Sunteți pe pagina 1din 627

MANUAL DE UTILIZARE

Căutare bazată pe operaţia Căutare bazată


pe care doriţi să o efectuaţi pe cuprins
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

COPIATOR

IMPRIMANTĂ
EFECTUAREA UNEI COPII TIPĂRIREA SCANAREA UNEI IMAGINI /
UNUI DOCUMENT TRIMITEREA UNUI FAX SCANER / FAX PRIN INTERNET
PRIN INTERNET

ÎNDOSARIERE DOCUMENTE

SETĂRI DE SISTEM

DEPANARE
SALVAREA UNEI OPERAŢII ÎNTREŢINEREA
ŞI UTILIZAREA ULTERIOARĂ ECHIPAMENTULUI
A ACESTEIA

Despre manualul de utilizare


EFECTUAREA UNEI COPII

Economisire Reducerea numărului Efectuarea unei copii a Efectuarea unei copii pe


de erori la copiere acestui tip de original acest tip de hârtie

04/04
2012/

Adăugarea datei sau Adunarea


numerotarea documentelor
paginilor rezultate într-o broşură

Alte funcţii utile


Economisire

Copierea pe ambele feţe ale Copierea mai multor pagini pe o


hârtiei faţă a unei coli de hârtie

Copierea feţei şi a spatelui unui


card
Reducerea numărului de erori la copiere

Verificarea numărului de pagini


Tipărirea unui set de copii pentru scanate înainte de efectuarea
verificare copiilor
Efectuarea unei copii a acestui tip de original

Un original cu mai multe pagini Originale de dimensiuni diferite


decât pot fi încărcate o dată

Original voluminos (apar umbre Original legat, cum ar fi o carte


pe margini) (câte o pagină o dată)

Carte sau broşură (copierea


paginilor alăturate)
Efectuarea unei copii pe acest tip de hârtie

Plicuri şi alte suporturi speciale Hârtie de tip filă

Film transparent
Adăugarea datei sau numerotarea paginilor

Adăugarea datei Adăugarea unei ştampile


04/0 4
2012/

Adăugarea numărului paginii Adăugarea de text


E FG
9 ABCD
10 11
Adunarea documentelor rezultate într-o broşură

Crearea unei broşuri capsate Capsarea documentelor rezultate

Crearea unei margini albe


Alte funcţii utile

Funcţii utilizate în anumite scopuri


z Efectuarea unei copii a fotografiilor aranjate
z Crearea unui poster mare
z Efectuarea unei copii în oglindă a imaginii
z Copierea în centrul hârtiei
z Efectuarea unei copii negativ

Funcţii utile
z Utilizarea simultană a două echipamente
z Prioritizarea unei operaţii de copiere
z Verificarea stării unei operaţii rezervate
z Introducerea coperţilor/inserţiilor în copiile rezultate
z Copierea unui original subţire
TIPĂRIREA UNUI DOCUMENT

Tipărirea de Adunarea
Economisire Tipărirea fără documente documentelor
calculator atrăgătoare rezultate într-o broşură

Tipărirea pe acest tip Adăugarea de text


de hârtie sau imagine

Alte funcţii utile


Economisire

Tipărirea pe ambele feţe ale hârtiei Tipărirea mai multor pagini pe o


singură faţă a hârtiei
Tipărirea fără calculator

FTP

Tipărirea unui fişier Tipărirea unui fişier


de pe un server FTP de pe o memorie USB

Tipărirea unui fişier dintr-un folder Tipărirea unui fişier stocat


de reţea pe echipament
Tipărirea de documente atrăgătoare

Tipărirea pe întreaga suprafaţă Reglarea luminozităţii


a hârtiei şi a contrastului

Ajustarea grosimii liniei


Evidenţierea textului şi a liniilor la tipărirea unui fişier cum
pale ar fi datele CAD

Selectaţi modul de tipărire


Adunarea documentelor rezultate într-o broşură

Crearea unei broşuri capsate Capsarea documentelor rezultate

Crearea unei margini albe Tipărirea anumitor pagini pe faţa


colii de hârtie
Tipărirea pe acest tip de hârtie

Plicuri Hârtie de tip filă

Film transparent Tipărirea anumitor pagini pe un alt


tip de hârtie

Rotirea imaginii cu 180 de grade


Adăugarea de text sau imagine

Adăugarea unui filigran la datele Suprapunerea unei imagini pe


tipărite datele tipărite

Suprapunerea unei forme fixe


peste datele tipărite
Alte funcţii utile

Corectarea dimensiunii şi a orientării datelor de tipărit


z Mărirea sau micşorarea imaginii de tipărit
z Tipărirea unei imagini în oglindă

Siguranţa este importantă


z Confidenţialitatea operaţiei de tipărire
z Tipărirea unui fişier PDF criptat

Funcţii utilizate în anumite scopuri


z Tipărirea copiei unei facturi
z Crearea unui poster mare

Funcţii utile
z Prioritizarea unei operaţii de tipărire
z Utilizarea simultană a două echipamente
z Stocarea setărilor de tipărire utilizate frecvent
z Stocarea unei operaţii de tipărire
SCANAREA UNEI IMAGINI / TRIMITEREA UNUI FAX PRIN INTERNET

Trimiterea unei Trimiterea acestui tip Prevenirea transmiterii Trimiterea unui fişier
imagini clare de document la o destinaţie greşită mai mic

Reducerea efortului Scanarea de la


calculator

Alte funcţii utile


Trimiterea unei imagini clare

Reglarea contrastului sau Reglarea rezoluţiei înainte


a calităţii imaginii de a trimite

Trimiterea fără umbre pe margini Suprimarea fundalului unui


document transmis
Trimiterea acestui tip de document

Original voluminos (apar umbre Original legat, precum o carte


pe margini) (câte o pagină o dată)

Un original cu mai multe pagini Originale de dimensiuni diferite


decât pot fi încărcate o dată

Original tipărit pe ambele feţe Original cu fundal


Prevenirea transmiterii la o destinaţie greşită

Verificarea rezultatului transmisiei Verificarea jurnalului transmisiilor


anterioare

Ştampilarea originalelor scanate


Trimiterea unui fişier mai mic

Trimiterea la o rezoluţie scăzută Comprimarea fişierului înainte


de trimitere

Micşorarea imaginii înainte Trimiterea unei imagini alb-negru


de trimitere

Trimiterea a două pagini originale Legitimaţie sau alt card


ca o singură pagină
Reducerea efortului

Stocarea setărilor utilizate Trimiterea către mai multe


frecvent destinaţii
1 2 3

aaa@aa.aa.c
aaa@aa.aa.com
bbb@bb.bb.
bbb@bb.bb.com
ccc@cc.cc.com
Vizualizarea jurnalului ccc@cc.cc.c
Specificarea facilă a unei adrese
ddd@dd.dd.com
eee@ee.ee.com
de transmisie ddd@dd.dd. (număr de căutare)
eee@ee.ee.e

Trimiterea unui fax prin Internet Original legat, precum o carte


de pe un calculator (câte o pagină o dată)
Alte funcţii utile

Funcţii de gestionare utile


z Redirecţionarea unui fax recepţionat către o adresă de reţea
z Tipărirea unei liste cu destinaţii de trimitere

Funcţii utile
z Scanarea unui original subţire
z Selectarea unei destinaţii de transmitere dintr-o agendă globală
z Trimiterea la o oră specificată
z Prioritizarea unei transmisii
z Trimiterea în modul memorie USB
SALVAREA UNEI OPERAŢII ŞI UTILIZAREA ULTERIOARĂ A ACESTEIA

Căutarea unui fişier Organizarea fişierelor Salvarea unui Tipărirea unui set de
personale document important fişiere
Căutarea unui fişier

abc
Căutarea unui fişier cu ajutorul Căutarea după conţinutul
tastaturii fişierului
Organizarea fişierelor personale

Ştergerea unui fişier Ştergerea tuturor fişierelor

Ştergerea periodică a fişierelor Schimbarea folderului


ÎNTREŢINEREA ECHIPAMENTULUI

Curăţarea Înlocuirea cartuşului Înlocuirea cartuşului Înlocuirea cartuşului


echipamentului de toner de capse ştampilare
Curăţarea echipamentului

Curăţarea geamului pentru


documente şi a alimentatorului Curăţarea rolei de alimentare cu
automat de documente originale

Curăţarea rolei de alimentare de


bypass
DESPRE MANUALUL DE UTILIZARE
Există două moduri de a căuta un subiect în acest ghid: puteţi utiliza meniul „Doresc...” sau puteţi utiliza un cuprins obişnuit.
Explicaţia următoare are ca premisă utilizarea aplicaţiei Adobe Reader 8.0 (unele butoane nu apar în starea prestabilită).

Revenire la începutul paginii ( ) Revenire la pagina afişată anterior ( )

Căutare bazată pe operaţia pe


Căutare bazată pe cuprins
care doriţi să o efectuaţi

Pagina Meniu Pagina Cuprins

Pagina cu explicaţia

i
MODUL DE UTILIZARE A ACESTUI MANUAL
Faceţi clic pe unul din butoanele de mai jos pentru a vă deplasa la pagina pe care doriţi să o vizualizaţi.

(1) (2) (3) (4)

ÎN A IN TE D E A U TILIZA EC H IPA M EN TU L

ÎN A IN TE D E A U TILIZA EC H IPA M EN TU L
(5) Aceast sec!iune ofer inform a!iielem entare despre echipam ent.C iti!iacestcapitolînainte de a utiliza echipam entul.

N U M ELE !IFU N C "IILE C O M PO N EN TELO R


EXTER IO R

(1) (2) (3)(4) (5) (6) (7)

C ând este instalat o tav de ie"ire

C ând este instalatun finisor

(1) Separator de opera ii(tava superioar#)* (5) Panoulopera ional


În aceast tav sunttrim ise faxurile prim ite "icolile tip rite. Este utilizatpentru a selecta func!ii"ia introduce num rulde copii.
PAN O U L O PER A$IO N AL (pagina 1-7)
(2) Alim entator autom atde docum ente
(6) Tav# de ie$ire (tava din dreapta)*
Acesta alim enteaz autom at"iscaneaz m aim ulte originale.Am bele
fe!e ale originalelorcu dou fe!e potfiscanate autom at. D ocum entele potie"iîn aceast tav ,dac este instalat .
C ând este instalatun finisor.
IN TR O D U C ER EA O R IG IN ALELO R (pagina 1-36)
(7) Finisor*
(3) Capac frontal
Acesta poate fiutilizatpentru capsarea docum entelor.
D eschide!iacestcapac pentru a înlocuiun cartu" de toner.
FIN ISO R (pagina 1-42)
SC H IM BAR EA C AR TU#ELO R D E TO N ER (pagina 1-51)
(4) Tav# de ie$ire (tava din centru)
D ocum entele ies în aceast tav .

* D ispozitiv periferic.

(6)

1-2
C on inut

(1) Butonul de revenire la începutul paginii (4) Butonul de revenire la pagina afişată anterior
Dacă o operaţie nu se desfăşoară conform aşteptărilor, faceţi clic pe Afişează pagina care a fost afişată înaintea celei curente.
acest buton pentru a începe din nou.
(5) Butonul Adobe Reader Help
(2) Butonul de deplasare înapoi cu o pagină Deschide fila Adobe Reader Help.
Afişează pagina anterioară.
(6) Butonul Cuprins
(3) Butonul de deplasare înainte cu o pagină Afişează cuprinsul fiecărui capitol.
Afişează pagina următoare. De exemplu, dacă pagina curentă face parte din capitolul Imprimanta,

• Dacă un buton nu apare, consultaţi fila Adobe Reader Help pentru a-l afişa.
• Atenţie la tipărire
Dacă sunt tipărite toate paginile, paginile meniului „Doresc...” vor fi, de asemenea, tipărite. Pentru a tipări numai paginile care conţin explicaţia unei
funcţii, specificaţi intervalul de pagini.

ii
MANUALE FURNIZATE CU ECHIPAMENTUL
Manuale de operare în format PDF (acest manual)
Manualele în format PDF asigură explicaţii detaliate despre procedurile pentru utilizarea echipamentului în fiecare mod. Manualele în format PDF se
află pe CD-ROM-ul care este furnizat împreună cu fiecare maşină.

1. ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL


Acest manual oferă informaţii despre procedurile de utilizare de bază, modul de alimentare cu hârtie şi întreţinerea
echipamentului.

2. COPIATOR
Acest capitol conţine explicaţii detaliate ale procedurilor de utilizare a funcţiei de copiere.

3. IMPRIMANTĂ
Acest capitol conţine explicaţii detaliate ale procedurilor de utilizare a funcţiei de tipărire.

4. SCANER / FAX PRIN INTERNET


Acest manual oferă informaţii detaliate despre procedurile de utilizare a funcţiei de scaner şi a funcţiei de fax prin
Internet.

5. ÎNDOSARIERE DOCUMENTE
Acest capitol conţine explicaţii detaliate ale procedurilor de utilizare a funcţiei de îndosariere a documentelor. Funcţia de
îndosariere a documentelor vă permite să salvaţi datele unei operaţii de copiere, de trimitere de faxuri sau de tipărire,
sub formă de fişier, pe unitatea hard a echipamentului. Fişierul poate fi apelat atunci când aveţi nevoie de el.

6. SETĂRI DE SISTEM
În acest capitol sunt explicate setările de sistem utilizate pentru a configura parametrii echipamentului, în funcţie de
scopurile şi necesităţile de lucru. Setările curente pot fi afişate sau tipărite din „Setări de sistem”.

7. DEPANARE
Acest capitol explică modul de eliminare a colilor alimentate incorect şi oferă răspunsuri la întrebări frecvente cu privire
la utilizarea echipamentului în fiecare mod. Consultaţi acest manual când întâmpinaţi probleme la utilizarea
echipamentului.

Manuale tipărite
Nume manual Conţinut
Acest manual conţine instrucţiuni de utilizare in siguranţă a echipamentului, descrie operaţiunile necesare de pregătire a
Ghid de Start
echipamentului înainte de utilizare, şi prezintă o listă cu specificaţiile şi accesoriile periferice ale acestuia.

iii
DESPRE MANUALUL DE UTILIZARE
Acest manual oferă explicaţii cu privire la utilizarea sistemului multifuncţional digital MX-M264N/MX-M314N/MX-M354N.

Reţineţi
• Pentru informaţii despre instalarea driverelor şi a software-urilor specificate în acest manual, consultaţi Ghidul de configurare software.
• Pentru informaţii despre sistemul dvs. de operare, consultaţi manualul sistemului dvs. de operare sau funcţia Help online.
• Explicaţiile pentru ecranele şi procedurile dintr-un mediu Windows corespund în principal sistemului Windows Vista®. S-ar putea ca ecranele să difere în
funcţie de versiunea sistemului de operare sau a aplicaţiei software.
• Explicaţiile ecranelor şi procedurilor dintr-un mediu Macintosh se bazează pe versiunea Mac OS X v10.4 în cazul Mac OS X. S-ar putea ca ecranele să difere
în funcţie de versiunea sistemului de operare sau a aplicaţiei software.
• Oriunde apare numele „MX-xxxx” în acest manual, înlocuiţi „xxxx” cu numele modelului dvs.
• Acest manual conţine referiri la funcţia de trimitere de faxuri. Totuşi, reţineţi că funcţia pentru trimiterea de faxuri nu este disponibilă în anumite ţări şi regiuni.
• Acest manual a fost pregătit cu foarte multă atenţie. Dacă aveţi comentarii sau reclamaţii cu privire la acest manual, contactaţi furnizorul sau cel mai apropiat
reprezentant de service autorizat.
• Acest produs a fost suspus la un control al calităţii şi proceduri de verificare riguroase. În cazul puţin probabil al descoperirii unui defect sau a altei probleme,
contactaţi furnizorul sau cel mai apropiat reprezentant de service autorizat.
• În afara cazurilor prevăzute de lege, SHARP nu este responsabil pentru defecţiunile apărute în timpul utilizării produsului sau opţiunilor acestuia, pentru
defecţiunile datorate utilizării necorespunzătoare a produsului şi a opţiunilor acestuia sau pentru alte defecţiuni şi nici pentru orice fel de daune apărute în
urma utilizării produsului.

Avertisment
• Este interzisă reproducerea, adaptarea sau traducerea conţinutului acestui manual fără acordul prealabil, în scris, cu excepţia condiţiilor acceptate prin legile
drepturilor de autor.
• Toate informaţiile din acest manual pot suferi modificări fără preaviz.

Ilustraţiile şi panourile operaţional şi tactil afişate în acest manual


Dispozitivele periferice sunt de obicei opţionale, dar anumite modele includ unele dispozitive ca echipament standard.
Explicaţiile din acest manual au la bază premisa că pe echipamentul MX-M354N sunt instalate o tavă în partea dreaptă şi un sertar de hârtie.
Pentru anumite funcţii şi proceduri, explicaţiile pornesc de la premisa că sunt instalate alte dispozitive în afara celor menţionate mai sus.

Ecranele de afişare, mesajele şi numele tastelor conţinute în acest manual s-ar putea să difere de cele ale echipamentului efectiv, datorită
îmbunătăţirilor şi modificărilor aduse produsului.

Pictogramele utilizate în aceste manuale


Pictogramele din manuale indică următoarele tipuri de informaţii:

Avertisment Aceasta vă avertizează cu privire la o situaţie în care există pericol de moarte sau accident.

Aceasta vă avertizează cu privire la o situaţie în care există pericolul de accidente


Atenţie umane sau de daune la echipamente.

Aceasta vă avertizează cu privire la o situaţie în Aceasta indică numele unei setări de sistem şi oferă o explicaţie scurtă a setării.
care există pericolul ca echipamentul să se Când apare „Setări de sistem:”
defecteze sau să nu funcţioneze corespunzător. Este explicată o setare generală
Când apare „Setări de sistem (Administrator):”
Aceasta oferă o explicaţie suplimentară a unei
Este explicată o setare care poate fi configurată numai de administrator.
funcţii sau proceduri.

Aceasta explică modul de anulare sau corectare


a unei operaţii.

iv
CAPITOLUL 1
ÎNAINTE DE A UTILIZA
ECHIPAMENTUL
Acest manual oferă informaţii despre procedurile de utilizare de bază, modul de alimentare cu hârtie şi întreţinerea echipamentului.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL ORIGINALE


NUMELE ŞI FUNCŢIILE COMPONENTELOR . . . . . . . . . . . . . . 1-2 INTRODUCEREA ORIGINALELOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-36
• EXTERIOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 • INTRODUCEREA ORIGINALELOR ÎN
• INTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 ALIMENTATORUL AUTOMAT DE DOCUMENTE. . . . . . . . 1-36
• ALIMENTATORUL AUTOMAT DE DOCUMENTE ŞI • PLASAREA ORIGINALELOR PE GEAMUL PENTRU
GEAMUL PENTRU DOCUMENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5 DOCUMENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-38
• LATERAL ŞI SPATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
• PANOUL OPERAŢIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
DISPOZITIVE PERIFERICE
PANOUL TACTIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
DISPOZITIVE PERIFERICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-40
• AFIŞAJUL DE STARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11
• BARA DE SISTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12 FINISOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-42
• NUMELE COMPONENTELOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-42
PORNIREA ŞI OPRIREA ECHIPAMENTULUI . . . . . . . . . . . . . 1-14
• CONSUMABILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-42
• FUNCŢII DE ECONOMISIRE A ENERGIEI. . . . . . . . . . . . 1-15
• ÎNTREŢINEREA FINISORULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-43
• TASTA [ECONOMISIRE ENERGIE] . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15
SHARP OSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-45
AUTENTIFICAREA UTILIZATORILOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-16
• MODULUL DE COMUNICARE CU APLICAŢIILE
• AUTENTIFICAREA DUPĂ NUMĂRUL DE
(MX-AMX2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-45
UTILIZATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-16
• MODULUL PENTRU CONTURI EXTERNE
• AUTENTIFICAREA DUPĂ NUMELE DE
(MX-AMX3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-46
CONECTARE / PAROLĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-18
ECRANUL INIŢIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-21
CONTROLUL ECHIPAMENTULUI DE LA DISTANŢĂ. . . . . . . 1-22 ÎNTREŢINEREA
ELEMENTE ÎNREGISTRATE ÎN JURNALUL DE ÎNTREŢINEREA PERIODICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-48
OPERAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-23 • CURĂŢAREA GEAMULUI PENTRU DOCUMENTE
DESPRE PAGINILE WEB ALE ACESTUI ECHIPAMENT . . . . 1-26 ŞI A ALIMENTATORULUI AUTOMAT DE
CONSUMABILE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-27 DOCUMENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-48
• CURĂŢAREA ROLEI DE ALIMENTARE DE BYPASS. . . . . 1-50
• CURĂŢAREA ROLEI DE ALIMENTARE CU
ALIMENTAREA CU HÂRTIE ORIGINALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-50

INFORMAŢII IMPORTANTE DESPRE HÂRTIE . . . . . . . . . . . . 1-28 SCHIMBAREA CARTUŞELOR DE TONER . . . . . . . . . . . . . . . . 1-51


• NUMELE ŞI LOCAŢIILE TĂVILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-28 SCHIMBAREA CARTUŞULUI DE ŞTAMPILARE. . . . . . . . . . . . 1-54
• SEMNIFICAŢIA LITEREI „R” DIN DIMENSIUNEA
HÂRTIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-28
• HÂRTIA CARE POATE FI UTILIZATĂ. . . . . . . . . . . . . . . . 1-29 INTRODUCEREA TEXTULUI
SETĂRILE PENTRU TĂVILE 1-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-31 FUNCŢIILE TASTELOR PRINCIPALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-55
• ALIMENTAREA CU HÂRTIE ŞI SCHIMBAREA
DIMENSIUNII HÂRTIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-31
ALIMENTAREA CU HÂRTIE A TĂVII DE BYPASS . . . . . . . . . 1-33
• INFORMAŢII IMPORTANTE LA UTILIZAREA TĂVII
DE BYPASS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-34

1-1
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL


Această secţiune oferă informaţii elementare despre echipament. Citiţi acest capitol înainte de a utiliza echipamentul.

NUMELE ŞI FUNCŢIILE COMPONENTELOR


EXTERIOR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Când este instalată o tavă de ieşire

Când este instalat un finisor

(1) Separator de operaţii (tava superioară)* (5) Panoul operaţional


În această tavă sunt trimise faxurile primite şi colile tipărite. Este utilizat pentru a selecta funcţii şi a introduce numărul de copii.
☞ PANOUL OPERAŢIONAL (pagina 1-7)
(2) Alimentator automat de documente
(6) Tavă de ieşire (tava din dreapta)*
Acesta alimentează automat şi scanează mai multe originale. Ambele
feţe ale originalelor cu două feţe pot fi scanate automat. Documentele pot ieşi în această tavă, dacă este instalată.
Când este instalat un finisor.
☞ INTRODUCEREA ORIGINALELOR (pagina 1-36)
(7) Finisor*
(3) Capac frontal
Acesta poate fi utilizat pentru capsarea documentelor.
Deschideţi acest capac pentru a înlocui un cartuş de toner.
☞ SCHIMBAREA CARTUŞELOR DE TONER (pagina 1-51) ☞ FINISOR (pagina 1-42)
(4) Tavă de ieşire (tava din centru)
Documentele ies în această tavă.

* Dispozitiv periferic.

1-2
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

(8) (9)

Când este instalată o tastatură

(10) (11) (12) (13) (14)

(8) Conector USB (tip A) (11) Tava 1


Suportă USB 2.0 (de mare viteză). Aceasta păstrează hârtia.
Acesta este utilizat pentru conectarea unui dispozitiv USB la ☞ SETĂRILE PENTRU TĂVILE 1-4 (pagina 1-31)
echipament, cum ar fi o memorie USB.
(12) Tava 2
Utilizaţi un cablu USB ecranat.
Aceasta păstrează hârtia.
(9) Tastatură* ☞ SETĂRILE PENTRU TĂVILE 1-4 (pagina 1-31)
Aceasta este o tastatură încorporată în echipament. Când nu este
(13) Tava 3 (când este instalat tavă suplimentară)*
folosită, poate fi stocată sub panoul operaţional.
☞ INTRODUCEREA TEXTULUI DE LA O TASTATURĂ Aceasta păstrează hârtia.
(pagina 1-57) ☞ SETĂRILE PENTRU TĂVILE 1-4 (pagina 1-31)
(10) Comutator de alimentare principal (14) Tava 4 (când este instalat tavă suplimentară)*
Acesta este utilizat pentru a porni maşina. Aceasta păstrează hârtia.
Când utilizaţi funcţiile de fax sau fax prin Internet, puneţi acest ☞ SETĂRILE PENTRU TĂVILE 1-4 (pagina 1-31)
comutator în poziţia "on".
☞ PORNIREA ŞI OPRIREA ECHIPAMENTULUI (pagina 1-14)
* Dispozitiv periferic.

1-3
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

INTERIOR
(15) (16) (17) (18) (19)

(20) (21) (22) (23) (24)

(15) Cartuşe de toner (22) Capacul din dreapta al sertarului de hârtie


Acestea conţin toner necesar pentru tipărire. Când se consumă tonerul (când este instalat tavă suplimentară)
dintr-un cartuş, cartuşul trebuie schimbat. Deschideţi acest capac pentru a îndepărta o coală alimentată incorect
☞ SCHIMBAREA CARTUŞELOR DE TONER (pagina 1-51) din tava 3 sau tava 4.

(16) Capacul superior din partea dreaptă (23) Capacul din dreapta al tăvii de hârtie
Când survine o alimentare incorectă cu hârtie către separatorul de Deschideţi acest capac pentru a îndepărta o coală alimentată incorect
operaţii sau către finisor (comercializat separat), deschideţi acest din tava 1 sau tava 2.
capac pentru a scoate hârtia blocată. (24) Tava de bypass
☞ Blocaj de hârtie în zona de ieşire superioară (când este instalat un Utilizaţi această tavă pentru a alimenta manual cu hârtie.
separator/finisor (MX-FN23)) (pagina 7-10) Când alimentaţi o coală mare de hârtie, asiguraţi-vă că aţi tras în afară
(17) Cuptor extensia tăvii manuale.
Aici este aplicată căldură pentru a imprima imaginea transferată pe ☞ ALIMENTAREA CU HÂRTIE A TĂVII DE BYPASS (pagina 1-33)
hârtie.

Atenţie
Cuptorul este fierbinte. Aveţi grijă să nu vă ardeţi când îndepărtaţi
coala care a fost alimentată incorect.

(18) Capacul din partea dreaptă


Deschideţi acest capac pentru a elimina o coală alimentată incorect.
(19) Capacul secţiunii de întoarcere a hârtiei
Acesta este utilizat când se realizează tipărirea pe două feţe.
Deschideţi acest capac pentru a elimina o coală alimentată incorect.
(20) Cilindrul fotoconductor
Acesta este un cilindru acoperit cu un strat fotoconductor. Imaginile
sunt produse pe acest fotoconductor. (Fotoconductorul este verde.)

Nu atingeţi şi nici nu deterioraţi cilindrul fotoconductor. Acest lucru


poate genera imagini tiparite deteriorate/defecte.

(21) Mâner
Scoateţi acest mâner şi ţineţi echipamentul atunci când îl mutaţi.

1-4
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

ALIMENTATORUL AUTOMAT DE DOCUMENTE ŞI GEAMUL PENTRU


DOCUMENTE
Alimentator automat de documente
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8)

(1) Rolă de alimentare cu hârtie (6) Zona de scanare


Această rolă se roteşte pentru a realiza alimentarea automată cu Originalele din tava alimentatorului de documente sunt scanate aici.
originale. ☞ ÎNTREŢINEREA PERIODICĂ (pagina 1-48)
(2) Capacul zonei de alimentare cu documente. (7) Detectorul de dimensiune a originalelor
Deschideţi acest capac pentru a elimina o alimentare incorectă a Acesta detectează dimensiunea unui original aşezat pe geamul pentru
originalelor sau pentru a curăţa rola de alimentare cu hârtie. documente.
☞ PLASAREA ORIGINALELOR PE GEAMUL PENTRU
(3) Ghidaje pentru originale
DOCUMENTE (pagina 1-38)
Acestea garantează că originalele sunt scanate corect. Reglaţi
ghidajele pentru originale conform cu lăţimea hârtiei. (8) Geamul pentru documente
☞ INTRODUCEREA ORIGINALELOR (pagina 1-36) Utilizaţi acest geam pentru a scana o carte sau alte originale groase,
care nu pot fi alimentate prin alimentatorul automat de documente.
(4) Tava de alimentare cu documente
☞ PLASAREA ORIGINALELOR PE GEAMUL PENTRU
Puneţi originalele în această tavă. Originalele tipărite pe o singură faţă DOCUMENTE (pagina 1-38)
trebuie aşezate cu faţa în sus.
☞ INTRODUCEREA ORIGINALELOR (pagina 1-36)
(5) Tavă de ieşire a originalelor
Originalele ies în această tavă după scanare.

1-5
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

LATERAL ŞI SPATE

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(1) Conector numai pentru service Când este instalat kit-ul de extensie pentru fax

Atenţie
Acest conector trebuie utilizat numai de tehnicienii de service. (6)
Conectarea unui cablu la acest conector poate defecta echipamentul. (7)

Notă importantă pentru tehnicienii de service:


Cablul conectat la conectorul de service trebuie să fie mai scurt de
3 m (118").

(2) Conector LAN


Conectaţi cablul LAN la acest conector când utilizaţi echipamentul în
reţea.
Utilizaţi un cablu LAN ecranat.

(3) Conector USB (tip B)


Suportă USB 2.0 (de mare viteză).
Puteţi conecta un calculator la acest conector, pentru a utiliza
echipamentul ca imprimantă.
Utilizaţi un cablu USB ecranat.

(4) Conector USB (tip A)


Suportă USB 2.0 (de mare viteză).
Acesta este utilizat pentru conectarea unui dispozitiv USB la
echipament, cum ar fi o memorie USB.

(5) Ştecher.

(6) Priză pentru telefon suplimentar


Când se utilizează funcţia de fax a echipamentului, la această priză
poate fi conectat un telefon suplimentar.

(7) Priză de telefon


Când se utilizează funcţia de fax a echipamentului, cablul telefonic se
conectează la această priză.

1-6
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

PANOUL OPERAŢIONAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

STARE LUCRARE TIPARIRE


PREGATIT
DATE
SETARI TRANSMITERE
SISTEM DOCUMENTE
LINIE
DATE

PAGINA
PRINCIPALA LOGOUT

(7) (8)

(9)

(1) Panou tactil (5) Taste numerice


Pe panoul tactil sunt afişate mesajele şi tastele. Acestea sunt utilizate pentru a introduce numărul de copii, numerele
Apăsaţi pe tastele de pe panoul tactil pentru a executa diverse operaţii. de fax şi alte valori numerice. Aceste taste sunt utilizate şi pentru
Când apăsaţi o tastă se aude un sunet scurt şi este evidenţiat introducerea setărilor valorilor numerice (cu excepţia setărilor de
elementul selectat. Astfel, se confirmă executarea unei operaţii. sistem).
☞ PANOUL TACTIL (pagina 1-9)
(6) Tasta [ŞTERGE] ( )
(2) Tasta [SETĂRI SISTEM] Apăsaţi această tastă pentru a reseta numărul de copii la "0".
Apăsaţi această tastă pentru a afişa ecranul meniului cu setările de
(7) Tasta [PAGINA PRINCIPALĂ]
sistem. Setările de sistem sunt utilizate pentru configurarea setărilor
tăvilor pentru hârtie, stocarea adreselor pentru operaţiile de transmisie Apăsaţi această tastă pentru a afişa ecranul iniţial. Setările utilizate
şi ajustarea parametrilor pentru a simplifica utilizarea echipamentului. frecvent pot fi înregistrate în ecranul iniţial pentru a permite acţionarea
simplă şi rapidă a echipamentului.
(3) Tasta [STARE LUCRARE] ☞ ECRANUL INIŢIAL (pagina 1-21)
Apăsaţi această tastă pentru a afişa ecranul de stare a operaţiilor.
(8) Indicatori de mod TRANSMITERE DOCUMENTE
Ecranul de stare a operaţiilor este utilizat pentru a consulta informaţiile
despre operaţii şi pentru a anula operaţiile. • Indicatorul LINIE
Pentru detalii, consultaţi capitolele corespunzătoare funcţiilor din acest Acesta se aprinde în timpul operaţiei de transmitere sau primire a
manual. unui fax sau fax prin Internet. Acesta se aprinde şi în timpul
transmisiei unei imagini în modul de scanare.
(4) Indicatori de mod TIPĂRIRE • Indicatorul DATE
• Indicatorul PREGĂTIT Acesta clipeşte când un fax sau fax prin Internet nu poate fi tipărit
Când este aprins acest indicator, pot fi recepţionate operaţii de din cauza unei probleme, cum ar fi lipsa hârtiei. Indicatorul se
tipărire. aprinde când o operaţie de transmisie nu poate fi executată.
• Indicatorul DATE
(9) Creion
Acest indicator clipeşte când sunt primite date de tipărire şi se
aprinde continuu când are loc tipărirea. Acesta poate fi utilizat pentru a apăsa o tastă de pe ecranul tactil.

1-7
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

(10) (11) (12)

STARE LUCRARE TIPĂRIRE


PREGĂTIT
DATE
SETARI TRANSMITERE
SISTEM DOCUMENTE
LINIE
DATE

PAGINA
PRINCIPALĂ LOGOUT

(13) (14) (16) (15) (17)

(10) Tasta [STOP] ( ) (15) Tasta [START]


Apăsaţi această tastă pentru a opri o operaţie de copiere sau scanare Apăsaţi această tastă pentru a copia sau scana un original. Această
a unui original. tastă este utilizată şi pentru transmiterea unui fax în modul fax.

(11) Indicator de alimentare principal (16) Tasta [ŞTERGEŢI TOT] ( )


Acesta este aprins când comutatorul de alimentare al echipamentului Apăsaţi această tastă pentru a reveni la starea de funcţionare iniţială.
este în poziţia "on". Utilizaţi această tastă când doriţi să anulaţi toate setările care au fost
☞ PORNIREA ŞI OPRIREA ECHIPAMENTULUI (pagina 1-14) selectate şi să începeţi utilizarea din starea iniţială.

(12) Tasta [ALIMENTARE] ( ) (17) Tasta ( ) / indicatorul [ECONOMISIRE ENERGIE]


Utilizaţi această tastă pentru a porni şi a opri echipamentul. Utilizaţi această tastă pentru a trece echipamentul în modul de oprire
☞ PORNIREA ŞI OPRIREA ECHIPAMENTULUI (pagina 1-14) automată, pentru a economisi energie.
Tasta [ECONOMISIRE ENERGIE] ( ) clipeşte când echipamentul
(13) Tasta [LOGOUT] ( )
este în modul de oprire automată.
Apăsaţi această tastă pentru a vă deconecta după ce aţi fost conectat ☞ TASTA [ECONOMISIRE ENERGIE] (pagina 1-15)
şi aţi utilizat echipamentul. Când utilizaţi funcţia de fax, puteţi apăsa
această tastă pentru a trimite semnale ton pe o linie de apelare în
sistem puls.
☞ AUTENTIFICAREA UTILIZATORILOR (pagina 1-16)
(14) Tasta [#/P] ( )
Când utilizaţi funcţia de copiere, apăsaţi această tastă pentru a utiliza
un program al unei operaţii. Când utilizaţi funcţia de fax, puteţi utiliza
această tastă la apelare.

Indicatorii de pe panoul operaţional ar putea să difere în funcţie de ţară şi de regiune.

1-8
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

PANOUL TACTIL
Această secţiune explică modul de utilizare a panoului tactil.
• Pentru a introduce text, consultaţi „INTRODUCEREA TEXTULUI” (pagina 1-55).
• Pentru informaţii despre ecranele şi procedurile de utilizare a setărilor de sistem, consultaţi „Metode de operare obişnuite” (pagina 6-4) în
„6. SETĂRI DE SISTEM”.

Utilizarea panoului tactil


Exemplul 1

(1) COPIE SCANARE


TRANSMISĂ
ÎNDOSARIERE
DOCUMENTE
Ecranul stării operaţiei.

Operaţie de Scanare către Operaţie fax Internet Fax


tipărire
Coadă aştpt Seturi/Desfăşurare Stare
Prelucrare
1 Copiere 020 / 001 Copiere
Coadă aştpt
2 Copiere 002 / 000 În aşteptare 1 Complet
(2) 3 Calculator01 Semnal
002 / 000 În aşteptare
1

sonor
4 0312345678 001 / 000 În aşteptare

Detaliu

Prioritate
(3)
Stop/Şterge

(1) Taste de selectare a modului


Utilizaţi aceste taste pentru a comuta între modurile de copiere, trimitere a imaginilor şi îndosariere a documentelor.
(2) Setările pentru fiecare funcţie sunt uşor de selectat şi anulat prin apăsarea tastelor de pe ecran. Când este selectat un element, va fi emis un
semnal sonor şi elementul va fi evidenţiat pentru a confirma selecţia.
(3) Tastele care sunt estompate nu pot fi selectate.

Dacă apăsaţi o tastă care nu poate fi selectată, va fi emis un semnal sonor dublu.

Exemplul 2 Exemplul 3
(1) (2) (3) (4) (1) (2)

Moduri speciale OK Moduri speciale OK

Deplasare margine Anulează OK

Deplasare margine Ştergere Copiere tip


carte
1
Faţa 1 Faţa 2 Copiere tip Creare lucrări Copiere în 2
Dreapta Stânga Jos broşură tandem

10 (0~20) mm 10 (0~20) mm Copertă/Inserturi Inserare Folii Repetare original


Transp.

Copiere carte Copiere index Carte de vizită

(1) Dacă starea iniţială a unei taste dintr-un ecran este evidenţiată, (1) Unele elemente din ecranul de moduri speciale sunt selectate prin
înseamnă că acea tastă este selectată. Pentru a schimba apăsarea tastei corespunzătoare.
selecţia, apăsaţi una dintre celelalte taste pentru a o evidenţia. Pentru a anula un element selectat, apăsaţi din nou tasta
(2) Tastele pot fi utilizate pentru a mări sau a micşora o selectată, pentru a nu mai fi evidenţiată.
valoare. Pentru a schimba rapid o valoare, menţineţi degetul (2) În cazul setărilor extinse în mai multe ecrane, apăsaţi tasta
apăsat pe tasta corespunzătoare. sau tasta pentru a comuta între ecrane.
(3) Apăsaţi această tastă pentru a anula o setare.
(4) Apăsaţi tasta [OK] pentru a introduce şi a salva o setare.

1-9
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Exemplul 4

Verificare funcţie OK
Moduri speciale

Deplasare margine Shift:Dreapta


Copie faţă-verso Faţă:10mm/Spate:10mm
Normală
A4 Ştergere Margine:10mm
Documente rezultate 1
Centru:10mm
Expunere 1. A4 1
Auto 2. A4R Fişier Copertă/Inserturi Faţă:faţă-verso/Verso:inserare
3. B4 Inserţie A:10 pagini/B:10 pagini
4. A3
Fişier instant

Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A4
100% normală
A4 Vizualizare

Când este selectat cel puţin un mod special, în ecranul de bază Tasta poate fi apăsată pentru a afişa o listă cu modurile
apare tasta . speciale selectate.

Exemplul 5

Original OK

Dim. intrare Anulează OK

Introduceţi o valoare cu ajutorul tastaturii numerice.

420 (25.432) mm
297 (25-297)

297 (25.297) mm
Anulează OK

Apăsaţi pe tasta corespunzătoare unei valori numerice pentru a Apăsaţi tastele numerice pentru a introduce o valoare numerică şi
introduce direct o valoare cu ajutorul tastelor numerice. apoi apăsaţi tasta [OK].

Panoul (ecranul) tactil prezentat în acest manual este o imagine descriptivă. Ecranul real este puţin diferit.

Setări de sistem (administrator): Sunet la apăsare taste


Acesta este utilizat pentru a regla volumul sunetului emis la apăsarea tastelor. Acest sunet poate fi dezactivat.

1-10
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

AFIŞAJUL DE STARE
Când este afişat ecranul de bază al unui mod, în partea din dreapta a panoului tactil este afişată starea echipamentului.
Informaţiile prezentate sunt explicate mai jos.

Exemplu: Ecranul de bază al modului de copiere


Copiere în curs de la tava 1. Pregătit de Stare lucrare Stare lucrare
Intrerupt
scanare pentru următoarea operaţie de copiere.
(1)
Stare MFP Stare MFP
Moduri speciale
020/015
Informaţii
Copie faţă-verso Copiere întreţinere
Normală
DC DC DC
A4
Documente rezultate 020/015 DC DC DC
Expunere 1. A4
În aşteptare DC DC DC
Auto 2. A4R Fişier
3. B4
4. A3
Fişier instant 020/015

În aşteptare
Procent copiere Original Select. hârtie

100% Auto Auto A4 020/015


normală
A4 Vizualizare În aşteptare

(2) (3)

(1) Tastă de afişare a selecţiei (3) Afişajul „Stare MFP”


Afişajul de stare poate fi schimbat între „Stare operaţie” şi „Stare MFP”. Acesta prezintă informaţiile de sistem ale echipamentului.
Dacă este afişat ecranul de stare a operaţiei, afişajul de stare se „Informaţii întreţinere”
schimbă automat la „Stare MFP”. Prezintă informaţiile de întreţinere a echipamentului prin intermediul
codurilor.
(2) Afişajul „Stare operaţie”
În acest mod sunt afişate primele 4 operaţii din coada de tipărire
(operaţiile în curs de tipărire şi operaţiile care aşteaptă pentru tipărire).
Sunt afişate tipul de operaţie, numărul setat de copii, numărul de copii
efectuate şi starea operaţiei.
În acest ecran nu pot fi executate acţiuni asupra operaţiilor. Aceste
acţiuni asupra operaţiilor pot fi executate numai în ecranul de stare a
operaţiilor.
Pentru detalii, consultaţi capitolele corespunzătoare funcţiilor din acest
manual.

1-11
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

BARA DE SISTEM
Bara de sistem este afişată în partea de jos a panoului tactil.
Elementele care apar în bara de sistem sunt explicate în continuare.
Stare MFP
Moduri speciale
020/015
Copie faţă-verso Copiere
Normală
A4
Documente rezultate 020/015
Expunere 1. A4
2. A4R În aşteptare
Auto Fişier
3. B4
4. A3
020/015
Fişier instant
În aşteptare
Procent copiere Original Select. hârtie

100% Auto Auto A4 020/015


normală
A4 Vizualizare În aşteptare

Tava1

(1) (2) (3)

(1) Afişajul pentru starea operaţiei Când este afişat alt ecran de bază decât ecranul modului de trimitere a
Operaţiile în curs sau rezervate sunt indicate prin pictograme. imaginii, numărul tăvii utilizate este afişat la alimentarea cu hârtie.
Pictogramele sunt următoarele. Culoarea de pe afişajul stării operaţiei depinde de starea operaţiei
indicate în tabelul de mai jos.
Operaţie de tipărire Operaţie de copiere Afişajul pentru starea operaţiei poate fi apăsat pentru a afişa ecranul
de stare a operaţiei.

Operaţie de Operaţie de Afişajul


scanare în e-mail scanare pe FTP pentru starea Configuraţia echipamentului
Operaţie de Operaţie de operaţiei
scanare în folder de scanare pe desktop
O operaţie de tipărire, scanare sau altă
reţea Verde
operaţie este executată normal.
Operaţie de Operaţie de primire
Echipamentul se încălzeşte, este în standby
transmitere fax fax Galben
sau o operaţie este în curs de anulare.
Operaţie de Operaţie de
A survenit o alimentare incorectă cu hârtie
transmitere PC-fax transmitere fax prin Roşu
sau altă stare de eroare.
Internet
(inclusiv SMTP Gri Echipamentul nu are nicio operaţie.
direct)
(2) Afişare pictogramă
Operaţie de primire Operaţie de
fax prin Internet transmitere
Această pictogramă este afişată când sunt transmise
(inclusiv SMTP PC-I-Fax
sau recepţionate date.
direct)
Această pictogramă apare când datele de fax, scanare
Operaţie de Operaţie de tipărire
sau fax prin Internet sunt stocate în memoria
transmisie în masă* scanare într-un
echipamentului. Când sunt stocate datele ce trebuie
Operaţie de fişier pe HDD
transmise, apare pictograma . Când sunt stocate
direcţionare internă
datele primite, apare pictograma . Când sunt
Operaţie de Operaţie de stocate şi datele primite, şi cele ce trebuie transmise,
copiere/tipărire în trimitere metadate apare pictograma .
tandem
Aceasta apare când un tehnician de service a activat
* Apare în operaţiile de transmisie în masă multi-mod. modul de simulare.

Aceasta apare când la echipament este conectată o


memorie USB sau un alt dispozitiv USB.

1-12
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Aceasta este afişată când este utilizat kit-ul de


securitate a datelor.

Pictograma apare când echipamentul este conectat la


aplicaţii externe.

(3) Tasta de ajustare a luminozităţii


Apăsaţi această tastă pentru a ajusta luminozitatea panoului tactil.
Când este apăsată această tastă, lângă ea va apărea ecranul următor.

Apăsaţi tastele [+] sau [-] pentru a regla luminozitatea.


După ce aţi terminat, apăsaţi din nou tasta de reglare a luminozităţii
pentru a închide ecranul.

1-13
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

PORNIREA ŞI OPRIREA ECHIPAMENTULUI


Echipamentul are două comutatoare de pornire. Comutatorul de alimentare principal se află către spatele maşinii, pe partea stângă. Celălalt
comutator de alimentare este tasta [ALIMENTARE] ( ) din partea dreapta sus a panoului operaţional.

Comutator de alimentare principal Tasta [ALIMENTARE]


Când este acţionat comutatorul de alimentare principal, se aprinde
indicatorul de alimentare principal de pe panoul operaţional. Indicator de alimentare principal

Poziţia "On"

Tasta [ALIMENTARE]
Poziţia "Off"

Pornirea echipamentului Oprirea echipamentului


(1) Puneţi comutatorul de alimentare principal în poziţia (1) Apăsaţi tasta [ALIMENTARE] ( ) pentru a opri
"on". echipamentul.
(2) Apăsaţi tasta [ALIMENTARE] ( ) pentru a porni (2) Puneţi comutatorul de alimentare principal în poziţia
echipamentul. "off".

• În cazul în care comutatorul de alimentare principal pâlpâie, apăsaţi tasta [ALIMENTARE] ( ) după ce aceasta rămâne aprinsă continuu.
• Atunci când opriţi echipamentul de la comutatorul principal, asiguraţi-vă că toate indicatoarele luminoase de pe panoul de comandă sunt stinse.
• În cazul în care se întrerupe brusc alimentarea cu energie, din cauza unei defecţiuni sau din alte motive, porniţi din nou echipamentul de la buton şi apoi
stingeţi-l, în ordinea corectă. Dacă echipamentul este oprit pentru o perioadă îndelungată, de la comutatorul principal înaintea butonului [ALIMENTARE]
( ), pot apărea zgomote anormale, calitatea imaginii poate fi slabă, sau pot apărea şi alte probleme.
Oprirea echipamentului de la buton sau scoaterea cablului de alimentare din priză atunci când oricare dintre indicatorii luminoşi sunt aprinşi sau
pâlpâie, poate duce la defectarea hard-discului sau pierderea datelor.
• Puneţi în poziţia „off” tasta [ALIMENTARE] ( ) şi comutatorul de alimentare principal, iar apoi scoateţi cablul din priză dacă suspectaţi o defecţiune a
echipamentului, pe timp de furtună sau când mutaţi echipamentul.

• Indicatorul principal de alimentare pâlpâie când se primeşte o operaţie de tipărire. După ce datele operaţiei de tipărire au fost primite iar tipărirea
începe, indicatorul DATE DE TIPĂRIT rămâne aprins continuu.
• Când utilizaţi funcţiile de fax sau fax prin Internet, puneţi întotdeauna comutatorul de alimentare principal în poziţia "on".

Repornirea echipamentului
Echipamentul trebuie repornit pentru ca anumite setări să intre în vigoare.
Dacă pe panoul operaţional este afişat un mesaj prin care vi se solicită să reporniţi echipamentul, apăsaţi tasta [ALIMENTARE] ( ) pentru a opri
echipamentul şi apăsaţi din nou această tastă pentru a-l reporni.

În anumite stări ale echipamentului, apăsarea tastei [ALIMENTARE] ( ) pentru repornire nu va determina intrarea în vigoare a setărilor. În aceste
situaţii, utilizaţi comutatorul de alimentare principal pentru a opri şi apoi a porni echipamentul.

1-14
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

FUNCŢII DE ECONOMISIRE A ENERGIEI


Acest produs dispune de următoarele două funcţii de economisire a energiei, care respectă standardele Energy Star pentru conservarea resurselor
naturale şi reducerea poluării mediului.

Modul de preîncălzire (mod de alimentare redusă)


Modul de preîncălzire reduce automat temperatura cuptorului şi reduce astfel consumul energetic dacă echipamentul rămâne în starea standby în
intervalul de timp setat în „Setare mod preîncălzire” din setările de sistem (administrator).
În acest mod, cuptorul este păstrat la o temperatură scăzută şi este redus consumul de energie când echipamentul este în standby.
Echipamentul revine la starea de funcţionare normală când primeşte o operaţie de tipărire, când este apăsată o tastă de pe panoul operaţional sau
când este introdus un original.

Modul de oprire automată (modul Sleep)


Modul de oprire automată întrerupe alimentarea cu curent a afişajului şi a cuptorului dacă echipamentul rămâne în starea de standby pentru
intervalul de timp setat în „Temporizator oprire automată” din setările de sistem (administrator). Acest mod asigură cel mai redus consum de energie.
Energia economisită este semnificativ mai mare, dar perioada de revenire la starea de funcţionare este mai lungă. Acest mod poate fi dezactivat din
setările de sistem (administrator).
Echipamentul revine automat la starea de funcţionare şi îşi reia funcţionarea normală când primeşte o operaţie sau când este apăsată tasta
[ECONOMISIRE ENERGIE] ( ) care clipeşte.

TASTA [ECONOMISIRE ENERGIE]


Apăsaţi tasta [ECONOMISIRE ENERGIE] ( ) pentru a trece echipamentul în modul de oprire a alimentării cu curent sau pentru a-l readuce în
starea de funcţionare din acest mod. Tasta [ECONOMISIRE ENERGIE] ( ) are un indicator care arată dacă echipamentul este sau nu în modul
de oprire a alimentării cu curent.

Când indicatorul tastei Echipamentul poate fi utilizat.


[ECONOMISIRE ENERGIE] ( ) Dacă tasta [ECONOMISIRE ENERGIE] ( ) este apăsată când indicatorul este stins, acesta va clipi şi
este stins în starea standby echipamentul va intra în modul de oprire a alimentării cu curent după un interval scurt.

Când indicatorul tastei Echipamentul este în modul de oprire a alimentării cu curent.


[ECONOMISIRE ENERGIE] ( ) Dacă tasta [ECONOMISIRE ENERGIE] ( ) este apăsată când indicatorul clipeşte, acesta se va stinge şi
clipeşte echipamentul va reveni la starea pregătit după un scurt interval.

Tasta/indicatorul [ECONOMISIRE
ENERGIE]

1-15
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

AUTENTIFICAREA UTILIZATORILOR
Autentificarea utilizatorilor restricţionează utilizarea echipamentului numai de către utilizatorii care au fost înregistraţi. Pot fi specificate funcţiile pe care
le poate accesa fiecare utilizator şi echipamentul poate fi astfel personalizat în funcţie de necesităţile de la locul de muncă.
Dacă administratorul echipamentului a activat autentificarea utilizatorilor, fiecare utilizator trebuie să se conecteze pentru a utiliza echipamentul.
Există mai multe tipuri de autentificare şi fiecare tip are o metodă de conectare diferită.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi explicaţiile metodelor de conectare.
☞ AUTENTIFICAREA DUPĂ NUMĂRUL DE UTILIZATOR (vezi mai jos)
☞ AUTENTIFICAREA DUPĂ NUMELE DE CONECTARE / PAROLĂ (pagina 1-18)

AUTENTIFICAREA DUPĂ NUMĂRUL DE UTILIZATOR


Procedura de mai jos este utilizată pentru conectarea pe baza unui număr de utilizator primit de la administratorul echipamentului.

Autentificare Utilizator OK

Conectare
administrator

În cazul controlului după numărul de utilizator

Introduceţi numărul de utilizator (5 până la 8 cifre)


cu ajutorul tastelor numerice.
Fiecare cifră introdusă va fi afişată sub forma „ ”.

1-16
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Autentificare Utilizator OK Apăsaţi tasta [OK].


După autentificarea numărului de utilizator introdus, va apărea pentru scurt
timp ecranul cu contorul de utilizatori.

Stare de utilizare: pagini alb-negru utilizate/rămase:


87.654.321/12.345.678

Conectare

2 Când au fost setate limite de pagini în „Grup limită pagini listă” din setările de
sistem (administrator), va fi afişat numărul de pagini rămase. (Este afişat
numărul de pagini rămase care pot fi procesate de utilizator în fiecare mod
(copiere, scanare, etc.).) Perioada de timp cât este afişat acest ecran poate fi
schimbată cu ajutorul opţiunii "Setare oră mesaj" din setările de sistem
(administrator).

Când numărul de utilizator este un număr din 8 cifre, acest pas nu este necesar. (Conectarea se realizează automat după introducerea
numărului.)

După ce aţi terminat de utilizat echipamentul şi


doriţi să vă deconectaţi, apăsaţi tasta [LOGOUT]
( ).

