Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU” – BUCUREŞTI

DEPARTAMENTUL DE ISTORIA ŞI TEORIA ARHITECTURII & CONSERVAREA PATRIMONIULUI

CONSERVAREA MONUMENTELOR
TIPURI DE INTERVENŢII
C.06 - STUDIUL ISTORIC DE
FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI
- OBIECTIVUL ŞI CONŢINUTUL -

conf. dr. arh. Valeriu-Eugen DRĂGAN

1
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

OBIECTIVUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


• Studiul istoric (operaţional), avizat şi aprobat în conformitate cu
legislaţia în vigoare, reprezintă documentaţia necesară pentru
fundamentarea proiectelor de intervenţie asupra monumentelor,
ansamblurilor şi siturilor istorice.
• Prin restricţiile şi permisivităţile de intervenţie formulate în
concordanţă cu concluziile cercetării efectuate pe criterii istorice,
urbanistice, arhitecturale, tehnico-structurale şi plastice, studiul istoric
operaţional trebuie să asigure:
▪ punerea în valoare, protecţia şi conservarea valorilor culturale
instituite şi identificate pentru imobilul studiat şi pentru
vecinătatea acestuia, definită ca zonă de protecţie a sa.

2
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


PARTEA SCRISĂ
• cap. I. Obiectul studiului
• cap. II. Statutul juridic de protecţie al imobilului
• cap. III. Evoluţia istorică a imobilului şi a ţesutului urban învecinat
• cap. IV. Analiza valorilor culturale deţinute de imobil şi de ţesutul urban învecinat
• cap. V. Sinteza cercetărilor - estimarea valorilor culturale deţinute de imobil şi de
ţesutul urban învecinat
• cap. VI. Reglementări generale de intervenţie pentru protecţia, punerea în valoare
şi conservarea valorilor culturale identificate
• cap. VII. Surse bibliografice şi documentare
PARTEA GRAFICĂ
• cap. I. Situaţia actuală a imobilului şi a ţesutului urban învecinat
• cap. II. Evoluţia istorică a imobilului şi a ţesutului urban învecinat
• cap. III. Sinteza cercetărilor - estimarea valorilor culturale deţinute de imobil şi de
ţesutul urban învecinat
• cap. IV. Reglementări generale de intervenţie pentru protecţia, punerea în valoare
şi conservarea valorilor culturale identificate
3
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


PARTEA SCRISĂ
cap. I - OBIECTUL STUDIULUI
● Obiectul de cercetare al studiului istoric operaţional îl constituie imobilul
din strada …, nr. … pentru a evidenţia următoarele aspecte:
• evaluarea calităţilor istorice, arhitecturale şi urbanistice ale
ţesutului urban istoric din vecinătatea imobilului;
• evaluarea calităţilor istorice, arhitecturale, memoriale, tehnico-
structurale, plastice şi urbanistice ale imobilului;
• stabilirea regulilor generale de intervenţie pentru protecţia,
conservarea valorilor culturale şi integrarea în zonă prin punerea în
valoare a elementelor semnificative identificate conform evaluărilor pe
criterii istorice, urbanistice, arhitecturale, tehnico-structurale şi plastice.

4
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


PARTEA SCRISĂ
cap. I - OBIECTUL STUDIULUI
● Cercetările întreprinse pentru studierea imobilului din strada …, nr.
… şi a ţesutului urban din care face parte, urmăresc analiza istorică,
arhitecturală şi urbanistică a imobilului construit, prin investigarea
surselor cartografice, bibliografice, iconografice şi a documentelor
din arhive publice sau private, precum şi prin raportarea acestor
informaţii la situaţia actuală.
● Un factor determinant în cadrul cercetării îl constituie corelarea
informaţiilor generate de sursele documentare enunţate mai sus,
cu analiza in situ şi cu releveul actualizat.

5
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


PARTEA SCRISĂ
cap. II. - STATUTUL JURIDIC DE PROTECŢIE AL IMOBILULUI
● Imobilul studiat, situat în strada …, numărul …, deţine următorul
regim juridic de protecţie al monumentelor istorice:
• are statutul de monument, ansamblu şi/sau sit istoric din grupa A / B şi este
înscris în L.M.I.-2010 cu următoarele date: (poziţie, cod, denumire,
adresă, datare);
• se află (sau nu) în raza de protecţie a unor imobile care deţin statutul de
monumente istorice din grupa A şi/sau B, în conformitate cu L.M.I.-2010;
• se află în incidenţa reglementărilor (dacă este cazul) din următoarele studii
istorice avizate şi aprobate;
• se află în zona construită protejată. nr. … şi/sau în zona / subzona …, în
conformitate cu D.U. în vigoare (P.U.G., P.U.Z.).

