Sunteți pe pagina 1din 558

Pr, Prof. Dr.

AL Stănciulescu-Bârda
Cristian Stănciulescu-Bârda

Bibliografia Revistei
„Ortodoxia44 1949-2008
Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda
Cristian Stănciulescu-Bârda

Bibliografia Revistei
„Ortodoxia44
1949-2008

Bârda
Editura „Cuget Românesc4'
2011
J
PREFAŢĂ

Cu ajutorul lui Dumnezeu, dăm astăzi la lumină biblio­


grafia unei alte reviste centrale a Patriarhiei Române,
„Ortodoxia”. Realizarea este foarte importantă pentru autori,
dar şi pentru toţi cei ce o vor utiliza ca instrument de lucru.
Abordarea imui astfel de gen de lucrări în Biserica Orto­
doxă Română are o „istorie” tristă. Când spunem aceasta, nu
avem în vedere bibliografiile tematice apărute de-a lungul ani­
lor în diferite periodice religioase româneşti, ci seria de vo­
lume, pe care ne-a ajutat Dumnezeu să le publicăm până în
prezent. în 1979 propuneam Patriarhiei Române publicarea Bi­
bliografiei Revistei „Biserica Ortodoxă Română” pentru pe­
rioada 1874-1979. Regretatul mitropolit Bartolomeu Anania,
pe atunci director al Institutului Biblic şi de Misiune al Biseri­
cii Ortodoxe Române, îmbrăţişa cu entuziasm propunerea şi o
înainta cu un referat elogios patriarhului de atunci Iustin Moi-
sescu. Patriarhul o accepta ca viitoare apariţie editorială. Am şi
azi în arhiva mea răspunsul Patriarhiei. Trebuia să predau ma­
nuscrisul până în noiembrie 1983, urmând să apară cartea în
1984. Am muncit ca un rob în perioada 1979-1983 şi am reali­
zat lucrarea respectivă. Aveam în noiembrie 1983 aprox. 900
pagini dactilografiate din cele peste 2000 la câte se ridica
lucrarea.
La termenul stabilit, respectiv noiembrie 1983, mer­
geam, însoţit de regretatul Pr. Dumitru Soare, cel ce luase locul
între timp Părintelui Anania, în audienţă la patriarhul Iustin
Moisescu. A avut loc un dialog de tristă amintire, pe care l-am
relatat în amănunt în alte publicaţii ale mele. La sfârşitul audi­
enţei de câteva minute, când, pur şi simplu, m-a dat afară din

5
cabinet, mi-a spus: „ - Credeţi că noi trebuie să publicăm tot ce
vă trece vouă prin cap acolo, la ţară?!” Am ieşit plângând din
birou şi câteva luni nu am fost în stare să mai scriu un rând...
Am convingerea că lui Dumnezeu i-a plăcut, totuşi, ceea
ce-mi trecuse prin cap, mie, popa Alexandru din Bârda
Mehedinţiului, şi mi-a binecuvântat miile de ceasuri de trudă.
Dovadă că, după Revoluţie, a venit şi vremea ca lucrarea mea
să vadă lumina tiparului. De data aceasta însă nu am mai apelat
la patriarhie sau la vreo eparhie, ci am publicat-o în cadrul pa­
rohiei pe care o deserveam, Parohia Malovăţ! Pentru aceasta,
am reluat lucrul şi am prelungit perioada investigată până în
1994 şi în anii 2000-2003 am publicat cele trei volume ale lu­
crării. Riscul a fost imens, fiindcă era pentru prima dată când
apărea o lucrare de acest gen cu asemenea dimensiuni. întreba­
rea cea mai grea era aceasta: o va cumpăra cineva, oare, sau
investiţia va fi un eşec total? Rezultatul a depăşit toate aşteptă­
rile. Eparhii, protoierii, mănăstiri şi parohii, preoţi, profesori
din şcolile teologice, dar şi intelectuali laici au comandat lucra­
rea, ceea ce a făcut ca să o retipărim în câteva tranşe pentru a
asigura numărul necesar de exemplare solicitate. Am revenit în
anii 2006-2008 cu o nouă ediţie de trei volume, care acoperea
colecţia revistei pentru perioada 1874-2004. Acelaşi interes a
trezit şi noua ediţie!
Această reuşită ne-a dus la concluzia că şi alte reviste
centrale ale Bisericii Ortodoxe Române trebuie să beneficieze
de asemenea bibliografii. Pentru aceasta am început truda la
„Studii Teologice”. Am bibliografiat perioada 1929-2008 şi în
2010 am dat la lumină un volum masiv sub titlul Bibliografia
Revistei „Studii Teologice” (1929-2008). Şi pe acesta tot Pa­
rohia Malovăţ l-a publicat! Interesul pentru această nouă lu­
crare a fost tot aşa de mare. Numeroase exemplare ne-au fost
solicitate şi în străinătate, în Europa, America şi Australia, ceea
ce ne-a întărit convingerea că facem un lucru bun şi de folos
Bisericii şi cititorilor noştri.

6
sşspptp

Realizarea Bibliografiei Revistei „Ortodoxia” (1949-


2008) nu a mai fost atât de grea ca la cele precedente. Aveam
avantajul experienţei acumulate pentru acest gen de lucrări,
tehnologiei modeme, computerizate, de lucru şi, mai ales, co­
laborarea cu tânărul coautor. Sperăm că şi acest volum va veni
în sprijinul celor ce vor folosi colecţiile revistelor noastre teo­
logice. Interesant ni se pare faptul, - şi el trebuie subliniat - , că
şi acest volum este publicat tot de Parohia Malovăţ, o parohie
modestă dintr-un sat mehedinţean. Când vrea Dumnezeu...!
Dacă Dumnezeu va mai avea răbdare şi ne va întinde
mână de ajutor, sperăm ca în viitori ani să realizăm bibliografi­
ile unor reviste eparhiale, în primul rând Bibliografia Revistei
„Mitropolia Olteniei” (1949-2009) şi apoi__ce-o mai fîî
*
Revista „Ortodoxia” a fost şi este un fel de prinţesă a re­
vistelor bisericeşti. Dacă „Biserica Ortodoxă Română” se voia
un fel de „buletin” al instituţiei, în care să se consemneze în
primul rând faptele şi după aceea articolele, studiile şi recenzi­
ile, dacă „Studii Teologice” era revista facultăţilor de teologie,
având menirea să găzduiască, în primul rând, studiilor profeso­
rilor, masteranzilor şi doctoranţilor în teologie, revista „Ortodoxia”
era, pe de o parte, creuzetul în care se plămădeau ideile şi
poziţiile teologiei româneşti faţă de curentele religioase care se
vehiculau în lume la un moment dat, iar pe de altă parte,
tribuna de la care răsunau vocile cele mai autorizate ale
teologiei ortodoxe româneşti cu prilejul contactelor pe care Bi­
serica Ortodoxă în generai şi Biserica Ortodoxă Română le
avea cu bisericile surori şi cu cultele creştine sau religiile lumii.
Ea a fost „vârful de lance” al Bisericii noastre în confruntările
ecumenice şi teologice internaţionale. Rolul acesta îl definea
sintetic regretatul patriarh Justinian Marina în primul nu m ăr al
colecţiei: „Apariţia acestei reviste, - cu lipsuri fireşti oricărui
început înscrie primii paşi pe care Biserica Ortodoxă Ro­
mână îi face, - cu nezdruncinată voinţă de a nu se opri la mij-

7
loc de drum -, pe calea împlinirii Sfintei Sale misiuni,
„Ortodoxia” năzuieşte să fie stegarul vrerilor noastre, - ale
păstrătorilor tezaurului sacru lăsat de Mântuitorul -, de a ve­
dea Bisericile Ortodoxe înmănuncheate într-un front solidar,
mărturisind, prin fapte grăitoare, unitatea ecumenică a creşti­
nătăţii dreptslăvitoare”.
Nivelul acestei reviste a fost întotdeauna superior celor­
lalte reviste centrale bisericeşti. Am putea spune, că materialele
cele mai bune au fost publicate aici, ca o carte de vizită a teo­
logiei româneşti. Cele mai bine realizate studii ale profesorilor
noştri de teologie şi al celorlalţi colaboratori au găsit găzduire
în paginile acestei reviste. Chiar tezele de doctorat au fost se­
lectate şi au fost publicate aici doar cele care aveau deschidere
spre universal, spre domeniul ecumenic. Poate pentru cititorii
de rând şi pentru unii preoţi a fost mai greoaie prin limbajul
utilizat, dar trebuie înţeles acest lucru ca pe ceva firesc în con­
textul misiunii pe care îl avea revista.
*
în realizarea prezentei bibliografii am respectat capito­
lele mari, pe care le-am abordai şi la celelalte bibliografii pri­
vind revistele „Biserica Ortodoxă Română” şi „Studii Teolo­
gice”. Altfel spus, am grupat materialul în funcţie de cele patru
secţiuni majore ale Teologiei Ortodoxe, respectiv Biblică, Sis­
tematică, Istorică şi Practică, la care s-au adăugat câteva mici
suplimente. Remarcăm faptul că cea mai mare parte din ico-
nomia lucrării, mai bine-zis a revistei, o ocupă acele capitole în
care controversele teologice sunt mai acute, precum Secţiunea
Biblică şi Secţiunea Sistematică. Rol important îl ocupă capi­
tolul privind Ecumenismul, dar mai sărăcăcios reprezentate
simt celelalte capitole de la Secţiunea Istorică şi cea Practică. în
cadrul fiecărei secţiuni am grupat materialul pe discipline mari,
conform programei învăţământului teologic superior, iar în
cadrul disciplinelor respective pe capitole, pentru a face lucra­
rea cât mai utilă şi cât mai practică. Cele mai importante şi do-

8
cumentaie materiale au fost rezumate în mod telegrafic, pentru
a ajuta pe utilizatorul bibliografiei să se orienteze mai uşor.
Ne-am confruntat, în general cu aceleaşi probleme pe
care le-am întâlnit şi la celelalte reviste bibliografiate. Ne refe­
rim, în primul rând, la scrierea numelor autorilor. Nu întot­
deauna a fost respectată regula de a se scrie mai întâi prenu­
mele şi apoi numele. Aceasta s-a întâmplat mai ales în cazul
doctoranzilor, ale căror lucrări au fost semnate, de cele mai
multe ori, cu nume şi prenume. A fost posibil ca în unele situa­
ţii să apară semnăturile atât în ordinea nume-prenume, cât şi
prenume-nume. Nu am avut întotdeauna siguranţa că e vorba
de una şi aceeaşi persoană, pentru a trece toate materialele pu­
blicate semnate cu prenume-nume. Aşa, bunăoară, nu am ştiut
dacă „Paraschiv Ioan” este una şi aceeaşi persoană cu „Ioan
Paraschiv”. Am întâmpinat dificultăţi şi în ceea ce priveşte gra­
fia unor nume de autori. Astfel „Comeliu Sârbu” apare semnat
şi „Corneiiu Sîrbu” sau „C. Sîrbu” sau „I. Cârstoiu” apare şi
„Iulian Cîrstoiu”. Am respectat în aceste cazuri semnătura au­
torului înscrisă în materialul publicat, pentru a nu crea confuzii.
O altă situaţie delicată şi controversată în acelaşi timp a fost a
ierarhilor. Au publicat unii de pe vremea când erau doctoranzi,
apoi preoţi sau călugări, apoi ierarhi. Unul era prenumele ca
doctorand, altul ca ierarh. întâlnim, spre exemplu, „Dan
Ciobotea” sau „Dan-Ilie Ciobotea” şi apoi „Daniel Ciobotea”.
Este evident că e vorba de una şi aceeaşi persoană, dar, în con­
formitate cu normele de bibliografîere, a fost menţionat de fie­
care dată numele şi prenumele înscrise în articol. Ne-am mai
confruntat şi cu titulaturile autorilor. Un autor, spre exemplu, a
publicat ca doctorand, apoi ca preot, apoi ca preot-doctor, apoi
ca preot-profesor-doctor, sau ca episcop, mitropolit sau patri­
arh. E posibil ca la un capitol din carte să i se înscrie mai multe
materiale. Ele sunt organizate în ordine cronologică, aşa că
prima dată autorul apare ca „doctorand”. Următoarele articole
nu mai sunt însoţite de numele autorului, ci doar de „idem”.

9
Numai că, între articolele respective au trecut nişte ani, timp în
care autorul a devenit ierarh. Ar fi nedrept ca ultima semnătură
să fie tot cu titulatura de „doctorand”, când, în realitate, autorul
a ajuns mitropolit sau patriarh. Unii m-au sfătuit să trec doar
ultimul titlu şi cel mai înalt. Era o soluţie, dar nu reflecta reali­
tatea, fiindcă nu poţi atribui unui tânăr doctorand titulatura de
ierarh, pe care el o obţine peste mulţi ani de la scrierea primu­
lui articol. Pentru a nu crea situaţii controversate, am eliminat
toate titulaturile autorilor. La unii autori au avut loc schimbări
de prenume, cum ar fi „Valeriu Anania” cu „Bartolomeu Anania”
sau schimbări de nume: „Nestor Vomicescu” cu „Nestor
Vomicescu-Severineanul” sau „Ioan Pulpea” cu „Ioan Pulpea-
Rămureanu” sau cu „Ioan Rămureanu”. Am respectat de fie­
care dată semnătura autorului din materialul publicat.
*
în revista „Ortodoxia” îşi dezvăluie maximum de com­
petenţă mari profesori pe care i-a avut Teologia Românească şi
în primul rând regretatul Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae.
Alături de el menţionăm, în ordine alfabetică, şi pe alţii, pre­
cum: Ştefan Alexe, Ene Branişte, Ioan Bria, Orest Bu-
cevschi, Nicolae Buzescu, I. Caraza, Olimp Căciulă, Sebas-
tian Chilea, Nicolae Chiţescu, Ioan Gh. Coman, Constantin
şi Emilian Corniţescu, Dumitru Fecioru, Gheorghe Drăgu-
Iin, Nicolae Dură, Constantin Galeriu, Ioan Ică, Ioan Mir-
cea, Ilie Moldovan, Constantin Pavel, Dumitru Popescu,
Teodor M. Popescu, Ioan Rămureanu, Petru Rezuş, Cor-
neliu Sârbu, Liviu Stan, Emilian Vasilescu, I. Zăgrean şi
alţii, alături de mari ierarhi, precum Nestor Vornicescu, An­
tonie Plămădeală, Bartolomeu Anania, Nicolae Corneanu
şi, nu în ultimul rând, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel
Ciobotea. Nu lipsesc nici teologi de renume, precum Gheor­
ghe Cunescu, Ioan Dură şi alţii. întâlnim destul de des chiar
semnătura unor femei, precum Anca Manolache.
Din colectivul de redacţie al revistei au făcut întotdeauna

Ϊ0
parte nume sonore aie teologiei româneşti, de obicei profesori
sau decani de la facultăţile de teologie, în frunte cu patriarhul,
la care s-a adăugat câte un „redactor” sau „secretar de redac­
ţie”, care, de fapt a dus tot greul muncii de redacţie.
Revista a avut o periodicitate deosebită de a celorlalte
reviste teologice. Au apărut doar câte patru numere pe an, une­
ori într-o revistă fiind grupate chiar mai multe numere, aşa în­
cât au fost ani în care, de fapt, au apărut doar două reviste.
Dacă până în 1989 revista „Ortodoxia”, la fel ca sora sa
„Studii Teologice”, erau revistele institutelor teologice de la
Bucureşti şi Sibiu, după acel an au devenit revistele tuturor fa­
cultăţilor de teologie din ţară. Numărul colaboratorilor a cres­
cut simţitor. Nume noi s-au adăugat, teme moderne, precum
cele privind bioetica, au început să prindă teren.
în acelaşi timp, limbajul a devenit tot mai sofisticat în
majoritatea studiilor, ceea ce a îngreunat accesul la ele al
majorităţii preoţilor. Revista a căpătat o haină nouă, în sensul că
nu numai conţinutul propriu-zis s-a modernizat, dar şi coperta a
căpătat un aspect nou, hârtia şi-a îmbunătăţit calitatea, tiparul s-a
modernizat.
Au trecut unsprezece ani de când a apărut prima variantă
a Bibliografiei Revistei „Biserica Ortodoxă Română” (1874-
1994). între timp, a apărut ediţia a doua revăzută şi adăugită
din 2006-2008, apoi Bibliografia Revistei „Studii Teologice”
(1949-2008). Cu toate acestea, în revistele teologice a apărut
doar o singură recenzie semnată de regretatul nostru profesor
Ioan Ionescu...! Au fost prezentate în reviste laice din ţară şi
chiar din străinătate, dar numai în revistele noastre nu!... Atâţia
le-au folosit, dar nimeni n-a catadicsit să scrie două rânduri.
Asta este!
*
Dăm la lumina tiparului această nouă lucrare, cu spe­
ranţa că va fi, la fel ca celelalte menţionate, un instrument de
lucru indispensabil pentru oricine va cerceta colecţiile reviste-

11
lor Patriarhiei Române, pentru oricine va fi interesat de temele
majore ale teologiei ortodoxe.
îi mulţumim lui Dumnezeu pentru tot sprijinul dat, eno­
riaşilor Parohiei Malovăţ, datorită cărora avem posibilitatea să
tipărim şi această carte şi tuturor celor ce ne-au încurajat sau ne
vor încuraja prin comenzile ce e vor face.

Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

12
PARTEA I-A

SECŢIUNEA BIBLICĂ

A. Sfânta Scriptură
I. Generalităţi
1. ALEXE, Ştefan, înfiinţarea „Federaţiei Mondiale
Catolice pentru apostolatul biblic”. /An. XXI (1969), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 481 - 455/.
2. BAS ARAB, Mircea, A utoritatea Sfintei Scripturi în
B iserica O rtodoxă. /An. XXXII (1980), nr. 2 (apr. - iun), pp.
221-241/.
Introducere. 1. Sfânta Scriptură cuprinde Cuvântul revelat al lui
Dumnezeu. 2. Sfânta Scriptură cuprinde cuvântul inspirat al lui Dumnezeu,
3. Caracterul hristocentric al Sfintei Scripturi. 4. Biserica şi Scriptura. 5.
Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Concluzii.
3. IdL, Elias Oikonomos, Bibel und Bibelwissen-schaft
in der orthodoxen Kirche, Stuttgart, 1976, 80 pag. /An.
XXXII (1980), nr. 2 (apr. - iun), pp. 378 - 380/ (Recenzie).
4. BĂRBULESCU, C., N. A fanassieff, Le m onde dans
l’Ecriture Sainte, în „Irenikon”, Belgia, t. XLII (1969), nr. 1,
pp. 6-32. /An. XXII (1970), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 97 - 100/
(Recenzie).
5. B/IDIAN/, Al., art. Studiile de sum erologie ale Dr.
Anton Deimel, în „Theologiai Szemle”, Budapesta, 1961, nr. 5-
6./ An. XIII (1961), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 611- 614/ (Recenzie).
6. BOTEZ, Al. A., Paul Dupont-Sommer, La Science
h6bra'ique ancienne, Paris, 1960. /An. XV (1963), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 85 - 89/ (Recenzie).
13
7. BRĂTAN, Valentin, Colocviul teologilor biblici din
insula Patmos (24-28 sept. 1975). /An. XXVIII (1976), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 426 - 428/.
8 . BUCEVSCHI, O., Prof. Dr. Iwan G. Pantschowski,
milei und Christus (Sofia, 1960, 34 pag.). /An. XIII (1961),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 94 - 95/ (Recenzie).
9. Id., Dr. Oscar Cullmann, Die Bîbel und das 2
Vatikanische Konzil, în „Dialog unterwegs”, Gottingen, 1964,
18 pag. /An. XVIII (1966), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 140 - 142/
(Recenzie).
10. CARAZA, Ion, Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica
Ortodoxă. /An. XLVI (1994), nr. 2-3 (apr. - sept.), pp. 90 - 107/.
Locul Sfintei Scripturi în Biserica Sfinţilor Apostoli. 2. Principiul
protestant „sola scriptura " în lumina trăirii ortodoxe a Sfintei Scripturi. 3.
Principiul „sola scriptura " din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe. 4.
Principiul „sola scriptura " în teologia protestantă actuală. 5. Locul Sfintei
Scripturi din punct de vedere ortodox. 6. Trăirea Sfintei Scripturi în Bise­
rica Ortodoxă Română. Concluzii.
1 1 . CHIALDA, M., Canonul Sfintei Scripturi în Bise­
ricile Vechi - Catolice. /An. XXIV (1972), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 5 -1 3 /.
12. COMAN, Constantin, Antropologia paulină - diho-
tomism sau trihotomism. /An. L (1999), nr. 1-2 (ian. - iun.),
pp. 26 - 40/.
Alcătuirea omului după Vechiul Testament. 2. Alcătuirea omului
după epistolele pauline. 3. Exegeza textului de la Epistola I Tesaloniceni V,
23. Concluzii,
13. COMAN, Vasile, însemnătatea Scripturii şi a
Tradiţiei în cultul Bisericii Ortodoxe. /An. XXXII (1980), nr.
4 (oct. - dec.), pp. 582 - 600/.
Consideraţii generale. 1. Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie în Sfânta Li­
turghie. 2. Sfânta Scriptură în serviciul celor şapte Laude. Prezenţa cărţilor
Vechiului Testament în cultul ortodox. 3. Lecturi scripturistice în săvârşirea
Sfintelor Taine şi a ierurgiilor.
14. CORNIŢESCU, C., Sfântul Vasile cel Mare inter­
pret al Sfintei Scripturi. /An. XXXII (1980), nr. 2 (apr. -
iun), pp. 308 - 320/
14
Opera exegetică a Sfântului Vasile cel Mare; 2. Căile de transmi­
tere a Revelaţiei după Sfântul Vasile cel Mare; 3. Interpretarea Sfintei
Scripturi după Sfântul Vasile cel Mare; 4. Sensurile Sfintei Scripturi; 5,
Folosul Sfintei Scripturi.
15. Id., Prof. Gherasimu-Hrisostomu S. Zalîri, /Textele
evanghelice. Mărturiile Părinţilor despre forma primor­
dială a Tradiţiei evanghelice şi valoarea citatelor biblice în
operele Părinţilor/ (în 1. greacă), Atena, 1979, 370 pag. /An.
XXXIV (1982), nr. 1 (ian. - mart.), p. 140/ {Recenzie).
16. CORNIŢESCU, Emilian, Sfânta Scriptură în mâna
credinciosului. /An. XXXII (1980), nr. 2 (apr. - iun), pp. 299
- 307/.
17. Id., Semnificaţia religioasă şi semantică a Mielului
pascal. /An. LI (2000), 1-2 (ian. - iun.), pp. 72 - 86/.
Semnificaţia mielului pascal după Vechiul Testament. Semnificaţia
Mielului pascal după Noul Testament. Semnificaţia semantică a Mielului
pascal. Concluzii.
18. CUNESCU, Gh., Dr. Moses Rosen, învăţături bi­
blice, Bucureşti, 1978, 312 pag. /An. XXXI (1979), nr. 2 (apr.
- iun.), pp. 440 - 444/ (Recenzie).
19. DRĂGUŞIN, Valeriu, Rugăciunile pentru cei
adormiţi, în lumina Sfintei Scripturi. /An. XXXVIII (1986),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 116- 125/.
Generalităţi. 1. Moartea în conceptul Noului Testament. 2. Comu­
niunea creştinilor cu cei adormiţi. 3. Temeiuri biblice şi patristice pentru
rugăciunile ce se fac pe seama celor adormiţi în Domnul. 4. Obiecţii în le­
gătură cu rugăciunile pentru cei adormiţi. Concluzii.
20. IONIŢĂ, Viorel, Raportul dintre Scriptură şi Tra­
diţie în hotărârile sinoadelor ecumenice. /An, XXXII (1980),
nr. 2 (apr. - iun), pp. 263 - 274/.
Introducere. Autoritatea Sfintei Scripturi în discuţiile purtate la si­
noadele ecumenice. Conceptul de tradiţie formulat în sinoadele ecumenice.
Procedura de formulare a unei învăţături dogmatice în sinoadele ecume­
nice şi receptarea acestei învăţături de către întreaga Biserică. Legătura
sinoadelor ecumenice între ele şi faţă de tradiţia Bisericii. Autoritatea sino­
adelor ecumenice în raport cu autoritatea Sfintei Scripturi.
21. MANOLACHE, Anca, Inaugurarea unei biblioteci

15
ecumenice de studii biblice (Paris, 23 ian. 1971). /An. XXIII
(1971), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 298/.
22. MAZILESCU, Grigorie, Divorţul în lumina Sfintei
Scripturi. /An. LI (2000), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 39 - 49/.
Indisolubilitatea căsătoriei. Cerinţele de îndeplinit pentru efectua­
rea căsătoriei. Impedimente la încheierea căsătoriei. Căsătoria ca Taină.
Divorţul în lumina Vechiului Testament. Divorţul în Noul Testament, Dis­
trugerea unităţiifamiliei prin divorţ. Divorţul admis ca excepţie de la lege.
23. MICLE, Veniamin, Joseph Colomb, Le Service de
l’Evangile, Paris, voi. I, 612 pag; voi. II, 816 pag. /An. XXII
(1970), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 110-112/ (Recenzie).
24. Id., Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după
omiliile Sfântului îoan Gură de Aur. /An. XXXII (1980), nr.
2 (apr. - iun), pp. 275 - 298/.
Concepţia Sfântului îoan Gură de Aur despre Sfânta Scriptură (1.
Sfânta Scriptură, operă divino-umană; 2. Sfânta Scriptură este adresată
tuturor oamenilor; 3. Sfânta Scriptură este temelia credinţei noastre; 4.
Sfânta Scriptură - mijlocul desăvârşirii morale); B. Despre citirea Sfintei
Scripturi (1. Atitudinea credincioşilor faţă de Sfânta Scriptură; 2. îndem­
nuri pentru citirea Sfintei Scripturi; 3. Metode recomandate la citirea Sfin­
tei Scripturi; 4. Foloasele duhovniceşti ale citirii Sfintei Scripturi); C. Des­
pre interpretarea Sfintei Scripturi (1. Dificultatea interpretării Sfintei
Scripturi; 2. Interpretarea Sfintei Scripturi aparţine Bisericii; 3. Calităţile
interpretului Sfintei Scripturi; 4. Rolul harului şi al raţiunii în interpretarea
Sfintei Scripturi; 5. Atitudinea credinciosului faţă de actul interpretării; 6.
Practici întrebuinţate de Sfântul îoan Gură de Aur la interpretarea Sfintei
Scripturi; 7. Metode aplicate de Sfântul îoan Gură de Aur în interpretarea
Sfintei Scripturi). Concluzii.
25. MIHĂLŢAN, I., Tradiţie, Scriptură, Biserică. /An.
XL (1988), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 59 - 73/.
Sf. Tradiţie. Sf. Scriptură. Biserica. Legătura dintre Tradiţie,
Scriptură şi Biserică.
26. MIRCEA, îoan, Cultul morţilor în Biserica Orto­
doxă după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. /An.
XXXVII (1985), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 465 - 495/.
27. MOLDOVAN, Ilie, Cunoaşterea Sfintei Scripturi,
după învăţătura ortodoxă. /An. XXXII (1980), nr. 2 (apr. -
iun), pp. 242 - 262/.
16
introducere. Sfânta Scriptură, Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu,
învăţături şi obiecţiuni sectare. Sfânta Scriptură, carte a Bisericii. Inter­
pretarea Sfintei Scripturi. învăţături şi obiecţiuni sectare. Concluzii. Bibli­
ografie.
28. NEAGA, N., La Sainte Bibîe (Paris, 1956). /An. X
(1958), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 441 - 443/ {Recenzie).
29. PRELIPCEAN, VI, O. P. Larcher, L’actualite
chretienne de l’Ancien Testament d’apr&s le Nouveau Tes­
tament, Paris, 1962, 533 pag. /An. XX (1968), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 3 - 99/ {Recenzie).
30. /Redacţia/, O nouă traducere ecumenică a textului
biblic. /An. XXVIII (1976), nr. 1 (ian. - mart.), p. 299/.
31. STĂNILOAE, D,, Sfânta Scriptură şi Tradiţia
apostolică în mărturisirea Bisericii. /An. XXXII (1980), nr. 2
(apr. - iun), pp. 204 - 220/.
Referat ţinut în cadrul Dialogului între Biserica Ortodoxă Română
şi Biserica Evanghelică din R. F. Germania (Goslar, 14-24 nov. 1979).
32. STRUC, îoan, Walter Hartmann, Biblische Kon-
kretionen, Stuttgart-Berlin, 1970. /An. XXIV (1972), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 258- 261; an. XXIV (1972), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 245- 250/ {Recenzie).
33. VASILESCU, Emilian, Sfânta Scriptură şi litera­
tura sacră a celorlalte religii. /An. VII (1955), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 356 - 377/.
Introducere. 1. Confucianismul; 2. Taoismul; 3. Şintoismul; 4.
Brahmanismul; 5. Budismul; 6. Hinduismul; 7. Zoroastrismul; 8. Islamis­
mul; 9. Mozaismul; 10. Creştinismul. Concluzii.
34. Id., Fişier de ansamblu al citaţiilor din Biblie în
opera Sfinţilor Părinţi. /An. XVIII (1966), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 630-631/.
35. VASILIU, Cezar, Activitatea biblică interconfesi-
onală. /An. XXVI (1974), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 376 - 377/.
36. VINEREANU, Nechit M., Sfânta Scriptură ca izvor
al Revelaţiei divine după Constituţia „De Divina Revelatione”
a Conciliului al II-lea Vatican. /An. XXI (1969), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 56 - 70/.
17
Inspiraţia Sfintei Scripturi. Canonul biblic şi traducerile Sfintei
Scripturi. Interpretarea Sfintei Scripturi. Raportul dintre Sfânta Scriptură şi
Sfânta Tradiţie. Concluzii.

II. Traduceri şi ediţii


37. ABRUDAN, D., Septuaginta şi problema inspira­
ţiei ei. /An, XXVII (1975), nr. 1 (ian. - mart.), pp, 198 - 201/.
38. CORNIŢESCU, Emilian, Prima tipărire integrală
a Sfintei Scripturi în limba română. /An. XLI (1989), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 146 - 152/.
Biblia de la Bucureşti (1688). 2. Istoria traducerii Bibliei de la Bu­
cureşti. 3. Valoarea teologică a Bibliei de la Bucureşti. 4. Importanţa pas-
toral-misionară a Sfintei Scripturi în viaţa Bisericii Ortodoxe. Concluzii.
39. /DAVID/, P. I., S-a spulberat teza că „traducerea”
textelor sfinte în limba română ar fi fost făcută sub influ­
enţă străină. /An. XXIX (1977), nr. 3-4 (iul. - dec.), p. 516/.
Despre Codicele de laleud (1391-1392).
40. DURĂ, Nicolae V., Biblia de la Bucureşti (1688),
monument de seamă al culturii umaniste europene. /An. LV
(2004), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 16 - 29/.
41. G/EORGESCU/, I. V., Mario Ruffini, La traduzione
cattolica della Biblia in romeno (Biblia lui Clain), Blaj,
1795, în „Orientalia christiana periodica”,voi. XXXI, fasc. I,
Roma, 1965, pp. 135 - 169/ (Recenzie).
42. NEAGA, N., O nouă ediţie a Bibliei în limba
ungurească. /An. IX (1957), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 490 - 493/.
Ediţia din 1954, publicată la Budapesta.
43. POPESCU, Dumitru, Dimensiunea ecumenică a
„Bibliei de la Bucureşti”. /An. XL (1988), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 157-160/.
44. POPESCU, Gabriel, Observaţii critice în legătură
cu traducerea ecumenică a Bibliei. /An. XXVII (1975), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 225 - 226/.
42. PRELIPCEANU, VI, O nouă ediţie a Bibliei în

18
limba rusă. / An. IX (1957), nr. 1 (ian. - mart.), pp 139 _
145/.
Recenzie la ediţia Bibliei în limba rusă (Moscova, 1956, 1272pag,).
43. /Redacţia/, Biblia sau Sfânta Scriptură, Bucureşti,
Editura Institutului Biblic, 2001. /An. LII (2001), 3-4 (iul. -
dec.), p. 164/ (Recenzie).
44. SOARE, D., Rezerve ortodoxe cu privire la
„Traducerea ecumenică a Bibliei” în limba franceză. /An.
XXIV (1972), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 315 - 316/.
45. VERZAN, Sabin, Simpozion internaţional ortodox
asupra traducerii Sfintei Scripturi (Tbilisi-Georgia, 26-30 iunie
1989). /An. XLI (1989), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 149 -150/.

III. Inspiraţia cărţilor


46. GLĂJAR, Ioan, Problema interconfesională a inspi­
raţiei biblice. /An. IX (1957), 2 (apr. - iun.), pp. 216 - 238/.
Introducere. Conceptul de inspiraţie divină. Posibilitatea inspiraţiei
biblice. Posibilitatea şi modul argumentării existenţei inspiraţiei biblice.
Psihologia inspiraţiei biblice. Cognoscibilitatea şi criteriile inspiraţiei bi­
blice. Consecinţele şi însemnătatea inspiraţiei biblice. Teorii false asupra
inspiraţiei biblice. învăţătura catolică despre inspiraţia biblică. învăţătura
protestantă despre inspiraţie. Concluzii.
47. MIHOC, Vasile, Canonul şi inspiraţia Sfintei
Scripturi văzute din punct de vedere ortodox. /An. XLI
(1989), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 20 - 30; an. XLVIII (1997), nr.
1-2 (ian. - iun.), pp. 23 - 33/.
48. PRELIPCEAN, VL, Inspiraţia Sfintei Scripturi.
/An. XIV (1962), 4 (oct. - dec.), pp. 463 - 488/.
Introducere. I. Existenţa inspiraţiei (credinţa iudeilor despre exis-
tenţa unor cărţi inspirate; mărturia Noului Testament despre inspiraţia
Sfintei Scripturi; inspiraţia Sfintei Scripturi după Sfinţii Părinţi şi scriitori
bisericeşti), II. Natura inspiraţiei. III. Extensiunea inspiraţiei Sfintei
Scripturi. IV. Efectul principal al inspiraţiei: scutirea Bibliei de erori. Con­
cluzii.

19
IV. Interpretarea cărţilor
49. BAS ARAB, Mircea, Aspecte din istoria interpre­
tării Sfintei Scripturi. /An. XLI (1989), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
8 3 - 105/.
50. BĂLAN-MIHAILOVICI, Aurelia, Exegeza lingvis­
tică, bază a rigorii semnificaţiei textului Bibliei. /An. XLIII
(1991), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 181 -184/.
51. COMAN, Constantin, Ermeneutica biblică orto­
doxă. /An. LV (2004), 3-4 (iul. - dec.), pp. 26 - 48/.
Introducere. 1. Critica manualelor de hermeneutică biblică apărute
în spaţiul românesc. 2. Ermeneutica Prof. Sawas Agouridis. 3. Ermeneutica
duhovnicească.
52. MARCU, Grigore, Preocupări exegetice în teologia
protestantă actuală. /An. VIII (1956), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
278 - 280/.
53. SANDU, Nicuşor, Modele de interpretare a Sfintei
Scripturi în opera Sfântului Simeon Noul Teolog. /An. LIX
(2008), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 172 - 181/.
54. VLAD, S/ofron/, Lămurirea ortodoxă a unor texte
biblice. /An. VI (1954), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 42 - 63/.
Generalităţi. Norma credinţei „Sola Biblia ". Predestinaţia. Condi­
ţiile subiective ale mântuirii „Sola fide ”. învăţătura despre Biserică. Con­
cluzii.

V. Scrieri biblice apocrife


55. CHIALDA, Mircea, Cărţile anaginoscomena ale
Vechiului Testament în Biserica Ortodoxă. /An. XIV (1962),
4 (oct. - dec.), pp. 489 - 539/.
Introducere. I. Preliminarii. II. Canonul cărţilor Vechiului Testa­
ment. III. Cărţile anaginoscomena. IV. Cărţile anaginoscomena în Noul
Testament. V. Cărţile anaginoscomena în cultul creştin. VI. Cărţile
anaginoscomena în epoca patristică. VII. Cărţile anaginoscomena în tim­
purile mai noi. VIII. Concluzii.
56. GRIGORIŢĂ, Georgică, Studiul şi importanţa
20
apocrifelor Vechiului Testament astăzi. /An. LVII (2006),
nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 132 - 346/.
I. Introducere; II. Precizări terminologice; III. Studiul apocrifelor
Vechiului Testament. Concluzii.

VI. Descoperiri arheologice


57. ANΑΝΙΑ, V., Descoperirile de la Qumran. /An. IX
(1957), 2 (apr. - iun.), pp. 362 - 366/.
58. Id., O nouă victorie arheologică: descoperirea
Gabaonului. /An. IX (1957). nr. 4 (oct. - dec.), pp, 678 - 679/.
59. BUBURUZ, Petru, Sunt, oare, destăinuite enig­
mele comunităţii din Qumran? /An. XLIII (1991), nr. 1 (ian.
- mart.), pp. 195 - 196/.
60. /DAVID/, P. I., O scriere necunoscută din „Ţara
Făgăduinţei”. /An. XXIX (1977), nr. 3-4 (iul. - dec.), p. 515/.
Recenzie la articolul protopopului Alexei Adam, Ce reprezintă co­
munitatea de la Qumran? Apărut în ... Pravoslavnii Visnic", Kiev, 1980,
nr. 3, pp. 29-31.
61. Id., „Sulul Templului” - o cronică biblică de
acum 3000 de ani. /An. XXXI (1979), 1 (ian. - mart.), pp. 210
- 211/.
62. GODEANU, V., Importanţa marilor descoperiri
biblice de la Marea Moartă. /An. VIII (1956), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 628 - 631/.
63. MANOLACHE, Anca, Conferinţe despre manu­
scrisele de la Qumran. /An. XXV (1973), nr. 1 (ian. - febr.),
pp. 148 - 149/.
64. NEAGA, N., H. Bardke, Die Handschriftenfunde
am Toten-Meer, Berlin, 1953, 176 pag. /An. VIII (1956), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 287 - 290/.
65. Id., Bernhardt Iacobi, Verweth und ausgegraben,
Leipzig, 1964, 418 pag. /An. XIX (1967), nr. 1 (ian. - febr.),
pp. 117-119/ (Recenzie).

21
B. Vechiul Testament
I. Generalităţi
66. CORNIŢESCU, Emilian, Temeiuri ale preacinstiţii
Maicii Domnului în Vechiul Testament. /An. ΧΧΧΠ (1980),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 492 - 500/.
67. Id., Sabat şi Duminică. /An. XXXIII (1981), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 199- 209/.
68 . Id., Prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testa­
ment. /An. XXXIV (1982), nr. 2 (apr. ~ iun.), pp. 243 - 254/.
Introducere. Elementul material al Sfintei Cruci. Altarul de jertfii şi
Sfânta Cruce. Semnul Sfintei Cruci. Concluzii.
69. Id., întreita slujire a Mântuitorului lisus Hristos
după Vechiul Testament. /An. XXXV (1983), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 83 - 93/.
împăratul cel Veşnic. Arhiereul cel Mare. Profetul cel Mare. Con­
cluzii.
70. Id., Sensul rugăciunii după Vechiul Testament.
/An. XXXV (1983), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 387 - 404/.
71. CUNESCU, Gh., Dr. Moses Rozen, în lumina To-
rei, Bucureşti, 1971, 277 pag. /An. XXIV (1972), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 271- 273/ {Recenzie).
72. FĂGĂRĂŞANUL, Lucian, Duhul Sfânt în Vechiul
Testament. /An. XXXVI (1984), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 550 -
560/.
Sensurile lui „ruah " în Vechiul Testament. 2. Lucrarea Duhului
Sfânt după Vechiul Testament. 3. Duhul Sfânt - persoană dumnezeiască,
după Vechiul Testament. Bibliografia problemei.
73. GALERIU, Constantin, Sfinţirea timpului. Ziua de
odihnă - ziua învierii. /An. XXXIII (1981), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 156- 175/.
Generalităţi. Ziua de odihnă a Vechiului Testament. Sfinţirea zilei
întâia şi celei de-a opta în Vechiul Testament. „Fiul Omului este Domn şi al
Sâmbetei (Sabatului). Duminica - Ziua Domnului - Ziua învierii. Concluzii,

22
74. GEORGESCU, I. V., Samuel Amsler, Les deux
sources de la theologie de l’histoire dans l’Ancien Testa­
ment, în „Revue de Theologie et de Philosophie”, IV (1969),
pp. 235 - 248. /An. XXI (1969), nr. 4 ( o c t - dec.), pp. 581 -
586/ (Recenzie).
75. MIRCEA, loan, Duminica - ziua Domnului, „împă­
răteasă şi Doamnă”. /An. XXXIII (1981), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 176-198/.
Introducere. A. Ziua Domnului în Vechiul Testament. B. Ziua de
odihnă în Noul Testament. C. Mărturii despre serbarea Duminicii după
epoca apostolică. D. Cum se oglindeşte Duminica în cântările cultice orto­
doxe.
76. NEAGA, N., Hans Heinrich Schmid, Altorienta-
lische Welt in der altestamentliche Theologie, Zixrich, 1974,
166 pag. /An. XXVIII (1976), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 376 - 378/
(Recenzie).
77. Id., Vechiul Testament In preocupările Sfântului
Vasile cel Mare. /An. XXXI (1979), 1 (ian. - mart.), pp. 133 -
145/.
78. ZAMFIR, Modest, Atitudinea Mântuitorului faţă
de Vechiul Testament. /An. XXXV (1983), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 94 - 103/.
Ce se înţelege prin „Legea Veche’’. Legea Veche şi aşa-zisele
„tradiţii ale părinţilor”. Atitudinea Mântuitorului faţă de Legea Veche.
Atitudinea Mântuitoruluifaţă de tradiţiile bătrânilor. Concluzii.

II. Pentateuhul
79. ALEXE, Ştefan, Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri,
Partea I: Omilii la Hexaimeron, Omilii la Psalmi, Omilii şi
Cuvântări, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 1986, 651 pag.
/An. XXXIX (1987), nr, 3 (iul. - sept.), pp. 153 -160/ (Recenzie).
80. CALCIU-DUMITREASA, Gh., Crearea lumii ex­
pusă în Hexaimeronul Sfântului Vasile cel Mare. /An.
XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 633 - 641/.

23
81. CARAZA, I., Revelaţia divină în Hexaimeronul
Sfântului Vasile cel Mare. /An. XXXI (1979), 1 (ian. - mart.),
pp. 113-132/.
Generalităţi. Sfântul Vasile cel Mare ca teolog şi vremea sa. Atitu­
dinea Sfântului Vasile faţă de Sfânta Scriptură. Atitudinea Sfântului Vasile
faţă de gândirea antică, în Hexaimeron. Creaţia în lumina Sfintei Scripturi
după Hexaimeron. Dumnezeu - Creatorul după Hexaimeron. Porunca lui
Dumnezeu ca lege a naturii. Providenţa divină după Hexaimeron. învăţă­
tura Sfântului Vasile despre om în Hexaimeron. Creaţia ca lucrare a Sfintei
Treimi după Hexaimeron. Concluzii.
82. CÂRSTOIU, Justinian, Arca lui Noe, prefigurare a
Bisericii. /An. LVIII (2007), nr. 3 (iul. - aug.), pp. 3 - 7/. /An.
LVIII (2007), nr. 3 (iul. - aug.), pp. 59 - 76/.
Introducere. Potopul. Arca. Noe - prefigurator al Mântuitorului li-
sus Hristos. Arca - adevărata Biserică. Dimensiunile corăbiei. Lemnul de
salcâm —sprijinul legii. Arca vesteşte pe Fecioara Mana. Potopul. Potopul
este întâlnit în Sfânta Tradiţie şi ca prefigurare a venirii lui Iisus Hristos la
sfârşitul veacurilor. Concluzii.
83. GEORGESCU, I. V., Emmanuel Latine, La „xeniteia”
d’Abraham dans l'oeuvre dMrenie. Aux origines du theme
monastique de la „peregrination”, în „Irenikon”, t. XLVII
(1974), nr. 2, pp. 163 -187. /An. XXIX (1977), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 211 - 215/ {Recenzie).
84. P/ARASCHIV/, Ion, Emile Zum Brunn, La
„Philosophie chr6tienne” et Pexegese d’Exode III, 14 selon
Etienne Gilson, în „Revue de Theologie et de Philosophie”,
11/1969, pp. 94 -105. /An. XXII (1970), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
119—121/ {Recenzie).
85. POPOIU, Dumitru-Mitruţ, Paradisul: realitate
terestră sau spaţiu simbolic. /An. LIX (2008), nr. 3-4 (iul. -
dec.), pp. 187-210/.
Comentariu la Facere, II, 8. Terminologia. Elemente ale spaţiului
paradisiac. Spaţiu paradiziac - realitate terestră sau spaţiu simbolic.
Cântarea paradisului în Evul Mediu şi în epoca patristică. Concluzii.

24
III. Iosua Navi
86. CÂRSTOIU, Justinian, Cucerirea Ierihonului, pre­
figurare a împărăţiei cerurilor. /An. LVIII (2007), nr. 4
(sept. - dec.), pp. 67 - 90/.
Introducere. Omonimia numelui lui Iosua Navi cu cel al lui Iisus
Hristos. împlinirea în Iisus Hristos a profeţiilor vetero-testamentare. Inter­
pretarea unor elemente din istoria cuceririi Ierihonului. Circumciderea şi
prefigurarea Tainei Botezului. Rahav, chipul Bisericii creştine. Luptele şi
biruinţele poporului evreu. Pământul făgăduinţei — împărăţia Cerurilor.
Pământulfăgăduit identificat cu Domnul Iisus Hristos. Pământulfăgăduit -
Biserica creştină. Concluzii,

IV. Psaltirea
87. IONESCU, I., Ortodoxia în lumina mesajului
Psalmului 18 (19). Consideraţii exegetico-dogmatice. /An.
XLI (1989), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 150 - 156/.

V. Cântarea Cântărilor
88. CÂRSTOIU, Justinian, Interpretarea alegorică a
C ân tării C â n tă rilo r în tradiţia iudaică şi în tradiţia creştină.
/An. LI (2000), 1-2 (ian. - iun.), pp. 117 -- 132/.
Interpretarea alegorică în tradiţia iudaică. 2. Interpretarea alego­
rică în tradiţia creştină (a. Prezentare generală; b. Argumente ale interpre­
tării alegorice; c. Contraargumente ale interpretării alegorice). 3. Modul
de înţelegere al Cântării Cântărilor la Origen, Sfântul Grigorie de Nyssa şi
Sfântul Grigore cel Mare. Concluzii.

VI. Proorocii
1. Ieremia
89. HRISOSTOM, Ioan, La cuvântul profetului Iere­
mia: „Doamne, nu-i în puterea omului calea lui, nici nu-i
25
este dat omului care merge să-şi isprăvească călătoria sa”
(Ier. X, 23) (Trad. Pr. D. Fecioru). /An. XXXII (1980), nr. 2
(apr. - iun), pp. 321 - 330/.

2. Daniil
90. GEORGESCU, I. V„ Pierre Grelot, Soixante-dix
semaines d'annees, în „Biblica”, Roma, voi. L, fasc. 2/1971,
pp. 169 - 186. /An. XXIII (1971), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 609 -
611/ (Recenzie).
Profeţia lui Daniel, privind cele 70 de săptămâni de ani.

3. Zaharia
91. GEORGESCU, I. V., R. Tournay, Zaharie XII-
XIV et l’histoire d’Israel, în „Revue Biblique”, Ierusalim, an.
LXXXI (1975), nr. 3, pp. 355-374. /An. XXVIII (1976), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 305 - 348/ (Recenzie).

4. Amos
92. CHIALDA, M., Helmuth Frey, Das Buch des
Ringens Gottes um seine Kirche. Der Prophet Amos, Stut-
tgart, 1965, 203 pag. /An. XXI (1969), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
104 —105/ (Recenzie).

VII. Iov
93. CÂRSTOIU, Justinian, Evidenţierea poziţiei orto­
doxe referitoare la cartea Iov. /An. LI (2000), nr. 3-4 (iul.
dec.), pp. 116- 126/.
94. Id., Cartea Iov: demonologie, ispită, suferinţă şi
biruinţă. /An. LVII (2006), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 88 - 103/.

26
VIII. Macabei
95. MIHOC, Vasile, II Macabei XII, 39 - 46, temei al
rugăciunilor Bisericii pentru cei adormiţi. /An. XXXVII
(1985), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 533 - 540/.

C. Noul Testament
I. Generalităţi
96. BACONSKY, Teodor, Le monde grec ancien et la
Bible, Paris, 1984, 422 pag. /An. XL (1988), nr. 1 (ian. -
mart), pp. 138 - 113 /An. XL (1988), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
92 - 143/ (Recenzie).
97. BUCEVSCHI, O., John Kilgallen, Intimităt im
Neuen Testament, în „Concilium”, 1979, nr. 1. /An. XXXH
(1980), nr. 2 (apr. - iun), pp. 388 - 389/ (R ecenzie).
98. BUZESCU, N> C., Maurice Carrez et Franşois
Morel, Dictionnaire grec-franţais du Nouveau Testament,
Paris, 1971, 270 pag. /An. XXVI (1974), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
285 - 288/ (R ecenzie).
99. Id., Nouveau Testament, Paris, 1975, 826 pag. /An.
XXVI (1974), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 504 -514/ (R ecenzie).
Ediţie ecumenică.
96. MIRCEA, Ioan, Biserica şi lucrarea ei după Noul
Testament Har şi harisme - iconomi ai tainelor şi harismatici.
/An. XXXIV (1982), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 358 - 395/.
97. P/ARASCHIV/, I. V., Franz J. Leenhardt, Les
fonctions constitutives de l’Eglise et Pepiscope selon le
Nouveau Testament, în „Revue d’histoire et de philosophie
religieuses”, an. XLVII (1967), nr. 2, pp. 111 - 149. /An. XX
(1968), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 447 - 450/ (R ecenzie).
98. Id., N. Ricio, „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu
şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luc., H, 14), în
27
/„Revista Patriarhiei din Moscova”, 1969, nr. 12, pp. 58 - 62.
/An. ΧΧΠ (1970), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 259 - 263/ {Recenzie).
99. STAN, Nicolae Răzvan, Dimensiunea şi însemnă­
tatea mistică a conceptului de inimă în Vechiul Testament.
/An. LIX (2008), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 107 - 128/.
Introducere. II. Noţiunea de inimă. III. înţelesurile conceptului de
inimă din perspectiva utilizării antropologiei (1. Sentimentul, expresie a
inimii: 2. Raţiunea, ca centru coordonator al inimii; 3. Voinţa, expresie a
inimii). IV. Inima lui Dumnezeu şi inima omului (1. Concepţia Vechiului
Testament despre inima lui Dumnezeu; 2. Inima omului în raport cu inima
lui Dumnezeu; 3. Inima necurată sau inima care este îndepărtată de inima
lui Iahve; 4. întoarcerea inimii la Dumnezeu; 5. Inima omului cate este
plăcută lui Dumnezeu). Concluzii.

II. Traduceri şi ediţii


100. BODOGAE, T., Peripeţiile unei traduceri a
Noului Testament. /An. XVIII (1966), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
146-252/.
VukKaragici (1789—1864) şi traducerea Noului Testamentfăcută de el.
101. MIRCEA, loan, Este „Nouveau Testament” (în
„traduction oecumenique de la Bible „Tob”, Paris, 1972) o
traducere „ecumenică? /An. XXXIX (1987), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 100 - 136/.
102. VASILIU, Cezar, Ierusalim: Traducerea Noului
Testament în ebraica modernă. /An. XXVII (1975), nr. 4
(oct. - dec.), p. 743/.

III. Sfintele Evanghelii


1. Generalităţi
103. BRANIŞTE, Ene, Prof. Chr. N. Ghiauroff, Le
jour de Ia Sainte -Cene, Sofia, 1952, 56 pag. /An. VI (1954),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 116 - 121/ (Recenzie).
28
Analiză sinoptică privind Cina cea de Taină.
104. CHILEA, Sebastian, Pr. Prof. Dr. Ion Constan-
tinescu, Studiul Noului Testament, Bucureşti, Editura Insti­
tutului Biblic, 1981. /An. XXXIV (1982), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 606 - 608/ ( Recenzie).
105. PAVEL, C., M. D. Chenu, La Parole de Dieu, II:
L’Evangile dans le temps, Paris, 1964, 704 pag. /An. XXI
(1969), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 97 - 100/ (R ecenzie).
106. PREDA, Constantin, Evanghelia şi religiozitatea
populară păgână. /An. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 140 -
146/.
Delimitarea şi articularea textului. 2. Analiza textului. 3. Concluzii.
107. RĂDULESCU, Nicolae, Temeiuri pentru liber­
tate în Noul Testament. /An. XXVII (1975), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 515 - 524/.
108. SÎRBU, Comeliu, voi. Evangelium und Einheit.
Bilanz und perspektiven der okumenischen Bemiihungen,
Gotingen, 1971, 206 pag. /An. XXV (1973), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 574 - 578/ (R ecenzie).
109. ŞTRUC, Ioan, Giovani Miegge, L’Evangile et le
mythe dans la pensie de Rudolf Bultmann, Neuchâtel, 1958.
/An. XVIII (1966), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 257 -261/ (Recenzie).

2. Sfânta Evanghelie după Matei


110. TARAZI, Nadim, Iisus Hristos şi legea mozaică
sau raportul dintre creştinism şi iudaism după Matei V.
/An. XXV (1973), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 621 - 628/.

3. Sfânta Evanghelie după Luca


111. IONESCU, Ion, O interpretare exegetică. /An.
LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 150 - 151/.
112. MARCU, Grigorie, Elemente de istorie antică

29
profană în scrierile Sfântului Evanghelist Luca. /An. XIII
(1961), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 331 - 367/.
Generalităţi despre Sf. Luca, scrierile şi epoca lui. Date istorice
profane din Evanghelia a treia şi din Faptele Apostolilor. Concluzii.
113. STĂNILOAE, Dumitru, Maica Domnului în pro­
logul Evangheliei de la Luca. /An. XXXII (1980), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 443 - 453/.

4. Sfânta Evanghelie după Ioan


114. PETCU, Liviu, „Dumnezeu este iubire” - o inter­
pretare patristică. /An. LIX (2008), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp.
164- 1861.
Comentariu la Ioan, IV, 16.
115. SĂBĂDUŞ, Ioan, Ecleziologia în scrierile Sfântu­
lui Apostol şi Evanghelist Ioan. /An. XVII (1965), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 308 - 325/.
Introducere. I. Ecleziologia în Evanghelia după Ioan. II. Eclezio­
logia în epistolele Sfântului Apostol Ioan. III. Ecleziologia în Apocalipsa
Sfântului Ioan. Concluzii.

5. Evanghelii sinoptice
116. VÂLCEA, Liviu, Tradiţia orală şi redactarea
Evangheliilor Sinoptice. /An. XLVIII (1996), nr. 3-4 (iul. -
dec.), pp. 3 -18/,
Tradiţia orală în Biserica primară. 2. Modul de transmitere al tra­
diţiei evanghelice orale. 3. Evangheliile sinoptice.

IV. Viaţa Mântuitorului


117. ABRUDAN, D., Mărturisirea lui Hristos astăzi.
/An. XXVII (1975), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 509 - 514/,
118. BAS ARAB, Mircea, Rugăciunea lui Iisus. /An.
XLVI (1994), nr. 4 (oct. dec.), pp. 62 - 73/.
30
119. BODOGAE, T., Gregor von Nyssa, Die drei Tage
zwischen Tod und Augestehung unseres Herrn Jessus
Christus (Trad. şi comentariu de Hubertus R. Drobner), Lei-
den, 1982, 252 pag. /An. XXXVI (1984), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 138 - 140/ {Recenzie).
120. BRIA, I., Aspecte noi în cercetarea hristologiei
noutestamentare. /An. XIX (1967), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 476
-477/.
121. BUCEVSCHI, Orest, G. Bornkamm, Jesus von
Nazareth, Stuttgart, 1964, 216 pag. /An. XVIII (1966), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 466 - 468/ {Recenzie).
122. Id., Herman Binder, Der Glaube bei Paulus, Ber­
lin, 1968,120 pag. /An. XXI (1969), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 269
- 272/ {R edacţia).
123. Id., Wilhelm Nyssen, Der Weg des Herrn. Nach
den Worten des Alten Bundes, Freiburg im Briesgau, 1974.
/An. XXVII (1975), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 344 - 346/ {Recenzie).
124. BUGA, Ion, Sfântul Ioan Botezătorul, primul
martor public al Fiului lui Dumnezeu întrupat. /An. XXXV
(1983), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 73 - 82/.
125. BUZESCU, N. C., Oscar CuUmann, Christologie
du Nouveau Testament, Paris, 1968, 300 pag. /An. XXVII
(1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 666 - 673/ {Recenzie).
126. CÂRSTOIU, Iulian, Mântuitorul Iisus Hristos,
înţelepciunea lui Dumnezeu, după Evanghelia Sfântului
Ioan. /An. XLIX (1998), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 106 - 119/.
127. CORNIŢESCU, Constantin, Oscar Cullman, /A
avut Iisus Hristos vederi politice? în ,,Γρηγόριος ό Παλαμας”,
Tesalonic, 1979, ian. - febr., pp. 21-44. /An. XXXII (1980), nr.
1 (ian. - mart.), pp. 173-174/ {Recenzie).
128. Id., învierea Domnului şi însemnătatea ei pentru
viaţa creştină. /An. XXXV (1983), nr.2 (apr. - iun.), pp. 200- 211/.
129. DAVID, P. L, Hristos - „Cheia” Scripturii. /An.
XXXV (1983), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 212 - 217/.

31
130. MANOLACHE, Anca, învierea şi înălţarea
Domnului încununare a operei de răscumpărare. /An. XXI
(1969), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 241 - 247/.
131. PARASCHIV, I. V., „Recherches biblique”:
L’attente du Mesia, Bruges, 1958, 190 pag. /An. XVIII
(1966), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 588 - 612/ (Recenzie).
132. ŞTEFĂNESCU, Al. B., Daniel Rops, Jesus in sei-
ner Zeit, Wien-Munchen, 1965, 252 pag. /An. XVIII (1966),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 462 - 466/ (R ecenzie).
133. ŞTRUC. Ioan, Giinther Borkamm, Jesus von
Nazareth, Stuttgardt, 1965. /An. XX (1968), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 598 —603/ (Recenzie).
134. Id., Wolfgang Trilling, Jesus devant l’histoire,
Paris, 1968, 254 pag. /An. XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 110- 115/ (Recenzie).
135. VASILIU, Cezar, Etienne Trocme, Jesus de Nazareth
vu par Ies tămoins de sa vie, Neuchâtel, 1972, 156 pag. /An.
XXVII (1975), nr. 2 (apr. - iun), pp. 343 - 344/ (Recenzie).

V. Faptele Apostolilor
136. LIŢIU, Gheorghe, Glossolalia ca dar al Duhului
Sfânt. /An. XXXVI (1984), nr, 4 (oct. - dec.), pp. 499 - 506/.
Introducere. Glossolalia în Noul Testament. Sfântul Ioan Gură de
Aur despre cauza încetării glossolaliei în vremea sa. Concluzii.
137. MARCU, Grigorie, Episcopatul roman al Sf.
Apostol Petru în lumina Noului Testament. Obârşiile dubi­
oase ale unei legende. /An. I (1949), nr. 4 (nov. —dec.), pp.
116-129/.
138. Id., Mărturii documentare de procedură sino­
dală în cartea Faptele Apostolilor. /An. IX (1957), nr. 3 (iul.
- sept.), pp. 429 - 437/.
Introducere. întregirea sinodului apostolic. Alegerea şi hirotonirea
celor şapte diaconi. Sinodul apostolic de la Ierusalim. Concluzii.
139. PREDA, Constantin, Doctrina şi practica Botezu-
32
lui după Faptele Apostolilor. /An. XLVIII (1997), nr. 3-4 (iul.
dec.), pp. 36 - 65/.
Practica Botezului în timpul Mântuitorului. Botezul în Faptele
Apostolilor. Concluzii.
140. Id., Sfântul Pavel în areopagul Atenei (Fapte,
XVII, 16-34). Locul întâlnirii dintre evanghelie şi cultură.
/An. LVIII (2007), nr. 3 (iul. - aug.), pp. 77 - 90/.
Preliminarii. Analiza semantică a cuvântării. De la Atena Sfântului
Pavel la Areopagurile contemporane. Concluzii.
141. VERZAN, Sabin, Faptele Apostolilor. /An. XLVI
(1994), nr. 4 (oct. dec.), pp. 28-115/.
N o te e x e g e tic e la c a p ito le le /-//.

VI. Epistolele pauline


1. Generalităţi
142. CÎRSTOIU, Ion, Pacea şi dreptatea în Epistolele
pauline. /An. XXXV (1983), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 589 - 599/.
Pacea (1. Oglindirea ei în Vechiul Testament; 2. Pacea reflectată în
Epistolele pauline; 3. Aspecte ale păcii). B. Dreptatea (1. Sensurile noţiunii
în Epistolele pauline; 2. Premisele dreptăţii), C. Raportul dintre pace şi
dreptate. D. Dreptatea şi pacea în contextul vieţii contemporane.
143. CORNIŢESCU, Constantin, Vasile Nicopoulos,
/Legea în preocupările Sfântului Apostol Pavel/, în ,,Γρηγόριος
ό Παλαμας”, Tesalonic, 1979, ian. - febr., pp. 51-63. /An. XXXH
(1980), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 175 -176/ (Recenzie).
144. DRĂGUŞIN, Valeriu, Eshatologia în epistolele
soborniceşti. /An. XL (1988), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 114-123/.
Introducere. 1. Eshatologia, temă centrală a Epistolelor soborni­
ceşti. 2. Semnele prevestitoare ale sfârşitului lumii. 3. Momentul sfârşitului
lumii. 4. Starea lumii în eshaton. 5. Specificul eshatologiei Epistolelor so­
borniceşti.
145. SÎRBU, Gh., A existat o epistolă a Sfântului Apos­
tol Pavel către Laodiceni? /An. XII (1960), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 405-430/.
33
Se ajunge la concluzia că n-a existat o epistolă propriu-zisă către
Laodiceeni, ci Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel a fost o
epistolă-circulară către bisericile Asiei şi ea a circulat inclusiv în
Laodiceea.
146. STANCOVICI, Costel, Caracterul şi destinaţia epis­
tolelor pastorale. /An. Lin (2002), nr.1-2 (ian-iun.), pp. 130-135/,
147. TTJDOR, Alexandru I, Tradiţia în epistolele pauline.
/An. XXIV (1972), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 557 - 567/.
Introducere. Termenul „paradosis " în epistolele pauline. Conţinutul
Tradiţiei după Sfântul Apostol Pavel. Fixarea în scris a Tradiţiei apostolice.
Raportul dintre Sfânta Tradiţie şi Sfânta Scriptură. Rolul Bisericii în păs­
trarea şi transmiterea Tradiţiei apostolice. Concluzii. '

2. Epistola către Romani


148. COMAN, I., Raportul dintre justificare şi dra­
goste în omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola
către Romani. /An. XVIII (1966), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 199 -
221/.
Introducere. I. îndreptarea sau mântuirea: Hristos ne-a îndreptat
prin moartea şi învierea Sa: A. Harul şi acţiunea lui în îndreptare; B. în­
dreptarea sau mântuirea este universală; C. Profilul juridic al îndreptării.
II. îndreptarea este, în mare măsură, o altă expresie pentru dragostea lui
Dumnezeu, care depăşeşte elementele strict juridice. III Faptele bune
decurgând din credinţă sunt o altă manifestare vizibilă a dragostei: I.
Credinţa şi faptele; 2. Păcatulface necesarefaptele credinţei. Concluzii.
149. PARASCHIVAŞ, Emanoil, Epistola către Ro­
mani a Sfântului Apostol Pavel. /An. XLIII (1991), nr. 1 (ian.
- mart.), pp. 182 - 195/.
Generalităţi. Partea dogmatică a epistolei interpretată de Sfinţii
Părinţi, scriitori bisericeşti şi teologi diverşi. întemeietorii Bisericii din
Roma. Destinatarii Epistolei. Partea dogmatică şi morală..

3. Epistola către Efeseni


150. NEGOIŢĂ, Ilie, Sfântul Ioan Hrisostom despre
unitatea Bisericii în Comentariul la Epistola către Efeseni a
34
Sfântului Apostol Pavel. /An. XIV (1962), nr. 1-2 (ian. -
febr.), pp. 198 - 205/.
învăţătura despre unitatea Bisericii până la Sfântul Ioan Gură de
Aur. învăţătura Sfântului Ioan Gură de Aur despre unitatea Bisericii.
151. TARAZI, Nadim, „Pace celor de departe şi pace
celor de aproape”. /An. XXV (1973), nr. 1 (ian. - febr.), pp.
114-121/.
Analiza textului de la Efes., II, 11-22.
152. ZAMFIR, Modest, Eclesiologia paulină reflectată
în comentariul Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către
Efeseni. /An. XXXIV (1982), nr. 4 (oct.- dec.), pp. 492 - 502/.
Sfântul Ioan Gură de Aur ca interpret al Sfintei Scripturi.
Eclesiologia în preocupările Sfântului Ioan Gură de Aur. însuşirile Biseri­
cii. Alcătuirea Bisericii. Rostul întemeierii Bisericii mântuirea oamenilor.
-

Concluzii.

4. Epistola către Evrei

153. MIHOC, V., Iisus Hristos arhiereu, după Epis­


tola către Evrei. /An. XXXV (1983), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
176- 199/.
Introducere. A. Numiri şi titluri ale lui Hristos în Epistola către
Evrei; B. Iisus Hristos Arhiereu.

VII. Epistolele Sf. Ap. Petru


154. CRÎNGAŞU, Nicolae, Parusia Domnului şi meta­
fora „focului” în cataclismul final după II Petru 3, 8-10.
/An. LV (2004), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 196 - 205/.
155. Id., Epistola II Petru - o referinţă de canon pen­
tru Biserica veche. /An. LV (2004), 3-4 (iul. - dec.), pp. 131 -
139/.
156. OANCEA, Constantin, I Petru II, 9 (Studiu
exegetic - dogmatic). /An. XL (1988), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
136-146/.

35
157. PIETREANU, V., Studiu exegetic-critic asupra
textului din I Petru II, 9. / An. IX (1957), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 83 - 93/.

VIII. Apocalipsa
158. DURĂ, Nicolae V., Roger W. Cowley, The Tra­
diţional Interpretation of the Apocalypse of St. John in the
Etiopian Orthodox Church, Cambridge, 1983, 419 pag. /An.
XXXVI (1984), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 544 - 546/ (R ecenzie).
159. MIHOC, Vasile, Elemente de ecleziologie în car­
tea Apocalipsei. /An. XXXIV (1982), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
503-516/.
Introducere. Cele şapte Biserici din Asia Mică. Imagini ale Bisericii
în Apocalipsă. Concluzii.
160. MIRCEA, loan, împărăţia lui Hristos de mii de
ani. Studiu exegetic al textului din Apoc. XX, 1-15. /An.
XXXVI (1984), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 29 - 59/.
161. Id., împărăţia lui Hristos de o mie de ani sau de
mii de ani? /An. XXXVIII (1986), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 47-61/.
Comentariu la Apocalipsă, XX, 2-7. Eshatologie.
162. Id., Lupta spirituală - în Apocalipsă - între cele
două împărăţii adverse, peste milenii, şi recapitularea în­
tregii firi în Dumnezeu. /An. XLI (1989), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 13-53/.
Introducere. 1. Firile, numirile şi lucrarea Domnului. 2. împărăţia -
Biserică. 3. Sfaturi către episcopii celor şapte biserici. 4. Acţiunea Mielului se
mută în cer. 5. Numirile, activitatea şi instituţia Bisericii. 6. Acţiunea Mielului
revine din cer pe pământ. 7. Biserica şi Hristos în istorie: Judecăţile Lui. 8.
Cei doi martori „ucişi de fiară şi înviaţi”. 9. învierea „martorilor” biruinţa
-

Bisericii. 10. Balaurul alungat din cer şi activitatea celor două fiare. 11.
Biruinţa Mielului şi a fiarei peste veacuri. 12. Fiarele, coalizând împărăţia
lumii, înteţesc războiul împotriva Bisericii. 13. Armele balaurului 14. Armele
creştinului. 15. Judecăţile Mielului în istorie, însoţit de mucenici şi sfinţi. 16.
„Şi ei au înviat şi au împărăţii cu Hristos mii de ani". 17. „Şi au înconjurat
tabăra sfinţilor”. 18. Partea eshatologică. Concluzii

36
PARTEA A II-A

SECŢIUNEA SISTEMATICĂ
A. DOGMATICĂ
I. Generalităţi
163. ALEXE, Şt., Curente şi tendinţe noi în teologia
contemporană. /An. XXIX (1977), nr. 1 (ian. —febr.), pp. 86-124/.
Preliminarii. I. Teologia radicală. II. Teologia secularizării. III. Te­
ologia politică. IV. Teologia neagră. V. Teologia creştină africană. Conclu­
zii.
164. ANDREI, Fr., Spiritualitatea ortodoxă şi situaţia
teologiei catolice contemporane. /An. VII (1955), 2 (apr. -
iun.), pp. 246 - 277/.
Introducere. I. Clement Alexandrinul-Origen; II. Părinţii din seco­
lele IV şi V; III. Curentul monastic; IV. Dionisie Areopagitul; V. Sf. Maxim
Mărturisitorul; VI. Sf. Simeon Noul Teolog; VII. învăţătura palamită. Spi­
ritualitatea veacului al XlV-lea; VIII. Rugăciunea lui Iisus; IX. Liturghia;
X. Icoana ortodoxă. Concluzii.
165. /ANGHELESCU/, Antim, Sensul Ortodoxiei. /An.
IV (1952), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 163 - 168/.
166. BALCA, Nicolae, Friedrich Schmid, Verkundigung
und Dogmatik in der Theologie Karl Barts. Hermeneutik und
Ontologie in einer Theologie des Wortes, Miinchen, 1969. /An.
XXIV (1972), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 86 - 88/ (Recenzie).
167. BĂBUŞ, Emanoil, Idei dogmatice şi morale în
opera S tro m a te a lui Clement Alexandrinul. /An. LVI
(2005), nr. 3 - 4 (iul. - dec.), pp. 1 5 4 - 167/.
168. B/ĂRBULESCU, C., Cornelie Fabro, La fin de
la religion selon D. Bonhoeffer, în „La table ronde”, Paris,
37
1967-1968, nr. 239-240, pp, 33 - 44. /An, XX (1968), nr. 4
(oct. —dec,), pp. 589 —592/ {Recenzie).
169. Id., Christian Duquoc, „La mort de Dieu”.
Signification d’une theologie, în „La table ronde”, Paris,
1967-1968, nr. 239-240, pp. 25-32. /An. XX (1968), nr. 4 (oct.
—dec.), pp. 592 —594/ {Recenzie).
170. BENGA, Daniel, încercări de epistemologie teolo­
gică ortodoxă. /An. LVI (2005), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 89 -108/.
1. Despre natura teologiei ortodoxe. 2. Hristocentrismul teologiei
ortodoxe. 3. Cele două tradiţii ale teologhisirii. 4. Teologia ca ştiinţă. Nor­
mele, funcţiile şi criteriile ei. 5. Teologia ca ştiinţă umană şi cultură. Me­
todă diacritică patristică. 6. Teologia ca ştiinţă umană şi erezie. Teologia
ca spaţiu al tăcerii. Concluzii.
171. BOBOC, Alexandru, Ideea de transcendenţă:
perspectivă metafizică şi perspectivă teologică. /An. LIV
(2003), nr. 3 - 4 (iul. - dec.), pp. 116 - 122/.
172. BRIA, Ion, Spiritul teologiei ortodoxe. /An. XXTV
(1972), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 177- 194/.
Generalităţi. I. Forma doxologică a dogmei. 2. Apofatismul. 3. Te­
ologia transfigurării creaţiei. 4. Spiritul patristic al Ortodoxiei. 5. Caracte­
rul doxologic şi liturgic al Ortodoxiei. 6. Mărturisirea spirituală a Ortodo­
xiei. Unitatea dintre Biserică şi Teologie în Ortodoxie. 7. Accentuarea sen­
sului etic şi comunitar al Bisericii. 8. Apostolatul social al Bisericii. 9. Ro­
lul preotului în rezolvarea problemelor de ordin pastoral, didactic şi sino­
dal al Bisericii. 10.Caracterul de pastoraţie responsabilă în Ortodoxie. î l.
Slujirea Cuvântului. 12. Cultul liturgic. 13. Viaţa preotului ca o mărturisire
a credinţei sale. 14. Legătura dintre cultura preotului şi experienţa sa pas­
torală. 15. Factorul ecumenic în viaţa Bisericii Ortodoxe. 16. Misionarism
ortodox în contextul unei lumi secularizate.
173. Id., Metoda teologică în Dogmatica ortodoxă.
/An. XXXVIII (1986), nr. 4 (oct, —dec.), pp. 23 —31/.
174. Id., Teologia şi puterea Metafizicii. /An. XLII
(1990), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 175 - 180/.
175. Id., Ortodoxia în perspectivă ecumenică. /An.
XLVI (1994), nr. 2-3 (apr. - sept.), pp. 3 - 11/.
175. Id., Conduita ecumenică a Ortodoxiei. /An.
XLVII (1995), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 15 - 18/.
38
176. Id., Metoda „teologică” a Părintelui Stăniloae.
/An. LIV (2003), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 46 - 49/.
177. BUCEVSCHI, O., Prof. Dr. Edmund Schlink,
Wandlungen im protestantischen Verstândnis der Ostkirche
(Atena, 1958). /An. XIII (1961), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 97 -
100/ (R ecenzie).
178. Id., Edmund Schlink, Der Kommende Christus
und die Kirchlichen Traditionem, Gottingen, 1961, 275 pag.
/An. XIV (1962), 4 (oct. - dec.), pp. 556 - 557/ (R ecenzie).
179. Id., Nikolai Medwedew, Apophatische und
Kataphatische Theologie im System der Orthodoxen Dogmatik,
în „Stimme der Orthodoxie”, 1979, nr. 2. /An. XXXII (1980),
nr. 2 (apr. - iun), pp. 380 - 382/ (R ecenzie).
180. BUZESCU, N. C., Teologia lui Dietrich Bonhoeffer
interpretată de Prof. Andre Dumas. /An. XXVI (1974), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 593 - 617/.
181. CIOBOTEA, Daniel, Al treilea Congres ortodox
al Europei Occidentale (Amiens, 11-13 nov. 1977). /An.
XXX (1978), nr. 3 (iul.-sept.), pp. 570 - 575/.
182. CHILEA, Sebastian, Arhim. ilie Cleopa, Despre
credinţa ortodoxă (prefaţă de Arhim. B. V. Anania), Bucu­
reşti, Editura Institutului Biblic, 1981. /An. XXXIV (1982), nr.
3 (iul. - sept.), pp. 473 - 476/ (R ecenzie).
183. CHIŢESCU, N., Ortodoxie şi protestantism. /An.
II (1950), nr. 3 (iul. sept.), pp. 383- 439/.
Partea I: Introducere istorico-dogmatică: Reforma (Cauzele ivirii
ei; principiul individualist protestant, principiu fundamental al Reformei şi
obârşie a învăţăturii ei specifice; Criticismul biblic ortodox);
Partea a Il-a: Principalele puncte deosebitoare ale învăţăturii
protestante (Antropologia; Căderea în păcat; Liberul arbitru şi predestina-
ţia; Răscumpărarea după protestanţi în legătură cu concepţia lor despre
Sfânta Treime; Aspectele principale ale răscumpărării: substitutiv penal,
cele două „obedienţe”, teoria morală, „sola f i de Sf i nt e l e Taine: concep­
tul de sfinţenie, natura harului dumnezeiesc, însemnătatea Sfintelor Taine,
esenţa Sf. Taine, numărul Sf. Taine, Botezul şi Euharistia în protestantismul
clasic şi modem; Biserică a-harică; Enumerarea deosebirilor şi asemănă­
rilor doctrinare dintre ortodocşi şi protestanţi; Cultul;
39
Partea a ΙΠ-α: Concluzii (Neliniştea transcendentală, neostoita
frământare şi instabilitate a protestantismului; pricinile acestor caracteris­
tici: căutarea permanentă a unicei temelii a oricărei confesiuni creştine;
adevărul în Iisus Hristos, pierdut de protestanţi; Biserica Ortodoxă posedă
acest adevăr şi trăieşte în el.
184. Id., Hr. Andrutsos, Simbolica (trad. de Iustin
Moisescu), Bucureşti, Editura Mitropoliei Olteniei, 1955, 349
pag. /An. VII (1955), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 437 - 443/ {Recenzie).
185. Id., Ives de MontcheuiI, Melanges Theologiques,
Paris, 1946, 365 pag. /An. VIII (1956), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
449 - 461/ (Recenzie).
186. Id., Oscar Culimann, Temps et histoire dans le
Christianisme primitif (Paris, 1947, 182 pag.). /An. IX (1957),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 634 - 642/ {Recenzie).
187. Id., Paradigmele divine şi problemele pe care le
ridică ele pentru teologia dogmatică. /An. X (1958), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 23 - 60/.
Introducere. Paradigmele în platonism. Paradigmele în izvoarele
dogmaticii creştine (legăturile dintre platonism şi creştinism; paradigmele
în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi. Două obiecţii principale
aduse învăţăturii despre paradigme. Concluzii.
188. Id., Prof. Marc Lods, Precis d’histoire de Ia
thlologie cfarttienne du ΙΙ-e au dibut du IV-e silele, Paris,
1966, 184 pag. /An. XIX (1967), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 241 -
244/ {Recenzie).
189. Id., Deosebirea dintre „oros” şi „canon” şi în­
semnătatea ei pentru recepţia sinodului de Ia Calcedon.
/An. XXII (1970), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 346 - 364/.
Generalităţi. Revelaţia (Dumnezeul necunoscut; prioritatea
apofatismului). Oros (Originea formulelor doctrinare; procesul formulării;
dezvoltarea dogmelor). Canonul (Canoane doctrinare şi canoane juridice;
valabilitatea canoanelor). Oros şi canoane (însemnătatea Sinoadelor ecu­
menice pentru Ortodoxie; cum ar putea fi primit Sinodul de la Calcedon).
Concluzii.
190. CIACHIR, Dan, Ortodoxia în mileniul III. /An.
LI (2001), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 11 - 14/.
191. CITIRIGĂ, Vasile, Experienţa personalist -
40
comunitară a credincioşilor prin rugăciune ca obiect al
cercetării în cadrul dogmaticii ortodoxe. /An. LIX (2008),
nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 6 - 22/.
Introducere. I. Premise dogmatice ale legăturii dintre teologia ru­
găciunii şi teologia dogmatică ( I. Treimea Persoanelor dumnezeieşti, pre­
misă a chemării la comunicare şi comuniune a persoanelor umane; 2. în­
truparea Logosului - premisă a noului dialog dintre Dumnezeu şi om); II.
Necesitatea reflectării experienţei personalist-comunitare a rugăciunii în
dogmatica ortodoxă. Concluzii.
192. COMAN, Ioan Gh., Dicţionarul oxfordian al Bise­
ricii Creştine. /An. XXX (1978), nr. 3 (iul.-sept), pp. 561 - 569/.
Recenzie la The Oxford Dictionary o f the Christian Church (ed. F.
L. Cross şi E. A. Livingstone, London, New-York, Toronto, 1974, 1518pag.
193. CONSTANTINESCU, I., M. A. Costa de Beaure-
gard, I. Bria, L’Orthodoxie, Hier - Demain, Paris, 1979, 269
pag. /An. XXXIV (1982), nr. 1 (ian. -- mart.), pp. 133 - 139/
{Recenzie).
194. /CORNEANU/, Nicolae, Teologia ortodocşilor
arabi. /An. XXXVI (1984), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 115- 120/.
195. Id., Teologia asiatică. /An. XXXVIII (1986), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 95 - 103/.
196. CORNIŢESCU, Constantin, Pr. Antonie Alevizatos,
Έφόδιον όρθοδοξίας (întrarmarea Ortodoxiei), Atena, 1974,
415 pag. /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 652 - 658/
{Recenzie).
197. COSTACHE, Constantin, John Meyendorff, Teo­
logia bizantină (Trad. Pr. Conf. Alexandru Stan), Bucureşti,
Editura IBMBOR, 1996. /An. L (1999), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp.
128 - 130/ {Recenzie).
198. COTEANU, Şt., Sărăcia gândirii catolice actu­
ale. /An. VII (1955), 4 (oct. - dec.), pp. 631 - 632/.
199. CSABA, CSUTAK, N. Chiţescu, Ortodoxia şi
Protestantismul, în „Ortodoxia”, 1950, nr. 3 (iul. - sept.). /An.
III (1951), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 638 - 648/ {R ecenzie).
Această recenzie este traducere după recenzia lui Csutak Csaba din
„Reformatus Szemle"făcută de „Pr. G. M .”

41
200. CUNESCU, Gheorghe, Mitrop. Dr. Nestor
Vornicescu, „Biruit-3» gândul”, Craiova, Editura Mitropoliei
Olteniei, 1990, 622 pag. /An. XLII (1990), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 158 - 160/ (R ecenzie).
201. Id., Tudor Arghezi despre Ortodoxia românească.
/An. XLII (1990), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 162 - 178/.
202. DINU, N., Sensurile dogmatice şi duhovniceşti ale
Triodului. /An. XVI (1964), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 526 - 536/.
203. DRĂGULIN, Gh., Ortodoxia în teologia orto­
doxă. /An. XI (1959), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 145 - 158/.
Introducere. I. Ortodoxia văzută din exterior. II. Ortodoxia dşa cum
este ea: o nouăfază în aprecierea creştinismului răsăritean. Concluzii.
204. Id., Wladimir GuettSe şi Ortodoxia. /An. XI
(1959), nr. 3 (iul. sept.), pp. 381 -- 397/.
Wladimir Guetee (1816-1892), teolog catolic francez, convertit la
Ortodoxie (1862).
205. Id., Doi teologi apuseni despre Ortodoxie. /An.
XXIV (1972), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 159 - 161/.
Olivier Clement şi B. Sartorius.
206. DURĂ, Nicolae V., Teologie şi teologii. Teologia
ortodoxă şi noile curente teologice. /An. XXXVIII (1986), nr.
4 (oct. - dec.), pp. 46 - 77/.
Preliminarii. 1. Teologia şi teologul ortodox. Retrospectivă istorică.
2. Teologia tradiţiei ortodoxe, teologia unităţii creştine ecumenice. 3. Di­
hotomia între gândirea speculativă şi viaţa Bisericii. 4. Noile curente teolo­
gice: teologia persoanei; teologia liturgică, teologia icoanei; dependenţa
teologiei ortodoxe de spiritualitatea bizantină; teologia etnică; teologia
culturii; teologia confesională; teologia papalităţii; teologia ecumenică;
anatemă şi dialog; teologia tăcerii; teologia naturală; teologia răscumpă­
rării; teologia speranţei. Concluzii.
207. Id., Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Credinţa pe care o
mărturisim, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 1987, 336
pag. /An. XLI (1989), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 138 - 141/ (R e­
cenzie).
208. GALERIU, Constantin, „Exortaţia apostolică -
Gaudete in Domino...” Un nou gest „ecumenic” al Vatica­
nului? /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 599 - 613/.
42
209. HOLBEA, Gheorghe, Teologia dialectică în ana­
liza critică a Părintelui Dumitru Stăniloae. Repere gene­
rale. /An. LI (2000), nr, 3-4 (iul. dec.), pp. 93 - 104/.
210. HORHOIANU, P., Bernard Sartorius, L’Eglise
Orthodoxe, Paris, 1973. /An. XXVIII (1976), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 236 - 241/ {Recenzie).
211. ICĂ, loan I., Probleme dogmatice în Dialogul
Sfântului Maxim Mărturisitorul cu Pyrrhus. /An. XII
(1960), nr. 3 (iul. - sept,), pp. 352 - 373/.
Antecedentele istorice ale disputei. II. Două voinţe şi două lucrări
naturale, consecinţă ontologică şi logică a celor două naturi în Hristos. III.
Modul unirii şi lucrării celor două voinţe şi lucrări în persoana lui Iisus
Hristos. Concluzii.
212. Id., Importanţa dogmatică a răspunsurilor pa­
triarhului Ieremia al II-lea, /An. XIII (1961), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 368 - 392/.
Consideraţii generale asupra corespondenţei teologice dintre patri­
arhul Ieremia al II-lea şi teologii protestanţi din Tuhingen (sec. XVI) învă­
ţătura ortodoxă a răspunsurilor patriarhului Ieremia al II-lea faţă de Con­
fesiunea Augustană şi celelalte scrieri ale teologilor protestanţi. Importanţa
dogmatico-simbolică a răspunsurilor. Concluzii.
213. ILIESCU, Victor, Karl Barth, Einfiihrung in die
evanghelische Theologie, Miinchen, 1968, 160 pag. /An. XXII
(1970), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 269 - 272/ {Recenzie).
214. IONESCU, I., Ortodoxia în lumina mesajului
Psalmului 18 (19). Consideraţii exegetico-dogmatice. /An.
XLI (1989), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 150- 156/.
215. Id., Mesajul Ortodoxiei româneşti în lumina
Sfintei Scripturi şi a Sfintei Predanii. /An. XLVII (1995), nr.
3-4 (iul. - dec.), pp. 1 9 - 28/.
216. Id., Simion Mehedinţi, Creştinismul românesc,
Bucureşti, Editura Anastasia, 1995, 236 pag. /An. XLVIII
(1996), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 121 -124/ {Recenzie).
217. IONIŢĂ, Viorel, Dumitru Stăniloae, Orthodoxe
Dogmatik, Mit einem geleitworth von Jdrgen Moltmann, aus
dem rumănischen ubersetzt von Hermann Pitters, in der reihe
43
f

„0kumenisch theologie”, voi. XII, Benzinger Verlang -


Gutersloher Verlaghaus Mohn, 1985, 458 pag. /An. XXXVIII
(1986), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 158 - 160/ {Recenzie).
218. MANOLACHE, Anca, Cardinalul Suenens
precizează obiectivele teologiei actuale. /An. XXII (1970), nr.
4 (oct. - dec.), p. 628/.
219. MIRON, Vasile, învăţături dogmatice exprimate
în rugăciunile şi imnurile Bisericii. /An. LVII (2006), nr. 3-4
(iul. - dec.), pp. 45 - 65/.
Dogma Sf. Treimi. 2. Opera răscumpărătoare a Mântuitorului lisus
Hristos. 3. Preacinstirea Maicii Domnului. 4. Cultul sfinţilor.
220. MOLDOVEANU, loan, Ortodoxia, factor de re­
gres? /An. LI (2000), 1-2 (ian. - iun.), pp. 3 - 6/.
221. MONDESERT, Claude, Câteva consideraţii asupra
Apologeticii creştine (Trad. Prof. Em. Popescu şi Lect. M.
Rădulescu). /An. XXXIII (1981), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 271 - 280/.
222. MURRAY, Robert, Orientări noi în teologia ro-
mano-catolică după Conciliul al II-lea de la Vatican. Intenţii
şi realizări. /An. XXIV (1972), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 26 - 37/.
223. NEAGA, N., Gustaf Wingren, Die Methodenfrage
der Theologie (Gottingen, 1957, 161 pag. /An. XI (1959), nr. 3
(iul. sept.), pp. 458 - 459/ {Recenzie).
224. NOVAC, Ştefan, Emilian, episcop de Alba-Iulia,
Rugăciuni şi învăţături de credinţă ortodoxă, Alba-Iulia,
1988, 608 pag. /An. XLIV (1992), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 188
-189/ (Recenzie).
225. PARASCHIV, Ion, Vasile Krivoşein, Textele
simbolice în Biserica Ortodoxă, în „Studii Teologice”, Mos­
cova, 1968, nr. 4, pp. 5-36. /An. XXIV (1972), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 61 - 65/ (Recenzie).
226. PAVEL, C, Panaghiotis N. Trembelas, Δογματική
της 'Ορθοδόξου καθολικής Εκκλησίας (Dogmatica Bisericii
Ortodoxe) (Atena, 1959, 2 voi., 568 + 422 pag.). /An. XIII
(1961), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 433 - 434/ {Recenzie).
227. Id., Marc-Antoine Costa de Beauregard, Dumitru
44
Stăniioae, Ose comprendre que Je faime, Paris, 1983. /An,
XXXIX (1987), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 149 -152/ {Recenzie).
228. PETRESCU, Nicolae, O operă patristică de mare
valoare dogmatico-istorică: Scrisoare sinodală către Serghie,
patriarhul Constantinopolului, trimisă de Sfântul Sofronie
(550 - 638), patriarhul Ierusalimului. /An. XLVIII (1996),
nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 15 - 46/.
Introducere (motivul şi scopul scrierii); B. Mărturisirea dreptei
credinţe (1. învăţătura despre Sfânta Treime; 2. întruparea Domnului Iisus
Hristos; 3. Fecioria Maicii Domnului; 4. Cele două firi ale Mântuitorului;
5. Cele două voinţe ale Mântuitorului; 6. Nemurirea sufletului şi a îngeri­
lor; 7. Âpocatastaza diavolilor şi oamenilor; 8. Credinţa în viaţa de veci; 9.
Păstrarea învăţăturii formulate la primele cinci sinoade ecumenice cât şi a
Sfinţilor Chirii al Alexandriei şi a lui Leon, papă al Romei; 10. Catalogul
ereticilor de la începutul creştinismului până în secolul al Vl-lea şi
anatematismele pronunţate împotriva lor). C. încheiere.
229. PLĂMĂDEALĂ, Antonie, Preocupări dogma-
tice-simbolice în literatura teologică contemporană. /An. IX
(1957), 2 (apr. - iun.), pp. 296 -317).
Generalităţi. Surse dogmatice-simholice generale (colecţii, tratate,
manuale; simboale, sinoade, mărturisiri; colecţii, tratate şi manuale). Teo­
ria dogmei. Doctrina despre Dumnezeu şi Sf Treime.
/An. IX (1957), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 460 - 475/.
Hristologie-soteriologie. Pnevmatologie-haritologie. Concluzii.
230. Id., Ideea de sacru la R. Otto, din punct de ve­
dere catolic şi ortodox. /An. X (1958), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
430 - 440/.
231. POPESCU, Dumitru, Teoria evoluţiei şi evoluţia
teologiei. O nouă interpretare teologică. /An. LI (2000), nr.
3-4 (iul. dec.), pp. 13 - 25/.
Preliminarii. II. Evaluarea teoriei; IU. Ortodoxie şi evoluţie (a.
Hristos ca începutul veacurilor sau Logosul creator; b. Hristos ca mijloc şi
sfârşit al veacurilor sau Logos mântuitor).
232. Id., Impactul operei Părintelui Stăniioae asupra
teologiei şi culturii contemporane. /An. LI (2001), nr. 1-2
(ian. - iun.), pp. 26 - 37/.
233. Id., Ortodoxie şi globalizare. Cultură globală şi
45
culturi particulare. /An. LVII (2006), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp.
3 - 8 /.
234. POPESCU, Teodor M., Ioannis N. Karmiris, Τά
δογματικά και συμβολικά... (Dogmatica şi Simbolica...)
(Atena, 2 voi., 1952-1953, 1067 pag.). /An. VIII (1956), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 116- 129/ {Recenzie).
235. Id., Duhul comunitar al Ortodoxiei. /An. VIII
(1956), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 144 - 159/ (Recenzie).
236. RADU, Dumitru, Joseph Ratzinger, Foi chretienne,
hier et aujourd’hui, Paris, 1969, 266 pag. /An. XXIV (1972),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 81 - 85/ (Recenzie).
237. /Redacţia/, Rene Mărie, Un mot magique:
hermeutique, în „âtudes”, 1969, mai, pp. 669-682. /An. XXII
(1970), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 113 - 115/ {Recenzie).
238. Id., Mereu în slujba Ortodoxiei. /An. XXVIII
(1976), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 5 - 9/.
239. REMETE, George, Observaţii privind specificul
gândirii Părintelui Dumitru Stăniloae. /An. LIV (2003), nr.
3-4 (iul. - dec.), pp. 50 - 59/.
240. Id., Teologia speculativă şi teologia pietistă. /An.
LV (2004), 3-4 (iul. - dec.), pp. 104-115/.
241. REZUŞ, Petru, Servitutea raţională a protestan­
tismului. /An. VII (1955), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 390 - 400/.
Introducere. Liberalismul protestant. Raţionalismul protestant.
Problema divină. Problema antropologică. Problema Revelaţiei. Problema
religiei.
242. Id., învăţătura despre fiinţa religiei creştine din
punct de vedere interconfesional. /An. X (1958), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 15-22/.
243. Id., învăţătura creştină despre cuvânt, mijloc de
expresie în cele trei confesiuni. /An. XI (1959), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 48 - 62/.
Introducere. I. Revelaţie şi cuvânt. 2. Dogmă şi cuvânt. 3. Inspiraţie
şi cuvânt. 4. Propovăduire şi cuvânt. 5. Aspecte negative ale folosirii religi­
oase a cuvântului. 6. Deosebiri confesionale.

46
244. Id., Originalitatea creştinismului. /An. XI (1959),
nr. 4 (oct. -dec ), pp. 518 - 534/.
Introducere, 1. Creştinismul şi religia poporului evreu; II. Domnul
nostru Iisus Hristos şi mediul în care a trăit; III. Apostolul Pa vel, înteme­
ietor al creştinismului; IV. Creştinismul şi sincretismul religios; V. Creşti­
nismul şi panbabilonismul; VI. Creştinismul şi influenţele interreligioase;
VII. Creştinismul şi panelenismul; VIII. Deosebiri confesionale.
245. Id., Specificul religiei creştine. /An. XII (1960),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 507 - 525/.
Introducere. I. Religia supranaturală. II. Religia revelată divină. III.
Religia dragostei. IV. Religia mântuirii. V. Religia absolută. VI. Religia
ideală. VII. Religia demnităţii şi seriozităţii. VIII. Religia desăvârşită. IX.
Deosebiri confesionale.
246. Id., R. Marl6, Bultmann et la foi chr£tienne, Pa­
ris, 1967, 158 pag, /An. XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 434
- 435/ {Recenzie).
247. Id., Roger Mehl, La tipologie protestante, Paris,
1967, 124 pag. /An. XXI (1969), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 574 -
576/ {Recenzie).
248. Id., Problema actualizării teologice din punct de
vedere interconfesîonal şi interortodox. /An. XXV (1973),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 210-217/.
249. Id., SÎRJBU, Comeliu, Preocupări de teologie fun­
damentală în teologia românească. /An. XXIII (1971), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 517 - 560/.
Introducere. 1. Temeiurile credinţei religioase creştine. 2. Fiinţa şi
structura religiei. 3. Experienţa religioasă. 4. Fiinţa şi structura Revelaţiei
divine. 5. Etapele Revelaţiei divine supranaturale. 6. Cuprinsul Revelaţiei
divine. 7. Raportul dintre Revelaţie şi inspiraţie. 8. Divinitatea Domnului
nostru Iisus Hristos. 9. Specificul, divinitatea şi autenticitatea creştinismu­
lui. 10. Actualitatea teologiei fundamentale. Contribuţia Patriarhului
Justinian la dezvoltarea Teologiei fundamentale.
250. ROŞCA, Florin-lancu, Pr. Conf. Dr. Ioan Stancu,
Originea şi fiinţa religiei, voi. I, (f. 1.), Editura Tiparg, 2001,
418 pag. /An. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 167 - 168/
{Recenzie).
251. SANDU, D. D., Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Dicţionar
47
de teologie ortodoxă, Bucureşti, Editura Institutului Biblic,
1981, 399 pag. /An. XXXIV (1982), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 609
-6 1 0 / (R ecenzie).
252. SANDU, Ştefan, Prolegomena la Dogmatica
creştină. /An. LI (2001), nr. 1-2 (ian, - iun.), pp. 38 - 67/.
253. SAUCA, Ioan, Ortodoxia poate deveni ideologie,
când va afirma că numai ortodocşii vor ajunge în ceruri.
/An. LI (2001), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 17 - 25/.
Conferinţă prezentată la „Festivalul Jubiliar Panortodox 2000
pentru tineret” (Evia-Grecia, 10-16 iulie 2000). Introducere. Ideologiile şi
modul ortodox de viaţă. Excluderea totală şi abordarea holistică. Enclavă
ideologică sau întâlnire deschisă pentru dialog. Demonizarea lumii şi ne­
voia de discernământ. Rigiditate depresivă şi bucurie spontană. Asumarea
responsabilităţii pen tru viitorul Bisericii noastre.
254. SAVIN, Ioan Gh., Ce este Ortodoxia? /An.
XLVIII (1996), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 3 -15/.
255. SARBU, Comeliu, Paul Althaus, Die Theologie
Martin Luthers, Gutersloh, 1963, 392 pag. /An. XVIII (1966),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 469 - 471/ (R ecenzie).
256. SEVICIU, Traian, Aspecte dogmatice ale concep­
ţiei augustiniene după Manualul către Laurenţiu. /An. XI
(1959), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 234 - 249/.
învăţătura despre rău şi păcat. Harul şi libertatea. Hristologie şi
soteriologie. Concluzii.
257. SÎRBU, Comeliu, Spiritul doctrinar-dogmatic
ortodox, catolic şi protestant. /An. VII (1955), 4 (oct. - dec.),
pp. 593-607/.
Introducere. 1. Geneza spiritului doctrinar-dogmatic divers din ca­
drul creştinismului; II. Prezentarea spiritului doctrinar-dogmatic al celor
trei mari ramuri ale creştinismului. Concluzii.
258. Id., Adevărul şi frumuseţile Ortodoxiei. /An. VIII
(1956), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 577 - 600/.
Introducere. Geneza adevărului şi a frumuseţilor Ortodoxiei. Fru­
museţile de viaţă ale Ortodoxiei. Concluzii.
259. Id., Wolfhart Pannenberg, Grundiragen
Systematischer Teologie, Gottingen, 1971, 398 pag. /An.
XXV (1973), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 389 - 392/ (Recenzie).
48
26Θ. Id., Neue Folge der „Revue Internationale de
Theologie”, Berna, 1974, 3 voi. /An. XXVIII (1976), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 257 —259/ (.Recenzie).
261. STĂNILOAE, D., „Iconomia” în Biserica Orto­
doxă. Noţiunea şi întrebuinţarea termenilor „exactitate”
(acrivie, stricteţe) şi „iconomie”. /An. XV (1963), nr. 2 (apr.
- iun.), pp. 1 5 2- 186/.
Noţiunea generală a „iconomiei” şi raportul ei cu „acrivia”. II.
Criteriile iconomiei în istoria Bisericii. III. Existenţa criteriului prim al
iconomiei la eterodocşii contemporani. IV. Problema criteriului al doilea al
iconomiei în situaţia raporturilor actuale ale confesiunilor creştine. V. In­
terpretarea dogmatică a celor două criterii ale iconomiei privite împreună.
Concluzii.
262. Id., Emilianos Timiadis, Grandeza e fragilitâ del
Cristiana nel pensiero e nella tradizione della Chiesa
Ortodossa d’Oriente, Bergamo, Morcelliana, 1972. /An. XXV
(1973), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 83 - 84/ (R ecenzie).
263. Id., Ortodoxia în faţa unor fenomene actuale
din creştinismul apusean. /An. XXVI (1974), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 325 - 345/.
264. Id., Semnificaţia luminii dumnezeieşti în
spiritualitatea şi cultul Bisericii Ortodoxe. /An. XXVIII
(1976), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 433 - 446/.
265. Id., Rolul Ortodoxiei în formarea şi păstrarea
fiinţei poporului şi a unităţii naţionale. /An. XXX (1978), nr.
4 (oct.-dec.), pp. 584 - 603/.
Mărturii lingvistice despre vechimea creştinismului la români.
Contribuţia Ortodoxiei la păstrarea fiinţei şi unităţii naţionale a poporului
român. Concluzii.
266. Id., Ortodoxia românească şi patria. /An. XXXII
(1980), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 579 - 581/.
267. Id., CHIŢESCU, N., TODORAN, Isidor, ICĂ, I.,
BRIA, I., Teologia dogmatică în Biserica Ortodoxă Română
în trecut şi azi. /An. XXIII (1971), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 309
- 365/.
Introducere.

49
I. Gândirea dogmatică a Bisericii Ortodoxe Române înainte de
apariţia învăţământului teologic superior (1. Vechi traduceri româneşti cu
caracter dogmatic, ca răspuns la nevoile Bisericii din acea vreme; 2. Spri­
jinul dat de poporul român la tipărirea în alte limbi a textelor dogmatice
ale Ortodoxiei; 3. Preocupări dogmatice în învăţăturile lui Neagoe Basa-
rab către fiul său Teodosie; 4. Preocupări dogmatice în cărţile lui Coresi,
în legătură cu nevoia de apărare a Ortodoxiei; 5. Mărturisirea Ortodoxă a
lui Petru Movilă şi situaţia Ortodoxiei din acea vreme; 6. Preocupări dog­
matice în opera Mitropolitului Varlaam al Moldovei puse în slujba Ortodo­
xiei româneşti; 7. Preocupări dogmatice în operele Spătarului Nicolae Mi-
lescu, Stolnicului Constantin Cantacuzino, Domnitorului Dimitrie Cante-
mir, în legătură cu necesităţile Bisericii Ortodoxe Române din acea vreme;
8. Polemica în jurul termenului „transsubstanţiere" şi cauzele έ ί. Antim
Ivireanul şi Constantin Brăncoveanu; 9. Polemica antiunionistă din veacul
al XVIII-lea; 10. Preocupări dogmatice în opera mitropolifilor Veniamin
Costache şi Grigorie al IV-lea şi importanţa traducerilor lor);
II. Studii sistematice de Dogmatică după organizarea învăţămân­
tului teologic seminarial şi universitar (1. Prelegeri de Dogmatică ale lui
Gheorghe Lazăr şi ale urmaşilor lui la catedra de Dogmatică de la şcoala
teologică din Sibiu; 2. Dogmatica lui Iosif Olariu şi necesităţile învăţă­
mântului teologic din Ardeal; 3. Alte lucrări şi studii dogmatice legate de
nevoile timpului în care s-au alcătuit; 4. Dogmatica lui Melchisedec);
III. Cursuri, manuale şi studii pentru nevoile învăţământului teo­
logic universitar de la sfârşitul secolului al ΧΙΧ-lea şi începutul secolului
al XX-lea (1. Dogmatica; 2. Studii de Dogmatică de Ştefan Saghin şi Vasile
Loichiţă; 3. Opera dogmatică a Mitropolitului Irineu Mihălcescu; 4. Cate­
hisme, lucrări de Dogmatică şi traduceri pentru uzul universitar, ca răs­
puns la nevoile Bisericii Ortodoxe Române dintre cele două războaie mon­
diale);
IV. Probleme şi poziţii actuale în Teologia Dogmatică (1. Pro­
bleme şi teme de Dogmatică şi Simbolică Ortodoxă; 2. Dogmele şi spiritua­
litatea ortodoxă; 3. Dogma şi preocupările teologice actuale; 4. Teologia
Dogmatică şi Simbolică, manual pentru institutele teologice);
V. Probleme ecumenice în studii teologice;
VI. Caracteristici şi perspective ale Teologiei Dogmatice şi Simbo­
lice în Biserica Ortodoxă Română.
268. ŞESAN, M., Ortodoxia şi Catolicitatea. /An. III
(1951), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 115 -131/.
269. Id., Despre Ortodoxie şi catolicitate. Cercetări
istorice. /An. XIII (1961), nr. 2 (apr. ~ iun.), pp. 157 - 167/.
Introducere. Ortodoxia şi catolicitatea Bisericii primare. Catolici-
50
tatea papală contra Ortodoxiei. Catolicismul papal şi Ortodoxia. Geneza
romano-catolicismului antiortodox. Pentru Ortodoxie şi catolicitate patris­
tică. Concluzii.
270. ŞTRUC, loan, Leonard Reinisch, Theologen
unserer Zeit, C. H. Beck, Munchen, 1968, 255 pag. /An. XXI
(1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 445 - 450/ {Recenzie).
271. Id., Gesprâch iiber Gott, Munchen, 1968, 496 pag.
/An. XXII (1970), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 275 -- 281/ {Recenzie).
272. TODORAN, Isidor, Karoly Karner, Einfuhrung
in die Theologie, Berlin, 1957, 258 pag. /An. XI (1959), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 301 ~ 304/ {Recenzie).
273. TULCAN, loan, Dumitru Stăniloae, Le G6nie de
l'Orthodoxie (Trad. de Dan Ilie Ciobotea), Paris, 1985, 144
pag. /An. XXXVIII (1986), nr. 2 (apr. -· iun.), pp. 154 - 155/
{Recenzie).
274. TURCU, loan, Aspecte dogmatice în corespon­
denţa Iui Isidor Pelusiotul. /An. XIII (1961), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 242 - 264/.
Dumnezeu şi cunoaşterea Sa din creaţie. Fiinţa umană în cadrul
creaţiei. Pronie şi liber arbitru. Dumnezeu ca Sfântă Treime. Mântuitorul.
Mântuirea obiectivă. Sfintele Taine. Credinţa şi faptele bune. Concluzii.
275. VASILIU, Cezar, J. Moltmann, Der Gegreuzig -
te Gott. Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher
Theologie, Munchen, 1973, 320 pag. /An. XXVII (1975), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 184- 187/ (Recenzie).
276. VOICU, Constantin, Probleme dogmatice în
opera Marele Cuvânt catehetic al Sf. Grigorie de Nisa. /An.
XIII (1961), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 214 - 229/.
Dumnezeu. Sf. Treime. Antropologia. Hristologia. Sfintele Taine.
Exhatologia. Concluzii.
277. ZĂGREAN, loan, Dialog Unterwegs. Eine
evange-lische Bestandsaufnahme zum Konzil, Gottingen,
1965, 275 pag. /An. XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 440 -
445/ {Recenzie).

51
II. Mărturisiri de Credinţă
278. BENGA, Danie, Cele 95 de teze ale lui Martin
Luther (1517). Prezentare şi scurt comentariu. /An. LIV
(2003), nr. 1 - 2 (ian. - iun.), pp. 97 - 105/.
279. BRIA, I., în legătură cu „mărturisirea de cre­
dinţă” făcută de Papa Paul al Vl-lea la încheierea „anului
credinţei”. /An. XX (1968), nr. 4 (oct. - dec,), pp. 641 - 644/.
280. Id., Episcop Karekin Sarkissian, The Witness of
the Oriental Orthodox Churches, Liban, 1970, 91 pag. /An.
XXII (1970), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 253 - 256/ (Recenzie).
281. Id., 300 de ani de la apariţia „Mărturisirii” iui
Dosoftei, patriarhul Ierusalimului (1672). /An. XXIV
(1972), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 617 - 621/.
282. Id., Mărturisirea de credinţă în tradiţia orto­
doxă. /An. XLVIII (1997), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 3 - 20/.
283. BUCEVSCHI, O., Heinrich Vogel, Das Nicaenische
Glaubensbekenntnis. Eine Doxologie (Berlin-Stuttgart, 1963,
214 pag.). /An. XVI (1964), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 140 - 145/
(R ecenzie).
284. CHIŢESCU, N., însemnătatea Mărturisirilor de
credinţă în cele trei mari confesiuni creştine. /An. VII
(1955), 4 (oct. - dec.), pp. 483 -512/.
„ Cărţi simbolice sau „Mărturisiri de credinţă ”? II. Locul Mărturi­
"

sirilor de credinţă în Teologia Dogmatică Ortodoxă şi în cea eterodoxă. III.


însemnătatea Mărturisirilor de credinţă în cele trei confesiuni creştine.
Concluzii.
285. Id., O nouă Mărturisire de credinţă ortodoxă:
M ărturisirea de credinţă de la Tiatira - credinţa ş i rugăciunile
p o p o ru lu i lu i D u m n eze u ” (ed. Arhiep. Atenagora Kokkinakis),
Beds, 1975. /An. XXX (1978), nr. 3 (iul.-sept.), pp. 552 - 560/
(Recenzie).
286. Id., STĂNILOAE, D., REZUŞ, P„ Mărturisirea
de credinţă a papii Paul al Vl-lea. /An. XXI (1969), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 257 - 269/.
52
Introducere. Cuprinsul Mărturisirii de credinţă a Papii Paul al Vl-
lea. Caracteristicile doctrinare ale Mărturisirii de credinţă a Papii Paul al
Vl-lea. Consecinţele acestei Mărturisiri de credinţă. Concluzii.
287. CIUREA, A l I, Mărturisirea de credinţa a spăta­
rului Nicolae Milescu: Stella Orientalis Occidentali Splendens.
/An. X (1958), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 511 - 538/.
Textul şi traducerea Enchiridionului lui Nicolae Milescu, pe nu­
mele său adevărat De Transubstantiatione Corporis Domini aliisque
controversiis.
288. COLOTELO, Mihai, Importanţa Mărturisirilor
ortodoxe pentru studiul Dreptului bisericesc. /An. XI (1959),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 250 - 264/. db
Principalele Mărturisiri de credinţă în Biserica Ortodoxă; II.
Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi Sfânta Biserică; III. Despre ierarhia
bisericească; IV. Despre Sfintele Taine; V. 4lte rânduieli bisericeşti; VI.
Datoriile creştinilorfaţă de Biserică. Concluzii.
289. CUNESCU, Gh., Varlaam, Opere. Răspunsul
împotriva catihismusului calvinesc (ed, Mirela Teodorescu),
Bucureşti, Editura Minerva, 1984, 232 pag. /An. XXXVII
(1985), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 367 - 370/ {R ecenzie).
290. DURĂ, loan, Wellem van Eeden, învăţături
peste toate zilele (1642) (Lucrare de doctorat), Amsterdam,
1985, 811 pag. /An. XXXVII (1985), nr, 3 (iul. - sept.), pp.
524 - 526/ {Recenzie).
Studiu filologic asupra cărţii învăţături preste toate zilele, Câmpu-
lung-Muscel, 1642.
291. G. M., Episcop loan Vasarhelyi, Reformatus
Kiskate, Cluj, 1951, 96 pag. /An. III (1951), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 648 - 649/ (Recenzie).
Catehism reformat.
292. MANOLACHE, Mea, Actualitatea Mărturisirilor
de credinţă. /An. XXXIX (1987), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 144 -148/.
293. MÂNU, Dănuţ, Importanţa sinoadelor răsăritene
din secolul ai XVII-Iea pentru unitatea Ortodoxiei (Teză de
doctorat) (II). /An. XXXIX (1987), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 31 - 99/.
VI. Sinodul de la Constantinopol din 1642. Condamnarea Mărtu­
risirii de credinţă atribuită patriarhului de Constantinopol Ciril Lucaris.
53
VII. Sinodul de la Iaşi din 1642: 1, laşul ca centru bisericesc pen­
tru apărarea întregii Ortodoxiei în secolul alXVII-lea; 2. Sinodul de la Iaşi
di 1642; 3. Importanţa Mărturisirii Ortodoxe a lui Petru Movilă pentru
întreaga Biserică Ortodoxă;
VIII. Sinodul de la Constantinopol din 1643. Receptarea Mărturi­
sirii de credinţă a lui Petru Movilă de către Patriarhia Ecumenică şi de
patriarhii Răsăritului Tipărirea Mărturisirii Ortodoxe;
IX. Sinodul de la Ierusalim din 1672: Importanţa mărturisirii Pa­
văza Ortodoxiei pentru combaterea luteranismului şi calvinismului;
X Sinodul de la Constantinopol din 1691:1. Reacţii după Sinodul
din 1672 de la Ierusalim. Disputa Dositei-Cariofil; 2. Sinodul de la Con­
stantinopol din 1691;
XI. Importanţa celor şapte sinoade ortodoxe din secolul al XVII-
lea pentru unitatea Ortodoxiei. Importanţa şi valoarea Mărturisirii Orto­
doxe de credinţă a lui Petru Movilă şi a mărturisirii de credinţă Pavăza
Ortodoxiei a lui Dositei pentru întărirea credinţei ortodoxe şi păstrarea ei
nealterată: 1. Importanţa celor şapte sinoade ortodoxe din secolul al XVII-
lea pentru unitatea Ortodoxiei; 2. Importanţa şi valoarea Mărturisirii de
credinţă a lui Petru Movilă şi a mărturisirii de credinţă Pavăza Ortodoxiei
pentru întărirea credinţei şi păstrarea ei nealterată;
Bibliografie. Curriculum vitae.
294. NICULCEA, Adrian, Semnificaţia mărturisirilor
de credinţă în protestantism şi sarcinile teologiei ortodoxe.
/An. LIV (2003), nr. 1 - 2 (ian. - iun.), pp. 23 - 49/.
Protestantismul şi mărturisirile de credinţă. B. Relaţia Duhului cu
Hristos la protestanţii americani (Biserica Luterană Americană, Bisericile
Metodiste Unite, Biserica Fraţilor). C. Sfântul Duh şi secularizarea lumii
protestante. D. Sarcinile teologiei ortodoxe faţă de lumea protestantă şi
faţă de ecumenism (Sola Gratia, Sola Scriptura, Sola Fide, teologia chipu­
lui). Concluzii.
295. PLĂMĂDEALĂ, Antonie, Scopul vieţii, după
catehismele ortodoxe româneşti. /An. XXXI (1979), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 377 - 390/.
296. RĂMUREANU, loan, Mărturisirea de credinţă
a patriarhului ecumenic Ghenadie II Scholarios. /An.
XXXVI (1984), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 462 - 499/.
Autorul Mărturisirii. Problema celor două sau trei persoane cu
numele de „Scholarios”). 2. împrejurările în care patriarhul Ghenadie II
Scholarios a compus Mărturisirea de credinţă ortodoxă. 3. Istoria textului
Mărturisirii de credinţă a patriarhului Ghenadie II Scholarios (Textul gre­
54
cesc şi cel turcesc). 4. Analiza cuprinsului Mărturisirii patriarhului Ghena­
die î l Scholarios. 5. Traducerea Mărturisirii de credinţă a patriarhului
ecumenic Ghenadie II Scholarios.
297. SANDU, Ştefan, Simbolul apostolic în teologia
protestantă actuală. Punct de vedere ortodox. /An. XLI
(1989), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 41 - 62/.
298. Id., Teologia Mărturisirilor de Credinţă luterane
şi ortodoxe (Teză de doctorat) (I). /An. XLIII (1991), nr. 3 (iul.
- sept.), pp. 13 - 104/.
Prefaţă (Prof. Dr. Nicolae Chiţescu). Introducere: Teologia Mărtu­
risirilor de Credinţă ea prolegomenă la Dogmatică.
Partea l-a: Mărturisirile de credinţă în Luteranism şi Ortodoxie
(A. Mărturisirile de credinţă luterane: 1. Confessio Augustana (1530); 2.
Apologia Confesiunii Augustane (1531); 3. Articolele de la Smalkalde
(1537); 4. Tractatus de potestate et primatu papae (1537); 5. Catehismele
lui Luther (1529); 6. Formula Concordiae (1577); β. Mărturisirile de cre­
dinţă ortodoxe: 1. Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă, Mitropolitul
Kievului (1642); 2. Mărturisirea de credinţă a Patriarhului Dositei al Ieru­
salimului (1672); 3. Răspunsurile Ptriarhului de Constantinopol Ieremia II
către teologii luterani din Tubingen (1573 —1581); 4. Mărturisirea de cre­
dinţă a lui Mîtrofan Kritopulos, Patriarhul Alexandriei (1625);
/An. XLIII (1991), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 5 - 96/.
Partea a Il-a: Revelaţe, Scriptură, Tradiţie, Mărturisiri de cre­
dinţă, Dogmatică: 1. Mărturisirea de credinţă ca expunere a Scripturii; 2.
Mărturisirea de credinţă ca expunere a Scripturii în consens cu tradiţia. 3.
Scriptură şi tradiţie; 4. Mărturisirea de credinţă şi Dogmatica; Punctul de
vedere ortodox: 1. Scriptură şi tradiţie; 2. Mărturisirea de credinţă şi
Dogmatica.
/An, XLIV (1992), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 5 - 96/.
Partea a IlI-a: Dumnezeu linul în fiinţă şi întreit în persoane în
Mărturisirile de credinţă luterane şi ortodoxe (Sfânta Treime. Dumnezeu
Creatorul; învăţătura ortodoxă privind Sfânta Treime; Purcederea Sfântu­
lui Duh).
Partea a IV-a: îndreptarea în Mărturisirile de credinţă luterane şi
ortodoxe ( învăţătura despre îndreptare; Fiinţa credinţei; Credinţa şi fap­
tele bune; Dispute teologice interesante în luteranismul clasic; învăţătura
ortodoxă privind îndreptarea, credinţa, faptele bune).
/An. XLIV (1992), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 3 - 96/.
Partea a V-a: Biserica în Mărturisirile de credinţă luterane şi or­
todoxe (1. Fiinţa Bisericii; 2. Unitatea Bisericii; 3. Ierarhia Bisericii; 4.
55
Punctul de vedere ortodox).
Partea a VI-α; Sfintele Taine în Mărturisirile de credinţă luterane
şi ortodoxe (1. Fiinţa tainelor; 2. Numărul Tainelor; 3. Punctul de vedere
ortodox)
/An. XLV (1993), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 3 - 102/.
Partea a VII-α: Sfânta Euharistie în Mărturisirile de credinţă lu­
terane şi ortodoxe (1. Prezenţa reală proclamată în Mărturisirile de cre­
dinţă luterane; 2. Modul prezenţei reale; 3, Punctul de vedere ortodox; 4.
Concluzii).
Bibliografie. Curriculum vitae.
299. SĂBĂDUŞ, Ion, DAVID, P. L, „Mărturisirea de
credinţă” a Conferinţei internaţionale de la Utrecht şi
Berna. /An. XXIII (1971), nr. 4 (oct, - dec.), pp. 650 - 657/,
Stadiul relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Veche-Cato-
lică. „Mărturisirea de credinţă ” de la Utrecht şi Berna, text şi analiză com­
parativă.
300. STĂNILOAE, Dumitru, Sinodul II ecumenic şi
Simbolul niceo-constantinopolitan. /An. XXXIII (1981), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 362 - 385/.
301. ŞTEFĂNESCU, Al. B., Walter M. Abbot, S. J.
Very, Joseph Gallagher, The Documente of Vatican II, New
York, 1966, 793 pag. /An. XIX (1967), nr. 1 (ian. - febr.), pp.
115-117/ (R ecenzie).
302. TULCAN, Ioan, voi. învăţături ale Bisericii Orto­
doxe, Timişoara, Editura Mitropoliei Banatului, 1987, 304 pag.
/An. XL (1988), nr. 3 (iul. - sept), pp. 134 -136/ (Recenzie).
303. Z/ÎGREAN, Ioan, Stephanus Tokes, Commentarium
in confessionem Helveticam posteriorem, Ciaudiopolis-Cluj,
1968, 2 voi. /An. XXII (1970), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 266 -
268/ (Recenzie).

