Sunteți pe pagina 1din 12

Şcoala Gimnaziala ,,Titus Popovici” - Mişca

Comuna Mișca, nr. 34 , judeţul Arad , cod. 317215

T el: 0257 / 354105; e-mail: tituspopovicimisca@yahoo.com

COMISIA METODICĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
TEMA DE INTERES PE ANUL ŞCOLAR 2017-2018:
,, Educația incluzivă – de la cunoașterea conceptului și a principiilor de
bază până la împărtășirea bunelor practici”
practici

Responsabil:
Educatoare, CRAINIC OANA
Grădiniţa cu P.N. MIȘCA/Şcoala Gimnazială ,,Titus Popovici”,Mișca,
Jud. Arad

COMPONENŢA COMISIEI METODICE

GRADINITA CU P.N. MIȘCA

Prof. înv. preşc. BIRTA ROXANA MARIA, GR.......................,VECHIME..........................

Prof. înv. preșc. CRAINIC OANA, GR.......................,VECHIME.............................................

GRADINITA CU P.N. VÂNĂTORI


Educatoare: TARCE AURORA, , GR.......................,VECHIME.............................................

Prof. înv. preşc. OZSVAR DACIANA, GR.......................,VECHIME.............................................

Prof. înv. preşc. PETRIŞOR LILIANA, GR.......................,VECHIME.............................................


GRADINITA CU P.N. ȘEPREUȘ

Prof. înv. preşc. CRAVEȚ DANIELA .GR.......................,VECHIME.............................................

Prof. înv. preşc. VELICIU MARIA, GR.......................,VECHIME.............................................

Prof. înv. preşc. PÎRV FLORINA, GR.......................,VECHIME.............................................

GRADINITA CU P.N. SINTEA MARE


Prof. înv. preşc. ŢICA FLORICA LIANA, GR.......................,VECHIME.............................................

Prof. înv. preşc. ROTAR ANA FLORICA, GR.......................,VECHIME.............................................

GRĂDINIȚA CU P.N ȚIPAR

Prof. înv. preşc. HANC LILIANA, GR.......................,VECHIME.............................................


SCOPURI:
 Implementarea notiunilor ce tin de educatia de calitate, realizarea de activitati centrate pe copii utilizand metode care sa
reflecteze calitatea in educatie la nivel prescolar;
 Cunoașterea curriculumului și a standardelor de calitate pentru învățămânul antepreșcolar;
 Flexibilitate si creativitate in abordarea situatiilor didactice.

OBIECTIVE URMĂRITE :

 Dezvoltarea si multiplicarea surselor de informare;


 Facilitarea schimbului de experienta la nivelul colectivului metodic;
 Conceperea si elaborarea unor materiale metodice multifunctionale;
 Dezvoltarea abilităţii de selecţie şi manipulare a informaţiei ştiinţifice;
 Îmbogăţirea experienţei didactice;
 Cultivarea interesului pentru cercetare şi experimentare;
 Dezvoltarea capacităţii de valorizare maximă a potenţialului propriu;
 Dezvoltarea abilităţilor de planificare, organizare, decizie, control, evaluare şi consiliere;
 Dezvoltarea capacităţii empatice, a spiritului metodic şi al intuiţiei în activitate;
 Dezvoltarea capacităţii de accesibilizare a conţinuturilor la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor;
 Dezvoltarea capacităţii de a relaţiona;
 Cultivarea relaţiilor :
grădiniţă – familie
educatoare – copil
educatoare – educatoare
copil – copil
grădiniţă – comunitate

PLAN MANAGERIAL
AL COMISIEI METODICE DIN INVATAMANTUL PRESCOLAR

Un rol important în rezolvarea problemelor didactice din învăţământul preşcolar îl are activitatea în cadru organizat a comisiei
metodice a educatoarelor din fiecare unitate de învăţământ. Pentru a oferi un cadru propice valorificării experienţei fiecărui cadru didactic,
comisia metodica îşi desfăşoară activitatea lunar, după următoarele obiective propuse:

Obiective Mijloace de realizare Responsabili


propuse
1 2 3
I.Cunoaşterea şi 1.Studierea noutatilor in domeniul educational; Toate cadrele
aplicarea corectă 2.Elaborarea planificării în conformitate cu planul de învăţământ şi
a programei particularităţile de vârstă;
instructiv-educative 3.Analiza periodică a parcurgerii temelor şi a rezultatelor obţinute;
din grădiniţă 4.Ridicarea continuă a nivelului de pregătire al copiilor;
5.Perfecţionarea conţinutului ştiinţific şi educativ al activităţilor
desfăşurate cu copiii;
6.Tratarea diferenţiată a copiilor prin activităţi diversificate în scopul
atingerii performanţelor şcolare;
7.Evaluarea periodică a nivelului de pregătire al copiilor;
8.Elaborarea şi utilizarea unor fişe de evaluare a cunoştinţelor
dobândite;
II.Pregătirea ştiinţifică şi metodică
individuală a educatoarelor 1.Realizarea unor interasistenţe în scopul valorificării experienţei
didactice;
2.Realizarea unor dezbateri cu tematică pedagogică; Toate cadrele
3.Întocmirea corectă a documentelor şcolare şi juridice;
4.Planificarea activităţilor liber-creative şi complementare în
conformitate cu domeniul de cunoaştere şi centrul de interes
corespunzător;
5.Confecţionarea mijloacelor de învăţământ cât mai eficiente în vederea
obţinerii performanţelor şcolare; Toate cadrele
6.Procurarea şi studierea revistelor de specialiatate;
III.Asigurarea pregătirii copiilor
conform programei preşcolare
1.Stimularea intelectuală a copiilor prin desfăşurarea de activităţi
integrate, individuale şi cu grupuri mici;
2.Activităţi diferenţiate cu copiii rămaşi în urmă sau cu probleme;
IV.Îmbogăţirea bazei didactice
1.Realizarea mijloacelor de învăţământ necesare activităţilor Toate cadrele
experientiale;
2.Amenajarea şi pavoazarea sălilor de grupă, corespunzător centrului de
V.Măsuri organizatorice interes din săptămâna în curs;
3.Realizarea unor mape tematice;

1.Pregătirea şi participarea la şedinţele comisiei metodice;


2.Întocmirea unor materiale informative şi prezentarea lor în cadrul
şedinţelor comisiei metodice;
3.Întocmirea unor materiale infomative şi prezentarea lor în cadrul
şedinţelor comisiei metodice;
4.Pregătirea şi susţinerea activităţilor cu copiii.

Argument
Activităţile de perfecţionare din grădiniţă trebuie să furnizeze sprijin teoretic şi practic şi să mobilizeze întregul colectiv la lucru
pentru integrare în activitatea didactică, pentru adaptare la cerinţele actulale, pentru depăşirea proximei dezvoltări în ceea ce priveşte
competenţa profesională.
Dezvoltarea profesională este de calitate dacă:
 are ca scop îmbunătăţirea procesului de învăţământ;
 ajută cadrele didactice să răspundă eficient nevoilor copiilor cu diferite ritmuri de învăţare;
 este riguroasă, susţinută şi are în vedere o îmbunătăţire care să reziste în timp;
 este îndreptată către dezvoltarea intelectuală a cadrului didactic;
 este proiectată şi condusă de cadrele didactice, se bazează pe cele mai bune forme şi principii de învăţare pentru adulţi, implică luarea
deciziilor în colectiv;
 răspunde în mod echilibrat atât nevoilor personale cât şi nevoilor grădiniţei;
 se bazează pe utilizarea tehnicilor moderne;
 conduce la schimbarea mentalităţii în sensul calităţii şi competiţiei.

Priorități ale Comisiei metodice a educatoarelor, privind calitatea in educatie pentru anul școlar 2017 -2018

 Activități de monitorizare și consiliere, în scopul îmbunătățirii calității educației, la nivelul grupelor de copii;

 Măsuri care trebuie întreprinse la nivelul unității de învățământ în scopul asigurării calității procesului instructiv-educativ, cu accent
pe:
- respectarea reglementărilor în vigoare (ROFUIP și curriculumul național aprobat);
- aspectele vizând reducerea absenteismului;
- tratarea diferențiată și individualizarea predării - învățării – evaluării, astfel încât să se asigure progresul școlar al tuturor
copiilor;
- parcurgerea integrală a programei școlare, în vederea atingerii standardelor naționale;
- evaluarea continuă a copiilor și aplicarea evaluării cu scopul orientării și optimizării procesului de învățare.

 Elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități de abilitare curriculară, cu accent pe: proiectare curriculară, evaluarea la
grupă.
 Promovarea de programe și proiecte educaționale naționale și internaționale;
 Promovarea unui parteneriat educațional real și viabil, cu implicarea tuturor actorilor educaționali.

PLAN DE ACTIVITATI
AL COMISIEI METODICE DIN INVATAMANTUL PRESCOLAR
AN ŞCOLAR 2017 / 2018
NR. TEMA PROPUSĂ OBIECTIVE MODALITĂŢI DE DATA ŞI LOCUL RESPONSABILI
CRT. REALIZARE DESFASURARII
1. -Consfătuirea cadrelor -Prezentarea raportului de
didactice - educatoare activitate pentru anul scolar Consfatuire SEPTEMBRIE Inspector de
2016-2017, de catre 2017 specialitate, prof.
inspectorul de specialitate; Sorițeu Emilia
- Cunoasterea noutatilor
propuse de I.S.J. Arad, ISJ, Arad
pentru derularea procesului
instuctiv-educativ în
condiţii optime;

-Prezentarea - Identificarea elementelor Dezbatere


raportului pozitive și negative ale Responsabil comisia
de activitate la activității din anul anterior; Gradinita cu P.P. metodica, educ. Cotrău
Comisia metodica- - Identificarea temelor de Chișineu Criș Bianca
2016/2017. interes ale colectivului;
-Analiza materialelor
prezentate la Consfatuire,
discutii despre evaluarile Lucrul in grup
-Propuneri de initiale si optionalele din Toate educatoarele
activităţi pentru anul acest an scolar.
şcolar 2017-2018.