LOGOUT

3
• Totuşi, reţineţi că tasta [LOGOUT] ( ) nu poate fi utilizată pentru a vă deconecta când este introdus un număr de fax în modul fax, deoarece
tasta este utilizată pentru introducerea numărului de fax.
• Dacă se scurge timpul presetat după ultima utilizare a echipamentului, se va activa funcţia ştergere automată. Când se activează funcţia
Ştergere automată, deconectarea se realizează automat. Totuşi, dacă este utilizat modul PC Scan, conectarea nu se realizează când este
apăsată tasta [LOGOUT] ( ) şi funcţia Ştergere automată nu este activă. Schimbaţi modul şi apoi deconectaţi-vă.

Dacă introduceţi un număr incorect de trei ori la rând...


Dacă opţiunea "O atenţionare când conectarea eşuează" este activată în setările de sistem (administrator), echipamentul se va bloca timp de cinci
minute când este introdus un număr incorect de trei ori la rând.
Verificaţi cu administratorul numărul de utilizator pe care trebuie să-l introduceţi pentru echipament.

Administratorul poate debloca echipamentul.


Această acţiune se realizează din [Control utilizator] şi apoi [Setări implicite] din meniul paginii Web.

1-17
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

AUTENTIFICAREA DUPĂ NUMELE DE CONECTARE / PAROLĂ


Procedura următoare este utilizată pentru conectarea cu un nume de conectare şi o parolă primite de la administratorul echipamentului sau
administratorul serverului LDAP.
Pentru certificarea LDAP este necesar un hard disk.

Autentificare Utilizator OK

Nume conectare

Utilizator

Parolă

Auth la: Conectare locală

Când se realizează controlul după numele de conectare şi parolă


(Când este utilizată autentificarea LDAP, pe ecran vor apărea diverse elemente.)

Autentificare Utilizator OK Apăsaţi tasta [Nume conectare] sau tasta .


Dacă apăsaţi tasta [Nume conectare] va fi afişat un ecran pentru selectarea
Nume conectare
numelui de utilizator. Treceţi la etapa următoare.
Dacă este apăsată tasta , va fi afişată o zonă pentru introducerea unui
Utilizator
număr de înregistrare (Registration No.)
1 Parolă Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce numărul de înregistrare stocat în
Auth la: Conectare locală „Listă utilizatori” din setările de sistem (administrator). După introducerea
numărului de înregistrare, treceţi la etapa 3.

(A) (B) (C) Selectaţi numele de utilizator.


(A) Tasta [Introd. dir.]
Modul de contorizare a echipamentului Selectare utilizator Înapoi
Utilizaţi această tastă dacă numele dvs. nu a fost stocat în „Listă
6 12 18
Utilizator 0001 Utilizator 0002 utilizatori” din setările de sistem (administrator) şi utilizaţi numai
1
Utilizator 0003 Utilizator 0004 2
autentificarea LDAP.
Conectare Utilizator 0005 Utilizator 0006 Va apărea un ecran pentru introducerea textului. Introduceţi numele de
administrator

Introducere
Utilizator 0007 Utilizator 0008 conectare.
directă
Utilizator 0009 Utilizator 0010 (B) Tastele de selectare a utilizatorului
Utilizator 0011 Utilizator 0012 Apăsaţi pe numele dvs. de utilizator stocat în „Listă utilizatori” din setările
2 ABC
Toate ABCD EFGH IJKL MNOP QRSTU VWXYZ etc. de sistem (administrator).
(C) Tasta [Înapoi]
Utilizator
Apăsaţi această tastă pentru a reveni la ecranul de conectare.
(D) Filele Index
(D) Toţi utilizatorii apar în fila [Toate]. Utilizatorii sunt grupaţi în file, în funcţie
de caracterele introduse la stocarea fiecărui utilizator.

Autentificarea LDAP nu poate fi utilizată dacă administratorul serverului oferă serviciul LDAP în reţeaua LAN (reţeaua locală).

1-18
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Autentificare Utilizator OK
Apăsaţi tasta [Parolă].
Va apărea un ecran de introducere a textului, în care trebuie să introduceţi
Nume conectare
parola.
Introduceţi parola stocată în „Listă utilizatori” din setările de sistem
Utilizator Utilizator 0001
(administrator).
Parolă

Auth la: Conectare locală Dacă vă conectaţi la un server LDAP, introduceţi parola stocată cu numele de
conectare pe serverul LDAP.
Fiecare caracter introdus va fi afişat sub forma „ ”. După ce aţi introdus
parola, apăsaţi tasta [OK].
Când autentificarea este realizată de serverul LDAP şi aveţi parole diferite
stocate în „Listă utilizatori” din setările de sistem (administrator) şi pe serverul
LDAP, utilizaţi parola stocată pe serverul LDAP.

• Când a fost stocat un server LDAP, valoarea [Auth la:] poate fi schimbată.

• Dacă vă conectaţi cu ajutorul unei taste de selectare a utilizatorului...


Serverul LDAP a fost stocat odată cu informaţiile de utilizator şi astfel serverul LDAP va apărea drept server de autentificare când selectaţi
numele de conectare. Treceţi la etapa 4.
• Când vă conectaţi cu ajutorul tastei [Introducere directă]...
Apăsaţi tasta [Auth la:]
3 Autentificare Utilizator OK

Nume conectare

Utilizator Introducere directă

Parolă

Auth la: Conectare locală

Selectaţi serverul LDAP şi apăsaţi tasta [OK].

Authenticate to: OK

Conectare locală

Server 1

Server 2

Server 3

Server 4

Server 5

Server 6

Server 7

1-19
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Autentificare Utilizator OK Apăsaţi tasta [OK].


După autentificarea numelui de conectare şi a parolei introduse, ecranul cu
Nume conectare
contorul de utilizatori va apărea pentru o scurtă perioadă de timp.

Utilizator Utilizator 0001

Stare de utilizare: pagini alb-negru utilizate/rămase:


Parolă 87.654.321/12.345.678

Auth la: Conectare locală

4
(Când este utilizată autentificarea LDAP, pe ecran vor apărea diverse Când au fost setate limite de pagini în „Grup limită pagini listă” din setările de
elemente.) sistem (administrator), va fi afişat numărul de pagini rămase. (Este afişat
numărul de pagini rămase care pot fi procesate de utilizator în fiecare mod
(copiere, scanare, etc.).) Perioada de timp cât este afişat acest ecran poate fi
schimbată cu ajutorul opţiunii "Setare oră mesaj" din setările de sistem
(administrator).

După ce aţi terminat de utilizat echipamentul şi


doriţi să vă deconectaţi, apăsaţi tasta [LOGOUT]
( ).

LOGOUT

5
• Totuşi, reţineţi că tasta [LOGOUT] ( ) nu poate fi utilizată pentru a vă deconecta când este introdus un număr de fax în modul fax, deoarece
tasta este utilizată pentru introducerea numărului de fax.
• Dacă se scurge timpul presetat după ultima utilizare a echipamentului, se va activa funcţia Ştergere automată. Când se activează funcţia
Ştergere automată, deconectarea se realizează automat. Totuşi, dacă este utilizat modul PC Scan, conectarea nu se realizează când este
apăsată tasta [LOGOUT] ( ) şi funcţia Ştergere automată nu este activă. Schimbaţi modul şi apoi deconectaţi-vă.

Dacă introduceţi incorect un nume de conectare sau o parolă de trei ori la rând...
Dacă opţiunea "O atenţionare când conectarea eşuează" este activată în setările de sistem (administrator), echipamentul se va bloca timp de cinci
minute când este introdus un nume de conectare sau o parolă incorectă de trei ori la rând.
Verificaţi cu administratorul numele de conectare şi parola pe care trebuie să le introduceţi pentru echipament.

• Administratorul poate debloca echipamentul.


Această acţiune se realizează din [Control utilizator] şi apoi [Setări implicite] din meniul paginii Web.
• Când este utilizată autentificarea LDAP, este posibil să apară tasta [Adresă E-mail], în funcţie de metoda de autentificare. Dacă apare tasta [Adresă
E-mail] la etapa 3, apăsaţi pe aceasta.
Va apărea un ecran de introducere a textului. Introduceţi adresa de e-mail.

Autentificare Utilizator OK

Nume conectare

Utilizator Utilizator 0002

Adresă E-mail

Parolă

Auth la: Server 2

Setări de sistem (administrator): Listă utilizatori


Aceasta este utilizată pentru stocarea numelor utilizatorilor pentru echipament. De asemenea, sunt stocate informaţii detaliate, cum este numele de conectare,
numărul de utilizator şi parola. Solicitaţi administratorului echipamentului informaţiile de care aveţi nevoie pentru utilizarea acestuia.

1-20
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

ECRANUL INIŢIAL
Când apăsaţi tasta [PAGINA PRINCIPALĂ] de pe panoul operaţional, pe panoul tactil va apărea ecranul iniţial. Pe ecranul iniţial apar tastele de
selectare a modului. Prin apăsarea acestor taste se poate deschide ecranul de bază pentru fiecare mod. Tasta [Meniul meu] este utilizată pentru
afişarea scurtăturilor către funcţiile stocate în "Meniul meu".

Primul ecran Al doilea ecran


(1) (2) (3) (1)

COPIE SCANARE ÎNDOSARIERE


TRANSMISĂ DOCUMENTE
COPIE SCANARE ÎNDOSARIERE
Meniul meu
TRANSMISĂ DOCUMENTE

Contor total Controlul adreselor

Control memorare documente Setări pentru tava de hârtie

Aplic. 01 Aplic. 02 Aplic. 03 Aplic. 04 Meniul meu

04/04/2012 11:40

(4) (5) (6) (7)

(1) Taste de selectare a modului (5) Titlu


Utilizaţi aceste taste pentru a comuta între modurile de copiere, Acesta afişează titlul ecranului pentru „Meniul meu”.
trimitere a imaginilor, îndosariere a documentelor şi Sharp OSA.
(6) Taste de accesare rapidă
Numele şi imaginile opţiunilor pot fi schimbate. (Numai primul ecran)
O funcţie înregistrată este afişată sub forma unei taste de accesare
(2) Imagine de fundal rapidă.
Imaginea de fundal a ecranului iniţial. Imaginea de fundal poate fi Aceste taste pot fi apăsate pentru accesarea funcţiilor înregistrate.
schimbată.
(7) Numele de utilizator
(3) Tasta [Meniul meu] Acesta afişează numele utilizatorului conectat.
Selectaţi pentru a vă deplasa la ecranul „Meniul meu”. Numele şi Numele de utilizator apare când pe echipament este activată
imaginile opţiunilor pot fi schimbate. autentificarea utilizatorilor.
(4) Taste aplicaţie*
Se pot afişa în total opt taste de accesare rapidă pentru aplicaţia Sharp
OSA şi „Meniul meu”.

* Pentru această funcţie este necesar un hard disk.

În ecranul „Meniul meu” pot fi înregistrate scurtături către funcţii, sub formă de opţiuni. La apăsarea unei taste de accesare rapidă este afişat ecranul
corespunzător acelei funcţii. Înregistraţi în ecranul pentru meniul meu funcţiile utilizate frecvent pentru a le putea accesa rapid şi simplu. Când este
utilizată autentificarea utilizatorilor, poate fi afişat ecranul „Meniul meu” din „Grup de operare favorit”.

Puteţi utiliza pagina Web pentru a configura următoarele setări:


• Modificarea numelui opţiunii pentru ecranul iniţial, modificarea imaginii, stocarea unei taste pentru o aplicaţie
• Memorarea opţiunilor care vor apărea în ecranul „Meniul meu”

• Setări de sistem (administrator): Setări Meniul meu


Înregistrarea se realizează în [Setări sistem] - [Setări de operare] - [Setări Meniul Meu] din meniul paginii Web.
• Setări de sistem (administrator): Lista Meniul Meu
Când este activată autentificarea utilizatorilor, poate fi setat un ecran „Meniul meu” pentru fiecare „Listă grup de operare favorit”.
Înregistrarea se realizează în „Lista Meniul Meu” din [Control utilizator], în meniul paginii Web.

1-21
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

CONTROLUL ECHIPAMENTULUI DE LA DISTANŢĂ


Funcţia de control de la distanţă vă permite să controlaţi echipamentul utilizând calculatorul.
Când este adăugată această funcţie, pe calculator va apărea un ecran similar cu panoul operaţional. Acesta vă permite să controlaţi echipamentul
de la calculator ca şi cum aţi sta în faţa lui.

Echipamentul
Calculator

Panoul operaţional

Controlaţi echipamentul
utilizând ecranul
calculatorului.

Reţea

Funcţia de operare la distanţă poate fi utilizată pe un singur calculator la un moment dat.

Cum se utilizează funcţia de control de la distanţă


Înainte de a utiliza această funcţie, setaţi „Autoritate operaţională” la „Permis” în „Software de operare la distanţă” din „Setări operare la distanţă” din
setările de sistem (administrator).
☞ 6. SETĂRI DE SISTEM „Setari operare la distanta” (pagina 6-66)
Pentru a utiliza funcţia de control la distanţă, echipamentul trebuie să fie conectat la o reţea, iar pe calculator trebuie instalată o aplicaţie VNC
(software VNC recomandat: RealVNC).
Procedura de utilizare a acestei funcţii este următoarea:

Exemplu: RealVNC

Conectare a calculatorului la echipament


(1) Lansaţi vizualizatorul VNC.
(2) Introduceţi adresa IP a echipamentului în caseta de
1 introducere "Server".
(3) Apăsaţi tasta [OK].
(3) (2)

Urmaţi mesajele de pe panoul operaţional al echipamentului pentru a permite conectarea.

2 Când echipamentul este conectat la software-ul de control de la distanţă, în bara de sistem de pe panoul tactil al echipamentului apare . Dacă
doriţi să vă deconectaţi, părăsiţi aplicaţia software sau apăsaţi pe .

Utilizaţi panoul operaţional în acelaşi mod în care l-aţi utiliza de la echipament. Reţineţi că tastele nu pot fi ţinute apăsate pentru a schimba continuu o
valoare care este introdusă. Pentru detalii, consultaţi capitolele corespunzătoare funcţiilor din acest manual.

Setări de sistem (administrator): Setări operare la distanţă


Setaţi autoritatea de control pentru funcţia de control de la distanţă.

1-22
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

ELEMENTE ÎNREGISTRATE ÎN JURNALUL DE


OPERAŢII
Pentru această funcţie este necesar un hard disk.
Echipamentul înregistrează operaţiile executate în jurnalul de operaţii.
Informaţiile principale înregistrate în jurnalul de operaţii sunt descrise în continuare.

• Pentru a simplifica totalizarea numerelor de utilizări de pe echipamente configurate diferit, elementele înregistrate în jurnalul de operaţii sunt aceleaşi,
indiferent de dispozitivele periferice instalate sau de obiectivul înregistrării.
• În unele cazuri, este posibil ca informaţiile despre operaţie să nu fie înregistrate corect, de exemplu în cazurile în care în timpul unei operaţii survine o
pană de curent.

Nr. Nume element Descriere


1 Elemente principale ID Job Este înregistrat ID-ul operaţiei.
ID-urile de operaţii apar în jurnal sub formă de numere consecutive, până la maxim
999.999, după care numerele sunt resetate la 1.
2 Mod lucrare Modul operaţiei, cum ar fi copierea sau tipărirea.
3 Nume calculator Numele calculatorului de la care a fost trimisă operaţia de tipărire.*
4 Utilizator Numele utilizatorului pentru care a fost activată funcţia de autentificare.
5 Nume conectare Numele de conectare pentru care a fost activată funcţia de autentificare.
6 Data & ora punerii în Data şi ora de începere a operaţiei.
funcţiune
7 Completaţi Data & Ora Data şi ora de finalizare a operaţiei.
8 Contor total Alb & Negru Pentru o operaţie de tipărire, este înregistrat numărul total.
Pentru o operaţie de trimitere, este înregistrat numărul total de pagini alb-negru trimise.
Când este sumarizată o operaţie de transmisie, este înregistrat numărul total de
pagini.
Pentru o operaţie de scanare pe HDD este înregistrat numărul total de pagini alb-negru
stocate.
9 Contor total color Pentru o operaţie de trimitere este înregistrat numărul total de pagini color trimise. Când
este sumarizată o operaţie de transmisie, este înregistrat numărul total de pagini.
Pentru o operaţie de scanare pe HDD, este înregistrat numărul total de pagini color
stocate.
10 Numărare în funcţie de Numără în funcţie de dimensiunea originalelor/hârtiei în modul color şi în modul
dimensiune alb-negru.
11 Numărul de coli în funcţie de Indică numărul de coli în funcţie de tipul de hârtie.
dimensiune
12 Contorizare nevalidă hârtie Indică numărul de coli alb-negru nevalide.
(alb-negru)
13 Elemente principale Număr de seturi rezervate Numărul de seturi specificate sau de destinaţii rezervate.
14 Număr de seturi finalizate Numărul de seturi finalizate sau numărul de destinaţii către care transmisia a fost
realizată cu succes.
15 Număr de pagini rezervate Numărul de pagini originale rezervate ale unei operaţii de copiere, tipărire, scanare
sau altă operaţie.
16 Număr de pagini finalizate Numărul de pagini finalizate dintr-un set.
17 Rezultatul Rezultatul unei operaţii.
18 Cauza erorii Cauza erorii, atunci când într-o operaţie survine o eroare.

1-23
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Nr. Nume element Descriere


19 Elemente corelate cu Documente rezultate Modul de ieşire a unei operaţii de tipărire.
operaţiile de tipărire
20 Capsă Starea capsării.
21 Număr capsare Numărul de capsări.
22 Ton imprimantă Tonul utilizat într-o operaţie de tipărire.
23 Elemente corelate cu Adresa directă Adresa unei operaţii de trimitere a unei imagini.
trimiterea imaginilor
24 Nume expeditor Numele expeditorului unei operaţii de trimitere a unei imagini.
25 Adresă expeditor Adresa expeditorului unei operaţii de trimitere a unei imagini.
26 Tip transmisie Tipul de transmisie al unei operaţii de trimitere a unei imagini.
27 Număr de serie administrativ Numărul de serie administrativ al unei operaţii de trimitere a unei imagini.
28 Număr transmisie în masă Numărul de transmisie în masă al unei operaţii de trimitere a unei imagini.
29 Ordinea de intrare Ordinea de rezervare pentru transmisia în masă a unei operaţii de trimitere a unei
imagini. La operaţiile cu extragere serială, acesta este utilizat pentru corelarea
comunicaţiei cu tipărirea.
30 Tip fişier Formatul de fişier pentru o operaţie de trimitere a unei imagini.
31 Mod compresie / Raport Modul şi raportul de compresie a fişierului pentru o operaţie de trimitere a unei imagini.
compresie
32 Ora comunicaţiei Indică ora comunicaţiei pentru operaţiile de trimitere a imaginilor.
33 Număr fax Indică numărul de fax stocat al expeditorului.
34 Elemente corelate cu Îndosariere documente Starea îndosarierii documentelor.
îndosarierea documentelor
35 Mod stocare Modul de stocare pentru îndosarierea documentelor.
36 Nume fişier 2 Numele de fişier al unui fişier stocat după îndosarierea documentelor sau tipărirea
datelor păstrate.*
37 Dimensiune date [KB] Dimensiunea fişierului.
38 Funcţionalităţi comune Setare culoare Modul de culoare selectat de utilizator.
39 Moduri speciale Moduri speciale selectate la executarea unei operaţii.
40 Nume fişier 2 Înregistrează numele de fişiere ale operaţiilor de tipărire.*
41 Elemente detaliate Dimensiune original Dimensiunea originalului scanat.
Pentru o operaţie de tipărire cu îndosariere, dimensiunea pe hârtie a fişierului.
42 Tip original Tipul de original (text, fotografie tipărită etc.) setat în ecranul de setare a expunerii.
43 Dimensiune hârtie Dimensiunea hârtiei pentru o operaţie de tipărire.
Dimensiunea hârtiei pentru o operaţie de trimitere.
Pentru o operaţie de scanare pe HDD, dimensiunea pe hârtie a fişierului stocat.
44 Tip de hârtie Tipul de hârtie utilizat pentru tipărire.
45 Proprietate hârtie: Anulează Indică faptul că duplexarea a fost dezactivată din "Tip hârtie".
duplex
46 Proprietate hârtie: Faţă fixă Indică faptul că a fost specificată o faţă fixă în "Tip hârtie".
hârtie
47 Proprietate hârtie: Indică faptul că a fost dezactivată capsarea din "Tip hârtie".
Dezactivează capsarea
48 Setare duplex Indică setarea duplex.
49 Rezoluţie Indică rezoluţia de scanare.

1-24
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Nr. Nume element Descriere


50 Elemente corelate cu Nume model Indică numele de model al echipamentului.
echipamentul
51 Număr de serie echipament Indică numărul de serie al echipamentului.
52 Nume Indică numele echipamentului, setat în paginile Web.
53 Locaţie echipament Indică locaţia de instalare a echipamentului, setată în paginile Web.

*Această valoare nu este înregistrată în unele medii.

1-25
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

DESPRE PAGINILE WEB ALE ACESTUI ECHIPAMENT


Acest echipament are un server web, pe care îl puteţi accesa de la calculatorul dvs. pentru a configura echipamentul.
De asemenea, acest ghid poate fi descărcat de pe pagina web.

Modul de verificare a adresei IP


Puteţi verifica adresa IP tipărind o listă a tuturor setărilor din setările de sistem ale acestui echipament.

Apăsaţi tasta [SETĂRI SISTEM].


STARE LUCRARE TIPĂRIRE
PREGĂTIT
DATE
SETARI TRANSMITERE
SISTEM DOCUMENTE
LINIE

1 PAGINA
PRINCIPALĂ
DATE

LOGOUT

(1) (1) Apăsaţi tasta [Tipărire listă (Utilizator)].


Setări de sistem Parolă admin. Ieşire
(2) Apăsaţi tasta [Tipărire] din [Toată lista cu setările de
Contor total Setări prestabilite Listă de tipărire
utilizator].
(Utilizator)

Setări pentru tava Adresă Primirea/Redirecţion


Adresa IP a echipamentului poate fi confirmată din lista tipărită.
de hârtie area faxurilor

Setări pentru Control memorare Verificarea


condiţiile imprimantei documente dispozitivelor USB

(2)

2 Setări de sistem

Listă de tipărire (Utilizator) Înapoi

Toată lista cu setările de utilizator: Tipărire

Pagina de test a imprimantei:


Listă set simboluri PCL Tipărire

Listă adrese transmitere:


Listă Individuală Tipărire

Lista director documente memorate: Tipărire

În funcţie de setările echipamentului, poate fi necesară verificarea utilizatorului. Consultaţi administratorul echipamentului pentru a obţine
informaţiile de cont necesare pentru verificare.

1-26
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

CONSUMABILE
Pentru acest produs, consumabilele standard care pot fi înlocuite de către utilizator sunt: hârtia, tonerul,
şi cartuşele de capse ale finisorului.
Utilizaţi întotdeauna numai produse indicate de SHARP pentru cartuşele de toner, cartuşele de capse ale finisorului şi foliile transparente.

Pentru a copia la calitate maximă, utilizaţi întotdeauna numai consumabile originale Sharp, care au fost concepute,
produse şi testate pentru a mări la maxim durata de viaţă şi performanţa produselor Sharp. Căutaţi eticheta de
consumabile originale pe pachetul tonerului.

CONSUMABILE ORIGINALE

Depozitarea corectă
Depozitaţi consumabilele într-un loc care este:
• curat şi uscat,
• la o temperatură stabilă,
• nu este expus la razele directe ale soarelui.
Depozitaţi hârtia în învelişul acesteia şi în poziţie orizontală.
Hârtia depozitată în pachete verticale sau scoasă din înveliş se poate îndoi sau umezi, blocându-se în echipament.

Depozitarea cartuşelor de toner


Depozitaţi o cutie de cartuş nou de toner în poziţie orizontală, cu partea superioară în sus. Nu depozitaţi un cartuş de toner sprijinit de capătul
acestuia. Dacă este depozitat sprijinit pe capăt, este posibil ca tonerul să nu se distribuie în mod uniform chiar după ce scuturaţi viguros cartuşul, şi
va rămâne în cartuş, fără a mai putea ieşi.

Cartuşul de capse
Pentru finisor este necesar următorul cartuş de capse:
MX-SCX1 (pentru finisor)
Aproximativ 5.000 per cartuş x 3 cartuşe

Furnizarea de piese de schimb şi consumabile


Furnizarea pieselor de schimb pentru reparaţia echipamentului este garantată pe o perioadă de cel puţin 7 ani
după scoaterea din fabricaţie a produsului. Piesele de schimb sunt acele piese ale echipamentului care se pot defecta ca urmare a utilizării normale
a produsului, în timp ce părţile care în mod normal depăşesc durata de viaţă a produsului nu sunt considerate piese de schimb. De asemenea,
consumabilele vor fi disponibile pe o durată de 7 ani după scoaterea din fabricaţie.

1-27
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

ALIMENTAREA CU HÂRTIE

INFORMAŢII IMPORTANTE DESPRE HÂRTIE


Această secţiune oferă informaţii pe care ar trebui să le cunoaşteţi înainte de a alimenta tăvile cu hârtie.
Citiţi această secţiune înainte de a alimenta cu hârtie.

NUMELE ŞI LOCAŢIILE TĂVILOR


Numele tăvilor sunt următoarele.

Tava de bypass

Tava 1
Tava 2
Tava 3*

Tava 4*

*Sertarul de hârtie opţional este instalat.

SEMNIFICAŢIA LITEREI „R” DIN DIMENSIUNEA HÂRTIEI


Hârtia şi originalele de anumite dimensiuni pot fi introduse în poziţie orizontală sau verticală. Pentru a face diferenţa între poziţia verticală şi cea
orizontală, dimensiunile de hârtie cu orientare orizontală vor fi urmate de litera "R" (de exemplu, A4R, 8-1/2" x 11"R).
Hârtiile cu dimensiuni care pot fi introduse numai în poziţie orizontală (A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13") nu includ litera „R” la
indicarea dimensiunii.

A4R A4 A3
(8-½" x 11"R) (8-½" x 11") (11" x 17")

Orientare orizontală Orientare verticală Poate fi introdusă numai orizontal


Este adăugată litera "R". Nu este adăugată litera "R". Nu este adăugată litera "R".

1-28
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

HÂRTIA CARE POATE FI UTILIZATĂ


Pe piaţă sunt comercializate diverse tipuri de hârtie. Această secţiune prezintă tipurile de hârtie şi suporturile speciale care pot fi utilizate cu
echipamentul. Pentru informaţii detaliate despre dimensiunile şi tipurile de hârtie care pot fi încărcate în fiecare tavă a echipamentului, consultaţi
specificaţiile din Ghid de Start şi „Setări tavă hârtie” (pagina 6-13) din „6. SETĂRI DE SISTEM”.

Hârtie normală, suporturi speciale


Hârtie normală care poate fi utilizată
• Hârtie normală SHARP standard (80 g/m2 (21 lbs.)). Pentru informaţii despre hârtie, consultaţi specificaţiile din Ghid de Start.
• Hârtie normală, alta decât hârtia standard SHARP (60 g/m2 - 105 g/m2 (16 lbs. - 28 lbs.))
Hârtia reciclată, hârtia colorată şi cea perforată trebuie să respecte aceleaşi specificaţii ca şi hârtia normală. Contactaţi dealerul sau cel mai
apropiat reprezentant de service pentru informaţii despre utilizarea acestor tipuri de hârtie.

Tipuri de hârtie care pot fi utilizate în fiecare tavă


Următoarele tipuri de hârtie pot fi introduse în tăvi.

Tăvile 1-4 Tava de bypass

Hârtie normală Permisă Permisă

Pre-tipărită Permisă Permisă

Hârtie reciclată Permisă Permisă

Hârtie cu antet Permisă Permisă

Pre-perforată Permisă Permisă

Colorată Permisă Permisă

Hârtie groasă*1 – Permisă

Etichete – Permisă

Film transparent – Permisă

Hârtie de tip file*2 – Permisă

Plicuri – Permisă

Hârtie subţire*3 Permisă Permisă

*1 „Hârtia groasă 1” este hârtie groasă de până la 200 g/m2 (110 lbs. index).
*2 Hârtia de tip index nu poate fi folosită când este instalat finisorul.
*3 Hârtia subţire, între 56 g/m2 şi 59 g/m2 (13-16 lbs.) poate fi folosită.

1-29
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Faţa de tipărire în sus sau în jos


Hârtia este introdusă cu faţa de tipărire în sus sau în jos, în funcţie de tipul de hârtie şi tavă.

Tăvile 1-4
Introduceţi hârtia cu faţa de tipărire în sus.
Totuşi, dacă tipul de hârtie este "Antet" sau" sau "Pretipărit", introduceţi hârtia cu faţa de tipărire în jos*.

Tava de bypass
Introduceţi hârtia cu faţa de tipărire în jos.
Totuşi, dacă tipul de hârtie este "Antet" sau "Pretipărit", introduceţi hârtia cu faţa de tipărire în sus*.
* Dacă opţiunea „Dezactivare utilizare duplex” este activată în setările de sistem (administrator), încărcaţi hârtia în mod normal (cu faţa în sus în
tăvile 1-4; cu faţa în jos în tava de bypass).

Hârtia care nu poate fi utilizată


• Materiale speciale pentru imprimantele cu jet de cerneală • Hârtie cu forme neregulate
(hârtie fină, hârtie lucioasă, folie lucioasă etc.) • Hârtie capsată
• Hârtie cu carbon sau hârtie sensibilă termic • Hârtie umedă
• Hârtie cu model • Hârtie încreţită
• Hârtie cu cleme • Hârtie a cărei faţă sau spate au fost tipărite utilizând o altă
• Hârtie cu urme de îndoituri imprimantă sau un dispozitiv multifuncţional.
• Hârtie mototolită • Hârtie îndoită datorită absorbţiei de umezeală
• Film transparent uleios
• Hârtie mai subţire de 55 g/m2 (15 lbs.)
• Hârtie de 257 g/m2 (69 lbs.) sau mai groasă

Hârtie nerecomandată
• Hârtie cu transfer de fier
• Hârtie japoneză
• Hârtie perforată

• Pe piaţă sunt comercializate diverse tipuri de hârtie normală şi suporturi speciale. Unele tipuri nu pot fi utilizate cu echipamentul. Contactaţi furnizorul
sau cel mai apropiat reprezentant de service pentru informaţii despre utilizarea acestor tipuri de hârtie.
• Calitatea imaginii şi aderenţa tonerului la hârtie pot varia în funcţie de condiţiile ambientale, condiţiile de utilizare şi caracteristicile hârtiei, iar calitatea
imaginii tipărite ar putea fi inferioară calităţii obţinute pe hârtie standard SHARP. Contactaţi furnizorul sau cel mai apropiat reprezentant de service
pentru informaţii despre utilizarea acestor tipuri de hârtie.
• Utilizarea hârtiei nerecomandate sau interzise poate genera blocaje la alimentare, alimentare incorectă, aderenţă necorespunzătoare a tonerului sau
defectarea echipamentului.
• Utilizarea hârtiei nerecomandate poate genera alimentare incorectă sau imagini de calitate redusă. Înainte de a utiliza hârtie nerecomandată, verificaţi
dacă tipărirea se realizează corect.

1-30
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

SETĂRILE PENTRU TĂVILE 1-4


ALIMENTAREA CU HÂRTIE ŞI SCHIMBAREA DIMENSIUNII HÂRTIEI
În tăvile 1-4 pot fi alimentate maxim 500 coli de hârtie cu formate cuprinse între B5R şi A3 (8-1/2" x 11R până la 11" x 17").

Trageţi în afară tava de hârtie.


Trageţi uşor tava până când se opreşte.
Pentru a alimenta cu hârtie treceţi la etapa 3. Pentru a alimenta cu hârtie de
1 altă dimensiune, treceţi la etapa următoare.

Reglaţi plăcile de ghidare A şi B prin strângerea


mânerelor de blocare şi glisarea pe orizontală şi
A pe verticală în funcţie de dimensiunea hârtiei cu
care alimentaţi.
• Placa de ghidare A este o placă de tip inserţie. Scoateţi-o şi
introduceţi-o acolo unde se află marcajul de bifare pentru
B
alimentarea cu hârtie.
• Placa de ghidare B este o placă glisantă. Glisaţi-o, strângând în
acelaşi timp mânerul său de blocare.
2 • Când alimentaţi cu coli A3 (11x17 inchi), introduceţi placa de
ghidare A în partea din stânga faţă a tăvii.

Răsfoiţi hârtia.
Răsfoiţi topul de hârtie înainte de alimentare. Dacă hârtia nu este răsfoită, s-ar
putea realiza alimentarea mai multor coli simultan, iar acest lucru poate
3 genera o eroare de alimentare.

Introduceţi hârtia în tavă.


Introduceţi hârtia cu faţa de tipărire în sus. Stiva de hârtie nu trebuie să
depăşească linia indicatoare (maximum 500 de coli).
4 Linie
indicatoare

1-31
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Împingeţi uşor tava de hârtie înapoi în


echipament.
Împingeţi complet tava în echipament.

Dacă aţi alimentat cu hârtie de alt tip sau altă dimensiune decât cea utilizată la ultima alimentare, schimbaţi opţiunea "Setări tavă hârtie" din
setările de sistem. Dacă aceste setări nu sunt configurate corect, selectarea automată a hârtiei nu va funcţiona corect, iar tipărirea se poate
realiza pe o coală de tip sau dimensiune greşite, sau ar putea surveni o alimentare incorectă.

Nu puneţi obiecte grele pe tavă şi nu apăsaţi pe aceasta.

Setări de sistem: Setări tavă hârtie (pagina 6-13)


Schimbaţi aceste setări dacă doriţi să schimbaţi dimensiunea sau tipul de hârtie dintr-o tavă.

1-32
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

ALIMENTAREA CU HÂRTIE A TĂVII DE BYPASS


Tava de bypass poate fi utilizată pentru tipărirea pe hârtie normală, plicuri, etichete, hârtie de tip index şi alte suporturi speciale. Pot fi introduse
maxim 100 de coli (maxim 40 de coli de hârtie grea) pentru tipărire continuă, similar celorlalte tăvi.

Deschideţi tava de bypass.

Când alimentaţi o coală mare de hârtie, asiguraţi-vă că aţi tras în afară


1 extensia tăvii manuale. Scoateţi complet extensia tăvii de bypass.

Nu puneţi obiecte grele pe tava de bypass şi nu apăsaţi pe aceasta.

Reglaţi ghidajele tăvii de bypass în funcţie de


lăţimea hârtiei.

Introduceţi hârtia complet hârtia în tava de bypass


de-a lungul ghidajelor acesteia.
Introduceţi hârtia cu faţa de tipărire în jos.

• Nu introduceţi hârtia forţat.


• Dacă ghidajele tăvii de bypass sunt reglate pentru o lăţime mai mare decât cea a hârtiei introduse, deplasaţi ghidajele până când acestea
corespund cu dimensiunea hârtiei. Dacă ghidajele tăvii de bypass sunt reglate pentru o dimensiune mai mică, hârtia ar putea fi îndoită.

1-33
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

INFORMAŢII IMPORTANTE LA UTILIZAREA TĂVII DE BYPASS


• Când utilizaţi altă hârtie normală decât hârtia standard SHARP sau alte suporturi speciale decât filmul transparent recomandat de SHARP sau
când tipăriţi pe cealaltă faţă a hârtiei deja utilizate, alimentarea cu hârtie trebuie realizată coală cu coală. Alimentarea simultană cu mai multe coli
va cauza o alimentare incorectă.
• Înainte de a alimenta cu hârtie, îndreptaţi colile îndoite.
• Când introduceţi hârtie, scoateţi hârtia rămasă în tava de bypass, amestecaţi-o cu hârtia pe care doriţi să o adăugaţi şi alimentaţi din nou cu toată
stiva. Dacă adăugaţi hârtie fără a scoate hârtia rămasă, poate surveni o alimentare incorectă.

Introducerea hârtiei
Introduceţi pe orizontală hârtia de dimensiune A5 (5-1/2" x 8-1/2") sau mai mică.

Introducerea hârtiei de tip index


Pentru a tipări pe hârtie de tip index, introduceţi hârtia în tava de bypass, cu faţa de tipărire în jos.

Cu faţa în jos

• Utilizaţi numai hârtie de tip index confecţionată din celuloză. Nu este permisă utilizarea hârtiei de tip index confecţionată din alte materiale (film, etc).
• Pentru a tipări pe filele unei hârtii de tip index:
În modul de copiere utilizaţi opţiunea "Copiere index" din modurile speciale. În modul de tipărire utilizaţi funcţia de tipărire index.

Introducerea filmului transparent


• Utilizaţi film transparent recomandat de SHARP. Când introduceţi film
transparent în tava de bypass, colţul rotunjit trebuie să fie în partea din faţă
stânga atunci când filmul este orientat orizontal şi în partea din spate stânga
atunci când filmul este orientat vertical.
• Când alimentaţi tava de bypass cu mai multe coli de film transparent, răsfoiţi
colile de mai multe ori înainte de introducere.
Orizontal Vertical • Când tipăriţi pe film transparent, asiguraţi-vă că aţi scos toate colile din
echipament. Colile rămase în tava de ieşire pot determina încreţirea.

1-34
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Introducerea plicurilor
Când introduceţi plicuri în tava de bypass, aliniaţi-le în partea din stânga în orientarea de mai jos.
Tipărirea se poate realiza numai pe faţa plicurilor. Asiguraţi-vă că aţi introdus plicurile cu faţa în jos.

Aspecte importante în utilizarea plicurilor


• Nu tipăriţi pe ambele feţe ale unui plic. Acest lucru poate avea ca rezultat alimentarea incorectă sau o calitate redusă a tipăririi.
• Pentru anumite tipuri de plicuri se aplică unele restricţii. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi un tehnician de service calificat.
• Unele medii de funcţionare pot genera încreţirea hârtiei, întinderea tonerului, aderenţa necorespunzătoare a acestuia sau defectarea
echipamentului.
• Nu utilizaţi următoarele tipuri de plicuri:
Plicuri cu cleme de metal sau de plastic, plicuri închise cu şnur, plicuri cu fereastră, plicuri cu suprafeţe neuniforme, plicuri cu două straturi, plicuri
cu adeziv, plicuri cu aer, plicuri cu îndoituri, plicuri rupte.
• Plicurile cu o poziţie de lipire la colţ aliniată incorect nu pot fi utilizate deoarece se pot încreţi.
• Calitatea tipăririi nu este garantată pe o suprafaţă de 10 mm (13/32") de la marginile plicului.
• Calitatea tipăririi nu este garantată în zonele în care grosimea variază considerabil, cum sunt
părţile cu patru straturi sau părţile cu mai puţin de trei straturi.
• Calitatea tipăririi nu este garantată în cazul plicurilor cu adeziv pentru închidere.
Poate fi utilizat

Nu poate fi utilizat

1-35
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

ORIGINALE
Această secţiune explică modul de introducere a originalelor în alimentatorul automat de documente şi pe geamul pentru documente.

INTRODUCEREA ORIGINALELOR
INTRODUCEREA ORIGINALELOR ÎN ALIMENTATORUL AUTOMAT
DE DOCUMENTE
Această secţiune explică modul de introducere a documentelor în alimentatorul automat de documente.
Dimensiuni de originale permise

Dimensiune minimă original Dimensiune maximă original

Dimensiuni standard Dimensiuni standard


(Dimensiune minimă care poate fi detectată automat) (Dimensiune maximă care poate fi detectată automat)
A5: 148 mm (înălţime) x 210 mm (lăţime) A3: 297 mm (înălţime) x 420 mm (lăţime)Hârtia de dimensiuni
5-1/2" (înălţime) x 8-1/2" (lăţime) 12" x 18" (A3W) nu poate fi utilizată.
Dimensiuni non-standard 11" (înălţime) x 17" (lăţime)
(Dimensiune minimă care poate fi specificată manual) Dimensiuni non-standard
131 mm (înălţime) x 140 mm (lăţime) (Dimensiune maximă care poate fi specificată manual)
5-1/8" (înălţime) x 5-1/2" (lăţime) Mod copiere: 297 mm (înălţime) x 432 mm (lăţime)
11-5/8" (înălţime) x 17" (lăţime)
Mod trimitere imagine: 297 mm (înălţime) x 1.000 mm (lăţime)
11" (înălţime) x 39-3/8" (lăţime)

Dacă originalul are o dimensiune non-standard, consultaţi explicaţia de mai jos corespunzătoare modului pe care îl utilizaţi.
☞ 2. COPIATOR „SPECIFICAREA DIMENSIUNII ORIGINALULUI” (pagina 2-27)
☞ 4. SCANER / FAX PRIN INTERNET „SETĂRI PENTRU IMAGINE” (pagina 4-53)

Greutăţi de originale permise

Copiere pe o singură faţă: 35 g/m2 până la 128 g/m2 (9 lbs. până la 34 lbs.)
Copiere pe ambele feţe: 50 g/m2 până la 105 g/m2 (15 lbs. până la 28 lbs.)

Pentru scanarea originalelor între 35 g/m2 şi 49 g/m2 (9-14 lbs.), utilizaţi "Mod scanare lent" din modurile speciale. Dacă scanaţi fără a utiliza "Mod
scanare lent" pot apărea erori de alimentare cu originale.
Dacă este selectată opţiunea "Mod scanare lent", nu este posibilă scanarea automată pe ambele feţe.

1-36
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Asiguraţi-vă că nu rămân originale pe geamul


pentru documente.
Deschideţi alimentatorul automat de documente, asiguraţi-vă că pe geamul
pentru documente nu se află niciun original şi apoi închideţi uşor alimentatorul
1 de documente.

Reglaţi ghidajele pentru originale în funcţie de


dimensiunile acestora.

Introduceţi originalul.
Linie indicatoare Asiguraţi-vă că marginile originalelor sunt aliniate.
Introduceţi complet originalele în tava alimentatorului de documente, cu faţa în
sus.
3 Introduceţi un număr de originale care să nu depăşească linia indicatoare din
tava alimentatorului de documente.
Pot fi introduse până la 100 de coli.
Asiguraţi-vă că aţi eliminat originalele scanate din tava de ieşire originală.

• În alimentatorul automat de documente puteţi introduce împreună originale de dimensiuni diferite. În acest caz, selectaţi "Dimensiune mixtă original" din
modurile speciale corespunzătoare modului utilizat.
• Înainte de a introduce originalele în tava alimentatorului, înlăturaţi capsele sau agrafele acestora.
• Dacă originalele au locuri umede din cauza aplicării de lichid corector, a cernelii sau lipiciului, aşteptaţi ca acestea să se usuce înainte de a le copia. În
caz contrar, interiorul alimentatorului de documente sau geamul pentru documente ar putea fi pătate.
• Nu utilizaţi următoarele tipuri de originale. Poate rezulta detectarea incorectă a originalelor, alimentare incorectă sau pete.
Film transparent, indigo, hârtie cu carbon, hârtie termică sau originalele tipărite cu un cartuş cu transfer termic de cerneală nu trebuie alimentate în
alimentatorul de documente. Originalele alimentate prin alimentatorul de documente nu trebuie să fie deteriorate, rupte, lipite sau să aibă găuri.
Originalele cu mai multe orificii de perforare, altele decât hârtia pre-perforată cu două sau trei orificii, ar putea să nu se alimenteze corect.
• Când utilizaţi originale cu două sau trei orificii, aranjaţi-le astfel încât marginea
perforată să fie în partea opusă a fantei de alimentare a tăvii alimentatorului de
documente.
Fantă de Poziţii ale
alimentare orificiilor

1-37
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

PLASAREA ORIGINALELOR PE GEAMUL PENTRU DOCUMENTE


Această secţiune explică modul de plasare a documentelor pe geamul pentru documente.

Dimensiuni de originale permise


Dacă originalul are o dimensiune non-standard, consultaţi explicaţia
Dimensiune maximă original de mai jos corespunzătoare modului pe care îl utilizaţi.
Dimensiuni standard ☞ 2. COPIATOR „SPECIFICAREA DIMENSIUNII ORIGINALULUI”
A3: 297 mm (înălţime) x 420 mm (lăţime) (pagina 2-27)
11" (înălţime) x 17" (lăţime) ☞ 4. SCANER / FAX PRIN INTERNET „SETĂRI PENTRU
Dimensiuni non-standard IMAGINE” (pagina 4-53)
297 mm (înălţime) x 432 mm (lăţime)
11-5/8" (înălţime) x 17" (lăţime)

Deschideţi alimentatorul automat de documente.

Introduceţi originalul.
Puneţi originalul cu faţa în jos, în colţul stâng îndepărtat al geamului pentru
documente.
Scala geamului pentru documente Scala geamului pentru documente
Detectorul de
dimensiune a marcaj marcaj
originalelor

A5
(5-1/2" x 8-1/2") B5R
A4R (8-1/2" x 11"R)
B5 B4 (8-1/2" x 14")

2 A4 (8-1/2" x 11") A3 (11" x 17")

Originalele trebuie plasate întotdeauna în colţul din stânga îndepărtat,


indiferent de dimensiunea acestora.
Aliniaţi colţul din stânga sus cu vârful marcajului.

Nu aşezaţi obiecte sub detectorul de dimensiune a originalelor.


Închiderea alimentatorului automat de documente prin plasarea unui obiect dedesubt poate deteriora detectorul de dimensiune a originalelor şi
este posibil să nu se realizeze corect detectarea dimensiunii originalelor.

Dacă plasaţi un original non-standard mic pe geamul pentru documente, se recomandă să puneţi o coală A4 sau B5 goală (8-1/2" x 11" sau
5-1/2" x 8-1/2") deasupra acestuia, pentru a facilita detectarea dimensiunii originalului.

1-38
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Închideţi alimentatorul automat de documente.


După plasarea originalului, asiguraţi-vă că aţi închis alimentatorul automat de
documente. Dacă acesta este lăsat deschis, zonele de lângă original vor fi
copiate în negru, iar acest lucru implică utilizarea excesivă de toner.

Plasarea unei cărţi groase


Când scanaţi o carte groasă sau alt original gros, urmaţi etapele de mai jos pentru a apăsa aceste originale.

(1) Ridicaţi partea îndepărtată a alimentatorului automat


de documente.
Balamalele care susţin alimentatorul automat de documente se vor
debloca şi partea din spate a acestuia se va ridica.

(2) Închideţi cu grijă alimentatorul automat de


(2) documente.
(1)

Atenţie
• Închideţi cu grijă alimentatorul automat de documente. Închiderea forţată a alimentatorului automat de documente îl poate deteriora.
• Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele când închideţi alimentatorul automat de documente.

Alimentatorul automat de documente nu poate fi închis corect în această stare. Pentru a readuce alimentatorul automat de documente în starea normală,
deschideţi-l complet şi apoi închideţi-l.

1-39
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

DISPOZITIVE PERIFERICE
Această secţiune descrie dispozitivele periferice care pot fi utilizate cu echipamentul şi explică modul de utilizare a finisorului cu capsare la mijloc şi
a modulului Sharp OSA (modul de comunicare cu aplicaţiile şi modul pentru conturi externe).

DISPOZITIVE PERIFERICE
Pe echipament pot fi instalate dispozitive periferice, pentru a suplimenta funcţionalităţile acestuia.
Dispozitivele periferice sunt de obicei opţionale, dar anumite modele includ unele dispozitive ca echipament standard.
(Date valabile în luna martie a anului 2012)

Nume produs Număr produs Descriere

Capac pentru documente MX-VR11 Acesta menţine originalul în poziţie orizontală.

Alimentator cu întoarcere într-un singur


timp MX-RP15 Acesta întoarce automat originalul pentru a permite scanarea pe ambele feţe.
(Alimentator automat de documente)

Sertar de hârtie standard 500 de coli MX-DE17 Tavă suplimentară. Se pot încărca maximum 500 de coli de hârtie.

Sertar de hârtie standard 2x500 de coli MX-DE18 Tavă suplimentară. În fiecare tavă pot fi introduse maxim 500 de coli de hârtie.

Suport mic MX-DS16


Acestea sunt suporturile pe care este poziţionat echipamentul.
Suport mare MX-DS17

Acesta permite separarea locaţiilor de ieşire în funcţie de mod (copiere, tipărire


SEPARATOR DE OPERAŢII MX-TR11
etc.)

Tavă de ieşire Când este instalat un finisor, aceasta poate fi adăugată în partea dreaptă a
MX-TE10
(Tava din dreapta) echipamentului.

Dispozitiv de ieşire care permite utilizarea funcţiei de capsare şi a funcţiei


Finisor MX-FN23
decalare.

Adaugă o funcţie PCL6 pentru imprimantă. Pentru a instala acest kit, este
Kit imprimare MX-PB15
necesar un hard disk.

Kit de extensie pentru scanare în reţea MX-NSX1 Adaugă o funcţie de scanare în reţea.

Kit coduri de bare MX-PF10 Adaugă fonturi coduri de bare.

Kit de extensie PS3 MX-PK11 Permite echipamentului să fie utilizat ca imprimantă compatibilă postscript.

Kit de extensie pentru fax prin Internet MX-FWX1 Permite utilizarea funcţiei de fax prin Internet.

Kit de extensie facsimil MX-FX11 Adaugă funcţia de fax.

Modulul de integrare a aplicaţiilor poate fi combinat cu funcţia de scaner de


Modul de integrare a aplicaţiilor MX-AMX1
reţea pentru a adăuga un fişier de metadate la o imagine scanată.

Acesta permite legarea echipamentului într-o reţea, la o aplicaţie software


Modul de comunicare cu aplicaţiile MX-AMX2
externă.

Acesta este necesar pentru utilizarea unei aplicaţii pentru conturi externe cu
Modul pentru conturi externe MX-AMX3
echipamentul.

1-40
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Nume produs Număr produs Descriere

Kit cu o licenţă Sharpdesk MX-USX1

Kit de 5 licenţe Sharpdesk MX-USX5


Acest software permite administrarea integrată a documentelor şi a fişierelor de
Kit de 10 licenţe Sharpdesk MX-US10
pe calculator.
Kit de 50 licenţe Sharpdesk MX-US50

Kit de 100 licenţe Sharpdesk MX-USA0

Kit cu o licenţă pentru instrumentul de


MX-UN01A
scanare în reţea Sharp OSA

Kit de 5 licenţe pentru instrumentul de


MX-UN05A
scanare în reţea Sharp OSA
Această aplicaţie este pentru eficientizarea sarcinilor legate de scanare, prin
Kit de 10 licenţe pentru instrumentul de sortarea automată a datelor scanate în foldere etc.
MX-UN10A
scanare în reţea Sharp OSA Pentru a o utiliza, este necesar modulul de comunicare cu aplicaţiile
(MX-AMX2).
Kit de 50 licenţe pentru instrumentul de
MX-UN50A
scanare în reţea Sharp OSA

Kit de 100 licenţe pentru instrumentul de


MX-UN1HA
scanare în reţea Sharp OSA

Aceasta ştampilează paginile originale după ce au fost scanate în modul de


Unitate de ştampilare AR-SU1
trimitere a imaginilor.

Cartuşul de ştampilare AR-SV1 Sunt incluse două cartuşe de ştampilare.

Kit de extensie hard disk MX-HD12 Adaugă o unitate hard disk şi funcţii suplimentare.

Aceasta este o tastatură încorporată în echipament. Când nu este folosită,


Tastatură MX-KB14
poate fi stocată sub panoul operaţional.

Este posibil ca anumite opţiuni să nu fie disponibile în anumite ţări sau regiuni.

1-41
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

FINISOR
Finisorul are o funcţie de decalare, care decalează fiecare set de documente rezultate faţă de setul anterior.
În plus, fiecare set de documente rezultate sortate poate fi capsat.

NUMELE COMPONENTELOR
Când finisorul este deschis pot fi accesate următoarele componente.
(1) (2) (3) (4)

(5)
(1) Output tray (3) Cutie de capse
Documentele rezultate capsate şi decalate sunt scoase în această În această cutie este introdus cartuşul de capse. Trageţi caseta afară
tavă. pentru a schimba cartuşul de capse, a îndepărta capsele blocate sau a
Această tavă este glisantă. Pentru documente de dimensiuni mari, scoate caseta cu resturi de perforare.
extindeţi tava.
(4) Mâner de deblocare a cutiei de capse
(dimensiunile A3, A4R, B4, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14",
8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11"R, 8K şi Utilizaţi acest mâner pentru a scoate cutia de capse.
16KR). (5) Capac frontal
(2) Mâner Deschideţi acest capac pentru a scoate o coală, a schimba capsele
Utilizaţi acest mâner pentru a muta finisorul când doriţi să îndepărtaţi sau a scoate o capsă blocată.
hârtia alimentată incorect, să înlocuiţi capsele sau să îndepărtaţi
capsele blocate.

Aveţi grijă când porniţi echipamentul şi când tipăriţi, deoarece tava se poate deplasa în sus şi în jos.

CONSUMABILE
Pentru finisor este necesar următorul cartuş de capse:

Cartuşul de capse
(aproximativ 5.000 per cartuş x 3 cartuşe)
MX-SCX1

1-42
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

ÎNTREŢINEREA FINISORULUI
Când se consumă capsele din cartuşul de capsare, pe panoul operaţional este afişat un mesaj. Urmaţi procedura de mai jos pentru a înlocui cartuşul
de capse.

Înlocuirea cartuşului de capse

Deschideţi capacul.

În timp ce apăsaţi mânerul spre stânga, glisaţi


finisorul spre stânga până când se opreşte.
Glisaţi încet finisorul până când se opreşte.
2

Apăsaţi în jos mânerul de deblocare a cutiei de


capse şi îndepărtaţi cutia.
Trageţi cutia de capse prin partea dreaptă.
3

Scoateţi cartuşul de capse gol din cutia de capse.

