Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE ACTIVITATE

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 30, Galaţi


Grupa mică B
Propunător: Jiglău
Georgiana Elena

DATA: 23.03.2018
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 30, Galaţi
GRUPA: mică B
PROFESOR MENTOR: Despa Aurica
PROPUNĂTOR: Jiglău Georgiana Elena
TEMA ANUALĂ: Când, cum și de ce se întâmplă?
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Copăcelul”
TEMA ZILEI: ,,Copăcel, copăcel”
DOMENIUL DE ACTIVITATE: DȘ (domeniul științe)
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: “Numără câți copaci sunt” - joc didactic (activitate matematică)
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Consolidarea cunoştinţelor matematice privind numeraţia până la 2.
Stimularea creativităţii, a gândirii şi a imaginaţiei creatoare în timpul jocurilor şi a activităţilor.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

2
 Să efectueze operații cu grupele de obiecte constituite în funcție de diferite criterii date ori găsite de el însuși:
triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantității prin punere în
corespondență.
 Să numere de la 1 la 3 recunoscând grupele cu 1-3 obiecte și cifre corespunzătoare.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: - să formeze grupe de 2 obiecte;
O2: - să pună în corespondență cifra cu cantitatea de obiecte;
O3: - să coloreze grupele cu 2 obiecte;
O4: - să utilizeze un limbaj matematic adecvat.

SARCINA DIDACTICĂ: consolidarea cunoştinţelor matematice privind numeraţia până la 2.


REGULILE JOCULUI:
 Copiii sunt așezați pe scăunele, în semicerc.
 Copiii desemnați de educatoare, prin atingerea lor cu bagheta magică trimisă de Zâna Primăvară, vor forma grupe de 2 obiecte, apoi vor
efectua operații de adunare și scădere cu o unitate și vor pune în corespondență cifra cu cantitatea de obiecte, utilizând un limbaj
matematic adecvat.
 Copilul care rezolvă sarcina corect este aplaudat.
 Copiii răspund doar atunci când sunt întrebaţi, în caz contrar sunt depunctaţi.
 La final, copiii care au participat la joc vor fi recompensați cu stimulente.
ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauzele, mânuirea materialului, recompense.
DESCRIEREA JOCULUI:

3
 Educatoarea prezintă copiilor o mică întâmplare despre un băieţel care nu ştia să numere. Se arată apoi o scrisoare de la Zâna Primăvară,
care e supărată. Se propune copiilor rezolvarea unor sarcini, pentru a o ajuta pe Zână.
 Educatoarea explică pe rând copiilor sarcinile pe care le vor avea de rezolvat pe parcursul jocului. La final, copiii care au participat la joc
vor fi recompensați cu stimulente.

VARIANTE DE JOC:
Varianta nr. 1:
 Educatoarea alege copiii pentru a forma grupe de câte 2 copăcei. Copilul care rezolvă sarcina corect este aplaudat.
Varianta nr. 2:
 Educatoarea cere copiilor să pună în corespondență cifra indicată cu cantitatea de obiecte. Copilul care rezolvă sarcina corect este
aplaudat.
DURATA: 25 minunte

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Resurse procedurale:
 Metode şi procedee: expunerea, conversaţia, explicaţia, jocul didactic, exerciţiul, demonstraţia, aprecierea verbală.
 Forme de organizare: frontal, individual.
2. Resurse materiale: scrisoare de la Zâna Primăvară, jetoane cifre, jetoane copăcei, fișe de lucru, bomboane, stimulente, bagheta magică.
3. Resurse bibliografice:
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), MECT, 2008.
 Preda Viorica, „Ghid pentru proiecte tematice”, Editura Humanitas, 2005.
 Mihaela Bulc, „Elemente de didactică preşcolară aplicată”, Editura Mega, 2013.

4
DESFĂŞURAREA SCENARIULUI DIDACTIC

Nr. Ob. Etapele Conținutul informațional al activității Strategia didactică


crt. Op. activității Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Resurse Resurse Forme de Evaluare
procedurale materiale organizare
1. Momentul • pregătește materialele • se aşează pe scăunele, în Instructajul Scrisoare Frontal Observarea
organizatoric necesare desfășurării activităţii; semicerc și se pregătesc verbal Jetoane sistematică
• asigură condiţiile optime pentru începerea cifre
1 min. pentru buna desfăşurare a activității. Fișe
activităţii. Stimulente
2. Captarea Introducerea în joc
atenţiei • prezintă copiilor o mică • urmăresc scrisoarea; Expunerea Scrisoare Frontal Observarea
întâmplare despre un băiețel de la Zâna sistematică
2 min. care nu știa să numere. Se arătă Primăvară
apoi o scrisoare de la Zâna
Primăvară care e supărată
(Anexa 1). Se propune copiilor
rezolvarea unor sarcini pentru a
o ajuta pe Zână.
• întreabă copiii dacă doresc • acceptă cu plăcere să-o Conversația Frontal Observarea
să-o ajute pe Zână. ajute pe Zână. sistematică