III. Revelaţia
304. BUCHIU, Ştefan, întruparea Fiului lui Dumne­
zeu ca revelaţie divină desăvârşită. /An, LVIII (2007), nr. 3
(iul. - aug.), pp. 12 - 20/.
56
întruparea ca revelaţie în general; II. întruparea dezvăluie anumite
însuşiri ale lui Dumnezeu, precum şi valoarea omului; III. Cunoaşterea lui
Dumnezeu prin întruparea Sa; IV Valoarea întrupării ca Revelaţie. Concluzii.
305. BUZESCU, N. C., Unitatea Revelaţiei prin proo­
roci, înaintemergătorul şi Sfinţii Apostoli, în imnologia Oc-
toihnlui. /An. XXIX (1977), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 173 - 195/.
Cultul ortodox şi Sfânta Scriptură ca unitate revelaţională; 2. Logo­
sul, centrul focal revelafional; 3. Proorocii, înaintemergătorul şi Sfinţii
Apostoli, mediatori ai Revelaţiei; 4. Proorocii în cultul ortodox şi în cântă­
rile Octoihului; 5. înainte mergătorul între lege şi har; 6. Sfinţii Apostoli —
martori ai unităţii Revelaţiei prin Hristos; 7. Apostolii şi Biserica; 8. Uni­
citatea apostolatului; 9. Apostolic şi ecumenicitate; 10. Apostolii şi credin­
cioşii.
306. CARAZA, I., Revelaţia divină în Hexaimeronul
Sfântului Vasile cel Mare. /An. XXXI (1979), 1 (ian. - mart.),
pp. 113-132/.
Generalităţi. Sfântul Vasile cel Mare ca teolog şi vremea sa. Atitu­
dinea Sfântului Vasile faţă de Sfânta Scriptură. Atitudinea Sfântului Vasile
faţă de gândirea antică, în Hexaimeron. Creaţia în lumina Sfintei Scripturi
după Hexaimeron. Dumnezeu - Creatorul după Hexaimeron. Porunca lui
Dumnezeu ca lege a naturii. Providenţa divină după Hexaimeron. învăţă­
tura Sfântului Vasile despre om în Hexaimeron. Creaţia ca lucrare a Sfintei
Treimi după Hexaimeron. Concluzii.
307. CHIŢESCU, N., Deosebirea dintre „oros” şi
„canon” şi însemnătatea ei pentru recepţia sinodului de la
Calcedon. /An. XXII (1970), nr. 3 (iul. - sept,), pp. 346 —364/.
Generalităţi. Revelaţia (Dumnezeul necunoscut; prioritatea
apofatismului). Oros (Originea formulelor doctrinare; procesul formulării;
dezvoltarea dogmelor). Canonul (Canoane doctrinare şi canoane juridice;
valabilitatea canoanelor). Oros şi canoane (însemnătatea Sinoadelor ecu­
menice pentru Ortodoxie; cum ar putea f i primit Sinodul de la Calcedon).
Concluzii.
308. DAVID, P I, MYSTERIUM SALUI1S, Dogmatique
de l’histoire du salut, voi. I, Paris, 1969, 320 pag. /An. XXVII
(1975), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 346 - 350/ (Recenzie).
309. Id, Mysterium Salutis. Dogmatique de Phistoire
du salut, tom. I, voi. IV, Paris, 1969, 272 pag. /An. XXVII
(1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 658 - 663/ (R ecenzie).

57
310. FER, Nicolae, Cunoaşterea lui Dumnezeu şi
ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nisa. /An. XXIII
(1971), nr. 1 (ian, - mart.), pp. 82 - 96/.
Introducere. Dumnezeu pe de o parte cunoscut şi pe de altă parte
necunoscut. învăţătura despre epectaze. Epectaza ca aspiraţie a omului la
îndumnezeire. Rolul Sfântului Grigorie de Nisa la dezvoltarea acestei în­
văţături. Concluzii.
311. GALERIU, Constantin, Revelaţia şi educaţia. /An.
XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 100 - 108/.
312. IVAN, Iorgu, „ΟΡΟΣ” şi „ΚΑΝΩΝ” în Dreptul
bisericesc ortodox. /An. XXII (1970), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
365 - 372/.
313. LEONTE, Constantin, Cunoaşterea lui Dumnezeu
în Hristos condiţie a mântuirii. /An. XXXIX (1987), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 143 -152/.
Preliminarii. 1. Existenţa personală a lui Dumnezeu. 2. Cunoaşte­
rea lui Dumnezeu în şi prin Hristos. 3. Cunoaşterea lui Hristos prin Duhul
Sfânt în Biserică. Concluzii.
314. MANOLACHE, Anca, Henryk Paprocki, La
problămatique du dSvelopement de la r£v61ation, în „Istina”,
an. XXVIII (1983), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 357 - 373. /An.
XXXVn (1985), nr. 2 (apr. - iun,), pp. 370 - 371/ {Recenzie).
315. MOLDOVAN, Ilie, Canoanele şi raportul lor cu
revelaţia divină. Prolegomena la un Sinod ecumenic teolo­
gic. /An. XXVIII (1976), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 365 - 373/.
Semnificaţia legii creştineşti. Evanghelile, tradiţie şi canoane. Auto­
ritatea canoanelor înfuncţie de raportarea lor la Revelaţia divină. Concluzii.
316. PETRARU, Gheorghe, Cunoaşterea lui Dumne­
zeu după Sfântul Simeon Noul Teolog. /An. XL (1988), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 111 -133/.
Introducere. 1. Cunoaşterea lui Dumnezeu după învăţătura orto­
doxă. 2. Caracterul hristologic pnevmatologic al cunoaşterii lui Dumne­
-

zeu. 3. Semnificaţia luminii dumnezeieşti la Sfântul Simeon Noul Teolog.


Lumina - cunoaştere şi iubire. 4. Valoarea soteriologică a vederii luminii
dumnezeieşti. Concluzii.
317. REZUŞ, Petru, Problema interconfesională a Re­
velaţiei divine. /An. II (1950), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 233 - 259/.
58
318. Id., învăţătura creştină despre structura Revela­
ţiei divine din punct de vedere interconfesional. /An. VIII
(1956) , nr. 1 (ian. - mart.), pp. 58 - 70/.
Introducere. I. Autorul Revelaţiei divine. 11. Autorul Revelaţiei di­
vine. III, Mijlocitorul adevărurilor revelate. Concluzii.
319. Id., învăţătura ortodoxă despre dezvoltarea şi
împlinirea Revelaţiei divine. /An. XVIII (1966), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 35 - 53/.
1.Introducere. 2, Progresivul revelaţional. 3. Progresiv şi regresiv
revelaţional. 4. Calitativ şi cantitativ revelaţional. 5. Revelaţia închisă şi
Revelaţia deschisă. 6. împlinirea Revelaţiei divine. 7. Caracterizări
revelaţionale. Concluzii.
320. Id., Constituţia dogmatică „Dei Verbum” a Con­
ciliului al Π-lea de ia Vatican şi învăţătura ortodoxă despre
Revelaţia divină. /An. XXI (1969), nr. 3 (iul.-sept.), pp. 364 - 381/.
321. SÎRBU, Comeliu, Revelaţie şi inspiraţie. / An. IX
(1957) , nr. 1 (ian. - mart,), pp. 41 - 66/.
Noţiunile de „revelaţie" şi „Inspiraţie". Scurt istoric al problemei
raportului dintre revelaţia divină şi inspiraţie. Preliminarii necesare sesiză­
rii raportului dintre revelaţia divină şi inspiraţie. Acţiunea inspiraţiei bi­
blice asupra sufletului autorului. Prezentarea raportului dintre revelaţia
divină şi inspiraţie. Concluzii.
322. STĂNILOAE, Dumitru, Revelaţia prin acte, cuvinte
şi imagini. /An. XX (1968), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 347 - 377/.
323. Id., Revelaţia ca dar şi ca făgăduinţă. /An. XXI
(1969), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 179 - 196/.
Introducere. Predominarea caracterului profetic şi a tipurilor în re­
velaţia Vechiului Testament. Revelaţia Noului Testament ca arvună şi figă-
duinţă a deplinei sălăşluiri a lui Dumnezeu între oameni şia desăvârşirii
umane. Concluzii.
324. Id,, Sfântul Duh în Revelaţie şi în Biserică. /An.
XXVI (1974), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 216 - 249/.
Revelaţia lui Dumnezeu prin cuvânt şi putere. Rolul special al
Sfântului Duh în Revelaţie. Duhul Sfânt, introducătorul energiei divine în
creaţie. Transparenţa Duhului Sfânt în Revelaţie prin sensibilitatea sufle­
tului pentru Dumnezeu şi prin puterea din cuvânt şi din afara cuvântului.
Transparenţa Duhului ca sensibilitate a credinţei şi a rugăciunii şi ca pu­
tere a lui Dumnezeu în Biserică. Concluzii.

59
325. Id., Georg Koepgen, Die Gnosis des Christentums,
Spee-Verlang Frier, 1978. /An, XXXI (1979), 1 (ian. - mart.),
pp. 195 - 198/ (R ecenzie).
326. STOINA, Liviu, Cunoaşterea lui Dumnezeu
după învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul. /An. XL
(1988), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 113 - 131/.
Preliminarii. 1. Existenţa personală a lui Dumnezeu cel în Treime
în opera Sfântului Maxim Mărturisitorul; 2. Dialogul omului cu Dumnezeu
—fundamentul cunoaşterii Sale; 3. Cunoaşterea lui Dumnezeu; 4. Mişcarea
—caracteristica ontologică a creaţiei în procesul cunoaşterii lui Dumnezeu
cel în Treime; 5. Desăvârşirea creştină (odihna eternă în Dumnezeu) - ţinta
cunoaşterii; Concluzii.
327. TODORAN, Isidor, Asupra Revelaţiei primordi­
ale. /An. VIII (1956), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 44 - 57/.
328. VINEREANU, Nechit M., Sfânta Scriptură ca
izvor al Revelaţiei divine după Constituţia „De Divina
Reveiatione” a Conciliului al Π-lea Vatican. /An. XXI
(1969), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 56 - 70/.
Inspiraţia Sfintei Scripturi. Canonul biblic şi traducerile Sfintei
Scripturi. Interpretarea Sfintei Scripturi. Raportul dintre Sfânta Scriptură şi
Sfânta Tradiţie. Concluzii.
329. ZAMFIR, Modest, Arhim. Chesarie Gheorgheseu,
învăţătura ortodoxă despre iconomia Dumnezeiască şi
Iconomia bisericească (Teză de doctorat), în „Studii Teolo­
gice”, Bucureşti, 1980, nr. 3 - 6, pp. 297 -516. /An. XXXIV
(1982), nr. 1 (ian. - mart.), p. 147- 151/ (Recenzie).

IV. Religia şi Ştiinţa


330. AVRAMESCU, Ioan, Paul Tillich, Thâologie de
la culture, Paris, 1968, 317 pag. /An. XXII (1970), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 591 - 596/ (R ecenzie).
331. B/UCEVSCHI/, O., voi. Fruchtbares Gesprăch,
Berlin, 1963, 185 pag. /An. XV (1963), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
271 - 273/ (R ecenzie).
332. CITIRIGĂ, Vasile, Compatibilitatea şi relaţia
60

1
dintre ştiinţă şi teologie. /'An. LVIII (2007), nr. 1-2 (ian. -
iun.), pp. 35 -51/.
Bazele compatibilităţii dintre ştiinţă şi religie; 2. Relaţiile dintre
ştiinţă şi teologie; Concluzii.
333. Id., Aspecte dogmatice privind raporturile dintre
teologie şi ştiinţă. /An. LVIII (2007), nr. 3 (iul.-aug.), pp. 40 - 58/.
Introducere. I. Conflictul dintre ştiinţă şi teologie; Cauzele conflic­
tului dintre teologie şi ştiinţă; III. Consecinţele conflictului dintre ştiinţă şi
teologie. Concluzie.
334.ISTODULOS, Părintele Stăniloae ne inspiră pen­
tru misiune. /An. LIV (2003), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 19-20/.
335. LEMENI, Adrian, Cosmologia teleologică şi
teoriile morfologice. /An. LIII (2002), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp.
82 - 87/.
Perspectiva teleologică, cosmologia antropică şi dialogul ştiinţă -
teologie. Teoriile morfologice, primatul vieţii şi noua concepţie despre rolul
omului în univers. Concluzii.
336. NICULCEA, Adrian, Ştiinţă şi Ortodoxie. Incom-
patibilităţile unei relaţii recente. /An. LIX (2008), nr. 1-2
(ian. - iun.), pp. 55 - 66/.
Consideraţii introductive. Viziunea occidentală asupra problemei.
Viziunea ortodoxă. Consideraţiifinale.
337. REZUŞ, Petru, Atitudinea marilor confesiuni
creştine faţă de cultură. /An. VIII (1956), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 431 -437/.
338. TOFANĂ, Stelian, Teologia mileniului 111 - o
teologie a provocărilor? /An. LIV (2003), nr. 1 - 2 (ian. -
iun.), pp. 15-22/.
Este teologia o ştiinţă? Teologia ca ştiinţă —poziţii critice. Teologia
- contemplaţie şi trăire.

V. Religia şi arta
339. STĂNCULESCU, Irina, Mihail Diaconescu,
Prelegeri de estetica Ortodoxiei, voi. I, Teologie şi estetică,
450 pag. şi voi. II, Ipostazele artei, 419 pag., Galaţi, Editura
61
Porto-Franco, 1996. /An. XLIX (1998), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp.
134 - 136/ {Recenzie).

VI. Providenţa
340. GALERIU, Constantin, Pronie, har şi libertate
după Teofan - fostul episcop de Vladirair. /An. XI (1959),
nr. 3 (iul. sept.), pp. 398 - 413/.
Episcopul Teofan Zăvorâtul (1815-1894), episcop de Vladimir
(1859-1894).

VII. Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie


341. ALEXE, Ştefan, Elemente ale Tradiţiei In învăţă­
tura celor doisprezece Apostoli. /An. XLI (1989), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 28 - 39/.
Preliminarii. 1. Părinţii Apostolici şi Tradiţia apostolică. 2. învă­
ţătura celor doisprezece apostoli. 3. Elemente de tradiţie în Didahia celor
doisprezece Apostoli. Concluzii.
342. BASARAB, Mircea, Autoritatea Sfintei Scripturi
în Biserica Ortodoxă. /An. XXXII (1980), nr. 2 (apr. - iun),
pp. 221-241/.
Introducere. 1. Sfânta Scriptură cuprinde Cuvântul revelat al lui
Dumnezeu. 2. Sfânta Scriptură cuprinde cuvântul inspirat al lui Dumnezeu.
3. Caracterul hristocentric al Sfintei Scripturi. 4. Biserica şi Scriptura. 5.
Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Concluzii.
343. BELU, D., Unele consideraţii in legătură cu pro­
blema înţelesului Tradiţiei Creştine. /An. XIX (1967), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 626 - 627/.
344. BRIA, I., Tradiţia ortodoxă după Enciclica Pa­
triarhilor ortodocşi din 1848. /An. XIII (1961), nr. 2 (apr. -
iun.),pp. 314-320/.
345. Id., „Tradiţie” şi „dezvoltare” în teologia orto­
doxă. /An. XXV (1973), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 18 - 38/.
346. BUBURUZ, Petru, „Tradiţia Apostolică” a
62
Sfântu-lui Ipolit Romanul. /An. LI (2000), nr. 3-4 (iul. dec.),
pp. 74 - 92/.
Prezentare şi traducere din limba latină.
347. CARAZA, Ion, Tradiţia ortodoxă şi problema
recunoaşterii funcţiilor bisericeşti. /An. XXV (1973), nr. 2
(apr. - iun.), p. 326/.
348. Id., Sfânta Tradiţie la unii teologi evanghelici ac­
tuali şi punctul de vedere ortodox. /An. XXXII (1980), nr. 2
(apr. - iun), pp. 331 - 354/.
Poziţia generală a reformatorilor. Emil Brunner. E. Flessmann.
Gerhard Ebeling. K. E. Skydsgaard. Edmund Schlink. Reinhard Slenczka.
Concluzii.
349. CHIŢESCU, N., Oscar Cullmann, La Tradition,
Paris, 1953, 55 pag. /An. XV (1963), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 261
- 270/ (Recenzie).
350. Id., Scriptură, Tradiţie şi tradiţii. /An. XV (1963),
nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 363 - 423/.
Introducere. / . însemnătatea Bibliei în viaţa Bisericii Ortodoxe. II.
Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie în Vechiul şi Noul Testament. III. Lucra­
rea Sfântului Duh în Biserică. IV. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie la
Sfinţii Părinţi. V. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie în concepţia ortodoxă.
VI. Sfânta Scriptură, Tradiţie şi tradiţii la reformatori. Dialogul ecumenic.
VII. Tradiţie şi tradiţii în bisericile răsăritene şi apusene. VIII. Concluzii.
351. COMAN, Ioan Gh., Sfânta Tradiţie în lumina
Sfinţilor Părinţi. /An. VUI (1956), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 163-190/.
Generalităţi. I. Originea şi formarea Sfintei Tradiţii. II. Condiţii
externe ale Sfintei Tradiţii (universalitatea, vechimea, unanimitatea). III.
Infailibiltatea Sfintei Tradiţii. IV Sensul progresului în Sfânta Tradiţie. V
Sfânta Tradiţie văzută confesional în raport cu Sfinţii Părinţi. Concluzii.
352. CORNIŢESCU, C., Sfântul Vasile cel Mare
interpret al Sfintei Scripturi. /An. XXXII (1980), nr, 2 (apr. -
iun), pp. 308 - 320/.
Opera exegetică a Sfântului Vasile cel Mare; 2. Căile de transmi­
tere a Revelaţiei după Sfântul Vasile cel Mare; 3. Interpretarea Sfintei
Scripturi după Sfântul Vasile cel Mare; 4. Sensurile Sfintei Scripturi; 5.
Folosul Sfintei Scripturi.
353. CUNESCU, Gh., Dr. Antonie Plămădeală, Tradi­

63
ţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, Sibiu, 1983, 410
pag. /An. XXXVI (1984), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 546 - 549/
(Recenzie).
354. DURA, Nicolae V., Iisus Hristos, viaţa lumii. Im­
portanţa Tradiţiei Bisericii Ortodoxe pentru cunoaşterea,
mărturisirea şi adeverirea Cuvântului vieţii. /An. XXXV
(1983) , nr. 2 (apr. - iun.), pp. 266 - 285/.
355. Id., Dr. Antonie Plămădeală, Tradiţie şi libertate
în spiritualitatea ortodoxă, Sibiu, 1983, 410 pag. /An. XXXVI
(1984) , nr. 2 (apr. - iun.), pp. 303 - 305/ (Recenzie).
356. GALERIU, Constantin, Preţuire a Sfintei Tradi­
ţii. /An. XLI (1989), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 138 - 142/.
Reflecţii prilejuite de aniversarea a 120 de ani de la naşterea lui
Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957).
357. IONIŢĂ, Viorel, Raportul dintre Scriptură şi
Tradiţie în hotărârile sinoadelor ecumenice. /An. XXXII
(1980), nr. 2 (apr. - iun), pp. 263 - 274/.
Introducere. Autoritatea Sfintei Scripturi în discuţiile purtate la si­
noadele ecumenice. Conceptul de tradiţie formulat în sinoadele ecumenice.
Procedura de formulare a unei învăţături dogmatice în sinoadele ecume­
nice şi receptarea acestei învăţături de către întreaga Biserică. Legătura
sinoadelor ecumenice între ele şi faţă de tradiţia Bisericii. Autoritatea sino­
adelor ecumenice în raport cu autoritatea Sfintei Scripturi.
358. MICLE, Veniamin, Citirea şi interpretarea Sfin­
tei Scripturi după omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur. /An.
XXXII (1980), nr. 2 (apr. - iun), pp. 275 - 298/.
Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre Sfânta Scriptură (1.
Sfânta Scriptură, operă divino-umană; 2. Sfânta Scriptură este adresată
tuturor oamenilor; 3. Sfânta Scriptură este temelia credinţei noastre; 4.
Sfânta Scriptură - mijlocul desăvârşirii morale); B. Despre citirea Sfintei
Scripturi (1. Atitudinea credincioşilor faţă de Sfânta Scriptură; 2. îndem­
nuri pentru citirea Sfintei Scripturi; 3. Metode recomandate la citirea Sfin­
tei Scripturi; 4. Foloasele duhovniceşti ale citirii Sfintei Scripturi); C . Des­
pre interpretarea Sfintei Scripturi (1. Dificultatea interpretării Sfintei
Scripturi; 2. Interpretarea Sfintei Scripturi aparţine Bisericii; 3. Calităţile
interpretului Sfintei Scripturi; 4. Rolul harului şi al raţiunii în interpretarea
Sfintei Scripturi; 5. Atitudinea credinciosului faţă de actul interpretării; 6.
Practici întrebuinţate de Sfântul Ioan Gură de Aur la interpretarea Sfintei
64
Scripturi; 7. Metode aplicate de Sfântul Ioan Gură de Aur în interpretarea
Sfintei Scripturi). Concluzii.
359. MIHĂLŢAN, I., Tradiţie, Scriptură, Biserică.
/An. XL (1988), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 59 - 73/.
Sf. Tradiţie. Sf. Scriptură. Biserica. Legătura dintre Tradiţie,
Scriptură şi Biserică.
360. MOLDOVAN, Ilie, Cunoaşterea Sfintei Scrip­
turi, după învăţătura ortodoxă. /An. XXXII (1980), nr. 2
(apr. - iun), pp. 242 - 262/.
Introducere. Sfânta Scriptură, Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu,
învăţături şi ohiecţiuni sectare. Sfânta Scriptură, carte a Bisericii. Inter­
pretarea Sfintei Scripturi. învăţături şi obiecţiuni sectare. Concluzii. Bibli­
ografie.
361. POPESCU, Dumitru, Dimensiunea ecumenică a
„Bibliei de la Bucureşti”. /An. XL (1988), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 157-160/.
362. POPESCU, Teodor M., Sfânta Tradiţie ca temei
de credinţă în Biserica Ortodoxă. /An. VI (1954), nr. 1 (ian.
- mart.), pp. 3 - 41/.
363. STĂNILOAE, D., Sfânta Tradiţie. Definirea
noţiunii şi întinderii ei. /An. XVI (1964), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 47- 109/.
Orizontul ecumenic al problemei ( Problema Tradiţiei în teologia
catolică mai nouă; Problema Tradiţiei în lumea protestantă mai nouă; pro­
blema Tradiţiei în lumea ortodoxă mai nouă). Expunere sistematică a în­
văţăturii ortodoxe despre Tradiţie (Noţiunea Tradiţiei; Raportul dintre
Scriptură, Tradiţie şi Biserică; Extensiunea Tradiţiei). Concluzii.
364. Id., Unitate şi diversitate în Tradiţia ortodoxă.
/An. XXII (1970), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 333 - 346/.
365. Id., Concepţia ortodoxă despre tradiţie şi despre
dezvoltarea doctrinei. /An. XXVII (1975), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 5 -14/.
366. Id., Sfânta Scriptură şi Tradiţia apostolică în
mărturisirea Bisericii. /An. XXXII (1980), nr. 2 (apr. - iun),
pp. 204-220/.
Referat ţinut în cedrul Dialogului între Biserica Ortodoxă Română
şi Biserica Evanghelică din R. F. Germania (Glosar, 14-24 nov. 1979).
65
367. Id., M. A. Allchin, The dynamic of Tradition,
London, 1981. /An. XXXV (1983), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 310 -
311/ {Recenzie).
368. STREZA, Nicolae, Identitate şi înnoire în Tradi­
ţia Ortodoxă. /An. XXIX (1977), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 258 -
265/.
Introducere. Identitate şi înnoire în viaţa treimică. Iisus Hristos -
identitatea şi înnoirea absolută. Identitatea şi înnoirea creştinului în Bise­
rică. Identitatea şi înnoirea creştinului în Biserică. Concluzii.
369. TODORAN, Isidor, Atitudini protestante
contemporane faţă de Tradiţie. /An. XVII (1965), nr. $ (iul.
- sept.), pp. 367 - 399/.
370. TUDOR, Alexandru I., Tradiţia în epistolele pauline.
/An. XXIV (1972), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 557 - 567/.
Introducere. Termenul „paradosis " în epistolele pauline. Conţinutul
Tradiţiei după Sfântul Apostol Pavel. Fixarea în scris a Tradiţiei apostolice.
Raportul dintre Sfânta Tradiţie şi Sfânta Scriptură. Rolul Bisericii în păs­
trarea şi transmiterea Tradiţiei apostolice. Concluzii.
371. VIZITIU, Mihai, Mântuitorul Iisus Hristos Dom­
nul Păcii şi al înfrăţirii între oameni. /An. XXXV (1983), nr.
2 (apr. - iun.), pp. 286 - 297/.
Introducere. Mântuitorul Iisus Hristos - aducătorul păcii între oa­
meni şi Dumnezei. Mântuitorul Iisus Hristos - aducătorul păcii între oa­
meni. Mântuitorul Iisus Hristos - restabilizatorul păcii omului cu el însuşi.
Mesajul Mântuitorului în vremea noastră. Concluzii.
372. VÎLCU, Nicolae, Tradiţia şi Magisteriul Bisericii
după documentele Conciliului al II-lea de Ia Vatican. /An.
XXI (1969), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 537 - 549/.
Tradiţia şi Magisteriul după învăţătura romano-catolică. Aspecte şi
atitudini faţă de Tradiţie şi Magisteriu în teologia romano-catolică contem­
porană. Rolul şi importanţa Tradiţiei şi Magisteriului în realizarea unităţii
creştine.
373. VLĂDUCEANU, Victor, Mîtrop. Nicolae Corne-
anu, Temeiurile învăţăturii ortodoxe, Timişoara, 1981, 150
pag. /An. XXXIV (1982), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 605 - 606/
(Recenzie).

66
VIII. Dogmele
374. B/UCEVSCHI/, O., Dr. Albrecht Locher, Absolutes
Dogma imd Konfessionelle Annăherung, în „Una Sancta”,
1963, nr. 2, pp. 76 - 87. /An. XVI (1964), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
567 - 569/ (R ecenzie).
375. CHIŢESCU, N., Noţiunea de dogmă în teologia
ortodoxă contemporană. /An. XI (1959), nr. 3 (iul. sept.), pp.
351 -380/.
însemnătatea şi semnificaţia dogmelor în Teologia Ortodoxă; II.
Conceptul de dogmă în sens strict; III. Dogmă şi teologurnen în Teologia
Ortodoxă: recapitulare istorico-dogmatică; IV. Concluzii.
376. DAVID, Petru I., Mysterium Salutis. Dogmatique
de l'histoire du salut, tom. III, voi. 10: La christologie dans
le Nouveau Testament et le dogme, de R. Schnackenburg şi
P. Smulders, Paris, 1974, 360 pag. /An. XXXIII (1981), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 97 - 98/ (R ecenzie).
377. GRIGORAŞ, Aurel D., Dogmă şi cult privite in-
ter-confesional şi problema intercomuniunii (Teză de docto­
rat). /An. XXIX (1977), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 292 - 497/.
Prefaţă (Pr. Profi Dr. D. Stăniloae).
Introducere (Actualitatea problemei).
Partea l-a: Caracterele esenţiale ale cultului ortodox în raportu­
rile cu dogma (1. Caracterul hristologic şi eclesiologic al cultului ortodox;
2. Mărturia credinţei prin cult; 3. Caracterul doxologic al Ortodoxiei; 4.
Caracterul epiclectic al cultului ortodox).
Partea a ll-a: însuşirea mântuirii prin legătura cu Hristos expri­
mat prin doctrină şi primit prin Tainele Bisericii (1. Venirea Duhului şi a
harului prin cult; caracterul sfinfitor al cultului; 2. Opera de mântuire ac­
tualizată prin cult; 3. Iconomia mântuirii actualizată prin cult, izvor de vi­
aţă veşnică; 4. Dogma ca fundament al cultului Bisericii).
Partea a IlI-a: Cultul altor confesiuni creştine din punct de vedere
al relaţiei lui cu dogma (1. Dogmă şi cult în Bisericile Vechi-Orientale; 2.
Dogmă şi cult în Biserica Romano-Catolică; 3. Dogmă şi cult în Biserica
Anglicană; 4. Dogmă şi cult în protestantism).
Concluzii. Resume, Bibliografie. Curriculum vitae.
378. SEVICIU, Timotei, Henri Ronlet, Histoire du

67
dogme, Paris, 1970, 320 pag, /An. XXIV (1972), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 73 - 78/ (R ecenzie).
379. STĂNILOAE, D., Dogmele, expresii ale iubirii
creştine. /An. XLIII (1991), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 3 - 4/.
380. Id., Dogmele creştine şi apostolice, expresii ale
binelui cel mai înalt. /An. XLIV (1992), nr. 1-2 (ian. - iun.),
pp. 3-4/.

IX. Sf. Treime


381. BASARAB, Mircea, Dogma Sfintei Treimi în Ve­
chiul Testament /An. ΧΠ (1960), nr. 4 (oct.- dec.), pp. 552 - 570/.
382. B/UCEVSCHI/, O., Gott in Welt, Herder-Frei-
burg, 1964, voi. I, 667 pag; voi. II, 964 pag. /An. XVII (1965),
nr. 1 (ian. - mart.), p. 179/ (Recenzie).
383. CHIRVASIE, Ioan, Herman Dorries, De Spiritu
Sancto der Beitrag des Basilius zum Abschluss des
Trinirarischen Dogmas, Gottingen, 1956, 192 pag. /An. XI
(1959), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 116 - 120/ (Recenzie).
384. COSTACHE, Constantin, Pr. Lect. Tache Sterea,
Dumnezeu, omul şi creaţia în teologia ortodoxă şi în preo­
cupările ecumenismului contemporan (Teză de doctorat), în
„Ortodoxia”, Bucureşti, 1998, nr. 1-4. /An. LI (2000), nr. 3-4
(iul. dec.), pp. 135 - 136/ (Recenzie).
385. DAVID, P. I., voi. Mysterium Salutis, tom. II:
L'histoire du salut avant le Christ; t. V: Dieu et la
Revelation de la Trinite, Paris, 1970, 448 pag. /An. XXVIII
(1976), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 243 ~ 249/ (Recenzie).
386. Id., Mysterium Salutis. Dogmatique de l’Histoire
du salut. Tom. II, voi. VI: La Trinită et le commencement de
l'histoire de salut (ed. R. Rigenbach, R. Givord, M. Larose,
Ch. Muller), Paris, 1971, 368 pag. /An. XXVIII (1976), nr. 3-4
(iul. —dec.), pp. 627 —630/ (Recenzie).
387. LOICHIŢĂ, V., Perihoreza şi enipostasia în Dog-
68
matică. /An. X (1958), nr. 1 (ian. - mart.), pp. /An. X (1958),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 3 - 14/.
Perihoreza trinitară. Perihoreza hristologică. Concluzii.
388. MANOLACHE, Dometie, Temeiuri ale slujirii în
dogma Sfintei Treimi şi a răscumpărării. /An. XXVI (1974),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 262 - 272/.
Dogmele creştine şi slujirea. Temeiuri ale slujirii în dogma Sfintei
Treimi. Temeiuri ale slujirii în dogma „Răscumpărării”.
389. PLOIEŞTEANU, Nifon, Sfânta Treime şi comuni­
unea. /An. XLIII (1991), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 3 - 12/.
Referat prezentat în cadrul dialogului ortodoxo-anglican de la On-
tario (Canada), 1990.
390. PUPĂZĂ, Daniel, Frumuseţea lui Dumnezeu şi
manifestarea ei în viaţa Bisericii. /An. LVIII (2007), nr. 1-2
(ian. - iun.), pp. 133 - 156/.
1. Concepţia despre frumuseţe în filosofia greacă. 2. Viziunea
vetero-testamentară a frumuseţii. 3, Frumuseţea lui Dumnezeu în teologia
patristică (a. Frumuseţea - numele lui Dumnezeu; b. Dumnezeu - Arhetipul
Frumuseţii; c. Frumuseţea Fiului lui Dumnezeu); 4. Frumuseţea creaţiei (a.
Frumuseţea lumii; b. Frumuseţea omului. Chip şi asemănare; c. Caracterul
spiritual al frumuseţii umane; d. Sfântul - desăvârşirea frumuseţii umane;
e. Frumuseţea creaţiei umane). Concluzii.
391. Id., Cunoaşterea frumuseţii iui Dumnezeu după
Sfântul Dionisie Areopagitul şi manifestarea ei în viaţa Bi­
sericii. /An. LVIII (2007), nr. 3 (iul. - aug.), pp. 181 - 200/.
Cunoaşterea Frumuseţii dumnezeieşti ( a. Filocalie şi teognosie; b.
Cunoaşterea apofatică a Frumuseţii); II. Manifestarea Frumuseţii dumne­
zeieşti în viaţa Bisericii ( a. Liturghia cerească şi liturghia pământească; b.
Arta bisericească: Biserica - Cerul pe pământ; Icoana; Imnografia); IU.
„Frumuseţea ” acestei lumi ( a. Urâtul —unul din semnele vremurilor; b.
Ortodoxia -frumuseţea vieţii în Hristos). Concluzii.
392. RADU, Dumitru I., Relaţia dintre Hristos şi Du­
hul Sfânt pe plan trinitar după învăţătura ortodoxă. /An.
LVI (2005), nr. 3 - 4 (iul. - dec.), pp. 182 - 190/.
Purcederea Duhului Sfânt din Tatăl şi odihnirea şi strălucirea Lui
din Fiul. 2. Intersubiectivitatea treimică. 3. Hristos şi Duhul Sfânt, distinc­
ţie şi comuniune a Persoanelor Sfintei Treimi. Concluzii.
393. STĂNILOAE, D., Cunoaşterea lui Dumnezeu Ia
69
Sfântul Ioan Gură de Aur. /An. IX (1957), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 555 - 567/.
394. Id., Relaţiile treimice şi viaţa Bisericii, /An. XVI
(1964), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 503 - 525/.
Generalităţi despre Biserică. Relaţiile dintre Fiul şi Duhul Sfânt
(concepţiile lui Grigorie Cipriotul, Sf. Grigorie Palama, losif Vrienie, Sf.
Ioan Damaschin). Concluzii.
395. Id., Dumnezeu este iubire (I Ioan IV, 8). /An.
XXIII (1971), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 366 - 402/.
Fiinţa şi însuşirile lui Dumnezeu în general, însuşirile spirituale ale
lui Dumnezeu: absolutitatea, eternitatea, ubiquitatea, atotputernicia. Con­
cluzii.
396. Id., Chipul lui Dumnezeu şi responsabilitatea lui
în lume. /An. XXV (1973), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 347 - 362/.
397. Id., Dumnezeu este lumină (I Ioan I, 5). /An.
XXVI (1974), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 70 - 96/.
însuşirile spirituale ale lui Dumnezeu.
398. Id., Fiinţa şi ipoastasurile în Sfânta Treime după
Sfântul Vasile cel Mare. /An. XXXI (1979), 1 (ian. - mart.),
pp. 53 - 74/.
399. Id., J. Moltmann, Trinităt und Reich Gottes,
Munchen, 1980. /An. XXXIII (1981), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
629 - 631/ (Recenzie).
400. Id., Sfânta Treime creatoarea, mântuitoarea şi
ţinta veşnică a tuturor creştinilor. /An. XXXVIII (1986), nr.
2 (apr. - iun.), pp. 14 - 42/.
Sensul Sfintei Treimi ca existenţă desăvârşită. 2. Sfânta Treime cre­
atoare a existenţei deosebite de Sine. 3. Sfânta Treime - mântuitoarea
noastră. 4. Sfânta Treime ca ţintă veşnică a noastră. Concluzii.
401. STEREA, Tache, Dumnezeu, omul şi creaţia în
teologia ortodoxă şi în preocupările ecumenismului con­
temporan (Teză de doctorat). /An. XLIX (1998), nr. 1-2 (ian.
- iun.), pp. 5 - 96/.
Prefaţă (Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu).
I. Partea I-a, Dumnezeu, omul şi creaţia în teologia ortodoxă: A
Sfânta Treime —cauză a existenţei prin creaţie (1. Creaţia şi iconomia
mântuirii; 2. Creaţia şi Dumnezeu Creatorul; 3. Sfânta Treime —comuniu­
70

îi
nea desăvârşită; 4. Relaţia veşnic - temporal, nemărginit - mărginit; 5.
Sensul treimic al creaţiei; 6. Tensiunea creaţiei spre Dumnezeu ca dat on­
tologic sau creaţie şi timp; 7. Creaţie şi Revelaţie); B. Motivul şi scopul
creaţiei (1. Lumea - expresie a iubirii divine; 2. Creaţia - darul lui Dumne­
zeu; 3. Raţionalitatea creaţiei; 4. Creaţie şi cruce; 5. Creaţia - sacrament
general sau taină în sens larg). C. Omul - „Imago B ei” (1. Demnitatea de
persoană; 2. Libertatea; 3. Responsabilitatea omuluifaţă de el însuşi şi faţă
de creaţie); D. Răul în creaţie {1. Dialectica răului: libertate şi ispită; 2.
„Fără Mine nu puteţi face nimic; 3. Iraţionalitatea păcatului şi intervenţia
lui Dumnezeu în creaţie; 4. Desfăşurarea planului de mântuire sau
„plinirea vremii ”).
/An. XLIX (1998), 3-4 (iul. - dec.), pp. 65 - 166/.
Partea a Il-a. (5. Creaţia şi răscumpărarea; 6. Omul şi creaţia în
Biserică sau restaurarea dinamismului creaţiei spre Dumnezeu, prin lisus
Hristos şi Duhul Sfânt); II. Dumnezeu, omul şi creaţia în preocupările
ecumenismului contemporan (A. Secularizarea şi criza ecologică; B.
Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi relaţia Dumnezeu-om-creaţie; C.
Dumnezeu, omul şi creaţia în preocupările Consiliului Ecumenic al
Bisericilor). III. Concluzii. Bibliografie. Curriculum vitae.
402. STRUC, Ioan, Heinz Zahrnt, Sache mit Gott,
Miinchen, 1967, 512 pag. /An. XX (1968), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 122 - 129/ (Recenzie).
403. WARE, Kallistos, Experienţa lui Dumnezeu în
„Teologia Dogmatică” a Părintelui Dumitru Stăniloae. /An.
LIV (2003), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 21 - 32/.

X. Dumnezeu-Fiul
404. ALEXE, Şt., Christos Th. Criconis, Logosul şi în­
văţătura despre El a Sfântului Iustin Martirul şi Filozoful
(în limba greacă), Tesalonic, 1970, 47 pag. /An. XXIV (1972),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 52 - 54/ (Recenzie).
405. Μ. M. Candal, S. J., Argiro contra Dexio. Sobre
la iuz taborica, în „Orientalia Christiana Periodica”, voi. XXIII,
1957, t. I-II, pp. 80-89. /An. IX (1957), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
618 - 620/ (Recenzie),
406. BERECHET-IONESCU, Ştefan, Icoana „nefăcută
71
de mână” a lui Hristos, epifanie a Cuvântului întrupat. /An.
LIX (2008), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 161 - 171/.
Introducere. 1. Icoana „nefăcută de mână" a Mântuitorului în lu­
mina izvoarelor. 2. Reactualizare a întrupării şi relaţia cu unele prefigurări
veterotestamentare. 3. Originea mai presus de fire. 4. Autoreplicarea mira­
culoasă. 5. Puterile Icoanei „neficute de mână " a Domnului. Concluzii.
407. BRIA, I., Iisus Hristos - iubitorul de oameni. /An.
XVIII (1966), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 54 - 69/.
1. Introducere. 2. Semnificaţia hristologică a aproapelui. 3. Aspec­
tul harismatic al iubirii. 4. Finalitatea universală şi soteriologică. 5. Con­
cluzii.
408. Id., Aspecte noi în cercetarea hristologiei nou-
testamentare. /An. XIX (1967), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 476-477/.
409. Id., Iisus Hristos - Dumnezeu adevărat şi om
adevărat. /An. XXV (1973), nr. 2 (apr. ~ iun.), pp. 218 - 252/,
410. BRIA, Vasile L, Hristologia Sfântului Crigorie
de Nazianz. /An. XII (1960), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 197 - 211/.
Consideraţiuni generale asupra hristologiei ortodoxe. 11. Fiul în ra­
port cu fiinţa şi persoanele Sfintei Treimi. III. Caracterele istorice ale Cu­
vântului. IV. Unirea celor două firi şi dumnezeirea Logosului întrupat. V.
întruparea Fiului şi raportul ei cu iconomia mântuirii. VI. Hristologia şi
hristocentrismul vieţii creştine.
411. Id., Contribuţia Sfântului Atanasie la fixarea
dogmei hristologice. /An. XIII (1961), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
195-213/.
Rezultatele hristologiei preniceene. Deofiinţimea Fiului cu Tatăl.
Umanitatea lui Iisus Hristos. Consecinţele practice ale hristologiei Sf. Ata­
nasie. îndumnezeirea omului. Concluzii.
412. BUCEVSCHI, O., E. H. Schillebeeck, Christus,
Sakrament der Gottbegegnung, Mainz, 1960, 225 pag. /An.
XVIII (1966), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 117 - 121/ (Recenzie).
413. BUCHIU, Şt., Crucea şi învierea lui Hristos. /An.
XXXV (1983), nr. 2 (apr, - iun.), pp. 217 - 226/.
Introducere. 1. Concepţia protestantă contemporană despre crucea
şi învierea Mântuitorului: între o teologie a crucii şi o teologie pascală; 2.
Crucea şi învierea Mântuitorului în teologia romano-catolică; 3. învăţătura
ortodoxă despre unitatea dintre crucea şi învierea Mântuitorului în opera
de răscumpărare a neamului omenesc.
414. Id., învăţătura despre Logosul divin la Sfântul
Atanasie cel Mare. /An. LI (2000), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 33 - 38/.
Introducere. I. Deofiinţimea Fiului cu Tatăl; 2. Relaţia Logosului
cu Duhul Sfânt.
415. Id., întruparea Fiului lui Dumnezeu ca revelaţie
divina desăvârşită. /An. LVIII (2007), nr. 3 (iul. - aug.), pp.
12-20/.
întruparea ca revelaţie în general; II. întruparea dezvăluie anumite
însuşiri ale lui Dumnezeu, precum şi valoarea omului; III Cunoaşterea lui
Dumnezeu prin întruparea Sa; IV. Valoarea întrupării ca Revelaţie. Con­
cluzii.
416. BUGA, Ion, Sfântul loan Botezătorul, primul
martor public al Fiului lui Dumnezeu întrupat. /An. XXXV
(1983), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 73 - 82/.
417. BUZESCU, N. C., Teotokos şi hristologie în ca­
noanele, stihirile, dogmaticile şi troparele Octoihului Mare.
/An. XXIX (1977), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 20-46/.
1. Teotokos şi Revelaţia. Prefigurări scripturistice şi dogmatizarea
tainei partenologice. 2. Titlurile Născătoarei de Dumnezeu. Valoarea lor
dogmatică şi morală. 3. Teotokos şi Sfânta Treime. 4. Lucrările Născătoarei
de Dumnezeu în Biserică: aportul soteriologic. 5. Credincioşii faţă în faţă
cu Născătoarea de Dumnezeu. 6. Autorevelarea adâncului Sinelui: dezinhi-
barea subiectivă. Hristologie. Concluzii.
418. CIUTACU, Ion, Doctrina despre Logos, după Ser-
ghei Trupeţkoi (Iii). /An. XLIII (1991), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 117
-142/.
Noţiunea despre Duh; B. Iisus ca Mesia;
419. CHILEA, Sebastian, Pr. Constantin Galeriu,
Jertfă şi Răscumpărare, Teză de doctorat, în „Glasul Biseri­
cii, 1973, nr. 1-2, 164 pag. /An. XXVI (1974), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 141 - 143/ (Recenzie).
420. CHIŢESCU, N., întrupare şi răscumpărare în
Biserica Ortodoxă şi în cea Romano-Catolică. /An. VIII
(1956), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 538- 576/.
Generalităţi. însemnătatea întrupării în Revelaţia creştină şi pro­
blema pe care o ridică. întrupare şi răscumpărare în teologia ortodoxă,
întrupare şi răscumpărare în teologia romano-catolică. Concluzii.

73
ITT

421. Id.., Formula „o singură fire întrupată” a Logo­


sului lui Dumnezeu. /An. XVII (1965), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
295 - 307/.
Comunicare ţinută de autor la Aarhus (Danemarca) cu prilejul Adu­
nării teologilor ortodocşi şi necalcedonieni („monofifiţi") (10-27 aug.
1964). Introducere. I. Terminologia hristologică a Sfântului Chirii al Ale­
xandriei comparată cu cea admisă de Biserică. II. Scurtă analiză a acestei
formule în scrierile Sfântului Chirii. III. Interpretări ortodoxe ulterioare ale
formulei Sfântului Chirii. Concluzii.
422. Id., Poziţia unor teologi ortodocşi şi romano-
catolici despre cele două voinţe în persoana lui Iisus Hristos
şi problema relaţiilor cu necalcedonienii. /An. XIX (1967),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 550 - 564/.
423. Id., A doua persoană a Sfintei Treimi în doctrina
Sfântului loan Damaschin. /An. XXVIII (1976), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 305 - 348/.
424. Id., Arhiepiscopul Methodios Fouyas al Axumului,
Persoana lui Iisus Hristos în hotărârile Sinoadelor ecumenice
- studiu istorico-dogmatic cu principalele documente refe­
ritoare la relaţiile hristologice dintre Bisericile apusene,
ortodoxe, calcedoniene şi necalcedoniene, Addis Abba, 1976,
301 pag. /An. XXIX (1977), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 498 - 502/
(Recenzie).
425. CITIRIGĂ, Vasile, Importanţa unirii celor două
firi în Hristos pentru mântuire. /An. LV (2004), 3-4 (iul. -
dec.), pp. 49 - 69/.
Realitatea întrupării sau umanizării Fiului lui Dumnezeu. 2. Rolul
unirii dintre firea umană şi firea divină în Ipostasul divin al Cuvântului. 3.
Legătura dintre chenoză şi unirea firilor în Hristos, ca bază a mântuirii. 4.
Valoarea mântuitoare a unirii firilor în Hristos, în lumina transfigurării
credinciosului în Biserică. Concluzii.
426. Id., Aplicarea doctrinei despre energiile necreate
la doctrina şi practica Sfintelor Taine. /An. LVIII (2007), nr.
4 (sept. - dec.), pp. 49 - 66/.
427. Introducere. I. Aplicarea doctrinei despre energiile necreate
la hristologie, ca temei al transfigurării materiei; II. Relevanţa legăturii
dintre hristologie şi doctrina energiilor necreate, pentru Sfintele Taine; III.
74
Transfigurarea credinciosului prin lucrarea harului necreat al Duhului
Sfânt, în Tainele Bisericii. Concluzii.
428. Id., Antropologia hristologică şi revelaţia ei pen­
tru depăşirea concepţiilor antropologice ale culturii secula­
rizate. An. LIX (2008), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 7 - 28/.
Introducere. 1. Logosul divin - temei al conformităţii dintre om şi
Dumnezeu. 2. Conformitatea dintre Logosul divin şi om ca premisă a întru­
pării Fiului lui Dumnezeu şi relevanţa conformităţii pentru antropologie. 3.
Consecinţe ale separării antropologiei de hristologie. Concluzii.
429. COMAN, I., voi. Discours contre Ies ariens de
Saint Athanase (trad. A. Vaillant), Sofia, 1954, 267 pag. /An.
VIII (1956), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 601 - 603/ {R ecenzie).
430. Id,, Momente şi aspecte ale hristologiei precalce-
doniene şi calcedoniene. /An. XVII (1965), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 44 - 82/.
Introducere. I. Simbolul de unire din 433. II. Contribuţia Sfântului
Chirii al Alexandriei la hristologia precalcedoniană. III. Prefaţa hristologiei
calcedoniene (Eutihie, Flavian, Dioscur şi Leon). IV. Hristologia sinodului
de la Calcedon. Concluzii.
431. Id., Prezenţa Mântuitorului Hristos în noua
creaţie după învăţătura Sfinţilor Părinţi. /An. XVIII (1966),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 495 -512/.
Introducere. Sensul numelor Mântuitorului. întruparea, expresie
dragostei divinefaţă de om, care e chipul lui Dumnezeu. Efectele întrupării.
Natura-făptură-univers sub efectele întrupării. Istoria de-a lungul noii cre­
aţiei. Stimularea ideii de progres. Biserica şi capul ei: Hristos. Concluzii.
432. COMAN, Stan, Consecinţele uniunii ipostatice în
imnografia Bisericii Ortodoxe. /An. X (1958), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 82 - 102/.
Introducere. Comunicarea însuşirilor. Maica Domnului este Năs­
cătoare de Dumnezeu. Domnului Iisus Hristos I se cuvine o singură închi­
nare. Lipsa de păcat a Mântuitorului. Chenoza. Concluzii.
433. CORNIŢESCU, Emilian, întreita slujire a Mân­
tuitorului Iisus Hristos după Vechiul Testament /An. XXXV
(1983), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 83 - 93/.
împăratul cel Veşnic. Arhiereul cel Mare. Profetul cel Mare. Concluzii.
434. Id., Semnificaţia religioasă şi semantică a Mielu­
lui pascal. /An. LI (2000), 1-2 (ian. - iun.), pp. 72 - 86/.
75
Semnificaţia mielului pascal după Vechiul Testament. Semnificaţia
Mielului pascal după Noul Testament. Semnificaţia semantică a Mielului
pascal. Concluzii.
435. COSTACHE, Constantin, Pr. Prof. Dr. Dumitru
Popescu, lisus Hristos Pantocrator, Bucureşti, Editura Insti­
tutului Biblic şi de Misiune, 2005, 442 pag. /An. LVII (2006),
nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 251 - 253/ {Recenzie).
436. CRĂCIUNAŞ, Irineu, Aspectul moral al răscum­
părării în cele trei confesiuni creştine. /An. XV (1963), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 225 - 260/.
I. Noţiuni generale despre răscumpărare. II. Aspectul moral al răs­
cumpărării în teologia ortodoxă. III. Aspectul moral al răscumpărării în
teologia catolică. IV. Aspectul moral al răscumpărării în teologia protes­
tantă. Concluzii.
437. DAVID, Petru I , Mysterium Salutis. Dogmatique
de l'histoire du salut, tom. III, voi. 10: La christologie dans
le Nouveau Testament et le dogme, de R. Schnackenburg şi
P. Smulders, Paris, 1974, 360 pag. /An. XXXIII (1981), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 97 - 98/ {Recenzie).
438. Id., voi. Mysterium Salutis. Dogmatique de l’histoire
du salut, tom. III, voi. II, Paris, 1975, 516 pag. /An. XXXIV
(1982), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 608 - 609/ {Recenzie).
439. DURĂ, Nicolae V., Sinodul de la Calcedon în
tradiţia dogmatică a Bisericii Etiopiene. /An. XXVII (1975),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 459 - 464/.
1. Sursele autoritative în materie de credinţă în Bisericile Ortodoxe
Vechi —Orientale; 2. Sursele autoritative ale învăţăturii Bisericii Etiopiene;
3. Doctrina întrupării Domnului lisus Hristos conform tradiţiei
hristologice; 4. Interpretarea hristologiei calcedoniene în lucrările teolo­
gilor etiopieni contemporani. Concluzii.
440. Id., lisus Hristos, viaţa lumii. Importanţa Tradi­
ţiei Bisericii Ortodoxe pentru cunoaşterea, mărturisirea şi
adeverirea Cuvântului vieţii. /An. XXXV (1983), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 266 - 285/.
441. GALERIU, C., Complementaritatea valorilor spi­
rituale potrivit dogmei de la Calcedon. /An. XXXII (1980),
nr. 2 (apr. - iun), pp. 355 - 365/.
76
Referat ţinut în cadrul Dialogului Ortodoxo-Reformat (Budapesta,
10-15 oct. 1979). Hristologie.
442. Id., Mântuitorul lisus Hristos învăţătorul nostru
suprem. /An. XXXV (1983), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 34 - 61/.
443. Id., „Biografia Fiului lui Dumnezeu”, a JBlând«hii
Nazarinean” în conştiinţa lui Eminescu. /An. XLVII (1995),
nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 3 - 91.
444. GHEORGHE, Sava, Moartea şi învierea lui Hris­
tos, temeiuri ale dreptei credinţe. /An. XL (1988), nr. 2 (apr.
- iun.), pp. 103 - 114/.
întruparea Mântuitorului, începutul operei de răscumpărare. 2.
Moartea Mântuitorului Hristos ca jertfă supremă. 3. Jertfa lui Hristos,
mijloc de restabilire a comuniunii între Dumnezeu şi oameni şi restaurare a
omului. 4. învierea lui Hristos ca plenitudine a vieţii. Concluzii.
445. GHEORGHESCU, Chesarie, învăţătura despre
unirea ipostatică la Sfântul Ioan Damaschin. /An. XXIII
(1971), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 181 - 193/.
446. HOLBEA, Gheorghe, Consecinţele teoriei socio­
logice a lui Serghie Bulgakov în hristologie în analiza
Părintelui Dumitru Stăniloae. /An. LIV (2003), nr. 3-4 (iul. -
dec.), pp. 128 - 157/.
447. IELCIU, Ioan-Mircea, Hristologia iui Sever al
Antiohiei şi importanţa ei în contextul dialogului cu necalce-
donienii. /An. XL (1988), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 74 - 99/.
Introducere. 1. Scurte consideraţii asupra vieţii şi activităţii lui Se­
ver de Antiohia (sec. IV - V). 2. Aportul Sfântului Chirii al Alexandriei la
limpezirea şi fixarea hristologiei precalcedoniene. Raportul dintre
hristologia Sfântului Chirii al Alexandriei şi cea a lui Sever al Antiohiei. 3.
Hristologia lui Sever al Antiohiei - principalele aspecte ale ei. 4.
Importanţa hristologiei lui Sever de Antiohia în dialogul cu necalcedonienii
şi posibilitatea îmbinării hristologiei severinene cu cea calcedoniană.
Concluzii.
448. IGNATESCU, Vasile, Cultul inimii lui lisus la
catolici. /An. VII (1955), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 401 - 412/.
Originea cultului. Obiectul cultului. Scopul cultului. Cultul inimii
lui lisus şi trăirea duhovnicească ortodoxă. Concluzii.
449. IONIŢĂ, Viorel, Hristologia Sfântului Chirii al
77
ff
Alexandriei în perspectiva dialogului cu Bisericile necalce-
doniene. /An. XXIII (1971), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 194 - 209/.
Introducere. Terminologia hristologică a Sfântului Chirii al Alexandriei.
Formula: „O singură fire întrupată a lui Dumnezeu Logosul". Unitatea de
persoană a naturilor în Iisus Hristos. Dualitatea firilor în persoana lui lisus
Hristos. Expresia „în două firi" sau „din doua firi”. Actualitatea hristologiei
Sfântului Chirii al Alexandriei în dialogul cu Bisericile necalcedoniene.
450. LEONTE, Constantin, Cunoaşterea lui Dumnezeu
în Hristos condiţie a mântuirii. /An. XXXIX (1987), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 143 -152/.
Preliminarii. 1. Existenţa personală a lui Dumnezeu. 2. Cunoaşte­
rea tui Dumnezeu în şi prin Hristos. 3. Cunoaşterea lui Hristos prin buhul
Sfânt în Biserică. Concluzii.
451. MANOLACHE, Anca, învierea şi înălţarea
Domnului încununare a operei de răscumpărare. /An. XXI
(1969), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 241 - 247/.
452. MIRCEA, Ioan, Iisus Hristos - Dumnezeu şi în-
dumnezeitor (recapitulând toate în sine). /An. XXXV
(1983), nr. 1 (ian. - mart,), pp. 10 - 33/.
453. MIRON, Vasile, Despre semnificaţia Sfintei Cruci
şi a învierii Domnului în slujbele Bisericii. /An. XLVIII
(1996), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 92 -107/.
454. MOLDOVAN, Ilie, învăţătura paulină cu privire
la taina lui Hristos şi implicaţiile ei ecumenice. /An. XXIX
(1977), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 47-71/.
Introducere. Natura şi elementele tainei lui Hristos. Taina lui Hris­
tos în cadrul planului divin de mântuire. Implicaţiile ecumenice ale învăţă­
turii cu privire la taina lui Hristos.
455. Id., Iisus Hristos - principiul absolut al unităţii
creştine. /An. XXXV (1983), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 118 - 145/.
Introducere. A. Sinergismul ca principiu al vieţii şi al unităţii în
creştinism. B. Sinergismul şi factorii de convergenţă creştină în situaţia
ecumenică actuală.
456. NICULCEA, Adrian, Relaţia treimică de „Pogorâre”
a Duhului peste Fiul şi de arătare (epifanie) a Fiului din
Duhul şi consecinţele ei ecleziologice. /An. LV (2004), nr. 1-2
(ian. - iun.), pp. 125 - 150/.
78
Hristologia patristică şi consecinţele ei ecleziologice. B. Odihna
Duhului peste Fiul şi atribuţiile Bisericii.
457. NIŞCOVEANU, Mircea, Hristologia Sfântului Ioan
Damaschin. /An. XVII (1965), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 326 - 337/.
Introducere. I. Raportul dintre firea divină şi umană în persoana lui
Iisus Hristos. II. Consecinţele unirii ipostatice în Iisus Hristos. III. Cele
două voinţe ale Mântuitorului. IV. Cele două lucrări ale Mântuitorului. V.
Dumnezeiasca jertfii. Concluzii.
458. PALADE, Mihaela, Pr. Dr. Nicolae Răzvan Stan,
Antropologia din perspectivă hristologică - Bazele doctri­
nare ale vieţii duhovniceşti, Constanţa, Editura Arhiepiscopiei
Tomisului, 2007, 572 pag. /An. LIX (2008), nr. 1-2 (ian. -
iun.), pp. 257 - 259/ {Recenzie).
459. P/ARASCHIV/, I. V., Michel van Parys, L’evolution
de Ia doctrine christologique de Basile de Seleucie, în
„Irenikon”, t. XLIV (1971), nr. 4, pp. 493 - 514. /An. XXIV
(1972), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 273- 279/ {Recenzie).
460. PAVEL, Const., Opera mântuitoare a Domnului
nostru Iisus Hristos şi slujirea Bisericii Sale. /An. XV
(1963), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 424 - 455/.
Introducere. I. Mântuirea prin Iisus Hristos (necesitatea şi posibili­
tatea mântuirii, realizarea mântuirii obiective, mântuirea subiectivă). II.
Mântuirea în Biserică (Biserica în aspectele ei mai importante, însuşirile
Bisericii, rolul laicilor în Biserică, misiunea Bisericii). III. Vieţuirea creş­
tină (concepţia creştină despre trup, lume şi viaţa pământească, slujirea
Bisericii în lume şi imperativele vremii). IV. Elemente comune tuturor creş­
tinilor. Concluzii.
461. PENTIUC, E., Mesianismul în perioada premer­
gătoare venirii Mântuitorului. /An. XXXV (1983), nr. 1 (ian.
- mart.), pp. 61 - 73/.
Generalităţi. B. Epoca persană. C. Epoca elenistică şi începutul
stăpânirii romane în Palestina. Concluzii.
462. POPESCU, Dumitru, Tendinţe noi în hristologia
catolică contemporană. /An. XL (1988), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 9 -14/.
463. Id., Centralitatea lui Hristos în teologia ortodoxă
contemporană. /An. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 11 - 20/.
79
464. Id., Centralitatea lui Hristos în gândirea Pă­
rintelui Stăniloae. Importanţa ei pentru creştinism şi lumea
actuală. /An. LIV (2003), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 33 - 41/.
465. POPESCU, Teodor M., Moartea şi învierea Mân­
tuitorului în credinţa vechilor creştini. /An. VII (1955), 2
(apr. - iun.), pp. 163 - 180/.
466. RADU, Dumitru Gh., Semnificaţia soteriologică a
Botezului Domnului /An. VII (1955), 4 (oct. - dec.), pp. 513 - 531/.
Cuprinderea noastră în Hristos care se botează. Ştergerea păcatului
strămoşesc prin pocăinţă. Regenerarea şi sfinţirea naturii omeneşti prin
Botezul Domnului. Concluzii. s

467. Id., îndreptarea şi îndumnezeirea omului în Ii-


sus Hristos. /An. XL (1988), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 27 - 75/.
Introducere. 1. îndreptarea şi îndumnezeirea omului sunt lucrarea
Duhului Sfânt. 2. îndreptarea. 3. Sfinţirea, mărirea şi îndumnezeirea omu­
lui. Concluzii.
468. Id., Jertfa crucii şi învierea lui Hristos în viaţa
creştinului. /An. XLVI (1994), nr. 4 (oct. dec.), pp. 3 - 10/.
Sensul vieţii pământeşti. Mântuirea obiectivă. Moartea pe cruce,
miezul slujirii arhiereşti a Mântuitorului Hristos. învierea, act de putere şi
semnul distinctiv plenar al demnităţii de împărat. Concluzii.
469. Id., Relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt pe plan
trinitar după învăţătura ortodoxă. /An. LVI (2005), nr. 3 - 4
(iul. - dec.), pp. 182 - 190/.
Purcederea Duhului Sfânt din Tatăl şi odihnirea şi strălucirea Lui
din Fiul. 2. Intersubiectivitatea treimică. 3. Hristos şi Duhul Sfânt, distinc­
ţie şi comuniune a Persoanelor Sfintei Treimi. Concluzii.
470. REZUŞ, Petru, Poziţia actuală a celor nemulţu­
miţi de hotărârile Sinodului IV ecumenic. /An. III (1951), 2-
3 (apr. - sept.), pp. 480 - 491/.
471. Id., învăţătura protestantă despre Cuvântul lui
Dumnezeu faţă de învăţătura ortodoxă. /An. VII (1955), 2
(apr. - iun.), pp. 230 - 240/.
472. RUS, Remus, Elemente ale dogmei întrupării în
învăţătura Bisericii Ortodoxe Etiopiene. /An. XXIV (1972),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 213- 217/.
întruparea în învăţătura Bisericii Ortodoxe Etiopiene. Hristos este o
80
natură întrupată a lui Dumnezeu-Cuvântul. Biserica Etiopiana şi Chirii al
Alexandriei. Concluzii.
473. SEVICIU, Traian, Hristologia şi soteriologia Sfân­
tului Ioan Damaschin, după canoanele învierii, înălţării şi
Cincizecimii. //An. XI (1959), nr. 4 (oct. -dec.), pp. 567 - 583/.
474. Id., Puncte de contact între hristologia calcedo-
niană şi necalcedoniană în perspectiva doctrinei Sfântului
Chirii al Alexandriei. /An. XLI (1989), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
7 -1 9 /.
Explicarea formulei centrale. 2. Problema firii umane individuale.
3. Problema prepoziţiilor. 4. Proprietăţile firilor. 5. Aspecte particulare. 6.
Elementele uneiformule de acord. Concluzii.
475. SIRBU, Cornelia, întruparea ca Revelaţie. /An.
XXII (1970), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 517 - 538/.
Introducere. întruparea ca revelaţie în general. întruparea ca re­
velaţie în sine. întruparea ca revelaţie prin cuvânt, act şi imagine. Provi­
denţa divină prin întrupare. Realismul întrupării. Cunoaşterea lui Dumne­
zeu prin întrupare. Valoarea întrupării ca revelaţie. Concluzii.
476. STAN, Alexandru I., lisus Hristos, Mântuitorul -
izvor de viaţă. /An. XXXV (1983), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 244
-167/.
477. STĂNILOAE, D., Definiţia dogmatică de la
Calcedon. /An. III (1951), 2-3 (apr. - sept.), pp. 295 - 440/.
Doctrinele hristologice în luptă. 2. Lupta dintre Ciril şi Nestorie. 3.
Polemica între Ciril şi antiohieni înaintea Sinodului de la Efes. 4. Lupta
dintre Ciril şi antiohieni în timpul Sinodului de la Efes. 5. împăcarea între
Ciril şi antiohieni. 6. O nouă tensiune între antiohieni şi alexandrini.
Eutihie. Partida de mijloc şi Sinodul de la Constantinopol din 448. 7. Epis­
tola dogmatică a lui Leo. Sinodul de la Efes din anul 449. 8. Sinodul ecu­
menic de la Calcedon. 9. Definiţia dogmatică de la Calcedon. 10. Interpre­
tările ulterioare ale definiţiei dogmatice de la Calcedon. Concluzii.
478. Id., Reinhard Slenczka, Geschichtlichkait und
Personsein Jesu Christi, Gottingen, 1966, 366 pag. /An. XX
(1968), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 446 - 447/ (R ecenzie),
479. Id., Iconomia dumnezeiască, temei ai iconomîei
bisericeşti. /An, XXI (1969), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 3 —24/.
Etimologia termenului „iconomie". Iconomia dumnezeiască după
Sfânta Scriptură. Iconomia dumnezeiască după Sfinţii Părinţi. Concluzii.
81
480. Id., Herman Dembrovski, Grundiragen der
ChristoLogie, Miinchen, 1969, 358 pag. /An. XXI (1969), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 578 - 580/ {Recenzie).
481. Id., Amba Gregorios, învăţătura hristologică a
Bisericilor Necalcedoniene, în „Εκκλησιαστικός φάρος”,
Cairo, t. LI (1952-1969), pp. 7 4 - 8 1 . /An. XXII (1970), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 252 - 253/ {Recenzie).
482. Id., Chipul lui Hristos în Biserica Răsăriteană:
lisus Hristos, darul şi cuvântul suprem al lui Dumnezeu.
/An. XXV (1973), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 5 -1 7 /.
483. Id., Hristologia sinoadelor. /An. XXVI (1974), nr.
4 (oct. - dec.), pp. 573 - 579.
484. Id., Drumul cu Hristos Mântuitorul prin Tainele
şi Sărbătorile Bisericii Ortodoxe. /An. XXVIII (1976), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 402 - 416/.
485. Id., lisus Hristos, arhiereu în veac. /An. XXXI
(1979), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 217 - 231/.
1. Permanenţa arhieriei Domnului lisus Hristos. 2. Arhieria Dom­
nului Hristos la Sfântul Chirii din Alexandria. 3. Semnificaţii teologice şi
spirituale ale arhieriei Domnului Hristos şi ale preoţiei bisericeşti. Concluzii.
486. Id., Jertfa lui Hristos şi spiritualitatea noastră
prin împărtăşirea de ea în Sfânta Liturghie. /An. XXXV
(1983), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 104 -118/.
487. Id., Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, prin Care
toate s-au făcut şi se refac. /An. XXXV (1983), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 168 - 176/.
488. Id., Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul.
/An. XL (1988), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 67 - 72/.
489. Id., învierea sau biruirea morţii. /An. XLII
(1990), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 3-4/.
490. STOINA, Liviu, Hristologia în discuţiile Sinodu­
lui IV ecumenic (Calcedon, 451). /An. XL (1988), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 72 -111/.
Introducere. 1. Dispute şi formulări hristologice anterioare Sino­
dului IV ecumenic. 2. Definiţia dogmatică a Sinodului IV ecumenic.0 3.

82
Unirea ipostatică: Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. 4. Tendinţe şi
aprofundări mai noi în hristologia Calcedonului. Concluzii.
491. ŞTRUC. Ioan, Giinther Borkamm, Jesus von
Nazareth, Stuttgardt, 1965. /An. XX (1968), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 598 - 603/ {Recenzie).
492. Id., Wolfgang Trilling, J6sus devant l’histoire,
Paris, 1968, 254 pag. /An. XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 110-115/ {Recenzie).
493. TOFANĂ, Stelian, învierea Mântuitorului Hris­
tos, chezăşia învierii noastre. /An. XXXVIII (1986), nr. 3
(iul. - sept,), pp. 121 - 139/.
învierea Mântuitorului. Relatările aghiografllor. 2. învierea Mân­
tuitorului - premiza învierii noastre.
494. TRUBEŢKOI, Serghei N., Doctrina despre Logos
(Traducere şi prelucrare de Ion Ciutacu). /An. XLII (1990), nr.
4 (oct. - dec.), pp. 113 - 138/.
Date biografice privitoare la Serghei Trubeţkoi A. Hristos (Consi­
deraţii generale); B. Vechiul şi Noul Testament
495. TURCU, Sorinei, lisus Hristos, izvorul adevăru­
lui, vieţii, cunoştinţei şi iubirii dumnezeieşti. /An. LVII
(2006), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 159 - 170/.
Raţiunea Supremă, Izvorul tuturor raţiunilor. Imaginea învăţătoru­
lui Suprem prefigurată în creaţie. Concluzii.
496. VASILIU, Cezar, ÎLtienne Trocm6, J6sus de
Nazareth vu par Ies temoins de sa vie, Neuchâtel, 1972,156 pag.
/An. XXVII (1975), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 343 - 344/ {Recenzie?).
497. VIZITIU, Mihai Gh., lisus Hristos viaţa lumii.
/An. XXXV (1983), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 145 - 154/.
Introducere. 1. Lumea - rod al dragostei divine. 2. Viaţa, cel mai de
seamă dar făcut omului de Dumnezeu. 3. Moartea, consecinţă a păcatului.
4. Readucerea omului la viaţă prin venirea Mântuitorului lisus Hristos. 5.
Viaţa în Hristos, Dătătorul de viaţă. 6. Datoria creştinului de a apăra viaţa.
Concluzii.
498. VOICU, Constantin, Hristologia Părinţilor
Apostolici. /An. XIII (1961), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 405 -418/.

83
XL Sf. Duh
499. BRIA, Ion, Opinii teologice anglicane în legătură cu
„Filioque”. /An. XXI (1969), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 334 - 336/.
500. Id., Prezenţa şi lucrarea Sfântului Duh în Bise­
rică. /An. XXX (1978), nr. 3 (iul.-sept.), pp. 488 - 496/.
501. BUCEVSCHI, O., Vom Wirken des Hellingen
Geistes (Despre lucrarea Duhului Sfânt), Witten, 1964,165 pag.
/An. XVII (1965), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 173 - 178/ {Recenzie).
502. BUZESCU, Nicolae C., Lucrarea Duhului Şfânt
în Sfintele Taine. /An. XXXI (1979), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp.
562 - 582/.
I.Biserica şi Sfintele Taine. 2. înţelesul lucrărilor dumnezeieşti. 3.
Rugăciunea şi invocarea Sfântului Duh. 4. Chemarea Sfântului Duh. Sfin­
tele Taine. 5. Lucrarea Sfântului Du - lucrare esenţială pentru Biserică.
503. CHIALDA, Mircea, învăţătura despre „Filioque”
în Biserica Veche-Catolică. /An. XIX (1967), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 350 - 365/.
504. COMAN, I., Sensul ecumenic al lucrării Sfântu­
lui Duh în teologia Sfinţilor Părinţi. /An. XVI (1964), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 220 - 239/.
Generalităţi despre ecumenism. Concepţia patristică generală des­
pre Sf. Duh. Aspecte ecumenice trăite ale lucrării Sfântului Duh asupra
vieţii creştine în epoca patristică. Elemente teologice ale ecumenismului
Sfântului Duh la Sfinţii Părinţi. Concluzii.
505. COMAN, Vasile, Lucrarea Sfântului Duh pentru
sfinţirea şi îndumnezeirea omului. /An. XL (1988), nr. 2 (apr.
- iun.), pp. 7 - 27/.
Referat susţinut la întrunirea de dialog teologic a Bisericii Orto­
doxe Române cu Biserica Evanghelică Luterană din R. F. Germană
(Kirchberg, 15 - 29 mai 1988). Introducere. 1. Lucrarea Sfântului Duh pen­
tru sfinţirea omului în istoria mântuirii. 2. Mărturii ale Sfinţilor Părinţi şi
scriitori bisericeşti despre îndumnezeire. 3. Lucrarea Sfântului Duh în
Sfintele Taine. 4. Lucrarea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie, încheiere.
Bibliografie.
506. CORNIŢESCU, C., învăţătura Sfântului Vasile

84
cel Mare despre Sfântul Duh. /'An. XXXI (1979), 1 (ian. -
mart.), pp. 108 - î 14/.
1 împrejurările în care şi-a desfăşurat activitatea Sfântul Vasile cel
Mare. 2. Tratatul intitulat Despre Sfântul Duh. 3. Modul de fiinţare a Du­
hului Sfânt. 4. Atributele Duhului.
507. /DAVID/, Petra, Papa Paul VI invocă „darurile
Sfântului Duh” pentru a reînviora Biserica. /An. XXVII (1975),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 224/.
508. FĂGĂRAŞANUL, Lucian, Duhul Sfânt în Vechiul
Testament /An. XXXVI (1984), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 550 - 560/.
1. Sensurile lui „ruah ” în Vechiul Testament. 2. Lucrarea Duhului
Sfânt după Vechiul Testament. 3. Duhul Sfânt - persoană dumnezeiască,
după Vechiul Testament. Bibliografia problemei.
509. GALERIU, Constantin, „Excitaţia apostolică -
Gaudete in Domino...” Un nou gest „ecumenic” al Vatica­
nului? /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 599 ~ 613/.
510. Id., Sinodul II ecumenic şi învăţătura despre Sfân­
tul Duh. /An. XXXIII (1981), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 386 - 408/.
511. IGNĂTESCU, V., Duhul Sfânt în viaţa Bisericii
faţă de învăţătura neoprotestanţilor. / An. IX (1957), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 67 - 82/.
Consideraţii generale. Prezenţa obiectivă şi lucrarea efectivă a
Sfântului Duh în Biserică. Lucrarea efectivă a Duhului Sfânt. Slujbele bise­
riceşti ca mijloace de comunicare a Duhului. Lucrarea Sfântului Duh la
neoprotestanţi. Concluzii.
512. LIŢIU, Gheorghe, Glossolalia ca dar al Duhului
Sfânt. /An. XXXVI (1984), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 499 - 506/.
Introducere. Glossolalia în Noul Testament. Sfântul loan Gură de
Aur despre cauza încetării glossolaliei în vremea sa. Concluzii.
513. MOLDOVAN, Ilie, învăţătura unitară despre
Sfântul Duh şi despre Biserică exprimată în Simbolul de
Credinţă de la Sinodul al Il-lea ecumenic (381). /An.
XXXIII (1981), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 409 - 432/.
Introducere. I. Mărturisirea de credinţă ca lucrare a Sfântului Duh
în Biserică. II. învăţătura despre Sfântul Duh, în Simbolul de credinţă, te­
mei al învăţăturii despre Sfânta Biserică. III. învăţătura despre Biserică,
expresie a cunoaşterii iconomiei Sfântului Duh. Concluzii.

85
514. NICOLAE, Gh., învăţătura despre Sfântul Duh
în tratatul De Splritus Sancti Potentia al Sfântului Niceta
de Reraesiana, /An. XVI (1964)s nr. 2 (apr. - iun.), pp. 240 -
248/.
împrejurările în care a fost scris tratatul. Rezumatul tratatului.
Aprecieri asupra tratatului. Concluzii.
515. NICULCEA, Adrian, Relaţia treimică de
„Pogorâre” a Duhului peste Fiul şi de arătare (epifanie) a
Fiului din Duhul şi consecinţele ei ecleziologice. /An. LV
(2004), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 125 - 150/.
Hristologia patristică şi consecinţele ei ecleziologice. B, Odihna
Duhului peste Fiul şi atribuţiile Bisericii.
516. PARASCHIV, Ion V., „Filioque” în perspectiva
învăţăturii ortodoxe despre dogmă, teologumenă şi părere
teologică particulară. /An. XXV (1973), nr. 1 (ian. - febr.),
pp. 39 - 54/.
Preliminarii privind actualitatea problemei. 1. Cadrul general al
poziţiei divergente între ortodocşi şi vechi — catolici în legătură cu
„Filioque”. 2. Despre numirile Ipostasurilor divine ale Sfintei Treimi şi
despre terminologia patristică. 3. Analizarea formulei patristice: „Duhul
Sfânt purcede de la Tatăl prin Fiul”. 4. „Filioque” în perioada sinoadelor
ecumenice. Concluzii.
517. POGAN, Dorel, Sfântul Duh şi unitatea Bisericii.
/An. XXIV (1972), 3 (iul. - sept.), pp. 482 - 492/.
Sfântul Duh, persoana dumnezeiască de unire a credincioşilor. Lu­
crarea harului în unitatea Bisericii. Unitatea Bisericii în Sfântul Duh, pri­
vită sub aspectul trăirii şi manifestării ei. Concluzii.
518. POP-BISTRIŢEANUL, Irineu, Duhul Sfânt în
credinţa şi în spiritualitatea Bisericii Ortodoxe. /An. XLIX
(1998), 3-4 (iul. - dec,), pp. 3 - - 14/.
Preliminarii. 1. Duhul Sfânt în cadrul soteriologiei trinitare. 2. Du­
hul Sfânt şi iconomia lucrării Sale în Biserică. 3. Duhul Sfânt şi îndumne-
zeirea harică a credinciosului. Concluzii.
519. POPESCU, Dumitru, Aspecte noi în problema
„Filioque”. /An. XXVI (1974), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 580 - 592/.
520. POPESCU, Vintilă, Atitudinea teologilor angli­
cani faţă de adaosul „Filioque” şi problema reunirii creşti-
86
niior într-o singură Biserică. /An. X (1958), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 302 - 316/.
521. RADU, Dumitru I., Relaţia dintre Hristos şi Du­
hul Sfânt pe plan trinitar după învăţătura ortodoxă. /An.
LVI (2005), nr. 3 - 4 (iul. - dec.), pp. 182 - 190/.
l.Purcederea Duhului Sfânt din Tatăl şi odihnirea şi strălucirea Lui
din Fiul. 2. Intersubiectivitatea treimică. 3. Hristos şi Duhul Sfânt, distinc­
ţie şi comuniune a Persoanelor Sfintei Treimi. Concluzii.
522. SÎRBU, Comeliu, Disputa teologică Filioque în
actualitate. /An. XXVIII (1976), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 424 - 426/.
523. STAN, Alexandra, Duhul lui Dumnezeu - Duhul
Ortodoxiei, al iubirii şi al păcii. /An. XLI (1989), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 39 - 57/.
Introducere. 1. Relaţia dintre Duhul Sfânt şi adevărul religios rele­
vat. 2. Duhul lui Dumnezeu - Duhul Ortodoxiei, al dreptei credinţe. 3. Du­
hul lui Dumnezeu - Duhul iubirii şi al păcii. Concluzii.
524. Id., Dumnezeu Duhul Sfânt - înnoitorul a toată
făptura din perspectiva actuală a Ortodoxiei. /An. XLII
(1990), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 180-210/.
Introducere. Temeiurile sc.ripturistice ale înnoirii făpturii prin lu­
crarea Duhului Sfânt; 2. Temeiuri patristice despre înnoirea făpturii şi a
omului prin lucrarea Duhului Sfânt; 3. Teologia ortodoxă despre înnoirea
fâpturii de către Duhul Sfânt. Concluzii.
525. STĂNILOAE, D., Sfântul Duh şi sobornicitatea
Bisericii. /An. XIX (1967), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 32 - 48/.
I. Extrase din raportul unui observator ortodox la Conciliul al doi­
lea de la Vatican (Nikos A. Nissiotis). II. Sfântul Duh şi Biserica în învăţă­
tura Sfinţilor Părinţi. III. Un teolog ortodox contemporan despre lucrarea
Duhului Sfânt în Biserică (Vladimir Lossky). Concluzii.
526. Id., J. Kuhlmann, Die Taten des einfachen Gottes,
Wurzburg, 1968, 136 pag. /An. XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 431 - 434/ {Recenzie).
527. Id., Sfântul Duh în Revelaţie şi în Biserică. /An.
XXVI (1974), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 216 - 249/.
Revelaţia lui Dumnezeu prin cuvânt şi putere. Rolul special al
Sfântului Duh în Revelaţie. Duhul Sfânt, introducătorul energiei divine în
creaţie. Transparenţa Duhului Sfânt în Revelaţie prin sensibilitatea sufle-

87
tului pentru Dumnezeu şi prin puterea din cuvânt şi din afara cuvântului.
Transparenţa Duhului ca sensibilitate a credinţei şi a rugăciunii şi ca pu­
tere a lui Dumnezeu în Biserică. Concluzii,
528. ŞURUBARU, Ioan N., Pnevmatologia ortodoxă
valenţele ei ecumenice. /An. XX (1968), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
537-550/.
Introducere. Importanţa acordată învăţăturii despre Sfântul Duh în
Ortodoxie. Poziţia Sfântului Duh în lucrarea comună a Sfintei Treimi. Lu­
crarea Sfântului Duh la întemeierea Bisericii şi introducerea fiecărui mem­
bru în ea. Sfântul Duh ca factor de comuniune în iubire şi libertate. Sfântul
Duh ca factor al sobomicităţii şi unităţii Bisericii. Unitatea bisericească a
tuturor creştinilor în înţelesul ortodox de comuniune liberă în credinţă şi
iubire. Concluzii.

XII. Cosmologie
529. BUCHIU, Ştefan, învăţătura ortodoxă despre
timp. /An. L (1999), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 60 - 71/.
Locul timpului în creaţie. Temeiurile revelaţionale ale învăţăturii
despre timp. Răscumpărarea timpului prin Mântuitorul lisus Hristos.
Timpul transfigurat al Bisericii —mediu al îndumnezeiţii credinciosului.
Concluzii.
530. Id., Cosmologia în opera Părintelui Stăniloae şi
implicaţiile ei ecologice. /An. LIV (2003), nr. 3-4 (iul. - dec.),
pp. 6 0 -7 5 /.
Generalităţi. 1. Relaţia dintre Sfânta Treime şi Cosmos. 2. Relaţia
dintre Fiul sau Cuvântul lui Dumnezeu şi lume. 3. Relaţia dintre Dumnezeu,
om şi Cosmos. 4. Relaţia dintre Hristos, Biserică şi creaţie. Concluzii.
531. Id., Creaţie şi restaurare în Dogmatica ortodoxă.
/An. LVIII (2007), nr. 1-2 (ian, —iun.), pp. 52 - 59/.
532. CARAZA, I., Revelaţia divină în H e x a im e ro n u l
Sfântului Vasile cel Mare. /An. XXXI (1979), 1 (ian. - mart.),
pp. 113-132/.
Generalităţi. Sfântul Vasile cel Mare ca teolog şi vremea sa. Atitu­
dinea Sfântului Vasile faţă de Sfânta Scriptură. Atitudinea Sfântului Vasile
faţă de gândirea antică, în Hexaimeron, Creaţia în lumina Sfintei Scripturi
după Hexaimeron. Dumnezeu —Creatorul după Hexaimeron. Porunca lui
Dumnezeu ca lege a naturii. Providenţa divină după Hexaimeron. învăţă-
88
tura Sfântului Vasile despre om în Hexaimeron. Creaţia ca lucrare a Sfintei
Treimi după Hexaimeron. Concluzii.
533. Id,, „Lumea ca dar al lui Dumnezeu” - coordo­
nată esenţială a teologiei Părintelui Stăniloae. /An. XLV
(1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 108-112/.
534. COSTACHE, Constantin, Pr. Lect. Tache Sterea,
Dumnezeu, omul şi creaţia în teologia ortodoxă şi în preo­
cupările ecumenismului contemporan (Teză de doctorat), în
„Ortodoxia”, Bucureşti, 1998, nr. 1-4. /An. LI (2000), nr. 3-4
(iul. dec.), pp. 135 - 136/ (R ecenziej.
535. COSTACHE, Dom V., Crearea lumii văzute. /An.
XLVIII (1997), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 34 - 22/An. XLVIII
(1997), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 3 - 54/.
Introducere. Câteva tipare cosmogonice. Ştiinţă şi credinţă sau des­
pre modul interpretării. Interpretarea textului. Creafionism şi evoluţionism.
Concluzii.
536. DRĂGULIN, Gheorghe, Idealul ecologic în învă­
ţătura ortodoxă: „ceruri noi şi pământ nou”. /An. XLVIII
(1997), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 76 - 86/.
1. Contradicţia dintre rosturile istoriei mântuirii şi sentimentul tra­
gic al apropiatului sfârşit universal. 2. Comportamentul arbitrar al omului
faţă de natură este o urmare a unilateralizării din cultura religioasă apu­
seană. 3. Principii doctrinare ale atitudinii creştine faţă de mediul înconju­
rător. 4. Animalele, păsările şi plantele în iconomia mântuirii. 4. Exemple
de trăire ale Sfinţilor în armon ie cufiarele sălbatice.
537. LEMENI, Adrian, Cosmologia teleologică şi teoriile
morfologice. /An. LIII (2002), nr. 1-2 (ian. —iun.), pp. 82 - 87/.
Perspectiva teleologică, cosmologia antropică şi dialogul ştiinţă -
teologie. Teoriile morfologice, primatul vieţii şi noua concepţie despre rolul
omului în univers. Concluzii.
538. MOLDOVAN, Ilie, Natura şi harul în gândirea
teologică a Sfântului Vasile cel Mare. /An. XXXI (1979), 1
(ian. - mart.), pp. 75 - 89/.
Natura şi harul în actul creaţiei. Harul şi natura spirituală a omu­
lui. Natura, harul şi sobomicitatea.
539. POPESCU, Dumitra Gh., Raţionalitatea creaţiei şi
implicaţiile ei. /An. XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 31-35/.
89
540. REMETE, George, Oro şi cosmos în înţelegerea
Sfântului Maxim Mărturisitorul şi Jiirgen Moltmann. /An.
LIX (2008), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 23 - 42/.
Cosmologonie şi cosmogeneză. Logosul Creator, Duhul Sfânt şi pa­
radigme divine. Creatio originalis şi creatio finalis. Teologie şi responsabi­
litate. Concluzii.
541. STĂNILOAE, D., Creaţia ca dar şi Tainele
Bisericii. /An. XXVIII (1976), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 10 - 29/.
542. Id., Dinamica creaţiei în Biserică. /An. XXIX
(1977), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 281 - 291/.
Referat ţinut la Congresul Teologiei Ortodoxe (Atena, 1976, aug.).
Introducere. 1. Interpretarea patristică a mişcării creaţiei ca miş­
care spre Dumnezeu, imprimată în ea de Dumnezeu; 2. Omul sau umanita­
tea, factorul şi beneficiarul principal al dinamismului lumii în gândirea
patristică. 3. Restaurarea dinamismului creafiunii prin Iisus Hristos şi prin
Duhul Sfânt în Biserică. 4. Formele moderne ale dinamismului lumii şi ra­
portul între dinamismul lumii în Biserică şi al celei din afară de Biserică.
Concluzii.
543. STEREA, Tache, Dumnezeu, omul şi creaţia în
teologia ortodoxă şi în preocupările ecumenismului con­
temporan (Teză de doctorat). /An. XLIX (1998), nr. 1-2 (ian.
- iun.), pp. 5 - 96/.
Prefaţă (Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu).
I. Partea l-a. Dumnezeu, omul şi creaţia în teologia ortodoxă: A
Sfânta Treime - cauză a existenţei prin creaţie (1. Creaţia şi iconomia
mântuirii; 2. Creaţia şi Dumnezeu Creatorul; 3. Sfânta Treime - comuniu­
nea desăvârşită; 4. Relaţia veşnic —temporal, nemărginit - mărginit; 5.
Sensul treimic al creaţiei; 6. Tensiunea creaţiei spre Dumnezeu ca dat on­
tologic sau creaţie şi timp; 7. Creaţie şi Revelaţie); B. Motivul şi scopul
creaţiei (1. Lumea - expresie a iubirii divine; 2. Creaţia - darul lui Dumne­
zeu; 3. Raţionalitatea creaţiei; 4. Creaţie şi cruce; 5. Creaţia - sacrament
general sau taină în sens larg). C. Omul - „Imago D ei” (1. Demnitatea de
persoană; 2. Libertatea; 3. Responsabilitatea omului faţă de el însuşi şi faţă
de creaţie); D, Răul în creaţie (1. Dialectica răului: libertate şi ispită; 2.
„Fără Mine nu puteţi face nimic; 3. Iraţionalitatea păcatului şi intervenţia
lui Dumnezeu în creaţie; 4. Desfăşurarea planului de mântuire sau
„plinirea vremii").
/An. XLIX (1998), 3-4 (iul. - dec.), pp. 65 - 166/.
Partea a Il-a. (5. Creaţia şi răscumpărarea; 6. Omul şi creaţia în

90
Biserică sau restaurarea dinamismului creaţiei spre Dumnezeu, prin Iisus
Hristos şi Duhul Sfânt); II. Dumnezeu, omul şi creaţia în preocupările
ecumenismului contemporan (A. Secularizarea şi criza ecologică; B.
Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi relaţia Dumnezeu-om-creaţie; C.
Dumnezeu, omul şi creaţia în preocupările Consiliului Ecumenic al
Bisericilor).
III. Concluzii Bibliografie. Curriculum vitae.

XIII. Lumea nevăzută


544. C/HIŢESCU/, N., Denys l’Areopagitul, La
Hierarchie celeste, Paris, 1958,225 pag. /An. XII (1960), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 639 - 640/ {Recenzie).

XIV. Antropologia creştină


545. ANDRONI, Vartolomeu, Starea originară a
protopărinţilor în cele trei mari confesiuni creştine. /An.
XLVIII (1996), nr. 1-2 (ian. iun.), pp. 62-91/.
Introducere. A. învăţătura ortodoxă cu privire la starea originară a
omului. B. învăţătura catolică cu privire la starea originară a omului. C.
învăţătura protestantă cu privire la starea primordială a omului.
546. BALCA, N., învăţătura despre chipul lui Dumne­
zeu în om în teologia protestantă contemporană. /An. XX
(1968), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 522 - 536/.
547. BĂLAN, Comeliu-Dragoş, Har şi persoană în
teologia ortodoxă. /An. LVII (2006), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp.
214-229/.
Introducere. / . Caracterul personalist al harului ca lucrare a per­
soanelor Sfintei Treimi. II. Conformitatea dintre persoana umană şi har. III.
Restaurarea omului în starea de har prin Hristos. IV împlinirea omului ca
persoană prin Sfintele Taine. Concluzii.
548. BĂRBULESCU, C., Michel Sora, Du dialogue
interieur, Fragment d’une antropologie metaphysique (Paris,
1947). /An. IX (1957), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 625 - 630/ (Recenzie).
549. BOLOŞ, Cristian, Antropologia creştină reflec-
91
tată în scrierile Părinţilor Apostolici şi implicaţiile ei teolo­
gice. /An. LVIII (2007), nr. 4 (sept. - dec.), pp. 91 - 109/.
I. Preliminarii; II. Câteva reflecţii despre om; III. Originea omului;
IV. Dihotomismul naturii umane; V. Omul - fiinţă spirituală în trup; VI.
Păcatul originar; VII. Libertatea omului - cale spre Creator. Concluzii.
550. BRIA, Ion, Spaţiul îndumnezeirii. Eterniza-rea
umanului în Dumnezeu, în viziunea teologică a Părintelui
Stăniloae. /An. XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 77-99/.
551. BUCEVSCHI, O., Basileios Anagnostopoulos, Das
Zeugnis der Vâter von Menschen, Stuttgart, 1974. /An. XXVII
(1975), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 341 - 343/ (R ecenzie). *
552. BUGA, Ioan, Sensul înfierii creştine după Sfân­
tul Evanghelist Ioan şi Sfântul Apostol Pavel. /An. XXVII
(1975), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 525 - 535/.
Introducere. Noţiunea de fiu şi înfiere. înfierea supranaturală prin
adopţiune în Noul Testament. Raportul dintre Fiul natural al lui Dumnezeu
- Iisus Hristos şi fiii lui Dumnezeu adoptaţi prin har, creştini. Naşterea spi­

rituală - condiţie a înfierii creştine. Posibilitatea înfierii creştine. Sfintele


Taine - mijloace ale înfăptuirii renaşterii şi înfierii creştine supranaturale,
înfierea creştină - operă a Sfintei Treimi, realizată de fiecare persoană
după modul specific de lucrare al Ei. Renaşterea întregii firi. Roadele înfie­
rii. Concluzii.
553. CHIŢESCU, N., Henri de Lubac, Surnaturel (Paris,
1946). / An. IX (1957), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 145 - 156/
(Recenzie).
554. CITIRIGĂ, Vasile, Antropologia hristologică şi
revelaţia ei pentru depăşirea concepţiilor antropologice ale
culturii secularizate. An. LIX (2008), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp.
7 -2 8 /.
Introducere. 1. Logosul divin - temei al conformităţii dintre om şi
Dumnezeu. 2. Conformitatea dintre Logosul divin şi om ca premisă a întru­
pării Fiului lui Dumnezeu şi relevanţa conformităţii pentru antropologie. 3.
Consecinţe ale separării antropologiei de hristologie. Concluzii.
555. COMAN, Constantin, Antropologia paulină -
dihotomism sau trihotomism. /An. L (1999), nr. 1-2 (ian. -
iun.), pp. 26 - 40/.
Alcătuirea omului după Vechiul Testament. 2. Alcătuirea omului

92
după epistolele pauline. 3. Exegeza textului de la Epistola / Tesaloniceni V,
23. Concluzii.
556. COMAN, Ioan Gh., Gregoire de Nysse, La
creation de l’homme (Paris, 1943, 256 pag.). /An. VIII (1956),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 129 - 131/ (R ecenzie).
557. Id., Elemente de antropologie în operele Sfântu­
lui Iustin Martirul şi Filozoful. /An. XX (1968), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 378 - 394/.
Introducere. Omul - fiinţă psihosomatică. Raportul dintre trup şi
suflet. Logosul în cadrul lumii şi al istoriei. Concluzii.
558. COSTACHE, Constantin, Pr. Lect. Tache Sterea,
Dumnezeu, omul şi creaţia în teologia ortodoxă şi în preo­
cupările ecumenismului contemporan (Teză de doctorat), în
„Ortodoxia”, Bucureşti, 1998, nr. 1-4. /An. LI (2000), nr. 3-4
(iul. dec.), pp. 135 - 136/ (R ecenzie).
559. Id., Pr. Dr. Vasile Citirigă, Antropologia hristo-
logică în teologia ortodoxă, 2 voi. Constanţa, Editura ExPorto,
2003, 588 pag. /An. LV (2004), 3-4 (iul. - dec.), pp. 251 - 253/
(Recenzie).
560. COSTACHE, Doru, CAZACU, Adrian, Experi­
enţa paradisiacă a omului în viziunea creştinismului occi­
dental. Aspecte antropologice. /An. LVI (2005), 1-2 (ian. -
iun.), pp. 92 - 116/.
Generalităţi. Experienţa paradisiacă. Natural şi supranatural. Slă­
biciunile naturii şi acţiunea harului. Participarea la viaţa divină şi desă­
vârşirea omului. Viziuni antropologice în protestantism (Experienţa paradi­
siacă; Omul în faţa lui Dumnezeu; Chip şi asemănare, trup şi suflet; O
nouă înţelegere a Cărţii Facerea). Probleme deschise. Concluzii.
561. CRISTESCU, Vasile, Aspecte antropologice în
gândirea teologică apuseană şi răsăriteană de astăzi. /An.
LVII (2006), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 46 - 58/.
562. Id., înţelegerea umanului în filosofîa modernă şi
poziţia creştină faţă de ea. /An. LVII (2006), nr. 3-4 (iul. —
dec.), pp. 104-120/.
563. DAVID, P. I., MYSTERIUM SALUTIS,
Dogmatique de l’histoire du salut, voi. II, voi. VII, Paris,
93
1971, 326 pag. /An. XXIX (1977), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 72-
74/ {Recenzie). ^
564. DRĂGUŞIN, Valeriu, Omul, fiinţă dihotomică.
/An. LI (2000), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 127-130/.
565. Id., Asemănarea In duh a chipului uman cu
eikon-ul divin. /An. LI (2001), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 81 - 93/.
566. Id., îndumnezeirea omului la Sfântul Atanasie al
Alexandriei. /An. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 3 - 107/.
567. ENĂCHESCU, Constantin, Contribuţia Pr. Prof.
Acad. D. Stăniloae la edificarea unei filosofii antropologice
creştin-ortodoxe. /An. XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 127
-142/.
Generalităţi. Raportul dintre filosofie şi teologie. Filosofla creştină.
Problema omului. Lumea. Problema ontologică. Umanismul ortodox. Concluzii.
568. HRISOSTOM, Ioan, La cuvântul profetului lere-
mia: „Doamne, nu-i în puterea omului calea lui, nici nu-i
este dat omului care merge să-şi isprăvească călătoria sa”
(Ier. X, 23) (Trad. Pr. D. Fecioru). /An. XXXII (1980), nr. 2
(apr. - iun), pp. 321 - 330/.
569. IANA, Constantin, Claude Tresmontant, Le
probleme de l’âme, Paris, 1971, 220 pag. /An. XXIII (1971),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 233 - 236/ (Recenzie).
570. JOANTĂ, Serafim, Misterul Sfintei Treimi
reflectat în misterul persoanei umane. /An. LI (2000), nr. 3-4
(iul. dec.), pp. 3 - 5 /.
571. MARICA, Florin, Natura omului în Cabbala şi în
Ortodoxie. /An. LVII (2006), nr. 3-4 (iui. - dec.), pp. 201 - 213/.
572. MIRCEA, Ioan, îndumnezeirea credinciosului.
Mărturii biblice, patristice şi cultice ortodoxe. /An. XXVII
(1975), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 316 - 337/.
573. MOCANU, Mihai, Aspecte ale apofatismului antro­
pologic. /An. XLVII (1995), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 110 - 128/.
574. NICULCEA, Adrian, Doctrina protestantă a pre-
destinaţiei şi consecinţele ei eclesiologice. /An. LV (2004), nr.
1-2 (ian. - iun.), pp. 65 - 86/.
94
575. PALADE, Mihaela, Pr. Dr. Nicolae Răzvan Stan,
Antropologia din perspectivă hristologică - Bazele doctri­
nare ale vieţii duhovniceşti, Constanţa, Editura Arhiepiscopiei
Tonusului, 2007, 572 pag. /An. LIX (2008), nr. 1-2 (ian. -
iun.), pp. 257 - 259/ (R ecenzie).
576. PAUL, Adrian Gh., Doctrina antropologică a
Sfântului Diadoh al Foticeii. /An. LVIII (2007), nr. 3 (iul. -
aug.), pp. 91 - 113/.
Omul-fiinţă psihosomatică ( a. Unitatea fiinţei umane; b. Caracte­
rul ontologic al trupului; c. Natura şi trăsăturile sufletului; d. Natura şi
caracteristicile stării primordiale ale omului); II. Crearea omului după
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.
577. POPESCU, Cristian, îndumnezeirea omului în te­
ologia catolică şi în teologia ortodoxă. /An. LI (2000), 1-2
(ian. - iun.), pp. 43 - 62/.
578. REZUŞ, Petru, Ortodoxia în faţa vieţii. /An. VI
(1954), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 592 - 602/.
579. SAVA, Marin, Ierom. Augustin Nikitin,/învăţătura
ortodoxă despre împăcarea omului cu Dumnezeu/, în
„EorocnoBCKHe Ty^w”, Moscova, XVIII (1978), pp/ 188-222.
/An. XXXII (1980), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 181 - 184/
(Recenzie).
580. SÎRBU, Comeliu, Olivier Clement, Questions sur
l'homme, Paris, 1973, 221 pag. /An. XXVIII (1976), nr. 1 (ian.
- mart.), pp. 242 —243/ (R ecenzie).
581. STANCU, Ioan, Concepţia despre lume şi viaţă
în iudaism şi creştinism, /An. LVII (2006), nr. 1-2 (ian. -
iun.), pp. 82 - 93/.
In iudaism (creaţia, antropologia, nemurirea); II. în creştinism
(trup şi suflet). Concluzii.
582. STĂNILOAE, D., Starea primordială a omului
în cele trei confesiuni. /An. VIII (1956), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
323-357/.
Starea primordială după Biserica Ortodoxă: 1. Relaţia cu Dumne­
zeu, element constitutiv al chipului dumnezeiesc în om, sau despre natură şi
har; 2. Conţinutul chipului; 3. Starea primordială, sau chipul şi dreptatea
95
originară; 4. Chipul şi asemănarea; 5. Natură şi libertate în Ortodoxie şi în
existenţialism. II. Starea primordială a omului după doctrina catolică. III.
Starea primordială a omului în protestantism. Concluzii.
583. Id., Doctrina ortodoxă şi catolică despre păcatul
strămoşesc. / An. IX (1957), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 3 - 40/.
Introducere. A. învăţătura ortodoxă despre păcatul strămoşesc
(Actul căderii protopărinţilor; Fiinţa păcatului ereditar şi urmările lui;
Modul de transmitere a vinei păcatului strămoşesc). B. învăţătura catolică
despre păcatul originar.
584. Id., Doctrina protestantă despre păcatul ereditar
judecată din punct de vedere ortodox. /An. IX (1957), 2 (apr.
- iun.), pp. 195 - 215/. s
585. Id., Olivier Clement, Le visage intărieur, Paris,
1978. /An. XXX (1978), nr. 4 (oct.-dec.), pp. 648/ (R ecenzie).
586. Id., Panagiotis Nellas, Zoon theoumenon, Atena,
1979. /An. XXXII (1980), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 561 - 564/
(R ecenzie).
587. Id., Note pe marginea unei cărţi de antropologie
ortodoxă. /An. XL (1988), nr. 1 (ian. -· mart.), pp. 148 - 156/.
Comentarii la cartea lui Panagiotis Nellas, „Zoon theoumenon”,
Atena, 1981.
588. STEREA, Tache, Dumnezeu, omul şi creaţia în
teologia ortodoxă şi în preocupările ecumenismului con­
temporan (Teză de doctorat). /An. XLIX (1998), nr. 1-2 (ian.
- iun.), pp. 5 - 96/.
Prefaţă (Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu).
I. Partea I-a. Dumnezeu, omul şi creaţia în teologia ortodoxă: A.
Sfânta Treime - cauză a existenţei prin creaţie (1. Creaţia şi iconomia
mântuirii; 2. Creaţia şi Dumnezeu Creatorul; 3. Sfânta Treime - comuniu­
nea desăvârşită; 4. Relaţia veşnic — temporal, nemărginit - mărginit; 5.
Sensul treimic al creaţiei; 6. Tensiunea creaţiei spre Dumnezeu ca dat on­
tologic sau creaţie şi timp; 7. Creaţie şi Revelaţie); B. Motivul şi scopul
creaţiei (1. Lumea - expresie a iubirii divine; 2. Creaţia - darul lui Dumne­
zeu; 3. Raţionalitatea creaţiei; 4. Creaţie şi cruce; 5. Creaţia - sacrament
general sau taină în sens larg). C. Omul - „Imago Del" (1. Demnitatea de
persoană; 2. Libertatea; 3. Responsabilitatea omuluifaţă de el însuşi şi faţă
de creaţie); D. Răul în creaţie (1. Dialectica răului: libertate şi ispită; 2.
„Fără Mine nu puteţi face nimic; 3. Iraţionalitatea păcatului şi intervenţia

96
lui Dumnezeu în creaţie; 4. Desfăşurarea planului de mântuire sau
,.plinirea vremii").
/An. XLIX (1998), 3-4 (iul. - dec.), pp. 65 - 166/.
Partea a Il-a. (5. Creaţia şi răscumpărarea; 6. Omul şi creaţia în
Biserică sau restaurarea dinamismului creaţiei spre Dumnezeu, prin Iisus
Hristos şi Duhul Sfânt); II. Dumnezeu, omul şi creaţia în preocupările
ecumenismului contemporan (A. Secularizarea şi criza ecologică; B.
Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi relaţia Dumnezeu-om-creaţie; C.
Dumnezeu, omul şi creaţia în preocupările Consiliului Ecumenic al
Bisericilor). III. Concluzii. Bibliografie. Curriculum vitae.
589. TODORAN, Isidor, Starea paradisiacă a omului şi
cea de după cădere, în concepţia ortodoxă, romano-catolică şi
protestantă. /An. VII (1955), nr. 1 (ian. - mart), pp. 29 - 45/.
590. TURCU, loan, Conceptul de „chip” şi implicaţiile
lui soteriologice. /An. XI (1959), nr. 3 (iul. sept.), pp. 414 - 429/.
Omonimie dogmatică; II. Fiul ca „chip" al Tatălui; III. „Chipul"
lui Dumnezeu în Adam; IV. „...chip de rob luând... ”; V. Concluzii.
591. UNGUREANU, Ionel, Starea constitutivă în an­
tropologia ortodoxă şi înţelegerea ei raportată la manifes­
tarea socială. /An. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 108 - 4;
an. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 3 - 129/.
Introducere. 1. Aspecte şi distincţii în exprimările antropologice
ortodoxe. 2. Date esenţiale în psihologia ortodoxă.
592. VLAD, S/ofron/, Lămurirea ortodoxă a unor
texte biblice. /An. VI (1954), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 42 - 63/.
Generalităţi. Norma credinţei „Sola Biblia". Predestinata. Condifiile
subiective ale mântuirii „Solafide ”. învăţătura despre Biserică. Concluzii.

XV. Sf. Fecioară Maria


593. ALEXE, Ştefan, Dialogul teologic Ortodoxo-
Vechi-Catolic. Noi texte comune ale Comisiei Teologice
Mixte Ortodoxo-Vechi-Catolice. /An. XXXI (1979), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 371 - 376/.
Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu. Fiinţa şi însuşirile Bisericii.
594. ANANIA, Bartolomeu, Fie! /An. XXXII (1980),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 437 - 442/.
97
595. BUCEVSCHI, Orest, L othar H eiser, M a n a in der
Christus - Verkiindigung des orthodoxen Kirchenjahres,
Trier, 1981. /An. XX X IV (1982), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 601 -
602/ {Recenzie).
596. BUZESCU, N . C., T eotokos şi hristologie în ca­
noanele, stihirile, dogm aticile şi troparele O ctoihului M are.
/An. X X IX (1977), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 20-46/.
1. Teotokos şi Revelaţia. Prefigurări scripturistice şi dogmatizarea
tainei partenologice. 2. Titlurile Născătoarei de Dumnezeu. Valoarea lor
dogmatică şi morală. 3. Teotokos şi Sfânta Treime. 4. Lucrările Născătoarei
de Dumnezeu în Biserică: aportul soteriologic. 5. Credincioşii faţă în faţă
cu Născătoarea de Dumnezeu. 6. Autorevelarea adâncului Sinelui: dezinhi-
barea subiectivă. Hristologie. Concluzii.
597. Id., „P anagia T heotokos” în im nologia M ineie-
lor. /An. XXXII (1980), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 534 - 558/.
1. Misterul divin în poemele teologice ale Mineielor. 2. Sfânta Fe­
cioară Maria în iconomia mântuirii. 3. Theotocos în tradiţia bisericească şi
imnologică. 4. Precursori ai imnologiei „ Theotocos 5. Sfântul Ioan Da-
maschin - psalmistul panaghiei Theotocos. 6. Imnologia Panaghiei
Theotocos în Mineie. 7. Bunavestire: Partenologie, Hristologie şi
Ecleziologie. 8. Preamărirea Maicii Domnului. 9. Credincioşii faţă de Năs­
cătoarea de Dumnezeu. 10. Proecumenisme.
598. CĂCIULĂ, Olimp N ., în legătură cu noua dogm ă
a papalităţii: „A ssum ptio corporea B eatae M ariae V irginis
in coelum ”. /An. II (1950), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 503 - 514/.
599. CITIRIGĂ, Vasile, Prof. C onf. D r. Ştefan
B uchiu, M aica D om nului. O introducere în teotokologia or­
todoxă, Bucureşti, Editura Sigma, 2006, 224 pag. /An. LVIII
(2007), nr. 4 (sept. - dec.), pp. 146 - 148/ {Recenzie).
600. CORNIŢESCU, Emilian, Tem eiuri ale precinstirii
M aicii D om nului în V echiul T estam ent. /An. XXXII (1980),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 492 - 500/.
601. GALERIU, Constantin, M aica Dom nului „povă-
ţuitoarea”. /An. XXXII (1980), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 454 - 468/.
602. GHEORGHESCU, Chesarie, în văţătu ra despre
M aica D om nului în O rtodoxie şi C atolicism . /An. XXII
(1970), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 382 - 399/.
98
Generalităţi. Învăţătura Ortodoxă despre Maica Domnului (Născă­
toare de Dumnezeu; preacinstirea Maicii Domnului). învăţături deosebi­
toare faţă de învăţătura ortodoxă în catolicism cu privire la mariologie
(Imaculata concepţie; ridicarea cu trupul la cer; Maica Domnului
comântuitoare). Punctul de vedere ortodox faţă de învăţăturile deosebite
catolice (Maica Domnului şi păcatul strămoşesc; adormirea Maicii Domnu­
lui: Maica Domnului ca mijlocitoare către Fiul său). Concluzii.
603. GQREANU, Veacesîav, Fecioara M aria în teolo­
gia Iui Pavel Florenski. /An. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp.
147 - 1 4 9 /.
604. M OLDOVAN, Ilie, în văţătu ra Sfintei Scripturi
despre Preacurata Fecioara M aria şi im plicaţiile ei religios-
morale (O biecţiuni şi răspunsuri). /An. XXXII (1980), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 469 - 4 9 1 /.
Introducere. Taina Sfintei Fecioare în Sfânta Scriptură. Implicaţiile
religios-morale ale învăţăturii Sfintei Scripturi privitoare la taina Preacu­
ratei Fecioare Maria. Obiecţiuni împotriva tainei Fecioarei şi a cultului
Preacuratei Maria.
605. NECULA, Nicolae, Cultul Maicii Domnului în Bise­
rica Coptă. /An. XXVI (1974), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 107 -1 1 8 /.
1. Originea şi vechimea cultului Maicii Domnului la copţi. 2. învă­
ţătura despre Maica Domnului reflectată în textele liturgice al Bisericii
Copte. 3. Sărbătorile şi posturile închinate Maicii Domnului la copţi. 4.
Cărţile de cult, slujbele şi imnele închinate Maicii Domnului în Biserica
Coptă. 5. Locaşuri de cult închinate Maicii Domnului. 6. Maica Domnului
în iconografia coptă. Concluzii.
606. PINTEA, Dumitru, învăţătura Sfântului Ioan Da-
m aschin despre M aica D om nului. /An. XXXII (1980), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 501 - 520/.
Prea Sfânta Fecioară Maria Născătoare de Dumnezeu. B. Rolul
Sfântului Duh în întrupare. C. Pururea Fecioria Maicii Domnului. D.
Supravenerarea Maicii Domnului. E. Rugăciunile noastre către Maica
Domnului şi foloasele acestor rugăciuni. Concluzii.
607. POP, Irineu, M aica D om nului în viaţa Bisericii şi
în evlavia credincioşilor ortodocşi. /An. X X XVI (1984), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 3 9 9 - 414/.
Introducere. Chipul moral al Maicii Domnului. Maica Domnului în
viaţa Bisericii. Maica Domnului în evlavia credincioşilor ortodocşi.

99
608. /Redacţia/, Comunicatul Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române. /An. Π(1950), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 497 - 502/.
Dogma catolică privind înălţarea Maicii Domnului cu trupul la cer
decretată de papalitate la 1 nov. 1950.
609. Id., E piscopatul V echi-C atolic şi noua rătăcire a
papalităţii. /An. III (1951), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 166 - 168/.
610. REZUŞ, Petru, M ariologia ortodoxă. /An. II
(1950), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 515 - 558/.
Introducere. Momente din viaţa Maicii Domnului (Naşterea, Intra­
rea în Biserică, Bunăvestirea, Naşterea Domnului Iisus Hristos de către
Fecioara Maria, Maica Domnului, Adormirea Maicii Domnului). Cultul
Maicii Domnului. Concluzii.
611. STAN, Liviu, O nouă rătăcire a papalităţii. /An.
II (1950), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 610-619/.
Dogma romano-catolică privind înălţarea Maicii Domnului cu tru­
pul la cer.
612. STĂNILOAE, D., în văţătu ra despre M aica
D om nului la ortodocşi şi catolici. /An. II (1950), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 559 - 609/.
Introducere. Imaculata concepţie. Maica Domnului „împreună răs­
cumpărătoare” cu Domnul Iisus Hristos a neamului omenesc.
613. Id., M aica D om nului ca m ijlocitoare. /An. IV
(1952), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 79 - 129/.