Introduceţi un cartuş de capse nou în cutia de


capse, aşa cum este indicat în imagine.
Împingeţi cartuşul de capse până când se fixează printr-un clic.
5

1-43
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Schimbaţi cutia de capse.


Împingeţi cutia de capse până când se fixează printr-un clic.

Glisaţi finisorul înapoi către dreapta.


Glisaţi încet finisorul către dreapta până când se fixează în poziţia iniţială.

Închideţi capacul.

Realizaţi o copiere sau o tipărire de test în modul cu sortarea capselor, pentru a verifica dacă se realizează corect capsarea.

1-44
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

SHARP OSA
Pentru această funcţie este necesar un hard disk.
Sharp OSA (Open Systems Architecture) este o arhitectură care permite conectarea directă a aplicaţiilor externe la un echipament multifuncţional
digital dintr-o reţea.
Când este utilizat un echipament multifuncţional digital care acceptă Sharp OSA, controalele panoului operaţional şi funcţiile echipamentului (cum
este scanarea) pot fi legate la o aplicaţie externă.
Există două tipuri de aplicaţii externe: "aplicaţii standard" şi "aplicaţii cu conturi externe". O "aplicaţie cu conturi externe" este utilizată pentru
administrarea centralizată a conturilor unui echipament multifuncţional dintr-o reţea. O "aplicaţie standard" se referă la restul aplicaţiilor.

MODULUL DE COMUNICARE CU APLICAŢIILE (MX-AMX2)


Modulul de comunicare cu aplicaţiile este obligatoriu pentru utilizarea unei "aplicaţii standard" pe echipament.
Când în paginile Web ale echipamentului este selectată o aplicaţie standard înregistrată anterior, echipamentul preia ecranul operaţional de la
URL-ul înregistrat. Controlul ecranului operaţional este realizat de către aplicaţia standard şi pot fi executate funcţiile Scanare către FTP, Scan to
Network Folder şi HTTPS Transmission.

Configurarea standard a aplicaţiilor


Pentru a activa o aplicaţie generală în paginile Web ale echipamentului faceţi clic pe [Setări aplicaţie] din meniul pentru administrator şi apoi faceţi
clic pe [Setări aplicaţii externe] şi [Standard Applications]. Configuraţi setările pentru aplicaţia standard în ecranul care apare.

Selectarea unei aplicaţii standard


Procedura de selectare a aplicaţiei standard care a fost activată în paginile Web ale echipamentului este explicată mai jos.

COPIE SCANARE
TRANSMISĂ
ÎNDOSARIERE
DOCUMENTE
Apăsaţi pe tasta [Sharp OSA] dintre tastele de
Gata de scanare pentru copiere.
0 selectare a modului.
Dacă în paginile Web nu a fost stocată nicio aplicaţie standard, tastele nu sunt
Moduri speciale
active.
Copie faţă-verso
Normală
A4

1 Expunere
Auto
1.
2.
A4
A4R
Documente rezultate

Fişier
3. B4
4. A3
Fişier instant

Procent copiere Original Select. hârtie

100% Auto Auto A4


normală
A4 Vizualizare

1-45
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Selectare aplicaţie externă Selectaţi aplicaţia standard.


Dacă în paginile Web au fost stocate două sau mai multe aplicaţii, va fi afişat
ecranul de selectare a aplicaţiei standard. Selectaţi aplicaţia standard pe care
doriţi să o utilizaţi.
Dacă în paginile Web a fost stocată o aplicaţie standard, va începe conectarea
2 Aplic. 00 Aplic. 01 Aplic. 02 Aplic. 03

la aceasta.

Aplic. 04 Aplic. 05 Aplic. 06 Aplic. 07

Echipamentul se conectează la aplicaţia standard.


3 În timpul comunicării dintre echipament şi aplicaţia standard este afişat mesajul "Conectare la aplicaţia externă.".

Tasta de selectare a modului nu poate fi utilizată în timpul scanării.

MODULUL PENTRU CONTURI EXTERNE (MX-AMX3)


Modulul pentru conturi externe este obligatoriu pentru utilizarea unei "aplicaţii pentru conturi externe" pe echipament.
O aplicaţie pentru conturi externe poate fi utilizată în modul "mod de autentificare externă" sau "mod de contorizare externă". Când este utilizat
modul de autentificare externă, ecranul de conectare este preluat din aplicaţie la pornirea echipamentului. La terminarea unei operaţii este transmis
un ecran de înştiinţare către aplicaţie, pentru a se contoriza fiecare utilizator autentificat.
Când este utilizat "modul de contorizare externă", ecranul de conectare nu este afişat la pornirea echipamentului. Către aplicaţie este transmisă
numai o înştiinţare despre rezultatul operaţiei. Autorizarea utilizatorului de către aplicaţia de conturi externe nu poate fi utilizată. Totuşi, aplicaţia de
conturi externe poate fi utilizată împreună cu funcţia pentru conturi externe.

Configurarea aplicaţiilor pentru conturi externe


Pentru a activa o aplicaţie pentru conturi externe în paginile Web ale echipamentului faceţi clic pe [Setări aplicaţie] din meniul pentru administrator şi
apoi faceţi clic pe [Setări aplicaţii externe] şi [Setări aplicaţie cont extern]. Configuraţi setările pentru aplicaţia pentru conturi externe în ecranul care
apare. Schimbarea setării va intra în vigoare după repornirea echipamentului. Pentru a reporni echipamentul, consultaţi „PORNIREA ŞI OPRIREA
ECHIPAMENTULUI” (pagina 1-14).

Funcţionarea în modul de conturi externe


Cele două moduri de utilizare a aplicaţiilor pentru conturi externe sunt descrise în continuare.

Modul de autentificare externă


Când este bifată caseta [Activare autentificare de către un server extern] în "Setarea unui cont extern" din "Setări OSA" din setările de sistem
(administrator), echipamentul întră în modul de autentificare externă. Când echipamentul este pornit în modul de autentificare externă, acesta
accesează o aplicaţie pentru conturi externe şi afişează ecranul de conectare. Ecranul de conectare este afişat şi când este apăsată tasta [Apel]
pentru rularea unei operaţii în ecranul de finalizare a stării. (Ecranul de conectare nu este afişat dacă utilizatorul s-a conectat deja prin metoda
normală.)
Tasta [Stare lucrare] poate fi apăsată când este afişat ecranul de conectare, pentru a apărea ecranul de stare a operaţiei. Pentru a reveni la starea
anterioară, apăsaţi tasta de selectare a modului.

• Funcţia echipamentului pentru controlul utilizatorilor nu poate fi utilizată în modul de autentificare externă.
Totuşi, pot fi utilizate opţiunile „Înregistrare utilizator”, „Afişare cont utilizator”, „Resetare cont utilizator”, „Printare informaţii utilizator” şi „Setarea
numărului de utilizatori afişaţi pe ecran”.
• Tasta de selectare a modului nu poate fi utilizată când este afişat ecranul de conectare.

1-46
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

În cazul în care conectarea eşuează


Dacă nu este afişat ecranul de conectare sau aplicaţia nu funcţionează corect, este posibil ca echipamentul să nu funcţioneze în parametri. În acest
caz se recomandă să părăsiţi modul de conturi externe din paginile Web ale echipamentului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi [Ajutor] din
paginile Web.
Dacă este necesară întreruperea forţată a modului de conturi externe de la panoul operaţional al echipamentului, urmaţi etapele de mai jos.
Apăsaţi tasta [Setări sistem] şi schimbaţi valoarea "Setarea unui cont extern" din setările de sistem (administrator). Schimbarea setării va intra în
vigoare după repornirea echipamentului. Pentru a reporni echipamentul, consultaţi „PORNIREA ŞI OPRIREA ECHIPAMENTULUI” (pagina 1-14).

Modul de contorizare externă


Când este activată numai setarea [Control cont extern] în "Setarea unui cont extern" din "Setări OSA" din setările de sistem (administrator),
echipamentul intră în modul de contorizare.
Spre deosebire de modul de autentificare externă, când echipamentul este pornit în "modul de contorizare externă", ecranul de conectare al
aplicaţiei pentru conturi externe nu este afişat. Către aplicaţia pentru conturi externe este trimis numai rezultatul operaţiei. Modul de conturi externe
nu poate fi utilizat împreună cu funcţia echipamentului de control al utilizatorilor. (Modul de contorizare externă poate fi utilizat şi când funcţia de
control al utilizatorilor este dezactivată.)

1-47
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

ÎNTREŢINEREA
Această secţiune explică modul de curăţare a echipamentului şi prezintă instrucţiuni de schimbare a cartuşului de toner şi a cartuşului de capse.

ÎNTREŢINEREA PERIODICĂ
Pentru a vă asigura că echipamentul asigură performanţe optime, curăţaţi-l periodic.

Avertisment
Nu utilizaţi spray inflamabil pentru a curăţa echipamentul. Dacă gazul din spray intră în contact cu componentele electrice fierbinţi sau cu cuptorul
echipamentului poate rezulta risc de incendiu sau electrocutare.

• Nu utilizaţi tiner, benzină sau alţi agenţi de curăţare volatili similari pentru a curăţa echipamentul. Aceştia pot degrada sau decolora carcasa.
• Utilizaţi o cârpă moale pentru a şterge uşor praful de pe panoul de operare lucios (prezentat în
partea dreaptă). Dacă utilizaţi o cârpă aspră sau frecaţi prea tare, riscaţi să deterioraţi suprafaţa.

Zona cu finisaj lucios este zona .

CURĂŢAREA GEAMULUI PENTRU DOCUMENTE ŞI A


ALIMENTATORULUI AUTOMAT DE DOCUMENTE
În cazul în care geamul pentru documente sau coala albă de pe capac se murdăresc, murdăria va apărea pe imaginea scanată. Păstraţi întotdeauna
curate aceste componente.
Ştergeţi componentele cu o cârpă moale, curată.
Dacă este necesar, înmuiaţi cârpa în apă sau într-o cantitate mică de detergent neutru. După ştergerea cu cârpa înmuiată, ştergeţi componentele cu
o cârpă curată, uscată.
Geamul pentru documente Placa pentru documente

Zona de scanare
Dacă în imaginile scanate apar linii albe sau negre când este utilizat Exemple de linii în imagine
alimentatorul automat de documente, curăţaţi zona de scanare (geamul
lung şi subţire de lângă geamul pentru documente).
Pentru a curăţa această zonă, utilizaţi elementul de curăţare a
geamului din alimentatorul automat de documente. După ce aţi utilizat
elementul de curăţare a geamului, puneţi-l în poziţia iniţială.

Linii negre Linii albe

1-48
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Deschideţi alimentatorul automat de documente şi


scoateţi elementul de curăţare a geamului.

Curăţaţi zona de scanare a documentelor de pe


geamul pentru documente cu elementul de
curăţare a geamului.
2

Puneţi la loc elementul de curăţare a geamului.

1-49
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

CURĂŢAREA ROLEI DE ALIMENTARE DE BYPASS


Dacă survin frecvent alimentări incorecte când sunt utilizate plicuri sau hârtie grea din tava de bypass, ştergeţi suprafaţa rolei de alimentare cu o
cârpă moale curată, înmuiată în apă sau într-un detergent neutru.

CURĂŢAREA ROLEI DE ALIMENTARE CU ORIGINALE


Dacă la scanarea originalului apar linii sau alte semne de murdărie când utilizaţi alimentatorul automat de documente, ştergeţi suprafaţa rolei cu o
cârpă moale înmuiată în apă sau în detergent neutru.

1-50
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

SCHIMBAREA CARTUŞELOR DE TONER


Schimbaţi cartuşul de toner când este afişat mesajul "Schimbaţi cartuşul de toner.".

În modul de copiere

Gata de scanare pentru copiere.


(Pregătiţi un toner nou.)

Gata de scanare pentru copiere.


(Nivelul de toner este scăzut.)

Dacă utilizaţi echipamentul în continuare fără a schimba cartuşul, va fi


afişat următorul mesaj când se termină tonerul.
Când apare mesajul pe afişajul pentru mesaje, schimbaţi cartuşul de
toner.

Înlocuiţi cartuşul de toner.

OK

1-51
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Deschideţi capacul frontal.

Apăsaţi mânerul de deblocare, apoi, cu cealaltă


mână, scoateţi cartuşul de toner.
Ridicaţi mânerul cartuşului de toner şi trageţi uşor cartuşul către dvs., în
poziţie orizontală.
Mânerul de deblocare Dacă îl bruscaţi, tonerul se poate vărsa.

Ţineţi cartuşul de toner cu ambele mâini şi trageţi-l afară din echipament.

• După ce aţi scos cartuşul de toner, nu îl scuturaţi şi nu îl loviţi, deoarece tonerul se poate vărsa afară. Puneţi imediat cartuşul folosit în punga
aflată în cutie.
• Pentru informaţii privind aruncarea cartuşului, contactaţi vânzătorul de la care aţi efectuat achiziţia.

Ţineţi bine ambele capete ale cartuşului de toner


pe care l-aţi scos din pungă, apoi scuturaţi-l
orizontal de 20 de ori.
3

Împingeţi cartuşul până când se blochează la


locul său.
Împingeţi cartuşul până când se fixează printr-un clic.
4

1-52
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Închideţi capacul frontal.

Atenţie
• Nu aruncaţi cartuşele de toner în foc. Tonerul poate să se împrăştie în aer şi poate cauza arsuri.
• Nu lăsaţi cartuşele la îndemâna copiilor mici.
• Dacă stocaţi un cartuş de toner în poziţie verticală, tonerul se poate întări şi poate deveni inutilizabil. Depozitaţi întotdeauna cartuşele de toner în
poziţie orizontală.
• Dacă utilizaţi alte cartuşe de toner decât cele recomandate de SHARP, este posibil ca echipamentul să nu atingă performanţele maxime şi se poate
defecta. Utilizaţi numai cartuşe de toner recomandate de SHARP.

• Păstraţi cartuşele de toner folosite într-o pungă de plastic (nu le aruncaţi). Tehnicianul de service va prelua cartuşele de toner consumate.
• Pentru a vedea cantitatea aproximativă de toner rămas, menţineţi apăsată tasta [COPIE] în timpul tipăririi sau când echipamentul este inactiv. Pe ecran
va apărea procentajul de toner rămas cât timp ţineţi tasta apăsată. Când procentajul scade la "25-0%", achiziţionaţi un cartuş de toner nou şi păstraţi-l
la îndemână.
• Când este instalat cartuşul de toner furnizat împreună cu echipamentul, procentajul de toner rămas care va fi afişat la început va fi de „50-25%”.
• În funcţie de condiţiile de utilizare, culorile pot deveni şterse sau imaginea poate fi neclară.
• Când copiaţi continuu pentru o perioadă lungă de timp sau când copiaţi un document cu porţiuni negre mari, echipamentul poate afişa mesajul
„Reumplere toner în curs” şi poate suspenda operaţia de copiere, chiar dacă a mai rămas toner. Într-un astfel de caz, echipamentul va reumple tonerul
timp de aproximativ trei minute, şi va relua copierea după ce tonerul a fost reumplut.

1-53
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

SCHIMBAREA CARTUŞULUI DE ŞTAMPILARE


Dacă în alimentatorul automat de documente este instalată o unitate de ştampilare (AR-SU1) şi ştampila se uzează, schimbaţi cartuşul de
ştampilare (AR-SV1).

Consumabile
Cartuş de ştampilare (pachet de 2 buc) AR-SV1

Deschideţi alimentatorul automat de documente.

Scoateţi cartuşul de ştampilare în timp ce îl


împingeţi în jos

Instalaţi un cartuş nou de ştampilare.

Închideţi alimentatorul automat de documente.

1-54
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

INTRODUCEREA TEXTULUI
Această secţiune prezintă ecranul de introducere a textului.

FUNCŢIILE TASTELOR PRINCIPALE


Tastă Descriere

Această tastă schimbă ecranul de introducere a textului de la litere mici la majuscule. Ecranul cu majuscule va fi afişat până când
Caps
este apăsată din nou tasta [Caps], pentru a nu mai fi evidenţiată. Tasta [Caps] este utilă când doriţi să scrieţi numai cu majuscule.
(Această tastă variază în funcţie de ţară sau regiune.)

Această tastă schimbă temporar tastele din ecranul de introducere a textului la majuscule atunci când sunt afişate litere mici şi invers.
Apăsaţi pe o literă după ce aţi apăsat tasta [Shift] pentru a introduce acea literă. După introducerea unei litere, tasta [Shift] nu va mai
fi evidenţiată şi va fi afişat ecranul iniţial de introducere a textului.
Shift Tasta [Shift] este utilă numai când doriţi să introduceţi o singură majusculă sau literă mică, sau când doriţi să introduceţi un simbol
asociat tastelor numerice.
Pentru a anula selectarea tastei [Shift], apăsaţi din nou pe tasta [Shift]. Tasta [Shift] nu va mai fi evidenţiată. (Această tastă variază în
funcţie de ţară sau regiune.)

Apăsaţi această tastă pentru a introduce un sfârşit de linie când introduceţi corpul textului unui mesaj. (Această tastă variază în funcţie
Enter
de ţară sau regiune.)

Apăsaţi această tastă pentru a şterge unul câte unul caracterele din partea stângă a cursorului.

Apăsaţi această tastă pentru a schimba temporar aranjarea tastelor pentru introducerea caracterelor în altă limbă. Selectaţi
Altă limbă aranjamentul de taste pe care doriţi să îl utilizaţi.

Spaţiu Apăsaţi această tastă pentru a introduce un spaţiu între litere.

Aceasta schimbă temporar ecranul de introducere cu ecranul cu diacritice şi simboluri. Apăsaţi pe o literă după ce aţi apăsat tasta
[AltGr] pentru a introduce acea literă. După introducerea literei, tasta [AltGr] nu va mai fi evidenţiată şi va fi afişat ecranul iniţial de
AltGr introducere a textului.
Pentru a anula selectarea tastei [AltGr], apăsaţi din nou pe tasta [AltGr]. Tasta [AltGr] nu va mai fi evidenţiată.

Aceste taste deplasează cursorul la stânga şi la dreapta.

Aceste taste deplasează cursorul pe linia de deasupra sau pe cea de dedesubtul liniei curente din corpul de text al unui mesaj e-mail.

Caractere Apăsaţi această tastă pentru a selecta modul de introducere a caracterelor.

Apăsaţi această tastă pentru a selecta modul de introducere a simbolurilor. Modul pentru simboluri este utilizat pentru introducerea
Simboluri simbolurilor şi a diacriticelor.

Select. pres. Utilizaţi această tastă pentru a prelua un subiect stocat anterior pentru e-mail sau alt text pre-setat.

1-55
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

Tastă Descriere

Ajutor Prezintă explicaţii ale fiecărei taste.

.com .net .org Utilizaţi această tastă pentru a introduce un şir de text stocat anterior, ca de exemplu ".com".
Şirurile de text sunt stocate în setările de sistem.
.biz .info http: ☞ 6. SETĂRI DE SISTEM „Setare şablon soft al tastaturii” (pagina 6-66)

Anuleaza Apăsaţi această tastă pentru a reveni la ecranul de setare anterior, fără a introduce text.

OK Apăsaţi această tastă pentru a introduce textul care apare în prezent pe ecran şi a reveni la ecranul de setare anterior.

Căutare Rezultatele căutării vor fi afişate pe baza caracterelor introduse.

• Este posibil ca tastele prezentate mai sus să nu apară pe anumite tastaturi din unele ţări sau regiuni.
• " " din ecranul de introducere a textului indică numărul de caractere care pot fi introduse. Nu pot fi introduse mai mult de " " caractere.
• Pe unele tastaturi cu alfabetul englez, ecranul [AltGr] continuă să apară până când este apăsată tasta [AltGr] pentru a anula evidenţierea.
• Tasta ABC/abc este afişată numai în câteva ţări şi regiuni. Tasta ABC/abc este o tastă de accesare rapidă pentru comutarea între limba din regiunea
dvs. şi limba engleză.
• Poziţionarea tastelor poate varia în funcţie de limba setată în "Selectare limbă afişare mesaje" din setările de sistem (administrator).
• La introducerea unui nume de fişier sau de folder nu pot fi utilizate următoarele simboluri.
\ ? / " ; : , < > ! * | & #
Este posibil ca în unele medii de calcul să nu fie permisă utilizarea spaţiilor şi a simbolurilor indicate mai jos. De exemplu, hiperlegăturile nu vor
funcţiona corect sau vor apărea caractere neinteligibile.
$ % ' ( ) + - . = @ [ ] ^ ` { } _ ~

1-56
Conţinut
ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL

INTRODUCEREA TEXTULUI DE LA O TASTATURĂ


Introducerea textului de la o tastatură externă
O tastatură externă se poate utiliza numai ca alternativă la ecranul de introducere a textului care apare în panoul tactil al echipamentului.
Aranjamentul tastelor din ecranul de introducere a textului de pe panoul tactil diferă puţin de aranjamentul tastelor de pe tastatura externă.
Utilizaţi o tastatură externă recomandată de SHARP.
Pentru a obţine tastaturile recomandate, contactaţi distribuitorul dvs. sau cel mai apropiat reprezentant de service autorizat.

Introducerea textului de la o tastatură (MX-KB14)


O tastatură se poate utiliza numai ca alternativă la ecranul de introducere a textului care apare în panoul tactil al echipamentului. Aranjamentul
tastelor din ecranul de introducere a textului de pe panoul tactil diferă puţin de aranjamentul tastelor de pe tastatura.
Pentru a afla detalii privind utilizarea tastelor, apăsaţi tasta F1, şi veţi vedea o explicaţie privind fiecare tastă.

Pentru a utiliza tastatura, scoateţi-o de sub panoul operaţional. Când tastatura nu este utilizată, puneţi-o sub panoul operaţional.
Când o depozitaţi, ţineţi întotdeauna tastatura de mânerul său. Dacă o ţineţi din alt loc, vă puteţi ciupi degetele.

• Este posibil ca MX-KB14 să nu fie disponibilă în anumite ţări sau regiuni.


• Nu puneţi obiecte grele pe tastatură şi nu apăsaţi pe aceasta.

1-57
Conţinut
CAPITOLUL 2
COPIATOR
Acest capitol oferă explicaţii detaliate ale procedurilor de utilizare a funcţiei de copiere.

REZULTATELE OPERAŢIILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-31


ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL CU ROL DE
• MODURILE PENTRU REZULTATELE
COPIATOR OPERAŢIILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-32
ECRANUL DE BAZĂ AL MODULUI DE COPIERE . . . . . . . . . . 2-3 EFECTUAREA COPIILOR UTILIZÂND TAVA DE
ORDINEA DE COPIERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 BYPASS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-35

ORIGINALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
• VERIFICAREA DIMENSIUNII ORIGINALULUI . . . . . . . . . . 2-9 MODURI SPECIALE
TĂVILE DE HÂRTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11 MODURI SPECIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-38
ADĂUGAREA MARGINILOR (Deplasare margine). . . . . . . . . . 2-41
PROCEDURA DE BAZĂ PENTRU EFECTUAREA ŞTERGEREA UMBRELOR PERIFERICE (Ştergere) . . . . . . . . . . . 2-43
COPIILOR COPIEREA SEPARATĂ A PAGINILOR ALĂTURATE
EFECTUAREA COPIILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12 ALE UNUI DOCUMENT LEGAT (Copiere tip carte) . . . . . . . . . 2-45
• UTILIZAREA ALIMENTATORULUI AUTOMAT DE REALIZAREA DE COPII ÎN FORMAT TIP BROŞURĂ
DOCUMENTE PENTRU EFECTUAREA COPIILOR. . . . . 2-12 (Copiere tip broşură) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-47
• EFECTUAREA UNEI COPII UTILIZÂND GEAMUL COPIEREA UNUI NUMĂR MARE DE ORIGINALE
PENTRU DOCUMENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14 (Creare lucrări) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-50
COPIEREA AUTOMATĂ PE AMBELE FEŢE. . . . . . . . . . . . . . 2-16 UTILIZAREA A DOUĂ ECHIPAMENTE PENTRU
• UTILIZAREA ALIMENTATORULUI AUTOMAT DE EFECTUAREA UNUI NUMĂR MARE DE COPII (Copiere în
DOCUMENTE PENTRU EFECTUAREA COPIILOR tandem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-53
PE AMBELE FEŢE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
UTILIZAREA UNUI TIP DIFERIT DE HÂRTIE PENTRU
• COPIEREA AUTOMATĂ PE AMBELE FEŢE
COPERŢI (Coperte/Inserturi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-56
UTILIZÂND GEAMUL PENTRU DOCUMENTE . . . . . . . . 2-18
• INTRODUCEREA COPERŢILOR ÎN COPII (Setări
SCHIMBAREA EXPUNERII ŞI A TIPULUI DE IMAGINE copertă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-57
DIN ORIGINAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21 • INSERAREA COLILOR DE INSERŢIE ÎN COPII
• REGLAREA AUTOMATĂ A EXPUNERII ŞI A (Setări inserţii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-60
TIPULUI DE ORIGINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21 • MODIFICAREA SETĂRILOR PENTRU
• SELECTAREA TIPULUI DE ORIGINAL ŞI COPERTĂ/INSERŢIE (Aspect pagină) . . . . . . . . . . . . . . . . 2-64
REGLAREA MANUALĂ A EXPUNERII . . . . . . . . . . . . . . . 2-21
ADĂUGAREA INSERŢIILOR CÂND COPIAŢI PE FILM
MICŞORARE/MĂRIRE/ZOOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23 TRANSPARENT (Inserare Folii Transparent) . . . . . . . . . . . . . . 2-67
• SELECTAREA AUTOMATĂ A RAPORTULUI (Auto
COPIEREA MAI MULTOR ORIGINALE PE O SINGURĂ
imagine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23
COALĂ (Repetare original) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-69
• SELECTAREA MANUALĂ A RAPORTULUI
(Rapoartele presetate/Zoom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24 COPIEREA UNEI BROŞURI (Copiere carte) . . . . . . . . . . . . . . . 2-71
• MĂRIREA/MICŞORAREA SEPARATĂ A LUNGIMII COPIEREA TITLURILOR PE HÂRTIE DE TIP INDEX
ŞI LĂŢIMII (XY Zoom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-26 (Copiere index) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-75
DIMENSIUNI DE ORIGINALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27 • LEGĂTURA DINTRE ORIGINALE ŞI HÂRTIA DE TIP
• SPECIFICAREA DIMENSIUNII ORIGINALULUI . . . . . . . . 2-27 INDEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-75
• STOCAREA DIMENSIUNILOR ORIGINALELOR
UTILIZATE FRECVENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-28

2-1
COPIATOR

COPIEREA AMBELOR FEŢE ALE UNUI CARD PE O FUNCŢII UTILE DE COPIERE


SINGURĂ COALĂ DE HÂRTIE (Carte de vizită). . . . . . . . . . . 2-77
ÎNTRERUPEREA UNEI OPERAŢII DE COPIERE
TIPĂRIREA DATEI ŞI A UNEI ŞTAMPILE PE COPII
(Copiere întreruptă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-119
(Ştampilă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-80
• PROCEDURA GENERALĂ PENTRU UTILIZAREA VERIFICAREA UNEI PREVIZUALIZĂRI A UNEI COPII
ŞTAMPILEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-81 (Vizualizare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-121
• ADĂUGAREA DATEI LA COPII (Dată) . . . . . . . . . . . . . . . 2-84 • ECRANUL DE PREVIZUALIZARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-123
• ŞTAMPILAREA COPIILOR (Ştampilă) . . . . . . . . . . . . . . . 2-86 ECRANUL STARE LUCRARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-124
• TIPĂRIREA NUMĂRULUI PAGINII PE COPII • ECRANELE COADĂ AŞTEPTARE ŞI OPERAŢIE
(Numerotarea paginilor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-88 FINALIZATĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-125
• TIPĂRIREA TEXTULUI PE COPII (Text). . . . . . . . . . . . . . 2-92 • ANULAREA UNEI OPERAŢII AFLATE ÎN COADĂ . . . . . . 2-127
• VERIFICAREA AMPLASĂRII ŞTAMPILEI (Aranjare) . . . . 2-96 • PRIORITIZAREA UNEI OPERAŢII AFLATE ÎN
• ADĂUGAREA UNUI FILIGRAN LA O COPIE COADĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-128
(Filigran) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-98 • VERIFICAREA INFORMAŢIILOR DESPRE O
TASTA [Editare imag.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-100 OPERAŢIE DE COPIERE AFLATĂ ÎN COADĂ . . . . . . . . . 2-129
• REPETAREA FOTOGRAFIILOR PE O COPIE STOCAREA OPERAŢIILOR DE COPIERE (Programe
(Repetare foto.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-101 lucrare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-130
• CREAREA UNUI POSTER MARE (Mărire repetare • STOCAREA (EDITAREA/ŞTERGEREA) UNUI
pagină) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-103 PROGRAM DE OPERAŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-131
• INVERSAREA IMAGINII (Imagine în oglindă) . . . . . . . . . 2-106
• COPIEREA ÎN CENTRUL HÂRTIEI (Calibrare). . . . . . . . 2-107 ANEXĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-133
• INVERSAREA ALBULUI CU NEGRUL ÎNTR-O
COPIE (Imagine în negativ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-108
REGLAREA CLARITĂŢII UNEI IMAGINI (Claritate) . . . . . . . 2-109
• REGLAREA CLARITĂŢII UNEI IMAGINI (Claritate) . . . . 2-109
VERIFICAREA COPIILOR ÎNAINTE DE TIPĂRIRE
(Copie de probă). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-110
VERIFICAREA NUMĂRULUI DE PAGINI ORIGINALE
SCANATE, ÎNAINTE DE COPIERE (Contor original) . . . . . . 2-113
COPIEREA ORIGINALELOR DE DIMENSIUNI DIFERITE
(Originale de dimensiuni diferite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-114
COPIEREA ORIGINALELOR SUBŢIRI (Mod scanare
lent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-117

2-2
COPIATOR

ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL CU


ROL DE COPIATOR
Acest capitol oferă informaţii pe care trebuie să le cunoaşteţi înainte de a utiliza echipamentul cu rol de copiator.

ECRANUL DE BAZĂ AL MODULUI DE COPIERE


Apăsaţi tasta [COPIE] de pe panoul tactil pentru a deschide ecranul de bază al modului de copiere.
Ecranul de bază afişează mesaje şi taste necesare pentru copiere, precum şi setările care au fost selectate.
(7) (8)

COPIE SCANARE ÎNDOSARIERE


(1) TRANSMISĂ DOCUMENTE

Gata de scanare pentru copiere.


(9)
Moduri speciale (10)

Normală
Copie faţă-verso (11)
(2) A4
Documente rezultate (12)
Expunere 1. A4
2. A4R
Auto Fişier
3. B4
(3) 4. A3
Fişier instant
(13)
Procent copiere Original Select. hârtie
(4)
Auto Auto A4 normală
100%
(5) A4 Previzualizare (14)
(6)

(1) Taste de selectare a modului (5) Tasta [Original]


Utilizaţi aceste taste pentru a comuta între modurile de copiere, Apăsaţi această tastă pentru a introduce manual dimensiunea
trimitere a imaginilor şi îndosariere a documentelor. originalului.
Dacă doriţi să comutaţi la modul de copiere, apăsaţi tasta [COPIE]. Când este introdus un original, este afişată dimensiunea detectată a
acestuia. Dacă dimensiunea este setată manual, va apărea
(2) Afişajul pentru documentele rezultate
dimensiunea setată.
Când au fost selectate una sau mai multe funcţii pentru documentele ☞ DIMENSIUNI DE ORIGINALE (pagina 2-27)
rezultate, precum sortare, grupare, sortare prin capsare sau capsare la
mijloc, acesta afişează pictogramele funcţiilor selectate. (6) Tasta [Select. hârtie]
☞ REZULTATELE OPERAŢIILOR (pagina 2-31) Apăsaţi această tastă pentru a modifica tava de hârtie sau hârtia
utilizată. Vor apărea tava, dimensiunea hârtiei şi tipul acesteia. De
(3) Tasta [Expunere]
asemenea, tăvile 1-4 pot fi apăsate din afişajul pentru dimensiunea
Aceasta afişează expunerea copiei curente şi setările tipului de hârtiei, pentru a deschide acelaşi afişaj.
original. Apăsaţi această tastă pentru a modifica expunerea sau ☞ TĂVILE DE HÂRTIE (pagina 2-11)
setarea tipului de original.
☞ SCHIMBAREA EXPUNERII ŞI A TIPULUI DE IMAGINE DIN (7) Afişajul de alimentare cu originale
ORIGINAL (pagina 2-21) Acesta apare la introducerea unui original în alimentatorul automat de
documente.
(4) Tasta [Proc. copiere]
Aceasta afişează raportul de copiere curent. Apăsaţi această tastă
pentru a regla raportul de copiere.
☞ MICŞORARE/MĂRIRE/ZOOM (pagina 2-23)

2-3
Conţinut
COPIATOR

(8) Afişajul de selectare a hârtiei (13) Taste personalizate


Acesta afişează dimensiunea hârtiei încărcate în fiecare tavă. Tastele care apar în această secţiune pot fi schimbate pentru a afişa
Pentru tava de bypass, tipul de hârtie apare deasupra dimensiunii setările sau funcţiile dorite de dvs.
hârtiei. ☞ Personalizarea tastelor afişate (pagina 2-5)
Tava selectată este evidenţiată.
(14) Tasta [Vizualizare]
Cantitatea aproximativă de hârtie din fiecare tavă este indicată prin
. Tăvile 1-4 pot fi selectate pentru a deschide acelaşi ecran ca şi Apăsaţi pentru a vizualiza o previzualizare a unei copii pe panoul tactil
la apăsarea tastei [Select. hârtie]. înainte de a tipări copia.
☞ TĂVILE DE HÂRTIE (pagina 2-11) ☞ VERIFICAREA UNEI PREVIZUALIZĂRI A UNEI COPII
(Vizualizare) (pagina 2-121)
(9) Afişajul pentru numărul de copii
Acesta arată numărul de copii setate.

(10) Tasta [Mod. Speciale]


Apăsaţi această tastă pentru a selecta moduri speciale precum
Deplasare margine, Ştergere şi Copiere tip carte.
☞ MODURI SPECIALE (pagina 2-38)
(11) Tasta [Copie 2-Feţe]
Apăsaţi această tastă pentru a selecta funcţia de copiere pe ambele
feţe.
☞ COPIEREA AUTOMATĂ PE AMBELE FEŢE (pagina 2-16)
(12) Tasta [Ieşire]
Apăsaţi această tastă pentru a selecta o funcţie pentru documentele
rezultate, precum sortare, grupare, decalare sau sortare cu capsare.
☞ REZULTATELE OPERAŢIILOR (pagina 2-31)

Ecranul explicat în această secţiune apare atunci când sunt instalate unitatea pentru tavă suplimentară şi finisorul. Imaginea va varia în funcţie
echipamentul instalat.

Tava în timpul alimentării cu hârtie


Nu scoateţi tava în timp ce este utilizată pentru alimentarea cu hârtie. Acest lucru va determina o alimentare incorectă.

Identificarea tăvii utilizate pentru alimentarea cu hârtie


(1) În timpul alimentării cu hârtie, afişajul pentru starea operaţiei din bara de sistem de pe ecranul panoului tactil va afişa numărul tăvii utilizate.
(2) Tava utilizată pentru alimentarea cu hârtie apare de asemenea cu verde pe afişajul pentru dimensiunea hârtiei din ecranul de bază al panoului
tactil.

Ecranul de bază
(1) Afişajul pentru starea operaţiei din bara de sistem
Moduri speciale
Afişează numărul tăvii utilizate pentru alimentarea cu hârtie.

Copie faţă-verso
Normală
A4
Documente rezultate
Expunere 1.
2.
A4
A4R
(2) Afişajul pentru dimensiunea hârtiei
Auto Fişier
3. B4
4. A3 Afişează cu verde tava utilizată pentru alimentarea cu hârtie.
Fişier instant

Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A4
100% normală
A4 Previzualizare

Tava2

2-4
Conţinut
COPIATOR

Personalizarea tastelor afişate


În ecranul de bază pot fi afişate tastele modurilor speciale şi alte taste. Alocând tastelor respective funcţii utilizate frecvent, veţi putea accesa
funcţiile printr-o singură atingere. Pentru a modifica funcţia alocată unei taste, utilizaţi opţiunea „Setare tasta utilizator” din paginile web.

Când „Ştergere” şi „Deplasare margine” sunt atribuite unor taste personalizate

Moduri speciale

Copie faţă-verso
Normală
A4
Documente rezultate
Expunere 1. A4
2. A4R
Auto Ştergere
3. B4
4. A3 Aceste 3 taste pot fi modificate
Deplasare margine
după caz.
Procent copiere Original Select. hârtie Imagine în oglindă

Auto Auto A4
100% normală
A4 Previzualizare

Setări de sistem (administrator): Setare tasta utilizator


Înregistrarea se realizează în [Setări de sistem] - [Setări mod de operare] - „Setare tastă utilizator” din meniul paginii web.

Verificarea modurilor speciale selectate


Tasta apare în ecranul de bază când sunt selectate unul sau mai multe moduri speciale.
Tasta poate fi apăsată pentru a afişa modurile speciale selectate. Pentru a închide ecranul, apăsaţi tasta [OK].

Verificare funcţie OK
Moduri speciale

Deplasare margine Shift:Dreapta


Copie faţă-verso Faţă:10mm/Spate:10mm
Normală
A4 Ştergere Margine: 10 mm
Documente rezultate 1
Centru: 10 mm
Expunere 1. A4 1
2. A4R Copertă/Inserturi Faţă:faţă-verso/Verso:inserare
Auto Fişier
3. B4 Inserţie A:10 pagini/B:10 pagini
4. A3
Fişier instant

Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A4
100% normală
A4 Previzualizare

2-5
Conţinut
COPIATOR

ORDINEA DE COPIERE
Această secţiune explică procedura de bază pentru copiere. Pentru a vă asigura că operaţia de copiere are loc fără incidente, selectaţi setările în
ordinea indicată mai jos.
Pentru proceduri detaliate de selectare a setărilor, consultaţi explicaţia pentru fiecare setare din acest capitol.

Introduceţi originalul.
Puneţi originalul în tava de alimentare cu documente a alimentatorului
automat de documente sau pe geamul pentru documente.

* În funcţie de funcţiile de copiere utilizate, există de asemenea cazuri în


care funcţiile sunt selectate înainte de introducerea originalului.

Setări de copiere de bază


Selectaţi setările de copiere de bază.
Moduri speciale Setările principale sunt următoarele:
Copie faţă-verso • Expunere şi original ☞ SCHIMBAREA EXPUNERII ŞI A TIPULUI DE
Normală
A4 IMAGINE DIN ORIGINAL (pagina 2-21)
• Procent copiere ☞MICŞORARE/MĂRIRE/ZOOM
Documente rezultate
Expunere 1. A4
Auto
2.
3.
A4R
B4
Fişier (pagina 2-23)
4. A3
Fişier instant
• Format original ☞ DIMENSIUNI DE ORIGINALE (pagina 2-27)
• Setările hârtiei ☞ TĂVILE DE HÂRTIE (pagina 2-11)
Procent copiere Original Select. hârtie
Auto Auto A4
100% normală
A4 Previzualizare

Setări de copiere pe două feţe


Selectaţi setări necesare pentru copierea şi scanarea pe două feţe a
Copie faţă-verso OK
originalului.
☞ COPIEREA AUTOMATĂ PE AMBELE FEŢE (pagina 2-16)

2-6
Conţinut
COPIATOR

Setări pentru documentele rezultate


Selectaţi setările pentru rezultatul copierii.
Documente rezultate OK
Setările principale sunt următoarele:
Tavă decalare Tavă dreapta • Modul sortare ☞ Modul de sortare (pagina 2-32)
Decalare • Modul grupare ☞ Modul de grupare (pagina 2-32)
• Modul decalare ☞ Funcţia de decalare (pagina 2-32)
• Modul sortare cu capsare
Sortare ☞ Funcţia de sortare cu capsare (pagina 2-33)
Sortare cu capsare Cusătură pe mijloc

Grup Îndoitur
ă

Setări pentru modurile speciale


Selectaţi moduri speciale precum "Deplasare margine" şi "Ştergere".
Moduri speciale OK
☞ MODURI SPECIALE (pagina 2-38)
Deplasare margine Ştergere Copiere tip
carte
1
Copiere tip Creare Copiere în 2
broşură lucrări tandem

Copertă/Inserturi Inserare Folii Repetare original


Transp.

Copiere carte Copiere index Carte de vizită

Setarea numărului de copii (seturi)


Setaţi numărul de copii (numărul de seturi).

Moduri speciale

Normală Copie faţă-verso

A4

Începeţi copierea.
Începeţi scanarea originalelor şi copierea acestora.
Apăsaţi tasta [START].

2-7
Conţinut
COPIATOR

• Când sunt selectate unul sau mai multe moduri speciale, în ecranul de bază apare tasta . Apăsaţi tasta pentru a afişa o listă cu modurile
speciale selectate. Acest lucru vă permite să verificaţi modurile speciale selectate şi setările fiecărui mod.
☞ Verificarea modurilor speciale selectate (pagina 2-5)
• Pentru a stoca o operaţie de copiere utilizând funcţia de îndosariere a documentelor, selectaţi setările de copiere şi apoi apăsaţi pe tasta [Fişier] sau pe
tasta [Fişier instant].

Pentru a anula toate setările, apăsaţi pe tasta [ŞTERGEŢI TOT] ( ).


Când este apăsată tasta [ŞTERGEŢI TOT] ( ), toate setările selectate până în acel moment sunt şterse şi veţi reveni la ecranul de bază.
Pentru a opri scanarea şi copierea originalului, apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).
Când apăsaţi tasta [STOP] ( ), va apărea un mesaj prin care sunteţi întrebat dacă doriţi să anulaţi operaţia. Apăsaţi pe tasta [Da] din ecranul de mesaj.

2-8
Conţinut
COPIATOR

ORIGINALE
VERIFICAREA DIMENSIUNII ORIGINALULUI
Când opţiunea [Auto] apare pe tasta [Original], dimensiunea originalului introdus este detectată automat. Echipamentul detectează automat dimensiunea
originalului la introducerea acestuia şi o afişează în tasta [Original] din ecranul de bază.

Exemplu de ecran de bază


Este afişată dimensiunea originalului.

Moduri speciale

Copie faţă-verso
Normală
A4
Documente rezultate
Expunere 1. A4
2. A4R
Auto Fişier
3. B4
4. A3
Fişier instant
(A) "Auto" apare când este activă funcţia de detectare automată a originalului.
(B) Este afişată dimensiunea originalului. O pictogramă indică orientarea
Procent copiere Original Select. hârtie
originalului.
Auto Auto A4
100% normală
A4 Previzualizare

(A) (B)

Dimensiuni standard
Dimensiunile standard sunt cele pe care echipamentul le poate detecta automat. Dimensiunile standard sunt setate în "Setarea detectării
dimensiunii originalului" din setările de sistem (administrator). Setarea prestabilită din fabrică este "AB-1 (Inch-1)".

Lista setărilor de detectare a dimensiunilor originalelor


Dimensiuni standard (dimensiuni de originale detectate)
Selecţii Tava de alimentare cu documente
Geamul pentru documente
(alimentator automat de documente)
AB-1 A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14",
11" x 17"
AB-2 A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17",
216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-3 A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2" x 11", 11" x 17",
216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-4 A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17",
216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")
AB-5 A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17",
216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")
Inch-1 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R,
5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Inch-2 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11",
8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Inch-3 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11",
8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A3, A4

• Când funcţia de detectare automată a originalului este activă şi originalul nu are o dimensiune standard (o dimensiune în inchi sau o dimensiune
specială), s-ar putea să fie afişată cea mai apropiată dimensiune standard sau s-ar putea ca dimensiunea originalului să nu apară. În această situaţie,
setaţi manual dimensiunea corectă a originalului.
☞ SPECIFICAREA DIMENSIUNII ORIGINALULUI (pagina 2-27)
• Când plasaţi pe geamul pentru documente un original de o dimensiune non-standard, puteţi facilita detectarea dimensiunii amplasând peste original o
coală goală A4 (8-1/2" x 11"), B5 (5-1/2" x 8-1/2") sau de altă dimensiune standard.

2-9
Conţinut
COPIATOR

Orientările standard pentru amplasarea originalelor


Amplasaţi originalele în tava de alimentare sau pe geamul pentru documente, astfel încât părţile de sus şi de jos ale originalului să fie orientate
conform ilustraţiei. Dacă originalul nu este orientat corect şi aţi selectat o funcţie, cum ar fi cea de capsare, s-ar putea ca poziţiile de capsare să nu
corespundă. Pentru informaţii suplimentare despre amplasarea originalelor, consultaţi „ORIGINALE” (pagina 1-36) din „1. ÎNAINTE DE A UTILIZA
ECHIPAMENTUL”.

[Exemplul 1]
Tava de alimentare cu documente Geamul pentru documente

Plasaţi originalele
astfel încât colţurile să
fie aliniate aici.
abc cba

[Exemplul 2]
Tava de alimentare cu documente Geamul pentru documente

Plasaţi originalele
astfel încât colţurile să
fie aliniate aici.

cba
abc

Rotirea automată a imaginii pentru copiere (Rotaţie copie)


Dacă orientarea originalului şi cea a hârtiei diferă, imaginea originală va fi rotită automat cu 90 de grade pentru a corespunde cu hârtia. (Când o
imagine este rotită, este afişat un mesaj.)

[Exemplu]
Orientarea originalului Orientarea Imaginea este rotită
amplasat hârtiei cu 90 de grade

Originalul văzut Hârtia văzută în


în oglindă oglindă

Această funcţie este activă atât în modul de selectare automată a hârtiei cât şi în modul de setare automată a imaginii. Funcţia de rotire poate fi
dezactivată utilizând "Setare rotaţie copie" din setările de sistem (Administrator).

2-10
Conţinut
COPIATOR

TĂVILE DE HÂRTIE
Echipamentul este setat astfel încât să selecteze automat o tavă în care se află hârtie de aceeaşi dimensiune ca cea a originalului introdus
(selectarea automată a tăvii de hârtie).
Dacă nu este selectată dimensiunea corectă a hârtiei sau dacă doriţi să modificaţi dimensiunea hârtiei, puteţi selecta manual tava.

Moduri speciale
Apăsaţi tasta [Select. hârtie].
Copie faţă-verso
Normală
A4
Documente rezultate
Expunere 1. A4
2. A4R
Auto Fişier
3. B4
4. A3
Fişier instant

Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A4
100% normală
A4 Previzualizare

1 De asemenea, puteţi apăsa afişajul pentru dimensiunea hârtiei (A) pentru a deschide setările pentru tava de hârtie.
(A)

Moduri speciale

Copie faţă-verso
Normală
A4
Documente rezultate
Expunere 1. A4
2. A4R
Auto Fişier
3. B4
4. A3
Fişier instant

Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A4
100% normală
A4 Previzualizare

(1) (2) Selectaţi tava pe care doriţi să o utilizaţi.


Select. hârtie OK
(1) Apăsaţi tasta tăvii dorite.
(2) Apăsaţi tasta [OK].
Tavă hârtie Tavă de bypass
Veţi reveni la ecranul de bază şi tava selectată va fi evidenţiată.
1. A4 Normală A4

2 2. A4R Normală
Normală

3. B4 Normală

4. A3 Normală

Dacă, în timpul operaţiei de copiere, se epuizează hârtia din tava selectată şi există o altă tavă care conţine hârtie de aceeaşi dimensiune şi de acelaşi tip,
tava respectivă va fi selectată automat şi operaţia de copiere va continua.

Pentru a reveni la selectarea automată a tăvii de hârtie după ce aţi selectat o tavă manual, apăsaţi pe tasta [ŞTERGEŢI TOT] ( ).

Setări de sistem (administrator): Setările stării iniţiale (Tavă hârtie)


Utilizaţi această setare pentru a modifica tava selectată în mod prestabilit.

2-11
Conţinut
COPIATOR

PROCEDURA DE BAZĂ PENTRU


EFECTUAREA COPIILOR
Această secţiune explică procedurile de bază pentru efectuarea copiilor, inclusiv selectarea raportului de copiere şi a altor setări pentru copiere.

EFECTUAREA COPIILOR
UTILIZAREA ALIMENTATORULUI AUTOMAT DE DOCUMENTE
PENTRU EFECTUAREA COPIILOR
Această secţiune explică modalitatea de efectuare a copiilor (copii pe o singură faţă a originalelor tipărite pe o singură faţă) utilizând alimentatorul
automat de documente.

Introduceţi originalele cu faţa în sus în tava


Linie indicatoare alimentatorului de documente, cu marginile
aliniate la distanţe egale.
1 Introduceţi complet originalele în tava alimentatorului de documente. Puteţi
plasa mai multe originale în tava alimentatorului de documente. Stiva de
originale nu trebuie să fie mai înaltă decât indicatorul din tavă.

Moduri speciale
Verificaţi hârtia care va fi utilizată.
Verificaţi dacă este selectată hârtia (tava) corectă.
Copie faţă-verso
Normală
• Pentru a schimba hârtia (tava), apăsaţi tasta [Select. hârtie].
A4

Expunere 1. A4
Documente rezultate ☞ TĂVILE DE HÂRTIE (pagina 2-11)
2. A4R
Auto Fişier
3. B4
4. A3
Fişier instant

2 Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A4
100% normală
A4 Previzualizare

În funcţie de dimensiunea originalului introdus, s-ar putea să existe cazuri în care să nu fie selectată automat aceeaşi dimensiune de hârtie ca şi
cea a originalului. În acest caz, modificaţi manual dimensiunea hârtiei.

2-12
Conţinut
COPIATOR

Setaţi numărul de copii (numărul de seturi) cu


ajutorul tastelor numerice.
Moduri speciale

Normală Copie faţă-verso

3 A4

• Pot fi setate până la 999 de copii (seturi).


• Se poate realiza o copie (unică), chiar dacă pentru numărul de copii apare valoarea „0”.

Dacă este setat un număr incorect de copii...


Apăsaţi pe tasta [ELIMINARE] ( ) şi apoi introduceţi numărul corect.

Apăsaţi tasta [START].

4 Pentru a anula scanarea şi copierea originalului...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

2-13
Conţinut
COPIATOR

EFECTUAREA UNEI COPII UTILIZÂND GEAMUL PENTRU


DOCUMENTE
Pentru a efectua o copie a unei cărţi sau a altui original gros, care nu poate fi scanat cu alimentatorul automat de documente, deschideţi
alimentatorul şi plasaţi originalul pe geamul pentru documente. Această secţiune explică modalitatea de efectuare a copiilor (copii pe o singură faţă
a originalelor tipărite pe o singură faţă) utilizând geamul pentru documente.

Deschideţi alimentatorul automat de documente,


Detectorul plasaţi originalul pe geamul pentru documente cu
de dimensiune
faţa în jos şi apoi închideţi uşor alimentatorul
a originalelor
automat de documente.
Scala geamului pentru documente Scala geamului pentru documente
marcaj marcaj

A5
(5-1/2" x 8-1/2") B5R
A4R (8-1/2" x 11"R)

1 B5
A4 (8-1/2" x 11")
B4 (8-1/2" x 14")
A3 (11" x 17")

• Aliniaţi colţul originalului cu vârful săgeţii de pe scala geamului pentru


documente.
• Plasaţi originalul în poziţia corespunzătoare dimensiunii acestuia, conform
ilustraţiei de mai sus.
• După plasarea originalului, asiguraţi-vă că aţi închis alimentatorul automat
de documente. Dacă acesta este lăsat deschis, zonele de lângă original vor
fi copiate în negru, iar acest lucru implică utilizarea excesivă de toner.

Nu aşezaţi obiecte sub detectorul de dimensiune a originalelor. Închiderea alimentatorului automat de documente prin plasarea unui obiect
dedesubt poate avaria placa detectorului de dimensiune a originalelor şi poate împiedica detectarea corectă a dimensiunii documentelor.

Moduri speciale
Verificaţi hârtia care va fi utilizată.
Verificaţi dacă este selectată hârtia (tava) corectă.
Copie faţă-verso
Normală
• Pentru a schimba hârtia (tava), apăsaţi tasta [Select. hârtie].
A4

Expunere 1. A4
Documente rezultate ☞ TĂVILE DE HÂRTIE (pagina 2-11)
2. A4R
Auto Fişier
3. B4
4. A3
Fişier instant

2 Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A4
100% normală
A4 Previzualizare

În funcţie de dimensiunea originalului introdus, s-ar putea să existe cazuri în care să nu fie selectată automat aceeaşi dimensiune de hârtie ca şi
cea a originalului. În acest caz, modificaţi manual dimensiunea hârtiei.

2-14
Conţinut
COPIATOR

Setaţi numărul de copii (numărul de seturi)


cu ajutorul tastelor numerice.
Moduri speciale

Normală Copie faţă-verso

3 A4

• Pot fi setate până la 999 de copii (seturi).


• Se poate realiza o copie (unică), chiar dacă pentru numărul de copii apare valoarea „0”.

Dacă este setat un număr incorect de copii...


Apăsaţi pe tasta [ELIMINARE] ( ) şi apoi introduceţi numărul corect.

Apăsaţi tasta [START].


În mod normal, va începe copierea.
4 În funcţie de setările de copiere (copiere faţă-verso etc.), copierea ar putea să nu înceapă înainte de scanarea tuturor originalelor. În acest caz, treceţi la
etapa următoare.

Scoateţi originalul şi introduceţi următorul original, apoi apăsaţi tasta [START].


5 Repetaţi această operaţiune până când sunt scanate toate originalele.

Apăsaţi tasta [Termin. Scan.].


Poziţionaţi următorul original. Apăsaţi [Start]. Când aţi
terminat, apăsaţi [Termin. scan.]

