
Hunedoara, este necesară o diversitate de direcție importantă de urmat pentru dezvoltarea
specializări pentru forța de muncă: ghizi turistici, județului. În acest scop sunt necesare programe
servicii hoteliere, alimentație publică, turism rural de formare adaptate nevoilor actualilor și
și altele. potențialilor angajatori, iar autoritățile publice
locale și județene pot juca un rol important în
ceea ce privește facilitarea dialogului dintre
Obiectivul strategic nr.2 va fi implementat prin mediul de afaceri și instituțiile relevante – AJOFM,
următoarele domenii prioritare: Inspectoratul Școlar, instituțiile de învățământ
 2.1. Consolidarea bazei economice a (licee tehnice și vocaționale, școli postliceale,
județului Hunedoara prin sprijinirea universități) sau furnizorii de formare
dezvoltării de lanțuri valorice în domenii – profesională continuă. De asemenea,
cheie prezentarea ofertei de formare într-un mod
 2.2. Sprijinirea mediului de afaceri local și centralizat, accesibil (atât pentru beneficiari, cât
a antreprenoriatului și pentru mediul de afaceri), reprezintă o acțiune
 2.3. Dezvoltarea cadrului de cercetare – facilă, dar cu un impact potențial mare.
dezvoltare – inovare din județul
Hunedoara În ceea ce privește serviciile sociale, în contextul
 2.4. Dezvoltarea economiei rurale procesului actual de descentralizare, asigurarea
 2.5. Dezvoltarea coerentă și durabilă a la un nivel ridicat de competență și eficiență a
sectorului turismului acestor servicii este condiționată atât de cadrul
 2.6. Constituirea de poli de dezvoltare cu de reglementare existent cât şi de disponibilitatea
rol tractant al economiei județene autorităților publice de a dezvolta parteneriate.
Viziunea strategiei în acest domeniu urmărește
dezvoltarea unei oferte complexe și extinse de
servicii sociale la nivelul judeţului, într-un cadru
3. Hunedoara incluzivă: Hunedoara, județ care să sprijine parteneriatele și derularea de
cu un capital uman și social crescut, care asigură proiecte comune între instituţiile publice şi cele
echitabil servicii și oportunități de dezvoltare din sectorul nonprofit, răspunzând nevoilor
În vederea creșterii capitalului uman și social al tuturor categoriilor de persoane din grupuri
județului este necesară abordarea integrată a vulnerabile.
problemelor complexe cu care se confruntă
societatea hunedoreană: comunități afectate de Un alt aspect important integrant al vieţii sociale
restructurările din industria energetică și de a județului se referă la nevoile sistemului de
minerit, șomajul ridicat și numărul mare de educaţie. În acest sens, un obiectiv important pe
persoane asistate social, copii ai căror părinți termen mediu este creșterea procentului de
sunt plecați în străinătate, zonele rurale afectate populație cu educație de nivel terțiar, deci
sever de procesul de îmbătrânire și depopulare ponderea de persoane înalt calificate în județ, și
și procentul mare al zonelor urbane marginalizate.
În paralel, trebuie valorificate elementele
deosebite de potențial ale comunității
hunedorene: zonele etnografice care păstrează
încă tradiții și obiceiuri valoroase și comunități
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

contribuind astfel la atingerea țintei 32 impusă comunitățile rurale pot fi revitalizate prin inițiative
României prin Strategia România 2020. Acest de economie socială valorificând activitățile și
deziderat impune creșterea atractivității și produsele tradiționale: meșteșuguri, mică
diversității învățământului universitar și postliceal producție.
din județul Hunedoara, corelat cu facilitarea
accesului absolvenților pe piața muncii prin Obiectivul strategic nr.3 va fi implementat prin
parteneriat cu mediul de afaceri. următoarele domenii prioritare:

Pe de altă parte, având în vedere situația socio –  3.1. Dezvoltarea capitalului uman și
demografică generală a județului, respectiv o reintegrarea pe piața forței de muncă
populație marcată de îmbătrânire accentuată și o  3.2. Creșterea accesului populației la
tendință de scădere demografică datorată atât servicii sociale, de sănătate și cultură
sporului natural negativ, cât și migrației relativ  3.3. Sprijinirea dezvoltării comunităților
puternice, sunt necesare măsuri pentru creșterea din zonele dezavantajate sau
calității vieții și crearea de oportunități pentru a marginalizate
atrage tineri și familii tinere și a stopa exodul  3.4. Dezvoltare și coeziune comunitară în
către alte județe sau alte țări. Un rol important în jurul identității locale
acest sens îl au asigurarea unei calități bune a
locuirii, a unei oferte culturale și de petrecere a
timpului liber atractivă, precum și a unui mediu de
4. Hunedoara conectată : Hunedoara este
viață sănătos și a unor servicii publice de calitate.
un județ cu o accesibilitate internă ridicată,
O particularitate a județului Hunedoara constă în completată de o bună racordare la principalele
coridoare de transport european
numărul mare de zone dezavantajate, atât în
mediul rural, cât și în mediul urban. În mediul
Obiectivul strategic nr.4 va fi implementat prin
rural zonele vulnerabile sunt în general cele
izolate, cu risc de depopulare, intervențiile următoarele domenii prioritare:
necesare vizând creșterea accesului la servicii
publice și la oportunități de dezvoltare economică.  4.1. Dezvoltarea și modernizarea
În mediul urban hunedorean se găsesc cele mai infrastructurii județene de transport
multe zone urbane marginalizate din România,  4.2. Încurajarea modalităților de deplasare
afectate de probleme complexe de ordin social, cu emisii scăzute
dar și privind degradarea fizică a orașelor (de
exemplu fostele colonii de muncitori). Acțiunile în Infrastructura de transport reprezintă baza pentru
acest sens trebuie să fie coordonate, principala o mobilitate ridicată a persoanelor și mărfurilor,
măsură necesară fiind stabilirea unei strategii de constituind astfel un ingredient esențial pentru o
intervenție pentru regenerare urbană pe Valea economie competitivă şi pentru o calitate ridicată
Jiului. a vieții cetățenilor.
Dezvoltarea și coeziunea comunitară în jurul
identității locale poate contribui la rândul său la Obiectivul strategic pornește de la nevoia unei
dezvoltarea capitalului social din județ și face bune racordări la culoarele de transport de
referire la cele 7 zone identitare (5 în mediul rural interes european (rețeaua TEN-T), aspect vital
și 2 în mediul urban – sistemele urbane Deva – pentru relansarea economiei locale și pentru
Hunedoara – Simeria – Călan și Valea Jiului). atragerea de investiții în județ. Accentul cade pe
Dacă în zonele urbane măsurile se pot referi la întărirea relațiilor cu județele învecinate, mai ales
îmbătrânire activă și manifestări socio – culturale, în partea de Nord și de Sud. De asemenea, este

32
26,7% absolvenți învățământ terțiar din totalul
populației de 30-34 de ani
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

luată în considerare axa est-vest conturată de reducerea efectelor negative ale mineritului și
autostrada A1. altor activități economice și umane reprezentând
un proces de durată, sustenabil numai într-un
În completare, obiectivul are în vedere și întărirea context partenerial, între diferitele niveluri ale
relațiilor în cadrul rețelei de localități pentru a administraţiei, pe de o parte, şi companiile şi
putea optimiza condițiile de navetism, pentru a organizațiile non-guvernamentale, pe de altă
asigura accesul populației la obiectivele de parte. În acest sens, este de menționat
interes public și pentru a deservi fluxurile de necesitatea unei strategii pentru mediu în județul
turiști. Un rol important în acest sens este atribuit Hunedoara, a unei cartări și monitorizări la nivel
intervențiilor menite să crească accesibilitatea în județean atât a marilor poluatori și a nivelului
zone izolate cu potențial turistic cum ar fi Parcul poluării, cât și a resurselor de patrimoniu natural
Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina (cetățile – trasarea exactă a limitelor zonelor protejate,
dacice) sau zona Munții Poiana Ruscă. identificarea ariilor naturale protejate neluate în
administrare/custodie etc.
Transportul în comun, fie el pe cale ferată sau pe
cale rutieră, joacă un rol esențial în mobilitatea la Suprafața haldelor și iazurilor de decantare din
nivelul județului, facilitând accesul persoanelor județul Hunedoara este de 1.166,5 ha (aprox.
din mediul rural la dotări, servicii şi locuri de 0.2% din suprafața județului) 33, și numai o mică
muncă din mediul urban. Cele două sisteme parte este în momentul de față ecologizată. Astfel,
urbane ale județului (Hunedoara – Deva – Călan cea mai importantă direcție de acțiune în ceea ce
– Simeria şi Valea Jiului) concentrează o masă privește reducerea impactului activităților
mare de forță de muncă, în acest context fiind industriale asupra mediului constă în
necesară o rețea de transport în comun bine ecologizarea unei ponderi cat mai mari a haldelor
conturată pentru deplasările către locul de muncă. și iazurilor de decantare, alături de ecologizarea
și reintegrarea siturilor miniere în circuitul urban
Optimizarea transferului călătorilor din sistemul și economic. O soluție care îmbină nevoia
de transport în comun național şi județean către ecologizării terenurilor cu potențialul de
cel local se va face prin intermediul unei rețele de producere de energie regenerabilă este
noduri și puncte intermodale. În vederea plantarea cu salcie energetică (sau alte culturi
încurajării deplasărilor nemotorizate și scăderii similare), model testat deja în județul vecin, Gorj,
emisiilor de CO2, o prioritate pentru județul pe haldele de steril de la Rovinari. În județul
Hunedoara o constituie conturarea infrastructurii Hunedoara există deja o plantație de salcie
pentru biciclete, fie ea orientată către navetism energetică la Hațeg, iar modelul poate fi extins şi
sau către recreere și turism. aplicat și în alte zone din judeţ, fie că sunt terenuri
provenite din fostele exploatări miniere, fie
Pe termen lung, conexiunile la nivel național şi terenuri abandonate, neincluse în circuitul
internațional pot fi întărite mizând pe râul Mureș economic.
ca un potențial culoar navigabil sau pe
dezvoltarea aerodromului de la Săulești în În ceea ce privește calitatea aerului, pentru
aeroport de mici dimensiuni. reducerea impactului activităților industriale este
necesară plantarea de perdele/ zone verzi de
protecție în zonele unde se generează emisii
5. Hunedoara verde : Hunedoara este un nocive (Valea Jiului, Lacul Cinciş, Hunedoara,
Deva, Certej şi Brad).
județ cu o calitate crescută a factorilor de mediu

Datorită structurii sale geomorfologice, județul


Activitatea industrială şi-a lăsat o amprentă
Hunedoara este supus riscurilor de inundații și
adâncă asupra mediului în judeţul Hunedoara,

33
Cf. PATJ Județul Hunedoara, iunie 2010
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

alunecări de teren. În acest sens sunt necesare  5.1. Combaterea efectelor negative ale
pe de-o parte, realizarea hărților de risc, care să activităților industriale asupra mediului
ofere o imagine completă asupra județului, și, pe  5.2. Managementul sustenabil al
de altă parte, măsuri de extindere a infrastructurii resurselor naturale
de mediu: îndiguiri, zone inundabile controlat,  5.3. Promovarea tehnologiilor moderne în
sisteme de drenaj. vederea creșterii calității factorilor de
mediu și combaterii efectelor schimbărilor
Totodată, în lupta împotriva degradării factorilor climatice
de mediu și schimbărilor climatice județul
Hunedoara trebuie să se poziționeze ca un
promotor al tehnologiilor noi, ecologice, fie că
este vorba despre energie regenerabilă sau
infrastructura tehnico – edilitară. Acest punct este
important în contextul intrării CEH în insolvență,
deoarece este necesară găsirea unei soluții de
retehnologizare și management, regândirea
sistemului energetic al județului fiind o temă de
proiect – fanion pentru autoritățile publice, mediul
de cercetare și mediul privat din județ.

Nu în ultimul rând, informarea şi conştientizarea


privind o abordare durabilă asupra mediului sunt
menite să producă schimbări durabile la nivelul
atitudinii generale a publicului. Implicarea
cetățenilor în protecţia mediului, în special prin
activităţi educaţionale de tip informare şi
conştientizare, reprezintă un element cheie al
oricărei strategii de dezvoltare durabilă.

Obiectivul strategic nr.5 va fi implementat prin


următoarele domenii prioritare:
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Partea II – Planul de dezvoltare a judeţului


Hunedoara pentru perioada 2014 – 2020
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

II.1. Sistemul de obiective, domenii


prioritare şi direcţii de acţiune
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

socio -
culturale și medicale
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

II.2. Planul de acţiuni, programe,


proiecte şi măsuri
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

II.2.1. Planul judeţean de acţiuni și proiecte

OS1. Hunedoara recunoscută: Hunedoara, județ cunoscut pe plan național și european pentru identitatea puternică bazată pe
mixul unic de resurse etnografice, istorice și naturale
Domeniu prioritar Direcție de acțiune Proiect Cod34
1.1. Poziționarea județului Hunedoara 1.1.1. Sprijinirea/ Elaborarea și promovarea anuală a Agendei Culturale a județului A1
în rețele naționale și internaționale organizarea de evenimente Hunedoara
tematice prin sprijinirea și organizarea culturale, de afaceri și Sprijinirea/ organizarea de festivaluri, târguri, sărbători și alte A2
de evenimente de anvergură științifice de anvergură evenimente culturale
Sprijinirea/ organizarea de conferințe, congrese și târguri de afaceri A3
Modernizarea și extinderea infrastructurii de organizare de A4
evenimente, târguri și expoziții
Sprijinirea organizării şi participării instituțiilor de învățământ și A5
cercetare din județ pentru organizarea de și participarea la
evenimente științifice
1.1.2. Participarea/ Elaborarea și publicarea anuală a unui calendar de evenimente A6
sprijinirea participării la internaționale relevante pentru participarea județului Hunedoara
evenimente culturale, de Program de mobilitate internațională pentru sprijinirea participării A7
afaceri și științifice de actorilor publici și privați relevanți din județ la evenimente
anvergură internaționale – acordarea de ”burse”
1.2. Constituirea și promovarea mărcii 1.2.1. Constituirea și Program integrat pentru constituirea mărcii județului Hunedoara A8
turistice a județului Hunedoara la nivel promovarea integrată a (marketing teritorial), a manualului și a pachetului de promovare a
regional, național și internațional mărcii județului Hunedoara acestuia
(marketing teritorial)
Platformă online integrată de promovare a județului Hunedoara – A9
hartă/hărți tematice – inclusiv prezentarea zonelor etnografice,
calendare evenimente etc.

34
Proiectele marcate cu * sunt în curs de desfăşurare, fiind preluate din Anexa nr. 157/2016a Consiliului Judeţean Hunedoara privind Programului de investiţii
pe anul 2016 cu finanţare din bugetul propriu al judeţului, conform Legii bugetului de stat nr. 339/2015 şi a altor surse legal constituite
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Participarea la evenimente naționale și internaționale de turism – A10


târguri, expoziții și promovarea județului ca destinație turistică
1.2.2. Dezvoltarea mediului Înființarea unei Asociaţii de dezvoltare și promovare a turismului în A11
asociativ pentru județul Hunedoara
promovarea județului Stabilirea unui protocol de promovare turistica a judetului Hunedoara A12
Hunedoara cu Autoritatea Națională pentru Turism (ANT)
Realizarea unor mese rotunde anuale pentru evaluarea situaţiei A13
actuale şi definitivarea viitoarelor direcţii de acţiune și oportunități de
promovare ale turismului hunedorean
1.2.3. Dezvoltarea coerentă Crearea unui Centru județean de turism responsabil cu promovarea A14
a infrastructurii destinată turismului hunedorean, coordonarea activității centrelor de informare
promovării și informării turistică din județ și consultanță în domeniu pentru autoritățile publice
turistice din județ locale
Actualizarea strategiei județene de turism, în colaborare cu membrii A15
Asociaţiei de dezvoltare și promovare a turismului în județul
Hunedoara
Elaborarea materialelor specifice de promovare a destinaţiei turistice A16
Hunedoara
Crearea şi actualizarea permanentă a unei baze de date comune cu A17
principalii actori şi furnizori de servicii turistice din judeţ
1.3. Crearea de pachete turistice 1.3.1. Consolidarea și Program pentru întărirea identităţii locale prin evenimente specifice: A18
integrate pe temele majore promovarea identității zilele Moţilor, zilele Momârlanilor, zilele Pădurenilor etc.
componente ale mărcii județului zonelor turistice principale Program “Sport în Hunedoara”, evenimente sportive în zonele A19
Hunedoara (istorie, patrimoniu, ale județului montane (mountainbike, ski, snowboard, parpantă etc.) sau pe
etnografie, mediu, aventură, geologie oglinzile de apă (river rafting, kitesurfing etc.)
etc.) Pachete turistice “o săptămână în munţii Hunedoarei”, destinate A20
persoanelor interesate de zonele rurale liniștite, cu elemente de
cadru natural deosebit (ex. Munţii Poiana Ruscă)
Program „Land Art” Hunedoara - instalaţii de tip „Land Art” în A21
apropierea principalelor obiective turistice ale judeţului
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului A22
monumentului istoric Sarmizegetusa Regia
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Conservare, restaurare la Amfiteatru și Forul din cadrul sitului A23


arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa
Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetăţii, monument al naturii şi A24*
istoric cu valoare turistică ridicată, municipiul Deva Hot CJH
106/2008, Hot CJH nr. 29/2008, 107/2008 de modificare a
parteneriatului Hot CJH nr. 117/2013
Bază sportivă Băcia, comuna Băcia, judeţul Hunedoara – etapa I – A25*
Obiectul 1 – Teren sport Hot. CJH nr. 88/2014; Hot CJ HD 13/2016
1.3.2. Dezvoltarea și Definirea și evaluarea necesarului de investiții pentru amenajarea A26
promovarea traseelor unor trasee turistice relevante pentru identitatea judeţului: Drumul
turistice și de agrement Vulcanilor, Traseul Dealurilor Vulcanice, Traseul pe urmele
tematice dinozaurilor, Traseul pe urmele romanilor , Circuitul cultural al
bisericilor de piatră şi Drumul Cărbunelui, Drumul Aurului (vezi
Anexa)
Proiect de extindere şi marcare de trasee turistice în Munţi Vîlcan, A27
mai ales pe masivul Parâng
1.3.3. Dezvoltarea Asigurarea de spaţii de parcare corespunzătoare în proximitatea A28
infrastructurii de acces zonelor turistice importante
către obiectivele turistice și Semnalarea principalelor puncte de atracţii turistice cu panouri A29
de patrimoniu din județ informative şi de direcţionare a fluxului auto
Facilitarea accesului persoanelor cu deficienţe de deplasare la A30
obiectivele turistice semnificative (locuri de parcare rezervate, rampe
de acces, borduri corespunzătoare)
Program de reabilitare şi reintroducerea în circuitul turistic a A31
obiectivelor de patrimoniu de interes judeţean
Program de amenajare/ marcare a principalelor intrări în parcurile şi A32
rezervaţile naturale
Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul A33*
European al Cetăţilor Dacice din munţii Orăştiei
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

OS2. Hunedoara performantă: Hunedoara, județ cu o economie performantă și diversificată, competitivă la nivel regional.

Domeniu prioritar Direcție de acțiune Program/ Proiect/ Măsură Cod


2.1. Consolidarea bazei economice a 2.1.1. Susţinerea Iniţierea unui proiect pilot de aglomerare/cluster în domeniul B1
județului Hunedoara prin sprijinirea potenţialului de aglomerare electrocasnice și producția de piese pentru industria automotive (vezi
dezvoltării de lanțuri valorice în (cluster) în domeniile Anexa, Fig. 16 - Model conceptual cluster – pilot)
domenii – cheie industriale – cheie Organizarea de evenimente tematice în domeniile industriale – cheie B2
2.1.2. Atragerea de investiţii „Comunități pregătite pentru investiții” – strategie de conversie B3
şi formarea de parteneriate economică a fostelor zone miniere, cu identificarea principalelor
public-privat pentru domenii de reprofilare economică și recomandări specifice pentru
valorificarea resurselor autoritățile publice locale (recomandări la nivelul fiecărei locații
(terenuri, resurse naturale) analizate)
Sprijin pentru bune practici (vizite de studiu) în utilizarea şi B4
gestionarea terenurilor după recuperare (asistenţă tehnică)
Facilitarea realizării cadastrului digital în vederea îmbunătățirii datelor B5
disponibile și serviciilor aferente pentru cetățeni, societăți comerciale,
organizații non-guvernamentale și alte instituții publice
Adoptarea unui sistem geografic informațional pentru gestionarea bazelor B6
de date cu caracter teritorial și creșterea eficienței și operativității în
emiterea de autorizații și documentații de urbanism
2.1.3. Promovarea județului „Investește în Hunedoara” – program județean de atragere de investiții B7
Hunedoara ca destinație de (identificarea/ inventarierea resurselor existente și includerea
afaceri în vederea atragerii acestora într-un catalog de prezentare online și offline: terenuri,
de investiții și de capital infrastructuri de afaceri, set de date relevante despre județ/ localități,
participarea la evenimente de afaceri – târguri, expoziții și promovarea
județului ca destinație de investiții)

Introducerea unui Birou/ Ghișeu unic pentru mediul de afaceri B8


Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

2.1.4. Creșterea capacității Organizarea de schimburi de experiență și instruirea personalului B9


administrative pentru o responsabil pentru dialogul cu mediul de afaceri
abordare proactivă,
coerentă și partenerială a
dezvoltării economice a
județului (Consiliul județean
Hunedoara, instituții
subordonate și unități
administrativ teritoriale)
2.2. Sprijinirea mediului de afaceri local 2.2.1. Dezvoltarea și Darea în folosință și promovarea infrastructurilor de afaceri nou – B10
și a antreprenoriatului managementul eficient al înființate - Simeria și Călan
infrastructurii de sprijin Dezvoltarea unei oferte diverse de servicii – suport pentru afaceri în B11
pentru afaceri (parc cadrul infrastructurilor de sprijin pentru afaceri (consultanță/ asistență,
industrial, parc de afaceri, servicii juridice, contabile etc.)
incubatoare de afaceri) Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă Călan şi pregătirea B12*
lui pentru noi activităţi, Hot. CJH nr. 172/2010, Hot. CJH nr. 45/2011,
Hot. CJD nr. 233/2014
2.2.2. Sprijinirea Program de educație antreprenorială, în parteneriat cu mediul B13
antreprenorialului și universitar și proiecte pilot găzduite în infrastructurile existente în
consolidarea culturii vederea animării acestora
antreprenoriale în județ Program de promovare a antreprenoriatului: organizarea de competiții B14
pentru tinerii antreprenori, promovarea antreprenorilor de succes din
județ și organizarea de programe de mentorat
Crearea unei secţiuni pe portalul de tip B2B (business – to - business) B15
pe pagina Consiliului Județean și/ sau a Agenției de Dezvoltare
Economico – Socială Hunedoara pentru prezentarea şi promovarea
antreprenorilor din judeţ
2.3. Dezvoltarea cadrului de cercetare 2.3.1. Sprijinirea dezvoltării Dezvoltarea Centrului de inovare și transfer tehnologic al Universității B16
– dezvoltare – inovare din județul infrastructurii de CDI din Petroșani
Hunedoara 2.3.2. Dezvoltarea de Facilitarea cooperării între companii, instituții de învățământ și B17
parteneriate strategice cercetare și autoritățile publice locale
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Atragerea de noi instituții universitare/ de cercetare în județ B18

2.3.3. Promovarea județului Promovarea județului Hunedoara ca locație pentru activități de CDI la B19
Hunedoara ca ecosistem de târguri, evenimente și pe rețele de specialitate
inovare
2.3.4. Dezvoltarea unui Realizarea și dotarea unui spațiu pentru cazare și activități de B20
spațiu universitar de practică integrată structurat sub forma unui ”sat studențesc”
cercetare interdisciplinară
2.4. Dezvoltarea economiei rurale 2.4.1. Sprijinirea asocierii Derulare campanii de informare şi conştientizare pentru consiliere B21
fermierilor tehnică, juridică şi financiară privind posibilităţile de asociere şi
înfiinţarea grupurilor de producători (cultivare cereale, legume şi
fructe, zootehnie)
Promovarea grupurilor de producători și a produselor tradiționale din B22
judeţ
2.4.2. Dezvoltarea lanțului Construirea de pieţe agro-alimentare și promovarea desfacerii B23
de producție – depozitare – produselor locale în pieţe agro-alimentare
procesare – desfacere Înfiinţarea unor centre de colectare şi depozitare a produselor agricole B24
şi animaliere la nivel local
Înființare de puncte de desfacere de tip ”shop – and – go” în zonele B25
turistice și de popas
2.4.3. Diversificarea bazei Elaborarea unei strategii de marketing şi de promovare a produselor B26
economice din mediul rural tradiționale la nivel regional – construirea și promovarea unor branduri
prin sprijinirea inițiativelor locale
antreprenoriale și de Consiliere juridică și pentru accesarea de finanțări pentru B27
economie socială ce susțin antreprenoriat în mediul local – artizanat, meşteşuguri, mică producție
valorile, tradițiile și – creare de puncte de contact în parteneriat cu Grupurile de Acțiune
produsele tradiționale Locală
2.5. Dezvoltarea coerentă și durabilă a 2.5.1. Implementarea unui Stabilirea și promovarea standardelor de calitate pentru domeniul B28
sectorului turismului sistem de management al turistic în judeţul Hunedoara (inclusiv grile de evaluare a standardelor
calității serviciilor de turism de calitate a serviciilor oferite de prestatorii de servicii turistice)
furnizate în cadrul județului Realizarea unui sistem de management al calităţii pentru serviciile B29
turistice oferite la nivelul judeţului
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Identificarea și promovarea prestatorilor de servicii turistice cu B30


standarde de calitate ridicate
2.5.2. Calificarea Analiza necesarului de formare şi specializare al capoitalului uman din B31
personalului din domeniul judeţul Hunedoara, în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltarea
turismului Turismului.
Sprijinirea, organizarea şi promovarea programelor de formare în B32
turism.
Realizarea unui Centru judeţean de excelenţă în turism. B33
Proiect de instruire în turism şi consiliere a micilor investitori pentru B34
obţinerea de licenţe în turism şi certificate de clasificare pentru
agroturism.
2.6. Constituirea de poli de dezvoltare 2.6.1. Sprijinirea dezvoltării Analiza teritoriului pentru definirea limitelor optime ale sistemului B35
cu rol tractant al economiei județene conurbației Corvina urban
(sistemul urban Deva - Campanie de popularizare și sondaje de opinie în rândul populației B36
Hunedoara – Simeria - din localitățile identificate ca potențiale componente cu privire la
Călan) percepția asupra asocierii localităților în cadrul unui sistem urban
Asistență tehnică pentru Consiliile Locale privind creșterea B37
performanței funcției de planificare și dezvoltare a sistemului urban
2.6.2. Sprijinirea asocierii Campanie de popularizare și sondaje de opinie în rândul populației cu B38
UAT de pe Valea Jiului în privire la percepția asupra asocierii localităților în cadrul unui sistem
vederea dezvoltării în urban.
parteneriat Actualizarea PATZ Valea Jiului B39
Asistență tehnică pentru Consiliile Locale privind creșterea B40
performanței funcției de planificare și dezvoltare a sistemului urban

OS3. Hunedoara incluzivă: Hunedoara, județ cu un capital uman și social crescut, care asigură echitabil servicii și oportunități de
dezvoltare.
Domeniu prioritar Direcție de acțiune Program/ Proiect/ Măsură Cod
3.1.1. Dezvoltarea de programe de formare, Dezvoltarea de programe de instruire şi reconversie C1
calificare și recalificare a forței de muncă în profesională
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

3.1. Dezvoltarea capitalului acord cu cerințele pieței muncii și cu sectoarele Dezvoltarea de programe suport pentru integrarea C2
uman și reintegrarea pe industriale reprezentative persoanelor din categorii defavorizate pe piaţa forţei de
piața forței de muncă muncă
Dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii neguvernamentale C3
în ceea ce priveşte susţinerea şi promovarea forţei de muncă
calificată din zonele defavorizate
Analiză la nivel județean cu privire la adecvarea C4
specializărilor din învățământul liceal, postliceal și universitar
la cererea de pe piața forței de muncă
3.1.2. Consiliere pentru integrarea pe piața Consilierea familiilor cu risc social major pentru reducerea C5
muncii în cadrul comunităților dezavantajate abandonului şcolar
Creşterea gradului de conştientizare a nevoii de educaţie prin C6
acordarea de burse pentru un număr 100 de elevi/ an, care
provin din grupuri vulnerabile
Înființarea unui Centrul județean pentru promovarea C7
economiei sociale
Program de formare în domeniul economiei sociale C8
Concurs de afaceri sociale care sprijină integrarea pe piața C9
muncii a membrilor comunităților dezavantajate
3.2. Creșterea accesului 3.2.1. Modernizarea și extinderea ofertei și Realizarea hărţii sociale a judeţului şi a unor indicatori de C10
populației la servicii sociale, infrastructurii de servicii socio - culturale și performanţă pentru serviciile sociale
de sănătate și cultură medicale Amenajarea spațiilor pentru recreere și petrecerea timpului C11
liber aferente Case Familiale Orăştie
Reabilitarea şi modernizarea în vederea îmbunătăţirii C12
condiţiilor de locuit la Centrul de Plasament Lupeni, Centrul
de Plasament Vulcan și Centrul de Plasament Brad
Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit prin lucrări de reabilitare la C13
Casele familiale și Centrele pentru Copiii cu dizabilități
Reabilitarea termică la Clădirile Centrelor de Asistenţă nr. 1 C14
şi nr. 3 Păclişa
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 Păclişa CJH nr. 218/2012 C15*
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Reabilitarea centrelor de îngrijire şi asistenţă Geoagiu, C16


Brănişca, Petrila şi Păclişa;
Completarea sistemelor clasice de producere a energiei C17
termice, folosită la obţinerea de apă caldă menajeră prin
utilizarea energiei solare la Centrele de Îngrijire şi Asistenţă
Brănişca, Geoagiu şi Păclişa
Modernizarea/ reabilitarea Centrului de integrare prin terapie C18
ocupațională
Introducerea de servicii medicale/farmaceutice mobile pentru C19
zonele dezavantajate/ izolate, cu acces limitat la
infrastructura de sănătate
Dezvoltarea de facilităţi after-school în mediul rural pentru C20
elevii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă (în afara ţării)
"Palat administrativ al Judetului Hunedoara - amenajare C21*
sediu biblioteca judeteana "Ovid Densusianu" - Deva in
corpul B"; Hot CJ HD 13/2016
3.2.2. Creșterea performanței și atractivității Înființarea unui Centru județean de excelență în educație C22
sistemului de învățământ județean, pentru (activități extracurriculare, pregătirea elevilor pentru
toate nivelurile de educație concursuri școlare) în Valea Jiului
Dezvoltarea unui program de practică şi mentorat pentru C23
tinerii între 15 si 25 de ani din învăţământul general şi tehnic,
în vederea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă
Promovarea conceptului de învăţare şi educaţie continuă la C24
toate nivelurile (învăţământ preuniversitar, universitar,
educaţia adulţilor) pentru dezvoltarea resurselor umane
3.3. Sprijinirea dezvoltării 3.3.1. Sprijinirea dezvoltării zonelor urbane Sprijinirea inițiativelor de dezvoltare comunitară a grupurilor C25
comunităților din zonele marginalizate vulnerabile din județ și a inițiativelor de dezvoltare locală
dezavantajate sau plasată sub responsabilitatea comunității
marginalizate Concursuri de idei (urbanism, peisagistică) pentru C26
regenerarea oraşelor din judeţul Hunedoara
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Revitalizarea culturală a oraşelor prin introducerea unui C27


program de microfinanţare pentru proiecte culturale și
creative
3.3.2. Sprijinirea dezvoltării comunităților din Sprijinirea inițiativelor de dezvoltare comunitară a grupurilor C28
zonele rurale dezavantajate și/ sau izolate vulnerabile din județ
Studiu privind identificarea unor surse suplimentare de C29
asigurare a necesarului de apă
Atragerea inițiativelor pentru creșterea calității educației în C30
zone dezavantajate – Teach for Romania Hunedoara
3.4. Dezvoltare și coeziune 3.4.1. Programe de integrare socială și Înfiinţarea de centre comunitare multifuncţionale pentru C31
comunitară în jurul identității îmbătrânire activă în cadrul comunităților pregătirea în domenii de larg interes (permisul de conducere
locale afectate de procesul de restructurare a al calculatorului, internet, limbi străine)
industriei Promovarea oportunităţilor de angajare la nivel local C32
Sprijnirea dezvoltării activităţilor cultural artistice la nivel local C33
(festivaluri de folclor local, spectacole, etc.)
3.4.2. Cooptarea sectorului privat prin acțiuni ”Pact pentru mediu” - Campanie de responsabilitate socială C34
de responsabilitate socială corporatistă în domeniul mediului (atragerea companiilor către proiecte de
mediu)
”Pact pentru mediu” - Campanie de responsabilitate socială C35
în comunitățile dezavantajate (atragerea companiilor către
proiecte destinate comunităților dezavantajate)
Gala responsabilității față de comunitate – eveniment C36
destinat companiilor ce desfășoară proiecte de
responsabilitate socială în Județul Hunedoara
3.4.3. Sprijinirea inițiativelor societății civile Inițierea și dezvoltarea unui fond de cofinanțare a proiectelor de C37
dezvoltare locală derulate de mediul neguvernamental
Susţinerea dezvoltării ONG-urilor locale prin continuarea C38
aplicării legii 350/2005 privind finanţarea nerambursabilă din
fonduri publice ale ONG-urilor și încurajarea voluntariatului

OS4. Hunedoara conectată: Hunedoara, județ cu o accesibilitate internă ridicată, completată de o bună racordare la principalele
coridoare de transport european.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Domeniu prioritar Direcție de acțiune Program/ Proiect/ Măsură Cod


4.1. Dezvoltarea și 4.1.1. Modernizarea infrastructurii Drumurile Mureşului – Reabilitare şi transformare în drumuri D1
modernizarea județene de transport rutier turistice a DJ 107A, DJ 706A, DJ 705 şi Dj 761:
infrastructurii județene de Reabilitare DN7: Gelmar-Geoagiu-Băi-Bobâlna-Şoimuş-Branişca-DN 7
transport (Ilia).
Reabilitare DJ 706A: Ilia-Sârbi-Branişca-Bejan (DN76)-Băiţa-Ormindea
DN 76.
Reabilitare DJ 761: Şoimuş-Bârsău-Certeju de Sus-Săcărâmb-Geoagiu
Băi;
Reabilitare DJ 107A: limită judeţ Alba-Homorod-Geoagiu-Bobâlna-
Rapoltu Mare-Uroi-Chimindia-Hărău-Bârsău;
Reabilitare: DJ 705H (km 8+800)-Geoagiu Băi.
Drumurile Pădurenilor – modernizarea DJ 687F, DJ687E, Dj 687M, D2
DJ 687A, DJ 708D:
Modernizare DJ 687E: Hunedoara- Teliucu Inferior-Ghelari-Bunila-Vadu
Dobrii, km 18+130 – 29+200
Modernizare DJ 708D: Vetel-Muncelu Mic-Poieniţa Tomii-Feregi, km
14+900 – 25+760.
Modernizare DJ 687 M: Cinciş Cerna-DJ 687A, km 1+100 – 3+300.
Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior-Govajdia-Lelese, km 10+300 –
20+100.
Drumurile Grădiştei – Reabilitarea și modernizarea DJ705F, D3
DJ705G, DJ 688A şi DJ705A
Reabilitare DJ 705A: Orăştie-Costeşti-Sarmizegetusa Regin, km 2+200
– 19+465
Modernizare şi reabilitare DJ 688A: Streisângeorgiu (DJ 668) – Chitid-
Boşorod-Luncani-Târsa-Costeşti (DJ705A), km 12+500 – 16+490
Drumurile Zarandului – Reabilitarea și modernizarea DJ 705, DJ D4
762 DJ 705D, DJ 706, DJ 707G şi DJ 742A:
Reabilitare DJ 705: DN 7-Geoagiu-Balsa-Almaşu- Mic de Munte-limită
judeţ Alba.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Modernizare DJ 742A: Buceş(DN74) – Dupăpiatră – limită judeţ Alba,


km 0+000 – 4+000
Modernizare DJ 762: DN 76-Baia de Criş-Bulzeştii de Sus-limita jud.
Alba, km 23+000 – 40+600.
Modernizare DJ 687 şi DJ 708E (legătura Hunedoara-Călan): D5
Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-Călan, km. 13+150-
22+281.
Modernizare DJ 707A: limită judeţ Arad-Pojoga-Grind km 10+800 – D6
24+028.
Modernizare DJ 688B: Turmaş (Dj668)-Martineşti-Jeledinţi-Măgura, km D7
5+700 – 11+382.
Drumurile Vîlcan – modernizare şi transformare în rute turistice a D8
DJ 664, DJ 664A, DJ 709F sau DJ 672C:
Modernizare DJ 709F: DN 7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km 6+600
– 10+325.
Refacere DJ 705D: Bozeş (DJ705) – Băcâia – Limită Judeţ Alba, km D9*
3+424 – 7+700, urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţiile
din luna iulie 2014
Refacere poduri calamitate pe DJ 668A D10*
Modernizare şi reabilitare DJ 763A: Steia (DN 76) – Tomeşti – Tiuleşti D11*
– Limită Judeţ Arad, km 0+000 – km 13+400, Hot. CJH nr. 169/2007,
Hot. CJH nr. 107/2010, nr.144/2010
Modernizare DJ760: Ribiţa (DN 76) Crişan – Schitu Mănăstorii Crişan, D12*
km 4+350 – km 13+600, Hot CJH nr.169/2007, Hot. CJH 107/2010,
nr.144/2010
Modernizare DJ 707G: DN 7 – Gurasada – Dănuleşti, km. 3+500 – D13*
14+000, Hot. CJH nr. 5/2010, nr. 85/2010, Hot. CJH nr. 144/2010
Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel – Luncşoara – Dumeşti D14*
– Sârbi (DJ 706), km 2+800 – 3+800 şi km 7+150 – 19+450, Hot CJH
nr. 35/2010, nr.133/2010, Hot. CJH nr. 183/2010
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Moderniare drum judeţean DJ 680B: DN 68A – Lăpugiu de Jos – D15*


Lăpugiu de Sus, km 4+400 – km 7+500, HCJ nr. 201/2009, nr.54/2010,
nr.85/2010
Reabilitare şi consolidare pod peste râul Strei pe DJ668C la km 0+890, D16*
Hot. CJH nr. 115/2014; Hot CJ HD 13/2016
Modernizare DJ709F: DN 7A - Cabana Rusu - Masivul Parâng, km D17*
6+600-10+325; Hot.CJH nr.61/2014, Hot.CJH nr.101/2014, Hot.CJH
nr.44/2015
Modernizare DJ 666: DN66(Merişor)- Dealu Babii- Vulcan, km 5+010- D18*
10+000, Hot.CJH nr.88/2014, Hot.CJH nr.28/2015; Hot CJ HD 13/2016
Modernizare DJ 705D: Bozeş (DJ705) – Băcâia – lim.jud. Alba, km D19*
3+424 – km 7+700, Hot. CJH nr. 99/2008, Hot CJH nr. 107/2010, nr.
124/2010; Hot. CJ HD 13/2016
Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel – Luncşoara – Dumeşti D20*
– Sârbi (DJ 706), km 2+800 – 3+800 şi km. 7+150 – 19+450, Hot CJH
nr. 35/2010, nr. 113/2010, Hot. CJH nr. 183/2010, Hot. CJH nr. 42/2014;
Hot. CJ HD 13/2016
Modernizare DJ 763 B: Dn 76 (Vălişoara) – DC 165 (Dealu Mare) – DN D21*
76 (Podele), km. 0+000 – 9+700, Hot CJH nr. 77/2011, Hot. CJH nr.
28/2012, Hot. CJ HD 13/2016
Modernizare DJ 705 L: DJ 705 – Mada km. 0+000 – 6+500, Hot. CJH D22*
nr. 77/2011, Hot. CJH nr. 94/2013; Hot. CJ HD 13/2016
Modernizare DJ 687K:DN 66(Bretea Strei)- Silvaşu de Jos - Silvaşu de D23*
Sus- Mănăstirea Prislop, km 5+100-12+275 Hot.CJH nr.28/2015,
Hot.CJH nr.128/2015; Hot CJ HD 13/2016
Protecţia conductei de transport gaze naturale DN 500 Haţeg – D24*
Paroseni – Turcinesti (6 zone) afectată de lucrarea „Modernizare Dj 666:
DN 66 (Merisor) – Dealu Babii – Vulcan, km. 5+010 – 10 – 000”, Hot.CKJ
nr. 128/2015; Hot. CJ HD 13/2016
Modernizare DJ 687 M: Cinciş Cerna – DJ 687 A, km. 1+100 – 3+300, D25*
Hot. CJH nr. 127/2015
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Modernizare DJ 706: DJ 706A – Vorta – Visca – Tebea – DN 76, km. D26*


17+800 – 28+800, Hot. CJH nr. 45/2009; 54/2010; 107/2010; 91/2014;
101/2014; 44/2015
Modernizare DJ 687J: Hunedoara – Bos – Gros – Cerbal – Feregi – Dj D27*
688, km. 9+650 – 19+550
Modernizare DJ 666: DN 66 (Merişor) – Dealu Babii – Vulcan, km. D28*
1+010 – 5+010
Modernizare DJ 668A: Strei – Sângeorgiu (DJ 668) – Chitid – Bosorod D29*
– Luncani – Alun – Tarsa Costesti (DJ 705A), km. 24+750 – 36+935
Modernizare DJ 664A: Lupeni – Zona dde agrement Straja, km.1+000 D30*
– km. 9+300
4.1.2. Creșterea accesibilități în Proiect – pilot de transport în comun la comandă pentru zonele izolate D31
zonele izolate (ex. zona Grădiştea)

4.1.3. Creșterea calității infrastructurii Proiect pentru completarea şi revitalizarea liniei CFR către Brad (termen D32
și serviciilor de transport feroviar lung)
Reintroducerea trenurilor pe linia Simeria-Hunedoara D33

4.1.4. Dezvoltarea rețelei de noduri și Program pentru amenajarea unor puncte intermodale care să permită D34
puncte intermodale corelarea transportului judeţean cu cel local în oraşele din judeţul
Hunedoara
4.1.5. Dezvoltarea pe termen lung a Proiect complex pentru transformarea râului Mureş într-un culoar D35
infrastructurii de transport naval navigabil (termen lung)
4.1.6. Dezvoltarea pe termen lung a Echiparea Aerodromului de la Săuleşti pentru a putea găzdui curse D36
infrastructurii de transport aerian private cu avioane de mici dimensiuni.