XVI. Sf. Har


614. BĂLAN, Comeliu-Dragoş, H ar şi persoană în
teologia ortodoxă. /An. LVII (2006), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp.
214-229/.
Introducere. I. Caracterul personalist al harului ca lucrare a per­
soanelor Sfintei Treimi. II. Conformitatea dintre persoana umană şi har. III.
Restaurarea omului în starea de har prin Hristos. IV. împlinirea omului ca
persoană prin Sfintele Taine. Concluzii.
615. BUGA, Ion, R elaţia slujitor - har şi prim itor în
actul ierurgic. /An. XXXVII (1985), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
508-513/.

100
Generalităţi. Ierurgia -piatra de încercare (poticnire) a slujitorului
creştin. Harul divin —izvor nesecat al sfinţeniei. Concluzii.
616. CHIŢESCU, N., Prem isele învăţăturii creştine
despre raportul dintre har şi libertate. /An. XI (1959), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 3 - 35/.
Introducere. I. Concepţia creştină despre creaţia lui Dumnezeu. II.
Trăsăturile generale ale învăţăturii creştine despre raportul creştinului cu
creaţia lui Dumnezeu în general UI. Raportul dintre har şi fire în concepţia
creştină. IV. O obiecţie biblică şi patristică: lupta dintrefire şi har. Concluzii.
617. CITIRIGĂ, Vasile, Aplicarea doctrinei despre
energiile necreate la doctrina şi practica Sfintelor Taine. /An.
LVHI (2007), nr. 4 (sept. - dec.), pp. 49 - 66/.
Introducere. I. Aplicarea doctrinei despre energiile necreate la
hristologie, ca temei al transfigurării materiei; II. Relevanţa legăturii dintre
hristologie şi doctrina energiilor necreate, pentru Sfintele Taine; III.
Transfigurarea credinciosului prin lucrarea harului necreat al Duhului
Sfânt, în Tainele Bisericii. Concluzii.
618. ICĂ, Ioan I., C oncepţii teologice eronate asupra
raportului dintre natură şi har. /An. XII (1960), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 526-551/.
Introducere. I. Raportul dintre natură şi supranatură în teologia
romano-catolică. II. Raportul dintre natură şi har în teologia protestantă.
III. Raportul complementar şi sinteza organică între natură şi har, în con­
cepţia ortodoxă. Concluzii.
619. MIRCEA, Ioan, Biserica şi lucrarea ei după N oul
Testament H ar şi harisme - iconomi ai tainelor şi harismatici.
/An. XXXIV (1982), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 358 - 395/.
620. MOLDOVAN, Ilie, N atura şi harul în gândirea
teologică a Sfântului V asile cel M are. /An. XXXI (1979), 1
(ian. - mart.), pp. 75 - 89/.
Natura şi harul în actul creaţiei. Harul şi natura spirituală a omu­
lui. Natura, harul şi sobornicitatea.
621. STÂNILOAE, D., N atură şi har în teologia
bizantină. /An. XXVI (1974), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 392 -
439/.
Sf. Maxim Mărturisitorul. Sf. Ioan Damaschinul. Sfi Simeon Noul
Teolog. Sf. Grigorie Palama. Nicolae Cabasila. Concluzii.

101
XVII. Sf. Taine
1. Generalităţi
622. AVRAMESCU, Ioan, Fiinţa B isericii şi Sfintele
T aine. /An. XXIV (1972), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 535 - 542/.
Introducere. Taina unirii Bisericii cu Hristos.
623. BUZESCU, Nicolae C., Lucrarea Duhului Sfânt în
Sfintele Taine. /An. XXXI (1979), nr. 3-4 (iul.-dec.), pp. 562-582/.
Biserica şi Sfintele Taine. 2. înţelesul lucrărilor dumnezeieşti. 3.
Rugăciunea şi invocarea Sfântului Duh. 4. Chemarea Sfântului 0uh. Sfin­
tele Taine. 5. Lucrarea Sfântului Du - lucrare esenţială pentru Biserică.
624. BRANIŞTE, Ene, D eosebiri interconfesionale cu
privire la Sfintele T aine. /An. XI (1959), nr. 4 (oct. --dec.), pp.
499-517/.
Introducere. I. Deosebiri interconfesionale cu privire la numărul
Tainelor; II. Deosebiri interconfesionale cu privire la fiinţa Tainelor; III.
Deosebiri cu privire la lucrarea Tainelor; IV. Deosebiri interconfesionale
cu privire la fiecare Taină în parte. Concluzii.
625. Id., Jean Chrysostome, Huit Cateheses Baptismales
Inedites (Paris, 1957, 284 pag.). /An. XVI (1964), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 548 - 555/ {Recenzie).
626. BRIA, I., D espre „caracterul” sacram ental şi
despre „efectul eclezial” al T ainelor. /An. XIX (1967), nr. 1
(ian. - febr.), pp. 146 - 148/.
627. BUCEVSCHI, Orest, Gerassiomos Konidaris, Zur
Problem atik der Konsensus - Texte liber Taufe. Eucharistie
und Am t, în „Okumenische Rundschau”, 1980, nr. 3. /An.
XXXV (1983), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 155 - 156/ (Recenzie).
628. CITIRIGĂ, Vasile, T em eiurile dogm atice ale Sfin­
telor Taine. /An. LVI (2005), 1-2 (ian. - iun.), pp. 21 - 41/.
Introducere. Temeiul teologiei şi temeiul creaţional al Tainelor.
Temeiul hristologic al Tainelor. Concluzii.
629. Id., A plicarea doctrinei despre energiile necreate
la doctrina şi practica Sfintelor T aine. /An. LVIII (2007), nr.
4 (sept. - dec.), pp. 49 - 66/.
102
Introducere. I. Aplicarea doctrinei despre energiile necreate la
hristologie, ca temei al transfigurării materiei; II. Relevanţa legăturii dintre
hristologie şi doctrina energiilor necreate, pentru Sfintele Taine; III.
Transfigurarea credinciosului prin lucrarea harului necreat al Duhului
Sfânt, în Tainele Bisericii. Concluzii.
630. DURA, Nicoîae, C onsideraţii canonico-eclesiolo-
gice asupra docum entului de Ia L im a (B. E. M .). /An.
XXXVIII (1986), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 1 1 9 - 147/.
l.Noţiunea de „Taină " în lumina Documentului de la Lima. 2. Bote­
zul în lumina Documentului de la Lima şi a doctrinei canonice ortodoxe. 3.
Euharistia în lumina Documentului de la Lima şi a doctrinei canonice orto­
doxe. 4. Preoţia în lumina Documentului de la Lima (1982) şi a doctrinei
canonice ortodoxe. Concluzii.
631. GOMBOŞ, Stelian, voi. îm p ărtăşirea continuă cu
Sfintele Taine - dosarul unei controverse, m ărturiile T radi­
ţiei (Studiu introductiv şi traducere de Diac. Ioan I. Ică jr.), Si­
biu, Editura Deisis, 2006, 532 pag. /An. LIX (2008), nr. 3-4
(iul. —dec.), pp. 280 —283/ (R ece n zie ).
632. HAU, Mihai, Tainele de iniţiere după catehezele
m istagogice ale Sfântului C hirii al Ierusalim ului. /An.
XXXVIII (1986), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 126 - 138/.
Introducere. 1. Catehezele Sfântului Chirii al Ierusalimului. Scopul
şi importanţa lor. 2. Sfintele Taine în Catehezele Sfântului Chirii al Ierusa­
limului. 3. Relaţiile dintre Tainele de iniţiere după Sfântul Chirii al Ierusa­
limului. Concluzii.
633. MICLE, Veniamin, C uvântul lui D um nezeu şi
Sfintele Taine în Biserica O rtodoxă. /An. XXIV (1972), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 543 - 556/.
Introducere. Cuvântul lui Dumnezeu în teologia ortodoxă. Sfintele
Taine în iconomia mântuirii. Caracterul Sacramental al cuvântului lui
Dumnezeu. Raportul dintre propovăduirea cuvântului şi lucrarea sacra­
mentală în Biserica Ortodoxă. Predicarea cuvântului şi Sfânta Euharistie în
Liturghia Ortodoxă. Concluzii.
634. RADU, Dumitru Gh., C aracterul ecleziologic al
Sfintelor Taine şi problem a intercom uniunii (Teză de docto­
rat). /An. X X X (1978), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 13 - 388/.
Prefaţă (Pr. Prof Dr. Dumitru Stăniloae).
Introducere.

103
η

Partea l-a: Biserica, sacrament al mântuirii: Cap. I: Hristos, sa­


cramentul originar: A. Taina sau sacramentul, unitate a două realităţi; B.
Hristos, sacramentul originar (1. Hristos, sacramentul fundamental; 2.
întruparea, un nou şi unic mod ipostatic de existenţă a omului; 3. Filantro­
pia chenotică a lui Dumnezeu, cauză a lui Hristos - sacrament); C. Taine
ale persoanei Hristos (1. Botezul Mântuitorului în apele Iordanului; 2. Pa­
timile şi moartea pe cruce; 3. învierea; 4. Hristos înălţat, trimiţător al Du­
hului Sfânt); D. Necesitatea prelungirii tainei lui Hristos cel slăvit (1. Ne­
cesitatea întâlnirii noastre personale cu Hristos cel slăvit; 2. Posibilitatea
întâlnirii; 3. Necesitatea tainei Bisericii şi a Tainelor). Cap. II: Biserica,
taina mântuirii în care se activează taina lui Hristos: A. Biserica, trupul
tainic al lui Hristos (1. Prelungire a întrupării; 2. Patimile şi moartea pe
cruce a lui Hristos în viaţa Bisericii; 3. Hristos cel înviat şi slăvit, cap al
Bisericii şi sursă de putere); B, Biserica, plenitudine de viaţă şi lucrare a
Duhului Sfânt în mijlocul nostru (1. Biserica, Cincizecimea Duhului în
mijlocul nostru; 2. împărtăşirea Duhului comuniunii prin Hristos; 3. Bogă­
ţia şi viaţa Duhului în noi); C. Biserica, taină lucrătoare a mântuirii (1.
Biserica, prezenţă a lui Dumnezeu în oameni; 2. Biserica, revelaţie şi pu­
tere dumnezeiască; 3. Biserica, comunitate în Duhul lui Hristos şi prezenţa
sacramentală); Cap. III: Tainele în viaţa Bisericii: A. Caracterul
hristologic al Sfintelor Taine (1. Posibilitatea lor în Hristos; 2. Prelungiri
şi dăruiri ale lui Hristos Bisericii; 3. Tainele, acte personale instituite şi
săvârşite de Hristos); B. Tainele, manifestări sacramentale ale Bisericii
(1. Biserica, sacrament — sursă; 2. Tainele, acte ecleziale; 3. Ritul sau
forma tainelor şi credinţa Bisericii); C, Raportul general al Tainelor cu
Biserica (1. Biserica, rezultat continuu al Tainelor ei şi condiţie a lor; 2.
Dăruiri şi întâlniri multiple şi mereu noi cu Hristos; 3. Dinamism şi trans­
parenţă).
Partea a Π-a: Caracterul ecleziologic al Tainelor. Cap. I: Tainele
încorporării şi creşterii în Hristos, în Biserică: A. Taina Sf. Botez (1. Bo­
tezul, eveniment pascal; 2. Botezul, eveniment eclezial ce prelungeşte Cinci­
zecimea; 3. Botezul, act eclezial); B. Taina Sf. Mirungeri (1. Prezenţă şi
lucrare eclezială a lui Hristos în Duhul; 2. Preoţie împărătească, popor al
lui Dumnezeu; 3. Practică şi perspectivă ecumenică); C. Taina Sf. împăr­
tăşanii, plenitudine a Bisericii (1. Botez şi Euharistie; 2. Euharistia, pleni­
tudine eclezială; 3. Euharistia ca taină şi jertfit a Bisericii). Cap. II: Tai­
nele restauratoare: A. Taina Sf. Spovedanii (1. Fundamentul teologic; 2.
Sf. Spovedanie în epoca patristică; 3. Renaşterea eclezială a comuniunii cu
Dumnezeu); B. Taina Sf. Maslu; Cap. III: Taine pentru misiuni speciale:
A. Caracterul eclezial al Nunţii (1. Temeiul teologic; 2. Nunta, act eclezial
şi semnificaţie eclezială); 3. Preoţie şi eclezialitate (1. Preoţie obştească şi

104
preoţia sacramentală; 2. Preoţie şi eclezialitate; 3. Episcopatul cu succesi­
une apostolică).
Partea a IlI-a. în problema intereomuniunii: Prolegomena; Cap.
I; Tainele săvârşite în afara Bisericii; Cap. ÎI: Intercomuniune sau com­
uniune? Cap. I I I : Comuniunea, plenitudine a Bisericii şi expresie a uni­
tăţii Bisericii.
Conduşii. Resume. Bibliografie.
635. STĂNILOAE, D,, Fiinţa Tainelor în cele trei
confesiuni. /An. VIII (1956), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 3-28/.
învăţătura ortodoxă şi catolică despre Taine ( /. Noţiunea gene­
rală a Sf. Taine la ortodocşi şi catolici; 2. Contribuţii lămuritoare: caracte­
rul hristologic al Tainelor, caracterul bisericesc al Tainelor, conformitatea
Tainelor cu natura omului; 3. deosebiri între Ortodoxie şi Catolicism). B.
Doctrina Protestantă despre Taine şi temeiurile pentru comunicarea ha­
rului prin acte sensibile. Concluzii.
636. Id., N um ărul Tainelor, raporturile între ele şi
problem a T ainelor din afara B isericii. /An. VIII (1956), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 191 -215/.
637. Id., D., Creaţia ca dar şi T ainele Bisericii. /An.
XXVIII (1976), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 10 - 29/.
638. Id., D rum ul cu H ristos M ântuitorul prin Tainele
şi Sărbătorile B isericii O rtodoxe. /An. XXVIII (1976), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 402 - 416/.
639. Id., Sfintele Taine şi ierurgiile bisericeşti. /An.
XXXVII (1985), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 450 - 454/.

2. Sf. Botez

640. CARAZA, I., B otezul în lum ina Sfintei Scripturi


după m ărturiile Sfinţilor Părinţi şi în teologia reform ato­
rilor. /An. XLIII (1991), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 97 - 123/.
Generalităţi. Botezul în lumina Sfintei Scripturi după mărturiile Sf.
Părinţi (1. Taina Botezului ca părtăşie la moartea lui Hristos; 2. Taina Bo­
tezului ca naştere din Duh în Hristos; 3. Botezul în teologia reformatorilor).
641. MIRCEA, Ioan, Taina B otezului. /An. XXXI
(1979), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 461 - 476/.
642. Id., C om entariu la docum entul „Botez, E uharis­
105
p"!

tie, Slujire” (L im a - 1982). /An. XXXVI (1984), nr. 3 (iul. -


sept.), pp. 436 - 452/.
A. Botezul: Instituirea Botezului creştin. Semnificaţia Botezului.
Pocăinţă, iertare şi curăţire. Dar al Duhului. încorporare în trupul lui
Hristos. Botezul ca semn al împărăţiei lui Dumnezeu. Botezul şi credinţa.
Practica Botezului. Botez-Ungere-Confirmare. Celebrarea Botezului.
B. Euharistia: Instituirea Euharistiei. Semnificaţia Euharistiei. Eu­
haristia ca mulţumire adusă Tatălui. Euharistia ca anamneză sau pomenire
a Mântuitorului Iisus Hristos. Euharistia ca invocare a Duhului Sfânt. Eu­
haristia - comuniune a credincioşilor. Celebrarea euharistică. Euharistia
ca Cină a împărăţiei lui Dumnezeu. Vocaţia întregii obşi credincioase.
C. Slujirea: Biserica şi slujirea instituită. Autoritatea şi răspunde­
rea. Slujire instituită şi autoritate. Slujire instituită şi sacerdoţiu. Slujirea
bărbaţilor şi femeilor în Biserică. Formele slujirii instituite. Principii con­
ducătoare privind exercitarea slujirii instituite în Biserică. Funcţia de epis­
cop, preot şi diacon. Varietatea harismelor. Succesiunea în tradiţia aposto­
lică. Succesiunea slujirii apostolice.
D. Instituirea: Semnificaţia instituirii. Actul instituirii. Condiţii
pentru instituire. Spre recunoaşterea reciprocă a slujirii instituite. Concluzii.
643. POPA, Costică A., B otezul şi unitatea creştină în
lum ina sfintelor canoane. /An. XXVI (1974), nr. 3 (iul. -
sept), pp. 486 - 497/.
644. POPESCU, Dumitru, D octrina despre T aina
B otezului în prim ele secole creştine. /An. XIII (1961), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 393 - 404/.
645. PREDA, Constantin, D octrina şi practica B otezu­
lui după Faptele A postolilor. /An. XLVIII (1997), nr. 3-4 (iul.
dec.), pp. 36 - 65/.
Practica Botezului în timpul Mântuitorului. Botezul în Faptele
Apostolilor. Concluzii.
646. RADU, Dumitru, B otezul ca încorporare în N oul
L egăm ânt şi problem a sinergism ului. /An. XLVI (1994), nr.
1 (ian. - mart.), pp. 3 - 27/.
I.Biserica —Noul Legământ al oamenilor cu Dumnezeu; 2. Impor­
tanţa şi valoarea Botezului. 3. Botezul ca lucrare a lui Hristos în Duhul
Sfânt; 4. Botezul creştin ca eveniment pascal; 5. Botezul ca eveniment
eclezial; 6. Botezul ca putere de creştere spirituală continuă. Sinergia.
Concluzii.

106
647. SIMA, Gheorghe, Implicaţiile eclesiologice ale
Tainei Sfântului Botez. /An. XLVI (1994), nr. 4 (oct. dec.),
pp. 17 —31/.
Introducere. 1. Caracterul ecleziologic al Tainei Sfântului Botez
(a. Botezul, eveniment şi sacrament pascal-eclesial; b. Biserica, comunitate
de iubire a celor pecetluiţi de Mântuitorul Hristos în Duhul Sfânt; c. Bise­
rica, eveniment instituţional prin Taina Botezului). 2. Tain Sfântului Botez
- act al Bisericii (a. Biserica, sacrament originar, mediul dumnezeiesc sa­
cramental şi Taina Sfântului Botez; b. Credinţa Bisericii -prem isă şi temei
al Tainei Sfântului Botez; c. Condiţiile sacramental - canonice ale Botezu­
lui). 3. Importanţa comunitar - misionară a Tainei Sfântului Botez în
cadrul Bisericii Concluzii
648. ŞTRUC, Ioan, Edmund Schlink, Die Lehre von
der Taufe, Kassel, 1969, 171 pag. /An. XXI (1969), nr. 4 (oct.
- dec.), pp. 594 —598/ (Recenzie).

3. Sf„ Mirungere
649. MIRCEA, Ioan, Taina Mirungerii. /An. XXXI
(1979), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 477 - 484/.
650. STREZA, Liviu, Taina Mirungerii în Biserica
Ortodoxă şi în Bisericile Vechi - Orientale. /An. XXXIX
(1987), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 62 - 83/.
Introducere. I. Mirungerea după Sfânta Scriptură. Tradiţia aposto­
lică privind ritualul Mirungerii. Continuitatea tradiţiei apostolice privitoare
la Mirungere în epoca postapostolică şi cea patristică, după unele
documente ale vremii. Rănduiala şi semnificaţia Mirungerii în Biserica
Ortodoxă.
I I Taina Mirungerii în Bisericile Vechi Orientale: 1. Rănduiala
Mirungerii în Biserica Sirienilor monofiziţi (Biserica Iacobită); 2. Rându-
iala Mirungerii în Biserica Siriană din Malabar; 3. Rănduiala Mirungerii
în Biserica nestorienilor; 4. Rănduiala Mirungerii în Biserica Nestoriană
unită cu Roma; 5. Rănduiala Mirungerii în Biserica Maronită; 6. Rănduiala
Mirungerii în Biserica Coptă; 7. Rănduiala Mirungerii în Biserica Etiopi-
ană; 8. Rănduiala Mirungerii în Biserica Armeană. Concluzii.

107
4. Sf. Spovedanie
651. CRĂCIUNAŞ, Irineu, învăţătura ortodoxă des­
pre pocăinţă. /An. XII (1960), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 389 -
404/.
652. GALERIU, Constantin, Taina Mărturisirii. /An.
XXXI (1979), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 485 - 498/.
653. SIMA, Gheorghe, Lucrarea Sfântului Duh prin
Taina Spovedaniei şi „pocăinţa” după mişcarea fundamen-
taliştilor. /An. XLVI (1994), nr. 2-3 (apr. - sept.), pp. 108 -
1 2 7 /.
Introducere. 1. Condiţiile şi fazele Tainei Pocăinţei. 2. Pocăinţa sau
pietismul fundamentalist (forme sau împărţiri şi câteva consideraţii); 3.
Doctrina penticostalismului. Concluzii.
654. STĂNILOAE, Dumitru, Taina Pocăinţei ca fapt
duhovnicesc. /An. XXIV (1972), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 5 -
13/.
655. Id., înnoirea şi sfinţirea credincioşilor în Taina
Mărturisirii, după învăţătura Bisericii Ortodoxe. /An.
XXXVIII (1986), nr. 3 (iul. - sept), pp. 10 - 18/.
656. TIŢA, Michael, Temeiurile doctrinare ale Tainei
Pocăinţei. /An. XXXVIII (1986), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 105 - 120/.
Mărturisirea propriu-zisă a credinţei celei adevărate - bază a
mărturisirii personale. 2. Săvărşitorul Tainei Pocăinţei. 3. Spovedanie şi
căinţă. 4. Iertare şi dezlegare. Epitimia. 5. îndreptarea şi concretizarea ei
prin fapte bune. 6. Interpretări subiective referitoare la Taina Pocăinţei.
Concluzii.

5. Sf. împărtăşanie
657. BĂJEU, I., Prof. A. I. Gheorghievschi, Sfânt
Euharistie şi învăţătura despre Biserica Ortodoxă, în
„XCYPHAA MOCKOBCKOÎÎ ΠΑΤΡΗΑΡΧΗΗ” (Moscova,
1977, nr. 6-7). /An. XXXI (1979), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 631
- 632/ (R ecenzie).

108
658. Id., A. I. Gheorghievschi, învierea morţilor şi
Sfânta Euharistie în lumina învăţăturii Sfintei Scripturi, în
„EorocjioBCKHe Tym»i”, Moscova, XVI (1976), pp. 33-46. /An.
XXXI (1979), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 632 - 633/ {Recenzie).
659. BOBRINSKOY, Boris, Rugăciunea inimii şi
Euharistia (respectuos omagiu adus Părintelui Dumitru
Stăniloae) (Trad. Măriuca Alexandrescu). /An. XLV (1993),
nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 112 -120/.
660. BRANIŞTE, Ene, Jean Jacques von Allmen,
Essai sur le Repas du Seigneur, Neuchâtel, 1967, 124 pag.
/An. XX (1968), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 439 - 446/ (Recenzie).
661. BRANIŞTE, Ene, POPESCU-RUNCU, I., Episc.
Nicolae al Makariopolei, Idei fundamentale în Sfânta Eu­
haristie. încercare de determinare şi explicare a esenţei
Sfintei Euharistii (Sofia, 1963, 36 pag.). /An. XVI (1964), nr.
2 (apr.- iun.), pp. 261 - 270/ {Recenzie).
662. BUCEVSCHI, O., Edward Schillebeeckx, Die
Euharistische Gegenwart, Diisseldorf, 1968, 106 pag. /An.
XXI (1969), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 272 - 278/ (R edacţia).
663. Id.., Dimitrie Dimitrievici, Teologia sfinţeniei în
ritualul ortodox al Euharistiei, în „Wegzeichen” (îndrumă­
tor), Wiirzburg, 1971, pp. 301 -312. /An. XXTV (1972), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 581 - 582/ (R ecenzie).
664. CARAZA, Ioan, voi. Das Opfer Christi und das
Opfer der Christen, Frankfurt pe Main, 1979, 238 pag. /An.
XXXIII (1981), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 242 - 249/ (R ecenzie).
Sf. împărtăşanie, analiză interconfesională.
665. CĂCIULĂ, Ol. N., voi. Eucharisterion (în limba
greacă), volum omagial dedicat Prof. Hamilcar Alivizatos din
Atena ( Atena, 1958, C+654+LXXXIX pag.). /An. XII (1960),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 136 - 139/ (R ecenzie).
666. COMÂN, Ioan G., Sensul ecumenic al Sfintei Eu­
haristii Ia Sfântul Ioan Gură de Aur. /An. XVII (1965), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 520 - 535/.
Introducere. I. Esenţa şi forma Sfintei Euharistii. II. Sensul
109
sacramentar şi comunitar al Euharistiei. III. Bazele ecumenice ale unităţii
euharistice. IV. Aspecte ale vieţii euharistice. V. Demnitatea cerută pentru
împărtăşanie. VI. Perspective post-euharistice. Concluzii.
667. Id.., Sfânta Euharistie în concepţia vechilor-
catolici şi poziţia Bisericii Ortodoxe în această problemă.
/An. XIX (1967), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 321 - 349/.
Introducere. Euharistia ca alianţă şi comemorare. Prezenţa reală în
Sfânta Euharistie şi modurile acestei prezenţe prin lucrări cu efecte deose­
bite. Sfânta Euharistie ca jertfă. Sfânta Euharistie —comuniune. Asemănări
şi deosebiri între vechii catolici şi ortodocşi.
668. Id., Sfânta Euharistie ca jertfă ispăşitoare în
Biserica Veche -Catolică şi în Biserica Ortodoxă. /An.
XXIII (1971), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 483 - 487/.
669. DAVID, P. I., Consens unanim privind
„intercomuniunea”. /An. XXIX (1977), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
273-275/.
Al XLI-lea Congres euharistie mondial (Philadelphia-S. U.A., 1-8
aug. 1976). Tema: Sf. Euharistie.
670. Id., Două noţiuni ce se apropie: Cina Domnului
şi Euharistia. /An. XXIX (1977), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 275 -
276/.
Dialogul luterano-romano-catolic (Liebrauerberg, 15-20 mart. 1976).
671. GOMBOŞ, Stelian, Valoarea duhovnicească a
Sfintei Euharistii - temelie a Bisericii, a unităţii ei şi a mân­
tuirii omului prin Hristos. /An. LIX (2008), nr. 1-2 (ian. -
iun.), pp. 182 - 204/.
672. MICLE, Veniamin, Noi măsuri adoptate de Bise­
rica Romano-Catolică pentru admiterea laicilor la Sfânta
împărtăşanie sub ambele forme. /An. XXIV (1972), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 164 - 166/.
673. MIRCEA, Ioan, Comentariu la documentul
„Botez, Euharistie, Slujire” (Lima - 1982). /An. XXXVI
(1984), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 436 - 452/.
A. Botezul: Instituirea Botezului creştin. Semnificaţia Botezului. Po­
căinţă. iertare şi curăţire. Dar al Duhului. încorporare în trupul lui Hris­
tos. Botezul ca semn al împărăţiei lui Dumnezeu. Botezul şi credinţa. Prac­
tica Botezului. Botez-Ungere-Confirmare. Celebrarea Botezului.
110
B. Euharistia: Instituirea Euharistiei. Semnificaţia Euharistiei. Eu­
haristia ca mulţumire adusă Tatălui. Euharistia ca anamneză sau pomenire
a Mântuitorului Iisus Hristos. Euharistia ca invocare a Duhului Sfânt. Eu­
haristia - comuniune a credincioşilor. Celebrarea euharistică. Euharistia
ca Cină a împărăţiei lui Dumnezeu. Vocaţia întregii obşi credincioase.
C. Slujirea: Biserica şi slujirea instituită. Autoritatea şi răspunde­
rea. Slujire instituită şi autoritate. Slujire instituită şi sacerdoţiu. Slujirea
bărbaţilor şi femeilor în Biserică. Formele slujirii instituite. Principii con­
ducătoare privind exercitarea slujirii instituite în Biserică. Funcţia de epis­
cop, preot şi diacon. Varietatea harismelor. Succesiunea în tradiţia aposto­
lică. Succesiunea slujirii apostolice.
D. Instituirea: Semnificaţia instituirii. Actul instituirii. Condiţii
pentru instituire. Spre recunoaşterea reciprocă a slujirii instituite. Concluzii.
674. PARASCHIV, I. V., Episc. Mihail de Astrahan şi
Enotaevsk, Euharistia şi unirea creştinilor, în /„Studii Teo­
logice”/, Moscova, t. VII (1971), pp. 222-231. /An. XXV
(1973), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 286 - 289/ (Recenzie).
675. POPESCU, Teodor M., Sfânta Euharistie şi
comunitatea creştină într-o concepţie nouă. /An. XVI
(1964), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 557 - 567/.
Recenzie la Paul Philippi, Abendmahlsfeier und Wirklichkeit der
Gemeinde (Berlin, Leipzig, 1960, 188pag.).
676. SAVA, Gheorghe, Sfânta Euharistie, ca jertfă şi
taină în faţa obiecţiunilor sectare. /An. XXXVIII (1986), nr.
2 (apr. - iun.), pp. 76 - 89/.
Introducere. 1. Cina Domnului la unele denominaţiuni creştine şi
Sfânta Euharistie în învăţătura ortodoxă. 2. Sfânta Euharistoe ca Jertfi. 3.
Sfânta Euharistie ca Taină.
677. Id., Aspectul comunitar al Sfintei Euharistii.
/An. XXXIX (1987), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 137 - 148/.
Generalităţi. 1. Euharistia - împreună-împărtăşire cu Hristos; 2.
Sfânta Euharistie în comunitatea teandrică a Bisericii; 3. Biserică şi Euha­
ristie; Concluzii.
678. STĂNILOAE, D., Dumnezeiasca Euharistie în
cele trei confesiuni. /An. V (1953), nr. 1 (ian.-mart.), pp. 46 - 115/.
Introducere.
I Euharistia ca Taină (Prezenţa reală şi modul prezenţei Domnului
în Euharistie. Consecinţele prefacerii elementelor).
I I Euharistia ca Jertfă (Raportul între cele două aspecte. Realita­
111
tea aspectului de jertfă. Rolul acestui aspect în concepţia catolică şi orto­
doxă. Atitudinea protestantă faţă de aspectul de jertfă al Euharistiei. Fiinţa
Euharistiei ca Jertfă. Efectele Euharistiei ca Jertfă şi ca Taină).
III. Săvârşirea şi împărtăşirea Euharistiei. Concluzii.
679. Id., Teologia Euharistiei. /An. XXI (1969), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 343 - 363/.
Introducere. Prezenţa reală sacramentală a Domnului în Euharistie.
Euharistia ca taină a comunităţii bisericeşti. Unitatea în credinţă, condiţie
a împărtăşirii euharistice comune. Concluzii.
680. Id., Taina Euharistiei, izvor de viaţă spirituală în
Ortodoxie. /An. XXXI (1979), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 499 - 510/.
681. STĂNULEŢ, Constantin, Doctrina euharistică în
operele Sfântului Chirii al Ierusalimului. /An. XXIII (1971),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 210-218/.
682. TOFANĂ, Stelian, Euharistia în arătatea lui
Hristos la Emaus (Luc. XXIV, 13-35). Repere exegetice şi
teologice. /An. LIII (2002), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 14 - 24/.
Preliminarii. în drum spre Emaus - împărtăşirea de Hristos prin
cuvânt. La Emaus - împărtăşirea cu Hristos euharistie. Scena frângerii
pâinii pascale (poziţii critice). Reflecţii - mesaj ale evenimentului Emaus.
683. ZĂGREAN, Ioan, însemnătatea şi locul eclezio-
logiei euharistice în teologia Bisericii Ortodoxe Române.
/An. XXXIV (1982), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 396 - 407/.
Introducere. Euharistia ca plenitudine a Bisericii. Euharistia ca
jertfi, taină şi anamneză. Euharistia şi misterul ei sacramental. Concluzii.

6 . Sf. Cununie

684. BROSCĂREANU, Rene, Despre Taina Sfintei


Cununii. /An. XXXVIII (1986), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 104 -
116/.
Generalităţi. 1. Statutul social al femeii după căderea în păcat. 2.
Unitatea originară a perechii umane. Natura eclesiologică a Tainei Sfintei
Cununii. 3. Semnificaţia eshatologică a Tainei Sfintei Cununii.
685. CHIRVASIE, Ioan Gh., Slujitorul Tainei Nunţii
în cele trei confesiuni creştine. /An. XI (1959), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 218 - 233/.
112
în Biserica Ortodoxă nunta este actul sfânt de origine dumneze­
iască. Neidentificarea consimţământului cu Taina Nunţii în Biserica Orto­
doxă vădeşte caracterul scripturistic şi tradiţional al acestei Biserici şi al
tainelor ei. Identificarea caracterului de căsătorie cu Taina nunţii în Bise­
rica Romei schimbă caracterul slujitorului acestei Taine. Nerecunoaşterea
de Taină a Tainei Nunţii în protestantism pune problema slujitorului Tainei
Nunţii în mod impropriu, dar prin aceasta se limpezeşte adevărul că preotul
e slujitorul acestei Taine. Concluzii.
686. MOLDOVAN, Ilie, Taina Nunţii. /An. XXXI
(1979), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 511 - 531/.
Generalităţi. Prefiguraţia Nunţii ca taină în paradis. Sensul sfinţe­
niei păstrate în căsătorie după cădere. Restaurarea sfinţeniei în căsătoria
din Legea Nouă. Concluzii.

7. Sf. Maslu
687. GROSU, N., Taina Sfântului Maslu. /An. XXXI
(1979), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 553 - 561/.

8. Sf. Hirotonie
688. ALEG SE, Constantin, Opinii anglicane cu privire
la hirotonia femeilor. /An. XXX (1978), nr. 4 (oct.-dec.), pp
649 - 652/.
689. A/NANIA/, Valeriu, Opinii anglicane despre pri­
matul bisericesc. /An. XVII (1965), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 289
-291/.
690. BRANIŞTE, Ene, Vocaţia (chemarea) pentru
preoţie. /An. XXXI (1979), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 313 - 332/.
Temeiul teologic al diversităţii profesiunilor şi sensul religios-moral
al activităţii profesionale. 2. Despre vocaţie în general. 3. Importanţa vo­
caţiei. 4. Vocaţia pentru preoţie şi semnele ei de recunoaştere. 5. Impor­
tanţa vocaţiei ca criteriu pentru alegerea şi promovarea candidaţilor la
preoţie. 6. Vocaţie şi pregătire. Factorii şi mijloacele pentru promovarea şi
dezvoltarea vocaţiei. 7. Crizele în vocaţia sacerdotală. Vocaţii tardive. Bi­
bliografia problemei.
691. BRIA, I., Infailibilitatea şi primatul papal în
113
discuţia primului Sinod Vatican, /An. XIV (1962), nr. 3 (iul.
- sept.), pp. 454 - 459/.
692. Id., Preoţie şi Biserică. /An. XXIV (1972), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 523 - 534/.
693. BROSCĂREANU, R., Preoţia în dialogurile ecu­
menice. /An. XL (1988), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 47 - 63/.
Generalităţi. 1. Preoţia sacramentală de succesiune apostolică şi
preoţia obştească; 2. Preoţie şi Jertfă; 3. Preoţie şi Biserică; 4. Problema
hirotoniei femeii; 5. Problema preoţiei sacramentale în Documentul B. E.
M. Concluzii.
694. B/UCEVSCM/, O., Hans Frei, Die altkatol|sche
Lehre von der apostolischen Sukzession im Licht der
heutigen Okumene, în „Internationale Kirchliche Zeitschrift”,
1964, nr. 4. /An. XVII (1965), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 430 -
432/ (R ecenzie).
învăţătura veche-catolică despre succesiunea apostolică în lumina
ecumenismului de azi.
695. BUZAN, Sever, Hirotonie şi hirotesie. /An. IX
(1957), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 586 - 613/.
696. CARAZA, Ion, Tradiţia ortodoxă şi problema
recunoaşterii funcţiilor bisericeşti. /An. XXV (1973), nr. 2
(apr. - iun.), p. 326/.
697. GÂNDEA, Sp., Hrisostom Papadopulos şi prima­
tul papal. /An. XIV (1962), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 384 - 395/.
Generalităţi. Fost-a apostolul Petru capul celorlalţi apostoli?
Apostolul Petru şi Biserica Romei. Episcopul Romei în primele trei secole.
Concluzii.
698. CHIŢESCU, N., In legătură cu „preoţia femeii”.
/An. XXXI (1979), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 349 - 370/.
Rânduiala dumnezeiască. Temeiurile Revelaţiei. Problema
diaconiţelor.
699. CORNIŢESCU, C., Hirotonia femeilor este de ne­
conceput! /An. XXXI (1979), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 450 - 451/.
Comentarii asupra conferinţei academicianului I. N. Karmiris la
Facultatea de Teologie din Atena.
700. DAVID, P. I., Hirotonia femeii?... /An. XXIX
(1977), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 272 - 273/.
114
Al XLl-lea Congres euharistie mondial (Philadelphia-S. U.A., 1-8
aug. 1976). Tema: Hirotonia femeilor.
701. DEHELEANU, P., Erezia primatului papal. Ce
învaţă catolicii şi ce spune Biblia. /An. I (1949), 2-3 (apr. -
sept.), pp. 143 - 170/.
702. DRĂGULIN, Gh., O replică ortodoxă din veacul
trecut la infailibilitatea papală. /An. XIII (1961), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 111 - 132/.
703. Id,, O replică ortodoxă din veacul trecut la
infailibilitatea papală. /An. XIII (1961), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
281-313/.
Comentarii cu privire la opera şi concepţia Sf. Dionisie Pseudo-
Areopagitul.
704. DURA, Ioan, Hirotonia femeilor în Biserica Angli­
cană. /An. XLII (1990), nr. 3 (iul. - sept), pp. 186 - 187/.
705. GALERIU, Constantin, „Exortaţia apostolică -
Gaudete in Domino...” Un nou gest „ecumenic” al Vatica­
nului? /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 599 - 613/.
706. Id., Preoţia ca slujire a cuvântului. /An. XXXI
(1979), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 294 - 312/.
707. Id., Preoţia, Taină şi slujire în viaţa Bisericii.
/An. XXXIV (1982), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 538 - 549/.
708. Id., Congresul teologic interortodox privind pro­
blema hirotoniei femeilor (Rhodos, Grecia, 30 oct. - 7 nov.
1988). /An. XLI (1989), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 72 - 108/.
709. Id., „Primeşte acest odor şi-l păstrează pe el...”.
/An. XLVIII (1996), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 46 - 60/.
Taina Sfintei Hirotonii.
710. MARCU, Grigorie, Episcopatul roman al Sf.
Apostol Petru în lumina Noului Testament. Obârşiile dubi­
oase ale unei legende. /An. I (1949), nr. 4 (nov. - dec.), pp.
116-129/.
711. Id., Premizele biblice ale erorilor papalităţii.
/An. VI (1954), nr. 2-3 (apr. ~ sept.), pp. 365 - 394/.
Generalităţi. De la „primaţia ” Sfântului Apostol Petru la primatul
papal. Folosirea azimei la Sfânta împărtăşanie. Concluzii.
115
712. MIRCEA, Ioan, Preoţia harică şi preoţia ob­
ştească. /An. XXXI (1979), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 232 - 254/.
713. Id., Preoţia iui Hristos şi preoţia sacramentală şi
împărătească. /An. XLII (1990), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 5 - 20/.
714. MOLDOVAN, Ilie, Semnificaţia şi responsabi­
litatea slujirii preoţeşti după Sfântul Apostol Pavel. /An.
XXXI (1979), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 268 - 293/.
Cler şi mireni - poporul lui Dumnezeu. Vocaţia sacerdotală şi răs­
punderea preotului pentru slujirea sa. Răspunderea preotului pentru îm­
părtăşirea credincioşilor de Sfintele Taine. Răspunderea preotului pentru
îndrumarea sufletească a credincioşilor. Concluzii. \
715. MOLDOVEANU, Ioan, Hirotonia femeii şi pozi­
ţia ortodoxă. /An. LI (2000), 1-2 (ian. - iun.), pp. 132 - 137/.
716. NICULCEA, Adrian, Aaron şi Melchisedec - cele
două preoţii. /An. LVI (2005), nr. 3 - 4 (iul. - dec.), pp. 132 —
153/.
717. OANCEA, Constantin, I Petru II, 9 (Studiu
exegetic - dogmatic). /An. XL (1988), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
136 -146/.
718. PIETREANU, V., Studiu exegetic-critic asupra
textului din I Petru II, 9. / An. IX (1957), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 83 - 93/.
719. POPESCU, Dumitru, Sfânta Taină a Preoţiei. Ie­
rarhia bisericească sacramentală, după Sfânta Scriptură şi
Sfânta Tradiţie. Preoţia obştească. /An. XLI (1989), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 7 -1 3 /.
720. POPESCU, Teodor M., Cezaropapismul romano-
catolic de ieri şi de azi. /An. III (1951), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
495 - 538/.
Introducere. Cezaropapismul romano-catolic. Primatul papal. Po­
ziţia ortodoxă. Concluzii.
721. Id., Primatul episcopului Romei în concepţia
papalistă. /An. IV (1952), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 169 - 194/.
722. Id., Premisele primatului papal. /An. VII (1955),
nr. 1 (ian. - mart), pp. 3 - 28/.

116
723. Id., Semne ale timpului în Biserica Romano-
Catolică. „Revalorizarea noţiunii de episcopat”. /An. X
(1958), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 110—113/.
724. Id., Netemeinicia primatului papal oglindită în
operele unor mari ierarhi. /An. XVII (1965), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 167 —224/.
Introducere. I. O scrisoare a papii Grigorie cel Mare (1 ian. 595,
trad. Pr. I. Gagiu); II. Are Hristos locţiitor în Biserică? III. Un valoros stu­
diu al Arhiepiscopului Hrysostom Papadopoulos asupra primatului episco­
pului Romei (1. Poziţia episcopului Romei în Biserică; 2. Episcopul Romei
în timpul primelor sinoade ecumenice; 3. Episcopul Romei şi patriarhatele
de Răsărit; 4. Primatul episcopului Romei şi biserica apuseană; 5. Respin­
gerea noului primat de către Răsărit; 6. Primatul - cauză principală a
schismei; 7. Primatul papal - piedică a unirii; 8. Deplina deformare a pri­
matului prin infailibilitate).
725. RADU, Dumitru, Taina Preoţiei. /An. XXXI
(1979), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 532 - 552/.
Generalităţi. 1. Necesitatea şi eclezialitatea Preoţiei. 2. Specificul şi
lucrarea preoţiei sacramentale. 3. Preoţia obştească (generală) şi preoţia
sacramentală. Concluzii.
726. RĂMUREANU, Ioan, Primatul papal şi
colegialitatea episcopală în dezbaterile Conciliului al II-lea
de la Vatican. /An. XVII (1965), nr. 2 (apr. —iun.), pp. 139 -
166/.
727. /Redacţia/, Biserica Ortodoxă şi hirotoniile angli­
cane. /An. I (1949), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 91 - 112/.
728. Id., Rezoluţia în legătură cu problema: „ Despre
ierarhia anglicană”. /An. I (1949), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 130
-131/.
Rezoluţia Conferinţei Ortodoxe de la Moscova (iun. 1948).
729. REZUŞ, Petru, Romano-Catolicismul în lumina
teologiei fundamentale. /An. II (1950), nr. 3 (iul. sept.), pp.
363 - 382/.
Generalităţi. 1. Primatul papal. 2. Intoleranţa. 3. Vaticanul. 4. Abu­
zuri de autoritate (Inchiziţia; Noaptea Sf. Bartolomeu). 5. Mari scandaluri
religioase (Papalitatea secolului alX-lea; Papalitatea la Avignon; Schisma
din Occident; Papalitatea şi Renaşterea). 6. Marile victime ale papalităţii

117
(Galileo Galilei, Giordano Bruno, Jean-Baptiste van Helmont, Etienne
Dolet, Savonarola, Ioan Hus, Jeanne D'Arc, Ordinul Templierilor). Biblio­
grafia problemei.
730. RUSIN, Jân, Sfânta Taină a Hirotoniei şi
validitatea ei în raporturile interconfesionale. /An. XXV
(1973), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 373 - 381/.
Consideraţii generale despre Sfintele Taine şi validitatea lor. Sfânta
Taină a Hirotoniei şi condiţiile validităţii ei. Practici şi hotărâri ale Biseri­
cii Ortodoxe cu privire la validitatea hirotoniei altor confesiuni. Hirotonia
în Bisericile Vechi Orientale. Hirotonia în Biserica Romano-Catolică. Hi­
rotonia în Biserica Anglicană. Hirotonia în Biserica Veche - Catolică. Pro­
blema validităţii hirotoniilor în cadrul ecumenist. Concluzii. s
731. SĂBĂDUŞ, Ioan, Canonicitatea ierarhiei de la
Utrecht. /An. XX (1968), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 62 - 73/.
Ierarhia vechilor-catolici.
732. SEVICIU, Traian, Jean-Jacques von Allmen, Le
Saint Ministere selon la conviction et la volonte des
r£form£s du XVI-e siecles, Neuchâtel, 1968, 256 pag. /An.
XX (1968), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 583 - 586/ (Recenzie).
733. SLEVOACĂ, Ştefan, Preoţia de Hirotonie şi
„preoţia” credincioşilor. /An. XXXI (1979), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 255-267/.
734. STAMATE, Marin, Noţiunea de „diaconia” Ia
Sfântul Apostol Pavel. /An. XXVI (1974), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 476-485/.
Termenul „diaconia” şi înţelesurile lui. Temeiurile diaconiei. As­
pectul hristologic al diaconiei. Aspectul eclesiologic al diaconiei. Diaconia
harică. Diaconia harismatică. Aspectul cosmologic al diaconiei. Mijloacele
diaconiei. Aspectul practic al diaconiei. Concluzii.
735. STAN, Alexandru, Preoţia în Ortodoxie. /An. XL
(1988), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 64 - 91/.
736. STĂNILOAE, D., Motivele şi urmările dogma­
tice ale schismei. /An. VI (1954), nr. 2-3 (apr. - sept.), pp. 218
-259/.
737. Id., Doctrina catolică a infailibilităţii la I-ul şi al
II-lea Conciliu de la Vatican. /An. XVII (1965), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 459 - 492/.
118
Forma iniţială a doctrinei despre infailibilitate la primul Conciliu
de la Vatican. 11. Evoluţia doctrinei despre infailibilitate în cursul primului
Conciliu de la Vatican. III. Doctrina infailibilităţii în teologia catolică după
Conciliul 1 de la Vatican. IV. Doctrina infailibilităţii la Conciliul al II-lea
de la Vatican. V. Opinia unui teolog ortodox despre „cele două
ecleziologii ” de la Conciliul Vatican ÎI. VI. Cauza înfrângerii episcopatului
în Conciliul al II-lea de la Vatican şi impasul actual al ecleziologiei
catolice.
738. Id., Slujirile bisericeşti şi atribuţiile lor. /An.
XXII (1970), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 462 - 469/.
739. TIŢA, Michael, Preoţia în preocupările ecume­
nice actuale şi punctul de vedere ortodox. /An. XXXVIII
(1986), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 78 - 94/.
Generalităţi. 1. Taina Preoţiei instituită de Hristos - continuatoarea
slujirii Sale arhiereşti - „Taină" a tainelor. 2. Treptele preoţiei în epoca
apostolică şi postapostolică: presviteratul şi episcopatul. 3. Taina Preoţiei
şi slujirea obştească - diaconia faptei şi treapta ierarhică a diaconiei. 4.
Preoţia ca temă ecumenică. 5. Interpretarea tradiţională a unor texte bi­
blice referitoare la preoţie şi slujire. Concluzii.
740. ULICAN, Vaier, Slujirea episcopală a Sfântului
Ciprian al Cartaginei. /An. LVIII (2007), nr. 1-2 (ian. - iun.),
pp. 123 - 132/.
Introducere. Problema celor căzuţi. Episcopul şi unitatea Bisericii.
Controversa în jurul problemei celui de-al doilea botez.
741. VASILIU, Cezar, Şi a zis Apostolilor Săi:,, Luaţi
Duh Sfânt” (Mat. XXVIII, 19). /An. XXIX (1977), nr. 1 (ian.
~febr.),pp. 126-127/.
Hirotonia femeilor în Biserica Anglicană.
742. Id., Episcopii Vechi-Catolici contrari hirotoniei
femeilor. /An. XXIX (1977), nr. 3-4 (iul. - dec.), p. 515/.
743. VERZAN, Sabin, Preoţia ierarhică sacramentală
în Biserica Ierusalimului. /An. XLII (1990), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 15 - 93/.
Preliminarii; 1. întemeierea Bisericii din Ierusalim, din Iudeea,
Galileea şi Samaria prin lucrarea Sfinţilor Apostoli şi a altor misionari
creştini; 2. Manifestarea preoţiei în Biserica Ierusalimului; 3. Primii dia­
coni (a. Necesitatea rânduirii diaconilor; b. Alegerea şi hirotonirea celor
şapte diaconi elenişti şi îndatoririle lor); 4. Primii preoţi (a. Generalităţi;

119
b. Preoţi din Judeea şi din Ierusalim); 5. Sfântul lacob, primul episcop al
Ierusalimului. Concluzii. Rezumat în engleză (Trad. Prof. Dr. Remus Rus).
/An. XLIII (1991), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 7 - 124/.
Partea a IlI-a1. 5. Călătoria a treia misionară. Biserica Efesului:
a. Preliminarii; b. Preoţia apostolică; c. Preoţia ierarhică sacramentală; 6.
Alte Biserici din epoca apostolică: a. Preliminarii; b. Biserica din Colose;
c. Biserica din Roma. Concluzii. Summary (Trad. Prof. Dr. Remus Rus).
/An. XLIII (1991), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 5 -115/.
Preoţii: Preliminarii; A. Terminologie; B. Pregătirea, alegerea, hi­
rotonia şi instalarea preoţilor; C. Slujirea preoţească; Concluzii Summary
(Trad. Prof. Dr. Remus Rus).
744. Ι&, Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul
epocii apostolice. /An. XLIII (1991), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
105-184/.
Diaconii (Preliminarii; 1. Caracterul ierarhic al preoţiei creştine.
Treapta diaconiei; 2. Condiţiile primirii creştinilor la Hirotonia în treapta
diaconiei; 3. Hirotonia diaconilor; 4. îndatoririle diaconilor; 5. Alte lămu­
riri privind treapta diaconiei; Concluzii; Conclusions).
745. ZĂVOIANU, Comeliu, Chipul preotului după
opera Sfântului Grigore de Nazianz. /An. XXXI (1979), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 333 - 348/.
Scurtă privire asupra vieţii şi operei Sfântului Grigorie de Nazianz.
însuşirile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat la preoţie după
Sfântul Grigorie de Nazianz. Calităţile morale ale preotului. Calităţile spi­
rituale ale preotului. Instrucţia sau cultura preotului. Funcţiile îndeplinite
de preot.

XVIII. Sf. Ierurgii


746. BUGA, Ion, Relaţia slujitor - har şi primitor în
actul ierurgic. /An. XXXVII (1985), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
508-513/.
Generalităţi. Ierurgia - piatra de încercare (poticnire) a slujitorului
creştin. Harul divin - izvor nesecat al sfinţeniei. Concluzii.

1 Studiul apare şi în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1990, nr. 5-6 şi 1991,


nr. 1. Tocmai de aceea trebuie urmărit în paralel în cele două reviste, fiindcă
se completează reciproc.
120
747. DRĂGUŞIN, Valeriu, Rugăciunile pentru cei
adormiţi, în lumina Sfintei Scripturi. /An. XXXVIII (1986),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 116 - 125/.
Generalităţi. 1. Moartea în conceptul Noului Testament. 2. Comuni­
unea creştinilor cu cei adormiţi. 3. Temeiuri biblice şi patristice pentru ru­
găciunile ce se fac pe seama celor adormiţi în Domnul. 4. Obiecţii în legă­
tură cu rugăciunile pentru cei adormiţi. Concluzii.
748. MIHOC, Vasîle, II Macabei XII, 39 - 46, temei al
rugăciunilor Bisericii pentru cei adormiţi. /An. XXXVII
(1985), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 533 - 540/.
749. STĂNILOAE, D., Sfintele Taine şi ierurgiile bise­
riceşti. /An. XXXVII (1985), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 450 - 454/.

XIX. Sf. Biserică (Eclesioiogie)


750. ALEXE, Ştefan, Dialogul teologic Ortodoxo-
Vechi-Catolic. Noi texte comune ale Comisiei Teologice
Mixte Qrtodoxo-Vechi-Catolice. /An. XXXI (1979), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 371 - 376/.
Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu. Fiinţa şi însuşirile Bisericii.
751. AVRAMESCU, loan, Fiinţa Bisericii şi Sfintele
Taine. /An. XXIV (1972), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 535 - 542/.
Introducere. Taina unirii Bisericii cu Hristos.
752. Id., Unitatea lui Dumnezeu şi unitatea Bisericii.
/An. XXV (1973), nr 4 (oct. - dec.), pp. 546 - 552/.
753. BĂJĂU, Ion I., Arhiepiscopul Vladimir,
Ecleziologia în teologia rusă şi mişcarea ecumenică, în
„DKYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡΧΗΗ”, Moscova,
1979, nr. 9, pp. 58-67. /An. XXXIII (1981), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 262 - 263/ {Recenzie).
754. BELU, D., Autoritatea în Biserică. /An. XIII
(1961), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 555 - 563/.
Autoritatea în Biserică. Conştiinţa comună a Bisericii. Infailibilita­
tea în Biserică exprimată prin ierarhia ei în sinodul ecumenic.
755. Id., Ecleziologia ortodoxă şi ecumenismul creş­
tin. //An. XVII (1965), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 493 - 519/.
121
Introducere. Originea şi temeiurile Bisericii. Natura Bisericii. însu­
şirile Bisericii. Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de celelalte confesiuni.
Problema refacerii unităţii creştine în perspectiva ortodoxă. Concluzii.
756. BORDAŞIU, Nicolae, Biserica - comuniune. As­
pecte ecleziologice actuale. /An. XXV (1973), nr. 1 (ian. -
febr.), pp. 121 - 129/.
757. BRANIŞTE, Ene, Biserică şi Liturghie în opera
„Mystagogia” a Sfântului Maxim M ărturisitorul. /An.
XXXIII (1981), nr. 1 (ian. - mart,), pp. 13 -22/.
758. BRIA, I., Infailibilitatea Bisericii - temei dogma­
tic al unirii. /An. XII (1960), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 494 - 504/.
759. Id., Preoţie şi Biserică. /An. XXIV (1972), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 523 - 534/.
760. Id., Declaraţia „Mysterium Ecclesiae” cu privire
la învăţătura catolică despre Biserică. /An. XXV (1973), nr 4
(oct. - dec.), pp. 603 - 612/.
761. Id., Prezenţa şi lucrarea Sfântului Duh în Bise­
rică. /An. XXX (1978), nr. 3 (iul.-sept), pp. 488 - 496/.
762. Id., Biserica şi Liturghia. /An. XXXIV (1982), nr.
4 (oct. - dec.), pp. 481 -491/.
763. BUCĂLAE, Aurel Gh., Ecumenicitatea Bisericii
în sfintele canoane. /An. XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
417-430/.
Introducere. Consideraţii în legătură cu evoluţia termenilor: ecu-
menicitate, sobomicitate, universalitate, catolicitate. Reflectarea ecumeni-
cităţii, a sobomicităţii şi a catolicităţii Bisericii în sfintele canoane. Con­
cluzii.
764. BUCEVSCHI, O., O datorie izvorâtă din po­
runca iubirii creştine. / An. IX (1957), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
1 8 0 - 184/.
Unitatea Bisericii.
765. Id., Note şi comentarii. /An. XVI (1964), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 318 - 320/.
Comentarii asupra unui studiu despre unitatea Bisericii în concep­
ţia Sfântului Ignatie Teoforul semnat de G. Troizki în revista „Stimme der
Orthodoxie " (1963).

122
766. Id., D. Dimitrijevici, Eine Wesens und Standbes-
timmung der Orthodoxen Kirche, m „Internationale Kirchliche
Zeitschrift”, 1965, nr. 4. /An. XVIII (1966), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 115-117/ (Recenzie).
767. Id., Cardinal lulius Dopfner, In dieser Stunde
der Kirche, Munchen, 1967, 439 pag. /An. XX (1968), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 425 - 428/ (Recenzie).
768. Id, Prof. Dr. Η. M. Biedermann, Einige Grund-
linien orthodoxen Kirchenverstăndnisses, în „Ostkirchiiche
Studien”, Wurzburg, 1970, nr. 1, pp. 3-12. /An. XXII (1970),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 251 - 252/ (Recenzie).
769. Id., Wolfgang Beinert, Transsignification. Skizze
liber die MogJichkeit und Notwendigkeit dogmatischer
Neuinterpretation, în „Theologische-praktische Quartal-
schrift”, 1970, nr. 4. /An. XXII (1970), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
586 - 588/ (Recenzie).
770. Id., Albert Scherrer-Keller, Wesen und Auftrag
der Kirche aus des Sicht der neueren rumănisch-
orthodoxen Theologie, Ziirich, 1972, 294 pag. /An. XXVII
(1975), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 172 - 174/ (Recenzie).
771. Id., Chrysostomos Konstantinidis, Autoritât in
der Orthodoxen Kirche, în „Okumenische Rundschau”, 1982,
nr. 1. /An. XXXV (1983), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 156 - 158/
(Recenzie).
772. BUZESCU, N. C., Puncte de vedere asupra
„Structurilor Bisericii” în concepţia teologului catolic Hans
Kfing. /An. XXII (1970), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 103 - 110/
(Recenzie).
773. Id., Yves Congar, L'Eglise de Saint Augustin â
l'epoque moderne, Paris, 1970, 484 pag. /An. XXIV (1972),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 245- 250/ (Recenzie).
774. Id., Pierre Batiffol, L’Eglise naissante et le
catholicisme, Paris, 1971, 502 pag. /An. XXV (1973), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 382 - 388/ (Recenzie)

123
775. Id., Ecleziologia triadocentrică în canoanele
Triodului. /An. XXVIII (1976), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 349 - 364/.
776. Id., Aspectul pnevmatic al ecleziologiei ortodoxe
şi importanţa tradiţiei la Sfântul Vasile cel Mare. /An.
XXXI (1979), 1 (ian. - mart.), pp. 90 - 107/.
Biserica şi Sfântul Vasile cel Mare. 2. Sfântul Vasile cel Mare şi Bi­
serica epocii sale. 3. Pnevmatologie şi aspectul pnevmatologic al
ecleziologiei. 4. Tradiţia, fundamentul ecleziologiei pnevmatologice.
777. CARAZA, Ioan, Imagini diferite ale Bisericii în
Răsărit şi în Apus ca taină a istoriei Bisericii. /An. XXXIV
(1982), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 415 - 422/. *
Referat ţinut la simpozionul de la Regensburg (21-26 iul. 1981) din­
tre catolici şi ortodocşi pe tema eclesiologiei euharistice. Imaginea aposto­
lică a Bisericii. Imagini diferite ale Bisericii în Răsărit şi în Apus. Imaginile
diferite ale Bisericii şi revelaţia cea una.Bisericile astăzi.
778. Id., Spiritualitatea şi Biserica. /An. XLII (1990),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 214 - 215/.
779. CĂCIULĂ, Ol., Prof. I. Karmiris, Ή Έκκλησιο-
λογία τοΰ Μεγάλου Βασιλείου (Eclesiologia Sfanţului Vasile
cel Mare) (Atena, 1956). /An. XIII (1961), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 436 - 439/ (Recenzie).
780. Id., Prof. I. Karmiris, Ή Έκκλησιολογία του
Αγίου Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου (Eclesiologia Sfântului Gri-
gorie Teologul) (Atena, 1960, 56 pag.). /An. XIII (1961), nr. 3
(iul. - sept.), j>p. 439 - 442/ (Recenzie).
781. CÂDĂ, Nicolae-Cristian, Ethosul comunional în
experienţa Bisericii primare. Elemente de spiritualitate
eclesială. /An. LVI (2005), 1-2 (ian. - iun.), pp. 117 - 132/.
Contextul post - modernist şi experienţa eclesială - creştină. Hris-
tos - chemarea lui Dumnezeu la comuniune şi resortul viu al relaţiilor
eclesiale primare. Paradigma hristică concretizată în taina „Bisericii vie­
ţii". Experienţa etică a experienţei comunionale a Bisericii. Inferioritatea
categoriilor comunionale eclesiale. Concluzii,
782. CHILEA, Sebastian, Antonie Plămădeală, Bise­
rica slujitoare, în Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi în te­
ologia contemporană (Teză de doctorat), Bucureşti, Editura

124
Institutului Biblic şi de Misiune, 1972, 344 pag. /An. XXV
(1973), nr 4 (oct. - dec.), pp. 568 - 572/ (Recenzie).
783. CHiŞCĂ, Gh., Ideea de comuniune în Ortodoxie.
/An, XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 404 -416/.
Bazele noutestamentare şi patristice ale comuniunii. Biserica privită
ca o comuniune în Ortodoxie. Modurile de manifestare ale comuniunii în
Ortodoxie.
784. CHIŢESCU, N., Maurice Goguel şi colab., Le
probleme de l ’Eglise, Paris, 1947, 196 pag. /An. VII (1955), 2
(apr. - iun.), pp. 281 - 285/ (Recenzie).
785. Id., Prof. K. E. Skydsgaard, Misterul Bisericii,
extras din voi. Le dialoque est ouvert: Le Concile vu par Ies
observateurs lutheriens, Paris, 1965, pp. 147 - 171. /An. XX
(1968), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 99 -104/ (Recenzie).
786. Id., Biserica şi bisericile. /An. XXXIV (1982), nr.
3 (iul. - sept.), pp. 347 - 357/.
Referat prezentat la sesiunea din Cambridge —Anglia, a dialogului
ortodoxo-anglican, ţinută între 25 iul. - 1 aug. 1977.
787. CIOBOTEA, Dan-Ilie, Dorul după Biserica ne­
despărţită sau apelul tainic şi irezistibil al iubirii treimice.
/An. XXXIV (1982), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 586 - 598/.
Conferinţă ţinută în data de 27 sept. 1981 la Academia catolică din
Freiburg im Breisgau, în cadrul unei întrunirii ecumenice. A. Unitatea Bi­
sericii este o problemă teologica —spirituală. B. Sfânta Treime - izvorul şi
arhetipul Bisericii. C. De la dezbinare la întâlnire şi de la dialog la comu­
niune.
788. CIOBOTEA, Daniel, înţelesurile conciliarităţii
ortodoxe şi participarea credincioşilor la ea astăzi. /An. XL
(1988), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 113 -125/.
Practica conciliară în istoria Bisericii şi procesul preconciliar
(presinodal) actual: 1. Conciliaritatea (sinodalitatea) ca stare de spirit
permanentă a vieţii Bisericii. 2. Conciliaritatea ca responsabilitate comună
permanentă pentru viaţa Bisericii. 3. Sinodul ecumenic şi practica actuală a
conciliarităţii panortodoxe; B. Bilanţul participării credincioşilor botezaţi
la procesul preconciliar actual; C. Câteva piste pentru o înţelegere mai
profundă a conciliarităţii şi pentru o participare sporită a tuturor credin­
cioşilor la această conciliaritate eclesială.

125
789. COMAN, Ioan Gh., Unitatea Bisericii şi pro­
blema refacerii ei în lumina Sfinţilor Părinţi. /An. VI
(1954), nr. 2-3 (apr. - sept.), pp. 430 - 466/.
Introducere. Elemente interne ale unităţii Bisericii (circulaţia per­
soanelor şi ideilor între Răsărit şi Apus. traducerile, schimb de păreri în
probleme controversate, monahismul, contactul prin sinoade ecumenice).
Concluzii.
790. COSTIN, V., Ioan D. Zeziula, Unitatea Bisericii
în dumnezeiasca Euharistie şi în episcop în primele trei
veacuri (Teză de doctorat), Atena, 1965, 211 pag. /An. XX
(1968), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 424 - 425/ (Recenzie). <
791. DAVID, P. I., voi. Mysterium salutis. Dogmatique
de l’histoire du salut, Zurich-Koln, 1965. /An. XXVII (1975),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 178 - 183/ (Recenzie).
792. DRĂGULIN, Gheorghe I., Y. M.-J. Congar,
L'Ecclăsiologie du Haut moyen âge. De Saint Gregoire le
Grand â la d6sunion entre Byzance et Rome, Paris, 1968,
420 pag. /An. XXV (1973), nr 4 (oct. - dec.), pp. 573 - 574/
(Recenzie).
793. DURĂ, Ioan V., Pr. Dr. Gheorghe D. Metallinos,
/Biserica, consideraţie istorico-teologică şi sociologică/,
Atena, 1980, 80 pag. /An. XXXIV (1982), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 602 - 603/ (Recenzie).
794. DURĂ, Nicolae V., Intercomuniune sau comuni­
une sacramentală? Identitatea eclesială şi unitatea în cre­
dinţă. /An. XL (1988), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 15 - 58/.
795. Id., Jean - Mărie R. Tillard, Eglise d'Eglises.
L'ecclesiologie de communion, Paris, 1987, 415 pag. /An.
XLI (1989), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 141 - 145/ (Recenzie).
796. ENACHE, Mihai, învăţătura despre Biserică
după Sfântul Ioan Gură de Aur. /An. XXVI (1974), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 128 - 140/.
Temelia hristologică a Bisericii (1. Noţiunea de Biserică după
Sfântul Ioan Gură de Aur; 2. Credincioşii ca membre componente ale Bise­
ricii; 3. Biserica -prelungire a întrupării Domnului Iisus Hristos; 4. Bise­
rica - mijloc de mântuire a credincioşilor); II. Sfânta Treime şi viaţa Bise-
126
rtcii (.!. Sfânta Treime ca temelie a Bisericii lui lisus Hristos; 2. Structura
treimică a comuniunii în Biserică; 3. Sobomicitatea Bisericii după chipul
relaţiilor treimice; 4 . Biserica - factor de solidaritate a creştinilor); III.
Biserica factor de unire a creştinilor (1. Aspectul moral al unităţii Biseri­
cii; 2. Hristos şi Duhul Sfânt, susţinători ai unităţii Bisericii; 3. Biserica,
promotoare a unităţii creştine). Concluzii.
797. FARAHAT, Kamal, Taina Preoţiei în structura
sacramentală a Bisericii, sub aspectul succesiunii aposto­
lice. /An. XL (1988), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 31 - 46/.
Preliminarii. 2. Necesitatea, specificul şi lucrarea Tainei Hirotoniei
în structura sacramentală a Bisericii. 3. Succesiunea apostolică - funda­
ment al structurii sacramentale a Bisericii. 4. Succesiunea apostolică şi
tradiţia apostolică - aspecte esenţiale ale apostolicităţii Bisericii. 5. Epis­
copatul de succesiune apostolică - misteriul unităţii şi comuniunii Bisericii
întregi. Concluzii.
798. FLOCA, Ioan, Sobomicitatea (sinodalitatea, uni­
versalitatea sau catolicitateta, ecumenicitatea) Bisericii.
/An. XXXIV (1982), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 407 - 414/.
799. GALERIU, Constantin, Credincioşia Bisericii Or­
todoxe faţă de lisus Hristos - chezăşie a „înfierii” noastre
divine. /An. XLVIII (1997), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 3 - 221.
800. GOMBOŞ, Stelian, Valoarea duhovnicească a
Sfintei Euharistii - temelie a Bisericii, a unităţii ei şi a mân­
tuirii omului prin Hristos. /An. LIX (2008), nr. 1-2 (ian. —
iun.), pp. 182 - 204/.
801. GRECU, Romul, Reflecţii asupra ecleziologiei or­
todoxe. /An. XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 42 - 56/.
802. GRIGORAŞ, Aurel, Unitatea de credinţă - condi­
ţie a unităţii Bisericii. /An. XVIII (1966), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 403-422/.
Introducere. Unitatea creştină bisericească şi mişcarea ecumenică.
Sfânta Scriptură despre unitatea de credinţă ca condiţie a unităţii Bisericii.
Sfinţii Părinţi şi unitatea de credinţă ca condiţie a unităţii Bisericii. Poziţia
ortodoxă în problema unităţii de credinţă condiţie a unităţii Bisericii. Concluzii.
803. HOLBEA, Gheorghe, Eclesiologia Părintelui
Dumitru Stăniloae în contextul eclesiologiei ortodoxe con­
temporane. /An. LIX (2008), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 67 - 91/.
127
Introducere. 1. Analiza critică a eclesiologiei euharistice a lui N.
Afanassieff. 2. Elesiologia euharistică universalist-primaţială a lui Al.
Schmemann. 3. Analiza critică a teoriilor eclesiologice ale lui N.
Afanassieff şi Al. Schmemann în teologia Părintelui D. Stăniloae. 4. Argu­
mente din teologia contemporană. Argumente istorico-patristice. Universa­
litatea sobornicească a Bisericii în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae.
Concluzii.
804. HRISTOV, Vasile I., Ecclesiologia profesorului
Ştefan Ţancov. /An. X (1958), nr. 3 (iul. - sept), pp. 352 - 366/.
Generalităţi. însuşirile Bisericii. Ierarhia şi credincioşii. Concluzii.
805. IGNĂTESCU, Vasile, Principiul comuniunii în
Ortodoxie. /An. VIII (1956), nr. 3 (iul. ~ sept.), pp. 358 - 368/.
Introducere. Unirea credincioşilor în Hristos, principiu al comuniu­
nii în Biserică. Aspectul comunitar al vieţii în Biserică. Comuniunea în ru­
găciune şi credinţă. Concluzii.
806. ILIESCU, Victor, Hans Urs von Balthasar, Wer
ist die Kirche? f. 1., 1965, 175 pag. /An. XXII (1970), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 425 - 428/ (Recenzie).
807. Id., Romano Guardini, Die Jirche des Herrn.
Meditationen iiber Wesen und Auffrag der Kirche, Freiburg
im Bresgau, 1968, 126 pag. /An. XXIII (1971), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 115 - 118/ {Recenzie).
808. LEONTE, Constantin, Prezenţa şi lucrarea
Bisericii în actul mântuirii şi al sfinţirii omului. /An.
XXXIX (1987), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 138 - 151/.
Preliminarii. 1. Biserica - organul sigur şi real al mântuirii şi sfinţirii
creştinului; 2. Biserica - taină lucrătoare a mântuirii în Hristos. Concluzii.
809. MANOLACHE, Anca, Ignacio Ruidor, Unitatea
dinamică a Bisericii lui Hristos, în „Unidad Cristiana”, XVIII
(1968), nr 4, pp. 92 - 96. /An. XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 438 - 440/ {Recenzie).
810. Id., A. Nissiotis, L’Eglise, monde transfiguri, în
voi. L’Eglise dans le monde, Paris, 1970, pp. 11-80. /An.
XXII (1970), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 569 - 574/ {Recenzie).
811. Id., Pluralismul ecleziologic în preocupările unor
teologi contemporani. /An. XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 157-160/.
128
812. /MARINA/, Justinian, Una, Sfântă, Soborni­
cească şi Âpostolească Biserică. /An. VI (1954), nr. 2-3 (apr.
- sept.), pp. I --VIII/.
813. MEHEDINŢU, Viorel, Sobornicitatea Bisericii în
ecumenismul contemporan. /An. XVIII (1966), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 387 - 402/.
814. Id., Concepţia ecleziologică a lui Karl Brth pri­
vită din punct de vedere ortodox. /An. XVIII (1966), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 561 - 578/.
Introducere. Raportul Bisericii cu Hristos. Biserica văzută şi Bise­
rica nevăzută. Fiinţa Bisericii. Unitatea Bisericii şi ecouri bartiene în Miş­
carea ecumenică. Concluzii.
815. MIHĂLŢAN, I., Tradiţie, Scriptură, Biserică.
/An. XL (1988), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 59 - 73/.
Sf. Tradiţie. Sf. Scriptură. Biserica. Legătura dintre Tradiţie,
Scriptură şi Biserică.
816. M1HOC, Vasile, Elemente de ecleziologie în cartea
Apocalipsei. /An. XXXTV (1982), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 503 -516/.
Introducere. Cele şapte Biserici din Asia Mică. Imagini ale Bisericii
în Apocalipsă. Concluzii.
817. MIRCEA, loan, învăţătura despre Biserică în
Evanghelie privită interconfesional. /An. VII (1955), nr. 1
(ian. - mart), pp. 72 - 100/.
Introducere. I. întemeierea Bisericii (împărăţia lui Dumnezeu şi Bi­
serica; textul de anunţare a instituirii Bisericii; momentul temeinicirii Bise­
ricii: Jertfa Domnului; întemeierea Bisericii: Cincizecimea). II. Aspectele
Bisericii (aspectul văzut; aspectul nevăzut). III. Tăria şi durabilitatea Bise­
ricii. IV. însuşirile Bisericii. V. Misiunea Bisericii. Concluzii.
818. Id., Biserica şi lucrarea ei după Noul Testament.
Har şi harisme - iconomi ai tainelor şi harismatici. /An.
XXXIV (1982), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 358 - 395/.
819. Id., Comentariu la documentul „Botez, Euharis­
tie, Slujire” (Lima - 1982). /An. XXXVI (1984), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 4 3 6 - 452/.
A. Botezul: Instituirea Botezului creştin. Semnificaţia Botezului. Po­
căinţă, iertare şi curăţire. Dar al Duhului. încorporare în trupul lui Hris­
tos. Botezul ca semn al împărăţiei lui Dumnezeu. Botezul şi credinţa. Prac­
129
tica Botezului. Botez-Ungere-Confirmare. Celebrarea Botezului. B. Euha­
ristia: Instituirea Euharistiei. Semnificaţia Euharistiei. Euharistia ca mul­
ţumire adusă Tatălui. Euharistia ca anamneză sau pomenire a Mântuitoru­
lui Iisus Hristos. Euharistia ca invocare a Duhului Sfânt. Euharistia - com­
uniune a credincioşilor. Celebrarea euharistică. Euharistia ca Cină a îm­
părăţiei lui Dumnezeu. Vocaţia întregii obşti credincioase. C. Slujirea: Bi­
serica şi slujirea instituită. Autoritatea şi răspunderea. Slujire instituită şi
autoritate. Slujire instituită şi sacerdoţiu. Slujirea bărbaţilor şi femeilor în
Biserică. Formele slujirii instituite. Principii conducătoare privind exerci­
tarea slujirii instituite în Biserică. Funcţia de episcop, preot şi diacon. Va­
rietatea harismelor. Succesiunea în tradiţia apostolică. Succesiunea slujirii
apostolice. D. Instituirea: Semnificaţia instituirii. Actul instituirii. Condiţii
pentru instituire. Spre recunoaşterea reciprocă a slujirii instituite. Concluzii.
820. MIRON, Dan, Lucrarea Bisericii în păstrarea
unităţii şi integrităţii lumii şi a creaţiei. /An. XLVI (1994),
nr. 4 (oct. dec.), pp. 43 - 62/.
Generalităţi. Pervertirea creaţiei prin căderea în păcat. Mântuitorul
Hristos şi refacerea întregii creaţii. Biserica şi păstrarea creaţiei. Păstra­
rea creaţiei astăzi. Sfintele Paşti, înălţarea şi Rusaliile - sărbători ale în­
noirii vieţii cosmice şi a omului. Sărbătorile împărăteşti înnoiesc omul de
azi prin bucuria mesei luată în comun.
821. MLADIN, Nicolae, Adevărata cale spre reface­
rea unităţii Bisericii lui Hristos. /An. XIV (1962), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 334 - 352/.
822. Id., Pe calea unităţii Bisericii lui Hristos. /An.
XV (1963), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 311 - 362/./An. XV
(1963), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 456 - 472/.
Introducere. I, Unitatea şi formele ei (unitatea creştină, unitatea Bi­
sericii lui Hristos, relaţia dintre unitatea creştină şi unitatea bisericească).
II. Piedici şi mijloace ale unităţii (piedicile unităţii, condiţii şi mijloace).
III. Concluzii.
823. MOLDOVAN, Ilie, învăţătura unitară despre
Sfântul Duh şi despre Biserică exprimată în Simbolul de
Credinţă de la Sinodul ai Π-lea ecumenic (381). /An.
XXXIII (1981), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 409 - 432/.
Introducere. I. Mărturisirea de credinţă ca lucrare a Sfântului Duh
în Biserică. II. învăţătura despre Sfântul Duh, în Simbolul de credinţă, te­
mei al învăţăturii despre Sfânta Biserică. III. învăţătura despre Biserică,
expresie a cunoaşterii iconomiei Sfântului Duh. Concluzii.
130
824. Id., Temeiurile scripturistice ale închinării cre­
dinciosului în Sfânta Biserică. /An. XXXIV (1982), nr. 3 (iul.
- sept.), pp. 423 —450/.
Introducere. Sfinţenia locaşului de închinare. Locaşul Bisericii ca
spaţiu în care se oficiază Sfânta Liturghie. Mijloace de cultivare a evlaviei
ortodoxe, faţă de locaşul de închinare. Bibliografie.
825. NEGOIŢĂ, Iîie, Sfântul loan Hrisostom despre
unitatea Bisericii în Comentariul la Epistola către Efeseni a
Sfântului Apostol Pavel. /An. XIV (1962), nr. 1-2 (ian. -
febr.), pp. 198 - 205/.
învăţătura despre unitatea Bisericii până la Sfântul loan Gură de
Aur. învăţătura Sfântului loan Gură de Aur despre unitatea Bisericii.
826. PARASCHTV, loan, J. Kubalik, Jean de Raguse.
Son importance pour l’ecclesiologie du XV-e siecle, în
„Revue des Sciences religieuses”, an. XL (1967), nr. 2, pp.
150-167. /An. XX (1968), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 113 - 117/
{Recenzie).
827. Id.., Franz J. Leenhardt, Les fonctions constitu-
tives de l’Îglise et l’episcope selon le Nouveau Testament,
în „Revue d’histoire et de philosophie religieuses”, an. XLVII
(1967), nr. 2, pp. 111 - 149. /An. XX (1968), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 447 - 450/ (Recenzie).
828. Id., J. J. von Allmen, L'ILglise locale parmi les
autres Eglises locales, în „Irenikon”, t. XLIII (1970), nr. 4, pp.
512 - 537. /An. XXIII (1971), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 441 -
446/ (Recenzie).
829. Id., D. E. Lanne, L'^glise locale et l'£glise
universelle, în „Irenikon”, XLIII (1970), nr. 4, pp. 481 - 511.
/An. XXIII (1971), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 447 - 452/ (Recenzie).
830. PLĂMĂDEALĂ, Antonie, Biserica Romano-
Catolică într-un „ceas de nelinişte”. /An. XXI (1969), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 464 - 474/.
831. Id., Hans Kiing şi declaraţia „Mysterium
Ecclesiae”. /An. XXVI (1974), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 5 - 69/.
Problema. II. Tezele lui Hans Kiing (1. Despre libertate în teolo­
gie; 2. Cu privire la metodă în teologie; 3. Despre interpretare în teologie;
131
4. Biserica, definiţia şi limitele ei; 5. Primatul papal; 6. Infailibilitatea);
III. Tezele lui Kiing din punct de vedere ortodox (1. Kiing cercetător obi­
ectiv; 2. Confruntări intercatolice; 3. Despre ireformabilitatea definiţiilor
dogmatice; 4. Despre primatul de slujire; 5. Despre colegialitate; 6. Despre
Biserica „Semper reformanda"; 7 . Primatul şi infailibilitatea; 8.
„Mysterium Ecclesiae " - simptom de nouă Contrareformă; 9. Despre Bise­
ricile locale; 10. Reacţii romano-catolice la cartea lui Kiing despre infaili­
bilitate); IV. Declaraţia „Mysterium Ecclesiae” şi tezele lui Kiing (1. Cu
privire la libertatea în teologie; 2. Cu privire la metodă în teologie; 3. Cu
privire la interpretare în teologie; 4. Cu privire la Biserică; 5. Cu privire la
primatul papal; 6. Cu privire la infailibilitate); V. Comentarii cu privire la
Declaraţia „Mysterium Ecclesiae” (I. Comentarii romano-catolice; 2. Co­
mentarii ortodoxe; 3. Comentarii protestante; 4. Comentarii în cercurile
ecumenice; 5. Comentarii anglicane); VI. Consideraţii finale. Risumi.
832. POGAN, Dorel, Sfântul Duh şi unitatea Bisericii.
/An. XXIV (1972), 3 (iul. - sept.), pp. 482 - 492/.
Sfântul Duh, persoana dumnezeiască de unire a credincioşilor. Lu­
crarea harului în unitatea Bisericii. Unitatea Bisericii în Sfântul Duh, pri­
vită sub aspectul trăirii şi manifestării ei. Concluzii.
833. Id., Constituţia teandrică a Bisericii (Teză de
doctorat). /An. XXXIX (1987), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 23 -137/.
Prefaţă (Prof. Dr. Nicolae Chiţescu).
Introducere.
Cap. I: Aspectul treimic al Bisericii (1. Biserica în planul veşnic al
lui Dumnezeu; 2. Taina Bisericii - taina unirii omului cu Dumnezeu Unul în
Treime; 3. Temeiul treimic al existenţei Bisericii; 4. Comunitatea Bisericii
după chipul comuniunii treimice).
Cap. II: Aspectul hristologic al Bisericii (I. întruparea - începutul
Bisericii; 2. Jertfa şi învierea; 3. Biserica - Trupul tainic al lui Hristos; 4.
Biserica, comunitate euharistiei; 5. Euharistia ca prezenţă plenară a lui
Hristos în Biserică şi în credincioşi).
Cap. III: Aspectul pnevmatologic al Bisericii (1. Relaţia între Iisus
Hristos, Duhul Sfânt şi Biserică; 2. Cincizecimea - manifestarea văzută a
Bisericii; 3. Biserica - Cincizecime continuă; 4. Rolul Duhului Sfânt în lu­
crarea Bisericii de unde a credincioşilor cu Dumnezeu Unul în Treime).
/An. XXXIX (1987), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 9 - 60/.
Cap. IV. Aspectul antropolgic al Bisericii: 1. Fundamentul biseri­
cesc al naturii umane; 2. Ierarhia sacramentală, componentă a Bisericii; 3.
Apartenenţa credincioşilor la Biserică, condiţie a mântuirii;
Cap. V. Tendinţe unilaterale în ecleziologia occidentală şi struc­

132
tura teandrică a Bisericii: 1. Hristomonismul ecleziologiei occidentale; 2.
Mişcările harismatice din Occident;
Concluzii Bibliografie, Curriculum vitae.
834. POPESCU, Dumitru, Eclesiologia luterană. /An.
XIV (1962), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 413 - 427/.
835. Ici, Ecleziologia romano-catolică după documen­
tele celui de-al doilea Conciliu de la Vatican şi ecourile ei în
teologia contemporană (Teză de doctorat). /An, XXIV (1972),
3 ( iul. - sept.), pp. 325 - 458/.
Prefaţă (Prof Nicolae Chiţescu).
Introducere.
I. Sfânta Treime şi Biserica (Sfânta Treime; Biserica; Relaţiile Bi­
sericii cu Sfânta Treime).
II. Biserica ad intra (Categoria sacramentală a Bisericii; Categoria
juridică a Bisericii; Categoria pnevmatologică a Bisericii).
III. Biserica ad extra (Ecumenismul romano-catolic; Atitudinea Bi­
sericii Romano-Catolicefaţă de lume).
IV. Ecouri ale ecleziologiei Vaticanului II în teologia contempo­
rană (Misterul Bisericii; Colegialitatea episcopală; „Poporul lui Dumne­
zeu ”; Ecumenismul romano-catolic; Poziţia Bisericii Romano-Catolice faţă
de lume).
Concluzii· Bibliografie. Curriculum vitae.
836. Id., Biserica locală şi comunitatea conciliară.
/An. XXIX (1977), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 507 - 512/.
837. POPESCU, Gabriel, Biserica şi progresul. /An.
XXIV (1972), 3 (iul. - sept.), pp. 494 - 498/.
Progresul structurilor bisericeşti. Posibilitatea, explicaţia şi semni­
ficaţia acestui proces.
838. POPESCU, Teodor M., Despre Biserică. /An. VII
(1955), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 412 - 436/.
839. POPOVICI, Justin, Biserica - tradiţia divino-
umană (trad. Branislav Stancovici). /An. XXXIV (1982), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 517 - 521/.
Biserica pe drumul ei divino-uman. Credinţa adevărului. Biserica
Sfintei Treimi. Credinţa - una şi nedespărţită. Concluzii.
840. PRELIPCEAN, VI., L. Cerfeaux, La th6ologie de
l’Eglise suivant Saint Paul, Paris, 1965, 430 pag. /An. XX
(1968), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 429 - 431/ (Recenzie).
133
841. RADU, Dumitru, învăţătura ortodoxă şi catolică
despre Biserică. /An. VI (1954), nr. 4 (oct - dec.), pp. 534 - 572/.
Introducere. Fiinţa Bisericii în învăţătura ortodoxă şi cea romano-
catolică. Concluzii.
842. Id., Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine şi
problema intercomuniunii (Teză de doctorat). /An. XXX
(1978), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 13 - 388/.
Prefaţă (Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae).
Introducere.
Partea I-a: Biserica, sacrament al mântuirii: Cap. I: Hristos, sa­
cramentul originar: A. Taina sau sacramentul, unitate a două realităţi; B.
Hristos, sacramentul originar (1. Hristos, sacramentul fundamental; 2.
întruparea, un nou şi unic mod ipostatic de existenţă a omului; 3. Filantro­
pia chenotică a lui Dumnezeu, cauză a lui Hristos —sacrament); C. Taine
ale persoanei Hristos (1. Botezul Mântuitorului în apele Iordanului; 2. Pa­
timile şi moartea pe cruce; 3. învierea; 4. Hristos înălţat, trimiţător al Du­
hului Sfânt); D. Necesitatea prelungirii tainei lui Hristos cel slăvit (1. Ne­
cesitatea întâlnirii noastre personale cu Hristos cel slăvit; 2. Posibilitatea
întâlnirii; 3. Necesitatea tainei Bisericii şi a Tainelor). Cap. II: Biserica,
taina mântuirii în care se activează taina lui Hristos: A. Biserica, trupul
tainic al lui Hristos (1. Prelungire a întrupării; 2. Patimile şi moartea pe
cruce a lui Hristos în viaţa Bisericii; 3. Hristos cel înviat şi slăvit, cap al
Bisericii şi sursă de putere); B. Biserica, plenitudine de viaţă şi lucrare a
Duhului Sfânt în mijlocul nostru (1. Biserica, Cincizecimea Duhului în
mijlocul nostru; 2. împărtăşirea Duhului comuniunii prin Hristos; 3. Bogă­
ţia şi viaţa Duhului în noi); C. Biserica, taină lucrătoare a mântuirii (1.
Biserica, prezenţă a lui Dumnezeu în oameni; 2. Biserica, revelaţie şi pu­
tere dumnezeiască; 3. Biserica, comunitate în Duhul lui Hristos şi prezenţa
sacramentală); Cap. III: Tainele în viaţa Bisericii: A. Caracterul
hristologic al Sfintelor Taine (1. Posibilitatea lor în Hristos; 2. Prelungiri
şi dăruiri ale lui Hristos Bisericii; 3 . Tainele, acte personale instituite şi
săvârşite de Hristos); B. Tainele, manifestări sacramentale ale Bisericii
(1. Biserica, sacrament - sursă; 2. Tainele, acte ecleziale; 3. Ritul sau
forma tainelor şi credinţa Bisericii); C. Raportul general al Tainelor cu
Biserica (1. Biserica, rezultat continuu al Tainelor ei şi condiţie a lor; 2.
Dăruiri şi întâlniri multiple şi mereu noi cu Hristos; 3. Dinamism şi trans­
parenţă).
Partea a Π-a: Caracterul ecleziologic al Tainelor. Cap. I: Tainele
încorporării şi creşterii în Hristos, în Biserică: A. Taina Sf. Botez (1. Bo­
tezul, eveniment pascal; 2. Botezul, eveniment eclezial ce prelungeşte Cinci-

134
zecimea; 3. Botezul, act eclezial); B. Taina Sf. Mirungeri (1. Prezenţă şi
lucrare eclezială a lui Hristos în Duhul; 2. Preoţie împărătească, popor al
lui Dumnezeu; 3. Practică şi perspectivă ecumenică); C. Taina Sf. împăr­
tăşanii, plenitudine a Bisericii (1. Botez şi Euharistie; 2. Euharistia, pleni­
tudine eclezială; 3. Euharistia ca taină şi jertfâ a Bisericii). Cap. II; Tai­
nele restauratoare: A. Taina Sf. Spovedanii (I Fundamentul teologic; 2.
Sf. Spovedanie în epoca patristică; 3. Renaşterea eclezială a comuniunii cu
Dumnezeu); B. Taina Sf. Maslu; Cap. III: Taine pentru misiuni speciale:
A. Caracterul eclezial al Nunţii (1. Temeiul teologic; 2. Nunta, act eclezial
şi semnificaţie eclezială); B. Preoţie şi eclezialitate (1. Preoţie obştească şi
preoţia sacramentală; 2. Preoţie şi eclezialitate; 3. Episcopatul cu succesi­
une apostolică).
Partea a IlI-a: în problema intercomuniunii: Prolegomena; Cap.
1: Tainele săvârşite în afara Bisericii; Cap. II: Intercomuniune sau com­
uniune? Cap. III: Comuniunea, plenitudine a Bisericii şi expresie a uni­
tăţii Bisericii.
Concluzii. Rdsumi. Bibliografie.
843. Id., A utoritate şi conciliaritate în practica actu­
ală a Bisericii: convergenţe şi tensiuni. /An. XLI (1989), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 90 - 114/.
Introducere. 2. Unitatea şi comuniunea între Hristos şi Biserică. 3.
Autoritatea Bisericii şi în Biserică. 4. Conciliaritatea (sobornicitatea) temei
şi spaţiu al autorităţii Bisericii. 5. Concliaritate şi autoritate. 6. Autoritatea
episcopului şi conciliaritatea Bisericii. 7. Autoritatea concliului sau sino­
dului. 8. Primatul în contextul conciliarităţii. Concluzii.
844. Id., C onceptul de conciliaritate în preocupările
ecum eniste. A ctualitatea problem ei. /An. XLVIII (1997), nr.
3-4 (iul. dec.), pp. 66 - 78/.
Generalităţi. 1. Aspectul comunitar al Bisericii. 2. Conciliaritate şi
autoritate. 3. Conciliaritate şi unitate. 4. Conciliaritate, sobomicitate şi
sinodalitate. Concluzii.
845. /Redacţia/, Sfinţii A postoli Petru şi Pavel în lu­
mina apostolicităţii şi sobornicităţii B isericii. /An. XIX
(1967), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 153 - 162/.
/ . Duhul apostolic. II. Apostoli şi episcopi. III. Comuniunea biseri­
cească pe toate planurile şi sacramentalitatea.
846. REZUŞ, Petru, CIUREA, Al. L, GAFTON, Lucian,
Biserica în planul Iui D um nezeu. /An. X V (1963), nr. 3-4
(iul. - dec.), pp. 311 - 362/.

135
Introducere. I. Fiinţa Bisericii (noţiunea, alcătuirea Bisericii, sco­
pul Bisericii, fiinţa Bisericii în catolicism, fiinţa Bisericii în protestantism).
II. însuşirile Bisericii (unitatea Bisericii, sfinţenia Bisericii, sobomicitatea
Bisericii, apostolicitatea Bisericii). III. Ierarhia. Concluzii.
847. SA N D U , Ştefan, Fiinţa B isericii după doctrina
celor trei confesiuni. /An. XXII (1970), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
539 - 552/.
848. Id., U nitatea B isericii după învăţătura celor trei
m ari confesiuni creştine. /An. XXIII (1971), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 403 - 414/.
849. SĂ B Ă D U Ş, Ioan, E cleziologia în scrierile Sfântu­
lui A postol şi E vanghelist Ioan. /An. XVII (1965), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 308 - 325/.
Introducere. I. Ecleziologia în Evanghelia după Ioan. II.
Ecleziologia în epistolele Sfântului Apostol Ioan. III. Ecleziologia în Apo-
calipsa Sfântului Ioan. Concluzii.
850. SERAFINCEANU, I., Jacques G ervis, La
catholicitâ de l ’Î g lis e , centre de perspective du concile, în
„Rev. Univ. Otawa”, 34 (1964), 3 (iul. - sept.), pp. 351 - 361.
/An. XVII (1965), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 258 - 260/ (Recenzie).
851. SÂRBU, Comeliu, Sfânta E uharistie şi unitatea
creştină. /An. XIX (1967), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 49 - 64/.
Generalităţi. II. Sfânta Euharistie şi unitatea creştină în cadrul miş­
cării ecumenice. III. Sfânta Euharistie, Taina unităţii creştine. IV. Ecume-
nism şi intercomuniune euharistică. V. Prin comuniune euharistică la un
ecumenism practic. Concluzii.
852. Id., U nitatea ortodoxă. C adrul teoretic-doctrinar
al problem ei. /An. X (1958), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 539 - 555/.
Introducere. Unitatea Bisericii (unitatea de cult, unitatea de organi­
zaţie şi de administraţie, marile elemente ale unităţii Bisericii). Caracterul
specific al unităţii ortodoxe. Unitatea ortodoxă în trecut. Concluzii.
853. Id., D ie U nierten K irchen. H erausgegeben von
John W ebster G rant, Stuttgart, 1973, 375 pag. /An. XXVI
(1974), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 149 - 153/ (Recenzie).
854. Id., J o sef B oni, K irche heute und m orgen. Q uo
vadis, Ecclesia? Trogen, 1973, 296 pag. /An. XXVII (1975),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 350 - 352/ (Recenzie).
136
855. Id., „Una Sancta.” Z eîtschrift fur okum enische
Begegung, nr. 4/1974. Freising. /An. XXVIII (1976), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 260 - 261/ (.Recenziej.
856. S/OARE/, D., Enciclica „E cclesiam Suam ”. /An.
XVI (1964), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 598 - 603/.
Enciclica Papei Paul al Vl-lea (6 aug. 1964). învăţătura despre Bi­
serică. Reînnoirea Bisericii. Apel către celelalte biserici creştine. Dialogul
cu lumea.
857. STAN, Al. M., Părerea teologului anglican John
V. Taylor asupra form ulei „Extra ecclesiam ... nulla salus”.
/An. TOQV (1972), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 166 - 172/.
858. STĂNILOAE, D,, R elaţiile treim ice şi viaţa
Bisericii. /An. XVI (1964), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 503 - 525/.
Generalităţi despre Biserică. Relaţiile dintre Fiul şi Duhul Sfânt
(concepţiile lui Grigorie Cipriotul, Sf. Grigorie Palama, losif Vrienie, Sf.
Ioan Damaschin). Concluzii.
859. Id., B iserica universală şi sobornicească. /An.
XVIII (1966), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 167 - 198/.
I. Teologii ecleziologice neîntemeiate: 1. Teoria aşa-zisei
ecleziologii euharistice opusă ecleziologiei universaliste; 2. O ecleziologie
euharistică universalist - primaţială; 3. Atitudinea catolică faţă de aceste
teorii ecleziologice; II. Universalitatea Bisericii: I. Aspecte istorico - pa­
tristice ale profesorului N. Trembela; 2. Alte argumente istorico-patristice;
III. Universalitatea sobornicească a Bisericii; IV. Pe marginea unei alte
teorii ecleziologice „euharistice”.
860. Id., Sfântul Duh şi sobornicitatea B isericii. /An.
XIX (1967), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 32 - 48/.
I. Extrase din raportul unui observator ortodox la Conciliul al doi­
lea de la Vatican (Nikos A. Nissiotis). II. Sfântul Duh şi Biserica în învăţă­
tura Sfinţilor Părinţi. III. Un teolog ortodox contemporan despre lucrarea
Duhului Sfânt în Biserică (Vladimir Lossky). Concluzii.
861. Id., Transparenţa B isericii în viaţa sacram en­
tală. /An. XXII (1970), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 501 - 516/.
862. Id., Sobornicitate deschisă. /An. XXIII (1971), nr.
2 (apr. - iun.), pp. 165 - 180/.
863. Id., Spiritualitatea B isericii nedivizate. /An.
XXIV (1972), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 304- 311/.

137
Contribuţie la reîntâlnirea Bisericii de Răsărit cu cea de Apus.
864. Id., Spiritualizarea structurilor bisericeşti în
epoca actuală şi cauzele ei. /'An. XXIV (1972), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 512 - 522/.
865. Id., Sfântul D uh în R evelaţie şi în Biserică. /An.
XXVI (1974), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 216 - 249/.
Revelaţia lui Dumnezeu prin cuvânt şi putere. Rolul special al
Sfântului Duh în Revelaţie. Duhul Sfânt, introducătorul energiei divine în
creaţie. Transparenţa Duhului Sfânt în Revelaţie prin sensibilitatea sufle­
tului pentru Dumnezeu şi prin puterea din cuvânt şi din afara cuvântului.
Transparenţa Duhului ca sensibilitate a credinţei şi a rugăciunii şi ca pu­
tere a lui Dumnezeu în Biserică. Concluzii. '

866. Id., U niversalitatea şi etnicitatea Bisericii în con­


cepţia ortodoxă. /An. X XIX (1977), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 143
- 152/.
Preliminarii. 2. Natura şi temeiurile universalismului poli-naţional
al Ortodoxiei.
867. Id., B iserica în sensul de locaş şi de largă
com uniune în H ristos. /An. X X X IV (1982), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 336 - 346/.
868. Id., R ealitatea tainică a B isericii. /An. XXXVI
(1984), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 415 - 420/.
869. STREZA, N ., A sp ecte ale teologiei com uniunii.
/An. XXVII (1975), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 465 - 475/.
Cuvântul şi noţiunea de comuniune în Sfânta Scriptură şi Sfânta
Tradiţie. Teologia comuninunii la ortodocşi, catolici şi protestanţi. Concluzii.
870. ŞELARU, Sorin - Constantin, B iserica, spaţiu al
com uniunii. F undam ente ale eclesiologiei com uniunii la pă­
rintele Stăniloae. /An. LVII (2006), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp.
180-200/.
Introducere. I. Biserica —trup al lui Hristos şi Cincizecime continuă
(comuniunea în Hristos; Transparenţa Duhului Sfânt- sursa unei noi reali­
tăţi a comuniunii; comuniunea celor două iconomii, a lui Hristos şi a Du­
hului). II. Biserica - comuniune de persoane în Biserică (dragostea şi înţe­
legerea ca puteri de comuniune; misterul comuniunii - uniune şi diferenţă).
III. Unitatea comuniunii sau sobomicitatea (deschiderea Bisericii către
lume; complexitatea Revelaţiei şi respingerea unilateralităţii sensurilor).
Concluzii.
138
871. TODORAN, Isidor, N oi orientări ecleziologice în
protestantism . /An. XVIII (1966), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 284 -
305/.
872. TULCAN, loan, U nitatea B isericii m anifestată în
unitatea de credinţă şi în Taine. /An. XX X IV (1982), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 522 - 537/.
Discuţii recente despre unitatea Bisericii. Unitatea Bisericii mani­
festată în unitatea de credinţă. Unitatea Bisericii manifestată în Taine. Le­
gătura dintre unitatea de credinţă, Taine şi Biserică. Concluzii.
873. ULICAN, Vaier, U nitatea B isericii la Sfântul Ci-
prian al C artaginei. /An. LVII (2006), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp.
9 4 - 1 0 2 /.
874. VASILIU, Cezar, Pierre Janton, C oncept et
sentim ent de l’Eglise chez John K nox le răform ateur
ecossais, Paris, 1972. /An. XXVII (1975), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 187 - 188/ (Recenzie).
875. Id., Congregaţia Vaticanului nu înseam nă Biserica
Universală. /An. XXVII (1975), nr. 3 (iul. - sept.), p. 544/.
876. ZAMFIR, Modest, E clesiologia paulină reflectată
în com entariul Sfântului lo a n G ură de A u r la E pistola că­
tre Efeseni. /An. XXXIV (1982), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 492 -
502/.
Sfântul loan Gură de Aur ca interpret al Sfintei Scripturi.
Eclesiologia în preocupările Sfântului loan Gură de Aur. însuşirile Biseri­
cii. Alcătuirea Bisericii. Rostul întemeierii Bisericii - mântuirea oamenilor.
Concluzii.
877. ZAMFIRESCU, D., O contribuţie de seam ă la ca­
uza refacerii unităţii creştine. /An. IX (1957), 2 (apr. - iun.),
pp. 3 4 4 - 3 5 6 /.
Contribuţiile teologului catolic Yves Congar la refacerea unităţii
Bisericii, cu prilejul comemorării Marii Schismei din 1054.
878. ZĂGREAN, loan, însem nătatea şi locul
ecleziologiei euharistice în teologia B isericii O rtodoxe R o­
mâne. /An. XX X IV (1982), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 396 - 407/.
Introducere. Euharistia ca plenitudine a Bisericii. Euharistia ca
jertfi, taină şi anamneză. Euharistia şi misterul ei sacramental. Concluzii.

139
XX. Mântuirea (Soteriologie)
879. BANU, Emanuel, M ântuire şi com uniune. /An.
XXIX (1977), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 266 - 271/.
Introducere. 1. Aspectul ontologic al comuniunii. 2. Aspectul soteri-
ologic al comuniunii. Concluzii.
880. BRIA, Ion, D im ensiunea hristologică a iconom iei
m ântuirii. /An. XXXV (1983), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 236 -
244/.
881. BUCEVSCHI, Orest, Lothar H eiser, M aria in der
Christus - V erkiindigung des orthodoxen K irchenjahres,
Trier, 1981. /An. XXXIV (1982), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 601 -
602/ (Recenzie).
882. BUZESCU, Nicolae, Slujire şi m ântuire reflec­
tate în canoanele O ctoihului. /An. XXX (1978), nr. 3 (iul.-
sept.), pp. 517-551/.
Hristocentrism şi antropocentrism în Octoih. 2. Schema teologiei
slujirii în canoanele Octoihului. 3. Diaconic şi soteriologie. 4. Modalităţi de
slujire. 5. Tipuri slujitoare. 6. Hristos în slujire teandrică. 7 . Sfântul Duh în
slujire sflnţitoare. 8, Slujirea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. 9. Slujirea
Sfinţilor Apostoli. 10. Tipuri de credincioşi în slujirea dumnezeiască. Con­
cluzii.
883. CARAZA, Ioan, C redinţă şi iubire în dobândirea
mântuirii. /An. XXXVIII (1986), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 32 - 45/.
Mântuirea prin credinţă şi iubire în lumina Mărturisirilor de cre­
dinţă ale Bisericii Ortodoxe. 2. Mântuirea prin credinţă şi iubire pe temeiul
Sfintei Scripturi. 3. Mărturii ale Sfintei Scripturi despre mântuirea prin cre­
dinţă şi iubire. 4. Controversa cu privire la valoarea faptelor bun pentru
mântuire. Concluzii.
884. Id., în d rep tarea şi îndum nezeirea om ului în
H ristos după Sf. A postol Pavel. /An. XL (1988), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 125 -136/.
Introducere. 1. Firea umană a Domnului Iisus Hristos —posibilita­
tea îndreptării noastre; 2 îndreptarea prin credinţă; 3. începutul îndreptării
prin Botez; 4. îndreptarea prin Mirungerii; 5. Euharistia ca desăvârşire; 6.
îndumnezeirea în Hristos după Sf. Apostol Pavel. Concluzii.
885. CHIŢESCU, N ., Sinteză asupra dogm ei soteriolo-
140
gice, privită interconfesional. /An. XI (1959), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 196-217/.
Introducere. I. Răscumpărarea. II. însuşirile mântuirii. Concluzii
886. CIOBOTEA, Dan, T im pul şi valoarea lui pentru
m ântuire în O rtodoxie. /An. XXIX (1977), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 196-207/.
Consideraţii asupra originii şi esenţei timpului în învăţătura orto­
doxă; 2. Valoarea timpului în iconomia mântuirii; 3. Valoarea timpului în
viaţa Bisericii şi a credinciosului; Concluzii. Zusammenfassung.
887. COMAN, Vasile, M ântuirea în Iisus H ristos prin
Biserică. /An. XXXVII (1985), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 345 - 366/.
Introducere. I. învăţătura ortodoxă despre mântuire. Iisus Hristos
Mântuitorul lumii. 3. Mântuirea obiectivă şi subiectivă. Condiţiile mântuirii
subiective. 4. Continuarea mântuirii în Iistis Hristos prin Biserică.
888. CONSTANTIN, Leonte, Colaborarea om ului cu
harul divin în lucrarea m ântuirii. /An. XXXVIII (1986), nr.
3 (iul. - sept.), pp, 89 - 105/.
Preliminarii. 1. Harul, condiţia obiectivă a îndreptării în Hristos. 2.
Sinergia omului cu Dumnezeu. 3. Prezenţa şi rodirea harului în credincioşi.
Concluzii.
889. DA VID, P. I., H. U. von B althasar, J. Feiner, K.
Lehm ann, M . L ohrer, K . R ahner, A. Stenzel, B. Studer,
M ysterium Salutis. D ogm atique de Phistoire du salut. Tom.
I, voi. III: L'Eglise et la transm ission de la Revelation (Trad.
M. Lefevre, M. Massart, B. de Smet), Paris, 1969,400 pag. /An.
XXVII (1975), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 490 - 493/ (Recenzie).
890. Id., M ysterium Salutis. D ogm atique de Phistoire
du salut, tom. I, voi. IV, Paris, 1969, 272 pag. /An. XXVII
(1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 658 - 663/ (Recenzie).
891. FARAHAT, Kamal, C unoaşterea lui D um nezeu
condiţie a m ântuirii personale în gândirea Sfântului Grigo-
rie de N yssa. /An. XL (1988), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 124 -
134/.
Generalităţi. 1. Cunoaşterea lui Dumnezeu în opera Sfântului Gri-
gorie de Nyssa. 2. Trăsăturile esenţiale ale cunoaşterii lui Dumnezeu în
lucrarea mântuirii personale. Concluzii.
892. MIHĂLŢAN, Ioan, A spectul dinam ic al m ântui­
141
rii subiective în O rtodoxie. /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 642 - 651/.
Baza mântuirii subiective. Esenţa mântuirii subiective şi caracterul
ei progresiv. Factorii prin care se realizează mântuirea subiectivă: harul,
credinţa şi faptele bune. Comuniunea cu Dumnezeu prin credinţă şi fapte
bune. Concluzii.
893. MOLDOVAN, Iile, N oţiunea de iertare în
soteriologia ortodoxă şi actualitatea ei ecum enică. /An.
XXVI (1974), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 250 - 261/.
Introducere. Natura şi sensul iertării. Taină şi slujire. Iertare şi
sfinţenie. Concluzii.
894. PAUL, Adrian Gh., E lem ente de Teologie soterio-
logică în învăţătura ascetică a Sfântului D iadoh al Foticeii.
/An. LIX (2008), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 80 - 106/.
I. Noţiunea de păcat. II. Libertatea voinţei umane. III. Păcatul
original şi consecinţele lui. IV. Mântuirea omului nou în Iisus Hristos (a .
întruparea Cuvântului în Iisus Hristos; b. Opera de mântuire a Domnului
nostru Iisus Hristos; c. Realizarea mântuirii subiective prin Iisus Hristos şi
Duhul Sfânt în Botez; d. Dobândirea mântuirii subiective prin cooperarea
omului cu harul divin).
895. PETRARIJ, Gheorghe, Credinţa şi faptele bune
în lucrarea m ântuirii. /An. XL (1988), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
49 - 66/.
Introducere. 1. Credinţa şi faptele bune - răspuns omenesc la che­
marea lui Dumnezeu. 2. Credinţa în Hristos şi faptele bune în comuniunea
Bisericii. 3. Dreapta credinţă, temei al mântuirii omului în Hristos. 4.
Creşterea şi desăvârşirea în Hristos prin credinţă şi prin fapte bune.
896. RADU, Dumitru, A spectul com unitar-soborni-
cesc al mântuirii. /An. XXVI (1974), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
97 -106/.
Preliminarii. II. Temeiurile doctrinare ale aspectului comunitar al
mântuirii. III. Mântuirea astăzi.
897. Id., M ântuirea, a doua ediţie a lum ii. /An.
XXXVIII (1986), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 42 - 63/.
Preliminarii. 2. Premisele celei de-a doua faceri a lumii. 3. Perver­
tirea creaţiei întregi şi a naturii umane în special, principala cauză a celei
de-a doua creaţii. 4. întrupare, înnoire şi îndumnezeire. 5. înnoirea şi în-
dumnezeirea ca plenitudine de viaţă. Concluzii.

142
898. Id., în d rep tarea şi îndum nezeirea om ului în Ii-
sus H ristos. /An. XL (1988), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 27 - 75/.
Introducere. I. îndreptarea şi îndumnezeirea omului sunt lucrarea
Duhului Sfânt. 2. îndreptarea. 3. Sfinţirea, mărirea şi îndumnezeirea omu­
lui. Concluzii.
899. Id., Păstrarea dreptei credinţe condiţie pentru
m ântuire. /An. XLII (1990), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 7-15/.
900. SEVICIU, Traian, H ristologia şi soteriologia
Sfântului Ioan D am aschin, după canoanele în vierii, în ă lţă ­
rii şi C incizecim ii. //An. XI (1959), nr. 4 (oct. -dec.), pp. 567
- 583/.
901. STAN, Al. M., Părerea teologului anglican John
V. T aylor asupra form ulei „E xtra ecclesiam ... nuila salus”.
/An. TOQV (1972), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 166 - 172/.
902. STĂNILOAE, D., în văţătu ra ortodoxă despre
m ântuire şi concluziile ce rezultă din ea pentru slujirea
creştină în lum e. /An. XXIV (1972), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
195-212/.
împăcare şi mântuire. 2. învăţătura ortodoxă despre mântuirea în
Hristos. îndatoririle actuale ale creştinilor faţă de lume în lumina învăţătu­
rii ortodoxe despre mântuire. Concluzii.
903. Id., D octrina luterană despre justificare şi cu­
vânt şi câteva reflecţii ortodoxe. /An. XXXV (1983), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 495 - 509/.
904. VÎRLAN, Ion, în văţătu ra despre m ântuire Ia
Sfântul Sim eon N oul T eolog. /An. XXVI (1974), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 624-638/.
Introducere. Mântuirea obiectivă - opera unei acţiuni teandrice.
Mântuirea subiectivă. Mântuirea ca participare la bunurile divine. Concluzii.

XXI. Sfinţii
905. ANANIA, V., Cultul sfinţilor anglicani. /An. X
(1958), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 157 - 159/.
906. BRANIŞTE, Ene, Despre cinstirea sfinţilor în

143
Biserica Ortodoxă, /An. XXXII (1980), nr. 1 (ian. mart.),
pp. 44 —67'/. .
Ce sunt sfinţii. Diferitele categorii de sfinţi şi motivele (temeiurile)
cinstirii lor. 2. Originile, dezvoltarea şi formele de exprimare ale cinstirii în
cultural creştin. 3. Natura cultului sfinţilor. Raportul şi deosebirea lui faţă
de cultul adus lui Dumnezeu. 4. Canonizarea Sfinţilor şi instituirea cultului
lor. Evoluţia canonizării şi formele ei în trecut şi astăzi. Criteriile sfinţeniei.
4. Rânduiala sau tipicul actual al canonizării somene a sfinţilor. Concluzii.
907. BUGA, Ion, Sfântul loan Botezătorul» primul
martor public al Fiului lui Dumnezeu întrupat. /An. XXXV
(1983), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 73 - 82/.
908. BUZESCU, Nicoiae G., Sfinţenia ilustrată prin
sfinţi, în imnologia mineielor. /An. XXXII (1980), nr. 1 (ian.
- mart.), pp. 82 - 94/.
Sfinţenia şi sfinţii. 2. Cultul ortodox, cadru de cinstire a sfinţeniei.
3. Ortodoxia: Biserica sfinţirii credincioşilor. 4. Chipul sfinţeniei. 5. Sfinţe­
nie şi îndumnezeire. 6. Caracteristicile sfinţeniei. 7. Modalităţile sfinţeniei
individuale. 8. Sfântul şi lumea. 9. Sfinţii ca teologi. 10. Concluzii.
909. CITIRIGĂ, Vasile, Temeiurile dogmatice ale cin­
stirii sfinţilor. /An. LVII (2006), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 9 - 21/.
1. Adorare şi venerare. 2. Temei teologic al cinstirii sfinţilor. 3. Te­
meiul hristologic al cinstirii sfinţilor. 4. Temeiul eclesiologic al cinstirii
sfinţilor. 5. Comuniunea sfinţilor ca temei al cinstirii sfinţilor. Concluzii.
910. DRĂGULIN, Gheorghe, Aghiografia ortodoxă
română în preocupările istorice bisericeşti contemporane.
/An. XL (1988), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 139 -148/.
Reflecţii pe marginea voi. Sfinţi români şi apărători ai Legii stră­
moşeşti (ed. Mitrop. Nestor Vomicescu), Bucureşti, Editura Institutului
Biblic, 1987, 730pag.
911. Id., Aghiografia - o ramură istorică reînnoită m
Biserica Ortodoxă din veacul nostru. /An. L (1999), nr. 1-2
(ian. - iun.), pp. 117-127/.
912. IONESCU, I., Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu,
Sfinţi daco-români şi români, Iaşi, Editura Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei, 1994, 196 pag. /An. XLVII (1995), nr.
3-4 (iul. - dec.), pp. 114-116/ {Recenzie).
913. MICLE, Veniamin, Cultul sfinţilor oglindit în
144
predicile patristice. /An. XXXII (1980), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 95-119/.
Introducere. A. Temeiul cinstirii sfinţilor: 1. Sfinţii sunt bineplăcuţi
lui Dumnezeu: 2. Sfinţii - împlinitorii poruncilor divine; 3. Sfinţii - reali­
zatorii virtuţilor morale; 4. Sfinţii - mijlocitorii noştri către Dumnezeu; 5.
Cinstirea sfinţilor se referă la Dumnezeu; B. Forme de cinstire a sfinţilor:
1, Cinstirea sfintelor moaşte; 2. Zidirea de morminte şi de biserici; 3. In­
stituirea de sărbători; 4. Zugrăvirea de icoane; 5. Adresarea de rugăciuni;
6. Alcătuirea şi rostirea de panegirice. C. Valoarea duhovnicească a cin­
stirii sfinţilor. Concluzii.
914. MIRCEA, Ioan, De ce îi venerăm pe sfinţi? /An.
XXXII (1980), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 68 - 81/,
915. PINTEA, Dumitru, Temeiuri dogmatice pentru
cinstirea sfinţilor în Ortodoxie. /An. XXXII (1980), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 137 - 158/.
Noţiunea de „sfânt" în Vechiul şi Noul Testament. 2. Adorare sau
slujire şi cinstire sau venerare. 3. Temeiuri dogmatice pentru cinstirea sfin­
ţilor. 4. Formele de manifestare ale cinstirii sfinţilor. 5. Scopul cinstirii
sfinţilor. 6. Obiecţii împotriva cultului sfinţilor.
916. STĂNILOAE, D., Sfinţenia în Ortodoxie. /An.
XXXII (1980), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 33 - 43/.