6 Termin. scan.

Pentru a anula scanarea şi copierea originalului...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

2-15
Conţinut
COPIATOR

COPIEREA AUTOMATĂ PE AMBELE FEŢE


UTILIZAREA ALIMENTATORULUI AUTOMAT DE DOCUMENTE
PENTRU EFECTUAREA COPIILOR PE AMBELE FEŢE
Originale Copii Originale Copii Originale Copii

Copierea automată pe ambele feţe Copierea automată pe ambele feţe Copierea pe o singură faţă a originalelor
a originalelor tipărite pe o singură faţă a originalelor tipărite pe ambele feţe tipărite pe ambele feţe

Copierea pe ambele feţe ale unei coli de hârtie economiseşte consumul de hârtie.

Introduceţi originalele cu faţa în sus în tava


Linie indicatoare alimentatorului de documente, cu marginile
aliniate la distanţe egale.
1 Introduceţi complet originalele în tava alimentatorului de documente.
Puteţi plasa mai multe originale în tava alimentatorului de documente. Stiva de
originale nu trebuie să fie mai înaltă decât indicatorul din tavă.

Moduri speciale
Apăsaţi tasta [Copie 2 feţe].
Copie faţă-verso
Normală
A4
Documente rezultate
Expunere 1. A4

2
2. A4R
Auto Fişier
3. B4
4. A3
Fişier instant

Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A4
100% normală
A4 Previzualizare

(1) (2) Selectaţi modul de copiere pe ambele feţe.


Copie faţă-verso OK (1) Apăsaţi tasta modului dorit.
: Copierea automată pe ambele feţe a originalelor tipărite pe o
singură faţă
: Copierea automată pe ambele feţe a originalelor tipărite pe
ambele feţe
Când este instalat capacul pentru documente, această tastă
Schimbă mod nu este afişată.
3 legare
: Copierea pe o singură faţă a originalelor tipărite pe ambele
feţe
Când este instalat capacul pentru documente, această tastă
nu este afişată.

(2) Apăsaţi tasta [OK].

Pentru a efectua copii pe ambele feţe ale unui original de tip portret, tipărit pe o singură faţă şi plasat pe orizontală sau pentru a inversa partea din
spate relativ la partea din faţă a unei coli, când copiaţi un original tipărit pe ambele feţe, apăsaţi pe tasta [Schimbă mod legare].
☞ Utilizarea tastei [Schimbă mod legare] (pagina 2-17)
2-16
Conţinut
COPIATOR

Moduri speciale
Verificaţi hârtia care va fi utilizată.
Verificaţi dacă este selectată hârtia (tava) corectă.
Copie faţă-verso
Normală
• Pentru a schimba hârtia (tava), apăsaţi tasta [Select. hârtie].
A4

Expunere 1. A4
Documente rezultate ☞ TĂVILE DE HÂRTIE (pagina 2-11)
2. A4R
Auto Fişier
3. B4
4. A3
Fişier instant

4 Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A4
100% normală
A4 Previzualizare

În funcţie de dimensiunea originalului introdus, s-ar putea să existe cazuri în care să nu fie selectată automat aceeaşi dimensiune de hârtie ca şi
cea a originalului. În acest caz, modificaţi manual dimensiunea hârtiei.

Setaţi numărul de copii (numărul de seturi) cu


ajutorul tastelor numerice.
Moduri speciale

Normală Copie faţă-verso

5 A4

• Pot fi setate până la 999 de copii (seturi).


• Dacă efectuaţi o singură copie, aceasta poate fi realizată chiar dacă afişajul pentru numărul de copii indică valoarea "0".

Dacă este setat un număr incorect de copii...


Apăsaţi pe tasta [ELIMINARE] ( ) şi apoi introduceţi numărul corect.

Apăsaţi tasta [START].

6 Pentru a anula scanarea şi copierea originalului...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Utilizarea tastei [Schimbă mod legare]


Originale Cu opţiunea schimbă mod legare Fără opţiunea schimbă mod legare

Faţa opusă este Faţa opusă nu este


A întoarsă. A întoarsă.

A
Selectaţi această Selectaţi această

1 2
A opţiune când paginile
vor fi legate în partea A
opţiune când paginile
vor fi legate în partea
superioară. laterală.

2-17
Conţinut
COPIATOR

COPIEREA AUTOMATĂ PE AMBELE FEŢE UTILIZÂND GEAMUL


PENTRU DOCUMENTE

Originale Copii

Copierea automată pe ambele feţe


a originalelor tipărite pe o singură faţă

Deschideţi alimentatorul automat de documente,


Detectorul plasaţi originalul pe geamul pentru documente cu
de dimensiune faţa în jos şi apoi închideţi uşor alimentatorul
a originalelor
automat de documente.
Scala geamului pentru documente Scala geamului pentru documente
marcaj marcaj

A5
(5-1/2" x 8-1/2") B5R
A4R (8-1/2" x 11"R)

1 B5
A4 (8-1/2" x 11")
B4 (8-1/2" x 14")
A3 (11" x 17")

• Aliniaţi colţul originalului cu vârful săgeţii de pe scala geamului pentru


documente.
• Plasaţi originalul în poziţia corespunzătoare dimensiunii acestuia, conform
ilustraţiei de mai sus.
• După plasarea originalului, asiguraţi-vă că aţi închis alimentatorul automat
de documente. Dacă acesta este lăsat deschis, zonele de lângă original vor
fi copiate în negru, iar acest lucru implică utilizarea excesivă de toner.

Nu aşezaţi obiecte sub detectorul de dimensiune a originalelor. Închiderea alimentatorului automat de documente prin plasarea unui obiect
dedesubt poate avaria placa detectorului de dimensiune a originalelor şi poate împiedica detectarea corectă a dimensiunii documentelor.

Moduri speciale
Apăsaţi tasta [Copie 2 feţe].
Copie faţă-verso
Normală
A4
Documente rezultate
Expunere 1. A4
2. A4R

2 Auto
3.
4.
B4
A3
Fişier

Fişier instant

Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A4
100% normală
A4 Previzualizare

2-18
Conţinut
COPIATOR

(1) (2) Selectaţi modul de copiere pe ambele feţe.


Copie faţă-verso OK (1) Apăsaţi tasta [Simplă fată la Fată-verso].
(2) Apăsaţi tasta [OK].

3
Schimbă mod
legare

• Când este instalat capacul pentru documente, tastele [Fată-verso la Fată-verso] şi [Fată-verso la Simplă fată] nu sunt afişate.
• Tastele [Fată-verso la Fată-verso] şi [Fată-verso la Simplă fată] nu pot fi utilizate când copiaţi de pe geamul pentru documente.

Moduri speciale
Verificaţi hârtia care va fi utilizată.
Verificaţi dacă este selectată hârtia (tava) corectă.
Copie faţă-verso
Normală
A4
• Pentru a schimba hârtia (tava), apăsaţi tasta [Select. hârtie].
Expunere 1. A4
Documente rezultate ☞ TĂVILE DE HÂRTIE (pagina 2-11)
2. A4R
Auto Fişier
3. B4
4. A3
Fişier instant

4 Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A4
100% normală
A4 Previzualizare

În funcţie de dimensiunea originalului introdus, s-ar putea să existe cazuri în care să nu fie selectată automat aceeaşi dimensiune de hârtie ca şi
cea a originalului. În acest caz, modificaţi manual dimensiunea hârtiei.

Setaţi numărul de copii (numărul de seturi) cu


ajutorul tastelor numerice.
Moduri speciale

Normală Copie faţă-verso

5 A4

• Pot fi setate până la 999 de copii (seturi).


• Se poate realiza o copie (unică), chiar dacă pentru numărul de copii apare valoarea „0”.

Dacă este setat un număr incorect de copii...


Apăsaţi pe tasta [ELIMINARE] ( ) şi apoi introduceţi numărul corect.

Apăsaţi tasta [START].


6 Scanarea începe:

Scoateţi originalul şi introduceţi următorul original, apoi apăsaţi tasta [START].


7 Repetaţi această operaţiune până când sunt scanate toate originalele.

2-19
Conţinut
COPIATOR

Apăsaţi tasta [Termin. Scan.].


Poziţionaţi următorul original. Apăsaţi [Start]. Când aţi
terminat, apăsaţi [Termin. scan.]

Termin. scan.

8
Pentru a anula scanarea şi copierea originalului...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Setări de sistem (administrator): Setările stării iniţiale (Copie faţă-verso)


Modul prestabilit de copiere pe ambele feţe poate fi modificat.

2-20
Conţinut
COPIATOR

SCHIMBAREA EXPUNERII ŞI A TIPULUI DE IMAGINE


DIN ORIGINAL
Puteţi selecta expunerea şi tipul imaginii originale pentru a obţine o copie clară.

REGLAREA AUTOMATĂ A EXPUNERII ŞI A TIPULUI DE ORIGINAL


Reglarea automată a expunerii are loc în mod prestabilit, pentru a ajusta automat nivelul de expunere şi tipul de original, în funcţie de originalul
copiat. (Este afişat "Auto".)
Această funcţie reglează automat imaginea pentru a obţine o copie de cea mai bună calitate.

Moduri speciale

Copie faţă-verso
Normală
A4
Documente rezultate
Expunere 1. A4
2. A4R
Auto Fişier
3. B4
4. A3
Fişier instant

Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A4
100% normală
A4 Previzualizare

SELECTAREA TIPULUI DE ORIGINAL ŞI REGLAREA MANUALĂ


A EXPUNERII
Dacă doriţi să selectaţi tipul de original sau să reglaţi manual expunerea, apăsaţi pe tasta [Expunere] din ecranul de bază al modului de copiere şi
urmaţi etapele de mai jos.

Expunere OK
Selectaţi tipul de imagine din original.
Auto
Apăsaţi pe tasta tipului de original adecvat.

Manual Tip imagine original

Text Text/ Text/Foto


Foto tipărită

Foto tipărită Foto Hartă


1 3 5

Rezoluţie de
scanare

● Tastele de selectare a tipului de original

1 Mod Descriere
Text Utilizaţi acest mod pentru documente obişnuite, cu text.
Text/Foto tipărită Acest mod oferă echilibrul optim pentru copierea unui original care conţine atât text, cât şi fotografii tipărite, cum ar fi o
revistă sau un catalog.

Text/Foto Acest mod oferă echilibrul optim pentru copierea unui original care conţine atât text cât şi fotografii, cum ar fi un document
text care conţine o fotografie.

Fotografie tipărită Acest mod este recomandat pentru copierea fotografiilor tipărite, cum sunt fotografiile dintr-o revistă sau un catalog.
Foto Utilizaţi acest mod pentru a copia fotografii.

2-21
Conţinut
COPIATOR

Expunere OK
Ajustaţi nivelul de expunere.
Apăsaţi tasta pentru a face copia mai închisă.
Auto

Apăsaţi tasta pentru a face copia mai deschisă.


Manual Tip imagine original

Text Text/ Text/Foto


Foto tipărită

Foto tipărită Foto Hartă


1 3 5

2 Rezoluţie de
scanare

• Indicaţii pentru nivelul de expunere la selectarea opţiunii [Text]:


1 până la 2: Originale întunecate, ca un ziar
3: Originale cu densitate normală
4 până la 5: Originale scrise în creion sau text de culoare deschisă

Expunere OK
Apăsaţi tasta [OK].
Auto

Manual Tip imagine original

Text Text/ Text/Foto

3 Foto tipărită
Foto tipărită

Foto Hartă
1 3 5

Rezoluţie de
scanare

• Dacă este selectată opţiunea [Auto], dar luminozitatea imaginii nu pare corectă...
Dacă imaginea pare prea luminoasă sau prea întunecată când este selectată opţiunea [Auto], nivelul expunerii poate fi reglat utilizând "Ajustarea
expunerii copiei" din setările de sistem (administrator).
• Pentru a modifica rezoluţia...
Când efectuaţi o copie de dimensiune completă, puteţi apăsa pe tasta [Rezoluţie scanare] pentru a selecta rezoluţia de scanare.
Numerele care pot fi selectate pentru geamul pentru documente sunt diferite de cele care pot fi selectate pentru alimentatorul automat pentru
documente.

• Setări de sistem (administrator): Setările stării iniţiale (Tip expunere)


Aceasta este utilizată pentru a modifica tipul de original prestabilit.
• Setări de sistem (administrator): Ajustarea expunerii copiei
Poate fi ajustat nivelul de expunere utilizat pentru reglarea automată a expunerii.
• Setări de sistem (administrator): 600 dpi X 600 dpi Modul de scanare pentru alimentatorul de documente / Scanare rapida de pe geamul de
documente
Poate fi modificată setarea prestabilită pentru rezoluţie.

2-22
Conţinut
COPIATOR

MICŞORARE/MĂRIRE/ZOOM
SELECTAREA AUTOMATĂ A RAPORTULUI (Auto imagine)
Această secţiune explică funcţia de selectare automată a raportului (Auto imagine), care selectează automat raportul corespunzător dimensiunii
hârtiei.
Când tava de hârtie este schimbată manual, tasta [Auto imagine] apare în ecranul de bază al modului de copiere. Apăsaţi tasta [Auto imagine]
pentru a selecta automat raportul de micşorare sau de mărire în funcţie de dimensiunea originalului şi de dimensiunea hârtiei selectate.
Mai întâi plasaţi originalul şi selectaţi tava de hârtie şi apoi apăsaţi pe tasta [Auto imagine].

Moduri speciale

Copie faţă-verso
Normală
A4
Documente rezultate
Expunere 1. A4
2. A4R
Auto Fişier
3. B4
4. A3
Fişier instant

Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A4
100% normală
Auto imagine A4 Previzualizare

Raportul selectat va apărea în ecranul pentru raport.

• Dacă este afişat mesajul „Rotiţi originalul de la la ”, schimbaţi orientarea originalului conform indicaţiilor din mesaj.
• Pentru un original de dimensiune non-standard, trebuie introdusă dimensiunea pentru a putea utiliza Auto imagine.

• Pentru a anula selectarea automată a raportului...


Apăsaţi tasta [Auto imagine] astfel încât să nu mai fie evidenţiată.
• Pentru a reseta raportul la 100%...
Pentru a reseta raportul la 100%, apăsaţi tasta [Proc. copiere] pentru a afişa meniul raportului şi apoi apăsaţi tasta [100%].

Setări de sistem (administrator): Setările stării iniţiale (Procent copiere)


Aceasta este utilizată pentru a modifica raportul de copiere prestabilit.

2-23
Conţinut
COPIATOR

SELECTAREA MANUALĂ A RAPORTULUI


(Rapoartele presetate/Zoom)
Apăsaţi tasta [Proc. copiere] din ecranul de bază al modului de copiere pentru a selecta unul dintre cele cinci rapoarte presetate de mărire sau cele
cinci (patru) rapoarte presetate de micşorare (maxim 400%, minim 25%).
În plus, tastele de zoom pot fi utilizate pentru a selecta orice raport de la 25% la 400%, în incrementuri de 1%.

Setaţi raportul.
Apăsaţi tasta raportului presetat şi/sau tastele zoom, pentru a seta raportul.
Există două ecrane de setare. Utilizaţi tastele pentru a comuta între
ecrane.

● Primul ecran

• Taste de mărire:
Procent copiere OK
115%, 122% şi 141% (pentru sistemul AB).
121% şi 129% (pentru sistemul inch).
B4 B5 100 % B5 A4 • Taste de micşorare:
70% 115%
A3 A4 B4 A3 1
70%, 81% şi 86% (pentru sistemul AB).
B5 A5 A5 B5 2
B4 A4
81% Zoom 122%
A4 B4 64% şi 77% (pentru sistemul inch).
A4
A3
B5
B4 86% 141%
B5
A4
B4
A3
• Tasta [100%]
100%

Auto imagine Zoom XY

● Al doilea ecran

(A) • Taste de mărire (2 până la 4 rapoarte)


200%, 400%, orice raport (max. două)

1 Procent copiere OK • Taste de micşorare (2 până la 4 rapoarte)


25%, 50%, orice raport (max. două)
• Tasta [100%]
25% 100 % 200%
2
2
50% Zoom 400%

75% 300%
100%
99% 350%

Auto imagine Zoom XY

• Tastele (A)
Tastele marcate cu (A) pot fi setate pentru a afişa orice raport, utilizând opţiunea "Adăugaţi sau schimbaţi rapoartele presetate" din setările de
sistem (administrator).
• Pentru a selecta rapid un raport, apăsaţi pe tasta de micşorare sau de mărire, pentru a selecta un raport apropiat de cel dorit şi apoi utilizaţi
tastele de zoom pentru reglarea de detaliu.
• Tastele de zoom pot fi utilizate pentru a selecta orice raport de la 25% la 400%, în incrementuri de 1%.
Atingeţi tasta pentru a mări raportul, sau tasta pentru a micşora raportul. (Dacă apăsaţi în continuare tasta / raportul se va
modifica automat. După 3 secunde, raportul se va modifica rapid.)
• Ca alternativă la apăsarea tastelor , puteţi apăsa direct tasta de afişare a valorilor numerice şi puteţi modifica valoarea cu ajutorul
tastelor numerice.
• Dacă la selectarea unui raport de mărire apare mesajul "Dimensiunea imaginii este mai mare decât dimensiunea hârtiei.", s-ar putea ca
imaginea să nu intre pe hârtie.

2-24
Conţinut
COPIATOR

Procent copiere OK
Apăsaţi tasta [OK].
După ce aţi apăsat tasta [OK], asiguraţi-vă că aţi selectat dimensiunea de
hârtie adecvată pentru raport.
B4
A3
B5
A4
70% 75 % 115%
B5
B4
A4
A3 1
B5 A5 A5 B5 2

2 B4
A4
A4
B5
81%

86%
Zoom 122%

141%
A4
B5
B4
B4
A3 B4 A4 A3
100%

Auto imagine Zoom XY

Când este utilizat alimentatorul automat de documente, intervalele pentru selectarea rapoartelor sunt în ambele cazuri de 25% până la 200%.

Pentru a reseta raportul la 100%...


Pentru a reseta raportul la 100%, apăsaţi tasta [Proc. copiere] pentru a afişa meniul raportului şi apoi apăsaţi tasta [100%].

Setări de sistem (administrator): Adăugaţi sau schimbaţi rapoartele presetate


Pot fi adăugate două raporturi de mărire presetate (101% - 400%) şi două raporturi de micşorare presetate (25% - 99%). Un raport prestat adăugat poate
fi modificat.

2-25
Conţinut
COPIATOR

MĂRIREA/MICŞORAREA SEPARATĂ A LUNGIMII ŞI LĂŢIMII


(XY Zoom)
Caracteristica XY Zoom permite modificarea separată pe orizontală şi verticală a raporturilor de copiere.
Atât raportul pe orizontală cât şi cel pe verticală pot fi setate de la 25% până la 400%, în incrementuri de 1%.
Apăsaţi tasta [Proc. copiere] din ecranul de bază al modului de copiere şi apoi urmaţi etapele de mai jos.
Când este selectată valoarea de 50% pentru raportul orizontal şi cea de 70% pentru raportul vertical
Original Copiere

Procent copiere OK Apăsaţi tasta [Zoom XY].

B4
A3
B5
A4
70% 100 % 115%
B5
B4
A4
A3 1
B5 A5 A5 B5 2
81% Zoom 122%
B4 A4 A4 B4

1 A4
A3
B5
B4 86% 141%
B5
A4
B4
A3
100%

Auto imagine Zoom XY

(2) (1), (3) (4) Setaţi rapoartele orizontal şi vertical.


Procent copiere OK (1) Apăsaţi tasta [X].
Zoom XY Anulează Tasta [X] va fi evidenţiată şi va putea fi setat raportul orizontal.

X 50 %
(2) Apăsaţi una dintre tastele de rapoarte presetate (A)
şi dintre tastele de zoom (B) pentru a seta raportul X
50% Y 70 % 129%
(orizontal).
64% Zoom 200%
(A) O tastă de raport presetat apăsată nu va fi evidenţiată.
77% 400%
(B) Tastele de zoom pot fi apăsate pentru a seta raportul de la 25% la
100%
400%, în incrementuri de 1%.

2 (3) Apăsaţi tasta [Y] şi setaţi raportul Y (vertical), la fel ca


(A) (B) (A) pentru tasta [X].
(4) Apăsaţi tasta [OK].
După ce aţi apăsat tasta [OK], asiguraţi-vă că aţi selectat dimensiunea
de hârtie adecvată pentru raport.

• Pentru a selecta rapid un raport, apăsaţi pe tasta unui raport presetat (A), pentru a selecta un raport apropiat de cel dorit şi apoi utilizaţi tastele
de zoom (B) pentru reglarea de detaliu.
• Ca alternativă la apăsarea tastelor , puteţi apăsa direct tasta de afişare a valorilor numerice şi puteţi modifica valoarea cu ajutorul
tastelor numerice.

Când este utilizat alimentatorul automat de documente, intervalele pentru selectarea rapoartelor vertical şi orizontal sunt în ambele cazuri de 25% până la
200%.

Pentru a anula orice setare XY Zoom...


Pentru a anula orice setare XY Zoom, apăsaţi tasta [Mărire pe XY] sau tasta [Anuleaza].

2-26
Conţinut
COPIATOR

DIMENSIUNI DE ORIGINALE
SPECIFICAREA DIMENSIUNII ORIGINALULUI
Când dimensiunea originalului este una non-standard sau nu este detectată corect, specificaţi manual dimensiunea.
Apăsaţi tasta [Original] din ecranul de bază al modului de copiere şi apoi urmaţi etapele de mai jos.

Specificarea unei dimensiuni de original AB


(1) (2) (1) Apăsaţi tasta corespunzătoare pentru dimensiunea
originalului.
Original OK
(2) Apăsaţi tasta [OK].
Auto

Manual
Manual

A5 B5R B4 AB

A5R A4 A3 Inch

B5 A4R

216x340 216x343

Dim. intrare Dim.personal.

Specificarea unei dimensiuni de original în inch


(2) (1) (3) (1) Apăsaţi tasta [AB Inch].

Original OK
(2) Apăsaţi tasta corespunzătoare pentru dimensiunea
originalului.
Auto

(3) Apăsaţi tasta [OK].


Manual
Manual

5½x8½ 8½x11R 11x17 AB

5½x8½R 8½x13 8½x13 Inch

8½x11 8½x14

Dim. intrare Dim.personal.

Specificarea unei dimensiuni non-standard pentru original

Original OK
Apăsaţi tasta [Dim. intrare].
Auto A4

Manual

A5 B5R B4 AB

1 A5R A4 A3 Inch

B5 A4R

216x340 216x343

Dim. intrare Dim.personal.

2-27
Conţinut
COPIATOR

(1) (3) Introduceţi dimensiunea originalului.


Original OK (1) Introduceţi dimensiunea X (orizontală) a originalului.
Dim. intrare Anulează OK Apăsaţi tasta pentru afişarea valorii numerice X (lăţime), pentru a
deschide un ecran de introducere a numerelor. Introduceţi lăţimea
originalului cu ajutorul tastelor numerice şi apăsaţi pe tasta [OK] din
X 420 (25~432) mm
ecranul de introducere a numerelor. Când este utilizat geamul pentru
Y 297 (25~297) mm
documente, poate fi introdus un număr de la 25 mm până la 432 mm
(1" până la 17").
Când este utilizat alimentatorul automat pentru documente, poate fi
introdus un număr de la 140 mm până la 432 mm (5-1/2" până la 17").
Dacă dimensiunea orizontală a originalului este mai mică de 140 mm
(5-1/2"), utilizaţi geamul pentru documente.
(2)
(2) Introduceţi dimensiunea Y (verticală) a originalului.
Apăsaţi tasta pentru afişarea valorii numerice Y (înălţime), pentru a
2 deschide un ecran de introducere a numerelor. Introduceţi înălţimea
originalului cu ajutorul tastelor numerice şi apăsaţi pe tasta [OK] din
ecranul de introducere a numerelor. Când este utilizat geamul pentru
documente, poate fi introdus un număr de la 25 mm până la 297 mm
(1" până la 11-5/8").
Când este utilizat alimentatorul automat de documente, poate fi introdus
un număr de la 131 mm până la 297 mm (5-1/8" până la 11-5/8").
Dacă dimensiunea verticală a originalului este mai mică de 131 mm
(5-1/8"), utilizaţi geamul pentru documente.

(3) Apăsaţi tasta [OK].


Veţi reveni în ecranul de bază.
Asiguraţi-vă că dimensiunile introduse apar pe tasta [Original].

De asemenea, puteţi apăsa tastele pentru a modifica numărul.

STOCAREA DIMENSIUNILOR ORIGINALELOR UTILIZATE


FRECVENT
Puteţi salva dimensiuni speciale de originale, pe care le utilizaţi frecvent. Această secţiune explică modalitatea de stocare, preluare, modificare şi
ştergere a dimensiunilor speciale de originale.

Stocarea dimensiunilor originalelor (editarea/ştergerea)


Pot fi stocate până la 12 dimensiuni de originale.
Apăsaţi tasta [Original] din ecranul de bază al modului de copiere şi apoi urmaţi etapele de mai jos.

Apăsaţi tasta [Dim.personal.].


Original OK

Auto A4

Manual

A5 B5R B4 AB

1 A5R A4 A3 Inch

B5 A4R

216x340 216x343

Dim. intrare Dim.personal.

2-28
Conţinut
COPIATOR

Original OK
Stocaţi dimensiunea originalului.
Dim.personal. OK
(1) Apăsaţi fila [Memorează/Şterge].
(2) Apăsaţi o tastă pentru stocarea unei dimensiuni
X254 Y210
personalizate de original.
Apăsaţi o tastă care nu afişează o dimensiune ( ).

Reapelare Memorează/Şterge

(2) (1)

2 Dacă doriţi să editaţi sau să ştergeţi o tastă stocată anterior...


Apăsaţi tasta pe care doriţi să o editaţi sau să o ştergeţi. Va apărea următorul ecran.

În acest loc a fost deja stocată o dimensiune


personalizată.

Anulează Şterge Modifică

• Pentru a edita tasta, apăsaţi pe tasta [Modifică] şi treceţi la etapa următoare.


• Pentru a şterge tasta, apăsaţi pe tasta [Şterge]. Asiguraţi-vă că dimensiunea originalului a fost ştearsă şi apăsaţi pe tasta [OK].

(1) (3) Introduceţi dimensiunea originalului.


Original OK (1) Introduceţi dimensiunea X (orizontală) a originalului.
Dim. intrare Anulează OK Apăsaţi tasta pentru afişarea valorii numerice X (lăţime), pentru a
deschide un ecran de introducere a numerelor. Introduceţi lăţimea
originalului cu ajutorul tastelor numerice şi apăsaţi pe tasta [OK] din
X 420 (25~432) mm
ecranul de introducere a numerelor. Poate fi introdusă o dimensiune de
Y la 25 mm până la 432 mm (1" până la 17").
297 (25~297) mm

(2) Introduceţi dimensiunea Y (verticală) a originalului.


3 Apăsaţi tasta pentru afişarea valorii numerice Y (înălţime), pentru a
deschide un ecran de introducere a numerelor. Introduceţi înălţimea
originalului cu ajutorul tastelor numerice şi apăsaţi pe tasta [OK] din
(2) ecranul de introducere a numerelor. Poate fi introdusă o dimensiune de
la 25 mm până la 297 mm (de la 1" până la 11-5/8").

(3) Apăsaţi tasta [OK].

De asemenea, puteţi apăsa tastele pentru a modifica numărul.

Dimensiunea de original stocată va fi păstrată chiar dacă alimentarea este întreruptă.

Pentru a anula operaţia...


Apăsaţi pe tasta [ŞTERGEŢI TOT] ( ).

2-29
Conţinut
COPIATOR

Preluarea unei dimensiuni de original stocate


Pentru a prelua o dimensiune de original stocată, apăsaţi pe tasta [Original] din ecranul de bază al modului de copiere şi urmaţi etapele de mai jos.

Apăsaţi tasta [Dim.personal.].


Original OK

Auto A4

Manual

A5 B5R B4 AB

1 A5R A4 A3 Inch

B5 A4R

216x340 216x343

Dim. intrare Dim.personal.

(2) (1) (3) Preluaţi dimensiunea stocată dorită.


Original OK (1) Apăsaţi fila [Reapelare].
Dim.personal. OK
(2) Apăsaţi tasta dimensiunii originale pe care doriţi să o
preluaţi.
2 X254 Y210
(3) Apăsaţi tasta [OK].

Reapelare Memorează/Şterge

Pentru a anula operaţia...


Apăsaţi pe tasta [ŞTERGEŢI TOT] ( ).

2-30
Conţinut
COPIATOR

REZULTATELE OPERAŢIILOR
Pentru a selecta funcţiile şi tava pentru documentele rezultate, apăsaţi pe tasta [Ieşire] din ecranul de bază al modului de copiere. Funcţiile pentru
documentele rezultate care pot fi selectate sunt sortare, grupare, decalare şi sortare cu capsare. Toate explicaţiile setărilor de mai jos pornesc de la
premisa că este instalat un finisor.
(6) (7) (8)

Documente rezultate OK

(1) Tavă decalare Tavă dreapta

Decalare
(2)

Sortare
(3)
Sortare cu capsare
(4)
Grup
(5)

(1) Tasta [Tavă decalare] (tasta [Tavă centrală]) (4) Tasta [Sortare capsare]
Documentele ies în tava de decalare. Tasta [Tavă decalare] este Aceasta este utilizată pentru a sorta în seturi documentele rezultate,
selectată automat când este selectată tasta [Sortare capsare]. pentru a capsa fiecare set şi pentru a trimite seturile în tavă. (Reţineţi
că seturile nu vor fi decalate în tava pentru documentele rezultate.)
(2) Tasta [Decalare]
☞ Funcţia de sortare cu capsare (pagina 2-33)
Aceasta este utilizată pentru a decala fiecare set de documente
rezultate faţă de setul anterior. (5) Tasta [Grup]
Funcţia de decalare este activă când caseta de validare este bifată Aceasta este utilizată pentru a grupa copiile după pagină.
, şi nu este activă când aceasta nu este bifată . (Bifa de ☞ Modul de grupare (pagina 2-32)
decalare este eliminată automat la selectarea funcţiei de sortare cu
(6) Afişajul pentru documentele rezultate
capsare.)
☞ Funcţia de decalare (pagina 2-32) Va apărea o pictogramă pentru a indica modul pentru documentele
rezultate.
(3) Tasta [Sortare]
(7) Tasta [Tava din dr.]
Acesta este utilizată pentru a sorta (cola) în seturi documentele
rezultate. Selectaţi această tastă pentru ca documentele rezultate să fie trimise
☞ Modul de sortare (pagina 2-32) în tava din dreapta. Când este selectată tava din dreapta, nu pot fi
selectate funcţiile de decalare şi de sortare cu capsare.

(8) Tasta [OK]


Apăsaţi această tastă pentru a închide ecranul pentru documentele
tipărite şi pentru a reveni la ecranul de bază.

Ecranul de mai sus prezintă tastele care apar când este instalat un finisor. Tastele care apar vor varia în funcţie de dispozitivele periferice instalate.
În plus, este posibil ca unele taste să nu poată fi selectate, în funcţie de dispozitivele periferice instalate. Dacă ecranul dvs. este diferit de cel de pe pagina
anterioară, consultaţi ecranele care urmează.

Exemplu
Ecran în cazul în care nu este instalat un finisor.

Documente rezultate OK

Tavă decalare Tavă

Decalare

Sortare

Grup

2-31
Conţinut
COPIATOR

MODURILE PENTRU REZULTATELE OPERAŢIILOR


Această secţiune explică modurile pentru documentele rezultate.

Modul de sortare Modul de grupare


Acesta este utilizat pentru a sorta (cola) în seturi documentele Această funcţie grupează copiile după pagină.
rezultate. Exemplu: Grupuri de 5 copii ale aceleaşi pagini
Exemplu: Sortarea documentelor în 5 seturi
Originale Documente rezultate
Originale Documente rezultate

Setaţi numărul de copii (5). Setaţi numărul de copii (5).

Documente
Apăsaţi tasta [Ieşire]. Documente
Apăsaţi tasta [Ieşire].

Sortare Apăsaţi tasta [Sortare]. Grup


Apăsaţi tasta [Grup].

Apăsaţi tasta [START]. Apăsaţi tasta [START].

• Funcţia de sortare este selectată automat când originalele sunt Funcţia de grupare este selectată automat când plasaţi un original
plasate în alimentatorul automat de documente. pe geamul pentru documente.
• Când folderul Fişier instant pentru îndosarierea documentelor
este plin, nu va fi permisă copierea unui număr mare de
originale utilizând funcţia de sortare. Ştergeţi fişierele inutile din
folderul Fişier instant.

Funcţia de decalare
Această funcţie decalează fiecare set de copii faţă de setul anterior în tava pentru documentele rezultate, facilitând separarea seturilor de copii.
Funcţia de decalare activată Funcţia de decalare dezactivată

• Funcţia de decalare nu poate fi utilizată în tava din dreapta.


• Funcţia de decalare nu poate fi selectată simultan cu funcţia de sortare cu capsare.

2-32
Conţinut
COPIATOR

Funcţia de sortare cu capsare


Funcţia de sortare cu capsare este utilizată pentru a sorta în seturi documentele rezultate, pentru a capsa fiecare set şi pentru a trimite seturile în
tavă.
Mai jos sunt prezentate legăturile dintre poziţiile de capsare, orientarea hârtiei, dimensiunile de hârtie admise pentru capsare şi numărul de coli care
pot fi capsate.
Pentru orientările de amplasare a originalelor consultaţi „Orientarea pentru amplasarea originalelor (pentru funcţia de sortare cu capsare)”
(pagina 2-34).

Sortare cu capsare

Poziţii de capsare Hârtie orientată vertical Hârtie orientată orizontal

1 capsă în colţul din stânga • Finisor


sus Dimensiuni de hârtie admise
A3, B4, A4R, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14",
Dimensiuni de hârtie admise 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13",
A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR
Număr de coli care pot fi capsate
Număr de coli care pot fi capsate:
A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2",
Max. 50 coli*
8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K:
Max. 30 coli*
A4R, B5R, 8-1/2" x 11"R, 16KR:
Max. 50 coli*

* Puteţi insera 2 coli de maxim 200g/m2 ca şi coperţi, şi puteţi să le capsaţi. În astfel de cazuri, puteţi scădea 2 din numărul maxim de coli care pot fi
capsate, şi utilizaţi numărul respectiv de coli.

• Numărul de coli care pot fi capsate odată include orice coperţi şi/sau anexe inserate.
• Când opţiunea „Dimensiune mixtă original” din modurile speciale este utilizată cu setarea „Aceeaşi lăţime”, numărul maxim de coli care pot fi capsate
este de 30 pentru un finisor, indiferent de dimensiunea hârtiei.

2-33
Conţinut
COPIATOR

Orientarea pentru amplasarea originalelor (pentru funcţia de sortare cu capsare)


Când utilizaţi funcţia de sortare cu capsare, originalele trebuie plasate conform indicaţiilor de mai jos, pentru a permite capsarea în poziţia dorită de
pe hârtie.

Sortare cu capsare

Tava de alimentare cu
Geamul pentru documente
documente

O capsă (sus)

abc cba

2-34
Conţinut
COPIATOR

EFECTUAREA COPIILOR UTILIZÂND TAVA


DE BYPASS
În plus faţă de hârtia normală, tava de bypass vă permite să efectuaţi copii pe film transparent, plicuri, hârtie de tip index şi alte suporturi speciale.
Pentru informaţii suplimentare despre hârtia care poate fi încărcată în tava de bypass, consultaţi secţiunea „INFORMAŢII IMPORTANTE DESPRE
HÂRTIE” (pagina 1-28) din „1. ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL”. Pentru măsuri de precauţie la încărcarea hârtiei în tava de bypass,
consultaţi secţiunea „ALIMENTAREA CU HÂRTIE A TĂVII DE BYPASS” (pagina 1-33) din „1. ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL”.

Introduceţi originalul.
Plasaţi originalul cu faţa în sus în tava alimentatorului de documente, sau cu
faţa în jos pe geamul pentru documente.
1 Când aşezaţi originalul pe geamul pentru documente…
După plasarea originalului, asiguraţi-vă că aţi închis alimentatorul automat de
documente. Dacă acesta este lăsat deschis, zonele de lângă original vor fi
copiate în negru, iar acest lucru implică utilizarea excesivă de toner.

Introduceţi hârtie în tava de bypass.


Introduceţi hârtia cu faţa de tipărire în jos.
Totuşi, dacă tipul de hârtie este "Antet" sau "Pretipărit", introduceţi hârtia cu
faţa de tipărire în sus*.
* Dacă opţiunea „Dezactivare utilizare duplex” este activată în setările de
sistem (administrator), încărcaţi hârtia în mod normal (cu faţa în sus în
tăvile 1-5, iar cu faţa în jos în tava de bypass).

2 Când alimentaţi o coală mare de hârtie, asiguraţi-vă ca aţi tras în afară


extensia tăvii manuale. Scoateţi complet extensia tăvii de bypass. Dacă
extensia tăvii de bypass nu este scoasă complet, dimensiunea hârtiei
introduse nu va fi afişată corect.

Moduri speciale
Apăsaţi tasta [Select. hârtie].
Copie faţă-verso
Normală
A4
Documente rezultate
Expunere 1. A4
2. A4R
Auto Fişier
3. B4

3 4. A3
Fişier instant

Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A4
100% normală
A4 Previzualizare

2-35
Conţinut
COPIATOR

Select. hârtie OK
Verificaţi setarea tipului de hârtie pentru tava de
bypass. Dacă trebuie să modificaţi setarea,
Tavă hârtie Tavă de bypass
apăsaţi pe tasta pentru tipul de hârtie.
1. A4 Normală A4
Dacă trebuie să modificaţi dimensiunea şi tipul hârtiei, care apar în "Tavă
4
Normală
2. A4R Normală
manuală", treceţi la etapa 7.
3. B4 Normală

4. A3 Normală

Select. hârtie
Selectaţi tipul de hârtie utilizat în tava de bypass.
Setări tip/dimensiune tavă de bypass Anulează Selectaţi tipul de hârtie pe care îl veţi utiliza.
Selectaţi tipul hârtiei.

1
Normală Pre-tipărită Reciclată Hârtie cu antet 2

5 Pre-perforată Colorată Hârtie fină Etichete

Hârtie groasă Folii transparente Hârtie de tip filă Plic

Hârtie groasă: 106-200 g/m2 (28 lbs. bond, -110 lbs. index)

(1) (2) Setaţi dimensiunea hârtiei.


(1) Selectaţi dimensiunea hârtiei.
Select. hârtie
Tasta [Auto-Inch]
Setări tip/dimensiune tavă de bypass OK
Când hârtia introdusă în tava de bypass are dimensiunea în inch
Tip Dimensiune (8-1/2" x 11" etc.), dimensiunea hârtiei va fi detectată automat şi va fi
11x17,8½x14 setată dimensiunea adecvată.
Reciclată Auto-Inch 8½x11,8½x11R,5½x8½R
7¼x10½R,A3,A4,B4,B5 Tasta [Auto-AB]
A3,A4,A4R,A5R
Auto-AB B4,B5,B5R,216x330(8½x13) Când hârtia introdusă în tava de bypass are dimensiunea în sistem AB
11x17,8½x11
(A4 etc.), dimensiunea hârtiei va fi detectată automat şi va fi setată
Dim.personal. X420 Y297
dimensiunea adecvată.
Manual Tasta [Dim.personal.]
Apăsaţi această tastă dacă doriţi să introduceţi valori numerice pentru
6 dimensiunea hârtiei încărcate.
☞ Introduceţi dimensiunea hârtiei pentru tava de bypass
(pagina 2-37)
Tasta [Manual]
Această tastă poate fi apăsată pentru a afişa tastele [16K], [16KR]
şi [8K]. Apăsaţi una dintre aceste taste dacă aţi încărcat o hârtie de
dimensiunea corespunzătoare.
(2) Apăsaţi tasta [OK].

• Când este selectată opţiunea [Plic], specificaţi dimensiunea plicului. Când aţi terminat, apăsaţi pe tasta [OK].
• Dacă este selectată hârtia de tip filă, verificaţi dimensiunea. Apăsaţi tasta [Auto-Inch] sau tasta [Auto-AB]. Când aţi finalizat
verificarea/modificarea setării, apăsaţi pe tasta [OK].

2-36
Conţinut
COPIATOR

(1) (2) Selectaţi tava de bypass.


Select. hârtie OK (1) Apăsaţi pe tasta pentru dimensiunea hârtiei
corespunzătoare tăvii de bypass.
Tavă hârtie Tavă de bypass

A4
(2) Apăsaţi tasta [OK].
1. A4 Normală

7 2. A4R Normală
Normală

3. B4 Normală

4. A3 Normală

Apăsaţi tasta [START].


Scanarea începe.
• Dacă originalele au fost introduse în tava alimentatorului de documente, acestea sunt copiate.
• Dacă aţi plasat originalele pe geamul pentru documente, scanaţi fiecare pagină separat.
Când utilizaţi modul de sortare, schimbaţi originalul şi apăsaţi pe tasta [START]. Repetaţi operaţia până la scanarea tuturor paginilor, apoi apăsaţi tasta
8 [Termin. Scan.].

Pentru a anula scanarea şi copierea originalului...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Introduceţi dimensiunea hârtiei pentru tava de bypass


La apăsarea tastei [Dim.personal.], va apărea ecranul pentru introducerea dimensiunii hârtiei.

Apăsaţi tasta pentru afişarea valorii numerice X (lăţime), pentru a


Setări tip/dimensiune tavă de bypass OK
deschide un ecran de introducere a numerelor. Introduceţi lăţimea
Dim. intrare OK
hârtiei cu ajutorul tastelor numerice şi apăsaţi pe tasta [OK] din
ecranul de introducere a numerelor.
X420 Y297 Apăsaţi tasta pentru afişarea valorii numerice Y (înălţime), pentru a
X 420 (148~432) mm
AB

X420 Y297
deschide un ecran de introducere a numerelor. Introduceţi înălţimea
hârtiei cu ajutorul tastelor numerice şi apăsaţi pe tasta [OK] din
Inch
Y 297 (100~297) mm

X420 Y297
ecranul de introducere a numerelor.

• De asemenea, puteţi apăsa tastele pentru a modifica numărul.


• Dimensiunile personalizate de hârtie stocate apar pe tastele din partea stângă a ecranului. Dimensiunile personalizate de hârtie sunt stocate în setările
de sistem. Pentru detalii, consultaţi „Setări tavă hârtie” (pagina 6-13) din „6. SETĂRI DE SISTEM”. Dacă apare tasta pentru dimensiunea pe care doriţi
să o introduceţi, apăsaţi tasta respectivă.

2-37
Conţinut
COPIATOR

MODURI SPECIALE
Acest capitol explică modurile Deplasare margine, Ştergere, Copiere tip carte şi alte moduri speciale.

MODURI SPECIALE
Când tasta [Moduri speciale] este apăsată în ecranul de bază, apare ecranul meniului Moduri speciale. Meniul Moduri speciale constă din două
ecrane. Apăsaţi tastele pentru a vă deplasa între ecrane. După ce aţi selectat setările modurilor speciale, apăsaţi tasta [OK] din ecranul
meniului Moduri speciale pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul de bază al modului de copiere.

Meniul Moduri speciale (primul ecran)

Moduri speciale Moduri speciale OK

Copie faţă-verso
Normală (1) (2) (3) Copiere tip
Deplasare margine Ştergere
A4 carte
Documente rezultate
Expunere 1. A4 (4) Copiere tip
(5) Creare
(6) Copiere în
1
2. A4R 2
Auto Fişier broşură lucrări tandem
3. B4
4. A3
Fişier instant
(7) (8) Inserare Folii
(9)
Copertă/Inserturi Repetare original
Transp.

Procent copiere Original Select. hârtie (10) (11) (12)


Auto A4 Copiere carte Copiere index Carte de vizită
100% Auto
normală
A4 Previzualizare

(1) Tasta [Deplasare margine] (8) Tasta [Inserare transparente]


☞ ADĂUGAREA MARGINILOR (Deplasare margine) (pagina 2-41) ☞ ADĂUGAREA INSERŢIILOR CÂND COPIAŢI PE FILM
TRANSPARENT (Inserare Folii Transparent) (pagina 2-67)
(2) Tasta [Ştergere]
☞ ŞTERGEREA UMBRELOR PERIFERICE (Ştergere) (9) Tasta [Repetare original]
(pagina 2-43) ☞ COPIEREA MAI MULTOR ORIGINALE PE O SINGURĂ COALĂ
(Repetare original) (pagina 2-69)
(3) Tasta [Copiere tip carte]
☞ COPIEREA SEPARATĂ A PAGINILOR ALĂTURATE ALE UNUI (10) Tasta [Copiere carte]
DOCUMENT LEGAT (Copiere tip carte) (pagina 2-45) ☞ COPIEREA UNEI BROŞURI (Copiere carte) (pagina 2-71)

(4) Tasta [Copiere tip broşură] (11) Tasta [Copiere index]


☞ REALIZAREA DE COPII ÎN FORMAT TIP BROŞURĂ (Copiere ☞ COPIEREA TITLURILOR PE HÂRTIE DE TIP INDEX (Copiere
tip broşură) (pagina 2-47) index) (pagina 2-75)

(5) Tasta [Creare lucrări] (12) Tasta [Carte vizită]


☞ COPIEREA UNUI NUMĂR MARE DE ORIGINALE (Creare ☞ COPIEREA AMBELOR FEŢE ALE UNUI CARD PE O SINGURĂ
lucrări) (pagina 2-50) COALĂ DE HÂRTIE (Carte de vizită) (pagina 2-77)
Când este instalat capacul pentru documente, această tastă nu este
afişată.

(6) Tasta [Copiere în tandem]


☞ UTILIZAREA A DOUĂ ECHIPAMENTE PENTRU EFECTUAREA
UNUI NUMĂR MARE DE COPII (Copiere în tandem)
(pagina 2-53)
Este necesar un hard disk.

(7) Tasta [Copertă/Inserturi]


☞ UTILIZAREA UNUI TIP DIFERIT DE HÂRTIE PENTRU
COPERŢI (Coperte/Inserturi) (pagina 2-56)
Când este instalat capacul pentru documente, această tastă nu este
afişată.

2-38
Conţinut
COPIATOR

Meniul Moduri speciale (al doilea ecran)


Moduri speciale OK

(1) (2) (3)


Ştampilă Editare imag. Claritate

(4) (5) (6) 2


Fişier Fişier instant Copie de probă 2

(7) Contor
(8) Originale de (9) Mod scanare
original dimensiuni diferite lent

(1) Tasta [Ştampilă] (6) Tasta [Copie de probă]


☞ TIPĂRIREA DATEI ŞI A UNEI ŞTAMPILE PE COPII (Ştampilă) ☞ VERIFICAREA COPIILOR ÎNAINTE DE TIPĂRIRE (Copie de
(pagina 2-80) probă) (pagina 2-110)
Este necesar un hard disk.
(2) Tasta [Editare imag.]
☞ TASTA [Editare imag.] (pagina 2-100) (7) Tasta [Num. originală]
☞ VERIFICAREA NUMĂRULUI DE PAGINI ORIGINALE
(3) Tasta [Claritate]
SCANATE, ÎNAINTE DE COPIERE (Contor original)
☞ REGLAREA CLARITĂŢII UNEI IMAGINI (Claritate) (pagina 2-113)
(pagina 2-109)
(8) Tasta [Dim.mixtă Original]
(4) Tasta [Fişier]
☞ COPIEREA ORIGINALELOR DE DIMENSIUNI DIFERITE
Aceasta salvează o operaţie într-un folder al funcţiei de îndosariere a (Originale de dimensiuni diferite) (pagina 2-114)
documentelor. Când este instalat capacul pentru documente, această tastă nu este
Este necesar un hard disk. afişată.
(5) Tasta [Fişier instant] (9) Tasta [Mod scan. Lent]
Aceasta salvează o operaţie în folderul „Fişier instant” al funcţiei de ☞ COPIEREA ORIGINALELOR SUBŢIRI (Mod scanare lent)
îndosariere a documentelor. (pagina 2-117)
Este necesar un hard disk. Când este instalat capacul pentru documente, această tastă nu este
afişată.

• Modurile speciale pot fi în general combinate cu alte moduri speciale. Totuşi, unele combinaţii nu sunt posibile. În acest caz, va fi afişat un mesaj care
va specifica incompatibilitatea dintre moduri.
• Meniul afişat va varia în funcţie de ţară şi regiuni.

2-39
Conţinut
COPIATOR

Tastele [OK] şi [Anulează]


În anumite cazuri, în ecranele modurilor speciale pot apărea două taste [OK] şi o tastă [Anulează]. Tastele sunt utilizate după cum urmează:

Moduri speciale OK (A)


Deplasare margine Anulează OK (B)
(C)

Dreapta Stânga Jos Faţa 1 Faţa 2

10 (0~20) mm 10 (0~20) mm

(A) Introduceţi setările modurilor speciale selectate şi reveniţi la ecranul de bază al modului de copiere.
(B) Introduceţi setările modurilor speciale selectate şi reveniţi la ecranul meniului Moduri speciale. Apăsaţi această tastă dacă doriţi să continuaţi
selectarea altor setări pentru modurile speciale.
(C) În timpul selectării setărilor modurilor speciale, această tastă determină revenirea la ecranul meniului Moduri speciale, fără a salva setările. La
finalizarea setărilor, aceasta anulează setările şi determină revenirea la ecranul meniului Moduri speciale.

2-40
Conţinut
COPIATOR

ADĂUGAREA MARGINILOR (Deplasare margine)


Această funcţie este utilizată pentru a deplasa imaginea de copiat spre dreapta, stânga sau în jos pentru a ajusta marginile.
Această funcţie este utilă când doriţi să legaţi copiile cu un şnur sau cu o şină.

Deplasarea imaginii spre dreapta, astfel încât copiile să poată fi legate la marginea din stânga, cu ajutorul unui şnur

Fără funcţia Cu funcţia


„Deplasare margine” „Deplasare margine”

1 1 1 1

Găurile taie o parte din imagine Imaginea este deplasată pentru a


crea spaţiu pentru găurile
necesare şnurului, astfel încât
imaginea să nu fie tăiată.

Poziţii pentru deplasarea marginii

Marginea superioară

Marginea Marginea din


din stânga dreapta

Introduceţi originalul.
1 Plasaţi originalul cu faţa în sus în tava alimentatorului de documente, sau cu faţa în jos pe geamul pentru documente.

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
2 (2) Apăsaţi tasta [Deplasare margine].
☞ Meniul Moduri speciale (primul ecran) (pagina 2-38)

(1) (2) (3) Setaţi opţiunea pentru deplasarea marginii.


Moduri speciale OK (1) Apăsaţi poziţia de deplasare a marginii.
Deplasare margine Anulează OK Selectaţi una din cele trei poziţii.

(2) Setaţi valoarea deplasării marginii utilizând .


3 Dreapta Stânga Jos Faţa 1 Faţa 2
Puteţi introduce valori între 0 mm şi 20 mm (0" - 1").

10 (0~20) mm 10 (0~20) mm
(3) Apăsaţi tasta [OK].
Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere.

2-41
Conţinut
COPIATOR

Apăsaţi tasta [START].


Copierea va începe.
Daca utilizaţi geamul pentru documente pentru a copia un original cu multe pagini, copierea va avea loc scanând fiecare original. Dacă aţi selectat modul
de sortare, schimbaţi originalele şi apăsaţi pe tasta [START]. Repetaţi până când scanaţi toate paginile, apoi apăsaţi tasta [Termin. Scan.].
4
Pentru a anula scanarea şi copierea originalului...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Funcţia Rotaţie copie nu poate fi utilizată împreună cu funcţia Deplasare margine.

Pentru a anula setarea de deplasare a marginii...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 3.

Setări de sistem (administrator): Setările iniţiale ale funcţiei „Deplasare margine”


Setarea prestabilită pentru deplasarea marginii poate fi setată de la 0 mm până la 20 mm (0-1"). Setarea prestabilită din fabrică este de 10 mm (1/2").

2-42
Conţinut
COPIATOR

ŞTERGEREA UMBRELOR PERIFERICE (Ştergere)


Funcţia Ştergere este utilizată pentru a şterge umbrele de pe marginile copiilor, care apar la copierea originalelor groase sau a cărţilor.

La copierea unei cărţi groase

Fără utilizarea funcţiei Cu utilizarea funcţiei


Ştergere Ştergere

Umbrele apar aici

Pe copie apar umbre. Pe copie nu apar umbre.

Modurile funcţiei Ştergere

Ştergere margine Stergere centru Ştergere margine+centru Ştergere faţă

Introduceţi originalul.
1 Plasaţi originalul cu faţa în sus în tava alimentatorului de documente, sau cu faţa în jos pe geamul pentru documente.

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
2 (2) Apăsaţi tasta [Ştergere].
☞ Meniul Moduri speciale (primul ecran) (pagina 2-38)

2-43
Conţinut
COPIATOR

(1) (2) (3) Selectaţi setările de ştergere.


Moduri speciale OK (1) Selectaţi modul de ştergere dorit.
Ştergere Anulează OK Selectaţi una din cele patru poziţii.
Apăsaţi pe tasta [Şterge faţa] pentru a deschide ecranul următor.

