Sunteți pe pagina 1din 4

Ilisie ( David) Alina

Anul III, PIPP


PROIECT DE LECŢIE

DATA:
ŞCOALA:
CLASA: a IV-a
ÎNVĂŢĂTOARE:
OBIECTUL: Matematică
SUBIECTUL: Poligoane- Pătratul
TIPUL LECŢIEI: de dobândire de cunoştinţe

OBIECTIVE FUNDAMENTALE:
1. Formarea capacităţii de a recunoaşte, numi şi compara diferite figuri geometrice.
2. Dezvoltarea operaţiilor gândirii prin antrenarea elevilor în activităţi de învăţare eficiente.
3. Activizarea vocabularului elevilor cu termeni matematici.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să completeze corect rebusul, răspunzând la întrebările adresate de propunătoare în vederea obţinerii noţiunii de ,,pătrat”;
- să recunoască poligoanele din construcţia unui castel;
- să identifice principalele proprietăţi ale laturilor unui pătrat;
- să rezolve corect exerciţiile date de propunătoare în vederea însuşirii mai aprofundate a cunoştinţelor;
- să realizeze un desen folosind figuri geometrice.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, munca independentă
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşă reprezentând un castel, planşă cu poligoane, rebus, fişe de muncă independentă
DURATA LECŢIEI: 50 MINUTE
Ilisie ( David) Alina
Anul III, PIPP
ETAPELE CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
LECŢIEI ACTIVITATEA ACTIVITATEA RESURSE METODE ŞI
PROPUNĂTOAREI ELEVILOR MATERIALE PROCEDEE
1. Moment Se asigură climatul necesar Elevii îşi pregătesc Planşe
organizatoric unei bune desfăşurări a orei materialele pentru lecţie.
de matematică.
2. Verificarea Se verifică tema calitativ şi Îşi verifică tema. conversaţia Aprecierea verbală
temei cantitativ, corectându-se
eventualele greşeli.
3.Reactualizarea Pe baza întrebărilor adresate Răspund la aritmogrif conversaţia Evaluare orală
cunoştinţelor de propunătoare se va întrebări,completează
dobândite descoperi titlul noii lecţii prin aritmogriful şi descoperă
anterior completarea unui aritmogrif. titlul noii lecţii.
4. Anunţarea Se notează titlul lecţiei la Notează în caiet titlul
temei şi a tablă: ,,Pătratul”. lecţiei.
obiectivelor
urmărite
5. Dirijarea Propunătoarea prezintă o Identifică figurile Planşă reprezenţând un Conversaţia Aprecierea verbală
învăţării planşă pe care este desenat un geometrice de pe planşă. castel realizat din figuri
castel, elevii având ca sarcină geometrice.
să identifice poligoanele care
îl compun.(Anexa 1)
Dintr-o coală de hârtie de Obţin un pătrat din Coală albă Demonstraţia Observarea
formă dreptunghiulară se va hârtie. sistematică
obţine pătratul. Exerciţiul practic
Împreună cu elevii se va Notează în caiete
deduce definiţia pătratului. definiţia pătratului.
Propunătoarea va scrie la
tablă definiţia
pătratului:,,Pătratul este
dreptunghiul cu laturile
alăturate de lungimi egale”.
Se va trasa la tablă un pătrat. Trasează în caiete un
Ilisie ( David) Alina
Anul III, PIPP
-Ce obţinem dacă adunăm pătrat.
laturile unui pătrat?
Se va descoperi împreună cu Se va obţine perimetrul
elevii formula de calcul a pătratului.Notează în
perimetrului pătratului. caiete formula de calcul a
P=l +l +l +l=4 X l perimetrului pătratului.
Se vor obţine axele de Obţin axele de simetrie Exerciţiul practic Activitate practică
simetrie ale pătratului. ale pătratului.

6.Fixarea Pentru a se fixa cunoştinţele


cunoştinţelor elevilor se vor rezolva câteva
probleme.
1.Desenează un pătrat cu Desenează un pătrat cu
latura de 3 cm.Află latură de 3 cm.
perimetrul.
2.Descoperă numărul Descoperă numărul Planşă
pătratelor din următoarele pătratelor de pe planşă.
desene.(Anexa 2)
3. Un pătrat are perimetrul Elevii rezolvă la tablă şi
de 124 cm.Aflaţi lungimea în caiete problemele
unei laturi. propuse.
4. O grădină în formă de
pătrat este împrejmuită cu
280 m de sârmă aşezată pe 5
rânduri.
Care este lungimea unei
laturi a grădinii?

7.Feed-back Propunătoarea distribuie fişe Fişe de muncă exerciţiul Rezolvarea sarcinilor


de muncă independentă, independentă fişei de muncă
discută cu elevii cerinţele independentă
exerciţiilor propuse şi le
supraveghează activitatea.
Se vor corecta fişele
Ilisie ( David) Alina
Anul III, PIPP
împreună cu elevii.
Se vor face aprecieri asupra Aprecierea verbală
modului în care s-a desfăşurat
ora de matematică.
8.Încheierea Propunătoarea va nota tema Notează tema.
lecţiei pentru acasă.