4.2. Încurajarea 4.2.1. Modernizarea sistemului de Green Line – linie de transport în comun ecologic pe Valea Jiului D37
modalităților de deplasare transport public județean în vederea Blue Line – linie de transport în comun electric care să faciliteze o bună D38
cu emisii scăzute creșterii eficienței și atractivității legătură între oraşele din sistemul urban Hunedoara-Deva-Călan-
acestuia Simeria.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Hunedoara Bus Info – platformă de informare online, cu harta D39


interactivă a reţelei de transport în comun a judeţului, orarul pentru
fiecare traseu și informații adiționale
4.2.2. Dezvoltarea infrastructurii Cicloturism în Hunedoara – program pentru amenajarea unor trasee D40
pentru biciclete cu rol de susținere a cicloturistice care să lege principalele destinaţii turistice (prioritare valea
navetismului și a cicloturismului Mureşului, ruta Orăştie-Cetăţile dacice şi ruta Hunedoara – Cinciş –
Haţeg - Geoparcul Dinozaurilor)

OS5. Hunedoara verde: Hunedoara, județ cu o calitate crescută a factorilor de mediu.


Domeniu prioritar Direcție de acțiune Program/ Proiect/ Măsură Cod
5.1. Combaterea efectelor negative ale 5.1.1. Ecologizarea haldelor și a Analiza și cartografierea necesarului de intervenții E1
activităților industriale asupra mediului iazurilor de decantare (investigații ecologice)
Împădurirea zonelor unde se generează emisii în aer E2
(perdele verzi) cum ar fi Valea Jiului, Lacul Cinciş,
Hunedoara, Deva, Certej şi Brad
5.1.2. Ecologizarea și reintegrarea Cartarea/ elaborarea unei baze de date cu siturile miniere/ E3
siturilor miniere și a terenurilor industriale dezafectate și a terenurile degradate/ nefolosite
degradate/ nefolosite în circuitul din județ și potențialul acestora pentru valorificare economică
economic (inclusiv clarificarea regimului de proprietate)
Crearea unei plantații – pilot de salcie energetică pe unul E4
dintre terenurile degradate și evaluarea potențialului acestei
soluții pentru ecologizarea terenurilor și valorificarea
economică (producere de energie)
5.1.3. Cartografierea marilor Elaborarea unui studiu și a unei baze de date cu marii E5
poluatori la nivel județean poluatori din județ
5.2. Managementul sustenabil al 5.2.1. Prevenția și reducerea Realizarea hărţilor zonelor de risc din judeţ E6
resurselor naturale riscurilor de inundații și alunecări de Îndiguiri în zonele cu risc ridicat E7
teren Crearea de zone inundabile controlat în bazinul râului Mureș E8
Împădurirea terenurilor degradate, cu risc de alunecări de E9
teren
Campanii de informare a populaţiei din zonele de risc E10
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

5.2.2. Îmbunătățirea cooperării în Elaborarea unei Strategii județene de mediu pe termen lung E11
vederea gestiunii resurselor naturale ”Pact” județean pentru reducerea poluării în județul E12
și a reducerii impactului negativ Hunedoara
asupra mediului Delimitarea precisă, în coordonate, a zonelor protejate E13
Formarea personalului în vederea creșterii capacității de E14
gestiune a resurselor și problemelor de mediu
5.2.3. Informare și conștientizare în Iniţierea unor concursuri de artă din deşeuri/reciclabile în E15
rândul populației cu privire la un şcoli, la nivelul întregului judeţ şi promovarea rezultatelor
comportament durabil față de mediu
Promovarea acţiunilor ecologice de tipul Let’s do it Romania/ E16
Let’s do it Hunedoara
5.3. Promovarea tehnologiilor moderne 5.3.1. Promovarea utilizării surselor Analiza potențialului județului Hunedoara pentru producerea E17
în vederea creșterii calității factorilor de de energie alternativă de energie regenerabilă
mediu și combaterii efectelor Eficientizare energetică și, unde este posibil, instalarea E18
schimbărilor climatice sistemelor de energie termică din surse regenerabile pentru
clădirile instituţiilor publice
5.3.2. Sprijinirea procesului de Acțiune de lobby privind includerea Complexului Energetic E19
retehnologizare și modernizare a Hunedoara ca obiectiv de interes național în Strategia
sistemului energetic energetică a României (în curs de actualizare)
Finalizarea investițiilor de mediu la termocentrala de la E20
Paroșeni (aprox. 90% din lucrări sunt finalizate )
Realizarea investițiilor de mediu necesare la termocentrala E21
Mintia
Intervenții pentru menținerea în condiții de funcționare optime E22
a minelor Vulcan și Livezeni
Reabilitarea/ modernizarea reţelei de distribuţie a energiei E23
5.3.3. Dezvoltarea unui sistem Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul E24*
funcțional de depozitare şi reciclare a Hunedoara Hot. CJH nr. 194/2013, Hot. CJH nr.155/2013
deșeurilor, în conformitate cu Sistem de gestiune a deșeurilor în jud. Hunedoara, E25
normele europene modernizare DJ 700:DN7 (Santandrei)-Bârcea Mare –
Centru de Management al deșeurilor în jud. Hunedoara, km
3+600 – 6+100
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Sistem de gestiune a deșeurilor în jud. Hunedoara, E26


modernizarea drumului de acces spre stația de sortare și
stația de transfer din municipiul Petroșani
Construirea unei staţii judeţene de tratare-reciclare a E27
deşeurilor biodegradabile.
Ecologizarea depozitelor neconforme care au fost închise şi E28
care vor fi închise până în anul 2018
Crearea unei reţele judeţene de depozite conforme pentru E29
deşeurile municipale.
Amenajare platformă de stocare temporară a deşeurilor în E30*
Municipiul Petroşani Hot. CJH nr. 125/2016
Colector menajer în Staţiunea turistică Straja – Lupeni Hot. E31*
CJH nr. 75/2016, nr.93/2016
5.3.4. Modernizarea și dezvoltarea Refacerea sistemelor de distribuţie Deva, Hunedoara, Brad E32
sistemului de alimentare cu apă și şi Geoagiu în vederea eliminării pierderilor de apă
canalizare Reabilitarea complexelor de înmagazinare – pompare E33
(construcţii şi echipamente)
Asigurarea zonelor de protecţie sanitară şi a debitelor E34
necesare pentru fronturile de captare existente
Studiu privind identificarea unor surse suplimentare de E35
asigurare a necesarului de apă
Creşterea eficienţei staţiilor de epurare prin modernizarea/ E36
reabilitarea acestora
Reabilitarea sistemelor de canalizare în vederea remedierii E37
avariilor, eliminării colmatărilor şi reducerii volumului de
exfiltraţii
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată E38*
în judeţul Hunedoara, Hot CJH nr. 31/2012, 57/2012, Hot.
CJH nr. 231/2013
5.3.5. Susținerea adoptării unor Proiect – pilot pentru testarea de soluții alternative/ ecologice E39
soluții ecologice în zonele rurale pentru asigurarea necesarului de apă şi canal în zonele
rurale izolate sau cu populație restrânsă
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Promovarea soluțiilor ecologice pentru irigații (reciclarea E40


apelor meteorice)
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Portofoliul de proiecte
Actorii implicați în implementarea Strategiei și planului de dezvoltare a județului Hunedoara pentru perioada 2014 – 2020 trebuie să devină garanții
folosirii eficiente a resurselor publice, printr-un management orientat spre hunedoreni.

Pe toată perioada de implementare a Strategiei se va promova colaborarea între administraţie, societate civilă şi sectorul privat pentru o dezvoltare în
parteneriat, pentru a fi mai determinați, mai informați şi mai proactivi pentru dezvoltarea județului.

În acest sens, se vor valorifica oportunitățile de parteneriate pentru dezvoltare, ce rezultă din diversitatea și disponibilitatea actorilor relevanți din teritoriu
(de exemplu Camera de Comerț și Industrie Hunedoara, Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, grupurile de acțiune locală, universitățile din Petroșani
și Hunedoara etc.).

În implementarea Strategiei și planului de dezvoltare a județului Hunedoara pentru perioada 2014 – 2020, toți actorii implicați vor avea ca referinţă
următoarele valori: Responsabilitate – Transparenţă - Profesionalism şi etică – Încredere - Cooperare şi parteneriat - Eficienţă.

Capitolul prezent detaliază, pentru fiecare dintre obiectivele, domeniile prioritare şi direcțiile de acțiune identificate anterior, proiectele
propuse spre implementare. Pentru fiecare dintre acestea sunt specificate:
o Instituţii implicate;
o Surse potențiale de finanţare;
o Valoare estimată proiect (euro);
o Calendar orientativ.
Perioada acoperită de strategie (2016 – 2023) corespunde perioadei de programare pentru fondurile europene 2014 – 2020, pentru care nu s-
au publicat încă toate ghidurile specifice. Plecând de la acest considerent, pentru proiectele pentru care s-a propus finanţare europeană, a
fost precizată doar sursa acesteia (Fondul Structural şi de Coeziune, Fondul Social European).
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Calendar
Cod Buget estimat Surse potențiale de orientativ/
Titlu proiect Instituții/ actori implicați
proiect3536 (EUR) finanțare Termen de
Realizare

A1 Elaborarea și promovarea anuală a Agendei CJ Hunedoara, Direcţia 15.000/ an Fonduri proprii (BUGET 2016 – 2023
Culturale a județului Hunedoara Judeţeană pentru Cultură PROPRIU), PPP (actualizare
Hunedoara constantă)

A2 Sprijinirea/ organizarea de festivaluri, târguri, CJ Hunedoara, Grupuri 150.000/ an BUGET PROPRIU, 2016 – 2023
sărbători și alte evenimente culturale de acțiune locală, Direcţia FEADR, FSE, granturi (anual)
Judeţeană pentru Cultură în domeniul culturii,
Hunedoara, Muzeul Bugete locale UAT,
Civilizaţiei Dacice şi PPP
Romane Deva, alte
instituții de cultură și
operatori privați, UAT

A3 Sprijinirea/ organizarea de conferințe, CJ Hunedoara CJ 150.000/ an BUGET PROPRIU, 2016 – 2023


congrese și târguri de afaceri Hunedoara, Camera de FEDR, PPP (anual)
Comerț și Industrie
Hunedoara (CCIH),
parteneri privați

A4 Modernizarea și extinderea infrastructurii de CJ Hunedoara, UAT37 10.000.000 BUGET PROPRIU, 2019 – 2023
organizare de evenimente, târguri și expoziții FEDR, PPP

A5 Sprijinirea organizării şi participării instituțiilor CJ Hunedoara, instituții 50.000/ an BUGET PROPRIU 2016 – 2023
de învățământ și cercetare din județ pentru învățământ superior, (anual)
organizarea de și participarea la evenimente centre cercetare
științifice

35
Proiectele marcate cu portocaliu sunt proiectele identificate ca prioritare
36
Proiectele marcate cu * sunt în curs de desfăşurare, fiind preluate din Anexa nr. 157/2016a Consiliului Judeţean Hunedoara privind Programului de investiţii
pe anul 2016 cu finanţare din bugetul propriu al judeţului, conform Legii bugetului de stat nr. 339/2015 şi a altor surse legal constituite
37
UAT – Unitate Administrativ Teritorială
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

A6 Elaborarea și publicarea anuală a unui CJ Hunedoara 5.000/ an BUGET PROPRIU 2016 – 2023
calendar de evenimente internaționale (anual)
relevante pentru participarea județului
Hunedoara
A7 Program de mobilitate internațională pentru CJ Hunedoara, parteneri 15.000/ an BUGET PROPRIU, 2016 – 2023
sprijinirea participării actorilor publici și privați privați PPP, Erasmus (anual)
relevanți din județ la evenimente
internaționale – acordarea de ”burse”
A8 Program integrat pentru constituirea mărcii CJ Hunedoara, Asociaţia 500.000 BUGET PROPRIU, 2017
județului Hunedoara (marketing teritorial), a de dezvoltare și programe de cooperare
manualului și a pachetului de promovare a promovare a turismului în teritorială (Dunărea
acestuia (inclusiv materiale de promovare) județul Hunedoara 2020), granturi SEE,
(APTH), Agentia de PPP
Dezvoltare Economico-
Sociala a Judetului
Hunedoara (ADEH)

A9 Platformă online integrată de promovare a CJ Hunedoara, APTH, 5.000 BUGET PROPRIU 2017
județului Hunedoara – hartă/hărți tematice – ADEH, operatori culturali
inclusiv prezentarea zonelor etnografice, și turistici
calendare evenimente etc.
A10 Participarea la evenimente naționale și CJ Hunedoara, APTH, 50.000/ an BUGET PROPRIU, 2017-2023
internaționale de turism – târguri, expoziții și ADEH, parteneri privați PPP (anual)
promovarea județului ca destinație turistică (operatori turistici)

A11 Înființarea (și funcționarea) unei Asociaţii de CJ Hunedoara, UAT, 5.000/ an BUGET PROPRIU 2016-2023
dezvoltare și promovare a turismului în CCIH, parteneri privați (contribuție pentru (anual)
județul Hunedoara (operatori turistici) funcționarea APTH)

A12 Stabilirea unui protocol de promovare CJ Hunedoara Măsură Măsură nemonetară 2016
turistica a judetului Hunedoara cu Autoritatea nemonetară
Națională pentru Turism (ANT)
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

A13 Realizarea unor mese rotunde anuale pentru CJ Hunedoara, APTH, 5.000/ an BUGET PROPRIU, 2017-2023
evaluarea situaţiei actuale şi definitivarea ADEH, operatori culturali PPP (anual)
viitoarelor direcţii de acţiune și oportunități de și turistici, ANT, ADR V
promovare ale turismului hunedorean
A14 Crearea unui Centru județean de turism CJ Hunedoara 5.000.000 BUGET PROPRIU, 2018
responsabil cu promovarea turismului programe de cooperare
hunedorean, coordonarea activității centrelor teritorială (Dunărea
de informare turistică din județ și consultanță 2020), granturi SEE,
PPP
în domeniu pentru autoritățile publice locale
A15 Actualizarea strategiei județene de turism, în CJ Hunedoara, CJ 25.000 BUGET PROPRIU, 2016
colaborare cu membrii Asociaţiei de Hunedoara, APTH, UAT, APTH
dezvoltare și promovare a turismului în Grupuri de acțiune locală,
județul Hunedoara parcurile naționale/
naturale, Geoparcul
Dinozaurilor

A16 Elaborarea materialelor specifice de CJ Hunedoara, APTH Concept - parte BUGET PROPRIU, 2017-2023
promovare a destinaţiei turistice Hunedoara a A8* fonduri guvernamentale, (anual)
PPP
Publicare
anuală a
materialelor de
promovare –
50.000

A17 Crearea şi actualizarea permanentă a unei CJ Hunedoara, APTH, 2.000/ an BUGET PROPRIU 2017-2023
baze de date comune cu principalii actori şi ADEH (anual)
furnizori de servicii turistice din judeţ
A18 Program pentru întărirea identităţii locale prin CJ Hunedoara, Grupuri Proiecte BUGET PROPRIU, 2016 – 2023
evenimente specifice: zilele Moţilor, zilele de acțiune locală, Direcţia prioritare în FEADR, FSE, granturi (anual)
Momârlanilor, zilele Pădurenilor etc. Judeţeană pentru Cultură cadrul A2 în domeniul culturii,
Hunedoara, Muzeul Bugete locale UAT,
Civilizaţiei Dacice şi PPP
Romane Deva, alte
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

instituții de cultură și
operatori privați, UAT

A19 Program “Sport în Hunedoara”, evenimente CJ Hunedoara, APTH, 50.000/ an BUGET PROPRIU, 2017-2023
sportive în zonele montane (mountainbike, cluburi și asociații PPP (anual)
ski, snowboard, parpantă etc.) sau pe sportive
oglinzile de apă (river rafting, kitesurfing etc.)
A20 Pachete turistice “o săptămână în munţii CJ Hunedoara, APTH, 5.000/ an BUGET PROPRIU, 2019-2023
Hunedoarei”, destinate persoanelor GAL, operatori turistici (promovare) PPP (anual)
interesate de zonele rurale liniștite, cu
elemente de cadru natural deosebit (ex.
Munţii Poiana Ruscă)
A21 Program „Land Art” Hunedoara - instalaţii de CJ Hunedoara, APTH, 20.000/ an BUGET PROPRIU, 2017-2023
tip „Land Art” în apropierea principalelor parteneri privați PPP, granturi culturale (anual)
obiective turistice ale judeţului
A22 Conservarea, protejarea, promovarea și CJ Hunedoara 10.000.000 FEDR (POR 2014- 2016-2021
dezvoltarea patrimoniului monumentului 2020, Axa prioritară 5,
istoric Sarmizegetusa Regia Prioritatea de investiții
5.1)

A23 Conservare, restaurare la Amfiteatru și Forul CJ Hunedoara 5.000.000 FEDR (POR 2014- 2016-2020
din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana 2020, Axa prioritară 5,
Sarmizegetusa Prioritatea de investiții
5.1)

A24* Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetăţii, CJ Hunedoara Valoare BUGET PROPRIU, alte 2016 – 2020
monument al naturii şi istoric cu valoare actualizată surse
turistică ridicată, municipiul Deva Hot CJH 180.500 (din
care rămas de
106/2008, Hot CJH nr. 29/2008, 107/2008 de
executat
modificare a parteneriatului Hot CJH nr. 150.000)
117/2013
A25* Bază sportivă Băcia, comuna Băcia, judeţul CJ Hunedoara Valoare BUGET PROPRIU, alte 2016 - 2020
Hunedoara – etapa I – Obiectul 1 – Teren actualizată surse
120.000 (din
care rămas de
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

sport Hot. CJH nr. 88/2014; Hot CJ HD executat


13/2016 90.500)

A26 Definirea și evaluarea necesarului de CJ Hunedoara, APTH, 15.000 – corelat BUGET PROPRIU, 2016
investiții pentru amenajarea unor trasee GAL, parteneri privați cu strategia de PPP, granturi, alte
turistice relevante pentru identitatea turism surse
judeţului: Drumul Vulcanilor, Traseul
Dealurilor Vulcanice, Traseul pe urmele
dinozaurilor, Traseul pe urmele romanilor ,
Circuitul cultural al bisericilor de piatră şi
Drumul Cărbunelui, Drumul Aurului (vezi
Anexa)
A27 Proiect de extindere şi marcare de trasee CJ Hunedoara, APTH 50.000 BUGET PROPRIU, alte 2017
turistice în Munţi Vîlcan, mai ales pe masivul surse
Parâng
A28 Asigurarea de spaţii de parcare CJ Hunedoara, UAT 150.000 BUGET PROPRIU, 2018-2020
corespunzătoare în proximitatea zonelor UAT, FEDR, alte surse
turistice importante
A29 Semnalarea principalelor puncte/ atracţii CJ Hunedoara, UAT 50.000 BUGET PROPRIU, 2018-2020
turistice cu panouri informative şi de UAT, FEDR, alte surse
direcţionare a fluxului auto
A30 Facilitarea accesului persoanelor cu CJ Hunedoara, UAT 100.000 BUGET PROPRIU, 2018-2020
deficienţe de deplasare la obiectivele turistice UAT, FEDR, alte surse
semnificative (locuri de parcare rezervate,
rampe de acces, borduri corespunzătoare)
A31 Program de reabilitare şi reintroducerea în CJ Hunedoara, UAT Rezultat al A15 BUGET PROPRIU, 2016-2023
circuitul turistic a obiectivelor de patrimoniu și A22 UAT, FEDR, alte surse
de interes judeţean
A32 Program de amenajare/ marcare a CJ Hunedoara, UAT, 200.000 BUGET PROPRIU, 2018
principalelor intrări în parcurile şi rezervaţile parcurile și rezervațiile UAT, FEDR, alte surse
naturale naturale, GAL
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

A33* Modernizare drumuri de acces pentru CJ Hunedoara, UAT Valoare BUGET PROPRIU, 2016 – 2020
integrarea în circuitul European al Cetăţilor actualizată UAT, FEDR, alte surse
Dacice din munţii Orăştiei 9.300.000 (din
care rămas de
executat
4.700.000)

B1 Iniţierea unui proiect pilot de CJ Hunedoara, UAT, 500.000 BUGET PROPRIU, 2016
aglomerare/cluster în domeniul parteneri privați UAT, FEDR, PPP, alte
electrocasnice și producția de piese pentru surse
industria automotive (vezi Anexa, Fig. 16 –
Model conceptual cluster – pilot )
B2 Organizarea de evenimente tematice în CJ Hunedoara CCIH, În cadrul A3 BUGET PROPRIU, 2017-2023
domeniile industriale – cheie parteneri privați FEDR, PPP (anual)

B3 „Comunități pregătite pentru investiții” – CJ Hunedoara, UAT din 30.000 BUGET PROPRIU, 2017
strategie de conversie economică a fostelor zonele afectate de PPP, programe de
zone miniere, cu identificarea principalelor restructurarea ind., ADEH cooperare (URBACT,
domenii de reprofilare economică și UIA –Urban Innovative
Actions), fonduri
recomandări specifice pentru autoritățile guvernamentale
publice locale (recomandări la nivelul fiecărei
locații analizate)
B4 Sprijin pentru bune practici (vizite de studiu) CJ Hunedoara, UAT din 15.000, corelat BUGET PROPRIU, 2017
în utilizarea şi gestionarea terenurilor după zonele afectate de cu B3 PPP, programe de
recuperare (asistenţă tehnică) restructurarea ind., ADEH cooperare (URBACT,
UIA –Urban Innovative
Actions), fonduri
guvernamentale

B5 Facilitarea realizării cadastrului digital în CJ Hunedoara, Centrul 2017-2020


vederea îmbunătățirii datelor disponibile și Naţional de Cartografie,
serviciilor aferente pentru cetățeni, societăți OCPI – Oficiul de FEDR, EEA Grants,
Cadastru si publicitate 1.000.000 bugetul de stat, alte
comerciale, organizații non-guvernamentale
Imobiliară, UAT, ISU surse, Buget propriu
și alte instituții publice Hunedoara
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

B6 Adoptarea unui sistem geografic CJ Hunedoara 150.000 Buget propriu, FEDR, 2017
informațional pentru gestionarea bazelor de FSE
date cu caracter teritorial și creșterea
eficienței și operativității în emiterea de
autorizații și documentații de urbanism
B7 „Investește în Hunedoara” – program CJ Hunedoara, CCIH, 225.000 Buget propriu 2016 – 2020
județean de atragere de investiții ADEH
(identificarea/ inventarierea resurselor
existente și includerea acestora într-un
catalog de prezentare online și offline:
terenuri, infrastructuri de afaceri, set de date
relevante despre județ/ localități, participarea
la evenimente de afaceri – târguri, expoziții și
promovarea județului ca destinație de
investiții)
B8 Introducerea unui Birou/ Ghișeu unic pentru CJ Hunedoara, ADEH 60.000/ an FSE, Buget propriu 2016-2023
mediul de afaceri (dezvoltarea în acest sens
a ADEH)
B9 Organizarea de schimburi de experiență și CJ Hunedoara 60.000 FSE 2016 – 2018
instruirea personalului responsabil pentru
dialogul cu mediul de afaceri
B10 Darea în folosință și promovarea CJ Hunedoara, ADEH, În cadrul B7 FSE, FEDR, Buget 2016-2023
infrastructurilor de afaceri nou – înființate - CCIH propriu
Simeria și Călan (program atragere de
investiții)
B11 Dezvoltarea unei oferte diverse de servicii – CJ Hunedoara 50.000/an FSE, Buget propriu 2016-2023
suport pentru afaceri în cadrul infrastructurilor
de sprijin pentru afaceri (consultanță/
asistență, servicii juridice, contabile etc.)
B12* Reabilitarea sitului industrial de pe fosta CJ Hunedoara Valoare Buget propriu, alte 2016 - 2020
platformă Călan şi pregătirea lui pentru noi actualizată surse
19.800.000 (din
care rămas de
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

activităţi, Hot. CJH nr. 172/2010, Hot. CJH nr. executat


45/2011, Hot. CJD nr. 233/2014 470.000)

B13 Program de educație antreprenorială, în CJ Hunedoara, mediul 100.000 FEDR, FSE, bugetele 2017-2023
parteneriat cu mediul universitar și proiecte universitar, parteneri locale, fonduri proprii, (anual)
pilot găzduite în infrastructurile existente în privaţi fonduri ale partenerilor
privați, alte surse legal
vederea animării acestora
constituite

B14 Program de promovare a antreprenoriatului: CJ Hunedoara, parteneri 25.000/ an FEDR, FSE, bugetele 2017 – 2023
organizarea de competiții pentru tinerii privaţi, mediul universitar, locale, fonduri proprii, (anual)
antreprenori, promovarea antreprenorilor de mediul liceal fonduri ale partenerilor
succes din județ și organizarea de programe privați, alte surse legal
constituite
de mentorat
B15 Crearea unei secţiuni de tip B2B (business – CJ Hunedoara, ADEH 5.000 Buget propriu 2017
to - business) pe pagina Consiliului Județean
și/ sau a Agenției de Dezvoltare Economico –
Socială Hunedoara pentru prezentarea şi
promovarea antreprenorilor din judeţ
B16 Dezvoltarea Centrului de inovare și transfer CJ Hunedoara, 5.000.000 FEDR, bugetele locale, 2016 - 2020
tehnologic al Universității din Petroșani Universitatea din fonduri proprii,
Petroşani, parteneri contribuții ale
privaţi partenerilor privați, alte
surse legal constituite

B17 Facilitarea cooperării între companii, instituții CJ Hunedoara, instituții În cadrul A5 și Buget propriu, FSE, 2016-2023
de învățământ și cercetare și autoritățile învățământ superior, B15 FEDR
publice locale centre cercetare, CCIH,
parteneri privați

B18 Atragerea de noi instituții universitare/ de CJ Hunedoara În cadrul A5 și Buget propriu, FSE, 2016-2023
cercetare în județ B15 FEDR

B19 Promovarea județului Hunedoara ca locație CJ Hunedoara 100.000 FEDR, bugetele locale, 2017 - 2020
pentru activități de CDI la târguri, evenimente fonduri proprii,
și pe rețele de specialitate contribuții ale
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

partenerilor privați, alte


surse legal constituite

B20 Realizarea și dotarea unui spațiu pentru CJ Hunedoara, 5.000.000 Buget propriu, PPP, 2017-2019
cazare și activități de practică integrată Geoparcul Dinozaurilor, fonduri guvernamentale,
structurat sub forma unui ”sat studențesc” mediul universitar, UAT programe de cooperare
(Dunărea), alte surse

B21 Derulare campanii de informare şi CJ Hunedoara, UAT, 20.000 FEADR, Buget propriu 2016-2023
conştientizare pentru consiliere tehnică, GAL, Camera Agricolă
juridică şi financiară privind posibilităţile de Hunedoara
asociere şi înfiinţarea grupurilor de
producători (cultivare cereale, legume şi
fructe, zootehnie)
B22 Promovarea grupurilor de producători și a CJ Hunedoara, UAT, 50.000 FEADR, Buget propriu, 2018-2023
produselor tradiționale din judeţ GAL, parteneri privați PPP

B23 Construirea/ modernizarea de pieţe agro- CJ Hunedoara, UAT, 3.000.000 FEADR, Buget propriu 2016-2023
alimentare și promovarea desfacerii GAL
produselor locale în pieţe agro-alimentare
B24 Înfiinţarea unor centre de colectare şi CJ Hunedoara, UAT, 5.000.000 FEADR, FEDR, Buget 2016-2023
depozitare (2) a produselor agricole şi GAL, parteneri privați propriu, PPP
animaliere la nivel local
B25 Înființare de puncte de desfacere de tip ”shop CJ Hunedoara, parteneri 200.000 Buget propriu, PPP, 2018-2020
– and – go” în zonele turistice și de popas privați

B26 Elaborarea unei strategii de marketing şi de CJ Hunedoara 80.000 FEADR, Buget propriu 2017
promovare a produselor tradiționale la nivel
regional – construirea și promovarea unor
branduri locale
B27 Consiliere juridică și pentru accesarea de CJ Hunedoara, GAL 50.000 FEADR, FSE, Buget 2016-2023
finanțări pentru antreprenoriat în mediul local propriu
– artizanat, meşteşuguri, mică producție –
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

creare de puncte de contact în parteneriat cu


Grupurile de Acțiune Locală
B28 Stabilirea și promovarea standardelor de CJ Hunedoara, APTH, 50.000 Buget propriu, PPP 2018
calitate pentru domeniul turistic în judeţul ADEH, operatori turistici
Hunedoara (inclusiv grile de evaluare a
standardelor de calitate a serviciilor oferite de
prestatorii de servicii turistice)
B29 Realizarea unui sistem de management al CJ Hunedoara, APTH 30.000 Buget propriu 2016 - 2017
calităţii pentru serviciile turistice oferite la
nivelul judeţului
B30 Identificarea și promovarea prestatorilor de CJ Hunedoara 60.000 Buget propriu 2016 - 2018
servicii turistice cu standarde de calitate
ridicate
B31 Analiza necesarului de formare şi CJ Hunedoara, APTH, 15.000 Buget propriu 2016 - 2017
specializare in turism al capitalului uman din ADEH, operatori turistici
judeţul Hunedoara, în parteneriat cu
Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului
B32 Sprijinirea, organizarea şi promovarea CJ Hunedoara, APTH, 300.000 FSE, Buget propriu 2015 - 2023
programelor de formare în turism ADEH, operatori turistici,
formatori

B33 Realizarea unui Centru judeţean de CJ Hunedoara 20.000/ an FSE, Buget propriu 2018-2023
excelenţă în turism (în cadrul ADEH)
B34 Proiect de instruire în turism şi consiliere a CJ Hunedoara, APTH, În cadrul B31 FSE, Buget propriu 2015 - 2023
micilor investitori pentru obţinerea de licenţe ADEH, operatori turistici,
în turism şi certificate de clasificare pentru formatori
agroturism
B35 Analiza teritoriului pentru definirea limitelor CJ Hunedoara, UAT 30.000 Buget propriu 2017
optime ale sistemului urban
B36 Campanie de popularizare și sondaje de CJ Hunedoara, UAT 50.000 Buget propriu, bugete 2016 - 2017
opinie în rândul populației din localitățile UAT
identificate ca potențiale componente cu
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

privire la percepția asupra asocierii


localităților în cadrul unui sistem urban
B37 Asistență tehnică pentru Consiliile Locale CJ Hunedoara 10.000/ anual FSE, Buget propriu 2018-2023
privind creșterea performanței funcției de
planificare și dezvoltare a sistemului urban
B38 Campanie de popularizare și sondaje de CJ Hunedoara, UAT 20.000 Buget propriu, bugete 2016 - 2017
opinie în rândul populației cu privire la UAT
percepția asupra asocierii localităților în
cadrul unui sistem urban.
B39 Actualizarea PATZ Valea Jiului CJ Hunedoara 100.000 Buget propriu 2017 - 2019

B40 Asistență tehnică pentru Consiliile Locale CJ Hunedoara 10.000/ anual FSE, Buget propriu 2020-2023
privind creșterea performanței funcției de
planificare și dezvoltare a sistemului urban
C1 Dezvoltarea de programe de instruire şi CJ Hunedoara, ONG, 500.000 FSE, Buget propriu, 2016 - 2020
reconversie profesională parteneri privați, AJOFM PPP

C2 Dezvoltarea de programe suport pentru CJ Hunedoara, ONG, 500.000 FSE, Buget propriu 2016 - 2020
integrarea persoanelor din categorii UAT, GAL, AJOFM
defavorizate pe piaţa forţei de muncă
C3 Dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii CJ Hunedoara, ONG, 200.000 FSE, Buget propriu 2016 - 2020
neguvernamentale în ceea ce priveşte UAT
susţinerea şi promovarea forţei de muncă
calificată din zonele defavorizate
C4 Analiză la nivel județean cu privire la CJ Hunedoara, 15.000 Buget propriu, PPP 2016
adecvarea specializărilor din învățământul Inspectoratul școlar
liceal, postliceal și universitar la cererea de Județean, unități de
învățământ, parteneri
pe piața forței de muncă
privați

C5 Consilierea familiilor cu risc social major CJ Hunedoara 500.000 FSE, Buget propriu 2016 - 2020
pentru reducerea abandonului şcolar
C6 Creşterea gradului de conştientizare a nevoii CJ Hunedoara 36.000 Buget propriu 2016 - 2018
de educaţie prin acordarea de burse pentru
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

un număr 100 de elevi/ an, care provin din


grupuri vulnerabile
C7 Înființarea unui Centrul județean pentru CJ Hunedoara 200.000 FSE, Buget propriu 2016
promovarea economiei sociale
C8 Program de formare în domeniul economiei CJ Hunedoara 200.000 FSE, Buget propriu 2016 - 2018
sociale
C9 Concurs de afaceri sociale care sprijină CJ Hunedoara 200.000 FSE, Buget propriu 2016 - 2018
integrarea pe piața muncii a membrilor
comunităților dezavantajate
C10 Realizarea hărţii sociale a judeţului şi a unor CJ Hunedoara - Direcția 100.000 FSE 2016 - 2018
indicatori de performanţă pentru serviciile Generală de Asistență
sociale Socială și Protecția
Copilului Hunedoara

C11 Amenajarea spațiilor pentru recreere și CJ Hunedoara - Direcția Cf. estimare necesar de intervenție pe baza Strategiei
petrecerea timpului liber aferente Casei Generală de Asistență județene pentru protecţia şi promovarea drepturilor
Familiale Orăştie Socială și Protecția copilului şi adultului în dificultate 2014 – 2020
Copilului Hunedoara

C12 Reabilitarea şi modernizarea în vederea CJ Hunedoara - Direcția Cf. estimare necesar de intervenție pe baza Strategiei
îmbunătăţirii condiţiilor de locuit la Centrul de Generală de Asistență județene pentru protecţia şi promovarea drepturilor
Plasament Lupeni, Centrul de Plasament Socială și Protecția copilului şi adultului în dificultate 2014 – 2020
Copilului Hunedoara
Vulcan și Centrul de Plasament Brad
C13 Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit prin lucrări CJ Hunedoara - Direcția Cf. estimare necesar de intervenție pe baza Strategiei
de reabilitare la Casele familiale și Centrele Generală de Asistență județene pentru protecţia şi promovarea drepturilor
pentru Copiii cu dizabilități Socială și Protecția copilului şi adultului în dificultate 2014 – 2020
Copilului Hunedoara

C14 Reabilitarea termică la Clădirile Centrelor de CJ Hunedoara – Direcția Cf. Estimare necesar de intervenție pe baza Strategiei
Asistenţă nr. 1 şi nr. 3 Păclişa Generală de Asistență județene pentru protecţia şi promovarea drepturilor
Socială și Protecția copilului şi adultului în dificultate 2014 – 2020
Copilului Hunedoara
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

C15* Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 Păclişa CJ Hunedoara - Direcția Cf. estimare necesar de intervenție pe baza Strategiei
CJH nr. 218/2012 Generală de Asistență județene pentru protecţia şi promovarea drepturilor
Socială și Protecția copilului şi adultului în dificultate 2014 – 2020
Copilului Hunedoara

C16 Reabilitarea centrelor de îngrijire şi asistenţă CJ Hunedoara - Direcția Cf. estimare necesar de intervenție pe baza Strategiei
Geoagiu, Brănişca, Petrila şi Păclişa; Generală de Asistență județene pentru protecţia şi promovarea drepturilor
Socială și Protecția copilului şi adultului în dificultate 2014 – 2020
Copilului Hunedoara

C17 Completarea sistemelor clasice de producere CJ Hunedoara - Direcția Cf. estimare necesar de intervenție pe baza Strategiei
a energiei termice, folosită la obţinerea de Generală de Asistență județene pentru protecţia şi promovarea drepturilor
apă caldă menajeră prin utilizarea energiei Socială și Protecția copilului şi adultului în dificultate 2014 – 2020
Copilului Hunedoara
solare la Centrele de Îngrijire şi Asistenţă
Brănişca, Geoagiu şi Păclişa
C18 Modernizarea/ reabilitarea Centrului de CJ Hunedoara - Direcția Cf. estimare necesar de intervenție pe baza Strategiei
integrare prin terapie ocupațională Generală de Asistență județene pentru protecţia şi promovarea drepturilor
Socială și Protecția copilului şi adultului în dificultate 2014 – 2020
Copilului Hunedoara

C19 Introducerea de servicii CJ Hunedoara, CJ 1.000.000 FEDR, FSE, Buget 2016 - 2020
medicale/farmaceutice mobile pentru zonele Hunedoara - Direcția propriu, Bugete UAT
dezavantajate/ izolate, cu acces limitat la Generală de Asistență
infrastructura de sănătate Socială și Protecția
Copilului Hunedoara

C20 Dezvoltarea de facilităţi after-school în mediul CJ Hunedoara, UAT, 1.000.000 MDRT, PNDR, Buget 2016 - 2019
rural pentru elevii ai căror părinţi sunt plecaţi GAL, DGS propriu
la muncă (în afara ţării)
C21* "Palat administrativ al Judetului Hunedoara - CJ Hunedoara Valoare Buget propriu, alte 2016 - 2020
amenajare sediu biblioteca judeteana "Ovid actualizată surse
Densusianu" - Deva in corpul B"; Hot CJ HD 3.500.000 (din
13/2016 care rămas de
executat
2.700.000)
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

C22 Înființarea unui Centru județean de excelență CJ Hunedoara, ISJ 200.000 FSE, Buget propriu 2016
în educație (activități extracurriculare,
pregătirea elevilor pentru concursuri școlare)
în Valea Jiului
C23 Dezvoltarea unui program de practică şi CJ Hunedoara, CCIH, 100.000 FSE, Buget propriu, 2016 - 2020
mentorat pentru tinerii între 15 si 25 de ani din mediu privat, instituțiile PPP
învăţământul general şi tehnic, în vederea de învățământ liceal și
universitar
tranziţiei de la şcoală la viaţa activă
C24 Promovarea conceptului de învăţare şi CJ Hunedoara, ISJ 70.000 Erasmus, Buget Propriu 2016 - 2020
educaţie continuă la toate nivelurile
(învăţământ preuniversitar, universitar,
educaţia adulţilor) pentru dezvoltarea
resurselor umane
C25 Sprijinirea inițiativelor de dezvoltare CJ Hunedoara, Consilii 60.000 FSE, FEDR, alte fonduri 2016 - 2020
comunitară a grupurilor vulnerabile din județ Locale, ONG-uri de profil, publice sau private (de
și a inițiativelor de dezvoltare locală plasată UAT ex. Granturi SEE și
sub responsabilitatea comunității norvegiene), Buget
propriu, UAT

C26 Concursuri de idei (urbanism, peisagistică) CJ Hunedoara, Ordinul 200.000 Buget propriu, PPP/ 2016 - 2018
pentru regenerarea oraşelor din judeţul Arhitecților, Uniunea sponsorizări, timbru de
Hunedoara Arhitecților, universități și arhitectură
companii de profil