Ştergere Stergere Ştergere Ştergere


margine Margine Centru
centru margine+centru
Ştergere faţă Anulează OK
10 (0~20) mm 10 (0~20) mm

Sus Ştergere poziţie


pentru faţa 2
Ştergere faţă

Stânga Dreapta
Aceeaşi faţă
ca faţa 1

Faţă diferită
Jos de faţa 1

3 Apăsaţi caseta de validare corespunzătoare marginii pe care doriţi să o


ştergeţi şi asiguraţi-vă că aceasta este selectată printr-o bifă.
Când efectuaţi copierea pe ambele feţe a unui original tipărit pe o
singură faţă sau copierea pe ambele feţe a unui original tipărit pe
ambele feţe, setaţi marginea de şters pentru faţa opusă.
• Dacă apăsaţi tasta [Aceeaşi faţă ca Faţa 1], va fi ştearsă marginea
din aceeaşi poziţie ca şi pe prima faţă a paginii.
• Dacă apăsaţi tasta [Faţă diferită de Faţa 1], va fi ştearsă marginea
din partea opusă primei feţe a paginii.
Când aţi finalizat setările de ştergere a marginii, apăsaţi pe tasta [OK].

(2) Setaţi lăţimea de ştergere utilizând .


Puteţi introduce valori între 0 mm şi 20 mm (0" - 1").

(3) Apăsaţi tasta [OK].


Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere.

Apăsaţi tasta [START].


Copierea va începe.
Daca utilizaţi geamul pentru documente pentru a copia un original cu multe pagini, copierea va avea loc scanând fiecare original. Dacă aţi selectat modul
de sortare, schimbaţi originalele şi apăsaţi pe tasta [START]. Repetaţi până când scanaţi toate paginile, apoi apăsaţi tasta [Termin. scan.].
4
Pentru a anula scanarea şi copierea originalului...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Dacă setarea de raport este utilizată în combinaţie cu o setare de ştergere, lăţimea de ştergere se va modifica în funcţie de raportul selectat.
De exemplu, dacă setarea pentru ştergere este de 20 mm (1"), iar imaginea este redusă cu 50%, lăţimea de ştergere va fi redusă la 10 mm (1/2").

Pentru a anula setarea de ştergere...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 3.

Setări de sistem (administrator): Ajustarea lăţimii de ştergere


Setarea prestabilită pentru lăţimea de ştergere poate fi setată de la 0 mm până la 20 mm (0" până la 1"). Setarea prestabilită din fabrică este de
10 mm (1/2").

2-44
Conţinut
COPIATOR

COPIEREA SEPARATĂ A PAGINILOR ALĂTURATE


ALE UNUI DOCUMENT LEGAT (Copiere tip carte)
Funcţia Copiere tip carte produce copii separate pentru două pagini ale unui document, amplasate una lângă cealaltă pe geamul pentru documente.
Această funcţie este utilă când efectuaţi copii ale paginilor alăturate ale unor cărţi sau ale altor documente legate.

Copierea paginilor alăturate ale unei cărţi sau ale unui document legat

5
6

5 6
Carte sau document legat
Paginile alăturate sunt copiate
pe două coli separate.

Plasaţi originalul pe geamul pentru documente.


Aliniaţi centrul originalului cu marcajul corespunzător pentru dimensiune .

Marcaj pentru
dimensiune

Linia centrală a Linia centrală


originalului A3 a originalului de
11" x 17"
1
Pagina de pe această
parte este copiată
prima.
Linia centrală a originalului
A3
(11" x 17")

Moduri speciale
Selectaţi hârtie de dimensiunea A4 (8-1/2" x 11").
Selectaţi hârtia conform indicaţiilor din „TĂVILE DE HÂRTIE” (pagina 2-11).
Copie faţă-verso
Normală
A4
Documente rezultate
Expunere 1. A4
2. A4R
Auto Fişier
3. B4

2 4. A3
Fişier instant

Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A3
100% normală
A3 Previzualizare

2-45
Conţinut
COPIATOR

(2) (3) Selectaţi copierea paginilor duble.


Moduri speciale OK (1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
☞ MODURI SPECIALE (pagina 2-38)
Copiere tip
Deplasare margine Ştergere
carte (2) Apăsaţi tasta [Copiere tip carte] astfel încât să fie
1

3 Copiere tip
broşură
Creare
lucrări
Copiere în
tandem
2
evidenţiată.

Copertă/Inserturi
Inserare Folii
Repetare original
(3) Apăsaţi tasta [OK].
Transp.
Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere.
Copiere carte Copiere index Carte de vizită

Apăsaţi tasta [START].


Copierea va începe.
Dacă aţi selectat modul de sortare, schimbaţi originalele şi apăsaţi pe tasta [START]. Repetaţi până când scanaţi toate paginile, apoi apăsaţi tasta [Termin.

4 scan.].

Pentru a anula scanarea şi copierea originalului...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

• Când utilizaţi funcţia Copiere tip carte, originalul trebuie plasat pe geamul pentru documente.
• Pentru a şterge umbrele cauzate de legăturile cărţii sau ale documentului, utilizaţi funcţia Ştergere.
Totuşi, reţineţi că opţiunile [Ştergere centru] şi [Ştergere margine+centru] nu pot fi utilizate.

Pentru a anula copierea paginii duble...


Apăsaţi tasta [Cop. tip carte] din ecranul de la etapa 3, astfel încât aceasta să nu mai fie evidenţiată.

2-46
Conţinut
COPIATOR

REALIZAREA DE COPII ÎN FORMAT TIP BROŞURĂ


(Copiere tip broşură)
Această funcţie copiază 2 pagini ale originalului pe faţa şi 2 pagini ale originalului pe spatele fiecărei coli de hârtie, astfel încât copiile pot fi îndoite la
mijloc pentru a forma o broşură.
Această funcţie este utilă pentru aranjarea copiilor într-o carte sau într-o broşură.

Copierea în format tip broşură utilizând un original de 8 pagini

Originale În format tip broşură

5
4
7
2 3 4 2
Prima pagină Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4

3
5 6 7 5
7
Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8

Latura de legare

Legare la stânga Legare la dreapta

5 5
4 4
7 7
2 2
3

3
5

7 7

Introduceţi originalul.
Plasaţi originalul cu faţa în sus în tava alimentatorului de documente, sau cu faţa în jos pe geamul pentru documente.

1
Dacă originalele sunt tipărite pe ambele feţe, plasaţi-le în tava alimentatorului de documente.

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
2 (2) Apăsaţi tasta [Copiere tip broşură].
☞ Meniul Moduri speciale (primul ecran) (pagina 2-38)

2-47
Conţinut
COPIATOR

Moduri speciale OK Selectaţi setările pentru Copiere tip broşură.


Copiere tip broşură Anulează OK
(1) Dacă originalul este tipărit pe o singură faţă, apăsaţi
tasta [1-Faţa]. Dacă originalul este tipărit pe ambele
feţe, apăsaţi tasta [2-Feţe].
Când este instalat capacul pentru documente, tasta [Faţă-verso] nu
Original
Legare la Legare la
este afişată.
1-Fete 2-Faţa

3
stânga dreapta
Setăre capac (2) Selectaţi marginea de legare ([Legare la stg.] sau
[Legare la drpt]).
(3) Pentru a introduce o copertă, apăsaţi pe tasta [Setare
(1) (2) (3) capac].
Dacă nu doriţi să adăugaţi o copertă, treceţi la etapa 5.
Când este instalat capacul pentru documente, tasta [Setare capac] nu
poate fi atinsă.

(2) (1) (3) Selectaţi setările pentru copertă.


Copiere tip broşură (1) Dacă foaia de copertă va fi utilizată ca suport de
Setăre capac Anulează OK copiere, apăsaţi pe tasta [Da]. În caz contrar, apăsaţi
tasta [Nu].
Tavă hârtie Tipărire pe copertă

Da
(faţă-verso)
Nu (2) Selectaţi setările de hârtie pentru copertă.
Tavă de bypass
(A) (A) Este afişată tava de hârtie selectată pentru copertă.
A3 (B) Sunt afişate dimensiunea şi tipul hârtiei din tava curentă.
Normală
(B) Pentru a modifica tava de hârtie pentru copertă, apăsaţi tasta "Tava
hârtie".
La apăsarea tastei "Tava hârtie", apare un ecran de selectare a tăvilor.
Selectaţi tava de hârtie pentru copertă din ecranul de selectare şi
apăsaţi tasta [OK].

Copiere tip broşură

4
Setăre capac OK

Tavă hârtie Tavă de bypass

1. A4 Normală A3

Normală
2. A4R Normală

3. B4 Normală

4. A3 Normală

(3) Apăsaţi tasta [OK].

Dacă doriţi să copiaţi pe copertă, nu puteţi utiliza etichete, film transparent şi hârtie de tip index.

Pentru a anula setările pentru copertă...


Apăsaţi tasta [Anulează].

2-48
Conţinut
COPIATOR

Moduri speciale OK
Apăsaţi tasta [OK].
Copiere tip broşură Anulează OK Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere.

5
Original
Legare la Legare la
1-Faţa 2-Feţe stânga dreapta
Setăre capac

Apăsaţi tasta [START].


Copierea va începe.
Dacă utilizaţi geamul pentru documente, schimbaţi originalele şi apăsaţi pe tasta [START]. Repetaţi până când scanaţi toate paginile, apoi apăsaţi tasta

6 [Termin. scan.].

Pentru a anula scanarea şi copierea originalului...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

• Pentru a efectua copii în format tip broşură după o carte sau alt original legat, utilizaţi funcţia Copiere tip carte.
• Când este selectată funcţia Copiere tip broşură, modul de copiere pe ambele feţe este selectat automat. Când sunt selectate setări care împiedică
copierea pe ambele feţe, funcţia Copiere tip broşură nu poate fi utilizată.
• Scanaţi originalele în ordine, de la prima până la ultima pagină. Ordinea de copiere va fi reglată automat de către echipament. Pe fiecare coală de hârtie
vor fi copiate patru pagini ale originalului. La sfârşit vor fi produse automat pagini goale, în cazul în care numărul paginilor originalului nu este multiplu
de patru.

Pentru a anula copierea în format tip broşură...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 3.

2-49
Conţinut
COPIATOR

COPIEREA UNUI NUMĂR MARE DE ORIGINALE


(Creare lucrări)
Pentru această funcţie este necesar să fie instalat alimentatorul automat de documente.
Când copiaţi un număr foarte mare de originale, această funcţie vă permite să împărţiţi originalele în seturi şi să alimentaţi fiecare set prin
alimentatorul automat de documente, câte un set odată.
Utilizaţi această funcţie când doriţi să copiaţi toate originalele într-o singură operaţie, dar numărul acestora depăşeşte numărul maxim care poate fi
introdus.
Această funcţie este utilă când doriţi să sortaţi copiile unui număr mare de originale în mai multe seturi. Deoarece toate originalele sunt copiate într-o
singură operaţie, nu este necesar să sortaţi copiile, cum s-ar fi întâmplat dacă originalele ar fi fost împărţite în operaţii de copiere separate.
Când scanaţi originalele în seturi, împărţiţi colile astfel încât niciun set să nu fie alcătuit dintr-un număr de coli mai mare decât cel care poate fi
încărcat şi apoi scanaţi începând cu setul în care se află prima pagină. Setările pe care le veţi utiliza pentru primul set vor putea fi utilizate pentru
toate seturile rămase.

Sortarea copiilor unui număr mare de originale în 2 seturi

Originalele sunt
Originale scanate în seturi
separate
1
1

1
1

101

Introduceţi originalele cu faţa în sus în tava


Linie indicatoare alimentatorului de documente.
Introduceţi complet originalele în tava alimentatorului de documente. Puteţi
1 plasa mai multe originale în tava alimentatorului de documente. Stiva de
originale nu trebuie să fie mai înaltă decât indicatorul din tavă.

(2) (3) Selectaţi opţiunea Creare lucrări.


Moduri speciale OK (1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
☞ MODURI SPECIALE (pagina 2-38)
Copiere tip
Deplasare margine Ştergere
carte (2) Apăsaţi tasta [Creare lucrări] pentru a o evidenţia.
1

2 Copiere tip
broşură
Creare
lucrări
Copiere în
tandem 2
(3) Apăsaţi tasta [OK].
Copertă/Inserturi Inserare Folii Repetare original
Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere.
Transp.

Copiere carte Copiere index Carte de vizită

2-50
Conţinut
COPIATOR

Apăsaţi tasta [START] pentru a scana primul set de originale.


Scanarea începe.

3
Pentru a anula scanarea...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Introduceţi următorul set de originale şi apăsaţi tasta [START].


Repetaţi această operaţiune până când sunt scanate toate originalele.

Setările de copiere (numai Expunere, Selectare hârtie şi Procent copiere) pot fi schimbate pentru fiecare set de originale. Dacă trebuie să
4 schimbaţi setările de copiere, urmaţi etapele din secţiunea "Schimbarea setărilor de copiere pentru fiecare set de originale".

Pentru a anula scanarea...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ). Toate datele scanate vor fi eliminate.

Apăsaţi tasta [Termin. Scan.].


Poziţionaţi următorul original şi apăsaţi [Start]. Pentru a
schimba setările de copiere, apăsaţi [Modifică].

Modifică Termin. scan.

Pentru a anula copierea...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Dacă folderul Fişier instant al modului de îndosariere a documentelor este plin, copierea în modul Creare lucrări nu va fi posibilă. Ştergeţi fişierele inutile
din folderul Fişier instant.

Pentru a anula modul Creare lucrări...


Apăsaţi tasta [Creare lucrări] din ecranul de la etapa 2, astfel încât aceasta să nu mai fie evidenţiată.

2-51
Conţinut
COPIATOR

Schimbarea setărilor de copiere pentru fiecare set de originale


Setările de copiere (numai Expunere, Selectare hârtie şi Procent copiere) pot fi schimbate pentru fiecare set de originale.
Urmaţi pasul de mai jos înainte de a apăsa tasta [START] pentru a scana originalele de la pasul 4 de mai sus.

Apăsaţi tasta [Modifică].


Poziţionaţi următorul original şi apăsaţi [Start]. Pentru a
schimba setările de copiere, apăsaţi [Modifică].

1 Modifică Termin. scan.

Termin. scan. Schimbaţi setările de copiere dorite din ecranul


care apare şi apoi apăsaţi tasta [START].
Normală
A4 Scanarea originalelor va începe utilizând setările de copiere modificate.
Expunere 1. A4 Pentru a anula modificările setărilor de copiere şi a începe copierea fără
2. A4R
Auto scanarea originalelor noi, apăsaţi tasta [Termin. Scan.].
2 3.
4.
B4
A3

Procent copiere Original Select. hârtie

100% Auto Auto A4


normală
A4

• Dimensiunea originalului nu poate fi schimbată manual cu ajutorul tastei [Original]. Dacă funcţia de detectare automată a originalelor este activă,
dimensiunea originalului va fi detectată pentru fiecare set de originale introdus.
• Când este selectată tava de bypass, nu este posibilă schimbarea tipului de hârtie.
• Dacă pentru raport a fost setată opţiunea „Mărire XY” la scanarea originalului anterior, raportul nu va mai putea fi modificat.
• Când opţiunea „Creare lucrări” este utilizată împreună cu funcţiile de mai jos, tasta [Modifică] nu va apărea în ecranul de la pasul 1 de mai sus.
Copierea broşurilor, copierea în tandem, coperţile/inserţiile, inserţiile transparente, repetarea originalelor, copierea cărţilor, copierea filelor, sortarea cu
capsare

2-52
Conţinut
COPIATOR

UTILIZAREA A DOUĂ ECHIPAMENTE PENTRU


EFECTUAREA UNUI NUMĂR MARE DE COPII
(Copiere în tandem)
Pentru această funcţie este necesar un hard disk.
Pentru această funcţie trebuie să fie instalat un kit de extensie hard disk.
Pentru a rula în paralel o operaţie de copiere mare, pot fi utilizate două echipamente conectate în aceeaşi reţea.
Fiecare echipament tipăreşte jumătate din copii, micşorând timpul necesar pentru finalizarea operaţiei.
Echipamentul master şi echipamentul slave
În explicaţia următoare, echipamentul master este cel utilizat pentru scanarea originalelor. Echipamentul slave este un alt echipament specificat în
echipamentul master, care ajută numai la tipărirea copiilor; acesta nu este utilizat la scanarea originalelor.

Echipament master

2 seturi de copii

Sunt efectuate 4 seturi de copii

2 seturi de copii

Echipament slave

Mediu de reţea
Înainte de a utiliza funcţia de copiere în tandem
• Pentru a utiliza această funcţie, este necesar ca în reţea să fie conectate două echipamente. Chiar dacă sunt conectate mai multe echipamente
la reţea, această funcţie poate fi utilizată pentru a partaja operaţia cu un singur alt echipament.
• Pentru a utiliza funcţia de copiere în tandem, opţiunea „Setare conexiune în tandem” trebuie configurată în setările de sistem (administrator).
• Când configuraţi setările de sistem în echipamentul master, este necesară adresa IP a echipamentului slave. Pentru numărul portului, este
recomandat să utilizaţi setarea iniţială (50001). Dacă nu apar dificultăţi legate de această setare, nu schimbaţi numărul portului. Setările
funcţionării în tandem trebuie configurate de administratorul dvs. de reţea. Dacă echipamentele master şi slave vor schimba rolurile, configuraţi
adresa IP a echipamentului master pe echipamentul slave. Puteţi utiliza acelaşi număr de port pentru ambele echipamente.

Introduceţi originalul.
1 Plasaţi originalul cu faţa în sus în tava alimentatorului de documente, sau cu faţa în jos pe geamul pentru documente.

(2) (3) Selectaţi copierea în tandem.


Moduri speciale OK (1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
☞ MODURI SPECIALE (pagina 2-38)
Copiere tip
Deplasare margine Ştergere
carte
(2) Apăsaţi tasta [Copiere în tandem] astfel încât să fie
1

2 Copiere tip
broşură
Creare
lucrări
Copiere în
tandem
2 evidenţiată.

Copertă/Inserturi Inserare Folii Repetare original


(3) Apăsaţi tasta [OK].
Transp.
Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere.
Copiere carte Copiere index Carte de vizită

2-53
Conţinut
COPIATOR

Setaţi numărul de copii (numărul de seturi) cu


ajutorul tastelor numerice.
Pot fi setate până la 999 de copii (seturi). Când este apăsată tasta [START],
copiile vor fi automat împărţite între echipamentul master şi echipamentul
slave.
Dacă este setat un număr impar de copii, echipamentul master va tipări setul
3 suplimentar.

Dacă este setat un număr incorect de copii...


Apăsaţi pe tasta [ELIMINARE] ( ) şi apoi introduceţi numărul corect.

Apăsaţi tasta [START].


Copierea va începe.
Dacă utilizaţi geamul pentru documente, schimbaţi originalele şi apăsaţi pe tasta [START]. Repetaţi până când scanaţi toate paginile, apoi apăsaţi tasta
[Termin. scan.].

La apăsarea tastei [START] apare următorul ecran.

Se începe operaţia în tandem. Vă rugăm să aşteptaţi.

Copierea în tandem începe după apariţia mesajului.

4 Dacă operaţia de copiere în tandem nu este posibilă, va apărea ecranul următor.

Producerea în tandem nu este permisă. Produceţi toate


seturile utilizând echipamentul master? (Anularea va
şterge operaţia.)

OK Anulează

Pentru ca toate copiile să fie tipărite de echipamentul master, apăsaţi tasta [OK]. Pentru a anula operaţia, apăsaţi pe tasta [Anulează].

• Pentru a anula scanarea...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).
• Pentru a anula copierea în tandem...
Apăsaţi tastele [STOP] ( ) de pe echipamentele master şi slave.

2-54
Conţinut
COPIATOR

În acest caz...
Dacă se epuizează hârtia dintr-un echipament
Dacă se epuizează hârtia din echipamentul master sau din cel slave, echipamentul fără hârtie va întrerupe operaţia, în timp ce echipamentul care mai are
hârtie va continua să tipărească. Operaţia este reluată la introducerea hârtiei în echipamentul din care se terminase.

Atunci când autentificarea utilizatorilor este activată


Autentificarea utilizatorilor este activată pe echipamentul master: este posibilă copierea în tandem.
Autentificarea utilizatorilor este activată pe echipamentul slave, dar nu şi în cel master: nu este posibilă copierea în tandem.

Dacă operaţia de copiere în tandem este efectuată fără a fi setat numărul de copii
Va apărea un mesaj, iar echipamentele master şi slave vor tipări fiecare câte un set de copii (în total două seturi).

Pentru a anula copierea în tandem...


Apăsaţi tasta [Cop. în tandem] din ecranul de la etapa 2, astfel încât aceasta să nu mai fie evidenţiată.

Setări de sistem (administrator): Setare conexiune în tandem


Aceasta trebuie configurată pentru a putea utiliza funcţia de rulare în tandem. De asemenea, poate fi utilizată pentru a dezactiva funcţia de rulare în
tandem.

2-55
Conţinut
COPIATOR

UTILIZAREA UNUI TIP DIFERIT DE HÂRTIE PENTRU


COPERŢI (Coperte/Inserturi)
Pentru această funcţie este necesar alimentatorul automat de documente.
Când utilizaţi alimentatorul automat de documente, puteţi introduce un tip diferit de hârtie în poziţiile corespunzătoare coperţilor din faţă şi din spate
ale unei operaţii de copiere. De asemenea, puteţi adăuga automat un alt tip de hârtie la anumite pagini, ca inserţii.

Exemplu de adăugare de coperţi Exemplu de adăugare de inserţii

Originale
Copertă
spate
Originale

Capac frontal

Inserţii

Exemplu de adăugare de coperţi/inserţii


Despre explicaţiile referitoare la coperţi şi inserţii
Originale
Copertă Există diverse metode de utilizare a coperţilor şi inserţiilor. Pentru a
spate nu complica explicaţia, coperţile şi inserţiile sunt explicate separat.
Pentru exemple specifice, consultaţi „Exemple de coperţi şi inserţii”
(pagina 2-133).

Copertă
faţă

Inserţii

Pregătirile pentru utilizarea coperţilor şi inserţiilor


• Înainte de a utiliza funcţia pentru coperţi/inserţii, încărcaţi în tavă hârtia pentru copertă/inserţie.
• Înainte de a selecta funcţia pentru coperţi/inserţii, introduceţi originalele în tava alimentatorului de documente, selectaţi copierea pe o singură faţă
sau cea pe ambele feţe şi selectaţi numărul de copii şi orice alte setări de copiere dorite. La finalizarea acestor setări, efectuaţi procedura de
selectare a coperţilor/inserţiilor.
• Originalele trebuie scanat cu alimentatorul automat de documente. Nu puteţi utiliza geamul pentru documente.
• Pentru coperţi, puteţi introduce numai o coală pentru faţă şi una pentru spate. Pentru inserţii, pot fi introduse până la 100 de coli. Reţineţi că nu
puteţi introduce două coli de inserţie între aceleaşi două pagini.
• Când efectuaţi copierea pe ambele feţe a originalelor tipărite pe ambele feţe, nu puteţi introduce o inserţie între faţa şi spatele unui original.

2-56
Conţinut
COPIATOR

INTRODUCEREA COPERŢILOR ÎN COPII (Setări copertă)


Pentru această funcţie este necesar alimentatorul automat de documente.
Puteţi introduce un tip diferit de hârtie în poziţiile corespunzătoare coperţilor din faţă şi din spate ale unei operaţii de copiere.
Acest lucru este util pentru aranjarea documentelor într-un format atrăgător şi pentru utilizarea unui tip diferit de hârtie pentru coperta unui raport
estimativ sau a unui document similar.
Coperţile pot fi utilizate în combinaţie cu inserţiile.

Copierea pe o copertă din faţă şi inserarea împreună cu o copertă din spate

AAA
AAA Copertă faţă

1 2 3 4 5
1
Originale
2

4
Copertă spate
5

Hârtie copertă faţă Hârtie copertă spate Copii

Introduceţi originalele cu faţa în sus în tava


Linie indicatoare alimentatorului de documente.
Introduceţi complet originalele în tava alimentatorului de documente. Puteţi
plasa mai multe originale în tava alimentatorului de documente. Stiva de
originale nu trebuie să fie mai înaltă decât indicatorul din tavă.
1

Nu puteţi utiliza geamul pentru documente.

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
2 (2) Apăsaţi tasta [Copertă/Inserturi].
☞ Meniul Moduri speciale (primul ecran) (pagina 2-38)

Moduri speciale OK
Apăsaţi tasta [Copertă faţă].
Copertă/Inserturi Anulează OK

Setăre capac Setări inserţii

Copertă faţă Inserare tip A

3 Setări inserţie

Copertă spate Inserare tip B

Setări tavă Aspect pagină

2-57
Conţinut
COPIATOR

(3) (2) (1) (4) Selectaţi setările pentru copertă.


Copertă/Inserturi
(1) Dacă foaia de copertă va fi utilizată ca suport de
Setări coperta din faţă Anulează OK
copiere, apăsaţi pe tasta [Da]. În caz contrar, apăsaţi
Tavă hârtie Tipărire pe coperta din faţă tasta [Nu].
Da Nu Dacă este apăsată tasta [Nu], va fi efectuată numai introducerea
Tavă de bypass (A) coperţii.
A4
În acest caz, treceţi la etapa (3).
1-Faţa 2-Feţe
Normală (B)
(2) Pentru a copia pe o faţă a coperţii, apăsaţi tasta
[1-Faţă]. Pentru a copia pe ambele feţe ale coperţii,
apăsaţi tasta [2-Feţe].
(3) Selectaţi setările de hârtie pentru copertă.
(A) Este afişată tava de hârtie selectată pentru copertă.
(B) Sunt afişate dimensiunea şi tipul hârtiei din tava curentă.
Pentru a modifica tava de hârtie pentru copertă, apăsaţi tasta "Tava
hârtie".
La apăsarea tastei "Tava hârtie", apare un ecran de selectare a tăvilor.
Selectaţi tava de hârtie pentru copertă din ecranul de selectare şi
4 apăsaţi tasta [OK].

Copertă/Inserturi

Copertă faţă OK

Tavă hârtie Tavă de bypass

1. A4 Normală A4

Normală
2. A4R Normală

3. B4 Normală

4. A3 Normală

(4) Apăsaţi tasta [OK].

Dacă doriţi să copiaţi pe copertă, nu puteţi utiliza etichete, film transparent sau hârtie de tip index. Puteţi insera hârtie de tip index dacă nu copiaţi
pe aceasta.

Pentru a anula setările pentru copertă...


Apăsaţi tasta [Anulează].

Moduri speciale OK
Dacă doriţi să inseraţi o copertă spate, apăsaţi pe
Copertă/Inserturi Anulează OK tasta [Copertă spate].
Setăre capac Setări inserţii Va apărea ecranul de la etapa 4. Procedurile sunt aceleaşi ca pentru coperta
din faţă. Urmaţi procedurile de la etapa 4.
Copertă faţă Inserare tip A

5 Setări inserţie
Când urmaţi procedurile, înlocuiţi opţiunea "Copertă" cu opţiunea "Copertă
spate".
Copertă spate Inserare tip B

Setări tavă Aspect pagină

2-58
Conţinut
COPIATOR

Moduri speciale OK
Apăsaţi tasta [OK].
Copertă/Inserturi Anulează OK Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere.
Pentru a selecta setările pentru inserţii, puteţi apăsa pe tasta [Inserare tip A]
Setăre capac Setări inserţii
sau tasta [Inserare tip B].
Copertă faţă Inserare tip A
☞ INSERAREA COLILOR DE INSERŢIE ÎN COPII (Setări inserţii)
6 Setări inserţie (pagina 2-60)
Inserare tip B
Copertă spate Pentru a selecta setările, apăsaţi tasta [Setări tavă].
☞ MODIFICAREA SETĂRILOR PENTRU COPERTĂ/INSERŢIE (Aspect
Setări tavă Aspect pagină pagină) (pagina 2-64)

Apăsaţi tasta [START].


Va începe copierea originalelor din tava alimentatorului de documente.

7
Pentru a anula scanarea şi copierea...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

• Nu puteţi utiliza geamul pentru documente.


• Setările pentru coperţi nu pot fi selectate dacă opţiunea de inserare a coperţilor şi a inserţiilor este dezactivată din setările de sistem (administrator).

Pentru a anula inserţia coperţii...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 3.

2-59
Conţinut
COPIATOR

INSERAREA COLILOR DE INSERŢIE ÎN COPII


(Setări inserţii)
Pentru această funcţie este necesar alimentatorul automat de documente.
Puteţi introduce automat un tip diferit de hârtie ca inserţii la paginile specificate ale copiilor. Puteţi utiliza două tipuri de hârtie ca inserţii, iar poziţia de
inserţie poate fi specificată separat pentru fiecare.
Coperţile pot fi utilizate în combinaţie cu inserţiile.
Exemplu: Introduceţi coala A după pagina 3 şi coala B după pagina 5.

Originale
1
2 Inserţia A
3

4
1 2 3 4 5 6
5
Inserţia B

6
Copii

Introduceţi originalele cu faţa în sus în tava


Linie indicatoare alimentatorului de documente.
Introduceţi complet originalele în tava alimentatorului de documente. Puteţi
plasa mai multe originale în tava alimentatorului de documente. Stiva de
originale nu trebuie să fie mai înaltă decât indicatorul din tavă.
1

Nu puteţi utiliza geamul pentru documente.

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
2 (2) Apăsaţi tasta [Copertă/Inserturi].
☞ Meniul Moduri speciale (primul ecran) (pagina 2-38)

Moduri speciale OK
Apăsaţi tasta [Inserare tip A].
Copertă/Inserturi Anulează OK

Setăre capac Setări inserţii

Copertă faţă Inserare tip A

3 Setări inserţie

Copertă spate Inserare tip B

Setări tavă Aspect pagină

2-60
Conţinut
COPIATOR

(3) (2) (1) (4) Selectaţi setările de inserţie.


Copertă/Inserturi
(1) Dacă inserţia va fi utilizată ca suport de copiere,
Setări inserare tip A Anulează OK
apăsaţi pe tasta [Da]. În caz contrar, apăsaţi tasta [Nu].
Tavă hârtie Tipărire pe colile inserate Dacă este apăsată tasta [Nu], va fi efectuată numai introducerea colilor
Da Nu
de inserţie.
În acest caz, treceţi la etapa (3).
Tavă de bypass (A)
A4
1-Faţa 2 Feţe
(2) Pentru a copia pe o faţă a inserţiei, apăsaţi tasta
Normală (B)
[1-Faţă]. Pentru a copia pe ambele feţe ale inserţiei,
apăsaţi tasta [2-Feţe].
(3) Selectaţi setările pentru hârtia de inserţie.
(A) Este afişată tava de hârtie selectată pentru inserţie.
(B) Sunt afişate dimensiunea şi tipul hârtiei din tava curentă.
Pentru a modifica tava de hârtie pentru inserţie, apăsaţi tasta "Tava
hârtie".
La apăsarea tastei "Tava hârtie", apare un ecran de selectare a tăvilor.
4 Selectaţi tava de hârtie dorită din ecranul de selecţie şi apăsaţi tasta
[OK].

Copertă/Inserturi

Inserare tip A OK

Tavă hârtie Tavă de bypass

1. A4 Normală A4

Normală
2. A4R Normală

3. B4 Normală

4. A3 Normală

(4) Apăsaţi tasta [OK].

Dacă doriţi să copiaţi pe ambele feţe ale colii inserate, nu puteţi utiliza etichete, film transparent sau hârtie de tip index. Puteţi insera hârtie de tip
index dacă nu copiaţi pe aceasta.

Moduri speciale OK Dacă doriţi să introduceţi un alt tip de coală de


Copertă/Inserturi Anulează OK inserţie, apăsaţi pe tasta [Inserare tip B].
Setăre capac Setări inserţii Va apărea ecranul de la etapa 4. Setările se selectează în acelaşi mod ca
pentru inserţiile de tip A. Urmaţi procedurile din etapa 4.
Copertă faţă Inserare tip A
Când urmaţi procedurile, înlocuiţi opţiunea "Inserare tip A" cu opţiunea
5 Setări inserţie
"Inserare tip B".
Copertă spate Inserare tip B

Setări tavă Aspect pagină

2-61
Conţinut
COPIATOR

Moduri speciale OK
Apăsaţi tasta [Setări inserare].
Copertă/Inserturi Anulează OK

Setăre capac Setări inserţii

Copertă faţă Inserare tip A

6 Setări inserţie

Copertă spate Inserare tip B

Setări tavă Aspect pagină

(1) (2) (5) Specificaţi paginile la care vor fi introduse


Copertă/Inserturi inserţiile A şi B.
Setări inserţie OK
(1) Apăsaţi tasta [Inserare tip A] sau tasta [Inserare tip B].
Specificaţi pagina la care va fi introdusă inserţia evidenţiată.
Pagină de inserţie
(A) Indică tava selectată pentru tipul A de inserţie şi dimensiunea şi
Inserare Inserare
tip A tip B 10 Total
tipul hârtiei.
(B) Indică tava selectată pentru tipul B de inserţie şi dimensiunea şi
Tavă inserţii: 4
Tava 1
de bypass Confirmă
A4 A4
Normală Normală
tipul hârtiei.
Când este evidenţiată tasta [Inserare tip A], setările de inserţie a colii
sunt aplicate opţiunii [Inserare tip A]. Când este evidenţiată tasta
[Inserare tip B], setările de inserţie sunt aplicate opţiunii [Inserare tip B].
(A) (B) (3) (C)
(2) Cu autorul tastelor numerice, introduceţi numărul
paginii la care va fi inserată coala.
Pentru informaţii suplimentare consultaţi „Inserţii (copierea originalelor
tipărite pe o singură faţă)” (pagina 2-138) şi „Inserţii (copierea
7 originalelor tipărite pe ambele feţe)” (pagina 2-138).
Pentru a reveni la valoarea prestabilită a setării elementului selectat,
puteţi apăsa tasta [ELIMINARE] ( ). Dacă greşiţi, apăsaţi tasta
[ELIMINARE] ( ) şi apoi introduceţi numărul corect.

(3) Apăsaţi tasta [Confirmă].


(C) Indică numărul total de inserţii. Pot fi inserate până la 100 de coli.
Pentru a insera mai multe coli, apăsaţi tasta [Confirmă] după
introducerea numărului de pagină pentru fiecare inserţie (poziţia
de inserţie) cu ajutorul tastelor numerice.

(4) Pentru a insera o altă coală, repetaţi etapele (1) până


la (3).
(5) Apăsaţi tasta [OK].

Dacă doriţi să copiaţi pe ambele feţe ale colii inserate, nu puteţi utiliza etichete, film transparent sau hârtie de tip index. Puteţi insera hârtie de tip
index dacă nu copiaţi pe aceasta.

2-62
Conţinut
COPIATOR

Moduri speciale OK
Apăsaţi tasta [OK].
Copertă/Inserturi Anulează OK Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere.
Pentru a selecta setările de copertă, apăsaţi tasta [Copertă] sau [Ultima
Setăre capac Setări inserţii
Copertă].
Copertă faţă Inserare tip A
☞ INTRODUCEREA COPERŢILOR ÎN COPII (Setări copertă)
8 Setări inserţie (pagina 2-57)
Copertă spate Inserare tip B
Pentru a selecta setările, apăsaţi tasta [Setări tavă].
☞ MODIFICAREA SETĂRILOR PENTRU COPERTĂ/INSERŢIE (Aspect
Setări tavă Aspect pagină pagină) (pagina 2-64)

Apăsaţi tasta [START].


Va începe copierea originalelor din tava alimentatorului de documente.

9
Pentru a anula scanarea şi copierea...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

• Pentru inserţii utilizaţi aceeaşi dimensiune de hârtie ca pentru copii.


• Pot fi adăugate până la 100 de inserţii. Reţineţi că nu puteţi introduce două coli de inserţie între aceleaşi două pagini.
• Când efectuaţi copierea pe ambele feţe a originalelor tipărite pe ambele feţe, nu puteţi adăuga o inserţie între faţa şi spatele unui original.
• Setările pentru copertă/inserţie nu pot fi selectate dacă opţiunea de inserare a coperţilor şi a inserţiilor este dezactivată din setările de sistem
(administrator).

Pentru a anula inserţia coperţii...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 3.

2-63
Conţinut
COPIATOR

MODIFICAREA SETĂRILOR PENTRU COPERTĂ/INSERŢIE


(Aspect pagină)
Pentru această funcţie este necesar alimentatorul automat de documente.
Puteţi combina setările pentru coperţi cu setările pentru inserţii.
Această secţiune explică modalitatea de verificare a setărilor finalizate pentru coperţi şi pagina de inserţie şi modificarea sau ştergerea paginilor de
inserţie.

Modificarea inserţiei A de la pagina 4 la pagina 5

1 1
2 2
3 3
4 Pagina 4, inserţia A 4
5 5 Pagina 5, inserţia A
6 6
7 Pagina 7, inserţia B 7 Pagina 7, inserţia B
8 8
9 Pagina 9, inserţia B 9 Pagina 9, inserţia B
10 10
11 11
12 Pagina 12, inserţia A 12 Pagina 12, inserţia A

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
1 (2) Apăsaţi tasta [Copertă/Inserturi].
☞ Meniul Moduri speciale (primul ecran) (pagina 2-38)

Moduri speciale OK
Apăsaţi tasta [Aspect pagină].
Copertă/Inserturi Anulează OK

Setăre capac Setări inserţii

Copertă faţă Inserare tip A

2 Copertă spate Inserare tip B


Setări inserţie

Setări tavă Aspect pagină

2-64
Conţinut
COPIATOR

Exemplu: Apăsaţi tasta corespunzătoare inserţiei A de la pagina 4 Apăsaţi tasta pentru pagina pe care doriţi să o
Copertă/Inserturi ştergeţi sau să o modificaţi.
Aspect pagină OK Dacă nu doriţi să modificaţi setarea, apăsaţi pe tasta [OK] şi treceţi la etapa 6.
• Fiecare tastă arată o pictogramă a imaginii de tipărit şi pagina de inserţie.
1 • Dacă există mai multe ecrane, apăsaţi pe tastele pentru a vă
Inserare
tip A 4/-
Inserare
tip B 7/-
Inserare
tip B 9/-
Inserare
tip A 12/-
1 deplasa între ecrane.
Pentru a edita o copertă, apăsaţi tasta [Copertă] sau [Ultima Copertă] şi treceţi
la etapa 4.
Apăsaţi tasta paginii de inserare pe care doriţi să o editaţi sau să o ştergeţi. Va
apărea următorul ecran.

Modificaţi inserţia?

Anulează Şterge Modifică

3 • Pentru a şterge pagina, apăsaţi pe tasta [Şterge]. După ce aţi şters pagina,
apăsaţi pe [OK] şi treceţi la etapa 6.
• Pentru a edita pagina, apăsaţi tasta [Modifică].
Pentru a edita o inserţie, apăsaţi tasta [Inserare tip A] sau [Inserare tip B] şi
treceţi la etapa 5.
• Pentru a anula, apăsaţi tasta [Anulează].

Pictograme
: Copiere numai pe faţă
: Copiere numai pe verso
: Copiere pe ambele feţe
: Fără copiere
Pentru inserţii va apărea, de asemenea, pagina de inserţie.
* reprezintă numărul unei pagini.
*/-: Copiere numai pe faţă la pagina *
*/*: Copiere pe ambele feţe la pagina */*
<*: Inserare fără copiere la pagina *

Copertă/Inserturi Modificaţi setările pentru coperta din faţă/spate.


Setări coperta din faţă Anulează OK Setările sunt modificate la fel ca în cazul configurării iniţiale. Pentru a modifica
setările pentru copertă, consultaţi etapa 4, de la „INTRODUCEREA
Tavă hârtie Tipărire pe coperta din faţă
COPERŢILOR ÎN COPII (Setări copertă)” (pagina 2-57).
Da Nu După ce aţi modificat setările, apăsaţi pe [OK] şi reveniţi la etapa 3.
Tavă de bypass

4
A4
Normală 1-Faţa 2-Feţe

Pentru a anula setările pentru copertă...


Apăsaţi tasta [Anulează].

2-65
Conţinut
COPIATOR

Copertă/Inserturi Modificaţi setările pentru tipul A/B de inserţie.


Modificare inserţie OK Setările sunt modificate la fel ca în cazul configurării iniţiale. Pentru a modifica
setările pentru inserţie, consultaţi etapa 7, de la „INSERAREA COLILOR DE
Pagină de inserţie
INSERŢIE ÎN COPII (Setări inserţii)” (pagina 2-60).
După ce aţi modificat setările, apăsaţi pe [OK] şi reveniţi la etapa 3.
5 Inserare
tip A
Inserare
tip B
Tavă de bypass
5
Total
inserţii: 4
Tava 1
A4 A4 Confirmă

Normală Normală

Moduri speciale OK
Apăsaţi tasta [OK].
Copertă/Inserturi Anulează OK Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere.

Setăre capac Setări inserţii

Copertă faţă Inserare tip A

6 Setări inserţie

Copertă spate Inserare tip B

Setări tavă Aspect pagină

2-66
Conţinut
COPIATOR

ADĂUGAREA INSERŢIILOR CÂND COPIAŢI PE FILM


TRANSPARENT
(Inserare Folii Transparent)
Când copiaţi pe film transparent, s-ar putea ca foile să se lipească unele de altele datorită electricităţii statice. Funcţia de inserare a filmului
transparent poate fi utilizată pentru a insera automat coli de hârtie între fiecare coală transparentă, facilitând manevrarea acestora.
De asemenea, puteţi copia pe inserţii.

A B C
Inserţii

Plasaţi filmul transparent în tava de bypass.


• Filmul transparent poate fi plasat numai în tava de bypass.
• Plasaţi filmul transparent cu faţa în jos în tava de bypass.
Când plasaţi filmul transparent, colţul rotunjit al acestuia trebuie să fie:
Orientate Orientate - În partea din faţă stânga, dacă filmul transparent este orientat pe
1 pe orizontală pe verticală orizontală.
- În partea din spate stânga, dacă filmul transparent este orientat pe
verticală.
• După încărcarea filmului transparent, configuraţi setările tăvii de bypass,
conform explicaţiilor din „EFECTUAREA COPIILOR UTILIZÂND TAVA DE
BYPASS” (pagina 2-35).

Introduceţi originalul.
2 Plasaţi originalul cu faţa în sus în tava alimentatorului de documente, sau cu faţa în jos pe geamul pentru documente.

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
3 (2) Apăsaţi tasta [Inserare transparente].
☞ Meniul Moduri speciale (primul ecran) (pagina 2-38)

2-67
Conţinut
COPIATOR

(1) (2) Selectaţi setările de inserţie.


Moduri speciale OK (1) Selectaţi dacă doriţi sau nu să copiaţi pe hârtia
Inserare Folii Transp. Anulează OK inserată ([Da] sau [Nu]).
Tavă hârtie Tipărire pe colile inserate (2) Apăsaţi tasta [OK].
Da Nu Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere.
4 Tava1
Explicaţia afişajului (A)
A4 Când este selectată opţiunea pentru introducerea de inserţii între filmul
Normală
transparent, este selectată automat hârtia adecvată pentru inserţii. Aici
sunt indicate tava de hârtie, dimensiunea şi tipul de hârtie selectate
automat.

(A)

Apăsaţi tasta [START].


Copierea va începe.

5
Pentru a anula scanarea şi copierea...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

• În acest mod nu puteţi selecta numărul de copii.


• Când efectuaţi o copiere pe ambele feţe, puteţi utiliza numai modul "Faţă-verso la Simplă faţă".

Pentru a anula setarea pentru introducerea de inserţii între filmele transparente...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 4.

2-68
Conţinut
COPIATOR

COPIEREA MAI MULTOR ORIGINALE PE O SINGURĂ


COALĂ (Repetare original)
Puteţi copia originale de mai multe pagini pe o singură coală de hârtie, într-o paginaţie uniformă. Selectaţi opţiunea 2 în 1 pentru a copia două pagini
de original pe o singură coală, sau 4 în 1 pentru a copia patru pagini pe o singură coală. Această funcţie este utilă când doriţi să prezentaţi mai multe
pagini într-un format compact sau să arătaţi o imagine a tuturor paginilor dintr-un document.

Copiere 2 în 1 Copiere 4 în 1

A AB AB
A B CD
B CD

Introduceţi originalul.
1 Plasaţi originalul cu faţa în sus în tava alimentatorului de documente, sau cu faţa în jos pe geamul pentru documente.

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
2 (2) Apăsaţi tasta [Repetare original].
☞ Meniul Moduri speciale (primul ecran) (pagina 2-38)

2-69
Conţinut
COPIATOR

(1) (3) (2) (4) Selectaţi numărul de originale pe care doriţi să le


Moduri speciale OK
copiaţi pe o coală de hârtie, paginaţia şi marginea.
Repetare original Anulează OK
(1) Apăsaţi tasta [2 în 1] sau [4 în 1].
Paginaţie
Dacă este cazul, imaginile vor fi rotite.

2 în 1 4 în 1 (2) Selectaţi paginaţia.


Bordura
Selectaţi ordinea în care originalele vor fi aşezate în copie.

Numărul
Paginaţie
de pagini

2 în 1

3
4 în 1

Săgeţile din schema de mai sus indică modalitatea de aşezare a


imaginilor

(3) Selectaţi marginea.


Poate fi selectată opţiunea pentru linii continue, linii întrerupte sau fără
linii.

(4) Apăsaţi tasta [OK].


Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere.

Apăsaţi tasta [START].


Copierea va începe.
Dacă utilizaţi geamul pentru documente, schimbaţi originalele şi apăsaţi pe tasta [START]. Repetaţi până când scanaţi toate paginile, apoi apăsaţi tasta

4 [Termin. scan.].

Pentru a anula scanarea şi copierea...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Când utilizaţi funcţia Repetare original, raportul de copiere adecvat va fi setat automat în funcţie de dimensiunea originalului, dimensiunea hârtiei şi
numărul de originale care va fi copiat pe o coală. Raportul de micşorare minim posibil este de 25%. S-ar putea ca dimensiunea originalului, dimensiunea
hârtiei şi numărul de originale selectate să necesite un raport mai mic de 25%. Deoarece copierea va fi efectuată la 25% în acest caz, s-ar putea ca o parte
din imaginile originale să fie tăiată.

Pentru a anula setarea pentru copierea mai multor originale pe o singură coală...
Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 3.

2-70
Conţinut
COPIATOR

COPIEREA UNEI BROŞURI (Copiere carte)


Această funcţie este utilizată pentru a copia paginile alăturate ale unei cărţi deschise sau ale unui alt document legat.
Copiile efectuate cu această funcţie pot fi îndoite la mijloc, pentru a crea o broşură.
Această funcţie este utilă pentru aranjarea copiilor într-o carte sau într-o broşură.

Modul de plasare a originalului


Originale

A B C D

1 2 3 4

Copertă spate Copertă Interiorul Prima pagină Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Interiorul
coperţii coperţii din
spate
Plasaţi originalul

A C B D

1 3 2 4

Copiile au aceeaşi paginaţie


ca originalul.
1
3

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
1 (2) Apăsaţi tasta [Copiere carte].
☞ Meniul Moduri speciale (primul ecran) (pagina 2-38)

2-71
Conţinut
COPIATOR

(1) (2) Selectaţi setările pentru copierea unei cărţi.


Moduri speciale OK (1) Selectaţi poziţia de legare ([Legare la stânga] sau
Copiere carte Anulează OK [Legare la dreapta]).
(2) Pentru a introduce o copertă, apăsaţi pe tasta
[Setăre capac].
Dacă nu doriţi să adăugaţi o copertă, treceţi la etapa 4.
2 Legare la
stânga
Legare la
dreapta

Setăre capac

Setările pentru coperţi nu pot fi selectate dacă opţiunea de inserare a coperţilor şi a inserţiilor este dezactivată din setările de sistem
(administrator).

(2) (1) (3) Selectaţi setările pentru copertă.


Copiere carte (1) Dacă foaia de copertă va fi utilizată ca suport de
Setăre capac Anulează OK copiere, apăsaţi pe tasta [Da]. În caz contrar, apăsaţi
Tavă hârtie
tasta [Nu].
Tipărire pe copertă (faţă-verso)

Da Nu (2) Selectaţi setările de hârtie pentru copertă.


Tavă de bypass (A) (A) Este afişată tava de hârtie selectată pentru copertă.
A3
(B) Sunt afişate dimensiunea şi tipul hârtiei din tava curentă.
Normală (B)
În ecranul din exemplu, în tava de bypass este încărcată hârtie normală
de dimensiunea A3 (11" x 17").
Pentru a modifica tava de hârtie pentru copertă, apăsaţi tasta "Tava
hârtie".
La apăsarea tastei "Tava hârtie", apare un ecran de selectare a tăvilor.
Selectaţi tava de hârtie dorită din ecranul de selecţie şi apăsaţi tasta
[OK].

Copiere carte

3 Setăre capac OK

Tavă hârtie Tavă de bypass

1. A4 Normală A3

Normală
2. A4R Normală

3. B4 Normală

4. A3 Normală

(3) Apăsaţi tasta [OK].

Dacă doriţi să copiaţi pe copertă, nu puteţi utiliza etichete, film transparent sau hârtie de tip index.

Pentru a anula setările pentru copertă...


Apăsaţi tasta [Anulează].

2-72
Conţinut
COPIATOR

Moduri speciale OK
Apăsaţi tasta [OK].
Copiere carte Anulează OK Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere.

4
Legare la Legare la
stânga dreapta

Setăre capac

Plasaţi originalul cu faţa în jos pe geamul pentru


documente.
Plasaţi coperţile din faţă şi din spate deschise, cu faţa în jos.
5

Apăsaţi tasta [START] pentru a scana primul original.


Scanarea începe.
Scanaţi paginile rămase în următoarea ordine:
Interiorul coperţii din faţă şi prima pagină
Paginile 2 şi 3
·
6 ·
·
Ultima pagină şi interiorul coperţii din spate

Pentru a anula scanarea...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Introduceţi următoarea pereche de originale şi apăsaţi tasta [START].


Repetaţi această acţiune până când au fost scanate toate paginile originalului.

7
Pentru a anula scanarea...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

2-73
Conţinut
COPIATOR

Apăsaţi tasta [Termin. Scan.].


Poziţionaţi următorul original. Apăsaţi [Start]. Când aţi
terminat, apăsaţi [Termin. scan.] Copierea va începe.

8
Termin. scan.

Pentru a anula scanarea şi copierea...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

• Pe fiecare coală de hârtie vor fi copiate patru pagini ale originalului. La sfârşit vor fi adăugate automat pagini goale, în cazul în care numărul total al
paginilor originalului nu este multiplu de patru.
• Când este selectată funcţia de copiere a unei cărţi, opţiunea de copiere pe ambele feţe este selectată automat. Când sunt selectate setări care
împiedică copierea pe ambele feţe, funcţia de copiere a unei cărţi nu poate fi utilizată.

Pentru a anula copierea unei cărţi...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 2.

2-74
Conţinut
COPIATOR

COPIEREA TITLURILOR PE HÂRTIE DE TIP INDEX


(Copiere index)
Titlurile pot fi copiate pe filele hârtiei de tip index. Pregătiţi originale adecvate pentru titlurile de index.
Copierea pe hârtie de tip index este posibilă numai din tava de bypass.

ABC

ABC

ABC
DEF

DEF
GHI

GHI
Pregătiţi originale care să Imaginea este deplasată
corespundă poziţiilor de index. conform lăţimii marcajelor

LEGĂTURA DINTRE ORIGINALE ŞI HÂRTIA DE TIP INDEX


Copierea pe hârtie de tip index a originalelor legate în partea stângă
Originale Introducerea originalelor Introducerea hârtiei de tip index

• Tava de alimentare cu documente


Originale

1
1 Introduceţi originalele astfel încât partea fără text tip index să intre
prima.
Verso

• Geamul pentru documente


Imagine finală

1 Încărcaţi hârtia de tip index astfel încât marcajul de


pe prima coală să fie îndreptat spre dvs.

Efectuaţi poziţionarea astfel încât latura cu textul tip index să se


afle în partea stângă.

Copierea pe hârtie de tip index a originalelor legate în partea dreaptă


Originale Introducerea originalelor Introducerea hârtiei de tip index

• Tava de alimentare cu documente


Originale
1
1 Introduceţi originalele astfel încât partea fără text tip index să intre
prima.

• Geamul pentru documente

Imagine finală
1 Verso

Încărcaţi hârtia de tip index astfel încât marcajul de


pe prima coală să fie îndreptat în partea opusă dvs.

Efectuaţi poziţionarea astfel încât latura cu textul tip index să se


afle în partea stângă.

2-75
Conţinut
COPIATOR

Introduceţi originalul.
1 Plasaţi originalul cu faţa în sus în tava alimentatorului de documente, sau cu faţa în jos pe geamul pentru documente.

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
2 (2) Apăsaţi tasta [Copiere index].
☞ Meniul Moduri speciale (primul ecran) (pagina 2-38)

(1) (2) Setaţi lăţimea marcajului.


Moduri speciale OK (1) Setaţi lăţimea de deplasare a imaginii (lăţimea
Copiere index Anulează OK marcajului) utilizând tastele .
Puteţi introduce valori între 0 mm şi 20 mm (0" - 5/8").
De asemenea, puteţi apăsa direct o tastă de pe afişajul cu valori
3 Original Copiere
Deplasare imagine numerice, pentru a modifica un număr cu ajutorul tastelor numerice.
10 (0~20) mm
(2) Apăsaţi tasta [OK].
Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere.

Încărcaţi hârtia de tip index.


Verso Când utilizaţi tava de bypass, plasaţi hârtia cu faţa de tipărit în jos.
Plasaţi hârtia astfel încât laturile cu marcaje să intre la urmă în echipament.
După încărcarea hârtiei de tip index, configuraţi setările tăvii de bypass,
conform explicaţiilor din „EFECTUAREA COPIILOR UTILIZÂND TAVA DE
BYPASS” (pagina 2-35).
4

Lăţimea unei hârtii de tip index poate fi similară unei coli A4 (210 mm) plus 20 mm (sau 8-1/2"x11" (8-1/2") plus 5/8").