5
3. Anunţarea Anunțarea titlului jocului și a
temei şi a obiectivelor urmărite
obiectivelor • transmite copiilor că vor • urmăresc indicațiile; Expunerea Frontal Observarea
desfășura jocul numit “Numără sistematică
câți copaci sunt”, în cadrul
1 min.
căruia vor avea de realizat niște
sarcini, cu scopul de-o ajuta pe
Zâna Primăvară;
• în cadrul acestui joc vor • urmăresc indicaţiile. Expunerea Frontal Observarea
trebui să utilizeze cât mai mult sistematică
cunoștințele matematice
asimilate despre numărul 2.
4. Dirijarea A. Explicarea și
învățării demonstrarea jocului
• explică și demonstrează • reţin explicațiile și Explicația Frontal Observarea
10 min. modul de desfăşurare a jocului observă atent Demonstrația sistematică
şi precizează regulile ce trebuie demonstrația jocului; Exercițiul
respectate în joc.
Regulile jocului:
* copiii sunt așezați pe
scăunele, în semicerc;
* copiii desemnați de
educatoare, prin atingerea lor
cu bagheta magică, trimisă de
Zâna Primăvară, vor forma
grupe de 2 obiecte, apoi vor
efectua operații de adunare și
scădere cu o unitate și vor pune
în corespondență cifra cu
cantitatea de obiecte, utilizând
un limbaj matematic adecvat;
* copilul care rezolvă sarcina

6
corect este aplaudat;
* copiii răspund doar când sunt
întrebaţi, în caz contrar sunt
depunctaţi;
* la final, copiii care au
participat la joc vor fi
recompensați cu stimulente.

B. Realizarea jocului de
probă
• alege copii pentru a forma • formează grupe de câte Explicația Jetoane Frontal Observarea
grupe de câte 2 copăcei. 2 copăcei. Demonstrația copăcei sistematică
C. Realizarea jocului de către
copii (Anexa 2)
Varianta nr. 1:
O1 • atinge cu bagheta magică • formează grupe cu tot Conversația Jetoane Frontal Observarea
copii care să formeze grupe cu atâțea copăcei, cât le Exercițiul copăcei sistematică
tot atâțea copăcei, cât îți indică indică cifra (se arată cifra Jocul didactic Cifre
cifra (se arată cifra 1, apoi cifra 1, apoi cifra 2). Copilul Bagheta
2). Copilul care rezolvă sarcina care rezolvă sarcina magică
corect este aplaudat. corect este aplaudat.
O1 • atinge cu bagheta magică să • formează o grupă cu tot Exercițiul Jetoane Frontal Observarea
O4 formeze o grupă cu tot atâțea atâțea copăcei, câte bătăi Jocul didactic copăcei sistematică
copăcei, câte bătăi din palme din palme aud (se bate Bagheta
aud (se bate din palme de 2 din palme de 2 ori). magică
ori). Copilul care rezolvă Copilul care rezolvă
sarcina corect este aplaudat. sarcina corect este
aplaudat.
O1 • indică copiilor atinși cu • formează o grupă cu 2 Exercițiul Jetoane Frontal Aprecierea
O4 bagheta magică să formeze o copăcei. Copilul care Jocul didactic copăcei verbală
grupă cu 2 copăcei. Copilul rezolvă sarcina corect Bagheta
care rezolvă sarcina corect este este aplaudat. magică

7
aplaudat.

5. Obținerea Varianta nr. 2:


O2 performanței • cere copiilor atinși cu bagheta • pun în corespondență Conversaţia Jetoane Frontal Observarea
O4 3 min. magică să pună în cifrele 1 și 2 cu cantitatea Exerciţiul cifre sistematică
corespondență cifrele 1 și 2 cu de obiecte Jocul didactic Jetoane
cantitatea de obiecte corespunzătoare. Copilul copaci
corespunzătoare. Copilul care care rezolvă sarcina Bagheta
rezolvă sarcina corect este corect este aplaudat. magică
aplaudat.
• copiii care au participat la joc • aplaudă și se bucură de Conversația Stimulen Frontal Aprecierea
vor fi recompensați cu rezultatele obținute. te verbală
stimulente.