2.
Educatia pentru - Cunoastrea conceptului de Referat OCTOMBRIE 2017
schimbare și valențele educatie pentru schimbare si
ei în societatea a rolului pe care il are in
cunoașterii. procesul educational din Prof. Crainic Oana
gradinita. Dezbateri
3. Susținerea lecției finale
Exemple de bune -Prezentarea de instrumente NOIEMBRIE 2017 pentru acordarea
practici privind si activitati care stimuleaza gradului didactic I
abordarea integrată a copilul in achizitionarea in Gradinita cu P.N.
activităților instructiv- maniera integrata a Vânători
educative din cunostintelor, capacitatilor, Activitate
educația timpurie. deprinderilor si atitudinilor demonstrativă Educatoare: TARCE
in cadrul procesului de AURORA
invatare din gradinita.

-Valorificarea aptitudinilor
Dezvoltarea socio- artistice, creatoare ale DECEMBRIE 2017
4. emoțională a copiilor prescolarilor prin exemple Expozitie lucrari Prof. înv. preşc. ȚICA
preșcolari. de bune practici; Gradinita cu P.N. FLORICA
-Implicarea socio- Activitati Sintea Mare
emotionala si stimularea demonstrative la
copiilor în vederea nivelul fiecarei grupe
participării acestora la de copii prin serbari Prof. înv. preşc. ROTAR
propria formare şi ANA FLORICA
dezvoltare.

5.
Rolul și importanța -Promovarea sanatatii si a Referat IANUARIE 2018
educației pentru educatiei pentru sanatate;
sănătate în grădiniță. -Formare de deprinderi de Gradinita cu P.N.
viata sanatoasa adecvate Dezbateri Țipari Prof. înv. preşc. HANC
varstei prescolare. LILIANA

-Dezvoltarea liberă, FEBRUARIE 2016


6. integrală şi armonioasă,
Învăţarea formarea si respectarea Activitate Prof. înv. preşc. BIRTA
colaborativă. independentei, autonomiei demonstrativa Gradinita cu P.N. ROXANA MARIA
copilului; Mișca
-Cunoasterea rolului
educatoarei in procesul de Dezbateri
integrare a copilului.

-Dezbaterea relatiei
7. Cunoașterea, cunoastere-observare- Activitate MARTIE 2018
observarea și evaluare; demonstrativa Prof. înv. preşc. CRAVEȚ
evaluarea copilului în -Prezentarea formelor de DANIELA
grădinițele de copii evaluare folosite la grupa, a
(exemple de utilizare rezultatelor evaluărilor, a
eficientă a unor fişe, itemi de evaluare, Referat Gradinita cu P.N.
instrumentelor descriptori de performanta; Șepreuș Prof. înv. preşc. VELICIU
promovate de MEN). -Evaluarea progresului MARIA
copilului prin analiza
portofoliului copilului.

Visible learning – pași -Cunoasterea efectelor Referat


8. spre o învățare aplicarii conceptului de APRILIE 2018
autentică. Visible learning in procesul Dezbateri
de predare-invatare- Gradinita cu P.N. Prof. înv. preşc. OZSVAR
evaluare din educatie. Vânători DACIANA

9. Metodele interactive -Modernizarea şi MAI 2018


de grup. perfecţionarea Activitate Prof. înv. preşc.
metodologiei didactice demonstrativa Gradinita cu P.N. PETRIŞOR LILIANA
Vânători
-Aplicarea unor metode cu Dezbateri
un pronunţat caracter
formativ, în valorificarea
noilor tehnologii
instrucţionale.

Parteneriatele -Dezvoltarea copilului ca -Schimb de experienta


10. educaționale subiect social activ prin -Dezbateri IUNIE 2018 Prof. înv. preşc. PÎRV
interjudetene, intermediul parteneriatelor -Prezentare materiale FLORINA
naționale, educationale;
internaționale - -Cunoasterea unor exemple Gradinita cu P.N.
împartășirea bunelor de buna practica. Șepreuș
practici.

În lunile în care se desfăşoară cercurile pedagogice, comisia metodică îşi susţine activităţile în ziua metodică.
Ziua de vineri este considerata zi de activitate metodica in gradinita, intre orele 13.00- 16.00.

RESPONSABIL COMISIA METODICA,

Educ. Crainic Oana

DIRECTOR ,

Prof. Tamaș Teodora

S-ar putea să vă placă și