Apăsaţi tasta [START].


Copierea va începe.
Daca utilizaţi geamul pentru documente pentru a copia un original cu multe pagini, copierea va avea loc scanând fiecare original. Dacă aţi selectat modul
de sortare, schimbaţi originalele şi apăsaţi pe tasta [START]. Repetaţi până când scanaţi toate paginile, apoi apăsaţi tasta [Termin. scan.].
5
Pentru a anula scanarea şi copierea...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Pentru a anula copierea pe hârtie de tip index...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 3.

Setări de sistem (administrator): Setările iniţiale ale copierii indecşilor separatori


Setarea prestabilită pentru deplasarea marginii poate fi setată de la 0 mm până la 20 mm (0-5/8"). Setarea prestabilită din fabrică este de "10 mm (1/2")".

2-76
Conţinut
COPIATOR

COPIEREA AMBELOR FEŢE ALE UNUI CARD


PE O SINGURĂ COALĂ DE HÂRTIE (Carte de vizită)
Când copiaţi un card, această funcţie vă permite să copiaţi faţa şi spatele acestuia pe o singură coală de hârtie.
Această funcţie este utilă pentru efectuarea de copii ale documentelor de identitate şi ajută la economisirea hârtiei.

Copii
Originale

Faţă

Verso

Exemplul unei copii A4 (8-1/2" x 11")


Exemplul unei copii A4 (8-1/2" x 11") în format peisaj
în format portret

Moduri speciale
Selectaţi hârtia pe care doriţi să o utilizaţi pentru
Copie faţă-verso
copierea cardului.
Normală
A4 Selectaţi hârtia conform indicaţiilor din „TĂVILE DE HÂRTIE” (pagina 2-11).
Documente rezultate
Expunere 1. A4
2. A4R
Auto Fişier
3. B4

1 4. A3
Fişier instant

Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A4
100% normală
Previzualizare

Plasaţi originalul cu faţa în jos pe geamul pentru


documente.

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
3 (2) Apăsaţi tasta [Carte vizită].
☞ Meniul Moduri speciale (primul ecran) (pagina 2-38)

2-77
Conţinut
COPIATOR

(1) (2) Selectaţi setările pentru copierea cardului.


Moduri speciale OK (1) Introduceţi dimensiunea originalului.
Carte de vizită Anulează OK Cu tasta [X] evidenţiată, introduceţi dimensiunea X (orizontală) a
originalului, utilizând tastele .
Cu tasta [Y] evidenţiată, introduceţi dimensiunea Y (verticală) a
X 86 (25~210) mm
Incadrare in originalului, utilizând tastele .
pagină (A)
Y De asemenea, puteţi apăsa direct o tastă de pe afişajul cu valori
54 (25~210) mm

Resetare
(B) numerice, pentru a modifica un număr cu ajutorul tastelor numerice.
dimensiune
(A) Pentru a mări sau micşora imaginile astfel încât să se încadreze pe
4 hârtie, în funcţie de dimensiunea introdusă a originalului, apăsaţi
tasta [Încadrare în pagină].
(B) Tasta [Resetare dimensiune] poate fi apăsată pentru a reseta
dimensiunile orizontală şi verticală la valorile setate în opţiunea
"Setări copiere tip carte de vizită" din setările de sistem
(administrator).

(2) Apăsaţi tasta [OK].


Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere. Asiguraţi-vă că
dimensiunile introduse apar pe tasta [Original].

Apăsaţi tasta [START] pentru a scana partea din faţă a cardului.

5 Pentru a anula scanarea...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Întoarceţi cardul pe cealaltă parte şi apăsaţi [START] pentru a scana partea de pe verso.
Utilizaţi aceeaşi tastă [START] pe care aţi utilizat-o pentru partea din faţă a cardului.

6
Pentru a anula scanarea...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Apăsaţi tasta [Termin. Scan.].


Poziţionaţi următorul original. Apăsaţi [Start]. Când aţi
terminat, apăsaţi [Termin. scan.] Copierea va începe.

7 Termin. scan.

Pentru a anula copierea...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

2-78
Conţinut
COPIATOR

• Originalul trebuie plasat pe geamul pentru documente.


• Copierea este posibilă numai pe hârtie de dimensiune standard.
• Funcţia XY Zoom nu poate fi utilizată împreună cu această funcţie.
• Imaginea nu poate fi rotită când utilizaţi această funcţie.

Pentru a anula funcţia Carte de vizită...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 4.

Setări de sistem (administrator): Setări copiere tip carte de vizită


Aceasta este utilizată pentru a seta valorile la care este resetată dimensiunea la apăsarea tastei [Resetare dimensiune]. Valorile de la 25 mm până la
210 mm (de la 1" până la 8-1/2") pot fi introduse atât pentru dimensiunea orizontală, cât şi pentru cea verticală.
Setările prestabilite din fabrică sunt 86 mm (3-3/8") pentru X (lăţime) şi 54 mm (2-1/8") pentru Y (înălţime).

2-79
Conţinut
COPIATOR

TIPĂRIREA DATEI ŞI A UNEI ŞTAMPILE PE COPII


(Ştampilă)
Utilizaţi această funcţie pentru a tipări data, o ştampilă, numărul paginii şi text pe copii. În plus, la o copie poate fi adăugat text specific drept filigran.
(Filigran)*
Sunt disponibile şase poziţii de tipărire: stânga sus, centru sus, dreapta sus, stânga jos, centru jos şi dreapta jos.
Poziţiile de tipărire sunt separate în zone utilizate pentru dată, numărul paginii şi text (A de dedesubt) şi zone utilizate pentru o ştampilă (B de
dedesubt). Filigranul este tipărit în centrul hârtiei.

Centru sus Zona de Numărul maxim de


Stânga sus Dreapta sus Ştampilă
tipărire poziţii

Dată A O singură poziţie

Ştampilă B 6 poziţii
Poziţia de
Numerotarea
A tipărire a B A O singură poziţie
filigranului paginilor

Text A 6 poziţii

Filigran* Centrul hârtiei —

Stânga jos Dreapta jos


Centru jos
* când este echipat cu un hard disk.

• În cazul în care conţinutul de ştampilare selectat pentru o poziţie se suprapune cu cel pentru o altă poziţie, prioritatea va fi acordată în următoarea
ordine: filigran, partea dreaptă, partea stângă, centru. Conţinutul ascuns datorită suprapunerii nu va fi tipărit.
• Textul va fi tipărit la dimensiunea presetată, indiferent de raportul de copiere sau de dimensiunea hârtiei.
• Textul va fi tipărit la expunerea presetată indiferent de setarea de expunere.
• În funcţie de dimensiunea hârtiei, s-ar putea ca anumite conţinuturi tipărite să fie tăiate sau deplasate din poziţie.

Utilizarea împreună cu alte moduri speciale


Când funcţia Ştampilă este utilizată în combinaţie cu următoarele moduri speciale, acestea sunt reflectate în conţinutul ştampilei.

Moduri speciale Tipărire

Deplasare margine Conţinutul imaginii este deplasat împreună cu imaginea, pe distanţa corespunzătoare lăţimii marginii.

Copiere index
Spre deosebire de o imagine copiată care se deplasează, imaginea va fi tipărită în poziţia setată în ştampilă.
Calibrare

Copiere tip carte


Ştampila este tipărită pe fiecare coală rezultată.
Carte de vizită

Repetare original Conţinutul de tipărire este tipărit pe fiecare pagină a originalului.

Copiere tip broşură


Ştampila este tipărită pe fiecare pagină a broşurii sau cărţii rezultate.
Copiere carte

Copertă/Inserturi Utilizaţi setările de ştampilare pentru a selecta dacă doriţi sau nu ca elementul să fie tipărit pe coperţi şi inserţii.

2-80
Conţinut
COPIATOR

PROCEDURA GENERALĂ PENTRU UTILIZAREA ŞTAMPILEI


Pentru a selecta setările de ştampilare, urmaţi etapele de mai jos.

Introduceţi originalul.
1 Plasaţi originalul cu faţa în sus în tava alimentatorului de documente, sau cu faţa în jos pe geamul pentru documente.

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].

2 (2) Apăsaţi tastele pentru a comuta între cele două ecrane.


(3) Apăsaţi tasta [Ştampilă].
☞ Meniul Moduri speciale (al doilea ecran) (pagina 2-39)

Moduri speciale OK
Selectaţi poziţiile de tipărire.
Ştampilă Anulează OK Selectaţi dintre 6 poziţii: stânga sus, centru sus, dreapta sus, stânga jos,
centru jos, dreapta jos.
De asemenea, puteţi sări peste această etapă şi puteţi trece direct la etapa
1
2
Dată Ştampilă următoare. În acest caz, elementele ştampilate vor fi tipărite în următoarele
Numerotarea
Text
poziţii:
paginilor
Dată: Dreapta sus Ştampilă: Stânga sus
Număr pagină: Centru jos Text: Stânga sus
Filigran Paginaţie
Poziţia unui filigran nu poate fi selectată. Treceţi la etapa următoare.

Poziţii de tipărire
Tastele care indică poziţiile de tipărire vor apărea după cum urmează, în
funcţie de starea setărilor.

Neselectat. Setarea ştampilei nu a fost selectată.

3
Selectat în cursul selecţiei pentru setarea ştampilei.

Indisponibil. Setarea ştampilei a fost deja alocată.

Tasta de deasupra este tasta stânga sus. Aspectul fiecărei taste diferă în
funcţie de poziţia acesteia.

• "Dată" şi "Numerotare pagină" nu pot fi selectate în mai multe poziţii. Dacă tasta [Dată] sau [Numerotare pagină] este apăsată când opţiunea
"Dată" sau "Numerotare pagină" a fost deja selectată pentru o poziţie, va apărea un mesaj în care veţi fi întrebat dacă doriţi să mutaţi elementul
respectiv în poziţia selectată. Pentru a muta elementul, apăsaţi tasta [Da]. În caz contrar, apăsaţi tasta [Nu].
• Dacă încercaţi să setaţi opţiunea "Dată", "Text" sau "Numerotare pagină" într-o poziţie în care este setat deja unul dintre aceste elemente, va
apărea un mesaj. Pentru a înlocui elementul selectat anterior cu cel nou, apăsaţi tasta [Da]. Pentru a păstra elementul anterior, apăsaţi tasta
[Nu].

2-81
Conţinut
COPIATOR

Moduri speciale OK
Selectaţi funcţia Ştampilă.
Ştampilă Anulează OK Pentru informaţii detaliate despre fiecare element ştampilat, consultaţi
următoarele secţiuni:
1
2
Dată: ADĂUGAREA DATEI LA COPII (Dată) (pagina 2-84)
Dată Ştampilă Ştampilă: ŞTAMPILAREA COPIILOR (Ştampilă) (pagina 2-86)
4 Numerotarea
paginilor
Text
Numerotare pagină: TIPĂRIREA NUMĂRULUI PAGINII PE COPII
(Numerotarea paginilor) (pagina 2-88)
Text: TIPĂRIREA TEXTULUI PE COPII (Text)
Filigran Paginaţie (pagina 2-92)
Filigran: ADĂUGAREA UNUI FILIGRAN LA O COPIE (Filigran)
(pagina 2-98)

Moduri speciale OK
Când aţi terminat de selectat setările de
Ştampilă Anulează OK ştampilare, apăsaţi tasta .
1
2
Dată Ştampilă

5 Numerotarea
paginilor
Text

Filigran Paginaţie

(3) Selectaţi setările pentru original şi coperţi/inserţii.


Moduri speciale OK (1) Apăsaţi tasta [Orientare original] şi specificaţi
Ştampilă Anulează OK orientarea originalului plasat.
2
Dacă au fost plasate originale tipărite pe ambele feţe, apăsaţi tasta
Orientare original Tip de original faţă-verso
2 şi specificaţi poziţia de legare (legare pe înălţime sau pe
lăţime) a originalelor.

Tipărire pe copertă/inserţii când se copiază pe coperte/inserţii


(2) Selectaţi setările de ştampilare pentru coperţi/inserţii.
Dacă nu doriţi să tipăriţi elementele ştampilate pe coperţi/inserţii,
6 Paginaţie
apăsaţi pe caseta de validare pentru a elimina bifa .

(3) Apăsaţi tasta [OK].


(2) (1) Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere.
Pentru a edita o poziţie de ştampilare sau pentru a şterge un element
ştampilat, apăsaţi tasta [Aranjare].
☞ VERIFICAREA AMPLASĂRII ŞTAMPILEI (Aranjare) (pagina 2-96)

• Când opţiunea de copiere pe coperţi/inserţii nu este selectată, tipărirea nu va fi efectuată chiar dacă apare o bifă.
• Această setare nu poate fi selectată dacă opţiunea de inserare a coperţilor şi a inserţiilor este dezactivată din setările de sistem (administrator).

2-82
Conţinut
COPIATOR

Apăsaţi tasta [START].


Copierea va începe.
Daca utilizaţi geamul pentru documente pentru a copia un original cu multe pagini, copierea va avea loc scanând fiecare original. Dacă aţi selectat modul
de sortare, schimbaţi originalele şi apăsaţi pe tasta [START]. Repetaţi până când scanaţi toate paginile, apoi apăsaţi tasta [Termin. scan.].
7
Pentru a anula scanarea şi copierea...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Pentru a anula funcţia Ştampilă...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 3.

2-83
Conţinut
COPIATOR

ADĂUGAREA DATEI LA COPII (Dată)


Data poate fi tipărită pe copii. Pot fi selectate poziţia datei, formatul şi pagina (numai prima pagină sau toate paginile).

Exemplu: Tipărirea datei de 4 APRILIE 2012 în colţul din dreapta sus al hârtiei.

04/APR/2012

Apăsaţi tasta [Dată] din ecranul de selectare a ştampilei.


1 Consultaţi etapele 1 până la 4 din „PROCEDURA GENERALĂ PENTRU UTILIZAREA ŞTAMPILEI” (pagina 2-81).

Ştampilă Setaţi formatul datei.


Dată Anulează OK
(1) Apăsaţi tasta corespunzătoare formatului de dată
Prima pagină
dorit.
AAAA/LL/ZZ

04/APR/2012 (2) Dacă aţi selectat [AAAA/LL/ZZ], [LL/ZZ/AAAA] sau


LL/ZZ/AAAA

2 ZZ/LL/AAAA
Modificare dată
Toate paginile
[ZZ/LL/AAAA], apăsaţi tastele [/], [.], [-] sau [ ] pentru a
selecta separatorul.
LL ZZ, AAAA

(1) (2)

Ştampilă
Verificaţi data afişată. Dacă trebuie să modificaţi
Dată Anulează OK
data, apăsaţi pe tasta [Modificare dată].
Setaţi data pe care doriţi să o utilizaţi şi apăsaţi tasta [OK].
Prima pagină
AAAA/LL/ZZ
Ştampilă
04/APR/2012
LL/ZZ/AAAA
Modificare dată OK
Modificare dată
Toate paginile
ZZ/LL/AAAA

LL ZZ, AAAA An Lună Zi

2012 04 04
3

Ca alternativă la apăsarea tastelor , puteţi apăsa direct tasta de


afişare a valorilor numerice şi puteţi modifica valoarea cu ajutorul tastelor
numerice.

• Dacă selectaţi o dată care nu există (precum 30 Feb.), tasta [OK] va fi estompată pentru a împiedica introducerea acesteia.
• Modificarea datei aici nu va determina modificarea datei setate în echipament cu ajutorul opţiunii "Ceas", din setările de sistem.

2-84
Conţinut
COPIATOR

Ştampilă
Selectaţi paginile pe care va fi tipărită data şi
Dată Anulează OK apăsaţi tasta [OK].
Selectaţi tipărirea numai pe prima pagină sau tipărirea pe toate paginile.
Prima pagină
AAAA/LL/ZZ După ce apăsaţi tasta [OK], continuaţi de la etapa 5 din „PROCEDURA
GENERALĂ PENTRU UTILIZAREA ŞTAMPILEI” (pagina 2-81) pentru a
4 LL/ZZ/AAAA
04/APR/2012

Modificare dată finaliza procedura de copiere.


Toate paginile
ZZ/LL/AAAA

LL ZZ, AAAA

Pentru a anula setarea de tipărire a datei...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 2.

2-85
Conţinut
COPIATOR

ŞTAMPILAREA COPIILOR (Ştampilă)


Puteţi tipări pe copii texte, precum "Confidenţial", în alb pe fundal negru, ca o "ştampilă".
Pentru o ştampilă, pot fi selectate poziţia, dimensiunea, densitatea şi paginile (numai prima pagină sau toate paginile) pentru ştampilare.

Tipărirea textului „CONFIDENŢIAL” în colţul din stânga sus al copiei

CONFIDENŢIAL

Pentru textul ştampilat sunt disponibile următoarele 12 selecţii.

CONFIDENŢIAL PRIORITATE PRELIMINAR FINAL

PT. INFORM. DVS. NU COPIA IMPORTANT COPIE

URGENT CIORNĂ STRICT SECRET VĂ RUGĂM RĂSP.

Pentru fundalul ştampilei pot fi selectate trei niveluri de densitate.


Pot fi selectate două dimensiuni de ştampilă.

Apăsaţi tasta [Ştampilă] din ecranul de selectare a ştampilei.


1 Consultaţi etapele 1 până la 4 din „PROCEDURA GENERALĂ PENTRU UTILIZAREA ŞTAMPILEI” (pagina 2-81).

Ştampilă Apăsaţi tasta pentru ştampila pe care doriţi să o


Ştampilă Anulează OK utilizaţi.
CONFIDENŢIAL PRIORITATE Prima pagină
Expunere
PT. INFORM. DVS. NU COPIA

2 URGENT CIORNĂ
1 2 3

PRELIMINAR FINAL Toate paginile


Dimensiune

IMPORTANT COPIE Mai mare

STRICT SECRET VĂ RUGĂM RĂSP. Mai mică

2-86
Conţinut
COPIATOR

Ştampilă
Apăsaţi tasta [Expunere] şi setaţi culoarea şi
Ştampilă Anulează OK densitatea.
Dacă doriţi să întunecaţi, selectaţi opţiunea . Dacă doriţi să iluminaţi,
CONFIDENŢIAL PRIORITATE Prima pagină
Expunere apăsaţi tasta .
PT. INFORM. DVS. NU COPIA
1 2 3 Când aţi terminat de selectat setările, apăsaţi tasta [OK].
URGENT CIORNĂ

PRELIMINAR FINAL Toate paginile


Dimensiune Ştampilă

IMPORTANT COPIE Mai mare Expunere OK

3 STRICT SECRET VĂ RUGĂM RĂSP. Mai mică

Expunere

1 2 3

Ştampilă Apăsaţi tasta [Mai mare Mai mică] pentru a


Ştampilă Anulează OK selecta dimensiunea ştampilei.
CONFIDENŢIAL PRIORITATE Prima pagină
Expunere
PT. INFORM. DVS. NU COPIA

4
1 2 3
URGENT CIORNĂ

PRELIMINAR FINAL Toate paginile


Dimensiune

IMPORTANT COPIE Mai mare

STRICT SECRET VĂ RUGĂM RĂSP. Mai mică

Ştampilă Selectaţi paginile pe care va fi tipărită data şi


Ştampilă Anulează OK apăsaţi tasta [OK].
Selectaţi tipărirea numai pe prima pagină sau tipărirea pe toate paginile.
CONFIDENŢIAL PRIORITATE Prima pagină
Expunere După ce apăsaţi tasta [OK], continuaţi de la etapa 5 din „PROCEDURA
PT. INFORM. DVS. NU COPIA
GENERALĂ PENTRU UTILIZAREA ŞTAMPILEI” (pagina 2-81) pentru a
5 URGENT CIORNĂ
1 2 3

finaliza procedura de copiere.


PRELIMINAR FINAL Toate paginile
Dimensiune

IMPORTANT COPIE Mai mare

STRICT SECRET VĂ RUGĂM RĂSP. Mai mică

Textul ştampilat nu poate fi editat.

Pentru a anula setarea de ştampilare...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 2.

2-87
Conţinut
COPIATOR

TIPĂRIREA NUMĂRULUI PAGINII PE COPII


(Numerotarea paginilor)
Numerele de pagină pot fi tipărite pe copii.
Pot fi selectate poziţia, formatul şi numărul paginii pentru numerotarea paginilor.

Tipărirea numărului paginii în partea din centru jos a hârtiei.

Apăsaţi tasta [Numerotarea paginilor] din ecranul de selectare a ştampilei.


1 Consultaţi etapele 1 până la 4 din „PROCEDURA GENERALĂ PENTRU UTILIZAREA ŞTAMPILEI” (pagina 2-81).

Ştampilă Selectaţi un format pentru numărul paginii.


Numerotarea paginilor Anulează OK Dacă este selectată tasta [1/5, 2/5, 3/5],
va fi tipărit formatul "număr pagină/pagini totale". "Auto" este selectat iniţial
Formatul numerotării paginilor
pentru paginile totale, ceea ce înseamnă că numărul de pagini originale
Total de pagini

1,2,3.. (1),(2),(3).. Auto


scanate este setat automat ca numărul total de pagini. Dacă trebuie să setaţi
numărul total de pagini manual, cum ar fi în cazul în care un număr mare de
-1-,-2-,-3-.. P.1,P.2,P.3.. Manual
originale este împărţit în seturi pentru scanare, apăsaţi tasta [Manual], pentru
<1>,<2>,<3>.. 1/5,2/5,3/5.. Numerotarea
1 Pagină paginilor a afişa ecranul de introducere a numărului total de pagini.

Ştampilă

Numerotarea paginilor Anulează OK

Formatul numerotării paginilor Total de pagini

1,2,3.. (1),(2),(3).. Auto

-1-,-2-,-3-.. P.1,P.2,P.3.. Manual

<1>,<2>,<3>.. 1/5,2/5,3/5.. Numerotarea


1
2
Pagină paginilor

Introduceţi numărul total de pagini (de la 1 până la 999) cu ajutorul tastelor


numerice şi apăsaţi tasta [OK].
Pentru a reveni la valoarea prestabilită a setării elementului selectat, puteţi
apăsa tasta [ELIMINARE] ( ). Dacă greşiţi, apăsaţi tasta [ELIMINARE]
( ) şi apoi introduceţi numărul corect.

• Când efectuaţi copierea pe ambele feţe, numărul total de pagini este echivalent cu numărul total de feţe ale hârtiei. Dacă pagina finală este
goală, aceasta nu este luată în calcul. Totuşi, dacă adăugaţi o copertă spate şi caseta de validare [Numără pag. de final] este bifată ,
ultima pagină va fi luată în calcul. (Consultaţi etapa 7.)
• Când este utilizat împreună cu funcţiile „Copiere tip carte”, „Repetare original” sau „Carte vizită”, numărul total de pagini este dat de numărul
feţelor hârtiei pe care se copiază.
• Când este utilizat împreună cu funcţiile "Copiere tip broşură" sau "Copiere carte", numărul total de pagini al broşurii sau cărţii rezultate este
reprezentat de numărul total de pagini utilizate.

2-88
Conţinut
COPIATOR

Ştampilă
Pentru a configura setările numărului paginii,
Numerotarea paginilor Anulează OK apăsaţi tasta [Numerotarea paginilor].
Dacă nu trebuie să configuraţi setările numărului paginii, treceţi la etapa 9.
Formatul numerotării paginilor Total de pagini

3 1,2,3..

-1-,-2-,-3-..
(1),(2),(3)..

P.1,P.2,P.3..
Auto

Manual

<1>,<2>,<3>.. 1/5,2/5,3/5.. Numerotarea


1 Pagină paginilor

Ştampilă
Selectaţi setările pentru numărul paginii.
Numerotarea paginilor OK
(1) Apăsaţi tasta [Manual].
Auto
(2) Setaţi primul număr, ultimul număr şi numărul
Manual Primul număr Ultimul număr "Tipărirea începe de la pagina".
1 Auto Copertă/Numărare Apăsaţi fiecare tastă şi introduceţi un număr cu ajutorul tastelor
numerice (de la 1 până la 999).
Tipărirea începe de la pagina
Pentru a reveni la valoarea prestabilită a setării elementului selectat,
1 puteţi apăsa tasta [ELIMINARE] ( ). Dacă greşiţi, apăsaţi tasta
[ELIMINARE] ( ) şi apoi introduceţi numărul corect.

4 (1) (2)

• Nu puteţi seta o valoare pentru "Ultimul număr" mai mică decât cea pentru "Primul număr".
• Opţiunea "Ultimul număr" este setată iniţial la "Auto", ceea ce înseamnă că numerele paginilor sunt tipărite automat până la ultima pagină, în
funcţie de setările "Primul număr" şi "Tipărirea începe de la pagina".
• Dacă opţiunea "Ultimul număr" este setată la un număr mai mic decât valoarea "Total pagini", numerele paginilor nu sunt tipărite pe paginile
aflate după pagina setată ca "Ultimul număr".
• Opţiunea "Tipărirea începe de la pagina" este utilizată pentru a seta numărul paginii de la care doriţi să începeţi numerotarea. De exemplu,
dacă este setată cifra "3" şi efectuaţi o copiere pe o singură faţă, numerele paginilor vor fi tipărite începând cu a treia coală copiată (a treia
pagină originală). Dacă efectuaţi o copiere pe ambele feţe, numerele paginilor vor fi tipărite începând cu faţa celei de a doua coli copiate (a treia
pagină originală).

Ştampilă Dacă introduceţi coperţi/inserţii, apăsaţi tasta


Numerotarea paginilor OK [Copertă/Numărare], dacă doriţi să includeţi
Auto
coperţile/inserţiile în numerotarea paginilor şi
doriţi ca numerele paginilor să fie tipărite pe
5 Manual Primul număr

1
Ultimul număr

Auto Copertă/Numărare
acestea.
Tipărirea începe de la pagina

2-89
Conţinut
COPIATOR

(1) (2) Apăsaţi fiecare element pe care doriţi să îl


includeţi în numerotarea paginilor, astfel încât să
Ştampilă

Copertă/Numărare OK
apară o bifă şi apoi apăsaţi tasta [OK].
Elementele bifate vor fi afişate în imaginea de tipărire din partea dreaptă
a ecranului.
Numără şi coperta din faţă
(A): Imagine copertă faţă
Numărare inserţii
(B): Imagine inserţie
(C): Imagine copertă spate
Numără pag. de final

6
(A) (B) (C)

• Când casetele de validare sunt selectate , fiecare coală de hârtie (copertă faţă, inserţie, copertă spate) va fi numărată ca o pagină pentru
copierea pe o singură faţă sau două pagini pentru copierea pe ambele feţe. Totuşi, când colile documentului sunt copiate pe o singură faţă şi
inserţiile sunt copiate pe ambele feţe, fiecare coală a documentului este considerată ca fiind o pagină şi fiecare coală inserată este considerată
ca fiind două pagini.
• Numerele paginilor sunt tipărite pe coperţi/inserţii dacă acestea sunt luate în calcul şi dacă sunt utilizate ca suporturi pentru copiere.

Ştampilă
Apăsaţi tasta [OK].
Numerotarea paginilor OK

Auto

7 Manual Primul număr

1
Ultimul număr

Auto Copertă/Numărare

Tipărirea începe de la pagina

Ştampilă Apăsaţi tasta [OK].


Numerotarea paginilor Anulează OK După ce apăsaţi tasta [OK], continuaţi de la etapa 5 din „PROCEDURA
GENERALĂ PENTRU UTILIZAREA ŞTAMPILEI” (pagina 2-81) pentru a
Formatul numerotării paginilor
finaliza procedura de copiere.
Total de pagini

8 1,2,3..

-1-,-2-,-3-..
(1),(2),(3)..

P.1,P.2,P.3..
Auto

Manual

<1>,<2>,<3>.. 1/5,2/5,3/5.. Numerotarea


1 Pagină paginilor

2-90
Conţinut
COPIATOR

• Când este selectată funcţia Numerotare pagină, nu puteţi copia în modul de grupare. Modul se modifică automat la modul de sortare.
• Când poziţia de tipărire a numărului paginii este setată în partea dreaptă sau stângă şi este utilizată funcţia de copiere a broşurilor sau cărţilor, poziţia
de tipărire este modificată, astfel încât numerele paginilor să apară întotdeauna înspre exteriorul fiecărei pagini deschise (părţile stângă şi dreaptă ale
paginilor deschise). Dacă o ştampilă este setată în zona în care este setată numerotarea paginilor, poziţia ştampilei se modifică la fel ca numărul
paginii.
Dacă, pe această poziţie modificată este setat un alt element ştampilat, numerele paginilor vor schimba poziţia cu respectivul element ştampilat.
Un element ştampilat aflat într-o poziţie care nu este afectată de schimbarea poziţiei numărului paginii, va fi tipărit în poziţia setată iniţial.
Exemplu: Când sunt copiate patru pagini utilizându-se funcţia de copiere a broşurilor şi formatul numerelor paginilor este "1, 2, 3...", rezultatul este
următorul:
În acest exemplu, numărul paginii este setat în partea de jos a paginii şi data este setată în partea de sus, astfel încât data nu va fi
deplasată.

Setări de tipărire Faţa 1 Faţa 2

Dată 04/APR/2012 04/APR/2012 04/APR/2012 04/APR/2012

Ştampilă CONFIDENŢIAL CONFIDENŢIAL CONFIDENŢIAL CONFIDENŢIAL


Nr. Text 4 AAA AAA 1 2 AAA AAA 3

Pentru a anula setarea de numerotare a paginilor...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 2.

2-91
Conţinut
COPIATOR

TIPĂRIREA TEXTULUI PE COPII (Text)


Puteţi tipări text pe copii. Pot fi stocate până la 30 de linii de text utilizate frecvent.

Exemplu: Tipăriţi textul "Aprilie 2012 Planning Meeting" în colţul din stânga sus al hârtiei.

Întâlnire de planificare aprilie 2012

Apăsaţi tasta [Text] din ecranul de selectare a ştampilei.


1 Consultaţi etapele 1 până la 4 din „PROCEDURA GENERALĂ PENTRU UTILIZAREA ŞTAMPILEI” (pagina 2-81).

Ştampilă
Apăsaţi tasta [Reapelare].
Text
Puteţi apăsa tasta [Introducere directă] pentru a afişa ecranul de introducere a
Anulează OK
textului. După ce aţi introdus toate caracterele, apăsaţi tasta [OK].
Prima pagină Pentru a stoca sau şterge o linie de text, apăsaţi tasta [Memorează/Şterge].
☞ Stocarea, editarea şi ştergerea liniilor de text (pagina 2-94)
2 Pre-setare
Toate paginile

Introducere
Reapelare Memorează/Şterge
directă

(1) (2) Specificaţi textul care va fi tipărit.


(1) Selectaţi linia de text pe care doriţi să o utilizaţi.
Ştampilă
Puteţi apăsa tasta [5 10] pentru a comuta numărul tastelor afişate
Text Anulează
pe ecran între 5 şi 10. Când este selectat afişajul cu 5 taste, pe fiecare
OK

5 10
tastă apare linia de text completă.
Reapelare

3 Nr. 01 AAA AAA Nr. 02 BBB BBB


1
(2) Apăsaţi tasta [OK].
Nr. 03 CCC CCC Nr. 04 DDD DDD 3

Nr. 05 Nr. 06

Nr. 07 Nr. 08

Nr. 09 Nr. 10

2-92
Conţinut
COPIATOR

Ştampilă
Selectaţi paginile pe care doriţi să tipăriţi şi
Text Anulează OK apăsaţi tasta [OK].
Selectaţi tipărirea numai pe prima pagină sau tipărirea pe toate paginile.
Prima pagină
AAA AAA După ce apăsaţi tasta [OK], continuaţi de la etapa 5 din „PROCEDURA
GENERALĂ PENTRU UTILIZAREA ŞTAMPILEI” (pagina 2-81) pentru a
4 Pre-setare
finaliza procedura de copiere.
Toate paginile

Introducere
Reapelare Memorează/Şterge
directă

Setările de text pot fi configurate şi din paginile Web. Faceţi clic pe [Setări aplicaţie], [Setări copiere] şi apoi pe [Setări text (Ştampilă)] din meniul paginii
Web.

Pentru a anula setarea de text...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 2.

2-93
Conţinut
COPIATOR

Stocarea, editarea şi ştergerea liniilor de text

Apăsaţi tasta [Text] din ecranul de selectare a ştampilei.


1 Consultaţi etapele 1 până la 4 din „PROCEDURA GENERALĂ PENTRU UTILIZAREA ŞTAMPILEI” (pagina 2-81).

Ştampilă
Apăsaţi tasta [Memorează/Şterge].
Text Anulează OK

Prima pagină

2 Pre-setare
Toate paginile

Introducere
Reapelare Memorează/Şterge
directă

Ştampilă Stocaţi o linie de text sau editaţi/ştergeţi o linie de


Text Înapoi text stocată.
5 10 • Pentru a stoca o linie de text, apăsaţi o tastă pe care nu este stocat text.
Memorează/Şterge 1 Va apărea un ecran de introducere a textului. Pot fi introduse cel mult 50 de
3
Nr. 01 AAA AAA Nr. 02 BBB BBB caractere. După ce aţi introdus textul, apăsaţi tasta [OK]. Ecranul pentru
Nr. 03 CCC CCC Nr. 04 DDD DDD introducerea textului se va închide.
Nr. 05 Nr. 06 • Pentru a edita sau şterge linia de text, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Nr. 07 Nr. 08

Nr. 09 Nr. 10

Pentru a edita sau şterge o linie de text...

3 • La apăsarea tastei cu linia de text, va apărea următorul ecran.


La apăsarea tastei [Modifică], apare un ecran pentru introducerea textului. În ecranul de introducere a textului apare linia de text stocată. Editaţi
textul. După ce aţi introdus textul, apăsaţi tasta [OK]. Ecranul pentru introducerea textului se va închide.
• La apăsarea tastei [Şterge], textul stocat este şters.

În acest loc a fost deja stocat un text. Schimbaţi


textul?

Anulează Şterge Modifică

• Setările de text pot fi configurate şi din paginile Web. Faceţi clic pe [Setări aplicaţie], [Setări copiere] şi apoi pe [Setări text (Ştampilă)] din
meniul paginii Web.

2-94
Conţinut
COPIATOR

Ştampilă
Apăsaţi tasta [Înapoi].
Text Înapoi Va fi afişat din nou ecranul de la etapa 2.
5 10
Pentru a copia utilizând o linie de text stocată, continuaţi de la etapa 2 din
Memorează/Şterge 1
„TIPĂRIREA TEXTULUI PE COPII (Text)” (pagina 2-92).
3

4 Nr. 01 AAA AAA

Nr. 03 CCC CCC


Nr. 02 BBB BBB

Nr. 04

Nr. 05 Nr. 06

Nr. 07 Nr. 08

Nr. 09 Nr. 10

2-95
Conţinut
COPIATOR

VERIFICAREA AMPLASĂRII ŞTAMPILEI (Aranjare)


După selectarea elementelor ştampilate puteţi verifica machetarea de tipărire, puteţi modifica poziţia de tipărire şi puteţi şterge elemente ştampilate.

Moduri speciale OK Apăsaţi tasta [Paginaţie].


Moduri speciale Anulează OK

1
2
Dată Ştampilă

Numerotarea
Text
paginilor

1
Filigran Paginaţie

Tasta [Paginaţie] poate fi apăsată numai când au fost selectate elemente ştampilate.

Ştampilă Dacă amplasarea este corectă, apăsaţi tasta [OK].


Paginaţie OK Apăsaţi tasta elementului ştampilat pe care doriţi să îl ştergeţi sau a cărui
poziţie doriţi să o modificaţi.

AAA AAA

CONFIDENŢIAL NU COPIA

2
1,2,3..

Pe fiecare tastă apar maxim 14 caractere.

Pentru a modifica poziţia elementului, apăsaţi


Doriţi să mutaţi sau să ştergeţi elementul selectat?
tasta [Mutare]. Pentru a şterge elementul, apăsaţi
pe tasta [Şterge].
3 • Dacă apăsaţi tasta [Mutare], va apărea un ecran pentru selectarea poziţiei
Anulează Şterge Mutare
de destinaţie.
• La apăsarea tastei [Şterge], elementul este şters. (Treceţi la etapa 6.)

2-96
Conţinut
COPIATOR

Ştampilă
Apăsaţi tasta corespunzătoare poziţiei de
Mutare OK destinaţie dorite.
Selectaţi locul unde doriţi să mutaţi elementul selectat. Tasta de poziţie apăsată este evidenţiată, iar poziţia de tipărire este
modificată.

Tastele care indică poziţiile de tipărire vor apărea după cum urmează, în
funcţie de starea setărilor.

Neselectat. Setarea ştampilei nu a fost selectată.

4 Selectat în cursul selecţiei pentru setarea ştampilei.

Indisponibil. Setarea ştampilei a fost deja alocată.

Tasta de deasupra este tasta stânga sus. Aspectul fiecărei taste diferă în
funcţie de poziţia acesteia.

Dacă doriţi să inversaţi poziţia elementului ştampilat selectat cu cea a unui alt element ştampilat, mutaţi temporar unul dintre cele două elemente
pe o poziţie liberă şi apoi inversaţi poziţiile de tipărire.

Ştampilă
Apăsaţi tasta [OK].
Mutare OK Dacă încercaţi să deplasaţi elementul ştampilat pe o poziţie care este deja
Selectaţi locul unde doriţi să mutaţi elementul selectat. ocupată de un alt element, va apărea un mesaj în care veţi fi întrebat dacă
doriţi să suprascrieţi celălalt element ştampilat. Pentru a suprascrie celălalt
element ştampilat, apăsaţi tasta [Da]. Pentru a anula mutarea, apăsaţi pe tasta
[Nu].
5
În acest loc a fost deja selectat un element.
Suprascrieţi elementul?

Nu Da

Ştampilă Apăsaţi tasta [OK].


Paginaţie OK

AAA AAA

6 CONFIDENŢIAL NU COPIA

1,2,3..

2-97
Conţinut
COPIATOR

ADĂUGAREA UNUI FILIGRAN LA O COPIE (Filigran)


Pentru această funcţie este necesar un hard disk.
La realizarea unei copii puteţi adăuga text specific drept filigran. Pentru un filigran pot fi selectate densitatea, unghiul şi paginile (numai prima pagină
sau toate paginile). Filigranul este tipărit în centrul hârtiei.

Tipărirea menţiunii "Confidenţial" pe hârtie

IAL

IDE
NF
CO
Pentru textul ştampilat sunt disponibile următoarele 12 selecţii.

CONFIDENŢIAL PRIORITATE PRELIMINAR FINAL

PT. INFORM. DVS. NU COPIA IMPORTANT COPIE

URGENT CIORNĂ STRICT SECRET VĂ RUGĂM RĂSP.

Pentru densitatea filigranului pot fi selectate trei niveluri.


Unghiul filigranului poate fi selectat în intervalul cuprins între +90 de grade şi -90 de grade, în incrementuri de 45 de grade.

Apăsaţi tasta [Filigran] din ecranul de selectare a ştampilei.


1 Consultaţi etapele 1 până la 4 din „PROCEDURA GENERALĂ PENTRU UTILIZAREA ŞTAMPILEI” (pagina 2-81).

Ştampilă Apăsaţi tasta pentru filigranul pe care doriţi să îl


Filigran Anulează OK utilizaţi.
CONFIDENŢIAL PRIORITATE Expunere Prima pagină

PT. INFORM. DVS. NU COPIA 1 2 3

2 URGENT CIORNĂ Unghi

PRELIMINAR FINAL (+90 -90) Toate paginile

IMPORTANT COPIE
45
STRICT SECRET VĂ RUGĂM RĂSP.

Ştampilă Apăsaţi tasta [Expunere] şi setaţi culoarea şi


Filigran Anulează OK densitatea.
Dacă doriţi să întunecaţi, selectaţi opţiunea . Dacă doriţi să iluminaţi,
CONFIDENŢIAL PRIORITATE Expunere Prima pagină
1 2 3
apăsaţi tasta .
PT. INFORM. DVS. NU COPIA

3 URGENT CIORNĂ Unghi


Când aţi terminat de selectat setările, apăsaţi tasta [OK].

PRELIMINAR FINAL (+90 -90) Toate paginile

IMPORTANT COPIE
45
STRICT SECRET VĂ RUGĂM RĂSP.

2-98
Conţinut
COPIATOR

Ştampilă Apăsaţi tastele pentru a seta unghiul


Filigran Anulează OK filigranului.
CONFIDENŢIAL PRIORITATE Expunere Prima pagină

PT. INFORM. DVS. NU COPIA 1 2 3

4 URGENT

PRELIMINAR
CIORNĂ

FINAL (+90
Unghi

-90) Toate paginile

IMPORTANT COPIE
45
STRICT SECRET VĂ RUGĂM RĂSP.

Ştampilă Selectaţi paginile pe care va fi tipărit filigranul şi


Filigran Anulează OK apăsaţi tasta [OK].
Selectaţi tipărirea numai pe prima pagină sau tipărirea pe toate paginile.
CONFIDENŢIAL PRIORITATE Expunere Prima pagină
1 2 3
După ce apăsaţi tasta [OK], continuaţi de la etapa 5 din „PROCEDURA
PT. INFORM. DVS. NU COPIA
GENERALĂ PENTRU UTILIZAREA ŞTAMPILEI” (pagina 2-81) pentru a
5 URGENT CIORNĂ Unghi
finaliza procedura de copiere.
PRELIMINAR FINAL (+90 -90) Toate paginile

IMPORTANT COPIE
45
STRICT SECRET VĂ RUGĂM RĂSP.

Textul filigranului nu poate fi editat.

Pentru a anula setarea filigranului...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 2.

2-99
Conţinut
COPIATOR

TASTA [Editare imag.]


Când tasta [Editare imag.] este apăsată în al doilea ecran de meniul al modurilor speciale, se deschide ecranul meniului de editare a imaginii.

Ecranul meniului Image Edit


Moduri speciale OK Moduri speciale OK

Editare imag. OK

Ştampilă Editare imag. Claritate

2
(1) (2) Mărire repetare (3) Imagine în
Fişier Fişier instant Copie de probă 2 Repetare foto.
pag. oglindă

Contor Originale de Mod scanare (4) (5) Negativ


original dimensiuni diferite Calibrare
lent alb-neg.

(1) Tasta [Repetare foto.] (4) Tasta [Calibrare]


☞ REPETAREA FOTOGRAFIILOR PE O COPIE (Repetare foto.) ☞ COPIEREA ÎN CENTRUL HÂRTIEI (Calibrare) (pagina 2-107)
(pagina 2-101)
(5) Tasta [Negativ alb-neg.]
(2) Tasta [Mărire repetare pag.] ☞ INVERSAREA ALBULUI CU NEGRUL ÎNTR-O COPIE (Imagine
☞ CREAREA UNUI POSTER MARE (Mărire repetare pagină) în negativ) (pagina 2-108)
(pagina 2-103)

(3) Tasta [Imagine în oglindă]


☞ INVERSAREA IMAGINII (Imagine în oglindă) (pagina 2-106)

2-100
Conţinut
COPIATOR

REPETAREA FOTOGRAFIILOR PE O COPIE (Repetare foto.)


Funcţia Photo Repeat este utilizată pentru a crea imagini repetate ale unui original de dimensiunea unei fotografii (130 mm x 90 mm,
100 mm x 150 mm, 70 mm x 100 mm, 65 mm x 70 mm sau 57 mm x 100 mm (3" x 5", 5" x 7", 2-1/2" x 4", 2-1/2" x 2-1/2" sau 2-1/8" x 3-5/8")) pe o
singură coală de hârtie, conform ilustraţiilor de mai jos. Pe o coală de hârtie pot fi repetate până la 24 de imagini (când imaginea este de
dimensiunea 65 mm x 70 mm (2-1/2" x 2-1/2")).

• Dimensiuni ale originalului de până la 130 mm x 90 mm • Dimensiuni ale originalului de până la 100 mm x 150 mm
(3" x 5") (5" x 7")

Copierea pe o hârtie de
Copierea pe o hârtie de
dimensiunea A4 (8-1/2" x 11").
dimensiunea A4 (8-1/2" x 11").
Sunt efectuate 4 copii
Sunt efectuate 2 copii

Copierea pe o hârtie de
dimensiunea A3 (11" x 17") Copierea pe o hârtie de
Sunt efectuate 8 copii dimensiunea A3
(11" x 17")
Sunt efectuate 4 copii
• Dimensiuni ale originalului de până la 70 mm x 100 mm
(2-1/2" x 4") • Dimensiuni ale originalului de până la 65 mm x 70 mm
(2-1/2" x 2-1/2")
Copierea pe o hârtie de
dimensiunea A4 (8-1/2" x 11").
Sunt efectuate 8 copii Copierea pe o hârtie de dimensiunea
A4 (8-1/2" x 11").
Sunt efectuate 12 copii
Copierea pe o hârtie de
dimensiunea A3
(11" x 17")
Copierea pe o hârtie de
Sunt efectuate 16 copii
dimensiunea A3 (11" x 17")
Sunt efectuate 24 copii

• Dimensiuni ale originalului de până la 57 mm x 100 mm


(2-1/8" x 3-5/8")

Copierea pe o hârtie de dimensiunea


A4 (8-1/2" x 11") (Raport 95%).
Sunt efectuate 10 copii

Plasaţi originalul cu faţa în jos pe geamul pentru


documente.
• Când plasaţi o fotografie originală de dimensiunea 130 mm x 90 mm,
100 mm x 150 mm, 70 mm x 100 mm, 65 mm x 70 mm sau

1 57 mm x 100 mm (3" x 5", 5" x 7", 2-1/2" x 4", 2-1/2" x 2-1/2" sau
2-1/8" x 3-5/8"), aşezaţi originalul cu latura lungă aliniată în dreptul părţii din
stânga a geamului pentru documente.
• Când plasaţi un original de dimensiunea unei cărţi de vizită, aşezaţi
originalul cu latura lungă aliniată în dreptul părţii îndepărtate a geamului
pentru documente.

2-101
Conţinut
COPIATOR

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
(2) Apăsaţi tastele pentru a comuta între cele două ecrane.
2 (3) Apăsaţi tasta [Editare imag.].
(4) Apăsaţi tasta [Repetare foto.].
☞ TASTA [Editare imag.] (pagina 2-100)

(1) (2) Selectaţi setările Repetare fotografie.


Editare imag. OK
(1) Apăsaţi tasta care indică combinaţia tip original -
Repetare foto. Anulează OK
dimensiune hârtie, pe care doriţi să o utilizaţi.
Apăsaţi tastele pentru a comuta între ecrane şi apăsaţi tasta
Dimensiune originală Tip repetare
1 pentru tipul de repetare dorit (A4 sau A3 (8-1/2" x 11" sau 11" x 17")).
5
A4/8½x11 A3/11x17
(2) Apăsaţi tasta [OK].
3 130x90 mm

3x 5"
4 8
Veţi reveni la ecranul pentru Moduri Speciale. Apăsaţi tasta [OK] pentru
a reveni la ecranul de bază al modului copiere.

Când efectuaţi copii repetate ale unui original de dimensiunea unei cărţi de vizită (până la 57 mm x 100 mm (2-1/8" x 3-5/8")), pentru dimensiunea
hârtiei poate fi selectată numai opţiunea A4 (8-1/2" x 11").

Apăsaţi tasta [START].


Copierea va începe.
Dacă aţi selectat modul de sortare, schimbaţi originalele şi apăsaţi pe tasta [START]. Repetaţi până când scanaţi toate paginile, apoi apăsaţi tasta [Termin.

4 scan.].

Pentru a anula scanarea şi copierea...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

• Originalul trebuie plasat pe geamul pentru documente.


• Puteţi utiliza numai hârtie de dimensiunea A4 (8-1/2" x 11") sau A3 (11" x 17").
• Când utilizaţi această funcţie, raportul de copiere este de 100%. (Raportul nu poate fi schimbat.) Totuşi, pentru un original de tip carte de vizită (până la
57 mm x 100 mm (2-1/8" x 3-5/8")), imaginile sunt micşorate la 95%.

Pentru a anula setarea Repetare fotografie...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 3.

2-102
Conţinut
COPIATOR

CREAREA UNUI POSTER MARE (Mărire repetare pagină)


Această funcţie este utilizată pentru a mări imaginea unui original şi pentru a o tipări sub formă de imagine compusă, utilizând mai multe coli de
hârtie.

Original
(dimensiunea A4 (8-1/2" x 11"))

Copie (imagine mărită pe 8 coli de hârtie


A3 (11" x 17"))

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
(2) Apăsaţi tastele pentru a comuta între cele două ecrane.
1 (3) Apăsaţi tasta [Editare imag.].
(4) Apăsaţi tasta [Mărire repetare pagină].
☞ TASTA [Editare imag.] (pagina 2-100)

2-103
Conţinut
COPIATOR

(B) Setaţi dimensiunea mărită şi dimensiunea


Gata de scanare pentru copiere. Copiile vor ieşi în două seturi. originalului.
Editare imag. OK (1) Selectaţi sistemul de dimensiuni pe care doriţi să îl
Mărire repetare pag. Tip. Chenar Anulează OK utilizaţi pentru funcţia Mărire repetare pagină.
Dimensiune mărire Apăsaţi tastele pentru a afişa ecranul care indică grupul de
Dimensiune originală Orientare original
(dimensiunea A)
1 dimensiuni dorit.
A2 A5 3
• Ecranul 1: Sistemul A
A1 A4 • Ecranul 2: Sistemul B
A0 A3
• Ecranul 3: Sistemul Inch

A0x2 (2) Selectaţi dimensiunea mărită.


(3) Selectaţi dimensiunea originalului utilizat.
(2) (3) (A) (1) În funcţie de dimensiunile selectate ale originalului şi ale imaginii mărite,
sunt afişate orientarea adecvată pentru plasarea originalului (A) şi
numărul de coli de hârtie necesare pentru imaginea mărită (B).
Verificaţi orientarea şi numărul de coli.
Dimensiune mărire Dimensiune originală Combinaţiile de dimensiuni originale şi dimensiuni mărite afişate în
2 A2 A3, A4, A5 tabelul de mai jos sunt posibile pentru mărirea pe mai multe pagini.
Sistem A

A1 A3, A4, A5
A0 A3, A4
A0 x 2* A3
B3 B4, B5
Sistem B

B2 B4, B5
B1 B4, B5
B0 B4
Sistemul Inch

22" x 17" 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"


22" x 34" 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"
34" x 44" 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"
44" x 68" 11" x 17"

* Dimensiune echivalentă cu două A0.

• Un original de dimensiunea A nu poate fi mărit la dimensiunea B şi un original de dimensiunea B nu poate fi mărit la dimensiunea A.
• Pentru a tipări o margine în jurul imaginii copiate, apăsaţi tasta [Tip. Chenar], astfel încât aceasta să fie evidenţiată.

Plasaţi originalul cu faţa în jos pe geamul pentru


documente, în poziţia indicată pe ecran.

2-104
Conţinut
COPIATOR

Editare imag. OK
Apăsaţi tasta [OK].
Mărire repetare pag. Tip. Chenar Anulează OK Veţi reveni la ecranul pentru Moduri Speciale. Apăsaţi tasta [OK] pentru a
reveni la ecranul de bază al modului copiere.
Dimensiune mărire Dimensiune originală Orientare original
(dimensiunea A)
1
A2 A5

4
3

A1 A4

A0 A3

A0x2

Apăsaţi tasta [START].


Copierea va începe.
Dacă aţi selectat modul de sortare, schimbaţi originalele şi apăsaţi pe tasta [START]. Repetaţi până când scanaţi toate paginile, apoi apăsaţi tasta [Termin.

5 scan.].

Pentru a anula scanarea şi copierea...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

• Originalul trebuie plasat pe geamul pentru documente.


• Suprapunerea secţiunilor imaginii
- Va exista un cadru în jurul marginilor fiecărei copii.
- La marginile de sus şi de jos ale fiecărei copii vor fi create zone pentru suprapunerea copiilor.
• Dacă dimensiunea originalului este selectată prima, va apărea un mesaj în care vor fi indicate dimensiunile mărite care pot fi selectate. Dacă
dimensiunea mărită este selectată prima, va apărea un mesaj în care vor fi indicate dimensiunile originalelor care pot fi selectate.
• Dacă este selectată o combinaţie de setări pentru care nu este posibilă mărirea pe mai multe pagini, vor fi emise sunete care indică o selecţie nevalidă.
• Dimensiunea hârtiei, numărul de coli necesare pentru imaginea mărită şi raportul sunt selectate automat în funcţie de dimensiunea originalului selectat
şi dimensiunea imaginii mărite.
(Dimensiunea hârtiei şi raportul nu pot fi selectate manual.)
• Dacă tipul de hârtie selectat automat nu există în nicio tavă, va apărea mesajul "Alimentaţi hârtie XXXX.". Înlocuiţi hârtia dintr-una dintre tăvi sau din
tava de bypass cu hârtie de dimensiunea indicată.

• Pentru a anula setarea de mărire pe mai multe pagini...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 2.
Deşi setarea de mărire pe mai multe pagini este anulată, raportul selectat automat este păstrat.
• Pentru a reseta raportul la 100%...
Pentru a reseta raportul la 100%, apăsaţi tasta [Proc. copiere] pentru a afişa meniul raportului şi apoi apăsaţi tasta [100%].

2-105
Conţinut
COPIATOR

INVERSAREA IMAGINII (Imagine în oglindă)


Această caracteristică este utilizată pentru a efectua o copie care reprezintă imaginea în oglindă a originalului.

Original Copie în oglindă

Introduceţi originalul.
1 Plasaţi originalul cu faţa în sus în tava alimentatorului de documente, sau cu faţa în jos pe geamul pentru documente.