6
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


PARTEA SCRISĂ
cap. II. - STATUTUL JURIDIC DE PROTECŢIE AL IMOBILULUI
● Atenţionări referitoare la implicaţiile regimului juridic de protecţie
deţinut de imobilul studiat:
• Statutul juridic de protecţie al monumentelor istorice deţinut de imobilul
din strada …, numărul … impune ca orice intervenţie, care
afectează situaţia sa existentă, să se bazeze în mod obligatoriu pe o
documentaţie de specialitate - avizată şi aprobată în conformitate cu
actele normative în vigoare -, şi elaborată astfel încât să respecte
concluziile formulate explicit în cadrul studiu istoric (operaţional)
de fundamentare a intervenţiei (avizat şi aprobat în conformitate cu
actele normative în vigoare).

7
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


PARTEA SCRISĂ
cap. II. - STATUTUL JURIDIC DE PROTECŢIE AL IMOBILULUI
● Atenţionări referitoare la implicaţiile regimului juridic de protecţie
deţinut de imobilul studiat:
• Intervenţiile asupra imobilului se referă la:
▪ modificarea parţială sau totală a funcţiunilor existente;
▪ recompartimentarea spaţiilor interioare;
▪ restaurarea şi consolidarea fondului construit;
▪ construirea de noi corpuri de clădiri sau extinderi ale celor
existente (în plan sau ca supraetajare);
▪ modificarea parcelei prin divizare sau comasare;
▪ demolarea parţială sau totală a fondului construit (exclusiv în
urma declasării parţiale sau totale).
8
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


PARTEA SCRISĂ
cap. III. - EVOLUŢIA ISTORICĂ A IMOBILULUI
ŞI ŢESUTULUI URBAN ÎNVECINAT
• cercetarea cartografică
▪ localizarea amplasamentului imobilului pe planurile istorice;
▪ evidenţierea etapelor de evoluţie istorică a imobilului şi a zonei
învecinate.
• cercetarea istorică şi arhitectural-urbanistică
▪ referinţe bibliografice;
▪ documente de arhivă;
▪ material iconografic.

9
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


PARTEA SCRISĂ
cap. IV. - ANALIZA VALORILOR CULTURALE DEŢINUTE DE IMOBIL
ŞI DE ŢESUTUL URBAN ÎNVECINAT
• analiza valorilor istorice şi memoriale (prezentarea sintetică şi
evaluarea datelor istorice certificate documentar);
• analiza valorilor urbanistice
▪ perceperea urbanistică a imobilului şi a fondului construit
(descriere şi evaluare);
▪ caracterului de ansamblu arhitectural (descriere sintetică a
componentelor imobilului şi evaluare);
▪ modul de amplasare şi de ocupare al parcelei (descriere
sintetică şi evaluare);

10
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


PARTEA SCRISĂ
cap. IV. - ANALIZA VALORILOR CULTURALE DEŢINUTE DE IMOBIL
ŞI DE ŢESUTUL URBAN ÎNVECINAT
• analiza valorilor de istorie a arhitecturii
▪ programul de arhitectură (descriere şi evaluare);
▪ analiza compoziţiei şi a distribuţiei spaţiilor interioare
(descriere şi evaluare);
▪ analiza compoziţiei arhitecturale a faţadelor şi a volumelor
clădirilor (descriere şi evaluare);
▪ decoraţia compoziţiei plastice şi a decoraţiei faţadelor şi
spaţiilor interioare (descriere şi evaluare);
▪ analiza finisajele exterioare şi interioare (descrierea tehnicilor de
execuţie şi a materialelor şi evaluare);
• analiza valorilor sistemului constructiv (descriere şi evaluare).
11
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


PARTEA SCRISĂ
cap. V. - SINTEZA CERCETĂRILOR
ESTIMAREA VALORILOR CULTURALE DEŢINUTE DE IMOBIL
ŞI DE ŢESUTUL URBAN ÎNVECINAT
• Ca urmare a analizei întreprinse pentru estimarea valorilor culturale se
stabilesc grade de evaluare (din care decurg tot atâtea grade de protecţie)
diferenţiate corespunzător în următoarele categorii de reglementări cu
caracter general, semnalate ca restricţii şi permisivităţi de intervenţie
asupra fondului construit şi consemnate detaliat în planşele studiului:
a) spaţii, elemente arhitecturale şi/sau decoraţii cu valoare culturală
semnificativă asupra cărora este obligatorie intervenţia de
conservare - restaurare;

