Sunteți pe pagina 1din 4

Școala gimnazială „Ioan Moga”,

Dițești, Filipeștii de Pădure


Județul Prahova

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA A VI-A, AN ȘCOLAR 2015-2016

Citește cu ateție următoru text și rezolvă cerințele demai jos:


-Măi fraților, voi dormiți și mie mi-ați dat odaia plină de purici [...].
Zmeii înmărmuriră când auziră că opăreala lor, lui i se părea puricărie. Cu toate astea, ei tot
cugetau cum să scape de el. [...]
-Astfel ne-a fost tocmeala? Măi fraților, voi m-ați adus ca pe fratele vostru și apoi mă lăsați
să dorm într-o odaie unde sunt toate lighioanele adunate. Mă faceți, blestemaților, să vă dau afară
din casa voastră. [...]
-După ce că tot ce este al nostru este și al tău, apoi vrei să ne și gonești?
( ***, Bogdan Viteazul)

Cerințe:
Subiectul I (60 de puncte)
A.

1. Precizează sinonime contextuale pentru următoarele cuvinte: înmărmuriră, cugetau,


tocmeala. (6p.)
2. Găsește în text două cuvinte care să conțină diftong și un cuvânt cu vocale în hiat. (6p.)
3. Identifică un cuvânt derivat cu prefix și un cuvânt derivat cu sufix, precizând pentru
fiecare cuvântul de bază. (6p.)
4. Explică rolul utilizării virgulei în structura: Măi fraților, voi dormiți... (6p.)
5. Precizează valoarea morfologică și funcția sintactică pentru cuvintele sublinite în text:
plină, auziră, din casa. (12p.)
6. Alcătuiește un enunț în care substantivul odaie să aibe funcție sintactică de atribut. (6p.)
B.
7. Menționează modul de expunere predominant utilizat în fragmentul citat. (6p.)
8. Transcrie un enunț din care să reiasă ce intenționează flăcăul să facă. (6p.)
9. Explică în 3-5 rânduri semnificația enunțului: Zmeii înmărmuriră când auziră că
opăreala lor, lui i se părea puricărie. (6p.)

Subiectul II (30 de puncte)


Alcătuiește o compunere de 13-18 rânduri în care să-ți imaginezi continuarea
fragmentului de mai sus. În compunerea ta trebuie:

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; (10p.)


- să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal; (4p.)
- să folosești două moduri de expunere; (4p.)
- să ai un conţinut adecvat cerinţei; (10p.)
- să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte. (2p.)

Se acordă 10 puncte din oficiu.


TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a VI-a

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare a cerinţelor.


 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total.

PARTEA I – 60 de puncte

1. Câte 2 puncte pentru precizarea fiecărui sinonim ccontextual al cuvintelor date- 3x2p=6
puncte (de exemplu: înmărmuriră- înlemniră, cugetau- se gândeau, tocmeala- învoiala
etc.)
2. Câte 2 puncte pentru identificarea fiecărui cuvânt care se încdrează în cerință - - 3x2p=6
puncte (de exemplu: cuvinte care conțin diftong: odaia, toate, ei; cuvinte cu vocale în
hiat: auziră, mie etc.)
3. Câte 2 puncte pentru identificarea fiecărui cuvânt derivate și câte 1 punct pentru
precizarea cuvintelor de bază- 2x3=6 puncte (de exemplu: cuvânt derivate cu prefix:
înmărmuriră, cuvântul de bază marmură; cuvânt derivate cu sufix puricărie, cuvânt de
bază purice etc.)
4. 6 puncte pentru explicarea rolului virgulei în structura dată (de exemplu: virgula are rolul
de a separa o constructive în cazul vocativ de restul enunțului; marchează adresarea
directă etc.)
5. Câte 4 puncte pentru precizarea valorii morfologice și a funcției sintactice pentru fiecare
cuvânt dat - 3x4p=12 puncte (de exemplu: plină- adjectiv propriu-zis, A. A=adj., auziră-
verb predicativ, P. V., din casa- substantiv comun, C.c.l. ).
6. 6 puncte pentru alcătuirea enunțului corect – 1x6=6 puncte (de exemplu: Pereții odăii
sunt luminoși etc.)
7. 6 puncte pentru menționarea dialogului ca mod principal de expunere. 1x6=6 puncte
8. 6 puncte pentru transcrierea enunțului corect- 1x6=6 puncte (Mă faceți, blestemaților, să
vă dau afară din casa voastră.).
9. prezentarea adecvată a semnificației secvenței, respectând numărul de cuvinte indicat 6
p./ prezentarea parțial adecvată a semnificației secvenței date, respectând numărul de
cuvinte indicat 3 p./ încercare de prezentare a semnificației secvenței date 1 p.
6 puncte
SUBIECTUL AL II-LEA

- relatarea unei întâmplări, cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor


10p./relatarea unei întâmplări, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 4p.
10 puncte
- câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului
spaţio-temporal; 2x2p=4 puncte
- câte 2 puncte pentru utilizarea fiecărui mod de expunere; 2x2=4 puncte
- adecvarea conţinutului la cerinţă 10p./ adecvarea parțială a conținutului la cerință 4p.
10 puncte
- respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte. 2 puncte