XXII. Sf. Icoane


917. ALEXE, Şt., Sensul icoanei la Sfântul Ioan
Damaschin şi sinodul VII ecumenic (Niceea 787). /An.
XXXIX (1987), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 22-30/.
918. BERECHET-IONESCU, Ştefan, Icoana „nefăcută
de mână” a lui Hristos, epifanie a Cuvântului întrupat. /An.
LIX (2008), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 161-171/.
Introducere. 1. Icoana „nefăcută de mână” a Mântuitorului în lu­
mina izvoarelor. 2. Reactualizare a întrupării şi relaţia cu unele prefigurări
veterotestamentare. 3. Originea mai presus de fire. 4. Autoreplicarea mira­
culoasă. 5. Puterile Icoanei „nefăcute de mână ” a Domnului. Concluzii.
919. CIOBOTEA, Daniel, Iconografia ortodoxă - me­
moria vizuală a Bisericii. /An. XLI (1989), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 107-117/.
145
Dimensiunea ecumenică a iconografiei ortodoxe; 2. Icoana orto­
doxă: simbol de credinţă vizual; 3. Icoana ortodoxă: chemare la rugăciune
şi sfinţenie; 4. Icoana ortodoxă - privire duhovnicească în împărăţia ceru­
rilor. Concluzii.
920. CLEMENT, Olivier, Consideraţii asupra spiritu­
alităţii icoanei. /An. XXVII (1975), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 384
- 389/.
921. DAVID, Petru, Cinstirea Giulgiului lui Hristos
(16-20 august) - între adevăr şi amăgitor prozelitism. /An.
XLVII (1995), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 140 - 156/.
Originea icoanei Mântuitorului. Giulgiul de la Torino. k

922. DURĂ, Ioan, Icoană şi Liturghie. /An. XXXIV


(1982), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 84 - 89/.
923. DURĂ, Nicolae V., Teologia icoanelor în lumina
tradiţiei dogmatice şi canonice ortodoxe. /An. XXXIV
(1982), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 55 - 83/.
Introducere. 1. Teologia icoanelor în lumina tradiţiei dogmatice
ortodoxe. 2. Teologia icoanelor în lumina tradiţiei canonice ortodoxe. 3.
Iconoclasmul şi sinoadele sale. Iconoclasmul şi Reforma. Concluzii.
924. FECIORU, D., Teologia icoanelor la Sfântul Ioan
Damaschin. /An. XXXIV (1982), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 28 - 40/.
A. Preliminarii (1. Scrierile antiiconoclaste ale Sfântului Ioan
Damaschinul. 2. Edictele lui Leon Isaurul contra icoanelor; 3. Atitudinea
Sfântului Ioan Damaschin faţă de icoane; 4. Noţiunile de icoană şi închină­
ciune); B. Despre icoane (1. Definiţia icoanei; 2. Raţiunea existenţei icoa­
nei; 3. Felurile icoanelor); C. Despre închinăciune (1. Definiţia închină­
ciunii; 2. Posibilitatea pictării lui Dumnezeu, a îngerilor şi sfinţilor; 3. Le­
gitimitatea întrebuinţării icoanelor; 4. Legitimitatea cultului icoanelor; 5.
Rolul instructiv, educativ şi haric al icoanelor).
925. GANEA, Ioasaf, Despre Sfintele Icoane (Icoana
Ortodoxă). /An. XXXIV (1982), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 90 - 98/.
Definiţie, nume, aşezare şi felurile icoanelor; 2. Vechimea folosirii
sfintelor icoane şi că ele nu sunt în contradicţie cu Sfânta Scriptură şi cu
Sfânta Tradiţie; 3. Temeiuri scrise despre existenţa sfintelor icoane în pri­
mele secole; 4. Importanţa sfintelor icoane în viaţa Bisericii, în cult şi în
viaţa noastră; 5. Cultul sfintelor icoane; 6. Sfintele icoane, mijloace in­
structive şi educative în viaţa credinciosului. 7 . Sfintele icoane duc la
unitate.

146
926. GOREANU, Veaceslav, Icoanele Sofiei - înţelep­
ciunea divină - punct de sprijin în susţinerea teologiei
sofianice. Scurt istoric al iconografiei sofianice. /An. LV
(2004), 3-4 (iul. - dec.), pp. 198-221/.
Introducere. Modele sofianice - reprezentare şi interpretare. Sim­
bolismul iconografic. Catafatism şi apofatism în iconografia sofianică.
Consecinţele interpretării icoanelor sofianice în plan teologic. Concluzii.
927. KUZNEŢOV, Anatolie, Icoana ortodoxă ca
expresie a învăţăturii dogmatice a Bisericii (Trad. I. V. Ge-
orgescu). /An. XXIII (1971), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 585 - 595/.
928. MIRCEA, Ioan, Idoli sau icoane sfinte? /An.
XXXIV (1982), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 41 - 54/.
929. SIMA, Gheorghe, Temeiurile doctrinare ale
cinstirii Sfintelor Icoane, după Sfântul Ioan Damaschin.
/An. XLI (1989), nr. 3 (iul. - sept), pp. 117 - 140/.
Generalităţi. 1. Cinstirea Sfintelor Icoane până la Sfântul Ioan Da­
maschin; 2. Temeiurile dogmatice ale cinstirii Sfintelor Icoane; 3. Sfântul
Ioan Damaschin şi problema cinstirii Sfintelor Icoane în vremea sa -
opera; 3. Hotărârile doctrinare ale Sinodului al VlI-lea ecumenic privind
cinstirea Sfintelor Icoane; 4. Cinstirea Sfintelor Icoane în faţa obiecţiunilor
sectare, ca temeiuri din opera Sfântului Ioan Damaschin. Concluzii.
930. STĂNESCU, N. V., Sensul ortodox al icoanei.
/An. VIII (1956), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 245 - 261/.
Icoana - reprezentare a lumii dumnezeieşti. întruparea Cuvântului
- temei pentru posibilitatea icoanei. Conţinutul icoanei - omul îndumnezeit.
Sensul exhatologic al icoanei. Iconograf şi iconografie. Icoanele în concep­
ţia romano-catolică şi protestantă. Concluzii.
931. STĂNILOAE, Dumitru, Icoanele în cultul orto­
dox. /An. XXX (1978), nr. 3 (iul.-sept.), pp. 475 - 487/.
932. Id., Idolul ca chip al naturii divinizate şi icoana
ca fereastră spre transcendenţa dumnezeiască. /An. XXXIV
(1982), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 12 - 27/.
Preliminarii. Idolul în sensul lui deosebit de al icoanei. Icoana în
sensul ei deosebit de al idolului.
933. ZAMFIRESCU, Dan, Probleme teologice şi hagio­
grafice legate de supranumele Sfântului Simion Noul
Teolog. /An. X (1958), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 393 - 429/.
147
XXIII. Sf. Cruce
934. BUCHIU, Şt., Crucea şi învierea lui Hristos. /An.
XXXV (1983), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 217-226/.
Introducere. 1. Concepţia protestantă contemporană despre crucea
şi învierea Mântuitorului: între o teologie a crucii şi o teologie pascală; 2.
Crucea şi învierea Mântuitorului în teologia romano-catolică; 3. învăţătura
ortodoxă despre unitatea dintre crucea şi învierea Mântuitorului în opera
de răscumpărare a neamului omenesc.
935. BUZESCU, Nicolae, Sfânta Cruce în imnologia
cultului ortodox. /An. XXXIV (1982), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
277-298/.
Misterul Crucii. 2. Simbolismul Crucii la prooroci. 3. Antropologia
eclesiastică: Adam căzut şi mântuit prin Cruce. 4. Crucea Adevărului. 5. Cruce,
răstignire şi înviere. 6. Sfinţirea Crucii şi Crucea sfinţitoare. 7. Durere înaintea
Crucii lui Hristos. 8. Iadul zdrobit prin Cruce. 9. Crucea mântuitore.
936. CARAZA, Ioan, Sfânta Cruce - semnul luminii
line a sfintei slave. Spiritualitatea ortodoxă în perioada di­
naintea Sfintelor Paşti. /An. XLVI (1994), nr. 4 (oct, dec.),
pp, 10 —17/.
937. CORNIŢESCU, Emilian, Prefigurări ale Sfintei
Cruci în Vechiul Testament. /An. XXXIV (1982), nr. 2 (apr.
- iun.), pp. 243 - 254/.
Introducere. Elementul material al Sfintei Cruci. Altarul de jertfă şi
Sfânta Cruce. Semnul Sfintei Cruci. Concluzii.
938. DAVID, P. I., Cinstirea sfintei şi de viaţă
făcătoarei Cruci în Biserica Ortodoxă. /An. XXXIV (1982),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 230 - 242/.
Introducere. Semnul nădejdii şi izbăvirii în lumea veche. Semnul iz­
băvirii şi salvării în Vechiul Testament. Semnul mântuirii în Noul Testa­
ment. Cinstirea Sfintei Cruci până la Sinodul al Vll-lea ecumenic. Crucea
lui Hristos, o realitate materială, ca şi trupul Său răstignit pe ea. Generali­
zarea cultului Sfintei Cruci. Interpretarea unor texte ale Sfintei Scripturi şi
învăţătura ortodoxă. Concluzii. Bibliografia problemei.
939. DURĂ, Nicolae V., Crucea în lumina tradiţiei
dogmatice, canonice şi liturgice a Bisericii Ortodoxe Răsă­
ritene. /An. XXXIV (1982), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 299 - 328/.
148
Introducere. I. Teologia Crucii în lumina tradiţiei dogmatice a Bi­
sericii Ortodoxe Răsăritene (1. Mărturii ale tradiţiei apostolice şi patris­
tice; 2. Teologia crucii în textul Mărturisirilor de credinţă ale Bisericii Or­
todoxe Răsăritene; 3. Crucea, altarul jertfei supreme; 4. Semnul şi semnifi­
caţia crucii; 5. Simbolismul crucii în Vechiul şi în Noul Testament). II. Te­
ologia Crucii în lumina tradiţiei canonice a Bisericii Ortodoxe Răsăritene.
III. Teologia Crucii în lumina tradiţiei liturgice a Bisericii Ortodoxe Ră­
săritene (1. Crucea în viaţa liturgică şi sacramentală a Bisericii Ortodoxe
Răsăritene; 2. Cinstirea Sfintei Cruci în lumina tradiţiei liturgice). IV. Cin­
stirea Sfintei Cruci în lumina tradiţiei ortodoxe româneşti.
940. GALERIU, Constantin, învăţătura creştină des­
pre Sfânta Cruce şi cinstirea ei. /An. XXX (1978), nr. 3 (iul.-
sept), pp. 497 - 511/.
înţelesul duhovnicesc al crucii. Sfânta Cruce - altarul de jertfă al
Mântuitorului. Semnul crucii.
941. Id., înţelesurile Sfintei Cruci. /An. XXXIV
(1982), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 181 - 195/.
înţelesul duhovnicesc al cmcii. Sfinţita cruce - altarul de jertfi al
Mântuitorului. Semnul crucii. Concluzii.
942. IONESCU, Dumitru Horia, Sensul crucii lui Hris­
tos în Ortodoxie şi în teologia apuseană, în trecut şi astăzi.
/An. XXXVI (1984), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 282 - 295; an.
XLVII (1995), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 46 - 60/.
943. IONIŢĂ, Alexandru M., Despre Sfânta Cruce.
/An. LVIII (2007), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 187 - 192/.
944. MIRCEA, Ioan, Crucea Donului, taina şi slava
Lui. /An. XXXIV (1982), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 196 - 214/.
945. MIRON, Vasile, Despre semnificaţia Sfintei
Cruci şi a învierii Domnului în slujbele Bisericii. /An.
XLVIII (1996), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 92 -107/.
946. MOLDOVAN, Ilie, Sensul închinării creştinului
în semnul Sfintei Cruci. /An. XXXIV (1982), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 215 - 229/.
închinarea ca fapt duhovnicesc. Semnul crucii ca putere a lui Hristos şi
pecete a Sfântului Duh. Sfânta Cruce ca semn al asemănării noastre cu Hristos.
947. NEMEŞ, Roman, Cinstirea Sfintei Cruci. /An.
XXXIV (1982), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 266 - 271/.
149
Introducere. Ce înţelegem prin Sfânta Cruce? Prefigurarea Crucii
în Vechiul Testament. Motivele din Biblie pentru care cinstim Sfânta Cruce.
Sfânta Cruce la Sfinţii Părinţi ai Bisericii.
948. PASCHIA, Gh., Sfântul Ioan Gură de Aur: Cru­
cea, proslăvire a lui Hristos. /An. XXXIV (1982), nr. 2 (apr.
- iun.), pp. 272 - 276/.
Traducere din Omilia asupra Patimilor Domnului
949. PETRESCU, Nicolae, Dreapta învăţătură despre
cinstirea Sfintei Cruci. /An. XLVII (1995), nr. 1-2 (ian. -
iun.), pp. 102 - 109/.
Imnul ortodox, despre închinarea drepteredincioşilor la Sfânta
Cruce; 2. Mărturii sfinte despre prezenţa Crucii în planul divin al mântuirii
neamului omenesc; 3. Hristos, Pace, Cruce; 4. Temeiuri noutestamentare
pentru îndatorirea drepteredincioşilor de a cinsti Sfânta Cruce; 5. Despre
însemnarea feţei cu semnul Sfintei Cruci; 6. Tâlcuirea mişcărilor mâinii
pentru însemnarea feţei cu semnul Sfintei Cruci; 7. învăţături.
950. STĂNILOAE, D., Crucea în teologia şi cultul
Bisericii Ortodoxe. /An. XXVII (1975), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
405-414/.
951. Id., Sfânta Cruce ca mijloc de sfinţire şi de bine­
cuvântare şi ca prilej de închinare. /An. XXXIV (1982), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 172 - 180/.
952. TARAZI, Nadim, învăţătura despre Sfânta Cruce
în teologia paulină. /An. XXVI (1974), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
179-184/.
Preliminarii. însemnătatea răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos în
teologia paulină. Sfânta Cruce, conţinutul propoveduirii şi simbolul mân­
tuirii. Răstignirea Mântuitorului în viaţa credinciosului. Crucea - semn al
Bisericii creştine.
953. ZAMFIR, Mircea Modest, Temeiuri biblice şi pa­
tristice pentru cinstirea Sfintei Cruci. /An. XXXIV (1982),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 255 - 265/.
Crucea înainte de ivirea creştinismului. Crucea este altarul mântui­
rii. Crucea este simbolul lui Hristos. Crucea este conţinutul predicii Apos­
tolilor şi mândria lor. Crucea a fost cinstită de către creştini încă din pri­
mele secole ale Bisericii. Prefigurări ale crucii în Vechiul Testament.
Obiecţiuni ridicate împotriva cinstirii Sfintei Cruci şi combaterea lor.
Concluzii.
150
XXIV. Sf. Moaşte
954. COMAN, Constantin, Sfintele Moaşte - sălăşlui-
rea harului dumnezeiesc în trupul omenesc. /An. XLV
(1993), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 291 - 296/.
955. DAVID, P. I., Iarăşi despre moaştele Sfântului
Apostol Petru. /An. XXVIII (1976), nr. 3-4 (iul. - dec.), p. 631/.
956. Id., Moaşte şi relicve sfinte răsăritene în Apus,
revenite în pământul făgăduit lor. /An. XXXVII (1985), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 372 - 373/.
Revenirea moaştelor Sf. Apostol Andrei la Patras (Grecia), Sf. Ni­
colae al Mirelor Lichiei şi Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorătorul de Mir
la Tesalonic (Grecia).
957. MOLDOVAN, Ilie, Cinstirea Sfintelor Moaşte în
Biserica Ortodoxă. /An. XXXII (1980), nr. 1 (ian. - mart)
pp. 120-136/.
Introducere. 1. Unitatea deplină dintre cultul sfinţilor şi cinstirea
moaştelor. 2. Legătura dintre suflet şi trup în lumina unităţii persoanei
sfântului. 3. Taina desfacerii sufletului de trup, cu referire la adormirea
sfinţilor. 4. Consecinţele morale ale cinstirii sfintelor moaşte.

XXV. Eshatologie
958. ANGHELESCU, Gheorghe F., Câteva considera­
ţii despre eshatologie şi viaţa fără de moarte a sufletului.
/An. LIII (2002), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 78 - 81/.
959. BĂJEU, I., A. I. Gheorghievschi, învierea morţi­
lor şi Sfânta Euharistie în lumina învăţăturii Sfintei Scrip­
turi, în „EorocjioBCKHe xyzţH”, Moscova, XVI (1976), pp. 33-
46. /An. XXXI (1979), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 632 - 633/ (Re­
cenzie).
960. BOTEZ, Al. A., Joseph Phle, Eschatology in the
Patristic Age, an Introduction, în „The Grec Orthodox
Theological Review”, Atena, t. II (1956), nr. 1. /An. XII
(1960), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 139 - 142/ (Recenzie).
151
961. BRIA, Ion, învăţătura ortodoxă despre viaţa vii­
toare. /An. XXXVI (1984), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 9 -2 8 /.
962. Id., Eshatologia sau lumea viitoare. /An. XLVII
(1995), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 61 - 101/.
Sensul noţiunii „eshatologie”; 2. învăţătura creştină despre viaţă şi
moarte; 3. învăţătura creştină despre înviere; 4. Judecata individuală anti­
cipată; 5, Rai şi iad; 6. Rugăciunile Bisericii pentru cei morţi; 7. Chipul
actual al lumii în aşteptarea glorificării; 8. A doua venire a Fiului Omului
(Parusia); 9. învierea trupurilor; 10, Judecata ultimă şi exigenţele acesteia;
11, Biruinţa şi nădejdea finală; 12. împărăţia lui Dumnezeu; aici şi acolo,
acum şi pururea; 13. Viaţa veşnică; 14. Aspecte controversate şi diferende
confesionale cu privire la eshatologie; Milenarism sau hiliasm; Apodata-
stază; Purgatoriu. Concluzii.
963. CITIRIGĂ, Vasile, Temeiurile dogmatice ale vie­
ţii veşnice. /An. LVI (2005), nr. 3 - 4 (iul ~ dec.), pp. 56 -- 77/.
Introducere. 1. Sfânta Treime - temeiul fundamental al vieţii veş­
nice. 2. Omul - fiinţă creată pentru eternitate. 3. Iisus Hristos - uşa spre
viaţa veşnică. 4. Biserica şi Tainele ca temeiuri ale vieţii veşnice. 5. îndum-
nezeirea credinciosului ca temei ale vieţii veşnice. Concluzii.
964. CIUTACU, Ion, Doctrina despre împărăţia lui
Dumnezeu (II). /An. XLIII (1991), nr. 1 (ian. - mart), pp. 125 -139/.
965. CRÎNGAŞU, Nicolae, Parusia Domnului şi meta­
fora „focului” în cataclismul final după II Petru 3, 8-10.
/An. LV (2004), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 196 - 205/.
966. DAVID, Petru I., A Π-a venire a Domnului
(Parusia). Frământări hiliaste şi calcule recente ale eshatonului.
/An. XXXVI (1984), nr. 1 (ian. - mart), pp. 95-114/. ^
A Il-a venire a Mântuitorului pentru judecata obştească (1. Parusie şi
milenarism; 2. Semnele sau indicaţiile Parusiei; 3. Problema milenarismului şi
diferite concepţii legate de aceasta. 4. Ce ne-a arătat Mântuitorul Iisus Hristos
în legătură cu împărăţia lui Dumnezeu?). Descoperirea făcută de Dumnezeu
în legătură cu sfârşitul lumii (învierea de apoi şijudecata obştească; „Cer nou
şi pământ nou": împărăţia lui Dumnezeu). Concluzii.
967. DESEILLE, Placide, Moartea a fost biruită (Trad.
M. Bojin). /An. XLIX (1998), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 97 - 106/.
Timpurile din urmă, după Părinţii Bisericii. Starea de aşteptare a celor
morţi. Viaţa de după moarte. Loc de verdeaţă şi de odihnă. Iadul. A doua venire
a Domnului Iisus Hristos la sfârşitid veacurilor. Apocatastaza. Epectaza.

152
968. DRĂGULIN, Gheorghe, Idealul ecologic în învă­
ţătura ortodoxă: „ceruri noi şi pământ nou”. /An. XLVIII
(1997), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 76 - 86/.
Contradicţia dintre rosturile istoriei mântuirii şi sentimentul tragic
al apropiatului sfârşit universal. 2. Comportamentul arbitrar al omului faţă
de natură este o urmare a unilateralizârii din cultura religioasă apuseană.
3. Principii doctrinare ale atitudinii creştine faţă de mediul înconjurător. 4.
Animalele, păsările şi plantele în iconomia mântuirii. 4. Exemple de trăire
ale Sfinţilor în armonie cu fiarele sălbatice.
969. DRĂGUŞIN, Valeriu, Rugăciunile pentru cei
adormiţi, în lumina Sfintei Scripturi. /An. XXXVIII (1986),
nr, 4 (oct. - dec.), pp. 116 - 125/.
Generalităţi. 1. Moartea în conceptul Noului Testament. 2. Comuni­
unea creştinilor cu cei adormiţi. 3. Temeiuri biblice şi patristice pentru ru­
găciunile ce se fac pe seama celor adormiţi în Domnul. 4. Obiecţii în legă­
tură cu rugăciunile pentru cei adormiţi. Concluzii.
970. Id., Eshatologia în epistolele soborniceşti. /An.
XL (1988), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 114 - 123/.
Introducere. 1. Eshatologia, temă centrală a Epistolelor soborniceşti. 2.
Semnele prevestitoare ale sjarşitului lumii. 3. Momentul sfârşitului lumii. 4.
Starea lumii în eshaton. 5. Specificul eshatologiei Epistolelor soborniceşti.
971. DURĂ, Nicolae V., Hiliasmul, doctrină ere-
ziarhă. /An. XXXVI (1984), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 72 - 94/.
Hiliasmul, produs al literaturii apocrife iudaice. 2. Venirea a doua
şi împărăţia lui Hristos. Sensul lor eshatologie neo-testamentar. 3. învăţă­
tura ereziarhă privind „împărăţia de o mie de ani”. 4. Eshatologia în lu­
mina mărturiilor Părinţilor din epoca primară. 5. Eshatologia în lumina
tradiţiei canonice a Bisericii primare. Concluzii.
972. GALERIU, Constantin, Iubirea dumnezeiască şi
judecata din urmă. /An. XI (1959), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 179 -195/.
Generalităţi. Viaţa divină a Prea Sfintei Treimi, ca model de reali­
zat pentru ziua judecăţii. Lege şi judecată. Hristos - plinirea legii. Biserica
- mediu de viaţă în care învăţăm iubirea. învierea obştească, expresie a
iubirii dumnezeieşti. Judecata ca triumf al iubirii. Iubirea lui Dumnezeu şi
păcatul. Concluzii.
973. Id., Netemeinicia milenarismului. /An. XXXVI
(1984), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 59 - 71/.
974. GHEEVARGHIS, Aruppala, Grija pentru cei

153
morţi în cultul Bisericii Ortodoxe de rit Sirian din India
(Malabar) în comparaţie cu cel al Bisericilor Ortodoxe de rit
Bizantin. /An. XXIII (1971), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 415 -428/.
1. Generalităţi biblice şi dogmatice despre moarte; 2. Doctrina Bise­
ricii Ortodoxe privitoare la legătura dintre cei vii şi cei morţi (Comuniunea
sfinţilor); 3. Datoria celor vii de a se ruga (a pomeni) pentru cei morţi; 4.
Forme de manifestare ale cultului morţilor în Bisericile Ortodoxe de rit
bizantin şi în Biserica Ortodoxă Siriană din India; Concluzii.
975. MIRCEA, ioan, împărăţia lui Hristos de mii de
ani. Studiu exegetic al textului din Apoc. XX, 1-15. /An.
XXXVI (1984), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 29 - 59/. ^
976. Id., Cultul morţilor în Biserica Ortodoxă după
Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. /An. XXXVII (1985), nr.
3 (iul. - sept.), pp. 465 - 495/.
977. Id., împărăţia lui Hristos de o mie de ani sau de mii
de ani? /An. XXXVIII (1986), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 47 ~ 61/.
Comentariu la Apocalipsă, XX, 2-7. Eshatologie.
978. MUREŞAN, Radu, Trăind în frica judecăţii de
apoi. Milenarismul în societatea americană. /An. LV (2004),
3-4 (iul. - dec.), pp. 140- 160/.
Generalităţi. 1. Premilenarism: Regatul celor 1000 de ani; 2. Previ­
ziuni milenarvste; 3. Zorile mileniului „calculat”; 4. Venirea „sigură” în
textele biblice şi dezamăgirea milenaristă; 5. Cele două conflagraţii mondi­
ale ca inspiraţii milenariste; 6. De la obsesia milenaristă la sinucideri.
Concluzii.
979. NICULCEA, Adrian, Eshatologia catolică şi
protestantă din perspectiva ortodoxă. /An. LII (2001), 3-4
(iul. - dec.), pp. 113 - 127/.
Locul şi semnificaţia eshatologiei în cadrul dogmaticii. 2. Premisele
eclesiologice ale eshatologiei. 3. Premisele antropologice ale eshatologiei.
Concluzii.
980. NOVAC, Ştefan, Judecata universală. /An. XLVI
(1994), nr. 4 (oct. dec.), pp. 31 - 38/.
981. SÎRBU, Comeliu, Eijik, Ton H. C. van, La
r6surection des morts chez P£res Apostoliques, Paris, 1974,
208 pag. /An. XXVII (1975), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 338 - 340/
{Recenzie).
154
982. STĂNESCU, Nicolae V., Hiliasmul şi incoheren-
ţele lui. /An. IX (1957), 2 (apr. - iun.), pp. 239 - 258/.
Generalităţi. Scurt istoric al hiliasmului. Critica externă a hilias-
mului. Incoherenţele hiliasmului şi contradicţiile lui cu Revelaţia Dumne­
zeiască. Hiliasmul în teologia protestantă. Hiliasmul cultelor neoprotes-
tante. Erorile hiliaste privitoare la cele două învieri, la cele două parusii
ale Domnului şi la cele două judecăţi de apoi. împărăţia de o mie de ani şi
lupta cea mai de pe urmă. Viziunea grosieră şi caracterul pur terestru al
acestora în concepţia hiliastă. Concluzii.
983. STĂNILOAE, D., Starea sufletelor după jude­
cata particulară în învăţătura ortodoxă şi catolică. /An. V
(1953), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 545 - 614/.
Introducere, I. Raiul de după judecata particulară, în concepţia
ortodoxă şi catolică. II. Iadul de după judecata particulară. III. Sufletele
care se izbăvesc după judecata particulară (Purgatoriul catolic. Starea
sufletelor în purgatoriu. Ajutorul celor vii pentru morţi. Critica purgatori­
ului şi doctrina ortodoxă despre izbăvirea unor suflete după moarte).
984. Id., Judecata particulară după moarte. /An. VII
(1955), 4 (oct. - dec.), pp. 532 - 559/.
Necesitatea judecăţii divine, în general; II. Judecata particulară
propriu-zisă (1. Realitatea ei; 2. Autorul şi martorii judecăţii particulare;
3. Criteriilejudecăţii particulare. Concluzii.
985. Id., învierea sau biruirea morţii. /An. XLII
(1990), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 3-4/.
986. TATU, Răzvan, Perspectivă interreligioasă asu­
pra învăţăturii despre eshatologie. Abordare ortodoxă. /An.
LIX (2008), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 211 - 229/.
Introducere. Conceptul de eshatologie. Eshatologia creştină. Apo­
caliptică şi eshatologie. Eshatologia iudaică. Eshatologia zoroastriană.
Eshatologia islamică. Consideraţii finale.

XXVI. Sinoade
987. COMAN, Ioan G., Sinoadele ecumenice şi impor­
tanţa lor pentru viaţa Bisericii. /An. XIV (1962), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 291 - 325/.
Introducere. I. Aspecte generale ale sinoadelor ecumenice. II. Actu­
alitatea sinoadelor ecumenice (1. Sinoadele ecumenice şi mişcarea ecume-
155
nică; 2. Unitatea credinţei, a învăţăturii şi a disciplinei; 3. Aspecte
eclesiologice şi morale ale definiţiilor dogmatice); III. Sinoadele ecumenice
promovează armonia şi pacea. IV. Sinodul Vatican II în lumina sinoadelor
ecumenice. Concluzii.
988. BUCEVSCHI, O., Jean Mejendorff, Was ist ein
Okumenisches Konzil? în „Pro Oriente”, Viena, 1979, voi. IV.
/An. XXXII (1980), nr. 2 (apr. - iun), pp. 382 - 385/ (Recenzie).
989. DUMITRESCU, Dan, Bisericile creştine şi sinodul
ecumenic. /An. XXVI (1974), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 498 - 503/.
990. MÂNU, Dănuţ, Importanţa sinoadelor răsăritene
din secolul al XVII-lea pentru unitatea Ortodoxiei (Tevză de
doctorat) (II). /An. XXXIX (1987), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 31 - 99/.
VI. Sinodul de la Constantinopol din 1642. Condamnarea Mărtu­
risirii de credinţă atribuită patriarhului de Cănstantinopol Ciril Lucaris.
VII. Sinodul de la Iaşi din 1642: 1. laşul ca centru bisericesc pen­
tru apărarea întregii Ortodoxiei în secolul al XVII-lea; 2. Sinodul de la Iaşi
di 1642; 3. Importanţa Mărturisirii Ortodoxe a lui Petru Movilă pentru
întreaga Biserică Ortodoxă;
VIII. Sinodul de la Constantinopol din 1643. Receptarea Mărturi­
sirii de credinţă a lui Petru Movilă de către Patriarhia Ecumenică şi de
patriarhii Răsăritului Tipărirea Mărturisirii Ortodoxe;
IX. Sinodul de la Ierusalim din 1672: Importanţa mărturisirii Pa­
văza Ortodoxiei pentru combaterea luteranismului şi calvinismului;
X Sinodul de la Constantinopol din 1691:1. Reacţii după Sinodul
din 1672 de la Ierusalim. Disputa Dositei-Cariofil; 2. Sinodul de la Con­
stantinopol din 1691;
XI. Importanţa celor şapte sinoade ortodoxe din secolul al XVII-
lea pentru unitatea Ortodoxiei Importanţa şi valoarea Mărturisirii Orto­
doxe de credinţă a lui Petru Movilă şi a mărturisirii de credinţă Pavăza
Ortodoxiei a lui Dositei pentru întărirea credinţei ortodoxe şi păstrarea ei
nealterată: 1. Importanţa celor şapte sinoade ortodoxe din secolul al XVII-
lea pentru unitatea Ortodoxiei; 2. Importanţa şi valoarea Mărturisirii de
credinţă a lui Petru Movilă şi a mărturisirii de credinţă Pavăza Ortodoxiei
pentru întărirea credinţei şi păstrarea ei nealterată;
Bibliografie. Curriculum vitae.
991. RĂMUREANU, I , Pretinsul „sinod ecumenic”
anunţat de actualul Papă Ioan al XXIII-lea. /An. XII (1960),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 471 - 493/.
992. /Redacţia/, Atitudini ortodoxe faţă de „sinodul
156
ecumenic” anunţat de Papa Ioan al XXIII-lea. /An. XI
(1959), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 341 - 343/.
993. STĂNILOAE, D., Hristologia sinoadelor. /An
XXVI (1974), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 573 - 579.

XXVII. Erezii şi superstiţii


994. HAU, Mihai, Atitudinea faţă de erezii a Sfântu­
lui Irineu de Lugdunum (140 - 202). /An. XLI (1989), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 6 3 -7 1 /.

B. MORALA
I. Generalităţi
995. ANDREICUŢ, Ioan, Implicaţiile morale ale cu­
noaşterii şi înţelegerii sfinţilor scriitori. /An. XLI (1989), nr.
4 (oct. - dec.), pp. 113 - 120/.
1. Spiritualitatea şi tâlcuirea Sfintelor Scripturi. 2. Părinţii Bisericii
interpreţi ai Sfintei Scripturi. 3. Sfânta Scriptură ca mijloc de desăvârşire
morală. Concluzii.
996. BĂBUŞ, Emanoil, Idei dogmatice şi morale în
opera S tro m a te a lui Clement Alexandrinul. /An. LVI
(2005), nr. 3 - 4 (iul. - dec.), pp. 154 - 167/.
997. BĂRBULESCU, C., R. Mărie, Le message
exigeant de Dietrich Bonhoeffer, Paris, 1969. /An. XXI
(1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 436 - 438/ (Recenzie).
998. BUCEVSCHI, Ol., Albert Schweitzer, Die Lehre
der Ehrfurcht vor edem Lehen, Berlin, 1962, 75 iei. /An. XV
(1963), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 83 - 85/ (Recenzie).
999. Id., Bernhard Hăring, Das Gesetz Christi, Frei-
burg im Bresgau, 1961, 3 voi. /An. XVII (1965), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 250 - 254/ (Recenzie).
1000. Id., Dietrich Von Oppen, Moral, Stuttgart, 1973,
157
177 pag. /An. XXXI (1979), 1 (ian. - mart.), pp. 205 - 206/
(Recenzie).
1001. CHILEA, Sebastian, Arhid. Dr. Ioan Zăgrean,
Morala creştină, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 1974,
320 pag. /An. XXVII (1975), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 174 -
177/ (Recenzie).
1002. COMAN, Constantin, /lerom. Ioanichie Bălan,
Convorbiri duhovniceşti cu Părinţi români/ (în limba
greacă) (Trad. Damaschinos Grigoriatul), Tesalonic, 1986, 494
pag. /An. XXXIX (1987), nr. 4 (oct. - dec.), p. 136/ (Recenzie).
1003. COSTACHE, Constantin, Teodor Baconsk?, Is­
pita binelui. Eseuri despre urbanitatea credinţei, Bucureşti,
Editura Anastasia, 1999, 319 pag. /An. LI (2001), nr. 1-2 (ian.
- iun.), pp. 145 - 146/ (Recenzie).
1004. Id., Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre feciorie.
Apologia vieţii monahale. Despre creşterea copiilor (Trad.
Pr. Prof. Dumitru Fecioru), Bucureşti, Editura Institutului Bi­
blic, 2001,427 pag. /An. LIV (2003), nr. 1 - 2 (ian; - iun.), pp.
214-216/ (Recenzie).
1005. Id., Bartolomeu Anania, Cartea deschisă a
împărăţiei, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misi­
une, 2005, 264 pag. /An. LVII (2006), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp.
253 - 255/ (Recenzie).
1006. DRĂGULIN, Gh., Duhul Ortodoxiei şi năzuin­
ţele creştine contemporane după uniaţie. /An. XXI (1969),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 41 - 55/.
1007. ILIESCU, Victor, Karl Rahner, Gnade als
Freiheit, Freiburg im Breisgau, 1968, 281 pag. /An. XXII
(1970) , nr. 1 (ian. - mart.), pp. 100- 103/ (Recenzie).
1008. Id., Jacques Libaert, Les enseignements moraux
des Peres apostoliques, Gembloux, 1970, 294 pag. /An. XXIII
(1971) , nr. 2 (apr. - iun.), pp. 229 - 233/ (Recenzie).
1009. ILOAIE, Ştefan, Ascetica şi mistica în teologia
Părintelui Stăniloae. /An. LIV (2003), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp.
95 -107/.
158
1010. IONESCU, Ion, Ierom. Arsenie Boca, Cărarea
împărăţiei (ed. Prof. Simion Todoran), Arad, Episcopia Ara­
dului, 1995, 346 pag. /An. XLVIII (1996), nr. 3-4 (iul. - dec.)
pp. 105 - 108/ (Recenzie).
1011. MLADIN, N., F. M. Dostoievski, Despre confe­
siunile creştine. /An. VIII (1956), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 299 -
309/ (Recenzie).
Recenzie la Rene - Fulop - Miller, Fr. Eckstein. Der unbekannte
Dostojewschi, Miinchen, 1926, 107pag.
1012. Id., Morala creştină şi morala iezuită. /An. XI
(1959), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 85 - 115/.
Generalităţi. Blaise Pascal. Date biografice şi idei moral-creştine.
Morala creştină ortodoxă. Morala creştină romano-catolică. Cazuismul şi
probabilismul. Definiţia păcatului. Taina Sfintei Spovedanii. Mântuirea
prin devofiuni. Sfânta împărtăşanie a celor nevrednici. Creştin ortodox -
creştin catolic. Concluzii.
1013. PA VEL, Const, Literatura Teologiei Morale
catolice din ultima vreme. /An. IX (1957), 2 (apr. - iun), pp
317-328/.
1014. Id., Aspecte din preocupările actuale ale teolo­
giei morale protestante. /An. IX (1957), nr. 3 (iul. - sept.), pp
487-490/.
1015. Id., Roger Mehl, Pour une ethique sociale
chrâtienne, Neuchâatel, 1967. /An. XXII (1970), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 115 - 119/ (Recenzie).
1016. Id., J. A. T. Robinson, Morale chretienne
aujourd’hui, Paris, 1968, 125 pag. /An. XXII (1970), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 428 - 431/ (Recenzie).
1017. RADU, Dumitru, Morala creştină şi Psihiatria.
/An. XLVI (1994), nr. 4 (oct. dec.), pp. 39 - 43/.
1. Generalităţi. 2. Psihiatria. 3. Relaţie, complementaritate şi speci­
fic. Concluzii.
1018. RÂDUCĂ, Vasile, Gheorghios Mantzarides,
Εισαγωγή στην ΤΙΘηκή - Ή Ηεηκή στην κρίσην τοϋ
παρόντος καί την πρόκλση τοϋ μέλλοντος (Introducere în
Morală - Morala sub judecata prezentului şi provocarea viito­
159
rului), Tesalonic. 1988. /An. XLIII (1991), nr. 4 (oct, - dec.),
pp. 148-155/ (Recenzie).
1019. REZUŞ, Petru, Experienţa religioasă din punct
de vedere interconfesional. /An. X (1958), ni. 3 (iul. - sept.),
pp. 367 —381/.
Introducere. Religiozitatea. Experienţa religioasă. Experienţa reli­
gioasă a păcatului. Experienţa religioasă romano-catolică. Experienţa reli­
gioasă a păcatului. Experienţa religioasă ortodoxă. Concluzii.
1020. RUDEANU, I. O., Arhim. Ilie Cleopa, Despre
vise şi vedenii» Bucureşti, Editura Anastasia, 1993. /An. XLVII
(1995), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 137 - 139/ {Recenzie). *
1021. STĂNESCU, Nicolae V., Temeiuri dogmatice
ale trăirii religioase în Ortodoxie. /An. X (1958), ni'. 3 (iul. -
sept.), pp. 382 - 394/.
1022. STĂNILOAE, D. Paul Lahmann, Ethik als Antvvort
Methodik einer Koinonia - Ethik, Mtinchen, 1966, 384 pag.
/An. XIX (1967), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 251- 253/ {Recenzie).
1023. Id., Responsabilitatea creştină. /An. XXII (1970),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 181 - 196/.
R e sp o n s a b ilita te a in t e r u m a n ă n a t u r a l ă . R e s p o n s a b i l i t a t e a p e n t r u
s e m e n i în f a ţ a lu i D u m n e z e u .
1024. STOLERU, Nicolae, Spiritualitatea ortodoxă şi
slujirea creştină (Teză de doctorat) (I). /An. XLII (1990), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 21 -174/.
Prefaţă (Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu).
Introducere.
Partea l-a. Spiritualitatea ortodoxă. Cap. I: Spiritualitatea orto­
doxă - componentă a vieţii creştine (1. Desăvârşirea credinciosului în
Hristos şi prin Hristos; 2. Participarea omului duhovnicesc la viaţa seme­
nilor şi a lumii; 3. Spiritualitate şi viaţă creştină autentică). Cap. al II-lea:
Temeiurile doctrinare ale spiritualităţii ortodoxe (1. Sfânta Treime, bază a
spiritualităţii creştine autentice; 2. Persoana umană în veşnic dialog cu
Dumnezeu; 3. Mântuitorul Iisus Hristos, temeiul şi sursa de putere a comu­
niunii omului cu Dumnezeu, al spiritualităţii; 4. Spiritualitatea ortodoxă,
prezenţă şi lucrare a Duhului Sfânt în Biserică; 5. Eclezialitatea şi dina­
mismul spiritualităţii creştine-ortodoxe). Cap. al Ill-lea: Forme şi mani­
festări ale spiritualităţii ortodoxe (1. Etapele vieţii duhovniceşti în existenţa
creştinului ortodox - desăvârşirea morală individuală; 2. îndumnezeirea -
160
unirea tot mai strânsă şi mai intimă in har cu Dumnezeu cel în Treime)
Cap. al IV-lea: Câteva trăsături specifice ale spiritualităţii ortodoxe (1.
Fidelitatea faţă de descoperirea dumnezeiască supranaturală; 2. Dogmă şi
viaţă - trăire autentic creştină în comuniune de viaţă şi iubire; 3. Aspectul
doxologic şi liturgic -participare dinamică la slava lui Dumnezeu). Cap al
V-lea: Specificul spiritualităţii ortodoxe româneşti (1. Rolul spiritualităţii
ortodoxe informarea şi păstrarea unităţii poporului nostru; 2. Trăirea filo-
calică în Ortodoxia românească; 3. Trăirea filocalică a întregii Biserici -
caracteristică esenţială a spiritualităţii ortodoxe române). Cap. al Vl-lea:
Combaterea falsei spiritualităţi (1. Spiritualitatea creştină ortodoxă şi alte
spiritualităţi; 2. Forme exagerate şi false de misticism; 3. „Spiritualitatea"
sectelor în general; 4. Metode şi mijloace ale Bisericii misionare de apă­
rare a spiritualităţii autentice).
/An. XLII (1990), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 5 - 101/.
Partea a Ii-a. Slujirea socială creştină: Generalităţi; Cap. I: Noţi­
unea şi realitatea slujirii sociale creştine: 1 . Slujirea socială — mărturie şi
expresie a spiritualităţii creştine autentice. Cap. II; Temeiuri doctrinare
ale slujirii creştine: 1. Temeiurile teologice ale slujirii creştine; 2. Temeiuri
moral-sociale ale slujirii creştine. Cap. III: Ortodoxia - Biserică a slujirii:
1. Apostolatul social - consecinţă esenţială a proexistenţei omului şi Biseri­
cii, 2 Apostolatul social — slujire prin fapte concrete a Bisericii şi prezenţa
activă a ei în viaţa socială; 3. Corelaţia şi interdependenţa dintre slujirea
lui Dumnezeu şi cea a semenilor. Cap. IV: interferenţa Bisericii cu lumea:
1. Deschiderea şi receptivitatea Bisericii la problemele lumii contempo­
rane; 2. Implicarea responsabilă a membrilor Bisericii în viaţa socială; 3.
Idealurile lumii contemporane, conţinut al slujirii sociale creştine şi aspi­
raţia comună a Bisericii şi societăţii contemporane. Cap. V: misiune şi
apărare a dreptei credinţe din perspectiva raportului spiritualitate şi slu­
jire: 1. Parohia - loc specific al exprimării dreptei credinţe, al trăirii creş­
tine autentice şi al misiunii; 2. Rolul preotului ortodox în păstrarea spiritu­
alităţii creştine autentice prin slujire dinamică; 3. Membrii Trupului tainic
al lui Hristos şi întărirea vieţii parohiale autentice; 4. Armonia dintre pa­
rohie şi Biserica locală -fundament al spiritualităţii şi slujirii; 5. Forme ale
misiunii creştine din perspectiva raportului spiritualitate şi slujire. Cap. VI:
Valoarea dimensiunile şi indicaţiile slujirii în preocupaţiile organizaţiilor
,

intercreştine mondiale: 1. Antecedente; 2. Consiliul Ecumenic al Bisericilor;


3. Biserica Ortodoxă Română şi „ecumenismul integral". Poziţii şi concretizări.
Concluzii. Bibliografie. Curriculum vitae.
1025. TEŞU, Ioan C., Teologia Părintelui Profesor Dumi­
tru Stăniloae, o teologie a iubirii şi a dăruirii, a rugăciunii şi
desăvârşirii. /An. LIV (2003), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 76 - 85/.
161
1026. T O M A , Stela, Nicolae Steinhardt, Dăruind vei
dobândi, B a ia M are, Editura E p isco p iei M aram ureşului şi
Sătm arului, 1992, 2 8 6 pag. /A n . X L V I (1 9 9 4 ), nr. 4 (oct. d ec.),
{Recenzie).
pp. 7 4 - 8 7 /
1027. WHITE, L ynn, Viitorul compasiunii. /A n . XXVI
(1 9 7 4 ), nr. 4 (oct. - d ec.), pp. 657 - 6 6 5 /.
1028. Z Ă G R E A N , Ioan, Prof. Roger M e h l, Etică cato­
lică şi etică protestantă, N eu ch âatel, 1970, 108 pag. /A n .
X X V I (1 9 7 4 ), nr. 3 (iu l. - s e p t.),p p . 5 1 4 - 5 2 0 / {Recenzie).

II. Libertatea
1029. C O R N IŢ E S C U , C onstantin, Vasile Ghiultsis,
/Responsabilitatea în concepţia Sfinţilor Trei Ierarhi/, în
,,Γρηγόριος ό Παλαμας”, T esa lo n ic, 1979, ian. - febr., pp. 1 0 -
20. /A n . X X X II (1 9 8 0 ), nr. 1 (ian. - m art.), p. 1 7 3 / {Recenzie).
1 0 3 0 . D U R Ă , N ic o la e V ., Dr. Antonie Plămădeală,
Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, Sibiu, 1983,
4 1 0 p ag. /A n . X X X V I (1 9 8 4 ), nr. 2 (apr. - iu n .), pp. 303 - 3 0 5 /
(Recenzie).
1031. IOM IŢĂ, G eorge, Theodor Abu Qurrah, La
libertâ, T orino, 2 0 0 1 , 2 6 3 pag. /A n . L V I (2 0 0 5 ), 1-2 (ian. -
iun.), pp. /A n . L V I (2 0 0 5 ), 1-2 (ian. - iu n .), pp. 2 3 7 - 2 3 9 /.
1032. S ÎR B U , C o m eliu , învăţătura creştină despre
libertate şi responsabilitate. /A n . X X V I (1 9 7 4 ), nr. 4 (oct. -
d ec.), pp. 6 6 6 - 68 0 /.
Actualitatea şi importanţa problemei. Perspectiva din care trebuie
abordată.
1033. S T A N , A lexan d ru I., Libertate şi autoritate în
Ortodoxie, după Sfinţii Părinţi. /A n . X L III (1 9 9 1 ), nr. 4 (oct.
- d ec.), pp. 123 - 147/.
Generalităţi. 1. Sensul noţiunilor de „libertate” şi „autoritate" în
Noul Testament. 2. Părinţii apostolici şi Sfinţii Părinţi despre libertate şi
autoritate.

162
III. Binele şi răul
1 0 3 4 . C O S T A C H E , C onstantin, Teodor Baconsky,
Ispita binelui. Eseuri despre urbanitatea credinţei, B u cu reşti,
Editura A n astasia, 1999, 3 1 9 p ag. /A n . L I (2 0 0 1 ), nr. 1-2 (ian!
- iu n .), pp. 145 - 1 4 6 / (Recenzie).
1 0 3 5 . D E S E IL L E , P la cid e, Problema răului (Trad. M .
B o jin ). /A n . X L IX (1 9 9 8 ), 3 -4 (iu l. - d ec.), pp. 167 - 176/.
1 0 3 6 . V A S IL E S C U , C o tiso , „Summum bonum” în
gândirea greco-romană şi în morala creştină. /A n . X II
(1 9 6 0 ), nr. 4 (oct. - d ec.), pp. 5 9 7 - 608/.

IV. Idealul şi mijloacele formării morale


1. Generalităţi
1 0 3 7 . E N Ă C H E S C U , C onstantin, Persoana umană ca
mister. /A n . X L IV (1 9 9 2 ), nr. 1-2 (ian. - iu n .), pp. 191 - 2 0 0 /.
Contribuţii la analiza psihologică a experienţei şi a vieţii mistice.

2 . Desăvârşirea morală

1 0 3 8 . A L B U , R em u s-D ra g o ş, Imitarea lui Dumnezeu


şi a sfinţilor sau calea şi frumuseţea desăvârşirii creştine.
/A n . L V I (2 0 0 5 ), nr. 3 - 4 (iu l. - d ec.), pp. 191 - 2 4 0 /.
Introducere (Locul imitării în viaţa umană sau despre raţiunea şi
importanţa exemplului); I. Imitarea în fllosofla antică şi în Sfânta Scrip­
tură (1. Mimesis-ul antic între concept filosofic şi forma de religiozitate
populară; 2. Imitarea în Sfânta Scriptură); II. Părinţii Bisericii şi pro­
blema imitării (1. Poate fi vorba de imitare în Răsărit?; 2. Mari teoreticieni
ai imitării; Sfinţii Grigorie de Nyssa şi Maxim Mărturisitorul; 3. Buna şi
reaua imitare; 4. încercare asupra lui Imitatio occidentală); III. Tradiţia
spirituală sau câteva modalităţi de imitare (1. Martiriul sau o primă formă
a imitării; 2. Nicolae Cabasila şi o veche formă a imitării). Concluzii.
1039. C A R A ZA , Ioan, „Fiţi desăvârşiţi, precum şi
163
Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârşit” (Mat. 5, 48). /A n.
X L V I (1 9 9 4 ), nr. 4 (oct. d ec,), pp. 171 - 172/.
1 0 4 0 . C Â R S T O IU , Justinian, Mântuitorul Hristos, m o ­
delul desăvârşirii creştine. /A n . X L IX (1 9 9 7 ), nr. 3 -4 (iul.
d e c .),p p . 91 - 96/.
1041. C O R N IŢ E S C U , C onstantin,
Desăvârşirea după
Omiliile Sfântului Macarie Egipteanul. /A n . LI (2 0 0 0 ), nr. 3-
4 (iu l. d ec.), pp. 2 6 - 32/.
1042. C O S T A C H E , C onstantin, Constantine Cavarnos,
Căile sfinţeniei (Trad. de Dr. G abriel C iupală), B u cureşti,
Editura Institutului B ib lic, 2 0 0 2 , 5 9 pag. /A n . L IV (2 0 0 3 ), n i. 1
- 2 (ian. - iu n .), pp. 2 1 6 - 2 1 8 / (Recenzie).
1043. M L A D IN , N ic o la e , Sfântul loan Gură de Aur*,
despre desăvârşirea creştină. /A n . IX (1 9 5 7 ), nr. 4 (oct. -
d ec.), pp. 5 6 8 - 585/.
1044. P O P E S C U , C ristian, îndumnezeirea omului în
teologia catolică şi în teologia ortodoxă. /A n . LI (2 0 0 0 ), 1-2
(ian. - iun.), pp. 43 - 62/.
1 0 4 5 . P O P E S C U , D um itru, Sfinţenia după Sfântul
Chirii al Alexandriei. /A n . X III (1 9 6 1 ), nr. 2 (apr. - iu n .), pp.
2 3 0 - 2 4 1 /.
1 0 4 6 . SIM A , G h eorghe, Urcuşul duhovnicesc. Sin­
tagme. /A n . L IV (2 0 0 3 ), nr. 1 - 2 (ian. - iu n .), pp. 5 0 - 89/.
Introducere. Lepădarea. Pocăinţa. Plânsul. Smerenia. Rugăciunea.
Răbdarea şi nădejdea. Blândeţea. Ascultarea. Raportul cu mai marii.
Treptele virtuţilor. Concluzii.
1047. S T Ă N IL O A E , D., Sfinţenia în Ortodoxie. /A n.
X X X II (1 9 8 0 ), nr. 1 (ian. - m art.), pp. 33 - 4 3/.
1048. V O R N IC E S C U , N estor, Aspecte ale desăvârşirii
creştine în viaţa şi opera Sfântului Vasilie cel Mare. /A n .
X X X (1 9 7 8 ), nr. 4 ( o c t-d e c .), pp. 6 0 4 - 6 3 7 /.
Introducere. I. Exemplul propriei vieţi: învăţătura, nevoinţa, smere­
nia, necontenita dăndre de sine. 2. Principii, îndrumări, învăţături funda­
mentale de cugetare şi vieţuire creştină pentru spor duhovnicesc întru vir­
tute şi desăvârşire. Resumi.

164
3. Postul
1049. D U R A , Ioan, Canoanele Sinodului al VI-lea
ecumenic (Penthekti sau Quinixest sau Trulan) privitoare
la post şi aplicarea acestora în viaţa credincioşilor Bisericii
Ortodoxe de astăzi. /A n . X L V I (1 9 9 4 ), nr. 2-3 (apr. - sep t.),
pp. 131 - 1 4 1 / .
Introducere. Canonul 29: Postul, condiţie indispensabilă pentru
săvârşirea Sfintei Euharistii; Canonul 52: Postul cel Mare şi Liturghia
Darurilor mai înainte sfinţite; Canonul 55: Observarea vechilor rânduieli
ale „Tradiţiei bisericeşti”privitoare la post; Canonul 56: Necesitatea apli­
cării uniforme a rânduielii postului în Biserică; Canonul 89: Sfârşitul
Postului Mare la miezul nopţii din Sâmbăta Mare. Reformarea, reînnoirea
şi readaptarea dispoziţiilor canonice ale Sinodului Trulan privitoare la post
în vremea noastră. Constatări şi perspective.
1050. Z Ă G R E A N , Ioan, N E C U L A , N ic o la e , Sensul
spiritual al postului în viaţa creştină şi timpul nostru. /A n .
X X X I (1 9 7 9 ), 1 (ian. - m art.), pp. 182 - 194/.
Postul şi rolul lui în viaţa credincioşilor. Poziţia Bisericii Ortodoxe
Române cu privire la posturile bisericeşti. Câteva premise pentru reacomo-
darea rânduielilor bisericeşti privitoare la post. Bibliografia problemei.

4. Rugăciunea
1051. B O B R IN S K O Y , B o ris, Rugăciunea inimii şi
Euharistia (respectuos omagiu adus Părintelui Dumitru
Stăniloae) (Trad. M ăriu ca A lexan d rescu ). /A n . X L V (1 9 9 3 ),
nr. 3 -4 (iu l. d ec.), pp. 112 - 120/.
1 0 5 2 . B R IA , Ion, Starea de rugăciune. /A n . X X X V
(1 9 8 3 ), nr. 4 (o ct. - d ec.), pp. 5 2 8 - 5 3 2 /.
1053. B U G A , Ion, Rugăciunea în Pateric. Chipurile
rugăciunii în lumea Patericului. /A n . X X X V (1 9 8 3 ), nr. 3
(iul. - sep t.), pp. 4 5 7 - 4 6 3 / .
1054. C IT IR IG Ă , V a sile , Experienţa personalist -
comunitară a credincioşilor prin rugăciune ca obiect al cer­
cetării în cadrul dogmaticii ortodoxe. /A n . L IX (2 0 0 8 ), nr. 3 -
165
4 (iul. - dec.), pp. 6 - 22/.
In tro d u c e re . I . P r e m is e d o g m a tic e a l e le g ă t u r ii d in tr e te o lo g ia r u ­
g ă c iu n ii ş i te o lo g ia d o g m a tic ă ( I. T r e i m e a P e r s o a n e l o r d u m n e z e ie ş t i
p r e m i s ă a c h e m ă r i i l a c o m u n i c a r e ş i c o m u n iu n e a p e r s o a n e l o r u m a n e ; 2.
î n t r u p a r e a L o g o s u l u i - p r e m i s ă a n o u lu i d i a l o g d i n t r e D u m n e z e u ş i om ) > J f
N e c e sita te a r e fle c tă r ii e x p e rie n ţe i p e r s o n a lis t- c o m u n it a r e a r u g ă c iu n ii in
dogmatica ortodoxă. Concluzii.
1055. C O N ST A N T IN E S C U , 1., Rugăciunea arhiereasca
a Domnului nostru Iisus Hristos. /A n . X X X V (1 9 8 3 ), nr. 3
(iul. - sep t.), pp. 3 7 0 - 3 8 7 /.
1056. /C O R A V U /, D am aschin, Sensul Rugăciunii Dom­
neşti. /A n. X X X V (1 9 8 3 ), nr. 3 (iul. - se p t), pp. 335 - 370/. ’
A. Generalităţi (1. Importanţa Rugăciunii Domneşti; 2. Textul Ru­
găciunii Domneşti; 3. Limba originală şi forma literară a Rugăciunii Dom­
neşti- 4. Interpretările Rugăciunii Domneşti). B. Sensul Rugăciunii Dom­
neşti (1. Invocarea; 2. Explicarea cererilor din Rugăciunea Domneasca; 3.
încheierea). .
1057. C O R N IŢ E S C U , C onstantin, Dumitru Coravu, H
κυριακή προσευχή Φιλολογική Ιστρικο-θελογική και
έρμηνευτυκή μελέτη Αθήναι (R ugăciunea D om nească. Studiu
filo lo g ic, istorico-teologic şi exegetic), A tena, 1 9 7 9 ,2 9 5 pag. /A n.
X X X II (1 9 8 0 ), nr. 4 (oct. - d ec.), pp. 6 3 4 - 6 3 6 / (Recenzie).
1058. C O R N IŢ E S C U , E m iiian , Sensul rugăciunii după
Vechiul Testament. /A n . X X X V (1 9 8 3 ), nr. 3 (iu l. - sep t.), pp.
3 g 7 _ 4 0 4 /.
1059. C O S T A C H E , C onstantin, Pr. Conf. Dr. Vasile
Citirigă, Cunoaşterea lui Dumnezeu prin rugăciune, B u cu ­
reşti, Editura A sab , 2 0 0 8 , 2 9 6 p ag. /A n . L IX (2 0 0 8 ), nr. 3 -4
(iul. - d ec.), pp. 275 - 2 7 7 / (Recenzie). . ^ .
1 0 6 0 . D U R Ă , Ioan, Duhul rugăciunii potrivit Slmtei
Scripturi. /A n. X X X V (1 983), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 4 2 7 - 431/.
Introducere. I. Disponibilitatea sau deschiderea eului/α μ de Dum­
nezeu. 2. Rostirea rugăciunii cu credinţă. 3. Rugăciunea smerită, cu umi­
linţă. 4. Rugăciunea însoţită de post. 5. Pacea sau liniştea Duhului. Concluzii.
1061. D U R Ă , N ic o la e V ., Pravila rugăciunii în lumina
tradiţiei liturgice şi canonice a Bisericii Ortodoxe. /A n .
X X X V (1 9 8 3 ), nr. 3 (iu l. - sep t.), pp. 431 - 4 5 7 /.
166
Cuvântul de învăţătură al Tradiţiei. A. Pravila rugăciunii în lu­
mina tradiţiei liturgice a Bisericii Ortodoxe (1. Rugăciunea este cuvântul
nostru către Dumnezeu; 2. Felurile rugăciunilor. Importanţa rugăciunii
doxologice; 3. Biserica - locaş de rugăciune; 4. Biserica ar împuternicire
de la Mântuitorul de a alcătui rugăciuni pentru diferite trebuinţe; 5. Rugă­
ciunea Domnească trebuie cântată de toţi creştinii prezenţi la Sfânta Litur­
ghie; 6. Rugăciunea liturgică presupune un singur cuget al întregii comu­
nităţi; 7. Deşi este rostită de episcopul sau preotul liturghisitor, la rugăciu­
nea liturgică şi mulţumeşte întreaga comunitate creştină; 8. Sfintele Taine
se săvârşesc prin rugăciune; 9. Prin rugăciune Dumnezeu este prezent în
mijlocul credincioşilor; 10. Numai prin rugăciunile preoţilor, în care lu­
crează însuşi Iisus Hristos se săvârşesc lucrări sfinţite; 11. Preotul conlu­
crează la împlinirea Liturghiei prin cuvintele rugăciunii euharistice; 12.
Rugăciunile liturgice ne pregătesc să primim cu vrednicie trupul şi sângele
Domnului Hristos; 13. Numai episcopul şi preotul liturghisitor au îndreptă­
ţirea de a aduce jertfă de rugăciune pentru întreaga obşte creştină; 14. Ru­
găciunea particulară este o stare pregătitoare pentru participarea la rugă­
ciunea liturgică a Bisericii; 15. Orice membru al Bisericii - cleric sau mi­
rean - are nevoie de rugăciunea Bisericii; 16. Prin rugăciunile preoţilor,
sufletele celor vii şi ale celor adormiţi în Domnul primesc iertarea păcate­
lor; 17. Creştinii trebuie să se roage lui Dumnezeu pentru pacea a toată
lumea şi pentru unirea Bisericilor; 18. Sărutul păcii este o întărire a rugă­
ciunii euharistice; 19. Ţinuta celor ce se roagă; 20. Rugăciunea în faţa cru­
cii şi a icoanelor; 21. însemnarea cu chipul crucii şi întoarcerea cu faţa la
răsărit în timpul rugăciunii s-au transmis din tradiţia liturgică apostolică).
B. Dispoziţii şi norme canonice referitoare la rugăciune (1. Rugăciunea
trebuie să înceapă şi să se sfârşească cu Dumnezeu cel slăvit în Treime; 2.
în rugăciunile noastre trebuie să implorăm ajutorul Mântuitorului Iisus
Hristos; 3. Creştinii ortodocşi sunt datori să se roage pentru căpeteniile şi
autorităţile statului; 4. Duhovnicul trebuie să îndrume pe cel care vine la
scaunul mărturisirii să stăruie în rugăciune; 5. Locaşuri de rugăciune nu se
pot zidi fără aprobarea episcopului; 6. Rugăciunea euharistică trebuie să­
vârşită doar de clericii care se află în comuniune de credinţă şi har cu epis­
copul ortodox al locului; 7. Este interzis creştinilor ortodocşi să se roage
împreună cu eterodocşii; 8. Nu este îngăduită rugăciunea cu cel excomuni­
cat din Biserică; 9. Este interzis clericilor ortodocşi a se ruga cu clericii
caterisiţi; 10. Cel ce aduce rugăciunea liturgică trebuie să se înfrâneze în­
tru toate la vremea cuvenită; 11. Rugăciunea obştească este expresia vădită
a comuniunii de credinţă, de aceea preotul nu poate aduce rugăciuni litur­
gice în case jără învoirea episcopului locului; 12. în cazul slujbelor biseri­
ceşti nu se admit rugăciuni improvizate; 13. Creştinii ortodocşi sunt datori

167
să rămână şi să se roage în biserică până ia sfârşitul Sfintei Liturghii; 14.
în baza vechiului obicei canonic, în zilele de Duminică şi în zilele Cincize-
cimii să nu se îngenunche în timpul rugăciunii; 15. Din obiceiuri am învăţat
a ne întoarce spre răsărit la rugăciune şi a rosti unele rugăciuni la Tainele
şi ierurgiile Bisericii; 16. Rugăciunea este pravile monahului). Concluzii,
1062. G U R Ă D E A U R , Ioan, Cuvânt despre rugăciune
(Trad. de Pr. D . Feciora). /A n. X X X V (1983), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 4 2 1 —4 2 6 /.
1063. IO A N , C ., Condiţiile săvârşirii rugăciunii. /A n .
X L IX (1 9 9 8 ), nr. 1-2 (ian. - iu n .), pp. 119 - 133/.
1064. N O V A C , Ş tefan , Emilian, episcop de Alba-Iulia,
Rugăciuni şi învăţături de credinţă ortodoxă, A lb a-Iu lia,
1988, 6 0 8 p ag. /A n .’X L IV (1 9 9 2 ), nr. 1-2 (ian. - iu n .), pp. 188
(Recenzie).
-1 8 9 /
1065. P Ă C U R A R U , M ., Mitropolitul Antonie, Rugă­
ciunea şi viaţa, în „ R ev ista Patriarhiei din M o sc o v a ”, 1968/3 -
1 9 6 9 /7 . /A n /X X I I (1 9 7 0 ), nr. 1 (ian. - m art.), pp. 93 - 9 7 /
(Recenzie).
1066. S T A N , A lexan d ru , Rugăciunea în creştinism şi
în alte mari religii. /A n . X X X V (1 9 8 3 ), nr. 4 (oct. - d ec.), pp.
5 0 9 -5 2 8 /.
Introducere. 1. Coordonatele rugăciunii în creştinism şi în marile
religii. 2 Structura internă a rugăciunii în hinduism, iudaism, islamism şi
creştinism. Concluzii.
1067. S T Ă N IL O A E , D., Ierarhia darurilor şi treptele
rugăciunii. /A n . X X X V (1 9 8 3 ), nr. 3 (iu l. - s e p t ) , pp. 4 0 5 -
4 2 0 /.
1068. Id., Conţinutul creştin al rugăciunii către Iisus
Hristos. /A n . X L III (1 9 9 1 ), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 3 - 4/.
1069. /V O R N IC E S C U /, N estor, Domnului să ne
rugăm. /A n . X X X I (1 9 7 9 ), nr. 3 -4 (iul. - d ec.), pp. 4 5 7 - 4 6 0 /.
Importanţa şi folosul rugăciunii în viaţa Bisericii şi a credincioşilor.
1070. Id., Despre rugăciune şi priveghere. /A n . X X X V
(1 9 8 3 ), nr. 3 (iul. - sep t.), pp. 323 - 3 3 5 /.

168
5. Faptele bune
1071. POP, Vasile, Concepţia despre fapte în hinduism şi
creştinism. /An. XLVIII (1996), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 45 - 63/.
1072. POPESCU, D., Faptele bune după Sfântul Si-
meon Noul Teolog. /An. XIV (1962), 4 (oct. - dec.), pp 540 -
555/.
1073. ROMAN, Emil A., învăţătura despre „karma”
în cugetarea religioasă indiană şi rolul faptelor în
mântuirea subiectivă după învăţătura ortodoxă. /An. XVII
(1965), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 550 - 563/.
1074. STĂNILOAE, D., Faptele bune în învăţătura
ortodoxă şi catolică. /An. VI (1954), nr. 4 (oct. - dec.), pp
507-533/.

6. Sărbătorile
1075. CORNIŢESCU, Emilian, Sabat şi Duminică.
/An. XXXIII (1981), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 199 - 209/.
1076. GALERIU, Constantin, Sfinţirea timpului. Ziua
de odihnă - ziua învierii. /An. XXXIII (1981), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 156-175/.
Generalităţi. Ziua de odihnă a Vechiului Testament. Sfinţirea zilei
întâia fi celei de-a opta în Vechiul Testament. „Fiul Omului este Domn şi al
Sâmbetei (Sabatului). Duminica - Ziua Domnului - Ziua învierii. Concluzii.
1077. MIRCEA, Ioan, Duminica - ziua Domnului,
„împărăteasă şi Doamnă”. /An. XXXIII (1981), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 176-198/.
Introducere. A. Ziua Domnului în Vechiul Testament. B. Ziua de
odihnă în Noul Testament. C. Mărturii despre serbarea Duminicii după
epoca apostolică. D. Cum se oglindeşte Duminica în cântările cultice orto­
doxe.
1078. MOLDOVAN, Ilie, Semnificaţia sărbătoririi Du­
minicii. /An. XXXIII (1981), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 136 - 155/.
Introducere. Temeiurile teologice şi spirituale ale sărbătoririi Du­
minicii. Alte învăţături cu privire la Duminică.
169
V. Viaţa în concepţia creştină
1 0 7 9 . D U R Ă , Ioan, D in în v ă ţă tu rile S fâ n tu lu i N ecta rie
d e s p r e v ie ţu ir e a d u h o v n ic e a sc ă . /A n . X L V I (1 9 9 4 ), nr. 2-3
(apr. - sep t.), pp. 3 - 11/.
1080. P L Ă M Ă D E A L Ă , A n ton ie, S c o p u l v ie ţii, d u p ă
c a te h is m e le o r to d o x e r o m â n e şti. /A n . X X X I (1 9 7 9 ), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 3 7 7 - 3 9 0 /.
1081. P O P A , Ioasaf, în v ă ţ ă t u r i p a tr is tic e d e îm b u n ă ­
tă ţir e a v ie ţii m o r a le c r e ştin e în O r to d o x ie . /A n . X L II
(1 9 9 0 ), nr. 1 (ian. - m art.), pp. 136 - 163/.
I. Introducere. II. Temeiurile dogmatice şi factorii îmbunătăţiri
vieţii morale. Concluzii.
/A n . X LIII (1 9 9 1 ), nr. 1 (ian. - m art.), pp. 156 - 173/.
III. îmbunătăţirea sufletului (a. Mintea, inima, voinţa şi sfera de
acţiune a sufletului; b. Cunoaşterea şi frica de Dumnezeu, forţe iniţiale în
îmbunătăţirea spirituală).
/A n . X L III (1 9 9 1 ), nr. 2 (apr. - iu n .), pp. 154 - 177/.
c. împătimirea şi despătimirea sufletului: Mintea ca parte
cognitică; Inima ca parte afectivă; d. Voinţa ca parte volitivă.
/A n . X L III (1 9 9 1 ), nr. 3 (iu l. - sep t.), pp. 185 - 2 0 9 /.
IV. îmbunătăţirea duhovnicească a trupului (1. Grija faţă de trup;
2. împătimirea şi despătimirea trupului).
1082. U N G U R E A N U , Ion el, V ia ţa d u h o v n ic e a sc ă .
C r e ş te r i ş i r e fle x e în m a n ife s tă r i c o n te x tu a le . /A n . L V
(2 0 0 4 ), nr. 1-2 (ian. - iu n .), pp. 151 - 176/.
Generalităţi. Procesul interior de curăţire ptin neacceptarea celor
opt gânduri rele. Făptuire-contemplaţie (sensuri şi aplicabilităţi). Starea de
desăvârşire în creşterea duhovnicească şi perceperea ei ca realitate de
comuniune cu Dumnezeu în Sfânta Treime. Creşterea duhovnicească prin
împărtăşirea cu Sfintele Taine ale Bisericii şi prin participarea la modul
bisericesc de vieţuire, reflexe în manifestarea existenţială cotidiană.

VI. Virtuţile
1083. B R IA , I., S e n su l a c tiv a l s p e r a n ţe i c r e ştin e . /A n .
X X I (1 9 6 9 ), nr. 3 (iul. - sep t.), pp. 3 8 2 - 4 0 3 /.
170
Conferinţa teologică interconfesională (Cluj, 1969, mai). Speranţa
- însuşire naturală a omului. Rolul speranţei în societatea umană contem­
porană. Speranţa creştină şi conţinutul ei. Raportul între speranţa creştină
şi speranţa naturală a societăţii umane contemporane.
1084. Id., Sensul activ al iubirii creştine. /A n . X X II
(1970), nr. 1 (ian. - m art.), pp. 62 - 76/.
Conferinţa teologică interconfesională de la Sibiu (1 dec. 1969).
1085. B U C E V S C H I, O., Herman Binder, Der Glaube
bei Paulus, B erlin , 1968, 120 p ag. /A n . X X I (1969), nr. 2 (apr.
- iu n .), pp. 269 —272/ {Redacţia).
1086. C H IL E A , S eb astian , Despre imperativul iertării.
/A n . X X X (1978), nr. 3 (iu l.-sep t.), pp. 512 - 516/.
1087. Id., Arhim. Ilie Cleopa, Despre credinţa orto­
doxă (prefaţă d e A rh im . B . V . A n an ia), B u cu reşti, Editura In ­
stitutului B ib lic , 1981. /A n . X X X I V (1982), nr. 3 (iu l. - sept.),
pp. 473 - 476/ {Recenzie).
1 0 8 8 . C H IŢ E S C U , N ., Evlavie şi teologie. /A n . V III
(1956), nr. 2 (apr. - iu n .), pp. 216 - 244/.
Generalităţi. Evlavia în Sfânta Scriptură şi în istoria creştinismului.
Raportul dintre evlavie şi teologie. Simbioza dintre teologie şi evlavie. Con­
cluzii.
1089. C O M A N , lo a n , Fericitul Teodoret al Cyrului
despre dragoste ca bază a vieţii creştine desăvârşite. /A n .
X L V II (1995), nr. 1-2 (ian. - iu n .), pp. 16 - 46/.
1. Generalităţi privind viaţa şi opera lui Teodoret al Cyrului; 2.
„Filosofia" ascetică - sinteză de principii morale şi atitudini practice; 3.
„Filosofia " dragostei; 4. Figuri biblice, expresii ale dragostei; 5. Perspec­
tive externe ale dragostei ascetice. Concluzii.
1090. C O S M A , Sorin, Despre virtutea cumpătării.
/A n . X X V III (1976), nr. 1 (ian. - m art.), pp. 262 - 297/.
Generalităţi. 1. Virtutea cumpătării în general; 2. Virtutea cumpă­
tării în gândirea religioasă precreştină; 3. Virtutea cumpătării în gândirea
filosofică precreştină; 4. Virtutea cumpătării în Sfânta Scriptură; 5. Ra­
portul sofrosynei cu virtuţile teologice; 6. Aspecte ale virtuţii cumpătării în
Noul Testament şi în învăţătura Sfinţilor Părinţi. Concluzii.
1091. C O S T A C H E , C onstantin, Sfântul Grigorie al
Nyssei, Despre feciorie. împotriva desfrânării, şi Sfântul

171
Ciprian al Cartaginei, Despre chipul fecioarelor, Bucureşti,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune, 2003, 123 pag. /An.
LVI (2005), 1-2 (ian. - iun.), pp. 233 - 235/ (Recenzie).
1092. ENĂCHESCU, Constantin, Spiritul critic şi ge­
neza credinţei creştine. /An. XLVI (1994), nr. 4 (oct, dec.),
pp. 88 - 95/.
Reflecţii asupra fundamentelor psihologice, ontologice şi morale ale
credinţei creştine.
1093. ICĂ, I. I., Jiirgen Moltmann, Perspektiven der
Theologie, Miinchen, 1968, 292 pag. /An. XXII (1970), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 589 - 591/ {Recenzie). *
1094. ILIESCU, Victor, J. Moltmann, Theologie der
Hoffnung, Miinchen, 1965, 340 pag. /An. XXI (1969), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 287 - 292/ {Redacţia).
1095. ION, Năstase, Virtutea bărbăţiei în stoicism şi
creştinism. /An. XXVII (1975), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 211 - 222/.
1096. MARCU, Gr., BELU, D., Dumitru Călugăr,
Caracterul religios-moral creştin (Sibiu, 1955, 292 pag.).
/An. VIII (1956), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 131 - 135/ {Recenzie).
1097. MOLDOVAN, Ilie, învăţătura ortodoxă despre
dreptate şi rolul ei în realizarea ordinii morale. /An. XLI
(1989), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 57 - 86/.
Introducere. 1. Dreptatea ca fenomen originar. 2. Dreptatea ca
virtute şi încadrarea ei în ordinea morală. 3. Dreptatea morală şi dreptatea
legală. 4. Dreptatea lui Dumnezeu şi ordinea creştină a vieţii.
1098. PETRARU, Gheorghe, Credinţa şi faptele bune
în lucrarea mântuirii. /An. XL (1988), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
49 - 66/.
Introducere. 1. Credinţa şi faptele bune - răspuns omenesc la che­
marea lui Dumnezeu. 2. Credinţa în Hristos şi faptele bune în comuniunea
Bisericii. 3. Dreapta credinţă, temei al mântuirii omului în Hristos. 4.
Creşterea şi desăvârşirea în Hristos prin credinţă şi prin fapte bune.
1099. POPA, Ioasaf, Generalităţi despre patimi şi vir­
tuţi şi metode comune de îmbunătăţire duhovnicească. /An.
XLII (1990), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 139-157/.
Partea a 11-a: învăţături patristice de îmbunătăţire a vieţii morale

172
creştine (1. Patimile; 2. Virtuţile; 3. Metode comune de îmbunătăţire du­
hovnicească).
1100. ROMAN, Emil, învăţătura despre omul credin­
cios în cugetarea religioasă indiană şi în Ortodoxie. /An.
XVI (1964), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 306 - 317/.
1101. SANDU, Ştefan, Iubirea aproapelui la Sfântul
loan Gură de Aur. /An. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 152 -163/.
1102. STĂNILOAE, D., Comunitate prin iubire. /An.
XV (1963), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 52 - 70/.
1103. ŞTRUC, loan, Gerhard Ebeling, Das Wesen des
christlichen Glaubens (Esenţa credinţei creştine), Hamburg,
1965, 188 pag. /An. XIX (1967), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 590 -
595/ {Recenzie).
1104. TODORAN, Istodor, Eros şi agape. /An.LI
(2000), 1-2 (ian. - iun.), pp. 21 - 37/.
1105. /VORNICESCU/, Nestor, Despre bucuria creş­
tină. /An. XXXIII (1981), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 573 - 593/.
1106. ZĂGREAN, loan, Conceptul de dreptate socială
în teologia ortodoxă română actuală. /An. XXXIII (1981),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 594 - 628/.
Introducere. Bibliografia problemei. Noţiunea sau conceptul de
dreptate socială. Originea şi izvoarele dreptăţii sociale. Conţinutul şi sfera
dreptăţii sociale. Fundamentarea teologică a dreptăţii sociale. Felurile
dreptăţii sociale. Imperative, îndatoriri, manifestări şi realizări practice ale
dreptăţii sociale. Lupta împotriva nedreptăţilor sociale ca manifestare a
aspiraţiilor omenirii după dreptate socială. Concluzii.

VII. Păcatul
1107. COSMA, Sorin, Sida - boală şi păcat. /An. LVIII
(2007), nr. 3 (iul. - aug.), pp. 201 - 206/.
1108. DAVID, P. I., Mysterium Salutis. Dogmatique
de l'histoire de salut. Tom. II, voi. 8: L'homme pecheur
appel6 au salut (P. Schooenenberg, M. Seeman, D. Zabringer,
B. Stoeckle, J. Scharbert), Paris, 1970, 398 pag. /An. XXIX
(1977), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 208 - 211/ {Recenzie).
1109. PAVEL, Constantin C., Influenţa păcatului nos­
tru personal asupra semenilor. /An. XI (1959), nr. 2 (apr. —
iun.), pp. 265 - 279/.
Sfera răspunderii noastre morale în raport cu semenii; I I . Observa­
ţii lingvistice; III. Sminteala activă; I V . Sminteala pasivă; V. Răutatea
smintelii active; VI. Gravitatea smintelii; V II. Sminteala şi împrejurările;
VIII. în ce chip se evită sau se repară sminteala activă; IX. Observaţii şi
sfaturi privind sminteala pasivă. Concluzii.
1110. RADU, Dumitru, Câteva consideraţii despre pă­
cat. /An. XLVIII (1996), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 29 - 45/.

VIII. Patimi
1111. COSMA, Sorin, Homosexualitatea - „patimă de
necinste”. /An. LV (2004), 3-4 (iul. - dec.), pp. 222 - 234/.
1. Homosexualitatea în Vechiul Testament. 2. Homosexualitatea în
lumea păgână. 3. Homosexualitatea în lumea creştină. 4. Toleranţa faţă de
homosexualitate. 5. Legislaţia română faţă de homosexualitate. 6. Cauzele
homosexualităţi. 7: Atitudinea teologilor şi a Bisericii faţă de homosexua­
litate. Concluzii.
1112. DUMITRACHE, Costeî, Patima tristeţii la Sfântul
Ioan Casian. /An. LVI (2005), 1-2 (ian. - iun.), pp. 195 - 214/.
Introducere. 1. Un portret al Sfântului Ioan Casian; 2. Despre pa­
timi în general; 3. Locul pe care îl ocupă tristeţea în rândul patimilor; 4.
Patima tristeţii; 5. Cauzele tristeţii; 6. Atitudinea de întristare şi vindecarea
ei; 7. întristarea cea după Dumnezeu sau adevărata bucurie. Concluzii.
1113. POPA, Ioasaf, Generalităţi despre patimi şi vir­
tuţi şi metode comune de îmbunătăţire duhovnicească. /An.
XLII (1990), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 139 - 157/.
Partea a Π-a: învăţături patristice de îmbunătăţire a vieţii morale
creştine (1. Patimile; 2. Virtuţile; 3. Metode comune de îmbunătăţire du­
hovnicească).

IX. Familia
1114. /ARĂPAŞU/, Teoctist, Mesajul.... la deschiderea
Congresului Internaţional „Familia şi viaţa la începutul
174
unui nou mileniu” (Bucureşti, 25-27 sept. 2001). /An. LIII
(2002), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 3 - 4/.
1115. /CIOBOTEA/, Daniel, Familia creştină - speranţa
României. An. LIX (2008), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 3 -6 /.
1. Criza familiei în Europa. 2. Speranţe pentru depăşirea crizei (a.
Binecuvântarea lui Dumnezeu asupra familie; b. efortul Bisericilor de a
apăra familia naturală, tradiţională, universală şi de a rezista în faţa unor
„modele" noi de familie, în care relaţia normală bărbat-femeie este consi­
derată ca ceva depăşit; c. Cooperarea Stat-Biserică este o altă sursă ma­
joră de speranţă).
1116. DURĂ, Leon V., Starea de comuniune, element
esenţial al unităţii familiei. /An. LVI (2005), 1-2 (ian. - iun.),
pp. 8 4 -9 1 /.
1117. GAVRILĂ, Vasile, Fecioria şi căsătoria în vocaţia
sfinţeniei. /An. LVIII (2007), nr. 3 (iul. - aug.), pp. 141 - 171/.
1118. MIHOC, Constantin, Păcate împotrivitoare Tai­
nei Căsătoriei, după Sfinţii Părinţi ai veacului al IV-lea.
/An. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 76 - 94/.
Necinstirea soţului sau soţiei. Adulterul. Incestul. Perversiunea. Avortul.
1119. POPA, Ionuţ, Problema familiei creştine astăzi,
pastoraţia copiilor, a tinerilor şi a bătrânilor. /An. LVIII
(2007), nr. 4 (sept. - dec.), pp. 110 - 130/.
Introducere. I. Familia în viziunea Bisericii. Condiţiile şi scopurile
familiei creştine; II. Probleme ale vieţii familiale astăzi; III. Metode pasto­
rale cu privire la familie şi problemele ei. Concluzii.
1120. POPESCU, Dumitru, Familia în cultura seculari­
zată. /An. LIII (2002), nr. 1-2 (ian. —iun.), pp. 7 - 13/.
Comunicare susţinută la Congresul Internaţional „Familia şi viaţa
la începutul unui nou mileniu" (Bucureşti', 25-27sept. 2001).
1121. RADU, Dumitru, Atitudinea Moralei creştine
ortodoxe faţă de avort, divorţ, abandonul copiilor, imorali­
tate etc. /An. XLVI (1994), nr. 2-3 (apr. - sept.), pp. 73 - 89/.
1. Sacralitatea familiei. 2. Căsătoria, ca legătură pe viaţă între un
bărbat şi o femeie. 3. Avortul, o crimă cu premeditare. 4. Divorţul - flagel
al societăţii modeme. 5. Abandonul copiilor şi imoralitatea. Concluzii.
1122. RĂDUCĂ, Vasile, Familia - factor de educaţie re-
ligios-morală. /An. XLIX (1997), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 79 - 90/.
175
X. Prietenia
1123. SEVICIU, Traian, Valoarea prieteniei în viaţa şi
opera Fericitului Augustin. /An. XII (1960), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 374 - 388/.

XI. Munca
1124. CARAZA, Ioan, Muncă şi odihnă. /An. XXXIII
(1981), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 125 - 128/.
1125. GAFTON, Lucian, Daloz Luciano, Le travail
chez Ies Plres Antiochiens, Paris, 1959, 194 pag. /An. XIV
(1962), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 430 - 433/ (Recenzie).

XII. Suferinţa
1126. REMETE, George, Suferinţa umană şi iubirea
divină. /An. LVI (2005), 1-2 (ian. - iun.), pp. 133 - 146/.
1. Condiţia lumii: fiinţă şi nefiinţă, relativ indicator spre absolut. 2.
Fiinţa umană: chipul Arhetipului etern sau iubirea ca şi chip al Iubirii -
Arhetip. 3. Fiinţa umană: paradoxul chipului divin în natura denaturată. 4.
Suferinţa şi iubirea condiţiei originare, ca mică explicaţie deplină a condi­
ţiei istorice a fiinţei. 5. Suferinţa şi iubirea: condiţia conştiinţei şi Fiinţei
absolute. 6. Crearea lumii din nefiinţă: relativul şi limita ca posibilitate a
răului. 7 . Răul ca nefiinţă, ca lipsă a binelui. 8. Libertatea voinţei ca posi­
bilitate a răului. 9. Nefiinţa, relativul şi limita ca posibilitate a răului. 10.
Creatura, chiar pasibilă de rău, e bună în sine; răul nu poate depăşi nicio­
dată binele şi este rezolvabil. Concluzii.

XIII. Monahismul
1127. B/ĂRBULESCU/, C., Pr. Placide Deseille, L'6sprit
du monachisme pachomien, Begrolles, LXI+123 pag. /An.
XXIII (1971), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 612 - 613/ (Recenzie).
1128. CÂRSTOIU, Justinian, Sfântul proroc lîie,
176
precursor al ascetismului creştin. /An. LVIII (2007), nr. 1-2
(ian. - iun.), pp. 60 - 70/.
1129. GALERIU, Constantin, Semnificaţia „tunderii”
şi a voturilor monahale după ritul ortodox. /An. XLI (1989),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 61 - 83/.
Generalităţi privind viaţa monahală. Sensul vieţii monahale. Purta­
rea crucii. Făgăduinţele - voturile monahale. Semnificaţia articolelor uni­
formei monahale. Concluzii.

XIV. Bioetica
1130. COSTACHE, Costantin, Dr. George Stan, Teolo­
gie şi bioetică, Alexandria, Editura Biserica Ortodoxă, 2001,
157 pag. /An. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 166 - 167/ {Re­
cenzie).
1131. Id., Jean - Laude Larchet, Etica procreaţiei în
învăţătura Sfinţilor Părinţi, Bucureşti, Editura Sophia, 2003,
286 pag. /An. LV (2004), 3-4 (iul. - dec.), pp. 253 - 255/ (Re­
cenzie).
1132. RĂDUCĂ, Vasile, Despre transplantul de
organe din punct de vedere ortodox. /An. LV (2004), 3-4
(iul. - dec.), pp. 116 - 130/.
Introducere. 1. Tipuri şi forme de transplant. 2. Dispoziţii legislative
privind transplantul de organe. 3. Principii fundamentale luate în conside­
rare la realizarea transplantului. 4. Persoane implicate în realizarea trans­
plantului. 5. Moartea cerebrală. 6. Evaluări teologice.
1133. Id., Planificarea familială, controlul naşterilor şi
contracepţia. /An. LVH (2006), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 221 -236/.
Introducere. Contracepţia ca fapt istoric. Contracepţia în epoca
modernă. Biserica şi planificarea familială.
1134. Id., Clonarea reproductivă şi terapeutică.
Performanţe şi riscuri. /An. LIX (2008), nr. 1-2. (ian. - iun.),
pp. 233-252/.
1135. RUSU, Elena, Consideraţii ortodoxe despre
bioetică în contextul actual. /An. LVIII (2007), nr. 4 (sept. -
dec.), pp. 131 - 138/.
177
1136. STAN, George, Un punct de vedere ortodox des­
pre procrearea medical asistată. /An. LII (2001), 3-4 (iul. -
dec.), pp· 149 —157/. ,
1137. Id., Un punct de vedere ortodox despre
ingineria genetică şi donare. /An. LIII (2002), nr. 1-2 (ian. -
iun.), pp. 1.08 - 129/. ,
1138. STAN, Georgeta, Un punct de vedere ortodox
asupra transplantului de organe. /An. LI (2001), nr. 1-2 (ian.
—iun.), pp. 106 —114/. , .
1139. ZĂGREAN, Ioan, Nota comisiei episcopale
spaniole: avortul, atentatul cel mai grav împotriva vieţii.
/An. XXIX (1977), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 513 - 514/.

XV. Mântuirea
1140. BRIA, Ioan, Sinergia în teologia ortodoxă. /An.
VIII (1956), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 29 - 43/. .,
I. Temeiurile sinergiei. II. Aspectul subiectiv al sinergiei. III. hjec-
tele sinergiei. Concluzii. Λ . . *
1141. COMAN, Ioan, învăţătura despre mântuire in
vechile religii şi în teologia patristică. /An. VII (1955), nr. 3
(iul. - sept.l, pp. 323 —355/. A ...
Introducere. I Mântuirea în vechile religii: I- Mântuirea in religi­
ile naturiste; 2. Mântuirea în religiile politeiste evoluate şi în cele naţio­
nale- 3 Problema mântuirii în religiile universaliste; 4. Mântuirea tn reli­
giile de misterii şi în curentele filozofico-religioase. II. Mantmrea după
Sfinţii Părinţi: 1. Realitatea păcatului şi lupta împotriva iui; 2. întruparea
Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii; 3. Scopul Întrupării şi marţu lui
Hristos: mijlocire, răscumpărare de păcat, mântuire; 4. îndumnezeirea
omului. Concluzii. , a

1142. Id., Raportul dintre justificare şi dragoste m


omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către Ro­
mani. /An. XVIII (1966), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 199 - 221/.
Introducere. I. îndreptarea sau mântuirea: Hristos ne-a îndreptat
prin moartea şi învierea Sa: A. Harul şi acţiunea lui în îndreptare; B. În­
dreptarea sau mântuirea este universală; C. Profilul juridic al îndreptam.

178
II. îndreptarea este, în mare măsură, o altă expresie pentru dragostea lui
Dumnezeu, care depăşeşte elementele strict juridice. III. Faptele bune
decurgând din credinţă sunt o altă manifestare vizibilă a dragostei: 1.
Credinţa şi faptele; 2. Păcatulface necesarefaptele credinţei. Concluzii.
1143. COSTACHE, Constantin, Cuviosul Paisie Aghiorâtul,
Trezire duhovnicească, Muntele Athos, 2000,464 pag. /An. LII
(2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 165 -166/ {Recenzie).
1144. IGNĂTESCU, Vasile, Netemeinicia dogmatică a
practicii indulgenţelor. /An. VII (1955), 2 (apr. - iun.), pp.
217 - 229/.
1. Noţiunea şi temeiul dogmatic al indulgenţelor. 2. Scurtarea
epitimiilor din epoca patristică şi istoria practicii indulgenţelor. 3. Absenţa
ideii de satisfacţie subiectivă şi pedeapsă şi rostul pozitiv al suferinţelor în
concepţia ortodoxă. Concluzii.
1145. PAVEL, Const., Opera mântuitoare a Domnului
nostru Iisus Hristos şi slujirea Bisericii Sale. /An. XV
(1963), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 424 - 455/.
Introducere. I. Mântuirea prin Iisus Hristos (necesitatea şi posibi­
litatea mântuirii, realizarea mântuirii obiective, mântuirea subiectivă). II.
Mântuirea în Biserică (Biserica în aspectele ei mai importante, însuşirile
Bisericii, rolul laicilor în Biserică, misiunea Bisericii). III. Vieţuirea creş­
tină (concepţia creştină despre trup, lume şi viaţa pământească, slujirea
Bisericii în lume şi imperativele vremii). IV. Elemente comune tuturor creş­
tinilor. Concluzii.
1146. PETRARU, Gheorghe, Credinţa şi faptele bune
în lucrarea mântuirii. /An. XL (1988), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
49 - 66/.
Introducere. 1. Credinţa şi faptele bune - răspuns omenesc la che­
marea lui Dumnezeu. 2. Credinţa în Hristos şi faptele bune în comuniunea
Bisericii. 3. Dreapta credinţă, temei al mântuirii omului în Hristos. 4.
Creşterea şi desăvârşirea în Hristos prin credinţă şi prin fapte bune.
1147. /Redacţia/, Iconomia în Biserica Ortodoxă. /An.
XXIV (1972), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 285- 295/.
Referatul Comisiei interortodoxe pregătitoare a Sfântului şi Marelui
Sinod - întrunită la Chambesy între 16-28 iulie 1971.
1148. SIMA, Gheorghe, Aspectul ontologic al
îndreptării după învăţătura ortodoxă. /An. XLII (1990), nr.
3 (iul. - sept.), pp. 161 - 179/.
179
Introducere, I. Răscumpărare şi îndreptare; II. Aspectul ontologic
al îndreptării; III. Creşterea în Hristos; IV. Rostul ontologic al faptelor
bune şi lucrarea mântuirii. Concluzii,

XVI. Patriotismul
1149. STĂNILOAE, D., Ortodoxia românească şi pa­
tria. /An. XXXII (1980), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 579 - 581/.

XVII. Pacea şi războiul


1150. ALEXE, Ştefan, învăţătura Sfinţilor Părinţi şi a
scriitorilor bisericeşti despre pace. /An. XXXV (1983), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 551 - 580/.
1151. BALCA, Nicolae, H. Gollwitzer, H. Vogel, Fr.
Heidler, Christlicher Glaube und atomare Waffen, Berlin,
1959. /An. XIV (1962), nr. 1-2 (ian. - febr.), pp. 211 - 215/
(Recenzie).
1152. /BĂLAN/, Nicolae, Conferinţa Ortodoxă de la
Moscova (iulie 1948). /An. I (1949), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 19 - 27/.
1153. BRANIŞTE, Ene, Unitatea creştină şi pacea lu­
mii. /An. XVI (1964), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 174 - 180/.
Necesitatea colaborării între Consiliul Mondial al Bisericilor şi
Conferinţa Creştină pentru Pace.
1154. BRIA, I , Duhul Păcii. /An. XIII (1961), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 640 - 644/.
Comentarii asupra hotărârilor Conferinţei pancreştine pentru Pace
de la Praga (iun., 1961).
1155. B/UCEVSCHI/, O., Ecouri după Conferinţa
Pancreştină pentru Pace de la Praga. /An. XIII (1961), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 644 - 646/.
1156. CĂCIULĂ, Olimp, Apărarea păcii - îndatorire
preoţească. /An. IV (1952), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 303 - 328/.
Spicuiri din broşura Der katholische Priester in Kampfeum den
Frieden, Praga, 1952.

180
1157. Id., „Pe pământ pace, între oameni bunăvoire”.
/An. VII (1955), nr. 3 (iui. - sept.), pp. 464 - 4472/.
1158. C/ERNA/-R/ĂDULESCU/, Al., Pentru ca
„săbiile să se prefacă în fiare de pluguri şi lăncile în
seceri...” /An. VII (1955), nr. 1 (ian. - mart), pp. 150 - 155/.
1159. CÎRSTOIU, Ion, Pacea şi dreptatea în Epistolele
pauline. /An. XXXV (1983), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 589 - 599/.
A. Pacea (1. Oglindirea ei în Vechiul Testament; 2. Pacea reflectată
în Epistolele pauline; 3. Aspecte ale păcii). B. Dreptatea (1. Sensurile noţi­
unii în Epistolele pauline; 2. Premisele dreptăţii). C. Raportul dintre pace
şi dreptate. D. Dreptatea şi pacea în contextul vieţii contemporane.
1160. /DAVID/, P., Bomba cu neutroni, un nou pericol
pentru omenire. /An. XXX (1978), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 407
-410/.
1161. Id., Pacea, lucrarea dreptăţii. /An. XXXV
(1983), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 599 - 605/.
1162. DRĂGUŞIN, Constantin, 1986 - Anul internaţio­
nal al păcii. /An. XXXVIII (1986), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 5-7/.
1163. Id., Mărturii ale voinţei româneşti de pace. /An.
XXXIX (1987), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 5-8/.
1164. DURĂ, Nicolae V., Pacea, preocupare perma­
nentă a Bisericii Ortodoxe. /An. XXXIV (1982), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 5 - 11/.
1165. Id., Educaţia pentru pace la Părinţii Bisericii.
/An. XXXV (1983), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 580 - 589/.
1166. Id., Preocuparea societăţii noastre pentru
educarea tineretului în spiritul păcii. /An. XXXV (1983), nr.
4 (oct. - dec.), pp. 605 - 608/.
1167. GALERIU, Constantin, Dumnezeu este izvorul
iubirii şi al păcii. /An. XXXIX (1987), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 5
- 11/.
1168. G/EORGESCU/, I. V., Angajează, oare, Papa
Paul al Vl-lea, în declaraţiile sale pentru pace, întreaga Bi­
serică Romano-Catolică? /An. XVIII (1966), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 632 - 63/.
181
1169. Id., J. L. Hromadka un pionier al dialogului pă­
cii. /An. XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 475 - 476/.
1170. KRAŞENINICOV, A., Pacea internaţională ca
misiune morală (Trad. I. Negrescu). /An. II (1950), nr. 1 (ian.
- mart.), pp. 45 - 55/.
1171. M/ANOLACHE/, A/nca/, Ideea despre pace ca
datorie umană şi creştină în mesajele de Crăciun şi Anul
Nou ale Papii Paul al Vl-lea. /An. XXI (1969), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 108-113/.
1172. MARCU, Grigorie T., Biserica Ortodoxă în
slujba apărării păcii. /An. III (1951), nr. 1 (ian. - mart/), pp.
15 - 44/.
1173. Id., Biserica noastră este împotriva „războiului
rece” şi apără pacea. /An. XI (1959), nr. 4 (oct. -dec.), pp.
639-656/.
1174. MIHOC, Vasile, Zid de pace. /An. XXXVIII
(1986), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 5 - 91.
1175. NEGRESCU, I., Biserica şi pacea în lumina noii
literaturi teologice ruse. /An. III (1951), nr. 1 (ian. —mart.),
pp. 71 - 83/.
1176. Id., Un exemplu de slujire creştină a păcii între
oameni şi popoare. /An. XII (1960), nr. 2 (apr. —iun.), pp. 325
-328/.
1177. Id., Toate religiile din lume au datoria să apere
pacea. /An. XIV (1962), 4 (oct. - dec.), pp. 602 - 605/.
1178. Id., Conştiinţa creştină şi problema dezarmării
generale şi totale. /An. XIV (1962), 4 (oct. - dec.), pp. 605 -
607/.
1179. NICOLAESCU, N., Apărarea păcii, datoria
tuturor cultelor religioase. /An. IV (1952), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 279 - 303/.
1180. Id., Omenirea întreagă vrea pace. /An. VII
(1955), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 460 - 463/.
Semnificaţia Adunării Mondiale a Păcii de la Helsinki.
1181. Id., Un drum care trebuie străbătut până la ca­
182
păt: drumul apărării păcii. /An. X (1958), nr. 3 (iul. - sept)
pp. 473-475/.
1182. Id., în slujba păcii, în slujba vieţii. /An. XII
(1960), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 649 - 656/.
1183. Id., în slujba păcii şi înfrăţirii. /An. XX (1968),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 251 - 264/.
1184. PARASCHIV, I., N. Ricio, „Slavă întru cei de
sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”
(Luc., II, 14), în /„Revista Patriarhiei din Moscova”, 1969, nr
12, pp. 58 - 62. /An. XXII (1970), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 259 -
263/ {Recenzie).
1185. PAVEL, Constantin, Atitudinea Bisericii
Romano - Catolice faţă de problema păcii. /An. XVIII
(1966), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 160 - 163/.
1186. POPESCU, Teodor M., Creştinismul şi pacea.
/An. X (1958), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 607 - 612/.
1187. RADU, Simion, Biserica Ortodoxă şi pacea lu­
mii. /An. XIV (1962), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 445 - 453/.
/ . Aspectul social - politic al epocii contemporane. 2. Biserica Or­

todoxă şi pacea. 3. Tradiţia Bisericii Ortodoxe şi pacea. Biserica Ortodoxă


apără pacea lumii. Concluzii.
1188. /Redacţia/, Referate prezentate de delegaţia Bise­
ricii Ortodoxe Române la Conferinţa Ortodoxă de la Moscova
(iul. 1948). /An. I (1949), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 28 - 29/.
1189. Id., Apel către creştinii din toată lumea. /An. I
(1949), nr. 1 (ian. - mart.), p. 132 - 134/.
Rezoluţia Conferinţei Ortodoxe de la Moscova (iun. 1948).
1190. Id., I. P S. Elie Karam, mitropolitul Libanului şi
apelul de la Stockholm. /An. II (1950), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
323 - 325/.
1191. Id., O datorie de seamă a întregii creştinătăţi.
/An. XI (1959), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 159 - 161/.
1192. Id., Atitudini demne de laudă şi invitaţii la
meditaţie... /An. XI (1959), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 161 - 163/.
1193. Id., Un deziderat al creştinătăţii contemporane:
183
unitatea de acţiune în slujba păcii. /An. XI (1959), nr. 2 (apr.
—iun.), pp. 339 —340/.
1194. Id., Atitudini nedemne şi declaraţii potrivnice
spiritului creştin. /An. XI (1959), nr. 3 (iul. sept.), pp. 492 -
494/.
1195. Id., „Săbiile se vor preface în pluguri...” /An.
XI (1959), nr. 4 (oct. -dec.), pp. 657 - 658/.
1196. Id., O propunere care corespunde nădejdilor
tuturor creştinilor: dezarmarea generală şi totală. /An. XII
(1960), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 166 - 171/.
1197. Id., Noi contribuţii ortodoxe la cauza păcii. /An.
XIV (1962), nr. 1-2 (ian. - febr.), p. 256-257/.
1198. Id., Poziţii noi în acţiunea creştină pentru pace.
Declaraţiile Arhiepiscopului de Canterbury, Dr. Michael
Ramsey, în legătură cu războiul din Vietnam. /An. XIX
(1967), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 316 - 317/.
1199. Id., Contribuţii ale Bisericilor creştine la lupta
pentru Pace. /An. XIX (1967), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 470 - 475/.
1200. Id., Bisericile Protestante şi Biserica Romano-
Catolică din Ţările de Jos angajează o acţiune comună în
favoarea păcii. /An. XIX (1967), nr. 4 (oct. - dec.), p. 636/.
1201. Id., în slujba înţelegerii şi a păcii între oameni.
/An. XXXVI (1984), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 459 - 461/.
1202. Id., Dezarmarea - condiţie esenţială a progresului
economic şi social. /An. XL (1988), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 3 -6 /.
1203. Id., Mesajul patriarhilor Bisericilor Ortodoxe,
reuniţi la Niceea, cu prilejul trecerii în mileniul trei, pentru
unitatea lumii creştine şi pentru pace pe pământ. /An. LI
(2001), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 3 - 6/.
1204. /RUSAN/, Sebastian, Biserica Ortodoxă Română
binecuvântează pe cei ce apără pacea. /An. II (1950), nr. 3
(iul. sept.), pp. 345-342/.
Cuvântare rostită la Congresul Comitetelor de luptă pentru Pace
din R. P. Română (Bucureşti, 9-12 sept. 1950).
1205. SAVIN, I. Gh., Pacea lumii - imperativ al
184
religiei creştine. /An. XIII (1961), nr. 1 (ian. - mart.), pp 144
- 150/.
1206. SĂDEANU, D. V., Dominique Desanti, „Nous
avons choisi la paix”, Paris, 1949, 182 pag. /An. III (1951), nr.
1 (ian. - mart.), pp. 155 - 161/ {Recenzie).
1207. SOARE, Dumitru, Plenitudinea vieţii. /An.
XXXVI (1984), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 5 - 8/.
1208. Id., „Pentru pacea a toată lumea”. /An. XXXVII
(1985), nr. 4 (oct - dec.), pp. 545 - 548/.
1209. STAN, Liviu, Teze pentru o „Evanghelie umană
a păcii”. /An. XXI (1969), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 174 - 176/.
1210. Id., Pentru o mai cuprinzătoare abordare teolo­
gică a problemei păcii. /An. XXVI (1974), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 533-549/. ^
1211. STĂNILOAE, D., Pentru pacea a toată lumea,
Domnului să ne rugăm. /An. XXXV (1983), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 548 - 550/.
1212. TIŢA, Michael, Apărarea vieţii şi a păcii în
preocupările Consiliului Ecumenic al Bisericilor. /An.
XXXVI (1984), nr. 3 (iul. - sept), pp. 420 - 430/.
1213. TÎRGOVIŞTEANUL, Vasile, Pacea în scrierile
Sfinţilor Părinţi. /An. XXXIII (1981), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
493-496/.
1214. VEŞTEMEAN, D., Archie Johnstone, In the
name of peace, Moscova, 1952, 154 pag. /An. IV (1952), nr.
3-4 (iul. - dec.), pp. 553 - 564/ {Recenzie).
1215. VIZITIU, Mihai, Mântuitorul Iisus Hristos
Domnul Păcii şi al înfrăţirii între oameni. /An. XXXV
(1983), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 286 - 297/.
Introducere. Mântuitorul Iisus Hristos - aducătorul păcii între oa­
meni şi Dumnezei. Mântuitorul Iisus Hristos - aducătorul păcii între oa­
meni. Mântuitorul Iisus Hristos - restabilizatorul păcii omului cu el însuşi.
Mesajul Mântuitorului în vremea noastră. Concluzii.
1216. /VORNICESCU/, Nestor, „Şi vor preface săbiile în
pluguri...” /An. XXX (1978), nr. 3 (iul.-sept.), pp. 465 - 474/.
185
1217. Id., „în El era viaţă şi viaţa era lumina oameni­
lor”. /An. XXXII (1980), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 5 - 32/.
1218. Id., Pace şi bunăvoire pentru sporite rodiri de
bine în întreaga lume. /An. XXXIV (1982), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 333 —335/.
1219. Id., „Pentru pacea a toată lumea....” /An.
XXXVI (1984), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 311 - 322/.
1220. ZAMFIR, Modest, Pacea - bunul cel mai de preţ
al tuturor oamenilor. /An. XXXVI (1984), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 531 -542/.
v

XVIII. Biserica şi societatea


1221. ALEXE, Ştefan, Mişcarea creştină de tinerei:
„Syndesmos”. /An. XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 485-488/.
1222. /ARĂPAŞU/, Teoctist, Mesajul.... la deschiderea
Congresului Internaţional „Familia şi viaţa la începutul
unui nou mileniu” (Bucureşti, 25-27 sept. 2001). /An. LIII
(2002), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 3 - 4/.
1223. BĂNĂŢEANU, Ion, Poziţia tineretului creştin
în lupta pentru construirea unei vieţi mai bune în lumea
actuală. /An. XXI (1969), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 171 - 174/.
1224. BELEA, Nicodim, Creştinismul în lumea con­
temporană. /An. XXXVI (1984), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 560 - 570/.
1225. Id., Teologia iubirii. /An. XXXVII (1985), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 202 - 209/.
1226. BELU, D. I., Ortodoxia şi discriminările etnico-
rasiale. /An. XV (1963), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 39 -51/.
Introducere. Rasă şi rasism. Concepţia ortodoxă despre rase. Atitu­
dinea Ortodoxiei faţă de rasism. Concluzii.
1227. BORDAŞIU, Micolae, Biserica şi problemele ob­
şteşti. /An. XXIV (1972), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 119 - 129/.
Aspecte teologice şi morale. Probleme actuale ale omenirii. Mesajul
evanghelic. Biserica şi morala. Slujirea creştină în contemporaneitate sau
apostolatul social. Atitudinea creştină faţă de comunitate. Sensul moral al

186
responsabilităţii Bisericii. învăţătura creştină a iubirii aproapelui, criteriu
al responsabilităţii Bisericii. Concluzii.
1228. BRIA, I., Sensul activ al credinţei creştine. /An.
XXI ( 1969), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 216 - 240/.
Reportaj şi comentarii la referatele ţinute la Conferinţa teologică
interconfesională de la Bucureşti (martie 1969).
1229. Id., „Slujirea” în teologia contemporană. /An.
XXIII (1971), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 283 - 291/.
1230. BUCEVSCHI, Orest, Hristos în viaţa socială.
/An. VII (1955), nr, 1 (ian. - mart), pp. 140 - 149/.
1231. Id., Prof. Dr. Basil Exarchos, Das soziale Pro­
blem al sein innerkirchliches Problem (Tesalonic, 1958).
/An. XIII (1961), nr. 3 (iul. —sept.), pp. 434 —435/ (R ecenzie).
1232. Id., „Tăcerea papii Pius al ΧΙΙ-lea”. /An. XVIII
(1966), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 490 - 491/.
Atitudinea Vaticanului faţă de atrocităţile fasciştilor în Cehoslova­
cia în 1941-1944.
1233. Id., Heinz-Dietrich Wendland, Die Kirche in
der revolutionăren Gesellschaft, Verlagshaus, 1967, 260 pag.
/An. XX (1968), nr. 4 (oct. —dec.), pp. 586 —589/ {Recenzie).
1234. BUZESCU, N. C., Thomas Sieger Derr, Ecologie
et liberation humaine (Trad. E. de Peyer), Geneve, 1974, 240
pag. /An. XXVIII (1976), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 249 - 256/
(R ecenzie).
1235. CALCIU-DUMITREASA, Gh., Temeiul revela-
ţional al slujirii în teologia contemporană. /An. XXVI
(1974), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 467 - 475/.
1236. CĂCIULĂ, Olimp N., Ura de rasă păcat strigător
la cer. /An. IV (1952), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 338 - 352/.
1237. CHIALDA, Mircea, Teologia ar trebui să
exercite o „funcţie critică” cu privire Ia Biserică. /An. XXI
(1969), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 329 - 330/.
1238. CHILEA, Sebastian, Antonie Plămădeală, Bise­
rica slujitoare, în Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi în te­
ologia contemporană (Teză de doctorat), Bucureşti, Editura

187
Institutului Biblic şi de Misiune, 1972, 344 pag. /An. XXV
(1973), nr 4 (oct. - dec.), pp. 568 - 572/ (R ecezie).
1239. /CIOBOTEA/, Daniel, Ce fel de umanism pentru
mileniul al ΙΠ-lea. /An. LI (2001), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 7-10/.
/. Trăsăturile principale ale umanismului. 2. Ce fe l de umanism
pentru viitor? Concluzii.
1240. Id., Traficul de persoane, o umilire a demnităţii
umane. /An. LIX (2008), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 3 - 5/.
Amploarea traficului de fiinţe umane. Traficul de persoane, un pă­
cat grav şi un pericol social. Reintegrarea victimelor începe cu vindecarea
sufletească. „Programele de combatere a traficului de persoane trebuie
extinse şi susţinute de instituţiile guvernamentale şi non-guvernamentale,
dar şi de cultele religioase ”.
1241. CIUTACU, Ioan, Biserica Romano-Catolică şi
societatea contemporană după documentele Conciliului al
Il-lea de la Vatican. /An. XX (1968), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
407-421/.
1242. COMAN, Ioan Gh., Justinian, mitropolitul Moldo­
vei, Apostolat social, voi. I-II, Bucureşti, 184 + 235 pag. /An. I
(1949) , nr. 1 (ian. - mart.), pp. 144 -146/ (Recenzie).
1243. Id., Probleme şi curente creştine actuale. /An. II
(1950) , nr. 1 (ian. - mart.), pp. 141 -157/.
Biserica Ortodoxă şi Mişcarea Ecumenistă. Relaţiile Bisericilor
Ortodoxe între ele. Poziţia Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Ortodoxiei.
Biserica şi cele două lagăre mondiale.
1244. COMAN, Vasile, voi. L’ethique sociale ehrâtienne
dans un monde en transformation, Geneva, 1970,226 pag. /An.
XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 99 - 105/ (Recenzie).
1245. CORNIŢESCU, Constantin, /Conferinţa ortodoxă
despre slujire/ (Creta, 1978, 20 - 25 nov.), în ,,Γρηγόριος ό
Παλαμδς”, Tesalonic, 1979, ian. - febr., pp. 44-47. /An. XXXII
(1980), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 174 - 175/ (Recenzie).
1246. COSTACHE, Constantin, Pr. Prof. Dr. Dumitru
Popescu, Hristos, Biserică, Societate, Bucureşti, Editura In­
stitutului Biblic, 1998, 149 pag. / An. L (1999), nr. 3-4 (iul.
dec.), pp. 279 - 280/ (Recenzie).
188
1247. Id., Mitrop. Hierotheos Vlachos, Psihoterapia
ortodoxă. Ştiinţa Sfinţilor Părinţi, Timişoara, Editura învie­
rea, 1998, 419 pag. /An. LI (2001), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 146
- 147/ (R ecenziej,
1248. Id., Pr. Prof. Alexander Schmemann, Pentru vi­
aţa lumii (Trad. Pr. Prof. Aurel Jivi), Bucureşti, Editura Insti­
tutului Biblic, 2001, 189 pag. /An. LIV (2003), nr. 3-4 (iul. -
dec.), pp. 158 —160/ (R ecenzie).
1249. Id., Georgeos S. Mantzaridis, Globalizare şi
universalitate (Trad. Pr. Prof Dr. Vasile Răducă), Bucureşti,
Editura Bizantină, 2002, 188 pag. /An. LV (2004), nr. 1-2 (ian.
- iun.), pp. 209 - 209/ (R ecenzie).
1250. Id., Hierotheos Vlachos, Secularismul. Un cal
troian în Biserică (Trad. Tatiana Petrache), Galaţi, Editura Bi­
serica Ortodoxă, 2004, 100 pag. /An. LVIII (2007), nr. 1-2
(ian. - iun.), pp. 268 - 270/ (R ecenzie).
1251. COSTACHE, Doru, Rolul familiei în educaţia
familiei. /An. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 128 - 139/.
Introducere. Cadru biblic. Cadru patristic. Familia în societatea
contemporană. Soluţii la îndemâna Bisericii. Concluzii.
1252. CRISTESCU, Vasile, Deschiderea omului faţă
de lume şi de aproapele ca expresie a deschiderii Iui spre
Dumnezeu în teologia răsăriteană şi apuseană actuală. /An.
LVI (2005), nr. 3 - 4 (iul. - dec.), pp. 168-181/.
1253. CUNESCU, Gheorghe, Mitrop. Dr. Nestor Vorni-
cescu, „Biruit-au gândul”, Craiova, Editura Mitropoliei Olte­
niei, 1990, 622 pag. /An. XLII (1990), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
158 - 160/ (R ecenzie).
1254. /DAVID/, Petru, Lupta pentru „un creştinism cu
faţa umană!” /An. XXVII (1975), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
224/.
1255. Id., Biserica naţională portugheză alături de re­
formele sociale. /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), p. 743/.
1256. Id.., Slujitorii luminaţi ai catolicismului spaniol
condamnă „Climatul de teamă generală” instaurat de re­
189
gimul franchist. /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. ~ dec.), pp.
743-744/.
1257. Id., „Apostolat social” în Biserica Etiopiei /An.
XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), p. 744/.
1258. Id., Savanţii sunt împotriva astrologiei. /An.
XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), p. 744/.
1259. Id., Congres al „postitorilor” laici, encratiţi mo­
derni (Orono, S. U. A., 1975). /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. -
dec.), p. 744/.
1260. Id., Responsabilitatea creştinilor în Europa de as­
tăzi şi de mâine. /An. XXIX (1977), nr. 2 (apr. - iun.), p. 275Λ
Temă dezbătută la Congresul de la Louvain (24-29 iul. 1976).
1261. Id., Biserica şi lumea (societatea). /An. XXXIV
(1982), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 550 - 560/.
I. Relaţiile Bisericii cu statul şi atitudinea faţă de instituţiile statului
(Biserica, ca instituţie, statul). 11. Anarhia religioasă, obscurantismul şi
sectele înfaţa culturii şi progresului.
1262. DRĂGULIN, Gh., Chipul preotului ortodox
contemporan, slujitor evanghelic al lui Dumnezeu şi al
oamenilor. /An. XXV (1973), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 419- 425/.
1263. DUMITRU, Radu I., Slujirea socială a omului, a
societăţii şi a lumii - obiectiv al misiunii Bisericii. /An. LVII
(2006), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 103 - 113/.
1.Solidaritatea Bisericii cu lumea; 2. Slujire şi proexistenţă; 3.
Apostolat social şi spiritualitate ortodoxă. Concluzii.
1264. DURĂ, Ioan V., Lipsa de maturitate a lumii
creştine. /An. XXX (1978), nr. 4 (oct.-dec.), pp. 652 - 653/.
Recenzie la A. J. Van der Bent, God so loves the World, The
Immaturity of World Christianity, Madras, 1977, XV1+143 pag.
1265. Id., Pr. Dr. Gheorghe D. Metallinos, /Biserica,
consideraţie istorico-teologică şi sociologică/, Atena, 1980,
80 pag. /An. XXXIV (1982), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 602 - 603/
(Recenzie).
1266. FONTA, Ilie, Religia şi Bisericile creştine - fac­
tori ai apropierii între oameni şi popoare. /An. XLVI (1994),
nr. 2-3 (apr. - sept.), pp. 150- 158/.
190
Introducere. I. Bisericile şi-au consacrat o parte a activităţii lor
prevenirii şi împiedecării confruntărilor armate, războaielor, descurajării
părţilor aflate în conflict. 2. Religiile universaliste au un rol important în
dezvoltarea raporturilor de colaborare între popoare. 3. Bisericile creştine
au contribuit la cunoaşterea şi răspândirea cunoştinţelor despre istoria,
cultura şi spiritualitatea popoarelor. 4. Dezbinarea între oameni şi între
popoare, la fe l ca şi alte boli sociale, îşi are rădăcina în îndepărtarea de
creştinism.
1267. GOMBOŞ, Stelian, Despre gândirea teologică şi
acţiunea socială a Bisericii în lumea contemporană. /An.
LVIII (2007), nr. 3 (iul. - aug.), pp. 207 - 215/.
Abordarea teologică a persoanei umane. Abordarea legislativă a
acţiunii sociale. Despre sinergia Stat - Biserică, în domeniul asistenţei so­
ciale. Tendinţe şi perspective viitoare.
1268. GRIGORAŞ, Aurel, Biserica slujitoare. /An.
XVIII (1966), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 222 - 245/.
Problemele omenirii contemporane. Datoria tuturor oamenilor de a
contribui la rezolvarea problemelor contemporane. Conştiinţa creştinilor şi
a Bisericilor despre datoria slujirii. Iisus Hristos - slujitorul (întruparea
Mântuitorului ca temei dogmatic ak slujirii; Iisus Hristos model al slujirii;
Iisus Hristos ca învăţător al slujirii; Iisus Hristos proclamă valorile sluji­
rii). Slujirea creştină la Sfinţii Apostoli. Slujirea creştină la unii dintre ve­
chii scriitori creştini (Slujirea la Părinţii Apostolici; Slujirea la Sfântul Ioan
Gură de Aur). Slujirea - însuşire esenţială a Bisericii. Concluzii.
1269. ICĂ, Ioan I., Sensul şi specificul Ortodoxiei
româneşti: teologia slujirii. /An. XXIII (1971), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 620 - 640/.
1. Actualitatea problemei. 2. Slujirea creştină în învăţătura orto­
doxă. 3. Apostolatul social - noua formă a Bisericii Ortodoxe Române de
realizare a slujirii.
1270. IONESCU, Virgil Dimitrie, Biserica şi flagelul
drogurilor. /An. LVIII (2007), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 237 - 257/.
Introducere. O persoană informată - o persoană mai puţin vulnera­
bilă drogului. Riscurile mobilităţii din sovietatea contemporană în consu­
mul de droguri. Drogul —păcat multiplu. Biserica şi lupta împotriva con­
sumului de droguri. Concluzii.
1271. KRAŞENINNIKIV, A., Misiunea creştinismului
în lumea contemporană (Trad. I. Negrescu). /An. II (1950),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 88 - 107/.
191
1272. MALIŢA, Mircea, Dezvoltarea tehnologică şi
viitorul omului în societatea socialistă. /An. XXVI (1974),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 650 - 656/.
1273. MANOLACHE, Anca, Savanţi şi teologi
studiază viitorul omului şi societăţii. /An. XXII (1970), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 485 - 486/.
1274. Id., A. Nissiotis, L’Îglise, monde transfigure, în
voi. L’Eglise dans le monde, Paris, 1970, pp. 11-80. /An.
XXII (1970), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 569 - 574/ {Recenzie).
1275. /MARINA/, Justinian, Umanismul evanghelic şi
responsabilitatea creştină. /An. XIX (1967), nr. 2 (âpr. -
iun.), pp. 163 - 165/.
1276. MLADIN, N., Catolicismul şi colonialismul.
/An. XII (1960), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 318 - 324/.
1277. Id., Unitatea Ortodoxiei româneşti în ultimii 50
de ani. /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 553 - 559/.
1278. /MOISESCU/, Justin, Biserica Ortodoxă
Română în lumea creştină contemporană. /An. XX (1968),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 189 - 194/.
1279. NICOLAESCU, N. I, Misiunea socială a Biseri­
cii, în lumina Sfintei Scripturi. /An. III (1951), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 45 - 60/.
1280. Id., îndatorirea Bisericii de a contribui la
instaurarea idealurilor creştine de pace, libertate, înfrăţire
şi dragoste între oameni şi popoare. /An. XIII (1961), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 564 - 575/.
1281. NICULCEA, Adrian, Elemente pentru o
doctrină socială a Bisericii. /An. LVII (2006), nr. 3-4 (iul. -
dec.), pp. 66 - 87/.
Introducere. I. Aspectul social al Evangheliei (1. Enunţul proble­
mei; 2. Săracii şi Mesia; 3. Săracii şi înţelepciunea). II. Aspectul social al
Liturghiei (1. Enunţul problemei; 2. Săracii şi ospăţul împărăţiei; 3. înmul­
ţirea pâinilor; 4. Frângerea pâinii). III. Aspectul social al puterii eclesias-
tice (1. Enunţul problemei; 2. Puterea împărăţiei). IV. Semnele eshatonului
(1. Săracul - semnul prezenţei Dumnezeirii; 2. Simplitatea Evangheliei).
Concluzii.
192
1282. P/ARASCHIV/, I. V., /Justinian Marina/, Apos­
tolatul social, voi. I-IX, Bucureşti, 1948-1968. /An. XX
(1968) , nr. 2 (apr. - iun.), pp. 300 - 313/ (Recenzie).
1283. PAVEL, Constantin C., Aspectul teologic al soli­
darităţii umane. /An. XIX (1967), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 182 -
190/.
1284. Id., M. D. Chenu, La Parole de Dieu, II:
L’Evangile dans le temps, Paris, 1964, 704 pag. /An. XXI
(1969) , nr. 1 (ian. - mart.), pp. 97 - 100/ (R ecenzie).
1285. Id., F. R. Barry, Christian Ethics and Secular
Society, London, 1966, 279 pag. /An. XXI (1969), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 100 - 104/ (R ecenzie).
1286. POPA, Gheorgbe, Secularizarea lumii moderne:
o stringentă problemă pentru reflecţia teologică. / An. L
(1999), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 261 - 271/.
1. Noţiunea de secularizare şi conotaţiile sale. 2. Secularizare şi
secularism. 3. Teologia secularizării. 4. Alte abordări teologice ale secula­
rizării. Concluzii.
1287. POPESCU, D., Responsabilitatea noastră co­
mună pentru o lume mai bună. /An. XXIV (1972), nr. 1 (ian.
- mart.), pp. 156 - 159/.
1288. Id., Biserica şi lupta popoarelor pentru
independenţă. /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 686
- 694/.
1289. Id., Ortodoxia şi Europa. /An. LVI (2005), nr. 3 -
4 (iul. - dec.), pp. 3 - 6/.
1290. Id., Biserica Ortodoxă Română şi valorile euro-
atlantice. /An. LVIII (2007), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 3 - 6/.
1291. POPESCU, Mihail, Clerul ortodox şi
responsabilitatea moral-politică a laicilor în societate. /An.
LI (2000), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 105 - 115/.
1292. POPESCU, Teodor M., Biserica în actualitatea
socială. /An. V (1953), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 27 - 45/.
1293. Id., Prof. Panaghiotis Trempelas, Obligaţiile
noastre după lucrările Conciliului al II-lea de la Vatican, în
193
„Εκκλησία”, Atena, an. XLIV (1967), nr. 19-20, pp. 570-575.
/An. XX (1968), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 422 - 424/ (Recenzie).
1294. PLĂMĂDEALĂ, Antonie, Coordonate pentru o
teologie a slujirii. /An. XXXI (1979), 1 (ian. - mart.), pp. 168 -
181/.
Conferinţă ţinută la Uppsala în 1975.
1295. POPA, Gheorghe, înnoirea morală şi spirituală:
un deziderat al societăţii moderne. /An. LII (2001), 3-4 (iul.
- dec.), pp. 95 - 99/.
1. Situaţia morală şi spirituală a timpului prezent. Câteva coordo­
nate teologice ale înnoirii morale şi spirituale. Concluzii. ,
1296. RADU, Dumitru, Ortodoxia şi integrarea euro­
peană. /An. LVII (2006), nr. 3-4 (iui. - dec.), pp. 245 - 250/.
1297. RĂDUCĂ, Vasile, Misiunea Bisericii Ortodoxe
azi. Provocări, dileme şi sugestii. /An. LVI (2005), 1-2 (ian. -
iun.), pp. 11 - 20/.
1298. Redacţia, Misiunea Bisericii creştine. /An. V
(1953), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 651 - 660/.
1299. ld., în legătură cu „Conferinţa creştină interna­
ţională pentru problemele sociale”. /An. XII (1960), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 175 - 176/.
1300. Id., Bisericile creştine şi problemele vieţii con­
temporane. /An. XIII (1961), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 133 - 143/.
Interviuri luate de A. C. Rădulescu mitropolitului Nicolae Mladin al
Ardealului şi Dr. Friderich Miiller, episcopul Bisericii Evanghelice din
România.
1301. Id., Mesajul preşedinţilor Consiliului Ecumenic
al Bisericilor cu prilejul Rusaliilor, 1968. /An. XX (1968),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 480 - 481/.
1302. REZUŞ, Petru, Slujirea ca funcţiune esenţială a
Bisericii. /An. XVII (1965), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 580 - 593/.
I. Premisele eclesiologice ale slujirii. II. Biserica şi slujirea ei.
1303. Id., Teologia contemporană a „slujirii” şi princi­
piile sale ortodoxe. /An. XXI (1969), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 25- 40/.
Introducere. Domnul Iisus Hristos şi slujirea. Sfântul Duh şi sluji­
rea. Concluzii.
194
1304. Id., Răspunderea creştinilor faţă de lume. /An
XXIV (1972), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 299- 303/.
1305. Id., W. H. Van De Pol, La fin du Christianisme
conventionnel (Trad. Jean Ervard), Paris, 1970, 444 pag. /An.
XXIV (1972), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 590 - 592/ {R ecenzie).
1306. RUS, Remus, Ierarhia anglicană luptă împo­
triva eutanasiei. /An. XXVI (1974), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
205 - 206/.
1307. SÎRBU, Comeliu, Slujirea lumii - mijloc de
apropiere pentru Bisericile creştine. /An. XVIII (1966), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 150 - 159/.
1308. Id., voi. Evangelium und Einheit. Bilanz und
perspektiven der okumenischen Bemuhungen, Gotingen,
1971, 206 pag. /An. XXV (1973), nr 4 (oct. - dec.), pp. 574 -
578/ {Recenzie).
1309. Id., Josef Boni, Kirche heute und morgen. Quo
vadis, Ecclesia? Trogen, 1973, 296 pag. /An. XXVII (1975),
nr. 2 (apr. - iun,), pp. 350 - 352/ {R ecenzie).
1310. Id., Biserica în contemporaneitate. /An. XXVII
(1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 695 - 716/.
Preliminarii. Sensul întrupării în raport cu lumea. „ Verticalism ” şi
„orizontalism”. Temeiurile teologice ale prezenţei active a Bisericii în
lume. Prezenţa activă a Bisericii în cadrul lumii de azi şi obiectivele ei.
Concluzii.
1311. SOARE, D., „Opinia publică în biserică” în
concepţia ierarhiei bisericeşti romano-catolice. /An. XXIII
(1971), nr. 4 (oct. - dec.), p. 658/.
Lucrările celui de-al IX-lea Congres al Uninunii Catolice Internaţi­
onale a presei (Luxemburg, 15-18 iul. 1971) pe această temă.
1312. Id., Viaţa Bisericii şi viaţa lumii în contextul
slujirii creştine. /An. XXXV (1983), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
165- 167/.
1313. Id., Apelul la viaţă. /An. XXXV (1983), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 477 - 480/.
1314. STAN, Liviu, Pr. X. F., Idealul nostru (în limba

195
bulgară), Sofia, 1949, 15 pag. /An. I (1949), nr. 4 (nov. - dec.),
p. 196/ (Recenzie).
1315. Id., Leopold Johannes: Ideea socială în vechea
Biserică creştină. /An. VII (1955), nr. 1 (ian. - mart), pp. 127
-131/.
1316. STĂNILOAE, D., Dezbaterile şi hotărârile
sesiunii a patra a Conciliului al II-lea de la Vatican. /An.
XVIII (1966), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 8 - 34/.
I. Deschiderea sesiunii. 2. Declaraţia despre libertatea religioasă.
3. Biserica şi lumea contemporană. 4. Biserica Catolică şi celelalte religii.
5. Alte documente adoptate de Conciliu. 6. închiderea conciliulului şi con­
cluzii generale.
1317. Id., La 63 de ani Cardinalul Leger a renunţat la
toate demnităţile pentru a se pune în slujba leproşilor. /An.
XX (1968), nr. 1 (ian. - mart.), p. 172/.
1318. Id., „O singură lume, sau dezastru”. /An. XX
(1968), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 172 - 173/.
1319. Id., Plenara episcopatului catolic francez cere
revizuiri îndrăzneţe în atitudinile tradiţionale ale Bisericii
Romano-Catolice faţă de lume. /An. XX (1968), nr. 1 (ian. -
mart.), p. 173/.
1320. Id., Biserica Romano-Catolică din America La­
tină iese în întâmpinarea lumii. /An. XX (1968), nr. 1 (ian. -
mart.), p. 174/.
1321. ŞTRUC, Ioan, Paul Tillich, Auf der Grenze,
Hamburg, 1964. /An. XIX (1967), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 429 -
435/ (Recenzie).
1322. TARANGUL, Ştefan, Colonialismul în lumina
moralei creştine. /An. XIII (1961), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 320
- 328/.
1323. Id., înfrăţirea între popoare după morala creş­
tină. /An. XIII (1961), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 475 - 480/.
1324. TÎRGOVIŞTEAMUL, Vasile, Opera caritativă a
Bisericii în primele veacuri creştine. /An. XLIII (1991), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 143 - 153/.
196
Manifestări filantropice în epoca precreştină. Manifestarea grijii
sociale în Biserica veche.
1325. TOFANĂ, Stelian, Cuvântul Iui Dumnezeu într-
o lume secularizată. /An. LVII (2006), nr. 3-4 (iul. - dec V nn
12-26/. PP'
1. Vorbirea lui Dumnezeu în lume. 2. Relaţia dintre Persoana lui Ii-
sus Hristos şi cuvântul Lui. ca operă a Sa. 3. Cauzele nerodirii cuvântului
lui Dumnezeu în lumea modernă ( a. Lipsa interesului faţă de cuvânt şi
abordarea acestuia cu necredinţă; b) Citirea şi ascultarea cuvântului în
afara comuniunii Duhului şi a rugăciunii; c) Separarea cuvântului lui
Dumnezeu de experienţa euharistic-liturgică; d) Neimplicarea existenţial -
ontologică a destinului uman în realitatea cuvântului dumnezeiesc). Con­
cluzii.
1326. UNGUREANU, Ionel, Fenomenul participării
sociale, în înţelegere ortodoxă. /An. LIII (2002), nr. 1-2 (ian.
- iun.), pp. 53 - 77/.
Realitatea socială. De ce realitate socială şi nu societate? Alcătui­
rea realităţii sociale - relaţii şi legături sociale. Schimbări în nivelul reali­
tăţii sociale. Primirea realităţii sociale. Perceperea realităţii sociale. însu­
şirea şi participarea. Diferenţierea socială. Stările sociale diferenţiate,
înţelegeri creştine ale stărilor sociale diferenţiate. Concluzii.
1327. VASILESCU, Emilian, Biserica şi problemele
societăţii actuale. /An. XVIII (1966), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
476 —484/ {Recenzie).
1328. /VORNICESCU/, Nestor, „în El era viaţă şi
viaţa era lumina oamenilor”. /An. XXXII (1980), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 5 - 32/.