12
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


PARTEA SCRISĂ
cap. V. - SINTEZA CERCETĂRILOR
ESTIMAREA VALORILOR CULTURALE DEŢINUTE DE IMOBIL
ŞI DE ŢESUTUL URBAN ÎNVECINAT
b) spaţii, elemente arhitecturale şi/sau decoraţii cu valoare culturală
medie asupra cărora este posibilă intervenţia cu obligativitatea
conservării conceptului tipologic al componentelor morfo-
stilistice;
c) spaţii, elemente arhitecturale şi/sau decoraţii cu valoare culturală
nesemnificativă, demolate şi/sau dispărute, asupra cărora este
posibilă intervenţia de remodelare arhitecturală şi/sau de refacere
tipologică a componentelor morfo-stilistice;
d) spaţii, elemente arhitecturale şi/sau decoraţii nocive, asupra cărora
este obligatorie demolarea / desfiinţarea.
13
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


PARTEA SCRISĂ
cap. VI. - REGLEMENTĂRI GENERALE DE INTERVENŢIE
PENTRU PROTEŢIA, PUNEREA ÎN VALOARE ŞI
CONSERVAREA VALORILOR CULTURALE IDENTIFICATE
• reguli generale de intervenţie în raport cu valorile culturale
instituite şi identificate în urma cercetărilor întreprinse, pe care le
deţine imobilul;
• reguli generale de intervenţie în raport cu valorile culturale
instituite şi identificate în urma cercetărilor întreprinse, pe care le
deţine ţesutul urban (istoric) din zona de protecţie a imobilului.

14
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


PARTEA SCRISĂ
cap. VII. - SURSE BIBLIOGRAFICE ŞI DOCUMENTARE
• publicaţii şi periodice;
• studii şi lucrări nepublicate;
• documente de arhivă, planuri, hărţi, relevee;
• webografie.

15
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


PARTEA GRAFICĂ
cap. I. - SITUAŢIA ACTUALĂ A IMOBILULUI
ŞI A ŢESUTULUI URBAN ÎNVECINAT
• localizarea imobilului pe planul topografic actualizat cu precizarea
statutului juridic de protecţie al imobilului şi al zonei învecinate;
• releveul fotografic al zonei şi al imobilului din care să se rezulte
modul de încadrare în zonă, precum şi calităţile şi caracteristicile
componentelor interioare şi exterioare ale imobilului.

16
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


PARTEA GRAFICĂ
cap. II. - EVOLUŢIA ISTORICĂ A IMOBILULUI
ŞI A ŢESUTULUI URBAN ÎNVECINAT
• identificarea amplasamentului imobilului studiat pe planurile istorice;
• precizarea cronologică a tuturor etapelor identificate referitor la
evoluţia istorică a imobilului (parcelă şi fond construit) pe planul
topografic actualizat;
• precizarea cronologică a tuturor intervenţiilor identificate asupra
fondului construit pe componentele releveului actualizat .

17
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


PARTEA GRAFICĂ
cap. III. - SINTEZA CERCETĂRILOR
ESTIMAREA VALORILOR CULTURALE DEŢINUTE DE IMOBIL
ŞI DE ŢESUTUL URBAN ÎNVECINAT
• precizarea, pe planul topografic actualizat, a valorilor culturale
identificate referitor la imobil (parcelă şi fond construit) şi la relaţia
dintre imobil şi ţesutul urban (istoric) învecinat;
• precizarea, pe componentele releveului actualizat (planuri, faţade,
secţiuni), a valorilor culturale identificate deţinute de fondul construit,
pentru spaţii, elemente arhitecturale şi/sau decoraţii, conform celor
patru grade de evaluare prezentate în partea scrisă a studiului
(valoare culturală semnificativă , valoare culturală medie, valoare culturală
nesemnificativă şi componente nocive).

18
U.A.U.I.M. - D.I.T.A.C.P. Curs opţional: CONSERVAREA MONUMENTELOR - TIPURI DE INTERVENŢII

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC DE FUNDAMENTARE A INTERVENŢIEI


PARTEA GRAFICĂ
cap. IV. - REGLEMENTĂRI GENERALE DE INTERVENŢIE
PENTRU PROTEŢIA, PUNEREA ÎN VALOARE ŞI
CONSERVAREA VALORILOR CULTURALE IDENTIFICATE
• precizarea, pe planul topografic actualizat, a reglementărilor generale
de intervenţie referitor la imobil (parcelă şi fond construit) şi la relaţia
dintre imobil şi ţesutul urban (istoric) învecinat;
• precizarea, pe componentele releveului actualizat (planuri, faţade,
secţiuni), a reglementărilor generale de intervenţie (ca grade de
protecţie) asupra fondului construit (spaţii, elemente arhitecturale şi/sau
decoraţii), conform celor patru grade de evaluare prezentate în partea
scrisă a studiului (valoare culturală semnificativă , valoare culturală
medie, valoare culturală nesemnificativă şi componente nocive).

19

S-ar putea să vă placă și