Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 23 aprilie 2015


Profesor: Afloroae Aurelia
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Nr. 1 Foltești
Clasa: a V-a
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Istorie
Unitatea de învățare: Geneza lumii în mileniul I d. Hr.
Titlul lecției: Formarea de noi popoare europene
Tipul lecției: Mixtă
Competențe generale: Utilizarea eficientă a comunicării și a limbajului de specialitate; Folosirea resurselor care susțin învățarea permanentă.
Competențe specifice: 1.1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei Preistoriei și epocii antice în diferite situații de comunicare scrisă sau orală; 3.3.
Localizarea în timp și spațiu a faptelor, pe baza surselor istorice.
Competențe derivate: La sfârșitul lecției, elevii vor:
C1. Descrie, pe baza textului, legenda Europei.
C2. Explica pe baza surselor cum a apărut denumirea de Europa.
C3. Enumera, pe baza surselor, minim trei cauze ale marilor migrații.
C4. Identifica, pe baza surselor minim trei urmări ale marilor migrații.
C5. Clasifica popoarele europene.
C6. Indica la hartă granițele continentului european.
C7. Defini termenii de migrator, barbar, etnogeneză.
Strategia didactică:
Resurse procedurale: conversația examinatoare, joc didactic, conversația euristică, demonstrația, descoperirea, expunerea.
Resurse materiale: Harta Europei, manualul, textul istoric, harta ”Spațiul european în sec. IV-V”.
Forme de organizare: Frontal, individual.
Forma de evaluare: Continuă
Locul desfășurării: Sala de curs.
Durata: 50 min
Bibliografie:
Theodor Momsen, Istoria romană, IV, Ed. Enciclopedică, București, 1991.
Rangu, M., Boboc, C., Țugulea, M, Caiet metodic al profesorilor de istorie, clasa a V-a, Ed. Universitas XXI,Iaşi, 2005.
Idem, Caiet de aplicații practice la istorie, clasa a V-a, Ed.Lidiana, Suceava, 2006
1
Desfășurarea lecției
Momentul lecției Cp. Activitate profesor Activitate elevi Strategia didactică
Resurse Resurse
procedurale materiale
Moment Notează absențele în catalog. Pregătește Se pregătesc pentru desfășurarea orei.
organizatoric materialele necesare desfășurării orei.
2 min
Verificare Adresează întrebări cu privire la lecția anterioară: Răspund întrebărilor profesorului. Conversația
cunoștințelor ”Lumea romană”. examinatoare
anterioare
15 min
Captarea atenției Prezintă elevilor un rebus (Anexa 2) a cărui Rezolvă rebusul și răspund întrebărilor Joc didactic Rebus
5 min soluție este Europa. profesorului. Conversația
Îi întreabă pe elevi ce cunosc ei despre acest euristică
nume, apoi îi anunță pe elevi că în cadrul lecției
vor vorbi despre cum s-au format popoarele
europene cunoscute de ei azi. Notează titlul noii
lecții la tablă.
Predarea noului C6 Numește un elev pentru a indica la hartă granițele Elevul numit indică la hartă granițele Demonstrația Harta Europei
conținut Europei. Europei. la hartă
25 min
C1 Le vorbește elevilor despre faptul că există o Ascultă cu atenție indicațiile Descoperirea Textul istoric
legendă a Europei. Apoi numește un elev pentru a profesorului, apoi citesc textul din fișă
citi textul din fișa de lucru (Anexa 3). Adresează și povestesc legenda Europei.
întrebări cu privire la textul citit pentru a vedea
dacă elevii au înțeles textul.

C2 Numește un elev pentru a citi textul din manual Elevul numit citește textul apoi explică Descoperirea Manualul
(pag. 152) și cere acestuia să explice de unde numele de Europa: era numele unei
provine numele de Europa. regiuni din Tracia, cea mai apropiată de
2
Constantinopol, spre vest.

C7 Adresează elevilor întrebări cu privire la criza Elevii răspund întrebărilor profesorului, Conversația
imperiului roman, astfel încât să ajungă ca participă la discuție. examinatoare
subiectul discuției să fie migrarea popoarelor Definesc termenii de barbar (popor care Explicația
barbare. Cere elevilor să explice ce înseamnă nu era de religie creștină) și migrator
termenii de migrator și barbar. (popor nomad).