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
2 (2) Apăsaţi tastele pentru a comuta între cele două ecrane.
(3) Apăsaţi tasta [Editare imag.].
☞ TASTA [Editare imag.] (pagina 2-100)

(1) (2) Selectaţi funcţia pentru imaginea în oglindă.


Moduri speciale OK
(1) Apăsaţi tasta [Imag. in oglindă] pentru a o evidenţia.
Editare imag. OK (2) Apăsaţi tasta [OK].
Veţi reveni la ecranul pentru Moduri Speciale. Apăsaţi tasta [OK] pentru
a reveni la ecranul de bază al modului copiere.
3 Repetare foto.
Mărire repetare
pag.
Imagine în
oglindă

Calibrare Negativ
alb-neg.

Apăsaţi tasta [START].


Copierea va începe.
Daca utilizaţi geamul pentru documente pentru a copia un original cu multe pagini, copierea va avea loc scanând fiecare original. Dacă aţi selectat modul de
sortare, schimbaţi originalele şi apăsaţi pe tasta [START]. Repetaţi până când scanaţi toate paginile, apoi apăsaţi tasta [Termin. scan.].
4
Pentru a anula scanarea şi copierea...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Pentru a anula setarea de imagine în oglindă...


Apăsaţi tasta [Imagine oglinda] din ecranul de la etapa 3, astfel încât aceasta să nu mai fie evidenţiată.

2-106
Conţinut
COPIATOR

COPIEREA ÎN CENTRUL HÂRTIEI (Calibrare)


Această funcţie este utilizată pentru a centra pe hârtie imaginea copiată.
Aceasta vă permite să plasaţi imaginea în centrul hârtiei, când dimensiunea originalului este mai mică decât cea a hârtiei sau când imaginea este
micşorată.

Fără utilizarea funcţiei Calibrare Cu utilizarea funcţiei Calibrare

Introduceţi originalul.
1 Plasaţi originalul cu faţa în sus în tava alimentatorului de documente, sau cu faţa în jos pe geamul pentru documente.

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].

2 (2) Apăsaţi tastele pentru a comuta între cele două ecrane.


(3) Apăsaţi tasta [Editare imag.].
☞ TASTA [Editare imag.] (pagina 2-100)

(1) (2) Selectaţi funcţia de centrare.


Moduri speciale OK
(1) Apăsaţi tasta [Calibrare] pentru a o evidenţia.
Editare imag. OK (2) Apăsaţi tasta [OK].
Veti reveni la ecranul pentru Moduri Speciale. Apăsaţi tasta [OK] pentru
a reveni la ecranul de bază al modului copiere.
3 Repetare foto.
Mărire repetare
pag.
Imagine în
oglindă

Calibrare Negativ
alb-neg.

Apăsaţi tasta [START].


Copierea va începe.
Daca utilizaţi geamul pentru documente pentru a copia un original cu multe pagini, copierea va avea loc scanând fiecare original. Dacă aţi selectat modul
de sortare, schimbaţi originalele şi apăsaţi pe tasta [START]. Repetaţi până când scanaţi toate paginile, apoi apăsaţi tasta [Termin. scan.].
4
Pentru a anula scanarea şi copierea...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

• Când utilizaţi funcţia de centrare, imaginea poate fi micşorată, dar nu mărită.


• Această funcţie nu poate fi utilizată când dimensiunea afişată a originalului sau a hârtiei este una specială.

Pentru a anula centrarea...


Apăsaţi tasta [Calibrare] din ecranul de la etapa 3, astfel încât aceasta să nu mai fie evidenţiată.

2-107
Conţinut
COPIATOR

INVERSAREA ALBULUI CU NEGRUL ÎNTR-O COPIE (Imagine în negativ)


Aceasta este utilizată pentru a inversa negrul cu albul într-o copie, pentru a crea un negativ. Această funcţie poate fi utilizată numai pentru copierea
alb-negru.
Originalele cu zona negre mari (care utilizează o cantitate mare de toner) pot fi copiate cu funcţia Imagine in negativ, pentru a diminua consumul de
toner.

Originale Copie in negativ

Introduceţi originalul.
1 Plasaţi originalul cu faţa în sus în tava alimentatorului de documente, sau cu faţa în jos pe geamul pentru documente.

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
2 (2) Apăsaţi tastele pentru a comuta între cele două ecrane.
(3) Apăsaţi tasta [Editare imag.].
☞ TASTA [Editare imag.] (pagina 2-100)

(1) (2) Selectaţi funcţia de inversare a negrului cu albul.


Moduri speciale OK
(1) Apăsaţi tasta [Imagine în negativ] pentru a o evidenţia.
Editare imag. OK (2) Apăsaţi tasta [OK].
Veti reveni la ecranul pentru Moduri Speciale. Apăsaţi tasta [OK] pentru

3 Repetare foto.
Mărire repetare
pag.
Imagine în
oglindă
a reveni la ecranul de bază al modului copiere.

Calibrare Negativ
alb-neg.

Apăsaţi tasta [START].


Copierea va începe.
Daca utilizaţi geamul pentru documente pentru a copia un original cu multe pagini, copierea va avea loc scanând fiecare original. Dacă aţi selectat modul
de sortare, schimbaţi originalele şi apăsaţi pe tasta [START]. Repetaţi până când scanaţi toate paginile, apoi apăsaţi tasta [Termin. scan.].
4
Pentru a anula scanarea şi copierea...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

• Când este selectată această funcţie, setarea "Tip imagine original" pentru reglarea expunerii se schimbă automat la "Text".
• Această funcţie nu este disponibilă în anumite ţări şi regiuni.

Pentru a anula inversarea dintre negru şi alb...


Apăsaţi tasta [Imagine in negativ] din ecranul de la etapa 3, astfel încât aceasta să nu mai fie evidenţiată.

2-108
Conţinut
COPIATOR

REGLAREA CLARITĂŢII UNEI IMAGINI (Claritate)


Aceasta este utilizată pentru a mări sau micşora claritatea unei imagini.

Neclar

Clar

Introduceţi originalul.
1 Plasaţi originalul cu faţa în sus în tava alimentatorului de documente, sau cu faţa în jos pe geamul pentru documente.

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
2 (2) Apăsaţi tastele pentru a comuta între cele două ecrane.
(3) Apăsaţi tasta [Claritate].

(1) (2) Ajustaţi imaginea.


Moduri speciale OK
(1) Selectaţi opţiunile [Neclar] sau [Clar] astfel încât să fie
Claritate Anulează OK
evidenţiate.
(2) Apăsaţi tasta [OK].
3 Veti reveni la ecranul pentru Moduri Speciale. Apăsaţi tasta [OK] pentru
a reveni la ecranul de bază al modului copiere.
Neclar Clar

Apăsaţi tasta [START].


Copierea va începe.
Daca utilizaţi geamul pentru documente pentru a copia un original cu multe pagini, copierea va avea loc scanând fiecare original. Dacă aţi selectat modul
de sortare, schimbaţi originalele şi apăsaţi pe tasta [START]. Repetaţi până când scanaţi toate paginile, apoi apăsaţi tasta [Termin. scan.].
4
Pentru a anula scanarea şi copierea...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Pentru a anula setarea de claritate...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 3.

2-109
Conţinut
COPIATOR

VERIFICAREA COPIILOR ÎNAINTE DE TIPĂRIRE


(Copie de probă)
Pentru această funcţie este necesar un hard disk.
Această caracteristică tipăreşte un singur set de copii, indiferent de numărul de seturi specificat. Seturile rămase pot fi tipărite după verificarea
primului set. În trecut, trebuia să rescanaţi originalul de fiecare dată când modificaţi setările. Această caracteristică vă oferă posibilitatea de a
modifica setările originalului, fără să îl scanaţi din nou, permiţându-vă să efectuaţi operaţii de copiere mai eficiente.

Funcţia "Copie de probă" Este tipărit 1 set de Sunt tipărite


este selectată şi sunt copii pentru a fi celelalte 4 seturi
executate 5 seturi de copii verificat de dvs. Dacă
documentele
sunt în ordine AA AA
AA
AA
A
A A
A
AA
AA A
A
AA
A
A
AA

Reglaţi
setările AA AA
AA
A AA
A
AA A A
Dacă
A
AA A
AA
documente
După efectuarea reglărilor, le sunt în
Sunt tipărite celelalte
este tipărit 1 set pentru a fi ordine
4 seturi
verificat de dvs.

Introduceţi originalul.
1 Plasaţi originalul cu faţa în sus în tava alimentatorului de documente, sau cu faţa în jos pe geamul pentru documente.

Selectaţi setările de copiere din ecranul de bază.


2

(3) (2) (4) Selectaţi copie de probă.


Moduri speciale OK
(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
☞ MODURI SPECIALE (pagina 2-38)
Ştampilă Editare imag. Claritate
(2) Apăsaţi tastele pentru a comuta între cele
două ecrane.
3
2
Fişier Fişier instant Copie de probă 2

Contor Originale de Mod scanare


(3) Apăsaţi tasta [Copie de probă] astfel încât să fie
dimensiuni diferite
original lent
evidenţiată.
(4) Apăsaţi tasta [OK].

2-110
Conţinut
COPIATOR

Setaţi numărul de copii (numărul de seturi) cu


ajutorul tastelor numerice.
Dacă doriţi să copiaţi mai multe originale cu ajutorul geamului pentru
Moduri speciale
documente, după această etapă comutaţi la modul de sortare.
Copie faţă-verso
☞ Modul de sortare (pagina 2-32)
Normală

4 A4

Pot fi setate până la 999 de copii (seturi).

Dacă este setat un număr incorect de copii...


Apăsaţi pe tasta [ELIMINARE] ( ) şi apoi introduceţi numărul corect.

Apăsaţi tasta [START].


Este tipărit un set de copii.
Dacă utilizaţi geamul pentru documente pentru a copia mai multe originale, schimbaţi originalele şi apăsaţi pe tasta [START]. Repetaţi până când scanaţi

5 toate paginile, apoi apăsaţi tasta [Termin. scan.]. Va fi tipărit un set de copii.

Pentru a anula copierea...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Verificaţi setul de copii tipărit. Dacă acesta


Apăsaţi [Sfârşit] pentru a continua. Pentru a mai face o
copie de probă, apăsaţi [Start]. corespunde, apăsaţi tasta [Sfârşit]. Dacă trebuie
să modificaţi setările, apăsaţi pe tasta [Modifică].
La apăsarea tastei [Sfârşit], sunt tipărite seturile rămase.
Modifică Sfârşit
Dacă aţi apăsat tasta [Modifică], treceţi la etapa următoare.
6

Pentru a anula copierea...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

2-111
Conţinut
COPIATOR

(1) (2) Schimbaţi setările.


(1) Apăsaţi tasta corespunzătoare setării pe care doriţi să
Copie de probă OK
o modificaţi.
Se deschide ecranul de setarea asociat tastei apăsate. Modificaţi
setările şi apăsaţi tasta [OK].

Select. hârtie Copie faţă-verso


Documente
rezultate
(2) Apăsaţi tasta [OK].

Moduri speciale

7
• Pentru a modifica numărul seturilor tipărite, setaţi numărul (de seturi) de copii dorit, cu autorul tastelor numerice. După ce aţi modificat numărul
de seturi, apăsaţi tasta [Sfârşit] de pe panoul tactil (nu tasta [START]) pentru a tipări seturile.
• Modurile speciale care pot fi reglate sunt Deplasare margine, Copiere tip broşură, Copiere în tandem, Coperte/Inserţii, Inserare transparente,
Repetare original şi Ştampilă.
• Pentru modurile Copiere tip broşură, Coperte/Inserţii şi Repetare original, pot fi efectuate numai modificări ale setărilor funcţiilor; funcţiile nu pot
fi adăugate sau şterse.
• Când este utilizat film transparent, setările pot fi modificate, puteţi adăuga setări noi şi funcţia poate fi anulată. Totuşi, acest lucru nu este posibil
când este activată funcţia de copiere a broşurilor.

Apăsaţi tasta [START].


8 Este tipărit din nou un set de copii, utilizând setările modificate. Verificaţi rezultatul. Dacă sunt necesare reglări suplimentare, repetaţi etapele 6 până la 8
(repetarea operaţiei Copie de probă nu va reduce numărul de seturi rămase de tipărit).

Apăsaţi tasta [Sfârşit].


Apăsaţi [Sfârşit] pentru a continua. Pentru a mai face o
copie de probă, apăsaţi [Start].
Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere şi seturile rămase vor fi
tipărite.

9 Modifică Sfârşit

Pentru a anula scanarea şi copierea...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Dacă funcţia Copie de probă este executată în timp ce echipamentul tipăreşte o altă operaţie, aceasta este întreruptă şi sunt tipărite copiile de verificare.
Operaţia iniţială va fi reluată după tipărirea copiilor de verificare.
Totuşi, dacă funcţia Copie de probă este executată în timpul tipăririi unei operaţii pentru care sunt activate funcţiile de tipărire pe ambele feţe şi de
capsare, copia de verificare va fi tipărită după finalizarea operaţiei în curs.
Dacă apăsaţi tasta [Sfârşit] pentru a executa tipărirea seturilor rămase în timp ce echipamentul tipăreşte o altă operaţie, seturile vor fi tipărite după
finalizarea operaţiilor rezervate în prealabil.

2-112
Conţinut
COPIATOR

VERIFICAREA NUMĂRULUI DE PAGINI ORIGINALE


SCANATE, ÎNAINTE DE COPIERE (Contor original)
Numărul de pagini originale scanate poate fi contorizat şi afişat înainte de efectuarea copierii. Posibilitatea de a verifica numărul de pagini originale
scanate, ajută la reducerea numărului de erori de copiere.

Introduceţi originalele cu faţa în sus în tava


alimentatorului de documente.
Linie indicatoare
Introduceţi complet originalele în tava alimentatorului de documente. Puteţi
1 plasa mai multe originale în tava alimentatorului de documente. Stiva de
originale nu trebuie să fie mai înaltă decât indicatorul din tavă.

(3) (2) (4)


Selectaţi contorizarea originalelor.
(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
Moduri speciale OK
☞ MODURI SPECIALE (pagina 2-38)

Ştampilă Editare imag. Claritate


(2) Apăsaţi tastele pentru a comuta între cele
două ecrane.
2 Fişier Fişier instant Copie de probă
2
2
(3) Apăsaţi tasta [Contor original] pentru a o evidenţia.
Contor Originale de Mod scanare
original dimensiuni diferite lent
(4) Apăsaţi tasta [OK].
Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere.

Apăsaţi tasta [START].

3 Pentru a anula scanarea şi copierea...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

La finalizarea scanării, verificaţi numărul de coli


scanate şi apăsaţi pe tasta [OK].
Au fost scanate 130 de pagini din original. Copiaţi
datele scanate? Copierea va începe.
• La utilizarea modului Creare lucrări, numărul colilor scanate va apărea
după apăsarea tastei [Termin. Scan.].
Anulează OK • Numărul afişat reprezintă numărul colilor originale scanate, nu numărul de
4 pagini originale scanate. De exemplu, când efectuaţi o copiere pe ambele
feţe utilizând un original, va apărea numărul "1", pentru a indica faptul că a
fost scanată o coală de original, nu "2", pentru a indica pagina de pe faţă şi
cea de pe spate.

Dacă numărul de pagini originale afişat este diferit de numărul efectiv de coli originale...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

Pentru a anula setarea modului de contorizare a originalelor...


Apăsaţi tasta [Contor original] din ecranul de la etapa 2, astfel încât aceasta să nu fie evidenţiată.

2-113
Conţinut
COPIATOR

COPIEREA ORIGINALELOR DE DIMENSIUNI DIFERITE


(Originale de dimensiuni diferite)
Pentru această funcţie este necesar alimentatorul automat de documente.
Chiar dacă originale B4 (8-1/2" x 14") sunt amestecate cu originale A3 (11" x 17"), toate originalele pot fi copiate o dată. Când scanaţi originalele,
echipamentul detectează automat dimensiunea fiecăruia şi utilizează hârtia adecvată pentru dimensiunea respectivă.
Când originalele de dimensiuni diferite sunt combinate cu funcţia de selectare automată a raportului, raportul este reglat individual pentru fiecare
original, în funcţie de dimensiunea selectată a hârtiei, permiţând tipărirea documentelor pe hârtie de dimensiune uniformă.
Originale Copii

B4 B4

A3 A3

Când originalele de dimensiuni diferite sunt combinate cu funcţia de selectare automată a raportului
(Sunt selectate funcţia de selectare automată a raportului şi hârtia A3 (11" x 17"))

Originale Copii

B4 A3

A3 A3

Originalul de dimensiunea B4 (8-1/2" x 14") va fi mărit


la dimensiunea A3 (11" x 17").

Există două setări pentru originalele de dimensiuni diferite.

Utilizaţi această setare pentru originalele de dimensiuni diferite, dar cu laturi de aceeaşi lungime. Originalele sunt introduse în tava
alimentatorului de documente cu laturile de aceeaşi lungime aliniate în partea stângă.
Aceeaşi lăţime • A3 şi A4 • B4 şi B5 • A4R şi A5
• 11" x 17" şi 8-1/2" x 11" • 8-1/2" x 14" şi 8-1/2" x 11"R • 8-1/2" x 14" şi 5-1/2" x 8-1/2"
• 8-1/2" x 13" şi 8-1/2" x 11"R • 8-1/2" x 13" şi 5-1/2" x 8-1/2" • 8-1/2" x 11"R şi 5-1/2" x 8-1/2"

Utilizaţi această setare când originalele au dimensiuni diferite şi nu au laturi de aceeaşi lungime. Această caracteristică poate fi
utilizată doar pentru următoarele combinaţii de dimensiuni:
Lăţime diferită • A3 şi B4 • A3 şi B5 • B4 şi A4 • A4 şi B5 • B4 şi A4R • B4 şi A5
• B5 şi A4R • B5 şi A5
• 11" x 17" şi 8-1/2" x 14" • 11" x 17" şi 8-1/2" x 13" • 11" x 17" şi 5-1/2 x 8-1/2"

2-114
Conţinut
COPIATOR

Introduceţi originalele cu faţa în sus în tava


alimentatorului de documente.

● Când este utilizată setarea "Aceeaşi lăţime"

Plasaţi originalele cu laturile de aceeaşi lungime aliniate în partea stângă.


Plasaţi cu laturile de aceeaşi
lungime aliniate în partea stângă.

A4
A4 A3 A3

1
● Când este utilizată setarea „Lăţime diferită”

Introduceţi originalele cu colţurile aliniate în colţul din stânga sus al tăvii


Plasaţi originalele aliniate în
alimentatorului de documente.
colţul din stânga sus.

B4
B4 A3

A3
B5
A4

Selectaţi modurile speciale.


(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].

2 (2) Apăsaţi tastele pentru a comuta între cele două ecrane.


(3) Apăsaţi tasta [Dim. mixtă original].
☞ Meniul Moduri speciale (al doilea ecran) (pagina 2-39)

(1) (2) Selectaţi setările pentru originalele de dimensiuni


Moduri speciale OK
diferite.
Originale de dimensiuni diferite Anulează OK (1) Apăsaţi tasta [Aceeaşi lăţime] sau tasta [Lăţime
diferită] în funcţie de tipul originalelor.

3 Aceeaşi lăţime Poziţionaţi originale cu aceeaşi


lăţime.
(2) Apăsaţi tasta [OK].
Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere.
Lăţime diferită

2-115
Conţinut
COPIATOR

Apăsaţi tasta [START].


Copierea va începe.

4
Pentru a anula scanarea şi copierea...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

• Când se selectează [Lăţime diferită], nu poate fi utilizată copierea automată faţă-verso.


• Când setarea [Lăţime diferită] este selectată, funcţia de capsare nu poate fi utilizată.
• Funcţia pentru originale de dimensiuni diferite nu poate fi utilizată pentru copierea originalelor de aceeaşi dimensiune, plasate în poziţii diferite (A4 şi
A4R (8-1/2" x 11" şi 8-1/2" x 11"R), etc.).

Pentru a anula setarea pentru originalele de dimensiuni diferite...


Apăsaţi tasta [Anulează] din ecranul de la etapa 3.

Setări de sistem (administrator): Mod alimentare original


Modul de alimentare cu originale poate fi setat la valoarea Scanare întotdeauna originale cu dimensiuni mixte.

2-116
Conţinut
COPIATOR

COPIEREA ORIGINALELOR SUBŢIRI


(Mod scanare lent)
Pentru această funcţie este necesar alimentatorul automat de documente.
Utilizaţi această funcţie când doriţi să scanaţi originale subţiri utilizând alimentatorul automat de documente. Această funcţie ajută la prevenirea
alimentării incorecte a originalelor subţiri.

A A
B B
C C
D D

Introduceţi originalele cu faţa în sus în tava


Linie indicatoare alimentatorului de documente.
Introduceţi complet originalele în tava alimentatorului de documente. Puteţi
plasa mai multe originale în tava alimentatorului de documente. Stiva de
originale nu trebuie să fie mai înaltă decât indicatorul din tavă.
1

Dacă originalele sunt introduse cu prea multă forţă, se pot îndoi şi pot bloca alimentatorul.

(3) (2) (4) Selectaţi modul scanare lent.


Moduri speciale OK
(1) Apăsaţi tasta [Moduri speciale].
☞ MODURI SPECIALE (pagina 2-38)
Ştampilă Editare imag. Claritate
(2) Apăsaţi tastele pentru a comuta între cele
2 două ecrane.
2
Fişier Fişier instant Copie de probă 2

Contor Originale de Mod scanare


(3) Apăsaţi tasta [Mod scanare lent] pentru a o evidenţia.
original dimensiuni diferite lent
(4) Apăsaţi tasta [OK].
Veţi reveni la ecranul de bază al modului de copiere.

Apăsaţi tasta [START].


Copierea va începe.

3
Pentru a anula scanarea şi copierea...
Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

2-117
Conţinut
COPIATOR

Modurile „Faţă-verso la Faţă-verso” şi „Fată-verso la Simplă fată” pentru copierea automată pe ambele feţe nu pot fi utilizate.

Pentru a anula setarea modului scanare lent...


Apăsaţi tasta [Mod scanare lent] din ecranul de la etapa 2, astfel încât aceasta să nu mai fie evidenţiată.

Setări de sistem (administrator): Mod alimentare original


Această setare este utilizată pentru ca scanarea să aibă loc întotdeauna în modul de scanare lentă.

2-118
Conţinut
COPIATOR

FUNCŢII UTILE DE COPIERE


Această secţiune explică funcţiile utile de copiere, precum întreruperea unei operaţii de copiere, modificarea ordinii operaţiilor de copiere rezervate
şi sortarea setărilor de copiere dintr-un program.

ÎNTRERUPEREA UNEI OPERAŢII DE COPIERE


(Copiere întreruptă)
Când trebuie să efectuaţi o copie urgentă şi echipamentul este ocupat cu o operaţie de copiere de durată sau cu o altă operaţie, utilizaţi funcţia de
întrerupere a copierii. Funcţia Copie întreruptă opreşte temporar operaţia în curs şi vă permite să efectuaţi mai întâi operaţia pentru care aţi întrerupt
copierea.

Copii în desfăşurare de la tava 1. Gata de scanare pentru


următoarea copiere.
Intrerupt 7 Apăsaţi tasta [Întrerupt].
Tasta [Întrerupt] nu apare în timpul scanării unui original.
Moduri speciale

Copie faţă-verso
Normală
A4
Documente rezultate

1 Expunere
Auto
1.
2.
3.
A4
A4R
B4
Fişier
4. A3
Fişier instant

Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A4
100% normală
Previzualizare

Introduceţi originalul.
Plasaţi originalul cu faţa în sus în tava alimentatorului de documente, sau cu
faţa în jos pe geamul pentru documente.

Selectaţi setările de copiere, apoi apăsaţi tasta [START].


3 Va începe operaţia pentru care aţi întrerupt copierea.

Când aceasta este finalizată, operaţia întreruptă este reluată.

4 Pentru a anula scanarea şi copierea...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

2-119
Conţinut
COPIATOR

• Dacă este activată autentificarea utilizatorilor, la apăsarea tastei [Întrerupt] va apărea ecranul de conectare. Introduceţi numele de utilizator şi parola
dvs. pentru a vă conecta. Numărul de copii efectuat va fi adăugat la contul utilizatorului conectat.
• În funcţie de setările operaţiei în curs, s-ar putea ca tasta [Întrerupt] să nu apară.
• În funcţie de setările operaţiei în curs, s-ar putea să apară tasta [Rezervat] în locul tastei [Întrerupt]. Spre deosebire de copierea întreruptă, copierea
rezervată nu opreşte temporar operaţia în curs. În schimb, copierea rezervată începe după terminarea operaţiei în curs.
• Funcţia Copie întreruptă nu poate fi utilizată împreună cu următoarele moduri speciale:
Creare lucrări, Copiere în tandem, Copiere carte, Carte de vizită, Mărire repetare pag., Contor original
• Dacă utilizaţi geamul pentru documente pentru o operaţie de copiere întreruptă, nu veţi putea selecta opţiunile de copiere pe ambele feţe, de sortare şi
de sortare cu capsare. Dacă aveţi nevoie de oricare dintre aceste funcţii, utilizaţi alimentatorul automat de documente.

2-120
Conţinut
COPIATOR

VERIFICAREA UNEI PREVIZUALIZĂRI A UNEI COPII


(Vizualizare)
Pentru această funcţie este necesar un hard disk.
Puteţi apăsa tasta [Vizualizare] pentru a o evidenţia în ecranul de bază şi apoi scanaţi originalul pentru a vedea pe panoul tactil o previzualizare a
copiei înainte de copiere.

Introduceţi originalul.
1 Plasaţi originalul cu faţa în sus în tava alimentatorului de documente, sau cu faţa în jos pe geamul pentru documente.

Moduri speciale
Apăsaţi tasta [Previzualizare] pentru a o evidenţia.
Copie faţă-verso
Normală
A4
Documente rezultate
Expunere 1. A4
2. A4R
Auto Fişier
3. B4

2 4. A3
Fişier instant

Procent copiere Original Select. hârtie


Auto Auto A4
100% normală
A4 Previzualizare

Selectaţi setările de copiere, apoi apăsaţi tasta [START].


3 După scanarea originalului, pe panoul tactil apare o previzualizare a copiei. Copia nu este tipărită decât după apăsarea tastei [Începe copierea] în ecranul
de previzualizare.

Previzualizare Resetare Verificaţi previzualizarea şi apoi apăsaţi tasta


Afişare conţ. [Începeţi copierea].
Examin. funcţ.
Va începe tipărirea copiei.
Pentru detalii despre ecranul de previzualizare, consultaţi „ECRANUL DE
PREVIZUALIZARE” (pagina 2-123).
Rotire ecran

4 0001 /0010
Începeţi copierea

Dacă trebuie să modificaţi setările de copiere, apăsaţi pe tasta [Resetare].

Pentru a anula copierea...


Apăsaţi pe tasta [STOP] ( ).

2-121
Conţinut
COPIATOR

Pentru a anula operaţia...


Apăsaţi pe tasta [ŞTERGEŢI TOT] ( ).

Setări de sistem (administrator): Vizualizare implicită


Puteţi seta starea prestabilită a tastei [Vizualizare] pentru a fi selectată (evidenţiată) permanent. Activaţi această setare dacă doriţi să verificaţi o
previzualizare de fiecare dată înainte de copiere.

2-122
Conţinut
COPIATOR

ECRANUL DE PREVIZUALIZARE
Ecranul de previzualizare este explicat în continuare.
Previzualizare Resetare (3)

Afişare conţ. (4)


Examin. funcţ. (5)

(1) (6)

Rotire ecran
(7)

0001 /0010
Începeţi copierea (8)

(2)

(1) Previzualizarea imaginii (4) Tasta [Afişare conţ.]


Afişează imaginea primită selectată. Apăsaţi pentru a afişa modurile şi setările selectate sub formă de
Dacă imaginea este secţionată, utilizaţi barele de derulare din partea pictograme. Funcţiile afişate sunt următoarele:
dreaptă şi din partea de jos a ecranului pentru a derula imaginea. • Copiere pe ambele feţe • Copiere broşuri
Apăsaţi şi glisaţi bara pentru a derula. (Puteţi apăsa tastele • Copiere carte
pentru a derula.) • Funcţia de capsare • Meniul Capsare
• Copertă/ Inserturi • Inserare transparente
Această tastă poate fi apăsată numai când pe ecran este afişată
(2) Tastele de schimbare a paginii
întreaga previzualizare.
Când există mai multe pagini cu imagini, utilizaţi aceste taste pentru a
schimba paginile. (5) Tasta [Examin. Funcţ.]
• Tastele : Vă deplasaţi la prima sau la ultima pagină. Apăsaţi pentru a vedea elementele pentru moduri speciale, copierea
• Tastele : Vă deplasaţi la pagina anterioară sau următoare. pe două feţe şi setările de finalizare.
• Afişajul pentru numărul paginii:Acesta afişează numărul de pagini şi (6) Tasta de zoom pentru afişaj
numărul paginii curente. Puteţi apăsa
Utilizaţi această tastă pentru a seta raportul de zoom al imaginii
tasta cu numărul paginii curente şi
afişate. Schimbări de la stânga, în ordinea "Pag. Int.", "Două ori", "4
puteţi a introduce un număr cu tastele
ori", "8 ori". Setarea este aplicată pentru toate paginile din fişier, nu
numerice, pentru a vă deplasa la
numai pentru pagina afişată.
pagina cu numărul respectiv.
(7) Tasta "Rotire ecran"
(3) Tasta [Resetare] Aceasta roteşte imaginea cu 90 de grade spre dreapta sau spre
stânga. Rotaţia este aplicată pentru toate paginile din fişier, nu numai
Apăsaţi pentru a schimba setările de copiere după verificarea
pentru pagina afişată.
previzualizării. După schimbarea setărilor, apăsaţi tasta
[Re-Vizualizare] pentru a actualiza previzualizarea cu setările noi. (8) Tasta [Începe copierea]

Vizualizare/Resetare Anulează Re-Vizualizare


Apăsaţi pentru a începe tipărirea copiei.

Copie faţă-verso Moduri speciale Documente

• Imaginea de previzualizare este o aproximaţie a imaginii efective. S-ar putea să nu fie exact ca imaginea tipărită.
• Imaginea previzualizată reflectă anumite setări de copiere şi setări ale modurilor speciale. Setările reflectate în previzualizare sunt următoarele:
Setări de copiere: raport, dimensiune hârtie
Moduri speciale: deplasare margine, ştergere margine, copiere pe două pagini, copiere broşură, coperţi/inserţii, film transparent, 2 în 1/4 în 1,
copiere carte, carte de vizită, meniu editare imagine
• Liniile fine (cum sunt marginile tipărite cu funcţia 2în1/4în1) ar putea să nu apară corect la anumite rapoarte de mărire.

2-123
Conţinut
COPIATOR

ECRANUL STARE LUCRARE


Ecranul pentru starea operaţiei este afişat când apăsaţi tasta [STARE LUCRARE] de pe panoul operaţional. Ecranul pentru starea operaţiei afişează
starea operaţiilor după mod. Când este apăsată tasta [STARE LUCRARE], apare ecranul pentru starea operaţiei pentru modul care era utilizat
înainte de apăsarea tastei.

Exemplu: Apăsarea tastei în modul de copiere

Operaţie de Scanare către Operaţie fax Internet Fax


tipărire
Coadă aştpt Seturi/Desfăşurare Stare
Prelucrare
1 Copiere 020 / 001 Copiere
Coadă aştpt
2 Copiere 002 / 000 În aşteptare 1 Complet
STARE LUCRARE În aşteptare
1
3 Calculator01 002 / 000

4 0312345678 001 / 000 În aşteptare

Detaliu

Prioritate

Stop/Şterge

Când este instalat hard disk-ul, opţiunea [Prelucrare] nu este


afişată.

Afişajul pentru starea operaţiei (A) se află în colţul din stânga jos al panoului tactil. Afişajul pentru starea operaţiei poate fi apăsat pentru a afişa ecranul cu
starea operaţiei. Primele patru operaţii din coada de tipărire (operaţia în curs şi operaţiile rezervate) pot fi consultate pe afişajul de stare a operaţiei (B).
Gata de scanare pentru copiere. Stare lucrare

Stare MFP
Moduri speciale
020/001
Copie faţă-verso Copiere
Normală
A4
Documente rezultate 002/000
Expunere 1. A4
2. A4R În aşteptare
Auto Fişier
3. B4
4. A3
Fişier instant 002/000

În aşteptare
Procent copiere Original Select. hârtie
Auto Auto A4 001/000
100% normală
A4 Previzualizare În aşteptare

Tava1

(A) (B)

2-124
Conţinut
COPIATOR

ECRANELE COADĂ AŞTEPTARE ŞI OPERAŢIE FINALIZATĂ


Ecranul de stare a operaţiei este alcătuit din ecranul pentru coada de operaţii, în care sunt afişate operaţiile de copiere şi de tipărire care urmează să
fie tipărite şi activitatea în curs de desfăşurare, ecranul pentru operaţiile finalizate, care afişează operaţiile care au fost finalizate şi ecranul
centralizator, care afişează operaţiile de tipărire care au fost centralizate şi operaţiile PDF criptate, care aşteaptă introducerea parolei. Această
secţiune explică ecranele Coadă aşteptare şi Operaţii finalizate, care sunt legate de modul de copiere. La fiecare apăsare a tastei de selectare,
ecranul pentru starea operaţiei comută între ecranul pentru coada de operaţii şi cel pentru operaţiile finalizate.

(1) Operaţie de
tipărire
Scanare către Operaţie fax Internet Fax Operaţie de Scanare către Operaţie fax Internet Fax

Coadă aştpt Seturi/Desfăşurare Stare


Operaţii finalizate Setare oră Seturi Stare
Prelucrare Prelucrare
Calculator02 11:00 04/01 001/001 OK
(2) 1 Copiere 020 / 001 Copiere
Coadă aştpt
1
Coadă aştpt
2 Calculator03 10:33 04/01 010/010 OK
2 Copiere 002 / 000 În aşteptare 1 Complet (3) 1 Complet
1 2
3 Calculator01 002 / 000 În aşteptare 3 Calculator04 10:31 04/01 013/013 OK

4 0312345678 001 / 000 În aşteptare 4 fişier-01 10:30 04/01 010/010 OK


(7)
5 Copiere 10:13 04/01 001/001 OK
Detaliu (4) 6 Copiere 10:03 04/01 001/001 OK
Detaliu
(8)
Prioritate
(5) 7 Calculator05 10:01 04/01 003/003 OK

Stop/Şterge (6) 8 Copiere 10:00 04/01 010/010 OK Apelare


(9)

(1) File pentru selectarea modului (7) Lista de operaţii (ecran pentru operaţiile finalizate)
Utilizaţi aceste file pentru a selecta modul afişat în ecranul de stare a Aceasta afişează până la 99 de operaţii finalizate. Este afişat rezultatul
operaţiei. (starea) fiecărei operaţii finalizate. Operaţiile de copiere care au utilizat
Starea operaţiilor de copiere poate fi verificată prin apăsarea filei [Job funcţia de îndosariere a documentelor sunt indicate sub formă de
tip.]. taste.

(2) Lista de operaţii (ecran pentru coada de operaţii) (8) Tasat [Detaliu] (ecran pentru operaţiile finalizate)
Operaţiile care aşteaptă să fie tipărite apar în coada de operaţii sub Când operaţia este afişată sub formă de tastă în lista de operaţii, puteţi
formă de taste. Operaţiile sunt tipărite în ordine, de la începutul cozii. apăsa tasta [Detaliu] pentru a afişa informaţii detaliate despre operaţie.
Fiecare tastă a unei operaţii afişează informaţii despre operaţie şi
(9) Tasta [Apel]
starea curentă a acesteia.
Apăsaţi această tastă pentru a prelua şi utiliza o operaţie de copiere
(3) Tasta pentru selectarea ecranului de stare a operaţiei salvată, utilizând funcţia de îndosariere a documentelor.
Apăsaţi această tastă pentru a comuta între ecranul pentru coada de Această tastă nu apare dacă hard disk-ul nu este instalat.
operaţii, ecranul pentru operaţiile finalizate şi ecranul centralizator.
Când este instalat hard disk-ul, opţiunea [Prelucrare] nu este afişată.

(4) Tasat [Detaliu] (ecran pentru coada de operaţii)


Apăsaţi această tastă pentru a afişa informaţii detaliate despre
operaţie.

(5) Tasta [Prioritate]


Apăsaţi această tastă pentru a conferi prioritate unei operaţii selectate.

(6) Tasta [Stop/Şterge]


Apăsaţi această tastă pentru a opri sau şterge o operaţie selectată.

2-125
Conţinut
COPIATOR

Afişajul tastei de operaţie


Fiecare tastă de operaţie arată poziţia operaţiei în coadă şi starea curentă a acesteia.

2 Copiere 002/ 000 În aşteptare

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) Indică numărul (poziţia) operaţiei în coadă. (6) Stare


Când este finalizată operaţia tipărită în momentul respectiv, operaţia Arată starea operaţiei.
se deplasează în sus cu o unitate în coadă.
Acest număr nu apare pe taste în ecranul pentru operaţiile finalizate. Mesaj Stare

(2) Pictograma pentru mod „Copiere" Copiere în curs.


Pictograma apare când operaţia este una de copiere. „În aşteptare” Operaţia aşteaptă să fie executată.
(3) Numele operaţiei „Lipsă toner” Cartuşul nu mai are toner.
„Copiere” apare pentru o operaţie de copiere. Înlocuiţi cartuşul cu unul nou.
Când autentificarea utilizatorilor este activată, apare numele
utilizatorului care a efectuat operaţia. „Lipsă hârtie” Hârtia utilizată pentru operaţie a fost epuizată.
Adăugaţi hârtie sau comutaţi la o altă tavă de
(4) Numărul introdus de copii (seturi) hârtie.
Acesta arată numărul specificat de copii (seturi).
„Limitare" A fost depăşită limita de pagini copiate.
(5) Numărul de copii finalizate Consultaţi administratorul echipamentului.
Acesta arată numărul de copii (seturi) finalizate. "000" apare în timp ce
„Eroare" A avut loc o eroare în timpul executării
operaţia aşteaptă în coadă.
operaţiei. Eliminaţi eroarea.

2-126
Conţinut
COPIATOR

ANULAREA UNEI OPERAŢII AFLATE ÎN COADĂ


Puteţi anula o operaţie aflată în coadă.

STARE LUCRARE
Apăsaţi pe tasta [STARE LUCRARE].
1

(1) (2) Anulaţi operaţia.


Operaţie de
tipărire
Scanare către Operaţie fax Internet Fax (1) Apăsaţi fila [Job tip.].
Coadă aştpt Seturi/Desfăşurare Stare
1 Calculator01 020 / 001 Tipărire
Prelucrare
(2) Schimbaţi starea operaţiei de tipărire în [Coadă aştpt].
Coadă aştpt
2 Copiere 002 / 000 În aşteptare 1 Complet Apăsaţi această tastă pentru a schimba modurile. Modul selectat va fi
3 Calculator02 002 / 000 În aşteptare
1
evidenţiat.
4 0312345678 001 / 000 În aşteptare
(3) Apăsaţi tasta operaţiei de copiere pe care doriţi să o
Detaliu anulaţi.
Prioritate
(4) Apăsaţi tasta [Stop/Şterge].
Stop/Şterge

(5) Va apărea un mesaj de confirmare a anulării. Apăsaţi


(3) (4) tasta [Da].

2 Ştergeţi operaţia?

Copiere

Nu Da

Tasta operaţiei selectate este ştearsă şi tipărirea este anulată.

Dacă operaţia în curs de desfăşurare este una de copiere, puteţi apăsa, de asemenea, tasta [STOP] ( ) pentru a afişa ecranul de mai sus.
Pentru a anula, apăsaţi tasta [Da].

Dacă nu doriţi să anulaţi operaţia de tipărire selectată...


Apăsaţi tasta [Nu] de la etapa (5).

2-127
Conţinut
COPIATOR

PRIORITIZAREA UNEI OPERAŢII AFLATE ÎN COADĂ


Dacă o operaţie de copiere este începută când în coadă există deja mai multe operaţii, aceasta va apărea la sfârşitul cozii. Totuşi, dacă aveţi o
operaţie de copiere urgentă, puteţi prioritiza operaţia, astfel încât să fie executată prima.

STARE LUCRARE
Apăsaţi pe tasta [STARE LUCRARE].
1

(1) (2) Stabiliţi prioritatea operaţiei dorite.


Operaţie de
tipărire
Scanare către Operaţie fax Internet Fax (1) Apăsaţi fila [Operaţie de tipărire].
Coadă aştpt Seturi/Desfăşurare Stare
1 Calculator01 020 / 001 Tipărire
Prelucrare
(2) Schimbaţi starea operaţiei de tipărire în [Coadă aştpt].
Coadă aştpt
2 Copiere 002 / 000 În aşteptare 1 Complet Apăsaţi această tastă pentru a schimba modurile. Modul selectat va fi
3 Calculator02 002 / 000 În aşteptare
1
evidenţiat.
2 4 0312345678 001 / 000 În aşteptare
(3) Apăsaţi tasta operaţiei de copiere căreia doriţi să îi
Detaliu stabiliţi prioritatea.
Prioritate
(4) Apăsaţi tasta [Prioritate].
Stop/Şterge
Activitatea în curs de tipărire este oprită şi este tipărită cea selectată la
pasul (3).
(3) (4)

2-128
Conţinut
COPIATOR

VERIFICAREA INFORMAŢIILOR DESPRE O OPERAŢIE DE COPIERE


AFLATĂ ÎN COADĂ
Puteţi afişa informaţii detaliate despre o operaţie de copiere aflată în coadă.

STARE LUCRARE
Apăsaţi pe tasta [STARE LUCRARE].
1

(1) (2) Verificarea detaliilor operaţiei


Operaţie de
tipărire
Scanare către Operaţie fax Internet Fax (1) Apăsaţi fila [Operaţie de tipărire].
Coadă aştpt Seturi/Desfăşurare Stare
1 Copiere 020 / 001 Copiere
Prelucrare
(2) Schimbaţi starea operaţiei de tipărire în [Coadă aştpt].
Coadă aştpt
2 Copiere 002 / 000 În aşteptare 1 Complet Apăsaţi această tastă pentru a schimba modurile. Modul selectat va fi
3 Calculator01 002 / 000 În aşteptare
1
evidenţiat.
4 0312345678 001 / 000 În aşteptare
(3) Apăsaţi tasta corespunzătoare operaţiei pe care doriţi
Detaliu să o verificaţi.
Prioritate
(4) Apăsaţi tasta [Detaliu].
Stop/Şterge
Va apărea ecranul operaţiei selectate la etapa (3).

(3) (4) Detaliu OK

Copiere 002 / 000 În aşteptare

2 Color / alb/neg.: Mono2 Copie faţă-verso:

Expunere: 1 3 5 Ieşire:

Hârtie: A4 normală Select. hârtie Moduri


speciale:

Procent copiere: X100% Y100%

Tasta [Select. hârtie]


Dacă o operaţie de copiere este oprită din lipsă de hârtie, puteţi apăsa tasta [Select. hârtie] pentru a comuta la o altă tavă de hârtie.
La apăsarea tastei [Select. hârtie], apare un ecran de selectare a tăvilor.
☞ TĂVILE DE HÂRTIE (pagina 2-11)
Apăsaţi tasta tăvii în care se află hârtia de dimensiunea dorită şi apoi apăsaţi tasta [OK]. Operaţia de copiere oprită va fi reluată.

2-129
Conţinut
COPIATOR

STOCAREA OPERAŢIILOR DE COPIERE


(Programe lucrare)
Un program pentru operaţie reprezintă un grup de setări de copiere stocate împreună. Când setările de copiere sunt stocate într-un program de
operaţie, setările pot fi preluate şi utilizate pentru copiere printr-o acţiune simplă.
De exemplu, să presupunem că planuri CAD de dimensiunea A3 (11" x 17") sunt copiate o dată pe lună pentru arhivare, utilizându-se următoarele
setări:
Planuri CAD A3 (11" x 17") (1) Planurile CAD A3 (11" x 17") sunt micşorate la
dimensiunea A4 (8-1/2" x 11").
(2) Planurile au linii fine care nu se văd clar, prin urmare
Copii
este utilizată o setare pentru expunere întunecată
(nivel 4).
(3) Pentru a reduce la jumătate cantitatea de hârtie
utilizată, este utilizată funcţia de copiere pe ambele
feţe.
(4) Este utilizată funcţia de deplasare a marginii pentru
ca muchiile să poată fi perforate pentru îndosariere.

Când nu este stocat un program pentru operaţie Când este stocat un program pentru operaţie

Setaţi reducerea de la A3 (11" x 17") la A4 (8-1/2" x 11")

Apăsaţi tasta [#/P] ( ).

Schimbaţi setarea pentru expunere

Programe lucrare Ieşire

Apăsaţi numărul programului.

Selectaţi copierea pe ambele feţe


1 2 3 1
4
4 5 6

7 8 9
Selectaţi deplasarea marginii
10 11 12

Reapelare Memorează/Şterge

Apăsaţi tasta [START]. Apăsaţi tasta programului stocat.

Apăsaţi tasta [START].

În fiecare lună, la copierea acestor planuri se consumă timp preţios, necesar Setările sunt stocate într-un program de operaţie, astfel încât acestea pot fi
pentru selectarea setărilor de mai sus. selectate prin apăsarea unei taste. Acest lucru este facil şi nu consumă timp.
În plus, ocazional au loc erori la selectarea setărilor, astfel încât unele copii În plus, setările sunt stocate la un loc, astfel încât să nu poată apărea erori şi,
trebuie refăcute. prin urmare, nu va fi necesar să refaceţi copii din cauza erorilor de setare.

• Pot fi stocate până la 48 de programe de operaţie. Programele de operaţie sunt păstrate chiar în cazul unei întreruperi în alimentarea cu energie.
• Programele de operaţie pot fi stocate şi în setările paginilor web. Pentru a stoca un program de operaţie, faceţi clic pe [Programe lucrare] şi apoi pe
[Copie] din meniul paginii web.

2-130
Conţinut
COPIATOR

STOCAREA (EDITAREA/ŞTERGEREA) UNUI PROGRAM DE


OPERAŢIE
Mai jos sunt explicate procedurile pentru stocarea setărilor de copiere într-un program de operaţie şi ştergerea unui program de operaţie.

Apăsaţi tasta [#/P] ( ).

1
LOGOUT

Programe lucrare Ieşire Apăsaţi fila [Memorează/Şterge].


Apăsaţi numărul programului.

1 2 3 1
4
4 5 6

2 7 8 9

10 11 12

Reapelare Memorează/Şterge

Programe lucrare Ieşire Apăsaţi o tastă numerică.


Apăsaţi numărul programului. Tastele numerice pentru care sunt stocate programe de operaţie sunt
evidenţiate.
1 2 3 1
4
• Pentru a stoca un program de operaţie, apăsaţi o tastă numerică
4 5 6 ne-evidenţiată.
7 8 9
• Pentru a edita sau şterge un program de operaţie, apăsaţi tasta în care este
stocat programul (tastă evidenţiată).
10 11 12

Reapelare Memorează/Şterge

Editarea sau ştergerea unui program de operaţie...


3 La apăsarea unei taste numerice evidenţiate, va apărea următorul ecran.
Puteţi apăsa tasta [Memorează] pentru a şterge setările stocate şi pentru a stoca setări noi. Treceţi la etapa următoare.
La apăsarea tastei [Şterge], setările stocate sunt şterse. După finalizarea ştergerii, apăsaţi tasta [Ieşire] pentru a reveni la ecranul de bază.

În acest loc a fost deja stocat un program de operaţie.

Anulează Şterge Memorează

Când opţiunea „Dezactivarea ştergerii tipurilor de lucrări” este activată în setările de sistem, nu veţi putea edita sau şterge un program de operaţie
stocat.

2-131
Conţinut
COPIATOR

Pentru a stoca, faceţi selecţii şi apăsaţi [OK]. Pentru


a şterge, apăsaţi [Anulează].
Anulează OK Selectaţi setările de copiere pe care doriţi să le
Moduri speciale
stocaţi în programul de operaţie şi apăsaţi tasta
Copie faţă-verso
[OK].
Normală
A4 Pentru a aloca un nume programului, apăsaţi tasta [Nume program]. Va
Documente rezultate
Expunere 1. A4
apărea un ecran pentru introducerea textului.
A4R
Auto
2.
3. B4
Nume program Pot fi introduse max. 10 caractere pentru nume.
A3
4.
Când aţi terminat, apăsaţi pe tasta [OK].
4 Veţi reveni la ecranul de bază cu informaţiile stocate afişate pe ecran.
Procent copiere Original Select. hârtie
Auto Auto A4
100% normală
Previzualizare

Numărul de copii nu poate fi stocat.

2-132
Conţinut
COPIATOR

ANEXĂ
Exemple de coperţi şi inserţii
În următoarele pagini sunt indicate legăturile dintre originale şi copiile finalizate când sunt introduse coperţi sau inserţii.
Coperţi
• Copierea pe o singură faţă a originalelor tipărite pe o singură faţă • Copierea pe ambele feţe a originalelor tipărite pe o singură faţă
• Copierea pe o singură faţă a originalelor tipărite pe ambele feţe • Copierea pe ambele feţe a originalelor tipărite pe ambele feţe

Inserţii
• Copierea pe o singură faţă a originalelor tipărite pe o singură faţă • Copierea pe ambele feţe a originalelor tipărite pe o singură faţă
• Copierea pe o singură faţă a originalelor tipărite pe ambele feţe • Copierea pe ambele feţe a originalelor tipărite pe ambele feţe

Simboluri utilizate pentru coperţi şi inserţii


Următoarele simboluri sunt utilizate pentru a facilita înţelegerea explicaţiei.
Numerele care apar indică originalul căreia îi corespunde o copie, şi va diferi în funcţie de setări.

Pictogramă Pictogramă
Tip

Tip
Simbol Sens Simbol Sens
de pe afişaj de pe afişaj

Coperta din faţă când nu este Inserţie când nu este tipărită.


tipărită.

Coperta din faţă, cu o faţă Inserţie cu o faţă, utilizată ca


1 3
utilizată ca suport de copiere. suport de copiere.
Copertă faţă

Inserţii

Coperta din faţă când un original Inserţie când un original tipărit pe


1 3
tipărit pe ambele feţe a fost copiat ambele feţe a fost copiat pe o faţă
pe o faţă a coperţii. (O pagină a inserţiei. (O pagină este liberă.)
este liberă.)

Coperta din faţă cu ambele feţe Inserţie cu ambele feţe utilizate


1 3
2

utilizate ca suport de copiere. ca suport de copiere.

Coperta din spate când nu este Original tipărit pe o singură faţă


1
tipărită. sau pagină rezultată în urma
copierii normale, pe o singură
faţă.

Coperta din spate când un Original tipărit pe ambele feţe sau


1
6

original tipărit pe o singură faţă a pagină rezultată în urma copierii


Alte simboluri
Copertă spate

fost copiat pe o faţă a coperţii. normale, pe ambele feţe.

Coperta din spate când un Original tipărit pe o singură faţă


6
original tipărit pe ambele feţe a sau pagină rezultată în urma
6

fost copiat pe o faţă a coperţii. copierii normale, pe o singură


(O pagină este liberă.) faţă.

Coperta din spate cu ambele feţe Pagina rezultată în urma copierii


5 5
utilizate ca suport de copiere. pe ambele feţe, când este tipărită
6

o singură faţă din cauza lipsei de


originale.

2-133
Conţinut
COPIATOR

Coperţi (copierea pe o singură faţă a originalelor tipărite pe o singură faţă)


Copiile pe o singură faţă sunt realizate pentru următoarele tipuri de originale tipărite pe o singură faţă.

Prima pagină Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6

1 2 3 4 5 6

Condiţia de copiere pe copertă


Copii rezultate
Copertă faţă Copertă spate

1 2 3 4 5 6
Fără copiere Fără copiere

1 2 3 4 5 6
Copiere pe o
Fără copiere
singură faţă

1 3 4 5 6
Copiere pe
2

Fără copiere
ambele feţe

1 2 3 4 5
Copiere pe

6
Fără copiere
o singură faţă

1 2 3 4 5
Copiere pe
6

Fără copiere
ambele feţe

1 2 3 4 5
Copiere pe o Copiere pe
6

singură faţă o singură faţă

1 2 3 4 5
Copiere pe o Copiere pe
6

singură faţă ambele feţe

1 3 4 5
Copiere pe Copiere pe
2

ambele feţe o singură faţă

1 3 4 5
Copiere pe Copiere pe
2

ambele feţe ambele feţe

2-134
Conţinut
COPIATOR

Coperţi (copierea pe ambele feţe a originalelor tipărite pe o singură faţă)


Copiile pe ambele feţe sunt realizate pentru următoarele tipuri de originale tipărite pe o singură faţă.

Prima pagină Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6

1 2 3 4 5 6

Condiţia de copiere pe copertă


Copii rezultate
Copertă faţă Copertă spate

1 3 5

6
Fără copiere Fără copiere

1 2 4 6
Copiere pe o
3

5
Fără copiere
singură faţă

1 3 5
Copiere pe
2

Fără copiere
ambele feţe

1 3 5
Copiere pe
2

Fără copiere
o singură faţă

1 3 5
Copiere pe
2

Fără copiere
ambele feţe

1 2 4
Copiere pe o Copiere pe
3

singură faţă o singură faţă

1 2 4 5
Copiere pe o Copiere pe
3

singură faţă ambele feţe

1 3 5
Copiere pe Copiere pe
2

ambele feţe o singură faţă

1 3 5
Copiere pe Copiere pe
2

ambele feţe ambele feţe

2-135
Conţinut
COPIATOR

Coperţi (copierea pe o singură faţă a originalelor tipărite pe ambele feţe)


Copiile pe o singură faţă sunt realizate pentru următoarele tipuri de originale tipărite pe ambele feţe.

