Sunteți pe pagina 1din 5

Planificare calendaristică pentru clasa a VII-a

Conform Ordinului ministrului Educaţiei Naţionale, structura anului şcolar 2015-2016 are 36 de
săptămâni.. Semestrul I : 18 săptămâni (14.09.2015 – 5.02.2016) x 5 ore/săptămână = 90 de ore.
Semestrul al II-lea: 18 săptămâni (15.02.2016 – 24.06.2016) x5 ore/săptămână = 90 de ore.
Săptămâna 18-22 aprilie 2016, din semestrul al II-lea, este săptămâna dedicată programului Şcoala
altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! Teze – sem. I, până pe 11 decembrie 2015 (săpt. XIII); sem.II,
până pe 20 mai 2015 (săpt.XIII)

CURRICULUM ADAPTAT
-elevi cu C.E.S-

1. ARGUMENT

Acest curriculum este adaptat elevilor cu cerinţe speciale, în vederea


parcurgerii cât mai uşor a programei şcolare.
Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode
tradiţionale dar şi moderne, activ-participative de predare-învăţare-evaluare, de
obţinere a informaţiilor necesare parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi
instrumente de lucru cât mai adecvate acestor cazuri.
Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul
psiholog al elevului, profesorul de sprijin şi integrarea cât mai bună în colectivul
clasei pentru reuşita acestor elevi la finele clasei a VIII a, în reţeaua şcolară ce
include licee şi şcoli de arte şi meserii.

2. BENEFICIARI:

Elevii clasei a VII-a B cu CES - :


Integrarea şcolară este un proces de includere în şcolile de masă obişnuite, la
activităţile educative formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe
educative speciale. Considerând şcoala ca principala instanţă de socializare a
copilului (familia fiind considerată prima instanţă de socializare), integrarea şcolară
reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de
copii, proces care are o importanţă fundamentală în facilitarea integrării ulterioare
în viaţa comunitară prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi
capacităţi favorabile acestui proces.
Cerinţele educative speciale desemnează acele nevoi speciale faţă de
educaţie care sunt suplimentare, dar şi complementare obiectivelor generale ale
educaţiei. Fără abordarea adecvată acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi de
egalizarea şanselor de acces, participarea şi integrarea şcolară şi socială.
În jurul nostru observăm în fiecare zi oameni diferiţi. Aceste diferenţe nu se
referă doar la înălţime, forma fizică, conturul feţei, culoarea pielii, ci, mai ales la
felul de manifestare al fiecăruia, la calitatea muncii sale. De asemenea, aceste
diferenţe sunt constatate şi la nivel intelectual, nivel de care depinde în cea mai
mare măsură reuşita sau nereuşita unei activităţi.
Progresul educativ al elevului cu CES depinde de relaţia pe care cadrul
didactic de la clasă o stabileşte cu profesorul de sprijin, dându-i permanent
informaţii despre punctele slabe ale acestuia. Intervenţia acestuia permite
valorificarea şi insistarea pe cunoştinţele greu asimilabile determinând raportarea
la nivelul cunoştinţelor de grup.
Ora de limba şi literatura română devine astfel importantă şi prin relaţia
personală care se stabileşte între profesor şi elev, cu încercarea permanentă a
primului de a determina dezvoltarea capacităţii de exprimare a propriilor
sentimente, a propriilor atitudini şi, nu în ultimul rând, a propriei viziuni despre
viaţă.
PROIECTARE CURRICULARĂ ORIENTATIVĂ
CLASA A VII A

Nr. crt. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI


1 Cartea, obiect cultural
„Biblioteca” de Marin Sorescu, Exerciţii de interpretare a textului literar
interpretarea textului.

2 Lexicul (actualizare) Exerciţii de actualizare a noţiunilor


referitoare la structura vocabularului
limbii române
3 Lexicul
Mijloacele interne de îmbogăţire Exerciţii de identificare a procedeelor
a vocabularului de îmbogăţire a vocabularului
Exerciţii de actualizare a noţiunilor
teoretice referitoare la mijloacele
interne de îmbogăţire a vocabularului
4 Lexicul
Categorii semantice (actualizare). Exerciţii de identificare în texte date a
Sinonime. Antonime sinonimelor şi antonimelor
Exerciţii de integrare în context a
seriilor sinonimice
Exerciţii de integrare în context a
antonimelor
5 Structuri în textele epice.
„Hagi-Tudose” de Barbu- Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de
Stefanescu Delavrancea colegi pe baza unei grile
Lectura textului, vocabularul
6 Verbul -Exerciţii de utilizare corectă a flexiunii
Actualizare. Alte verbe verbale
copulative (a ajunge, a ieşi, a se Exerciţii de identificare a rolului
face, a rămâne, a însemna, a verbelor în enunţ
părea) Exerciţii de identificare a verbelor
predicative şi nepredicative în texte date
Exerciţii de identificare a verbelor
copulative în texte date
Exerciţii de construire a unor enunţuri
cu diverse verbe copulative
7 Invitaţie la lectură. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de
colegi pe baza unei grile.
Discuţii asupra evaluării lecturii.
Exerciţii de vocabular
8 Specii ale genului epic; nuvela Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de
„Două loturi” de I.L. Caragiale – colegi pe baza unei grile
lectura textului, vocabularul Discuţii asupra evaluării lecturii
Exerciţii de vocabular
9 Substantivul Exerciţii de identificare a cazurilor şi a
Funcţiile sintactice ale funcţiilor sintactice ale
substantivului şi ale locuţiunii substantivului/locuţiunii substantivale
substantivale (subiect, Exerciţii de construire de enunţuri
complement direct, complement pentru ilustrarea funcţiilor sintactice ale
indirect, complemente substantivului /locuţiunii substantivale
circumstanţiale de loc, de timp,
de mod)
10 Dialogul Exerciţii de construire a unui dialog
Strategii de menţinere şi de Exerciţii de iniţiere, menţinere şi de
întrerupere a dialogului întrerupere a dialogului

11 Evaluare Rezolvarea de exerciţii pe baza


noţiunilor teoretice însuşite

5. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

6. STRATEGII DIDACTICE

6.1. METODELE pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode


care promovează un învăţământ personalizat cu ajutorul mijloacelor de
învăţământ pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru.
-metode clasice: conversaţia, dialogul, expunerea orală;
-metode de învăţare: studiul cu manualul, culegerea de probleme,
studiul individual, exerciţiul;
-metode de predare-învăţare: experimentul, programul AeL,
explicaţia, învăţământul diferenţiat;

-metode active: jocul didactic, rebusul chimic, instruirea programată


(lecţii în programul Power Point), metoda Sinelg, diagrama Venn, etc
-metode multisenzoriale: metoda aprecierii pozitive, metoda
,,Concurs”.

6.2. MIJLOACELE de învăţare constituie o componentă principală a


procesului de învăţământ pentru elevii cu CES, sunt considerate auxiliare
pedagogice şi se împart în materiale didactice şi mijloace tehnice
(calculatorul).

6.3. MATERIALELE didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea


elevilor cu cerinţe educaţionale speciale sunt:
-materiale informativ–demonstrative: colecţii de minerale sau
minereuri, modele moleculare, planşe, dischete, casete video, etc;
-materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor
-materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: tipuri de teste, lecţii în
programul Ael.

S-ar putea să vă placă și