C27 Revitalizarea culturală a oraşelor prin CJ Hunedoara, operatori 2.000.000 Buget Propriu, granturi 2016 - 2020
introducerea unui program de microfinanţare culturali culturale
pentru proiecte culturale și creative
C28 Sprijinirea inițiativelor de dezvoltare CJ Hunedoara, UAT, 45.000/ an Buget propriu, UAT, 2017-2023
comunitară a grupurilor vulnerabile din județ GAL, parteneri privați PPP (anual)
(mediul rural)
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

C29 Studiu privind identificarea unor surse CJ Hunedoara, UAT, 50.000 Buget propriu, granturi 2017
suplimentare de asigurare a necesarului de administrațiile parcurilor de mediu
apă și a asigurării de rețele tehnico-edilitare naturale38
prin mijloace alternative în zonele
defavorizate (identificarea de proiecte – pilot)
C30 Atragerea inițiativelor pentru creșterea CJ Hunedoara, Teach for 100.000 Buget propriu, PPP 2018-2020
calității educației în zone dezavantajate – Romania, Inspectoratul
Teach for Romania Hunedoara (min. 3 școli) Școlar Județean, unitățile
de învățământ

C31 Înfiinţarea de centre comunitare CJ Hunedoara, ISJ, UAT, 300.000 Buget propriu, FEDR, 2018-2019,
multifuncţionale pentru pregătirea în domenii Parteneri privaţi FSE, PPP 2020-2023
de larg interes (permisul de conducere al
calculatorului, internet, limbi străine) – 2
centre, în clădiri ale școlilor
C32 Promovarea oportunităţilor de angajare la CJ Hunedoara, PPP, 20.000 Buget propriu, FSE 2016 - 2020
nivel local AJOFM

C33 Sprijnirea dezvoltării activităţilor cultural CJ Hunedoara, Direcția În cadrul A2 Buget propriu, FSE, 2016 – 2023
artistice la nivel local (festivaluri de folclor Județeană de Cultură, FEADR (anual)
local, spectacole, etc.) GAL, operatori culturali

C34 ”Pact pentru mediu” - Campanie de CJ Hunedoara, parteneri 25.000/ an Buget propriu, PPP 2018-2023
responsabilitate socială în domeniul mediului privați (CSR)
(atragerea companiilor către proiecte de
mediu)
C35 ”Pact pentru comunitate” - Campanie de CJ Hunedoara, parteneri 25.000/ an Buget propriu, PPP 2018-2023
responsabilitate socială în comunitățile privați (CSR)
dezavantajate (atragerea companiilor către
proiecte destinate comunităților
dezavantajate)

38
Parcurile ce cuprind areale unde trăiesc comunități dezavantajate/ izolate
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

C36 Gala responsabilității față de comunitate – CJ Hunedoara, societate 15.000/ an Buget propriu, PPP, 2019-2023
eveniment destinat companiilor ce civilă, mediu privat granturi
desfășoară proiecte de responsabilitate
socială în Județul Hunedoara
C37 Inițierea și dezvoltarea unui fond de cofinanțare CJ Hunedoara 10.000/ an Buget propriu, bugete 2016-2023
a proiectelor de dezvoltare locală derulate de UAT
mediul neguvernamental
C38 Susţinerea dezvoltării ONG-urilor locale prin CJ Hunedoara 10.000/ an Buget propriu, bugete 2016-2023
continuarea aplicării legii 350/2005 privind UAT
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice
ale ONG-urilor și încurajarea voluntariatului
D1 Drumurile Mureşului – Reabilitare şi CJ Hunedoara FEDR – POR 2014-
transformare în drumuri turistice a DJ 2020, Axa 6, Buget
107A, DJ 706A, DJ 705 şi Dj 761: propriu
Reabilitare DN7: Gelmar-Geoagiu-Băi- 29.200.000 2018
Bobâlna-Şoimuş-Branişca-DN 7 (Ilia).
Reabilitare DJ 706A: Ilia-Sârbi-Branişca- 8.100.000 2018
Bejan (DN76)-Băiţa-Ormindea DN 76. 2.500.000 2018
Reabilitare DJ 761: Şoimuş-Bârsău-Certeju
de Sus-Săcărâmb-Geoagiu Băi;
Reabilitare DJ 107A: limită judeţ Alba-
14.100.000 2018
Homorod-Geoagiu-Bobâlna-Rapoltu Mare-
Uroi-Chimindia-Hărău-Bârsău;
Reabilitare: DJ 705H (km 8+800)-Geoagiu
Băi. 1.100.000 2018

D2 Drumurile Pădurenilor – modernizarea DJ CJ Hunedoara 5.100.000 Buget propriu 2019


687F, DJ687E, Dj 687M, DJ 687A, DJ 708D:
Modernizare DJ 687E: Hunedoara- Teliucu
Inferior-Ghelari-Bunila-Vadu Dobrii, km
18+130 – 29+200
Modernizare DJ 708D: Vetel-Muncelu Mic- 5.100.000 Buget propriu 2019
Poieniţa Tomii-Feregi, km 14+900 – 25+760.
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Modernizare DJ 687 M: Cinciş Cerna-DJ 550.000 Buget propriu 2019


687A, km 1+100 – 3+300.
Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior-
Govajdia-Lelese, km 10+300 – 20+100. 3.820.000 Buget propriu 2019

D3 Drumurile Grădiştei – Reabilitarea și CJ Hunedoara


modernizarea DJ705F, DJ705G, DJ 688A
şi DJ705A
Reabilitare DJ 705A: Orăştie-Costeşti- 6.810.593 Buget propriu 2016
Sarmizegetusa Regin, km 2+200 – 19+465
Modernizare şi reabilitare DJ 688A:
Streisângeorgiu (DJ 668) – Chitid-Boşorod- 1.050.000 Buget propriu 2017
Luncani-Târsa-Costeşti (DJ705A), km
12+500 – 16+490

D4 Drumurile Zarandului – Reabilitarea și CJ Hunedoara


modernizarea DJ 705, DJ 762 DJ 705D, DJ
706, DJ 707G şi DJ 742A:
Reabilitare DJ 705: DN 7-Geoagiu-Balsa- 3.590.000 FEDR - POR Axa 6 2018
Almaşu- Mic de Munte-limită judeţ Alba.
Modernizare DJ 742A: Buceş(DN74) – Necesită Buget propriu 2020
Dupăpiatră – limită judeţ Alba, km 0+000 – evaluare
4+000
Modernizare DJ 762: DN 76-Baia de Criş- Buget propriu 2023
Bulzeştii de Sus-limita jud. Alba, km 23+000 Necesită
– 40+600. evaluare

D5 Modernizare DJ 687 şi DJ 708E (legătura CJ Hunedoara


Hunedoara-Călan):
11.600.000 FEDR - POR Axa 6, 2017
Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-
buget propriu
Călan, km. 13+150-22+281.
D6 Modernizare DJ 707A: limită judeţ Arad- CJ Hunedoara 6.542.511 FEDR - POR Axa 6, 2020
Pojoga-Grind km 10+800 – 24+028. buget propriu
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

D7 Modernizare DJ 688B: Turmaş (Dj668)- CJ Hunedoara 267.100 Buget propriu 2020


Martineşti-Jeledinţi-Măgura, km 5+700 –
11+382.
D8 Drumurile Vîlcan – modernizare şi CJ Hunedoara
transformare în rute turistice a DJ 664, DJ
664A, DJ 709F sau DJ 672C:
Modernizare DJ 709F: DN 7A-Cabana Rusu- 5.900.000 Buget propriu 2018
Masivul Parâng, km 6+600 – 10+325.
D9* Refacere DJ 705D: Bozeş (DJ705) – Băcâia CJ Hunedoara Valoare Buget propriu 2016
– Limită Judeţ Alba, km 3+424 – 7+700, actualizată
urmare a calamităţilor naturale produse de 200.000 (din
inundaţiile din luna iulie 2014 care rămas de
executat
105.000)

D10* Refacere poduri calamitate pe DJ 668A CJ Hunedoara Valoare Buget propriu 2019
actualizată
600.000 (din
care rămas de
executat
160.000)

D11* Modernizare şi reabilitare DJ 763A: Steia (DN CJ Hunedoara Valoare Buget propriu 2016
76) – Tomeşti – Tiuleşti – Limită Judeţ Arad, actualizată
km 0+000 – km 13+400, Hot. CJH nr. 2.900.000 (din
care rămas de
169/2007, Hot. CJH nr. 107/2010,
executat
nr.144/2010 2.300.000)

D12* Modernizare DJ760: Ribiţa (DN 76) Crişan – CJ Hunedoara Valoare Buget propriu 2016 - 2020
Schitu Mănăstorii Crişan, km 4+350 – km actualizată
13+600, Hot CJH nr.169/2007, Hot. CJH 2.300.000 (din
107/2010, nr.144/2010 care rămas de
executat
1.900.000)
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

D13* Modernizare DJ 707G: DN 7 – Gurasada – CJ Hunedoara Valoare Buget propriu 2016


Dănuleşti, km. 3+500 – 14+000, Hot. CJH nr. actualizată
5/2010, nr. 85/2010, Hot. CJH nr. 144/2010 2.300.000 (din
care rămas de
executat
1.500.000)

D14* Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos – CJ Hunedoara Valoare Buget propriu 2016
Stejărel – Luncşoara – Dumeşti – Sârbi (DJ actualizată
706), km 2+800 – 3+800 şi km 7+150 – 2.700.000 (din
19+450, Hot CJH nr. 35/2010, nr.133/2010, care rămas de
executat
Hot. CJH nr. 183/2010 1.210.000)

D15* Moderniare drum judeţean DJ 680B: DN 68A CJ Hunedoara Valoare Buget propriu 2016 - 2020
– Lăpugiu de Jos – Lăpugiu de Sus, km actualizată
4+400 – km 7+500, HCJ nr. 201/2009, 700.000 (din
care rămas de
nr.54/2010, nr.85/2010
executat
105.000)

D16* Reabilitare şi consolidare pod peste râul Strei CJ Hunedoara Valoare Buget propriu 2018
pe DJ668C la km 0+890, Hot. CJH nr. actualizată
115/2014; Hot CJ HD 13/2016 1.500.000 (din
care rămas de
executat
1.000.000)

D17* Modernizare DJ709F: DN 7A - Cabana Rusu CJ Hunedoara Valoate Buget propriu 2018
- Masivul Parâng, km 6+600-10+325; actualizată
Hot.CJH nr.61/2014, Hot.CJH nr.101/2014, 5.000.000 (din
Hot.CJH nr.44/2015 care rămas de
executat
5.000.000)

D18* Modernizare DJ 666: DN66(Merişor)- Dealu CJ Hunedoara Valoate Buget propriu 2017 - 2018
Babii- Vulcan, km 5+010-10+000, Hot.CJH actualizată
9.300.000 (din
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

nr.88/2014, Hot.CJH nr.28/2015; Hot CJ HD care rămas de


13/2016 executat
4.700.000)

D19* Modernizare DJ 705D: Bozeş (DJ705) – CJ Hunedoara Valoare Buget propriu 2016
Băcâia – lim.jud. Alba, km 3+424 – km actualizată
7+700, Hot. CJH nr. 99/2008, Hot CJH nr. 1.200.000 (din
107/2010, nr. 124/2010; Hot. CJ HD 13/2016 care rămas de
executat
650.000)

D21* Modernizare DJ 763 B: Dn 76 (Vălişoara) – CJ Hunedoara Valoare Buget propriu 2016


DC 165 (Dealu Mare) – DN 76 (Podele), km. actualizată
0+000 – 9+700, Hot CJH nr. 77/2011, Hot. 2.300.000 (din
CJH nr. 28/2012, Hot. CJ HD 13/2016 care rămas de
executat
1.500.000)

D22* Modernizare DJ 705 L: DJ 705 – Mada km. CJ Hunedoara Valoare Buget propriu 2016
0+000 – 6+500, Hot. CJH nr. 77/2011, Hot. actualizată
CJH nr. 94/2013; Hot. CJ HD 13/2016 600.000 (din
care rămas de
executat
200.000)

D23* Modernizare DJ 687K:DN 66(Bretea Strei)- CJ Hunedoara Valoare Buget propriu 2017
Silvaşu de Jos - Silvaşu de Sus- Mănăstirea actualizată
Prislop, km 5+100-12+275 Hot.CJH 1.900.000 (din
nr.28/2015, Hot.CJH nr.128/2015; Hot CJ HD care rămas de
executat
13/2016 1.700.000)

D24* Protecţia conductei de transport gaze CJ Hunedoara Valoare Buget propriu 2016 - 2020
naturale DN 500 Haţeg – Paroseni – actualizată
Turcinesti (6 zone) afectată de lucrarea 50.000 (din care
rămas de
„Modernizare Dj 666: DN 66 (Merisor) –
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Dealu Babii – Vulcan, km. 5+010 – 10 – 000”, executat


Hot.CKJ nr. 128/2015; Hot. CJ HD 13/2016 42.000)

D25* Modernizare DJ 687 M: Cinciş Cerna – DJ CJ Hunedoara Valoare Buget propriu 2017
687 A, km. 1+100 – 3+300, Hot. CJH nr. actualizată
127/2015 700.000 (din
care rămas de
executat
660.000)

D26* Modernizare DJ 706: DJ 706A – Vorta – CJ Hunedoara Necesită Buget propriu 2016 - 2020
Visca – Tebea – DN 76, km. 17+800 – evaluare
28+800, Hot. CJH nr. 45/2009; 54/2010;
107/2010; 91/2014; 101/2014; 44/2015
D27* Modernizare DJ 687J: Hunedoara – Bos – CJ Hunedoara Necesită Buget propriu 2016 - 2020
Gros – Cerbal – Feregi – Dj 688, km. 9+650 evaluare
– 19+550
D28* Modernizare DJ 666: DN 66 (Merişor) – CJ Hunedoara Necesită Buget propriu 2016 - 2020
Dealu Babii – Vulcan, km. 1+010 – 5+010 evaluare

D29* Modernizare DJ 668A: Strei – Sângeorgiu CJ Hunedoara Necesită Buget propriu 2016 - 2020
(DJ 668) – Chitid – Bosorod – Luncani – Alun evaluare
– Tarsa Costesti (DJ 705A), km. 24+750 –
36+935
D30* Modernizare DJ 664A: Lupeni – Zona dde CJ Hunedoara Necesită Buget propriu 2016 - 2020
agrement Straja, km.1+000 – km. 9+300 evaluare

D31 Proiect – pilot de transport în comun la CJ Hunedoara Necesită Buget propriu 2017
comandă pentru zonele izolate (ex. zona evaluare
Grădiştea)
D32 Proiect pentru completarea şi revitalizarea CJ Hunedoara, CFR Necesită Buget propriu, fonduri 2030
liniei CFR către Brad (termen lung) evaluare naţionale

D33 Reintroducerea trenurilor pe linia Simeria- CJ Hunedoara, CFR Necesită Buget propriu, fonduri 2017
Hunedoara evaluare naţionale
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

D34 Program pentru amenajarea unor puncte CJ Hunedoara, UAT 12.000.000 Buget propriu, FEDR 2018
intermodale care să permită corelarea
transportului judeţean cu cel local în oraşele
din judeţul Hunedoara
D35 Proiect complex pentru transformarea râului CJ Hunedoara, Apele Necesită Buget propriu, fonduri 2030
Mureş într-un culoar navigabil (termen lung) Române evaluare naţionale

D36 Echiparea Aerodromului de la Săuleşti pentru CJ Hunedoara, parteneri 18.000.000 Buget propriu, PPP 2020
a putea găzdui curse private cu avioane de privaţi
mici dimensiuni.

D37 Green Line – linie de transport în comun CJ Hunedoara, UAT, Necesită Buget propriu 2017
ecologic pe Valea Jiului operatori transport evaluare

D38 Blue Line – linie de transport în comun CJ Hunedoara, UAT, Necesită Buget propriu 2019
electric care să faciliteze o bună legătură operatori transport evaluare
între oraşele din sistemul urban Hunedoara-
Deva-Călan-Simeria.
D39 Hunedoara Bus Info – platformă de informare CJ Hunedoara, UAT, 5.000 Buget propriu 2016
online, cu harta interactivă a reţelei de operatori transport
transport în comun a judeţului, orarul pentru
fiecare traseu și informații adiționale
D40 Cicloturism în Hunedoara – program pentru CJ Hunedoara, UAT 1.500.000 Buget propriu, FEDR, 2018
amenajarea unor trasee cicloturistice care să UAT, granturi
lege principalele destinaţii turistice (prioritare
valea Mureşului, ruta Orăştie-Cetăţile dacice
şi ruta Hunedoara – Cinciş – Haţeg -
Geoparcul Dinozaurilor)
E1 Analiza și cartografierea necesarului de CJ Hunedoara, APM 100.000 POIM Axa 4, Buget 2016 - 2017
intervenții (investigații ecologice) propriu, Programul
Transnaţional Dunărea,
Alte surse
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

E2 Împădurirea zonelor unde se generează CJ Hunedoara, APM, Necesită POIM Axa 4, Buget 2016 - 2020
emisii în aer (perdele verzi) cum ar fi Valea Consilii locale, Actori evaluare propriu, Programul
Jiului, Lacul Cinciş, Hunedoara, Deva, Certej privaţi Transnaţional Dunărea,
PPP, Alte surse
şi Brad
E3 Cartarea/ elaborarea unei baze de date cu CJ Hunedoara 30.000 Fonduri Europene, 2016 - 2017
siturile miniere/ industriale dezafectate și a Buget propriu, Alte
terenurile degradate/ nefolosite din județ și surse
potențialul acestora pentru valorificare
economică (inclusiv clarificarea regimului de
proprietate)
E4 Crearea unei plantații – pilot de salcie CJ Hunedoara, APM, 1.900 euro/ha POIM Axa 4, Buget 2016 - 2017
energetică pe unul dintre terenurile parteneri privaţi propriu, Programul
degradate și evaluarea potențialului acestei Transnaţional Dunărea,
PPP, Alte surse
soluții pentru ecologizarea terenurilor și
valorificarea economică (producere de
energie)
E5 Elaborarea unui studiu și a unei baze de date CJ Hunedoara, APM 30.000 Fonduri Europene, 2016 - 2017
cu marii poluatori din județ Buget propriu,
Programul
Transnaţional Dunărea,
Alte surse

E6 Realizarea hărţilor zonelor de risc din judeţ CJ Hunedoara, APM 30.000 Fonduri Europene, 2016 - 2017
Buget propriu,
Programul
Transnaţional Dunărea,
Alte surse

E7 Îndiguiri în zonele cu risc ridicat CJ Hunedoara, APM, Necesită Fonduri Europene, 2017 - 2020
Consiliile Locale evaluare Buget propriu,
Programul
Transnaţional Dunărea,
Alte surse
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

E8 Crearea de zone inundabile controlat în CJ Hunedoara, APM, Necesită Fonduri Europene, 2017 - 2020
bazinul râului Mureș Consiliile Locale evaluare Buget propriu,
Programul
Transnaţional Dunărea,
Alte surse

E9 Împădurirea terenurilor degradate, cu risc de CJ Hunedoara, APM, Necesită POIM Axa 4, Buget 2017 - 2020
alunecări de teren Consiliile Locale evaluare propriu, Programul
Transnaţional Dunărea,
Alte surse

E10 Campanii de informare a populaţiei din CJ Hunedoara, Consiliile 10.000 Fonduri Europene, 2016 - 2017
zonele de risc Locale Buget propriu,
Programul
Transnaţional Dunărea,
Alte surse

E11 Elaborarea unei Strategii județene de mediu CJ Hunedoara, APM 20.000 Fonduri Europene, 2016 - 2017
pe termen lung Buget propriu,
Programul
Transnaţional Dunărea,
Alte surse

E12 ”Pact” județean pentru reducerea poluării în CJ Hunedoara, APM, Nu necesită Buget propriu, Alte 2016
județul Hunedoara Consiliile Locale, finanţare surse
Operatori Privaţi

E13 Delimitarea precisă, în coordonate, a zonelor CJ Hunedoara, APM, 20.000 Fonduri 2016 - 2018
protejate Consiliile Locale, Guvernamentale, Buget
Administratorii zonelor propriu, Programul
protejate, Ministerul Transnaţional Dunărea,
Mediului, Apelor şi Alte surse
Pădurilor

E14 Formarea personalului în vederea creșterii CJ Hunedoara, Consiliile 70.000 Buget propriu, 2016 - 2017
capacității de gestiune a resurselor și Locale, APM Programul
problemelor de mediu
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Transnaţional Dunărea,
Alte surse

E15 Iniţierea unor concursuri de artă din CJ Hunedoara, 200.000 Buget propriu, 2016 - 2020
deşeuri/reciclabile în şcoli, la nivelul Inspectoratul Şcolar Programul
întregului judeţ şi promovarea rezultatelor Judeţean Transnaţional Dunărea,
Alte surse

E16 Promovarea acţiunilor ecologice de tipul Let’s CJ Hunedoara, ONG-uri 10.000 PPP, Buget propriu, 2018
do it Romania/ Let’s do it Hunedoara Alte surse

E17 Analiza potențialului județului Hunedoara CJ Hunedoara, APM 30.000 Fonduri Europene, 2016 - 2018
pentru producerea de energie regenerabilă Buget propriu, Alte
surse

E18 Eficientizare energetică și, unde este posibil, CJ Hunedoara Necesită POIM Axa 6, Buget 2016 - 2020
instalarea sistemelor de energie termică din evaluare propriu, Alte surse
surse regenerabile pentru clădirile instituţiilor
publice
E19 Acțiune de lobby privind includerea CJ Hunedoara, CEH Nu necesită Buget propriu, PPP, 2017
Complexului Energetic Hunedoara ca finanţare Alte surse
obiectiv de interes național în Strategia
energetică a României (în curs de
actualizare)
E20 Finalizarea investițiilor de mediu la CJ Hunedoara, CEH, Necesită POIM Axa 7, Buget 2016 - 2020
termocentrala de la Paroșeni (aprox. 90% din Ministerul Energiei evaluare propriu, PPP, Alte surse
lucrări sunt finalizate )
E21 Realizarea investițiilor de mediu necesare la CJ Hunedoara, CEH, Necesită POIM Axa 7, Buget 2016 - 2020
termocentrala Mintia Ministerul Energiei evaluare propriu, PPP, Alte surse

E22 Intervenții pentru menținerea în condiții de CJ Hunedoara, Operatori Necesită Buget propriu, PPP, 2016 - 2020
funcționare optime a minelor Vulcan și privaţi, Ministerul Energiei evaluare Alte surse
Livezeni
E23 Reabilitarea/ modernizarea reţelei de CJ Hunedoara, Operatori Necesită POIM Axa 7, Buget 2016 - 2018
distribuţie a energiei privaţi evaluare propriu, Alte surse
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

E24* Sistem de Management Integrat al Deşeurilor CJ Hunedoara Valoare POIM Axa 3, Buget 2016
în judeţul Hunedoara Hot. CJH nr. 194/2013, actualizată propriu, Alte surse
Hot. CJH nr.155/2013 70.200.000 (din
care rămas de
executat
24.000.000)

E25 Sistem de gestiune a deșeurilor în jud. CJ Hunedoara 13.500.000 POIM Axa 3, Buget 2017 - 2019
Hunedoara, modernizare DJ 700:DN7 propriu, Alte surse
(Santandrei)-Bârcea Mare – Centru de
Management al deșeurilor în jud. Hunedoara,
km 3+600 – 6+100
E26 Sistem de gestiune a deșeurilor în jud. CJ Hunedoara 3.700.000 POIM Axa 3, Buget 2017 - 2019
Hunedoara, modernizarea drumului de acces propriu, Alte surse
spre stația de sortare și stația de transfer din
municipiul Petroșani
E27 Construirea unei staţii judeţene de tratare- CJ Hunedoara 2.000.000 POIM Axa 3, Buget 2016 - 2020
reciclare a deşeurilor biodegradabile. propriu, Alte surse

E28 Ecologizarea depozitelor neconforme care CJ Hunedoara, APM 1.000.000 per POIM Axa 3, Buget 2016 - 2018
au fost închise şi care vor fi închise până în depozit propriu, Programul
anul 2018 Transnaţional Dunărea,
Alte surse

E29 Crearea unei reţele judeţene de depozite CJ Hunedoara, APM 800.000 per POIM Axa 3, Buget 2016 - 2020
conforme pentru deşeurile municipale depozit propriu, Alte surse

E30* Amenajare platformă de stocare temporară a CJ Hunedoara Valuarea POIM Axa 3, Buget 2016 - 2020
deşeurilor în Municipiul Petroşani Hot. CJH actualizată propriu, Alte surse
nr. 125/2016 120.000 (din
care rămas de
executat
120.000)
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

E31* Colector menajer în Staţiunea turistică Straja CJ Hunedoara Valuarea POIM Axa 3, Buget 2016 - 2020
– Lupeni Hot. CJH nr. 75/2016, nr.93/2016 actualizată propriu, Alte surse
550.000 (din
care rămas de
executat
550.000)

E32 Refacerea sistemelor de distribuţie Deva, CJ Hunedoara, Operatori Necesită POIM Axa 3, Buget 2016 - 2020
Hunedoara, Brad şi Geoagiu în vederea privaţi evaluare propriu, PPP, Alte surse
eliminării pierderilor de apă
E33 Reabilitarea complexelor de înmagazinare – CJ Hunedoara, Operatori Necesită POIM Axa 3, Buget 2016 - 2018
pompare (construcţii şi echipamente) privaţi evaluare propriu, PPP, Alte surse

E34 Asigurarea zonelor de protecţie sanitară şi a CJ Hunedoara, Operatori Necesită POIM Axa 3, Buget 2017
debitelor necesare pentru fronturile de privaţi evaluare propriu, Alte surse
captare existente
E35 Studiu privind identificarea unor surse CJ Hunedoara, APM, 20.000 Buget propriu, PPP, 2016 - 2017
suplimentare de asigurare a necesarului de Operatori Privaţi Alte surse
apă
E36 Creşterea eficienţei staţiilor de epurare prin CJ Hunedoara, Operatori 1.000.000 per POIM Axa 3, Buget 2016 - 2018
modernizarea/ reabilitarea acestora privaţi staţie propriu, PPP, Alte surse

E37 Reabilitarea sistemelor de canalizare în CJ Hunedoara, Operatori Necesită POIM Axa 3, Buget 2016 - 2018
vederea remedierii avariilor, eliminării privaţi evaluare propriu, Alte surse
colmatărilor şi reducerii volumului de exfiltraţii
E38* Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de CJ Hunedoara, Operatori Valuarea POIM Axa 3, Buget 2016
apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara, Hot privaţi, APM actualizată propriu, Alte surse
CJH nr. 31/2012, 57/2012, Hot. CJH nr. 250.000 (din
care rămas de
231/2013
executat
105.000)

E39 Proiect – pilot pentru testarea de soluții CJ Hunedoara, APM, Necesită POIM Axa 3, Buget 2016 - 2018
alternative/ ecologice pentru asigurarea Operatori privaţi evaluare propriu, Programul
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

necesarului de apă şi canal în zonele rurale Transnaţional Dunărea,


izolate sau cu populație restrânsă PPP, Alte surse

E40 Promovarea soluțiilor ecologice pentru irigații CJ Hunedoara, Operatori Necesită Fonduri Europene, 2016 - 2018
(reciclarea apelor meteorice) privaţi evaluare Buget propriu,
Programul
Transnaţional Dunărea,
PPP, Alte surse
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

II.2.2. Portofoliul de proiecte al UAT NOTĂ: proiectele au fost centralizate pe baza


strategiilor unităților administrativ – teritoriale din
componente ale judeţului Hunedoara județul Hunedoara pentru perioada 2014 – 2020
ce contribuie la îndeplinirea și organizate în funcție de măsura în care
răspund fiecărui obiectiv strategic pentru
obiectivelor de dezvoltare ale dezvoltarea județului
judeţului

OS1. Hunedoara recunoscută: Hunedoara, județ cunoscut pe plan național și european


pentru identitatea puternică bazată pe mixul unic de resurse etnografice, istorice și naturale
– proiecte ale UAT din mediul urban
Localitate Denumire proiect Valoare Valoare Domeniu
RON EURO
Aninoasa Reabilitarea sitului abandonat Centru II 2.500.000 Cultură şi patrimoniu
Brad Reabilitarea centrului istoric al municipiului Brad Cultură şi patrimoniu
(biblioteca Gh. Pîrvu, cinematograf Zarandului,
refacerea infrastructurii rutiere)
Brad Preluarea în administrare a Muzeului Aurului şi Turism și agrement
galeriilor de mină Treptele Romane şi 3 Crai, în
vederea amenajării şi introducerii în circuitul turistic
Brad Promovarea potenţialului turistic local şi Turism și agrement
introducerea municipiului în circuitele turistice de
interes naţional şi internaţional - Drumul Aurului -
parteneriat AB-HD
Călan Reabilitarea lăcaşelor de cult; Cultură şi patrimoniu
Călan Lansarea şi exploatarea în folosul comunităţilor Turism și agrement
rurale a programelor turistice promovate de
agenţiile de profil din judeţ;
Călan Modenizarea şi întreţinerea spaţiilor verzi; Turism și agrement
Deva Cresterea eficientei energetice si modernizarea Cultură şi patrimoniu
Casei de Cultura Dragan Muntean din cadrul
Centrului Multicultural Castrum Deva
Deva Studiu de fezabilitate: Sistem integrat de asigurare Cultură şi patrimoniu
a condiţiilor optime pentru desfăşurarea
activităţilor culturale şi păstrarea specificului local
în zona administrativă Deva

Deva Sistem integrat de asigurare a condiţiilor optime Cultură şi patrimoniu


pentru desfăşurarea activităţilor culturale şi
păstrarea
specificului local în zona administrativă Deva
Deva Studiu de fezabilitate: Regenerarea mediului Cultură şi patrimoniu
cultural şi a valorilor zonei administrative Deva prin
reabilitarea, modernizarea şi dotarea aferentă a
aşezămintelor culturale

Deva Regenerarea mediului cultural şi a valorilor zonei Cultură şi patrimoniu


administrative Deva prin reabilitarea, modernizarea
şi dotarea aferentă aşezămintelor culturale
Deva Studiu de fezabilitate: Crearea şi dezvoltarea bazei Cultură şi patrimoniu
materiale necesare pentru consolidarea vieţii
culturale a locuitorilor mun. Deva prin organizarea
periodică de spectacole, concerte, piese de teatru,
expoziţii, happeninguri
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Deva Crearea şi dezvoltarea bazei materiale necesare Cultură şi patrimoniu


pentru consolidarea vieţii culturale a locuitorilor
mun. Deva prin organizarea periodică de
spectacole, concerte, piese de teatru, expoziţii,
happeninguri
Deva Studiu de fezabilitate: Creşterea atractivităţii Cultură şi patrimoniu
municipiului Deva prin organizarea de târguri de
manufactură de artă, promovarea turismului
cultural, revigorarea identităţii istorice a diverselor
clădiri/străzi din zona istorică a oraşului,
organizarea de zile/serbări în zona istorică a
oraşului
Deva Creşterea atractivităţii municipiului Deva prin Cultură şi patrimoniu
organizarea de târguri de manufactură de artă,
promovarea turismului cultural, revigorarea
identităţii istorice a diverselor clădiri/străzi din zona
istorică a oraşului, organizarea de zile/serbări în
zona istorică a oraşului
Deva Studiu de fezabilitate: Păstrarea tradiţiilor, Cultură şi patrimoniu
obiceiurilor şi scoaterea în evidenţă a
multiculturalităţii zonei Deva prin organizarea unui
festival culinar şi al tradiţiilor minorităţilor din Deva
Deva Păstrarea tradiţiilor, obiceiurilor şi scoaterea în Cultură şi patrimoniu
evidenţă a multiculturalităţii zonei Deva prin
organizarea unui festival culinar şi al tradiţiilor
minorităţilor din Deva
Deva Regenerarea urbana spatiului public Piata Unirii si Cultură și patrimoniu
Bulevardul 1 Decembrie 1918, de la intersectia cu
Strada Avram Iancu pana la intersectia cu
Bulevardul 22 Decembrie”
Deva Reabilitare loc de joacă în Progresul, Str. Griviţei, Cultură și patrimoniu
din Municipiul Deva
Deva Reabilitare loc de joacă pe str. Împăratul Traian Cultură și patrimoniu
Deva Reabilitare loc de joacă pe Aleea Neptun din Cultură și patrimoniu
Municipiul Deva
Deva Reabilitare loc de joacă pe Aleea Neptun (vânătorul Cultură și patrimoniu
şi pescarul)
Deva Reabilitare loc de joacă pe Aleea Muncii (ITM) Cultură și patrimoniu
Deva Reabilitare loc de joacă pe Aleea Păcii (lângă Cultură și patrimoniu
Şcoala Andei Şaguna)
Deva Reabilitare loc de joacă pe Calea Zarandului, Cultură și patrimoniu
intersecşie cu str. Mărăşeşti din Mun. Deva
Deva Reabilitare loc de joacă pe str. Saturn din Mun. Cultură și patrimoniu
Deva
Deva Reabilitare loc de joacă pe str. Minerului (Uzo Cultură și patrimoniu
Balcan) din Mun. Deva
Deva Reabilitare loc de joacă pe str. Mihai Eminescu Cultură și patrimoniu
(Maxxa) din Mun. Deva
Deva Reabilitare loc de joacă pe Alea Patriei din Mun. Cultură și patrimoniu
Deva
Deva Reabilitare loc de joacă pe str.Archia Bl. 9 din Mun. Cultură și patrimoniu
Deva
Deva Reabilitare loc de joacă pe str. Scărişoara din Mun. Cultură și patrimoniu
Deva
Deva Reabilitare loc de joacă pe Aleea Constructorilor Cultură și patrimoniu
din Mun. Deva
Deva Reabilitare spatiu urban in zona centrala a Cultură și patrimoniu
municipiului Deva - Str. A. Iancu si trotuar adiacent
Parcului municipal Cetate, COD SMIS 35117, HCL
nr. 31/2011 si HCL nr. 365/2011
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Deva Reabilitarea şi refuncţionalizarea spaţiului public Cultură și patrimoniu


din zona Parcului IC Brătianu
Deva Amenajare loc de joacă în carier Viile Noi - Str. Servicii și dotări publice
Mercur
Deva Amenajare loc de joacă în staul Sântuhalm Servicii și dotări publice
Deva Amenajarea şi dotarea de parcuri şi centre de Cultură și patrimoniu
joacă şi recreere pentru copiii din localităţile
aparţinătoare
Deva Studiu de fezabilitate: Centru de informare Turism și agrement
urbanistică.
Deva Înfiinţarea centrului de informare urbanistică, Turism și agrement
conform rezultatelor studiului de fezabilitate..
Deva Portal informatic de promovare turistica și Turism și agrement
informare meteo
Deva Întocmirea unui studiu de navigabilitate a Râului Turism și agrement
Mureş în zona de proximitate a municipiului, cu
luarea în considerare a amplasamentului zonei de
agrement şi a eventualului pod peste Râul Mureş
Deva Master plan privind potenţialul turistic al localităţilor Turism și agrement
aparţinătoare
Deva Promovare agroturism în satele aparţinătoare Turism și agrement
Deva Elaborarea studiului Strategii pentru cultură în zona Turism și agrement
administrativă Deva
Deva Elaborarea studiului Strategii pentru turism şi Turism și agrement
agrement în zona administrativă Deva
Deva Studiu de fezabilitate: Modalităţi de promovare a Turism și agrement
potenţialului turistic al municipiului Deva
Deva Implementarea modalităţilor de promovare a Turism și agrement
potenţialului turistic al muncipiului Deva, rezultate
în urma studiului elaborat pe această temă
Deva Promovare multimedia a site-urilor de intereMuzeul Turism și agrement
Olimpic – gimnastica.s turistic
Deva Promovare multimedia a site-urilor de interes Turism și agrement
turistic
Deva Editarea unei broşuri, tip pliant, de popularizare a Turism și agrement
facilităţilor turistice de care dispune municipiul
Deva şi a celor aflate în proximitatea municipiului
Deva Promovarea si reabilitarea obiectivelor turistice Turism și agrement
judetene. (Marcare si elaborare trasee turistice)
Deva Studiu de fezabilitate: Realizarea unor drumuri Turism și agrement
culturale ( Drumul bisericilor din Deva şi
proximitate,
Drumul castelelor si cetatilor din Deva şi
proximitate).
Deva Realizarea unor drumuri culturale ( Drumul Turism și agrement
bisericilor din Deva şi proximitate,
Drumul castelelor si cetatilor din Deva şi
proximitate).
Deva Regenerarea urbana a spatiului public Piata Cetatii Turism și agrement
(Piata Stadionului) si integrarea cu ansamblul
arhitectural monument istoric Cetatea Devei.
Deva Studiu de fezabilitate: Reabilitarea şi modernizarea Turism și agrement
infrastructurii şi a spaţiilor publice din centrul
istoric al oraşului pentru protejarea patrimoniului
cultural istoric de valoare naţională şi universală, în
vederea creşterii calităţii urbane şi a atractivităţii
municipiului Deva.
Deva Studiu de fezabilitate: Centru balnear - Cetatea Turism și agrement
Devei
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Deva Realizarea Centrului balnear - Cetatea Devei Turism și agrement


Deva Studiu pentru apa termala in P-ta Stadionului Turism și agrement
Deva Studiu de fezabilitate: Dezvoltarea facilităţilor Turism și agrement
Parcului Cetate prin completarea facilităţilor
existente
cu elemente de evidenţiere a simbolisticii veveriţei.
Deva Dezvoltarea facilităţilor Parcului Cetate prin Turism și agrement
completarea facilităţilor existente cu elemente de
evidenţiere a simbolisticii veveriţei.
Geoagiu Reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură şi patrimoniu
Cultură „Ion Budai Deleanu” din orașul Geoagiu
Geoagiu Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale Cultură şi patrimoniu
din localitățile aparținătoare orașului Geoagiu
Geoagiu Construire clădire cu destinație Muzeu de Cultură şi patrimoniu
Arheologie
Geoagiu Reabilitarea Muzeului Aurel Vlaicu Cultură şi patrimoniu
Geoagiu Conservarea și restaurarea Drumului Roman (sec. Cultură şi patrimoniu
III) Geoagiu Băi
Geoagiu Conservarea și restaurarea complexului termal Cultură şi patrimoniu
roman din Geoagiu Băi
Geoagiu Conservarea Castrului Roman Cigmău Cultură şi patrimoniu
Geoagiu Conservarea și restaurarea Bisericii Sf. Arhangheli Cultură şi patrimoniu
Mihail și Gavril din secolul XVI, localitatea Bozeș
Geoagiu Conservarea și restaurarea Bisericii Sf. Nicolae din Cultură şi patrimoniu
secolul XVI, orașul Geoagiu
Geoagiu Conservarea și restaurarea Capelei Romanice din Cultură şi patrimoniu
secolul III, orașul Geoagiu
Geoagiu Conservarea și restaurarea Bisericii Reformate din Cultură şi patrimoniu
secolul XV, orașul Geoagiu
Geoagiu Amenajarea zonelor de agrement, spații verzi și Cultură și patrimoniu
locuri de joacă
Geoagiu Amenajare parc de distracții pentru copii și tineret Cultură și patrimoniu
Geoagiu Cartografierea, amenajarea și marcarea traseelor Turism și agrement
turistice
Geoagiu Amenajarea unor zone de grătare Turism și agrement
Geoagiu Centru de biciclete – amenjare piste, trasee, centru Turism și agrement
de închiriere și achiziționare biciclete
Geoagiu Campanii de promovare turistică și participarea la Turism și agrement
târguri de turism naționale și internaționale
Geoagiu Dezvoltarea și consolidarea turismului prin Turism și agrement
promovarea potențialului local, elaborarea și
multiplicarea materialelor de promovare
Geoagiu Elaborarea unei strategii de dezvoltarea a Turism și agrement
turismului balnear
Haţeg Modernizarea și dotarea Casei de Cultură și a Cultură şi patrimoniu
Ansamblului „Bucura”
Haţeg Centru de agrement bowling – popicărie Cultură și patrimoniu
Hunedoara Realizarea unei baze de date, actualizate periodic, Asistenţă socială
cu evidența unităților culturale, sportive și de
petrecere a timpului liber
Hunedoara Inventarierea clădirilor istorice/de patrimoniu cu Cultură şi patrimoniu
scopul restaurării acestora
Hunedoara Modernizarea și reabilitarea ansamblurilor și Cultură şi patrimoniu
clădirilor arhitecturale de patrimoniu
Hunedoara Reabilitarea centrului vechi Cultură şi patrimoniu
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Hunedoara Studiu pentru analiza nivelului de prioritate al Cultură şi patrimoniu


proiectelor de reabilitare și modernizare a unităților
culturale, sportive și de petrecere a timpului liber
Hunedoara Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aferentă a Cultură şi patrimoniu
muzeelor şi altor aşezăminte culturale, în vederea
promovării patrimoniului cultural
Hunedoara Înființarea unui Centru de informare culturală Cultură şi patrimoniu
Hunedoara Reabilitarea Casei de Cultură Cultură şi patrimoniu
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea Bibliotecii Municipale Cultură şi patrimoniu
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea sălii de spectacole Cultură şi patrimoniu
Hunedoara Reabilitarea căminelor culturale din satele Cultură şi patrimoniu
aparținătoare
Hunedoara Organizarea de evenimente culturale sezoniere Cultură şi patrimoniu
Hunedoara Program de stimulare a creativității culturale în Cultură şi patrimoniu
rândul tinerilor
Hunedoara Plan de măsuri pentru facilitarea accesului la Cultură şi patrimoniu
cultură pentru toate categoriile sociale
Hunedoara Atragerea și organizarea de manifestări culturale Cultură şi patrimoniu
naționale și internaționale
Hunedoara Modernizarea și extinderea ștrandului municipal Cultură și patrimoniu
Hunedoara Realizare patinoar mobil Cultură și patrimoniu
Hunedoara Amenajarea unui centru hipic Cultură și patrimoniu
Hunedoara Realizare skate-parc Cultură și patrimoniu
Hunedoara Modernizarea Grădinii Zoologice Cultură și patrimoniu
Hunedoara Extinderea și modernizarea spațiilor pentru locurile Cultură și patrimoniu
de joacă existente
Hunedoara Execuție Parc de distracție – zona Stadion Michael Cultură și patrimoniu
Klein
Hunedoara Identificarea de noi locații propice și amenajare Cultură și patrimoniu
locuri de joacă pentru copii
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă - Cultură și patrimoniu
str. Pinilor, bl.40
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă- Cultură și patrimoniu
str.Pinilor,bl.38
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
str. Trandafirilor, bl.17
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
str. Viorele, bl.G9
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
str. Arenei
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
str. Independenţei
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
str. Zambilelor, bl.47
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – b- Cultură și patrimoniu
dul Traian, bl.49A
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
str. Eroilor
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
str. Jiului
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
str. Câmpului, bl.B1
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
str. Câmpului, bl.B2
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă- Cultură și patrimoniu


bd.Dacia,bl.C22
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
str. Căprioarei
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă- Cultură și patrimoniu
bd.Dacia,bl.K4
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
str. Runcului-capăt
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
str. Runcului, bl.K6
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă-Bd. Cultură și patrimoniu
Dacia,bl.V3
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
str. Munteniei, bl.C1
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă din Cultură și patrimoniu
Parcul Linişor – str. Transilvaniei
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
str. Poştei
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă din Cultură și patrimoniu
Parcul Tineretului
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă din Cultură și patrimoniu
Parc Place
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă din Cultură și patrimoniu
Parcul Central
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă din Cultură și patrimoniu
Parcul Corvin
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
str.Gh. Lazăr
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
str. Topârceanu, bl.5
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă din Cultură și patrimoniu
Parcul P-ţa Eliberării
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă din Cultură și patrimoniu
Parcul Ciocârliei
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
Bd. Libertăţii – depozit T&O
Hunedoara Reabilitarea și modernizarea spațiului de joacă – Cultură și patrimoniu
Bd. Libertăţii, bl.14B
Hunedoara Realizarea unei fântâni muzicale în centrul Cultură și patrimoniu
municipiului
Hunedoara Studiu pentru identificarea produselor Economie
meșteșugărești și artizanale cu specific local
Hunedoara Stimularea și promovarea activităților de realizare a Economie
produselor meșteșugărești și artizanale cu specific
local
Hunedoara Sprijin pentru activităţi de marketing şi promovare Economie
pe plan naţional şi internaţional a produselor
agroalimentare locale
Hunedoara Cresterea competitivitatii produselor Economie
agroalimentare autohtone pe pietele UE prin
certificarea acestora la standarde ecologice
conforme UE
Hunedoara Implementarea sistemelor adecvate de Mediu
management pentru protejarea biodiversității
pentru aria naturală Pădurea Chizid
Hunedoara Înlocuirea mobilierului urban învechit Servicii și dotări publice
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Hunedoara Elaborarea unui plan integrat de promovare a Turism și agrement


