Sunteți pe pagina 1din 26
MUNICIPIUL SUCEAVA B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224 www. primariasv.ro, primsv@primariasy.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA, HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxclor locale, precum gia taxelor speciale, pentru anul 2018 ‘Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: a) art, 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si 2) si art. 139 alin. (2) din Constitutia Roménici, republicata; b) articolul 4 si articolul 9 paragraful 3 din Carta european a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat& prin Legea nr. 199/197; c) art. 7 alin, (2) din Legea nx. 287/2009 privind Codul civil, republicatd, cu modificatile ulterioare; d) art. 20 din Legea-cadru a descentralizarii nr, 195/2006; e) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin, (4) lit. ©), art. 45 din Legea administratici publice locale nr. 215/2001, republicat4, cu modificatile si completarile ulterioare; f) art. 5 alin. (1) lit. a) si alin, (2), art. 16 alin, (2), att. 20 alin, (1) lit, b), art. 27 gi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanfele publice locale, cu modificatile si completirile ulterioare; £) titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarle completirile ulterioare; 1h) HGR nr.1/2016 privind Normele de aplicare ale legii nr. nt, 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completirile ulterioare; i) Ordonangei de urgenté a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completatile ulterioare; 4) art.266 alin (5), art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala k) Ordonanjei Guvernului nr, 28/2008 privind registrul agricol, aprobati cu modificari si completari prin Legea nr. 98/2009, cu modificacile si completatile ulterioare; 1) art, 5 din Legea cadastrului si publicitayii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completatile ulterioare; ‘m)Normelor tehnice de completare a registrului agrico! pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrufui agriculturit si dezvoltiti rurale, ministrului dezvoltérii regionale si administratiei publice, ministrului finanjelor publice si presedintelui Institutul Nafional de Statistic nr. 734/480/1003/3727/2015, n) O.G. nr.99/2000 — privind comercializarea produsclor si serviciilor de pia republicata, respectiv a H.C.L. nz, 174/2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare @ activitifilor de comercializare a produselor si serviciilor de piafa pe raza municipiului Suceava, cu modificarile si completitile ulterioare; 0) Regulamentului privind stabilirea si modalitatea de incasare a taxei de ecologizare in Monicipiul Suceava, aprobat prin Hotarérea Consiliului Local nr, 276/25.11.2010; 1p) Hotirérii Consiliului Local nr. 157/29.06.2006 privind aprobarea Nomenclaturi stradale la nivelul Municipiului Suceava; 4) Hotirarii Consiliului Local nr. 202/2003 privind stebilirea zonelor la nivelul Municipiului Suceava; sindnd seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Releava de localitai, cu modificatile $i completarile ulterioare, rangul Municipiului Sucava este II lund act de: a) Expunerea de motive a primarului Mun inregistrata sub nr. 36267 din 16.10.2017; ') raportul Direcfici Buget, Contabilitate si fiscalitate din cadrul aparatului de specialitate al primaralui Municipiului Suceava, inregistrat sub nr. 36268 din 16.10.2017; ©) raportul Comisiei economico-financiara, juridici, disciplinara a Consiliului Local Juind in considerare unul dintre scopurile asiguririi autonomiei locale care are la baz dreptul si instituie si si perceap’ impozite si taxe locale, pe fondul constituiri de resurse financiare pentru finanjarea activitisilor stabilite in competenta acestor autoriasi; jului Suceava, in calitatea sa de initiator, realizind publicarea anuntului privind claborarea proiectului Hotaréri Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum $i a taxelor speciale, pe anul 2018 in contextul prevederilor art. 7 din Lege nx. 52/2003 privind transparenya decizionala in administratia publicd, cu completarile ulterioare, inregistrat la nr. 36269/16.10.2017 in Registral special pentru evidenfa anunturilor referitoare la elaborarea unor proieote de acte normative si la sedintele publice ale Consiliului Local, si care a facut obiectul a) publicatii pe pagina de internet la adresa: www primariasy.r0; ») afisirii la Prima, in spatiul accesibil publicului; in temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) gi celor ale art, 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicati, cu modificarile si completirile ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Suceava adopt prezenta hotarare Art. 1. - Impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale, pentru anul 2018, se stabilesc potrivit prezentei hotirari. 