C. FILOZOFIA
I. Generalităţi
1329. BOBOC, Alexandru, Ideea de transcendenţă:
perspectivă metafizică şi perspectivă teologică. /An. LIV
(2003), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 116 - 122/.
1330. DELUREANU, Ştefan, voi. Christliche Philoso-
197
phie im Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, Graz, 1987-
1988, 2 voi, 799 + 870 pag. /An. XLI (1989), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 129 - 137/ (Recenzie).
1331. ENĂCHESCU, Constantin, Contribuţia Pr. Prof.
Acad. D. Stăniloae ia edificarea unei filosofii antropologice
creştin-ortodoxe. /An. XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 127
- 142/.
Generalităţi Raportul dintre filosofie şi teologie. Filosofia creştină.
Problema omului. Lumea. Problema ontologică. Umanismul ortodox. Con­
cluzii.
1332. N/EGRESCU/, I., Din Istoria filosofiei ruse,
culegere de texte, Moscova, 1951. /An. VII (1955), nr. 1 (ian. -
mart), pp. 135 - 139/ (R ecenzie).
1333. PAIU, Cornel, Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu,
Fundamentele teologice ale fenomenologiei narative, Con­
stanţa, Editura Arhiepiscopiei Tonusului, 2005, 544 pag.). /An.
LVII (2006), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 255 - 259/ (Recenzie).
Comentarii la Mihail Diaconescu, Prelegeri de estetica Ortodoxiei
(Constanţa, Editura PortoFranco, 1996).
1334. P/ARASCHTW, Ion, Emile Zum Brunn, La
„Philosophie chretienne” et l’exegese d’Exode III, 14 selon
Etienne Gilson, în „Revue de Theologie et de Philosophie”,
11/1969, pp. 94 -105. /An. XXII (1970), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
1 1 9 - 121/ (Recenzie).
1335. RĂMUREANU, L, Jean - Louis Bruch, La
philosophie religieuse, Paris, 1968, 277 pag. /An. XXIII
(1971), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 118 - 121/ (Recenzie).
1336. STĂNILOAE, D., Georg Koepgen, Die Gnosis
des Christentums, Spee-Verlang Frier, 1978. /An. XXXI
(1979), 1 (ian. - mart.), pp. 195 - 198/ (Recenzie).
1337. ŞTRUC, Ioan, Paul Tillich, Die verlorene
Dimension, Furche Verlag, 1964, 114 pag. /An. XX (1968), nr.
3 (iul. - sept.), pp. 453 - 458/ (Recenzie).
1338. VELEA, Marin, Diac. Prof. Dr. Marin Velea,
Istoria Filosofiei Antice, Bucureşti, Editura Institutului Biblic,

198
1982, 340 pag. /An. XXXV (1983), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 466 -
470/ {Recenzie).
1339. ZĂGREAN, I., Mircea Berindei, Nicomahos,
Dialog pentru fericire şi înţelepciune, Bucureşti, Editura Al­
batros, 1970, 217 pag. /An. XXIII (1971), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 251 -2 5 3 / (R ecenzie).

II. Raportul dintre filozofie şi religie


1340. CRISTESCU, Vasile, înţelegerea umanului în
filosofia modernă şi poziţia creştină faţă de ea. /An. LVII
(2006), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 104 - 120/.
1341. HOLBEA, Gheorghe, Integrarea teologică a
filosofiei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae. /An. LIII
(2002), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 157 - 170/.
Introducere. Raportul dintre filozofie şi teologie. Originea credinţei.
Omul, apostol al Revelaţiei. De la ideea de transcendenţă a filosofiei exis­
tenţiale la Iisus Hristos, adevărata transcendenţă. Concluzii.
1342. NICOLESCU, Nicolae, Gândirea teologico-
filosofică a preotului Pavel Florenski (Teză de doctorat) (I).
/An. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 21-112/.
Introducere.
Cap. I: Viaţa şi activitatea Părintelui Pavel Florenski: I. 1. Peri­
oada deformare în taina copilăriei; I. 2. Reperele gândirii şi formaţia sa
teologico-filosofică; I. 3. Opera şi activitatea de cercetare; I. 4. Itinerariul
postum al operei Jloreskiene; I. 5. Sfârşitul vieţii lui Pavel Florenski.
Cap. II: Intercorelaţia teologie-filozofie în gândirea Părintelui
Pavel Florenski Teodicee şi antropodicee: 11. 1. Conceput de teodicee în
gândirea filosofică; II. 2. Privirea răului şi a morţii la Pavel Florenski.
Context extra - , teo - şi antropodiceic; III. 3. Teodicee şi antropodicee la
Părintele Pavel Florenski. Semnificaţia teologică a termenilor. Rezumat.
Cap. III: Gândirea teologică a Părintelui Pavel Florenski: III. 1.
Triadologia: Persoană - Treime - Comuniune, în gândirea Părintelui Pavel
Florenski şi în teologia contemporană; III. 2. Eros, agape şi filia la Sfinţii
Părinţi şi în gândirea Părintelui Florenski; III. 3. Icoană şi sfinţenie în re­
flecţia fior enskiană; III. 4. Semnificaţia şi sensul noţiunii de „Biserică” la
Pavel Florenski; III. 5. Funcţia alegorică a Bisericii şi raportul ei cu împă­
răţia lui Dumnezeu. Rezumat.
199
Cap. IV. Filozofie şi ştiinţă în Gândirea Părintelui Pavel
Florenski: IV. 1. Filozofie şi ontologie din perspectiva cugetării
florenskiene; IV. 2. Rolul simbolului în structura ontologică a creaţiei.
/An, LIV (2003), nr. 1 - 2 (ian. - iun.), pp. 106 - 187/.
IV. 3. Filosofia şi cultul: pârghiile definitorii ale antropodiceei
flerenskiene (a. Polaritatea actului cultic; b. Pavel Florenski şi fantasma
kantiană a siluirii cultului). IV. 4.Supraraţionalitatea dogmelor şi infinitul
actual Ştiinţa matematică şi filosofia (a. Geometriile euclidiene şi neeu-
clidiene. Consideraţii generale; b. „ Irafionalităţile” în matematică şi în
dogmă în gândirea lui Florenski; c. Infinitul actual. Aritmologia şi
cantorismul; d. Finit-infinît în filozofie; e. Teoria funcţiilor discontinue; f.
Aritmologie şi monadologie). IV. 5. Antinomiile în lumina cugetăm lui
Pavel Florenski.
Cap. K: Puncte controversate în gândirea Părintelui Pavel
Florenski: sofiologia şi definirea numelui lui Dumnezeu (1. Sofiologia în
gândirea lui Vladimir Soloviov şi Serghei Bulgakov; 2. Sofiologia în gândi­
rea lui Pavel Florovski; 3. Tipurile iconografice ale Sofiei; 4. Lumina
sofianică în noua creaţie a lui Dumnezeu; 5. Definirea numelui lui Dumne­
zeu în gândirea lui Pavel Florenski; 6. Consluzii critice privind sofiologia;
7. Temeiurile biblice şi patristice ale atributului divin - înţelepciunea lui
Dumnezeu în contextul sofiologiei florenskiene).
Aprecieri critice la contemporani
Concluzii Bibliografie. Curriculum vitae.
1343. SURDU, Alexandru, Filosofle, teologie şi estetică
în perspectiva raţiunii speculative. /An. LVII (2006), nr. 3-4
(iul. - dec.), pp. 230 - 244/.
Comentarii la Mihail Diaconescu, Prelegeri de estetica Ortodoxiei
(Constanţa, Editura PortoFranco, 1996).

III. Sisteme filosofice. Curente ideologice.


Personalităţi
1344. BALCA, N., 255 de ani de la moartea lui G. W.
Leibnitz. /An. XXIII (1971), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 596 - 606/.
1345. Id., Max Bense, Hegel und Kierkegaard. Eine
prinzipielle Untersuchung, Koln, 1971, 84 pag. /An. XXV
(1973), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 84-88/ (Recenzie).
1346. BUZESCU, Nicolae, La aniversarea a 300 de ani
200
de la apariţia „Provincialelor”. /An. IX (1957), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 683 - 686/ {R ecenzie).
1347. CALCIU-DUMITRESCU, Gh„ Neotomismul
înainte şi după Conciliul II Vatican. /An. XXVI (1974), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 273 - 284/.
1348. CÂRSTOIU, Ştefan, Martin Schmidt, Schleiermacher
Theologien, în „Archives de Philosophie”, an. XXXII (1969),
nr. 1, pp. 9 - 26. /An. XXII (1970), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 434
- 437/ (Recenzie).
1349. Id., R. Stadler, Âspects du principe d’individuation
chez Schleiermacher, în „Archives de Philosophie”, XXXII
(1969), nr. 1, pp. 91-112; XXXIII (1969), nr. 2, pp. 206 - 229.
/An. XXII (1970), nr. 4 (oct. —dec.), pp. 582 —586/ {Recenzie).
1350. CHELEA, Sebastian, John Macquarrie, Twentieth
- Century Religious Thought - The Frontiers of Philosophy
and Theologie, 1900 - 1970, Londra, 1971, 408 pag. /An.
XXVI (1974), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 294 - 298/ {Recenzie).
1351. C/HIŢESCU/, N., Photius, Bibliotheque, voi. I,
Paris, 1959, 191 pag. /An. XII (1960), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
640 - 641/ {Recenzie).
1352. COMAN, Ioan Gh., Erasm de Rotterdam,
umanistul şi teologul (1469 - 1969). /An. XXI (1969), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 626 - 631/.
1353. DAVID, P. I., G. W. Fr. Hegel, Prelegeri de
filozofie a religiei (Trad. D. D. Roşea), Bucureşti, Editura
Academiei, 1969, 534 pag. /An. XXIII (1971), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 452 - 462/ (R ecenzie).
1354. GALERIU, Constantin, voi. Gândirea egipteană
în texte (trad., studiu introd. şi note de Constantin Daniel), Bu­
cureşti, Editura Ştiinţifică, 1974. /An. XXVII (1975), nr. 2 (apr.
- iun.), pp. 357 - 360/ {R ecenzie).
1355. GLĂJAR, Ioan, Platonism şi creştinism. /An. X
(1958), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 61 - 81/.
1356. GODEANU, V, Bertrand Russel la 95 de ani.
/An. XIX (1967), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 630 - 631/.
201
1357. ION, Năstase, Virtutea bărbăţiei în stoicism şi
creştinism. /An. XXVII (1975), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 211 - 222/.
1358. Observator, Cu prilejul împlinirii a două sute de
ani de la moartea lui Montesquieu. /An. VII (1955), 2 (apr. -
iun.), pp. 315 - 319/.
1359. POPA, Gheorghe, Relaţia dintre discursul teolo­
gic şi discursul filosofic în epoca modernă. Aspecte herme-
neutice. /An. LI (2000), 1-2 (ian. - iun.), pp. 12 - 21/.
Preliminarii. 1. Dascartes: „mă îndoiesc, deci cuget". 2. Immanuel
Kant: „Ai grijă să te foloseşti de raţiunea ta". Hegel: „Tot realul este raţi­
onal şi tot ce este raţional este real". Concluzii. ,
1360. RĂMUREANU, I., Fr. Masai, Plethon et le
platonisme de Mistra (Les classiques de Phumanisme.
Collection publieee sous le patronage de L’Association Gu-
illaume Bud6), Paris, 1956,419 pag. /An. XI (1959), nr. 3 (iul.
sept.), pp. 464 - 470/ {Recenzie).
1361. SÎRBU, Comeliu, Sistemul teologic al lui Teilhard
de Chardin. /An. XXV (1973), nr 4 (oct. - dec.), pp. 516-545/.
Datele biografice ale lui Teilhard de Chardin (1881-1955), om de
ştiinţă şi teolog. Premisele sistemului theilhardian. Cosmogeneza. Antropo-
geneza. Hristogeneza. Aprecierea critică a sistemului teilhardian.
1362. Id., Michel Spanneut, Permanence du stoîcisme.
De Zenon â Malraux, Gembloux, 1973, 416 pag. /An. XXVII
(1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 673 - 677/ {Recenzie).

IV. Etică. Estetică


1363. CHILEA, Sebastian, Katarine Everett Gilbert şi
Helmut Kuhn, Istoria esteticii (trad. Sorin Mărculescu), Bu­
cureşti, Editura Meridiane, 1972, 525 pag. /An. XXVI (1974),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 317 - 324/ {Recenzie).
1364. ION, Năstase, Virtutea bărbăţiei în stoicism şi
creştinism. /An. XXVII (1975), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 211- 222/.
1365. PAIU, Cornel, Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu,
Fundamentele teologice ale fenomenologiei narative, Con-
202
stanp Editura Arhiepiscopiei Tonusului, 2005, 544 pag) /An
LVII (2006), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 255 - 259/ ( R e c e S )

( C o n s ^ X ^ ^ Z T PrelC8eri ^ eStetiCa ° rt0d0Xiei


1366. SURDU, Alexandru, Filosofie, teologie şi estetică
in perspectiva raţiunii speculative. /An. LVII (2006) nr 3 4
(ml. - dec.), pp. 230 - 244/. '
Comentarii la Mihail Diaconescu, Prelegeri de estetica Ortodoxiei
(Constanţa, Editura PortoFranco, 1996).

203
p a r t e a a iii -a

SECŢIUNEA ISTORICĂ
A. ISTORIA BISERICII
UNIVERSALE
I. ASPECTE GENERALE

1. Generalităţi
1367. BĂRBULESCU, C., Th. Strotmann, Karl Barth
et lOrient chrătien, în „Irenikon”, Belgia, t. XLII (1969), nr.
1, pp. 32 - 52. /An. XXII (1970), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 272 -
275/ {Recenzie).
1368. BRIA, I., Aziz S. Atiya, A History of Eastern
Christianity, London, 1968, 486 pag. /An. XXII (1970), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 256 - 259/ {Recenzie).
1369. BUCEVSCHI, Orest, Wilhelra Nyssen, Kirche
aus Ost und West. Seiner Seligkeit dem Patriarchen der
Orthodoxen Kirche Rumăniens Justinian zum 70
Geburtstag, Koln, 1971, 30 pag. /An. XXIII (1971), nr. 2 (apr.
- iun.), pp. 227 - 228/ (Recenzie).
1370. COSTACHE, Constantin, Pr. Prof. Dr.
Gheorghe I. Drăgulin, Preocupări şi ipoteze din domeniul
Istoriei bisericeşti universale. /An. LVI (2005), nr. 3 - 4 (iul.
- dec.), pp. 272 - 274/ {Recenzie).
1371. GABOR, Adrian, voi. enciclopedic L'histoire du
christianisme. Des origines â nos jours, Paris, 1990. /An.LI
(2000), 1-2 (ian. - iun.), pp. 138 - 139/ {Recenzie).
204
1372. ICĂ, Ioan I., voi. Les Eglises Orthodoxes, Paris
1969, 320 pag. /An. XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 97 -
99/ {Recenzie).
1373. POPESCU, Dumitru, Pentru unitatea creştină într-o
Europă unită. /An. LIII (2002), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 3-10/.
1374. RĂMUREANU, Ioan, Contribuţia teologilor şi
istoricilor Bisericii Ortodoxe Române la cunoaşterea
dezvoltării istorice a Bisericii Ortodoxe. /An. XXIII (1971),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 11 - 26/.
Introducere. Probleme de istorie bisericească universală anterioare
schismei din 1054 tratate de istoricii teologi români. Probleme de istorie
bisericească universală după schisma cea mare din 1054 tratate de istoricii
teologi români. Concluzii.
1375. ŞTRUC, Ioan, Wolfgang Trilling, Jăsus devant
I’histoire, Paris, 1968, 254 pag. /An. XXIII (1971), nr. 1 (ian.
- mart.), pp. 110 - 115/ {Recenzie).

a. Probleme teoretice şi metodologice ale istoriei

1376. P/ARASCHIV/, I. V., Matthieu Casalis, L’histoire


selon Kierkegaard, în „Revue d’histoire et de philosophie
religieuse”, an. XLVII (1968), nr. 1, pp. 1-31. /An. XX (1968),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 450 - 453/ (R ecenzie).

2. Izvoare istorice
(Inscripţii. Documente. Cronici. Manuscrise)
1377. BRANIŞTE, Ene, O nouă ediţie a memorialului
de călătorie al pelerinei Etheria (alias Silvia) din sec. IV:
Etherie, Journal de voyage. Texte latin, introduction et
traduction de Helene Petre, Paris, 1948. /An. VII (1955), 2
(apr. - iun.), pp. 285 - 291/ {Recenzie).
1378. B/ULAT/, T. G., Mihail Guboglu, Catalogul
documentelor turceşti, Bucureşti, 1960, 683 pag. /An. XIV
(1962), 4 (oct. - dec.), pp. 559 - 561/ {Recenzie).
205
1379. D. B., L. M. J. Delaissâ, Miniatures medievale»,
de la libraire de Borgogne au cabinet des manuscrits de la
Bibliotheque royale de Belgique. Commentaires par L. M.
Delaisse. Avant-propos de H. Liebaers et F. Masai, Geneve,
1959, 223 pag. /An. XIV (1962), 4 (oct. - dec.), pp. 563 - 569/
{Recenzie).
1380. DRĂGULIN, Gh., Georgios Sphrantzes,
Memorii (1401 - 1477) (ediţie Vasile Grecu), Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1966, 591 pag. /An. XIX (1967),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 247 - 249/ {Recenzie).
1381. IONIŢĂ, Viorel, voi. Acte martirice (Stiid.,
introd., trad. şi note de Pr. Prof. Dr. I. Rămureanu), voi. II, Bu­
cureşti, Editura Institutului Biblic, 1982, 372 pag. /An. XXXV
(1983), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 464 - 466/ (Recenzie).

3. Istoria Veche (sec. I - VUI-lea)


a. Biserica primară

1382. ANΑΝΙΑ, Valeriu, O conferinţă despre civiliza­


ţia eleno-creştină. /An. VIII (1956), nr. 3 (iul. - sept.), p. 491/.
Conferinţa Prof. Dr. M. Gerulanos la Universitatea din Atena pe
această temă.
1383. BĂRBULESCU, C., Andră Graba et Cari
Nordenfalk, Le haut Moyen Ăge du quatrifcmâ au onziâme
siecle, Geneva, 1957, 243 pag. /An. XII (1960), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 306 - 309/ {Recenzie).
1384. BODOGAE, T., Raymond Loenetz, Constitutum
Constantini, în „Aevum”, Milano, 1974, aug. - sept., pp. 199
- 245. /An. XXVII (1975), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 497 - 498/
{Recenzie).
1385. BUGA, Ion, Sfântul Ioan Botezătorul, primul
martor public al Fiului lui Dumnezeu întrupat. /An. XXXV
(1983), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 73 - 82/.
1386. CARAZA, Ion, Simbolul niceo-constantinopo-
206
litan în viaţa şi spiritualitatea Bisericii. /An. XXXIII (1981),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 433 - 441/.
1387. CHIŢESCU, Nicolae, Arhiepiscopul Methodios
Fouyas al Axumului, Persoana lui Iisus Hristos în hotărârile
Sinoadelor ecumenice - studiu istorico-dogmatic cu princi­
palele documente referitoare Ia relaţiile hristologice dintre
Bisericile apusene, ortodoxe, calcedoniene şi necalcedoniene,
Addis Abba, 1976,301 pag. /An. XXIX (1977), nr. 3-4 (iul. - dec.),
pp. 498 - 502/ {Recenzie).
1388. COMAN, Ioan Gh., Definiţia doctrinară a Sino­
dului de Ia Calcedon şi receptarea ei în Biserica Ortodoxă
Orientală. /An. XXI (1969), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 491 - 506/.
Introducere. Definiţia doctrinară şi identificarea unora dintre ele­
mentele ei. Receptarea Sinodului de la Calcedon prin hotărârile şi consul­
tările împăraţilor. Receptarea prin confirmarea din partea Sinodului de la
Calcedon însuşi şi a sinoadelor ulterioare. Atitudini contra Sinodului de la
Calcedon. Controversele doctrinare întăreau şi definitivau receptarea. Per­
spective de lărgire a definiţiei sinodale. Consolidarea receptării Sinodului
în cultul şi evlavia credincioşilor. Autoritatea Părinţilor a maturizat recep­
tarea şi a sfârşit prin a o impune. Concluzii.
1389. /DAVID/, P., 1650 de ani de la ţinerea Sinodului
I ecumenic (Niceea, 325). /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. -
dec.), p. 743/.
1390. DRĂGULIN, Gheorghe I., Jean Danielou et
Henri Marrou, Nouvelle histoire de l’Eglise. I. Des origines
â Saint Gr6goire Ie Grand, Introduction de Roger Aubert,
Paris, 1963, 615 pag. /An. XIX (1967), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
234 - 238/ (R ecenzie).
1391. ELIAN, Alexandru, Atitudinea Bisericii Vechi-
Catolice faţă de sinoadele ecumenice. /An. XXII (1970), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 373-381/.
1392. FLOCA, Ioan N., Importanţa şi actualitatea
hotărârilor Sinodului VII ecumenic de la Niceea (787). /An.
XXXIX (1987), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 10-22/.
1. Situaţia politico-bisericească a imperiului bizantin. 2. Lucrările
sinodului. Formula dogmatică. 3. Hotărârile cu caracter canonic. 4. Actua­
litatea şi importanţa canoanelor sinodului VII ecumenic.
207
1393. GAFTON, Lucian, Teoria papală a celor trei
scaune episcopale ale Sfântului Apostol Petru. /An. VII
(1955), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 378 - 389/.
Romano-catolicii susţin că, înainte de a întemeia comunitatea creş­
tină din Roma, Sfântul Apostol Petru ar mai fi întemeiat pe cele din Alexan­
dria şi Antiohia.
1394. GALERIU, Constantin, Sinodul II ecumenic şi
învăţătura despre Sfântul Duh. /An. XXXIII (1981), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 386 - 408/.
1395. MANOLACHE, Anca, Chambessy: tema celui
de-al doilea seminar ecumenic (29 apr. - 5 iul. 1981).,/An.
XXXIII (1981), nr. 3 (iul. - sept.), p. 483/.
Sinodul al II-lea ecumenic.
1396. MOLDOVAN, Ilie, învăţătura unitară despre
Sfântul Duh şi despre Biserică exprimată în Simbolul de
Credinţă de la Sinodul al II-lea ecumenic (381). /An.
XXXIII (1981), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 409 - 432/.
Introducere. I. Mărturisirea de credinţă ca lucrare a Sfântului Duh
în Biserică. II. învăţătura despre Sfântul Duh, în Simbolul de credinţă, te­
mei al învăţăturii despre Sfânta Biserică. III. învăţătura despre Biserică,
expresie a cunoaşterii iconomiei Sfântului Duh. Concluzii.
1397. POPESCU, Teodor M., Importanţa istorică a
Sinodului al IV-lea ecumenic. /An. III (1951), 2-3 (apr. -
sept.), pp. 188 - 294/.
Consideraţii generale. Biserică şi Stat. Situaţia religioasă din impe­
riu. Curtea imperială şi atmosfera politică. Ierarhia scaunelor episcopale.
Monahismul. Şcolile teologice. Sinodul tâlhăresc (Efes, 449). Sinodul de la
Calcedon (451) şi principalii săi actori. Aspectele dogmatice, canonice şi
liturgice din dezbaterile sinodului. Organizarea patriarhală. Patriarhia
Ierusalimului. Măsuri disciplinare. Urmările Sinodului al IV-lea de la Cal­
cedon. Importanţa sinodului al IV-lea.
1398. Id., Epoca Sfântului loan Gură de Aur. /An. IX
(1957), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 531 - 554/.
1399. PULPEA, I., N. A. Maşkin, Principatul lui Augus-
tus: originea şi conţinutul său social (trad. S. Samarian),
Bucureşti, ESPLA, 1954, 584 pag. /An. VII (1955), 2 (apr. -
iun.), pp. 298 - 303/ (Recenzie).
208
1400. RĂMUREANU, I, Istvan Hahn, Der
ideologische Kampf um den Tod Julians des Abtrunningen
în „Klio”, Berlin, XXXVIII (1960), pp. 225-232. /An. XIV
(1962), nr. 3 (iul. —sept.), pp. 428 —430/ {Recenzie).
1401. Id., Adolf-Martin Ritter, Das Konzil von Kons-
tantinopel und sein Symbol. Studien zur Geschichte und
Theologie des II. Oekumenischen Konzils, voi. XV, Gottin-
gen, 1969, 316 pag. /An. XXII (1970), nr. 3 (iul. - sept), pp.
439 —442/ (Recenzie).
1402. Id., Sinodul al II-lea ecumenic de la Constanti-
nopol (381) - 1600 de ani de la întrunirea Iui. /An. XXXIII
(1981), nr. 3 (iul. - sept), pp. 285 - 336/.
I. Apariţia ereziei pnevmatomahilor. II. Convocarea Sinodului al
II-lea ecumenic din 381. Episcopii participanţi la sinod. III. Dezbaterile
Sinodului al II-lea ecumenic (1. Algerea Sfântului Grigorie de Nazianz ca
episcop al Bisericii de Constantinopol şi preşedinte al Sinodului; 2. Alege­
rea lui Nectarie ca episcop al Bisericii de Constantinopol şi al treilea pre­
şedinte al Sinodului; 3. Importanţa hotărârilor Sinodului al II-lea de la
Constantinopol în istoria creştinismului; 4. Simbolul Constantinopolitan; 5
Importanţa istorică a canoanelor Sinodului al II-lea ecumenic)
1403. SĂNDULESCU, Gh., Sinodul al VlII-lea ecume­
nic sub patriarhul Fotie (869-870). /An. XXXVI (1984), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 506 - 516/.
1404. STAN, Liviu, Instituţiile de asistenţă socială în
Biserica Veche. / An. IX (1957), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 94-118/.
Generalităţi. Ghirocomiile (aşezămintele pentru văduve) . Parteno-
comiile (casele de adăpost pentru fecioare). Brefotrofiile (leagăne de copii
mici părăsiţi sau găsiţi). Orfanotrofiile (aşezăminte pentru orfani).
/An. IX (1957), 2 (apr. - iun.), pp.259 - 279/.
Xenodohiile (casele de oaspeţi pentru primirea străinilor). Ptohia
sau ptokotrofia (azile pentru săraci). Nosocomiile (spitalele).
Gherontocomiile (azilele de bătrâni). Concluzii.
1405. STĂNILOAE, Dumitru, Sinodul II ecumenic şi
Simbolul niceo-constantinopolitan. /An. XXXIII (1981), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 362 - 385/.
1406. ŞESAN, M., Contribuţii recente la istoria vechi­
lor patriarhii ortodoxe: Istoria Patriarhiei din Antiohia şi
209
ΡΓ

Istoria Patriarhiei Ecumenice. /An. VII (1955), 4 (oct. -


dec.), pp. 623 —625/.
1407. TĂNĂSESCU, Ştefan, A. B. Ranovici, Elenismul
şi rolul său istoric, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură
Ştiinţifică, 1953. /An. V (1953), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 309 -
315/ {Recenzie).
1408. VASILESCU, Em., V. S. Sergheev, Istoria Gre­
ciei antice, Bucureşti, Editura de Stat, 1951, 451 pag. /An. V
(1953), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 471 - 475/ {Recenzie).

b. Monahismul

1409. B/ĂRBULESCU/, C., Irănee Hausherr, Hesy-


chasme et priere, Roma, 1966, 306 pag. /An. XX (1968), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 435 - 439/ (Recenzie).
1410. CHIORBEJA, Irineu, Colocviu monahal în Egipt
(Mănăstirea St. Bishoy, 30 apr. - 5 mai 1979). /An. XXXII
(1980), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 180 -181/.
1411. DURĂ, loan V., Emilianos Timiadis, /Monahis­
mul ortodox. Ieri-Astăzi/, Paris, 1981. 252 pag. /An. XXXIV
(1982), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 603 - 605/ {Recenzie).
1412. GUŞĂ, Ştefan, Mărturii literare despre începu­
turile monahismului răsăritean. /An. LIX (2008), nr. 1-2
(ian. - iun.), pp. 141 - 148/.
1413. NICOLAESCU, N. I., Sinodul al IV-lea ecu­
menic şi organizarea vieţii monastice. /An. III (1951), 2-3
(apr. - sept.), pp. 459 - 479/.
1414. VIŞOVAN, Ştefan, Adrian Gh. Paul, Mişcarea
eretică messaliană şi spiritualitatea monahală răsăriteană,
Cluj-Napoca, Editura Mega, 2006, 374 pag. /An. LVIII (2007),
nr. 4 (sept. - dec.), pp. 142 - 146/ {Recenzie).

210
4. Istoria medie (sec. IX - XVIII)
1415. ALEXE, Ştefan, Simpozionul internaţional:
unitatea creştinilor. 550 de ani de la Conciliul din Ferrara -
Florenţa (1439 - 1989). Deziluzii, tensiuni, perspective (Flo­
renţa şi Ferrra, Italia, 23-29 sept. 1989). /An. XLI (1989), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 151 - 152/.
1416. Id., Sinodul de la Ferrara - Florenţa (1438 -
1439) şi participarea Bisericii Ortodoxe Române. /An. XLI
(1989), nr. 4 (oct. - dec.), pp, 19 - 36/.
1417. BULAT, T. G., Gill, The Council of Florence
(Cambridge, 1959, 452 pag.). /An. XIII (1961), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 90 - 93/ {R ecenzie).
1418. DRĂGULIN, Gheorghe, Jean Decarreaux, Les
grecs au concile de l’union Ferrare - Florence 1438 - 1439.
/An. XXIV (1972), 3 (iul. - sept.), pp. 475 - 477/ {Recenzie).
1419. GAFTON, Lucian, Agravarea schismei prin
încercările de unire în secolele XI-XV. /An. VIII (1956), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 397 - 416/.
1420. MÂNU, Dănuţ I., Importanţa sinoadelor răsări­
tene din secolul al XVII-lea pentru unitatea Ortodoxiei
(Teză de doctorat). /An. XXXIX (1987), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
25 -104/.
Prefaţă (Pr. Prof. Dr. I. Rămureanu).
Introducere (Importanţa şi actualitatea temei pentru Biserica Orto­
doxă).
I. Situaţia politică în sud-estul Europei în secolul al XVII-lea.
II. Intensificarea propagandei romano-catolice în Răsăritul Euro­
pei, pentru recuperarea pierderilor suferite în Apus prin creerea Biserici­
lor protestante (1. Propaganda ordinului iezuit la Constantinopol; 2. Acti­
vitatea unionistă a Bisericii Romano-Catolice în Orientul Apropiat şi în
Europa Răsăriteană).
III. Propaganda calvină la Constantinopol şi în Răsăritul Ortodox
(1. Publicarea Mărturisirii de credinţă calvinizantă la Geneva 1629 şi
1633, atribuită patriarhului Chirii Lucaris; 2. Tulburarea provocată în Bi­
serica Ortodoxă de această Mărturisire. Problema paternităţii şi atribuirii
ei patriarhului Chirii Lucaris).
211
IV. Sinodul de la Constantinopol din 1630. Condamnarea Mărtu­
risim de credinţă atribuită patriarhului Chirii Lucaris.
V. Sinodul de la Kiev din 1640 pentru oprirea propagandei ro-
mano-catolice în Ucraina.
VI. Sinodul de la Constantinopol din 1642. Condamnarea Mărtu­
risirii de credinţă atribuită patriarhului Chirii Lucaris.
VII. Sinodul de la laşi din 1642 (1. laşul ca centru religios pentru
apărarea întregii Ortodoxii în secolul al XVll-lea; 2. Importanţa Mărturisi­
rii de credinţă a lui Petru Movilă pentru întreaga Biserică Ortodoxă).
VIII. Sinodul de la Constantinopol din 1643. Receptarea Mărturi­
sirii de credinţă a lui Petru Movilă de către Patriarhia Ecumenică şi de
patriarhii Orientului.
IX. Sinodul de la Ierusalim din 1672. Importanţa Mărturisirii
„Pavăza Ortodoxă”pentru combaterea luteranismului şi calvinismuluL
X Sinodul de la Constantinopol din 1691.
XI. Importanţa celor şapte sinoade ortodoxe din secolul al XVII-
lea pentru unitatea Ortodoxiei Importanţa şi valoarea Mărturisirii de
credinţă a lui Petru Movilă, Iaşi - 1642 şi a Mărturisirii de credinţă
„Pavăza Ortodoxiei”, Ierusalim - 1672 pentru întărirea credinţei orto­
doxe şi păstrarea ei nealterată.
/An. X X X IX (1987), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 31 - 99/.
XII. Sinodul de la Constantinopol din 1642. Condamnarea Mărtu­
risirii de credinţă atribuită patriarhului de Cănstantinopol Ciril Lucaris.
XIII. Sinodul de la Iaşi din 1642: 1. laşul ca centru bisericesc
pentru apărarea întregii Ortodoxiei în secolul al XVll-lea; 2. Sinodul de la
Iaşi di 1642; 3. Importanţa Mărturisirii Ortodoxe a lui Petru Movilă pentru
întreaga Biserică Ortodoxă;
XIV. Sinodul de la Constantinopol din 1643. Receptarea Mărturi­
sirii de credinţă a lui Petru Movilă de către Patriarhia Ecumenică şi de
patriarhii Răsăritului. Tipărirea Mărturisirii Ortodoxe;
XV. Sinodul de la Ierusalim din 1672: Importanţa mărturisirii Pa­
văza Ortodoxiei pentru combaterea luteranismului şi calvinismului;
XVI. Sinodul de la Constantinopol din 1691:1. Reacţii după Sino­
dul din 1672 de la Ierusalim. Disputa Dositei-Cariofil; 2. Sinodul de la
Constantinopol din 1691;
XVII. Importanţa celor şapte sinoade ortodoxe din secolul al
XVll-lea pentru unitatea Ortodoxiei Importanţa şi valoarea Mărturisirii
Ortodoxe de credinţă a iui Petru Movilă şi a mărturisirii de credinţă Pa­
văza Ortodoxiei a lui Dositei pentru întărirea credinţei ortodoxe şi păstra­
rea ei nealterată: 1. Importanţa celor şapte sinoade ortodoxe din secolul al^
XVII-lea pentru unitatea Ortodoxiei; 2. Importanţa şi valoarea Mărturisirii

212
de credinţă a lui Petru Movilă şi a mărturisirii de credinţă Pavăza Ortodo­
xiei pentru întărirea credinţei şi păstrarea ei nealterată;
Bibliografie. Curriculum vitae.
1421. NECULA, N., Ernesto Gamba, Luigi Santini,
Breve storia dei valdesi, Torino, 1973, 188 pag. /An. XXVI
(1974), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 637 —640/ (Recenzie).
1422. POPESCU, Bogdan Ioan, Relaţia dintre stat şi
Biserică în tradiţia reformată şi câteva reflecţii ortodoxe.
/An. LVII (2006), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 114 - 131/.
Introducere. 1. Huldrych Zwingli şi conceptul guvernării creştine.
2. Impactul social al reformelor şi dreptul folosirii forţei. 3. Jean Calvin.
Conceptul Bisericii implicate în societate. 4. Autoritatea civilă. 5. Folosirea
forţei. 6. Limitele supunerii creştine. 7. Calvinismul şi societatea civilă. 8.
Problemele şi avantajele modelelor tradiţionale reformate. Concluzii.
1423. POPESCU, Teodor M., Cum s-au făcut „unirile”
cu Roma. /An. I (1949), 2-3 (apr. - sept.), pp. 120 - 142/.
Consideraţii generale p e marginea primei încercări (sec. IX).
1424. Id., Geneza şi evoluţia schismei? /An. VI (1954),
nr. 2-3 (apr. - sept.), pp. 163 - 217/.
Semnificaţia schismei. Cauzele generale ale schismei. Schisma în
secolul al IX-lea. Situaţia între cele două „schisme" (sec. IX -X I). Schisma
de la 1054. Situaţia bisericească şi politică după schisma. Concluzii.
1425. Id., Raporturile dintre ortodocşi şi anglicani din
secolul XVI până în anul 1920. /An. X (1958), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 177 - 194/.
1426. PULPEA, I., B. D. Grecov, A. I. Iacubovschi,
Horda de Aur şi dispariţia ei, Bucureşti, Editura de stat,
1953, 450 pag. /An. VI (1954), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 130 -
142/ (R ecenzie).
1427. PULPEA-RĂMUREANU, Ioan, Ghenadie II
Scholarios, primul patriarh ecumenic sub turci. /An. VIII
(1956), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 71 - 109/.
Introducere. Gheorghe Scholarios în anii tinereţii. Gheorghe
Scholarios la sinodul unionist de la Ferrara -Florenţa (1438-1439). Ghe­
orghe Scholarios, conducătorul antiunionîştilor din Bizanţ. Ghenadie
Scholarios, primul patriarh ecumenic sub turci. Organizarea Bisericii Or­
todoxe sub turci. Mărturisirea de credinţă a patriarhului Ghenadie. Anii de

213
păstorire ai patriarhului Ghenadie Scholarios. Problema celor două sau
trei persoane cu numele „Scholarios". Concluzii.
1428. RĂMUREANU, L, Franz Babinger, Mahomet II
le conquerant et son temps (1432-1481). La grande peur du
monde au tournant de l’histoire (Paris, 1954, 636 pag.). /An.
X (1958), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 586 - 592/ (Recenzie).
1429. Id., Hynek Bulin, Aux origines des formations
etatiques des slaves du moyen Danube au IX-e siecle, în voi.
„L’Europe aux IX-e - ΧΙ-e siecles. Aux origines des Etats
nationaux, Varşovia, 1968, pp. 149 - 204. /An. XXI (1969),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 587 - 589/ (R ecenzie). *
1430. Id., Hynek Bulin, Aux origines des formations
etatiques des slaves du moyen Danube au IX-e silele, în voi.
„L’Îurope aux IX-e - ΧΙ-e siecles. Aux origines des Etats
nationaux, Varşovia, 1968, pp. 149 —204. /An. XXI (1969),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 587 - 589/ (R ecenzie).
1431. Id., Jacques Le Goff, Civilizaţia Occidentului
medieval (Trad. Maria Holban), Bucureşti, Editura Ştiinţifică,
1970, 720 pag. /An. XXIV (1972), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 265-
270/ (Recenzie).
1432. SOARE, D., Johan Huizinga, Amurgul evului
mediu (trad. H. D. Radian), Bucureşti, Editura Univers, 1970 ,
570 pag. /An. XXII (1970), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 446 - 452/
(Recenzie).
1433. TODORAN, Isidor, De ce au eşuat încercările de
reunire a Bisericilor după 1054. /An. XIV (1962), nr. 3 (iul. —
sept.), pp. 326 - 333/.
1434. VASILIU, Cezar, Valdo Vinay, La Riforma
protestante, Brescia, 1972, 448 pag. /An. XXVI (1974), nr. 1
(ian. —mart.), pp. 153 —156/ (Recenzie).

214
5. Istoria modernă şi contemporană
a. Aspecte istorice propriu-zise

1435. /CORNEANU/, Nicolae, Victime şi martiri din


perioada nazistă. /An. XXXVII (1985), nr. 3 (iul. - sept.), pp
527-533/.
Generalităţi. 1. Victime şi martiri ai nazismului în Germania. 2.
Clerici, monahi şi teologi în lagărele morţii. 3. Luptători antinazişti în ţă­
rile cotropite. Concluzii.
1436. MEHEDINŢII, Viorel, voi. Bilanz der Theologie
im 20 Jahrhundert, Freiburg im Breisgau, 1969, 471 pag.
/An. XXII (1970), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 432 —434/ (Recenzie).
1437. Id., Bilanz der Theologie im 20 Jahrhundert,
voi. II, Freiburg im Breisgau, 1969, 453 pag. /An. XXII (1970),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 579 - 582/ (R ecenzie).
1438. STAN, Liviu, Prof. Ioan Snegarov, /Scurtă schiţă
istorică asupra Bisericilor Ortodoxe particulare: Română,
Greacă, Albaneză, Polonă, Finlandeză, Cehoslovacă şi a
fostelor Biserici din Ţările Baltice/ (în limba bulgară), Sofia,
1948, 184 pag. /An. I (1949), nr. 4 (nov. - dec.), pp. 195 - 196/
(Recenzie).
1439. VASILESCU, Em., Gerhard Rosenkranz,
Religionswissenschaft und Theologie, Munchen, 1964, 360 pag.
/An. XX (1968), nr. 3 (iul. —sept.), pp. 461 —464/ (Recenzie).

b. Presă în general

1440. REZUŞ, P., „Revue d’histoire et de philosophie


religieusse”, Paris, an. XL (1963), nr. 1. /An. XVI (1964), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 574 - 576/ (R ecenzie).
1441. SÎRBU, Comeliu, „Presence orthodoxe”, Paris,
1974, nr. 26, 55 pag. /An. XXVII (1975), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 188 - 189/ (Recenzie).

215
c. Istoria cărţii şi a tiparului

1442. BOTEZ, Al. I., Mc Murtrie Douglas C., The Book,


the story of printing and bookmaking, Londra, 1957, 676 pag.
/An. XV (1963), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 89 - 94/ (Recenzie).
1443. G/ODEANU/, V., După patru sute de ani de
aplicare a „Index”- ului catolic. /An. XIX (1967), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 633 - 634/.
1444. MANOLACHE, Anca, Editări din operele teolo­
gilor ortodocşi. /An. XXXIII (1981), nr. 1 (ian. - mart.), p. 119/.

d. Cultură. învăţământ. Educaţie

1445. REZUŞ, Petru, Atitudinea marilor confesiuni


creştine faţă de cultură. /An. VIII (1956), nr. 3 (iul. —sept),
pp. 431 - 437/.
e. Personalităţi

1446. BUCEVSCHI, O., „Wegzeichen” (îndrumător),


Wiirzburg, 1971, XXXIX+ 479 pag. /An. XXIV (1972), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 579 - 580/ (Recenzie).
Volum omagial, dedicat teologului romano-catolic ProJ. Dr.
Hermenegild M. Biederman, cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani.
1447. CHIŢESCU, N., Un an de Ia moartea profe­
sorului Frank Michaell (II 1907 - X 1977). /An. XXXI
(1979), 1 (ian. - mart.), pp. 211 - 212/.
1448. RĂMUREANU, Ioan, Unsprezece secole de la
activitatea misionară a Sfinţilor Chirii şi Metodie. /An. XIX
(1967), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 17 -31/.
Originea Sfinţilor Chirii şi Metodie. II. Copilăria şi tinereţea Sfin­
ţilor Chirii şi Metodie. III. Constantin - Chirii în solie la arabi. IV. Misiu­
nea Sfântului Chirii la cazari. V. Misiunea Sfinţilor Chirii şi Metodie la mo­
ravi şi cehi. VI. Activitatea misionară şi culturală a Sfinţilor Metodie şi
Chirii. Concluzii.

216
1449. VASILESCU, Emilian, 100 de ani de la moartea
lui A. Gratry. /An. XXIV (1972), 3 (iul. - sept.), pp. 500 - 502/.
Gratry (1805-1972), preot, teolog, filozof şi scriitor francez,
romano-catolic.

f. Biserica în context social

1450. ANΑΝΙΑ, Valeriu, Un mesaj bisericesc adresat


soldaţilor francezi. /An. VIII (1956), nr. 3 (iul. - sept.), p. 495/.
1451. BUCEVSCHI, Orest, „Tăcerea papii Pius al XII-
lea”. /An. XVIII (1966), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 490 - 491/.
Atitudinea Vaticanului faţă de atrocităţile fasciştilor în Cehoslova­
cia în 1941-1944.
1452. COMAN, loan Gh., Probleme şi curente creştine
actuale. /An. II (1950), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 141 - 157/.
Biserica Ortodoxă şi Mişcarea Ecumenistă. Relaţiile Bisericilor
Ortodoxe între ele. Poziţia Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Ortodoxiei.
Biserica şi cele două lagăre mondiale.

g. Relaţii cu statul

1453. C/ERNA/-R/ĂDULESCU/, Al., O concepţie me­


dievală asupra libertăţii religioase: teroarea „în numele lui
lisus Hristos”. /An. VII (1955), nr. 1 (ian. - mart), pp. 155 -
158/.
1454. STAN, Liviu, Relaţiile dintre Biserică şi Stat.
Studiu istorico-juridic. /An. IV (1952), nr. 3-4 (iul. - dec)
pp. 353 -461/.
Preliminarii. Principii A. Orânduirea sclavagistă (I. Generalităţi;
II. Viaţa materială-economică a Bisericii; III. Viaţa religioasă şi doctrina;
IV. Organizarea Bisericii; V. Viaţa materială-economică a Bisericii; VI.
Viaţa religioasă şi doctrina; VII. Organizarea Bisericii). B. Orânduirea
feudală (I. Generalităţi; II. Viaţa material-economică a Bisericii; III. Viaţa
religioasă şi doctrina; IV. Organizarea Bisericii). C. Orânduirea burgheză.
D. Orânduirea socialistă. Concluzii Bibliografia problemei
1455. /Redacţia/, Libertate religioasă...în stil american.
/An. VI (1954), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 155- 157.
217
h. Contribuţia Bisericii la lupta pentru pace

1456. /ALEXEI/, Apelul pentru pace al P. F. Alexei,


patriarhul Moscovei şi a toată Rusia. /An. I (1949), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 13 -14/.
1457. Id., Telegrama I. P. S. Patriarh Alexei adresată
Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
/An. II (1950), nr. 3 (iul. sept.), pp. 341-342/.
1458. B/RIA/, I, O viaţă închinată păcii: Dr. Martin
Niemoller la 75 de ani. /An. XIX (1967), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 309-310/.
1459. COMAN, loan Gh., Lucrările Comisiei „Pace şi
ecumenism” a Conferinţei Creştine pentru Pace de la Praga.
/An. XV (1963), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 291 - 306/ {Recenzie).
1460. DIMITROV, Clement, Biserica Ortodoxă Bul­
gară şi pacea. /An. III (1951), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 84 - 97/.
1461. /KRUTIŢKI, Nicolae/, Biserica Ortodoxă Rusă
în lupta pentru apărarea păcii (Trad. I. Parocescu). /An. III
(1951), nr. 1 (ian. - mart,), pp. 64 - 70/.
Cuvântare ţinută la al doilea Congres Mondial al Partizanilor Păcii
(20 nov. 1950).
1462. /MARINA, Justinian/, Apelul pentru pace al I. P.
S. Justinian, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. /An. I
(1949), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 15-16/.
1463. Id., Telegrama I. P. S. Patriarh Justinian
trimisă Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor
Unite. /An. II (1950), nr. 3 (iul. sept.), pp. 343-344/.
1464. Id., Telegramă Prea Fericitului Alexei, Patriar­
hul Moscovei. /An. II (1950), nr. 3 (iul. sept.), p. 353/.
1465. NEGRESCU, I., Lupta Bisericii Ortodoxe
pentru pace, oglindită în paginile „Revistei Patriarhiei din
Moscova”. /An. III (1951), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 137 - 142/.
1466. Id., Un mare luptător pentru pace: Prof. Hans
Ioachim Ivandt din R. F. G. /An. XII (1960), nr. 4 (oct. —
dec.), pp. 662 - 663/.
218
1467. PLOIEŞTEANU, Visarion, „Conference Chretienne
pour ia Paix”, Praga, 1966/19-23. /An. XIX (1967), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 644 - 449/ (Recenzie).
1468. P/RELIPCEANU/, VI., Dr. Heinz Kloppenburg
ia împlinirea vârstei de 65 ani. /An. XX (1968), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 633 - 634/.
1469. /Redacţia/, Consfătuirea patriarhilor Bisericilor
Rusă, Georgiană şi Armeană. /An. II (1950), nr. 3 (iul. sept)
pp. 350 - 352/.
Consfătuirea din Tbilisi din 5 aug. 1950privind apărarea păcii.
1470. Id., Conferinţa Bisericilor şi cultelor creştine
pentru Pace, ţinută în Cehoslovacia în iulie 1950. /An. II
(1950) , nr. 4 (oct. - dec.), pp. 623 - 641/.
1471. Id., Adeziunea Bisericii Reformate din R. P. R.
la apelul Consiliului Mondial al Păcii. /An, III (1951), nr. 1
(ian. - mart.), p. 165/.
1472. Id., Preoţii şi credincioşii catolici din ţara noas­
tră au aderat la apelul pentru un pact al păcii. /An. III
(1951) , nr. 1 (ian. - mart.), p. 166/.
1473. Id., Semnificaţia unei aniversări. /An. XI (1959),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 336 ~ 339/.
Sesiunea jubiliară de Stockholm a Consiliului Mondial al Păcii (8-
13 mai, 1959).
1474. Id., Acţiunea Consiliului Ecumenic al Bisericilor
pentru statornicirea păcii în Vietnam. /An. XIX (1967), nr. 1
(ian. - febr.), pp. 125 - 127/.
1475. Id., „Conference Chretienne pour la Paix”, Praga,
1967, nr. 24 (iulie). /An. XIX (1967), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
606 - 607/ (Recenzie).
1476. Id., „Conference Chretienne pour la Paix”, Bucu-
reşti, 1967, nr. 25 (aug.). /An. XX (1968), nr. 1 (ian. —mart.),
pp. 149 - 151/ (Recenzie).
1477. Id., „Conference chretienne pour la paix”, Praga,
1968, 26 febr. /An. XX (1968), nr. 3 (iul. —sept.), pp. 475 -
479/ (Recenzie).
219
1478. /RUSAN/, Sebastian, Cuvântul rostit.... La cel
de-al doilea C ongres M ondial al Partizanilor Păcii, ţinut la
Varşovia. /An. II (1950), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 642 - 644/.
1479. SÎRBU, C., „Christliche Friedenskonferenz”,
Praga, 1962, 1 nov. /An. XV (1963), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 288
- 290/ (Recenzie).
1480. Id., „Conference Chretienne pour la Paix” (Praga,
1963, nr. 2-6). /An. XVI (1964), nr. 1 (ian.- mart.), pp. 169 -
173/ (Recenzie).
1481. STAN, Liviu, V aticanul, un duşm an al păcii.
/An. II (1950), nr. 3 (iul. sept.), pp. 354 -359/.
1482. ŞESAN, M., C onştiinţa creştină şi problem ele
zilelor noastre. /An. XI (1959), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 329 - 335/.
Din activitatea Mişcării „Creştiniipentru Pace” iniţiată de teologii
creştini din Cehoslovacia.

II. A SPECTE SPECIALE

1. BISERICA ORTODOXĂ

a. G eneralităţi

1483. BARTOLOMEU al Constantinopolului, Biserica


Ortodoxă şi Europa contem porană. /An. LI (2000), 1-2 (ian.
- iun.), pp. 3 - 61.
1484. CHIŢESCU, N., Biserica O rtodoxă faţă de cele­
lalte biserici creştine văzută de un teolog grec. /An. X (1958),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 339 - 351/.
Opiniile teologului grec Ioan Carmiris de la Facultatea de Teologie
din Atena.
1485. DURĂ, Ioan, Prim ul Festival al Tineretului
O rtodox din Europa O ccidentală, organizat de Syndesm os
(Groenewood-Olanda, 1990, 28 aug. - 2 sept.). /An. XLII
(1990), nr. 3 (iul. - sept.), p. 188/.
220
1486. Id., Al şaptelea Congres al „Fraternităţii Orto­
doxe în Europa Occidentală” (Amiens-Franţa, ί-4 nov.
1990). /An. XLII (1990), nr. 3 (iul. - sept.), p. 188/.
1487. HORHOIANU, P., Bernard Sartorius, L’Eglise
Orthodoxe, Paris, 1973. /An. XXVIII (1976), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 236 - 241/ (Recenzie).
1488. ICĂ, Ioan I , voi. Les Eglises Orthodoxes, Paris,
1969, 320 pag. /An. XXII (1970), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 413 -
415/ (Recenzie).
1489. NECULA, N., „Eastem Churches Review”, Ox­
ford, 1973, nr. 1, 111 pag. /An. XXV (1973), nr 4 (oct. - dec.),
pp. 589 - 591/ (Recenzie).
1490. VASILIU, Cezar, Al doilea Congres al
tineretului ortodox din Europa Occidentală (Dijon, 1-3 nov.
1974). /An. XXVII (1975), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 395 - 396/.
1491. Id., Relaţiile dintre Biserica Romano-Catolică şi
Biserica Ortodoxă de Ia anunţarea Conciliului Vatican II
(ianuarie 1959) până în decembrie 1970 (Teză de doctorat).
/An. XXVIII (1976), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 51 - 235/.
Prefaţă (Pr. Prof. Ioan Rămureanu).
Prescurtări.
Introducere: Atitudinea Bisericii Romano-Catolice faţă de Bise­
rica Ortodoxă înainte de Conciliul Vatican II (I. Răsăritul creştin în do­
cumentele papale şi concepţia romano-catolică despre adevărata Biserică a
lui Hristos; 2. Creştinii din Răsărit în scrierile teologilor romano-catolici şi
concepţia lor despre adevărata Biserică a lui Hristos; 3. Concepţia orto­
doxă despre adevărata Biserică a lui Hristos şi despre eterodocşi).
Partea I-a: Perioada preconciliară (1959-1962): Cap. / . Viitorul
Conciliu şi Ortodoxia (1. Poziţia papei Ioan al XXIII-lea faţă de Biserica
Ortodoxă; 2. Anunţarea Conciliului Vatican II şi ecourile ei în Ortodoxie;
3. Vatican II a fost cu adevărat un sinod ecumenic?; 4. Scopul Conciliului
Vitican II; 5. Crearea Secretariatului pentru unitate şi activitatea sa; 6.
Problema observatorilor ortodocşi la Conciliul Vartican II); Cap. al II-lea.
Raporturile directe dintre Biserica Romano-Catolică şi cea Ortodoxă în
perioada preconciliară (1959 — 1962) (I. Raporturi generale; 2. Raporturi
speciale cu fiecare Biserică Ortodoxă cu fiecare Biserică Ortodoxă locală).
Partea a Π-a: Perioada conciliară (1962 - 1965): Cap. I. Conciliul
Vatican I şi Ortodoxia (1. Problema unităţii creştine în documentele şi dis-
221
cursurile papale din perioada conciliară; 2. Activitatea observatorilor şi a
Secretariatului pentru unitate în perioada conciliară); Cap. al II-lea. Atitu­
dinea romano-catolică faţă de Ortodoxie în documentele: De Ecclesia,
Oeeumenismo şi De Ecclessis Orientalibus Catholicis (J. De Ecclesia; 2.
De oeeumenismo; 3. De Ecclesiis orientalibus catholicis; 4. Primatul şi in­
failibilitatea papală în documentele conciliare; 5. Poziţia ortodoxă asupra
primatului papal; 6. Colegialitatea episcopală în capitolul III din Constitu­
ţia „De Ecclesia; 7. Menţinerea uniatismului; 8. Reactivarea, în Biserica
Romano-Catolică, a unor practici existente în Biserică înainte de 1054);
Cap. al III-lea. Relaţiile directe dintre Biserica Romano-CatoUcă şi Bise­
rica Ortodoxă în perioada conciliară (1962 - 1965) (1. Raporturi gene­
rale; 2. Raporturi speciale cu fiecare Biserică Ortodoxă locală).
Partea a IlI-a: Perioada postconciliară (1966 - 1970): Cap. I.
Postconciliul şi Ortodoxia (1. Noi afirmări ale primatului papal în peri­
oada postconciliară; 2. Colegialitatea episcopală în Sinodul episcopilor din
1967 şi 1969; 3. Problema uniatismului după Conciliul Vatican II; 4. Atitu­
dinea Bisericii Romano-Catolice faţă de Ortodoxie în perioada
postconciliară; 5. Aspecte ale activităţii Secretariatului pentru unitatea
creştinilor în perioada post-conciliară; 6. Atitudinea ortodoxă faţă de
intercomuniune; 7. Căsătoriile mixte; 8. Confirmări ale rânduielilor exis­
tente în Biserica primară şi restabilite de Vatican II); Cap. al II-lea. Ra­
porturile dintre Biserica Romano-Catolică şi Bisrica Ortodoxă în peri­
oada postconciliară (1966-1970) (1. Raporturi generale; 2, Raporturile
speciale cufiecare Biserică Ortodoxă locală).
Concluzii. Bibliografie. Resume. Indice onomastic.
Curriculum vitae.
1492. Id., Impresiile unor personalităţi creştine
despre Biserica Ortodoxă Română. /An. XXVIII (1976), nr.
1 (ian. - mart.), pp. 298 - 299/.

b. Biserica Ortodoxă a Alexandriei


(Patriarhia Alexandriei)

Generalităţi

1493. /CORNEANU/, Nicolae, Teologia creştinilor


africani. /An. XXXVI (1984), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 517 -
525/.

222
Isto r ic

1494. C/ĂCIULĂ/, OL N., în legătură cu mileniul


bibliotecii Patriarhiei din Alexandria. /An. VII (1955), nr. 1
(ian. - mart), pp. 101 - 113/.
1495. COTAN, Claudiu, Patriarhia Alexandriei în secolul
al XX-lea. /An. LIX (2008), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 242 - 262/.
Generalităţi. Patriarhia Alexandriei în secolul alXIX-lea. Patriarhii
Alexandriei din secolul al XX-lea. Patriarhia Alexandriei - instituţii şi or­
ganizare. Viaţa religioasă în Patriarhia Alexandriei. Viaţa culturală în Pa­
triarhia Alexandriei. Concluzii.
1496. NĂSTUREL, Petre, Catalogul bibliotecii Patri­
arhiei din Alexandria. /An. VII (1955), nr. 1 (ian. - mart), pp.
113-122/.
1497. NICA, Antim, Negrii ortodocşi din Africa de est
şi lupta lor pentru autonomia bisericească. /An. XIX (1967),
nr. 1 (ian. - febr.), pp. 3 -1 6 /.
Generalităţi. I. începuturile Ortodoxiei printre negri (1925 - 1934).
II. Contacte cu Patriarhia Alexandriei (1934 - 1943). III. Ortodoxia afri­
cană după apariţia statutului său (1943 - 1959). IV. înfiinţarea Mitropoliei
Irinupolei şi urmările ei (1959 - 1966). V. Lupta pentru autonomie şi pentru
episcopat indigen. VI. Situaţia actuală, dificultăţi şi perspective. Concluzii.
1498. RĂMUREANU, Ioan, Chrysostomus Dahm, Die
Kirche im Osten. Mach und Pracht der Patriarchen, voi. I,
Offenburg, 1964, 220 pag. /An. XX (1968), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 104 - 109/ {Recenzie).

Presă

1499. DURA, Nicolae V., „Ekklesiastikos Pharos”, Ale­


xandria, voi. LVIII (1976), nr. 1-2, 186 pag. /An. XXIX
(1977), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 227 —231/ (Recenzie).
1500. NECULA, N., „Εκκλησιαστικός φάρος”, Alexan-
dria-Egipt, voi. 55 (1973), partea a Π-a, pp. 199-341; partea a
IlI-a, pp. 347-472. /An. XXV (1973), nr 4 (oct. —dec.), pp. 587
- 589/ (Recenzie).
223
1501. 14, „Abba Salama”, Atena, voi. V (1974), 262 pag.
/An. XXVI (1974), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 310-312/ {Recenzie).
1502. STĂNILOAE, D., „Εκκλησιαστικός φόρος”, Ca­
iro, t. LI (1952-1969). /An. XXII (1970), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 134 - 135/ {Recenzie).

c. Biserica Ortodoxă din Antiohia


(Patriarhia Antiohiei)

Istoric

1503. RĂMUREANU, Ioan, Chrysostomus Dahm, Die


Kirche im Osten. Mach und Pracht der Patriarchen, voi. I,
Offenburg, 1964, 220 pag. /Ari. XX (1968), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 104 - 109/ {Recenzie).

Viaţă bisericească

1504. VASILIU, Cezar, Aniversarea întemeierii


„Mişcarea Tineretului Ortodox” (M. J. O.) din Orientul
Mijlociu. /An. XXVI (1974), nr. 4 (oct. - dec.), p. 697/.

d. Muntele Athos

Generalităţi

1505. BODOGAE, T., Tradiţia Sfântului Munte în


viaţa popoarelor ortodoxe. /An. V (1953), nr. 2 (apr. - iun,),
pp. 206-219/.
1506. BRANIŞTE, Ene, Rolul Athosului în istoria
cultului ortodox. /An. V (1953), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 220 - 237/.
1507. CIUREA, Al. I., Momente şi aspecte esenţiale
ale influenţei Sf. Munte asupra vieţii religioase din Ţările
Române. /An. V (1953), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 279 - 294/.
Generalităţi. 1. Organizarea şi reorganizarea monahismului şi a
224
vieţii religioase la noi. 2. Influenţe culturale şi artistice. 3. înrâuriri în păs­
trarea şi apărarea credinţei. Bibliografia problemei.
1508. COMAN, Constantin, Pan. K. Hristou, Sfântul
Munte, statul atonit - istorie, artă, viaţă, Atena, 1987. /An.
XLI (1989), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 115-118/ {Recenzie).
1509. COSTACHE, Constantin, Ierom. Alexander
Golitzin, Mărturia vie a Sfântului Munte. Glasuri contem­
porane din Muntele Athos (Trad. de Ioana Dumitrache-Lu-
pescu), Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune,
2006, 345 pag. /An. LIX (2008), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 283 -
285/ {Recenzie).
1510. IOAN, Paraschiv I., Irenee Doens, Bibliographie
de la Sainte Montagne de l’Athos, Chevetogne, 1965, 158
pag. /An. XIX (1967), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 227 - 229/ {Re­
cenzie).
1511. N/EGRESCU/, I., N. P., /Sfântul Munte Athos/,
în „5KYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡΧΗΗ”, Moscova,
1952, nr. 2. /An. V (1953), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 303 - 305/
{Recenzie).
1512. „Ortodoxia”, Biserica Ortodoxă Română şi pro­
blema Muntelui Athos. /An. V (1953), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
178-205/.
Generalităţi (Teritoriu propriu. Populaţia multinaţională. Autono­
mie. Legislaţie proprie şi privilegii Organizare internă specifică. Sf. Mute
Athos în Dreptul Internaţional). Criza Sfântului Munte (Autonomia Atho-
sului. Numărul mănăstirilor. Dreptul de proprietate. Raporturile ierarhice
dintre mănăstiri şi dependenţele lor. Viaţa culturală. Dreptul de veto al
mănăstirilor suverane. Drepturile Bisericilor Ortodoxe negreceşti). Bise­
rica Ortodoxă Română şi Sf. Munte Athos (Contribuţia românilor şi a
Bisericii Ortodoxe Române la susţinerea Sf. Munte. Revendicări). Concluzii.
1513. P/OPESCU/, T. M., Sărbătorirea mileniului Mun­
telui Athos în Occident. /An. XVI (1964), nr. 1 (ian.- mart.),
pp. 183- 184/.
Festivităţile de la Mănăstirea Chevetogne (Belgia) (1963).
1514. STAN, Liviu, Locurile Sfinte din Orient. /An. IV
(1952), nr. 1 (ian. ~ mart.), pp. 5 - 78/.

225
Problema Locurilor Sfinte din Palestina (Istoricul Locurilor Sfinte;
Relaţiile cu catolicii; Relaţiile cu protestanţii; relaţiile cu ortodocşii; Rela­
ţiile cu Biserica Ortodoxă Română). Ii. Problema interortodoxă a Munte­
lui Athos (Situaţia actuală; Istoricul Muntelui Athos; Aşezări ruseşti şi ro­
mâneşti la Muntele Athos). Concluzii. Bibliografia problemei.

Istoric

1515. B/ĂRBULESCU/, C., Petre Şt. Năsturel, Le


Mont Athos et ses premiers contacts avec la Principaute de
Valachie, în „Bulletin de l’Association itemationale d’6tudes
du sud-est europeen” (Bucureşti, 1963/1-2, pp. 30-38).’ /An.
XVI (1964), nr. 2 (apr.- iun.), pp. 302 - 305/ (Recenzie).
1516. BODOGAE, T., Tradiţia Sfântului Munte în vi­
aţa popoarelor ortodoxe. /An. V (1953), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 206 - 219/.
1517. BRANIŞTE, Ene, Rolul Athosului în istoria cul­
tului ortodox. /An. V (1953), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 220 - 237/.
1518. CIUREA, Al. I., Momente şi aspecte esenţiale
ale influenţei Sf. Munte asupra vieţii religioase din Ţările
Române. /An. V (1953), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 279 - 294/.
Generalităţi. 1. Organizarea şi reorganizarea monahismului şi a
vieţii religioase la noi. 2. Influenţe culturale şi artistice. 3. înrâuriri în păs­
trarea şi apărarea credinţei. Bibliografia problemei.
1519. DURĂ, Ioan, Ioan Dură, Monahul Moise,
Proschinitarul Mănăstirii Sfântul Pavel, Sf. Munte Athos, 1997.
/An. LIII (2002), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 170-175/ (Recenzie).
1520. MOISESCU, Gh. I., Contribuţia românească
pentru susţinerea Muntelui Athos în decursul veacurilor.
/An. V (1953), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 238 - 278/.
Generalităţi. Analiza donaţiilor şi ajutoarelor date de români mă­
năstirilor şi chiliilor din Sf. Munte Athos de-a lungul timpului. Bibliografia
problemei.
1521. POPESCU, Teodor M., O mie de ani în istoria
Sfântului Munte Athos (963 - 1963). /An. XV (1963), nr, 3-4
(iul. - dec.), p. 590 - 620/.

226
Personalităţi

1522, MIHAIL, Paul, „Viaţa” Cuviosului Ieroschimo-


nah Roman Antipa, /An. XLIII (1991), nr. 4 (oct. - dec ) pp
156 —168/.
Ieroschimonahul român Antipa (1816-1882) de la Muntele Athos.

e. Biserica Ortodoxă din Bulgaria

Generalităţi

1523. DIMITROV, Clement, Biserica Ortodoxă Bul­


gară şi pacea. /An. III (1951), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 84 - 97/.

Istoric

1524. M/OISESCU/, Gh. I., A. Grecu, Bulgarii în nor­


dul Dunării, în veacurile al IX-X-lea, în „Studii şi Cercetări
de Istorie Medie”, Bucureşti, 1950, iul. - dec., pp. 223 - 236.
/An. IV (1952), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 526 - 538/ (Recenzie).
1525. Redacţia, Reînfiinţarea Patriarhiei Bisericii
Ortodoxe Bulgare (10 mai 1953). /An. V (1953), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 325 - 327/.

Sfinţii Chirii şi Metodiu

1526. BRIA, I., Cel de-al ΧΙ-lea Centenar al Sfinţilor


Chirii şi Metodie. /An. XIX (1967), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 144/.
1527. CĂCIULĂ, Olimp, „Εκκλησία”, Atena, 1966, 15
aug. -- 1 sept. /An. XIX (1967), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 255 -
263/ (Recenzie).
Număr închinat Sfinţilor Chirii şi Metodiu.
1528. RĂMUREANU, Ioan, Unsprezece secole de la
activitatea misionară a Sfinţilor Chirii şi Metodie. /An. XIX
(1967), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 17 - 31/.
227
Originea Sfinţilor Chirii şi Metodie. 11. Copilăria ş i tinereţea Sfin­
ţilor Chirii şi Metodie. 111. Constantin - Chirii în solie la arabi. IV. Misiu­
nea Sfântului Chirii la cazari. V. Misiunea Sfinţilor Chirii şi Metodie la mo­
ravi şi cehi. VI. Activitatea misionară ş i culturală a Sfinţilor Metodie ş i
Chirii. Concluzii.

Organizare

1529. STAN, Liviu, Un nou Statui de organizare al


Bisericii Ortodoxe Bulgare (1949). /An. I (1949), nr. 4 (nov.
- dec.), p. 210/ {Recenzie).

Activitate culturală

1530. IUFU, I., Nepăsare condamnabilă. /An. I (1949),


2 - 3 (apr. - sept,), pp. 251 - 254/ {Recenzie).

Presă

1531. BĂNĂŢEANU, Ion, „Ţercoven Vestnic”, Sofia,


an. LXVII (1968), nr. 22-23 (11 aug.). /An. XX (1968), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 329 - 330/ (Recenzie).
1532. HRISTOV, V., „IţbPKOBEH BECTHHK”
(Jurnalul bisericesc) (Sofia, an. LX (1959), nr. 26-43). /An. XII
(1960), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 463 -4 6 7 / {Recenzie).
1533. Id., /„Jurnal bisericesc”/, Sofia, an. LXII (1961),
nr. 3-20. /An. XIII (1961), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 627 - 631/
{Recenzie).
1534. HRISTOV, V. I., GEORGESCU, 1.1, „HBPKOBEH
BECTHHK” (Jurnalul bisericesc), Sofia, an. CVffl (1957). /An. X
(1958), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 110- 113/ {Recenzie).
1535. Id., „ULPKOBEH BECTHHK” (Jurnalul biseri­
cesc) (Sofia, an. LX (1959), nr. 1-25). /An. XI (1959), nr. 3
(iul. sept.), pp. 476 - 478/ {Recenzie).
1536. Id., „JţYXOBHA KYJITYPA”, Sofia, an. XXXIX

228
(1959), nr 1-5. /An. XI (1959), nr. 3 (iul. sept.), pp. 47 8 -4 8 1 /
(Recenzie),
1537. RUNCU, I., „JţYXOBHA ΚΥΛΤΥΡΑ”, Sofia, an
XLI (961), nr 1-11. /An. XIV (1962), nr. 1-2 (ian. - febr.), p.
242 - 245/ (Recenzie).
1538. Id., /„Anuarul Academiei Teologice „Sf. Clement
de Ohrida’V, t. XII (1962-1963) (Sofia, 1963). /An. XVI
(1964), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 150 - 155/ (Recenzie).

învăţăm ânt teologic

1539. BODOGAE, T., Din activitatea ştiinţifică a


Facultăţii de Teologie din Sofia. /An. III (1951), nr. î (ian. -
mart.), pp. 147 -151/.

Monahism

154Θ. STAN, Liviu, Prof. Dr. Ştefan Ţankov, /Date


noi asupra istoriei şi organizării mânăstirii Rilo/ (în limba
bulgară), Sofia, 1936,49 pag. /An. I (1949), nr. 4 (nov. - dec.),
p. 195/ (Recenzie).

Viaţă bisericească

1541. GROSU, Mihaii, Congresul Asociaţiei Preoţilor


Ortodocşi din Bulgaria (Sofia, 18-20 oct. 1949). /An. I
(1949), nr. 4 (nov. - dec.), pp. 209 - 210/.

Personalităţi

1542. MOISESCU, Gheorghe, Kiril, mitropolitul


Pîovdivului, /Natanail Mitropolitul Ohridei şi al Plovdi-
vului (1820-1906)/, Sofia, 1952, 602 pag. /An. V (1953), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 132 - 146/ (Recenzie).

229
f. Biserica Ortodoxă din Cehoslovacia

Generalităţi

1543. PULPEA, Ioan, Două noi Biserici Ortodoxe


autocefale: Biserica Ortodoxă Polonă şi Biserica Ortodoxă
Cehoslovacă. /An. V (1953), nr. 3 (iul, - sept.), pp. 477 - 500/.
1544. TÂRGOVIŞTEANUL, Antim, O nouă biruinţă a
Ortodoxiei. Proclamarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe din
Cehoslovacia (8 dec. 1951). /An. IV (1952), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 130 - 234/ (Foto. 1 buc.).

Presă

1545. CĂLUGĂR, D., „Pravoslavny teologicky sbomik”,


Praga, 1971, voi. III, 141 pag. /An. XXIV (1972), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 94 - 95/ (Recenzie).
1546. Id., „Hlas Pravoslavi”, Praga, an. XXVII (1971).
/An. XXIV (1972), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 95 - 97/ (Recenzie).
1547. GROSU, Pavel, /„Pravoslavnaia mâsli”/, Praga, 1956,
nr. 1-4. /An. IX (1957), 2 (apr. - iun.), pp. 341 - 343/ (Recenzie).
1548. Id., /„Gândirea Ortodoxă”/, Praga, 1957, nr. 1-2.
/An. IX (1957), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 653 - 654/ (Recenzie).
1549. Id., „riPABOCJIABHAH MblCJIL·” (Cugetarea
ortodoxă), Praga, 1957, nr. 3-4. /An. X (1958), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 463 - 466/ (Recenzie).
1550. Id., „nPABOCJIABHAR MHCJIh” (Cugetarea
ortodoxă), Praga, 1958, nr. 1-2. /An. X (1958), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 601 - 603/ (Recenzie).
1551. Id., „riPABOCJIABHAH MHCJIL·” (Cugetarea
ortodoxă), Praga, 1958, nr. 3-4. /An. XI (1959), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 141 - 144/ (Recenzie).
1552. Id., „nPABOCJIABHAH MMCJIL·” (Cugetarea
ortodoxă), Praga, 1959, nr. 1-2. /An. XII (1960), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 161 - 163/ (Recenzie).
230
1553. Id., „IIPABOCJIABHAa MBICJIL·” (Cugetarea
ortodoxă), Praga, 1959, nr. 3-4. /An. XII (1960), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 315 - 317/ (Recenzie).
1554. Id., „Ε3ΚΕΓΟΛΗΗΚ ΠΡΑΒΟΟΙΑΒΗΟΗ B
IfEXOCJIOBAKHH” (Anuarul Bisericii Ortodoxe din Ceho­
slovacia), Praga, 1961. /An. XIV (1962), 4 (oct. - dec.), pp
578 - 582/ (Recenzie).
1555. Id., „3ΑΠΟΒΙΤ CB. KHPUIA I ΜΕΤΟΧΙΑ” (Po­
runca Sfântului Chirii şi Metodiu), Praga, 1962, 7. /An. XIV
(1962) , 4 (oct. - dec.), pp. 582 - 583/ (Recenzie).
1556. Id., /„Anuarul Bisericii Ortodoxe din Cehoslova­
cia”/, Praga, 1962. /An. XV (1963), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 277
- 278/ (Recenzie).
1557. Id., „3ΑΠΟΒΙΤ CB. KHPUIA I ΜΕΤΟΧΙΑ” (Po­
runca Sfântului Chirii şi Metodiu), Praga, 1963, 1-4. /An. XV
(1963) , nr. 3-4 (iul. - dec.), p. 540 - 542/ (Recenzie).
1558. Id., /„Porunca Sfinţilor Chirii şi Metodic”/ (Praga,
1963, nr. 5-7). /An. XVI (1964), nr, 1 (ian. - mart.), pp. 167 -
168/ (Recenzie).
1559. Id., /„Porunca Sfinţilor Chirii şi Metodie”/ (Praga,
1963/8-10), /An. XVI (1964), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 292- 294/
(Recenzie).
1560. MOISESCU, Gh. I., „Svet Pravoslavia”, Praga,
1952, nr. 3. /An. IV (1952), nr. 2 (apr. - iun.), p. 277/ (Recenzie).
1561. PISTRUI, C., /„Anuarul Bisericii Ortodoxe
Cehoslovace”/ (Praga, 1963, 121 pag.). /An. XVI (1964), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 294 - 296/ (Recenzie).
1562. ŞESAN, Milan, Sbornicul ortodox al Mitropoliei
Autocefale din Cehoslovacia pe anul 1952. /An. IV (1952),
nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 576 - 579/ (Recenzie).
1563. Id., „ODKAZ SV. CYRILA A METODA”, Preşov,
1958, nr. 2. /An. X (1958), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 466 - 467/
(Recenzie).
1564. Id., „Hlas Pravoslavi”, Praga, 1966. /An. XVIII
(1966), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 474 - 475/ (Recenzie).
231
1565. Id., „Hlas Pravoslavi”, Praga, 1965. /An. XVIII
(1966), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 623 - 624/ {Recenzie).
1566. Id., „Hlas Pravoslavi” (Glasul Ortodoxiei), Praga,
an. XXVH/L, 1972, nr. 1-3. /An. XXV (1973), nr. 1 (ian. -
febr.), pp. 100 - 101/ {Recenzie).
1567. VASILESCU, Em„ „Golos Pravoslavia” (Glasul
Ortodoxiei), Praga, 1955, nr. 1-4. /An. VII (1955), 4 (oct. -
dec.), pp. 615 - 618/ {Recenzie).

Personalităţi

1568. PRELIPCEAN, VI., Academicianul Bedrich


Hrozny, Un mare arheolog orientalist cehoslovac. /An. VII
(1955), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 455 - 457/ {Recenzie).

Viaţă bisericească

1569. B/UCEVSCHI/, O., Ştiri despre viaţa creştină din


Cehoslovacia. /An. XVIII (1966), nr. 1 (ian. - mart.), p. 164/.

g. Biserica Ortodoxă din China

1570. TÂRGOVIŞTEANUL, Antim, Ortodoxia în Extre­


mul Orient. /An. III (1951), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 101 -114/.
Răspândirea Ortodoxiei în China, Japonia şi Coreea.

h. Ortodoxă din Constantinopol


(Patriarhia Constantinopolului)

Generalităţi

1571. MANOLACHE, Anca, Patriarhia Ecumenică


aprobă statutele particulare ale Americii de Nord şi de Sud.
/An. XXXI (1979), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 451 - 452/.

232
1572. RÂMUREANU, I , Το Οικουμενικόν Πατριαρ-
χεΐον Κωνσταντινουπόλεως (Patriarhia Ecumenică a Con-
stantinopoiului), în „Διεθνείς Σχέσεις”, dec, 1964 - apr. 1965,
nr. 7-8, 111 pag. /An. X V III (1966), nr. 1 (ian. - mart.), pp!
142 - 146/ {Recenzie).

Istoric

1573. RÂMUREANU, loan, Chrysostomus Dahm, Die


Kirche im Osten. Mach und Pracht der Patriarchen, voi. I,
Offenburg, 1964, 220 pag. /An. XX (1968), nr, 1 (ian. - mart.),
pp. 104 - 109/ {Recenzie).

Personalităţi

1574. MANOLACHE, Anca, Noi episcopi ai Patriar­


hiei Ecumenice. /An. XXXIII (1981), nr. 2 (apr. - iun.), pp
270 - 271/.
1575. SPIROPOL, Marfa, Oliviei* CKment, Dialogues
avec Ie Patriarche Athenagoras, Paris, 1969, 588 pag. /An.
XXII (1970), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 249 - 250/ {Recenzie).

Relaţii externe

1576. BUCEVSCHI, O., voi. Tomos Agapis, Viena,


1978, 222 pag. /An. XXXI (1979), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 613
-6 1 5 / {Recenzie).
1577. PLĂMĂDEALĂ, Antonie, Patriarhia Ecumenică
şi dialogul cu romano-catolicii (Constantinopol, 28 nov. - 2 dec.
1973). /An. XXVI (1974), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 157 - 163/.

Diaspora

1578. ANANIA, V., Istambul 1955. /An. IX (1957), nr.


3 (iul. - sept.), pp. 520 - 523/.
233
1579. IGNĂTESCU, Vasile, „Simposio Cristiano”, Mi­
lano, 1971, 128 pag. /An. XXIV (1972), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
5 9 -6 1 / (Recenzie).

i. Biserica Ortodoxă din Coreea

1580. TÂRGOVIŞTEANUL, Antim, Ortodoxia în Ex­


tremul Orient /An. III (1951), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 101 -114/.
Răspândirea Ortodoxiei în China, Japonia şi Coreea.

j. Biserica Ortodoxă din Finlanda

1581. DURĂ, Ioan, Ortodoxia în Finlanda, de la în-


cepu-turile sale şi până în anul 1992. /An. XLVI (1994), nr. 4
(oct. dec.), pp. 103 - 110/.
Noţiuni istorice privind Ortodoxia în Finlanda. Organizarea Biseri­
cii Ortodoxe a Finlandei. Tribunalele Bisericii Ortodoxe a Finlandei. Or­
ganele de conducere ale Parohiei. Alegerea şi numirea preoţilor. Educaţia
teologică. Centrul Bisericii. Publicaţiile. Fraternităţi şi asociaţii. Activita­
tea pan-ortodoxă şi ecumenică. Limba liturgică. Calendarul folosit. Muzica
bisericească. Iconografia. Arhitectura. Particularităţi ale vieţii liturgice.

k. Biserica Ortodoxă din Franţa

1582. CARAZA, Ioan, „Contacts, revue franşaise de


rOrthodoxie”, Paris, an, XXXI (1979), nr. 106. /An. XXXIII
(1981), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 250 - 258/ {Recenzie).
Număr dedicat lui Vladimir Lossky, cu prilejul împlinirii a douăzeci
de ani de la moartea sa.
1583. Id., „Contacts, revue franşaise de l'Orthodoxie”,
Paris, an. XXXII (1980), nr. 110. /An. XXXIII (1981), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 259 —260/ {Recenzie).
1584. SOARE, D., Primul congres general al tineretu­
lui ortodox din Franţa (Annecy, 30 oct. - 1 nov. 1971). /An.
XXIV (1972), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 153 - 154/.

234
1. Biserica Ortodoxă din Grecia

Generalităţi

1585. BRANIŞTE, Ene, Biserica Greciei. /An. XIX


(1967), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 302 - 308/.
1586. STAN, Liviu, Biserica Ortodoxă din Grecia.
/An. I (1949), nr. 4 (nov. - dec.), p. 210/.

Istoric

1587. BODOGAE, Teodor, Raymond Matton, Creta


de-a lungul veacurilor (în limba franceză), Atena, 1957, 315 pag.
/An. XI (1959), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 124 - 128/ {Recenzie).

Organizare

1588. ANΑΝΙΑ, V., Reorganizarea Bisericii Ortodoxe


din Dodecanez. /An. VIII (1956), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 650 - 651/.
1589. MANOLACHE, Anca, Biserica din Creta are un
nou mitropolit. /An. XXXIV (1982), nr. 1 (ian. - mart.), p. 162/.
Alegerea Mitrop. Irineu pentru scaunul din Kissimos şi Selinan (26
ian. 1981).
1590. STAN, Liviu, Noul statut de organizare al
Bisericii Ortodoxe din Grecia. /An. XXII (1970), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 197-204/.

Presă

1591. ALEXE, Şt., ,,Γρηγόριος ό Παλαμδς”, Tesalonic,


an. LIII (1970), nr. 615. /An. XXII (1970), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 452 - 454/ (Recenzie).
1592. Id., „Θεολογία”, Atena, an. XLI (1970), nr. 1, 182
pag; nr. 2, pp. 183 - 352. /An. XXII (1970), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 596 - 598/ {Recenzie).
235
1593. Id., ,,Γρηγόριος ό Παλαμάς”, Tesalonic, an. LIII
(1970), nr. 616-617. /An. XXII (1970), nr, 4 (oct. - dec.), pp.
598-601/ (Recenzie).
1594. Id., ,,Γρηγόριος ό Παλαμάς”, Tesalonic, an. LIII
(1970) , nr. 618-620. /An. XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
124 - 127/ (Recenzie).
1595. Id., „Κληρονομιά”, Tesalonic, voi. II, 1970, fasc.
II, pp. 259 - 469. /An. XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
128 - 129/ (Recenzie).
1596. Id., „Θεολογία”, Atena, an. XLI (1970), nr. 3, pp.
353 - 544. /An. XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.), pp.122 -
123/ (Recenzie).
1597. Id., „Πανορθόδοξος Παρατηρητής”, Atena. 1970,
fasc. I, 31 pag. /An. XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 131
- 132/ (Recenzie).
1598. Id., „Κληρονομιά”, Tesalonic, voi. III, 1971, fasc.
I, 216 pag. /An. XXIII (1971), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 463 -
464/ (Recenzie).
1599. Id., „Θεολογία”, Atena, an. XLI (1970), nr. 4, pp.
545 - 785. /An. XXIII (1971), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 464 -
467/ (Recenzie).
1600. Id., „Κληρονομιά”, Tesalonic, voi. III, 1971, fasc.
II, pp. 215 - 431. /An. XXIV (1972), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 88
- 90/ (Recenzie).
1601. Id., ,,Γρηγόριος ό Παλαμάς”, Tesalonic, an. LIV
(1971) , nr. 621-623. /An. XXIV (1972), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
90 - 93/ (Recenzie).
1602. Id., „Κληρονομιά”, Tesalonic, voi. IV, 1972, pp.
227 pag. /An. XXIV (1972), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 592 - 594/
(Recenzie).
1603. Id., ,,Γ ρηγόριος ό Παλαμάς”, Tesalonic, an. LIV
(1971), nr. 624-626. /An. XXIV (1972), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
594 - 598/ (Recenzie).
1604. Id„ ,,Γρηγόριος ό Παλαμάς”, Tesalonic, an. LV

236
(1972), nr. 627-623. /An. XXV (1973), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
399 - 403/ (Recenzie).
1605. Id , „Κληρονομιά”, Tesalonic, voi. IV, 1972, fasc.
II, pp. 226 - 466. /An. XXV (1973), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 404
- 406/ (Recenzie).
1606. Id., ,,Γρηγόριος ό Παλαμας”, Tesalonic, an. LV
(1972), nr. 631-632. /An. XXV (1973), nr 4 (oct. - dec.), pp.
578 - 582/ (Recezie).
1607. Id., „Κληρονομιά”, Tesalonic, voi. V, 1973,fasc.
I, pp. 1 - 256. /An. XXV (1973), nr 4 (oct. - dec.), pp. 585 -
587/ {Recenzie).
1608. ANΑΝΙΑ, V., „Syndesmos”, 1956. /An. IX
(1957), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 523 - 526/ {Recenzie).
1609. BRANIŞTE, Ene, ,,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ O
ΠΑΛΑΜΑΣ”, Tesalonic, an. L (1967), nr. 3 - 10. /An. XX
(1968), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 139 - 143/ {Recenzie).
1610. Id., ,,Γρηγόριος ό Παλαμας”, Tesalonic, 1967, nr.
11-12; 1968, nr. 1-10. /An. XXI (1969), nr. 1 (ian. - mart.), pp,
121 -1 2 4 / {Recenzie).
1611. Id., ,,Γρηγόριος ό Παλαμας”, Tesalonic, an. LI
(1968) , nov. - dec. /An. XXI (1969), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 296
-2 9 7 / (Recenzie).
1612. Id., ,,Γρηγόριος ό Παλαμας”, Tesalonic, an. LII
(1969) , nr. 608 - 612. /An. XXI (1969), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
600 - 6021 {Recenzie).
1613. Id., ,,Γρηγόριος 6 Παλαμας”, Tesalonic, an. LII
(1969), nr. 613 - 614. /An. XXII (1970), nr. 1 (ian. —mart.), pp.
125 - 128/ {Recenzie).
1614. CĂCIULĂ, Olimp, „Εκκλησία”, Atena, 1966, 15
aug. - 1 sept. /An. XIX (1967), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 255 -
263/ {Recenzie).
Număr închinat Sfinţilor Chirii şi Metodiu.
1615. Id., „Εκκλησία”, Atena, an. XLIV (1967). /An.
XX (1968), nr. 4 (oct. ~ dec.), pp. 603 - 606/ {Recenzie).

237
1616. Id., „ΕΚΚΛΗΣΙΑ”, Atena, 1968, nr. 15-23. /An.
XXI (1969), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 117 - 120/ {Recenzie).
1617. Id., „ΕΚΚΛΗΣΙΑ”, Atena, 1969, nr. 6-10. /An.
XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 454 - 455/ {Recenzie).
1618. Id., „ΕΚΚΛΗΣΙΑ”, Atena, 1969, nr. 20-21. /An.
XXI (1969), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 599 - 600/ {Recenzie).
1619. COMAN, Constantin, „ΘΕΟΛΟΓΙΑ”, Atena, t.
LVII (1986, nr. 2 (apr. - iun.), pp. 10 - 137/ (Recenzie).
1620. CORNIŢESCU, Const., ,,Γρηγόριος ό Παλαμας”,
Tesalonic, 1980, mart. - apr. /An. XXXIV (1982), nr. 1 (ian. -
mart.), p. 141-142/ {Recenzie).
1621. Id., ,,Γρηγόριος ό Παλαμας”, Tesalonic, 1980,
mai. - aug. /An. XXXIV (1982), nr. 1 (ian. - mart.), p. 142-
144/ (Recenzie).
1622. DURĂ, N. V., „Θεολογία”, Atena, t. XLV (1974).
/An. XXVIII (1976), nr . 1 (ian. - mart.), pp. 256 - 257/ (Recenzie).
1623. GEORGESCU, I. V„ „Θεολογία”, Atena, t. XLVI
(1975), nr. 1 (ian. - mart,). /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 677 - 683/ (Recenzie).
1624. POPESCU, Teodor Μ., „ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΣΚΕΨΙΣ” (Gândirea Ortodoxă), Atena, 1958, nr. 1. /An. X
(1958), nr. 3 (iul. - sept), pp. 460 - 461/ (Recenzie).
1625. Id., ,,Γρηγόριος δ Παλαμας”, Tesalonic, XL
(1964) , nr. 558 - 559, nov. - dec., pp. 363 - 440. /An. XVII
(1965) , nr. 2 (apr. - iun.), pp. 264 - 266/ (Recenzie).
1626. Id., ,,Γρηγόριος ό Παλαμας”, Tesalonic, XLVIII
(1965), nr. 564 - 565, mai. - iun. /An. XVII (1965), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 437 - 443/ (Recenzie).
1627. Id., ,,Γρηγόριος ό Παλαμας”, Tesalonic, XLVIII
(1965), nr. 566-567, iul. - aug. /An. XVII (1965), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 577 - 579/ (Recenzie).

238
Viaţă bisericească

1628. ANΑΝΙΑ, V., Congresul predicatorilor din


Biserica Greacă (Atena, 1956, 28 ian. - 4 febr.). /An. IX
(1957), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 526 - 527/.
1629. Id., Congresul predicatorilor din Biserica
Greacă (Atena, 1956, 28 ian. - 4 febr.). /An. IX (1957), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 526 - 527/.

Personalităţi

1630. ALEXE, Şt, „Θεολογία”, Ierusalim, an. XL (1969),


nr. 1-4 (ian. - dec.), 631 pag. /An. XXII (1970), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 284 - 289/ {Recenzie).
1631. BARNEA, I, Andreas Xingopoulos, ΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ (ManuiI Panselinos) (Atena, 1956, 28 pag.).
/An. IX (1957), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 620 - 624/ {Recenzie).
1632. CHIŢESCU, N., Conferinţele unui teolog orto­
dox Ia universităţile suedeze. /An. XV (1963), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 307 - 308/.
P rof Ioan Karmiris.
1633. ICĂ, Ioan I., Teologul ortodox Karmiris şi pre­
ocupările sale ecumeniste. /An. XXII (1970), nr. 2 (apr. -
iun,), pp. 226 - 247/.

Aspecte confesionale

1634. BRIA, I., Polemica violentă a Profesorului P. N.


Trembelas împotriva uniaţilor. /An. XXII (1970), nr. 2 (apr.
- iun.), p. 311/.

239
Diaspora

a. Biserica Ortodoxă Greacă din Anglia

1635. CHIŢESCU, N., Noul arhiepiscop al Bisericii


Ortodoxo-Greaeă a Angliei. /An. XXXII (1980), nr. 2 (apr. -
iun), pp. 421 - 422/.
Alegerea Mitrop. Dr. Melodios Fuyas al Axumului-Etiopia (4 nov.
1979).
1636. CORNIŢESCU, C., CHIŢESCU, N., „Biserică şi
Teologie”, revista Arhiepiscopiei Thyatirelor şi Marii Britanii,
t. IV (1985), 1020 pag. /An. XXXVII (1985), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 514 - 515/ {Recenzie).

β. Biserica Ortodoxă Greacă din Franţa

1637. M/ANOLACHE/, A., Inaugurarea unui centru


ortodox Ia Marsilia (5 mai 1979). /An. XXXI (1979), nr. 3-4
(iul. - dec.), pp. 634 - 635/.

γ. Biserica Ortodoxă Greacă din S. U. A.

1638. ANΑΝΙΑ, V., Elenismul în America. /An. VIII


(1956), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 633 - 639/.
1639. Id., Comunitatea Ortodoxă Americană a
Sfântului Vasile. /An. VIII (1956), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 653/.
1640. Id., Societatea Misionară Ortodoxă „Sfânta
Cruce”. /An. VIII (1956), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 653 - 654/.
1641. Id., Societatea Misionară Ortodoxă „Sfânta
Cruce”. /An. VIII (1956), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 653 - 654/.
1642. PRELIPCEAN, VI., N. Kontargyris, Elenismul
strămutat în America, Atena, 1964, 200 pag. /An. XVIII
(1966), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 253 - 255/ {Recenzie).

240
m. Biserica Ortodoxă din Ierusalim
(Patriarhia Ierusalimului)

Generalităţi

1643. MUREŞAN, Florina-Georgeta, Pelerini bizantini


la Locurile Sfinte In secolul al Χ ϊΙ-lea. /An. LIX (2008), nr.
3-4 (iul. - dec.), pp. 230 - 241/.
Generalităţi. îsaac Comnenul. loan Phocas. Constantin Manasses.
Concluzii.
1644. /Redacţia/, Un nou patriarh al Ierusalimului.
/An. XXXIII (1981), nr. 3 (iul. - sept.), p. 486/.
Alegerea Arhiep. Diodor de Hierapolis ca episcop al Ierusalimu-lui
(16febr. 1981).
1645. STAN, Liviu, Locurile Sfinte din Orient. /An.
IV (1952), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 5 - 78/.
Problema Locurilor Sfinte din Palestina (Istoricul Locurilor Sfinte;
Relaţiile cu catolicii; Relaţiile cu protestanţii; relaţiile cu ortodocşii; Rela­
ţiile cu Biserica Ortodoxă Română). II. Problema interortodoxă a Munte­
lui Athos (Situaţia actuală; Istoricum Muntelui Athos; Aşezări ruseşti şi
româneşti la Muntele Athos). Concluzii. Bibliografia problemei.

Istoric

1646. RĂMUREANU, loan, Chrysostomus Dahm, Die


Kirche im Osten. Mach und Pracht der Patriarchen, voi. I,
Offenburg, 1964, 220 pag. /An. XX (1968), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 104 - 109/ (Recenzie).
1647. Id., J. Prawer, Histoire du Royaume Latin de
Jerusalem (trad. C. Nahon), Paris, 1969, 686 pag. /An. XXIV
(1972), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 78 - 81/ (Recenzie).

Monumente

1648. B/ULAT/, T. G., Restaurarea bisericii Sfântului


Mormânt. /An. XXVI (1974), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 203 - 204/.
241
Presă

1649. ALEXE, Şt., „Θεολογία”, Ierusalim, an. XL


(1969), nr. 1-4 (ian. - dec.), 631 pag. /An. XXII (1970), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 284 - 289/ (Recenzie).

n. Biserica Ortodoxă din India

1650. ANANIA, V., Unirea Bisericilor din India de


Sus. /An. VIII (1956), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 310-315.
1651. B/OTEZ/, Al. A., P. Thomas, Churches in
India, Delhi, 1964. /An. XVII (1965), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
255 - 257/ (Recenzie).
1652. MANOLACHE, Anca, Dialog ecumenic în
India. /An. XXII (1970), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 322 - 323/.
1653. N/EGRESCU/, I., Biserica creştină din India.
/An. XII (1960), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 331 - 334/.
1654. POPESCU, Vintilă, Jubileul de aur al şcolii „Sf.
Efrem” din Trichur, statul Kerala, India de Sud. /An. X
(1958), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 594 - 596/ (Recenzie).

o. Biserica Ortodoxă din Iugoslavia


(Biserica Ortodoxă Sârbă)

Istoric

1655. ANANIA, V., Scurtă prezentare istorică a


Bisericii Ortodoxe Sârbe. /An. XVIII (1966), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 306 - 310/.
Recenzie Iu articolul lui Duşan Kaşici cu acest titlu, publicat in
„Serbian Orthodox Church ” (Belgrad, 1965, nr. 1).
1656. ANUICHI, Silviu, Rolul Mitropoliei de
Carlovitz în apărarea Ortodoxiei în Austro-Ungaria. /An.
XIII (1961), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 419 - 432/.

242
Organizare
i.

1657. CORNIŢESCU, Constantin, George Mantzaridis,


/Evoluţia şi criza organizării Bisericii/, în ,,Γρηγόριος 6
Παλαμάς”, Tesalonic, 1979, ian. - febr., pp. 3-9. /An. XXXII
(1980), nr. 1 (ian. - mart.), p. 173/ {Recenzie).

Presă

1658. IUFU, Ioan, „EOIOCJIOBJIE” (Teologia), Bel­


grad, an. I (1957), nr. 1. /An. X (1958), nr. 1 (ian. —mart.), pp,
109—110/ {Recenzie).
1659. N/EGRESCU/, I., „EOrOCJIOBJIIE”, Belgrad,
an. I (1957) - V (1961). /An. XV (1963), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 111 - 113/ (Recenzie).

Personalităţi

1660. STANCOVICI, Branistav, Episcopul Nicolae


Velimirovici predicator al cuvântului lui Dumnezeu. /An.
XLVIII (1996), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 107 -120/.
Viaţa lui Nicolae Velimirovici (1880-1956), episcopul de M e i
(1919-1920, 1936 - 1944) şi al Ohridei (1920 —1934). Opera. Tematica
predicilor lui Nicolae Velimirovici.
1661. VASILIU, Cezar, Decesul teologului sârb Prof.
Justin Popovici. /An. XXXI (1979), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp.
636/.
Pr. Prof. Justin Popovici (1894, apr. 7 - 1979, apr. 7).

Relaţii externe

1662. A/NANIA/, Valeriu, Biserica Ortodoxă Sârbă


în Consiliul Ecumenic. /An. XVII (1965), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 291-292/.