Municipiului Hunedoara ca destinație turistică
Hunedoara Promovarea obiectivelor turistice din municipiu prin Turism și agrement
utilizarea prezentărilor multimedia
Hunedoara Portal informatic de promovare turistica și Turism și agrement
informare meteo
Hunedoara Înființarea de puncte de informare turistică Turism și agrement
Hunedoara Realizarea unui album de promovare turistică cu Turism și agrement
fotografie locală și aeriană și publicarea acestuia în
mediul virtual
Hunedoara Promovarea produselor tradiţionale şi/ sau Turism și agrement
ecologice şi crearea unor branduri locale şi
regionale
Hunedoara Realizarea unui site de promovare turistică a Turism și agrement
Municipiului Hunedoara
Hunedoara Harta etnoculturală a Municipiului Hunedoara Turism și agrement
Hunedoara Editarea și promovarea unui ghid turistic al Turism și agrement
Municipiului Hunedoara
Hunedoara Realizarea unui sistem de semnalizare a traseelor Turism și agrement
turistice, panouri și plăcuțe de informare, etc.
Hunedoara Crearea şi promovarea unei agende a Turism și agrement
evenimentelor pentru fiecare sezon
Hunedoara Promovarea agroturismului în satele aparținătoare Turism și agrement
Hunedoara Amenajarea unui sistem de orientare, semnalizare Turism și agrement
și informare turistică, cu includerea principalelor
puncte turistice de interes
Hunedoara Editarea unui calendar cu evenimentele tradiționale Turism și agrement
anuale desfășurate în municipiu
Hunedoara Promovarea produselor meșteșugărești și Turism și agrement
artizanale cu specific local
Hunedoara Promovarea produselor autohtone comercializate Turism și agrement
în piețele locale
Hunedoara Realizarea de materiale de promovare a ofertei Turism și agrement
turistice a Municipiului Hunedoara
Hunedoara Program de conștientizare a cetățenilor referitor la Turism și agrement
valorile turistice și culturale ale municipiului și la
necesitatea conservării acestora
Hunedoara Includerea produselor și serviciilor de turism Turism și agrement
hunedoarene în cataloagele și pe site-urile de profil
ale agențiilor de turism naționale și internaționale
Hunedoara Realizarea de acorduri şi parteneriate cu operatorii Turism și agrement
de turism străini
Hunedoara Promovarea obiectivelor şi valorilor regionale la Turism și agrement
diverse târguri de turism
Hunedoara Realizarea și promovarea unor trasee turistice, Turism și agrement
care să includă obiectivele turistice din Municipiul
Hunedoara
Hunedoara Dezvoltarea turismului religios prin valorificarea Turism și agrement
apropierii de Mănăstirea Prislop
Hunedoara Dezvoltarea turismului cultural, prin realizarea și Turism și agrement
promovarea de trasee turistice care să includă
vizite la obiective turistice locale sau din localitățile
învecinate (Castelul Corvinilor, Cetatea Medievală
din Deva, biserici de lemn/medievale etc.)

Hunedoara Crearea și promovarea unor pachete turistice care Turism și agrement


să includă participarea la activități meșteșugărești
și de realizare a produselor artizanale etc
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Hunedoara Crearea și promovarea unor pachete turistice care Turism și agrement


să includă trasee și circuite turistice spre zonele
montane din proximitate, cetățile dacice etc.
Hunedoara Crearea și valorificarea unor circuite turistice Turism și agrement
tematice şi a produselor turistice cu specific
regional, inclusiv prin includerea satelor
aparținătoare
Hunedoara Infiintarea centrelor de promovare a mesteșugurilor Turism și agrement
tradiționale
Hunedoara Program de dezvoltare a altor tipuri de turism: de Turism și agrement
afaceri (team-building), sportiv
(ciclism,skating,activități off-road)etc.
Hunedoara Înființarea unui Centru cultural eco-etnografic Turism și agrement
Hunedoara Reabilitarea și reamenajarea Muzeului Fierului Turism și agrement
Hunedoara Organizarea de evenimente și festivaluri folclorice Turism și agrement
Hunedoara Sprijinirea modernizării târgurilor şi pieţelor Turism și agrement
comunale, ca puncte de desfacere a produselor
locale tradiționale
Hunedoara Sprijinirea manifestărilor culturale care promovează Turism și agrement
valorile autentice româneşti
Hunedoara Organizarea de târguri de produse turistice cu Turism și agrement
specific local
Hunedoara Punerea în valoarea a unor evenimente tradiționale Turism și agrement
anuale, cum ar fi: Tîrgul de flori și Crucea de flori;
Festival de artă şi documentare „Legende şi tradiţii
la Castelul Corvinilor”; Vara și Toamna Medievală -
Castelul Corvinilor; Festivalul berii; Parada
medievală
Hunedoara Stimularea realizării de obiecte tradiționale în Turism și agrement
satele aparținătoare
Hunedoara Stimularea înființării de pensiuni cu specific local în Turism și agrement
satele aparținătoare
Hunedoara Înfiinţarea unor asociaţii / clustere la nivel regional Turism și agrement
pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, a
culturii şi a artei
Hunedoara Formarea profesională a personalului care Turism și agrement
activează în domeniul turismului, în vederea
creşterii calităţii serviciilor
Hunedoara Adaptarea ofertei turistice la standardele de calitate Turism și agrement
europeană
Hunedoara Stimularea extinderii și modernizării unităților de Turism și agrement
cazare turistică
Hunedoara Stimularea înființării de mici hoteluri și pensiuni Turism și agrement
Hunedoara Studiu de oportunitate privind introducerea de noi Turism și agrement
obiective de atracţie urbană
Hunedoara Elaborarea unui studiu de fundamentare referitor la Turism și agrement
valorificarea eficientă a potențialului Castelului
Corvinilor sub aspect turistic, economic și cultural
Hunedoara Elaborarea unui studiu de identificare a elementelor Turism și agrement
de unicitate și originalitate proprii Municipiului
Hunedoara și împrejurimilor acestuia
Hunedoara Analiza ecosistemelor din zonele protejate şi Turism și agrement
identificarea posibilităţilor de dezvoltare a turismului
ecologic
Lupeni Refacerea şi modernizarea terenurilor de joacă Cultură și patrimoniu
pentru copii
Lupeni Aqua Land Lupeni Cultură și patrimoniu
Lupeni Patinoar artificial Lupeni Cultură și patrimoniu
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Lupeni Reabilitare Cinematograf Cultural Lupeni Cultură și patrimoniu


Lupeni Amenajarea şi marcarea traseelor turistice pentru 44.000 Turism și agrement
drumeţii, a traseului de mountain bike şi a traseului 10.000
de motocros şi asigurarea dotărilor necesare,
dezvoltarea de pachete şi circuite tematice
Lupeni Centru de informare turistică Turism și agrement
Orăştie Reabilitarea Casei de Cultura Cultură şi patrimoniu
Orăştie Reabilitarea clădirilor monument din strada Nicolae Cultură şi patrimoniu
Balcescu nr.16 si 18 (Policlinica Veche, Spitalul
Vechi)
Orăştie Reabilitarea clădirii din Piața Victoriei, nr.8 (Școala Cultură şi patrimoniu
de la Sfat)
Orăştie Reabilitarea zonei Unitatii Militare - Dealu Mic Cultură şi patrimoniu
pentru dezvoltarea de afaceri și/sau servicii sociale
și/sau de agreement
Orăştie Extindere capelei Cultură şi patrimoniu
Orăştie Etapa a 2-a pentru reabilitarea si modernizarea Cultură şi patrimoniu
zonei centrale, respectiv - modernizarea Pieței
Victoriei: canalizare, iluminat stradal, modernizare
paviment, reabilitare fațade clădiri, semnalizare și
punere în valoare monumente, zone verzi, fântâni,
parcări
Orăştie Punerea în valoare a zidului cetății medievale. Cultură şi patrimoniu
Orăştie Amenajarea şi punerea în valoare centrului istoric, Cultură şi patrimoniu
a sinagogii, a zidului Cetăţii și
reabilitarea/valorificarea ansamblului cetății
medievale și a bisericilor reformate din incinta
Cetăţii
Orăştie Realizarea MOCANITEI – obiectiv comun cu alte Cultură şi patrimoniu
unitati administrative, corelat cu centura de ocolire
in zona de est a municiopiului
Orăştie Amenajarea zonei din jurul Catedralei Ortodoxe Cultură şi patrimoniu
Orăştie Înfiinţarea unui teatru de păpuşi Cultură şi patrimoniu
Orăştie Organizarea de competiţii sportive Cultură şi patrimoniu
Orăştie Realizarea unei „Case a ştiinţelor şi artelor” în care Cultură şi patrimoniu
să se folosească materiale ecologice şi energie
„verde” și în care să fie organizate muzee
interactive, expoziţii, săli de spectacole
Orăştie Continuare schimburilor de experienţă între Cultură şi patrimoniu
administraţiile publice locale din Orăştie şi oraşele
înfrăţite privind serviciile, modul de gestionare a
patrimoniului şi modalităţi de accesare a fondurilor
structural și de investiții
Orăştie Realizarea de schimburi culturale şi economice cu Cultură şi patrimoniu
alte oraşe
Orăştie Actualizarea planurilor anuale de protecţie şi Cultură şi patrimoniu
gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista
patrimoniului național și mondial
Orăştie Amplasarea unor lucrări de artă monumentală în Cultură şi patrimoniu
oraş
Orăştie Identificarea şi amenajarea de noi zone verzi Cultură și patrimoniu
Orăştie Amenajarea unor terenuri de joacă şi divertisment Cultură și patrimoniu
Orăştie Inventarierea și revigorarea tradiţiilor Economie
meşteşugăreşti locale (targuri, campanii)
Orăştie Amenajarea Parcului Tineretului Mediu
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Orăştie Realizarea unui muzeu în aer liber pentru Turism și agrement


promovarea tradiţiilor, obiceiurilor, meşteşugurilor
şi artei
Orăştie Realizarea unui muzeu al Cărţii/Bibliei şi al Turism și agrement
personalităţilor orăştiene
Orăştie Marcarea traseelor turistice din centrul municipiului Turism și agrement
Orăştie până la principalele obiective turistice și
marcarea traseelor montane
Orăştie Realizarea unor pensiuni turistice/ construcția de Turism și agrement
noi spatii de cazare
Orăştie Oferirea de pachete/servicii turistice integrate care Turism și agrement
să includă turism balnear şi montan, situri istorice,
muzeu de folclor, prezentarea tradiţiilor populare
acasă la cei care încă le păstrază etc.
Orăştie Actualizarea și promovarea bazei de date cu Turism și agrement
informatii turistice, cu posibilitati de accesare de pe
site-ul oficial al autoritatii publice locale
Orăştie Realizarea unor hărţi/pliante/brosuri/ghiduri cu Turism și agrement
obiectivele turistice locale şi din împrejurimi
Orăştie Stimularea / sprijinirea unui centru de creare și Turism și agrement
valorificare de suvenir-uri locale
Orăştie Crearea şi promovarea brandului local Turism și agrement
Orăştie Promovarea Festivalului „Căluşerul Transilvănean” Turism și agrement
şi a sărbătorilor locale tradiţionale
Orăştie Organizarea de serbări dedicate comunităţii saşesti Turism și agrement
și realizarea unor programe prin care să se
valorifice experienţa multiculturală, multietnică şi
ecumenică a locuitorilor municipiului Orăştie
Orăştie Realizarea unui centrul de informare şi promovare Turism și agrement
a ofertelor turistice locale
Orăştie Susţinerea financiară a formaţiilor artistice şi Turism și agrement
sportive pentru a participa la manifestările de profil
Orăştie Realizarea unui târg anual de turism pentru a Turism și agrement
încuraja promovarea serviciilor turistice, a
produselor culinare, a produse ecologice și a altor
produselor specifice zonei
Orăştie Realizarea de parteneriate public-private pentru Turism și agrement
promovarea turistică a municipiului Orastie
Orăştie Susţinerea iniţiativelor de formare a specialiştilor în Turism și agrement
domeniul turismului și stimularea participării lor la
schimburi de experienţă
Orăştie Implementarea unui sistem de dezvoltare şi Turism și agrement
promovare turistică a zonei Orăştie (turism cultural,
deagrement, pe bicicletă, de vânătoare, de
observare a faunei şi florei, arheologic/istoric,
religios, ecoturism etc.)
Petrila Amenajarea unui complex muzeistic, cultural şi Cultură şi patrimoniu
educational în incinta Minei Petrila după încetarea
activităţii de exploatare
Petrila Introducerea în circuitul touristic a casei memoriale Turism și agrement
I.D. Sârbu
Petrila Realizarea unui centru de informare turistică Turism și agrement
Petrila Montarea unor indicatoare rutiere cu obiectivele Turism și agrement
turistice din oraşul Petrila
Petrila Construirea unei porti de intrare in oras pe DN7A, Turism și agrement
dinspre judetul Valcea
Petrila Amplasarea unor monumente tematice Turism și agrement
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Petrila Promovarea imaginii oraşului prin mass- media Turism și agrement


locală şi naţională şi WEB
Petrila Elaborarea unei strategii de promovare a localităţii Turism și agrement
(pliante,broşuri, catalog presa,TV)
Petrila Îmbunătăţirea serviciilor turistice Turism și agrement
Petrila Calificarea personalului din turism Turism și agrement
Petrila Monitorizarea şi promovarea turismului Turism și agrement
Petrila Cooperarea în dezvoltarea turismului şi Turism și agrement
agroturismului
Petrila Dezvoltarea turismului montan Turism și agrement
Petrila Dezvoltarea turismului rural Turism și agrement
Petroşani Reabilitare Muzeul Mineritului 5.200.000 Cultură şi patrimoniu
Petroşani Reabilitare biserici, lăcaşuri de cult 2.000.000 Cultură şi patrimoniu
Petroşani Conservarea unor elemente legate de trecutul şi 300.000 Cultură şi patrimoniu
tradiţia zonei
Petroşani Organizarea de activităţi de animaţie culturală şi de 175.000 Cultură şi patrimoniu
comunicare a colecţiilor de carte
Petroşani Reabilitarea şi modernizarea cinematografului 4.750.000 Cultură și patrimoniu
Victoria din mun. Petroşani
Petroşani Amenajare parcuri şi spaţii verzi 800.000 Cultură și patrimoniu
Petroşani Amenajare locuri de joacă pentru copii 670.000 Cultură și patrimoniu
Petroşani Introducerea în circuitul touristic a obiectivului 1.400.000 Turism și agrement
Peştera Bolii - Cetatea Băniţa: Parteneriat cu
comuna Băniţa in scopul realizarii traseului turistic
Amenajarea unitară a acccesului facil al turiştilor la
aceste obiective, din ambele localităţi
Mediatizarea acestor obiective
Petroşani Realizare panouri publicitare la intrarile dinspre 135.000 Turism și agrement
Haţeg şi Defileul Jiului
Petroşani Prezentare pe pagina web a punctelor de atracţie 2.000 Turism și agrement
turistică
Petroşani Capacitarea posturilor locale TV pentru 2.000 Turism și agrement
mediatizarea potenţialului turistic, realizarea de
reportaje
Petroşani Adoptarea şi implementarea unei strategii comune Turism și agrement
cu administraţiile locale vecine din Valea Jiului,
pentru turismul all-seasons
Petroşani Parteneriat pt organizare Maraton internaţional 70.000 Turism și agrement
Petroşani Promovarea sporturilor extreme şi a turismului de 70.000 Turism și agrement
aventură
Petroşani Amenajare de trasee de mountain-bike 135.000 Turism și agrement
Petroşani Dezvoltarea activităţii echipei SALVAMONT 135.000 Turism și agrement
Petroşani Crearea unor produse turistice adaptate la oferta 2.400.000 Turism și agrement
municipiului Petroşani (peisagistic şi antropic): sat
tradiţional momârlănesc zona Sălătruc şi
Slatinioara
Petroşani Amenajare traseu turistic ,,Drumul momârlanilor‘‘ 900.000 Turism și agrement
(reţete culinare tradiţionale, artizanat, izvoare cu
apă microbiologic pură)
Petroşani „Şanse egale între om şi natură” în zona turistică 135.000 Turism și agrement
Rusu – Parângul Mic
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Petroşani Includerea zonei montane a Văii Jiului în Reţeaua 100.000 Turism și agrement
Europeană a plimbării pedestre - proiect integrat:
Afilierea la „Asociaţia Carpatină Ardeleană a
Turiştilor-SKV”
Crearea secţiunii regionale „Valea Jiului”
Certificare trasee
Petroşani Propunere /amenajare itinerarii turistice noi în zone 2.000.000 Turism și agrement
cu potenţial neexploatat (către cetăţile din munţii
Orăştiei)
Petroşani Introducere în circuitul turistic a satelor 1.400.000 Turism și agrement
componente: Dâlja Mare, Dâlja Mică, Peştera şi
Slătinioara
Petroşani Promovarea imaginii oraşului prin mass – media 270.000 Turism și agrement
locală şi naţională
Petroşani Elaborarea unei strategii pentru promovarea 670.000 Turism și agrement
imaginii localităţii (pliante, broşuri, presa, TV)
Petroşani Realizare catalog de promovare a localităţii 70.000 Turism și agrement
Petroşani Editare pliante, CD-uri, broşuri pentru promovarea 175.000 Turism și agrement
evenimentelor organizate şi a imaginii municipiului
Petroşani Organizare târguri locale 175.000 Turism și agrement
Petroşani Organizare activităţi cultural-artistice şi de păstrare 2.100 Turism și agrement
a tradiţiilor locale
Simeria Dezvoltarea unui brand al oraşului Simeria Capacitate administrativă
Simeria Cultura în oraşul Simeria Cultură şi patrimoniu
Simeria Conservarea şi punerea în valoare a aşezării Cultură şi patrimoniu
hallstatiene
Simeria Punerea în valoare a carierei romane Cultură şi patrimoniu
Simeria Parc Arheologic Petriş – Măgura Uroiului Cultură şi patrimoniu
Simeria Mini Ludoteca Cultură şi patrimoniu
Simeria Modernizarea şi reabilitare Biblioteca Orăşenească Cultură şi patrimoniu
Simeria Modernizare Centru Cultural Simeria Cultură şi patrimoniu
Simeria Adaptarea infrastructurii sportive la standardele Cultură şi patrimoniu
internaţionale, pentru fiecare ramură sportivă
Simeria Pachet de programe de pregătire adaptate pe Cultură şi patrimoniu
vârste şi performanţe
Simeria Cursuri de calificare profesională pentru antrenorii , Cultură şi patrimoniu
instructorii sportivi şi pentru coordonatorii secţiilor
sportive
Simeria Pregătire centralizată pentru sportivii legitimaţi Cultură şi patrimoniu
Simeria Achiziţionare mijloc de transport pentru sportivi şi Cultură şi patrimoniu
antrenori
Simeria Complex sportiv Biscaria Cultură şi patrimoniu
Simeria Modernizare centru civic Cultură și patrimoniu
Simeria Valorificarea şi promovarea potenţialului turistic al Turism și agrement
Parcului Dendrologic
Simeria Amenajare zonă pentru vânzare a elementelor Turism și agrement
specifice Simeriei
Simeria Încheierea unor parteneriate de colaborare între: Turism și agrement
ŞCOALĂ – POLIŢIE – BISERICĂ- BIBLIOTECĂ –
CENTRU CULTURALMEDICI – CLUB SPORTIV –
ONG-uri
Simeria Organizarea de evenimente periodice Turism și agrement
Simeria Organizarea de Competiţii locale Turism și agrement
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Simeria Zonă agrement Simeria - Biscaria Turism și agrement


Simeria Conceperea unor pachete turistice integrate care Turism și agrement
sa includă cazare, masă,
vizitarea mai multor obiective culturale și de
agrement
Uricani Plan integrat pentru dezvoltarea unei oferte Cultură şi patrimoniu
culturale cu un grad ridicat de adresabilitatea
Uricani Valorificarea potenţialului oferit de Casa de cultură Cultură şi patrimoniu
prin organizarea de cercuri şi ateliere pentru copii
şi tineri
Uricani Reabilitarea şi modernizarea cinematografului şi Cultură şi patrimoniu
dotarea acestuia cu aparatură de proiecţie
Uricani Impunerea unei imagini unitare, din punct de Cultură și patrimoniu
vedere arhitectural, a construcţiilor noi cu destinaţia
de locuinţe precum şi impunerea unor norme
minimale pentru reabilitarea celor vechi

Uricani Elaborarea unei oferte turistice unitare, care să Turism și agrement


cuprindă toate formele de turism ce pot fi practicate
în zonă, în vederea elaborării unui brand turistic
reprezentativ
Uricani Construirea unui centru de informare turistică Turism și agrement
Uricani Amenajarea Muzeului tradiţiilor comunităţii de Turism și agrement
momârlani de pe raza administrativă a oraşului în
clădirea sediului administrativ al fostei mine Câmp
si reconstruirea construcţiilor tradiţionale în
perimetrul aferent acestei localităţi

Uricani Sprijinirea agenţilor economici din turism pentru Turism și agrement


formarea continuă a personalului în vederea
creşterii calităţii serviciilor turistice oferite
Uricani Acordarea de facilităţi agenţilor economici cu Turism și agrement
activitate turistică, atât la înfiinţare cât şi pe
parcursul existenţei
Uricani Impunerea unei direcţii unitare în construirea de Turism și agrement
spaţii comerciale, publice şi unităţi turistice care să
conducă la formarea unei imagini unitare a zonei
Uricani Amenajarea de noi parcuri şi spaţii verzi ca o Turism și agrement
premisă a transformării oraşului într-un oraş turistic
Vulcan Casă de cultură construită – muzeu al tradiţiilor Cultură şi patrimoniu
locale
Vulcan Amenajare terenuri /locuri de joacă pentru copii în Cultură și patrimoniu
municipiul Vulcan
Vulcan Amplasarea de mobilier urban în municipiul Vulcan Servicii și dotări publice
Vulcan Înfiinţarea unui Centru de Informare Turistică Turism și agrement
Vulcan Promovarea imaginii municipiului prin mass – Turism și agrement
media locală si naţională
Vulcan Elaborarea unei strategii pentru promovarea Turism și agrement
imaginii localităţii (pliante, broşuri,presa, TV)
Vulcan Realizarea unui catalog de promovare a localităţii Turism și agrement
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

OS1. Hunedoara recunoscută: Hunedoara, județ cunoscut pe plan național și european


pentru identitatea puternică bazată pe mixul unic de resurse etnografice, istorice și
naturale – proiecte ale UAT din mediul rural
Localitate Denumire proiect Valoare Valoare Domeniu
RON EURO
Cultură și
Bacia Reabilitare cămin cultural în satul Petreni
patrimoniu
Construire capelă mortuară în satele Băcia, Petreni, Cultură și
Bacia
Tîmpa patrimoniu
Cultură și
Bacia Reabilitare cămin cultural Băcia
patrimoniu
Repararea Bisericii Ortodoxe în satul Totia sau Cultură și
Bacia
construirea uneia noi patrimoniu
Dezvoltarea în cadrul Clubului Magic Star a unor
activități specifice tineretului care să îmbine interesele Cultură și
Bacia
și preocupările de prezent a acestora precum și patrimoniu
conservarea datinilor și obiceiurilor strămoșești
Cultură şi
Bacia Amenajarea unui parc cu zone verzi în Băcia
patrimoniu
Amenajarea a doua locuri de joacă pentru copii din Cultură şi
Bacia
satele Petreni şi Tîmpa patrimoniu
Amenajare Centru civic și a spațiilor de interes public
ale comunei Baia de Criș, modernizarea vetrei satului Cultură și
Baia de Criș
și a zonelor centrale, inclusiv realizarea ueni fântâni 2.800.000 patrimoniu
arteziene
Cultură și
Baia de Criș Amenajare parcuri de joacă în comuna Baia de Criș
600.000 patrimoniu
Construire și amenajare sală pentru nunți, botezuri,
Cultură și
Baia de Criș pomeni și/sau alte manifestări sociale în Comuna Baia
500.000 patrimoniu
de Criș
Cultură și
Baia de Criș Evenimente cultural-artistice și sportive
120.000 patrimoniu
Reabilitare și dotare Cămine Culturale din satele
Cultură și
Baia de Criș aparținătoare comunei Baia de Criș (Lunca, Cărăstău,
400.000 patrimoniu
Rișca)
Construire și dotare cămin cultural în localitatea Baia Cultură și
Baia de Criș
de Criș 500.000 patrimoniu
Protejarea patrimoniului cultural de interes local al Cultură și
Baia de Criș
Comunei Baia de Criș - Reabilitare lăcaș de cult 600.000 patrimoniu
Amenajare și doatre Parc Izvor, teren sport, popicărie,
Cultură și
Baia de Criș vestiare, împrejmuire în Comuna Baia de Criș, Județul
150.000 patrimoniu
Hunedoara
Centru de informare și promovare turistică - Comuna Turism și
Baia de Criș
Baia de Criș 150.000 agrement
Cultură și
Balșa Lucrări de modernizare a parcurilor
patrimoniu
Cultură și
Balșa Construirea unui cămin cultural în localitatea Balsa
patromoniu
Cultură și
Balșa Reparația căminului cultural-satul Voia
patromoniu
Înființarea de centre de informare, organizare, și Turism și
Balșa
promovare a activităților turistice agrement
Turism și
Balșa Construire centru de informare turistică
agrement
Extindere și modernizare Cămin Cultural Livadia, Cultură și
Baru
comuna Baru 198.901 44.200 patrimoniu
Amenajare centru civic al comunei Baru, Cultură și
Baru
modernizarea vetrei satului și a zonelor centrale. 600.000 patrimoniu
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Amenajare parcuri de joacă în comuna Baru (satele Cultură și


Baru
Baru, Petros, Livadia,Valea Lupului) 300.000 patrimoniu
Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, a pajiștilor și Cultură și
Baru
pășunilor din comuna Baru patrimoniu
Inființare centru local de promovare și informare Turism și
Baru
turistică Baru/ refugiu turistic Vf. Tulisa 851.264 189.170 agrement
Modernizare infrastructură, peşteri și alte obiective Turism și
Baru
turistice din Comuna Baru agrement
Valorificarea potenţialului turistic din zonă - studiu și
Turism și
Baru analiză cu privire la necesitățile și potențialul turistic
agrement
comuna Baru
Cultură și
Băița Construire și amenajare capele mortuare-2
490.000 108.889 patrimoniu
Cultură și
Băița Realizarea unui Muzeu al Satului la Hartagani
610.000 135.556 patrimoniu
Susținerea proiecte culte religioase legal recunoscute Cultură și
Băița
pe teritoriul comunei Băița - 10 biserici 1.220.000 271.111 patrimoniu
Cultură și
Băița Reafacerea căminelor culturale-7 cămine
2.300.000 511.111 patrimoniu
Încurajarea valorificării tradițiilor locale (Zilele Cultură și
Băița
Comunei Băița) 340.000 75.556 patrimoniu
Susținerea ansamblului -Ritmuri Zarandene- din Cultură și
Băița
Hartagani 110.000 24.444 patrimoniu
Achiziție costume pentru ansamblul de dansuri Cultură și
Băița
populare 30.000 6.667 patrimoniu
Realizarea unei strategii care sa sustina produsele Cultură și
Băița
traditionale 8.500 1.889 patrimoniu
Cultură și
Băița Amenajre târg meșteșugăresc
195.000 43.333 patrimoniu
Cultură și
Băița Comuna Băița străveche vatră istorică și ecumenică
30.000.000 patrimoniu
Promovarea comunei Băița ca destinație cultural Cultură și
Băița
turistică 323.000 patrimoniu
Bază de date - fotografii ale atracțiilor turistice ale Cultură și
Băița
Comunei Băița 20.000 patrimoniu
Stimularea agroturismului, modalitate de valorificare
Instruire și
Băița superioară a valorilor etnoculturale locale, prin 4500/ an 1000/an
formare
organizarea unor conferinţe şi ateliere de lucru
Crearea unui produs turistic prin reabilitarea și
Turism și
Băița punerea în valoare a tuturor a tuturor obiectivelor
310.000 68.889 agrement
turistice și de importanță istorică din zonă
Crearea de puncte de informare turistică la intrarea în Turism și
Băița
comună și în fiecare sat 50.000 11.111 agrement
Turism și
Băița Participări la târguri de turism 20000/ an 4444/ an
agrement
Cultură și
Bănița Crearea unei expoziții etnografice a comunei
patrimoniu
Cultură și
Bănița Organizarea de activități culturale și festivaluri
patrimoniu
Crearea unei biblioteci și ameliorarea fondului de carte Cultură și
Bănița
al bibliotecii școlii patrimoniu
Cultură și
Bănița Îmbunătățirea Activității culturale
patrimoniu
Cultură și
Bănița Realizarea de materiale promoționale
patrimoniu
Cultură și
Bănița Reabilitarea obiectivelor turistice
patrimoniu
Inventarierea patrimoniului și politici de eficientizare a Cultură și
Bănița
administrării acestuia patrimoniu
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Turism și
Bănița Susținerea amenajării de spații de cazare
agrement
Amenajarea de trasee de nișă(cicloturism, echitație Turism și
Bănița
etc) agrement
Turism și
Bănița Încurajarea investițiilor private în domeniul turistic
agrement
Înființarea unui centru de informare și promovare Turism și
Bănița
turistică agrement
Turism și
Bănița Participarea la târgurile de turism
agrement
Turism și
Bănița Realizarea de materiale turistice promoționale
agrement
Turism și
Bănița Promovarea turismului ecologic
agrement
Turism și
Bănița Clasificarea serviciilor de turism
agrement
Cultură și
Bătrâna Dotarea căminului cultural din satul Bătrâna
10.000 patrimoniu
Reabilitarea bisericii monument istoric din satul Cultură și
Bătrâna
Bătrâna 200.000 patrimoniu
Organizarea evenimentelor cultural artistice în Cultură și
Bătrâna 10000/an
comuna Bătrâna patrimoniu
Cultură și
Bătrâna Construirea unei capele mortuare în satul Bătrâna
100.000 patrimoniu
Realizarea unor trasee turistice și forestiere în Turism și
Bătrâna
comuna Bătrâna 10.000 agrement
Modernizarea și dotarea căminelor culturale din satul Cultură și
Beriu
Sibișel 100.000 22.222 patrimoniu
Modernizarea și dotarea căminului cultural din satul Cultură și
Beriu
Căstău 280.000 62.222 patrimoniu
Modernizarea și dotarea căminului cultural din satul Cultură și
Beriu
Sereca 50.000 11.111 patrimoniu
Modernizarea și dotarea căminului cultural din satul Cultură și
Beriu
Orăștioara de Jos 50.000 11.111 patrimoniu
Modernizarea și dotarea căminului cultural din satul Cultură și
Beriu
Beriu 50.000 11.111 patrimoniu
Modernizarea și dotarea căminului cultural din satul Cultură și
Beriu
Cucuis 50.000 11.111 patrimoniu
Clădiri și
Amenajare poartă lemn moțească intrare comuna
Blăjeni echipamente
Blăjeni 23.000
publice
Amenajare centru civic și a spațiilor de interes public
Cultură și
Blăjeni ale comunei Blăjeni, modernizarea vetrei satului și a
900.000 patrimoniu
zonelor centrale
Cultură și
Blăjeni Amenajare parcuri de joacă în comuna Blăjeni
600.000 patrimoniu
Construire și amenajare sală pentru nunți, pomeni Cultură și
Blăjeni
și/sau alte manufestări sociale 500.000 patrimoniu
Restaurare monumente istorice închinate eroilor din Cultură și
Blăjeni
Răscoala de la 1784 23.000 patrimoniu
Cultură și
Blăjeni Evenimente cultural artistice și sportive 12000/an
patrimoniu
Cultură și
Blăjeni Modernizare și dotare clădire cămin cultural Blăjeni
112.000 patrimoniu
Modernizare și dotare clădire cămin cultural Criș, Cultură și
Blăjeni
comuna Blăjeni 112.000 patrimoniu
Modernizare și dotare clădire cămin cultural Reț, Cultură și
Blăjeni
comuna Blăjeni 112.000 patrimoniu
Modernizare și dotare corp comun cămin cultural și Cultură și
Blăjeni
școală Sălătruc 112.000 patrimoniu
Modernizare clădire și dotare corp comun cămin Cultură și
Blăjeni
cultural și Școală Plai 112.000 patrimoniu
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Modernizare clădire și dotare corp comun cămin Cultură și