Prima pagină Pagina 2 Pagina 3

1 3 5
2

6
Condiţia de copiere pe copertă
Copii rezultate
Copertă faţă Copertă spate

1 2 3 4 5 6
Fără copiere Fără copiere

1 2 3 4 5 6
Copiere pe o
Fără copiere
singură faţă

1 3 4 5 6
Copiere pe
2

Fără copiere
ambele feţe

1 2 3 4 5
Copiere pe

6
Fără copiere
o singură faţă

1 2 3 4 5
Copiere pe
6

Fără copiere
ambele feţe

1 2 3 4 5
Copiere pe o Copiere pe
6

singură faţă o singură faţă

1 2 3 4 5
Copiere pe o Copiere pe
6

singură faţă ambele feţe

1 3 4 5
Copiere pe Copiere pe
2

ambele feţe o singură faţă

1 3 4 5
Copiere pe Copiere pe
2

ambele feţe ambele feţe

2-136
Conţinut
COPIATOR

Coperţi (copierea pe ambele feţe a originalelor tipărite pe ambele feţe)


Copiile pe ambele feţe sunt realizate pentru următoarele tipuri de originale tipărite pe ambele feţe.

Prima pagină Pagina 2 Pagina 3

1 3 5
2

6
Condiţia de copiere pe copertă
Copii rezultate
Copertă faţă Copertă spate

1 3 5

6
Fără copiere Fără copiere

1 3 5
Copiere pe o
4

6
Fără copiere
singură faţă

1 3 5
Copiere pe
2

Fără copiere
ambele feţe

1 3
Copiere pe
2

Fără copiere
o singură faţă

1 3 5
Copiere pe
2

Fără copiere
ambele feţe

1 3
Copiere pe o Copiere pe
4

singură faţă o singură faţă

1 3 5
Copiere pe o Copiere pe
4

singură faţă ambele feţe

1 3
Copiere pe Copiere pe
2

ambele feţe o singură faţă

1 3 5
Copiere pe Copiere pe
2

ambele feţe ambele feţe

2-137
Conţinut
COPIATOR

Inserţii (copierea originalelor tipărite pe o singură faţă)


Copierea pe o singură faţă şi pe ambele feţe ale următoarelor originale tipărite pe o singură faţă. Este indicat exemplul pentru adăugarea unei inserţii
la pagina a treia. (când opţiunea „Pagină de inserţie” este setată la „3” în setările de inserţie din modurile speciale)

Prima pagină Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6

1 2 3 4 5 6

Condiţie de
Copii rezultate
copiere pe Copii rezultate (copiere pe o singură faţă)
(copiere pe ambele feţe)
inserţie

1 2 3 4 5 6 1 3 5

6
Fără copiere

Copiere pe 1 2 3 4 5 6 1 3 4 6

5
o singură faţă

Copiere pe 1 2 3 5 6 1 3 5
4

6
ambele feţe

Inserţii (copierea originalelor tipărite pe ambele feţe)


Copierea pe o singură faţă şi pe ambele feţe ale următoarelor originale tipărite pe ambele feţe. Este indicat exemplul pentru adăugarea unei inserţii
la pagina a treia. (când opţiunea „Pagină de inserţie” este setată la „3” în setările de inserţie din modurile speciale)

Prima pagină Pagina 2 Pagina 3

1 3 5
2

Condiţie de
Copii rezultate
copiere pe Copii rezultate (copiere pe o singură faţă)
(copiere pe ambele feţe)
inserţie

1 2 3 4 5 6 1 3 5
2

Fără copiere

Copiere pe 1 2 3 4 5 6 1 3 5
2

o singură faţă

Copiere pe 1 2 3 5 6 1 3 5
4

ambele feţe

2-138
Conţinut
CAPITOLUL 3
IMPRIMANTĂ
Acest capitol conţine explicaţii detaliate ale procedurilor de utilizare a funcţiei de imprimantă.

FUNCŢIA DE IMPRIMANTĂ A ECHIPAMENTULUI. . . . . . . . . . 3-3 FUNCŢII DE TIPĂRIRE UTILE


TIPĂRIREA DIN WINDOWS FUNCŢII UTILE PENTRU CREAREA BROŞURILOR ŞI A
POSTERELOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-32
PROCEDURA DE TIPĂRIRE DE BAZĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
• CREAREA UNEI BROŞURI (Broşură) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-32
• SELECTAREA HÂRTIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
• MĂRIREA MARGINII (Deplasare margine) . . . . . . . . . . . . . 3-34
• TIPĂRIREA PE PLICURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
• CREAREA UNUI POSTER MARE (Tipărire Poster) . . . . . . 3-35
TIPĂRIREA CU FUNCŢIA DE AUTENTIFICARE A
FUNCŢII PENTRU AJUSTAREA DIMENSIUNII ŞI A
UTILIZATORILOR ACTIVATĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
ORIENTĂRII IMAGINII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-36
VIZUALIZAREA FERESTREI DE ASISTENŢĂ A • ROTIREA IMAGINII CU 180 DE GRADE (Roteşte
DRIVERULUI IMPRIMANTEI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11 180 grade) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-36
SALVAREA SETĂRILOR DE TIPĂRIRE UTILIZATE • MĂRIREA/MICŞORAREA IMAGINII DE TIPĂRIT
FRECVENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12 (Zoom/XY-Zoom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-37
• SALVAREA SETĂRILOR ÎN MOMENTUL TIPĂRIRII . . . . 3-12 • AJUSTAREA LĂŢIMILOR LINILOR LA TIPĂRIRE
• UTILIZAREA SETĂRILOR SALVATE . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14 (Setări Grosime Linie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-38
MODIFICAREA SETĂRILOR PRESTABILITE ALE • INVERSAREA IMAGINII (Imagine în oglindă) . . . . . . . . . . . 3-39
DRIVERULUI IMPRIMANTEI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15 FUNCŢIILE CARE COMBINĂ TEXTUL ŞI IMAGINILE. . . . . . . . 3-42
• ADĂUGAREA UNUI FILIGRAN LA PAGINILE
TIPĂRITE (Filigran) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-42
TIPĂRIREA DE PE UN CALCULATOR MACINTOSH
• TIPĂRIREA UNEI IMAGINI PESTE DATELE
PROCEDURA DE TIPĂRIRE DE BAZĂ . . . . . . . . . . . . . . .... 3-17 TIPĂRITE (Ştampilă imagine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-43
• SELECTAREA SETĂRILOR PENTRU HÂRTIE . . . . .... 3-17 • CREAREA DE SUPRAPUNERI PENTRU DATELE
• TIPĂRIREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 3-18 DE TIPĂRIT (Suprapuneri imagini) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-44
• SELECTAREA HÂRTIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 3-19
• TIPĂRIREA PE PLICURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 3-20
TIPĂRIREA CU FUNCŢIA DE AUTENTIFICARE A
UTILIZATORILOR ACTIVATĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-21

FUNCŢII UTILIZATE FRECVENT


SELECTAREA UNEI SETĂRI PENTRU MODUL DE
TIPĂRIRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-24
TIPĂRIREA FAŢĂ-VERSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25
ÎNCADRAREA IMAGINII DE TIPĂRIT PE HÂRTIE . . . . . . . . . 3-27
TIPĂRIREA MAI MULTOR PAGINI PE O SINGURĂ
COALĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-28
CAPSAREA DOCUMENTELOR REZULTATE . . . . . . . . . . . . . 3-30

3-1
IMPRIMANTĂ

FUNCŢII DE TIPĂRIRE PENTRU SCOPURI SPECIALE . . . . . 3-45 VERIFICAREA STĂRII DE TIPĂRIRE


• TIPĂRIREA ANUMITOR PAGINI PE ALTĂ HÂRTIE
(Hârtie Diferită). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-45 ECRANUL STARE LUCRARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-65
• ADĂUGAREA INSERŢIILOR CÂND TIPĂRIŢI PE • ECRANUL CENTRALIZATOR / ECRANUL PENTRU
FILM TRANSPARENT (Inserare Folii Transparente). . . . . 3-47 COADA DE OPERAŢII / ECRANUL PENTRU
• TIPĂRIREA UNEI COPII LA INDIGO (Copiere la OPERAŢIILE FINALIZATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-66
indigo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-48 TIPĂRIREA UNUI FIŞIER PDF CRIPTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-68
• TIPĂRIREA TEXTULUI PE HÂRTII DE TIP INDEX STABILIREA PRIORITĂŢII UNEI OPERAŢII DE
(Tipăr. pe hârtie index/Setări hârtie index) . . . . . . . . . . . . . 3-49 TIPĂRIRE/ANULAREA UNEI OPERAŢII DE TIPĂRIRE . . . . . . 3-69
• TIPĂRIRE PE DOUĂ FEŢE CU ANUMITE PAGINI • STABILIREA PRIORITĂŢII UNEI ACTIVITĂŢI DE
TIPĂRITE PE FAŢĂ (Inserare Capitole) . . . . . . . . . . . . . . 3-51 TIPĂRIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-69
FUNCŢII UTILE ALE IMPRIMANTEI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-52 • ANULAREA UNEI OPERAŢII DE TIPĂRIRE . . . . . . . . . . . . 3-70
• UTILIZAREA A DOUĂ ECHIPAMENTE PENTRU SCHIMBAREA DIMENSIUNII HÂRTIEI ŞI TIPĂRIREA ÎN
TIPĂRIREA UNEI OPERAŢII MARI DE TIPĂRIRE CAZUL EPUIZĂRII HÂRTIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-71
(Tipărirea în tandem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-52
• SALVAREA ŞI UTILIZAREA FIŞIERELOR DE
TIPĂRIRE (Retenţie/Îndosariere Documente) . . . . . . . . . . 3-53 ANEXĂ
LISTĂ CU SPECIFICAŢII PENTRU DRIVERUL DE
TIPĂRIREA FĂRĂ DRIVERUL DE IMPRIMANTĂ IMPRIMANTĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-72
SPECIFICAŢII IMPRIMANTĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-74
TIPĂRIREA DIRECTĂ DE PE ECHIPAMENT . . . . . . . . . . . . . 3-55
• TIPĂRIREA DIRECTĂ A UNUI FIŞIER DE PE UN
SERVER FTP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-56
• TIPĂRIREA DIRECTĂ A UNUI FIŞIER DE PE O
MEMORIE USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-57
• TIPĂRIREA DIRECTĂ A UNUI FIŞIER DINTR-UN
FOLDER DE REŢEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-60
TIPĂRIREA DIRECTĂ DE PE UN CALCULATOR . . . . . . .... 3-63
• LANSAREA OPERAŢIEI DE TIPĂRIRE . . . . . . . . . . .... 3-63
• TIPĂRIREA DE PE FTP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 3-63
• TIPĂRIREA E-MAILURILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 3-64

3-2
IMPRIMANTĂ

FUNCŢIA DE IMPRIMANTĂ A ECHIPAMENTULUI


Pentru a activa tipărirea documentelor de pe calculator, trebuie instalat un driver de imprimantă.

Consultaţi tabelul de mai jos pentru a determina tipul de driver de imprimantă care trebuie utilizat în mediul dvs.

Mediu Tip driver de tiparire Observaţii

PCL6
Poate fi utilizat pentru configurarea
Echipamentul acceptă limbajele de control al imprimantei Hewlett-Packard PCL6. Este
standard a echipamentului.
recomandată utilizarea driverului PCL6.
Windows
PS
Acest driver de imprimantă acceptă limbajul de descriere a paginilor PostScript 3 dezvoltat
de Adobe Systems Incorporated şi permite utilizarea echipamentului ca imprimantă Trebuie instalat kitul de extensie
compatibilă PostScript 3. PS3.
(Este disponibil un fişier PPD dacă doriţi să utilizaţi driverul de imprimantă Windows PS
Macintosh standard.)

Instalarea driver-ului pentru imprimantă într-un mediu Windows.


Pentru a instala driverul de imprimantă şi pentru a configura setările într-un mediu Windows, consultaţi capitolul „2. CONFIGURAREA ÎNTR-UN
MEDIU WINDOWS”, din Ghidul de configurare software.

Explicaţiile din acest manual pentru tipărirea în mediul Windows utilizează de obicei ecranele driverului de imprimantă PLC6. S-ar putea ca ecranele
driverului de imprimantă să difere în funcţie de driverul de imprimantă utilizat.

Instalarea driverului pentru imprimantă într-un mediu Macintosh.


Într-un mediu Macintosh, trebuie să instalaţi kitul de extensie PS3 pentru a putea utiliza echipamentul ca imprimantă de reţea.
Pentru a instala driverul de imprimantă şi pentru a configura setările într-un mediu Macintosh, consultaţi capitolul „3. CONFIGURAREA ÎNTR-UN
MEDIU MACINTOSH”, din Ghidul de configurare software.

3-3
Conţinut
IMPRIMANTĂ

TIPĂRIREA DIN WINDOWS

PROCEDURA DE TIPĂRIRE DE BAZĂ


Următorul exemplu explică modul de tipărire a unui document din aplicaţia "WordPad", care este un program standard din Windows.

Selectaţi [Imprimare] din meniul [Fişier] al


aplicaţiei WordPad.
Dacă utilizaţi Windows 7, apăsaţi tasta .

Meniul utilizat pentru tipărire poate diferi în funcţie de aplicaţia software.

Deschideţi fereastra de proprietăţi a driverului


de imprimantă.
(1) Selectaţi driverul de imprimantă al echipamentului.
• Dacă driverele de imprimantă apar sub formă de pictograme,
faceţi clic pe pictograma driverului pe care doriţi să îl utilizaţi.
• Dacă driverele de imprimantă apar sub formă de listă, selectaţi
din listă numele driverului pe care doriţi să îl utilizaţi.

(2) Faceţi clic pe butonul [Preferinţe].

(1) (2)

S-ar putea ca butonul utilizat pentru deschiderea ferestrei de proprietăţi a driverului de imprimantă (de obicei [Proprietăţi] sau [Preferinţe
imprimare]) să difere în funcţie de aplicaţia software.

3-4
Conţinut
IMPRIMANTĂ

(1) (2) Selectaţi setările de tipărire.


(1) Apăsaţi tab-ul [Hârtie].
(2) Selectaţi dimensiunea hârtiei.
Pentru a selecta setările din alte file, faceţi clic pe fila dorită şi apoi
selectaţi setările.

(3) Apăsaţi tasta [OK].

(3)

• Asiguraţi-vă că dimensiunea hârtiei este aceeaşi cu cea din aplicaţia software.


• Pot fi salvate până la opt dimensiuni de hârtie personalizate. Salvarea unei dimensiuni personalizate de hârtie facilitează specificarea acesteia
de fiecare dată când doriţi să o utilizaţi.
Pentru a salva o dimensiune de hârtie, selectaţi [Personalizat] sau una dintre opţiunile [User1] până la [User7] din meniul derulant şi faceţi clic
pe butonul [Custom].

Faceţi clic pe butonul [Imprimare].


Va începe tipărirea.

3-5
Conţinut
IMPRIMANTĂ

SELECTAREA HÂRTIEI
Această secţiune explică modalitatea de configurare a setării „Paper Selection” din fila [Paper] a ferestrei de
proprietăţi pentru driverul de imprimantă.
Înainte de a tipări, verificaţi dimensiunea hârtiei, tipul hârtiei şi hârtia rămasă în tăvile echipamentului. Pentru a
vizualiza cele mai recente informaţii despre tavă, faceţi clic pe butonul [Tray Status].

• Când opţiunea [Auto Select] este selectată în „Paper Source"


Este selectată automat tava care conţine hârtia de dimensiunea şi tipul selectate în „Paper Size" şi „Paper Type" din fila [Paper].

• Când în „Paper Source" este selectată o altă opţiune decât [Auto Select]
Tava specificată este utilizată pentru tipărire, indiferent de setarea „Paper Size".
Când este selectată opţiunea [Bypass Tray]
Trebuie selectată, de asemenea, opţiunea pentru „Paper Type". Selectaţi tava de bypass, verificaţi dacă este încărcat tipul de hârtie dorit şi apoi
selectaţi setarea „Paper Type" corespunzătoare.

• Suporturile de tipărire speciale, precum plicurile, pot fi amplasate în tava de bypass. Pentru a afla cum să încărcaţi hârtia şi alte suporturi de tipărire în
tava de bypass, consultaţi secţiunea „ALIMENTAREA CU HÂRTIE A TĂVII DE BYPASS” (pagina 1-33) din „1. ÎNAINTE DE A UTILIZA
ECHIPAMENTUL”.
• Când opţiunea „Activare detectare dimensiune hârtie in tava bypass" (dezactivată din fabrică) sau „Activare selectare hârtie in tava bypass" (activată
din fabrică) este activată în setările de sistem (administrator), tipărirea nu va avea loc dacă dimensiunea sau tipul de hârtie specificate în driverul de
imprimantă diferă de dimensiunea sau tipul de hârtie specificate în setările pentru tava de bypass.

• Când opţiunea [Auto Select] este selectată în „Paper Type"


Este selectată o tavă cu hârtie obişnuită sau reciclată, de dimensiunea specificată în opţiunea „Paper Size". (Setarea prestabilită din fabrică este
numai hârtie normală.)

• Când în „Paper Type" este selectată o altă opţiune decât [Auto Select]
Este utilizată o tavă cu tipul de hârtie specificat şi dimensiunea de hârtie selectată în „Paper Size".

Setări de sistem (administrator): Excludeţi tava bypass de la selectarea automată a hârtiei


Când opţiunea [Auto Select] este setată pentru „Paper Selection", specificaţi dacă doriţi sau nu să excludeţi hârtia aflată în tava de bypass din hârtia care
poate fi selectată. Această setare este dezactivată în mod prestabilit şi, prin urmare, hârtia din tava de bypass este inclusă în hârtia care poate fi selectată
automat. Dacă încărcaţi frecvent suporturi speciale în tava de bypass, este recomandat ca această setare să fie activată.

3-6
Conţinut
IMPRIMANTĂ

TIPĂRIREA PE PLICURI
Tava de bypass poate fi utilizată pentru tipărirea suporturilor atipice precum plicurile. Procedura pentru tipărirea unui plic din ecranul cu proprietăţi al
driverului de imprimantă este descrisă mai jos.
Pentru tipurile de hârtie care pot fi utilizate în tava de bypass, consultaţi secţiunea „INFORMAŢII IMPORTANTE DESPRE HÂRTIE” (pagina 1-28)
din „1. ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL”. Pentru a afla cum să încărcaţi hârtia în tava de bypass, consultaţi secţiunea „ALIMENTAREA CU
HÂRTIE A TĂVII DE BYPASS” (pagina 1-33) din „1. ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL”.
Selectaţi dimensiunea plicului din setările corespunzătoare ale aplicaţiei („Paper Settings" în majoritatea aplicaţiilor) şi apoi parcurgeţi etapele
următoare.

(1) Apăsaţi tab-ul [Paper].


(1) (2) (3)
(2) Selectaţi dimensiunea plicului din meniul „Paper
Size".
(3) Selectaţi opţiunea [Bypass Tray] din meniul „Paper
Source" din „Paper Selection".
(4) Selectaţi opţiunea [Envelope] din meniul „Paper
Type".
Setaţi tipul de hârtie pentru tava de bypass la [Plic] şi asiguraţi-vă că
plicul este încărcat în tavă.

(4)

• Este recomandat să efectuaţi o tipărire de test pentru a verifica rezultatul,înainte de a tipări pe plic.
• În cazul suporturilor de tipărire care pot fi încărcate numai într-o anumită poziţie, precum plicurile, puteţi roti imaginea cu 180 de grade, dacă este
nevoie. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „ROTIREA IMAGINII CU 180 DE GRADE (Roteşte 180 grade)” (pagina 3-36).
• Pentru informaţii suplimentare despre „Paper Selection”, consultaţi „SELECTAREA HÂRTIEI” (pagina 3-6).

3-7
Conţinut
IMPRIMANTĂ

TIPĂRIREA CU FUNCŢIA DE AUTENTIFICARE


A UTILIZATORILOR ACTIVATĂ
Când funcţia de autentificare a utilizatorilor este activată din setările de sistem (administrator) ale echipamentului, trebuie să introduceţi informaţiile
dvs. de utilizator (nume de cont, parolă etc.) în fereastra de proprietăţi a driverului de imprimantă pentru a putea tipări. Informaţiile care trebuie
introduse diferă în funcţie de metoda de autentificare utilizată, prin urmare trebuie să consultaţi administratorul echipamentului înainte de a tipări.

Deschideţi fereastra de proprietăţi a driverului


imprimantei din fereastra de tipărire a aplicaţiei
software.
(1) Selectaţi driverul de imprimantă al echipamentului.
(2) Faceţi clic pe butonul [Preferinţe].

(1) (2)

S-ar putea ca butonul utilizat pentru deschiderea ferestrei de proprietăţi a driverului de imprimantă (de obicei [Proprietăţi] sau [Preferinţe
imprimare]) să difere în funcţie de aplicaţia software.

3-8
Conţinut
IMPRIMANTĂ

(1) (2) Introduceţi numele de conectare şi parola.


(1) Faceţi clic pe fila [Job Handling].
(2) Introduceţi informaţiile de utilizator.
• Când autentificarea se face pe bază de nume de
conectare/parolă
Selectaţi casetele de validare [Nume conectare] şi [Parolă] astfel
încât în acestea să apară bife şi introduceţi numele de
conectare şi parola. Introduceţi 1 până la 32 de caractere pentru
parolă.
• Când autentificare se face pe bază de număr de utilizator.
Faceţi clic pe caseta de validare [Numar de utilizator] şi
introduceţi numărul de utilizator (5 până la 8 cifre).

Când a fost bifat [Autentificare utilizator] la [Politici de


tipărire] în fila [Configuraţie], nu puteţi introduce aici
informaţiile de utilizator.
Introduceţi informaţiile de utilizator în căsuţa de dialog, ori
de câte ori tipăriţi.

2 (3) Introduceţi numele de utilizator şi numele


activităţii, după caz.
• Nume utilizator
(4) (3) Faceţi clic pe caseta de validare [Nume Utilizator] şi
introduceţi numele de utilizator (maxim 32 de caractere).
Numele de utilizator introdus va apărea în partea de sus a
panoului operaţional. Dacă nu introduceţi un nume de utilizator,
va apărea numele de conectare pe calculator.
• Job Name
Faceţi clic pe caseta de validare [Nume Lucrare] şi
introduceţi un nume de operaţie (maxim 30 de caractere).
Numele de operaţie introdus va apărea în partea de sus a
panoului operaţional, sub formă de nume de fişier. Dacă nu
introduceţi un nume de operaţie, va apărea numele de fişier
setat în aplicaţia software.

(4) Apăsaţi tasta [OK].

Pentru a vizualiza o fereastră de confirmare înainte de începerea tipăririi, selectaţi caseta de validare [reviz. Autocontrol Lucrari] astfel încât să
apară o bifă .

Începeţi tipărirea.

3-9
Conţinut
IMPRIMANTĂ

• Când autentificarea utilizatorilor este activată în setările de sistem (administrator), tipărirea este posibilă fără a introduce informaţii de utilizator. Numărul
de pagini tipărite este adăugat la contorul „Alt Utilizator”. În acest caz, alte funcţii de tipărire pot fi restricţionate. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi administratorul.
• Funcţia echipamentului de autentificare a utilizatorilor nu poate fi utilizată când fişierul PPD* este instalat şi când este utilizat driverul de imprimantă PS
Windows standard. Din acest motiv, tipărirea nu va fi posibilă, dacă tipărirea de către utilizatori neautorizaţi este interzisă în setările de sistem
(administrator).
* Fişierul PPD permite echipamentului să tipărească utilizând driverul de imprimantă PS standard al sistemului de operare.

Setări de sistem (administrator): Dezactivarea printării de către un utilizator invalid


Aceasta este utilizată pentru a interzice tipărirea de către utilizatori ale căror informaţii de utilizator nu sunt salvate în echipament. Când această funcţie
este activată, tipărirea nu este permisă când nu au fost introduse informaţiile de utilizator sau când acestea sunt incorecte.

3-10
Conţinut
IMPRIMANTĂ

VIZUALIZAREA FERESTREI DE ASISTENŢĂ


A DRIVERULUI IMPRIMANTEI
Când selectaţi setările driverului de imprimantă, puteţi afişa fereastra de asistenţă, pentru a vizualiza explicaţiile pentru setările respective.

Deschideţi fereastra de proprietăţi a driverului


imprimantei din fereastra de tipărire a aplicaţiei
software.
(1) Selectaţi driverul de imprimantă al echipamentului.
(2) Faceţi clic pe butonul [Preferinţe].

(1) (2)

S-ar putea ca butonul utilizat pentru deschiderea ferestrei de proprietăţi a driverului de imprimantă (de obicei [Proprietăţi] sau [Preferinţe
imprimare]) să difere în funcţie de aplicaţia software.

Faceţi clic pe butonul [Ajutor].


Fereastra de asistenţă se va deschide pentru a vă permite să vizualizaţi
explicaţiile pentru setările din fila respectivă.
Pentru a vizualiza informaţiile de asistenţă pentru setări într-o casetă de
dialog, faceţi clic pe textul subliniat din partea de sus a ferestrei de
asistenţă.

Fereastra pop-up de asistenţă


Fereastra de asistenţă poate fi afişată pentru o anumită setare făcând clic pe setarea respectivă şi apăsând pe tasta [F1].
* Pentru a vizualiza informaţiile de asistenţă pentru o setare în Windows XP/Server 2003, faceţi clic pe butonul din colţul din dreapta sus a
ferestrei de proprietăţi pentru driverul imprimantei şi apoi faceţi clic pe setare.
Pictograma de informaţii
Există anumite limitări cu privire la combinaţiile de setări care pot fi selectate din fereastra de proprietăţi a driverului imprimantei. Când există o
restricţie pentru o setare selectată, lângă aceasta va apărea o pictogramă de informaţii ( ). Faceţi clic pe pictogramă pentru a vizualiza explicaţia
restricţiei.

3-11
Conţinut
IMPRIMANTĂ

SALVAREA SETĂRILOR DE TIPĂRIRE UTILIZATE


FRECVENT
Setările configurate în fiecare filă în momentul tipăririi pot fi salvate ca setări ale utilizatorului. Salvarea sub un anumit nume a setărilor utilizate
frecvent sau a setărilor complexe facilitează selectarea respectivelor setări la următoarea utilizare a acestora.

SALVAREA SETĂRILOR ÎN MOMENTUL TIPĂRIRII


Setările pot fi salvate din orice filă a ferestrei de proprietăţi a driverului imprimantei. Setările configurate în fiecare filă sunt listate în momentul
salvării, pentru a vă permite să verificaţi setările pe măsură ce le salvaţi.

Deschideţi fereastra de proprietăţi a driverului


imprimantei din fereastra de tipărire a aplicaţiei
software.
(1) Selectaţi driverul de imprimantă al echipamentului.
(2) Faceţi clic pe butonul [Preferinţe].

(1) (2)

S-ar putea ca butonul utilizat pentru deschiderea ferestrei de proprietăţi a driverului de imprimantă (de obicei [Proprietăţi] sau [Preferinţe
imprimare]) să difere în funcţie de aplicaţia software.

Salvaţi setările de tipărire.


(1) Configuraţi setările pentru tipărire în fiecare filă.
(2) Faceţi clic pe butonul [Save].
2

(1) (2)

3-12
Conţinut
IMPRIMANTĂ

(1) (2) Verificaţi şi salvaţi setările.


(1) Verificaţi setările afişate.
(2) Introduceţi un nume pentru setări (maxim 20 de
caractere).
(3) Apăsaţi tasta [OK].

(3)

Apăsaţi tasta [OK].

Începeţi tipărirea.

• Pot fi salvate până la 30 de seturi de setări ale utilizatorului.


• Următoarele elemente nu pot fi salvate în setările utilizatorului.
- Un filigran creat de dvs.
- Setările pentru introducerea hârtiei
- Fişier suprapus
- Setările [Tab Paper Print] din fila [Special Modes] (numai PCL6)
- Numele de conectare, parola, numele de utilizator şi numele de operaţie introduse în fila [Job Handling]

3-13
Conţinut
IMPRIMANTĂ

UTILIZAREA SETĂRILOR SALVATE

Deschideţi fereastra de proprietăţi a driverului


imprimantei din fereastra de tipărire a aplicaţiei
software.
(1) Selectaţi driverul de imprimantă al echipamentului.
(2) Faceţi clic pe butonul [Preferinţe].

(1) (2)

S-ar putea ca butonul utilizat pentru deschiderea ferestrei de proprietăţi a driverului de imprimantă (de obicei [Proprietăţi] sau [Preferinţe
imprimare]) să difere în funcţie de aplicaţia software.

Selectaţi setările de tipărire.


(1) Selectaţi setările utilizatorului pe care doriţi să le
utilizaţi.
(2) Apăsaţi tasta [OK].

(1) (2)

Începeţi tipărirea.

Ştergerea setărilor salvate


Selectaţi setările utilizatorului pe care doriţi să le ştergeţi în (1) din etapa 2 de mai sus şi faceţi clic pe butonul [Şterge].

3-14
Conţinut
IMPRIMANTĂ

MODIFICAREA SETĂRILOR PRESTABILITE ALE


DRIVERULUI IMPRIMANTEI
Setările prestabilite ale driverului imprimantei pot fi modificate utilizând procedura de mai jos. Setările selectate utilizând această procedură sunt
salvate şi devin setări prestabilite în momentul tipăririi dintr-o aplicaţie software. (Setările selectate din fereastra de proprietăţi a driverului
imprimantei în momentul tipăririi dintr-o aplicaţie, rămân valabile numai pe perioada utilizării aplicaţiei respective).

Faceţi clic pe butonul [Start] ( ) şi selectaţi [Panou de control] şi apoi [Imprimantă].


• În Windows 7, apăsaţi tasta [Start] şi apoi apăsaţi [Accesorii şi Imprimante].
• În Windows XP/Server 2003, faceţi clic pe butonul [Start] şi apoi faceţi clic pe [Imprimante şi faxuri].
1
În Windows XP, dacă opţiunea [Imprimante şi faxuri] nu apare în meniul [start], selectaţi [Panou de control], selectaţi [Imprimante şi alte dispozitive
hardware] şi apoi selectaţi [Imprimante şi faxuri].

(2) (1) Deschideţi fereastra de proprietăţi a


imprimantei.
(1) Faceţi clic pe pictograma driverului de imprimantă
al echipamentului.
În Windows 7, faceţi clic dreapta pe pictograma driverului de
tipărire al echipamentului. Mergi la pasul (3).

(2) Faceţi clic pe meniul [Organize].


În Windows XP/Server 2003, faceţi clic pe meniul [File].
2 (3) Selectaţi [Properties].
În Windows 7, apăsaţi tasta meniului [Printer properties].

(3)

Faceţi clic pe butonul [Preferinţe imprimare]


din fila [General].
În Windows 7, apăsaţi tasta [Preferinţe] din fila [General].

3-15
Conţinut
IMPRIMANTĂ

Configuraţi setările şi faceţi clic pe butonul


[OK].
Pentru explicaţi despre setări, consultaţi fereastra de asistenţă a driverului
imprimantei.

3-16
Conţinut
IMPRIMANTĂ

TIPĂRIREA DE PE UN CALCULATOR
MACINTOSH

PROCEDURA DE TIPĂRIRE DE BAZĂ


Următorul exemplu explică modalitatea de tipărire a unui document din programul standard „TextEdit” din Mac OSX.

Pentru a utiliza echipamentul ca imprimantă pentru Macintosh, trebuie instalat kitul de extensie PS3 şi echipamentul trebuie să fie conectat într-o reţea.
Pentru a instala fişierul PPD şi pentru a configura setările driverului de imprimantă, consultaţi capitolul „3. CONFIGURAREA ÎNTR-UN MEDIU
MACINTOSH”, din Ghidul de configurare software.

SELECTAREA SETĂRILOR PENTRU HÂRTIE


Înainte de a selecta comanda de tipărire, selectaţi setările pentru hârtie din driverul imprimantei.

Selectaţi [Page Setup] din meniul [File] al


TextEdit.

(1) Selectaţi setările pentru hârtie.


(1) Verificaţi dacă este selectată imprimanta corectă.
(2) Selectaţi setările pentru hârtie.
Pot fi selectate dimensiunea şi orientarea hârtiei şi opţiunea de
mărire/micşorare.

(3) Apăsaţi tasta [OK].

(2) (3)

Numele echipamentului care apare în mod normal în meniul „Format for" este [SCxxxxxx]. („xxxxxx" reprezintă ordinea caracterelor, care variază
în funcţie de modelul echipamentului dvs.)

3-17
Conţinut
IMPRIMANTĂ

TIPĂRIREA

Selectaţi [Print] din meniul [File] al aplicaţiei


TextEdit.

Meniul utilizat pentru tipărire poate diferi în funcţie de aplicaţia software.

Verificaţi dacă este selectată imprimanta


corectă.

Numele echipamentului apare care apare în mod normal în meniul „Printer" este [SCxxxxxx]. („xxxxxx" reprezintă ordinea caracterelor, care
variază în funcţie de modelul echipamentului.)

Selectaţi setările de tipărire.


• În Mac OS X, faceţi clic pe de lângă opţiunea [Copies & Pages] şi
selectaţi setările pe care doriţi să le configuraţi din meniul derulant. Va
a părea ecranul de setare corespunzător. Dacă setarea nu apare în
Mac OS X v10.5 până la 10.5.8, 10.6 până la 10.6.8 şi 10.7 până la
3 10.7.2, faceţi clic pe „ ” de lângă numele imprimantei.

Faceţi clic pe butonul [Print].


Va începe tipărirea.

3-18
Conţinut
IMPRIMANTĂ

SELECTAREA HÂRTIEI
Această secţiune prezintă setările [Paper Feed] din fereastra setărilor de tipărire.

• Când este selectată opţiunea [Auto Select]


Este selectată automat o tavă cu hârtie obişnuită sau reciclată (setarea prestabilită din fabrică este numai hârtie normală), de dimensiunea
specificată în opţiunea „Paper Size", din fereastra cu setările paginii.
• Când este selectată o tavă de hârtie
Tava specificată este utilizată pentru tipărire, indiferent de setarea „Paper Size", din fereastra cu setările paginii.
Poate fi specificat, de asemenea, un tip de hârtie pentru tava de bypass. Verificaţi dacă setarea tipului de hârtie pentru tava pentru sporturi
speciale este corectă şi dacă tipul de hârtie setat este încărcat în tavă şi apoi selectaţi tava de bypass corespunzătoare (tip hârtie).

• Suporturile de tipărire speciale, precum plicurile, pot fi amplasate în tava de bypass. Pentru a afla cum să încărcaţi hârtia şi alte suporturi de tipărire în
tava de bypass, consultaţi secţiunea „ALIMENTAREA CU HÂRTIE A TĂVII DE BYPASS” (pagina 1-33) din „1. ÎNAINTE DE A UTILIZA
ECHIPAMENTUL”.
• Când opţiunea "Activare detectare dimensiune hârtie in tava bypass" (dezactivată din fabrică) sau "Activare selectare hârtie in tava bypass" (activată
din fabrică) este activată în setările de sistem (administrator), tipărirea nu va avea loc dacă dimensiunea sau tipul de hârtie specificate în driverul de
imprimantă diferă de dimensiunea sau tipul de hârtie specificate în setările pentru tava de bypass.

• Când este selectat un tip de hârtie


Este utilizată o tavă cu tipul de hârtie specificat şi dimensiunea de hârtie selectată în „Paper Size", din fereastra cu setările paginii.

Setări de sistem (administrator): Excludeţi tava bypass de la selectarea automată a hârtiei


Când opţiunea [Auto Select] este utilizată pentru tipărire, această setare determină dacă hârtia aflată în tava de bypass va fi exclusă sau nu din hârtia care
poate fi selectată. Această setare este dezactivată în mod prestabilit şi, prin urmare, hârtia din tava de bypass este inclusă în hârtia care poate fi selectată
automat. Dacă încărcaţi frecvent suporturi speciale în tava de bypass, este recomandat ca această setare să fie activată.

3-19
Conţinut
IMPRIMANTĂ

TIPĂRIREA PE PLICURI
Tava de bypass poate fi utilizată pentru tipărirea suporturilor atipice precum plicurile. Procedura pentru tipărirea unui plic din ecranul cu proprietăţi al
driverului de imprimantă este descrisă mai jos.
Pentru tipurile de hârtie care pot fi utilizate în tava de bypass, consultaţi secţiunea „INFORMAŢII IMPORTANTE DESPRE HÂRTIE” (pagina 1-28)
din „1. ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL”. Pentru a afla cum să încărcaţi hârtia în tava de bypass, consultaţi secţiunea „ALIMENTAREA CU
HÂRTIE A TĂVII DE BYPASS” (pagina 1-33) din „1. ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL”.
Selectaţi dimensiunea plicului din setările corespunzătoare ale aplicaţiei ("Paper Settings" în majoritatea aplicaţiilor) şi apoi parcurgeţi etapele
următoare.

(1) Selectaţi dimensiunea hârtiei.


(1) Selectaţi dimensiunea plicului din meniul „Paper
Size", din ecranul de configurare a paginii.
(2) Apăsaţi tasta [OK].

(2)

În cazul suporturilor de tipărire care pot fi încărcate numai într-o anumită poziţie, precum plicurile, puteţi roti imaginea cu 180 de grade, dacă este
nevoie. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „ROTIREA IMAGINII CU 180 DE GRADE (Roteşte 180 grade)” (pagina 3-36).

(1) Selectaţi tava de bypass.


(1) Selectaţi opţiunea [Paper Feed] din ecranul de
tipărire.
(2) Selectaţi [Bypass Tray(Envelope)] din meniul
„All pages from".
Setaţi tipul de hârtie pentru tava de bypass la [Envelope] şi
asiguraţi-vă că plicul este încărcat în tavă.
2
(2)

Pentru informaţii suplimentare despre „Paper Feed”, consultaţi „SELECTAREA HÂRTIEI” (pagina 3-19).

Este recomandat să efectuaţi o tipărire de test pentru a verifica rezultatul,înainte de a tipări pe plic.

3-20
Conţinut
IMPRIMANTĂ

TIPĂRIREA CU FUNCŢIA DE AUTENTIFICARE


A UTILIZATORILOR ACTIVATĂ
Când funcţia de autentificare a utilizatorilor este activată din setările de sistem (administrator) ale echipamentului, trebuie să introduceţi informaţiile
dvs. de utilizator (nume de cont, parolă etc.) pentru a putea tipări. Informaţiile care trebuie introduse diferă în funcţie de metoda de autentificare
utilizată, prin urmare trebuie să consultaţi administratorul echipamentului înainte de a tipări.

Selectaţi [Print] din meniul [File] al aplicaţiei.

Meniul utilizat pentru tipărire poate diferi în funcţie de aplicaţia software.

(1) Afişaţi ecranul pentru administrarea operaţiei.


(1) Verificaţi dacă este selectat numele de imprimantă
al echipamentului.
(2) Selectaţi opţiunea [Job Handling].
• În Mac OS X v10.5 până la 10.5.8,10.6 până la 10.6.8 şi 10.7
până la 10.7.2, selectaţi [Job Handling] şi apoi faceţi clic pe fila
[Authentication] din ecranul care apare.
2

(2)

Numele echipamentului apare care apare în mod normal în meniul „Printer" este [SCxxxxxx]. („xxxxxx" reprezintă ordinea caracterelor, care
variază în funcţie de modelul echipamentului.)

3-21
Conţinut
IMPRIMANTĂ

Începeţi tipărirea.
(1) Introduceţi informaţiile de utilizator.
• Când autentificarea se face pe bază de nume de
conectare/parolă
Introduceţi numele de conectare în câmpul „Login Name" şi
parola în câmpul „Password" (1 până la 32 de caractere).
• Când autentificare se face pe bază de număr de utilizator.
Introduceţi numărul de utilizator (5 până la 8 cifre) în câmpul
„User Number".

(2) Introduceţi numele de utilizator şi numele


activităţii, după caz.
• Nume utilizator

3 Introduceţi numele de utilizator (maxim 32 de caractere).


Numele de utilizator introdus va apărea în partea de sus a
panoului operaţional. Dacă nu introduceţi un nume de utilizator,
va apărea numele de conectare pe calculator.
• Job Name
Introduceţi numele operaţiei (maxim 30 de caractere). Numele
(1) (2) (3) de operaţie introdus va apărea în partea de sus a panoului
operaţional, sub formă de nume de fişier. Dacă nu introduceţi un
nume de operaţie, va apărea numele de fişier setat în aplicaţia
software.

(3) Faceţi clic pe butonul [Print].

În Mac OS X, puteţi face clic pe butonul (blocat) după ce aţi introdus numele de conectare şi parola sau numărul de utilizator, pentru a
simplifica utilizarea data următoare când doriţi să tipăriţi în baza aceeaşi autentificări a utilizatorului.

Când autentificarea utilizatorilor este activată în setările de sistem (administrator), tipărirea este posibilă fără a introduce informaţii de utilizator. Numărul
de pagini tipărite este adăugat la contorul „Alt Utilizator”. În acest caz, alte funcţii de tipărire pot fi restricţionate. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
administratorul.

Setări de sistem (administrator): Dezactivarea printării de către un utilizator invalid


Aceasta este utilizată pentru a interzice tipărirea de către utilizatori ale căror informaţii de utilizator nu sunt salvate în echipament. Când această funcţie
este activată, tipărirea nu este permisă când nu au fost introduse informaţiile de utilizator sau când acestea sunt incorecte.

3-22
Conţinut
IMPRIMANTĂ

FUNCŢII UTILIZATE FRECVENT


Această secţiune prezintă funcţiile utilizate frecvent.
• SELECTAREA UNEI SETĂRI PENTRU MODUL DE TIPĂRIRE • TIPĂRIREA MAI MULTOR PAGINI PE O SINGURĂ COALĂ
(pagina 3-24) (pagina 3-28)
• TIPĂRIREA FAŢĂ-VERSO (pagina 3-25) • CAPSAREA DOCUMENTELOR REZULTATE (pagina 3-30)
• ÎNCADRAREA IMAGINII DE TIPĂRIT PE HÂRTIE (pagina 3-27)
Explicaţiile au la bază premisa că au fost deja selectate dimensiunea hârtiei şi alte setări de bază. Pentru procedura de tipărire de bază şi paşii
pentru deschiderea ferestrei de proprietăţi a driverului imprimantei, consultaţi secţiunea următoare:
☞ Windows: PROCEDURA DE TIPĂRIRE DE BAZĂ (pagina 3-4)
☞ Macintosh: PROCEDURA DE TIPĂRIRE DE BAZĂ (pagina 3-17)

În Windows, consultaţi fereastra de asistenţă a driverului imprimantei pentru a afla detalii despre setările fiecărei funcţii de tipărire.

3-23
Conţinut
IMPRIMANTĂ

SELECTAREA UNEI SETĂRI PENTRU MODUL


DE TIPĂRIRE
Această secţiune prezintă procedura de selectare a unei setări pentru modul de tipărire. Opţiunea „Setări mod tipărire” este alcătuită din următoarele
două elemente:

Normal: Acest mod este recomandat pentru tipărirea datelor precum textul obişnuit sau un tabel.
Fine: Calitatea de tipărire a fotografiilor şi a textului este înaltă.

Windows
(1) (2) (1) Faceţi clic pe fila [Avansat].
(2) Selectaţi opţiunea „Mid Tiparire".

Macintosh
(1) Selectaţi opţiunea „Print Mode".

(1) (2) (3)

3-24
Conţinut
IMPRIMANTĂ

TIPĂRIREA FAŢĂ-VERSO
Echipamentul poate tipări pe ambele feţe ale colii de hârtie. Această funcţie este utilă pentru multe scopuri şi este deosebit de convenabilă când
doriţi să creaţi o broşură simplă. Tipărirea faţă-verso ajută, de asemenea, la economisirea hârtiei.

Orientarea
Rezultatele tipăririi
hârtiei

Windows Macintosh Windows Macintosh

Legare pe latura lungă (Flip on Legare pe latura scurtă (Flip


2-Feţe (Carte) Faţă-verso (blocnotes)
long edge) on short edge)

Verticală

Windows Macintosh Windows Macintosh

Legare pe latura scurtă (Flip Legare pe latura lungă (Flip on


2-Feţe (Carte) Faţă-verso (blocnotes)
on short edge) long edge)

Tip vedere
(Landscape)

Paginile sunt tipărite astfel încât să poată fi legate lateral. Paginile sunt tipărite astfel încât să poată fi legate în partea de sus.

Windows
(1) Configuraţi setarea din fila [Principal].
(1) (2)
(2) Selectaţi opţiunea [Fata-verso(Carte)] sau
[Fata-verso(Notes)].

3-25
Conţinut
IMPRIMANTĂ

Macintosh

(1) (2) (1) Selectaţi [Layout].


(2) Selectaţi opţiunea [Long-edged binding] sau
[Short-edged binding].

3-26
Conţinut
IMPRIMANTĂ

ÎNCADRAREA IMAGINII DE TIPĂRIT PE HÂRTIE


Această funcţie este utilizată pentru mărirea sau micşorarea automată a imaginii de tipărit, astfel încât să fie compatibilă cu dimensiunea hârtiei
încărcate în echipament.
Aceasta este utilă pentru mărirea unui document de dimensiune A4 sau letter până la dimensiunea A3 sau mai mare, pentru a facilita vizualizarea şi
tipărirea acestuia, când în echipament nu este încărcată hârtie de aceeaşi dimensiune ca documentul respectiv.

A4 sau Letter A3 sau Ledger

Exemplul următor explică modalitatea de tipărire a unui document A4 pe o hârtie A3.

Windows

(1) (3) (2) (4) (1) Apăsaţi tab-ul [Hârtie].


(2) Selectaţi dimensiunea imaginii de tipărit (de exemplu:
A4).
(3) Selectaţi [Potrivire la pagină].
(4) Selectaţi dimensiunea efectivă a hârtiei care va fi
utilizată pentru tipărire (de exemplu: A3).

Macintosh
(Această funcţie poate fi utilizată numai cu Mac OSX v10.4.11, v10.5 până la 10.5.8, 10.6 până la 10.6.8 şi 10.7 până la 10.7.2.)

(2)
(1) Selectaţi opţiunea [Paper Handling].
(1)
(2) Verificaţi dimensiunea imaginii de tipărit (de exemplu:
A4).
Pentru a modifica dimensiunea imaginii de tipărit, utilizaţi meniul „Paper
Size", care apare când este selectată opţiunea [Page Setup].

(3) Selectaţi [Scale to fit paper size].


(4) Selectaţi dimensiunea efectivă a hârtiei care va fi
utilizată pentru tipărire (de exemplu: A3).

(3) (4)

3-27
Conţinut
IMPRIMANTĂ

TIPĂRIREA MAI MULTOR PAGINI PE O SINGURĂ


COALĂ
Această funcţie poate fi utilizată pentru a micşora imaginea de tipărit şi pentru a tipări mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
Aceasta este utilă când doriţi să tipăriţi mai multe imagini, precum fotografiile, pe o singură coală de hârtie şi când doriţi să economisiţi hârtie.
De asemenea, această funcţie poate fi utilizată împreună cu tipărirea faţă-verso, pentru o economisire maximă a hârtiei.
De exemplu, când sunt selectate opţiunile [2-Up] (2 pagini pe coală) şi [4-Up] (4 pagini pe coală), vor fi obţinute următoarele rezultate de tipărire,
în funcţie de ordinea selectată.

Rezultatele tipăririi
N-Up
(Pagini pe coală) De sus în jos
De la stânga la dreapta De la dreapta la stânga
(Când orientarea colii este Peisaj)

2-Sus
(2 pagini pe coală)

N-Up
Dreapta şi jos Jos şi dreapta Stânga şi jos Jos şi stânga
(Pagini pe coală)

4-Up
(4 pagini pe coală)

• Ordinile paginilor pentru opţiunile 6-Up, 8-Up, 9-Up şi 16-Up sunt aceleaşi ca pentru 4-Up.
• Într-un mediu Windows, ordinea paginilor poate fi vizualizată în imaginea de tipărit din fereastra de proprietăţi a driverului imprimantei.
Într-un mediu Macintosh, ordinea paginilor este afişată sub formă de selecţii.
• Într-un mediu Macintosh, numărul de pagini care poate fi tipărit pe o singură coală de hârtie este 2, 4, 6, 9 sau 16.

3-28
Conţinut
IMPRIMANTĂ

Windows

(1) (1) Configuraţi setarea din fila [Principal].


(2) Selectaţi numărul de pagini pe coală.
(3) Dacă doriţi să tipăriţi margini, faceţi clic pe caseta de
validare [Bordură] astfel încât să apară o bifă .
(4) Selectaţi ordinea paginilor.

(2) (3) (4)

Macintosh

(1) (2) (1) Selectaţi [Layout].


(2) Selectaţi numărul de pagini pe coală.
(3) Selectaţi ordinea paginilor.
(4) Dacă doriţi să tipăriţi margini, selectaţi tipul de
margine dorit.

(4) (3)

3-29
Conţinut
IMPRIMANTĂ

CAPSAREA DOCUMENTELOR REZULTATE


Funcţia de capsare
Funcţia de capsare poate fi utilizată pentru capsarea paginilor tipărite.
Această funcţie vă ajută să economisiţi o cantitate importantă de timp când pregătiţi documentaţia pentru o şedinţă sau alte materiale capsate. Funcţia
de capsare poate fi utilizată, de asemenea, împreună cu tipărirea faţă-verso, pentru a crea materiale cu un aspect mai sofisticat.

Capse Stânga

1 Capsare*

* Orientarea capselor variază în funcţie de dimensiunea şi orientarea hârtiei.

• Pentru a utiliza funcţia de capsare este necesar un finisor sau un finisor cu capsare la mijloc.
• Pentru a afla care este numărul maxim de coli care pot fi capsate, consultaţi secţiunea "SPECIFICAŢII" din Ghid de Start.
Numărul maxim de coli care pot fi capsate odată include orice coperţi şi/sau anexe inserate.
• Funcţia de capsare nu poate fi utilizată împreună cu funcţia de decalare, care decalează poziţia fiecărui rezultat de tipărire faţă de operaţia anterioară.
• Când finisorul este dezactivat din setările de sistem (administrator) ale echipamentului, funcţia de capsare nu poate fi utilizată.
• Când funcţia de capsare este dezactivată din setările de sistem (administrator) ale echipamentului, capsarea nu este posibilă.

3-30
Conţinut
IMPRIMANTĂ

Windows

(3) (2)
(1) Configuraţi setarea din fila [Principal].
(1)
(2) Selectaţi opţiunea pentru „Latura de îndosariere”.
Această setare este activă numai în stilul broşură.

(3) Selectaţi funcţia de capsare.


• Pentru funcţia de capsare, selectaţi numărul de capse din meniu
„Capsare".

Macintosh

(1) (2) (3) (1) Selectaţi [Printer Features].


(2) Selectaţi opţiunea pentru „Binding Edge”.
Această setare este activă numai în stilul broşură.

(3) Selectaţi funcţia de capsare.


• Pentru funcţia de capsare, selectaţi numărul de capse din meniu
„Staple".

3-31
Conţinut
IMPRIMANTĂ

FUNCŢII DE TIPĂRIRE UTILE


Această secţiune prezintă funcţiile utile pentru sarcini de tipărire specifice.
• FUNCŢII UTILE PENTRU CREAREA BROŞURILOR ŞI A • FUNCŢIILE CARE COMBINĂ TEXTUL ŞI IMAGINILE
POSTERELOR (pagina 3-42)
• FUNCŢII PENTRU AJUSTAREA DIMENSIUNII ŞI A ORIENTĂRII • FUNCŢII DE TIPĂRIRE PENTRU SCOPURI SPECIALE
IMAGINII (pagina 3-36) (pagina 3-45)
• FUNCŢIA MOD AJUSTARE CULORI (pagina 3-40) • FUNCŢII UTILE ALE IMPRIMANTEI (pagina 3-52)
Explicaţiile au la bază premisa că au fost deja selectate dimensiunea hârtiei şi alte setări de bază. Pentru procedura de tipărire de bază şi paşii
pentru deschiderea ferestrei de proprietăţi a driverului imprimantei, consultaţi secţiunea următoare:
☞ Windows: PROCEDURA DE TIPĂRIRE DE BAZĂ (pagina 3-4)
☞ Macintosh: PROCEDURA DE TIPĂRIRE DE BAZĂ (pagina 3-17)

În Windows, consultaţi fereastra de asistenţă a driverului imprimantei pentru a afla detalii despre setările fiecărei funcţii de tipărire.

FUNCŢII UTILE PENTRU CREAREA BROŞURILOR ŞI A


POSTERELOR
CREAREA UNEI BROŞURI (Broşură)
Funcţia pentru broşuri tipăreşte pe ambele feţe ale fiecărei coli de
hârtie, astfel încât acestea să poată fi împăturite şi legate astfel încât
să creeze o broşură. Această funcţie este utilă când doriţi să compilaţi
rezultatul tipăririi într-o broşură.

Windows

(1) (2) (3) (1) Configuraţi setarea din fila [Principal].


(2) Selectaţi [Stil Broşură].
(3) Selectaţi opţiunea pentru „Latura de îndosariere”.

3-32
Conţinut
IMPRIMANTĂ

Macintosh
(1) Selectaţi [Printer Features].
(1) (2)
(2) Selectaţi opţiunea pentru „Binding Edge”.
(3) Selectaţi [Tiled Pamphlet] sau [2-Up Pamphlet].

(3)

3-33