1) Tabloul cuprinziind cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor $i taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizeaz4 sau se ajusteaz4, dupii caz, de citre Consiliul Local al Municipfului Suceava, sunt previzute in Amexa I care face parte integranti din prezenta hotirére. b) Cota prevazuti la Art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, ou modificdtile gi completirile ulterioare, pentru calculol impozitului/taxei pentru clidirile rezidenfiale si clidirile ~anexd, aflate in proprietatea perscanelor fizice este de 0,104% asupra valorii impozabile a cladirii. Valoarea impozabila a cladiri, exprimata in lei, se determina prin inmulfirea suprafejei construite desfisurate a acesteia, exprimati in mp, cu valoarea impozabil& corespunzitoare, exprimata in lei/mp, din tabelul de la alin.(2) al Art.457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Suprafaja construit’ desftisuraté a unei cliiri se determin’ prin insumarea suprafefelor secjiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, excepténd suprafefele podurilor neutilizate ca locuiné, ale scarilor si terasclor neacoperite, Dack dimensiunile exterioare ale unei cliditi nu pot fi efectiv misurate pe conturul exterior, atunci suprafaja construiti desfiigurata a clidirii se determina prin inmuljirea suprafejei utile a clidirii cu un coeficient de transformare de 1,4. ‘Valoarea impozabilé a cladirii se ajusteaza in funcfie de rangul localititi’ si zona in care este amplasata cladirea, cu coeficientul de corecie corespunzétor rangului localitifii, prevazut in tabelul de Ia alin.(6) al Art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile gi completirile ulterioare. fn cazul unui apartament amplasat fntt-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie corespunzator rangului localitiii se reduce cu 0,10. Valoarca impozabila a clidirii, se reduce in funetie de anul terminisii acesteia, dupa cum urmeaza: = cu 50%, pentru clidirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de refering; ~ ou 30%, pentru clédirea care are o vechime cuptinsé intre 50 de ani si 100 de ani inclusiy, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin(&; 2 cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsé intre 30 de ani si 50 de ani inclusiy, la data de 1 januarie a anului fiscal de refering. ©) Cota prevismuté la Ar.458 alin.(1) din Legea 1227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificétile si completirile ulterioare, pentru calculul impozitului/taxei pentru claditi nerezidentiale aflate in proprictatea persoanelor fizice este de 0,5% asupra valorii care poate fi: = valoarea rezultati dintr-un raport de evaluare fntocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de refering, depus la organul fiscal local pani le primul termen de plat din anul de referins; ~ valoarea finald a lucrarilor de construcfi, in cazul elidirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referina;, ~ valoarea rezultati din actul prin care se transfert dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii S ani anteriori anului de refering {in cazal in care valoarea clidirii nerezidenfiale nu poate fi calculati conform prevederilor de mai sus, impozitul se calculeaz prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din Codul Fiscal. ¢) cota previzuta la art. 460 alin(1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificirile si completirile ulterioare, reprezentind impozitulAaxa pe clédiri datorate de persoanele juridice, se stabileste astfel: (1) Pentru cladirile rezidenfiale aflate in proprietatea sau dejinute de persoanele juridice, impozitulaxa pe clidiri se calculeaz prin aplicarea uni cote de 0,2% asupra valor impozabile a cladiri. (2) Pentru clidirile nerezidenfiale aflate in proprietatea sau definute de persoanele juridice, impozitultaxa pe clidiri se calculeazi prin aplicarea unei de 1,3%, asupra valorit impozabile a cladirii G3) Pentru clidirile nerezidengiale aflate in proprietatea sau definute de persoanele juridice, utilizate pentru activitiyi din domeniul agricol, impozitultaxa pe clidiri se caleuleazA prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladiri (4) in cazul in care proprictarul cladirii nu a actualizat ‘valoarea impozabila a clidirii in ultimii 3 ani anterior’ anului de referingé, cota impozituluiftaxei pe cladiri este de $%, ©) cotele previzute la art. 474, din Legea 27/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completitile ulterioare, sunt: 1. Cota previzuti la art. 474 alin. 5 - reprezentind taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construte pentru o eldidire rezidenfialé sau elidite ~ anexé este egal cu 0,5% din valoarea autorizati a luctatilor de construcfi. 2 Cota previzuta la art. 474 alin, 12 - reprezenténd taxe pentru eliberarea autorizaict necesare pentru luetirile de organizare de santier in vederea realizisi unei construct, eare ma Sunt incluse in alt autorizajie de construire se stabileste Ia 3% din valoarea autorizalai a luerliilor de organizare de santier. 5. Cota provid fa art, 474 elin, 13 reprezentand taxa pentru eliberarea autorizafci de amenajare de tabere de corturi, cisufe sau rulote ori campinguri se stabileste Ia 2% din valoarea autorizati a lucrailor de construct 4, Cota previzuta la art. 474 alin, 6 reprezentind taxa pentr eliberarea autorizatiei de construire pentru alte construefii decat cele mentionate la art, 474 alin.S se stableste la 1% din Valoarea autorizati a lucrérilor de construcfii, inelusiv valoarea instalafilor aferente.