Blăjeni
cultural și Școală Blăjeni-Vulcan 112.000 patrimoniu
Modernizare clădire și dotare corp comun cămin Cultură și
Blăjeni
cultural și Școală Grosuri-Vale 112.000 patrimoniu
Protejarea patrimoniului cultural de interes local al Cultură și
Blăjeni
comunei Blăjeni- Reabilitare lăcașe de cult 200.000 patrimoniu
Valorificarea potenţialului turistic din zonă - studiu si
Turism și
Blăjeni analiză cu privire la necesitatile si potentialul turistic
14.000 agrement
Comuna Blăjeni
Punerea în valoare a obiectivelor naturale de interes Turism și
Blăjeni
turistic din comuna Blăjeni 1.500.000 agrement
Centru de informare și promovare turistică comuna Turism și
Blăjeni
Blăjeni 150.000 agrement
Sprijinirea Parohiilor Ortodoxe în realizarea lucrărilor
Cultură și
Boșorod de restaurare și reabilitare a lăcașelor de cult
100.000 22.222 Patrimoniu
respective
Înființarea și sprijinirea unui ansamblu de cântece și Cultură și
Boșorod
dansuri populare cu specific local 10.000 2.222 Patrimoniu
Amenajarea de trasee montane turistice în zona Turism și
Boșorod
montană a comunei Boșorod 30.000 6.667 agrement
Punerea în circuitul turistic a obiectivelor istorice și Turism și
Boșorod
culturale (cetăți dacice, Peștera Cioclovina și altele) 400.000 88.889 agrement
Dezvoltarea domeniului agroturismului, turismului rural
Boșorod Economie
zonal 100.000 22.222
Amenajare centru civic, modernizarea vetrei satului și
Cultură și
Brănișca a zonelor centrale, realizarea de trotuare si alei
400.000 Patrimoniu
pietonale în localităţile comunei Brănişca
Cultură și
Brănișca Dezvoltarea activităţilor sportive
400.000 Patrimoniu
Cultură și
Brănișca Evenimente cultural artistice şi sportive 20000/an
Patrimoniu
Reabilitare Cămine Culturale din satele aparţinătoare Cultură și
Brănișca
Comunei Brănişca 1.600.000 Patrimoniu
Protejarea patrimoniului cultural de interes local al Cultură și
Brănișca
Comunei Brănişca - Reabilitare lăcaş de cult 60.000 Patrimoniu
Infrastructură
Brănișca Promovarea iniţiativelor de dezvoltare rurală
5.000 rutieră
Turism și
Brănișca Centru de informare turistica – Comuna Brănişca
150.000 agrement
Valorificarea potenţialului turistic din zonă - studiu si
Brănișca analiză cu privire la necesitatile si potentialul turistic Economie
14.000
Comuna Brănişca
Baza de date - fotografii ale atracțiilor turistice ale Cultură și
Bretea
comunei Bretea Romana din județul Hunedoara 20.000 Patrimoniu
Dotarea tuturor obiectivelor sociale, administrative,
Cultură și
Bretea culturale si religioase din fiecare sat apartinator
1.590.000 353.333 Patrimoniu
comunei (scoli, camine culturale)
Comuna Bretea Romana– straveche vatra istorica si Cultură și
Bretea
ecumenica 30.000 Patrimoniu
Realizarea unui parteneriat durabil intre Primarie,
operatorii turistici si un Centru de informare turistica Turism și
Bretea
(acestea din urma avand rol de coordonare si 3.000 agrement
implementare);
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Implementarea campaniilor de promovare si


adaptarea lor la dinamica pietei si fiecarui sezon
turistic (materiale tiparite, comunicare cu presa,
Turism și
Bretea participare la targuri, implicare in evenimentele
250.000 agrement
cultural-turistice pe plan local, comunicare cu
Ministerul Turismului si alte organisme regionale
/internationale etc.)
Realizarea de sondaje si statistici si folosirea lor Turism și
Bretea
pentru adaptarea campaniilor de promovare 20.000 agrement
Realizarea unui program de implicare a voluntarilor in Turism și
Bretea
activitatile turistice si culturale 25.000 agrement
Dezvoltarea profesionala a personalului si a initiativei Turism și
Bretea
private din turism 185.000 agrement
Dinamizarea dezvoltării turismului local, prin
stimularea implicării autorităților publice - organizarea
de întâlniri semestriale pentru informare si Turism și
Bretea
prospectareaposibilităților de intervenție cooperare în 1.600 356 agrement
domeniul dezvoltării
turismului
Stimularea agroturismului, modalitate de valorificare
Turism și
Bretea superioară a valorilor etnoculturale locale, prin
20.000 4.444 agrement
organizarea unor conferințe si ateliere de lucru
Turism și
Bretea Participări la târguri de turism
40.000 8.889 agrement
Încurajarea si sprijinirea autorităților publice locale în
atragerea finanțărilor din fonduri nerambursabile
Turism și
Bretea siimplementarea cu succes a proiectelor cu impact
16.000 3.556 agrement
asupradezvoltării turismului, prin organizarea unor
ateliere de lucru
Cultură și
Buceș Amenajarea posibilelor atracții turistice
patrimoniu
Crearea unor condiții optime pentru practicarea Turism și
Buceș
turismului în zonă agrement
Turism și
Buceș Promovarea activităților de tip turistic în zonă
agrement
Turism și
Buceș Centru de informare și promovare comuna Buceș
agrement
Amenajare locuri de joacă pentru copii în satul Cultură și
Bucureșci
Curechiu, Rovina și Șesuri patrimoniu
Reabilitarea modernizarea și dotarea cu mobilier a Cultură și
Bucureșci
căminului cultural din satul Curechiu patrimoniu
Reabilitarea modernizarea și dotarea cu mobilier a Cultură și
Bucureșci
căminului cultural din satul Rovina patrimoniu
Dotarea căminelor culturale din comuna Bucureșci cu
Cultură și
Bucureșci aparatură muzicală și de sonorizare, masă de tenis și
patrimoniu
de biliard
Cultură și
Bucureșci Înființarea unui muzeu al tradițiilor
patrimoniu
Înființarea de centre de informare, organizare, și Turism și
Bucureșci
promovare a activităților turistice agrement
Bulzeștii de Cultură și
Creare spații de joacă pentru copii
Sus agrement
Bulzeștii de Cultură și
Reabilitare tabără școlară
Sus 3.500.000 777.778 agrement
Bulzeștii de Cultură și
Amenajare zone verzi
Sus 300.000 66.667 agrement
Bulzeștii de Cultură și
Reabilitare cămin cultural din comuna Bulzeștii de Sus
Sus 250.000 55.556 agrement
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Bulzeștii de Cultură și
Reabilitare casă parohială
Sus 500.000 111.111 agrement
Bulzeștii de Turism și
Deschidere muzeu al satului
Sus 1.500.000 333.333 agrement
Reparație capitală cu modificare structură la căminul Cultură și
Cerbăl
cultural satul Poienița Tomii patrimoniu
Crearea unor condiții optime pentru desfășurarea Cultură și
Cerbăl
activităților cultural artistice și educative patrimoniu
Cultură și
Cerbăl Înființarea unor puncte muzeistice în satele comunei
patrimoniu
Cultură și
Cerbăl Reabilitarea lăcașelor de cult din comună
patrimoniu
Crearea condițiilor pentru creșterea atractivității Turism și
Cerbăl
turistice a comunei agrement
Reparata si intretinerea Caminelor Culturale din Cultură și
Certeju de Sus
comuna Certeju de Sus 400.000 Patrimoniu
Cultură și
Certeju de Sus Sustinerea activitatilor cultural traditionale
Patrimoniu
Cultură și
Certeju de Sus Infintarea unui muzeu al satului
34.000 Patrimoniu
Promovarea traditiilor a obiceiurilor, si a legendelor Cultură și
Certeju de Sus
locului Patrimoniu
Identificarea si punerea in valoare a traseelor Turism și
Certeju de Sus
turistice agrement
Alocare fonduri pentru sprijinirea finalizarii unor lucrari
Cultură și
Cîrjiți de reparatii de reparatii curente la Biserica Ortodoxa
8.876 patrimoniu
popesti - 2014
Alocarea de fonduri pentru construirea Bisericii Cultură și
Cîrjiți
Ortodoxe Cherghes - 2014 10.000 patrimoniu
Alocarea de fonduri pentru sprijinirea realizarii unor
Cultură și
Cîrjiți lucrari de reparatii curente la Biserica Ortodoxa
60.000 patromoniu
popesti - 2015
Realizarea imprejmuirii la toate caminele culturale de Cultură și
Cîrjiți
pe raza comunei - 2016 50.000 patromoniu
Restaurarea Monument istoric Biserica Cuvioasa Cultură și
Cîrjiți
Paraschiva din satul Cherghes - 2016 80.000 patromoniu
Alocarea de fonduri pentru sprijinirea realizarii unor
Cultură și
Cîrjiți lucrari de reparatii curente la Biserica Ortodoxa Cozia
20.000 patromoniu
- 2017
Alocarea de fonduri pentru sprijinirea reabilitarii
Cultură și
Cîrjiți imprejmuirii la toate bisericile ortodoxe din satele
50.000 patromoniu
comenei -2018
Amenajarea unor spatii de joaca si agrement pentru Cultură și
Cîrjiți
copii la scolile primare care au activitate - 2019 30.000 patromoniu
Alocarea de fonduri pentru sprijinirea realizarii unor
Cultură și
Cîrjiți lucrari de reparatii curente la cultele religioase altele
50.000 patromoniu
decat cele ortodoxe de pe raza comunei - 2019
Cultură și
Cîrjiți Organizarea zilelor comunei Cirjiti - 2019
20.000 patromoniu
Dotarea cu aparatura si costume a caminelor culturale Cultură și
Cîrjiți
si dotarea bibliotecii - 2019 90.000 patromoniu
Cultură și
Cîrjiți Infiintarea unui muzeu al taranului - 2019
50.000 patromoniu
Cultură și
Cîrjiți Organizarea zilelor comunei Cirjiti - 2020
20.000 patromoniu
Infiintarea unei formatii artistice pentru mentinerea Cultură și
Cîrjiți
obiceiurilor locale -2020 30.000 patromoniu
Organizarea si deplasarea prin tara cu porturi si Cultură și
Cîrjiți
obiceiuri -2020 70.000 patromoniu
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Înființare parcuri și zone verzi noi și modernizarea Cultură și


Crișcior
celor existente 200.000 patrimoniu
Cultură și
Crișcior Construirea unui cămin pentru persoane vârstnice
1.000.000 patrimoniu
Cultură și
Crișcior Construirea unui cămin cultural în sat Crișcior
200.000 patrimoniu
Construirea unui club destinat activităților socio- Cultură și
Crișcior
culturale 100.000 patrimoniu
Reabilitarea bisericilor monumente istorice Cultură și
Crișcior
aparținătoare comunei Crișcior 1.500.000 patrimoniu
Organizarea de evenimente culturale cu participarea Cultură și
Crișcior
publicului larg 50.000 patrimoniu
Cultură și
Crișcior Susținerea înființării unor ansambluri, formații
15.000 patrimoniu
Revitalizarea și punerea în valoare a obiceiurilor și Cultură și
Crișcior
tradițiilor 10.000 patrimoniu
Sprijinirea investițiilor în turism prin îmbunătățirea Turism și
Crișcior
condițiilor infrastructurii fizice și de utilități 200.000 agrement
Turism și
Crișcior Susținerea și promovarea agroturismului
5.000 agrement
Turism și
Crișcior Amenajarea unui traseu turistic
50.000 agrement
Sprijin și facilități în amenajarea unor locații de
Turism și
Crișcior camping pentru turiști și pentru desfășurarea taberelor
300.000 agrement
de copii
Sprijin în realizarea de investiții în localitățile de Turism și
Crișcior
servire a mesei și primire a turiștilor 200.000 agrement
Renovarea si modernizarea căminelor culturale din Cultură și
Densuș
satele comunei Densuș 400.000 Patrimoniu
Amenajare centru civic si a spatiilor de interes public
Cultură și
Densuș ale comunei Densuș, modernizarea vetrei satului și a
1.200.000 Patrimoniu
zonelor centrale
Cultură și
Densuș Evenimente cultural artistice şi sportive
30.000 Patrimoniu
Protejarea patrimoniului cultural de interes local al Cultură și
Densuș
Comunei Densuș - Reabilitare lăcaş de cult 600.000 Patrimoniu
Modernizare infrastructură, obiective turistice din Turism și
Densuș
comuna Densuș 1.400.000 agrement
Centrul local de informare si promovare
turistica,amenajare de marcaje turistice precum si
Turism și
Densuș marketingul serviciilor legate de turismul rural in
167.000 agrement
comuna Densus,judetul Hunedoara – Masura 313 –
PNDR
Dezvoltarea infrastructurii turistice prin amenajarea
de:
-acces l aobiectivele existente (drumuri, poteci, poduri,
podeţe de exemplu drumul de acces spre Casa
Vulcanilor:
-renovarea reamenajarea obiectivelor existente Turism și
Densuș
-întreţinerea şi extinderea traseelor turistice existente; agrement
-crearea de noi puncte de vizitare precum Casa
Plantelor Carnivore sau Casa Fluturilor
-amenajarea de noi trasee turistice marcate, mai ales
trasee de cicloturism (de exemplu traseul de
mountainbike Poieni - Sarmizegetusa)
Susţinerea şi dezvoltarea evenimentelor culturale:
-susţinerea desfăşurării evenimentelor culturale locale;
Cultură şi
Densuș -crearea de noi evenimente mai ales în extrasezon
agrement
-susţinerea şi încurajarea manifestărilor culturale şi
artistice locale
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Cultură și
Dobra Amenajarea parcului din centrul comunei
1.000.000 222.222 patrimoniu
Cultură și
Dobra Reparații la Bisericile - Monumente istorice
30.000.000 6.666.667 patrimoniu
Construirea de case mortuare în satele Roșcani, Cultură și
Dobra
Rădulești și Panc 50.000.000 11.111.111 patrimoniu
Cultură și
Dobra Stema comunei
3.000 667 patrimoniu
Cultură și
Dobra Construcție cămin cultural Lăpușnic
5.500.000 1.222.222 patrimoniu
Cultură și
Dobra Locuri de joacă pentru copii Dobra, Roscani
10.000 2.222 patrimoniu
Renovare clădire monument istoric în localitatea Cultură și
Dobra
Dobra - Fosta Prefectură 600.000 133.333 patrimoniu
Cultură și
Dobra Reparații capitale grădiniță Dobra
300.000 66.667 patrimoniu
Modenizarea şi întreţinerea zonelor verzi din localitate Turism și
Dobra
şi dotarea cu mobilier urban agrement
Cultură și
Dobra Reabilitarea lăcaşelor de cult;
patrimoniu
Amenajarea unui punct muzeistic care să promoveze
Cultură și
Dobra meșteșugurile tradiționale, precum și elementele
patrimoniu
etnografice și folclor
Cultură și
Dobra Reabilitare loc de joacă in localitatea Lapusnic
patrimoniu
Cultură și
Dobra Reabilitare loc de joacă in localitatea Radulesti
patrimoniu
Cultură și
Dobra Reabilitare loc de joacă in localitatea Bujoru
patrimoniu
Cultură și
Dobra Reabilitare loc de joacă in localitatea Roscani
patrimoniu
Cultură și
Dobra Reabilitare loc de joacă in localitatea Dobra
patrimoniu
Amenajarea şi dotarea de parcuri şi centre de joacă şi Cultură și
Dobra
recreere pentru copiii din localităţile aparţinătoare patrimoniu
Realizarea unui album de promovare turistică cu
Turism și
Dobra fotografie locală și aeriană și publicarea acestuia în
agrement
mediul virtual
Realizarea unui sistem de semnalizare a traseelor Turism și
Dobra
turistice, panouri și plăcuțe de informare, etc. agrement
Program de conștientizare a cetățenilor referitor la
Turism și
Dobra valorile turistice și cultural ale comunei și la
agrement
necesitatea conservării acestora
Turism și
Dobra Organizarea de evenimente și festivaluri folclorice 120,000/an
agrement
Sprijinirea manifestărilor culturale carepromovează Turism și
Dobra
valorile autentice româneşti agrement
Construirea unei porti de lemn la intrare spre tinutul Turism și
Dobra
Padurenilor pe DJ 688 Dobra –Roscani -Batrana agrement
Încheierea unor parteneriate de colaborare între:
Turism și
Dobra ŞCOALĂ – POLIŢIE – BISERICĂ- CLUB SPORTIV–
agrement
ONG-uri
Cultură și
Dobra Construire Camin cultural in localitatea Lapusnic 600.000
patrimoniu
Reabilitare și dotare Cămine Culturale din satele
Cultură și
Dobra aparținătoare comunei Dobra (Panc 500.000
patrimoniu
Saliste,Radulesti,Bujoru,Stancesti,Lapusnic)
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Realizarea de piste de biciclete care sa faca legatura


Turism și
Dobra cu comunele invecinate, in vederea crearii de trasee
agrement
turistice
Întocmirea unui studiu de navigabilitate a Râului Turism și
Dobra
Mureş în zona de proximitate a comunei. agrement
Baza de date - fotografii ale atracţiilor turistice, porturi Turism și
Dobra 5.000
si obiceiuri ale comunei Dobra din judeţul Hunedoara agrement
Amenajarea unui parc pentru recreere in localiatea Turism și
Dobra
Roscani agrement
General Cultură și
Reabilitare camin cultural sat Craguis
Berthelot 400.000 Patrimoniu
General Protejarea si conservarea mestesugurilor si Cultură și
Berthelot ocupatiilor traditionale Patrimoniu
General Reabilitare clădire şi amenajarea Muzeului Cultură și
Berthelot Transilvania al dinozaurilor în satul Tuştea 600.000 Patrimoniu
General Servicii și
Crearea unui parc stiintific paleontologic
Berthelot 1.500.000 dotări publice
Realizarea de piste de biciclete care sa faca
General Turism și
legatura cu comunele invecinate, in vederea
Berthelot agrement
crearii de trasee turistice
Realizarea unui Muzeu al Mineritului și Prelucrării Cultură și
Ghelari
fierului în clădirea fostului dispensar 610.000 135.556 patrimoniu
Refacerea la scară naturală a Cuptorului de la Valea Cultură și
Ghelari
Caselor 60.000 13.333 patrimoniu
Susținerea competitivității internaționale de motocros Cultură și
Ghelari
Eduardo Panorama, Tabere de artă 251.000 55.778 patrimoniu
Susținerea proiecte culte religioase legal recunoscute
Cultură și
Ghelari pe teritoriul comunei Ghelari prin renovarea și punerea
820.000 182.222 patrimoniu
lor în circuitul turistic
Cultură și
Ghelari Refacerea căminelor Culturale în Plop și Govajdia
1.400.000 311.111 patrimoniu
Încurajarea valorificării tradițiilor locale(Zilele comunei Cultură și
Ghelari
Ghelari) 340.000 75.556 patrimoniu
Organziare festival de tradiții locale în căminul de la Cultură și
Ghelari
Ghelari 110.000 24.444 patrimoniu
Achiziție costume pentru ansamblul de dansuri din Cultură și
Ghelari
Ghelari 30.000 6.667 patrimoniu
Realizarea unei strategii care sa sustina produsele Cultură și
Ghelari
traditionale 8.500.000 1.888.889 patrimoniu
Cultură și
Ghelari Amenajare târg meșteșugăresc
195.000 43.333 patrimoniu
Amenajare potecă acces cu elemente de siguranță la Cultură și
Ghelari
Grotă - Biserica fetelor 57.500 12.778 patrimoniu
Comuna Ghelari - străveche vatră istorică și Cultură și
Ghelari
ecumenică 30.000 patrimoniu
Stimularea agroturismului, modalitate de valorificare
Cultură și
Ghelari superioară a valorilor etnoculturale locale, prin 4444/an
20.000 patrimoniu
organizarea unor conferinţe şi ateliere de lucru
Bază de date - fotografii ale atracțiilor turistice ale Cultură și
Ghelari
Comunei Ghelari 20.000 patrimoniu
Dezvoltarea profesională a personalului și a inițiativei Instruire și
Ghelari
private din turism formare
Dezvoltarea de parteneriate cu alte comunități din țară
Instruire și
Ghelari și străinătate cu specific similar, pentru promovarea de
50.000 11.111 formare
bune practici
Traseu Moto-cross Sat de munte, Traseu montan of Turism și
Ghelari
road 1.460.000 324.444 agrement
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Crearea unui produs turistic prin reabilitarea și


Turism și
Ghelari punerea în valoare a tuturor a tuturor obiectivelor
301.000 66.889 agrement
turistice și de importanță istorică din zonă
Crearea de puncte de informare turistică la intrarea în Turism și
Ghelari
comună și în fiecare sat 50.000 11.111 agrement
Promovarea comunei Ghelari ca destinație culturlă Turism și
Ghelari
turistică 323.000 agrement
Turism și
Ghelari Participări la târguri de turism 4444/an
20.000 agrement
Amenajare centru civic si a spatiilor de interes public
Cultură și
Gurasada ale comunei Gurasada, modernizarea vetrei satului și
2.800.000 Patrimoniu
a zonelor centrale
Cultură și
Gurasada Dezvoltarea activităţilor sportive
900.000 Patrimoniu
Construire și amenajare sală pentru nunți, botezuri,
Cultură și
Gurasada pomeni și/sau alte manifestări sociale în comuna
500.000 Patrimoniu
Gurasada
Reabilitare și dotare Cămine Culturale din satele Cultură și
Gurasada
aparţinătoare comunei Gurasada 1.900.000 Patrimoniu
Modernizare infrastructură, obiective turistice peşteri și Cultură și
Gurasada
alte obiective turistice din comuna Gurasada 1.400.000 Patrimoniu
Cultură și
Gurasada Evenimente cultural artistice şi sportive 120000/an
Patrimoniu
Protejarea patrimoniului cultural de interes local al Cultură și
Gurasada
Comunei Gurasada - Reabilitare lăcaş de cult 600.000 Patrimoniu
Instruire și
Gurasada Promovarea iniţiativelor de dezvoltare rurală
5.000 formare
Valorificarea potenţialului turistic din zonă - studiu si
Turism și
Gurasada analiză cu privire la necesitatile si potentialul turistic
14.000 agrement
comuna Gurasada
Centru de informare și promovare turistica – Comuna Turism și
Gurasada
Gurasada 150.000 agrement
Cultură şi
Hărău Evenimente cultural artistice și sportive 120000/an
patrimoniu
Reabilitare , modernizare și dotare Cămine Culturale
Cultură şi
Hărău din satele Bîrsău, Banpotoc, Chimindia, aparținătoare
400.000 patrimoniu
comunei Hărău
Modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în Cultură şi
Hărău
satul Hărău, comuna Hărău 600.000 patrimoniu
Protejarea patrimoniului cultural de interes local al Cultură şi
Hărău
Comunei Hărău - Reabilitare lăcaș de cult 600.000 patrimoniu
Cultură şi
Hărău Reabilitare casă parohială - Hărău și Banpotoc
450.000 patrimoniu
Cultură şi
Hărău Construcția unei biserici noi, ortodoxe în satul Bîrsău
1.200.000 patrimoniu
Cultură şi
Hărău Capelă mortuară în satul Bîrsău
750.000 patrimoniu
Amenajare centru civic și a spațiilor de interes public
Cultură și
Hărău ale comunei Hărău, modernizarea vetrei satului și a
2.800.000 patrimoniu
zonelor centrale
Amenajare parcuri de joacă și locuri de recreere în
Cultură și
Hărău Bîrsău, Chimindia, Banpotoc și modernizarea, dotarea
600.000 patrimoniu
parcului din Hărău
Valorificarea potențialului turistic din zonă - studiu și
Turism și
Hărău analiză cu privire la necesitățile și potențialul turistic al
14.000 agrement
comunei Hărău
Punerea în valoare a obiectivelor naturale de interes Turism și
Hărău
turistic din comuna Hărău 1.500.000 agrement
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Centru de informare și promovare turistică - Comuna Turism și


Hărău
Hărău 150.000 agrement
Cultură și
Ilia Comuna Ilia – straveche vatra istorica si ecumenica
30.000 Patrimoniu
Baza de date - fotografii ale atracţiilor turistice ale Cultură și
Ilia
comunei Ilia din judeţul Hunedoara 20.000 Patrimoniu
Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția
Cultură și
Ilia și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
Patrimoniu
restaurare a monumentelor istorice
Reabilitarea și modernizarea Căminelor Culturale din Cultură și
Ilia
localitatile comunei Ilia Patrimoniu
Promovarea comunei Ilia ca destinatie culturala si Turism și
Ilia
turistica 323.000 agrement
Dezvoltarea profesionala a personalului si a initiativei Turism și
Ilia
private din turism 185.000 agrement
Stimularea agroturismului, modalitate de valorificare
Turism și
Ilia superioară a valorilor etnoculturale locale, prin
20.000 4.444 agrement
organizarea unor conferinţe şi ateliere de lucru
Turism și
Ilia Participări la târguri de turism
40.000 8.889 agrement
Turism și
Ilia Dezvoltarea unui traseu ecvestru
agrement
Dezvoltarea meşteşugurilor şi artizanatului în comuna Turism și
Ilia
Ilia agrement
Turism și
Ilia Amenajarea de noi spaţii verzi şi zone de agrement
agrement
Lăpugiu de Realizarea unui parc de joacă pentru copii în incinta Cultură și
Jos Școlii generale Ohaba patrimoniu
Lăpugiu de Modernizarea tuturor căminelor culturale și a incintelor Cultură și
Jos acestora patrimoniu
Lăpugiu de Cultură și
Construirea unui așezământ monahal
Jos patrimoniu
Lăpugiu de Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și Cultură și
Jos recreere pentru copii în satul Ohaba patrimoniu
Lăpugiu de Amenajarea pe lângă căminele culturale din satele Cultură și
Jos comunei de zone de recreere cu spațiu verde și bănci patrimoniu
Promovarea produselor tradiționale realizate de
Lăpugiu de
locuitorii satelor, de fermieri în cadrul târgurilor de Economie
Jos
profil
Lăpugiu de Înființarea centrului de informare turistică din satul Turism și
Jos Ohaba agrement
Lăpugiu de Turism și
Încurajarea turismului rural, de agrement și ecologic
Jos agrement
Amenajare centru civic si a spatiilor de interes public
Cultură și
Lelese ale comunei Lelese, modernizarea vetrei satului și a
900.000 Patrimoniu
zonelor centrale
Cultură și
Lelese Dezvoltarea activităţilor sportive
900.000 Patrimoniu
Construire și amenajare sală pentru nunți, botezuri,
Cultură și
Lelese pomeni și/sau alte manifestări sociale în comuna
500.000 Patrimoniu
Lelese
Cultură și
Lelese Evenimente cultural artistice şi sportive
120.000 Patrimoniu
Reabilitare și dotare Cămine Culturale din satele Cultură și
Lelese
aparţinătoare comunei Lelese 300.000 Patrimoniu
Protejarea patrimoniului cultural de interes local al Cultură și
Lelese
Comunei Lelese - Reabilitare lăcaş de cult 200.000 Patrimoniu
Instruire și
Lelese Promovarea iniţiativelor de dezvoltare rurală
5.000 formare
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Modernizare infrastructură, obiective turistice peşteri și Turism și


Lelese
alte obiective turistice din comuna Lelese 1.400.000 agrement
Valorificarea potenţialului turistic din zonă - studiu si
Turism și
Lelese analiză cu privire la necesitatile si potentialul turistic
14.000 agrement
comuna Lelese
Centru de informare și promovare turistica – Comuna Turism și
Lelese
Lelese 150.000 agrement
Lunca Cernii Comuna Lunca Cernii de Jos– straveche vatra istorica Cultură și
de Jos si ecumenica 30.000 Patrimoniu
Lunca Cernii Realizarea unui program de implicare a voluntarilor in Cultură și
de Jos activitatile turistice si culturale 25.000 Patrimoniu
Lunca Cernii Identificarea nevoilor la nivel local in ceea ce priveste Cultură și
de Jos necesarul de resurse umane si servicii din turism 5.000 Patrimoniu
Lunca Cernii Baza de date - fotografii ale atracţiilor turistice ale Cultură și
de Jos comunei Lunca Cernii de Jos din judeţul Hunedoara 20.000 4.444 Patrimoniu
Eelaborarea unei strategii de promovare pentru
Lunca Cernii Servicii și
urmatorii 5 ani pe baza strategiei de dezvoltare a
de Jos 25.000 dotări publice
comunei si crearea unui brand local
Realizarea unui parteneriat durabil intre Primarie,
Lunca Cernii operatorii turistici si un Centru de informare turistica Servicii și
de Jos (acestea din urma avand rol de coordonare si 3.000 dotări publice
implementare)
Implementarea campaniilor de promovare si
adaptarea lor la dinamica pietei si fiecarui sezon
turistic (materiale tiparite, comunicare cu presa,
Lunca Cernii Servicii și
participare la targuri, implicare in evenimentele
de Jos 25.000 dotări publice
cultural-turistice pe plan local, comunicare cu
Ministerul Turismului si alte organisme regionale
/internationale etc.)
Dinamizarea dezvoltării turismului local, prin
stimularea implicării autorităţilor publice - organizarea
Lunca Cernii Turism și
de întâlniri semestriale pentru informare şi
de Jos 1.600 356 agrement
prospectarea posibilităţilor de intervenţie cooperare în
domeniul dezvoltării turismului
Încurajarea şi sprijinirea autorităţilor publice locale în
atragerea finanţărilor din fonduri nerambursabile şi
Lunca Cernii Turism și
implementarea cu succes a proiectelor cu impact
de Jos 1.600 356 agrement
asupra dezvoltării turismului, prin organizarea unor
ateliere de lucru
Stimularea agroturismului, modalitate de valorificare
Lunca Cernii Turism și
superioară a valorilor etnoculturale locale, prin
de Jos 20.000 4.444 agrement
organizarea unor conferinţe şi ateliere de lucru
Lunca Cernii Turism și
Participări la târguri de turism
de Jos 40.000 8.889 agrement
Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din Cultură și
Mărtinești
localitatile comunei patrimoniu
Cultură și
Mărtinești Reabilitarea lăcașelor de cult din comună
patrimoniu
Cultură și
Mărtinești Construirea de case mortuare
patrimoniu
Amenajarea de parcuri și locuri de joacă pentru copii Cultură și
Mărtinești
și elevi preșcolari patrimoniu
Orăștioara de Sprijinirea meșteșugurilor tradiționale și a tradițiilor Cultură și
Sus locale patrimoniu
Orăștioara de Cultură și
Amenajarea unui târg expozițional în satul Costești
Sus patrimoniu
Orăștioara de Amenajare spații verzi și locuri de joacă pentru copii în Cultură și
Sus toate satele comunei 200.000 patromoniu
Orăștioara de Cultură și
Construirea unui cămin cultural în centrul de comună
Sus 150.000 patromoniu
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Orăștioara de Majorarea numărului panourilor publicitare privind Turism și


Sus turismul local, pe raza comunei Oraștioara de Sus 20.000 agrement
Cultură și
Pestișu Mic Construire monument istoric Nandru
45.000 patrimoniu
Cultură și
Pestișu Mic Construire cămin cultural în localitatea Peștișu Mic
84.600 patrimoniu
Cultură și
Pestișu Mic Construire cămin cultural în localitatea Dumbrava
43.820 patrimoniu
Reparații camine culturale în satele Josani, Valea Cultură și
Pestișu Mic
Nandrului, Manerau, Alasu Mic, Ciulpaz 100.000 patrimoniu
Cultură și
Pestișu Mic Amenajare parc în localitățile Peștișu Mic și Josani
25.000 patrimoniu
Implementarea și dezvoltarea agroturismului și a Turism și
Pestișu Mic
turismului ecologic 50.000 agrement
Amenajare centru civic al comunei Pui, modernizarea Cultură și
Pui
vetrei satului și a zonelor centrale 600.000 Patrimoniu
Reabilitare Cămine Culturale din satele aparţinătoare Cultură și
Pui
comunei Pui 1.600.000 Patrimoniu
Protejarea patrimoniului cultural de interes local al Cultură și
Pui
Comunei Pui - Reabilitare lăcaş de cult 600.000 Patrimoniu
Cultură și
Pui Dezvoltarea activităţilor sportive
900.000 Patrimoniu
Cultură și
Pui Evenimente cultural artistice şi sportive 120000/an
Patrimoniu
Turism și
Pui Centru de informare turistica – Comuna Pui
150.000 agrement
Crearea unui produs turistic prin reabilitarea și
Cultură și
Rachitova punerea în valoare a tuturor a tuturor obiectivelor
310.000 68.889 patrimoniu
turistice și de importanță istorică din zonă
Cultură și
Rachitova Modernizare clădiri istorice și culturale (turn medieval)
330.000 73.333 patrimoniu
Cultură și
Rachitova Modernizare cămin cultural în Ciula Mare
660.000 146.667 patrimoniu
Cultură și
Rachitova Încurajarea valorificarii tradițiilor locale
340.000 75.556 patrimoniu
Cultură și
Rachitova Crearea de spații de joacă pentru elevi
123.000 27.333 patrimoniu
Comuna Rachitova – straveche vatra istorica si Cultură și
Rachitova
ecumenica 30.000 patrimoniu
Bază de date - fotografii ale atracțiilor turistice ale Cultură și
Rachitova
Comunei Rachitova 20.000 patrimoniu
Turism și
Rachitova Realizarea de trasee turistice
1.260.000 280.000 agrement
Susținere de proiecte culte religioase legal
Turism și
Rachitova recunoscute pe teritoriul Comunei Rachitova prin
820.000 182.222 agrement
renovarea și punerea lor în circuitul turistic
Promovarea comunei Rachitova ca destinație culturlă Turism și
Rachitova
turistică 323.000 agrement
Turism și
Rachitova Participări la târguri de turism 40000/ an 8888/an
agrement
Turism și
Rachitova Centru de informare și promovare turistică
610.000 135.556 agrement
Încurajarea şi sprijinirea autorităţilor publice locale în
atragerea finanţărilor din fonduri nerambursabile şi
Capacitate
Rachițova implementarea cu succes a proiectelor cu impact
16.000 3.556 administrativa
asupra dezvoltării turismului, prin organizarea unor
ateliere de lucru
Comuna Rachitova – straveche vatra istorica si Cultură și
Rachițova
ecumenica 30.000 Patrimoniu
Turism și
Rachițova Participări la târguri de turism
40.000 8.889 agrement
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Stimularea agroturismului, modalitate de valorificare


Turism și
Rachițova superioară a valorilor etnoculturale locale, prin
20.000 4.444 agrement
organizarea unor conferinţe şi ateliere de lucru
Reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale din Cultură și
Rapoltu Mare
comuna Rapoltu Mare Patrimoniu
Reabilitare și modernizare Cămin cultural din satul Cultură și
Rapoltu Mare
Rapoltu Mare patrimoniu
Reabilitare și modernizare Cămin cultural din satul Cultură și
Rapoltu Mare
Bobîlna patrimoniu
Reabilitare și modernizare Cămin cultural din satul Cultură și
Rapoltu Mare
Folt patrimoniu
Reabilitare și modernizare Cămin cultural din satul Cultură și
Rapoltu Mare
Boiu patrimoniu
Reabilitare și modernizare Cămin cultural din satul Cultură și
Rapoltu Mare
rapolțel patrimoniu
Cultură și
Ribița Amenajarea unui parc pentru recreere
patrimoniu
Cultură și
Ribița Modernizare cămin cultural
patrimoniu
Promovarea turismului religios - Mânăstirea Crișan,
Cultură și
Ribița Bisericile din satul Ribița și Crișan - obiective aflate pe
patrimoniu
lista UNESCO
Promovarea turismului cultural -Casa memorială Cultură și
Ribița
Crișan, Muzeul satului, lada de zestre patrimoniu
Cultură și
Ribița Continuarea restaurării și reabilitarea lăcașelor de cult
patrimoniu
Cultură și
Ribița Amenajarea unui parc pentru recreere
patrimoniu
Cultură și
Ribița Finalizarea unei case mortuare
patrimoniu
Cultură și
Ribița Construcție cămin cultural Răbicioara
patrimoniu
Turism și
Ribița Promovarea zonei Rabita-Brad
agrement
Extindere cladire camin cultural in localitatea Rau de Cultură și
Rîu de Mori
Mori patrimoniu
Cultură și
Rîu de Mori Realizare Harti comuna Rau de Mori
patrimoniu
Achizitie tocator resurse de agrement in comuna Rau Cultură și
Rîu de Mori
de Mori patrimoniu
Cultură și
Rîu de Mori Amenajare locuri de joaca pentru copii
patrimoniu
Cultură și
Rîu de Mori Infiintarea calendarului cultural al comunei
patrimoniu
Campanii de promovare turistica a comunei Rau de Turism și
Rîu de Mori
Mori agrement
Reparații capitale și lucrări de rabilitare cămin cultural Cultură și
Romos
sat Romos 1.250.000 Patrimoniu
Reparații capitale și lucrări de rabilitare cămin cultural Cultură și
Romos
sat Romosel 1.000.000 Patrimoniu
Cultură și
Romos Reparații clădiri monument isroric comuna Romos
4.500.000 Patrimoniu
Amenajare centru civic si a spatiilor de interes public
Cultură și
Sarmizegetusa ale comunei Sarmizegetusa, modernizarea vetrei
2.800.000 Patrimoniu
satului și a zonelor centrale
Camin pentru persoane vârstnice - Comuna Cultură și
Sarmizegetusa
Sarmizegetusa 600.000 Patrimoniu
Construire și amenajare sală pentru nunți, botezuri,
Cultură și
Sarmizegetusa pomeni și/sau alte manifestări sociale în comuna
500.000 Patrimoniu
Sarmizegetusa
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Reabilitare și dotare Cămine Culturale din satele Cultură și


Sarmizegetusa
aparţinătoare comunei Sarmizegetusa 1.600.000 Patrimoniu
Construire și dotare camin cultural în sat Cultură și
Sarmizegetusa
Sarmizegetusa 300.000 Patrimoniu
Reabilitare si modernizare biserici Ortodoxă și Cultură și
Sarmizegetusa
Penticostală din comuna Sarmizegetusa 130.000 Patrimoniu
Modernizare infrastructură, obiective turistice comuna Cultură și
Sarmizegetusa
Sarmizegetusa 3.600.000 Patrimoniu
Cultură și
Sarmizegetusa Evenimente cultural artistice şi sportive
120,000/an Patrimoniu
Protejarea patrimoniului cultural de interes local al Cultură și
Sarmizegetusa
Comunei Sarmizegetusa - Reabilitare lăcaş de cult 600.000 Patrimoniu
Instruire și
Sarmizegetusa Promovarea iniţiativelor de dezvoltare rurală
5.000 formare
Valorificarea potenţialului turistic din zonă - studiu si
Turism și
Sarmizegetusa analiză cu privire la necesitatile si potentialul turistic
14.000 agrement
comuna Sarmizegetusa
Centru de informare și promovare turistica – Comuna Turism și
Sarmizegetusa
Sarmizegetusa 150.000 agrement
Amenajare centru civic si a spatiilor de interes public
Cultură și
Sălașu de Sus ale comunei Sălașu de Sus, modernizarea vetrei
2.300.000 Patrimoniu
satului și a zonelor centrale
Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminelor Cultură și
Sălașu de Sus
culturale din satele comunei Sălaşu de Sus 2.300.000 Patrimoniu
Cultură și
Sălașu de Sus Dezvoltarea activităţilor sportive
900.000 Patrimoniu
Cultură și
Sălașu de Sus Evenimente cultural artistice şi sportive 120000/an
Patrimoniu
Protejarea patrimoniului cultural de interes local al Cultură și
Sălașu de Sus
Comunei Sălașu de Sus - Reabilitare lăcaş de cult 600.000 Patrimoniu
Valorificarea potenţialului turistic din zonă - studiu si
Turism și
Sălașu de Sus analiză cu privire la necesitatile si potentialul turistic
14.000 agrement
comuna Sălașu de Sus
Sintamaria- Cultură și
Reabilitare Sit Paleontologic 100000
Orlea patrimoniu
Sintamaria- Cultură și
Amenajare Muzeu -Casa Dinozaurilor Pitici- 50000
Orlea patrimoniu
Sintamaria- Cultură și
Păstrarea tradițiilor locale în comuna Sintamaria-Orlea 100000
Orlea patrimoniu
Sintamaria- Cultură și
Dotări cămine culturale 100000
Orlea patrimoniu
Sintamaria- Cultură și
Reabilitare cămine culturale 500000
Orlea patrimoniu
Sintamaria- Cultură și
Amenajare curți interioare Cămine culturale 500000
Orlea patrimoniu
Sintamaria- Restaurarea și consolidarea, protecția și conservarea Cultură și
200000
Orlea monumentelor istorice patrimoniu
Sintamaria- Turism și
Centru de informare turistică 200000
Orlea agrement
Sintamaria- Promovarea comunei Sintamaria-Orlea ca destinație Turism și
100000
Orlea turistică agrement
Sintamaria- Cultură şi
Amenajare muzeu Casa Tradiţiilor 200000
Orlea agrement
Amenajare centru civic al comunei Șoimuș, Cultură și
Șoimuș
modernizarea vetrei satului și a zonelor centrale 600.000 Patrimoniu
Cultură și
Șoimuș Dezvoltarea activităţilor sportive – Comuna Șoimuș
900.000 Patrimoniu
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Construire/Amenajare parc de distracţii comuna Cultură și


Șoimuș
Șoimuș 4.600.000 Patrimoniu
Construire și amenajare sală pentru nunți, botezuri,
Cultură și
Șoimuș pomeni și/sau alte manifestări sociale în comuna
500.000 Patrimoniu
Șoimuș
Reabilitare Cămine Culturale din satele aparţinătoare Cultură și
Șoimuș
comunei Șoimuș. 600.000 Patrimoniu
Modernizare infrastructură, obiective turistice Cultură și
Șoimuș
din comuna Șoimuș 1.400.000 Patrimoniu
Amenajare muzeu a tradiţiilor locale – Comuna Cultură și
Șoimuș
Şoimuş 15.000 Patrimoniu
Cultură și
Șoimuș Evenimente cultural artistice şi sportive
120,000/an Patrimoniu
Protejarea patrimoniului cultural de interes local al Cultură și
Șoimuș
Comunei Șoimuș - Reabilitare lăcaş de cult 600.000 Patrimoniu
Turism și
Șoimuș Centru de informare turistică – Comuna Şoimuş
150.000 agrement
Renovarea şi dotarea corespunzătoare a căminelor Cultură și
Teliucu Inferior
culturale din comună Patrimoniu
Cultură și
Teliucu Inferior Renovarea bisericilor din satul Izvoarele
Patrimoniu
Cultură și
Teliucu Inferior Construirea de capele mortuare în satele din comună
Patrimoniu
Cultură și
Teliucu Inferior Amenajarea unui cimitir in col. Frontu II
Patrimoniu
Reamenajarea şi împrejmuirea parcului din satul Cultură și
Teliucu Inferior
Cinciş- Cerna patrimoniu
Turism și
Teliucu Inferior Promovarea potenţialului turistic şi agroturistic
agrement
Amenajarea unui punct muzeistic în satul Obârsa care
Cultură și
Tomești să promoveze meșteșugurile tradiționale, olari și
patrimoniu
dogari, precum și elementele etnografice și folclor
Implementarea agroturismului rural(pe teritoriul Turism și
Tomești
comunei există 80 case și gospodării nelocuite) agrement
Cultură și
Toplița Dezvoltarea activităţilor sportive
Patrimoniu
Cultură și
Toplița Evenimente cultural artistice
Patrimoniu
Protejarea patrimoniului cultural de interes local al Cultură și
Toplița
Comunei Topliţa Patrimoniu
Restaurarea şi punere in valoare a monumetului Cultură și
Toplița
istoric biserica de lemn Sf Nicolae sec XVII Patrimoniu
Reabilitare şi punere in valoare a monumentului de Cultură și
Toplița
arhitectura tehnica Furnalul de la Tolpita sec XVIII Patrimoniu
Cultură și
Toplița Reabilitare lăcaşe de cult
Patrimoniu
Cultură și
Toplița Amenajarea unui muzeu al satului Padurenesc
Patrimoniu
Amenajarea spatiilor de interes public al comunei Cultură și
Toplița
Topliţa patrimoniu
Infiintarea unui traseu turistic comuna Topliţa – Bunila Turism și
Toplița
– Lunca Cernii de Jos agrement
Cultură și
Totești Promovarea evenimentelor locale
patrimoniu
Cultură și
Totești Modernizarea căminului cultural Totești
patrimoniu
Cultură și
Totești Modernizare cămin cultural sat Cârnești, com Totești
629.500 139.889 patrimoniu
Organizarea de cursuri pentru practicanții de Instruire și
Totești
agroturism formare
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Turism și
Totești Construirea unui centru de informare turistica
agrement
Turism și
Totești Construire centru local de informare turistică
698.500 155.222 agrement
Amenajare centru civic și a spațiilor de interes public
Cultură și
Turdaș ale comunei Turdaș, modernizarea vetrei satului și a
800.000 patrimoniu
zonelor centrale
Amenajare parcuri/teren de joacă, locuri și spații verzi Cultură și
Turdaș
de recreere pentru copii în satele comunei Turdaș 1.300.000 patrimoniu
Modernizare infrastructură, obiective turistice din Cultură și
Turdaș
comuna Turdaș 1.400.000 patrimoniu
Cultură și
Turdaș Evenimente cultural artistice și sportive 120000/an
patrimoniu
Reabilitare/modernizare și dotare Cămine Culturale- Cultură și
Turdaș
Comuna Turdaș 400.000 patrimoniu
Protejarea patrimoniului cultural de interes local al Cultură și
Turdaș
comunei Turdaș- Reabilitare lăcașe de cult 600.000 patrimoniu
Edificare muzeu și parc arheologic(2-3 Ha la DN) Cultură și
Turdaș
pentru reconstruirea cultura de Turdaș 2.800.000 patrimoniu
Valorificarea potenţialului turistic din zonă - studiu si
Turism și
Turdaș analiză cu privire la necesitatile si potentialul turistic
14.000 agrement
Comuna Turdaș
Punerea în valoare a obiectivelor naturale de interes Turism și
Turdaș
turistic din comuna Turdaș 1.500.000 agrement
Centru de informare și promovare turistică - Comuna Turism și
Turdaș
Turdaș 150.000 agrement
Cultură și
Vața de Jos Amenajare Muzeul Satului
200.000 agrement
Amenajarea spatiilor de interes public al comunei Vața Cultură și
Vața de Jos
de Jos 1.300.000 Patrimoniu
Dezvoltarea activităților sportive în comuna Vața de Cultură și
Vața de Jos
Jos 700.000 Patrimoniu
Cultură și
Vața de Jos Evenimente cultural artistice în comuna Vața de Jos 50000/an
Patrimoniu
Cultură și
Vața de Jos Reabilitare Cămine culturale comuna Vața de Jos
1.000.000 Patrimoniu
Conservarea patrimoniului cultural din comuna Vața Cultură și
Vața de Jos
de Jos 350.000 Patrimoniu
Reabilitare lăcaşe de cult - Biserici ortodoxe și cele Cultură și
Vața de Jos
două biserici penticostale 450.000 Patrimoniu
Cultură și
Vața de Jos Promovarea tradițiilor și a obiceiurilor populare
200.000 Patrimoniu
Promovarea tradițiilor zonale prin amenajarea unei Cultură și
Vața de Jos
mori ca punct de atracție turistică 100.000 Patrimoniu
Crearea de ateliere de lucru pentru promovarea Cultură și
Vața de Jos
obiectelor tradiționale 200.000 Patrimoniu
Turism și
Vața de Jos Promovarea turismului ecumenic(religios) 5000/an
agrement
Turism și
Vața de Jos Promovarea turismului de vânătoare 5000/an
agrement
Turism și
Vața de Jos Promovarea turismului agricol și a eco-turismului 5000/an
agrement
Amenajare zonă de agrement în Vața de Jos, în Turism și
Vața de Jos
vecinătatea Crișului Alb 1.700.000 agrement
Turism și
Vața de Jos Vața Băi - o stațiune europeană
2.900.000 agrement
Cultură și
Vălișoara Memoria satului - dezvoltare culturală a comunității
50.000 agrement
Cultură și
Vălișoara Promovarea obiectivelor turistice locale
200.000 agrement
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Schimburi culturale -unitate în diversitate -