243
Diaspora

1663. DURĂ, Ioan, Fraternitatea Ortodoxă Sârbă din


Europa Occidentală. /An. XLII (1990), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
188- 189/.

p. Biserica Ortodoxă din Japonia

1664. ANΑΝΙΑ, V., Actuala viaţă religioasă din


Japonia. /An. XVII (1965), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 189 - 192/.
1665. MAGOLA, Alexandru, Activitatea misionarilor
basarabeni în Japonia în a doua jumătate a secolului al XIX-
lea. /An. LVI (2005), n r.3 -4 (iul. - dec.), pp. 241 - 256/.
1666. N/EGRESCU/, I , Cu privire la introducerea
Ortodoxiei în Japonia. /An. XII (1960), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
657-662/.
1667. RUNCAN, Nichita, Ortodoxia în Japonia. /An.
XLIII (1991), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 139 - 155/.
începuturile creştinismului în Japonia. Pătrundere creştinismului în
Japonia prin misionari ortodocşi. Ortodoxia în Japonia. Relaţiile Bisericii
Ortodoxe din Japonia cu celelalte Biserici surori. Concluzii.
1668. TÂRGOVIŞTEANUL, Antim, Ortodoxia în Ex­
tremul Orient. /An. III (1951), nr. 1 (ian. —mart.), pp. 101 -114/.
Răspândirea Ortodoxiei în China, Japonia şi Coreea.

r. Biserica Ortodoxă din Polonia

1669. B/UCEVSCHI/, O., „Polnische Oekumenische


Rundschau”, Varşovia, 1963, nr. 1. /An. XV (1963), nr. 3-4
(iul. - dec.), p. 542 - 543/ (Recenzie).
1670. GROSU, Pavel, „Ţercovnii Vestnic”, Varşovia,
1956 /1-3. /An. VIII (1956), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 467 - 471/
(Recenzie).
1671. Id., /„Vestitorul Bisericesc”/, Varşovia, 1956, nr.
7-11. /An. IX (1957), 2 (apr. - iun.), pp. 338 - 341/ (Recenzie).
244
1672. Id., /„Vestitorul bisericesc”/, Varşovia, 1957, nr. 4-
5. /An. IX (1957), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 654 - 656/ (Recenzie),
1673. Id., ,,Η,ΕΡΚΟΒΗΕΙΗ BECTHHK” (Vestitorul
bisericesc), Varşovia, 1957, nr. 7-8. /An. X (1958), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 113-114/ (Recenzie).
1674. Id., „LţEPKOBHMH BECTHHK” (Vestitorul
bisericesc), Varşovia, 1957, nr. 9-10. /An. X (1958), nr. 3 (iul.
- sept.), pp. 462 - 463/ (Recenzie).
1675. Id., „IţEPKOBHftH BECTHHK” (Vestitorul
bisericesc) (Varşovia, 1958, nr. 1-9). /An. XI (1959), nr. 1 (ian.
- mart.), pp. 137 —141/ (Recenzie).
1676. Id., ,,Η,ΕΡΚΟΒΗΕΒΗ BECTHHK” (Vestitorul
bisericesc) (Varşovia, 1958, nr. 12; 1959, nr. 1-2). /An. XI
(1959), nr. 4 (oct. —dec.), pp. 636 —638/ (Recenzie).
1677. Id., „LţEPKOBHEbH BECTHHK” (Vestitorul
bisericesc) (Varşovia, 1961, nr. 1-4). /An. XIII (1961), nr. 3
(iul. —sept.), pp. 458 —460/ (Recenzie).
1678. Id., „HEPKOBHftH BECTHHK” (Vestitorul
bisericesc) (Varşovia, 1961, nr. 5-12). /An. XIV (1962), nr. 1-2
(ian. - febr.), p. 245-249/ (Recenzie).
1679. Id., „LţEPKOBHBbM BECTHHK” (Vestitorul
bisericesc) (Varşovia, 1962, nr. 6). /An. XIV (1962), 4 (oct. -
dec.), pp. 582/ (Recenzie).
1680. Id., „IţEPKOBHHjÎÎ BECTHHK” (Vestitorul
bisericesc) (Varşovia, 1962, nr. 9-12; 1963, nr. 1). /An. XV
(1963), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 278 - 280/ (Recenzie).
1681. Id., „tţEPKOBHIBH BECTHHK” (Vestitorul
bisericesc) (Varşovia, 1963, nr. 2). /An. XV (1963), nr. 3-4
(iul. —dec.), p. 540/ (Recenzie).
1682. Id., /„Vestitorul Bisericesc”/ (Varşovia, 1963, nr.
2-4). /An. XVI (1964), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 168 - 169/ (Re­
cenzie).
1683. Id., /„Vestitorul bisericesc”/ (Varşovia, 1963/5-10).
/An. XVI (1964), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 291 - 292/ (Recenzie).

245
1684. PULPEA, Ioan, Două noi Biserici Ortodoxe
autocefale: Biserica Ortodoxă Polonă şi Biserica Ortodoxă
Cehoslovacă. /'An. V (1953), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 477 - 500/.

s. Biserica Ortodoxă din Ungaria

1685. B/IDIAN/, A., „EGYHAZI KRONIKA” (Cronica


Bisericească), Budapesta, 1958, nr. 1-7. /An. VIII (1956), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 140 - 143/ (Recenzie).
1686. Id.., „EGYHAZI KRONIKA” (Cronica Biseri­
cească), Budapesta, 1958, nr. 1-6. /An. X (1958), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 467 - 472/ (Recenzie).
1687. B/OTEZ/, Al. A., „Egyhazi Kronika”, Budapesta,
an, XI (1962), nr. 1-12. /An. XV (1963), nr. 1 (ian. - mart.), pp,
113 --116/ (Recenzie).
1688. CONSTANT1NESCU, Ovidiu, „Ungarischer Kir-
chlicher Nachrichtendienst”, Budapesta, an. V (1953), nr. 17-
18 (sept.). /An. VII (1955), nr. 1 (ian. - mart), pp. 131 - 135/
(Recenzie).
1689. GROSU, Pavel, „Egyhazi Kronika”, Budapesta,
an. VI (1957), nr. 1-4. /An. IX (1957), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
496 - 501/ (Recenzie).
1690. Μ. M., „Egyhazi Kronika”, Budapesta, an. IV
(1955), nr. 8-12; an. V (1956), nr. 1. /An. VIII (1956), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 294 - 298/ (Recenzie).
1691. Id., „Egyhazi Kronika”, Budapesta, an. V (1956), nr.
2-6. /An. VIE (1956), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 639 - 642/ (Recenzie).
1692. RĂMUREANU, I., „EGYHAZI KRONIKA”
(Cronica bisericească), Budapesta, 1957, nr. 8-12. /An. X
(1958), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 114 - 121/ (Recenzie).
1693. ./Redacţia/, „Egyhazi Kronika”, Budapesta, 1957, 5-
7. /An. IX (1957), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 656 - 661/ (Recenzie).
1694. Id., „Egyhazi Cronika”, Budapesta, 1958, nr. 7-12.
/An. XI (1959), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 318 - 322/ (Recenzie).

246
1695. Id., EGYHAZI KRONIKA, Keleti Orthodox
Egyhâzî Folyoirat (Cronica bisericească) (Budapesta, 1961,
nr. 1-6). /An. XIII (1961), nr. 3 (iul. ~ sept.), pp. 460 - 463/
{Recenzie),

t. Biserica Ortodoxă din Uniunea Sovietică


(Biserica Ortodoxă Rusă)

Generalităţi

1696. DRĂGULIN, Gh., L’Îg li se Ortohodoxe Russe,


Moscova, 1958, 232 pag. /An. XI (1959), nr. 3 (iul. sept.), pp.
460 - 463/ {Recenzie).
1697. SĂDEANU, D. V., Mişcarea ecumenică şi Bise­
rica Ortodoxă Rusă. /An. I (1949), nr. 4 (nov. - dec.), pp. 161
- 172/.
1698. SIRBU, C., „Stimme der Orthodoxie”, Berlin,
1963, nr, 2-3. /An. XV (1963), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 280 -
284/ {Recenzie).
1699. STAN, L., Ovidiu Marina, 30 de zile în U. R. S.
S., Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Orto­
doxă, 1949, 387 pag. /An. I (1949), nr. 4 (nov. - dec.), pp. 184
- 188/ {Recenzie).
1700. STATOV, Pavel, Biserica Ortodoxă Rusă în U.
R. S. S. /An. II (1950), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 56 - 11/An. II
(1950), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 5 - 87/.
Caracterul raporturilor dintre Biserică şi stat în Rusia ţaristă şi în
Uniunea Sovietică. II. Biserica Ortodoxă Rusă în perioada Războiului pen­
tru apărarea patriei, anii 1941-1945. III. Rolul Consiliului împuterniciţilor
pentru afacerile Bisericii Ortodoxe Ruse pe lângă Consiliul de Miniştri al
U. R. S. S. - ului în raporturile dintre Biserică şi stat. IV. Viaţa internă a
Bisericii Ortodoxe Ruse în U. R. S, S. V. Acţiunea Bisericii Ortodoxe Ruse
pentru lichidarea schismelor de peste graniţă şi întărirea legăturilor cu
lumea ortodoxă. VI. Biserica Ortodoxă Rusă şi pacea lumii.

247
Istoric

1701. BĂNESCU, N.s Câteva studii privitoare la


creşti-n area ruşilor şi începuturile Bisericii Ruse. /An. XII
(1960), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 280 - 287/.
1702. BĂRBULESCU, C., voi. La peinture de l’ancienne
Russie (Introducere de A. Svirine), Moscova, 1958, 30 pag.
/An. XII (1960), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 150- 156/ (Recenzie).
1703. CIUREA, Al., V. I. Paşuto, Alexandru Nevschi
şi lupta poporului rus pentru independenţă, în secolul XIII,
Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică^ 1953,
168 pag. /An. V (1953), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 629 - 634/ (Re­
cenzie).
1704. ELIAN, Alexandru, Din legăturile mitropoli­
tului Moscovei Platon cu clericii români. /An. XII (1960), nr.
2 (apr. - iun.), pp. 179 - 196/.
Relaţii româno-ruse în a doua jumătate a secolului al XVIII. La
baza studiului stau însemnările arhim. Vartolomeu Măzăreanul.
1705. MIHAIL, Paul, voi. Patriarhia Moscovei 1917-
1977 (în limba rusă), Moscova, 1978, 88 pag. /An. XXXI
(1979), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 628 - 630/ (Recenzie).
1706. NICONOV, V., La a 35-a aniversare a restabili­
rii Patriarhatului Bisericii Ortodoxe Ruse (1917-1952)
(Trad. de I. Iufu). /An. V (1953), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 328 - 336/.
1707. PISTRUI, Chirii, Apariţia monumentelor de
literatură slavonă originală la ruşi. începuturile cronicei
ruseşti. /An. XII (1960), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 96 - 115/.
1708. RĂMUREANU, I., S. D. Nikiforov, Limba
paleo-slavă (trad. I. D. Negrescu), Bucureşti, 1956, 176 pag.
/An. VIII (1956), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 603 - 607/ (Recenzie).
1709. Id., Dimitri Obolenski, Byzantium, Kiew and
Moscow. A Study in Ecclesiastical Relations, în „Dumberton
Oaks Resears”, Washington, 1957, nr. 1, pp. 21 - 78. /An. X
(1958), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 448 - 452/ (Recenzie).
1710. Id., Dimitri Obolensky, Byzance et la Russie de
248
Kiev, în „Messager de l'Exarchat du Patriarche Russe en Eu­
rope Occidentale”, Paris, an. VIII (1959), nr. 29, pp. 20 - 35.
/An. XII (1960), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 617 - 625/ {Recenzie).
1711. REZUŞ, Petru, Acad. N. S. Derjavin, Slavii în
vechime, Bucureşti, Editura de Stat, 1949, 224 pag. /An. I
(1949), nr. 4 (nov. - dec.), pp, 188 - 192/ (Recenzie).
1712. STAN, Liviu, voi. Lucrările Consfătuirii căpe­
teniilor şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale,
în legătură cu prăznuirea a 500 de ani de autocefalie a Bi­
sericii Ortodoxe Ruse (8 - 18 iul. 1948), voi. I, Moscova,
1949, 447 pag. /An. II (1950)/nr. 1 (ian. - mart.), pp. 123 -
132/ (Recenzie).
1713. Id., voi. Lucrările consfătuirii căpeteniilor şi
reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale (8-18 iul.
1948), Moscova, 1949, voi. II, 463 pag. /An. IV (1952), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 260 - 267/ (Recenzie).
Aniversarea a 500 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Ruse.
1714. ŞERBĂNESCU, Niculae, La a 40 - a aniversare
a reînfiinţării Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Ruse. /An. X
(1958), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 129 - 142/ (Recenzie).

Aspecte culturale

1715. GEORGESCU, I. V., ΨΑΛΤΗΡΒ..., Moscova,


1960. /An. XV (1963), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 71-81/ (Recenzie).
1716. REZUŞ, Petru, B. Grekov, La Culture de la
Russie de Kiev (trad. R. Rodov), Moscova, 1947, 144 pag.
/An. I (1949), nr. 4 (nov. - dec.), pp. 196 - 198/ (Recenzie).

Presă

^ 1717. BĂNĂŢEANU, loan, „KYPHAA MOCKOBC-


KOH ΠΑΤΡΗΑΡΧΗΗ”, Moscova, 1967, nr. 11-12; 1968, nr. 1-3.
/An. XX (1968), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 464 - 471/ (Recenzie).
1718. B/RIA/, I., „3ΚΥΡΗΑΛ MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗ-
249
ΑΡΧΗΗ”, 1967, nr. 9-10). /An. XX (1968), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 122 - 129/ {Recenzie).
1719. Id., „vKYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH”, (Moscova, 1969, nr. 1-3). /An. XXI (1969), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 297 - 302/ (Recenzie).
' 1720. Id., „5KYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ­
ΧΗΗ”, (Moscova, 1969, nr. 7-8). /An. XXI (1969), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 603 - 606/ {Recenzie).
1721. Id., „5ΚΥΡΗΑΛ MOCKOBCKOÎÎ ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH”, Moscova, 1969, nr.12 şi 1970, nr. 1-3). /An. XXII
(1970), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 289 - 294/ {Recenzie).
1722. Id., „TKYPHAA MOCKOBCKOÎÎ ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH”, Moscova, 1970, nr. 4-7. /An. XXII (1970), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 454 - 461/ (Recenzie).
1723. CĂCIULĂ, Olimp, „5KYPHAA MOCKOBCKOH
ΠΑΤΡΗΑΡΧΗΗ”, (Moscova, 1968, nr. 9-12). /An. XXI (1969),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 113 -117/ {Recenzie).
1724. C/HIALDA/, M., „5KYPHAA MOCKOBCKOH
ΠΑΤΡΗΑΡΧΗΗ” (Revista Patriarhiei din Moscova), (Mos­
cova, 1966, nr. 7-8). /An. XVIII (1966), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
618-619/ {Recenzie).
1725. Id., „Messager” de l’Exarchat du Patriarche Ruse
en Europe Occidentale”, an. XIII (1965). /An. XVIII (1966),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 619 - 621/ {Recenzie).
1726. Id., „Golos Pravoslavia - Stimme Der Orthodoxie”,
1966, nr. 2-5. /An. XVIII (1966), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 618 -
619/ (Recenzie).
1727. DAVID, P. I., „EorocnoBcioie Tyn&i”, Moscova,
XIII (1975), 238 pag. /An. XXXIII (1981), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 98 - 100/ {Recenzie).
1728. Id., „BoroaioBCKne τυαβι”, Moscova, voi. XVI,
1983, 226 pag. /An. XXXVI (1984), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
141 _ΛΑΟ! ($ ργρή7ιρ)
1729. GEORGESCU, I. V., „EOTOCJIOBEKHE TPY-

250
ffbl”, Moscova, 1961. /An. XV (1963), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp.
493 —534/ {Recenzie).
1730. Id., /„Revista Patriarhiei din Moscova”/ (Moscova,
1963, nr. 5-10). /An. XVI (1964), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 155 .1
166/ {Recenzie).
1731. Id., „3KYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ­
ΧΗΗ” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1963, dec.).
/An. XVI (1964), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 281 - 282/ {Recenzie).
1732. Id., „5KYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ­
ΧΗΗ” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1963/11-
12, 1964/1-3). /An. XVI (1964), nr. 2 (apr.- iun.), pp. 283 -
291/ {Recenzie).
1733. Id., „ICYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ­
ΧΗΗ” (Revista Patriarhiei din Moscova), (Moscova, 1964, nr. 4 -
7). /An. XVI (1964), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 445 - 451/ {Recenzie).
1734. Id., „XCYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ­
ΧΗΗ” (Revista Patriarhiei din Moscova), (Moscova, 1964, nr.
8-9). /An. XVI (1964), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 569 - 572/
{Recenzie).
1735. Id., „ICYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ­
ΧΗΗ” (Revista Patriarhiei din Moscova), (Moscova, 1964, nr.
10-12). /An. XVII (1965), nr. 1 (ian. - mart.), p. 179- 184/
{Recenzie).
1736. Id., „XCyPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ­
ΧΗΗ” (Revista Patriarhiei din Moscova), (Moscova, 1965, nr.
1 - 3). /An. XVII (1965), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 260 - 264/
{Recenzie).
1737. Id , „XCyPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ­
ΧΗΗ” (Revista Patriarhiei din Moscova), (Moscova, 1965, nr.
7 - 9). /An. XVII (1965), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 574 - 576/
{Recenzie).
1738. Id., „XCyPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ­
ΧΗΗ” Revista Patriarhiei din Moscova), (Moscova, 1965, nr.
10-12). /An. XVIII (1966), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 146 - 149/
{Recenzie).
25!
1739. Id., BorocjioSkne Tpy^M, Moscova, 1964. /An.
XVIII (1966), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 261 - 278/ (Recenzie).
1740. Id., „JKyPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH”, Moscova, 1971, nr. 12; 1972, nr. 1-2). /An. XXIV
(1972), 3 (iul. - sept.), pp. 475 - 477/ (Recenzie).
1741. Id., „EorocjiOBCKHe Tpynfci”, Moscova, t. VIII
(1972), 236 pag. /An. XXV (1973), nr 4 (oct. - dec.), pp. 591 -
596/ (Recenzie).
1742. Id., „Bogoslovskie Trudă”, Moscova, voi. IX
(1972), 240 pag. /An. XXVI (1974), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
ί ΑΛ 1AQ/ (Rscsnzi^) '■
1743. Id., „XCYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Moscova, 1974, nr. 6-8). /An. XXVII (1975), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 360 - 370/ (Recenzie).
1744. Id., „XCyPHAA MOCKOBCKOH ΓΙΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Moscova, 1974, nr. 9-12; 1975, nr. 1). /An. XXIX
(1977), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 74-84/ (Recenzie).
1745. Id., „3KyPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Moscova, 1975, nr. 2-7). /An. XXIX (1977), nr. 2 (apr.
- iun.), pp. 215 - 220/ (Recenzie).
1746. GROSU, Pavel, „nPABOCJIABHHH BISHHK”
(Vestitorul ortodox), Lvov, 1959, nr. 6-12. /An. XII (1960), nr.
3 (iul. - sept.), pp. 468 - 470/ (Recenzie).
Biserica Ortodoxă din Ucraina.
1747. Id., /„Vestitorul Bisericesc”/, Lvow, 1961, nr. 1-3.
/An. XIII (1961), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 631 - 632/ (Recenzie).
Biserica Ortodoxă din Ucraina.
1748. Id., „nPABOCJIABHHH BICHHK” (Vestitorul
Ortodox), Lvov, 1961, 7-8. /An. XIV (1962), nr. 1-2 (ian. -
febr.), p. 242/ (Recenzie).
Biserica Ortodoxă din Ucraina.
1749. MARCU, Gr., „ICyPHAA MOCKOBCKOIÎ
ΠΑ-ΤΡΗΑΡΧΗΗ” (Revista Patriarhiei din Moscova),
(Moscova, 1966, nr. 1-3). /An. XVIII (1966), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 278 - 282/ (Recenzie).
252
1750. MIHAIL, Paul, ,,)ΚΥΡΗΑΛ MOCKOBCKO0
ΙΊΑ-ΤΡΗΑΡΧΗΗ”, Moscova, 1979, nr. 3, 80 pag. /An. XXXII
(1980), nr. 2 (apr. - iun), pp. 389 - 391/ (Recenzie).
1751. Id., „EorocnoBCicne r y m '\ Moscova, XIX (1978),
278 pag. /An. XXXII (1980), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 180-181/
(Recenzie).
1752. Id., „Bogoslovskie Trudy”, Moscova, XXVI (1985),
333 pag. /An. XL (1988), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 132 - 133/
(Recenzie).
1753. Id, „Bogoslovskie Trudî”, Moscova, t. 32 (1986),
332 pag. /An. XL (1988), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 136 -138/ (Re­
cenzie).
1754. Id., /„Jurnal Moscoskoi Patriarhii”/, 1989/nr. 1-3.
/An. XLI (1989), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 118- 123/ (Recenzie).
1755. Id., „3KYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH”, Moscova, an. 1990, nr. 10. /An. XLIII (1991), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 174- 179/ (Recenzie).
1756. Id., „Bogoslovskie trudî”, Moscova, voi. XXX
(1991). /An. XLIII (1991), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 210 - 212/
(Recenzie).
1757. Id., „Bogoslovskie trudî”, t. XXVIII (1987), Mos­
cova, 230 pag. /An. XLIV (1992), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 184 -
186/ (Recenzie).
1758. NEGRESCU, I., Revista Patriarhiei din Moscova,
1952, nr. 1. /An. IV (1952), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 267 - 271/
(Recenzie).
1759. Id., Revista Patriarhiei din Moscova, 1952, nr. 4 -
9. /An. IV (1952), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 539 - 547/ (Recenzie).
1760. Id., Revista Patriarhiei din Moscova, 1952, nr. 10-
12. /An. V (1953), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 147 -153/ (Recenzie).
1761. Id., „XCYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1953, nr.
1). /An. V (1953), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 295 - 302/ (Recenzie).
1762. Id., „XCYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-

253
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), Moscova, 1953, nr. 3-7.
/An. V (1953), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 615 - 629/ (Recenzie).
1763. Id., „ÎKYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1953, nr. 8
-10). /An. VI (1954), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 122 - 130/
{Recenzie).
1764. Id., „5KYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1953, nr.
11-12; 1954/1-8). /An. VI (1954), nr, 4 (oct. - dec.), pp. 573 -
585/ {Recenzie).
1765. Id., „aCYPHAA MOCKOBCKOÎÎ ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1954, nr. 9
-11). /An. VII (1955), nr. 1 (ian. - mart), pp. 122 - 127/
{Recenzie).
1766. Id., „3KYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1954, nr.
12; 1955, nr. 1). /An. VII (1955), 2 (apr. - iun.), pp. 241 - 246/
{Recenzie).
1767. Id., „aCYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1955, nr. 2).
/An. VII (1955), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 457 - 459/ {Recenzie).
1768. Id., „ACYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1955, nr.
3-8). /An. VII (1955), 4 (oct. - dec.), pp. 608 - 615/ {Recenzie).
1769. Id., „5ΚΥΡΗΑΛ MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1955, nr.
9-12). /An. VIII (1956), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 135 - 140/
{Recenzie).
1770. Id., „3KYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), (Moscova, 1956, nr. 1).
/An. V II (1956), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 291 - 293/ {Recenzie).
1771. Id., „KYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1956, nr. 3).
/An. VIII (1956), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 465 - 467/ {Recenzie).

254
1772. Id., „5KYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1956, nr.
4-6). /An. VIII (1956), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 633 - 639/
{Recenzie),
1773. Id., „5KYPHAA MOCKOBCKOft ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1956, nr. 7-
9). / An. IX (1957), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 173 - 179/ {Recenzie).
1774. Id., „XCYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), (Moscova, 1956, nr.
10- 12). /An. IX (1957), 2 (apr. - iun.), pp. 333 - 338/ {Recenzie).
1775. Id., „XCYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1957, nr. 1-
2). /An. IX (1957), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 493 - 496/ {Recenzie).
1776. Id., „XCYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), Moscova, 1957, nr. 3-6.
/An. IX (1957), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 645 - 652/ {Recenzie).
1777. Id., „3KYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), Moscova, 1957, nr. 7-
10. /An. X (1958), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 103 -109/ {Recenzie).
1778. Id., „XCYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), Moscova, 1957, nr.
11- 12; 1958, nr. 1-4. /An. X (1958), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 452
- 459/ {Recenzie).
1779. Id., „XCYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), Moscova, 1957, nr. 5-7.
/An. X (1958), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 596 - 601/ {Recenzie).
1780. Id., „XCyPHAA MOCKOBCKOIÎ ΓΙΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), Moscova, 1958, nr.
8-12. /An. XI (1959), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 132 - 137/
{Recenzie).
1781. Id., ,,3ΚΥΡΗΑΛ MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), Moscova, 1959, nr. 1-3.
/An. XI (1959), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 314 - 318/ {Recenzie).
1782. Id., „DKYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-

255
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), Moscova, 1959, nr.
4-6. /An. XI (1959), nr. 3 (iul. sept.), pp. 470 - 475/ (Recenzie).
1783. Id„ „XCYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), Moscova, 1959, nr. 7-9.
/An. XI (1959), nr. 4 (oct. -dec.), pp. 631 ~ 632/ (Recenzie).
1784. Id., „5KYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), Moscova, 1959, nr.
10- 12. /An. XII (1960), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 156 - 161/
{Recenzi(?)
1785. Id., „3KYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), Moscova, 1960, ni. 1-3.
/An. XII (1960), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 309 - 314/ (Recenzie).
1786. Id., „3KYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), Moscova, 1960, nr. 4-6.
/An. XII (1960), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 457 - 463/ (Recenzie).
1787. Id., „5KYPHAA MOCKOBCKOft ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), Moscova, 1960, nr. 7-9.
/An. XII (1960), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 641 - 647/ (Recenzie).
1788. Id., „3KYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), (Moscova, 1960, nr.
10). /An. XIII (1961), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 108 - 110/
(Recenzie).
1789. Id., /„Revista Patriarhiei din Moscova”/ (1960/11-
12, 1961/1-3). /An. XIII (1961), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 266 -
280/ (Recenzie).
1790. Id., „XCYPHAJI MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
HHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1961, nr. 4-
5). /An. XIII (1961), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 453 - 458/ (Recenzie).
1791. Id., „5KYPHAJI MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
HHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1961, nr.
11- 12; 1962, nr. 1-3). /An. XIV (1962), nr. 1-2 (ian. - febr.),
pp. 228 - 241/ (Recenzie).
1792. Id., „5KYPHAJI MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
HHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1962, nr.

256
4-5). /An. XIV (1962), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 436 - 443/
(Recenzie).
1793. Id., „5KYPHAJI MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
HHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1962, nr. 6-
8). /An. XIV (1962), 4 (oct. - dec.), pp. 569 - 578/ (Recenzie).
1794. Id., „DKYPHAJI MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
HHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1962, nr.
9-12; 1963, nr. 1-2). /An. XV (1963), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
9 4 -1 1 1 / (Recenzie).
1795. Id., „3KYPHAJI MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
HHH” (Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1963, nr.
3-4). /An. XV (1963), nr. 3-4 (iul. — dec.), pp. 534 - 540/
(Recenzie).
w 1796. N/ICOLAESCU/, M., „XCYPHAJI MOCKOBC­
KOH ΠΑΤΡΗΑΡΗΗΗ” (Revista Patriarhiei din Moscova)
(Moscova, 1961, nr. 6-10). /An. XIII (1961), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 6 1 9 - 627/ (Recenzie).
1797. P/ARASCHIV/, Ion V., „3KYPHAA MOCKOB-
CKOÎÎ ΠΑΤΡΗΑΡΧΗΗ”, (Moscova, 1970, nr. 10-12; 1971,
nr. 1-2). /An. XXIII (1971), nr. 2 (apr, - iun.), pp. 253 - 264/
(Recenzie).
1798. Id., „3KYPHAA MOCKOBCKOÎÎ ΠΑΤΡΗΑΡ­
ΧΗΗ”, (Moscova, 1971, număr special, dedicat patriarhatului
în Biserica Ortodoxă Rusă, 128 pag.; nr. 3-5/1971. /An. XXIII
(1971), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 467 —467/ (Recenzie).
1799. Id., „5KYPHAA MOCKOBCKOIÎ ΠΑΤΡΗΑΡ­
ΧΗΗ”, (Moscova, 1971, 6. /An. XXIII (1971), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 613 -6 1 6 / (Recenzie).
1800. Id., „3KYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ­
ΧΗΗ”, Moscova, 1971, nr. 7-9). /An. XXIV (1972), nr. 1 (ian.
- mart.), pp. 97- 102 (Recenzie).
1801. Id., „3KYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ­
ΧΗΗ”, Moscova, 1971, nr. 10-11. /An. XXIV (1972), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 279- 282/ (Recenzie).

257
1802. Id., „ICYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH”, Moscova, 1972, nr. 3-5). /An. XXIV (1972), nr. 4 (oct.
- dec.), pp. 598 - 605/ (Recenzie).
1803. Id., „BorocxroBCKHe Tpy«Bi”, Moscova, t. VI
(1971), 240 pag. /An. XXIV (1972), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 605
- 611/ (Recenzie).
1804. Id., „XCYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH”, Moscova, 1972, nr. 6-8). /An. XXV (1973), nr. 1 (ian. -
febr.), pp. 94 - 100/ (Recenzie).
1805. Id., „DKYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH”, Moscova, 1972, nr. 9-11). /An. XXV (1973), nr;2 (apr.
- iun.), pp. 294 - 299/ (Recenzie).
1806. Id., „XCyPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH”, Moscova, 1972, nr. 12; 1973, nr. 1-3. /An. XXV
(1973) , nr. 3 (iul. - sept.), pp. 406 - 416/ (Recenzie).
1807. Id., „XCyPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH”, Moscova, 1973, nr. 4-5). /An. XXV (1973), nr 4 (oct. -
dec.), pp. 597 - 600/ (Recenzie).
1808. Id., „XCyPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH”, (Moscova, 1973, nr. 6-9). /An. XXVI (1974), nr. 2 (apr.
- iun.), pp. 298 - 305/ (Recenzie).
1809. Id., „XCyPHAA MOCKOBCKO0 HATPHAP-
XHH”, (Moscova, 1973, nr.10-12 şi 1974, nr. 1). /An. XXVI
(1974) , nr. 3 (iul. - sept.), pp. 522 - 532/ (Recenzie).
1810. Id., „3KVPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH”, (Moscova, 1974, nr. 2-6). /An. XXVI (1974), nr. 4 (oct.
- dec.), pp. 640 - 647/ (Recenzie).
1811. POPESCU, T. M., „XCyPHAA MOCKOBCKOH
ΠΑΤΡΗΑΡΧΗΗ” (Revista Patriarhiei din Moscova), (Mos­
cova, 1965, nr. 4 - 6). /An. XVII (1965), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
435 - 437/ (Recenzie).
1812. /Redacţia/, „XCyPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗ­
ΑΡΧΗΗ” (Revista Patriarhiei din Moscova), (Moscova, 1966,
nr. 9-11). /An. XIX (1967), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 119 - 124/
(Recenzie).
258
1813. Id., „5ΚΥΡΗΑΛ xMOCKOBCKOÎÎ ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), (Moscova, 1966, nr.
12). /An. XIX (1967), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 270 -275/ {Recenzie).
1814. Id., „Messager de l’Exarhat du Patriarche russe en
Europe Occidentale”, Paris, an. XIV (1966), nr 54 - 55 (apr. -
sept.). /An. XIX (1967), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 275 - 281/ {Re­
cenzie).
1815. Id., „5ΚΥΡΗΑΛ MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), (Moscova, 1967, nr.
3-5). /An. XIX (1967), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 438 - 442/ {Re­
cenzie).
1816. Id., „XCYPHAA MOCKOBCKOHi ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH” (Revista Patriarhiei din Moscova), (Moscova, 1967, nr.
6-8). /An. XIX (1967), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 600 - 604 {Recen­
zie).
1817. Id., „XCYPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH”, 1968, nr. 4-8. /An. XX (1968), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
606 - 610/ {Recenzie).
1818. Id., ,,ϋΚΥΡΗΑΛ MOCKOBCKO0 ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH”, (Moscova, 1969, nr. 4-6). /An. XXI (1969), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 456 - 460/ {Recenzie).
1819. Id., „5ΚΥΡΗΑΛ MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH”, Moscova, 1969, nr. 9-11. /An. XXII (1970), nr. 1 (ian.
- mart.), pp. 128 - 134/ {Recenzie).
1820. Id., „3ΚΥΡΗΑΛ MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH”, (Moscova, 1969, nr. 4-6). /An. XXI (1969), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 456 - 460/ {Recenzie).
1821. Id., „)KyPHAA MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡ-
XHH”, Moscova, 1970, nr. 8-9. /An. XXII (1970), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 601 - 605/ {Recenzie).
1822. STAN, Liviu, „Jurnal Moskovskoi Patriarhii”,
Moscova, 1949, nr. 1-7. /An. I (1949), nr. 4 (nov. - dec.), pp.
198 - 201/ {Recenzie).
1823. ŞESAN, Milan, „DKYPHAA MOCKOBCKOH

259
ΠΑΤΡΗΑΡΧΗΗ” (Revista Patriarhiei din Moscova), (Mos­
cova, 1966, nr. 4-6). /An. XVIII (1966), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
471-474/ (Recenzie).

învăţăm ânt teologic

1824, /Redacţia/, Deschiderea noului an şcolar în


instituţiile de învăţământ teologic din Uniunea Sovietică.
/An. VI (1954), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 153 - 154/.

Mănăstiri

1825. STAN, Liviu, Karl Heussi, Originea monahis­


mului, Tiibingen, 1936. /An. VII (1955), 2 (apr. - iun.), pp.
277 - 281/ (Recenzie).

Personalităţi

1826. ALEXE, Ştefan, La moartea Profesorului Pavel


Nicolaevici Evdokimov (1901 - 17 sept. 1970). /An. XXII
(1970), nr. 3 (iul. - sept), pp. 475 - 476/.
1827. B/ĂRBULESCU/, C., A. lagodovskaia, A n a p e i
Py6nen (Moscova, 1960). /An. XIII (1961), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 100 - 108/ (Recenzie).
1828. Id., A. Vasiliev, Andrei Rubliov şi Grigorie
Palama, în „/Jurnalul Patriarhiei Moscovei”/, Moscova, 1960,
nr. 10, pp. 33-44. /An. XIII (1961), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 614 -
618/ (Recenzie).
1829. BODOGAE, T., Arhiepiscopul Serafim Sobolev
(1881 -1950). /An. III (1951), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 153 - 155/.
1830. CHIŢESCU, N., Opera teologică a lui A. S.
Homiacov (un veac de la moartea lui). /An. XIII (1961), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 22 - 54/.
Alexei Stefanovici Homiacov (1804-1860). Biografia. Opera teolo­
gică. Concepţia teologică. Concluzii.
260
1831. CUNESCU, Gh,, O carte despre viaţa şi opera
lui Andrei Rubliov. /An. XXV (1973), nr. 1 (ian. - febr) pp
149-150/.
Recenzie la Μ, V. Alpatov, Rubliov (Trad. Vasilica Beldie), Bucu­
reşti, Editura Meridiane, 1972.
1832. Μ., V. N. Lazarev, Teofan Grecul şi şcoala sa,
Bucureşti, Editura Meridiane, 1974, 214 pag. /An. XXVI
(1974), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 634 - 636/ (Recenzie).
1833. DOKTUSOV, M., Nicolae, mitropolit Krutiţki
şi Kolomenski, orator bisericesc - social (Trad. Pr. Prof.
Nicolae M. Popescu). /An. IV (1952), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp.
526 - 538/.
în nr. 1 din 1953, la pagina 3 estefotografia îndoliată a luil. V. Stalin.
1834. DRĂGULIN, Gh., întru întâmpinarea centena­
rului morţii unui mare teolog ortodox: A. S. Homiakov.
/An. X (1958), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 150 - 153/.
1835. GALERIU, Const, Mitropolitul Filaret al
Moscovei ca teolog. /An. XII (1960), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
212-239/.
Viaţa Mitropolitului Filaret Drozdov (1782-1867). O teologie a vie­
ţii. Dumnezeu şi creaţia. întrupare şi răscumpărare. Chenoză şi cruce. învi­
erea şi lucrarea Sfântului Duh. Concluzii.
1836. MANOLACHE, Anca, Părintele George
Florovski (1894 - 1979). /An. XXXII (1980), nr. 2 (apr. -
iun), p. 430/.
1837. N/EGRESCU/, I., Ştefan, mitropolit de Harkov
şi Bogoduhov, Prea Fericitul Constantin, mitropolitul Kie­
vului, în „Revista Patriarhiei din Moscova”, 1959, nr. 6, pp. 60
- 71. /An. XI (1959), nr. 3 (iul. sept.), p. 460/ (Recenzie).
1838. Id., S. Troiţki, Sfântul Metodiu ca legiferator
slavon, în „XCYPHAJI MOCKOBCKOH ΠΑΤΡΗΑΡΗΗΗ”
(Revista Patriarhiei din Moscova) (Moscova, 1961, nr. 12). /An.
XIV (1962), nr. 1-2 (ian. - febr.), pp. 209-211/ (Recenzie).
1839. STĂNILOAE, D., Patriarhul Serghie al Mosco­
vei ca teolog. /An. I (1949), 2-3 (apr. - sept.), pp. 173 - 186/.

261
Viaţă bisericească

1840. ANΑΝΙΑ, V., Unitatea Ortodoxiei Ruse. /An.


IX (1957), 2 (apr. - iun.), pp. 366 - 368/.

Relaţii cu statul

1841. MLADAN, M., voi. Biserica Ortodoxă Rusă şi


marele război pentru apărarea patriei. Colecţie de docu­
mente, Moscova, 1943. /An, I (1949), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
137 - 142/ {Recenzie). '

Relaţii externe

1842. AN ΑΝΙΑ, Valeriu, O întâlnire bisericească


americano-rusă. /An. VIII (1956), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 488 -
491/.
1843. KRUTIŢKI, Nicolae/, Biserica Ortodoxă Rusă
în lupta pentru apărarea păcii (Trad. I. Parocescu). /An. III
(1951), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 64 - 70/.
Cuvântare ţinută la al doilea Congres Mondial al Partizanilor Păcii
(20 nov. 1950).
1844. M/ANOLACHE/, A., Vizita oficială a Sanc­
tităţii Sale Elie II, catolocosul întregii Georgii, la Fanar
(mai, 1979). /An. XXXI (1979), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 634/.
1845. Id., Mitropolitul Filaret - preşedinte al
Departamentului Relaţiilor Externe al Patriarhiei Ruse.
/An. XXXIII (1981), nr. 3 (iul. - sept.), p. 485/.
1846. Redacţia, Alianţa încheiată de Bisericile Orto­
doxe Rusă şi Română în vederea desfăşurării unei acţiuni
comune pentru apărarea păcii. /An. II (1950), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 173 - 198/ (Foto. 1 buc.).
Consfătuirea de la Moscova (mai 1950).

262
Diaspora

a. Biserica Ortodoxă Rusă din Anglia

1847. /Redacţia/, „Sobomost”, London, 1969, nr. 9.


/An. XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 461 - 463/ {Recenzie).

β. Biserica Ortodoxă Rusă din Cehoslovacia

1848. MOISESCU, Gh, I., voi. Istoria Bisericii Creş­


tine Ortodoxe pentru elevii şcoalelor de gradul I şi II, Praga,
1950, 80 pag. /An. IY (1952), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 277 - 278/
(Recenzie).

y. Biserica Ortodoxă Rusă din Germania

1849. MOISESCU, Gh. I., „Golos Pravoslavia”, Berlin,


1952, nr. 2. /An. IV (1952), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 277/ (Recen­
zie).
1850. VASILIU, Cezar, Numirea unui nou exarh
patriarhal pentru Europa Occidentală (Mitrop. Filaret de
Minsk). /An. XXXII (1980), nr. 1 (ian. -- mart.), p. 194/.

δ. Biserica Ortodoxă Rusă din S. U. A.

1851. DURĂ, Nicolae, O nouă canonizare în Biserica


Ortodoxă Rusă. Actul sinodal din 6 oct. 1977. /An. XXXII
(1980), nr, 2 (apr. - iun), pp. 430 -431/.
Mitropolitul Inokentie, ,.apostolul" ruşilor din America şi Canada
(7 oct. 1977).
1852. GROSU, Pavel, „One Church”, 1956, nr. 1-2.
/An. IX (1957), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 501 - 502/ (Recenzie).

263
2. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ
a. Generalităţi

1853. ALEXE, Gh., O interesantă şi instructivă anchetă


printre creştini /An. XTV (1962), nr. 1-2 (ian. —febr.), p. 280-285/.
Sinodul al II-lea de la Vatican.
1854. Id., V., Ecumenismui catolic. /An. IX (1957), nr.
4 (oct. - dec.), pp. 679 - 683/.
1855. APOLZANU, C. S., Acţiunea politică a Vatica­
nului. /An. II (1950), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 158 - 168/. .
1856. BRIA, Ioan, Teologia romano-catolică şi Conci­
liu! II de la Vatican. /An. XVI (1964), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
128 - 140/.
1857. BUCEVSCHI, O., Edmunt Schlink, Nach dem
Konzil, Hambnrg, 1966, 253 pag. /An. XX (1968), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 117 - 122/ (Recenzie).
Conciliul al II-lea de la Vatican.
1858. Id., Experienţe ecumenice ale melhiţilor uniţi
cu Roma. /An. XXV (1973), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 328 - 329/.
1859. COJOCARII, Haralambie, Wladimir Guettee şi
papalitatea. /An. I (1949), nr. 4 (nov. - dec.), pp. 133 - - 157/.
Situaţia generală a Bisericii Romano-Catolice după Revoluţia
Franceză (1789). Wladimir Guetâe şi concepţia lui despre Biserica
Romano-Catolică.
1860. GAFTON, Lucian, Teoria papală a celor trei
scaune episcopale ale Sfântului Apostol Petru. /An. VII
(1955), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 378 - 389/.
Romano-catolicii susţin că, înainte de a întemeia comunitatea creş­
tină din Roma, Sfântul Apostol Petru ar mai f i întemeiat pe cele din Alexan­
dria şi Antiohia.
1861. IONESCU, Barbu Gr., Conciliul II de la
Vatican. Dezbaterile şi hotărârile primei sesiuni. /An. XVI
(1964), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 3- 46/.
Introducere. Rolul papei Ioan XXIII în organizarea şi desfăşurarea
Conciliului II Vatican. Semnificaţia Conciliului 11 de la Vatican în gândirea

264
Papii Ioan XXIII. Lucrările primei sesiuni a Conciliului II de la Vatican
(nov.-dec. 1962). Părerile m o r observatori despre Conciliul 11 de la Vati­
can. Unele păreri exprimate în presa bisericească despre lucrările primei
sesiuni a Conciliului II de la Vatican.
1862. Id., Conciliul II de la Vatican. Dezbaterile şi
hotărârile sesiunii a doua. /An. XVI (1964), nr. 2 (apr. - iun,),
pp. 187-219/.
Introducere. Rolul papei Paul al Vl-lea în pregătirea şi desfăşura­
rea celei de-a doua sesiuni a Conciliului al II-lea de la Vatican. Pregătirea
celei de-a doua sesiuni a Conciliului. Lucrările celei de-a doua sesiuni a
Conciliului (sept. 1963). Concluzii.
1863. Id., A treia sesiune a Conciliului al II-lea de la
Vatican (1964, sept.). /An, XVI (1964), nr, 4 (oct. - dec.), pp.
471-502/.
1864. MANOLACHE, Anca, Congresul teologic inter­
naţional catolic de la Bruxelles (12 sept. 1970). /An. XXII
(1970), nr. 3 (iul. - sept,), pp. 480 - 484/.
1865. Id., Colaborarea între Consiliul Ecumenic al
Bisericilor şi Biserica Romano-Catolică. /An. XXII (1970),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 485/.
1866. Id., Pregătiri pentru viitorul sinod al episcopilor
catolici. /An. XXIII (1971), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 298 - 301/.
1867. MOISESCU, Justin, Atitudinea papalităţii faţă
de progresul omenirii. /An. V (1953), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
116-131/.
1868. PLĂMĂDEALĂ, Antonie, Biserica Romano-
Catolică într-un „ceas de nelinişte”. /An. XXI (1969), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 464 - 474/.
1869. PLOIEŞTEANUL, Visarion, „Nuovi Tempi,
settimanale evangelico”, Roma, 1967. /An. XIX (1967), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 449 - 451/ {Recenzie).
1870. POPESCU, Gabriel, în timp şi contratimp. /An.
XXII (1970), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 630 - 631/.
1871. PULPEA, L, Limbajul necreştin folosit de
papalitate faţă de celelalte confesiuni creştine. /An. VI
(1954), nr. 2 - 3 (apr. - sept.), pp. 395 - 429/.
265
1872. /Redacţia./, Avro Manhattan, Vaticanul, Bucu­
reşti, Editura de Stat, 1949, 2 voi. 150 pag. /'An. Ii (1950), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 285 - 320/ (Recenzie).
1873. Id., Aspecte ale luptei între „nou” şi „vechi” în
viaţa Bisericii Romano-Catolice. /An. XIX (1967), nr. 4 (oct.
- dec.), pp. 636 - 638/.
1874. Id., Cu prilejul lucrărilor Sinodului
episcopatului catolic din octombrie 1969. /An. XXI (1969),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 631 - 633/.
1875. Id., Scrisoarea preoţilor catolici contestatari că­
tre Papa Paul al Vl-lea. /An. XXI (1969), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 633 - 634/.
1876. Id., Frământările din sânul Bisericii Romano-
Catolice într-un stadiu nou. /An. XXII (1970), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 169- 176/.
1877. Id., Interviul Cardinalului Suegens în legătură
cu situaţia creată în Biserica Romano-Catolică de Declara­
ţia Episcopatului Olandez. /An. XXII (1970), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 324 - 328/.
1878. Id., După furtuna provocată de Declaraţia
episcopatului olandez, frământările continuă în viaţa Bise­
ricii Romano - Catolice din Olanda. /An. XXII (1970), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 493 - 496/.
1879. Id., Aspecte noi ale conflictului declanşat în sâ­
nul Bisericii Romano-Catolice de „Declaraţia episcopilor
olandezi”. /An. XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 149 - 153/.
1880. REZUŞ, Petru, Antiprogresismul Vaticanului.
/An. I (1949), 2-3 (apr, - sept.), pp. 63 - 71/.
1881. Id., C. Seinman, Vaticanul, duşman al păcii şi
democraţiei (Trad. C. Corbu), Bucureşti, Editura ARLUS,
1952, 46 pag. /An. IV (1952), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 547 -
552/ (Recenzie).
1882. Id., N. A. Constantinov, Vaticanul - Bastion al
reacţiunii imperialiste în domeniul instrucţiunii şi al şcolii,
în „Analele Româno-Sovietice”. Pedagogie-Psihologie, Bucu-
266
reşti, 1952, 6, apr. - iun., pp. 102 - 115. /An. IV (1952), nr. 3-4
(iul. - dec.), pp. 552 - 553/ (Recenzie).
1883. Id., Practici romano-catoiice de cult folosite ca
mijloace de prozelitism. /An. VI (1954), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 6 4-80/.
Introducere. Cultul Domnului lisus Hristos (Cultul inimii lui Iisus;
cultul „Agnus Dei"). Cultul Maicii Domnului. Cultul sfinţilor. Cultul Sfintei
împărtăşanii. Inovaţii la Botez, mirungere, hirotonie şi nuntă. Cultul anilor
sfinţi. Alte practici de cult romano-catolic (muzica instrumentală în bise­
rici; practica indulgenţelor; botezarea şi mirungerea clopotelor; cultul cru­
cifixului, rozaliului, medaliilor, umerarelor sfinţite şi altor amulete. Cultul
relicvelor. Concluzii.
1884. SÂRBU, Comeliu, Spiritul misionar al Vatica­
nului şi concepţia papistă despre unirea Bisericilor. /An. III
(1951), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 539 - 585/.
Spiritul misionar al Vaticanului II. Concepţia papistă despre uni­
rea Bisericilor (I. Ideea papistă despre unirea Bisericilor; 2. Modul papist
de chemare la unire; 3. Vaticanul şi Mişcarea ecumenică; 4. Uniunea in­
ternaţională „ UNITAS”; 5. Roma şi „ Una Sancta 6. Metoda unionistă a
Vaticanului; 7. Unirea bisericească în planul de expansiune misionară a
Romei). III. Concluzii şi atitudini
1885. Id., Iniţiative şi realizări ale Secretariatului
pentru necreştini al Vaticanului. /An. XXII (1970), nr. 1 (ian.
- mart.), pp. 155 - 157/.
1886. Id., Sesiunea pastorală a episcopatului francez.
/An. XXVII (1975), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 226 - 227/.
1887. Id., Al Vl-lea sinod al episcopilor romano-cato-
lici (Roma, 27 sept.). /An. XXVII (1975), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 272-228/.
1888. SLEVOACĂ, Şt, Bernard Hâring, A theology
of Protest, New York, 1970, 190 pag. /An. XXIII (1971), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 107 - 110/ (Recenzie).
1889. Id., Adolfs Roberts, The Grave of God, New
York, f. a., 149 pag. /An. XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
122 - 123/ (Recenzie).
1890. STAN, L., B. E. Stein, Diplomaţia Vaticană, Mos­
cova, 1945. /An. I (1949), nr. 1 (ian. - mart.), p. 149/ (Recenzie).
267
1891. Id., Aspecte ignorate ale schismei. /An. VI
(1954), nr. 2-3 (apr. - sept.), pp. 300 - 338/.
Importanţa dezbinării. Platforme irenice. Jurisdicţia bisericească.
Primatul de onoare. Primatul de jurisdicţie sau „charisma jurisdictionis
Ierarhia sacramentală şi cea jurisdicţională. Jurisdicţia seculară. Primatul
administrativ. Documentele schismei. Concluzii.
1892. STĂNILOAE, D,, Dezbaterile şi hotărârile
sesiunii a patra a Conciliului al II-lea de la Vatican. /An.
XVIII (1966), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 8 - 34/.
1. Deschiderea sesiunii. 2. Declaraţia despre libertatea religioasă.
3. Biserica şi lumea contemporană. 4. Biserica Catolică şi celelalte religii.
5. Alte documente adoptate de Conciliu. 6. închiderea conciliului $i con­
cluzii generale.
1893. Id., Prima sesiune a „Sinodului Episcopilor” şi
frământarea din Biserica Romano-Catolică, /An. XX (1968),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 152 - 167/.
Sinodul Episcopilor (Roma, sept. 1965). Cuvântările papale. Revi­
zuirea codului canonic. Tema credinţei şi a problemelor doctrinare. Reor­
ganizarea învăţământului teologic. Căsătoriile mixte. Reforma liturgică.
Frământarea generală din Biserica Romano-Catolică.
1894. Id., început de revizuire şi de luptă deschisă în
Biserica Romano-Catolică. /An. XX (1968), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 619 - 627/.
1895. Id., Sinodul extraordinar al episcopilor catolici
(Roma, 11-27 oct. 1969). /An. XXII (1970), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 45 - 61/.
1896. Id., Vasta mişcare de contestare în Romano-
Catolicism, /An. XXI (1969), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 304 -316/.
Introducere. Tendinţele autonomiste ale Bisericilor naţionale. Lupta
clericilor şi laicilor împotriva autorităţii bisericeşti de tip dominator. Lupta
pentru deschiderea spre lume. Libertatea gândirii teologice. Reacţiile Ro­
mei faţă d aceste mişcări şi tendinţe. Concluzii.
1897. Id., Chipul de mâine ai Bisericii Romano-
Catolice în viziunea teologilor catolici inovatori. /An. XXIII
(1971), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 266 - 283/.
1898. Id., Al treilea sinod al episcopilor catolici. /An.
XXIV (1972), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 129 - 139/.
268
1899. Id., Ortodoxia în faţa unor fenomene actuale
din creştinismul apusean. /An. XXVI (1974), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 325 - 345/.
1900. ŞESAN, Milan, Papalitatea şi Ortodoxia. /An. I
(1949), 2-3 (apr. - sept.), pp. 73 - 96/.
Tendinţele expansioniste şi imperialiste ale Vaticanului. încercări
de unire între ortodocşi şi catolici de-a lungul timpului. Concluzii.
1901. V/ASILESCU/, Em., Frăm ântări în sânul Bise­
ricii Romano-Catolice. /An. XIX (1967), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 312-314/.

b. Istoric

1902. POPESCU, Teodor M., Cum s-au făcut „unirile”


cu Roma. /An. I (1949), 2-3 (apr. - sept.), pp. 120 - 142/.
Consideraţii generale p e marginea primei încercări (sec. IX).
1903. RĂMUREANU, I., Henry Kamen, Histoire de
Pinquisition espagnole, Paris, 1966, 341 pag. /An. XXI (1969),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 94 - 97/ (Recenzie).

c. Organizare

1904. BUNEA, Victor H., Câteva probleme actuale


privind structura organizatorică a Bisericii Romano-Catolice.
/An. XXII (1970), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 160 - 163/.
1905. DURĂ, Ioan, Noi hirotonii de preoţi în Biserica
Catolică Tradiţionalistă a Monseniorului Lefevre. /An. XLII
(1990), nr. 3 (iul. - sept.), p. 187/.
1906. Id., „Pax Christi” şi noul ei preşedinte. /An.
XLII (1990), nr. 3 (iul. - sept.), p. 187/.
1907. IVAN, Iorgu, Abaterile papalităţii de la organi­
zarea canonică a Bisericii. /An. VI (1954), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 475 - 506/.
Generalităţi. Principiile evidenţiate de Mântuitorul, ca principii
fundamentale pentru organizarea şi conducerea Bisericii. Organizarea şi
forma de conducere a Bisericii în timpul Sfinţilor Apostoli şi în epoca sino-
269
adelor ecumenice. Abaterile Bisericii Romano-Catolice de la organizaţia
canonică a Bisericii (concentrarea întregii puteri bisericeşti în persoana
papei; papa s-a suprapus sinoadelor ecumenice şi particulare; papa - jude­
cător suprem în Biserica Romano-Catolică; papa şi-a însuşit dreptul de a
numi, în orice parte a lumii, p e episcopi şi a alege, în mod liber, p e cardi­
nalii din toată lumea). Organizarea Bisericii Romano-Catolice ca stat poli­
tic suveran, cu teritoriu, ai cărui deplin şi exclusiv proprietar este papa.
Papa suprem posesor şi împărţitor al tuturor bunurilor Bisericii. Concluzii.
1908. MANOLACHE, Anca, Limita de vârstă în func-
ţio-narea cardinalilor şi discuţiile provocate de ultimul
„Motu Proprio” al Papii Paul al Vl-iea. /An. XXII (1970),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 629 - 630/. *
1909. RĂMUREANU, Ioan, Primatul papal şi colegi­
alitatea episcopală în dezbaterile Conciliului al II-lea de la
Vatican. /An. XVII (1965), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 139 - 166/.
1910. S/OARE/, D., Rostul şi poziţia „Sinodului Epis-
copilor” între celelalte instituţii ale Bisericii Romano-
Catolice. /An. XIX (1967), nr. 4 (oct. - dec.), pp, 624 - 625/.
1911. Id., Comentarii şi poziţii ale unor teologi ro-
mano-catolici cu privire la proiectul „Legii fundamentale a
Bisericii”. /An. XXIII (1971), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 510 - 512/,
1912. STAN, Liviu, Expunere şi analiză canonică a
unor măsuri de organizare a Bisericii Romano-Catolice lu­
ate de Conciliul al II-lea de la Vatican. /An. XX (1968), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 486 - 495/.
1913. S/TĂNILOAE/, D., Noul statut al nunţiilor o
reafirmare a primatului absolutist ai papii. /An. XXII
(1970), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 139 - 146/.
1914. Id., Patriarhii uniţi şi alegerea Papei. /An.
XXVI (1974), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 204 - 205/.
1915. VLAD, Sofron, Decretul Conciliului al II-lea de
la Vatican asupra apostolatului laicilor. /An. XIX (1967), nr.
4 (oct. - dec.), pp. 541 - 549/.
1916. VASILIU, Cezar, Se afirmă Bisericile naţionale
romano-catolice. /An. XXIX (1977), nr. 1 (ian. - febr.), pp.
125 - 126/.
270
d. Monahism

1917. DURA, Ioan, Cincizeci de ani de existenţă ai


comunităţii de la Taize. /An. XLII (1990), nr. 3 (iul. - sept)
p. 189/.

e. Activitate misionară

1918. DURĂ, Ioan, începuturile transmiterii progra­


mului religios la televiziune. /An. XLII (1990), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 187 - 188/.
1919. POPESCU, Gabriel, Acces liber pentru iezuiţi în
Elveţia? /An. XXII (1970), nr. 2 (apr. - iun.), p. 316/.

f. învăţământ

1920. CHIALDA, Mircea, O experienţă pedagogică la


Facultatea de Teologie din Strasbourg: o sesiune intensivă
de studiere a limbii greceşti. /An. XXI (1969), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 327 -- 328/.
1921. MANOLACHE, Anca, Al VII-Iea Congres
tomist internaţional (Roma, 7-12 sept. 1970). /An. XXII
(1970), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 479 - 480/.
1922. VASILIU, Cezar, Un colegiu iezuit pentru
studenţii teologi cere afilierea la o facultate de teologie pro­
testantă. /An. XX (1968), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 505 - 506/.

g. Presă

1923. CARAZA, I., „Ostkirchliche Studien”, Wtirzburg,


voi. XXVIII (1979), nr. 4 (dec.). /An. XXXIII (1981), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 23 - 40/ (Recenzie).

271
h. Personalităţi

1924. ANGHELEA, Vasile C., Cinci sute de ani de la


naşterea lui Erasmus de Rotterdam. /An. XIX (1967), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 452 - 460/.
1925. CĂCIULĂ, Olimp, Arhmandritul Partenie,
ΒΗΣΣΑΜΩΝ O KARAINAAIOE (Cardinalul Visarion),
Alexandria, 1957, 48 pag. /An. XI (1959), nr. 2 (apr. ·- iun.),
pp. 297 - 299/ (Recenzie).
1926. COMAN, Ioan Gh., Erasm de Rotterdam,
umanistul şi teologul (1469 - 1969). /An. XXI (1969), hr. 4
(oct. - dec.), pp. 626 - 631/.
1927. DRĂGULIN, Gheorghe I., Nicolae I în istoria
papalităţii. Poziţii ale istoriografiei din ultimele decenii.
/An. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 11 - 24/.
I. Preliminarii (1. Situaţia politico-bisericească a secolului al IX-
lea; 2. Câteva date biografice). II. Papa Nicolae I şi Occidentul (1. Ra­
porturile cu ierarhia apuseană contemporană; 2. Conflicte cu puterea poli­
tică). III. Raporturile cu Orientul (1. Intervenţii primaţiale nereuşite; 2.
Concurenţa şi controversa pentru încreştinarea bulgarilor). IV. Doctrina
pontificatului lui Nicolae 1(1. Ideile sale asupra rostului papei în Biserică;
2. Raporturile dintre cele două puteri, politică şi bisericească). Concluzii.
1928. PÎSLARU, Matei, 150 de ani de la moartea lui
Friedrich Schffler. /An. VII (1955), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 473 -
478/.
1929. /Redacţia/, O nouă treaptă urcată de
Cardinalul Willebrands. /An. XXVIII (1976), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 299 - 300/.
1930. VASILIU, Cezar, Pr. Eduard Huber, rectorul
Institutului pontifical Oriental din Roma. /An. XXVII
(1975), nr. 3 (iul. - sept.), p. 545/.
1931. Id., Decesul profesorului de istorie bisericească
Josep Lortz. /An. XXVII (1975), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 547 - 548/.
Prof. Josep Lortz (1887-1975) de Istorie europeană de la Institutul
de Istorie Europeană de la Mayenza.

272
i. Viaţă bisericească

1932. ALEXE, Ştefan, Vizita Papii Paul al Vi-Iea la


Geneva (10 iun. 1968). /An. XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
478-481/.
1933. M/ANOLACHE/, A/nca/, Renumitul teolog cato­
lic E. Schillebeeckx, suspectat de erezie, cercetat la Congre­
gaţia pentru doctrina credinţei. /An. XXI (1969), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 161-163/.
1934. Id., Mărturii despre frământările din sânul
creştinismului apusean. /An. XXI (1969), nr. 1 (ian. - mart.),
p. 163/.
1935. /Redacţia/, Semnificaţia unui jurământ de cre­
dinţă faţă de popor. /An. VI (1954), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
157- 160/.
1936. Id., Neîncrederea Vaticanului în Conferinţa
Episcopală Olandeză. /An. XIX (1967), nr. 3 (iul. - sept.), p.
481/.

j. Relaţii cu statul

1937. /DAVID/, P., Slujitorii luminaţi ai catolicis­


mului spaniol condamnă „Climatul de teamă generală”
instaurat de regimul franchist. /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct.
- dec.), pp. 743-744/.
1938. MARCU, Gr. T., AI. Cerna-Rădulescu, Politica
antinaţională a Vaticanului, Bucureşti, Editura Cărţilor Bise­
riceşti, 1948. /An. I (1949), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 150 - 151/
{Recenzie).

k. Relaţii externe

1939. ALEXE, Ştefan, Vizita Papii Paul al Vl-lea la


Geneva (10 iun. 1968). /An. XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
478-481/.
273
1940. ANANIA, V., Telegrama trimisă de Sanctitatea
Sa Papa Paul al Vl-lea Prea Fericitului Patriarh Justinian.
/An. XVII (1965), nr. 1 (ian. - mart.), p. 189/.
1941. CHIALDA, Mircea, înfiinţarea Comisiei teolo­
gice internaţionale a Vaticanului (23 apr. 1969). /An. XXI
(1969), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 324 - 326/.
1942. GALERIU, Constantin, „Exortaţia apostolică -
Gaudete in Domino...” Un nou gest „ecumenic” al Vatica­
nului? /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 599 - 613/.
1943. PLĂMĂDEALĂ, Antonie, Patriarhia
Ecumenică şi dialogul cu romano-catolicii (Constantidopol,
28 nov. - 2 dec. 1973). /An. XXVI (1974), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 157- 163/. _
1944. RĂMUREAMU, I., Atitudinea Bisericii Romano-
Catolice faţă de mişcarea ecumenică. /An. XIV (1962), nr. 1-
2 (ian. - febr.), pp. 153- 180/.
Introducere. I. Atitudinea Bisericii Romano-Catolice faţă de mişca­
rea ecumenică până la înfiinţarea Consiliului Mondial al Bisericilor în
Adunarea de la Amsterdam din 1948. II. Atitudinea Bisericii Romano-Ca­
tolice faţă de mişcarea ecumenică după ce a luat fiinţă Consiliul Mondial al
Bisericilor de la Amsterdam (1948). Concluzii.
1945. /Redacţia/, Atitudinea Vaticanului faţă de Orto­
doxie în ultimii treizeci de ani. /An. I (1949), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 30 -90/.
Studiul a fost prezentat ca referat la Conferinţa de la Moscova (iul.
1948). Socotim că el aparţine Prof. Dr. Teodor M. Popescu, după stil şi
fond. 1. Ideea papală. 2. Papalitatea contemporană şi Orientul Ortodox. 3.
Papalitatea contemporană în acţiune prozelitistă ( a. Politică şi misiune; b.
Unire, nu latinizare. Rolul uniţilor î opera de propagandă romano-catolică;
c. Mijloace şi agenţi de propagandă). Concluzii.
1946. Id., Vizita Papei Paul VI la Ierusalim şi întâlni­
rea lui cu Patriarhul Atenagoras (1964, 5-6 ian.). /An. XVI
(1964), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 466 - 468/.
1947. SOARE, D., Τόμος άγάπης în contextul rapor-
turi-lor dintre Vatican şi Patriarhia Ecumenică. /An. XXIV
(1972), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 313- 315/.

274
1948. S/TĂNILOAE/, D., Concepţia Bisericii
Romano-Catolice despre celelalte Biserici şi atitudinea ei
faţă de ele, în condiţiile ecumenismului actual. /An. XVII
(1965), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 267 - 282/.
1949. VASILIU, Cezar, Aspecte social-politice ale
vizitei Papii Paul al Vl-lea în Columbia. /An. XX (1968), nr.
3 (iul. -- sept.), pp. 502 - 505/.
1950. Id., întâlnirea papei Paul al Vl-lea cu Djamma-
yana Mahathera, patriarhul budist al Laosului (8 iun.
1973). /An. X XV (1973), nr 4 (oct. - dec.), pp. 638 - 639/.
1951. Id., Relaţiile dintre Biserica Romano-Catolică
şi Biserica Ortodoxă de la anunţarea Conciliului Vatican II
(ianuarie 1959) până în decembrie 1970 (Teză de doctorat).
/An. XXVIII (1976), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 51 - 235/.
Prefaţă (Pr. Prof. Ioart Rămureanu). Prescurtări
Introducere: Atitudinea Bisericii Romano-Catolice faţă de Bise­
rica Ortodoxă înainte de Conciliul Vatican II (1. Răsăritul creştin în do­
cumentele papale şi concepţia romano-catolică despre adevărata Biserică a
lui Hristos; 2. Creştinii din Răsărit în scrierile teologilor romano-catolici şi
concepţia lor despre adevărata Biserică a lui Hristos; 3. Concepţia orto­
doxă despre adevărata Biserică a lui Hristos şi despre eterodocşi).
Partea I-a: Perioada preconciliară (1959-1962): Cap. I. Viitorul
Conciliu şi Ortodoxia (1. Poziţia papei loan al XXIII-lea faţă de Biserica
Ortodoxă; 2. Anunţarea Conciliului Vatican II şi ecourile ei în Ortodoxie;
3. Vatican II a fost cu adevărat un sinod ecumenic?; 4. Scopul Conciliului
Vatican II; 5. Crearea Secretariatului pentru unitate şi activitatea sa; 6.
Problema observatorilor ortodocşi la Conciliul Vartican II); Cap. al II-lea.
Raporturile directe dintre Biserica Romano-Catolică şi cea Ortodoxă în
perioada preconciliară (1959 - 1962) (1. Raporturi generale; 2. Raporturi
speciale cufiecare Biserică Ortodoxă cufiecare Biserică Ortodoxă locală).
Partea a Π-a: Perioada conciliară (1962 -1965): Cap. I. Conciliul
Vatican I şi Ortodoxia (1. Problema unităţii creştine în documentele şi dis­
cursurile papale din perioada conciliară; 2. Activitatea observatorilor şi a
Secretariatului pentru unitate în perioada conciliară); Cap. al II-lea. Atitu­
dinea romano-catolică faţă de Ortodoxie în documentele: De Ecclesia,
Oecumenismo şi De Ecclessis Orientalibus Catholicis (1. De Ecclesia; 2.
De oecumenismo; 3. De Ecclesiis orientalibus catholicis; 4. Primatul şi in­
failibilitatea papală în documentele conciliare; 5. Poziţia ortodoxă asupra
primatului papal; 6. Colegialitatea episcopală în capitolul III din Constitu-
275
ţia „De Ecclesia; 7. Menţinerea uniatismului; 8. Reactivarea, în Biserica
Romano-Catolică, a unor practici existente în Biserică înainte de 1054);
Cap. al III-lea. Relaţiile directe dintre Biserica Romano-Catolică şi Bise­
rica Ortodoxă în perioada conciliară (1962 1965) (1. Raporturi gene­
-

rale; 2. Raporturi speciale cufiecare Biserică Ortodoxă locală).


Partea a IlI-a: Perioada postconciliară (1966 - 1970): Cap. I.
Postconciliul şi Ortodoxia (1. Noi afirmări ale primatului papal în peri­
oada postconciliară; 2. Colegialitatea episcopală în Sinodul episcopilor din
1967 şi 1969; 3. Problema uniatismului după Conciliul Vatican îl; 4. Atitu­
dinea Bisericii Romano-Catolice faţă de Ortodoxie în perioada
postconciliară; 5. Aspecte ale activităţii Secretariatului pentru unitatea
creştinilor în perioada post-conciliară; 6. Atitudinea ortodoxă faţă de
intercomuniune; 7. Căsătoriile mixte; 8. Confirmări ale rânduielilor exis­
tente în Biserica primară şi restabilite de Vatican 11); Cap. al 11-lea. Ra­
porturile dintre Biserica Romano-Catolică şi Bisrica Ortodoxă în peri­
oada postconciliară (1966-1970) (1. Raporturi generale; 2, Raporturile
speciale cu fiecare Biserică Ortodoxă locală).
Concluzii- Bibliografie. Risumi. Indice onomastic.
Curriculum vitae.
1952. VÎLCU, N., Romano-catolicismul şi religiile ne­
creştine după documentele Conciliului al II-lea de la Vati­
can. /An. XX (1968), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 395 - 406/.

1. Diaspora

Biserica Romano-Catolică din Anglia

1953. PAVEL, Const. C., Cardinalul Heenan despre


Biserica Romano-Catolică din Marea Britanie. /An. XXV
(1973), nr. 3 (iul. - sept), pp. 490 - 491/.

Biserica Romano-Catolică din Cehoslovacia

1954. SĂDEANU, D. V., Manifestări anticreştine ale


Vaticanului. /An. I (1949), 2-3 (apr. - sept.), pp. 257 - 262/.

276
Biserica Romano-Catolică din Egipt

1955, BUCEVSCHI, Orest, „Eroare gravă şi experi­


ment eşuat.,,” /An. XX (1968), nr, 3 (iul. - sept.), pp. 498 -
499/.

Biserica Romano-Catolică din Elveţia

1956. VASILIU, Cezar, Mgr. Lefebre „călcător de


legi şi tradiţii?” /An. XXIX (1977), nr. 1 (ian. - febr.), pp.
127-128/.

Biserica Romano-Catolică din Franţa

1957. CONSTANDACHE, M., Tendinţe înnoitoare în


catolicismul francez contemporan. /An. XIX (1967), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 620 - 623/.
1958. MANOLACHE, Anca, Mgr. Jean-Marie
Lustinger, arhiepiscop al Parisului. /An. XXXIV (1982), nr.
1 (ian. - mart.), pp. 162 - 163/.
Alegerea la 2 febr. 1981.
1959. Observator, Pe marginea unor recente eveni­
mente din Biserica Catolică Franceză. /An. VI (1954), nr. 2-
3 (apr. -- sept.), pp. 467 - 472/.
Generalităţi. Antecedente galicane. Preoţii - muncitori. Cazul do­
minicanilorfrancezi.

Biserica Romano-Catolică din Olanda

1960. P/ARASCHIV/, I. V., Willem Frighoff, L’Eglise


de Hollande se veut „majeure”, în „Iitudes”, Paris, t. 332,
1970, apr., pp. 562 - 575. /An. XXII (1970), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 422 - 425/ (Recenzie).

277
Biserica Romano-Catolică din Polonia

1961. SĂDEANU, D. V., Manifestări anticreştine ale


Vaticanului. /An. I (1949), 2-3 (apr. - sept.), pp. 257 - 262/.

Biserica Romano-Catolică din România

1962. /BĂLAN/, Nicolae, Suferinţele pricinuite de


catolicism poporului român din Transilvania. /An. I (1949),
2-3 (apr. - sept.), pp. 59 - 61/.
1963. COJOCARU, Haralambie I., Problema catolică
în Republica Populară Română. /An. I (1949), 2-3 (apr. -
sept.), pp. 97 - 119/.
1964. /Redacţia/, Preoţii şi credincioşii catolici din
ţara noastră au aderat la apelul pentru un pact al păcii.
/An. III (1951), nr. 1 (ian. - mart.), p. 166/.

Biserica Romano-Catolică din Spania

1965. /DAVID/, P., Slujitorii luminaţi ai catolicis­


mului spaniol condamnă „Climatul de teamă generală”
instaurat de regimul franchist. /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct.
- dec.), pp. 743-744/.

Biserica Romano-Catolică din S. U. A.

1966. V/ASILESCU/, Em., Izvoarele de venituri ale


Bisericii Romano-Catolice din Statele Unite ale Americii.
/An. VII (1955), nr. 1 (ian. - mart), pp. 158 - 159/.

278
3. BISERICA PROTESTANTĂ
a. Generalităţi

1967. AN ΑΝΙΑ, V., Orientări protestante. /An. IX


(1957), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 517 - 520/.
1968. BELEA, Nicodim, Peter Manns, Martin Luther
und seine Zeit, Freiburg im Breisgau, 1982. /An. XXXV
(1983), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 619 - 620/ (Recenzie).
1969. BRIA, I., Federaţia mondială luterană şi teologia
revoluţiei. /An. XX (1968), nr. 4 (oct. - dec,), pp. 639 - 640/.
1970. CAREBIA, Adrian, Reforma protestantă din
perspectiva istoriografiei sociale. /An. LVII (2006), nr. 3-4
(iul. - dec.), pp. 141 - 158/.
Introducere. Andrei Oţetea. Jean Delumeau. Pierre Chaunu.
Concluzii.
1971. Id., Istoriografia paradigmelor ca interpretare
a relaţiei dintre Renaştere şi Reformă. /An. LVIII (2007), nr.
1-2 (ian. - iun.), pp. 92 - 105/.
Introducere. Ghislain Lafont. Ioan Petru Culianu. Hans Kiing.
Concluzii.
1972. GEORGESCU, Ilie I., Adunarea Generală a
Alianţei Reformate Mondiale de la Nairobi (Kenia) (20-30
aug. 1970). /An. XXII (1970), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 486 - 487/.
1973. ICĂ, Ioan I., Albert Brandenburg, Aspekte des
heutigen Protestantismus, Ascliaffenburg, 1967, 127 pag. /An.
XXIII (1971), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 237 - 239/ (Recenzie).
1974. Id., Martin Luther şi reforma Bisericii, din
perspectiva ortodoxă. /An. XXXV (1983), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 487-495/.
1975. MANOLACHE, Anca, A cincea Adunare a
Federaţiei Luterane Mondiale de la Evian şi perspectivele
pe care ea le-a deschis (14-24 iul. 1970). /An. XXII (1970),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 487 - 492/.
1976. PITTERS, Herrnan, Semnificaţia reformatorică
279
şi ecumenică a teologiei lui Luther. /An. XXXV (1983), nr, 4
(oct. - dec.), pg. 481 — 487/.
1977. SÎRBU, Comeliu, voi. „Auf dem Weg II.
Gemeinschaft der reformatorischen Kirchen”, Ziirich, 1971,
176 pag. /An. XXIV (1972), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 584 - 585/
(Recenzie).
1978. SOARE, D., Preocupări actuale ale alianţei re­
formate mondiale. /An. XXIII (1971), nr. 4 (oct. - dec,), p. 659/.
1979. Id., O nouă structură a Consiliului Metodist
Mondial. /An. XXIII (1971), nr. 4 (oct. - dec.), p. 660/.
1980. Id., O nouă structură a Consiliului Metodist
Mondial. /An. XXIII (1971), nr. 4 (oct. - dec.), p. 660/.
1981. V/ASILESCIJ/, Em., Al patrulea Congres
protestant naţional în Spania (Barcelona, 1969, 20 oct. - 1
nov.). /An. XXII (1970), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 166- 167/.
1982. VASILIU, Cezar, Un „document de studiu” al
Sinodului Bisericii Veldenze către comunităţi. /An. XX
(1968), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 507 - 508/.
1983. Id., A Vil-a Adunare Generală a Federaţiei
Luterane Mondiale (Budapesta, 22 iul. 4 aug. 1984). /An.
XXXV (1983), nr. 3 (iui. - sept.), p. 471/.

b. Istoric

1984. BENGA, Daniel, Propaganda luterană printre


ortodocşi în secolele XVI-XII. /An. LI (2000), 1-2 (ian. -
iun.), pp. 97-117/.
Introducere. 2. Izvoarele şi stadiul cercetărilor. 3. începuturile pro­
pagandei luterane: Reformatorii şi propaganda lor printre ortodocşi. 4.
Propaganda luterană în Transilvania şi Moldova în secolele XV1-XVII.
Concluzii.
1985. VASILIU, Cezar, Valdo Vinay, La Riforma
protestante, Brescia, 1972, 448 pag. /An. XXVI (1974), nr. 1
(ian. - mart), pp. 153 - 156/ (Recenzie).

280
c. Personalităţi

1986. BALCA, N., Poziţia lui Karl Barth în teologia


creştină. /An, XX (1968), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 169 -171/.
1987. BRIA, I., Richard Stauffer, Le catholicisme â la
decouverte de Luther, Neuchâtel, 1966, 130 pag. /An. XIX
(1967), nr. 4 (oct. — dec.), pp. 576 - 579/ (Recenzie).
1988. BUCEVSCHI, O., Gerald Gotting, Begegnung
mit Albert Schweitzer (Berlin, 1961, 76 pag.). /An. XIII
(1961), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 608 - 611/ (Recenzie).
1989. CHIALDA, Mircea, A murit Karl Barth (1886-
1968). /An. XXI (1969), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 317 - 321/.
1990. CHIŢESCU, N,, La moartea pastorului Marc
Boegner. /An. XXIII (1971), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 301 - 302/.
Pastorul protestant Marc Boegner (1881-1970) din Franţa.
1991. G/EORGESCU/, I. V , Pastorul Charles Westphal
(1896-1972). /An. XXIV (1972), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 317 - 318/.
1992. PARASCHIV, Ion, Franşois G. Dreyfus, De
Luther au protestantisme du XX-e silele, în „Revue d’histoire
et de philosophie religieuses”, XLVI (1966), nr. 2, pp. 169 - 181.
/An. XIX (1967), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 565 - 569/ (Recenzie).
1993. POPESCU, Gabriel, Georges Casalis, Luther et
l’Îglise Confessante, Paris, f.a., 200 pag. /An. XIX (1967), nr.
4 (oct. - dec.), pp. 569 - 572/ (Recenzie).
1994. Id., Un sfert de veac de la moartea lui Dietrich
Bonhoeffer. /An. XXII (1970), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 476 - 477/.
1995. POPESCU, Teodor M., 350 de ani de la naşterea
lui John Milton. /An. X (1958), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 623 - 627/.
1996. P/RELIPCEANU/, VI., Dr. Heinz Kloppenburg
la împlinirea vârstei de 65 ani. /An. XX (1968), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 633 - 634/.
1997. RĂMUREANU, Ioan, Jaques Courvoisier,
Zwingli, thăologien râformâ, Neuchâtel, 1965, 104 pag. /An.
XVIII (1966), nr. 1 (ian. — mart.), pp. 135 — 140/ (Recenzie).
1998. Id., Franşois Wendel, Calvin et âvolution de sa
281
pţnsee reUgieuse, Paris, 1950, 292 pag. /An. XII (1960), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 299 - 306/ (Recenzie).
1999. /Redacţia/, Cu prilejul împlinirii a 200 de ani de
la moartea lui Georg Friederich Haendel. /An. XI (1959), nr.
1 (ian. - mart.), pp. 169 - 173/.
2000. Id., Cercetări actuale asupra lui Luther şi asu­
pra protestantismului. /An. XIX (1967), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 565/.
2001. ŞESAN, M., Comemorarea lui Ioan Hus. /An.
XVII (1965), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 598 - 600/.
2002. Id., Prof. M. Kanak, John Viklef (Viaţa şt opera
înaintaşului englez al lui Ioan Hus), Praga, 1973, 233 pag. /An.
XXVI (1974), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 520 - 522/ (Recenzie).
2003. ŞTRUC, Ioan, UIrich Mann, Vom Wesen des
Protestantismus (Heidelberg, 1964, 228 pag.). /An. XIX
(1967), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 101 - 108/ (Recenzie).
2004. Id., voi. Werk und Wirken Paul TUlichs, Stuttgart,
1967, 207 pag. /An. XXI (1969), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 292 -
295/ (Redacţia).
2005. V/ASILESCU/, Em., Comemorarea Arhiepisco­
pului Nathan Soderblom. /An. XVIII (1966), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 491 - 492/.
Nathan Soderblom (1866-1931), profesor de teologie în Suedia şi
iniţiator al Mişcării Ecumenice.
2006. Id., încetarea din viaţă a profesorului J6an H6ring
(1860 -1966). /An. XVIII (1966), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 631/.
Profesor la Facultatea de Teologie a Universităţii din Strasbourg.
2007. VASILIU, Cezar, Pastorul Martin Niemoller la
80 ani. /An. XXTV (1972), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 316 - 317/.
2008. Id., 100 ani de la naşterea Dr. Albert Schwitzer
(1875-1965). /An. XXVII (1975), nr. 2 (apr. - iun), pp. 398 - 400/.
2009. Id., Dr. Heinz Joachim Meld, noul preşedinte al
E. K. D. /An. XXVII (1975), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 545 - 546/.
2010. Id., A 500 - a aniversare a lui Luther. /An.
XXXV (1983), nr. 3 (iul. - sept.), p. 471/.
282
d. Monahism

2011. ANANIA, V., Despre monahismul protestant.


/An. IX (1957), 2 (apr. - iun.), pp. 357 - 362/.

e. învăţământ

2012. BRIA, I., Reforma facultăţilor de teologie din


Suedia. /An. XX (1968), nr. 4 (oct. - dec.), p. 640/.
2013. STRUC, Ioan, Werner Jentsch, Zwischenbemer-
kung. Neuraligische Punkte zwischen Universităţistheologie
und Gemeidefrommigkeit, Berlin, 1968. /An. XXII (1970),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 442 - 446/ (Recenzie).

f. Presă

2014. MARCU, Gr., „Theologische literaturzeitung”,


Berlin, an. XC (1965), nr. 4-9. /An. XVIII (1966), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 282 —283/ {Recenzie).

g. Relaţii externe

2015. /Redacţia/, Conferinţa Federaţiei Mondiale Lute­


rane pentru bisericile minoritare europene cu tema
Comunitatea şi pastorul într-o lume matură (Braşov, 21 - 26
sept. 1970). /An. XXII (1970), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 469 - 474/.

h. Probleme speciale ale Bisericii Protestante

Biserica Evanghelică - Luterană

2016. GÂNDEA, Spiridon, Federaţia Mondială Lute­


rană. /An. XVIII (1966), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 310 - 314/.
2017. PARASCHTV, Ion V., Marc Lienhard, Observaţii
asupra Congresului luteran de la Jărvenpăă, Finlanda, 11-
283
16 august 1966, în „Revue d’histoire et de philosophie
religieuses”, an. XLVII (1967), nr. 3, pp. 261 - 272. /An. XIX
(1967), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 572 - 576/ {Recenzie).

i. Diaspora

Biserica Protestantă din Columbia

2018. ANANIA, Valeriu, Centenarul Bisericii Protes­


tante din Columbia. /An. VIII (1956), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
495 - 496/.

Biserica Protestantă din Franţa

2019. ANΑΝΙΑ, V., Cultele Ne-Protestante în Franţa.


/An. VIII (1956), nr. 2 (apr. - iun.), p. 316/.
2020. BRIA, I., A ΧΙΙ-a Adunare Generală a Protes­
tantismului francez. /An. XIX (1967), nr. 1 (ian. - febr.), pp.
144-145/.

Biserica Protestantă din Italia

2021. PLOIEŞTEANUL, Visarion, Constituirea Fede­


raţiei Bisericilor Evanghelice din Italia. /An. XX (1968), nr.
1 (ian. - mart.), p. 171/.
2022. VASILIU, Cezar, Prezenţa Bisericilor Protes­
tante în Roma şi Italia. /An. XXI (1969), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 170-171/.

Biserica Protestantă din România

2023. CALPACHIAN, O., „Reformatus Szemle” (Re­


vista Reformată) (Cluj, 1963/2-4). /An. XVI (1964), nr. 2 (apr.
- iun.), pp. 297 - 299/ {Recenzie).

284
2024. MAIOR, Gh., „Reformatus Szemie”, Cluj, 1951
nov. - dec.; 1952, ian. /An. IV (1952), nr. 3-4 (iul. - dec) nn’
567 - 572/ {Recenzie).
2025. MAN, Iuliu, „Reformatus Szemie”, an. LVII
(1964), nr. 1 (ian. - febr.). /An. XVI (1964), nr. 4 (oct. - dec.),
p. 576/ {Recenzie).
2026. NEAGA, Nicolae, „Anuarul Institutului Protes­
tant de grad universitar din Cluj”, 1949-1951, Cluj, 1952. /An.
V (1953), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 475 - 476/ {Recenzie).
2027. /Redacţia/, Scrierile P. S. Episcop Ion Vasarhelyi.
/An. I (1949), 2-3 (apr. - sept.), pp. 249 - 251/ {Recenzie).
2028. Id., „Reformatus Szemie”, Cluj, 1949, nr. 7. /An.
I (1949), 2-3 (apr. - sept.), p. 251/ {Recenzie).
2029. Id., „Reformatus Szemie”, Cluj, 1949. /An. I
(1949) , nr. 4 (nov. - dec.), pp. 201 - 206/ {Recenzie).
2030. Id., „Reformatul Szemie”, Cluj, 1950, 3-5 (mart.-
mai). /An. II (1950), nr. 3 (iul. sept.), pp. 484 - 486/ {Recenzie).
2031. Id., loan Vasarhely, Reformatus Agendas
Konyv (Carte de agende pentru reformaţi), Cluj, 1950. /An. II
(1950) , nr. 4 (oct. - dec.), pp. 652 —653/ {Recenzie).
2032. Id., Adeziunea Bisericii Reformate din R. P. R.
la apelul Consiliului Mondial al Păcii. /An. III (1951), nr. 1
(ian. - mart.), p. 165/.
2033. Id., „Reformatus Szemple”, Cluj, 1951, nr. 5 (mai).
/An. III (1951), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 649 - 653/ {Recenzie).
2034. Id., „Reformatus Szemie” (Revista Bisericii
Reformate şi Evanghelice sinodal - prezbiteriene din
România), 1964, nr. 1-6. /An. XVII (1965), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 443 —446/ {Recenzie).

Biserica Protestantă din Zair

2035. /PLĂMĂDEALĂ/, Antonie, O nouă confesiune


creştină în Africa, Kimbanguismul. /An. XXXIX (1987), nr.
3 (iul. - sept.), pp. 12 - 24/.
285
4. BISERICILE ORIENTALE
a. Generalităţi

2036. A/NANIA/, V., Opinii ortodoxe în legătură cu


vechile biserici răsăritene mai mici. /An. XVI (1964), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 604 - 607/.
Bisericile calcedoniene şi monofizite.
2037. BRIA, I , Episcop Karekin Sarkissian, The
Witness of the Oriental Orthodox Churches, Liban, 1970, 91
pag. /An. ΧΧΠ (1970), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 253 - 256/ {Recenzie).
2038. COMAN, Ioan Gh., Definiţia doctrinară a Sino­
dului de la Calcedon şi receptarea ei în Biserica Ortodoxă
Orientală. /An. XXI (1969), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 491 - 506/.
Introducere. Definiţia doctrinară şi identificarea unora dintre ele­
mentele ei. Receptarea Sinodului de la Calcedon prin hotărârile şi consul­
taţiile împăraţilor. Receptarea prin confirmarea din partea Sinodului de la
Calcedon însuşi şi a sinoadelor ulterioare. Atitudini contra Sinodului de la
Calcedon. Controversele doctrinare întăreau şi definitivau receptarea. Per­
spective de lărgire a definiţiei sinodale. Consolidarea receptării Sinodului
în cultul şi evlavia credincioşilor. Autoritatea Părinţilor a maturizat recep­
tarea şi a sfârşit prin a o impune. Concluzii.
2039. ENOIU, Romica, Cărţile de cult în Bisericile
Vechi Orientale. /An. LI (2000), 1-2 (ian. - iun.), pp. 86 - 97/.
1. Preliminarii. 2. Cărţile de cult în cadrul literaturii religioase. 3.
Scurtă prezentare a cărţilor liturgice întrebuinţate în Bisericile Vechi-Ori-
entale (Biserica Armeană, Biserica Coptă, Biserica Etiopiana, Siriană-
Iacobită, Biserica Nestoriană, Biserica Maronită. Concluzii.
2040. P/ARASCHIV/, I., art. Le Concile de Chalcădoine.
Son histoire, sa r6ception par Ies ÎSglises et son actualite, în
„Irenikon”, t. XLIV (1971), nr. 3, pp. 349 - 366. /An. XXIV
(1972), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 55 - 59/ (Recenzie).
2041. PULPEA, I., Posibilitatea întoarcerii Bisericilor
Monofizite la Ortodoxie. Consideraţii istorice şi dogmatice
asupra poziţiei lor faţă de Ortodoxie. /An. III (1951), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 586 - 636/.
Introducere. I. Respingerea Sinodului de la Calcedon de către
286
monofiziţi; II. întemeierea Bisericilor Monofizite (1. Biserica Monofizită
Coptă a Egiptului; 2. Biserica Siriană lacobită; 3. Biserica Armeană Gre­
goriană); III. în ce măsură au păstrat Bisericile Monofizite
„monofîzttismul real” sau eutihianismul? Concluzii
2042. POPESCU, Teodor M., Condiţii istorice ale
formării vechilor Biserici Orientale. /An. XVII (1965), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 28 - 43/.

b. Biserica Armeană

2043. ANΑΝΙΑ, V., Congresul ierarhilor armeni (Cairo,


1956, mart.). /An. VIU (1956), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 315 - 316/.
2044. BARONIAN, Zareh, „Ecimiadzin”, 1970, nr. 1-3
(ian. - mart.). /An. XXIII (1971), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 264 -
265/ (Recenzie).
2045. Id., „Ecimiadzin”, 1970, nr. 4-12 (apr. - dec.). /An.
XXIII (1971), nr. 3 (iul. - sept), pp. 477 - 481/ (Recenzie).
2046. Id., „Ecimiadzin”, 1971, 1-8. /An. XXIII (1971),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 616 - 619/ {Recenzie).
2047. Id., „Ecimiadzin”, 1971, nr. 8-12. /An. XXIV
(1972), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 282 - 284/ {Recenzie).
2048. Id., „Ecimiadzin”, 1972, nr. 1-2. /An. XXIV
(1972) , nr. 4 (oct. - dec.), pp. 614 -6 1 6 / {Recenzie).
2049. Id., „Ecimiadzin”, 1972, nr. 7-12. /An. XXV
(1973) , nr. 3 (iul. - sept.), pp. 416- 418 {Recenzie).
2050. Id., „Ecimiadzin”, 1973, nr. 1-6. /An. XXV
(1973) , nr 4 (oct. - dec.), pp. 600 - 602/ {Recenzie).
2051. Id., „Ecimiadzin”, 1973, nr. 7-12. /An. XXVI
(1974) , nr. 2 (apr. —iun.), pp. 307 —309/ {Recenzie).
2052. Id., „Ecimiadzin”, 1974, 1-6. /An. XXVI (1974),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 647 —649/ {Recenzie).
2053. Id., „Ecimiadzin”, 1974, nr. 7-9. /An. XXVII
(1975) , nr. 1 (ian. - mart.), pp. 1 8 9 - 191/ (Recenzie).
2054. Id., „Ecimiadzin”, 1974, nr. 10-12. /An. XXVII
(1975), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 370 - 372/ (Recenzie).
287
2055. Id., „Ecimiadzin”, 1975, nr. 1-3. /An. XXVII
(1975), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 498 - 500/ {Recenzie).
2056. Id., „Ecimiadzin”, 1975, nr. 4-6. /An. XXVII
(1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 684 - 685/ {Recenzie).
2057. Id., Activitatea Sfântului Nerses Graţiosul
(1100 - 1173) în lumina ecumenismului contemporan. /An.
XXVI (1974), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 371 - 376/.
2058. Id., „Eicimiadzin”, 1975, nr. 7-12. /An. XXIX
(1977), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 84-85/ {Recenzie).
2059. CALPACHIAK, O., /„Ecimiadzin”/ (Erevan, 1963).
/An. XVI (1964), nr. 2 (apr.- iun.), pp. 299 - 302/ {Recenzii).
2060. Id., „Ecimiadzin”, 1964/4-6. /An. XVI (1964), nr.
3 (iul. - sept.), pp. 451 -4 5 2 / {Recenzie).
2061. MANOLACHE, Anca, Vizita Papei Şenuda III
— cârmuitorul Bisericii Copte — la Centrul Ortodox din
Chambesy (7 febr. 1979). /An. XXXI (1979), nr. 2 (apr. —
iun.), p. 451/.
2062. ODOBASIAN, Cristi, „Ecimiadzin”, 1966. /An.
XIX (1967), nr._2 (apr. - iun.), pp. 281 - 282/ {Recenzie).
2063. RĂDULESCU, Mihai, Date cronologice asupra
literaturii religioase armene de la început şi până în 1666.
/An. XXVII (1975), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 201 - 211/.
2064. Id., Aniversarea a 20 de ani de episcopat în Ro­
mânia a P. S. episcopul Bisericii Armene, Dirayr Mardichian
(14 mai 1978). /An. XXX (1978), nr. 4 (oct.-dec.), pp. 653 - 654/.
2065. V/ASILESCU/, Em., Vizita Sanctităţii Sale
Vaschen I, Patriarh suprem şi catolicosul tutror armenilor,
la Vatican (mai-iun. 1970). /An. XXII (1970), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 316-318/.

c. Biserica Coptă

2066. BRANIŞTE, Ene, Dr. Athanasios K. Arvanitis,


Ή Κοπτική Εκκλησία (Biserica Coptă), Atena, 1965, 124

288
pag. /An. XIX (1967), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 579 - 586/
(Redacţia).
2067. CARAZA, Ioan, Paul Verghese despre Creşti­
nismul Copt şi despre Bisericile Siriene din India. /An.
XXVI (1974), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 697 - 690/.
2068. COLIBĂ, Mihai I., Cultul Bisericii Monofizite
Copte. /An. XVII (1965), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 338 - 353/.
Scurt istoric al Bisericii Copte. Cultul Bisericii monofizite Copte.
Consideraţii generale asupra cultului Bisericii copte, privit în lumina posi­
bilităţilor de reunire a bisericilor.
2069. N/ECULA/, N. D., Otto F. A. Meinardus,
Christin Egypt. Faith and Life, Cairo, 1970, 1970, 513 pag.
/An. XXV (1973), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 289 - 292/ (Recenzie).
2070. Id., Situaţia actuală a creştinismului egiptean.
/An. XXV (1973), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 314-320/.
Biserica Coptă Ortodoxă. Biserica Romano-Catolică din Egipt. Bi­
serica Anglicană sau Episcopaliană din Egipt. Biserica Protestantă din
Egipt.
2071. RĂMUREANU, I., Sylvestre Chauleur, Histoire
des coptes d’£gypte, Paris, 1960, 212 pag. /An. XVII (1965),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 167 - 173/ (Recenzie).

d. Biserica Etiopiană ,

2072. /DAVID/, P., „Apostolat social” tn Biserica


Etiopiei. /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), p. 744/.
2073. DURĂ, Nicolae, Alegerea de noi episcopi în
Biserica Etiopiană. /An. XXXIII (1981), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 117-118/.
2074. Id., Organizarea Bisericii Etiopiene şi bazele ei
canonice (Teză de doctorat). /An. XLII (1990), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 94 - 135/.
Introducere.
Partea I-a: Privire retrospectivă asupra organizării Bisericii Etio­
piene: A. începuturile organizării Bisericii Axumite (1. Activitatea c a n o n i c ă
a episcopului Frumseţiu în organizarea Bisericii etiopiene; 2. Rânduielile

289
de bază ale Bisercii axumite; 3. Aspecte ale organizării Bisericii axumite în
secolele IV- VI. Urmaşii abunei Frumseţiu; 4. Oficiile Bisericii axumite); B.
Organizarea Bisericii Etiopiene în timpul independenţei ei de Biserica
Coptă (sec. VII - XX) (1. Ierarhia Bisericii Etiopiene în această perioadă;
2. Relaţiile Bisericii Etiopiene cu Biserica Ortodoxă a Alexandriei în
această perioadă; 3. Oficiile Bisericii Etiopiene în timpul dependenţei de
Biserica Coptă; 4. Legislaţia Bisericii Etiopiene în timpul independenţei ei
de Biserica Coptă; 5. Rolul niguşilor în organizarea Bisericii Etiopiene).
Concluzii.
/An. XLII (1990), nr. 3 (iul. - sept), pp. 102 - 160/.
Partea a Π-a: Organizarea actuală a Bisericii Etiopiene: 1. Legile
actuale de organizare şi conducere ale Bisericii Etiopiene; 2. Unităţile or­
ganizatorice ale Bisericii Etiopiene (a. Orânduirea canonico-administra-
tivă; b. Organizarea centrală; c. Organizarea locală); 3. Organele Bisericii
Etiopiene.
/An. XLII (1990), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 3 - 112/.
Partea a IlI-a: Bazele canonice ale Bisericii Etiopiene; A. Princi­
piile canonice de bază ale organizării Bisericii (Principiul ierarhic; Prin­
cipiul sinodalităţii; Principiul autocefaliei; Principiul etnic; Principiul or­
ganic sau principiul participării mirenilor la conducerea afacerilor admi­
nistrative ale Bisericii Etiopiene; Principiul teritorial sau al adaptării cir­
cumscripţiilor bisericeşti la împărţirea administrativ-teritorială a statului;
Principiul unităţii de conducere; Principiul nomocanonic); B. Particulari­
tăţi ae organizării Bisericii Etiopiene;
Partea a IV-a: Raporturile Bisericii Etiopiene cu celelalte Biserici
şi organizaţii creştine (I. Relaţiile Bisericii Etiopiene cu Bisericile Vechi
Orientale; 2. Relaţiile Bisericii Etiopiene cu Biserica Ortodoxă Ecumenică;
3. Relaţiile Bisericii Etiopiene cu Biserica Romano-Catolică; 4. Relaţiile
Bisericii Etiopiene cu diferite organizaşi creştine cu caracter ecumenic);
Partea a V-a: Relaţiile actuale dintre Biserica şi statul etiopian;
Anexă: Regulamentul adunărilor bisericeşti îmbunătăţit, întocmit
pentru organizarea şi întărirea adunărilor laicilor.
Rezumat Bibliografie. Curriculum vitae.
2075. STAN, Liviu, O nouă patriarhie: Biserica din
Etiopia. /An. ΧΠ (1960), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 34- 73/.
Introducere. I. Scurt istoric al Etiopiei. II. Configuraţia religioasă a
ţării. III. Biserica monofizită etiopiana.
2076. VASILIU, Cezar, Patriarhul Etiopiei, Abuna
Theofîlos, în fruntea acţiunilor de luminare a poporului
etiopian. /An. XXVII (1975), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 544 - 545/.
290
2077. YESHANEW, Haddis, Cântarea cultică ta Bise­
rica Ortodoxă Etiopiană. /An. XXIII (1971), nr 2 lanr
iun.), pp. 181 - 193/. vp *
. . . ° riSinea muzicii bisericeşti etiopiene. Practicanţii muzicii biseri­
ceşti in cult. Caracterele generale ale muzicii bisericeşti etiopiene. Concluzii
2078. Id., Despre autocefalia Bisericii din Etionia
/An. XXIV (1972), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 622 - 635/.
, .. De*Pre autocefalie ca principiu canonic fundamental. Vechea auto­
cefalie a Bisericii Etiopiene. Dependenţa relativă de Biserica Coptă. D e­
plina autocefalie a Bisericii Etiopiene sub domnia împăratului Halte
Selassiel. Poziţia Bisericii autocefale din Etiopia în cadrul general al auto­
cefaliei bisericeşti. Concluzii.

e. Biserica Nestoriană

2079. VASILIU, Cezar, Biserica Nestoriană. /An. XVm


(1966), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 70 - 98/.
Introducere.
I. Istoricul Bisericii Nestoriene de la origini până astăzi: 1 Bise­
rica Ortodoxă Persană de la origini până la transformarea ei în Biserică
Nestonana; 2. începutul Bisericii Nestoriene şi dezvoltarea ei după cuceri­
rea Persiei de către arabi; 3. Monahismul nestorian; 4. Literatura
nestonana sub sarazini; 4. Biserica Nestoriană sub dominaţia arabă (63 7 -
1258); 5. Biserica Nestoriană din secolul al XlV-lea până în prezent.
II. Situaţia actuală şi organizarea Bisericii Nestoriene;
III. Deosebiri dogmatice şi cultice între Biserica Nestoriană si Bi­
serica Ortodoxă;
IV. încercări de unire între Biserica Nestoriană şi Biserica Ortodoxă.

f. Biserica Siriană

2080. CARAZA, Ioan, Paul Verghese despre Creşti­


nismul Copt şi despre Bisericile Siriene din India. /An.
XXVI (1974), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 697 - 690/.
2081. PARASCHIV, I. V., Mărturisirile Pr. Prof.
Paul Verghese despre istoria, credinţa, viaţa creştină şi
năzuinţele Bisericii Vechi Orientale Siriene din Malabar -
India. /An. XXV (1973), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 485 - 490/.
291
2082. STĂNULEŢ, Constantin, Biserica Siro-Indiană
din Malabar de Ia anul 1900 până în prezent. /An. XXV
(1973), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 55 - 65/.
Evoluţia Bisericii Siro-Indiene de la anul 1900. Situaţia actuală a
Bisericii Siro-Indiene. Raporturile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Bi­
serica Siro-Indiană. Concluzii.
2083. VASILIU, Cezar, Biserica Monofizită lacobită a
Siriei. /An. XVII (1965), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 132 - 148/.
Introducere. I. Istoria Bisericii Siriene Iacobite de la întemeiere
până în prezent. II. Deosebiri dogmatice şi cultice între iacobiţi şi orto­
docşi. III. Vechile încercări de unire din partea Bisericii Ortodoxe şi Ro-
mano-Catolice cu Biserica lacobită. IV. Situaţia actuală a 'Bisericii
Iacobite: organizare şi tendinţe noi. Concluzii.

5. BISERICA VECHE - CATOLICĂ


2084. ALEXE, Ştefan, Conferinţa internaţională a
episcopilor Bisericii Vechi —Catolice. /An. XXI (1969), nr. 3
(iu l. - sept.), pp. 483 - 484/.
2085. BALCA, N., La al 18-lea Congres Internaţional
al Vechilor - Catolici (Haarlem, 20-25 sept. 1961). /An. XIII
(1961), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 646 - 648/.
2086. CHIALDA, Mircea, Situaţia actuală a Bisericilor
Vechi-Catolice. /An. XVIII (1966), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 625 - 627/.
Comunitatea bisericească veche-catolică. Biserica Veche-Catolîcă
din Germania. Biserica Creştină-Catolică din Elveţia. Biserica Veche -
Catolică din Austria. Biserica Veche - Catolică din Cehoslovacia. Biserica
Polonă Naţional - Catolică din America. Biserica Slovacă Naţional - Ca­
tolică din America. Biserica Lituaniană Naţional - Catolică din America.
Biserica Polonă Catolică. Biserica Croată Naţională Veche — Catolică.
Biserica Episcopală Reformată Spaniolă. Biserica Lusitano-Catolică a
Portugaliei. Biserica Catolică Independentă Filipineză. Biserica Veche-
Catolică a Mariaviţilor din Polonia. Biserica Veche - Catolică din Serbia.
Biserica Veche —Catolică Slovenă. Alte biserici vechi-catolice. Concluzii.
2087. Id., Dr. Andreas Rinkel, Arhiepiscopul de
Utrecht, la împlinirea vârstei de 80 de ani. /An. XXI (1969),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 321 - 322/.
292
2088. DAVID, Petru I , Succesiunea apostolică şi uni­
tatea de credinţă la Vechii Catolici. /An. XIX (1967), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 211 - 226/.
Introducere. I. Succesiunea apostolică în învăţătura Bisericii Vechilor
Catolici. II. Unitatea de credinţă ca principiu fundamental al înţelegerii şi
apropierii dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Veche Catolică. Concluzii.
2089. ELIAN, Alexandru, Atitudinea Bisericii Vechi-
Catolice faţă de sinoadele ecumenice. /An. XXII (1970), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 373 - 381/.
2090. PRELIPCEAN, VI., KirchUches Jahrbuch. Fur
die Alt-Katholiken in Deutschland 1966, Bonn, 1966,96 pag.
/An. XVIII (1966), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 255 - 257/.
2091. /Redacţia/, Comunitatea bisericească veche -
catolică la 100 de ani de la întemeiere. /An. XXII (1970), nr.
3 (iul. - sept.), pp. 477 - 479/.
2092. SĂBĂDUŞ, Ioan, Canonicitatea ierarhiei de la
Utrecht. /An. XX (1968), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 62 - 73/.
Ierarhia vechilor-catolici.
2093. Id., Dr. Urs Kiiry, Die Altkatholische Kirche -
ihre Geschichte, ihre Lehre, ihr Anliegen, Berna, 1966,500 pag.
/An. XX (1968), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 573 - 576/ (Recenzie).
2094. V/ASILESCU/, Em., Alegerea şi hirotonirea
„Arhiepiscopului locţiitor cu drept de succesiune al Scau­
nului vechi-catolic din Utrecht (Prof. Marinus Kok, 28 oct.
1970). /An. XXII (1970), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 318 - 320/.

6. BISERICA ANGLICANĂ
a. Generalităţi

2095. ALLCHIN, A. M., Anglicanii şi hotărârile Sino­


dului al şaptelea ecumenic. /An. XXVI (1974), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 618-623/.
2096. ANΑΝΙΑ, V., Procedura de numire a episcopi-
lor în Anglia. /An. VIII (1956), nr. 2 (apr. - iun.), p. 317/.
293
2097. BRANIŞTE, E., O utilă contribuţie la cunoaşte­
rea vieţii de cult a Bisericii Anglicane. /An. XVII (1965), nr.
1 (ian. - mart.), pp. 3-4/./An. XVII (1965), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 162 - 173/.
Recenzie la Mark Everitt, La vie titurgique et ia p iiti de l ’tg lise
Anglicane, în „Lumiere et la Vie ", Lyon, t. XII (1963), nr. 64 (oct.), pp. 41-55.
2098. BRIA, I., Actuala configuraţie geografică şi
confesională a Comuniunii Anglicane. /An. XV (1963), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 128 - 140/.
2099. Id., Contribuţia teologiei ortodoxe româneşti la
studierea anglicanismului. /An. XXII (1970), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 304 - 310/.
2100. BUCEVSCHI, O., Reacţia engleză faţă de
ieşirea din biserică a lui Charles Davis. /An. XIX (1967), nr.
4 (oct. - dec.), pp. 634 - 636/.
2101. CHIŢESCU, Nicolae, Dr. Michael Ramsey,
Essays and adresses, Londra, f.a., 168 pag. /An. XVIII (1966),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 121 - 131/ (Recenzie).
2102. Id., Noul primat al Bisericii Anglicane. /An.
XXXII (1980), nr. 2 (apr. - iun), pp. 420 - 421/.
Dr. Robert Runde
2103. COOPER, Henry, încercări de conducere
sobornicească în Biserica Angliei (Trad. Remus Rus). /An.
XXIV (1972), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 318- 320/.
2104. DAVID, Petru I., Curente noi în teologia angli­
cană. /An. XVIII (1966), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 357 - 386/.
2105. Id., Tendinţe de unire între cultele apărute din
Anglicanism. /An. XVIII (1966), nr. 4 (oct. - dec.), pp, 513 -
532/.
Introducere. I. Răspândirea Anglicanismului pe celelalte continente.
II. Cultele apărute din Anglicanism şi răspândirea lor. III. Tendinţele de
unire în Comunitatea Anglicană. IV. Alte încercări de apropiere discutate
la Lambeth (1958). V. încercările Comuniunii Anglicane de apropiere de
celelalte Biserici creştine şi atitudinea cultelor protestante faţă de acestea.
VI. Activitatea Bisericii Anglicane în Mişcarea ecumenică, factor important
pentru unitatea creştină.

294
2106. Id., Numiri noi în forurile conducătoare ale
Bisericii Anglicane. /An. XXII (1970), nr. 4 (oct. - dec) pp
636 - 638/.
Canonicul John R. Satterthwaite ales episcop de Fulham; reveren­
dul Michael M. Moore, noul Secretar general al Consiliului pentru Relaţiile
Externe ale Bisericii Angliei.
2107. Id., „Theology”, London, 1971. /An. XXIII
(1971), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 481 - 482/ (Recenzie).
2108. PARASCHIV, loan, Claude - Jean Bertrand,
L’Eglise d’Angleterre et l’Eglise methodiste anglaise, în
„Revue d’histoire et de philosophie religieuses”, an. XLVII
(1967), nr. 3, pp. 225 - 260. /An. XX (1968), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 129 - 137/ (Recenzie).
2109. SIMEDEEA, Tit, Cum arată azi anglicanismul.
/An. X (1958), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 322 - 334/.
2110. /Redacţia/, Preocupări contemporane în
Biserica Anglicană. /An. XI (1959), nr. 1 (ian. —mart.), pp.
173 -176/.
2111. Id., „Sobomost”, London, 1969, nr. 9. /An. XXI
(1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 461 - 463/ (Recenzie).
2112. V/ASILESCU/, Em., Introducerea conducerii
sinodale în Biserica Anglicană. /An. XXII (1970), nr. 1 (ian.
- mart.), p. 166/.

b. Personalităţi

2113. B/RIA/, L, încetarea din viaţă a „Decanului


Poporului” - Hewlett Johnson (1874 - 1966), /An. XVIII
(1966), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 631 - 632/.
2114. VASILIU, Cezar, Decesul istoricului englez Ar-
nold Josepfa Toynbee (1889-1975). /An. XXVII (1975), nr. 4
(oct. - dec.), p. 747/.

295
c. Relaţii externe

2115. MORARU, Alexandru, Biserica Angliei şi ecu-


menismui. Legăturile ei cu Biserica Ortodoxă Română
(Teză de doctorat). /An. XXXVII (1985), nr. 4 (oct - dec.), pp.
549-634/.
Prefaţă (Pr. Prof. Dr. I. Rămureanu). Introducere (1. Comunitatea
creştină primară, premisă a unirii Bisericilor; 2. Biserica Angliei. Caracte­
ristici generale ale anglicanismului).
Partea I-a: Acţiuni ecumenice ale Bisericii Angliei faţă de unele
Biserici creştine (1, Relaţii cu Biserica Romano-Catolică; 2. Relaţii cu Bi­
serica Veche - Catolică; 3. Relaţii cu Bisericile Vechi-Orientale; 4.'Relaţii
cu Bisericile Protestante; 5. Bisericile „libere”, neepiscopale sau necon-
formiste),
/An. XXXVIII (1986), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 9 -157/.
II. Relaţiile Bisericii Angliei cu Ortodoxia (a. între secolele al XVI-
lea şi al XVlll-lea; b. în secolul al ΧΙΧ-lea; c. De la începutul secolului al
XX-lea până în anul 1945; d. între anii 1945-1973; e. Din 1973 până în
1983).
III. Relaţiile Bisericii Angliei cu Biserica Ortodoxă Română ( a.
Din secolul al XVI-lea până în secolul al XX-lea; b. De la începutul seco­
lului al XX-lea până în 1949; c. Sub patriarhul Justinian Marina (1948 -
1977); d. Sub patriarhul Justin Moisescu (1977 - 1983).
Concluzii (1. Relaţii cu Biserica Romano-Catolică; 2. Relaţii cu Bi­
serica Veche - Catolică; 3. Relaţii cu Bisericile Vechi - Orientale; 4.
Relaţii cu Bisericile Protestante; 5. Relaţiile cu Bisericile „libere”,
neepiscopale sau neconformiste; 6. Relaţii cu Biserica Ortodoxă în general;
7. Cu Biserica Ortodoxă Română în special).
Bibliografie. Curriculum vitae.
/An. XXXVIII (1986), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 90-111 /.
Rezumat. 1. Cu Biserica Romano-Catolică. 2. Cu Biserica Veche -
Catolică. 3. Cu Bisericile Vechi —Orientale. 4. Cu Bisericile Protestante. 5.
Cu Bisericile „libere" (neepiscopale sau neconformiste). 6. Cu Biserica
Ortodoxă în general. 7. Cu Biserica Ortodoxă Română în special.
Summary.
2116. VASILIU, Cezar, „Exemplul morţilor” în dialo­
gul ecumenic local din Anglia. /An. XXIX (1977), nr. 1 (ian.
- febr.), p. 125/.