C3 Numește un elev pentru a citi textul din manual și Elevul numit citește textul și enumeră Descoperirea Manualul
cere acestuia să identifice cauzele marilor migrații. cauzele marilor migrații: bogăția
Notează schema lecției la tablă. orașelor romane, presiunea altor
popoare, necesitatea căutării de noi
pășuni.

C4 Numește un alt elev pentru a citi textul din manual Elevul numit citește textul și identifică Descoperirea Manualul
și cere acestuia să identifice urmările marilor urmările marilor migrații: au fost
migrații. Notează schema lecției la tablă. distruse orașele antice, cultura a
regresat, au fost inventate oțeluri
speciale, stimularea comerțului.

Le explică elevilor faptul că au exista două Escultă cu atenție indicațiile Expunerea Harta ”Spațiul
categorii de popoare migratoare: migaratori profesorului și identifică pe hartă Demonstrația european în sec.
europeni și migratori asiatici. Le cere acestora ca traseele urmate de fiecare popor. la hartă IV-V”
pe baza hărții din fișa de lucru (Anexa 4) să
identifice locurile unde s-au așezat aceste popoare
în Imperiul Roman.

C5 Le spune elevilor că una dintre cele mai Ascultă cu atenție, notează în caiete. Expunerea
importante urmări ale marilor migrații a fost Citesc cu atenție textul din manual și Descoperirea Manualul
formarea popoarelor europene. Explică elevilor ce notează în caiete clasificare popoarelor
C7 înseamnă termenul de etnogeneză. Apoi cere europene: latine, germanice, slave.
elevilor ca pe baza informațiilor din manual să
3
clasifice popoarele europene și să le înscrie pe un
tabel care va fi afișat și pe tablă.
Consolidarea Adresează întrebări cu privire la lecția predată. Răspund la întrebările profesorului. Conversația
cunoștințelor Face aprecieri. examinatoare
3 min

4
Anexa 1
Formarea de noi popoare europene
Schema lecției

 Numele de Europa vine din Imperiul roman de Răsărit. Europa era numele unei regiuni din Tracia, cea mai apropiată de Constantinopol spre vest.
 Începând cu secolul V, populația Europei a scăzut foarte mult din cauza războaielor cu migratorii.

Cauzele migrațiilor
 Atracția exercitată de bogăția orașelor romane
 Presiunea altor popoare
 Necesitatea căutării de noi pășuni
Migratorii se împart în două grupe:
 Migratori europeni
 Migratori asiatici

Urmările migrațiilor
 Au fost distruse orașele antice
 Statul a devenit moșia șefului barbar
 Cultura a regresat
 Au fost inventate oțeluri speciale
 Comerțul a fost stimulat de către vikingi.

Def: Etnogeneza- reprezintă procesul de formare al unui popor.

Principalele grupe de popoare europene


 Popoare latine: francezi, spanioli, portughezi, italieni și români.
 Popoare germanice: englezii, suedezii, danezii, norvegienii, austriecii, elvețienii, olandezii și gemanii.
 Popoare slave: rușii, ucrainienii, polonezii, cehii, slovacii, sârbii, slovenii, croații și bulgarii.

5
Anexa 2

Completați următorul rebus


1 R E G A T
2 A U G U S T U S
3 T E T R A R H I E
4 R O M U L U S
5 J U P I T E R
6 V I A
1. Formă de guvernare în care puterea este deținută de un rege.
2. Titlu dat conducătorului ce se acorda doar zeilor.
3. Formă de conducere a Romei în care puterea se împarte la 4 persoane.
4. Primul rege al Romei.
5. Zeul suprem roman.
6. Drum roman.

Anexa 3
Legenda Europei
Europa era fiica regelui Agenor, care domnea în Fenicia. Vrăjit de frumusețea ei, Zeus plănuiește să o fure, se preschimbă într-un taur frumos și se
alătură turmelor regelui. În timp ce Europa, împreună cu însoțitoarele sale, culegea flori, remarcă frumusețea taurului pe care-l încalecă. Zeus o răpește, ducând-
o pe insula Creta. Pe insulă o seduce (tăinuindu-i că are soție), astfel, ea îi devine amantă.

Aflând adevărul, Europa, înșelată, se aruncă de pe o stâncă în mare, însă Afrodita o salvează. Pământul pe care a fost adusă de Zeus va primi numele ei.
Europa i-a dăruit lui Zeus doi fii: Minos, care va ajunge regele Cretei, și Eac, judecător al lumii umbrelor

6
Anexa 4