Cultură și
Vălișoara conservarea patrimoniului cultural și promovarea
130.000 patrimoniu
acestuia la nivel național și internațional
Memorie veșnică predecesorilor noștri - amenajarea Cultură și
Vălișoara
unui cimitir pentru membrii comunității 200.000 patrimoniu
Eu față în față cu E.U.-diseminarea la nivel local a Instruire și
Vălișoara
culturii și valorilor europene 25.000 formare
Promovarea turismului ecologic - promovarea de Turism și
Vălișoara
alternative de dezvoltare economică prin agroturism 20.000 agrement
Cultură și
Vețel Reabilitare clădiri sociale Munceli Mic
200.000 44.444 patrimoniu
Extindere modernizare și dotări la Căminul Cultural Cultură și
Vețel
Mintia 1.200.000 266.667 patrimoniu
Cultură și
Vețel Realizare loc de joacă pentru copii la Herepeia
80.000 17.778 patrimoniu
Realizare loc de joacă pentru copii la Mintia(în Cultură și
Vețel
colonie) 80.000 17.778 patrimoniu
Susținere proiecte culte religioase legal recunoscute Cultură și
Vețel
pe teritoriul comunei 820.000 182.222 patrimoniu
Cultură și
Vețel Încurajarea valorificării tradițiilor locale(Zilele Vețelului)
700.000 155.556 patrimoniu
Turism și
Vețel Amenajare trasee turistice (moto-cross, of-road)
1.260.000 280.000 agrement
Turism și
Vețel Centru de informare turistică
600.000 133.333 agrement
Locuri de joacă în Mintia, Veţel, Herepeia, Bretelin şi Cultură și
Veţel
Muncelu Mic patrimoniu
Reaparații capitale și lucrări de reabilitare cămin Cultură și
Vorța
cultural sat Romos 1.250.000 277.778 patrimoniu
Reparații capitale și lucrări de reabilitare cămin Cultură și
Vorța
cultural sat Romosel 1.000.000 222.222 patrimoniu
Cultură și
Vorța Amenajare spațiu de joacă și recreere sat Romos
1.500.000 333.333 patrimoniu
Cultură și
Vorța Reparații clădiri monument istoric comune Romos
45.000.000 10.000.000 patrimoniu
Cultură și
Zam Modernizarea căminelor culturale din comuna Zam
1.500.000 patrimoniu
Reabilitarea bisericilor monument istoric din comuna Cultură și
Zam
Zam 800.000 patrimoniu
Organizarea evenimentelor cultural artistice în Cultură și
Zam 15,000/an
comuna Zam patrimoniu
Construirea unei capele mortuare în satele Cultură și
Zam
aparținătoare comunei 200.000 patrimoniu
Înființarea unui centru de informare și promovare Turism și
Zam
turistică 200.000 agrement
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

OS2. Hunedoara performantă: Hunedoara, județ cu o economie performantă și


diversificată, competitivă la nivel regional – proiectele UAT din mediul urban
Localitate Proiect Valoare Valoare EUR
Domeniu
RON
Crearea unui incubator pentru afaceri sociale
Aninoasa în clădirea fostei EM Aninoasa 2.700.000 Economie
Crearea unei infrastructurii specifice de
Aninoasa agrement turistic în zona Cândet - Leş 7.000.000 Turism și agrement
Restaurarea şi valorificarea prin turism a
Aninoasa bazei sportive de tir cu arcul Anena 3.000.000 Turism și agrement
Restaurarea şi valorificarea prin turism a
Aninoasa bazei sportive Minerul Aninoasa 3.000.000 Turism și agrement
Proiecte integrate de regenerare urbană a
Brad fostei platforme a E.M. Ţebea Economie
Reabilitarea şi modernizarea pieţei
Brad agroalimentare Avram Iancu existente Economie
Atragerea de noi investiţii prin asigurarea
Călan unor locaţii dotate corespunzător din punct Economie
de vedere tehnic;
Organizarea de întâlniri lunare între
reprezentanţii mediului de afaceri şi cei ai
Călan Economie
consiliului local, în vederea identificării de noi
oportunităţi;
Realizarea de către consiliul local, a unui
Călan punct de informare privind mediul de afaceri Economie
local şi zonal;
Crearea unor baze de date cu activele
disponibile (terenuri ce se pot vinde, imobile
Călan libere etc.) Care ar putea trezi interesul Economie
întreprinzătorilor pentru desfăşurarea unei
activităţi private;
Călan Creşterea numărului de firme; Economie
Înfinţarea unor centre de promovare, formare
Călan şi consultanţă în afaceri; Economie

Călan Crearea de noi locuri de muncă; Economie


Îmbunătăţirea competenţelor în afaceri, de
marketing şi promovare a firmelor existente
Călan Economie
în vederea creşterii competitivităţii şi a
vânzărilor
Stimularea transformării gospodăriilor
Călan ţărăneşti în ferme familiale cu caracter Economie
comercial;
Creşterea atractivităţii zonelor rurale pentru
Călan atragerea investiţiilor străine şi locale; Economie
Dezvoltarea zonelor rurale prin furnizare de
Călan servicii, sprijinirea economiilor locale, Economie
Încurajarea agroturismului, a activităţilor
Călan meşteşugăreşti etc.; Economie

Călan Modernizarea pieţelor agroalimentare; Economie


Investiţii în asociaţiile agricole (în vederea
Călan modernizării, reducerii costurilor de Economie
producţie,
Călan Reabilitarea zonelor de recreere şi agrement; Turism și agrement
Călan Dezvoltarea micro-cazărilor în zonele rurale. Turism și agrement
Măsuri active de integrare socio-profesională
Călan a persoanelor neangajate aflate în căutarea Asistenţă socială
unui loc de muncă;
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Creşterea adaptării între pregătirea


Călan profesională a forţei de muncă şi cerinţele de Asistenţă socială
pe piaţa muncii;
Aplicaţie informatică urmărire şi monitorizare Capacitate
Deva a investiţiilor şi proiectelor Primăriei administrativă
Aplicatie informatica completa si integrata de
management al controlului intern/managerial Capacitate
Deva functional si eficient administrativă

Realizarea Centrului de Date al Primariei Capacitate


Deva
administrativă

Capacitate
Deva Virtualizarea statiilor de lucru utilizate in
administrativă
cadrul Primariei
Utilizarea unui Centru de date extern pentru
Capacitate
Deva a asigura recuperarea informatiilor in caz de
administrativă
dezastru
Realizarea sistemului de back-up informatic Capacitate
Deva
centralizat administrativă
Modernizarea infrastructurii informatice si de Capacitate
Deva comunicatii la nivelul Primariei administrativă
Sistem informatic integrat de management a Capacitate
Deva resurselor administratiei publice (de tip ERP) administrativă
Suita de aplicatii informatice de uz
Capacitate
Deva administrativ, financiar-contabil, salarizare,
administrativă
resurse de personal
Interconectarea sediului Primariei
Municipiului Deva cu sistemele edilitare de Capacitate
Deva Management a administrativă
Traficului si Supraveghere Video
Implementarea sistemului de video-conferinta
si sistem multimedia la sediul Primariei si la
institutiile subordonate, inclusiv interfatarea Capacitate
Deva
cu sistemele operatorilor de utilitati administrativă

Dezvoltarea reţelei te telecomunicaţii Capacitate


Deva metropolitană proprie municipalităşii administrativă
Implementarea soluţiei de tip Cloud de mare Capacitate
Deva capacitate a Primăriei administrativă
Integrarea sistemului de tip ERP cu alte Capacitate
Deva sisteme conexe suport administrativă
Sistem informatic geografic complex (de tip Capacitate
Deva
GIS) administrativă
Dezvoltarea serviciilor publice electronice Capacitate
Deva
pentru cetăţeni administrativă
Dezvoltarea hărţii evenimentelor în Municipiul Capacitate
Deva Deva (sesizări, defecţiuni etc. ) administrativă
Implementarea unui sistem integrat de tip
management al proceselor institutionale
(BPM - Business Proccess Management) Capacitate
Deva
bazat pe servicii orientate pe arhitecturi administrativă

Implementarea unui sistem integrat de tip


management al proceselor instituționale
(BPM - Business Proccess Management)
Capacitate
Deva bazat pe servicii orientate pe arhitecturi
administrativă
deschise (SOA - Service Oriented
Architecture) necesar uniformizarii și inter-
conectării aplicaţiilor disparate utilizate
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Aplicaţie informatică de recunoaştere vocală Capacitate


Deva şi transcrierea înregistrărilor în text administrativă
Sistem de informare şi comunicare facil Capacitate
Deva pentru cetăţeni - panouri informative Deva administrativă
Dezvoltare prin creativitate - centru de
Deva cercetare şi inovare tehnologică Cercetare dezvoltare
Proiect de cercetare comun privind testarea
toleranţei la secetă a unor genotipuri de
Deva Cercetare dezvoltare
secară cultivate în partea de vest a României
şi sud-vest a Ungariei
Proiect de cercetare comun privind
îmbunătăţirea tehnologiei de cultură a roşiilor
Deva ăn condiţii de solar pentru obţinerea Cercetare dezvoltare
produsului finit de calitate - localităţile
aparţinătoarea
Centru multifuncţional pentru susţinerea
Deva Economie
afacerilor
Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în
Deva Archia - Incubator de afaceri Economie
Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în
Deva Bârcea Mică - Incubator de afaceri Economie
Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în
Deva Cristur - Incubator de afaceri Economie
Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în
Deva Sântuhalm - Incubator de afaceri Economie

Deva Centru pentru organizare evenimente Economie


Elaborarea studiului Strategii pentru
Deva competitivitate în zona administrativă Deva Economie
Realizarea de materiale şi acţiuni
promoţionale la nivel local, portaluri de
Deva Economie
internet dedicate, cu scopul de atragere a
investitorilor străini
Crearea unui centru de consultanţă în
Deva Economie
sprijinul IMM-urilor
Realizarea de studii şi crearea unei baze de
Deva date necesare dezvoltării IMM-urilor Economie
Elaborarea unei strategii de marketink pentru
Deva micii întreprinzători Economie
Studiu de fezabilitate: Centru de promovare,
Deva formare şi consultanţă în afaceri Economie
Implementarea centrului de promovare,
Deva formare şi consultanţă în afaceri Economie
Organizarea şi diversificarea tărgurilor
Deva tematice cu atragerea expozanţilor din spaţiul Economie
comunitar
Elaborarea unei strategii privind introducerea
sistemelor de comerţ electronic şi a
Deva Economie
sistemelor pentru relaţii cu clienţii (Customer
Relationship Management)
Implementarea strategiei privind introducerea
Deva sistemelor de comerţ electronic şi a Economie
sistemelor pentru relaţii cu clienţii
Studiu de fezabilitate: Parcul de Afaceri Deva
- amplasament, dotări, studiu de impact,
Deva oportunitatea orientării către investiţii Economie
greenfield din domeniul producţiei, serviciilor,
comerţului mare
Deva Realizarea Parcului de Afaceri Deva Economie
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Studiu de fezabilitate: Managementul


informaţional în sprijinul firmelor mici şi
Deva Economie
mijlocii - Promovarea la nivel local a
tendinţelor noi în economia de piaţă
Managementul informaţional în sprijinul
Deva firmelor mici şi mijlocii - Promovarea la nivel Economie
local a tendinţelor noi în economia de piaţă
Realizarea periodică de sondaje de evaluare
a tendinţelor şi nevoilor mediului de afaceri,
în vederea identificării posibilităţilor oportune
Deva Economie
de sprijin ale administraţiei locale de creare
de condiţii propice dezvoltării activităţilor
economice
Acordarea de sprijin, în colaborare cu toate
insituţiile locale competente, în vederea
Deva implementării standardelor UE, în domeniile Economie
managementului calităţii şi al protecţiei
mediului.
Realizarea de studii privind facilităţile şi
Deva sprijinul care pot fi acordate investitorilor în Economie
vederea dezvoltării pieţei locale imobiliare
Studiu de fezabilitate: Oferirea de facilităţi
investitorilor – elaborarea unor scheme de
stimulente pentru investitori în funcţie de
Deva Economie
beneficiul pe care aceştia l-ar putea aduce
bugetului local, şi de natura domeniului
specific de activitate.
Implementarea setului de facilităţi oferite
Deva investitorilor pe baza rezultatelor reieţite din Economie
studiul de fezabilitate.

Deva Dezvoltarea unui centru virtual de eBusiness Economie


Creare unei baze de date imobiliare de
Deva interes public, folositoare posibililor investitori Economie
Întreprindere virtuală - Incubator de afaceri -
Deva Centru de cercetare Economie

Deva Harta de investiţii a Municipiului Deva Economie


Studiu de fezabilitate: Realizarea de centre
Deva de promovare a meşteşugurilor tradiţionale Economie
Realizarea de centre de promovare a
Deva meşteşugurilor tradiţionale Economie
Centru de colectare a produselor legumicole
Deva Economie
- Sântuhalm
Studiu de fezabilitate: Creşterea
competitivităţii produselor agroalimentare
Deva autohtone pe pieţele UE prin certificarea Economie
acestora la standarde ecologice conforme
UR
Creşterea competitivităţii produselor
agroalimentare autohtone pe pieţele UE prin
Deva Economie
certificarea acestora la standarde ecologice
conforme UR
Studiu de fezabilitate: Modernizarea spaţiilor
de depozitare ale Centrului Agro Deva prin
Deva implementarea noilor tehnologii de Economie
depozitare în atmosfera controlată a
produselor agroalimentare
Modernizarea spaţiilor de depozitare ale
Centrului Agro Deva prin implementarea
Deva Economie
noilor tehnologii de depozitare în atmosfera
controlată a produselor agroalimentare
Reamenajare Piaţa Agroalimentară
Deva Economie
Cioclovina - Micro 15
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Reamenajare Piaţa Agroalimentară Bdul M.


Deva Kogălniceanu - Deva Economie
Realizarea unei pieţe agro alimentare în
Deva localităţile aparţinătoare Economie
Extindere spaţii verzi, parcuri şi zone de
Deva Turism și agrement
agrement
Realizarea parcului de agrement Curcubeul
anotimpurilor, prin definirea plantelor şi a
Deva Turism și agrement
modului de amenajare a acestora, cu
instalarea unui sistem de irigare computerizat
Reabilitarea zonei urbane "Dealul Cetatii",
monument al naturi si istoric cu valoare
turistica ridicata
Deva Turism și agrement
din municipiul Deva - incinta II si III, COD
SMIS 1873,HCL nr. 275/2008 si HCL nr.
174/2008
Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetăţii
monument al naturii şi istoric cu valoare
Deva Turism și agrement
turistică ridicată din municipiul Deva -
refuncţionalizarea incintei I
Deva Reabilitare si Modernizare Sala Sporturilor. Turism și agrement
Deva Extindere Aqualand - Bazin Olimpic. Turism și agrement
Realizare Parc de agrement şi distracţii -
Deva Turism și agrement
Thesys Park
Deva Realizare Parc de agrement - Albia Mureşului Turism și agrement
Deva Realizare Zona de agrement Parcul Bejan Turism și agrement
Reabilitare Cetate Incinta 1.
Deva (Cod de bare citire smartphone, placute pe Infrastructură edilitară
cladiri.)
Implementarea unei infrastructuri de acces
Deva public la Internet (tip Free internet Acces - Infrastructură edilitară
Free Hot spot) în spaţiile publice
Studiu de fezabilitate: Crearea de reţele
Deva wireless (hot spot-uri) în zonele centrale ale Infrastructură edilitară
tuturor localităţilor aparţinătoare
Crearea de reţele wireless (hot spot-uri) în
Deva zonele centrale ale tuturor localităţilor Infrastructură edilitară
aparţinătoare
Studiu de oportunitate: Înfiinţarea unui birou
Deva de orientarea profesioanlă şi intermediere Formare profesională
locuri de muncă la nivel municipal
Înfiinţarea unui birou de orientarea
Deva profesioanlă şi intermediere locuri de muncă Formare profesională
la nivel municipal
Pregătire, calificare şi reconversie pentru
Deva Formare profesională
activităţi de turism
Studiu de fezabilitate: servicii de calitate în
Deva formarea profesională a şomerilor, adaptate Formare profesională
la noile cerinţe ale pieţei muncii
Servicii de calitate în formarea profesională a
Deva şomerilor, adaptate la noile cerinţe ale pieţei Formare profesională
muncii
Studiu de fezabilitate: centre sociale pentru
Deva formarea profesională în localităţile Formare profesională
aparţinătoare
Realizarea de centre sociale pentru formarea
Deva profesională în localităţile aparţinătoare Formare profesională
Platforma E- PCDN (Reţeaua de Dezvoltare
Deva a Carierei Porfesionale) Deva Formare profesională
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Studiu de fezabilitate:
Reabilitare/modernizare clădire în vederea
înfiinţări centrului de Cursuri de
Deva Formare profesională
formare profesională pentru specializarea
forţei de muncă / reconversia profesională a
şomerilor
Reabilitare/modernizare clădire în vederea
înfiinţări centrului de Cursuri de formare
Deva profesională Formare profesională
pentru specializarea forţei de muncă /
reconversia profesională a şomerilor

Pregatire profesionala pentru angajatii Capacitate


Deva
primariei administrativă
Dezvoltarea resurselor umane ale
personalului primăriei municipiului Deva prin
crearea de
Capacitate
Deva parteneriate şi schimb de experienţă la nivel
administrativă
transnaţional în domeniul resurselor umane,
incluziunii sociale şi ocupării forţei de muncă

Actualizarea Planului Urbanistic General şi


realizarea de studii sectoriale în vederea Capacitate
Deva echilibrării şi eficientizării dezvoltării spaţiale administrativă
a zonei municipale Deva.
Sistem de automatizare a activitatii Politiei Capacitate
Deva Locale. administrativă
Ghiseu unic si informatizare plati taxe. Capacitate
Deva
administrativă
Centru municipal integrat de management al
situatiilor de urgenta.. Capacitate
Deva
administrativă

Sistem informatic de management


administrativ integrat.
Capacitate
Deva (e-administratie, ERP APL, software, data
administrativă
center, PC-uri, arhivare, document
management)
Extindere, actualizare si integrare cu
serviciile comunitare si alte institutii Capacitate
Deva
judetene si regionale. administrativă

Sistem inovativ de management al


documentelor şi modernizarea centrului Capacitate
Deva
pentru informare a administrativă
cetăţenilor în cadrul Primăriei Sântuhalm
Sistem inovativ de management al
documentelor şi modernizarea centrului Capacitate
Deva
pentru informare a administrativă
cetăţenilor în cadrul Primăriei Archia
Sistem inovativ de management al
documentelor şi modernizarea centrului Capacitate
Deva
pentru informare a administrativă
cetăţenilor în cadrul Primăriei Bârcea Mică
Sistem inovativ de management al
documentelor şi modernizarea centrului Capacitate
Deva
pentru informare a administrativă
cetăţenilor în cadrul Primăriei Cristur
Evidenţa informatizată a persoanei – Capacitate
Deva
Primăria Sântuhalm administrativă
Evidenţa informatizată a persoanei – Capacitate
Deva
Primăria Archia administrativă
Evidenţa informatizată a persoanei – Capacitate
Deva
Primăria Bârcea Mică administrativă
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Evidenţa informatizată a persoanei – Capacitate


Deva
Primăria Cristur administrativă
Reabilitarea/ modernizarea sediilor instituţiilor
publice şi dotarea acestora (inclusiv cu Capacitate
Deva
echipamente administrativă
IT)
Sprijin pentru elaborarea strategiilor de Capacitate
Deva dezvoltare locală/ sectorială administrativă
Cursuri de formare profesională continuă
pentru funcţionarii publici şi dezvoltarea Capacitate
Deva
abilităţilor administrativă
specifice ale acestora
Realizarea de schimburi de experienţă şi
Capacitate
Deva bune practici între personalul instituţiilor
administrativă
similare
Implementarea unor proceduri şi mecanisme Capacitate
Deva de lucru unitare în cadrul instituţiilor similarer administrativă
Implementarea unor programe de e- Capacitate
Deva guvernare administrativă
Campanii de îndrumare a micilor
întreprinzători în vederea finanțării de
Geoagiu - Economie
proiecte în perioada de programare 2014 -
2020
Construirea unui parc industrial pe o
suprafață de 50 ha, amenajare căi de acces
Geoagiu Infrastructură edilitară
și introducerea utilităților, în localitatea
Gelmar - orașul Geoagiu
Lucrări de îmbunătărțiri funciare (zona
Geoagiu Mediu
Homorod - Șeica)
Geoagiu Centru de formare profesională în turism Turism și agrement
Programe de conștientizare și motivare
Geoagiu Formare profesională
ocupațională
Amenajare centru de închiriere biciclete,
construire piste / amenajare trasee pentru
Haţeg Turism și agrement
bicicliști și amenajare parcare specială pentru
biciclete în orașul Hațeg
Restaurarea și valorificarea turistică a Cetății
Haţeg de epocă Hallstatiană de pe raza Turism și agrement
admnistrativ - teritorială a orașului Hațeg
Aplicaţie informatică de urmărire și
Capacitate
Hunedoara monitorizare a investițiilor și proiectelor
administrativă
Primăriei
Aplicație informatică completă și integrată de
Capacitate
Hunedoara management al controlului intern/managerial
administrativă
funcțional și eficient
Realizarea Centrului de Date al Primăriei Capacitate
Hunedoara
administrativă
Realizarea sistemului de back-up informatic Capacitate
Hunedoara
centralizat administrativă
Virtualizarea stațiilor de lucru utilizate în
cadrul Primariei prin implementarea în cadrul Capacitate
Hunedoara
Centrului de Date a unei infrastructuri VDI administrativă

Utilizarea unui Centru de date extern pentru


a asigura recuperarea informațiilor în caz de
Capacitate
Hunedoara dezastru prin implementarea mecanismelor
administrativă
de asigurare a redundanței informaționale
necesare
Implementarea soluției de tip „Cloud” de Capacitate
Hunedoara mare capacitate a Primăriei administrativă
Suită de aplicații informatice integrate de uz
Capacitate
Hunedoara administrativ, financiar-contabil, salarizare,
administrativă
resurse de personal
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Integrarea sistemului de tip ERP cu alte


sisteme conexe suport de tipul celor de
Capacitate
Hunedoara management al documentelor sau publicare
administrativă
a datelor de interes pentru angajați în
rețeaua locală internă (intranet)
Implementarea unei soluții unitare de
Capacitate
Hunedoara semnatură electronică la nivelul administrației
administrativă
publice
Implementarea unui sistem central de
captură a documentelor necesare digitizării
suportului hârtie aferent datelor vehiculate în Capacitate
Hunedoara
cadrul Instituției și achiziționarea administrativă
echipamentelor profesionale necesare
acestei activități
Sistem informatic modern de management al Capacitate
Hunedoara
documentelor administrativă
Scanarea și arhivarea electronică a Capacitate
Hunedoara
documentelor Primăriei administrativă
Sistem informatic de management al
contractelor necesar realizarii contractelor și
urmăririi acestora pe întreg ciclul lor de viață,
Capacitate
Hunedoara inclusiv prin utilizarea de mecanisme de
administrativă
monitorizare consum contract sau
recontractare în caz de expirare stoc
contractat, sau dată valabilitate contract
Sistem electronic de management al arhivei
fizice necesar asigurarii trasabilității
documentelor în mod hibrid, atât în cadrul
aplicațiilor electronice tip DMS, cât și în
Capacitate
Hunedoara cadrul arhivei fizice ce urmează a fi
administrativă
reorganizate, pentru indeplinirea
reglementarilor privind siguranța
documentelor fizice și modul de tratare al
acestora
Realizarea/extinderea unui sistem electronic
integrat pentru administrația publică locală,
servicii medicale, servicii de urgență, registru Capacitate
Hunedoara
spații verzi, alte servicii comunitare și administrativă
integrarea acestuia cu sistemele echivalente
la nivel județean sau regional
Sistem de asigurare a interoperabilității între
instituții realizat prin implementarea unui
portal dedicat schimbului securizat de
Capacitate
Hunedoara informații între instituțiile partenere Primariei,
administrativă
necesar integrării informatice inter-
instituționale la nivelul Municipiului
Hunedoara
Achiziționarea de programe informatice
Capacitate
Hunedoara performante specifice activităților
administrativă
administrative
Certificarea Primariei Municipiului Hunedoara Capacitate
Hunedoara conform standardului ISO-27001 administrativă
Implementarea unui sistem informatic
Capacitate
Hunedoara integrat la nivelul Primăriei și al instituțiilor
administrativă
subordonate
Programe de pregătire continuă a
Capacitate
Hunedoara personalului adminisitrativ din interiorul
administrativă
Primăriei
Cursuri generale de cunoaștere a politicilor și
Capacitate
Hunedoara normelor de securitate aplicabile la nivelul
administrativă
Primăriei
Cursuri de pregătire a personalului din Capacitate
Hunedoara „Compartimentul informatic” administrativă
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Sesiune de cursuri de pregătire în domeniul


Capacitate
Hunedoara IT de nivel general (ECDL) a personalului din
administrativă
cadrul Primăriei
Cursuri pentru îmbunătățirea competențelor
Capacitate
Hunedoara și aptitudinilor necesare în domeniul
administrativă
asistenței sociale
Studiu privind așteptările cetățenilor în ceea
Capacitate
Hunedoara ce privește calitatea serviciilor publice și
administrativă
transparența decizională
Implementarea sistemului central de
videoconferință și a sălii multimedia aferente
la nivelul Primăriei și dezvoltarea aplicației
informatice de aces liber la sistem prin Capacitate
Hunedoara
intermediul Internetului, pentru o plajă largă administrativă
de terminale (de la terminale speciale de
videoconferință, până la calculatoare
compatibile PC)
Implementarea unor sisteme și proceduri de
informare, care să includă monitorizarea Capacitate
Hunedoara
feed-back-ului cetățenilor asupra activității administrativă
administrației publice
Consultarea și dezbaterea publică a Capacitate
Hunedoara
proiectelor strategice administrativă
Promovarea strategiilor de participare a Capacitate
Hunedoara cetățenilor la elaborarea deciziilor publice administrativă
Sistem de informare publică și interacțiune cu Capacitate
Hunedoara cetățenii de tip Info-Chioșc administrativă
Adoptarea unor servicii dedicate de Capacitate
Hunedoara comunicare personalizată cu cetățenii administrativă
Aplicație informatică de recunoaștere vocală Capacitate
Hunedoara automată și transcriere a înregistrărilor în text administrativă
Optimizarea funcționării compartimentului Capacitate
Hunedoara
relații cu publicul administrativă
Extinderea utilizării mijloacelor de informare Capacitate
Hunedoara online (portal internet, baze de date etc.) administrativă
Realizarea ghișeului virtual unic pentru
cetățeni: portal informatic care asigură funcția
de ghișeu unic pentru interacțiunea cu Capacitate
Hunedoara
cetățenii, inclusiv modul de plăți electronice administrativă
interconectat cu furnizorii de servicii bancare
on-line (carduri)
Dezvoltarea bazei de date urbane aferente
Municipiului pe baza sistemului GIS și Capacitate
Hunedoara
implementarea portalului cu acces public și administrativă
profesional
Implementarea unui portal informatic de plăți Capacitate
Hunedoara electronice pentru cetățeni administrativă
Dezvoltarea și implementarea Registrului
Capacitate
Hunedoara Agricol și a portalului informatic de
administrativă
interacțiune cu cetățenii
Dezvoltarea serviciilor publice electronice
pentru cetățeni prin implementarea de
portaluri e-learning, e-sănătate și plăți Capacitate
Hunedoara
electronice, precum și punerea la dispoziția administrativă
utilizatorilor a acestor funcționalități prin
intermediul Internetului
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Implementarea unui sistem integrat de tip


management al proceselor instituționale
(BPM - Business Proccess Management)
bazat pe servicii orientate pe arhitecturi
deschise (SOA - Service Oriented Capacitate
Hunedoara
Architecture) necesar uniformizarii și inter- administrativă
conectării aplicațiilor disparate utilizate în
cadrul Primariei, în scopul eliminarii
redundanței informațiilor electronice și
unificării serviciilor oferite către cetățeni
Publicarea pe portalul Primariei a hărții
Capacitate
Hunedoara evenimentelor din Municipiul Hunedoara
administrativă
(sesizări, defecțiuni etc.)
Realizarea/Actualizarea Planului Urbanistic Capacitate
Hunedoara
General administrativă
Studiu pentru identificarea suprafețelor de Capacitate
Hunedoara teren propice dezvoltării rezidențiale administrativă
Sistem integrat zonal/baze de date pentru Capacitate
Hunedoara gestionarea teritoriului (GIS) administrativă
Dezvoltarea unui program de gestiune și Capacitate
Hunedoara actualizare a datelor din cadastrul imobiliar administrativă
Studiu asupra nivelului actual de utilizare a
Capacitate
Hunedoara tehnologiei informației în mediul public și
administrativă
privat
Plan de măsuri pentru promovarea
Capacitate
Hunedoara parteneriatelor public-privat în domeniul
administrativă
tehnologiei informației
Dezvoltarea de aplicaţii de tip: e-guvernare, Capacitate
Hunedoara e-sănătate şi e-educaţie administrativă
Sprijinirea e-comerţului şi e-economiei Capacitate
Hunedoara
administrativă
Studiu pentru evaluarea necesarului de
produse, echipamente, sistemte etc., inclusiv
Capacitate
Hunedoara brevete, mărci, licențe și know-how în
administrativă
instituțiile publice implicate în activități de
cercetare-dezvoltare-inovare
Acordarea de sprijin (inclusiv stimulente
fiscale, subvenţii, etc) pentru achiziţia de Capacitate
Hunedoara
tehnologii şi produse moderne, inovative administrativă

Încurajarea activităţilor de cercetare-


Hunedoara dezvoltare desfăşurate în interiorul firmelor Cercetare dezvoltare
Stimularea activităților de cercetare-
Hunedoara dezvoltare-inovare desfășurate în universități Cercetare dezvoltare
și în alte instituții publice de profil
Hunedoara Stimularea utilizării produselor inovative Cercetare dezvoltare
Hunedoara Încurajarea protejării proprietăţii intelectuale Cercetare dezvoltare
Redirecţionarea concentrării finanţării de la
Hunedoara cercetarea de bază la aplicaţii practice şi Cercetare dezvoltare
inovare
Susţinerea investiţiilor vizând achiziţionarea
Hunedoara de brevete, mărci, licenţe şi know-how Cercetare dezvoltare
Sprijinirea parteneriatelor
Hunedoara firmă/universitate/institute de cercetare Cercetare dezvoltare
Consultanţă în domeniul antreprenoriatului în
Hunedoara cercetare-dezvoltare-inovare Cercetare dezvoltare
Crearea de parteneriate public/privat pentru
Hunedoara a introduce pe piaţă tehnologii operaţionale Cercetare dezvoltare
inovative
Hunedoara Stimularea creării de întreprinderi inovative Cercetare dezvoltare
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Înfiinţarea de laboratoare de testare şi


certificare, precum şi consolidarea cercetării
Hunedoara Cercetare dezvoltare
fundamentale în universități și alte instituții
publice de profil
Crearea de centre de excelenţă în sectoarele
Hunedoara Cercetare dezvoltare
cheie
Hunedoara Încurajarea dezvoltării de spin-off-uri Cercetare dezvoltare
Plan de măsuri integrate pentru promovarea
Hunedoara și stimularea activităților de cercetare- Cercetare și dezvoltare
dezvoltare-inovare în mediul public și privat
Plan de măsuri pentru creșterea accesului
Hunedoara producătorilor locali, în calitate de furnizori, Economie
pe piața națională și europeană
Plan de măsuri pentru creşterea
competitivităţii produselor agricole şi agro-
Hunedoara Economie
alimentare şi implementarea standardelor
europene de calitate
Sprijinirea dezvoltării mediului antreprenorial
prin investiţii în dezvoltarea IMM-urilor
Hunedoara Economie
existente şi prin sprijinirea creării de noi IMM-
uri
Facilitarea legăturilor dintre economia locală
Hunedoara și investitorii străini Economie
Încurajarea şi diversificarea exporturilor, în
Hunedoara special pentru produsele tradiționale Economie
specifice zonei
Încurajarea spiritului antreprenorial şi sprijin
Hunedoara pentru start-up-uri Economie
Stimularea înființării unor unități de producție
Hunedoara a materialelor ecologice, inclusiv în satele Economie
aparținătoare
Îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea
Hunedoara activităților comerciale în cadrul piețelor în Economie
Municipiul Hunedoara
Realizare târg auto și vechituri – zona
Hunedoara Economie
Complex Stadion
Realizare târg animale – zona fostelor unități
Hunedoara Economie
militare
Amenajarea și reabilitarea Pieței Centrale a
orașului, în vederea derulării unui comerț
Hunedoara Economie
modern, civilizat și în condiții sanitare și de
siguranță corespunzătoare
Amenajarea și reabilitarea Pieței Obor, în
vederea derulării unui comerț modern,
Hunedoara Economie
civilizat și în condiții sanitare și de siguranță
corespunzătoare
Amenajare spații comerciale comerț legume
Hunedoara fructe – Piața Obor Economie

Hunedoara Amenajare hală lactate – Piața Obor Economie


Hunedoara Crearea unui centru de consiliere în afaceri Economie
Crearea unui centru de informare pentru
Hunedoara Economie
investitori
Realizarea unui Ghid de produse și servicii
Hunedoara oferite de mediul de afaceri local Economie
Crearea de centre de promovare, formare și
Hunedoara consultanță în afaceri Economie
Realizarea unei structuri care să asigure
Hunedoara consultanță pentru creșterea accesului la Economie
export al firmelor locale
Sprijinirea structurilor suport pentru afaceri în
Hunedoara dezvoltarea de noi servicii Economie
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Încurajarea cooperării în reţea şi dezvoltarea


Hunedoara unor oferte integrate din partea structurilor Economie
suport pentru afaceri
Studiu pentru identificarea măsurilor de
Hunedoara dezvoltare a suprafețelor de teren cu Economie
potențial economic
Dezvoltarea suprafețelor de teren cu
Hunedoara Economie
potențial economic
Realizarea unei baze de date cu informații
Hunedoara generale referitoare la terenurile existente, Economie
accesibilă potențialilor investitori
Dezvoltarea unui centrul virtual de e-
Hunedoara Economie
bussiness
Promovarea parteneriatelor public-privat în
Hunedoara Economie
domeniul TIC
Dezvoltarea / achiziţionarea şi utilizarea de
Hunedoara tehnologii şi echipamente inovative Economie
Susţinerea accesului firmelor private la
Hunedoara Internet şi serviciile conexe Infrastructură edilitară
Dezvoltarea rețelei de telecomunicații
Hunedoara metropolitane a municipalității Infrastructură edilitară
Reabilitarea sitului industrial Hunedoara și
Hunedoara pregătirea sa pentru noi activități Mediu
Identificarea unei locații și amenajarea unei
Hunedoara zone de camping Turism și agrement
Identificarea unei locații și amenajarea unui
Hunedoara Turism și agrement
sat de vacanță
Modernizarea și crearea de zone de
Hunedoara agrement în zonele de interes turistic Turism și agrement

Hunedoara Parc de agrement şi distracţii - Thesys Park. Turism și agrement


Amenajarea unei zone de agrement în
Hunedoara Turism și agrement
Pădurea Chizid
Hunedoara Amenajarea Complexului turistic Vadul Dobrii Turism și agrement
Reabilitarea traseului mocăniței, repunerea
Hunedoara acesteia în funcțiune și introducerea în Turism și agrement
traseele turistice locale
Dezvoltarea ecoturismului, prin valorificarea
Hunedoara resurselor naturale și a biodiversității oferite Turism și agrement
de Pădurea Chizid
Hunedoara Valorificarea zonei Lacului Cinciș Turism și agrement
Înființarea unor unități specifice pentru
Hunedoara turismul gastronomic și promovarea Turism și agrement
produselor alimentare specifice zonei
Restaurarea, protecția și conservarea
Hunedoara Turism și agrement
Castelului Corvinilor
Implementarea infrastructurii necesare pentru
extinderea accesului public gratuit la Internet
Hunedoara Infrastructură edilitară
(tip Free Internet Acces – Free HotSpot) în
spațiile publice
Hunedoara Implementarea NetCity + Broadband Infrastructură edilitară
Modernizarea și extinderea infrastructurii de
Hunedoara comunicații necesară utilizării sistemelor TIC Infrastructură edilitară
în instituțiile publice
Dezvoltarea reţelelor de Internet de bandă
Hunedoara largă, inclusiv în satele aparținătoare Infrastructură edilitară
Studiu asupra corelației existente între
Hunedoara cererea de forță de muncă și oferta de Formare profesională
servicii de formare profesională continuă
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Program de sprijinire a furnizorilor de formare


profesională pentru dezvoltarea si
Hunedoara diversificarea ofertelor de formare Formare profesională
profesională în conformitate cu cererea de
locuri de muncă
Stimularea angajatorilor pentru a sprijini
Hunedoara participarea la formare profesională continuă Formare profesională
a angajaţilor proprii
Organizarea de programe de formare
Hunedoara profesională a adulților, cu accent pe Formare profesională
domeniile deficitare pe piața muncii
Pregătirea și calificarea profesională pentru
Hunedoara activități de turism Formare profesională