296
B. ISTORIA BISERICII
ORTODOXE ROMÂNE
I. Generalităţi
2117. ALEXE, Gheorghe, Olivier Clement, L’Eglise
Orthodoxe, Paris, 1965,128 pag. /An. XX (1968), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 322 - 324/ ( Recenzie).
2118. ANΑΝΙΑ, V., Pastorul danez Paul Hansen des­
pre Biserica noastră. /An. VIII (1956), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
664 - 665/ {Recenzie).
2119. Id., Olivier Clement despre Biserica noastră.
/An. X (1958), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 159 - 160/.
2120. /ARAPASU, Teoctist/, Cea mai veche instituţie
a românilor - Biserica. /An. LI (2000), nr. 3-4 (iul.-dec.), pp.
3-5/.
2121. BRIA, Ion, L’Eglise Orthodoxe Roumaine, ed. a
Π-a, Bucureşti, 1968, 88 pag. /An. XX (1968), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 313 -318 / (Recenzie).
2122. Id., voi. Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune, 1967, 225 pag. /An.
XX (1968), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 318 - 319/ (Recenzie).
2123. CĂCIULĂ, Olimp, Solon G. Ninikas, Biserica
în România contemporană, în „Εκκλησία”, 1968/nr. 1-10.
/An. XX (1968), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 324 - 328/ (Recenzie).
2124. COSTACHE, Constantin, Pr. Prof. Dr. Mircea
Păcurariu, Studii de istorie a Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, 542 pag. /An.
LVII (2006), nr. 1-2 (ian. —iun.), pp. 239 240/ {Recenzie).
2125. CUNESCU, Gheorghe, Mitrop. Dr. Nestor
Vornicescu, „Biruit-au gândul”, Craiova, Editura Mitropoliei
Olteniei, 1990, 622 pag. /An. XLII (1990), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 158 - 160/ {Recenzie).
297
2126. DRĂGULIN, Gheorghe, Credinţă şi statornicie
ortodoxă în trecutul românesc. /An. LIV (2003), nr. 1 - 2
(ian. - iun.), pp. 5 - 1 4 / .
2127. DURĂ, Ioan, Unele precizări. /An. XLII (1990),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 174 - 175/.
Necesitatea înnoirii şi renaşterii spirituale a României şi a Bisericii
Ortodoxe Române.
2128. GALERIU, Constantin M., Teologia Ortodoxă
Română contemporană. /An. XXVIII (1976), nr. 3-4 (iul. -
dec.), pp. 447 - 472/.
2129. ICĂ, Ioan, Contribuţia Bisericii Ortodoxe Ro­
mâne la unitatea Ortodoxiei ecumenice. /An. XXV (1973),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 176 - 192/.
Generalităţi. Biserica Ortodoxă Română a contribuit la unitatea
Ortodoxiei ecumenice prin: I. Prin realizările pe plan local şi prin întărirea
unităţii sale interne; 2. Prin înviorarea contactelor şi vizitelor reciproce
între conducătorii Bisericilor Ortodoxe surori; 3. Prin corespondenţă şi
scrisori irenice; 4. Prin participarea la lucrările pregătitoare ale Sfântului
şi Marelui Sinod Ecumenic; 5. Prin publicaţiile şi revistele sale; 6. Prin
schimburile de studenţi şi profesori de teologie; 7. Prin colaborarea
interortodoxă în adunările ecumenice. Concluzii.
2130. IONESCU, I., Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu,
Sfinţi daco-români şi români, Iaşi, Editura Mitropoliei Mol­
dovei şi Bucovinei, 1994, 196 pag. /An. XLVII (1995), nr. 3-4
(iul. - dec.), pp. 114-116/ (R ecenziej.
2131. Id., Simion Mehedinţi, Creştinismul românesc,
Bucureşti, Editura Anastasia, 1995,236 pag. /An. XLVUI (1996),
nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 121 -124/ {Recenzie).
2132. Id., Termeni creştini de origine greco-latină în
lexicul limbii române din epoca daco-romană. /An. XLVIII
(1996), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 63 - 69/.
Introducere. „Ler”, „biserică", „blestem”, „Christos", „creştin”,
„drac", „undrea”, „înger", „Paşti”, (e)„piscop”, „preot", „rimeţ”,
„sâmbătă", „Sămţi", „Stă-Mărie", „Sânmedru... " etc.
/An. XLVUI (1996), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 70 -85/.
„Ajun ”, „a căpăta ”, „cărnelegi”, „căşlegi”, „cer", „comând”,
„Crăciun", „a crede", „cruce", „a cumineca", „a cununa ”, „cuvânt",
298
„Duminică", „Dumnezeu", „Florii", „frupt", „a ierta", „a închina",
„înălţare”, „judecător”, J u d e ”, „a jura", „legământ", „lege”,
„lumânare”, „a mântui", „minune”, „mormânt”, „pace”, „păcat",
„păgân", „păioară", „păresimi", „părinte”, „poporan", „priveghiu",
„rugă”, „rusaie”, „sărbătoare”, „sânt", „sâmfi", „Scriptură”, „sec",
„suflet”, „tâmplă", „a toca", „vergură".
2133. Id., Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul
teologilor români. /An. XLVIII (1997), nr. 1-2 (ian. - iun.),
pp. 110 - 122/ {Recenzie).
2134. IVAN, Iorgu, O mărturie a preţuirii teologiei
ortodoxe române actuale. /An. XX (1968), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 342 - 344/ (Recenzie).
Materiale pe această temă publicate în revista „Travaux et Jours"
(Beirut - Liban).
2135. /MOISESCU/, Justin, Biserica Ortodoxă Ro­
mână în lumea creştină contemporană. /An. XX (1968), nr.
2 (apr. - iun.), pp. 189 - 194/.
2136. NEGRESCU, I., P. Constantinescu-Iaşi, Relaţiile
culturale româno-ruse din trecut, Bucureşti, Editura Acade­
miei, 1954, 228 pag. /An. VII (1955), 2 (apr. - iun.), pp. 291 —
297/ {Recenzie).
2137. /PARASCHIV/, I. V., Contribuţia profesorului
italian Mario Ruffini la cunoaşterea valorilor permanente
ale Ortodoxiei româneşti. /An. XX (1968), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 338-342/.
2138. /Redacţia, Ortodoxia românească, sprijinitoare
a năzuinţelor poporului român. /An. XX (1968), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 511-521/.
2139. ROŞCA, Florin-Ianeu, Episc. Calinic Argatu,
Bucuria lecturii, ed. a Π-a, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2000,
198 pag. /An, LI (2001), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 147 - 148/
{Recenzie),
2140. RUDEANIJ, Ioan Octavian, Pr. Cezar Vasiliu,
Istorie şi credinţă, Bucureşti, Editura Danubius, 1997. /An. LI
(2000), 1-2 (ian. - iun.), pp. 138 - 139/ {Recenzie).
2141. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Alexandru, Pr. Ion
299
Ionescu, Icoane de sfinţi slăviţi ai Bisericii Ţării Româneşti,
Barda, Editura Cuget Românesc, 2003, 104 pag. /An. LV
(2004), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 2 1 1 - 212/ (Recenzie).
2142. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Alexandru, Pr.
Prof. Ion Ionescu, Pagini de cultură veche creştină,
românească, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2003, 182 pag.
/An. LV (2004), 3-4 (iul. - dec.), pp. 255 - 256/ (Recenzie).
2143. STĂNILOAE, D., Rolul Ortodoxiei în formarea
şi păstrarea fiinţei poporului şi a unităţii naţionale. /An.
XXX (1978), nr. 4 (oct-dec.), pp. 584 - 603/.
Mărturii lingvistice despre vechimea creştinismului la români.
Contribuţia Ortodoxiei la păstrarea fiinţei şi unităţii naţionale a poporului
român. Concluzii.
2144. V/ASILESCU/, Em., Impresiile unor profesori
care au vizitat ţara noastră despre Biserica Ortodoxă Ro­
mână. /An. XXVI (1974), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 561 - 563/.
2145. VASILIU, Cezar, O interesantă apreciere
despre Biserica Ortodoxă Română într-o revistă catolică.
/An. XX (1968), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 344/.
Materiale pe această temă publicate în revista „îl Regno ” în Bologna.
2146. Id., Impresiile despre Biserica Ortodoxă Ro­
mână ale Pr. Julian Garcia Hernando, secretar pentru
Ecume-nism al Conferinţei Episcopale Spaniole. /An. XXIV
(1972), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 642 - 643/.

II. Studii şi materiale privind


epocile istorice
1. Secolele I-XIV
2147. CHILEA, Sebastian, Preot Prof. Dr. Ioan G. Co-
man, Scriitori bisericeşti din epoca străromână, Bucureşti,
Editura Institutului Biblic, 1979, 376 pag. /An. XXXII (1980),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 620 - 625/ (Recenzie).
300
2148. COMAN, Ioan G., Spiritualitate patristică în
Scythia Minor - Ortodoxia credinţei. /An. XXIX (1977), nr.
2 (apr. - iun.), pp. 153 - 172/.
Generalităţi; 1. Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului şi Sfinţii
Apostoli în evlavia credincioşilor sciţi; 2. Cultul martirilor; 3. Participarea
episcopilor tomitani la sinoadele ecumenice şi locale; 4. Profil al vieţii or­
todoxe în Scythia Minor. Concluzii.
2149. Id., Izvoarele Ortodoxiei româneşti în creştinis­
mul daco-roman. Aniversarea a 16 secole de la participarea
episcopului Terentie - Gherontie de Tomis la Sinodul II
ecumenic (381) de la Constantinopol. /An. XXXIII (1981),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 337 - 361/.
2150. DURA, Nicolae V., Dr. Nestor Vornicescu,
Mitropolitul Olteniei, Primle Scrieri Patristice în literatura
noastră, sec. IV-XVI, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei,
1984, 638 pag. /An. XXXVII (1985), nr. 4 (oct - dec.), pp. 635
—640/ (Recenziej.
2151. GRIGORE, Mihai D., Milcovia —episcopia cap­
cană. /An. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 130 - 148/.
Generalităţi. Premise. împrejurări istorice. Cumanii. Vlahii. Ungu­
rii. Episcopia cumanilor. Concluzii.
2152. MOISESCU, Gheorghe I., Urmările schismei la
români. /An. VI (1954), nr. 2-3 (apr. - sept.), pp. 339 - 364/.
2153. PULPEA, I., I. Barnea, Relaţiile dintre aşezarea
de la Bisericuţa Garvăn şi Bizanţ în secolele X-XII, extras din
„Studii şi Cercetări de Istorie veche”, t. IV (1953), nr. 3-4, pp. 641
- 671. /An. VII (1955), 2 (apr, - iun.), pp. 303 - 304/ {Recenzie).
2154. RÂMUREANU, Ioan, D. Tudor, Oltenia romană,
ed. Π-a, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1958, 530 pag. /An. XI
(1959), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 304 - 309/ {Recenzie).
2155. Id., H. Mihăescu, Limba latină în provinciile
dunărene ale imperiului roman (Bucureşti, Editura Academiei,
1960, 327 pag.). /An. XIII (1961), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 446 -
453/ {Recenzie).
2156. Id., Silviu Dragomir, Vlahii din nordul Peninsu­

301
lei Balcanice în evul mediu (Bucureşti, Editura Academiei,
1959, 224pag.)· /An. XIII (1961), rtr. 4 (oct. - dec.), pp. 600 -
608/ {Recenzie).
2157. Id., Noi consideraţii privind pătrunderea creşti­
nismului la traco-geto-daci. /An. XXVI (1974), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 164 - 178/.
2158. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Alexandru, Pr. Ion
Ionescu, începuturile creştinismului românesc, Bucureşti,
Editura Cuget Românesc, 2003, 146 pag. /An. LV (2004), nr.
1-2 (ian. - iun.), pp. 212 -2 1 3 / {Recenzie).

2. Secolul al XVII-lea
2159. B/ÂRBULESCU/, C., L. E. Semionova, Stabilirea
legăturilor diplomatice permanente între Ţara Românească
şi Rusia la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul seco­
lului al XVIII-Iea, în „Romanoslavica”, V (Istorie), Bucureşti,
1962, pp. 29-51. /An. XIV (1962), 4 (oct. - dec.), pp. 561 -
563/ {Recenzie).
2160. CHIALDA, Mircea, L’Osservatore Romano”
despre tragedia lui Constantin Brâncoveanu. /An. XXI
(1969), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 328 - 329/.
2161. CUNESCU, Gh., Varlaam, Opere. Răspunsul
împotriva catihismusului calvinesc (ed. Mirela Teodorescu),
Bucureşti, Editura Minerva, 1984, 232 pag. /An. XXXVII
(1985), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 367 - 370/ {Recenzie).
2162. NEGRESCU, I., Mitropolitul Petru Movilă,
înfăţişat de noua literatură teologică rusă. Lupta lui împo­
triva influenţei iezuito-uniate în Ucraina şi Bielorusia. /An.
IV (1952), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 135 - 160/.
2163. Redacţia, O puternică personalitate a Ortodoxiei
din veacul al XVII-lea: Spătarul Nicolae Milescu, cu prile­
jul împlinirii a 250 de ani de la moartea sa. /An. X (1958),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 491 - 494/.

302
2164. VASILIU, Cezar, Diac. Prof. Dr. Silviu Anuichi,
Relaţii bisericeşti româno-sârbe în secolele al XVII-lea şi al
XVIII-lea, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
1980, 191 pag. /An. XXXIII (1981), nr. 1 (ian. - mart.), p p !'
100 - 103/ {Recenzie).

3. Secolul al XVIII-a
2165. ELIAN, Alexandru, Din legăturile mitropolitului
Moscovei Platon cu clericii români. /An. XII (1960), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 179 - 196/.
Relaţii româno-ruse în a doua jumătate a secolului al XVIII. La
baza studiului stau însemnările arhim. Vartolomeu Măzăreanul.
2166. I/UFU/, I., Prof. Dr. Ştefan Lupşa, Biserica
Ardeleană şi „Unirea”, în anii 1697-1701, Bucureşti, 1948,
99 pag. /An. I (1949), nr. 4 (nov. - dec.), pp. 192 - 195/ {Re­
cenzie).
2167. MARCU, Grigorie T., Lupta lui Petru Maior
împotriva papalităţii. însemnări în legătură cu actualitatea
Procanonului său. /An. IV (1952), nr. 3-4 (iul.-dec.), pp. 488- 515/.
1. Generalităţi. 2. Starea Bisericii ardelene în vremea lui Petru
Maior. 3. Procanonul lui Petru Maior, operă de critică ştiinţifică a papali­
tăţii. 4. Critica primatului papal. 5. Infailibilitatea papei „năucită e". 6.
Imperialismul papal. 7. Critica unor moravuri dubioase ale clerului papal.
8. Câteva păreri personale ale lui Petru Maior. Concluzii.
2168. MOISESCU, Gheorghe I., Urmările schismei la
români. /An. VI (1954), nr. 2-3 (apr. - sept.), pp. 339 - 364/.
2169. Id., 240 de ani de la mucenicia dreptcredincio-
sului voievod Constantin Brâncoveanu. /An. VI (1954), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 610 - 624/.
2170. PĂDUREANU, Leon. Adevărul asupra „unirii”
religioase de la 1700. /An. I (1949), nr. 4 (nov.-dec.), pp. 47 -103/.
2171. POPESCU, Teodor M., Uniaţia în lumina adevă­
rului istoric. Cauzele ei sociale şi politice. /An. I (1949), nr. 4
(nov. - dec.), pp. 19 - 46/.

303
4. Secolul al XIX-lea
2172. CHIRIL al Bulgariei, O luminoasă aniversare.
/An. X (1958), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 163- 170/.
2173. BINDER, Ludwig, BINDER, Herman, Raportu­
rile de prietenie şi colaborare între credincioşii evanghelici
- luterani şi românii din Transilvania în veacul al XIX-lea,
/An. XX (1968), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 628 - 633/.
Stephan Ludwig Roth şi poporul român. Preotul Dr. Daniel Roth.
2174. STAN, Liviu, Sprijinirea luptei de independenţă
a poporului român prin lupta Bisericii pentru autocefalie.
/An. XX (1968), nr. 4 (oct. - dec.), pp, 611-618/.
2175. VASILESCU, Gheorghe, Contribuţia clerului
ortodox la înfăptuirea Unirii Principatelor. /An. XXXI
(1979), 1 (ian. - mart.), pp. 7 -11/,
2176. VORNICESCU-SEVERINEANUL, Nestor, Ru­
găciuni pentru biruinţă în 1877-1878. /An. XXVIII (1976),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 378 - 401/ (Foto.: 17 buc.).
1. Preliminarii. 2. Rugăciuni pentru izbăvirea de „varvari”. 3. Ru­
găciuni pentru biruinţă tipărite la Craiova în primăvara anului 1877. 4.
Paraclisul Maicii Domnului ce se cântă la toată scârba şi la vreme de ne­
voie. 5. Alte rugăciuni. Concluzii. Anexe. Resume.
2177. Id., Acte şi fapte de întrajutorare ortodoxă în
1877. /An. XXIX (1977), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 133 - 142/
(Foto. 11 buc.).

5. Secolul al XX-lea
2178. BARTOLOMEU I, O pagină de smerită rugă­
ciune şi mulţumire lui Dumnezeu. /An. XLVII (1995), nr. 3-4
(iul. - dec.), pp. 3 - 7/.
Cuvântare ţinută în Camera Deputaţilor cu prilejul momentului
aniversar de împlinirea 110 ani de la dobândirea autocefaliei de către Bi­
serica Ortodoxă Română şi a 70 de ani de la ridicarea ei la rang de Patri­
arhie.
2179. CĂCIULĂ, Olimp, Solon G. Ninikas, Biserica în
304
România contemporană, în „Εκκλησία”, 1968/nr. 1-10. /An.
XX (1968), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 324 - 328/ (Recenzie),
2180. /CIOBOTEA/, Daniel, Recunoştinţă şi reînnoire.
Semnificaţia spirituală şi misionară a Autocefaliei Patriar­
hiei şi Slujirii arhiereşti a Patriarhului Bisericii Ortodoxe
Române. /An. LVI (2005), 1-2 (ian. - iun.), pp. 3 -10/.
1. Recunoştinţa, act de demnitate şi dreptate. Reînnoirea, elan misi­
onar. 2. Luminile Autocefaliei Patriarhiei şi Arhieriei cultivate în comuni­
tatea panortodoxă.
2181. /Congresul Mondial al Partizanilor Păcii/, Către
toţi oamenii cinstiţi şi doritori de pace din Republica Popu­
lară Română. /An. II (1950), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 5 - 11/.
2182. DRĂGUŞIN, Constantin, Mărturii ale voinţei ro­
mâneşti de pace. /An. XXXIX (1987), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 5-8/.
2183. HERINEANU, Teofil, Acasă la noi... /An. I
(1949), nr. 4 (nov. - dec.), pp. 13 - 16/.
împlinirea unui an de la revenirea greco-catolicilor la Biserica
Ortodoxă Română.
2184. IVAN, Iorgu D., Biserica Ortodoxă Română -
60 de ani de patriarhat. /An. XXXVII (1985), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 384 - 389/.
2185. /MARINA, Justinian/, Apelul pentru pace al I. P.
S. Justinian, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. /An. I
(1949), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 15-16/.
2186. Id., La „21 Octombrie 1949”. /An. I (1949), nr. 4
(nov. - dec.), pp. 7 -1 2 /.
Cuvântare ţinută cu prilejul împlinirii unui an de la revenirea
greco-catolicilor la Biserica Ortodoxă Română.
2187. Id., Biserica Ortodoxă Română aderă cu însu­
fleţire la apelul Comitetului permanent al Congresului
Mondial al Partizanilor Păcii. /An. II (1950), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 12 -13/.
2188. Id., Adeziunea Bisericii Ortodoxe Române la
apelul Consiliului Mondial al Păcii pentru încheierea unui
pact al păcii. /An. III (1951), nr. 1 (ian. - mart.), p. 9/.
2189. MLADIN, N., Pe drumul unităţii. Opt ani de la
305
reîntregirea bisericească. /An. VIII (1956), nr. 4 (oet. - dec.),

PP· Unitatea Ortodoxiei româneşti t a . M *·

mo ™ 4 4 X . XXX (197*). nr. 3 (inl-sep..), PP- 417 -


4M/' 2192 TOPESCU.David.Mitrop.Dr.NeatorVoraiceaen,

—c.rS f ^ in lS ’A
nX
L1
(195°21941 Id^în hifreaga ţară, preoţimea ortodoxă sem-

:sH ‘.wâ^««s==
n ( 1 9 2 m ” . d % « ^ ' ^ V r a t » de Biteriea Ortodoxă
Română pentru

42 “ î l , 6. Id„ Cultele religioase « " £ * £ 1


Român» şi lupta pentru apărarea pacu./An. ( ),

(apr.-h m ), W· ™ n; “ * rea eârmuitorilor tuturor cultelor


reUgioase din Republica Populară Română

apăra«a8p»tu din R. P. «· Μη. III (1951), m. 1 (.an, -


mart.), pp. 5-6/.
306
2199. Id., înalt Prea Sfinţitul Patriarh Justinian şi
lupta pentru apărarea păcii. /An. III (1951), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. l i · 14/.
2200. Id., Scrisoare trimisă I. P. S. Patriarh Justinian
de F. Joliot - Curie, preşedintele Consiliului Mondial al Pă­
cii. /An. III (1951), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 61 - 63/.
2201. Id., O nouă contribuţie adusă cauzei păcii de
Biserica Ortodoxă Română. /An. V (1953), nr. 2 (apr. - iun.),

P P Comentarii la hotărârile Sfântului Sinod şi ale Adunării Naţionale


Bisericeşti din iunie 1953 privind lupta pentru pace.
2202. Id., Cinci ani de la reîntregirea Bisericii Orto­
doxe Române. /An. V (1953), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 503 -

2203. REZUŞ, Petru, Revenirea uniţilor la Ortodoxie.


/An. I (1949), nr. 4 (nov. - dec.), pp. 104 - 115/.
2204. SĂDEANU, D. V., 21 Octombrie 1948 - 21 Oc­
tombrie 1949. /An. I (1949), nr. 4 (nov. - dec.), p. 213 - 219/
(Foto. la Biserica Ortodoxă Română a greco-catolicilor din
Transilvania.
2205. SEREDA, G., De la Biserica autocefală la Patri­
arhia Română. /An. II (1950), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 325 -
336/.
2206. STĂNILOAE, D., Prigonirea Bisericii Ortodoxe
strămoşeşti sub comunism. /An. XLII (1990), nr. 1 (ian.
mart.), pp. 3- 6/.
2207. STOIAN, Stanciu, Biserica Ortodoxă Română şi
lupta pentru apărarea păcii. /An. II (1950), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 19 - 27/.
2208. TÂRGOVIŞTEANUL, Vasile, Unirea Transilva­
niei cu România, moment care a încheiat procesul de fău­
rire a statului naţional unitar român. /An. XLI (1989), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 3 - 6 / .
2209. V/ASILESCU/, Em., Nicolae, Mitropolitul Ardea-
307
lului, Se rup peceţile...., Sibiu, 1948. /An. I (1949), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 151 - 152/ (Recenzie).
2210. Id., L. Pădureanu, Ce a fost Unirea cu Roma în
Biserica Românească din Ardeal. /An. I (1949), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 152 - 153/ (Recenzie).
2211. Id., D. V» Dădeanu, 21 Octombrie 1948, ziua
reîntregirii Bisericii Româneşti din Ardeal, Bucureşti, Edi­
tura Cărţilor Bisericeşti, 1948. /An. I (1949), nr. 1 (ian. -
mart.), p. 154/ (Recenzie).
2212. /VOENICESCU/, Nestor, La centenarul recu­
noaşterii autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885 -
1985). /An. XXXVII (1985), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 228 - 238/.

III. Studii şi materiale privind


provinciile istorice
1. Ţara Românească
2213. B/ĂRBULESCU/, C., L. E. Semionova, Stabi­
lirea legăturilor diplomatice permanente între Ţara
Românească şi Rusia la sfârşitul secolului al XVII-lea şi
începutul secolului al XVIII-lea, în „Romanoslavica”, V
(Istorie), Bucureşti, 1962, pp. 29-51. /An. XIV (1962), 4 (oct. -
dec.), pp. 561 - 563/ (Recenzie).

2 . Moldova

2214. /ARĂPAŞU/, Teoctist, Mare apărător al creşti­


nătăţii. /An. LV (2004), 3-4 (iul. - dec.), pp. 3 - 61.
Ştefan cel Mare.
2215. DRĂGULIN, Gheorghe, Arhim. Ştefan Guşă,
Ştefan cel Mare şi Sfânt: mit şi adevăr, Iaşi, Editura
Vasiliana, 2005, 205 pag. /An. LVIII (2007), nr. 4 (sept. -
dec.), pp. 139 - 142/ (Recenzie).
308
2216. GOREANU, Veniamin, Organizarea eparhiei şi
a vieţii bisericeşti în Basarabia, în secolul al ΧΙΧ-lea. /An.
LIX (2008), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 149 - 160/.

3. Transilvania
2217. I/UFU/, I., Prof. Dr. Ştefan Lupşa, Biserica
Ardeleană şi „Unirea”, în anii 1697-1701, Bucureşti, 1948,
99 pag. /An. I (1949), nr. 4 (nov. - dec.), pp. 192 - 195/
{Recenzie).
2218. MARCU, Grigorie T., Lupta lui Petru Maior
împotriva papalităţii. însemnări în legătură cu actualitatea
Procanonului său. /An. IV (1952), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 488
- 515/.
1. Generalităţi. 2. Starea Bisericii ardelene în vremea lui Petru
Maior. 3. Procanonul lui Petru Maior, operă de critică ştiinţifică a papali­
tăţii. 4. Critica primatului papal. 5. Infailibilitatea papei „năucită e". 6.
Imperialismul papal. 7. Critica unor moravuri dubioase ale clerului papal.
8. Câteva păreri personale ale lui Petru Maior. Concluzii.
2219. Id., Papalitatea şi românii din Ardeal. /An. IX
(1957), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 662 - 670/.
2220. PĂDUREANU, Leon. Adevărul asupra „unirii”
religioase de la 1700. /An. I (1949), nr. 4 (rtov. - dec.), pp. 47
- 103/.
2221. PLĂMĂDEALĂ, Antonie, Un episod important
din lupta pentru limba română. încercări de deznaţiona­
lizare prin Biserică a românilor din Transilvania de Nord
1940 - 1944. /An. XXX (1978), nr. 3 (iul.-sept.), pp. 417 -
464/.
2222. POPESCU, Teodor M., Uniaţia în lumina adevă­
rului istoric. Cauzele ei sociale şi politice. /An. I (1949), nr. 4
(nov. - dec.), pp. 19 - 46/.

309
4. Banat
2223. /Redacţia/, Gheorghe Liţiu, Episcopia Aradului,
schiţă istorică, Arad, 1950, 56 pag. /An. II (1950), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 649 - 652/ (Recenzie).

5. Dobrogea
2224. COMAN, Ioan Gh., Contribuţia scriitorilor
patristici din Scythia Minor - Dobrogea la patrimoniul
ecumenismului creştin în secolele al IV-lea - al VI-lea. /An.
XX (1968), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 3 -25/.
Creştinismul în Scythia Minor. Elemente ecumenice. Continuitatea
istorică a elementului autohton din Scythia Minor în cadrul ecumenismului
patristic. Concluzii.
2225. Id., Spiritualitate patristică în Scythia Minor -
Ortodoxia credinţei. /An. XXIX (1977), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
153- 172/.
Generalităţi; 1. Mântuitorul lisus Hristos, Maica Domnului şi Sfinţii
Apostoli în evlavia credincioşilor sciţi; 2. Cultul martirilor; 3. Participarea
episcopilor tomitani la sinoadele ecumenice şi locale; 4. Profil al vieţii or­
todoxe în Scythia Minor. Concluzii.

IV. Izvoare istorice


1. Documente propriu-zise
2226. B/ULAT/, T. G., Mihail Guboglu, Catalogul
documentelor turceşti, Bucureşti, 1960, 683 pag. /An. XIV
(1962), 4 (oct. - dec.), pp. 559 - 561/ (Recenzie).
2227. MOISESCU, Gh. I., Scarlat Callimachi, Un
document inedit din anul 1711, privitor la colaborarea
militară româno-rusă, în „Studii”, Bucureşti, an. III, 1950, nr.
3 (iul. - sept.), pp. 178 - 179. /An. IV (1952), nr. 2 (apr. -
iun.), p. 278/ (Recenzie).
310
2. Manuscrise şi incunabule
2228. BARNEA, I., Un canon imnografic ilustrat. /An.
XIII (1961), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 55 - 80/ (Foto. 24 buc.).
Mss. Gr. 1294 de la Biblioteca Academiei Române.
2229. B/ARBULESCU/, C., P. P. Panaitescu, Manu­
scrisele slave din Biblioteca Academiei R. P. R., voi. I,
Bucureşti, Editura Academiei, 1959, 406 pag. /An. XII (1960)!
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 635 - 639/ {R ecenzie).
2230. BRANIŞTE, Ene, Pr. Dr. I. Zugrav, Un manu­
scris liturgic din secolul XV, din Biblioteca Universităţii -
Iaşi, în „Candela”, Iaşi, an. LVII (1946), pp. 263 - 272. /An. II
(1950), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 119 - 120/ {R ecenzie).
2231. C/OMAN/, I., Descoperirea unor manuscrise
care cuprind capitole ce lipseau din C o d ex S in aiticu s. /An.
XXX (1978), nr. 4 (oct.-dec.), p. 654/.
2232. IUFU, Ioan, Sbornicul lui Gherman. /An. XII
(1960), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 251 ~ 279/ (Foto. 4 buc.).
Manuscris slav aflat la Biblioteca Patriarhiei Române (mss. slav nr.
1), datând din 1359 şi provenind din Bulgaria, din vremea ţarului Ioan Ale­
xandru.

3. Inscripţii, însemnări şi pisanii


2233. NĂSTUREL, Petre S., în legătură cu inscripţia
despre mucenicii de la Axiopolis. /An. VI (1954), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. pp. 585 - 587/.

4. Descrieri de călătorie
2234. COMAN, Constantin, /Monahul Damaskinos
Grigoriatul, Pelerinaj în Biserica Ortodoxă Română/ (în
limba greacă), Piure, 1986, 307 pag. /An. XXXIX (1987), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 137 - 140/ {Recenzie).

311
5. Descoperiri arheologice
2235. RĂMUREANU, Ioan, D. Tudor, Oltenia romană,
ed. Π-a, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1958, 530 pag. /An. XI
(1959), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 304 - 309/ (Recenzie).
2236. R/EZUŞ/, P., C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la
Piatra Roşie, Bucureşti, Editura Academiei, 1954, 167 pag.
/An. VII (1955), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 451 - 453/ (Recenzie).
2237. VASILESCU, Emilian, Cercetările arheologice
din vara anului 1949 din cuprinsul R. P. R. /An. II (1950),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 132 - 138/.

6. Bibliografii
2238. STÂNCIULESCU-BÂRDA, Alexandru, Pr. AI.
Stănciulescu-Bârda, Bibliografia revistei „Biserica Orto­
doxă Română” (1874-1994), voi. II, Bârda, Editura Cuget
Românesc, 2002,430 pag. /An. LV (2004), nr. 1-2 (ian. - iun.),
pp. 213 - 214; voi. III, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2002,
644 pag. /An. LV (2004), 3-4 (iul. - dec.), p. 256/ (Recenzie).

V. Monografii
1. Despre monumente bisericeşti în general
2239. GERASIM, Oreste, Petru Comarnescu, îndrep­
tar artistic al monumentelor din Nordul Moldovei, Bucu­
reşti, 1962, 346 pag. /An. XV (1963), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
274 - 277/ (Recenzie).

2. Mănăstiri
2240. COSTACHE, Constantin, Pr. Dr. Corneliu Zăvo-
ianu, Mănăstirea Plumbuita, Bucureşti, Editura Mănăstirii
312
Plumbuita, 2001, 278 pag. /An. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp.
166 - 168/ {Recenzie).
2241. DRĂGULIN, Gh., Ierom. Ioanichie Bălan, Vetre
de sihăstrie românească, sec. IV-XX, Bucureşti, Editura In­
stitutului Biblic, 1982, 560 pag. /An. XXXIX (1987), nr. 4 (oct.
- dec.), pp. 140 - 143/ {Recenzie).

3. Biserici, localităţi şi obiective bisericeşti


2242. DURĂ, Ioan, Numărul bisericilor ortodoxe din
Bucureşti şi unele consideraţii privitoare la lipsa de cunoaş­
tere exactă a acestuia. /An. XLIV (1992), nr. 3-4 (iul. - dec.),
pp. 1 8 7 - 188/.
2243. Id., Câte cimitire are Biserica Ortodoxă Română
şi necesitatea întocmirii unui nou regulament pentru orga­
nizarea şi funcţionarea acestora. /An. XLIV (1992), nr. 3-4 (iul.
- dec.), pp. 189 - 190/.

VI. Organizarea Bisericii Ortodoxe


Române
2244. GOREANU, Veniamin, Organizarea eparhiei şi
a vieţii bisericeşti în Basarabia, în secolul al ΧΙΧ-lea. /An.
LIX (2008), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 149 - 160/.
2245. M/ARCU/, G., Noua organizare a Bisericii
Ortodoxe Române. /An. I (1949), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 162 -
167/ {Recenzie).

VII. Cronică
1. Aniversări
2246. NECULA, Nicolae D., 20 de ani de patriarhat ai
Prea Fericitului Părinte Teoctist, patriarhul Bisericii Orto-
313
doxe Române (1986-2006). /An. LVII (2006), nr. 3-4 (iul. -
dec.), pp. 3 - 11/.
2247. Redacţia, Cinci ani de păstorire patriarhală a I.
P. S. Patriarh Justinian (1948 - 1953). /An. V (1953), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 171 - 177/(Foto. 1 buc.).
2248. Id., La a XXV-a aniversare de la întronizarea
Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian. /An. XXV
(1973), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 157 - 165/.
2249. STĂNILOAE, Dumitru, Omagiu Prea Fericitului
Patriarh Iustin la vârsta de 70 de ani. /An. XXXII (1980),
nr. 2 (apr. - iun), pp. 201 - 203/.
2250. /VORNICESCU/, Nestor, La aniversarea a 75
ani de viaţă a Prea Fericitului Iustin, patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române. /An. XXXVII (1985), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 8 -1 6 /.

2. Alegeri de ierarhi
2251. Redacţia, IPS Daniei, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, este noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ro­
mâne. /An. LVIII (2007), nr. 4 (sept. - dec.), pp. 3 - 6/.
Alegerea (12 sept. 2007) şi instalarea (30 sept. 2007).
2252. SOARE, Dumitru, Pe treapta celei mai înalte
slujiri. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, noul
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. /An. XXXVIII
(1986), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 5 - 10/.

3. Funeralii de ierarhi
2253. /CIOBOTEA/, Daniei, Cuvântarea înalt Prea
Sfinţitului Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, loc­
ţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române la slujba de
înmormântare a pururi pomenitului Patriarh al României,
Teoctist. /An. LVIII (2007), nr. 3 (iul. - aug.), pp. 8 -1 1 /.

314
2254. Redacţia, Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patri­
arhul Bisericii Ortodoxe Române, a trecut la cele veşnice
(30 iulie 2007). /An. LVIII (2007), nr. 3 (iul. - aug.), pp. 3 - 7/.

VIII. Activitate culturală


1. Istoria cărţii şi a tiparului
2255. BĂRBULESCU, C., voi. Livres anciens en Rou-
manie, Bucureşti, UNESCO, 1962, 24 pag. /An. XV (1963),
nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 489 - 492/ {Recenzie).
2256. /DAVID/, P. I., S-a spulberat teza că „traduce­
rea” textelor sfinte în limba română ar fi fost făcută sub
influenţă străină. /An. XXIX (1977), nr. 3-4 (iul. - dec.), p.
516/.
Despre Codicele de la leud (1391-1392).
2257. DURA, Nicolae V., Biblia de la Bucureşti
(1688), monument de seamă al culturii umaniste europene.
/An. LV (2004), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 16 - 29/.
2258. NĂSTUREL, Petre Şt., Vechi tipărituri româ­
neşti în Biblioteca Patriarhiei din Alexandriei. /An. IV
(1952), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 516 - 525/. '
2259. V. C., „Studii şi cercetări de bibliologie”, an. I
(1955) , Bucureşti, Editura Academiei, 420 pag. /An. VIII
(1956) , nr. 4 (oct. - dec.), pp. 607 - 621/ (Recenzie).

2 . Activitate culturală propriu-zisă

2260. IRIMIA, I., Prof. P. Constantinescu-Iaşi, Din


relaţiile artistice româno-ruse, în „Studii şi Comunicări”,
Bucureşti, 1947, pp. 55 - 71. /An. I (1949), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 142 - 144/ (Recenzie).

315
3. Presă
2261. NEGRESCU, I., Presa Bisericii Române privită
de revista Patriarhiei din Moscova. /An. II (1950), nr. 3 (iul.
sept.), pp. 481 - 484/.

4. învăţământ teologic
2262. BRIA, I., A. Johansen, Theological Study in the
Rumanian Orthodox Church under Communist Rule, Lon-
don, 1961, 55 pag. /An. XX (1968), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 319
- 322/ (Recenzie).
2263. CITIRIGĂ, Vasile, Bazele doctrinare ale
cooperării dintre Biserică şi Şcoală. /An. LV (2004), nr. 1-2
(ian. - iun.), pp. 87 - 99/.
/ . Spiritualitatea românească, rod al unităţii dintre Biserică şi

Şcoală. 2. Temeiurile doctrinare ale unităţii dintre Biserică şi Şcoală. 3.


Atât în Biserică, cât şi în Şcoală se întâlneşte lucrarea lui Dumnezeu cu cea
a omului. 4. Consecinţele rupturii dintre Biserică şi Şcoală.
2264. DURĂ, Nicolae V., 100 de ani de la înfiinţarea
Facultăţii de Teologie din Bucureşti. /An. XXXIII (1981), nr.
4 (oct. - dec.), pp. 497 - 500/.
2265. GORDON, Vasile, învăţământul religios româ­
nesc la cumpăna dintre milenii. Repere ale unui scurt ex­
clus istorico-pedagogic. /An. LI (2000), nr. 3-4 (iul, dec.), pp.
50-73/.
2266. /Redacţia/, Mesajul Prea Fericitului Părinte
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la deschi­
derea Congresului Naţional al Facultăţilor de Teologie Or­
todoxă din România (Durău, 8-10 sept. 2003). /An. LIV
(2003), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 6 - 8/.
2267. STAN, Alexandru, Lucrări ale profesorilor
Institutului Teologic Universitar din Bucureşti apărute în
limbi străine. /An. XXXIII (1981), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 565
- 572/.
316
IX. Viaţă bisericească. Aspecte sociale
2268. POPESCU, Teodor M., O sărbătoare a întregii
Ortodoxii. /An. VII (1955), 4 (oct. - dec.), pp. 633 - 640/.
Festivităţile bisericeşti generate de canonizarea unor sftnfi români
din oct. 1955.

X. Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române


cu statul
2269. /ARĂPAŞUL/, Teoctist, Mărturisirea valorilor
evanghelice în contextul sistemului totalitar din România.
/An. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 5 - 10/.
Cuvântare rostită cu ocazia acordării titlului de „Doctor Honoris
Causa” al Universităţii Catolice din Lublin (7 noiembrie 2000)
2270. COSTACHE, Constantin, voi. Martiri pentru Hris-
tos, din România, în perioada regimului comunist, Bucureşti,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune, 2007, 803 pag. /An.
LVIII (2007), nr. 3 (iul. - aug.), pp. 216 - 217/ (Recenzie).
2271. POPESCU, Vintilă, Libertatea cultelor religi­
oase în Republica Populară Română. /An. V (1953), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 159 - 168/.
2272. RĂDULESCU, A. C., Libertatea religioasă în
Republica Populară Română. /An. I (1949), 2-3 (apr. -
sept.), pp. 3 - 56/ (Foto. 19 buc.).
2273. Redacţia, Roadele adevăratei libertăţi religioase.
/An. V (1953), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 5- 26/.
2274. Id., Unde este adevărata libertate religioasă.
/An. VI (1954), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 154 - 155/.
2275. Id., Mărturii de peste hotare asupra libertăţii
religioase în Republica Populară Română. /An. VI (1954),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 603 - 609/.
2276. SĂDEANU, V., Libertatea religioasă în R. P. R.
/An. I (1949), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 157 - 162/ {R ecenzie).
317
2277. STAN, Liviu, Relaţiile dintre Biserică şi Stat.
Studiu istorico-juridic. /An. IV (1952), nr. 3-4 (iui. - dec.),
pp. 353 - 461/.
Preliminariu Principiu A. Orânduirea sclavagistă (I. Generalităţi;
II. Viaţa materială-economică a Bisericii; III. Viaţa religioasă şi doctrina;
IV. Organizarea Bisericii; V. Viaţa materială-economică a Bisericii; VI.
Viaţa religioasă şi doctrina; VII. Organizarea Bisericii). B. Orânduirea
feudală (I. Generalităţi; II. Viaţa material-economică a Bisericii; III. Viaţa
religioasă şi doctrina; IV. Organizarea Bisericii). C, Orânduirea burgheză.
D. Orânduirea socialistă. Concluzii Bibliografia problemei
2278. STĂNILOAE, D., Prigonirea Bisericii Ortodoxe
strămoşeşti sub comunism. /An. XLII (1990), nr. 1 '(ian. -
mart.), pp. 3- 6/.
2279. VASILESCU, Emilian, Mario Montessi, Consta-
tazioni di un cattolico sulla libertă religiosa neiîa Republica
romena, în „Rinascita”, Gennaio, an. IX (1952), nr. 1, pp. 26 -
28. /An. IV (1952), nr, 3-4 (iul. - dec.), pp. 580 - 582/ (Recenzie).

XI. Aspecte confesionale


2280. ALEXE, Ştefan, Relaţiile Bisericii Ortodoxe Ro­
mâne cu celelalte culte religioase din ţara noastră. /An.
XXV (1973), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 193 - 209/.
2281. /BĂLAN/, Nicolae, Suferinţele pricinuite de
catolicism poporului român din Transilvania. /An. I (1949),
2-3 (apr. - sept.), pp. 59 - 61/.
2282. BINDER, Ludwig, BINDER, Herman, Raportu­
rile de prietenie şi colaborare între credincioşii evanghelici
- luterani şi românii din Transilvania în veacul al XIX-lea.
/An. XX (1968), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 628 - 633/.
Stephan Ludwig Roth şi poporul român. Preotul Dr, Daniel Roth.
2283. COJOCARU, Haralambie I., Problema catolică
în Republica Populară Română. /An. I (1949), 2-3 (apr. -
sept.), pp. 97 - 119/.
2284. COSTACHE, Doru, COSTACHE, Mircea,
COSTACHE, Brânduşa, Problema evreiască în România
318
modernă. Atitudinea Bisericii Ortodoxe Române. /An. LVI
(2005), nr. 3 - 4 (iul. - dec.), pp. 257 - 269/.
Generalităţi. Cadrul istoric şi juridic al României moderne. Politica
regimului Antonescu, Bisericile creştine şi atitudinea Bisericii Ortodoxe
Române. Câteva observaţii legate de antisemitism, Ortodoxie şi spiritul
românesc.
2285. HERINEANU, Teofil, Acasă la noi... /An. I (1949),
nr. 4 (nov. - dec.), pp. 13 - 16/.
împlinirea unui an de la revenirea greco-catolicilor la Biserica
Ortodoxă Română.
2286. I/UFU/, I., voi. Cultele religioase în Republica
Populară Română, Bucureşti, 1949, 244 pag. /An. I (1949), 2-
3 (apr. - sept.), pp. 241 - 244/ {R ecenzie).
2287. /MARIN/, Firmilian, Consfătuirile cultelor. /An.
IV (1952), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 331 - 337/ (Foto. 1 buc.).
2288. /MARINA/, Justinian, La „21 Octombrie 1949”.
/An. I (1949), nr. 4 (nov. - dec.), pp. 7 - 12/.
Cuvântare ţinută cu prilejul împlinirii unui an de la revenirea
greco-catolicilor la Biserica Ortodoxă Română.
2289. PAVEL, Const., Colaborarea între Biserica Orto­
doxă Română şi celelalte culte din ţară. /An. XX (1968), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 265 - 275/.
2290. /Redacţia/, Scrierile P. S. Episcop Ion Vasarhelyi.
/An. I (1949), 2-3 (apr. - sept.), pp. 249 - 251/ {Recenzie).
Biserica Reformată din România.
2291. Id., Cultele religioase din Republica Populară
Română şi lupta pentru apărarea păcii. /An. II (1950), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 199 - 230/.
2292. Id., „Legăturile credinţei, dragostei şi păcii....”
/An. XIII (1961), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 3 - 21/.
Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu alte biserici şi culte.
2293. REZUŞ, Petru, Revenirea uniţilor la Ortodoxie.
/An. I (1949), nr. 4 (nov. - dec.), pp. 104 - 115/.
2294. SĂDEANU, D. V., 21 Octombrie 1948 - 21 Oc­
tombrie 1949. /An. I (1949), nr. 4 (nov. —dec.), p. 213 - 219/
(Foto. 1 buc.).
319
Revenirea la Biserica Ortodoxă Română a greco-catolicilor din
Transilvania.
2295. SOARE, D,, Omagierea Prea Fericitului Patri­
arh Justinian la Episcopia Reformată din Cluj. /An. XXIV
(1972), 3 (iul. - sept.), pp. 499 - 500/.
2296. V/ASILESCU/, Em., Nicolae, Mitropolitul Ardea­
lului, Se rup peceţile...., Sibiu, 1948. /An. I (1949), nr. 1 (ian.
-mart.), pp. 151 -152/ {R ecenzie).
2297. Id,, Nicolae, Mitropolitul Ardealului, Suntem
iarăşi una, Sibiu, 1948. /An. I (1949), nr. 1 (ian. - mart.), p.
152/{R e c e n zie ). *
2298. Id., L. Pădureanu, Ce a fost Unirea cu Roma în
Biserica Românească din Ardeal. /An. I (1949), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 152 - 153/ {R ecenzie).
2299. Id., D. V. Dădeanu, 21 Octombrie 1948, ziua
reîntregirii Bisericii Româneşti din Ardeal, Bucureşti, Edi­
tura Cărţilor Bisericeşti, 1948. /An. I (1949), nr. 1 (ian. -
mart.), p. 154/ {R ecenzie).
2300. Id., O nouă orientare în relaţiile dintre cultele
religioase. /An. IV (1952), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 604 - 614/.

XII. Viaţă monahală


2301. CHILEA, Sebastian, Ierom. Ioanichie Bălan,
Pateric Românesc (Prefaţă Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae), Bucu­
reşti, Editura Institutului Biblic, 1980, 735 pag. /An. XXXIII
(1981), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 467 - 470/ (Recenzie).
2302. COMAN, Constantin, Ιερομόναχου Ιοανηικίου
Μπαλαη (Bălan), ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΠΑΤΕΡΙΚΟ, Tesalonic, 1985.
/An. XXXVIII (1986), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 155 - 158/ {Recenzie).
2303. Id., /Ierom. Ioanichie Bălan, Convorbiri duhov­
niceşti cu Părinţi români/ (în limba greacă) (Trad. Damaschinos
Grigoriatul), Tesalonic, 1986, 494 pag. /An, XXXIX (1987),
nr. 4 (oct. - dec.), p. 136/ {Recenzie).

320
2304. DRĂGULIN, Gh., Protos. Ioanichie Bălan, Pate­
ric românesc (sec. IV-XX), ed. a Π-a, Galaţi, Editura Arhie­
piscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, 1990, 704 pag. /An,
XLIII (1991), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 178 - 180/ {R ecenzie).
2305. Id., Arhim. Ştefan Guşă, Influenţa Sfântului
Vasile cel Mare asupra monahismului românesc, Iaşi, Editura
Vasiliana, 2007, 274 pag. /An. LIX (2008), nr. 1-2 (ian. - iun.),
pp. 253 - 257/ {R ecenzie).
2306. IONESCU, Ion, Monahismul daco-roman justi­
ficat etimologic - lingvistic, /An. LIII (2002), nr. 1-2 (ian. -
iun.), pp. 136 - 138/.

XIII. Personalităţi
2307. ALEXANDRU, loan, Doxologie poetică. /An.
XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 179 - 180/.
Pr. Prof D. Stăniloae.
2308. ALLCHIN, M. A., O viaţă pentru teologie. /An.
LIV (2003), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 123 - 124/.
Pr. Prof. D. Stăniloae.
2309. /ARĂPAŞ/, Teoctist, Un slujitor devotat al
Bisericii şi teologiei ortodoxe, un mare teolog (ortodox) al
epocii noastre, coloană a teologiei ortodoxe contemporane.
/An. XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 3-5/.
Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae.
2310. Id., Părintele Dumitru Stăniloae, teolog al
Ortodoxiei contemporane şi profund gânditor al culturii
universale. /An. LIV (2003), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 9 - 18/.
2311. ARGEŞANUL, Calinic, Mircea Eliade şi
Ortodoxia. /An. XXXVIII (1986), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 147 -
150/.
2312. BĂNĂŢEANU, Ion, Arhimandrit Ilarion,
Patriarhul Justinian, în „Ţercoven Vestnic”, Sofia, an. LXIX
(1968), nr. 17 (11 iun.). /An. XX (1968), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
328 - 329/ (R ecenzie).
321
2313. Foto/Patriarhul Justinian. /An. I (1949), nr. 1 (ian.
- mart.), p. 5/.
2314. BRIA, loan, Omagiu Părintelui Prof. Dumitru
Stăniloae Ia aniversarea a 75 de ani de viaţă. /An. XXX
(1978), nr. 4 (oct.-dec.), pp. 638 - 647/.
2315. Id., Mari teologi români: loan Coman. /An.
XXXIX (1987), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 157-160/.
2316. Id., Un mare teolog ortodox, intelectual român
şi gânditor ecumenic: Părintele loan Coman (1902-1987).
/An. XL (1988), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 144 - 148/.
2317. Id., La moartea Părintelui Stăniloae. /An. XLV
(1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 28-30/.
2318. BUGA, loan, Patriarhul neîncoronat al Ortodo­
xiei noastre contemporane din veacul XX. /An. XLV (1993),
nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 153 - 154/.
Pr. Prof Dr. D. Stăniloae.
2319. CIACHIR, Dan, Omul şi lucrarea sa. /An. XLV
(1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 170 ~ 174; an. LIV (2003), nr, 3-
4 (iul. - dec.), pp. 111 - 115/.
Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae.
2320. CLEMENT, Olivier, Cel mai mare teolog ortodox
al secolului XX. /An. XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec,), pp. 120 -
127; an. LIV (2003), nr. 3-4 (iul . - dec.), pp. 86 - 94/.
Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae.
2321. COMAN, Constantin, Smerenia cuvântului.
Ofrandă Părintelui Dumitru Stăniloae la 90 de ani. /An.
XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 150 - 152/.
2322. CRISTESCU, Dumitru, Opera teologică şi
apologetică a spătarului Nicolae Milescu. /An. X (1958), nr.
4 (oct. - dec,), pp. 495 - 510/.
Introducere. Istoria despre Sfânta Icoană a Prea Sfintei noastre
Stăpâne Născătoare de Dumnezeu Maria (1655), Cartea cu multe între­
bări foarte de folos (1661), Vechiul Testament (1664), Enchiridion (1667),
Poveste despre Sibile (1672), Descrierea prea vestitei şi marei biserici nu­
mită Sf. Sofia din Constantinopol (1684), Scurtă dovedire cum că ştiinţa
şi limba elino-greacă sunt mai necesare decât ştiinţa şi limba latină şi
322
care sunt foloasele pentru poporul slavon (1685), Simeon, arhiepiscopul
Tesalonicului, împotriva ereziilor (1698). Concluzii.
2323. DIACONESCU, Mihail, întâlniri cu părintelui
Stăniloae. /An. XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 183 - 187/.
2324. DRĂGULIN, Gh. I., Etapele cuceririi celebrităţii
teologului. /An. XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 145 -150/.
Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae.
2325. Id., Prof. Dr. Teodor M. Popescu - eminent
istoric bisericesc ortodox şi consecvent caracter creştin.
/An. XLVII (1995), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 70 - 100/.
1. Câteva date biografice. 2. Formaţia intelectuală. 3. Apostolatul
catedrei. 4. Relaţiile cu studenţii. 5. Savantul Ortodoxiei de pretutindeni. 6.
Poziţia anticomunistă a profesorului T. M. Popescu şi calvarul care i-a ur­
mat. 7. Personalitatea şi activitatea Profesorului Teodor M. Popescu în
teologia românească.
2326. GEORGESCU, Mircea, Episcopul reformat Dr. I.
Vâsârhelyi din Cluj despre personalitatea I. P. S. Patriarh
Justinian. /An. II (1950), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 111 - 119/.
2327. HRJSTODULOS, Părintele Stăniloae ne inspiră
pentru misiune. /An. LIV (2003), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 19 - 20/.
2328. ICHIM, Dumitru, Ce a însemnat pentru mine Pă­
rintele Stăniloae? /An. LIV (2003), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 42 - 45/.
2329. IOAN, Remus-Andrei, Părintele Stăniloae. /An.
XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 196 - 200/.
Biobibliografie.
2330. MANOLACHE, Anca, Un pastor protestant des­
pre gândirea teologică a Părintelui Dumitru Stăniloae. /An.
XXXII (1980), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 569 - 572/.
Pastorul Daniel Neeser din Geneva.
2331. MARICA, Ignatie, „Via dolorosa” a Părintelui
Profesor Dumitru Stăniloae. /An. XLV (1993), nr. 3-4 (iul.
dec.), pp. 192 - 196/.
2332. NĂSTASE, Ion I., Profilul moral al sfinţilor ro­
mâni. /An. XXVI (1974), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 352 - 363/.
Introducere. Sf. Calinic de la Cernica. Cuvioşii Visarion Serai, So-
fironie de la Cioara şi mucenicul Oprea Miclăuş. Sf. Ierarhi Sava
Brancovici şi Ilie lorest. S f Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş. Concluzii.
323
2333. NEGRESCU, I., Mitropolitul Petru Movilă,
înfăţişat de noua literatură teologică rusă. Lupta lui împo­
triva influenţei iezuito-uniate în Ucraina şi Bielorusia. /An.
IV (1952), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 135 - 160/.
2334. NICOLESCU, Costion, Părintele Dumitru Teolo­
gul: ultima convorbire. /An. XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec.),
pp. 187- 190/.
2335. PĂLIMARU, Cătălin, Părintele Stăniloae şi
întoarcerea la Sfinţii Părinţi. /An. LIV (2003), nr. 3-4 (iul. -
dec.), pp. 125 - 127/.
2336. POPA, Ioasaf, Ce am învăţat de Ia Părintele
Profesor Dumitru Stăniloae. /An, XLV (1993), nr. 3-4 (iul.
dec.), pp. 177 - 179/.
2337. POPESCU, Dumitru, In memoriam. /An. XLV
(1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 6-7/.
Pr. Prof. Dr. S. Stăniloae.
2338. PREDA, Radu, Zece capete despre Părintele
Dumitru Stăniloae. /An. XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp.
174 -177/.
2339. Id., Centenarul Stăniloae şi teologia universi­
tară. /An. LIV (2003), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 108-110/.
2340. PULPEA, I., Ion Manole, Anton Pann. La o sută
de ani de la moartea Iui: 1854-1954, Bucureşti, ESPLA,
1954, 319 pag. /An. VII (1955), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 445 -
451/ {R ecenzie).
2341. Redacţia, O puternică personalitate a Ortodoxiei
din veacul al XVII-lea: Spăratul Nicolae Milescu, cu prile­
jul împlinirii a 250 de ani de la moartea sa. /An. X (1958),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 491 - 494/.
2342. Id., Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Doctor Honoris
Causa al Institutului Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris
(29 mai 1981). /An. XXXHI (1981), nr. 3 (iul.- sept.), pp. 486 - 488/.
2343. Id., Părintele Dumitru teologul: portret -
autoportret. Sfinţenie şi delicateţe. /An. XLV (1993), nr. 3-4
(iul. dec.), pp. 180 - 183/.
324
Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae. Articol preluat din „Almanahul
parohiei române din Viena ”, Viena, 1976.
2344. Id., Părintele Stăniloae la vârsta patriarhilor,
„teologul speranţei” văzut de contemporanii săi. /An. XLV
(1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 190 - 196/.
2345. id., Pomenirea vrednicului patriarh Justinian
Marina. /An. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 3 - 4/.
2346. Id., Centenar Părintele Dumitru Stăniloae
(1903-2003). /An. LIV (2003), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 3 - 5/.
2347. REZUŞ, Petru, Pr. Prof. Acad. Dimitrie Stăni-
loae. /An. XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 143 - 145/.
2348. SÎRBU, Comeliu, Mitropolitul cărturar Antim
Ivireanul într-o nouă şi valoroasă editare. /An. XXV (1973),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 331 - 332/.
Recenzie la Antim Ivireanul, Opere, Bucureşti, Editura Minerva,
1972, 474pag.
2349. ŞERBĂNESCU, Florin, Omagiu patriarhilor
României la începutul mileniului III şi la împlinirea a 15
ani de patriarhat ai Prea Fericitului Teoctist, patriarhul
României. /An. LIII (2002), nr. 1-2 (ian. —iun.), pp. 5 - 61.
2350. VASILESCU, Gheorghe, Trecerea la cele
veşnice a Părintelui Academician Profesor Doctor Dumitru
Stăniloae. /An. XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 8-28/.
Funeraliile (5 oct. 1993) Pr. Prof. Dr. Acad. Dumitru Stăniloae.
2351. VELEA, Marin, Preotul poet, scriitor şi folclorist
Iraclie Porumbescu. /An. LIX (2008), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp.
227-232/.
Pr. Iraclie Porumbescu (1823-1896), tatăl compozitorului Ciprian
Porumbescu.
2352. ZAMFIRESCU, Dan, însemnări despre Părinte­
lui Dumitru Stăniloae. /An. XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec.),
pp. 155 - 170/.
2353. ZĂVOIANU, Comeliu, Nifon Mitropolitul,
primatul României (1850-1875), fondator de seminar teolo­
gic ortodox. /An. LVII (2006), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 202 -
220/.
325
XIV. Relaţii externe
2354. ALLCHIN, A. M., România: loc al întâlnirilor
(Trad. Antonie Plămădeală). /An. XXII (1970), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 152 - 154/.
2355. ANΑΝΙΑ, V., Telegrama trimisă de Sanctitatea
Sa Papa Paul al Vl-lea Prea Fericitului Patriarh Justinian.
/An. XVII (1965), nr. I (ian. - mart.), p. 189/.
2356. /ARĂPAŞU/, Teoctisî, Evaluarea vizitei Papei
Ioan Paul al II-lea fn România. /An. L (1999), nr. 1-2 (ian. -
iun.), pp. 3 - 5/.
2357. BUZAN, Sever, Relaţiile dintre Biserica Angli­
cană şi Biserica Ortodoxă Română. /An. VIII (1956), nr. 3
(iul. -- sept.), pp. 472 - 487/.
2358. CHIŢESCU, Nicoiae, Relaţiile interortodoxe ale
Bisericii Ortodoxe Române. /An. XX (1968), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 195 - 224/.
Relaţiile cu Bisericile Vechi Orientale. Relaţiile cu Biserica
Romano-Catolică, Relaţiile cu Bisericile Protestante. Concluzii.
2359. COMAN, Ioan Gh., Vizita Dr. Miroslav Novak,
patriarhul Bisericii Naţionale Cehoslovace. /An. XV (Î963),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 117- 127/.
2360. FLOREA, Lucian, Participarea şi contribuţia
Bisericii Ortodoxe Române la conferinţele interortodoxe, în
prima jumătate a secolului ai XX. /An. XIV (1962), nr. 1-2
(ian. - febr.), pp. 181 - 197/.
2361. IONIŢĂ, Viorel, Participarea profesorilor români
la congrese, consfătuiri şi întruniri interortodoxe. /An.
XXXHI (1981), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 556 - 564/.
2362. IRIMIA, I., Prof. P . Constantinescu-Iaşi, Din
relaţiile artistice româno-ruse, în „Studii şi Comunicări”,
Bucureşti, 1947, pp. 55-71. /An. I (1949), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 142 - 144/ (R ecenziej.
2363. „Ortodoxia”, Biserica Ortodoxă Română şi pro­

326
blema Muntelui Athos. /An. V (1953), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
178-205/.
Generalităţi (Teritoriu propriu. Populaţia multinaţională. Autono­
mie. Legislaţie proprie şi privilegii. Organizare internă specifică. Sf. Mute .
Athos în Dreptul Internaţional). Criza Sfântului Munte (Autonomia Atho-
sului. Numărul mănăstirilor. Dreptul de proprietate. Raporturile ierarhice
dintre mănăstiri şi dependenţele lor. Viaţa culturală. Dreptul de veto al
mănăstirilor suverane. Drepturile Bisericilor Ortodoxe negreceşti).
Biserica Ortodoxă Română şi Sf. Munte Athos (Contribuţia românilor şi a
Bisericii Ortodoxe Române la susţinerea Sf. Munte. Revendicări).
Concluzii.
2364. PLĂMĂDEALĂ, Antonie, Biserica Ortodoxă
Română şi ecumenismul. /An. XXXVIII (1986), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 11 - 22/.
Rememorări la împlinirea unui sfert de veac de la intrarea în Con­
siliul Ecumenic al Bisericilor (1961 -1986).
2365. POPESCU, Dumitru, Vizita Papei Ioan Paul al
IJ-lea în România. /An. L (1999), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 6-16/.
2366. Id., Biserica Ortodoxă Română şi valorile euro-
atlantice. /An. LVIII (2007), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 3 - 61.
2367. RĂDULESCU, Mihai, Aniversarea a 20 de ani
de episcopat în România a P. S. episcopul Bisericii Armene,
Dirayr Mardichian (14 mai 1978). /An. XXX (1978), nr. 4
(oct.-dec.), pp. 653 - 654/.
2368. RĂDUŢ, I, Participarea înalt Prea Sfinţitului
Mitropolit Nestor la Festivităţile prilejuite de aniversarea a
1600 de ani de la Sinodul II ecumenic, Istambul, 6-7 iunie
1981. /An. XXXIII (1981), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 480 - 482/.
2369. Id., Alianţa încheiată de Bisericile Ortodoxe
Rusă şi Română în vederea desfăşurării unei acţiuni co­
mune pentru apărarea păcii. /An. II (1950), nr. 2 (apr. —
iun.), pp. 173 —198/ (Foto. 1 buc.).
Consfătuirea de la Moscova (mai 1950).
2370. Id., Intrarea Bisericii Ortodoxe Române în
Consiliul Ecumenic al Bisericilor. /An. XIV (1962), nr. 1-2
(ian. - febr.), p. 250-255/ (R ecenzie).

327
2371. Id., Din activitatea ecumenică sub arhipăstori-
rea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian. /An. XXIII
(1971), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 5 - 10/.
2372. Id., Prezenţe româneşti peste hotare. /An. XXX
(1978), nr. 1-2 (ian. - iun.), p. 411/.
Participarea Pr. Prof Dr. Dumitru Stăniioae la Congresul
„Fraternităţii ortodoxe din Europa Occidentală” (Amiens, 11-13 nov.
1977).
2373. SOARE, D., Un eveniment ecumenist cu largi
ecouri: vizita făcută de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian Bisericilor din Republica Federală a Germaniei
(7 - 20 oct. 1970). /An. XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
154- 155/.
2374. STĂNILOAE,, D., Relaţiile ecumenice ale Biseri­
cii Ortodoxe Române în ultimul sfert de veac. /An. XXV
(1973), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 166 - 175/.
2375. ŞERBĂNESCU, Niculae, Biserica Ortodoxă Ro­
mână şi mişcarea - ecumenică. /An. XIV (1962), nr. 1-2 (ian.
- febr.), pp. 107-152/.
Istoricul relaţiilor Bisericii Ortodoxe Române cu mişcarea ecume­
nică.
2376. TODORAN, Isidor, Relaţiile Bisericii Ortodoxe
Române cu Biserica Anglicană şi cu Biserica Veche-Cato-
lică. /An. XX (1968), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 225 - 234/.
2377. Id., Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu cele­
lalte Biserici în ultimii 50 de ani. /An. XXVII (1975), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 560 - 585/.
Relaţiile interortodoxe, relaţii cu Bisericile Vechi-Orientale, c u Bi­
serica Veche - Catolică, c u Biserica Romano-Catolică, c u Biserica Angli­
cană, cu Bisericile Protestante. Concluzii.
2378. VASILESCU, Em., Preocupări în teologia orto­
doxă română în legătură cu religiile necreştine. /An. XXIII
(1971), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 27-41/.

328
XV. Diaspora
1. Generalităţi
a. Biserica Ortodoxă Română din Australia

2379. GĂINĂ, Dumitru, Consideraţii generale şi situa­


ţii speciale cu privire la comunităţile, unităţile sau grupă­
rile diasporale ce aparţin Bisericilor Ortodoxe Autocefale in
Australia. /An. XLVI (1994), nr. 4 (oct. dec.), pp. 116 -131/.
Partea a IV-a (?). Cap, V: Comunităţi ce aparţin de Patriarhia
Română (1. întâia parohie ortodoxă română).
2380. GOREANU, Venîamin, Pr. Prof. Dr. Dumitru
Găină, Ortodoxia românească în Australia, Bucureşti, Edi­
tura R. C. R. Prinţ, 2007, 131 pag. /An. LVIII (2007), nr. 4
(sept. - dec.), pp. 149 - 151/ (R ecenzie).

b. Biserica Ortodoxă Română din S.U.A.

2381. BUCEVSCHI, Orest, Calendarul „Credinţa”-


1980, New-York, 1980, 248 pag. /An. XXXIII (1981), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 470 - 472/ (R ecenzie).

C. ISTORIA ROMÂNIEI
I. Generalităţi
2382. NEGRESCU, I., Acad. Prof. P. Constantinescu-
Iaşi, Studii istorice româno-bulgare (Bucureşti, Editura Aca­
demiei, 1956). / An. IX (1957), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 156 -
164/ (R ecenzie).
2383. POPESCU, Gabriel, „Revista de referate şi recen­
zii, istorie-etnografie” (Bucureşti, 1964/4). /An. XVI (1964),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 453 - 454/ (R ecenzie),
329
II. De la începuturi până în sec. XIV
2384. D/AVID/, P., Dovezi ale trăirii strămoşilor
noştri în epipaleolitic. /An. XXVI (1974), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 700/.
2385. M/OISESCU/, Gh. I., A. Grecu, Bulgarii în nor­
dul Dunării, în veacurile al IX-X-lea, în „Studii şi Cercetări
de Istorie Medie”, Bucureşti, 1950, iul. - dec., pp. 223 - 236.
/An. IV (1952), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 526 - 538/ (Recenzie).
2386. NEGOIŢĂ, Ilie, C. Daicoviciu, H. Daicoviciu,
Ulpia Traiană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1962, 87 pag.
/An. XV (1963), nr, 2 (apr. - iun.), pp. 273 - 274/ (Recenzie).
2387. RĂMUREANU, I., I. I. Russu, Limba traco-
dacilor, Bucureşti, Editura Academiei, 1959, 158 pag. /An. XII
(1960), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 143 - 150/ (Recenzie).
2388. Id., H. Mihăescu, Limba latină în provinciile
dunărene ale imperiului roman (Bucureşti, Editura
Academiei, 1960, 327 pag.). /An. XIII (1961), nr. 3 (iul. -
sept.), pp, 446 - 453/ (R ecenzie).

III. Secolul a l XV-lea


2389. CERNA-RĂDULESCU, AL, CÂMPINEANU,
Victor, Ştefan cel Mare şi Rusia. /An. I (1949), 2-3 (apr. -
sept.), pp. 211 - 237/.

IV. Secolul al XIX-lea


2390. VASILESCU, Gheorghe, Contribuţia clerului
ortodox la înfăptuirea Unirii Principatelor. /An. XXXI
(1979), 1 (ian. - mart.), pp. 7 - 11/.
2391. /VORNICESCU/, Nestor, Actul epocal al Unirii
Principatelor - ianuarie 1859. Semnificaţia unor aspecte
330
preliminare ale acestui eveniment istoric. /An. XLI (1989),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 3 - 6/.

V. Secolul al XX-lea
2392. BUZESCU, N. C., 1907 în viziunea părintelui
Gala Galaction. /An. XXIX (1977), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 5-
19/.
2393. Redacţia, O epocă nouă în istoria poporului ro­
mân. /An. XXXVII (1985), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 5 - 7/.
Al III-lea Congres al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste
(Bucureşti, 7-8febr. 1985).
2394. Id., O epocă de măreţe realizări. /An. XXXVII
(1985), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 381 - 383/.
2395. Id., Epoca marilor noastre înfăptuiri. /An. XL
(1988), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 3-10/.
2396. VORNICESCU, Nestor, La cea de-a 70 -a
aniversare a zilei de 1 Decembrie 1918. /An. XL (1988), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 3 - 8/.

VI. Personalităţi
2397. /ARĂPAŞU/, Teoctist, Omagiu. /An. XXXV
(1983), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 5- 9/ (Foto. 1 buc.).
Nicolae Ceauşescu la 65 de ani.
2398. CIUREA, Al., Dumitru Almaş, Neculai Milescu
Spătarul, Bucureşti, Editura Tineretului, 1954, 594 pag. /An.
VII (1955), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 453 - 455/ (R ecenzie).
2399. D/AVID/, P., Savantul de origine română Ge-
orge Emil Palade —laureat al Premiului Nobel pentru me­
dicină pe anul 1974. /An. XXVI (1974), nr. 4 (oct. —dec.), pp.
696-697/.
2400. DRĂGULIN, Gheorghe, Arhim. Ştefan Guşă,
Ştefan cel Mare şi Sfânt: mit şi adevăr, Iaşi, Editura

331
Vasiliana, 2005, 205 pag. /An. LVIII (2007), nr. 4 (sept. -
dec.), pp. 139- 142/ (R ecenzie),
2401. PLOIEŞTEANU, Nifon, Omagiu preşedintelui
ţării. /An. XL (1988), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 3 -6 / (Foto. 1 buc.).
2402. /Redacţia/, Dr. Petru Groza. /An. X (1958), nr. I
(ian. - mart.), p. 1/.
2403. Id., O puternică personalitate a Ortodoxiei din
veacul al XVII-lea: Spăratul Nicolae Milescu, cu prilejul
împlinirii a 250 de ani de la moartea sa. /An. X (1958), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 491 - 494/.
2404. Id., Amintirea preşedintelui Gheorghe Gheo'rghiu-
Dej va trăi veşnic în inima poporului român. /An. XVII
(1965), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 3-4/.
Gheorghe Gheorghiu - Dej ( f 19 mart. 1965).
2405. Id., Marea bucurie: alegerea primului preşe­
dinte al Republicii Socialiste România, Domnul Nicolae
Ceauşescu. /An. XXVI (1974), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 213-215/.

VII. Aniversări
2406. Redacţia, Aniversarea a 15 ani de Ia eliberarea
României. /An. XI (1959), nr. 3 (iul. sept.), pp. 347 - 350/.
2407. Id., 23 August 1944 - 23 August 1964. După
douăzeci de ani de la eliberarea României. /An. XVI (1964),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 327 - 333/.
2408. Id., Prestigiul României în lume la aniversarea
unui sfert de veac de la eliberarea ei de sub jugul fascist.
/An. XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 339 - 342/.
2409. Id., Un sfert de veac de la proclamarea
României ca Republică. /An. XXIV (1972), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 509-511/.
2410. Id., Trei decenii de la eliberarea României de
sub dominaţia fascistă. /An. XXVI (1974), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 385-391/.
332
2411. Id., Aniversarea a 60 de ani de la înfăptuirea
sfatului naţional unitar român (1918 - 1978). /An. XXX
(1978), nr. 4 (oct.-dec.), pp. 581 - 583/.
2412. Id., La aniversarea Unirii Principatelor. Unirea
- înţelepciunea românilor (1859 - 24 ianuarie - 1979). /An.
XXXI (1979), 1 (ian. - mart.), pp. 5-6/.
2413. Id., A XL-a aniversare a proclamării
Republicii. /An. XXXIX (1987), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 5-9/.
2414. VOICU, Constantin, A patruzecea aniversare a
victoriei asupra fascismului. /An. XXXVII (1985), nr. 2 (apr.
- iun.), pp. 221 - 227/.

VIII. Presă
2415. VASILESCU, Em., „Studii şi Cercetări de Istorie
Veche”, Bucureşti, an. II (1951), voi. I (ian. - iun.), 346 pag.
/An. III (1951), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 654 - 657/ {Recenzie).
2416. Id., „Studii şi Cercetări de Istorie Veche”, Bucu­
reşti, an. III, 1952, 444 pag. /An. V (1953), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 156 - 158/ {Recenzie).

IX. Lupta pentru pace


2417. VORNICESCU, Nestor, Noi şi vibrante chemări
pentru pace ale României, ale preşedintelui Nicolae Ceau-
şescu. /An. XXXVIII (1986), nr. 2 (apr. —iun.), pp. 5 —13/.
Expunere prezentată la Conferinţa teologică interconfesională
„Pace pe pământ” (Bucureşti, 22-23 mai 1986).
2418. Id., Să întâmpinăm cu pace mileniul III, în uni­
tate, cu responsabilitate, să lucrăm pentru apărarea vieţii.
/An. XXXIX (1987), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 5 - 13/.

333
D. BIZANTINOLOGIE
2419. ALEXE, Ştefan, Franţois Dvornik, Byzance et
la primaută romaine, Paris, 1964, 160 pag. /An. XX (1968),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 109-113/ (Recenzie).
2420. ΑΝΑΝΊΑ, Valeriu, Studiile bizantine în cel de-al
zecelea Congres Internaţional al Ştiinţelor Istorice. /An. VIII
(1956), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 492 - 493/.
2421. Id., Al zecelea Congres Internaţional de Studii
Bizantine (Istanbul, 15-21 sept. 1955). /An. VIII (1956), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 493 - 495/.
2422. BARNEA, I., Friedhelm Winkelmann, Gurdun
Gomolka-Fuchs, Friihbyzanttaische Kultur, Leipzig, 1987, voi. I,
220 pag. /An. XLI (1989), nr. 4 (oct - dec.), pp. 142 -149/ (Recenzie).
2423. BĂBUŞ, Emanoil, Opera literar-ştiinţifică a
împăratului Constantin al Vll-Iea Porfirogenetul. /An. LI
(2001), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 68 - 80/.
2424. Id., împăraţi bizantini şi atitudinea lor faţă de
manifestările eretice ale unor popoare migratoare. /A n. LIV
(2003), nr. 1 - 2 (ian. - iun.), pp. 188 - 198/.
Generalităţi 1. Probleme de ordin religios. Marile migraţii şi ari­
anismul popoarelor barbare (Vizigoţii, hunii, ostrogoţii, arianismul popoa­
relor migratoare). Atitudinea împăraţilor de la Constantinopol
2425. Id., Limitele puterii imperiale bizantine, între
diversitate simbolică şi contestare legitimă. /An. LVI (2005),
1-2 (ian. - iun.), pp. 215 - 232/.
Generalităţi. Legitimitate şi contestare a puterii imperiale. Mijloace
de combatere a tiraniei.
2426. BODOGAE, T., V. P. Nevskaia, Bizanţul în
epoca clasică şi elenistică (Moscova, Ed. Academiei URSS,
1953, 158 pag., în limba rusă). /An. IX (1957), nr. 4 (oct. -
dec.), p. 645/ (Recenzie).
2427. BRANIŞTE, Ene, „Revue des 6tudes Byzantines”,
Paris, t. XVI (1958). /An. XI (1959), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 322
- 328/ (Recenzie).
334
2428. Id., O nouă ediţie critică a imnelor marelui
imnograf bizantin Roman Melodui. /An. XVII (1965), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 564 - 574; an. XVIII (1966), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 448 - 459/.
Romanos le Metode, Hymnes (ediţie Jose Grosdidier de Matos)
Paris, 1965, 381 pag.
2429. COSTACHE, Constantin, John Meyendorff,
Teologia bizantină (Trad. Pr. Conf. Alexandru Stan), Bucu­
reşti, Editura IBMBOR, 1996. /An. L (1999), nr. 1-2 (ian. -
iun.), pp. 128 —130/ {Recenzie).
2430. DRĂGULIN, Gh., Georgios Sphrantzes, Memorii
(1401-1477) (ediţie Vasile Grecu), Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1966, 591 pag. /An. XIX (1967), nr. 2 (apr. —iun.), pp.
247 - 249/ {Recenzie).
2431. Id., „Byzantina”, Tesalonic, t. ΙΠ (1971), X+452 pag.
/An. XXIV (1972), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 611 - 614/ {Recenzie).
2432. ILIESCU, Victor, Franz Dolger, A. M.
Schneider, Byzanz (Berna, 1952, 528 pag.). /An. IX (1957),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 642 - 644/ {Recenzie).
2433. ION, Paraschiv V., Despre raportul între cele
trei legi: a lui Moise, a lui Hristos şi a lui Mahomed în
epoca lui Manuel al II-lea Paleologul. /An. XIX (1967), nr. 1
(ian. - febr.), pp. 79 - 93/.
Comentarii asupra lucrării împăratului Manuel al II-lea Paleologul
(1391 - 1425), Din partea prea piosului Basileu, prieten al lui Hristos,
Manuel Paleologul, către prea scumpul său frate şi prea norocosul Des­
pot Porfirogenet Teodor Paleologul, Dialogul eu un persan oarecare, tăl­
maci după profesiune, care a avut loc la Ancira Galatiei şi cuprinde: o
dedicaţie, un prolog şi douăzeci şi şase de controverse (ed. C. B. Hase),
Paris, 1939).
2434. MITRU, Nicolae, Morala islamică oglindită în
lucrarea „Διάλογος” a lui Manuel al II-lea Paleologul (1391
-1425). /An. XXIV (1972), 3 (iul. - sept.), pp. 459 - 474/.
2435. MOISESCU, Gh. I., Mijloace pentru
promovarea artei bizantine tradiţionale. /An. XIII (1961),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 590 - 599/.
335
Introducere. Arhitectura bisericilor ortodoxe. Iconografia bizan­
tină. înviorarea tradiţiei muzicii psaltice bizantine. Orjăurăria şi ţesătura
veşmintelor. Concluzii.
2436. MUREŞAN, Florina-Georgeta, Pelerini bizantini
la Locurile Sfinte în secolul al XII-iea. /An. LIX (2008), nr.
3-4 (iul. - dec.), pp. 230 - 241/.
Generalităţi. Isaac Comnenul. loan Phocas. Constantin Manasses.
Concluzii.
2437. POPESCU, Teodor M., Cinci sute de ani de la
căderea Constantinopolului sub turci (1453 - 1953). /An. V
(1953), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 381 437/.
2438. PULPEA, I., I. Barnea, Relaţiile dintre aşezarea
de la Bisericuţa Garvăn şi Bizanţ în secolele Χ-ΧΠ, extras din
„Studii şi Cercetări de Istorie veche”, t. IV (1953), nr. 3-4, pp. 641
-671. /An. VII (1955), 2 (apr. - iun.), pp. 303 - 304/ {Recenzie).
2439. Id., Ghenadie II Scholarios, primul patriarh
ecumenic sub turci. /An. VIII (1956), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
71 - 109/.
Introducere. Gheorghe Scholarios în anii tinereţii. Gheorghe
Scholarios la sinodul unionist de la Ferrara -Florenţa (1438-1439). Ghe­
orghe Scholarios, conducătorul antiunioniştilor din Bizanţ. Ghenadie
Scholarios, primul patriarh ecumenic sub turci. Organizarea Bisericii Or­
todoxe sub turci. Mărturisirea de credinţă a patriarhului Ghenadie. Anii de
păstorire ai patriarhului Ghenadie Scholarios. Problema celor două sau
trei persoane cu numele „Scholarios ". Concluzii.
2440. RĂMUREANU, I., Louis Brehier, Le monde
byzantin, t. III: La civilisation byzantine (Paris, 1950, 627
pag.). /An. X (1958), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 121 - 127/ {R e­
cenzie).
2441. Id., Franz Babinger, Mahomet II le conquerant
et son temps (1432-1481). La grande peur du monde au
tournant de l’histoire (Paris, 1954, 636 pag.). /An. X (1958),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 586 - 592/ {Recenzie).
2442. Id., Andre Grabar, L’âge d’or de Justinien. De
la mort de Th6odose â i’Islam, Paris, 1966, 409 pag. /An.
XXI (1969), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 92 - 94/ {Recenzie).
2443. Id., Emile Janssens, Trebizonde en Colchide,
Braxelles, 1969, 272 pag. /An. XXII (1970), nr. 4 (oct. - dec.)’
pp. 574 - 578/ {R ecenzie).
2444. /Redacţia/, O Importantă conferinţă a specialiş­
tilor în bizantinologie (Fraga, 27 oct. - 2 nov. 1967). /An. XI
(1959), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 163 - 168/.
2445. REZUŞ, Petru, Sfânta Sofia, Biserica cea mare a
Ortodoxiei. /An. V (1953), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 514 - 544/.
2446. STĂNILOAE, D., Wilhelm Nyssen, Fruhchrist-
liches Byzanz, Leipzig, 1973. /An. XXVI (1974), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 288 —289/ {R ecenzie).
2447. ŞERBĂNESCU, Niculae, împrejurarea Ţarigra-
dului în zugrăveala bisericilor noastre. /An. V (1953), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 438 - 463/ (Foto. 2 buc.).
2448. V/LAD/, Sofron, Moravcsik Gyula, Byzantino-
turcica, Berlin, 2 voi., 1958, 609 + 376 pag. /An. XI (1959),
nr. 3 (iul. sept.), pp. 382 - 384/ {R ecenzie).
2449. VASILIU, Cezar, Activitatea bizantiniştilor ro­
mâni în presa străină. /An. XXVI (1974), nr. 1 (ian. - mart.)
pp. 206-207/.
2450. Id., Decesul bizantinistuiui P. Vitalien Laurent
(1896 - 1973). /An. XXVI (1974), nr. 2 (apr.,- iun.), pp. 378/.
2451. ZAMFIRESCU, Dan, Problemele de bază ale stu­
dierii istoriei Bizanţului, în „Vestnic mirovoi culturi”, Moscova,
1957, nr. 3. /An. X (1958), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 604 - 606/.
2452. Id., Andre Mirambel, Litterature byzantine, în
voi. I din Histoire des Littiratures - Encyclopâdie de la
P16iade (pp. 697 - 750), Paris, 1955. /An. XI (1959), nr. 1 (ian.
—mart.), pp. 128 —132/ {R ecenzie).
2453. Id., J. M. Hussy, Le monde de Byzance (trad. Fr.
Vaudou), Paris. 1958, 228 pag. /An. XI (1959), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 309 —314/ {R ecenzie).
2454. Id., Preocupări de Bizantinologie şi relaţii ro­
mâno - neogreceşti în revistele din cuprinsul Patriarhiei

337
Române, în ultimii ani. /An. XII (1960), nr, 1 (ian. - mart,),
pp. 116 —136/.
Generalităţi. I. Bizanţul şi relaţiile lui cu celelalte ţări şi popoare
(527 - 1453). II. Grecitatea postbizantină şi relaţiile romăno-neogreceşti
(1453 -1821). Concluzii.
2455. Id., Andr6 Mirambel, Litterature byzantine, în
voi. I din Histoire des Littăratures - Encyclopedie de la
Plăiade (pp. 697 - 750), Paris, 1955. /An. XI (1959), nr. 1 (ian.
- mart.), pp. 128 - 132/ {R ecenzie).

E. PATROLOGIE
I. Generalităţi
2456. ALEXE, Gheorghe, Jean Coman, Gr6goire et
Nemesius, Rapports du christianisme et du paganisme dans
un poeme litteraire du IV-e sticle de notre ere, în „Studia in
honorem Acad. D. Decev” (Sofia, 1958, pp. 707 - 726). /An.
XIII (1961), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 443 - 446/ (Recenzie).
2457. ALEXE, Ştefan, Studiile patristice într-o
perspec-tivă ecumenică. /An. XVIII (1966), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 485-490/.
2458. Id., Hans Freiher von Campenhausen, Les Peres
Grecs, Paris, 1963,209 pag. /An. XIX (1967), nr. 3 (iul. - sept.),
pp. 435 - 438/ (Recenzie).
2459. Id., „Κληρονομιά”, Tesalonic, 1969, fasc. I-II; 1970/
fasc. I. /An. ΧΧΠ (1970), nr. 2 (apr.- iun.), pp. 282 - 284/ (Recenzie).
2460. Id., Al Vî-lea Congres internaţionale studii
patristice de la Oxford ( 6 - 1 1 sept. 1971). /An. XXIV
(1972), nr. 1 (ian. - mart.), p. 163/,
2461. Id., învăţătura Sfinţilor Părinţi şi a scriitorilor
bisericeşti despre pace. /An. XXXV (1983), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 551 -580/.
2462. ANDREI, Fr., Spiritualitatea ortodoxă şi situaţia
338
«^■PWUPH

teologiei catolice contemporane. /An. VII (1955), 2 (apr - iun )


pp. 246-277/.
Introducere. I. Clement Alexandrinul-Origen; II. Părinţii din seco­
lele IV şi V; III. Curentul monastic; IV. Dionisie Areopagitul; V. Sf. Maxim
Mărturisitorul; VI. Sf. Simeon Noul Teolog; VIL învăţătura palamită. Spi­
ritualitatea veacului al XlV-lea; VIII. Rugăciunea lui Iisus; IX. Liturghia;
X. Icoana ortodoxă. Concluzii.
2463. ANDREICUŢ, loan, Implicaţiile morale ale cu­
noaşterii şi înţelegerii sfinţilor scriitori. /An. XLI (1989), nr.
4 (oct. - dec.), pp. 113 - 120/.
1. Spiritualitatea şi tâlcuirea Sfintelor Scripturi. 2. Părinţii Bisericii
interpreţi ai Sfintei Scripturi. 3. Sfânta Scriptură ca mijloc de desăvârşire
morală. Concluzii.
2464. BODOGAE, T., Epektasis. Mdlanges patristiques
offerts au cardinal Jean Danielou, Paris, 1972, XII+689 pag.
/An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 663 - 666/ {Recenzie).
2465. BOLOŞ, Cristian, Antropologia creştină reflec­
tată în scrierile Părinţilor Apostolici şi implicaţiile ei teolo­
gice. /An, LVIII (2007), nr. 4 (sept. - dec.), pp. 91 - 109/.
I. Preliminarii; II. Câteva reflecţii despre om; III. Originea omului;
IV. Dihotomismul naturii umane; V. Omul - fiinţă spirituală în trup; VI.
Păcatul originar; VII. Libertatea omului —cale spre Creator. Concluzii.
2466. BUCEVSCHI, O., Basileios Anagnostopoulos,
Das Zeugnis der Văter von Menschen, Stuttgart, 1974. /An.
XXVII (1975), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 341 - 343/ {Recenzie).
2467. CHILEA, Sebastian, Colecţia „Sources chrăti-
ennes”. /An. XXV (1973), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 150 - 152/.
2468. Id., Filocalia (trad., introd. şi note de Pr. Prof. Dr.
Dumitru Stăniloae), voi. V-VII, Bucureşti, Editura Inst. Biblic,
1977. /An. XXXI (1979), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 434 - 440/;
voi. VIII, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune,
1978, 646 pag. /An. XXXI (1979), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 616
- 623/; voi. IX, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 1980, 642
pag. /An. XXXII (1980), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 626 - 633; voi.
X, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 1981. /An. XXXIV
(1982), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 470 - 473/ (Recenzie).

339
2469. Id., Preot Prof. Dr. loan G. Coman, Scriitori
bisericeşti din epoca străromână, Bucureşti, Editura Institu­
tului Biblic, 1979, 376 pag. /An. XXXII (1980), or. 4 (oct. -
dec.), pp. 620 —625/ (R ecenzie).
2470. Id., voi. Apologeţi de limbă latină, voi. III (Trad.
Prof. N. Chiţescu, Eleodor Constantinescu, Paul Papadopol şi
Prof. David Popescu), Bucureşti, Editura Institutului Biblic,
1981. /An. XXXV (1983), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 158 - 160/
(Recenzie).
2471. COMAN, loan Gh., Unitatea Bisericii şi pro­
blema refacerii ei în lumina Sfinţilor Părinţi. /An. VI
(1954), nr. 2-3 (apr. - sept.), pp. 430 - 466/.
Introducere. Elemente interne ale unităţii Bisericii (circulaţia per­
soanelor şi ideilor între Răsărit şi Apus, traducerile, schimb de păreri in
probleme controversate, monahismul, contactul prin sinoade ecumenice).
Concluzii.
2472. Id., Sfânta Tradiţie în lumina Sfinţilor Părinţi.
/An. VIII (1956), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 163 - 190/.
Generalităţi. I. Originea şi formarea Sfintei Tradiţii. II. Condiţii
externe ale Sfintei Tradiţii (universalitatea, vechimea, unanimitatea). III.
Infailibilitatea Sfintei Tradiţii. IV. Sensul progresului în Sfânta Tradiţie. V.
Sfânta Tradiţie văzută confesional în raport cu Sfinţii Părinţi. Concluzii.
2473. Id., Sensul ecumenic al lucrării Sfântului Duh
în teologia Sfinţilor Părinţi. /An. XVI (1964), nr. 2 (apr.-
iun.), pp. 220 - 239/.
Generalităţi despre ecumenism. Concepţia patristică generală des­
pre Sf. Duh. Aspecte ecumenice trăite ale lucrării Sfântului Duh asupra
vieţii creştine în epoca patristică. Elemente teologice ale ecumenismului
Sfântului Duh la Sfinţii Părinţi. Concluzii.
2474. Id., Prezenţa Mântuitorului Hristos în noua
creaţie după învăţătura Sfinţilor Părinţi. /An. XVIII (1966),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 495 -512/.
Introducere. Sensul numelor Mântuitorului. întruparea, expresie
dragostei divine faţă de om, care e chipul lui Dumnezeu. Efectele întrupării.
Natura-făptură-univers sub efectele întrupării. Istoria de-a lungul noii cre­
aţiei. Stimularea ideii de progres. Biserica şi capul ei: Hristos. Concluzii.
2475. Id., Contribuţia scriitorilor patristici din
340
Scythia Minor - Dobrogea ia patrimoniul ecumenismului
creştin în secolele al IV-lea - al Vl-lea. /An. XX (1968), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 3 -25/.
Creştinismul în Scythia Minor. Elemente ecumenice. Continuitatea
istorică a elementului autohton din Scythia Minor în cadrul ecumenismului
patristic. Concluzii.
2476. Id., Sfinţii Părinţi şi spiritualitatea ortodoxă ro­
mână. /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 586 - 598/.
Preliminarii. Fazele spiritualităţii patristice ale Ortodoxiei româ­
neşti. Elemente patristice ale spiritualităţii ortodoxe româneşti.
2477. Id., Spiritualitate patristică în Scythia Minor -
Ortodoxia credinţei. /An. XXIX (1977), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
153 - 172/.
Generalităţi; 1. Mântuitorul lisus Hristos, Maica Domnului şi Sfinţii
Apostoli în evlavia credincioşilor sciţi; 2. Cultul martirilor; 3. Participarea
episcopilor tomitani la sinoadele ecumenice şi locale; 4. Profil al vieţii or­
todoxe în Scythia Minor. Concluzii.
2478. CORNIŢESCU, Constantin, Vasile Ghiultsis,
/Responsabilitatea în concepţia Sfinţilor Trei Ierarhi/, în
,,Γρηγόριος ό Παλαμδς”, Tesalonic, 1979, ian. - febr., pp. 10-
20. /An. XXXII (1980), nr. 1 (ian. - mart.), p. 173/ (Recenzie).
2479. Id., Prof. Gherasimu-Hrisostomu S. Zafiri,/
Textele evanghelice. Mărturiile Părinţilor despre forma
primordială a Tradiţiei evanghelice şi val6area citatelor bi­
blice în operele Părinţilor/ (în 1. greacă), Atena, 1979, 370 pag.
/An. XXXIV (1982), nr. 1 (ian. - mart.), p. 140/ (Recenzie).
2480. COSTACHE, Constantin, Prof. Dr. Remus Rus,
Dicţionar enciclopedic de literatură creştină din primul
mileniu, Bucureşti, Editura Lidia, 2003, 900 pag. /An. LIV
(2003), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 162 - 164/ (Recenzie).
2481. Id., Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii
de teologie patristică, Bucureşti, Editura Institutului Biblic,
2004, 2004,465 pag. /An. LVII (2006), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp.
237 —239/ (Recenzie).
2482. DAVID, P. I, Joseph Ducarme, Dictionnaire
des Mystiques et des Ecrivains spirituels, Paris, 1968, 656
341
pag. /An. ΧΧΠ (1970), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 281 - 282/
{Recenzie).
2483. DURĂ, Nicolae V., Mitropolit Nicolae Corne-
anu, Patristica mirabilia. Pagini din literatura primelor
veacuri creştine, Timişoara, Editura Mitropoliei Banatului,
1987, 432 pag. /An. XLI (1989), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 136 -
137/ (Recenzie).
2484. GAFTON, Lucian, Daloz Luciano, Le travail
chez Ies Peres Antiochiens, Paris, 1959, 194 pag. /An. XIV
(1962), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 430 - 433/ (Recenzie).
2485. GEORGESCU, I. V., /Redacţia/, Zilele de studii
consacrate Colocviului asupra Apoftegmelor Părinţilor pus­
tiului, în „Irenikon”, t. XLVII (1974), nr. 4, pp. 449 - 493. /An.
XXIX (1977), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 220 - 227/ (Recenzie).
2486. IANA, Constantin M., Dialogul ca mijloc de
rezolvare a controverselor ivite în Biserica primelor trei
veacuri. /An. XX (1968), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 551 - 563/.
2487. IONESCU, I, Mitropolit Nicolae Corneanu,
Studii patristice. Aspecte din vechea literatură creştină,
Timişoara, Editura Mitropoliei Banatului, 1984, 259 pag. /An.
XXXVIII (1986), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 5 -1 0 / (Recenzie).
2488. MANOLACHE, Anca, Igino Giordani, Ecume-
nismul Ia Părinţii greci, în „L’Observatore Romano”, Roma,
1969, nr. 157 - 158. /An. XXI (1969), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
576 - 578/ (Recenzie).
2489. MANOLACHE, Teodor, Activitatea iiterar-
teologică a mitropolitului Dosoftei sub aspect patristic şi
postpatristic. /An. XXVII (1975), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 389 -
393/.
2490. MOISESCU, Gh. I., Sfinţii Trei Ierarhi în Bise­
rica românească. /An, XII (1960), nr. 1 (ian. - mart.), pp, 3-33/.
Cuvânt festiv rostit a Institutul Teologic Universitar din Bucureşti la
30 ianuarie 1960, cu prilejul hramului acestei instituţii.
2491. PARASCHIV, Ion I., Michel van Paris, Le râie
de la thâologie patristique dans l’avenir de l’oecumânisme,
342
în „Irenikon”, t. XLIV (1971), tir. 1, pp. 7-22. /An. XXIII
(1971), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 243 - 247/ (Recenzie).
2492. PAVEL, Const. C., Activitatea Institutului patri­
arhal de studii patristice de la Salonic. /An. XXV (1973), nr.
3 (iul. - sept.), pp. 484 - 485/.
2493. Id., J. D. Zizioulas, Verite et communion dans la
perspective de la pensee patristique grecque, în „Irenikon”, t. L
(1977), nr. 4, pp.451 - 510. /An. XXXI (1979), 1 (ian. - mart.),
pp. 198 - 203/ {Recenzie).
2494. PĂLIMARU, Cătălin, Părintele Stăniloae şi
întoarcerea la Sfinţii Părinţi. /An. LIV (2003), nr. 3-4 (iul. -
dec.), pp. 125- 127/.
2495. PETCU, Liviu, Părinţii Bisericii - învăţătorii
noştri. /An. LVIII (2007), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 157 - 186/.
Cine sunt Părinţii Bisericii şi scriitorii bisericeşti? Epoca patristică
şi răstimpul acesteia. Rolul inegalabil al Sfinţilor Părinţi în formularea
dogmelor Bisericii. Sfinţii Părinţi -· tâlcuitori autorizaţi ai Sfintei Scripturi
şi misionari destoinici ai Bisericii. Sfinţii Părinţi - făuritori de cultură şi
literatură. Cultura antică şi cultura patristică. Sfinţii Părinţi - apologeţi ai
credinţei creştine şi fervenţi combativi ai imoralităţilor şi învăţăturilor gre­
şite. Conţinutul scrierilor patristice şi valoarea artistică a acestora. Părinţii
Bisericii —modele de vieţuire creştină. Concluzii.
2496. POPESCU, David, Pr. Prof. Ioan G. Coman,
Frumuseţile iubirii de oameni în spiritualitatea pastristică,
Timişoara, Editura Mitropoliei Banatului, 1988, 406 pag. /An.
XLI (1989), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 121 —128/ {Recenzie).
2497. POPESCU, Teodor M., Biblioteca Părinţilor şi
Scriitorilor Bisericeşti Greci (Atena, 1955). /An. IX (1957),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 614 - 617/ {Recenzie).
2498. RADU, Dumitru, O culme actualizată a teologiei
patristice. /An. XLV (1993), nr. 3-4 (iul. dec.), pp. 35-77/.
Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae şi temele majore ale Patristicii.
2499. RUS, Remus, David Nieman and Margaret
Schatkin, The Heritage of the Early Church, Roma, 1973,
473 pag. /An. XXVI (1974), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 289 - 294/
{Recenzie).

343
2500. STĂNILOAE, D„ Relaţiile treimice şi viaţa
Bisericii. /An. XVI (1964), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 503 - 525/. _
Generalităţi despre Biserică. Relaţiile dintre Fiul şi Duhul Sjant
(concepţiile lui Grigorie Cipriotul, Sf. Grigorie Palama, losif Vnenie, Sf
loanDamaschin). Concluzii. . ,. x
2501. Id., Natură şi har m teologia bizantină. /An.
XXVI (1974), nr. 3 (iul - sept.), pp. 392 - 439/.
Sf. Maxim Mărturisitorul. Sf. loan Damaschinul. Sf. Simeon Noul
Teolog. Sf. Grigorie Palama. Nicolae Cabasila. Concluzii.
2502. Id., Liturghia comunităţii şi jertfa interioara m
viziunea filocalică. /An. XXX (1978), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp.
389 ■399/.
2503. V/ASILESCU/, Em., Fişier de ansamblu al
citaţiilor din Biblie în opera Sfinţilor Părinţi. /An. XVIII
( 1966), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 630 - 631/.
2504. VASILIU, Cezar, Centrul de analiză şi docu­
mentaţie patristică din Strasbourg. /An. XXVII (1975), nr. 3
(iul. —sept.), pp. 542 —543/.
2505 Id 100 ani de Ia moartea editorului Jacques -
Paul Migne. I M . XXVII (1975), nr. 3 (ini. - sept), pp. 546 - 547A
2506. Id., Noutăţi în domeniul Patrologiei. /An. XXXII
(1980), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 194 - 196/.
Editarea colecţiei patristice Corpus Christianorum, Turnhout (Bel­
gia), Editura Brepols (1973-1980, 65 voi.). ^
2507. Id., Apariţia primului volum dm F tlocahe m
limba engleză. /An. XXXII (1980), nr. 2 (apr. - iun), pp. 432/
(Recenzie).

II. Studii speciale


1. Sfântul Ambrozie al Milanului
2508. BRIA, Vasile L, Elemente cultice şi dogmatice în
lucrările Sfântului Ambrozie: De Sacramentis şi p e
Mysteriis. /An. XII (1960), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 339 - 351/.
344
I. Ritualul Tainelor şi liturghiei baptismale. II. Tainele şi realismul
sacramental. III. Spiritualitatea sacramentală. Concluzii.
2509. COMAN, loan G., Elemente ecumenice în
orizontul istoric al Sfântului Ambrozie. /An. XXVII (1975),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 245 - 259/.
Introducere. Cadrul ecumenic ambrozian. Viziunea ecumenică
ambroziană asupra m or probleme ale Răsăritului şi Apusului creştin. Di­
mensiunea ecumenică a doctrinei, a Tradiţiei, a martirilor şi a spiritualităţii
ortodoxe. între universalismul roman şi ecumenicitatea creştină. Concluzii.

2 . Atanasie al Alexandriei

2510. DRĂGUŞIN, Valeriu, îndumnezeirea omului la


Sfântul Atanasie al Alexandriei. /An. LII (2001), 3-4 (iul. -
dec.), pp. 3 - 107/.

3. Sfântul Athanasie Athonitul


2511. POPESCU, Teodor M., La Vie de Saint Athanase
l’Athonite (Gembloux-Belgia, 1963). /An. XVI (1964), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 555 - 557/ {Recenzie).

4. Sfântul Atanasie cel Mare


2512. ALEXE, Ştefan, Sfântul Atanasie cel Mare,
Scrieri (Traducere, studiu introductiv şi note de Pr. Prof. Dr.
D. Stăniloae), Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune Ortodoxă, 1987, 415 pag. /An. XL (1988), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 147 -152/ {Recenzie).
2513. Id., Sfântul Atanasie cel Mare, Scrieri, partea a
Π-a, Epistole, Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Antonie cl
Mare (Trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae), Bucureşti, Edi­
tura Institutului Biblic şi de Misiune, 1988, 255 pag. /An. XLII
(1990), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 164 - 170/ (Recenzie).
2514. BRIA, I., Contribuţia Sfântului Atanasie la fîxa-
345
rea dogmei hristologice. /An. XIII (1961), nr, 2 (apr. - iun,),
pp. 195-213/.
Rezultatele hristologiei preniceene. Deoflinţimea Fiului, cu Tatăl.
Umanitatea lui Iisus Hristos. Consecinţele practice ale hristologiei Sf. Ata-
nasie, îndumnezeirea omului. Concluzii.
2515. COMAN, I., voi. Dîscours contre Ies ariens de
Saint Athanase (trad. A. Vaillant), Sofia, 1954, 267 pag. /An.
VIII (1956), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 601 - 603/ (Recenzie).
2516. LAZĂR, Liviu, Sfântul Atanasie cel Mare şi dis­
puta ariană. /An. LIX (2008), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 129 - 163/.
Introducere. I. Viaţa şi scrierile Sfântului Atanasie cel Mare. II,
Sfântul Atanasie cel Mare şi disputa ariană (a. Formularea teologiei ari­
ene; b. Dumnezeu în Treime închinat ~ Izvorul Ortodoxiei; c. Mântuirea
prin Hristos - Logosul întrupat după Sfântul Atanasie cel Mare; d. întrupa­
rea Logosului; d. Termenul „omousios ” sau deofiinţimea Fiului cu Tatăl; e.
Răscumpărarea omului; f Formularea Crezului niceean); III. Sfântul Ata­
nasie şi frământările ariene după Sinodul niceean (a. Sinoadele de la
Constantinopol şi Antiohia din anul 330; b. Sinoadele de la Tyr şi Ierusalim
din anul 335; c. Sinodul de la Sardica din 343; d. Sinoadele de la Sirmium
dintre anii 348-378); IV. Influenţa Sfântului Atanasie cel Mare asupra
Părinţilor Capadocieni şi a teologiei apusene; V Concluzii

5. Fericitul Augustin
2517. CORNIŢESCU, Constantin, Studiu comparativ
între Marele cuvânt catehetic al Sfântului Grigorie de Nissa
şi Manualul către Laurenţîu al Fericitului Augustin. /An.
XVI (1964), nr. 1 (ian.- mart.), pp. 110 - 127/.
Dumnezeu în sine. Dogma Sfintei Treimi. Antropologia. Problema
răului. Hristologia. Sfintele Taine. Eshatologia. Concluzii.
2518. BIJZESCU, N. C., Yves Congar, L’Eglise de Sa­
int Augustin â I'âpoque moderne, Paris, 1970, 484 pag. /An.
XXIV (1972), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 245- 250/ (Recenzie).
2519. DRĂGULIN, Gh. I., Η. I. Marou, Saint Augustin
et l’Augustianisme, Paris, 1965, 192 pag. /An. XX (1968), nr.
4 (oct. - dec.), pp. 580 ~ 583/ (Recenzie).
2520. SEVICIU, Traian, Aspecte dogmatice ale concep-
346
ţiei augustiniene după Manualul către Laurenţiu. /An. XI
(1959), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 234 - 249/.
învăţătura despre rău şi păcat. Harul şi libertatea. Hristologie şi
soteriologie. Concluzii.
2521. Id., Valoarea prieteniei în viaţa şi opera Fericitului
Augustin. /An. XII (1960), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 374 - 388/.
Introducere. I. Izvorul, trăsăturile şi datoriile prieteniei. II. Formele
prieteniei şi alegerea prietenilor. III. Necesitatea şi foloasele prieteniei.
Concluzii.

6. Nicolae Cabasila
2522. ALEXE, Ştefan, Tainele iniţierii în mistica
sacra-mentală a lui Nicolae Cabasila. /An. XLI (1989), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 3 - 20/.

7. Sfântul Chirii al Alexandriei


2523. IONIŢĂ, Viorel, Hristologia Sfântului Chirii al
Alexandriei în perspectiva dialogului cu Bisericile necalce-
doniene. /An. XXIII (1971), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 194 - 209/.
Introducere. Terminologia hristologică a Sfântului Chirii al Ale­
xandriei. Formula: „O singură fire întrupată a lui Dumnezeu Logosul".
Unitatea de persoană a naturilor în lisus Hristos. Dualitatea firilor în per­
soana lui lisus Hristos. Expresia „în două f ir i" sau „din doua firi". Actua­
litatea hristologiei Sfântului Chirii al Alexandriei în dialogul cu Bisericile
necalcedoniene.
2524. POPESCU, Dumitru, Sfinţenia după Sfântul
Chirii al Alexandriei. /An. XIII (1961), nr. 2 (apr. —iun.), pp.
230-241/.

8. Sfântul Chirii al Ierusalimului


2525. BĂBUŞ, Grigore, Opera catehetică a Sfântului
Ciril al Ierusalimului şi actualitatea ei. /An. XXXVIII
(1986), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 139 - 149/.
347
2526. COSTACHE, Constantin, Sfântul Chirii al Ieru­
salimului, Catehezele, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi
de Misiune, 2003, 386 pag. /An. LVI (2005), nr. 3 - 4 (iul. -
dec.), pp. 271 - 272/ {R ecenzie).
2527. HAU, Mihai, Tainele de iniţiere după catehezele
mistagogice ale Sfântului Chirii al Ierusalimului. /An.
XXXVIII (1986), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 126-138/,
Introducere. I. Catehezele Sfântului Chirii al Ierusalimului. Scopul
şi importanţa lor. 2. Sfintele. Taine în Catehezele Sfântului Chirii al Ierusa­
limului. 3. Relaţiile dintre Tainele de iniţiere după Sfântul Chirii al Ierusa­
limului. Concluzii.
2528. SEVICIU, Timotei, Puncte de contact intre
hristologia calcedoniană şi necalcedoniană în perspectiva
doctrinei Sfântului Chirii al Alexandriei. /An. XLI (1989),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 7 -1 9 /.
1. Explicarea formulei centrale. 2. Problema firii umane individu­
ale. 3. Problema prepoziţiilor. 4. Proprietăţile firilor. 5. Aspecte particu­
lare. 6. Elementele unei formule de acord. Concluzii.
2529. STĂNULEŢ, Constantin, Doctrina euharistică în
operele Sfântului Chirii al Ierusalimului. /An. XXIII (1971),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 2 1 0 - 218/.

9. Sfântul Ciprian
2530. COSTACHE, Constantin, Sfântul Grigorie al
Nyssei, Despre feciorie. împotriva desfrânării, şi Sfântul
Ciprian al Cartaginei, Despre chipul fecioarelor, Bucureşti,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune, 2003, 123 pag. /An.
LVI (2005), 1-2 (ian. - iun.), pp. 233 - 235/ (Recenzie).
2531. ULICAN, Vaier, Unitatea Bisericii la Sfântul Ci­
prian al Cartaginei. /An. LVII (2006), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp.
94-102/.
2532. Id., Actualitatea teologiei Sfântului Ciprian al
Cartaginei. /An. LVII (2006), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 171 -
179/.
Unitatea Bisericii. Problema celor căzuţi. Concluzii.
348
2533. Id., Slujirea episcopală a Sfântului Ciprian al
Cartaginei. /An. LVIII (2007), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 123 -
132/.
Introducere. Problema celor căzuţi. Episcopul şi unitatea Bisericii. '
Controversa în jurul problemei celui de-al doilea botez.
2534. Id., Sfântul Ciprian al Cartaginei şi epoca sa.
/An. LVIII (2007), nr. 3 (iul. - aug.), pp. 172 - 180/.
1. Africa. Creştinismul nord-african până la Sfântul Ciprian şi în
epoca sa; 2. Literatura latină până la Sfântul Ciprian.

10. Sfântul Clement Alexandrinul '


2535. ALEXE, Ştefan, Clement Alexandrinul, Scrieri
(trad. Pr. D. Fecioru), Bucureşti, Editura Institutului Biblic,
1982, 591 pag. /An. XXXV (1983), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 613
- 619/ {Recenzie).
2536. ŞTEFĂNESCU, N. I., Poeţii lirici Pindar şi
Bacchilyde în opera lui Clement Alexandrinul. /An. XII
(1960), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 240 - 252/.
2537. Id., Epopeea şi istoria în opera lui Clement Ale­
xandrinul. /An. XII (1960), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 571 - 596/.
Introducere. 1. Epicul este unit până la confundare cu istoricul. 2.
Zeii erau cuprinşi de aceleaşi slăbiciuni şi pasiuni ea şi oamenii. 3. Prin
farmecul artei sculpturale, omul s-a înşelat singur şi a căzut în idolatrie. 4.
Clement expune ideile sale pentru formarea concepţiei creştine despre fru­
mos. 5. Stăpânitorii şi regii s-au divinizat ei înşişi, ca să-şi justifice privile­
giul de a stăpâni şi exploata popoarele. 6. Misterul închinătorilor la zei
sunt absurde şi ridicole. 7. Gânditorii cunoscuţi înainte de arătarea Dom­
nului şi-au însuşit din înţelepciunea divină descoperită în Vechiul Testa­
ment. 8. Cronologia clementină şi izvoarele ei istorice. 9. Opera de îndru­
mare a Cuvântului. 10. Egalitatea femeii cu bărbatul se bizuie p e asemăna­
rea inerentă a firii omeneşti, dăruiră identic de la creare. 11. în cartea a III
din Stromate, Clement dezbate problema raportului dintre om şi natură,
dintre năzuinţa spre virtute şi bunurile pe care Dumnezeu le-a dăruit omu­
lui. 12. Menirea omului este străduinţa p e calea progresului spre desăvâr­
şire. 13. Clement enunţă conceptul despre Dumnezeu ca ziditor şi despre
Fiul Său ca Logos —orânduitor, atât în ordinea materială. Cât şi în cea
spirituală a lumii, ca constructor - înţelept. Concluzii.
349
2538. Id,, Dramaturgia antică elină şi opera lui Cle­
ment Alexandrinul. /An. XIII (1961), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
168-194/.
Clement Alexandrinul şi cultura antică din Grecia şi lumea elenis­
tică. Superstiţiile ca refugiu pentru a evita nedreapta şi tiranica putere a
zeilor. înţelepciunea se întăreşte atât prin contemplarea cugetătoare, cât şi
prin studiu. Raţiunea omenească şi lucrarea Cuvântului. Clement Alexan­
drinul este încredinţat că inspiraţia poetică e o formă de combatere a în­
văţăturii divine. Dreptatea divină u pedepseşte decât pe cel vinovat pentru
fapte de voinţă. Dreptatea divin nu este răzbunătoare. Oamenii neştiutori
aruncă vina asupra soartei, Raportul dintre conştiinţă şi faptă. Timpul şi
spaţiul în concepţia clementină. Societatea omenească se bazează pe fami­
lie şi p e egalitatea dintre bărbat şi femeie. însuşirea ideilor altora în ope­
rele literare. Concluzii.

11. Diadoh
2539. PAUL, Adrian Gh., Doctrina antropologică a
Sfântului Diadoh al Foticeii. /An. LVIII (2007), nr. 3 (iul. —
aug.), pp. 91-113/.
I. Omul - fiinţă psihosomatică ( a. Unitatea fiinţei umane; b. Ca­
racterul ontologic al trupului; c. Natura şi trăsăturile sufletului; d. Natura
şi caracteristicile stării primordiale ale omului); II. Crearea omului după
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.
2540. Id., Viaţa, personalitatea şi influenţa doctrinară
a Sfântului Diadoh al Foticeii. /An. LIX (2008), nr. 1-2 (ian.
- iun.), pp. 92 - 122/.
1. Introducere. 2. Repere pentru o biografie spirituală asupra Sfântului
Diadoh al Foticeii. 2. Concepţia teologico-spirituală a Sfântului Diadoh.
2541. Id., Elemente de Teologie soteriorogică în în-
văţă-tura ascetică a Sfântului Diadoh al Foticeii. /An. LIX
(2008), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 80 - 106/.
I. Noţiunea de păcat II. Libertatea voinţei umane. III. Păcatul
original şi consecinţele Iul IV. Mântuirea omului nou în Iisus Hristos (a.
întruparea Cuvântului în Iisus Hristos; b. Opera de mântuire a Domnului
nostru Iisus Hristos; c. Realizarea mântuirii subiective prin Iisus Hristos şi
Duhul Sfânt în Botez; d. Dobândirea mântuirii subiective prin cooperarea
omului cu harul divin).

350
12. Dionisie Areopagitul
2542. C/HIŢESCU/, N., Denys l’Areopagitul, La
Hierarchie celeste, Paris, 1958, 225 pag. /An. XII (1960), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 639 - 640/ {R ecenzie).
2543. DRĂGULIN, Gheorghe, Sfântul Dionisie Areo­
pagitul: epistolele. /An. XLVI (1994), nr. 2-3 (apr. - sept)
pp. 12 - 60/.
Introducere. 1. Unele semne ale întoarcerii la o tradiţie creştină
comună milenară; 2. Poziţia ortodoxă faţă de procedeul literar al tratatelor
pseudo-areopagitice; 3. Esenţa teologică a celor patru tratate pseudo-
areopagitice; 4. Cuprinsul „Epistolelor pseudoareopagitice". Concluzii.
Textele cu aparat critic ale epistolelor lui Dionisie Pseudoareopagitul
(Trad. Pr. Conf. Dr. Gheorghe I. DRĂGULIN, Pr. Lect. Dr. Vasile
RĂDUCĂ).
2544. Id., însemnări asupra bibliografiei areopagiiice
româneşti din ultimii cincisprezece ani. /An. XLVII (1995),
nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 129 - 137/.
1. Referinţe la problema „Areopagiticelor" şi a lui Dionisie Pse-
udo-Areopagitul; 2. Texte, traduceri şi retipăriri; 3. Alte referinţe la
„biografia" lui Dionisie Pseudo-Areopagitul; 4. învăţătura areopagitică în
preocupările recente ale teologilor români: probleme de Dogmatică, de
Morală şi Mistică; referinţe de Liturgică şi de Omiletică; reflectări
areopagiiice în gândirea şi cultura românească; 5. Concluzii.
2545. Id., Sfântul Dionisie Smeritul şi Areopagitul în
cinstirea şi unitatea spirituală a Europei. /An. LV (2004), nr.
1-2 (ian. - iun.), pp. 3 - AI.
Generalităţi. 1. Prima etapă de formare a legendei areopagitice. II.
A doua etapă de formare a legendei areopagitice. Concluzii.
2546. DURĂ, Nicolae V., Pr. Prof. Dr. Gheorghe I.
Drăgulin, Areopagitica. Dionisie Areopagitul (Exiguul) şi
alţi teologi străromâni în context european. Secolele V-VI,
Bucureşti, Editura Paco, 1998, 413 pag. / An. L (1999), nr. 3-4
(iul. dec.), pp. 278 - 279; an. LI (2000), 1-2 (ian. - iun.), pp.
141 - 143/ {R ecenzie).
2547. PUPĂZĂ, Daniel, Cunoaşterea frumuseţii lui
Dumnezeu după Sfântul Dionisie Areopagitul şi manifesta­
351
rea ei în viaţa Bisericii. /An. LVIII (2007), nr. 3 (iul. - aug.),
pp. 181 —200/.
I. Cunoaşterea Frumuseţii dumnezeieşti ( a. FUocalie şi teognosie;
b. Cunoaşterea apofatică a Frumuseţii); II. Manifestarea Frumuseţii dum­
nezeieşti în viaţa Bisericii (a . Liturghia cerească şi liturghia pământească;
b. Arta bisericească: Biserica - Ceru! p e pământ; Icoana: Imnografia); III.
„Frumuseţea ’’ acestei lumi ( a. Urâtul - unul din semnele vremurilor; b.
Ortodoxia - frumuseţea vieţii în Hristos). Concluzii.

13. Dionisie Pseudoareopagitul


2548. DRAGULIN, Gh., O replică ortodoxă din veacul
trecut la infailibilitatea papală. /An. XIII (1961), nr. 2 (apr. —
iun.), pp. 281 - 313/.
Comentarii cu privire la opera şi concepţia Sf. Dionisie Pseudo-
Areopagitul.
2549. NIŞCOVEANU, Mircea, Teologia lui Pseudo -
Dionisie Areopagitul în opera Despre numele divine. /An.
XVI (1964), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 249 -- 260/.
Generalităţi. Influenţa filozofiei eline în scrierile lui Pseudo-Dioni-
sie Areopagitul. Probleme dogmatice ( S f Scriptură, Cunoaşterea lui Dum­
nezeu, Sfânta Treime, Perihoreze, Paradigmele divine, Atributele dumne­
zeieşti, Raportul dintre har şi libertate, Rugăciunea). Problemele morale
(Binele, Răul, Pacea). Concluzii.

14. Sf. Grigorie din Nareng


2550. VASKEN I, Viaţa şi opera Sfântului Grigorie
din Nareg. /An. XIX (1967), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 166 - 181/.
Sfântul Grigorie din Nareg (f 1003), viaţa şi opera.

15. Sfântul Grigorie de Nazianz


2551. ALEXE, Gh., J. Coman, Les deux Cyprian de
Saint Gregoire de Nazianze, Berlin, 1961, /An. XIV (1962),
nr. 1-2 (ian. - febr.), pp. 206 - 208/ (Recenzie).