8
6. Asigurarea • cere copiilor să se așeze la • se așează la măsuțe; Conversația Frontal Observarea
retenției și a măsuțe; sistematică
transferului • solicită copiilor să facă câteva • fac exerciții de încălzire Exercițiul Frontal
exerciții de încălzire a a mușchilor mici ai
5 min.
mușchilor mici ai mâinii; mâinii; Observarea
O1 Frontal
• împarte copiilor câte o fișă de • ascultă cu atenție Explicația Fișe de sistematică
O2 lucru (Anexa 3), apoi le arată și sarcinile pe care le au de lucru
O3 explică ce sarcini au de realizat;
O4 realizat;
• cere să lucreze individual fișa • lucrează individual Exercițiul Fișe de Individual Aprecierea
de lucru primită; sarcinile de pe fișa lucru verbală
• monitorizează modul de lucru primită.
al copiilor, iar acolo unde este
cazul, oferă indicații.
7. Evaluarea • așează fișele de lucru,
performanțelor realizate de copiii, pe un
2 min. panou;
• analizează lucrările realizate • ascultă aprecierile Aprecierea Panou cu Frontal Aprecierea
de copiii, având în vedere făcute de educatoare. verbală lucrările verbală
corectitudinea realizării copiilor
sarcinilor.
8. Încheierea • face aprecieri frontale cu • ascultă aprecierile Conversația Frontal Aprecierea
activității privire la modul în care s-a făcute; Aprecierea verbală
desfășurat activitatea și a verbală
1 min. gradului de implicare a
copiilor;
• mulțumește în numele Zânei • se bucură de Aprecierea Bomboa Frontal Aprecierea
Primăvară pentru ajutorul recompensa primită. verbală ne verbală
acordat și transmite că acesta le
oferă drept mulțumire, tuturor
câte o bomboană.
POVESTEA BĂIEŢELUL CARE NU ŞTIA SĂ NUMERE
9
A fost odată ca niciodată un baieţel tare agitat şi neastâmpărat, căruia nu-i plăcea să stea locului şi în niciun caz nu-i plăcea să participe la
activităţile realizate de doamna educatoare. El spunea mereu că ascultă, dar mereu se juca, era mai mult atent la jucării.
Într-o zi, doamna educatoare de la grupa lui i-a anunţat pe copilaşi că Zâna Primăvară are nevoie de un copil care să o ajute la numărat.
Aceasta a venit la grădiniţă şi la ales chiar pe acel băieţel pentru a o ajuta să numere copacii din curtea grădiniței, însă acesta nu s-a descurcat şi a
dezamăgit-o pe zână.
Zâna Primăvară ne-a trimis după această întâmplare o scrisoare prin care ne cere nouă ajutorul la rezolvarea unor sarcini.

ANEXA 1

10
SCRISOARE DE LA ZÂNA PRIMĂVARĂ

Dragi copii,
După cum aţi aflat, acel băieţel m-a supărat foarte tare
deoarece am văzut că nu ştie să numere. Această întâmplare m-a
făcut să vă trimit vouă această scrisoare pentru a vă cere ajutorul în
rezolvarea unor sarcini.
Am auzit de la doamna voastră educatoare că sunteţi nişte
copii cuminţi, ascultători, ştiţi multe lucruri şi vreţi să mă ajutaţi.
În cutia pe care am trimis-o aveţi toate sarcinile pe care va
trebui să le rezolvaţi. Dacă vă veţi descurca şi veţi rezolva toate
sarcinile pe care vi le-am trimis, veţi primi o recompensă din partea
mea.

Succes, dragii mei!

ANEXA 2

Succes, dragii mei! 11

Am decis să vă testez mai întâi!


pe care va trebui să le rezolvaţi.
Succes!!!

SARCINI – JOC DIDACTIC

VARIANTA I
Formează o grupă cu tot atâțea copăcei, cât îţi indică cifra. (se arată o cifră)
Formează o grupă cu tot atâțea copăcei, câte bătăi din palme auzi. (se bate din palme de 2 ori)
Formează o grupă de 2 copăcei. Copilul care rezolvă sarcina corect este aplaudat.

VARIANTA II
Pune în corespondență cifra 1 cu cantitatea de copăcei corespunzătoare. Copilul care rezolvă sarcina corect este aplaudat.
Pune în corespondență cifra 2 cu cantitatea de copăcei corespunzătoare. Copilul care rezolvă sarcina corect este aplaudat.
Numără copăceii, apoi ia un copăcel. Câți copăcei au mai rămas? Copilul care rezolvă sarcina corect este aplaudat.

12