Hunedoara Realizarea de cursuri pentru ghizi turistici Formare profesională


Realizarea de cursuri de instruire în domeniul
Hunedoara TIC (inclusiv ECDL) pentru angajații Formare profesională
instituțiilor publice
Extinderea unor programe de formare
profesională adaptate pentru persoanele din
Hunedoara Formare profesională
mediul rural şi pentru persoanele din
grupurile vulnerabile
Furnizarea de programe de formare
profesională la locul de muncă, în instituțiile
publice, pentru dezvoltarea competenţelor
Hunedoara Formare profesională
angajaţilor, creşterii performanţelor şi
productivităţii acestora şi combaterii riscului
de şomaj
Dezvoltarea de soluţii electronice integrate
(baze de date interactive), pentru
Hunedoara Formare profesională
monitorizarea situaţiei cererii şi ofertei de pe
piaţa forţei de muncă
Realizarea anuală a unui Târg de oferte de
Hunedoara muncă, în colaborare cu AJOFM și instituțiile Formare profesională
de învățământ superior
Stimularea responsabilităţii sociale a
anagajatorilor, publici sau privați, pentru
Hunedoara Formare profesională
angajarea de persoane aparţinând grupurilor
vulnerabile
Extinderea şi flexibilizarea sistemului de
Hunedoara stimulare a angajatorilor în vederea încadrării Formare profesională
în muncă a tinerilor
Campanii de combatere a muncii „la negru”,
Hunedoara în vederea reglementării pieței muncii Formare profesională
Dezvoltarea de programe de instruire pentru
personalul din unitățile medico-sociale în
Hunedoara Asistenţă socială
ceea ce priveşte îngrijirea medicală,
utilizarea TIC, etc.
Training pentru funcţionarii publici pentru
Capacitate
Lupeni implementarea unor servicii publice de 222.000
administrativă
calitate
Sistematizare urbanistică Straja Capacitate
Lupeni -
administrativă
Amenajarea pentru activităţi sportive şi de
agrement a albiei şi falezei Jiului, respectiv
transformarea falezei în piste pentru ciclism
Lupeni - Turism și agrement
şi jogging şi spaţii pentru odihnă şi relaxare,
precum şi amenajarea unui culoar navigabil
pentru ambarcaţiuni mici în albia râului
Amenajarea zonei de agrement Brăiţa şi
Lupeni 667.000 148.222 Turism și agrement
drum de acces
Lupeni Amenajări pentru agrement Straja - Turism și agrement
Lupeni Complex Straja - Turism și agrement
Lupeni Centru servicii Straja - Turism și agrement
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Lupeni Reabilitare Cabana Straja 556.000 123.556 Turism și agrement


Înfiinţarea unui centru de formare
Lupeni profesională pentru adulţi şi tineret 111.000 24.667 Formare profesională
Înfiinţarea unui centru de orientare şcolară şi
Lupeni 22.000 4.889 Formare profesională
profesională
Lupeni Cursuri de formare profesională în turism 111.000 24.667 Formare profesională
Extinderea sediului Primăriei Capacitate
Orăştie
administrativă
Continuarea lucrării de cadastru edilitar, ca Capacitate
Orăştie parte integrantă a sistemului naţional administrativă
Implicarea cetăţenilor în identificarea şi Capacitate
Orăştie rezolvarea problemelor locale administrativă
Creşterea transparenţei decizionale şi
Capacitate
Orăştie dezbaterea publică a unor hotărâri de interes
administrativă
general
Întărirea serviciilor privind relaţia cu cetăţenii Capacitate
Orăştie printr-o structură logistică adecvată administrativă
Obţinerea certificatului SN EN ISO 9001
Capacitate
Orăştie privind calitatea serviciilor prestate de către
administrativă
administraţiapublică locală
Atribuirea unor responsabilităţi distincte
(desemnarea unor persoane sau crearea Capacitate
Orăştie
unor direcţii) pentru dezvoltare şi statistică administrativă
locală
Aprobarea planului urbanistic general şi Capacitate
Orăştie regulamentului local aferent acestuia administrativă
Realizarea planurilor urbanistice zonale şi Capacitate
Orăştie regulamentele locale aferente acestora administrativă
Realizarea planurilor urbanistice de detaliu Capacitate
Orăştie
administrativă
Identificarea zonelor potențiale și a forței de
Orăştie muncă specializată pentru atragerea Economie
investitorilor
Crearea de facilitati pentru zonele potențiale
Orăştie pentru atragerea investitorilor Economie

Orăştie Amenajarea pieţei Grădiştei - hala noua Economie


Promovarea afacerilor locale (campanii de
Orăştie promovare a antreprenoriatului local Economie
/producatorilor locali)
Crearea de parteneriate naționale și
Orăştie Economie
internaționale
Dezvoltarea unui centru de afaceri şi de
asigurare servicii de consultanţă şi de
Orăştie formare pentru afaceri, inclusiv Economie
managementul de proiect şi accesarea de
Fondurilor Strucutrale
Realizarea unui centru de achizitii,
Orăştie depozitare și desfacere a produselor agricole Economie
locale
Orăştie Sprijinirea dezvoltării de produse ecologice Economie
Valorificarea superioară a plantelor tehnice
Orăştie (soia, rapiţă) şi medicinale cultivate în zonă Economie

Dezvoltarea unor sisteme integrate pentru


Orăştie producţia agricolă-industrializarea produselor Economie
primare comercializate
Crearea de facilităţi fiscale pentru potențialii
Orăştie Economie
investitori
Elaborarea unui plan de marketing pentru
Orăştie atragerea investiţiilor Economie
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Actualizarea anuală a profilului socio-


Orăştie economic al municipiului Orăştie Economie

Realizarea unei baze de date cu spaţiile şi


Orăştie terenurile disponibile pentru dezvoltarea Economie
afacerilor
Realizarea unui parteneriat local pentru
Orăştie atragerea de noi investiţii în municipiu Economie

Dezvoltarea unui centru de transfer


Orăştie tehnologic şi conectare la reţeaua judeţeană Economie
şi naţională
Promovarea şi introducerea criteriilor de eco-
Orăştie eficienţă în activităţile de producţie şi servicii Economie

Oferirea de servicii publice electronice


Orăştie Infrastructură edilitară
moderne
Realizarea unui parc de distracţii în zona de
Orăştie agrement „La Băltuţe” Turism și agrement

Orăştie Amenajarea zonei de agrement Şumuştău Turism și agrement


Reabilitarea, extinderea și dotarea sălii
ASTRA în vederea realizarii unui centru de
Orăştie Formare profesională
formare și dezvoltare continuă a capitalului
uman
Realizarea unor parteneriate public-private
Orăştie pentru formare profesională continuă Formare profesională

Oferirea de servicii de consiliere şi orientare


Orăştie profesională a elevilor şi a forţei de muncă Formare profesională

Realizarea unor programe de motivare şi


Orăştie fidelizare a forţei de muncă Formare profesională

Realizarea unor programe de reorientare


Orăştie şi/sau reintegrare în muncă a persoanelor Formare profesională
disponibilizate
Cresterea transparenţei în activitatea APL Capacitate
Petrila
administrativă
Perfecţionarea şi instruirea permanent a Capacitate
Petrila personalului din aparatul propriu al primarului administrativă
Îmbunătăţirea colaborării interne şi Capacitate
Petrila
instituţionale administrativă
Eficientizarea utilizării fondurilor publice Capacitate
Petrila
administrativă
Implementarea sistemului de plată onlice a Capacitate
Petrila taxelor şi impozitelor locale administrativă
Încheierea de parteneriate pentru atragerea Capacitate
Petrila
de finanţări administrativă
Informare şi comunicare permanentă cu Capacitate
Petrila
cetăţenii administrativă
Conştientizarea cetăţenilor în gospodărirea şi Capacitate
Petrila întreţinerea localităţii administrativă
Spijinirea şi mobilizarea cetăţenilor în
Capacitate
Petrila vederea clarificării situaţiei juridice a
administrativă
terenurilor proprietate private
Înfrăţirea cu alte localităţi din Uniunea Capacitate
Petrila
Europeană administrativă
Eliberarea terenurilor ocupate de construcţii
Capacitate
Petrila improprii , construite fara autorizaţii de
administrativă
construire
Petrila Dezvoltarea de servicii pentru intreprinderi Economie
Petrila Dezvoltarea activitatilor productive Economie
Petrila Sprijinirea investitiilor în oraşul Petrila Economie
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Petrila Valorificarea resurselor locale Economie


Petrila Proiecte inovative în întreprinderi Economie
Cresterea gradului de ocupare a spatiilor de
Petrila birou si de productie din cadrul Centrului de Economie
afaceri Petrila cu 10%
Petrila Dezvoltarea infrastructurii de afaceri Economie
Cooperarea cu autorităţile publice din Valea
Petrila Economie
Jiului
Menţinerea în funcţiune a sistemului de
Petrila management al calităţii Economie

Realizarea unor spaţii pentru picnic şi


Petrila Turism și agrement
agreement
Petrila Dezvoltarea mediului de afaceri în turism Turism și agrement
Promovarea Planului de Dezvoltare Locală a Capacitate
Petroşani municipiului Petroşani 70.000
administrativă
Înfiinţare Consiliu Comunitar Consultativ, pe Capacitate
Petroşani bază de voluntariat administrativă
Instituirea de politici comune la nivelul Capacitate
Petroşani
microregiunii administrativă
Realizarea unui master plan strategic de
dezvoltare spaţială şi a politicilor de gestiune Capacitate
Petroşani
a relaţiilor şi proiectelor comune cu unităţile administrativă
administrative aflate în vecinătate
Diviziunea spaţială a municipiului Petroşani
în Unităţi Teritoriale Zonale şi realizarea unor Capacitate
Petroşani
consilii zonale pentru fiecare zonă administrativă

Preluarea necesităţilor reale ale comunităţii şi Capacitate


Petroşani transmiterea acestora către factorii de decizie administrativă
Analizarea direcţiilor strategice de acţiune Capacitate
Petroşani
locală cu cetăţenii administrativă
Consultarea şi implicarea cetăţenilor în
Capacitate
Petroşani identificarea soluţiilor de rezolvare a
administrativă
problemelor comunităţii
Seminarii pentru cetăţeni – « Un oraş Capacitate
Petroşani 70.000
european » administrativă
Sensibilizarea comunităţii privind atingerea
obiectivelor cuprinse în Planul de Dezvoltare Capacitate
Petroşani
Locală a municipiului Petroşani pe perioada administrativă
2014 – 2020
Utilizarea potenţialului creativ al comunităţii Capacitate
Petroşani pentru rezolvarea propriilor probleme administrativă
Ridicarea gradului de educaţie civică prin
Capacitate
Petroşani şcoală, biserici concomitent cu aplicarea
administrativă
măsurilor coercitive
Consultarea cetăţenilor privind problemele de Capacitate
Petroşani interes comunitar administrativă
Cultivarea spiritului civic şi încurajarea
Capacitate
Petroşani activităţii de voluntariat prin înfiinţarea
administrativă
Asociaţiei „ Casa Pro Urbis”
Dezvoltarea Centrului de Informare Capacitate
Petroşani Comunitară în cadrul Bibliotecii municipale 1.000
administrativă
Încurajarea comunicării cetăţenilor cu
Capacitate
Petroşani autorităţile locale, judeţene sau din mediul 1.000
administrativă
afacerilor
Reducerea timpului de eliberare a cărţilor de
Capacitate
Petroşani identitate prin implementarea de noi aplicaţii 2.000.000
administrativă
standardizate la nivel naţional
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Menţinerea transparenţei în relaţia cu


cetăţenii prin transmiterea de informaţii, Capacitate
Petroşani 1.750.000
anunţuri către presa locală şi centrală, administrativă
difuzarea de comunicate
Upgrade hardware pentru desfăşurarea Capacitate
Petroşani eficientă a serviciilor către populatie 72.000
administrativă
Sprijinirea înfiinţării de centre de inovare,
Petroşani cercetare/dezvoltare şi transfer tehnologic 70.000 Cercetare dezvoltare

Reutilizarea suprafeţelor de teren din


Petroşani Livezeni şi Dâlja, în scopul dezvoltării de 10.000.000 Economie
activităţi economice
Consiliere în privinţa asocierii pentru locuitorii
ariilor rurale limitrofe ariei urbane a
Petroşani Economie
Muncipiului Petroşani în vederea accesării de
fonduri europene
Elaborarea unei strategii de atragere a
Petroşani 70.000 Economie
investitorilor
Parteneriat cu cei interesati în dezvoltarea de
Petroşani Economie
proiecte
Facilitarea organizării de instruiri şi seminarii
Petroşani adresate întreprinzătorilor 70.000 Economie

Informarea periodică a întreprinzătorilor cu


Petroşani privire la oportunităţile de finanţare deschise 75.000 Economie
din fonduri guvernamentale şi europene
Incubator de afaceri Start UP pentru tineri:
Parteneriat cu Universitatea din Petroşani şi
colegiile din municipiu pentru sprijinirea
tinerilor în deschiderea unei afaceri
Identificarea, reamenajarea şi
refuncţionalizarea unor imobile existente
Petroşani pentru amenajarea de incubatoare de afaceri 4.400.000 Economie
Cursuri antreprenoriale, mentorat,
consultanţă pentru tinerii interesati
Antreprenoriat social
Fond pentru achiziţia de echipamente / utilaje

Amenajare spaţiu depozitare mărfuri în Piaţa


Petroşani 10.000 Economie
Centrală
Menţinerea şi îmbunătăţirea relaţiilor cu
Petroşani 525.000 Economie
partenerii externi
Atragerea de finanţări pentru organizarea de
Petroşani seminarii de instruire pe tematici legate de - Economie
transferul tehnologic
Parteneriate pentru accesarea de fonduri în
pentru proiecte destinate educaţiei în
Petroşani domeniul protecţiei mediului, a găsirii unor 5.000 Mediu
soluţii potrivite dezvoltării unei „economii
verzi”
Participarea la proiecte ale „Asociaţiei
Municipiilor din România” destinate creşterii
nivelului de informare al APL+urilor de a
Petroşani dezvolta şi implementa politici publice 500.000 Mediu
responsabile în diferite domenii (schimbări
climatice, mediu, energie, eficienţă în
utilizarea fondurilor UE, educaţie)
Dezvoltarea de activităţi turistice conexe
Petroşani (comert, mestesuguri, alte servicii aferente 535.000 Turism și agrement
acestui domeniu)
Realizarea infrastructurii suport pentru
Petroşani agrement şi practicarea sporturilor de către 1.000.000 Turism și agrement
comunitate
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Dezvoltarea domeniului schiabil în zona


turistică Parâng:
Telegondola Petroşani-Parâng
6 Telescaune
2 benzi transportoare
Amenajare 4 pârtii
Căi de acces la pârtii
Amenajare instalaţie de iluminat nocturn la
pârtia 2A
Finalizare Instalaţie de producere a zăpezii
artificiale
Achiziţionare 6 bucăţi ratrak-uri
Amenajarea pârtiilor şi traseelor de schi
pentru agrement cu echipamente de
siguranţă
Petroşani 250.000.000 Turism și agrement
Sistem de tiketing
Instalaţie de alimentare cu apă şi canalizare,
inclusiv staţie de clorinare şi hidranţi
Construirea unui orăşel al copiilor Parc
pentru snow-board
Centre de servicii turistice: la staţia de sosire
a Telegondolei TG – Poiana Zăpezii (Slima),
2 construcţii tip cabană pentru servirea mesei
şi relaxare
Centrul administrativ la obiectivului, la staţia
de plecare a telegondolei
Instalaţie de Bobcart, pentru perioada de
vară
Suprafaţă artificială de schi în perioada de
vară
Parteneriate pentru accesarea de fonduri în
pentru proiecte în domeniul formării
profesionale continue a personalului APL pe
domeniile pe care aceştia lucreazărea
Petroşani (asistenţă socială, atragerea de fonduri 5.000 Formare profesională
europene pt dezvoltarea urbană durabilă,
prevenirea fraudelor în contractarea şi
gestionarea fondurilor publice locale
/internaţionale)
Parteneriate cu firme/ONGuri pentru
realizarea de proiecte de formare
Petroşani profesională/reconversie a forţei de muncă 5.000 Formare profesională
din municipiu în domeniile solicitate de piaţa
fortei de muncă)
Ĭmbunătăţirea capacităţii de colectare a
Capacitate
Simeria taxelor şi impozitelor locale de către Primăria
administrativă
Simeria
Asigurarea participării active a cetăţenilor în Capacitate
Simeria procesul deciziona administrativă
Transparenţă instituţională pentru cetăţeni Capacitate
Simeria
administrativă
Prevenirea corupţiei, promovarea etcii şi Capacitate
Simeria integrităţii în administraţia publică locală administrativă
Dezvoltarea de relaţii parteneriale cu oraşe Capacitate
Simeria
din alte state administrativă
Creşterea eficienţei operaţionale în cadrul Capacitate
Simeria administraţiei publice locale administrativă
Dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă cu echipamente necesare în vederea Capacitate
Simeria
intervenţiei corecte şi eficiente asupra administrativă
solicitărilor existente
Dotarea serviciilor administraţiei publice Capacitate
Simeria
locale administrativă
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Crearea condiţiilor pentru construirea de Capacitate


Simeria
locuinţe administrativă
Identificarea terenurilor disponibile şi a
Simeria informaţiilor de interes pentru investitori Economie

Organizarea de cursuri şi seminarii pe teme


Simeria de antreprenoriat; susţinerea şi dezvoltarea Economie
mediului de afacer
Forme multiple în economia locală,
Simeria dezvoltare socioeconomică a oraşulu Economie

Dezvoltarea zonei industriale din partea de


Simeria est a oraşului Simeria Economie

Simeria Parc industrial Simeria Economie


Studiu privind potenţialul de dezvoltare
Simeria agricol, forestier şi de pescuit al oraşului Economie
Simeria
Îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor prin lucrări
Simeria de întreţinere, utilizare de îngrăşăminte Economie
naturale etc.
Îngrijirea arboretelor în vederea asigurării
Simeria stabilităţii şi a creşterii ponderii de lemn Economie

Simeria Dezvoltare infrastructură de irigaţii Economie


Orientarea către culturi eficiente din punct de
Simeria vedere economic Economie

Simeria Subvenţionarea culturilor agricole Economie


Ĭncurajarea producătorilor locali în vederea
Simeria formării de asociaţii agricole Economie

Simeria Modernizarea fermelor agricole Economie


Realizare unităţi de procesare a laptelui,
Simeria Economie
cǎrnii şi a fructelor
Dezvoltarea zonelor agro-industriale prin
Simeria atragerea de noi investitori Economie

Creearea de facilităţi pentru spaţii care să


Simeria permită depozitarea, uscarea, condiţionarea, Economie
ambalarea şi refrigerarea
Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii
Simeria pentru valorificarea mesteşugurilor Economie
tradiţionale şi a artizanatului
Crearea de unităţi care să ofere servicii de
Simeria croitorie, reparaţii încălţăminte, coafor - Economie
frizerie, reparaţii electronice
Simeria Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Economie
Sprijin pentru retehnologizare în agricultură şi
Simeria domeniul forestier Economie

Amenajare zonă de agrement în Simeria


Simeria Veche – vecinătatea Râului Strei şi în Turism și agrement
vecinătatea râului Mureş
Simeria Amenajare zonă agrement Săuleşti Turism și agrement
Simeria Dezvoltare bazin piscicol Turism și agrement
Amenajare zonă turistică şi de agrement
Simeria Turism și agrement
Parc
Calificarea personalului din instituţile publice;
Simeria cursuri de calificare continuă Formare profesională

Cursuri de calificare pentru domenii cerute pe


Simeria Formare profesională
piaţa muncii
Simeria Organizarea de schimburi de experienţă Formare profesională
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Organizarea de cursuri de perfecţionare a


Simeria personalului din Asociaţiile de proprietari Formare profesională

Implicarea cetăţenilor prin voluntariat în


Simeria proiecte de mediu, sociale şi altele Asistenţă socială
asemenea pentru atingerea priorităţilor locale
Promovarea pe web a strategiei de Capacitate
Vulcan
dezvoltare administrativă
Promovarea voluntariatului in rândul Capacitate
Vulcan
cetăţenilor administrativă
Implicarea largă a comunităţii pentru Capacitate
Vulcan susţinerea proiectelor mari administrativă
Analizarea direcţiilor de acţiune locală cu Capacitate
Vulcan
cetăţenii administrativă
Consultarea si informarea cetăţenilor asupra Capacitate
Vulcan problemelor comunităţii administrativă
Organizarea de seminarii pentru informarea Capacitate
Vulcan
cetăţenilor administrativă
Accesarea de fonduri externe prin intermediul
Capacitate
Vulcan biroului specializat din cadrul aparatului
administrativă
propriu
Formarea de experţi (A.P.L.) pentru Capacitate
Vulcan atragerea / implementarea proiectelor administrativă
Realizarea unui sistem informatic integrat şi
Capacitate
Vulcan managementul documentelor în Primăria
administrativă
municipiului Vulcan
Stabilirea de facilităţi pentru investitori prin
Vulcan Administraţia Publică Locală Economie

Acordarea prin hotărâre a Consiliului local a


Vulcan tuturor facilităţilor legale pentru investitori Economie

Promovarea facilităţilor acordate pentru


Vulcan Economie
investitori
Crearea unui O.N.G. reprezentativ pentru
Vulcan atragerea unor fonduri extrabugetare Economie

Obţinerea prin O.N.G. , in parteneriat cu


Vulcan Economie
A.P.L. de finanţări
Stabilirea de parteneriate funcţionale la nivel
Vulcan Economie
de comunitate
Accesarea/realizarea unor proiecte de
Vulcan investiţii sau de dezvoltare a serviciilor Economie
publice.
Realizarea de înfrăţiri cu comunităţi din ţară
Vulcan Economie
şi/sau din U.E
Vulcan Modernizarea zonei turistice „Pasul Vâlcan” Turism și agrement

OS2. Hunedoara performantă: Hunedoara, județ cu o economie performantă și


diversificată, competitivă la nivel regional – proiectele UAT din mediul rural

Valoare
Localitate Proiect Valoare EUR Domeniu
RON

Informatizarea Primăriei Comunei Baia de Criș -


Sistem informatic integrat de management Capacitate
Baia de Criș
documente, arhivare electronică, înregristrare ședințe 350.000 administrativă
consiliu și vot electronic
”E-Comuna Baia de Criș”. Servicii Administrative On-
Capacitate
Baia de Criș Line furnizate cetățenilor instituțiilor și mediului de
650.000 administrativă
afaceri
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Structuri de informare, asistență, sprijin și suport la


nivelul administrației publice pentru dezvoltare rurală
(informare și asistență pentru elaborarea și Capacitate
Baia de Criș
implementarea proiectelor cu fonduri europene la 800.000 administrativă
nivelul Comunei Baia de Criș și a altor comune
partenere)
Dezvoltarea locală și performanță în administrație -
instruire dedicată și certificarea specialiștilor în Capacitate
Baia de Criș domenii-cheie pentru atragerea de finanțări, 160.000 administrativă
implementarea de proiecte, stagii de pregătire externă
Înfrățiri/colaborări/ consolidări/parteneriate între
Comuna Baia de Criș și alte unități administrativ- Capacitate
Baia de Criș
teritoriale din spațiul UE 100.000 administrativă

Promovarea inițiativelor de dezvoltare rurală


Baia de Criș Econimie
5.000
Ghidul întreprinzătorul - Comuna Baia de Criș
Baia de Criș Econimie
150.000
Realizare piață agroalimentară în Comuna Baia de
Baia de Criș Economie
Criș 180.000
Studiu privind potențialul de dezvoltare agricol și
Baia de Criș forestier al comunei Baia de Criș Economie
14.000
Înfințarea/Modernizarea fermelor agricole
Baia de Criș Economie
2.600.000
Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și
Baia de Criș forestiere Economie
1.500.000
Sprijinirea exploatațiilor agricole (fermelor) de
Baia de Criș semisubzistență Economie
150.000
Susținerea formelor asociative
Baia de Criș Economie
300.000
Elaborarea analizei și studiului privind oportunitățile
Baia de Criș de dezvoltare a afacerilor de către agenții economici Economie
din Comuna Baia de Criș 12.000

Identificarea terenurilor disponibile și a informațiilor de 1000 - fără


Baia de Criș interes pentru investitori cheltuieli Economie
personal
Amenajare zonă industrială în Comuna Baia de Criș
Baia de Criș (Structură de afaceri/parc logistic/industrial) Economie
2.600.000
Diversificarea către activități non-agricole, crearea și
dezvoltarea de microîntreprinderi: - Construirea,
modernizarea, extinderea și dotarea cu echipamente
specifice a structurilor agroturistice și a infrastructurii
de agrement; - Construcția, modernizarea, extinderea
Baia de Criș și dotarea unităților de procesare a produselor; - Economie
Construcția, modernizarea extinderea și dotarea 3.500.000
atelierelor meșteșugărești și de artizanat; -
Construcția, modernizarea și dotarea spațiilor de
desfacere și comercializare a propriilor produse și a
altor produse locale;
Sprijinirea agenților economici în vederea dezvoltării
Baia de Criș afacerilor 10000/anual Economie
Înființarea Centrului de Marketing pentru Produse
Baia de Criș Tradiționale - Comuna Baia de Criș Economie
1.900.000
Sprijinirea fermierilor și deținătorilor de păduri să
utilizeze serviciile de consiliere și consultanță în Instruire și
Baia de Criș
vederea îmbunătățirii performanțelor generale ale 300.000 formare
activității acestora
Înființarea grupurilor de producători - campanii de Instruire și
Baia de Criș
informare 25.000 formare
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Promovarea culturii antreprenoriale, formare și sprijin


pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea Instruire și
Baia de Criș adaptabilității, dezvoltarea parteneriatului și 2.000.000 formare
încurajarea inițiativelor pentru partenerii sociali
Prevenirea creșterii numărului de persoane implicate Instruire și
Baia de Criș în agricultura de subzistență 5000 /anual
formare
Valorificarea potențialului turistic din zonă - studiu și
analiză cu privire la necesitățile și potențialul turistic Turism si
Baia de Criș
din Comuna Baia de Criș 14.000 agrement

Amenajare zonă de agrement in Comuna Baia de Criș Turism și


Baia de Criș
1.800.000 agrement
Modernizare infrastructură, obiective turistice din Turism și
Baia de Criș Comuna Baia de Criș 1.400.000 agrement
Exploatații Piscicole și zone de agrement Comuna Turism și
Baia de Criș Baia de Criș 600.000 agrement
Reabilitarea/modernizarea/extinderea structurilor de
cazare și a unităților conexe, precum și a Turism și
Baia de Criș
infrastructurii turistice de agrement din Comuna Baia 4.000.000 agrement
de Criș
Implicarea comunității locale în amenajarea și
Instruire și
Baia de Criș întreținerea spațiilor verzi din zonele de locuit din 2000/an
formare
Comuna Baia de Criș
Măsuri active de acupare a forței de muncă Instruire și
Baia de Criș
50.000 formare
Program de instruire și formare profesională continuă Instruire și
Baia de Criș a personalului din învățământ 40.000 formare
Îmbunătățirea și perfecționarea competențelor
profesionale a persoaneleor adulte care activează în Instruire și
Baia de Criș domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari 80.000 formare
de pădure) și industriei agro-alimentare
Dezvoltarea resurselor umane din comuna Baia de
Criș, cursuri de perfecționare, calificare și recalificare Instruire și
Baia de Criș
în funcție de piața forței de muncă 1.800.000 formare

Calificarea/recalificarea, instruirea și perfecționarea Instruire și


Baia de Criș persoanelor ocupate în agricultura de subzistență 20.000 formare
Dezvoltarea pieței muncii în Comuna Baia de Criș Instruire și
Baia de Criș
20.000 formare
Reducerea șomajului în Comuna Baia de Criș - ”Fii Instruire și
Baia de Criș activ pe piața muncii” 400.000 formare
Balșa Procurarea unor utilaje agricole performante Economie
Balșa Asigurarea rentabilității în domeniul agricol Economie
Atragerea investițiilor în domeniul prelucrării laptelui, a
Balșa cărnii de porc, a cărnii de vită Economie
Optimizarea condițiilor pentru sprijinirea activităților
Balșa rentabile și pentri întreținerea pășunilor comunale Economie
Stimularea investițiilor și know-how prin acordarea de
Balșa facilități la nivel local Economie
Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii cu activitate
Balșa în sfera producției și a prestării serviciilor Economie

Balșa Înființarea unui centru de consiliere pentru afaceri Economie


Susținerea întreprinderilor deja existente care fac față
Balșa concurenței specifice economiei de piață Economie
Accelerarea procesului de privatizare în industria
Balșa Economie
turistică
Identificarea unor investitori strategici interni sau
Balșa externi, cu potențial financiar și poziție pe piață Economie
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Crearea unor asociații a crescătorilor de animale și a


Balșa micilor producători în vederea prezentării intereselor Economie
acestora
Informatizarea Primăriei Comunei Baru – Sistem
informatic integrat de management documente, Capacitate
Baru
arhivare electronică, înregistrare ședințe consiliu și vot administrativă
electronic
”E-Comuna Baru”, Servicii Administrative On-Line Capacitate
Baru furnizate cetățenilor, instituţiilor și mediului de afaceri administrativă
Eficientizarea procesului administrativ din Comuna
Baru (Se are în vedere depunerea unui proiect sau a Capacitate
Baru mai multor proiecte pentru eficientizarea procesului administrativă
administrativ și capacitate administrativă.)
Structuri de informare, asistență, sprijin și suport la
nivelul administrației publice pentru dezvoltare rurală
Baru (informare și asistență pentru elaborarea și Capacitate
implementarea proiectelor cu fonduri europene la administrativă
nivelul comunei Baru și a altor comune partenere)

Dezvoltare locală și performanţă în administraţie –


instruire dedicată şi certificarea specialiştilor în Capacitate
Baru domenii-cheie pentru atragerea de finanţări, administrativă
implementarea de proiecte, stagii de pregătire externă
Revizuirea și dezvoltarea sistemul de control intern și Capacitate
Baru managerial la nivelul Primăriei Comunei Baru administrativă
Baru Realizare piață agroalimentară în comuna Baru Economie
Studiu privind potenţialul de dezvoltare agricol și
Baru forestier al comunei Baru Economie

Baru Înfiinţarea /Modernizarea fermelor agricole Economie


Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și
Baru forestiere Economie
Sprijinirea exploatațiilor agricole (fermelor) de
Baru semisubzistență Economie

Baru Susţinerea formelor asociative Economie


Baru Promovarea iniţiativelor de dezvoltare rurală Economie
Elaborarea analizei și studiului privind oportunităţile
Baru de dezvoltare a afacerilor de către agenţii economici Economie
din comuna Baru
Identificarea terenurilor disponibile şi a informaţiilor de
Baru interes pentru investitori Economie
Amenajare zona industrială în comuna Baru
Baru (Structură de afaceri/parc logistic/industrial) Economie
Reabilitare hală industrială (clădire din incinta fostei
Baru Economie
U.M)
Diversificarea către activităţi non-agricole, crearea si
dezvoltarea de microîntreprinderi: - Construirea,
modernizarea, extinderea și dotarea cu echipamente
specifice a structurilor agroturistice
și a infrastructurii de agrement
- Construcția, modernizarea, extinderea și dotarea
Baru unităților de procesare a produselor Economie
- Construcția, modernizarea extinderea și dotarea
atelierelor meșteșugărești și de artizanat
- Construcția, modernizarea și dotarea spațiilor de
desfacere și comercializare a propriilor produse și a
altor produse locale
Sprijinirea agenţilor economici în vederea dezvoltării
Baru afacerilor Economie
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Înființarea Centrului de Marketing pentru


Baru Produse Tradiționale – Comuna Baru Economie

Baru Ghidul întreprinzătorului - Comuna Baru Economie


Înfiinţarea grupurilor de producători – campanii de Instruire și
Baru informare formare
Promovarea culturii antreprenoriale, formare și sprijin
pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea Instruire și
Baru adaptabilității, dezvoltarea parteneriatului și formare
încurajarea inițiativelor pentru partenerii sociali
Exploataţii Piscicole şi zone de agrement comuna Turism și
Baru
Baru agrement
Reabilitarea/ modernizarea /extinderea structurilor de
cazare şi a utilităţilor conexe, precum şi a Turism și
Baru
infrastructurii turistice de agrement din comuna Baru agrement

Sprijinirea fermierilor și deținatorilor de păduri să


utilizeze serviciile de consiliere și consultanță în Turism și
Baru
vederea îmbunătățirii performanțelor agrement

Punerea în valoare a obiectivelor naturale de interes Turism și


Baru turistic din Comuna Baru agrement
Implicarea comunităţii locale în amenajarea şi
Instruire și
Baru întreţinerea spaţiilor verzi din zonele de locuit din
formare
comuna Baru
Măsuri active de ocupare a forţei de muncă Instruire și
Baru
formare
Program de instruire şi formare profesională continuă Instruire și
Baru a personalului din învăţământ formare
Îmbunătăţirea şi perfecţionarea competenţelor
profesionale a persoanelor adulte care activeaza în Instruire și
Baru domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari formare
de pădure) și industriei agro-alimentare
Prevenirea creşterii numărului de persoane implicate Instruire și
Baru în agricultura de subzistenţă formare
Dezvoltarea resurselor umane din comuna Baru,
cursuri de perfecționare, calificare și recalificare în Instruire și
Baru
funcție de piața forței de muncă formare

Calificarea/ recalificarea, instruirea şi perfecţionarea


persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă Instruire și
Baru
formare

Reducerea șomajului în Comuna Baru - ”Fii activ pe Instruire și


Baru piața muncii” formare
Baru Dezvoltarea pieţei muncii în comuna Baru Economie
Construire capelă mortuară în satele Totia şi Tîmpa Clădiri şi
Băcia echipamente
publice
Dinamizarea dezvoltării turismului local, prin
stimularea implicării autorităţilor publice - organizarea
Capacitate
Băița de întâlniri semestriale pentru informare şi 1600/ an 355,55/an
administrativă
prospectarea posibilităţilor de intervenţie cooperare în
domeniul dezvoltării turismului
Încurajarea și sprijinirea autorităților publice locale în
atragerea finanțărilor din fonduri nerambursabile și
Capacitate
Băița implementarea cu succes a proiectelor cu impact 1600/ an 355,55/an
administrativă
asupra dezvoltării turismului prin organizarea unor
ateliere de lucru
Înființarea birouri accesare fonduri externe Capacitate
Băița
45.000 10.000 administrativă
Realizare plan atragere fintari Capacitate
Băița
30.000 6.667 administrativă
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Realizare studii de fezabilitate pentru obiectivele Capacitate


Băița
locale 100.000 22.222 administrativă
Susținerea inițiativă privată, atragerea investitorilor
Băița Economie
320.000 71.111
Amenajarea de centre colectare lapte
Băița Economie
2.700.000 600.000
Valorificare teren disponibil al populației
Băița Economie
110.000 24.444
Atragerea unor finanțatori puternici în zonă, atât în
Băița domeniul agricol cât și în alte domenii, crearea de Economie
320.000 71.111
locuri de muncă
Dezvoltarea de parteneriate cu alte comunități din țară
Băița și străinătate cu specific similar, pentru promovarea Economie
de bune practici 50.000 11.111

Înființare asociație crescători animale


Băița Economie
100.000 22.222
Înființare Asociație producătorilor agricoli
Băița Economie
235.000 52.222
Amenajre iaz piscicol Turism și
Băița
22.000 4.889 agrement
Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement din Turism și
Băița Comuna Baita 50.000 11.111 agrement
Traseu moto-cross ți of-road în satele de munte Turism și
Băița
1.260.000 280.000 agrement
Pensiuni agroturistice Turism și
Băița
551.500 122.556 agrement
Centru de agrement teren de sport multifuncțional Turism și
Băița
460.000 102.222 agrement
Înființare ștrand și amenajare punct de agrement Turism și
Băița
880.000 195.556 agrement
Realizarea unui parc de agrement pentru tineri Turism și
Băița
220.000 48.889 agrement
Crearea unor parcuri tematice pentru practicarea Turism și
Băița sporturilor de aventură 880.000 195.556 agrement
Dezvoltare profesională a personalului și a inițiativei Instruire și
Băița private din turism formare
Îmbunătățirea capacității administrative publice locale Capacitate
Bănița pentru accesarea Fondurilor Structurale administrativă
Dezvoltarea abilităților de management de proiecte Capacitate
Bănița planificare strategică administrativă
Creșterea calității serviciilor oferite de către
Capacitate
Bănița administrația publică către populație și agenții
administrativă
economici
Informatizarea administrației publice locale Capacitate
Bănița
administrativă
O mai bună comunicarea cu societatea civilă Capacitate
Bănița
administrativă
Îmbunătățirea vizibilității administrației publice locale Capacitate
Bănița în comunitate administrativă
Realizarea de studii de fezabilitate, pe piață, planuri
Bănița de marketing, planuri de afaceri Economie

Bănița Analize cost beneficiu/financiare etc Economie


Promovarea IMM-urilor din comună și a produselor
Bănița serviciilor acestora Economie

Bănița Investiții capital fizic și tehnologii moderne nepoluante Economie


Bănița Investiții în dotări IT Economie
Bănița Certificarea produselor Economie
Bănița Certificarea/clasificarea serviciilor Economie
Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor public
Bănița Economie
privat
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Promovarea programelor de finanțare nerambursabilă Instruire și


Bănița
formare
Crearea de infrastructură de agrement Turism și
Bănița
agrement
Promovarea și susținerea economiei sociale Asistență
Bănița
socială
Implementarea de proiecte de învățare de-a lungul Instruire și
Bănița
vieții formare
Adaptarea sistemului educațional și de pregătire Instruire și
Bănița profesională la cerințele pieței muncii formare
Creșterea adaptării forței de muncă și dezvoltare Instruire și
Bănița antreprenorială formare
Politici active pentru angajare Instruire și
Bănița
formare
Adaptarea agriculturii și silviculturii în acord cu
Bătrâna măsurile de creștere a competitivității Economie
70.000
Amenajarea unei piețe agroalimentare
Bătrâna Economie
150.000
Amenajarea unei baze de agrement în satul Bătrâna Turism și
Bătrâna
2.800.000 agrement
Punerea în valoare a obiectivelor naturale de interes Turism și
Bătrâna
public 3.000.000 agrement
Îmbunătățirea și perfecționarea competențelor Instruire și
Bătrâna
profesionale 10.000 formare
Dezvoltarea resurselor umane din comuna Bătrâna Instruire și
Bătrâna
14.000 formare
Structuri de informare, asistență, sprijin și suport la
nivelul administrației publice pentru dezvoltare rurală
la nivelul administrației publice pentru dezvoltare
Capacitate
Blăjeni rurală (informare și asistență pentru elaborarea și
800.000 administrativă
implementarea proiectelor cu fonduri europene la
nivelul Comunei Turdaș și a altor comune partene

Dezvoltarea locală și performanță în administrație-


instruire dedicată și certificarea specialiștilor în
Capacitate
Blăjeni domenii-cheie pentru atragerea de finanțări,
160.000 administrativă
implementarea de proiecte, strategii de pregătire
externă
"E-Comuna Blăjeni", Servicii Administrative On-Line Capacitate
Blăjeni furnizate cetățenilor, instituțiilor și mediului de afaceri 650.000 administrativă
Înfrățiri/colaborări/consolidări parteneriate între
Capacitate
Blăjeni comuna Blăjeni și alte unități administrativ teritoriale
100.000 administrativă
din spațiul UE
Studiu privind potenţialul de dezvoltare agricol și
Blăjeni forestier al Comunei Blăjeni Economie
14.000
Înființare/Modernizare ferme agricole
Blăjeni Economie
2.600.000
Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și
Blăjeni forestiere 1,500/an Economie
Sprijinirea exploatatiilor agricole de semisubzistenta
Blăjeni Economie
150.000
Promovarea inițiativelor de dezvoltare rurală
Blăjeni Economie
5.000
Elaborarea analizei și studiului privind oportunităţile
Blăjeni de dezvoltare a afacerilor de către agenţii economici Economie
din Comuna Blăjeni 12.000

Identificarea terenurilor disponibile şi a informaţiilor de


Blăjeni interes pentru investitori Economie
1.000
Modernizare târg de vite și mărfuri comuna Blăjeni
Blăjeni Economie
45.000
Diversificarea către activități non-agricole, crearea și
Blăjeni dezvoltarea de microîntreprinderi Economie
3.500.000
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Sprijinirea agenților economici în vederea dezvolțării


Blăjeni afacerilor 10,000/an Economie
Susținerea formelor asociative
Blăjeni Economie
300.000
Sprijinirea fermierilor și destinatarilor de păduri să
utilizeze serviciile de consiliere și consultanță în
Blăjeni vederea îmbunătățirii performanțelor generale ale Economie
300.000
asociativității acestora
Ghidul întreprinzătorului
Blăjeni Economie
23.000
Amenajare zonă de agrement comuna Blăjeni Turism și
Blăjeni
1.800.000 agrement
Reabilitarea/Modernizarea/extinderea structurilor de
cazare și a unitaților conexe, precum și a Turism și
Blăjeni
infrastructurii turistice de agrement din comuna Blăjeni 1.600.000 agrement

Înființarea grupurilor de producători-campanii de Instruire și


Blăjeni
informare 25.000 formare
Măsuri active de ocupare a forței de muncă Instruire și
Blăjeni 10,000/an
formare
Program de instruire și formare profesională continuă Instruire și
Blăjeni a personalului din învățământ 40.000 formare
Îmbunătățirea și perfecționarea competențelor
profesionale a persoanelor adulte care activează în Instruire și
Blăjeni
domeniile agriculturii, silviculturii și industriei 80.000 formare
agroalimentare
Prevenirea creșterii numărului de persoane implicate Instruire și
Blăjeni în agricultura de subzistență 5,000/an
formare
Dezvoltarea resurselor umane din comuna Blăjeni,
cursuri de perfecționare, calificare și recalificare în Instruire și
Blăjeni
funcție de piața forței de muncă 1.800.000 formare

