Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data:29.10.2017
Unitatea școlară:Colegiul Silvic ,, Bucovina,, Câmpulung Moldovenesc
Disciplina:Economie aplicată
Aria curriculară:,,Om și societate,,
Clasa:a XII-a F
Unitatea de învățare: Menajurile
Subiectul lecției: Surse de venituri şi obiective de cheltuieli; bugetul personal şi bugetul de familie.
Tipul lecției: predare - învățare-evaluare
Scopul lecției:Aprofundarea cunoștințelor și deprinderilor care le vor acumula la ,,Economie aplicată ,,
Timp alocat:50 minute

Obiectivele operaționale:
O.1 Să definească ce este un buget, având ca reper lecția de astăzi;
O.2 Să enumere care sunt componentele bugetului unui menaj, urmând exemplele oferite la lecție;
O.3 Să arate componentele bugetului personal, având ca exemplu lecția studiată astăzi;
O.4 Să definească tipurile de bugete,după informațiile primite la lecție;
O.5 Să arate proiectele specifice menajelor, după studierea lecției;
Strategii didactice: expunerea,explicația,conversația,problematizarea, exercițiul;
Bibliografie:Economie aplicată. Manual pentru clasa a XII-a,Editura Humanitas Educațional;
Scenariul didactic
Nr.crt Momentele lecției Timp Conținutul învățării Strategii didactice Evaluare
alocat Metode și Mijloace și Moduri de Forma Metode
procedee materiale activități
1. Moment 2min. Salutul. Conversația Catalogul - - -
organizatoric Pregătirea materialelor euristică Manualul
didactice Fișe de lucru
2. Captarea atenției 10 Elevii primesc un citat și Problematizarea Individual
minute sunt invitați la o discuție Citatul
pe baza celor afirmate în
citat;
3. Verificarea 3 min. Sunt adresate întrebări Conversația Frontală Individuală Apreciere
cunoștințelor de control cu privire la euristică verbală
anterioare lecția studiată anterior;
4. Anunțarea temei și a 2min. - data Expunerea; - - - -
obiectivelor - tema:Bugetul personal Conversația;
și de familie Explicația
- obiectivele sunt
enumerate și afișate pe
foi de flipchard
5. Dirijarea învățării 20 Elevii primesc informații Expunerea;
min despre ce este un buget Explicația;

Sunt antrenați într-o Individuală Aprecierea


discuție în care fiecare Conversația; Tema în clasă verbală;
elev enumeră o situație Explicația;
în care a fost nevoit să
economisească o sumă
de bani pe o perioadă de
timp ; Expunerea;
Explicația;
Sunt transmise Conversația ;
informații despre cum
este alcătuit bugetul unui
menaj;
Explicația;
Elevii sunt grupați în Conversația; Temă în clasă Elevii
grupuri de câte 3 Exercițiul lucrează în Pe grupe;
persoane și sunt rugați să grupuri mici; Apreciere
conceapă un set de verbală;
întrebări pentru un
sondaj din care să reiasă
dacă persoanele
respective dispun de un
buget personal;

Elevii primesc informații Expunerea;


despre bugetul de Explicația;
familie,tipuri de buget și Conversația
despre proiecte specifice
menajelor;

Elevii sunt grupați în Exercițiul;


grupuri mari și sunt Conversația; Temă în clasă; Elevii
antrenați să realizeze un Problematizarea lucrează în Pe grupe; Aprecierea
buget de familie jucând grupuri mari; verbală
rolurile membrilor
familiei ( 7 membrii în
familie)

6. Evaluare 10 Sunt grupați în echipe de Conversația Manual Individual Apreciere


min. câte 5 și sunt invitați să euristică; verbală
analizeze câte un proiect Explicația;
personal și unul de
familie, precizând un
exemplu de cost de
oportunitate pentru
fiecare dintre acestea
7. Încheierea lecției 3 min. Elevii primesc temă Conversația - - - -
pentru acasă ex.1 pag 18

S-ar putea să vă placă și