Calificarea/recalificarea, instruirea și perfecționarea Instruire și


Blăjeni persoanelor ocupate în agricultura de subzistență 20,000/an
formare
Dezvoltarea pieței muncii în comuna Blăjeni Instruire și
Blăjeni 20,000/an
formare
Reducerea șomajului în Comuna Blăjeni – „Fii activ pe Asistență
Blăjeni piața muncii” 400.000 socială
Boșorod Susținerea mediului de afaceri local - - Economie
Construirea unui abator în satul Boșorod
Boșorod Economie
300.000 66.667
Construirea unei fabrici de prelucrare și procesare a
Boșorod laptelui în satul Boșorod Economie
200.000 44.444
Fermă agricolă
Boșorod Economie
500.000 111.111
Construirea unei balastiere în apropierea satului
Boșorod Economie
Chitid 500.000 111.111
Boșorod Atragerea investitorilor - - Economie
Hidrocentrală pe râul Valea Luncanilor
Boșorod Economie
500.000 111.111
Construirea unui teren de golf și a unei pârtii de shi în Turism și
Boșorod zona montană a comunei 1.000.000 222.222 agrement
Amenajarea unei zone de agrement (picnic) Turism și
Boșorod
50.000 11.111 agrement
”E-Comuna Brănişca”, Servicii Administrative On- Capacitate
Brănișca instituţiilor și mediului de afaceri 650.000 administrativă
Construire hala agroalimentara Brănişca
Brănișca Economie
90.000
Studiu privind potenţialul de dezvoltare agricol și
Brănișca forestier al Comunei Brănişca Economie
14.000
Înfiinţarea /Modernizarea fermelor agricole
Brănișca Economie
2.600.000
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Sprijinirea exploatatiilor agricole (fermelor) de


Brănișca semisubzistenta Economie
150.000
Susţinerea formelor asociative
Brănișca Economie
300.000
Punerea în valoare a obiectivelor naturale de interes
Brănișca turistic din Comuna Brănişca Economie
1.500.000
Identificarea terenurilor disponibile şi a informaţiilor de
Brănișca interes pentru investitori Economie
1.000
Structură de afaceri/parc logisitic/industri al - Comuna
Brănișca Brănişca Economie
1.800.000
Dezvoltarea şi modernizarea unei pieţe/târg din
Brănișca localitatea Brănişca, Comuna Brănişca Economie
180.000
Diversificarea către activităţi non-agricole, crearea si
Brănișca dezvoltarea de microîntreprinderi Economie
3.500.000
Sprijinirea agenţilor economici în vederea dezvoltării
Brănișca afacerilor 10,000/an Economie
Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si
Brănișca forestiere Economie
150.000
Sprijinirea fermierilor şi deţinatorilor de păduri să
utilizeze serviciile de consiliere şi consultanţă în
Brănișca Economie
vederea îmbunatatirii performantelor generale ale 300.000
activitatii acestora
Elaborarea analizei și studiului privind oportunităţile
Brănișca de dezvoltare a afacerilor de către agenţii economici Economie
din Comuna Brănişca 12.000

Ghidul întreprinzătorului - Comuna Brănişca


Brănișca Economie
150.000
Promovarea culturii antreprenoriale, formare si sprijin
pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea
Brănișca adaptabilitatii, dezvoltarea parteneriatului si Economie
2.000.000
incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali
Înfiinţarea grupurilor de producători – campanii de Infrastructură
Brănișca informare 250.000 rutieră
Înfrăţiri/colabărări/consolidări parteneriate între
Instruire și
Brănișca Comuna Brănişca și alte unități administrativ teritoriale
100.000 formare
din spațiul UE
Amenajare zona de agrement în Brănişca – Turism și
Brănișca vecinătatea râului Mureş 1.800.000 agrement
Exploataţii Piscicole şi zone de agrement Comuna Turism și
Brănișca
Brănişca 600.000 agrement
Reabilitarea/ modernizarea /extinderea structurilor de
cazare şi a utilităţilor conexe, precum şi a Turism și
Brănișca
infrastructurii turistice de agrement din Comuna 4.000.000 agrement
Brănişca
Îmbunătăţirea şi perfecţionarea competenţelor
profesionale a persoanelor adulte care activeaza în Instruire și
Brănișca domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari 80.000 formare
de padure) si industriei agroalimentare
Implicarea comunităţii locale în amenajarea şi
Instruire și
Brănișca întreţinerea spaţiilor verzi din zonele de locuit din 2,000/an
formare
Comuna Brănişca
Structuri de informare, asistență, sprijin și suport la
nivelul administrației publice pentru dezvoltare rurală
(informare și asistență pentruelaborarea și Instruire și
Brănișca
implementarea proiectelor cu fonduri europene la 800.000 formare
nivelul Comunei Brănişca și a altor comune partenere)
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Dezvoltare locală și performanţă în administraţie -


instruire dedicată şi certificarea specialiştilor în Instruire și
Brănișca domenii-cheie pentru atragerea de finanţări, 160.000 formare
implementarea de proiecte, stagii de pregătire externă
Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii la
nivelul primăriei Comunei Brănişca (ISO Instruire și
Brănișca
9001:2008) 80.000 formare

Masuri active de ocupare a forţei de muncă Instruire și


Brănișca 50,000/an
formare
Program de instruire şi formare profesională continuă Instruire și
Brănișca a personalului din învăţământ 40.000 formare
Dezvoltarea resurselor umane din Comuna Brănişca,
cursuri de perfecționare, calificare și recalificare în Instruire și
Brănișca
funcție de piața forței de muncă muncii 1.800.000 formare

Reducerea șomajului în Comuna Brănişca – „Fii activ Instruire și


Brănișca pe piața muncii” 400.000 formare
Prevenirea creşterii numărului de persoane implicate Instruire și
Brănișca în agricultura de subzistenţă 5000/an
formare
Calificarea/ recalificarea, instruirea şi perfecţionarea Instruire și
Brănișca persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă 20000/an
formare
Brănișca Dezvoltarea pieţei muncii în Comuna Brănişca 20000/an Economie
Sustinerea initiativei private, in ceea ce priveste
refolosirea mijloacelor fixe respectiv a utilitatilor fostei
Bretea Economie
Unitati militare dezafectate situata pe o suprafata de 23.000 5.111
14,5 ha
Achiziționarea de echipamente IT pentru toate Capacitate
Buceș categoriile de instituții interesate administrativă
Specializarea și echiparea fermelor agricole cu
Buceș echipaje/utilaje moderne Economie

Buceș Marketingul produselor agricole Economie


Buceș Sprijinirea dezvoltării firmelor în zonă Economie
Încurajarea implicării ONG-urilor locale în organizarea Instruire și
Buceș de programe pentru educația adulților formare
Bucureșci Procurarea unor utilaje agricole Economie
Atragerea investitorilor în domeniul prelucrării laptelui,
Bucureșci a cărnii de porc, a cărnii de vită, Economie
Optimizarea condițiilor pentru sprijinirea activităților
Bucureșci rentabile și pentri întreținerea pășunilor comunale Economie
Stimularea investițiilor prin acordarea de facilități la
Bucureșci nivel local Economie
Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii cu activitate
Bucureșci în sfera producției și a prestării serviciilor Economie

Bucureșci Înființarea unui centru de consiliere pentru afaceri Economie


Susținerea întreprinderilor deja existente care fac față
Bucureșci concurenței specifice economiei de piață Economie
Identificarea unor investitori strategici interni sau
Bucureșci externi, cu potențial financiar și poziție pe piață Economie
Sprijinirea asociației crescătorilor de animale și a
Instruire și
Bucureșci micilor producători în vederea reprezentării intereselor
formare
acestora
Promovarea procesului de privatizare în industria Instruire și
Bucureșci
turistică formare
Implicarea comunităţii locale în atragerea de surse de Instruire și
Bucureșci finanțare pentru completarea fondurilor alocate formare
Bulzeștii de Întărirea mecanismului de atragere de fonduri Capacitate
Sus administrativă
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Bulzeștii de Realizarea de înfrățiri cu alte comune Capacitate


Sus administrativă
Bulzeștii de Stabilirea de facilități pentru investitori
Econimie
Sus
Bulzeștii de Promovarea imaginii comunei Bulzeștii de Sus
Econimie
Sus
Bulzeștii de Construirea unei pârtii de schi Turism și
Sus 5.000.000 1.111.111 agrement
Bulzeștii de Implicarea cetățenilor în viața comunității Instruire și
Sus formare
Burjuc Amenajarea și dotarea unui complex de servicii Economie
Construirea unui complex turistic și de agrement în Turism și
Burjuc
comună agrement
Cerbăl Atragerea investitorilor particulari în comună Economie
Cerbăl Valorificarea produselor de origine animală în comună Economie
Încurajarea investitorilor existenți să-și dezvolte
Cerbăl afacerile în vederea crării de noi locuri de muncă Economie
Crearea de IMM-uri și dezvoltarea serviciilor industrial
Cerbăl agrare Economie
Crearea unor asociații a crescătorilor de animale și a
Cerbăl micilor producători în vederea prezentării intereselor Economie
acestora
Atragerea investitorilor în domeniul prelucrării laptelui,
Cerbăl a cărnii de porc, a cărnii de vită, industria lemnului etc Economie

Cerbăl Sprijinirea asociațiilor care au ca scop turismul local Economie


Cerbăl Procurarea unor utilaje agricole performante Economie
Organizarea de cursuri pentru cetățenii comunei
având ca obiectiv - crearea de microferme, accesarea
Instruire și
Cerbăl de fondur europene, asocierea fermierilor,
formare
valorificarea produselor agricole, folosirea în
agricultură a unor tehnici moderne
Organizarea unor cursuri de educație civică și Instruire și
Cerbăl ecologică în școli și comunitate formare
Organizarea prin orice mijloace a unei campanii de
informare a populației, necesare în vederea înțelegerii Instruire și
Cerbăl
de către aceștia a relațiilor europene formare

Certeju de Sus Ferme de culturi agricole Economie


Certeju de Sus Ferme de animale Economie
Certeju de Sus Unități de producție Economie
Exploatarea minereurilor auro - argintifere și
Certeju de Sus polimetalice din perimetrul Certej Economie

Certeju de Sus Unități de Agroturism Economie


Achizitionarea unui microbuz pentru transportul Clădiri și
Cîrjiți elevilor - 2016 echipamente
40.000
publice
Externalizarea unor servicii publice în urma efectuării Capacitate
Crișcior unor studii de evaluare 15.000 administrativă
Realizare piață agroalimentară
Crișcior Economie
500.000
Sprijinirea exploatatiilor agricole de semisubzistenta
Crișcior Economie
10.000
Sprijinirea unităților agricole axate pe prelucrare și
Crișcior Economie
producție 5.000
Sprijinirea producătorilor agricoli în vederea asocierii
Crișcior Economie
5.000
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Integrarea producătorilor în lanțul alimentar


Crișcior Economie
15.000
Sprijinirea fermierilor în vederea obținerii de finanțări
Crișcior Economie
5.000
Identificarea terenurilor disponibile şi a informaţiilor de
Crișcior interes pentru investitori Economie
20.000
Sprijinirea și crearea unui centru de consultanță în
Crișcior Economie
afaceri 300.000
Susținerea parteneriatelor de tip public-privat
Crișcior Economie
20.000
Sprijinirea în amenajarea unei zone industriale în
Crișcior Economie
comună 2.000.000
Promovarea oportunității propice investițiilor în
Crișcior comună, a facilităților acordate și atragerea Economie
10.000
investitorilor
Încurajarea populației în dezvoltarea unor activități
Crișcior economice independente și de inovare Economie
5.000
Organizarea de consultări publice periodice pentru Instruire și
Crișcior identificarea problemelor cetățenilor 5.000 formare
Desfășurarea unor programe de calificare și Instruire și
Crișcior recalificare pentru tineri și adulți 100.000 formare
Realizarea de activități de integrare a adulților pe Instruire și
Crișcior piața muncii 60.000 formare
Sprijinirea fermierilor si detinatorilor de paduri sa
utilizeze serviciile de consiliere si
Densuș consultanta în vederea îmbunatatirii performantelor Economie
300.000
generale ale activitatii acestora
Înfiinţarea grupurilor de producători – campanii de
Densuș informare Economie
25.000
Sprijinirea exploatatiilor agricole (fermelor) de
Densuș semisubzistenta Economie
150.000
Identificarea terenurilor disponibile şi a informaţiilor de
Densuș interes pentru investitori Economie
1.000
Dezvoltarea şi modernizare piaţă agroalimentară și
Densuș târg de animale - comuna Densuș Economie
230.000
Ghidul întreprinzătorului - Comuna Densuș
Densuș Economie
150.000
Înființarea Centrului de Marketing pentru Produse
Densuș Tradiționale – Comuna Densuș Economie
600.000
”E-Comuna Densuș”, Servicii Administrative On-Line
Densuș furnizate cetătenilor, instituţiilor și mediului de afaceri Economie
650.000
Înfiinţarea / Modernizarea fermelor agricole
Densuș Economie
2.600.000
Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si
Densuș forestiere 150000/an Economie
Susţinerea formelor asociative
Densuș Economie
300.000
Valorificarea potenţialului turistic din zonă - studiu si
Densuș analiză cu privire la necesitatile si potentialul turistic Economie
comuna Densuș 14.000

Punerea în valoare a obiectivelor naturale de interes


Densuș turistic din comuna Densuș Economie
1.500.000
Promovarea iniţiativelor de dezvoltare rurală
Densuș Economie
5.000
Înființare centre de colectare, depozit - achiziție și
Densuș desfacere – producție agricolă – comuna Densuș Economie
1.600.000
Înființare centru de colectare a laptelui– comuna
Densuș Economie
Densuș 1.200.000
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Elaborarea analizei și studiului privind oportunităţile


Densuș de dezvoltare a afacerilor de către agenţii economici Economie
din comuna Densuș 12.000

Amenajare zona industriala in comuna Densuș


Densuș (Structură de afaceri/parc logistic/industrial) Economie
2.600.000
Diversificarea către activităţi non-agricole, crearea si
Densuș dezvoltarea de microîntreprinderi Economie
3.500.000
Sprijinirea agenţilor economici în vederea dezvoltării
Densuș afacerilor 10000/an Economie
Promovarea culturii antreprenoriale, formare si sprijin
pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea
Densuș adaptabilitatii, dezvoltarea parteneriatului si Economie
2.000.000
incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali
Înfrăţiri/colabărări/consolidări parteneriate între
Densuș comuna Densuș și alte unități administrativ teritoriale Economie
100.000
din spațiul UE
Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii la Instruire și
Densuș nivelul primăriei comunei Densuș (ISO 9001:2008) 80.000 formare
Dezvoltare locală și performanţă în administraţie -
instruire dedicată şi certificarea specialiştilor în Instruire și
Densuș domenii-cheie pentru atragerea de finanţări, 160.000 formare
implementarea de proiecte, stagii de pregătire externă
Prevenirea creşterii numărului de persoane implicate Instruire și
Densuș în agricultura de subzistenţă 5.000 formare
Calificarea / recalificarea, instruirea şi perfecţionarea Instruire și
Densuș persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă 20000/an
formare
Sistem de irigații pentru terenuri agricole – Comuna Servicii și
Densuș Densuș 1.200.000 dotări publice
Construire bazin de inot in comuna Densuș Turism și
Densuș
600.000 agrement
Construire teren tenis in comuna Densuș Turism și
Densuș
30.000 agrement
Exploataţii Pișcicole/iazuri pișcicole şi zone de Turism și
Densuș agrement comuna Densuș 600.000 agrement
Program de instruire şi formare profesională continuă Instruire și
Densuș a personalului din învăţământ 40.000 formare
Structuri de informare, asistență, sprijin și suport la Instruire și
Densuș nivelul administrației publice pentru dezvoltare rurală 800.000 formare
Masuri active de ocupare a forţei de muncă Instruire și
Densuș
50.000 formare
Îmbunătăţirea şi perfecţionarea competenţelor
profesionale a persoanelor adulte care activeaza în Instruire și
Densuș domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari 80.000 formare
de padure) si industriei agro-alimentare.
Dezvoltarea resurselor umane din comuna Densuș,
cursuri de perfecționare, calificare și recalificare în Instruire și
Densuș
funcție de piața forței de muncă muncii 1.800.000 formare

Dezvoltarea pieţei muncii în comuna Densuș Instruire și


Densuș 20000/an
formare
Reducerea șomajului în Comuna Densuș – „Fii activ Instruire și
Densuș pe piața muncii” 400.000 formare
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Dezvoltarea serviciilor şi produselor turistice:


-încurajarea dezvoltării de mici afaceri în turism:
producerea şi comercializarea suvenirurilor, ghidaj,
transport local ecologic (cal, trăsură, bicicletă), cazare
şi masă;
-încurajarea dezvoltării de noi pensiuni turistice; Turism şi
Densuş
-susţinerea ONG-urilor locale şi a Şcolii Gimnaziale agrement
Densuş în demersurile educaţionale de a pregăti elevii
în turism, inclusiv voluntariat (dotări, cursuri, seminarii,
deplasări, programe educcaţionale, programe de
voluntariat)

Dobra Modernizarea pieței agroalimentare și de mărfuri Economie


1.500.000 333.333
Identificarea terenurilor disponibile şi a informaţiilor de
Dobra 1.000 Economie
interes pentru investitori
Înfrăţiri/colabărări/consolidări parteneriate între
Servicii și
Dobra comuna Dobra și alte unități administrativ teritoriale 100.000
dotări
din spațiul UE
Crearea unor asociații a crescătorilor de animale și a
Dobra micilor producători în vederea prezentării intereselor Economie
acestora

Dobra Procurarea unor utilaje agricole Economie

Imbunatatirea capacitatii profesionale a personalului


Dobra Capacitate
din administratia locala prin cursuri de perfectionare .

Dobra Reabilitare fond forestier 1.000.000,00 Economie

Sistem de irigații pentru terenuri agricole – Comuna


Dobra 2.500.000,00 Economie
Dobra
Elaborarea studiului privind oportunităţile de
Dobra dezvoltare a afacerilor de către agenţii economici din Economie
comuna Dobra
Diversificarea către activități nonagricole,crearea și
Dobra 3.500.000,00 Economie
dezvoltarea de microîntreprinderi
General Amenajare zona de agrement cu constructie Turism și
Berthelot spatiu de cazare si alimentatie publica agrement
General Extindere balta agrement cu 4 ha si amenajarea Turism și
Berthelot unei instalatii de schi nautic pe cablu agrement
Susținere inițiativă privată - atragerea investitorilor
Ghelari Economie
320.000 71.111
Amenajarea de centre de colectare lapte și fructe de
Ghelari pădure, moară, brutărie Economie
2.520.000 560.000
Valorificare teren disponibil al populației
Ghelari Economie
110.000 24.444
Atragerea unor finantatori puternici in zona atat in
Ghelari domeniul agricol cat si in domenii, crearea de locuri Economie
330.000 73.333
de munca
Susținerea asociației crescătoriilor de animale din
Ghelari Comuna Ghelari Economie
100.000 22.222
Înființarea asociației producătorilor agricoli
Ghelari Economie
235.000 52.222
Amenajare iaz piscicol Turism și
Ghelari
22.000 4.889 agrement
Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement în
comuna Ghelari-amenajare obiectiv turistic Furnalul Turism și
Ghelari de la Govajdia cu refacerea căminului și crearea unui 311.111 agrement
spațiu expozițional pentru artă
Pensiuni agroturistice Turism și
Ghelari
551.500 122.556 agrement
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Centru de agrement - teren de sport multifuncțional Turism și


Ghelari
460.000 102.222 agrement
Realizarea unui parc geologic în mediu natural în
Cariera Lucaci (istoria exploatării fierului și Turism și
Ghelari
cunoașterea bogățiilor solului) 630.000 140.000 agrement

Înființare ștrand și amenajare punct de agrement Turism și


Ghelari
88.000 19.556 agrement
Realizarea unui parc de agrement pentru tineri Turism și
Ghelari
220.000 48.889 agrement
Crearea unor parcuri tematice pentru practicarea Turism și
Ghelari sporturilor de aventură 880.000 195.556 agrement
Realizare piață agroalimentară în comuna Gurasada
Gurasada Economie
180.000
Înfiinţarea /Modernizarea fermelor agricole
Gurasada Economie
2.600.000
Sprijinirea fermierilor si detinatorilor de paduri sa
utilizeze serviciile de consiliere si consultanta în
Gurasada Economie
vederea îmbunatatirii performantelor generale ale 300.000
activitatii acestora.
Elaborarea analizei și studiului privind oportunităţile
Gurasada de dezvoltare a afacerilor de către agenţii economici Economie
din comuna Gurasada 1.000

Dezvoltarea şi modernizare piaţă agroalimentară


Gurasada comuna Gurasada Economie
180.000
Sprijinirea agenţilor economici în vederea dezvoltării
Gurasada afacerilor 10000/an Economie
Înființarea Centrului de Marketing pentru Produse
Gurasada Tradiționale – Comuna Gurasada Economie
1.900.000
Studiu privind potenţialul de dezvoltare agricol și
Gurasada forestier al comunei Gurasada Economie
14.000
Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si
Gurasada forestiere Economie
150.000
Sprijinirea exploatatiilor agricole (fermelor) de
Gurasada semisubzistenta Economie
150.000
Susţinerea formelor asociative
Gurasada Economie
300.000
Punerea în valoare a obiectivelor naturale de interes
Gurasada turistic din comuna Gurasada Economie
1.500.000
Amenajare zona industriala in comuna Gurasada
Gurasada Economie
2.600.000
Diversificarea către activităţi non-agricole, crearea si
Gurasada dezvoltarea de microîntreprinderi Economie
3.500.000
Exploatare agregate minerale de balastieră
Gurasada Economie
1.500.000
Prevenirea creşterii numărului de persoane implicate
Gurasada în agricultura de subzistenţă 5000/an Economie

Gurasada Dezvoltarea pieţei muncii în comuna Gurasada 20000/an Economie


Înfrăţiri/colaborări/consolidări parteneriate între
Gurasada comuna Gurasada și alte unități administrativ Economie
teritoriale din spațiul UE 100.000

Înfiinţarea grupurilor de producători – campanii de Instruire și


Gurasada informare 25.000 formare
Ghidul întreprinzătorului - Comuna Gurasada Instruire și
Gurasada
150.000 formare
Structuri de informare, asistență, sprijin și suport la
nivelul administrației publice pentru dezvoltare rurală
(informare și asistență pentru elaborarea și Instruire și
Gurasada
implementarea proiectelor cu fonduri europene la 800.000 formare
nivelul comunei Gurasada și a altor comune
partenere)
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Reabilitarea/ modernizarea /extinderea structurilor de


cazare şi a utilităţilor conexe, precum şi a Turism și
Gurasada
infrastructurii turistice de agrement din comuna 4.000.000 agrement
Gurasada
Amenajare zona de agrement în comuna Gurasada Turism și
Gurasada
1.800.000 agrement
Exploataţii Piscicole şi zone de agrement comuna Turism și
Gurasada Gurasada 600.000 agrement
Reducerea șomajului în Comuna Gurasada – „Fii activ
Gurasada pe piața muncii” Economie
400.000
Program de instruire şi formare profesională continuă Instruire și
Gurasada a personalului din învăţământ 40.000 formare
Îmbunătăţirea şi perfecţionarea competenţelor
profesionale a persoanelor adulte care activeaza în Instruire și
Gurasada domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari 80.000 formare
de padure) si industriei agro-alimentare
Dezvoltarea resurselor umane din comuna Gurasada,
cursuri de perfecționare, calificare și recalificare în Instruire și
Gurasada
funcție de piața forței de muncă muncii 1.800.000 formare

Calificarea/ recalificarea, instruirea şi perfecţionarea Instruire și


Gurasada persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă 20000/an
formare
Studiu privind potențialul de dezvoltare agricol și
Hărău forestier al comunei Hărău Economie
14.000
Înființarea/Modernizarea fermelor agricole
Hărău Economie
2.600.000
Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și
Hărău forestiere 150000/an Economie
Sprijinirea exploatațiilor agricole (fermelor) de
Hărău semisubzistență Economie
150.000
Susținerea formelor asociative
Hărău Economie
300.000
Promovarea inițiativelor de dezvoltare rurală
Hărău Economie
5.000
Înființare centre de colectare, depozit - achiziție și
Hărău desfacere - producție agricolă - comuna Hărău Economie
1.600.000
Înființare centru de colectare a laptelui - comuna
Hărău Economie
Hărău 1.200.000
Elaborarea analizei și studiului privind oportunitățile
Hărău de dezvoltare a afacerilor de către agenții economici Economie
din comuna Hărău 12.000

Identificarea terenurilor disponibile și a informațiilor de 1000 fără


Hărău interes pentru investitori cheltuieli Economie
personal
Amenajare zonă industrială în comuna Hărău
Hărău (Structură de afaceri/parc logistic/industrial) Economie
2.600.000
Dezvoltarea și modernizare piață agroalimentară și
Hărău târg de animale - Comuna Hărău Economie
230.000
Diversificarea către activități non-agricole, crearea și
dezvoltarea de microîntreprinderi: - Construirea,
modernizarea, extinderea și dotarea cu echipamente
specifice a structurilor agroturistice și a infrastructurii
de agrement; - Construcția, modernizarea, extinderea
Hărău și dotarea unităților de procesare a produselor; - Economie
Construcția, modernizarea, extinderea și dotarea 3.500.000
atelierelor meșteșugărești și de artizanat; -
Construcția, modernizarea și dotarea spațiilor de
desfacere și comercializare a propriilor produse și a
altor produse locale;
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Sprijinirea agenților economici în vederea dezvoltării


Hărău afacerilor 10000/anual Economie
Exploatare agregate minerale de balastieră
Hărău Economie
1.500.000
Exploatare Dealul Mare - piatră de var
Hărău Economie
3.200.000
Exploatare piatră de travertin - Banpotoc
Hărău Economie
2.600.000
Înființarea Centrului de Marketing pentru Produse
Hărău Tradiționale - Comuna Hărău Economie
1.900.000
Hărău Dezvoltarea pieței muncii în comuna Hărău 20000/anual Economie
Ghidul întreprinzătorului - Comuna Hărău
Hărău Economie
150.000
Înființarea grupurilor de producători - campanii de Instruire și
Hărău
informare 25.000 formare
Promovarea culturii antreprenoriale, formare și sprijin
pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea Instruire și
Hărău adaptabilității, dezvoltarea parteneriatului și 2.000.000 formare
încurajarea inițiativelor pentru partenerii sociali
Prevenirea creșterii numărului de persoane implicate Instruire și
Hărău în agricultura de subzistență 5000/anual
formare
Sistem de irigații pentru terenuri agricole - Comuna Servicii și
Hărău
Hărău 3.800.000 dotări publice
Punere în valoare și amenajare turistică izvoare Turism și
Hărău
Banpotoc 2.800.000 agrement
Amenajare zonă de agrement pe malul râului Mureș Turism și
Hărău (pe ambele părți), comuna Hărău și municipiul Deva 5.300.000 agrement
Modernizarea infrastructură, obiective turistice din Turism și
Hărău comuna Hărău 1.400.000 agrement
Exploatații Piscicole/iazuri piscicole și zone de Turism și
Hărău agrement comuna Hărău 600.000 agrement
Reabilitarea/modernizarea/extinderea structurilor de
cazare și a utilităților conexe, precum și a Turism și
Hărău
infrastructurii turistice de agrement din comuna Hărău 4.000.000 agrement

Implicarea comunității locale în amenajarea și


Instruire și
Hărău întreținerea spațiilor verzi din zonele de locuit din 2000/anual
formare
comuna Hărău
Sprijinirea fermierilor și deținătorilor de păduri să
utilizeze serviciile de consiliere și consultanță în Instruire și
Hărău
vederea îmbunătățirii performanțelor generale ale 300.000 formare
activității acestora
Măsuri active de ocupare a forței de muncă Instruire și
Hărău 50000/anual
formare
Program de instruire și formare profesională continuă Instruire și
Hărău a personalului din învățământ 40.000 formare
Îmbunătățirea și perfecționarea competențelor
profesionale a persoanelor adulte care activează în Instruire și
Hărău domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari 80.000 formare
de pădure) și industriei agro-alimentare
Dezvoltarea resurselor umane din comuna Hărău,
cursuri de perfecționare, calificare și recalificare în Instruire și
Hărău
funcție de piața forței de muncă 1.800.000 formare

Calificarea/recalificarea, instruirea și perfecționarea Instruire și


Hărău persoanelor ocupate în agricultura de subzistență 20000/anual
formare
Reducerea șomajului în comuna Hărău - „Fii activ pe Instruire și
Hărău piața muncii” 400.000 formare
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Dinamizarea dezvoltării turismului local, prin


stimularea implicării autorităţilor publice - organizarea
Capacitate
Ilia de întâlniri semestriale pentru informare şi
1.600 356 administrativă
prospectarea posibilităţilor de intervenţie cooperare în
domeniul dezvoltării turismului

Încurajarea şi sprijinirea autorităţilor publice locale în


atragerea finanţărilor din fonduri nerambursabile şi
Capacitate
Ilia implementarea cu succes a proiectelor cu impact
1.600 356 administrativă
asupra dezvoltării turismului, prin organizarea unor
ateliere de lucru

Îmbunătățirea sistemului de management al Capacitate


Ilia documentelor și dezvoltarea capacității administrative administrativă
Implementarea de politici și instrumente moderne de
Capacitate
Ilia management al resurselor umane în cadrul Primăriei
administrativă
Ilia
Creşterea gradului de acoperire geografică și de
înregistrare a proprietăților în Sistemul Integrat de
Capacitate
Ilia Cadastru și Carte Funciară (proiect cu impact asupra
administrativă
comunei Ilia, cu implicare redusă din partea
administrației locale)
Ilia Sprijinirea IMM-urilor Economie
Educarea populației în spirit antreprenorial prin
Ilia participarea activă la evenimente și orientarea Economie
angajaților spre gândirea inovativ-antreprenorială
Modernizarea infrastructurii de irigație (proiect cu
impact asupra comunei Ilia, cu implicare redusă din Servicii și
Ilia
partea administrației locale) 1.500.000 dotări publice

Construirea unei pensiuni-restaurant cu caracter Turism și


Ilia agroturistic agrement
Programe de perfecționare profesională specializată
Instruire și
Ilia pentru personalul didactic din învățământul
formare
preniversitar
Lăpugiu de Realizarea cadastrului general la nivel de comună Capacitate
Jos administrativă
Dotarea UAT cu echipamente pentru intervenții în caz Clădiri și
Lăpugiu de
de urgență-buldoexcavator, volă, vitanjă echipamente
Jos
publice
Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici
Lăpugiu de specifice și constituirea unor sisteme pentru Economie
Jos adaptabilitatea la condițiile climatice
Înființarea de puncte și activități rentabile, variate, de
Lăpugiu de prelucrare a materiilor prime din agricultură, cu Economie
Jos prioritate din zootehnie și prelucrarea lemnului
Lăpugiu de Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita și
productivitatea lucrării aplicate pe terenurile agricole Economie
Jos
Lăpugiu de Fixarea regulilor de utilizare rațională a terenurilor
pentru toate proiectele de dezvoltare în baza PUG Economie
Jos
Lăpugiu de Asigurarea publicității informațiilor cu impact în
investiții Economie
Jos
Sprijinirea și promovarea unei industrii diversificate,
Lăpugiu de mobile și capabile să dea posibilitatea de împlinire
Economie
Jos profesională și materială locuitorilor comunei Lăpugiu
de Jos
Lăpugiu de Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea resurselor
umane din cadrul colectivității locale Economie
Jos
Încurajarea dezvoltării serviciilor din domeniul privat,
Lăpugiu de dezvoltarea micilor întreprinzători, înființarea PFA și a
Economie
Jos întreprinderilor individuale, a tradițiilor și obiceiurilor
locale
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Lăpugiu de Susținerea întreprinzătorilor străini care vor să


investească în zonă Economie
Jos
Lăpugiu de Valorificarea bunurilor și serviciilor generate de
capitalul natural din zona Economie
Jos
Sprijinirea și dezvoltarea firmelor de producție cu
Lăpugiu de
specific agricol și zootehnic, producere, prelucrare și Economie
Jos
vănzare
Lăpugiu de Sprijinirea și dezvoltarea firmelor de producție și
valorificarea materialului lemnos Economie
Jos
Lăpugiu de Dotarea și reamenajarea târgului de mărfuri din satul
Ohaba Economie
Jos
Lăpugiu de Protejarea micilor întreprinzători are desfășoară
activități productive și participă la dezvoltarea zonei Economie
Jos
Lăpugiu de Extinderea și dezvoltarea de ferme agricole și
pensiuni agroturistice Economie
Jos
Existența cadrului legislativ și sprijinirea organizării și
Lăpugiu de înființării de asociații la nivel local, pentru a beneficia Economie
Jos de oportunitățile care decurg din acestea
Disponibilitatea de încheia relații de parteneriat cu
Lăpugiu de autorități locale, cu investitori români și străini, cu Instruire și
Jos organizații neguvernamentale capabile să atragă formare
fonduri nerambursabile

Lăpugiu de Realizarea unui parc de agrement în satul Ohaba Turism și


Jos agrement
Lăpugiu de Realizarea unui parc de agrement în satul Lăpugiu de Turism și
Jos Sus agrement
Realizare piață agroalimentară în comuna Lelese
Lelese Economie
180.000
Studiu privind potenţialul de dezvoltare agricol și
Lelese forestier al comunei Lelese Economie
14.000
Înfiinţarea /Modernizarea fermelor agricole
Lelese Economie
2.600.000
Susţinerea formelor asociative
Lelese Economie
300.000
Identificarea terenurilor disponibile şi a informaţiilor de
Lelese interes pentru investitori Economie
1.000
Promovarea culturii antreprenoriale, formare si sprijin
pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea
Lelese adaptabilitatii, dezvoltarea parteneriatului si Economie
2.000.000
incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali
Prevenirea creşterii numărului de persoane implicate
Lelese în agricultura de subzistenţă 5000/an Economie

Lelese Dezvoltarea pieţei muncii în comuna Lelese 20000/an Economie


Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si
Lelese forestiere 150000/an Economie
Sprijinirea exploatatiilor agricole (fermelor) de
Lelese semisubzistenta Economie
150.000
Punerea în valoare a obiectivelor naturale de interes
Lelese turistic din comuna Lelese Economie
1.500.000
Elaborarea analizei și studiului privind oportunităţile
Lelese de dezvoltare a afacerilor de către agenţii economici Economie
din comuna Lelese 12.000

Amenajare zonă industrială pentru depozitare,


Lelese prelucrare și distribuție produse din masă emnoasă - Economie
1.800.000
comuna Lelese
Diversificarea către activităţi non-agricole, crearea si
Lelese dezvoltarea de microîntreprinderi Economie
3.500.000
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Sprijinirea agenţilor economici în vederea dezvoltării


Lelese afacerilor 10000/an Economie
Exploatare agregate minerale (marmura, talc,
Lelese Economie
dolomita, etc.) 1.500.000
Înfiinţarea grupurilor de producători – campanii de Instruire și
Lelese informare 25.000 fomare
Structuri de informare, asistență, sprijin și suport la
nivelul administrației publice pentru dezvoltare rurală
(informare și asistență pentru elaborarea și Instruire și
Lelese
implementarea proiectelor cu fonduri europene la 800.000 formare
nivelul comunei Lelese și a altor comune partenere)

Sprijinirea fermierilor si detinatorilor de paduri sa


utilizeze serviciile de consiliere si consultanta în Servicii și
Lelese
vederea îmbunatatirii performantelor generale ale 300.000 dotări publice
activitatii acestora
Ghidul întreprinzătorului - Comuna Lelese Servicii și
Lelese
23.000 dotări publice
Dezvoltare locală și performanţă în administraţie -
instruire dedicată şi certificarea specialiştilor în Servicii și
Lelese domenii-cheie pentru atragerea de finanţări, 160.000 dotări publice
implementarea de proiecte, stagii de pregătire externă
Înfrăţiri/colabărări/consolidări parteneriate între
Servicii și
Lelese comuna Lelese și alte unități administrativ teritoriale
100.000 dotări publice
din spațiul UE
Amenajare zona de agrement în comuna Lelese Turism și
Lelese
1.800.000 agrement
Exploataţii Piscicole şi zone de agrement comuna Turism și
Lelese
Lelese 600.000 agrement
Reabilitarea/ modernizarea /extinderea structurilor de
cazare şi a utilităţilor conexe, precum şi a Turism și
Lelese
infrastructurii turistice de agrement din comuna Lelese 1.600.000 agrement

Îmbunătăţirea şi perfecţionarea competenţelor


profesionale a persoanelor adulte care activeaza în Instruire și
Lelese domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari 80.000 formare
de padure) si industriei agro-alimentare
Dezvoltarea resurselor umane din comuna Lelese,
cursuri de perfecționare, calificare și recalificare în Instruire și
Lelese
funcție de piața forței de muncă muncii 1.800.000 formare

Calificarea/ recalificarea, instruirea şi perfecţionarea Instruire și


Lelese persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă 20000/an
formare
Masuri active de ocupare a forţei de muncă Asistență
Lelese 10000/an
socială
Reducerea șomajului în Comuna Lelese – „Fii activ pe Asistență
Lelese piața muncii” 400.000 socială
Implicarea comunităţii locale în amenajarea şi
Servicii și
Lelese întreţinerea spaţiilor verzi din zonele de locuit din 2000/an
dotări publice
comuna Lelese
Lunca Cernii Realizare si amplasare de panouri publicitare si Instruire și
de Jos informative 5.500 1.222 formare
Lunca Cernii Realizarea de sondaje si statistici si folosirea lor Instruire și
de Jos pentru adaptarea campaniilor de promovare 20.000 formare
Realizarea de sesiuni de pregatire periodice si cu
Lunca Cernii acces gratuit; evaluari anuale si adaptarea continua la Instruire și
de Jos cerintele pietei 150.000 formare

Lunca Cernii Informare cu scopul creşterii spiritului asociativ Instruire și


de Jos 1.000 222 formare
Lunca Cernii Mediatizare exemple de buna practica din alte Servicii și
de Jos comunităţi 3.000 667 dotări publice
Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020

Lunca Cernii Realizare centru de agrement – Baza sportiva -sala Turism și


de Jos de sport 150.000 33.333 agrement
Lunca Cernii Realizare centru de agrement – Teren de sport Turism și
de Jos multifunctional 80.000 17.778 agrement
Lunca Cernii Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti periodice Instruire și
de Jos 500 111 formare
Lunca Cernii Organizare de adunări pentru informarea cetăţenilor Instruire și
de Jos 1.000 222 formare
Lunca Cernii Identificarea potenţialului pentru voluntariat Instruire și
de Jos 500 111 formare
Orăștioara de IBU DJ 705-Bucium Capacitate
Sus 350.000 administrativă
Orăștioara de Încurajarea organizațiilor de asociații a producătorilor
comunei Economie
Sus
Orăștioara de Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități
eficiente în agricultură Economie
Sus
Orăștioara de Dezvoltarea IMM-urilor în industria alimentară
Economie
Sus
Revitalizarea sectorului zootehnic prin redresarea
Orăștioara de bazei furajere și dezvoltarea unor centre de prelucrare Economie
Sus a produselor agricole
Orăștioara de Promovarea investițiilor străine în diferite domenii
Economie
Sus
Orăștioara de Valorificarea bunurilor și serviciilor generate de
capitalul natural din zona Orăștioara de Sus Economie
Sus
Orăștioara de Stimularea dezvoltării serviciilor din sectorul privat
Economie
Sus
Orăștioara de Sprijinirea micilor întreprinzători
Economie
Sus
Orăștioara de Promovarea produselor ecologice
Economie
Sus
Orăștioara de Sprijin și consiliere profesională pentru întreprinzătorii Instruire și
Sus agricoli formare
Orăștioara de Servicii de consultanță și sistență pentru afaceri Instruire și
Sus formare
Orăștioara de Amenajare bază turistică în Costești - zonă de Turism și
Sus agrement 500.000 agrement
Elaborare plan urbanistic general Capacitate
Pestișu Mic
30.000 administrativă
Reparații bloc Peștișu Mic Capacitate
Pestișu Mic
250.000 administrativă
Dezvoltarea capacităţii serviciului de asistenţă socială Capacitate
Pui - Primăria comunei Pui 20.000 administrativă
Înfrăţiri/colabărări/consolidări parteneriate între
Capacitate
Pui comuna Pui și alte unități administrativ teritoriale din
100.000 administrativă
spațiul UE
Înfiinţarea /Modernizarea fermelor agricole
Pui Economie
2.600.000
Promovarea iniţiativelor de dezvoltare rurală
Pui Economie
5.000
Elaborarea analizei și studiului privind oportunităţile
Pui de dezvoltare a afacerilor de către agenţii economici Economie
din comuna Pui 12.000

Identificarea terenurilor disponibile şi a informaţiilor de


Pui interes pentru investitori Economie