352
2552. BRIA, Vasile L, Hristologia Sfântului Grigorie
de Nazianz. /An. XII (1960), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 197 - 211/.
Consideraţiuni generale asupra hristologiei ortodoxe. II. Fiul în ra­
port cu fiinţa şi persoanele Sfintei Treimi. III. Caracterele istorice ale Cu­
vântului. IV. Unirea celor două firi şi dumnezeirea Logosului întrupat. V.
întruparea Fiului şi raportul ei cu iconomia mântuirii. VI. Hristologia şi
hristocentrismul vieţii creştine.
2553. CĂCIULĂ, OL, Prof. I. Karmiris, Ή Έκκλησιο-
λογία τοΰ Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου (Eclesiologia
Sfântului Grigorie Teologul) (Atena, 1960, 56 pag.). /An. ΧΠΙ
(1961), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 439 —442/ {R ecenzie).
2554. COMAN, Ioan Gh., Paul Gallay, La vie de Saint
Gregoire de Nazianze, Lyon-Paris, 1943, 260 pag. /An. III
(1951), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 152 - 153/(R e c e n zie ).
2555. ZĂVOIANU, Comeliu, Chipul preotului după
opera Sfântului Grigore de Nazianz. /An. XXXI (1979), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 333 - 348/.
Scurtă privire asupra vieţii şi operei Sfântului Grigorie de Nazianz.
însuşirile p e care trebuie să le îndeplinească un candidat la preoţie după
Sfântul Grigorie de Nazianz. Calităţile morale ale preotului. Calităţile spi­
rituale ale preotului. Instrucţia sau cultura preotului. Funcţiile îndeplinite
de preot.

16. Sfântul Grigorie de Nyssa


2556. ALEXE, Ştefan, Sfântul Grigorie de Nyssa, Scri­
eri, partea I-a (Trad. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae şi Pr. Ioan
Buga), Bucureşti, 1982, 493 pag. /An. XXXVI (1984), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 135 - 138/ (R ecenzie).
2557. BODOGAE, T., Gregor von Nyssa, Die drei
Tage zwischen Tod und Augestehung unseres Herrn Jessus
Christus (Trad. şi comentariu de Hubertus R. Drobner), Lei-
den, 1982, 252 pag. /An. XXXVI (1984), nr. 1 (ian. —mart.),
pp. 138 - 140/ (R ecenzie).
2558. CORNIŢESCU, Constantin, Studiu comparativ
între Marele cuvânt catehetic al Sfântului Grigorie de Nissa
353
şi Manualul către Laurenţiu al Fericitului Augustin. /An.
XVI (1964), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 110- 127/.
Dumnezeu în sine. Dogma Sfintei Treimi. Antropologia. Problema
răului. Hristologia. Sfintele Taine. Eshatologia. Concluzii.
2559. COSTACHE, Constantin, Sfântul Grigorie de
Nyssa, Scrieri, partea a Π-a (Trad. Pr. Prof. Teodor Bodogae),
Bucureşti, IBMBOR, 1998. /An. L (1999), nr. 1-2 (ian. - iun.),
pp. 130 - 132/ {R ecenzie).
2560. Id., Sfântul Grigorie al Nyssei, Despre feciorie,
împotriva desfrânării, şi Sfântul Ciprian al Cartaginei,
Despre chipul fecioarelor, Bucureşti, Editura Institutului Bi­
blic şi de Misiune, 2003, 123 pag. /An. LVI (2005), 1-2 (ian. -
iun.), pp. 233 - 235/ (Recenzie).
2561. FER, Nicolae, Cunoaşterea lui Dumnezeu şi
ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nisa. /An. XXIII
(1971), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 82 - 96/.
Introducere. Dumnezeu p e de o parte cunoscut şi pe de altă parte
necunoscut. învăţătura despre epectaze. Epeciaza ca aspiraţie a omului la
îndumnezeire. Rolul Sfântului Grigorie de Nisa la dezvoltarea acestei în­
văţături. Concluzii.
2562. FARAHAT, Kamal, Cunoaşterea lui Dumnezeu
condiţie a mântuirii personale în gândirea Sfântului Grigo­
rie de Nyssa. /An. XL (1988), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 124 -
134/.
Generalităţi. 1. Cunoaşterea lui Dumnezeu în opera Sfântului Gri­
gorie de Nyssa. 2. Trăsătirule esenţiale ale cunoaşterii lui Dumnezeu în
lucrarea mântuirii personale. Concluzii.
2563. VOICU, Constantin, Probleme dogmatice în
opera Marele Cuvânt catehetic al Sf. Grigorie de Nisa. /An.
XIII (1961), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 214 - 229/.
Dumnezeu. Sf. Treime. Antropologia. Hristologia. Sfintele Taine.
Exhatologia. Concluzii.

354
17. Sfântul Grigorie Palama
2564. BUCHIU, Ştefan, Actualitatea gândirii teologice
a Sfântului Grigorie Palama. /An.LI (2000), 1-2 (ian - iun)
pp. 37 - 43/.

18. Sfântul Grigorie Taumaturgul


2565. ALEXE, Ştefan, Sfântul Grigorie Taumaturgul
şi Metodiu de Olimp, Scrieri (Studiu introd., traducere, note
şi indici de Pr. Prof. Constantin Comiţescu), Bucureşti, Editura
Institutului Biblic, 1984, 250 pag. /An. XXXVIII (1986), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 148 - 154/ (R ecenzie).

19. Sfântul Ignatie Teoforul


2566. BUCEVSCHI, O., Note şi comentarii. /An. XVI
(1964), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 318-320/.
Comentarii asupra unui studiu despre unitatea Bisericii în concep-
ţia Sfântului Ignatie Teoforul semnat de G. Troizki în revista ,,Stimme der
Orthodoxie" (1963).

20. Sfântul Ioan Casian


2567. ALEXE, Ştefan, Sfântul Ioan Casian, Scrieri
alese: Aşezămintele mănăstireşti şi Convorbiri duhovniceşti
(Trad. Prof. Vasiîe Cojocaru şi Prof. David Popescu. Prefaţă şi
note de Prof. Dr. N. Chiţescu), Bucureşti, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1990, 908 pag. /An. XLV
(1993), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 277 - 287/ (R ecenzie).
2568. Id., Discernământ după Sfântul Ioan Cassian,
/An. XLVIII (1996), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 96 - 104/.

355
21. Sfântul loan Damaschin
2569. ALEXE, Ştefan, Contribuţia Sfântului loan Da-
maschin la sistematizarea învăţăturii ortodoxe. /An. XXXVI
(1984), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 120 - 134/.
Introducere. Metoda de lucru şi izvoarele folosite. Expunerea exactă
a credinţei ortodoxe, un sistem al dogmaticii, cu perspective ecumenice.
2570. Id., Sensul icoanei la Sfântul loan Damaschin şi
sinodul VII ecumenic (Niceea 787). /An. XXXIX (1987), nr.
4 (oct. - dec.), pp. 22-30/.
2571. CHIŢESCU, Nicolae, A doua persoană a Sfintei
Treimi în doctrina Sfântului loan Damaschin. /An. XXVIII
(1976), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 305 - 348/.
2572. FECIORU, D., Teologia icoanelor la Sfântul loan
Damaschin. /An. XXXIV (1982), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 28 - 40/.
A, Preliminarii (1. Scrierile antiiconoclaste ale Sfântului loan
Damaschinul. 2. Edictele lui Leon Isaurul contra icoanelor; 3. Atitudinea
Sfântului loan Damaschin faţă de icoane; 4. Noţiunile de icoană şi închină­
ciune); B. Despre icoane (1. Definiţia icoanei; 2. Raţiunea existenţei icoa­
nei; 3. Felurile icoanelor); C. Despre închinăciune (I. Definiţia închină­
ciunii; 2. Posibilitatea pictării lui Dumnezeu, a îngerilor şi sfinţilor; 3. Le­
gitimitatea întrebuinţării icoanelor; 4. Legitimitatea cultului icoanelor; 5.
Rolul instructiv, educativ şi haric al icoanelor).
2573. GHEORGHESCU, Chesarie, învăţătura despre
unirea ipostatică la Sfântul loan Damaschin. /An. XXIII
(1971), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 181 - 193/.
2574. NIŞCOVEANU, Mircea, Hristologia Sfântului loan
Damaschin. /An. XVII (1965), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 326 - 337/.
Introducere. I. Raportul dintre firea divină şi umană în persoana lui
lisus Hristos. II. Consecinţele unirii ipostatice în Iisus Hristos. III. Cele
două voinţe ale Mântuitorului. IV. Cele două lucrări ale Mântuitorului. V.
Dumnezeiasca jertfa. Concluzii.
2575. PINTEA, Dumitru, învăţătura Sfântului loan
Damaschin despre Maica Domnului. /An. XXXII (1980), nr.
3 (iul. - sept.), pp. 501 - 520/.
A. Prea Sfânta Fecioară Maria Născătoare de Dumnezeu. B. Rolul
Sfântului Duh în întrupare. C. Pururea Fecioria Maicii Domnului. D.

356
Supravenerarea Maicii Domnului. E. Rugăciunile noastre către Maica
Domnului şi foloasele acestor rugăciuni. Concluzii.
2576. SEVICIU, Traian, Hristologia şi soteriologia
Sfântului loan Damaschin, după canoanele învierii, înălţă­
rii şi Cincizecimii. //An. XI (1959), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 567
- 583/.
2577. SIMA, Gheorghe, Temeiurile doctrinare ale
cinstirii Sfintelor Icoane, după Sfântul loan Damaschin.
/An. XLI (1989), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 117 - 140/.
Generalităţi. 1. Cinstirea Sfintelor Icoane până la Sfântul loan Da­
maschin; 2. Temeiurile dogmatice ale cinstirii Sfintelor Icoane; 3. Sfântul
loan Damaschin şi problema cinstirii Sfintelor Icoane în vremea sa -
opera; 3. Hotărârile doctrinare ale Sinodului al VH-lea ecumenic privind
cinstirea Sfintelor Icoane; 4. Cinstirea Sfintelor Icoane în faţa obiecţiunilor
sectare, ca temeiuri din opera Sfântului loan Damaschin. Concluzii.
2578. Id., Temeiurile doctrinare ale cinstirii Sfintelor
Icoane, după Sfântul loan Damaschin. /An. XLI (1989), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 117- 140/.
Generalităţi. 1. Cinstirea Sfintelor Icoane până la Sfântul loan Da­
maschin; 2. Temeiurile dogmatice ale cinstirii Sfintelor Icoane; 3. Sfântul
loan Damaschin şi problema cinstirii Sfintelor Icoane în vremea sa -
opera; 3. Hotărârile doctrinare ale Sinodului al VH-lea ecumenic privind
cinstirea Sfintelor Icoane; 4. Cinstirea Sfintelor Icoane în faţa obiecţiunilor
sectare, ca temeiuri din opera Sfântului loan Damaschin. Concluzii.

22. Sfântul loan Hrisostom

2579. BRANIŞTE, Ene, Jean Chrysostome, Huit


Catăhăses Baptismales Inidîtes (Paris, 1957, 284 pag.). /An.
XVI (1964), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 548 - 555/ (Recenzie).
2580. COMAN, loan G., Sensul ecumenic al Sfintei
Euharistii la Sfântul loan Gură de Aur. /An. XVII (1965),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 520 - 535/.
Introducere. I. Esenţa şi forma Sfintei Euharistii. II. Sensul
sacramentar şi comunitar al Euharistiei. III. Bazele ecumenice ale unităţii
euharistice. IV. Aspecte ale vieţii euharistice. V. Demnitatea cerută pentru
împărtăşanie. VI. Perspective post-euharistice. Concluzii.

357
2581. Id., Raportul dintre justificare şi dragoste în
omiliile Sfântului loan Gură de Aur la Epistola către Ro­
mani. /An. X V III (1 9 6 6 ), nr. 2 (apr. - iu n .), pp. 199 - 2 2 1 /.
Introducere. I. îndreptarea sau mântuirea: Hristos ne-a îndreptat
prin moartea şi învierea Sa: A. Harul şi acţiunea lui în îndreptare; B. în­
dreptarea sau mântuirea este universală; C. Profilul juridic al îndreptării.
II. îndreptarea este, în mare măsură, o altă expresie pentru dragostea lui
Dumnezeu, care depăşeşte elementele strict juridice. III. Faptele bune
decurgând din credinţă sunt o altă manifestare vizibilă a dragostei: 1.
Credinţa şi faptele; 2. Păcatulface necesare faptele credinţei. Concluzii.
Credinciosul în pre­
2 5 8 2 . C O R N IŢ E S C U , C onstantin,
ocupările Sfântului loan Gură de Aur. /A n . X X V I (1 9 7 4 ),
nr. 4 ( o c t - d ec.), pp. 681 - 6 8 6 /.
2583. C O S T A C H E , C onstantin, Sfântul loan Gură de
Aur, Despre feciorie. Apologia vieţii monahale. Despre
creşterea copiilor (Trad. Pr. Prof. D um itra F eciora), B u cu ­
reşti, Editura Institutului B ib lic, 2 0 0 1 , 4 2 7 pag. /A n . LIV
(2 0 0 3 ), nr. 1 - 2 (ian. - iu n .), pp. 2 1 4 - 2 1 6 / (Recenzie).
2 5 8 4 . D U R Ă , lo a n , Sfinţii Părinţi d e sp r e iu b ir e a d e
Dumnezeu şi de oameni. /A n . X L II (1 9 9 0 ), nr. 4 (oct. - d ec.),
pp. 161 - 162/.
Traduceri din Sf. loan Hrisostom, Sf. Clement al Romei, Sf. Ignatie
al Antiohiei, Sf. Casian, Sf. Teodor Ascetul, A f Atanasie cel Mare, Sf. Ma­
xim Mărturisitorul, Sf. Diadoh al Foticeii.
2585. ENACHE, M ih ai, învăţătura despre Biserică
după Sfântul loan Gură de Aur. /A n . X X V I (1 9 7 4 ), nr. 1
(ian. - m art.), pp. 128 - 140/.
I. Temelia hristologică a Bisericii (1. Noţiunea de Biserică după
Sfântul loan Gură de Aur; 2. Credincioşii ca membre componente ale Bise­
ricii; 3. Biserica -prelungire a întrupării Domnului Iisus Hristos; 4. Bise­
rica - mijloc de mântuire a credincioşilor); II. Sfânta Treime şi viaţa Bise­
ricii (1. Sfânta Treime ca temelie a Bisericii lui Iisus Hristos; 2. Structura
treimică a comuniunii în Biserică; 3. Sobomicitaiea Bisericii după chipul
relaţiilor treimice; 4. Biserica —factor de solidaritate a creştinilor); III.
Biserica factor de unire a creştinilor (1. Aspectul moral al unităţii Biseri­
cii; 2. Hristos şi Duhul Sfânt, susţinători ai unităţii Bisericii; 3. Biserica,
promotoare a unităţii creştine). Concluzii.
2586. HRISOSTOM, lo a n , La cuvântul profetului
358
Ieremia: „Doamne, nu-i în puterea omului calea lui, nici
nu-i este dat omului care merge să-şi isprăvească călătoria
sa” (Ier. X , 2 3 ) (Trad. Pr. D . F eciora). /A n . X X X II (1 9 8 0 ), nr.
2 (apr. - iun), pp. 321 - 33 0 /.
2587. IO SIF (M itrop. E uropei O cc. şi M erid .), Sfântul
loan Gură de Aur (1600 de ani de la mutarea sa în veşni­
cie). /A n . L V III (2 0 0 7 ), nr. 4 (sept. - d ec.), pp. 7 - 9/.
2 5 8 8 . M IC L E , V en iam in , Citirea şi interpretarea Sfin­
te i Scripturi după omiliile Sfântului loan Gură de Aur. /A n .
X X X II (1 9 8 0 ), nr. 2 (apr. - iun), pp. 2 7 5 - 2 9 8 /.
A. Concepţia Sfântului loan Gură de Aur despre Sfânta Scriptură
(1. Sfânta Scriptură, operă divino-umană; 2. Sfânta Scriptură este adresată
tuturor oamenilor; 3. Sfânta Scriptură este temelia credinţei noastre; 4.
Sfânta Scriptură - mijlocul desăvârşirii morale); B. Despre citirea Sfintei
Scripturi (1. Atitudinea credincioşilor faţă de Sfânta Scriptură; 2. îndem­
nuri pentru citirea Sfintei Scripturi; 3. Metode recomandate la citirea Sfin­
tei Scripturi; 4. Foloasele duhovniceşti ale citirii Sfintei Scripturi); C. Des­
pre interpretarea Sfintei Scripturi (1. Dificultatea interpretării Sfintei
Scripturi; 2. Interpretarea Sfintei Scripturi aparţine Bisericii; 3. Calităţile
interpretului Sfintei Scripturi; 4. Rolul harului şi al raţiunii în interpretarea
Sfintei Scripturi; 5. Atitudinea credinciosului faţă de actul interpretării; 6.
Practici întrebuinţate de Sfântul loan Gură de Aur la interpretarea Sfintei
Scripturi; 7. Metode aplicate de Sfântul loan Gură de Aur în interpretarea
Sfintei Scripturi), Concluzii.
2589. M L A D IN , N ic o la e , Sfântul loan Gură de Aur:
despre desăvârşirea creştină. /A n . IX (1 9 5 7 ), nr. 4 (oct. -
d ec.), pp. 5 6 8 - 5 8 5 /.
2590. N E G O IŢ Ă , Ilie,
Sfântul loan Hrisostom despre
unitatea Bisericii în Comentariul la Epistola către Efeseni a
Sfântului Apostol Pavel. /A n . X IV (1 9 6 2 ), nr. 1-2 (ian. -
febr.), pp. 198 - 2 0 5 /.
învăţătura despre unitatea Bisericii până la Sfântul loan Gură de
Aur. învăţătura Sfântului loan Gură de Aur despre unitatea Bisericii.
2591. PASCHIA, Gfa., Sfântul loan Gură de Aur:
Crucea, proslăvire a lui Hristos. /A n . X X X IV (1 9 8 2 ), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 2 7 2 - 2 7 6 /.
Traducere din Omilia asupra Patimilor Domnului

359
2592. POPESCU, T eod or M., Epoca Sfântului loan
Gură de Aur. /A n . IX (1 9 5 7 ), nr. 4 (oct. - d ec.), pp. 531 -
5 5 4 /.
2593. RĂMUREANU, lo a n , V a lo a r e a c r e ştin ism u lu i
după concepţia S fâ n tu lu i loan Hrisostom. /An. XXXVIII
(1 9 8 6 ), nr. 3 (iu l. - sep t.), pp. 18 - 4 6 /.
Generalităţi. 1. Dumnezeirea creştinismului. 2. Atitudinea creşti­
nismului faţă de iudei şi legea mozaică. 3. Superioritatea creştinismului
asupra păgânismului. 4. Atitudinea creştinismuluifaţă de eretici. Concluzii,
2594. SANDU, Ştefan , Iubirea aproapelui la Sfântul
loan Gură de Aur. /An. LII (2001), 3 -4 (iu l. - d ec.), pp. 152 -
163/.
2595. STĂNILOAE, D., Cunoaşterea lui Dumnezeu la
Sfântul loan Gură de Aur. /A n . IX (1 9 5 7 ), nr. 4 (oct. - d ec.),
pp. 5 5 5 - 5 6 7 /.
2596. V A S IL IU ,
C ezar, San Giovanni Crisostomo,
Dialogo sul sacerdozio (a cura di Giovani Falbo), M ilan o,
1978. /A n . X X X I (1 9 7 9 ), nr. 2 (apr. - iu n .), pp. 431 - 4 3 4 /
(Recenzie).
2597. Z A M FIR , M odest, Eclesiologia paulină reflectată
în comentariul Sfântului loan Gură de Aur la Epistola către
Efeseni. /A n . X X X IV (1 9 8 2 ), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 4 9 2 - 502/.
Sfântul loan Gură de Aur ca interpret al Sfintei Scripturi,
Eclesiologia în preocupările Sfântului loan Gură de Aur. însuşirile Biseri­
cii. Alcătuirea Bisericii. Rostul întemeierii Bisericii - mântuirea oamenilor.
Concluzii.

23. Sfântul loan Scărarul


2598. CHILEA, Sebastian, voi. Filocalia, voi. IX (Trad,
introd. şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae), Bucureşti,
Editura Institutului Biblic, 1980, 642 pag. /An. XXXII (1980),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 626 - 633/ (Recenzie).
Sf. loan Scăraru, Scara.

360
24. Ipolit Romanul
2599. BUBURUZ, Petru, „Tradiţia Apostolică” a Sfân­
tului Ipolit Romanul. /An. LI (2000), nr. 3-4 (iul.-dec.), pp. 74
-92/.
Prezentare şi traducere din limba latină.

25. Irineu al Lungdunului (Lyonului)


2600. COSTACHE, Constantin, Sfântul Irineu de
Lungdunum, Demonstraţia propoveduirii apostolice (Trad.
Prof. Remus Rus), Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 2001,
160 pag. /An. LIII (2002), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 178 - 180/
{Recenzie).
2601. GEORGESCU, I. V., Emmanuel Lanne, La
„xeniteia” d’Abraham dans l'oeuvre d'Irenee. Aux origines
du theme monastique de la „peregrination”, în „Irenikon”, t.
XLVII (1974), nr. 2, pp. 163 -187. /An. XXIX (1977), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 211 -215/ {Recenzie).
2602. HAU, Mihai, Atitudinea faţă de erezii a Sfântu­
lui Irineu de Lugdunum (140 - 202). /An. XLI (1989), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 63 - 71/.

26. Sfântul Isaac Şirul


2603. CHILEA, Sebastian, voi. Filocalia, voi. X
(Sfântul Isaac Şirul, Cuvinte despre sfintele nevoinţe) (trad.,
introd. şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae), Bucureşti,
Editura Institu-tului Biblic, 1981. /An. XXXIV (1982), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 470 - 473/ (Recenzie).

27. Isidor Pelusiotul


2604. TURCU, loan, Aspecte dogmatice în corespon-
361
denţa lui Isidor Pelusiotul. /An. XIII (1961), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 242 — 264/.
Dumnezeu şi cunoaşterea Sa din creaţie. Fiinţa umană in cadrul
creaţiei. Pronie şi liber arbitru. Dumnezeu ca Sfântă Treime. Mântuitorul.
Mântuirea obiectivă. Sfintele Taine. Credinţa şi faptele bune. Concluzii.

28. învăţătura celor 12 Apostoli


2605. ALEXE, Ştefan, Elemente ale Tradiţiei în învă
ţătura celor doisprezece Apostoli. /An. XLI (1989), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 28 - 39/. >
Preliminarii. 1. Părinţii Apostolici şi Tradiţia apostolică. 2. învă­
ţătura celor doisprezece apostoli. 3. Elemente de tradiţie în Didahia celor
doisprezece Apostoli. Concluzii.

29. Macarie Egipteanul


2606. CORNIŢESCU, Constantin, Desăvârşirea după
Omiliile Sfântului Macarie Egipteanul. /An. LI (2000), nr. 3-
4 (iul. - dec.), pp. 26 - 32/.
2607. GEORGESCU, I. V., Antoine Guillaumont, Le
probleme des deux Macarie dans Ies „Apophtegmata
Patrum”, în „Irenikon”, t. XL VIII (1975), nr.î, pp. 41-59. /An.
XXIX (1977), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 505 - 506/ {Recenzie).

30. Sfântul iustin Martirul


2608. ALEXE, Şt., Christos Th. Criconis, Logosul şi
învăţătura despre El a Sfântului Iustin Martirul şi Filozoful
(în limba greacă), Tesalonic, 1970, 47 pag. /An. XXIV (1972),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 52 - 54/ (Recenzie).
2609. CHILEA, Sebastian, voi. Părinţi şi Scriitori
bisericeşti, voi. II, Apologeţi de limbă greacă: Sfântul Iustin
Martirul şi Filozoful (Trad. Pr. Prof, T. Bodogae, Pr. Prof.
Olimp Căciulă, Pr. Prof. D. Fecioru), Bucureşti, Editura Insti-
362
totului B ib lic, 1980, 3 8 9 pag. /A n . XXXIII (1 9 8 1 ), nr. 3 (iul. -
sep t.), pp. 4 6 5 - 4 6 7 / (Recenzie),
2610. C G M A N , Ioan G ., Elemente de antropologie în
operele Sfântului Iustin Martirul şi Filozoful. /An. XX
(1 9 6 8 ), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 3 7 8 - 3 9 4 /.
Introducere. Omul - fiinţă psihosomatică. Raportul dintre trup şi
suflet. Logosul în cadrul lumii şi al istoriei. Concluzii.

31. Sfântul Maxim Mărturisitorul


2611. A L E X E , Ştefan, Sfântul Maxim Mărturisitorul,
Ambigua. Tâlcuiri ale unor locuri cu multe şi adânci înţele­
s u r i din Sfinţii Dionisie A r e o p a g itu l şi Grigorie Teologul
(Trad. Pr. Prof. Dr. D um itru S tăn iloae), B u cu reşti, Editura In­
stitutului B ib lic şi de M isiu n e, 1983, 3 7 2 pag. /A n . X X X V I
(1 9 8 4 ), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 431 - 4 3 4 / (Recenzie).
2612. B R A N IŞ T E , E ne, Biserică şi Liturghie în opera
„Mystagogia” a Sfântului Maxim Mărturisitorul. /A n.
X X X III (1 9 8 1 ), nr. 1 (ian. - m art.), pp. 13 -2 2 /.
2 6 1 3 . IC Ă , Ioan I., Probleme dogmatice în Dialogul
Sfântului Maxim Mărturisitorul cu Pyrrhus. /A n. X II (1960),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 352 - 373/.
I. Antecedentele istorice ale disputei. II. Două voinţe şi două lucrări
naturale, consecinţă ontologică şi logică a celor două naturi în Hristos. III.
Modul unirii şi lucrării celor două voinţe şi lucrări în persoana lui Iisus
Hristos. Concluzii.
2614. S T Ă N IL O A E , D um itru, Hristologia Sfântului
Maxim Mărturisitorul. /A n . X L (1 9 8 8 ), nr. 3 (iul. - sep t.), pp.
6 7 - 72/.
2615. STOINA, L iviu , Cunoaşterea lui Dumnezeu
d u p ă învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul. /An. XL
(1 9 8 8 ), nr. 1 (ian. - m art.), pp. 113 - 131/.
Preliminarii. 1. Existenţa personală a lui Dumnezeu cel în Treime în
opera Sfântului Maxim Mărturisitorul; 2. Dialogul omului cu Dumnezeu -
fundamentul cunoaşterii Sale; 3. Cunoaşterea lui Dumnezeu; 4. Mişcarea —
caracteristica ontologică a creaţiei în procesul cunoaşterii lui Dumnezeu
363
cel în Treime; 5. Desăvârşirea creştină (odihna eternă în Dumnezeu) - ţinta
cunoaşterii; Concluzii.
2616. VASILIU, Cezar, Simpozionul patristic intercon-
fesional asupra Sfântului Maxim Mărturisitorul (Freiburg-
Elveţia, 2-5 sept. 1980). /An. XXXIII (1981), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 118 - 119/.

32. Metodiu de Olimp


2617. ALEXE, Ştefan, Sfântul Grigorie Taumaturgul
şi Metodiu de Olimp, Scrieri (Studiu introd., traducere,*note
şi indici de Pr. Prof. Constantin Comiţescu), Bucureşti, Editura
Institutului Biblic, 1984, 250 pag. /An. XXXVIII (1986), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 148 - 154/ (Recenzie).

33. Sfântul Niceta de Remesiana


2618. NICOLAE, Gh., învăţătura despre Sfântul Duh în
tratatul De Spiritus Sancti Potentia al Sfântului Niceta de
Remesiana, /An. XVI (1964), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 240 - 248/.
împrejurările în care a fost scris tratatul. Rezumatul tratatului.
Aprecieri asupra tratatului. Concluzii.

34. Origen
2619. ALEXE, Ştefan, Origen, Scrieri alese (trad. Pr.
Prof. T. Bodogae şi Pr. Prof Constantin Galeriu), Bucureşti,
Editura Institutului Biblic, 1982, 408 pag. /An. XXXV (1983),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 609 - 613/ (Recenzie).
2620. BRANIŞTE, Marin, Jean Danielou, Origene, le
gănie du christianisme, Paris, 1948, 310 pag. /An. XII (1960),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 292 - 299/ (Recenzie).
2621. CHILEA, Sebastian, Origen. Scrieri alese, partea
I (Trad. Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. Nicolae Neaga, Zorica
Laţcu. Studiu introductiv şi note de Pr. Prof. T. Bodogae), Bu-
364
cureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune, 1981. /An.
XXXV (1983), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 308 - 309/ (Recenzie).
2622. LECCA, Paulin, Despre greşitele ipoteze ale lui
Origen. /An. XLVI (1994), nr. 4 (oct. dec.), pp. 95 - 103/.

35. Părinţii Apostolici


2623. ILIESCU, Victor, Jacques Libaert, Les enseigne-
ments moraux des Peres apostoliques, Gembloux, 1970, 294
pag. /An. ΧΧΙΠ (1971), nr. 2 (apr.-iun.), pp. 229 - 233/ (Recenzie).
2624. SÎRBU, Comeliu, Eijik, Ton H. C. van, La resurec-
tion des morts chez Peres Apostoliques, Paris, 1974, 208 pag.
/An. XXVn (1975), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 338 - 340/ (Recenzie).
2625. VOICU, Constantin, Hristologia Părinţilor
Apostolici. /An. XIII (1961), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 405-418/.

36. Sfântul Simeon Noul Teolog


2626. BUZESCU, N. C., Nicetas Stethatos, Vie de Sim£on
Le Nouveau Theologien (949 - 1022) (Trad. P. Gabriel Horn),
Roma, 1972,345 pag. /An. XXV (1973), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 277
- 281/ (Recenzie).
2627. PETRARU, Gheorghe, Cunoaşterea lui Dumne­
zeu după Sfântul Simeon Noul Teolog. /An. XL (1988), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 111 -133/.
Introducere. 1. Cunoaşterea lui Dumnezeu după învăţătura orto­
doxă. 2. Caracterul hristologic - pnevmatologic al cunoaşterii lui Dumne­
zeu. 3. Semnificaţia luminii dumnezeieşti la Sfântul Simeon Noul Teolog.
Lumina —cunoaştere şi iubire. 4. Valoarea soteriologică a vederii luminii
dumnezeieşti. Concluzii.
2628. POPESCU, D., Faptele bune după Sfântul Simeon
Noul Teolog. /An. XTV (1962), 4 (oct. - dec.), pp. 540 - 555/.
2629. SANDU, Nicuşor, Consideraţii privind conceptul
de „lumină” în gândirea Sfântului Simeon Noul Teolog.
/An. LVI (2005), 1-2 (ian. - iun.), pp. 154 - 194/.
365
Introducere. A. Viaţa şi opera Sfântului Simeon Noul Teolog (I.
Cadrul istorico-politic din epocă; 2. Viaţa; 3. Opera Sfântului Simeon Noul
Teolog şi receptarea ei în mediile teologice. Teme principale); B, Conceptul
de „lumină” în gândirea Sfântului Simeon Noul Teolog (1. Conceptul e
„lumină” în Revelaţia supranaturală; 2. Conceptul de „lumină" în gândirea
Sfinţilor Părinţi; 3. Conceptul de „lumină” în gândirea Sfântului Simeon
Noul Teolog); C. Lumina în iconomia mântuirii personale. Concluzii
2630. Id,, Modele de interpretare a Sfintei Scripturi
în opera Sfântului Simeon Noul Teolog. /An. LIX (2008), nr.
1-2 (ian. - iun.), pp. 172-181/.
2631. VASILIU, Cezar, O nouă lucrare asupra Sf. Simeon
Noul Teolog. /An. XXXIII (1981), nr. 1 (ian. - mart.), p. 119/. '
Prezentarea lucrării Dans la lumiăre du Christ Saint Symeon le
Nouveau Theologien (949 - 1022). Vie, spiritualite, doctrine, Clevenogne,
1980, 426pag.
2632. VÎRLAN, Ion, învăţătura despre mântuire la
Sfântul Simeon Noul Teolog. /An. XXVI (1974), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 624 - 638/.
Introducere. Mântuirea obiectivă - opera unei acţiuni teandrice.
Mântuirea subiectivă. Mântuirea ca participare la bunurile divine. Concluzii.
2633. ZAMFIRESCU, Dan, Probleme teologice şi
hagiografice legate de supranumele Sfântului Simion Noul
Teolog. /An. X (1958), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 393 - 429/.
2634. Id., Manuscrise slave cu traduceri din Sfântul Si­
mion Noul Teolog. /An. XI (1959), nr. 4 (oct.-dec.), pp. 535 - 566/.
Viaţa Sf. Simion Noul Teolog. Scrierile Sfântului Simion Noul Teo­
log. Manuscrisele slave. Manuscrisele de redacţie sud-slavă. Manuscrisele
vechi, colecţii slavo-ruse. Noile traduceri ale lui Paisie Velicicovschi. Ver­
siunea slavă a Cărţii pentru ascultare.

37. Sofronie al Ierusalimului


2635. PETRESCU, Nicolae, O operă patristică de
mare valoare dogmatico-istorică: Scrisoare sinodală către
Serghie, patriarhul Constantinopolului, trimisă de Sfântul
Sofronie (550 - 638), patriarhul Ierusalimului. /An. XLVIII
(1996), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 15 - 46/.
366
Introducere (motivul şi scopul scrierii); B. Mărturisirea dreptei
credinţe (1. învăţătura despre Sfânta Treime; 2. întruparea Domnului Iisus
Hristos; 3. Fecioria Maicii Domnului; 4. Cele două firi ale Mântuitorului;
5. Cele două voinţe ale Mântuitorului; 6. Nemurirea sufletului şi a îngeri­
lor; 7, Apocatastaza diavolilor şi oamenilor; 8. Credinţa în viaţa de veci; 9.
Păstrarea învăţăturii formulate la primele cinci sinoade ecumenice cât şi a
Sfinţilor Chirii al Alexandriei şi a lui Leon, papă al Romei; 10. Catalogul
ereticilor de la începutul creştinismului până în secolul al Vî-lea şi
anatematismele pronunate împotriva lor). C. încheiere.

38. Teodoret al Cyrului


2636. COMAN, loan, Fericitul Teodoret al Cyrului
despre dragoste ca bază a vieţii creştine desăvârşite. /An.
XLVII (1995), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 1 6 - 46/.
1. Generalităţi privind viaţa şi opera lui Teodoret al Cyrului; 2.
„Filosofîa ” ascetică - sinteză de principii morale şi atitudini practice; 3.
„Filosofia ” dragostei; 4. Figuri biblice, expresii ale dragostei; 5. Perspec­
tive externe ale dragostei ascetice. Concluzii.
2637. COSTACHE, Constantin, Fericitul Teodoret al Ci­
rului, Vieţile sfinţilor pustnici din Siria (Trad. Dr. Adrian
Tănăsescu-Vlas), Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 2001, 181
pag. /An. LII (2001), 3-4 (iul. - dec.), pp. 164 - 166/ {Recenzie).

39. Sfântul Vasile cel Mare


2638. ALEXE, Ştefan, Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri,
Partea I: Omilii la Hexaimeron, Omilii la Psalmi, Omilii şi
Cuvântări, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 1986, 651 pag.
/An. XXXIX (1987), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 153 -160/ (Recenzie).
2639. B/IDIAN/, Al. A., Methodios G. Fouyas, St. Basil
the Great and the Roman See, Manchester, 1965. /An. XVIII
(1966), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 459-461/ (Recenzie).
2640. BUZESCU, Nicolae, Aspectul pnevmatic al
ecleziologiei ortodoxe şi importanţa tradiţiei Ia Sfântul Va­
sile cel Mare. /An. XXXI (1979), 1 (ian. - mart.), pp. 90 - 107/.
1. Biserica şi Sfântul Vasile cel Mare. 2. Sfântul Vasile cel Mare şi
367
Biserica epocii sale. 3. Pnevmatologie şi aspectul pnevmatologic al
ecleziologiei. 4. Tradiţia, fundamentul ecleziologiei pnevmatologice.
2641. CALCIU -DUMITREASA, Gh., Crearea lumii
expusă în Hexaemeronul Sfântului Vasile cel Mare. /An.
XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 633 - 641/.
2642. CARAZA, I., Revelaţia divină în H e x a im ero n u l
Sfântului Vasile cel Mare. /An. XXXI (1979), 1 (ian. - mart.),
pp. 113-132/.
Generalităţi. Sfântul Vasile cel Mare ca teolog şi vremea sa. Atitu­
dinea Sfântului Vasile faţă de Sfânta Scriptură. Atitudinea Sfântului Vasile
faţă de gândirea antică, în Hexaimeron. Creaţia în lumina Sfintei Scripturi
după Hexaimeron. Dumnezeu - Creatorul după Hexaimeron. Poruhca lui
Dumnezeu ca lege a naturii. Providenţa divină după Hexaimeron. învăţă­
tura Sfântului Vasile despre om în Hexaimeron. Creaţia ca lucrare a Sfintei
Treimi după Hexaimeron. Concluzii.
2643. CĂCIULĂ, Ol., Prof. I. Karmiris, Ή Έκκλησι-
ολογία του Μεγάλου Βασιλείου (Eclesiologia Sfântului Va­
sile cel Mare) (Atena, 1956). /An. XIII (1961), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 436 - 439/ {Recenzie),
2644. CHIRVASIE, Ioan, Herman Dorries, De Spiritu
Sancto der Beitrag des Basilius zum Abschluss des Trinira-
rischen Dogmas, Gottingen, 1956, 192 pag. /An. XI (1959),
nr. 1 (ian. - mart.), pp, 116- 120/ {Recenzie).
2645. CORNIŢESCU, C., învăţătura Sfântului Vasile
cel Mare despre Sfântul Duh. /An. XXXI (1979), 1 (ian. -
mart.), pp. 108 -114/.
1. împrejurările în care şi-a desjaşurat activitatea Sfântul Vasile cel
Mare. 2. Tratatul intitulat Despre Sfântul Duh. 3. Modul de fiinţare a Du­
hului Sfânt. 4. Atributele Duhului.
2646. Id., Sfântul Vasile cel Mare interpret al Sfintei
Scripturi. /An. XXXII (1980), nr. 2 (apr. - iun), pp. 308 - 320/.
1. Opera exegetică a Sfântului Vasile cel Mare; 2. Căile de trans­
mitere a Revelaţiei după Sfintul Vasile cel Mare; 3. Interpretarea Sfintei
Scripturi după Sfântul Vasile cel Mare; 4. Sensurile Sfintei Scripturi; 5.
Folosul Sfintei Scripturi.
2647. Id., /Pav. K. Hristou, Marele Vasile, viaţa şi activi­
tatea, scrierile, gândirea teologică/, în ,,Άνάλεκτα Βλατάδων”,
368
Tesalonic, 1978, nr. 27. /An. XXXIII (1981), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
472 —473/ (Recenzie).
2648. Id., Stiliami Papadopulu, /Viaţa uimi om mare/
(Sf. Vasile cel Mare), Atena, 1979, 475 pag. /An. XXXIV
(1982), nr. 1 (ian. - mart.), p. 141/ {Recenzie).
2649. Id., Prof. Constantin Bonis, Vasile din Cezareea
şi organizarea Bisericii creştine în secolul al IV-lea (în limba
germană), în „Θεολογία”, Atena, 1981, ian. - mart., pp. 7 - 13.
/An. XXXIV (1982), nr. 1 (ian. - mart.), p. 156 - 157/ {Recenzie).
2650. Id., Prof. Constantin G. Bonis, Vasile de Cezareea
şi organizarea Bisericii în primele patru secole (în limba
germană), în „Θεολογία”, Atena, 1980, apr. - iun., pp. 209 - 1.
/An. XXXIV (1982), nr. 1 (ian. —mart.), p. 157 - 160/ {Recenzie).
2651. DRĂGTJLIN, Gheorghe, Arhim. Ştefan Guşă,
Influenţa Sfântului Vasile cel Mare asupra monahismului
românesc, Iaşi, Editura Vasiliana, 2007, 274 pag. /An. LIX
(2008), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 253 - 257/ {Recenzie).
2652. GROSU, N., Sfântul Vasile cel Mare, chip plin de
har şi de lumină. /An. XXXI (1979), 1 (ian. - mart.), pp. 160 - 167/.
2653. IONIŢĂ, Viorel, Viaţa şi activitatea Sfântului
Vasile cel Mare. /An. XXXI (1979), 1 (ian. - mart.), pp. 16 - 27/.
Tinereţea Sfântului Vasile cel Mare. Activitatea Sfântului Vasile cel
Mare până la alegerea sa ca episcop al Cezareei Capadociei. Activitatea
Sfântului Vasile cel Mare ca arhiepiscop de Cezareea Capadociei. Concluzii.
2654. MOLDOVAN, Ilie, Natura şi harul în gândirea
teologică a Sfântului Vasile cel Mare. /An. XXXI (1979), 1
(ian. - mart.), pp. 75 - 89/.
Natura şi harul în actul creaţiei. Harul şi natura spirituală a omu­
lui. Natura, harul şi sobornicitatea.
2655. NEAGA, N., Vechiul Testament în preocupările
Sfântului Vasile cel Mare. /An. XXXI (1979), 1 (ian. - mart.),
pp. 133 - 145/.
2656. SIBIESCU, V. Gh., Legăturile Sfântului Vasile
cel Mare cu Scythia Minor (Dobrogea). /An. XXXI (1979), 1
(ian. - mart.), pp. 146 - 159/.
2657. STĂNILOAE, D., Fiinţa şi ipoastasurile în
Sfânta Treime după Sfântul Vasile cel Mare. /An. XXXI
(1979), 1 (ian. - mart.), pp. 53 - 74/.
2658. VASILIU, Cezar, 1600 de ani de la moartea
Sfântului Vasile cel Mare. /An. XXXI (1979), 1 (ian. - mart.),
p p . 12-15/.
2659. VOKNICESCU, Nestor, Aspecte ale desăvârşirii
creştine în viaţa şi opera Sfântului Vasilie cel Mare. /An.
XXX (1978), nr. 4 (oct.-dec.), pp. 604 - 637/.
Introducere. I. Exemplul propriei vieţi: învăţătura, nevoinţa, smere­
nia, necontenita dăruire de sine. 2. Principii, îndrumări, învăţături funda­
mentale de cugetare şi vieţuire creştină pentru spor duhovnicesc întru vir­
tute şi desăvârşire. Resume.
2660. Id., Opere ale Sfântului Vasilie cel Mare în lite­
ratura noastră bisericească. /An. XXXI (1979), 1 (ian. -
mart.), pp. 28 - 52/.

F. ISTORIA RELIGIILOR
I. Generalităţi
2661. ANANLA, Valeriu, Congresul Alianţei Mondiale
a Religiilor (Paris, 18 —21 febr. 1966). /An. XVIII (1966), nr.
2 (apr. - iun.), p. 315/.
2662. CHIŢESCU, N., Atitudinea principalelor religii
ale lumii faţă de problemele vieţii pământeşti. /An. IV
(1952), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 195 - 259/.
Introducere. I. Elementele generale, rudimentare, ale religiilor po­
poarelor înapoiate şi atitudinea în faţa problemelor vieţii pământeşti în
aceste religii (întreţinerea; Obiectivul; Metodele). II. Atitudinea unora
dintre religiile naturale ale popoarelor civilizate ale lumii, faţă de proble­
mele vieţii pământeşti (egipteni, asiro-babilonieni, greci, romani, slavii,
indieni, chinezi, japonezi, musulmani). III, Atitudinea faţă de problemele
sociale a celor două religii revelate: mozaismul şi creştinismul Concluzii
2663. COMAN, Ioan, învăţătura despre mântuire în

370
vechile religii şi în teologia patristică. /An. VII (1955), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 323 - 355/.
Introducere.
I. Mântuirea în vechile religii: 1. Mântuirea în religiile naturiste:
2. Mântuirea în religiile politeiste evoluate şi în cele naţionale; 3. Problema
mântuirii în religiile universaliste; 4. Mântuirea în religiile de misterii şi în
curentele fîlozofico-religioase.
II. Mântuirea după Sfinţii Părinţi: 1. Realitatea păcatului şi lupta
împotriva lui; 2. întruparea Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii; 3.
Scopul întrupării şi morţii lui Hristos: mijlocire, răscumpărare de păcat,
mântuire; 4. îndumnezeirea omului.
Concluzii.
2664. DAVID, Petre L, Joseph Gaer, What great
religions believe, New York, 1964, 192 pag. /An. XIX (1967),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 253 - 255/ (Recenzie).
2665. Id., Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor
religioase (Trad. Cezar Baltag), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1981, 490 pag. /An. XLII (1990), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 170 - 173/ (Recenzie).
2666. Id., Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor
religioase. II. De la Gautama Buddha până la triumful creş­
tinismului (Trad. Cezar Baltag), Bucureşti, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, 1986, 526 pag. /An. XLII (1990), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 211 -213/ (Recenzie).
2667. Id., Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor
religioase, voi. III, De la Mahomed la epoca Reformelor
(Trad. Cezar Baltag), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclo­
pedică, 1988, 360 pag. /An. XLII (1990), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
180- 183/ (Recenzie).
2668. GALERIU, Constantin, Probleme actuale în
religiile necreştine. /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
695 - 742/.
Generalităţi. Redeşteptarea conştiinţei naţionale. Dezvoltarea şi
răspândirea fără limită a ştiinţei. Solidaritatea umană în faţa catastrofelor
naturale. Liberare plus dezvoltare = pace. Drepturile omului şi indepen­
denţa religiei. Hinduismul. Budismul. Confucianismul. Taoismul. Iudaismul.
Islamismul. Concluzii.

371
2669. ION, Paraschiv V., Despre raportul între cele
trei legi: a lui Moise, a lui Hristos şi a lui Mahomed în
epoca lui Manuel al II-lea Paleologul. /An. XIX (1967), nr. 1
(ian. - febr.), pp. 79 - 93/.
Comentarii asupra lucrării împăratului Manuel al II-lea Paleologul
(1391 - 1425), Din partea prea piosului Basileu, prieten al lui Hristos,
Manuel Paleologul, către prea scumpul său frate şi prea norocosul Despot
Porfirogenet Teodor Paleologul, Dialogul cu un persan oarecare, tălmaci
după profesiune, care a avut loc la Ancira Galatiei şi cuprinde: o dedicaţie,
un prolog şi douăzeci şi şase de controverse (ed. C. B. Hase), Paris, 1939.
2670. MANOLACHE, Anca, Originea Dreptului şi sen­
sul dreptăţii. /An. X (1958), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 570 - 585/.
Analiza temei în diferite religii.
2671. MARIEMESCU, Aurelian, Concepţia despre
pace în confucianism şi taoism. /An. X X X V III (1986), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 112-118/.
2672. Id., Concepţia despre pace în religiile Indiei.
/An. XXXVI (1984), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 391 - 399/.
Analiza învăţăturilor despre pace în hinduism, jainism şi budism.
Non-violenţa ca slujire a vieţii. Pacea şi armonia, mediu prielnic vieţii.
Concluzii.
2673. MAXIM, Nicolae N., Teoria antică despre „eterna
revenire la ceea ce a fost” privită din punct de vedere creştin.
/An. XVm (1966), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 552 - 560/.
Introducere. Ciclul caldeean. Ciclul indian. Ciclul chinez. Ciclul
arab. Ciclul elen. Concluzii.
2674. POPOIU, Dumitru-Mitruţ, Mircea Eliade, Istoria
credinţelor şi ideilor religioase, voi. IV, Iaşi, Editura Polirom,
2007,495 pag. /An. LIX (2008), nr. 3-4 (iul. - dec,), pp. 277 -
280/ (Recenzie).
2675. RĂDULESCU, Mihai, Marginalii la Mircea Eli­
ade, De la Zalmoxis la Gengis-Hart. /An. XXXII (1980), nr. 2
(apr. - iun), pp. 391 - 394/ (Recenzie).
2676. /Redacţia/, Reorganizarea Muzeului de Istoria Re­
ligiilor de la Leningrad. /An. VI (1954), nr. 4 (oct - dec.), p. 609/.
2677. RUS, Remus, Scrierile sacre ale marilor religii.
/An. XXV (1973), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 66 - 82/.
372
Generalităţi. Vechiul Testament Talmudul Coranul Cărţile sacre
hinduse. Tao-Te-Ktng. Concluzii.
2678. Id., Funcţiile preoţiei în marile religii. /An. XXV
(1973), nr 4 (oct. - dec.), pp. 553 - 567/.
Brahmanism. Budism. Confuncianism. Taoism. Islamism. Iudaism.
Concluzii.
2679. Id., Noţiunea de sacrificiu în marile religii. /An.
XXVI (1974), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 185 - 201/.
Generalităţi. Originea cuvântului „sacrificiu ”. Felul şi scopul sa­
crificiului. Sacrificiul în hinduism. Sacrificiul în budism. Sacrificiul în isla­
mism. Sacrificiul în iudaism. Sacrificiul în creştinism. Concluzii.
2680. SÎRBU, Comeliu, Erich Gascher, Frage und
Antwort, Berlin, 1968, 231 pag. /An. XXIII (1971), nr. 2 (apr.
- iun.), pp. 239 - 241/ (Recenzie).
2681. Id., L. V. Şapoşnikova, Drumurile junglei (trad.
Gr. Strungaru), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1973, 324 pag. /An.
XXVII (1975), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 191 - 195/ (Recenzie).
2682. Id., Diac. Emilian Vasilescu, Istoria religiilor,
Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 1975, 440 pag. /An.
XXIX (1977), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 503 - 505/ (Recenzie).
2683. SOARE, Dumitru, Iubirea faţă de semeni în
învăţătura principalelor religii ale lumii. /An. XIX (1967),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 191 - 210/.
Confucianism. Taoism. Budism. Islamism. Iudaism. Creştinism. Concluzii.
2684. Id., Religiile lumii în slujba păcii. /An. XXXVI
(1984), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 147 - 150/.
2685. STAN, Alexandru, Rugăciunea în creştinism şi în
alte mari religii. /An. XXXV (1983), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 509 - 528/.
Introducere. 1. Coordonatele rugăciunii în creştinism şi în marile
religii. 2 Structura internă a rugăciunii în hinduism, iudaism, islamism şi
creştinism. Concluzii.
2686. STANCU, Ioan, Concepţia despre lume şi viaţă
în iudaism şi creştinism. /An. LVII (2006), nr. 1-2 (ian. -
iun.), pp. 82 - 93/.
I. în iudaism (creaţia, antropologia, nemurirea); II. în creştinism
(trup şi suflet). Concluzii.
2687. Id., Sacrificiul - coordonată comună tuturor reli-
373
giilor. Evaluare creştină. /An, LVII (2006), nr. 1-2 (ian. - iun.),
pp. 192-201 /.
Definiţie. Clasificarea sacrificiilor. Sacrificiul în marile religii: hin­
duism, budism, zoroastrism, iudaism, islamism, religia dacilor şi creştinism.
Concluzii.
2688. VASILESCU, Emilian, Pacea în învăţătura prin­
cipalelor religii actuale ale lumii. /An. V (1953), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 339 - 380/.
Generalităţi. Religiile Chinei. Budismul. Islamismul. Mozaismul.
Creştinismul. Concluzii.
2689. Id., Dreptatea în învăţătura principalelor religii
actuale. /An. VII (1955), nr. 1 (ian. - mart), pp. 46 - 71/.’
Generalităţi; 1. Confucianismul; 2. Taoismul; 3. Brahmanismul; 4.
Budismul; 5. Islamismul; 6. Mozaismul; 7. Creştinismul. Concluzii.
2690. Id., Sfânta Scriptură şi literatura sacră a celor­
lalte religii. /An. VII (1955), nr. 3 (iul. - sept), pp. 356 - 377/.
Introducere. 1. Confucianismul; 2. Taoismul; 3. Şintoismul; 4.
Brahmanismul; 5. Budismul; 6. Hinduismul; 7. Zoroastrismul; 8. Islamis­
mul; 9. Mozaismul; 10. Creştinismul. Concluzii.
2691. Id., Publicaţii mai noi de Istoria Religiilor. /An.
VII (1955), 4 (oct. - dec.), pp. 618 - 623/.
Prezentarea unor lucrări, precum: Max Mtiller, The Sacrei Books
ofth e East; Ian Hin-Şun, Filozoful chinez antic Lao-ţfi şi învăţătura sa
(Bucureşti, 1953, 167pag.); Mahabharata, Adiparva (în l. rusă, trad. de V.
I. Kalianov) (Moscova-Leningrad, 1948, 986pag.; Irineu Mihălcescu, Isto­
ria religiunilor lumii (Bucureşti, 1946, 452 pag.); Charles Picard, Les
religions prihelliniques (Paris, 1948, 332 pag.); Albert Grenier, Les
religions etrusque et romaine (Paris, 1948, 467 pag.); Joseph Vendryes şi
colab., Les religions des Celtes, des Germains et des anciens Slaves (Paris,
1948, 467 pag.); Gh. Pavelescu, Etnografia românească în Ardeal în ulti­
mii douăzeci de ani (1919-1939), în „Gând Românesc", 1939, nr. 10-12;
Gh. Pavelescu, Cercetări asupra magiei la românii din Munţii Apuseni
(Bucureşti, 1945, 197 pag.); Gh. Pavelescu, Mana în folclorul românesc
(Sibiu, 1944, 132 pag.); Bengt Hemberg, Die Kabien (Upsala, 1950, 420
pag.); Teohari Antonescu, Cultul Cabirilor în Dacia (Bucureşti, 1889).
2692. Id., Lucrări recente de Istoria Religiilor. /An.
VIII (1956), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 110-116/.
Recenzii la următoarele cărţi: N. A. Smimov, Istoria studiului Is­
lamismului în URSS (Moscova, 1954, 276 pag.); Joan Sainte Faure
374
Garnoî, L ’Hommage aux dieux sous Vancien empire Egyptien d'apres les
textes des Pyramides (Paris, 1953, 333 pag.); loel Le Gali, Recherckes sur
le culte du Tibre (Paris, 1953, 124pag.); J. Faublee, Les esprits de la vie ă
Madagascar (Paris, 1953, 143 pag.); Edmund Schneeweis, Feste und
Volksbrauche der Sorben, Vergleichend Dargestellt (Berlin, 1953, 186
pag.); Walter Baetke, Die Gotterlehre der Snorra Edda (Berlin, 1950, 68
pag.); R. Goossens, M. Mathieu, Asklepios, Apollon Smintheus et Rudra,
Bruxelles, 1949, 204 pag.; Ludwik Skurzak, Etudes sur l ’origine de
l ’ascetisme indien (Wroclaw, 1949, 56 pag.); Giuseppe Furlani, I, Pianeti
e io Zodiace nella Religione dei Mandei (Roma, 1948, 70 pag.); Giuseppe
Furlani, La Sentenza di dio nella religione Babilonesse e Assiria (Roma,
1950, 61 pag.).
2693. Id., Câteva teze de doctorat, /An. VIII (1956), nr.
2 (apr. - iun.), pp. 281 - 287/.
Recenzii la Marcelle Absi, La theorie de la religion chez Spencer et
ses sources, Beyrouth, 1952, 221 pag.; Jean Defradas, Les themes de la
propagande delphique, Paris, 1954, 296pag.; Francis Vian, La guerre des
geants. Le mythe l ’ipoque heUnistique, Paris, 306 pag.; J. Jomier, Le
commentaire coranique du Manar, Paris, 1954, 364 pag.; Jacques Jomier,
Le Mahmal et la caravane egyptienne des pelerins de la Mecque, Paris,
1953, 243 pag.; G. Gueudre, Ecrits spirituels de mere Catherine de Jesus
Ranquet, Paris, 1953, 155pag.
2694. Id., Orientalistică română. /An. VIII (1956), nr.
4 (oct. - dec.), pp. 621 - 628/.
Recenzie la Mihail Guboglu, Orientalistică română, în voi, Studii şi
articole de istorie, I, Bucureşti, 1956, pp. 314 - 350.
2695. Id., Două teze de doctorat în teologie. /An. X
(1958), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 592 -- 594/.
Recenzie la teza lui Kurt Beck, Die Oberwindung Heidnisch-
Dămonischer Hottheiien durch die cristlich-missionarische Botschafl
(Oberhausen-Rhld., 1952) şi la a lui Sven S. Hartman, Ftude sur le
syncretisme dans l ’ancien Iran (Upsala, 1953, 215 pag.).
2696. Id., Religiile lumii şi solidaritatea umană. /An.
XIII (1961), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 464 - 474/.
2697. Id., Studiul Istoriei Religiilor în slujba Păcii.
/An. XVI (1964), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 181 - 183/.
Lucrările celui de-al X-lea Congres Internaţional de Istoria Religi­
ilor (Marburg,Germania, 11-17 sept. 1960).
2698. Id., îndatorirea religiilor de a colabora între ele
375
pentru binele şi propăşirea omenirii. /An. XVI (1964), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 454 - 465/.
2699. Id., Declaraţii asupra religiilor necreştine. /An.
XIX (1967), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 134 - 143/.
Declaraţii făcute la Conciliul al Il-lea de la Vatican.
2700. Id., Theologische Stimmen aus Asien, Afrika und
Lateinamerika (Glasuri teologice în ....) (Hans - Wemer
Genischen, Gerhard Rosenkranz, Georg F. Vicedom), Mun-
chen, 1965, 146 pag. /An. XIX (1967), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
595 - 600/ (Recenzie).
2701. Id., Crearea la Paris a unui institut pentru şti­
inţa şi teologia religiilor. /An. XIX (1967), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 631 - 632/.
2702. Id., Etienne Cornelis, Valeurs chretiennes des
religions non chritiennes, Paris, 1965, 229 pag. /An. XX
(1968) , nr. 3 (iul. - sept.), pp. 4 58-461/ (Recenzie).
2703. Id., Gerhard Rosenkranz, Religionswissenschaft
und Theologie, Munchen, 1964, 360 pag. /An. XX (1968), nr.
3 (iul. —sept.), pp. 461 —464/ (Recenzie).
2704. Id., Theologische Stimmen aus Asien, Afrika
und Lateinamerika, Munchen, 1967, 192 pag. /An. XXI
(1969) , nr. 1 (ian. - mart.), pp. 106 - 108/ (Recenzie).
2705. Id., O nouă organizare interreligioasă mondială.
/An. XXII (1970), nr. 4 (oct. ~ dec.), p. 625/.
2706. Id., Colocviul interreligios de la Ajaltoum (Li­
ban). /An. XXII (1970), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 625 - 626/.
2707. Id., Un „Centru de studii al religiilor cărţii”
(Paris, 1970). /An. XXVI (1974), nr. 3 (iul. - sept.), p. 568/.
2708. Id,, Lucrări noi cu caracter general privind
Istoria Religiilor. /An. XXVII (1975), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
354-357/.
Recenzii la C. Jouko Bleeker şi Geo Widengren, Historia Religionum.
Handbook for the History o f Religions, Leiden, 1969, 715 pag.; Henri -
Charles Puech, Histoire des Religions, 3 voi. Paris, 1970-1972; Pietro
Tacchi Venturi, Storia delle Religioni, Roma, 6 voi, 1970-1971.

376
2709. Id., /Dumnezeu personal şi religii comparate/, în
„Revue theologique de Louvain”, 1977, fasc. I. /An. XXXI
(1979), 1 (ian. - mart.), pp. 205 - 206/ {Recenzie).
2710. Id., Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor
religioase (Trad. Cezar Baltag), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1981, ΧΙΠ+497 pag. /An. XXXV (1983), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 304 - 308/ {Recenzie).
2711. VOICESCU, Constantin, Diac. Prof. Dr. Emilian
Vasilescu, Istoria religiilor, ed. a Π-a, Bucureşti, Editura In­
stitutului Biblic şi de Misiune, 1982, 490 pag. /An. XXXV
(1983), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 298 - 301/ (Recenzie).

II. Religii africane


2712. GALERIU, Constantin, voi. Gândirea egipteană
în texte (trad., studiu introd. şi note de Constantin Daniel), Bu­
cureşti, Editura Ştiinţifică, 1974. /An. XXVII (1975), nr. 2 (apr.
- iun.), pp. 357 - 360/ {Recenzie).
2713. MIRCEA, Ilie I., Basil Davidson, Redescope­
rirea Africii vechi, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1964, 390
pag. /An. XIX (1967), nr. 1 (ian. - febr.), pp. 109 - 114/
{Recenzie).
2714. VASILIU, Cezar, Alfabetul kabil reînviază. /An.
XXIX (1977), nr. 1 (ian. - febr.), p. 127/.
Despre limba şi cultura vechii populaţii a Algeriei.

III. Religia aztecilor


2715. SOARE, D., Un interesant studiu despre civiliza­
ţia aztecă. /An. XVI (1964), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 320 - 324/.
Recenzie la cartea lui George Vaillant, Civilizaţia aztecă (Bucu­
reşti, Editura Ştiinţifică, 1964, 288pag).

377
IV. Religia geto-dacilor şi
daco-romanilor
2716. ALEXE, Gh., R. Pettazzoni, II „monoteismo”
dei geţi, în volumul omagial Studia in honorem Acad. D.
Decev, Sofia, 1958, pp. 649 - 655. /An. XIV (1962), nr. 1-2
(ian. - febr.), pp. 206 - 208/ {Recenzie).
2717. VASILESCU, Emilian, Ion I. Russu, Religia
geto-dacilor: zei, credinţe, practici religioase, Cluj, 1947, 77
pag. /An. II (1950), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 281 - 285/ (Recenzie).
2718. Id., Jean Coman, Zalmoxis et Orphie, Sofia,
1949. /An. II (1950), nr. 3 (iul. sept.), pp. 479 - 481/(Recenzie).
2719. Id., Problema religiei geto-dacilor în lumina
noilor cercetări istorice şi arheologice. /An. V (1953), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 634 --- 650/.

V. Religii greco-romane
2720. REZUŞ, Petru, Prof. Em. Condurachi, O formă
particulară a cultului imperial la Atena: cultul lui Drusus,
în „Studii şi Cercetări de Istorie Veche”, Bucureşti, 1950, nr. 1
(ian. - iun.), pp. 259 - 264. /An. II (1950), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 120 - 121/ (Recenzie).
2721. VASILESCU, Em., N. A. Maşchin, Istoria Romei
Antice (Trad. Ion Parocescu şi Anton Herescu), Bucureşti,
Editura de Stat, 1951, 507 pag. /An. III (1951), nr, 4 (oct. -
dec.), pp. 657 - 666/ (Recenzie).
2722. Id., V. S. Sergheev, Istoria Greciei antice, Bucu­
reşti, Editura de Stat, 1951, 451 pag. /An. V (1953), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 471 - 475/ (Recenzie).

378
VI. Religii indiene
2723. BIDIAN, Aug. Alex., Atitudinea faţă de lume în
brahmanism şi în creştinism. /An. IX (1957), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 503 - 516/.
Introducere. Atitudinea faţă de lume în brahmanism (perioada Ve­
delor; perioada brahmanelor; Upanişadele). Atitudinea faţă de lume în
creştinism.
2724. DRĂGULIN, Gh„ Maitri şi ’ΑΓΑΠΗ. Iubirea
de oameni în budism şi creştinism. /An. XI (1959), nr. 4 (oct.
-dec.), pp. 604 - 619/.
Introducere. I. Fundamentarea religioasă a iubirii în budism; II.
Sentimentul maitri în budismul Hinayana; III. Sentimentul maitri în budis­
mul Mahayana; IV. Maitri şi άγακή; V. Concluzii.
2725. POP, Vasiîe, Concepţia despre fapte în
hinduism şi creştinism. /An. XLVIII (1996), nr. 3-4 (iul. -
dec.), pp. 45 - 63/.
2726. REŞCEAMU, Ştefan, Concepţia yoga şi atitudinea
ortodoxă. /An. JOCVI (1974), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 687 - 695/.
2727. ROMAN, Emil, învăţătura despre omul credin­
cios în cugetarea religioasă indiană şi în Ortodoxie. /An.
XVI (1964), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 306 -317/.
2728. Id., învăţătura despre „karma” în cugetarea
religioasă indiană şi rolul faptelor în mântuirea subiectivă
după învăţătura ortodoxă. /An. XVII (1965), nr. 4 (oct. -
dec.), pp. 550 - 563/.
2729. STANCU, Ioan, Rugăciunea în marile religii.
Elemente de fenomenologia religiei. /An. LV (2004), 3-4 (iul.
- dec.), pp. 235 - 250/.
I. Spre o fenomenologie a rugăciunii. 2. Rugăciunea în istoria reli­
giilor. Concluzii.
2730. VASILESCU, Emilian, Tendinţe sincretiste în
cugetarea religioasă indiană. /An. XI (1959), nr. 3 (iul. sept.),
pp. 430-457/.
Introducere. I. Tendinţe sincretiste mai vechi în cugetarea religi­
oasă indiană; II. Brahma Samai; III. Arya Samai şi Radhasvami Satsang;
379
IV Şcoala lui Ramakrishna; V. Tagore şi Gandhi; VI. Radhakrishnan.
Concluzii.
2731. VIZITIU, C. L, Hinduism şi creştinism. /An. XI
(1959), nr. 4 (oct. -dec.), pp. 584 - 603/.
Introducere. I. Bhagavadgita, „Evanghelia " hinduismului; II. Elibe­
rarea, fruct al activităţii dezinteresate (Karmayoga); III. Cunoaşterea, ca
mijlocul cel mai sigur de eliberare (Jnanayoga); IV. Bhaktiyoga sau calea
eliberării prin iubire; V. Eliberarea hinduistă şi mântuirea creştină
(Moksha- mântuirea). Concluzii.

VII. Religia mahomedană


2732. MITRU, Nicolae, Morala islamică oglindită în
lucrarea „Διάλογος” a lui Manuel al II-lea Paieologul (1391
- 1425). /An. XXIV (1972), 3 (iul. - sept.), pp. 459 - 474/.
2733. SOARE, Dumitru, Concepţia despre sfinţenie în
islamism şi creştinism. /An. IX (1957), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
438-459/.
Introducere. Concepţia despre sfinţenie în islamism (noţiuni de
sfinţenie în teologia musulmană primară; sufismul, originea, dezvoltarea şi
rolul său în comunitatea islamică; cultul sfinţilor musulmani). Concepţia
despre sfinţenie în creştinism (preliminarii; noţiunea de sfinenie; caracte­
rele generale ale sfinţeniei creştine). Concluzii.

VIII. Religia mozaică


2734. MARICA, Florin, Natura omului în Cabbala şi în
Ortodoxie. /An. LVII (2006), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 201 -213/.
1. Preliminarii. 2. Natura omului în concepţia cabbaliştilor (Nephesh,
Ruah, Neshamah). 3. Natura omului în Ortodoxie - reflecţii şi comparaţii.
2735. POPA, Gheorghe, Culturile mitologice şi
teologia iudeo-creştină. Aspecte hermeneutice. /An. LVIII
(2007), nr. 3 (iul. - aug.), pp. 114 - 128/.
Introducere. I. Creaţie şi întrupare; II. Moarte şi înviere; III.
Covertire, înnoire şi îndumnezeire; IV. Roadele convertirii, înnoirii şi în-
dumnezeirii omului (a. O nouă ,forma mentis ”; b. Un nou mod de a f i îm­
preună; c. O nouă atitudine faţă de creaţie). Concluzii.
380
2736. VASILESCU, Emilian, Religia evreilor după dă­
râmarea Ierusalimului (an 70 d. Hr.). /An. X (1958), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 556 - 569/.
Introducere. Principalele evenimente din istoria evreilor după dă­
râmarea Ierusalimului. Literatura rabinică. Teologia iudaică (formarea
teologiei iudaice, monoteismul, antropologia şi eshatologia iudaismului).
Morala iudaică. Cultul iudaic. Concluzii. Bibliografie.

IX. Religii orientale


2737. ALEXE, Gheorghe, Două cărţi noi româneşti
despre civilizaţia, cultura şi religia poporului chinez. /An.
VIII (1956), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 461 - 465/.
Recenzii la Nicolae Milescu, Călătoria în China (1675 - 1677), Bu­
cureşti, 1926 şi G. Călinescu, Am fo st în China nouă, Bucureşti, 1955.
2738. IRINEU, Irinee Hausherr, Direction spirituelle
en Orient autrefois (Roma, 1955, 320 pag.). /An. X (1958),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 127 - 128/ {Recenzie).
2739. REZUŞ, Petru, Conf. Univ. Aram M. Frenkian,
Epopeea lui Ghilgameş şi poemele homerice, în „Studii şi
Cercetări de Istorie Veche”, Bucureşti, 1950, nr. 1 (ian. - iun.),
pp. 365 - 376. /An. II (1950), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 121 -123/
(Recenzie).
2740. VASILESCU, Em., Religia tibetanilor. /An. III
(1951), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 667 - 682/.
1. Introducere. 2. Etnografie şi dezvoltare istorică. 3. Lamaismul.
Concluzii.
2741. Id., V. I. Avdiev, Istoria Orientului antic. /An.
VI (1954), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 587 - 591/ (Recenzie).

X. Etnografie şi foloclor
2742. ALEXE, George, Teologie şi spiritualitate orto­
doxă în folclorul român. /An. XLVIII (1997), nr. 1-2 (ian. -
iun.), pp. 55 - 75/.
381
1. Fenomenulfolcloric primordial şi tradiţia spirituală a umanităţii.
2 Consubstanţialitatea folclorică şi creştină în identitatea etnică română.
3. Geneza creştină a folclorului românesc. 4. Folclorul românesc şi tradiţia
creştină. 5. Folclorul românesc şi spiritualitatea românească. Concluzii.
2743. COSTACHE, Constantin, Pr. Prof. Dr.
Gheorghe I. Drăgulin, împotriva farmecelor şi a altor
superstiţii, Bucureşti, Editura Proxima, 2004, 162 pag. /An.
LVI (2005), 1-2 (ian. - iun.), pp. 235 - 237/ {Recenzie).
2744. IONESCU, Ioan, Simion Mehedinţi,
Creştinismul românesc, Bucureşti, Editura Anastasia, 1995,
236 pag. /An. XLVIII (1996), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp.v121 -
124/ {Recenzie).
2745. Id., Simion Florea Marian, Sărbătorile la ro­
mâni. Studiu etnografic (Ed. Iordan Datcu), 2 voi., Bucureşti,
1994, 320 + 359 pag. /An. XLVIII (1997), nr. 1-2 (ian. - iun.),
pp. 107- 110/ {Recenzie).
2746. Id., Podurile şi punţile, datini legate de problema
continuităţii în ritualul funerar la români. / An. L (1999),
nr. 3-4 (iul, dec.), pp. 272 - 277/.
2747. POPESCU, Gabriel, „Revista de referate şi recen­
zii, istorie-etnografie” (Bucureşti, 1964/4). /An. XVI (1964),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 453 - 454/ {Recenzie).
2748. VASILESCU, Emilian, Cercetări etnografice.
/An. IX (1957), 2 (apr. - iun.), pp. 328 - 333/.
Cercetări etnologice în Germania, U. R. S. S., Polonia, Ungaria,
Franţa, Africa.

G. ECUMENISM
I. Generalităţi
2749. ABRUDAN, D., Unitate în Hristos şi pace pe
pământ (în lumina textului din Iacob, I, 22). /An. XXVI
(1974), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 346 - 351/.

382
2750. ALLCHIN, A. M., România: loc al întâlnirilor
(Trad. Antonie Plămădeală). /An. XXII (1970), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 152 - 154/.
2751. ALEXE, Şt., Roger Schultz, L ’Unite, esperance
de vie, Les presses de Taize, 1962, 173 pag. /An. XV (1963),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 82 - 83/ {R ecenzie).
2752. Id., A. Bea, M. Boegner, W. A. Vissert Hoft, N.
Nissiotis et O. Cullmann, Rencontre oecumeniques â Geneve,
Geneva, 1965, 128 pag. /An. XIX (1967), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 586 - 590/ {Recenzie).
2753. Id., Congresul istoric interbisericesc de la Bari,
etapă nouă în relaţiile interconfesionale (1969, 30 apr. - 4
mai). /An. XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 476 - 478/.
2754. Id., Problema adeziunii Bisericii Romano-Catolice
la Consiliul Ecumenic al Bisericilor rămâne deschisă. /An.
XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept), p. 481/.
2755. Id., Vizita Papii Paul al Vl-lea la Geneva (10
iun. 1968). /An. XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 478 - 481/.
2756. Id., Declaraţiile Pastorului Dr. Visser’t Hooft, la
Conferinţa Bisericilor Europene de la El Escorial, Madrid.
/An. XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 484 - 485/.
2757. Id., „Syndesmos News”, Beirut, 1970, nr. 1, 21
pag. /An. XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.), p. 132/ {Recenzie).
2758. Id., Probleme actuale ale ecumenismului creştin.
/An. XXIII (1971), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 640 - 649/.
2759. Id., Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu cele­
lalte culte religioase din ţara noastră. /An. XXV (1973), nr. 2
(apr. ~ iun.), pp. 193 - 209/.
2760. Id., Biserica una şi bisericile cele multe. /An.
XXV (1973), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 320 - 325/.
2761. Id., Aspecte noi ale ecumenismului şi contri­
buţia Bisericii Ortodoxe Române. /An. XXV (1973), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 363 - 372/.
2762. Id., „Fiţi împlinitori ai cuvântului” (Iacob, I,
22). /An. XXVI (1974), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 550 - 560/.
383
2763. ΑΝΑΝΙΑ, V., Ecumenismul catolic. /An. IX
(1957), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 679 - 683/.
2764. Id., Biserica Ortodoxă Sârbă în Consiliul Ecume­
nic. /An. XVII (1965), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 291 - 292/.
2765. /ARĂPAŞU/, Teoctist, Pe drumul unităţii panor­
todoxe. /An. XXXV (1983), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 227 - 236/.
2766. AVRAMESCU, Ioan, Dialogul ecumenist din punct
de vedere dogmatic. /An. XXVI (1974), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
119-127/.
2767. BĂRBULESCU, C., Joseph Moingt, Problemes
d’intercommunion, în „Etudes”, Paris, 1970, nr. 2, pp. 256'—267.
/An. ΧΧΠ (1970), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 420 - 422/ (Recenzie).
2768. BÂRBULESCU, Laurenţiu, Problema iresp on ­
sabilităţii în Bisericile creştine contemporane. /An. XXV
(1973), nr 4 (oct. - dec.), pp. 613-621/.
2769. BELU, D., Otto Karrer, Das Wort Gottes in der
kirchlichen Verkundingung. Briickenschlag zwischen den
Konfessionen, Berlin, 1960. /An. XVII (1965), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 257 —258/ {R ecenzie).
2770. BOTEZ, Al. A., Dr. Lukas Vischer, Behold, I
make all things new, Geneva, 1964. /An. XVII (1965), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 425 - 430/ {Recenzie).
2771. BRANIŞTE, Ene, „Episkepsis”, Geneva, an. I (1970),
nr. 1, febr. /An. XXII (1970), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 124 - 125/
{Recenzie).
2772. BRIA, I., în legătură cu Sinodul al Ιί-lea de la
Vatican. /An. XIV (1962), nr. 1-2 (ian. - febr.), p. 269 - 280/.
2773. Id., „Communio viatorum”, Praga. /An. XIV (1962),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 443 - 444/ {Recenzie).
2774. Id., Alegerea noului secretar general al Con­
siliului Ecumenic al Bisericilor. /An. XVIII (1966), nr. 4 (oct.
- dec.), pp. 628 - 629/.
Alegerea pastorului Dr. Eugen Carson Blake (1 dec. 1966).
2775. Id., Despre o teologie completă a intercomu-
niunii. /An. XIX (1967), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 314 -316/.
384
2776. Id., „The Ecumenical Review”, Geneva, voi. XIX
(1967), nr. 1-2. /An. XIX (1967), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 442 -
444/ (Recenzie).
2777. Id., „Iată, Eu fac toate lucrurile noi”. /An. XIX
(1967), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 461 -470/.
Cea de-a IV-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Biseri­
cilor (Upsala, 4-20 iul. 1968).
2778. Id., Perspective ale reexaminării vechilor dife­
rende interconfesionale. /An. XIX (1967), nr. 3 (iul. - sept)
pp. 477-481/.
2779. Id., „The Ecumenical Review”, voi. XIX (1967),
nr. 3, pp. 604 - 605/ (Recenzie).
2780. Id., „The Ecumenical Reviev”, Geneva, an. XIX
(1967) , nr. 4 (oct,). /An. XX (1968), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
146 - 149/ (Recenzie).
2781. Id., „The Ecumenical Review”, Geneva, an. XX
(1968) , nr. 1-3. /An. XX (1968), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 471 -
475/ (Recenzie).
2782. Id., „The Ecumenical Review”, voi. XX (1968),
nr. 4 (oct.). /An. XXI (1969), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 124 - 126/
(Recenzie).
2783. Id., Atitudini ecumenice ale Bisericii Ortodoxe
Romane în anul 1968. /An. XXI (1969), nr. 1 (ian. —mart),
pp. 137- 155/.
2784. Id., „The Ecumenical Review”, Geneva, voi. XXI
(1969) , nr. 1. /An. XXI (1969), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 302 -
303/ (Recenzie).
2785. Id., voi. Intercommunion today, London, 1968,174
pag. /An. XXI (1969), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 590 - 592/ (Recenzie).
2786. Id., „The Ecumenical Review”, Geneva, voi. XXI
(1969), nr. 2. /An. XXI (1969), nr. 4 (oct. —dec.), pp. 606 —
607/ (Recenzie).
2787. Id., „The Ecumenical Review”, Geneva, voi. XXI,
1969, nr 4 (oct.). /An. XXII (1970), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 135
-138/ (Recenzie).
385
2788. Id., „The Ecumenical Review”, Geneva, voi. XXII
(1970), nr.l. /An. XXII (1970), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 294 -
295/ (Recenzie).
2789. Id., Interpretarea naturii Mişcării ecumenice în
perspectiva contactelor dintre Consiliul Ecumenic al Bise­
ricilor şi Biserica Romano-Catolică. /An. XXII (1970), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 284 - 289/.
2790. Id., Probleme şi preocupări în mişcarea ecume­
nică de azi. /An. XXIII (1971), nr. 3 (iul. - sept), pp. 487 - 499/.
1. Preliminarii. 2. Precizarea scopului final al Mişcării ecumenice:
„către un Conciliu universal al Bisericilor; 3. Problema unităţii Bisericilor
în cadrul Consiliului Ecumenic; 4. Noua structură organizatorică a Consi­
liului Ecumenic; 5. Rolul activ al Ortodoxiei în Consiliul Ecumenic al Bise­
ricilor; 6. Problema admiterii Bisericii Romano-Catolice în Consiliul Ecu­
menic al Bisericilor; 7. Accentuarea ecumenismului pe plan local şi a co­
relaţiei dintre mişcarea pentru unitate şi cooperarea Bisericilor în proble­
mele umane ale societăţii de azi; Concluzii.
2791. Id., Rolul şi responsabilitatea Ortodoxiei în
dialogul ecumenic. /An, XXXII (1980), nr. 2 (apr. - iun), pp.
366-377/.
2792. Id., Dr. Willem Adolf Visser’t Hooft (1900 -
1985). /An. XXXVIII (1986), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 154 - 160/.
2793. BUCEVSCHI, O., După New-Delhi. /An. XIV
(1962) , nr. 1-2 (ian. - febr.), p. 258 - 260/ {Recenzie).
2794. Id., Edmund Schlink, Der Kommende Christus
und die Kirchlichen Traditionem, Gottingen, 1961, 275 pag.
/An. XIV (1962), 4 (oct. - dec.), pp. 556 - 557/ {Recenzie).
2795. Id., Contribuţii la un dialog teologic ecumenist.
/An. XIV (1962), 4 (oct. - dec.), pp. 593 - 602/.
2796. Id., Pentru o Teologie ecumenistă. /An. XV
(1963) , nr. 1 (ian. - mart.), pp. 141 - 144/.
2797. Id., Pierre Burgelin, Einheit und Sendung der
Kirche, Lausanne, 1960, 16 pag. /An, XV (1963), nr. 2 (apr. -
iun.), pp. 270 - 271/ {Recenzie).
2798. Id., „Okumenische Rundschau”, Stuttgait, 1963, nr.
1. /An. XV (1963), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 284 - 286/ {Recenzie).
386
'

2799. Id., „Polonische Oecumânische Rundschau”, Varşo­


via, an. I (1962), nr. 1-2. /An. XV (1963), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
286 - 288/ {Recenzie).
2800. Id., „Polnische Oekumenische Rundschau”, Varşovia,
1963, nr. 1. /An. XV (1963), nr. 3-4 (iul. - dec.), p. 542 - 543/
{Recenzie).
2801. Id., Note şi comentarii. /An. XVI (1964), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 318 - 320/.
Comentarii asupra unui studiu despre unitatea Bisericii în concepţia
Sfântului Ignatie Teoforul semnat de G. Troizki în revista „Stimme der
Orthodoxie" (1963).
2802. Id., Unele declaraţii ale Sanctităţii Sale Atena-
gora, Arhiepiscop al Constantinopolului şi Patriarh ecumenic.
/An. XX (1968), nr. 3 (iul. - sept), pp. 497 - 498/.
2803. Id., voi. Interkomunion, Hoffnungen, Bedebken,
Freiburg, 1971, 150 pag. /An. XXIV (1972), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 250- 254/ {Recenzie).
2804. Id., Kurt Schmidt-Ciausen, Die Rezeption 0ku-
menischer Konsensus - texte durch die Kirche, în „Okume-
nische Rundschau”, 1978, nr. 1. /An. XXXI (1979), 1 (ian. -
mart.), pp. 203 - 205/ {Recenzie).
2805. Id., Dr. Lukas Vischer, Die Okumenische Zu-
sammenarbeit der Kirchen in ihrem gegenwortigen Stand,
în „Universitas”, 1979, nr. 4. /An. XXXII (1980), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 171 - 172/ {Recenzie).
2806. Id., Evangelos Theodorou, Prognosen fiir die
Zukunft des Okumenismus, în „Pro Oriente”, Viena, 1979,
voi. IV. /An. XXXII (1980), nr. 2 (apr. - iun), pp. 385 - 386/
{Recenzie).
2807. Id., Karî Holler, Die Okumenische Vereinigung
von Dritte-Welt-Theologen, în „Herderkorrespondenz”, 1979, nr.
8. /An. XXXII (1980), nr. 2 (apr. - iun), pp. 386 - 388/ {Recenzie).
2808. Id., Edmond Perret, Die Konferenz der Weltweiten
Konfessionsfamilie, în „Lwb”, Stuttgart, 1979, 5. /An. XXXII
(1980), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 559 - 560/ {Recenzie).
387
2809. Id., Prof. Dr. Wodlfhart Pannenberg, Dialog
aiif Weltebene, în „Evangelische Kommentare”, Stuttgart,
1980, nr. 4 (apr.). /An. XXXII (1980), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
560 - 561/ (Recenzie).
2810. BUZESCU, N. C., Puncte de vedere asupra per­
spectivelor ecumeniste. /An. XIX (1967), nr. 2 (apr. - iun.),
p p . 310-312/.
2811. Id., voi. Foi et Constitution, Paris, 1968, 140 pag.
/An. XXII (1970), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 415 - 420/ (Recenzie).
2812. Id., Premise ecumeniste în unele cărţi de cult
ortodox. /An. XXVII (1975), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 288 - 315/.
1. Cultul ortodox ca teogenezie în sufletul credinciosului. 2. Cărţile
de cult. 3. Antropologia ecleziologică. 4. Păcat şi pocăinţă. Postul, har
mântuitor. Perspective eshatologice: judecata viitoare.
/An. XXVII (1975), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 415 - 445/.
Hristologia (1. Teandrismul; 2. Patimile Domnului, răscumpărarea
şi mântuirea lumii; 3. Sfânta Cruce, simbolul mântuirii şi al eroismului
creştin; 4. învierea, ciclul adeveririi învierii); B. Pnevmatologia.
/An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 614 - 632/.
Sfânta Treime. Maica Domnului.
/An. XXVIII (1976), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 30 - 50/.
2813. CARAZA, Ioan, Colocviul internaţional ecume­
nic de la Paris pentru ce-a de-a 450-a aniversare a Confe­
siunii de la Augsburg (11-13 febr. 1980). /An. XXXIII
(1981), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 104 - 105/.
2814. Id., voi. Orientierung Okumene (ed. Hans-Martin
Moderow şi Mathias Sens), Berlin, 1979, 342 pag. /An.
XXXIII (1981), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 260 - 262/ (Recenzie).
2815. CHIALDA, Mircea, Propuneri pentru convoca­
rea unei conferinţe a tuturor credinţelor. /An. XXI (1969),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 297 - 302/.
2816. Id., Intercomuniunea, problemă a ecumenismu-
lui. /An. XXI (1969), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 326 - 327/.
2817. Id., Un nou obiectiv al muncii ecumenice după
Adunarea Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor
de la Upsala. /An. XXI (1969), nr. 2 (apr. - iun.), p. 327/.
388
2818. Id., Cardinalul Jan Willebrands - preşedinte al
Secretariatului pentru unitatea creştinilor. /An. XXI (1969),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 329/.
2819. CHIŞCĂ, Gheorghe, Iubirea creştină şi valenţele
ei pentru ecumenismul contemporan. /An. XXI (1969), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 550 - 562/.
Introducere. Aportul iubirii creştine în ecumenism pe plan doctrinar
şi practic. Temeiuri ale iubirii de Dumnezeu şi faţă de aproapele şi raporta­
rea lor la ecumenism. Riscurile aplicării unei iubiri rău înţelese. Concluzii.
2820. CHIŢESCU, N., Mişcarea ecumenică. /An. XIV
(1962), nr. 1-2 (ian. - febr.), pp. 3 - 59/.
Introducere.
Partea l-a: Schiţă istorică a mişcării ecumenice a bisericilor creştine.
Cap. 1: Schiţă a încercărilor sporadice de apropiere şi refacerea unităţii
creştine până la începutul veacului nostru (Biserica Ortodoxă şi eterodocşii:
a. Biserica Ortodoxă şi bisericile despărţite în epoca ecumenicităţii ei primare;
b. Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică; c. Biserica Ortodoxă şi
protestantismul); Regrupări ale bisericilor eterodoxe. Cap. II: Tatonăripentru
punerea temeliilor mişcării ecumenice; Cap. III: începuturile mişcării
ecumenice de la Conferinţa de la Stockholm (1925) la cea de la Amsterdam
(1948); Cap. IV: Consiliul Ecumenic al Bisericilor Creştine, de la Conferinţa
de la Amsterdam (1948) la cea de la New-Delhi (1961).
Partea a U-a: Scopul mişcării ecumenice. Cap. I: Baza mişcării
ecumenice; Cap. II: Programul Consiliului Ecumenic al Bisericilor; Cap.
III: Precizări în legătură cu rostul şi însemnătatea Consiliului Ecumenic:
Biserica, bisericile şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor; Cap. II: Reorga­
nizarea Consiliului Ecumenic al Bisericilor la Adunarea Generală de la
New-Delhi Concluzii
2821. Id., Aspecte ale Conferinţei Mondiale pentru
„Credinţă şi Constituţie” de la Motttreal (12-26 iulie 1963).
/An. XV (1963), nr. 3-4 (iul. - dec.), p. 630 - 633/.
2822. Id., Arhiepiscopul Methodios Fouyas al Axumului,
Persoana lui lisus Hristos în hotărârile Sinoadelor
ecumenice - studiu istorico-dogmatic cu principalele docu­
mente referitoare la relaţiile hristologice dintre Bisericile
apusene, ortodoxe, calcedoniene şi necalcedoniene, Addis
Abba, 1976, 301 pag. /An. XXIX (1977), nr. 3-4 (iul. - dec.),
pp. 498 - 502/ (Recenzie).
389
2823. CIOBOTEA, Dan I., „Credinţă, ştiinţă şi viitor”.
Conferinţele ecumenice internaţionale de la Wellesley (8 -
11 iulie 1980) şi Cambridge-Boston (U. S. A.) (12-25 iul.
1980). /An. XXXII (1980), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 189 - 193/.
2824. Id., Dorul după Biserica nedespărţită sau apelul
tainic şi irezistibil al iubirii treimice. /An. XXXIV (1982), nr.
4 (oct. - dec.), pp. 586 - 598/.
Conferinţă ţinută în data de 27 sept. 1981 la Academia catolică din
Freiburg im Breisgau, în cadrul unei întrunirii ecumenice. A. Unitatea Bi­
sericii este o problemă teologico - spirituală. B. Sfânta Treime - izvorul şi
arhetipul Bisericii. C. De la dezbinare la întâlnire şi de la dialog la comu­
niune.
2825. CIOBOTEA, Daniel, Mărturia ortodoxă în mişca­
rea ecumenică. /An. XLI (1989), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 127- 135/.
1. „Comoară de aur în vase de lut": paradoxul mărturiei ortodoxe
în cadrul Mişcării ecumenice. 2. Contribuţia ortodoxă la reflecţiile ecume­
nice asupra tainei Bisericii şi unităţii acesteia. 3. Alte sarcini ale mişcării
ortodoxe în cadrul mişcării ecumenice. Concluzii.
2826. Id., Unitate şi misiune. O perspectivă ortodoxă.
/An. XLI (1989), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 106 - 112/.
1. Credinţa adevărată ca bază a realei comuniuni, a unităţii şi a li­
bertăţii responsabile. 2. Câteva date istorice asupra preocupării ortodoc­
şilor pentru activitatea misionară. 3. Câteva aspecte ale perspectivei teolo­
gice ortodoxe asupra activităţii misionare. Concluzii.
2827. COMAN, Ioan Gh., Probleme şi curente creştine
actuale. /An. II (1950), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 141 - 157/.
Biserica Ortodoxă şi Mişcarea Ecumenistă. Relaţiile Bisericilor
Ortodoxe între ele. Poziţia Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Ortodoxiei.
Biserica şi cele două lagăre mondiale.
2828. Id., Unitatea Bisericii şi problema refacerii ei în
lumina Sfinţilor Părinţi. /An. VI (1954), nr. 2-3 (apr. - sept.),
pp. 430-466/.
Introducere. Elemente interne ale unităţii Bisericii (circulaţia per­
soanelor şi ideilor între Răsărit şi Apus, traducerile, schimb de păreri în
probleme controversate, monahismul, contactul prin sinoade ecumenice).
Concluzii.
2829. Id., Ortodoxia şi mişcarea ecumenică. /An. XIV
(1962), nr. 1-2 (ian. - febr.), pp. 60 - 106/.
390
Introducere. I. Participarea şi prezenţa Bisericii Ortodoxe la mişca­
rea ecumenică în spiritul enciclicii patriarhale din 1920. II. Manifestarea
spiritului ecumenic al Ortodoxiei în enciclica Patriarhiei Ecumenice din
1952, în Conferinţa Panortodoxă de la Rhodos. III. Vizite interortodoxe şi
intercreştine. IV. Aproape întreaga Ortodoxie participă la mişcarea ecu­
menică (Hotărârea celei de-a treia Adunări Generale a Consiliului Ecumenic
al bisericilor de la New-Delhi). V Teme teologice şi de altă natură care au
raport cu participarea Bisericii Ortodoxe la mişcarea ecumenică (evoluţia
bazei Consiliului Ecumenic; prozelitismul; eclesiologia: hristologia;
probleme dificile). VI. însemnătatea şi contribuţia participării, în ansamblu,
a Ortodoxiei pentru îndrumarea gândirii şi acţiunii ecumeniste. Concluzii.
2830. Id., Ecumenicitate şi Sinodul Vatican II. /An.
XIV (1962), nr. 1-2 (ian. - febr.), p. 261-269/.
2831. Id., Folosul contactelor dintre conducătorii şi
reprezentanţii diferitelor biserici. /An. XIV (1962), 4 (oct. -
dec.), pp. 584 - 592/.
2832. Id., Contribuţia scriitorilor patristici din Scythia
Minor - Dobrogea la patrimoniul ecumenismului creştin în
secolele al IV-lea - al Vl-lea. /An. XX (1968), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 3 -25/.
Creştinismul în Scythia Minor. Elemente ecumenice. Continuitatea
istorică a elemntului autohton din Scythia Minor în cadrul ecumenismului
patristic. Concluzii.
2833. Id., Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu orga­
nizaţiile ecumenice. /An. XX (1968), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
135-250/.
Introducere. Ontologia unităţii ecumenice şi a unirii Bisericilor.
Tematica doctrinară a Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Dialogul ecu­
menic. Misiunea şi aspectele practice ale ecumenismului. Rolul Ortodoxiei
în ecumenismul actual. Concluzii,
2834. Id., Temeiurile atitudinii ortodoxe române faţă
de dialogul ecumenic cu celelalte Biserici creştine. /An. XXII
(1970), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 20 - 44/.
Introducere. Importanţa şi varietatea dialogului ecumenic. Profilul
ecumenic al Ortodoxiei.
2835. Id., Elemente ecumenice în orizontul istoric al
Sfântului Ambrozie. /An. XXVII (1975), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 245-259/.
391
Introducere. Cadrul ecumenic ambrozian. Viziunea ecumenică
ambroziană asupra unor probleme ale Răsăritului şi Apusului creştin. Di­
mensiunea ecumenică a doctrinei, a Tradiţiei, a martirilor şi a spiritualităţii
ortodoxe. între universalismul roman şi ecumenicitatea creştină. Concluzii.
2836. COSTACHE, Constantin, Pr. Lect. Tache Sterea,
Dumnezeu, omul şi creaţia în teologia ortodoxă şi în preo­
cupările ecumenismului contemporan (Teză de doctorat), în
„Ortodoxia”, Bucureşti, 1998, nr. 1-4. /An. LI (2000), nr. 3-4
(iul. dec.), pp. 135 - 136/ {Recenzie).
2837. DAVID, Petru I., Aspecte noi în legătură cu „inter-
comuniunea”. /An. 2QX (1967), nr. 3 (iul. - sept), pp. 391 - 409/.
Introducere. Concepţia „deschisă". Concepţia „doctrinară”. Con­
cepţia „sacerdotală". Argumente aduse de concepţia „sacerdotală" (pro-
testanto-anglicană) în favoarea intercomuniunii. Argumentele aduse de
concepţia „deplinătăţii" împotriva principiului intercomuniunii „deschise"
şi a aplicării lui. Intercomuniunea ocazională. Concluzii.
2838. Id., Joseph Ducarme, Dictionnaire des Mystiques
et des Ecrivains spirituels, Paris, 1968, 656 pag. /Ari. 2QCII
(1970), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 281 - 282/ {Recenzie).
2839. Id., Dr. Philip Potter, secretarul general al Con­
siliului Ecumenic al Bisericilor în cetatea Vaticanului. /An.
XXVII (1975), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 224 - 225/.
2840. Id., încercare de „Ecumenism local” în Marea
Britanie. /An. XXVII (1975), nr. 3 (iul. - sept.), p. 546/.
2841. Id., Doi fruntaşi ai ecumenismului: Yves Congar
şi Philip Potter posesori ai titlului de „doctor honoris ca-
usa” ai Universităţii din Geneva (1 iun. 1976). /An. XXIX
(1977), nr. 2 (apr. - iun.), p. 276/.
2842. Id., Preocupările ecumeniste ale profesorilor
din învăţământul teologic superior din Bucureşti. /An.
XXXIII (1981), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 501 - 531/.
1. Introducere. 2. începutul mişcării ecumenice. 3. De la alianţe şi
mişcări particulare la un organ reprezentativ: Consiliul Ecumenic al Bise­
ricilor. 4. Creştinismul autentic se manifestă prin frăţietate între Biserici:
Conferinţa Bisericilor Europene. 5. Justificarea teologică a păcii: Confe­
rinţa Creştină pentru Pace. Concluzii.
2843. DAMIAN, Theodor, Seminarul ortodox (Bossey,
392
29 mart, - 12 apr. 1980). /An. XXXIII (1981), nr. 1 (ian. -
mart.), p. 120/.
2844. DRĂGUŞIN, Constantin N., „Ca toţi să fie unaM.
Puncte de sprijin pentru coexistenţa confesiunilor şi biseri­
cilor creştine. /An. VIII (1956), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 262 -
261./An. VIII (1956), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 262 - 276/.
Generalităţi. Refacerea unităţii creştinismului ca preocupare a
creştinilor. Aspectul teoretic al problemei. încercări practice de realizare a
ecumenicităţii. Concluzii.
2845. DURĂ, Ioan V., voi. /Biserica Ortodoxă în Mişca­
rea Ecumenică. Documente şi Declaraţii 1902 - 1975/ (ed.
Constantin G. Patelos), Geneva, 1978, 360 pag. /An. XXXII
(1980), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 178 - 180/ {Recenzie).
2846. Id., Căi spre unitatea Bisericii. /An. XXXII
(1980), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 187 - 188/.
Prezentarea comunicărilor de la Colocviul cu această temă desfăşurat
la Facultatea de Teologie din Louvain la Neuve (Belgia) (27-28 apr. 1979).
2847. Id., Secretarul General al Consiliului Ecumenic
al Bisericilor, Pastorul Philip Potter, despre contribuţia Bi­
sericilor Ortodoxe în Mişcarea Ecumenică. /An. XXXII
(1980), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 188 - 189/.
2848. DURĂ, Nicolae V., Sensul receptării textelor re­
zultate din dialogurile teologice ecumenice. /An. XXXVI
(1984), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 379 - 390/.
Preliminarii A. Sensul receptării textelor rezultate din dialogurile
teologice ecumenice (1. Noţiunea de „receptare" în lumina teologiei ecu­
menice; 2. Noţiunea de „receptare” în lumina ecleziologiei ortodoxe; 3.
Procesul ecumenic de receptare a textelor rezultate la Lima-1982); B. Con­
vergenţe teologice semnificative exprimate în textele documentelor B. E.
M. Concluzii
2849. Id., Teologia ortodoxă şi teologiile confesionale
în ecumenismul contemporan. /An. XXXVIII (1986), nr. 3
(iul. - sept.), pp. 61 - 88/.
Preliminarii. 1. Teologia creştină. 2. Teologia ecumenică. 3. Teolo­
gia Ortodoxă în slujba dialogului teologic ecumenic. 4. Tradiţia, călăuză a
teologiei ecumenice. 5. Identitatea confesională şi ecumenici-tatea. 6. Spre
o ecleziologie ecumenică. Concluzii.

393
2850. Id., Teologie şi teologii. Teologia ortodoxă şi no­
ile curente teologice. /An. XXXVIII (1986), nr. 4 (oct. - dec,),
pp. 46 - 77/.
Preliminarii. 1. Teologia şi teologul ortodox. Retrospectivă istorică.
2. Teologia tradiţiei ortodoxe, teologia unităţii creştine ecumenice. 3. Di­
hotomia între gândirea speculativă şi viaţa Bisericii. 4. Noile curente teolo­
gice: teologia persoanei; teologia liturgică, teologia icoanei; dependenţa
teologiei ortodoxe de spiritualitatea bizantină; teologia etnică; teologia
culturii; teologia confesională; teologia papalităţii; teologia ecumenică;
anatemă şi dialog; teologia tăcerii; teologia naturală; teologia răscumpă­
rării; teologia speranţei. Concluzii.
2851. Id., Intercomuniune sau comuniune sacramen­
tală? Identitatea eclesială şi unitatea în credinţă. /An. XL
(1988), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 15 - 58/.
2852. Id., „Regula de credinţă” şi rugăciunile pentru
unitatea creştină. O evaluare ecleziologico-canonică. /An.
LV (2004), 3-4 (iul. - dec.), pp. 7 - 25/.
2853. Id., Episcopul Romei şi statutul său canonic.
Scaunul apostolic al Romei şi procesul de refacere a unităţii
creştine ecumenice. /An. LVIII (2007), nr. 1-2 (ian. - iun.),
pp. 7 - 34/.
1. Rolul episcopului Romei în lumina textului „Pontificium Consilium
ad Christianorum Unitatem Fovendam ÎL „Primatul petrinian" şi rolul
episcopului Romei pentru unitatea creştină, în temeiul legislaţiei canonice a
Sinoadelor ecumenice din primul mileniu. Concluzii.
2854. FLOREA, Lucian, Participarea şi contribuţia
Bisericii Ortodoxe Române la conferinţele interortodoxe, în
prima jumătate a secolului al XX. /An. XIV (1962), nr. 1-2
(ian. - febr.), pp. 181 - 197/.
2855. GALERIU, Constantin, „Exortaţia apostolică -
Gaudete in Domino...” Un nou gest „ecumenic” al Vatica­
nului? /An. XXVII (1975), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 599 - 613/.
2856. GĂNCEANU, Ştefan, Consultaţia asupra parti­
cipării ortodoxe Ia Consiliul Ecumenic al Bisericilor (Sofia,
23-31 mai 1981). /An. XXXIII (1981), nr. 3 (iul. - sept.), pp.
483-484/.

394
2857. Id., „Irenikon”, Chevetogne-Belgia, tom. LIV (1981),
nr. 1. /An. XXXIV (1982), nr. 1 (ian. - mart.), p. 152 - 155/
(Recenzie).
2858. GEORGESCU, I. V., Lucrările Comitetului
Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, în sesiunea de
la Enugu. /An. XVII (1965), nr. 1 (ian. - mart.), p. 185 - 188/.
2859. GODEANU, Virgil, Marc Boegner, L’exigence
oecumenique - souvnirs et perspectives, Paris, 1968. /An.
XXII (1970), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 259 - 266/ (Recenzie).
2860. ICĂ, Ioan, Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române
la unitatea Ortodoxiei ecumenice. /An. XXV (1973), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 176 - 192/.
Generalităţi. Biserica Ortodoxă Română a contribuit la unitatea
Ortodoxiei ecumenice prin: 1. Prin realizările pe plan local şi prin întărirea
unităţii sale interne; 2. Prin înviorarea contactelor şi vizitelor reciproce
între conducătorii Bisericilor Ortodoxe surori; 3. Prin corespondenţă şi
scrisori irenice; 4. Prin participarea la lucrările pregătitoare ale Sfântului
şi Marelui Sinod Ecumenic; 5. Prin publicaţiile şi revistele sale; 6. Prin
schimburile de studenţi şi profesori de teologie; 7. Prin colaborarea
interortodoxă în adunările ecumenice. Concluzii.
2861. IONESCU, Barbu Gr., Conciliul II de ia Vatican.
Dezbaterile şi hotărârile primei sesiuni. /An. XVI (1964), nr.
1 (ian. - mart.), pp. 3- 46/.
Introducere. Rolul papei Ioan XXIII în organizarea şi desfăşurarea
Conciliului II Vatican. Semnificaţia Conciliului II de la Vatican în gândirea
Papii Ioan XXIII. Lucrările primei sesiuni a Conciliului II de la Vatican
(nov.-dec. 1962). Părerile unor observatori despre Conciliul 11 de la Vati­
can. Unele păreri exprimate în presa bisericească despre lucrările primei
sesiuni a Conciliului Ude la Vatican.
2862. Id., Conciliul II de la Vatican. Dezbaterile şi
hotărârile sesiunii a doua. /An. XVI (1964), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 187-219/.
Introducere. Rolul papei Paul al VI-lea în pregătirea şi desfăşura­
rea celei de-a doua sesiuni a Conciliului al Il-lea de la Vatican. Pregătirea
celei de-a doua sesiuni a Conciliului. Lucrările celei de-a doua sesiuni a
Conciliului (sept. 1963). Concluzii.
2863. Id., A treia sesiune a Conciliului al II-lea de la

395
Vatican (1964, sept.). /An. XVI (1964), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
471 - 502/.
2864. JUHASZ, Istvan, Unitate în pluralitate. /An.
XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 139 - 148/.
2865. MANOLACHE, Anca, Dr. W. A. Visser’t Hooft,
Factorii dinamici în dialogul ecumenic, în „Unidad Cristi­
ana”, Madrid, XIX (1969), nr. 3, pp. 274 - 285. /An. XXI
(1969) , nr. 4 (oct. - dec.), pp. 592 - 594/ {Recenzie).
2866. Id., Igino Giordani, Ecumenismul la Părinţii
greci, în „L’Observatore Romano”, Roma, 1969, nr. 157 - 158.
/An. XXI (1969), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 576 - 578/ {Recenzie).
2867. Id., Dialog ecumenic în India. /An. XXII (1970),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 322 - 323/.
2868. Id., Precizarea termenilor folosiţi în teologia
catolică în legătură cu „intercomuniunea”. /An. XXII
(1970) , nr. 2 (apr. - iun.), pp. 323 - 324/.
2869. Id., Infailibilitate şi ecumenism. /An. XXII
(1970), nr. 3 (iul. - sept), pp. 484 - 485/.
2870. Id., întâlnire ecumenică la Votrons (11-18 dec.
1970). /An. XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.), p. 160/.
2871. Id., Un colegiu ecumenic Birmingham. /An.
XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.), p. 160/.
2872. Id., Viitoarea întrunire „Syndesmos”. /An.
XXIII (1971), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 160/.
2873. Id., Inaugurarea unei biblioteci ecumenice de
studii biblice (Paris, 23 ian. 1971). /An. XXIII (1971), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 298/.
2874. Id., Vizita Papei Şenuda ΠΙ - cârmuitorul Biseri­
cii Copte - la Centrul Ortodox din Chambesy (7 febr. 1979).
/An. XXXI (1979), nr. 2 (apr. - iun.), p. 451/.
2875. Id., Dr. Philip Potter rămâne secretar general al
C. E. B. /An. XXXIII (1981), nr. 1 (ian. - mart.), p. 116/.
2876. Id., Noul director al Comisiei „Credinţă şi
Constituţie” din C. E. B. (William Henry Lazareth). /An.
XXXIII (1981), nr. 1 (ian. - mart.), p. 117/.
2877. id., întrunire ecumenică europeană la nivel
înalt (Chantilly - Franţa, apr. 1978). /An. XXXIII (1981), nr. 2
(apr. - iun.), p. 270/.
2878. Id., Chambessy: tema celui de-al doilea seminar
ecumenic (29 apr. - 5 iul. 1981). /An. XXXIII (1981), nr. 3
(iul. - sept.), p. 483/.
Sinodul al II-lea ecumenic.
2879. Id., Societas Oecumenica Europea. /An. XXXVIII
(1986), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 153 - 154/.
2880. Id., Seminariile ortodoxe de la Chambesy, /An.
XXXIX (1987), nr. 4 (oct. - dec.), p. 148/.
2881. MICLE, Veniamin, Alf Johansen, Rumanian
contributions to Ecumenical Theology, în „Journal of
Ecumenical Studies”, voi. VIII, 1971, nr. 1, pp. 66 - 89. /An.
XXIII (1971), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 607 - 609/ {Recenzie).
2882. MIHĂLŢAN, I., Dialogul teologic, dialogul sluji­
rii, dialogul dragostei în ecumenismul contemporan. /An.
XXVII (1975), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 446 - 458/.
2883. MLADIN, Nicolae, Adevărata cale spre reface­
rea unităţii Bisericii lui Hristos. /An. XIV (1962), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 334 - 352/.
2884. Id., Pe calea unităţii Bisericii lui Hristos. /An.
XV (1963), nr. 3-4 (iul. - dec.), pp. 311 - 362/. /An. XV
(1963), nr. 3 - 4 (iul. - dec.), pp. 456 - 472/.
Introducere. I. Unitatea şi formele ei (unitatea creştină, unitatea Bi­
sericii lui Hristos, relaţia dintre unitatea creştină şi unitatea bisericească).
II. Piedici şi mijloace ale unităţii (piedicile unităţii, condiţii şi mijloace).
III. Concluzii.
2885. MOISIU, Al., Louis Braeckmans, Confession et
Communion, Gembloux, 1971, 233 pag. /An. XXIV (1972),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 70 - 72/ (Recenzie).
2886. Id., Noi elemente în relaţiile dintre Bisericile
Ortodoxe şi Mişcarea ecumenică. /An. XXIV (1972), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 150- 153/.
2887. MORARU, Alexandru, Biserica Angliei şi ecu-

397
menismul. Legăturile ei cu Biserica Ortodoxă Română
(Teză de doctorat). /An. XXXVII (1985), nr, 4 (oct - dec.), pp.
549-634/.
Prefaţă (Pr, Praf. Dr. I. Rămureanu). Introducere (1. Comunitatea
creştină primară, premisă a unirii Bisericilor; 2. Biserica Angliei. Caracte­
ristici generale ale anglicanismului).
Partea l-a: Acţiuni ecumenice ale Bisericii Angliei faţă de unele
Biserici creştine (1. Relaţii cu Biserica Romano-Catolică; 2. Relaţii cu Bi­
serica Veche - Catolică; 3. Relaţii cu Bisericile Vechi-Orientale; 4. Relaţii
cu Bisericile Protestante; 5. Bisericile „libere”, neepiscopale sau necon-
formiste).
/An. XXXVIII (1986), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 9 -157/.
Partea a Il-a. Relaţiile Bisericii Angliei cu Ortodoxia (a. între se­
colele al XVl-lea şi al XVIII-lea; b. în secolul al XDC-lea; c. De la începutul
secolului al XX-lea până în anul 1945; d. între anii 1945-1973; e. Din 1973
până în 1983). III. Relaţiile Bisericii Angliei cu Biserica Ortodoxă Ro­
mână ( a. Din secolul al XVI-lea până în secolul al XX-lea; b. De la înce­
putul secolului al XX-lea până în 1949; c. Sub patriarhul Justinian Marina
(1948 - 1977); d. Sub patriarhul Justin Moisescu (1977 - 1983). Concluzii
(1. Relaţii cu Biserica Romano-Catolică; 2. Relaţii cu Biserica Veche -
Catolică; 3. Relaţii cu Bisericile Vechi —Orientale; 4. Relaţiii cu Bisericile
Protestante; 5. Relaţiile cu Bisericile „libere”, neepiscopale sau neconfor-
miste; 6. Relaţii cu Biserica Ortodoxă în general; 7. Cu Biserica Ortodoxă
Română în special).
Bibliografie, Curriculum vitae.
/An. XXXVIII (1986), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 90-111/.
Rezumat: 1. Cu Biserica Romano-Catolică. 2. Cu Biserica Veche -
Catolică. 3. Cu Bisericile Vechi - Orientale. 4. Cu Bisericile Protestante. 5.
Cu Bisericile „libere " (neepiscopale sau neconformiste). 6. Cu Biserica
Ortodoxă în general. 7. Cu Biserica Ortodoxă Română în special.
Summary.
2888. N/ECULA/, N. D., „Theology”, voi. LXXV (1972),
nr. 630, pp. 617-672. /An. XXV (1973), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
292 - 294/ (Recenzie).
2889. Id., „Eastem Churches Review”, Oxford, voi. V,
nr. 2, pp. 113 - 208. /An. XXVI (1974), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
305 - 306/ (Recenzie).
2890. NICULCEA, Adrian, Unitatea „vizibilă” a Bise­
ricilor din perspectiva învăţăturii palamite despre vederea
398
luminii necreate. Reflecţii în pregătirea celei de-a IlI-a
Adunări Ecumenice Europene de la Sibiu (septembrie
2007). /An, LVIII (2007), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 210-236/.
Introducere, 1. Ecumenismul negativ. Reflecţii preliminare. 2. Un
exemplu de ecumenism negativ. 3. Unitatea „vizibilă deplină" a Bisericilor.
4. Unitatea Bisericii „în lumina lui Hristos ”. 5. învăţătura palamită şi ecu­
menismul contemporan. Concluzii.
2891. NICOLAESCU, N. I., Decretul romano-catolic
asupra ecumenismului şi problema unităţii creştine. /An.
XIX (1967), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 293 - 301/.
2892. OANCEA, Zosim, Contribuţie la fundamentarea
ecumenismului. /An. XVII (1965), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 400
-418/.
Hristos şi omul. Hristos şi Biserica.
2893. Observator, O întrebare care nu poate avea decât
un singur răspuns. /An. VII (1955), 2 (apr. - iun.), p. 315/.
2894. PARASCH1V, Ion I., Michel van Paris, Le râie
de la theologie patristique dans l’avenir de l’oecumănisme,
în „Irenikon”, t. XLIV (1971), nr. 1, pp. 7-22. /An. XXIII
(1971), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 243 - 247/ (Recenzie).
2895. Id., E. Lanne, Foi et Constitution â Louvain et
l’avenir de Poecumenisme, în „Irenikon”, t. XLIV (1971), nr.
4, pp. 471 - 491. /An. XXIV (1972), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 261
- 265/ (Recenzie).
2896. Id., Episc. Mifaail de Astrahan şi Enotaevsk,
Euharistia şi unirea creştinilor, în /„Studii Teologice”/, Mos­
cova, t. VII (1971), pp. 222-231. /An. XXV (1973), nr. 2 (apr.
- iun.), pp. 286 - 289/ (Recenzie).
2897. PAVEL, C., Biserica Ortodoxă Rusă despre
lucrările conferinţei Consiliului Ecumenic al Bisericilor de
la Bangkok (29 dec. 1972 - 8 ian. 1973). /An. XXVI (1974),
nr. 2 (apr. - iun.), pp. 379 - 380/.
2898. PLĂMĂDEALĂ, Antonie, Ecumenism şi relaţii
externe bisericeşti (1944 - 1979). /An. XXXII (1980), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 159 - 179/.
399
2899. Id., Puncte de vedere în legătură cu unele as­
pecte ale lucrărilor Comitetului executiv al CEB din febru­
arie 1981. /An. XXXIII (1981), nr. 4 (oct. - dec.), pp; 632 -
633/.
2900. Id., Biserica Ortodoxă Română şi ecumenismul.
/An. XXXVIII (1986), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 11 - 22/.
Rememorări la împlinirea unui sfert de veac de la intrarea în Con­
siliul Ecumenic al Bisericilor (1961 - 1986),
2901. Id., A doua Comisie pregătitoare a celei de-a
IV-a Conferinţe Preconciliare (Chambesy, 7-13 nov. 1993).
/An. XLVI (1994), nr. 4 (oct. dec.), pp. 148 - 161/. »
2902. Id., A doua Comisie pregătitoare a lucrărilor
celei de-a IV-a Conferinţe Presinodale (Geneva, 7-13 nov.
1993). /An. XLVI (1994), nr. 4 (oct. dec.), pp. 162 - 170/.
2903. Id., „Nyborg VI” - Danemarca, aprilie - mai
1971. /An. XXIII (1971), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 499 - 502/.
2904. PLOIEŞTEANU, Nifon, Mişcarea ecumenică şi
partajarea resurselor. /An. XL (1988), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
153 -156/.
2905. POPA, Costică A., Botezul şi unitatea creştină în
lumina sfintelor canoane. /An. XXVI (1974), nr. 3 (iul. -
sept.), pp. 486 - 497/.
2906. POPESCU, D., Tendinţe noi ecumeniste. /An.
XXVIII (1976), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 417-423/.
2907. Id., Unitate şi cultură. /An. XXXIX (1987), nr. 1
(ian. - febr.), pp. 14- 22/.
2908. Id., Are mişcarea ecumenică un viitor? /An. XL
(1988), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 7 - 15/.
2909. POPESCU, Emilian, Evaluarea lucrărilor celei
de-a Vl-a Adunări Generale a Consiliului Ecumenic al Bi­
sericilor de la Vancouver (24 iulie - 10 august 1983). /An.
XXXV (1983), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 533 - 548/.
2910. P/OPESCU/, G/abriel/, „Nyborg - Danemarca,
26 aprilie - 3 mai 1971”. /An. XXIII (1971), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 155 - 156/.
400
2911. Id., Pastorul Lukas Vischer se pronunţă în legă­
tură eu „Anul Sfânt - 1975”. /An. XXV (1973), nr 4 (oct. -
dec.), pp. 629 - 630/.
2912. P/OPESCU/, T. M., Mişcarea ecumenică în criză.
/An. VI (1954), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 143 - 152/ {Recenzie).
2913. Id.., Unirea Bisericilor ca problemă creştină
actuală. /An. VIII (1956), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 499 - 537/.
2914. Id., Din lucrările mişcării ecumenice. /An. X
(1958), nr. 1 (ian, - mart.), pp. 143 - 149/.
2915. Id., Atitudini ortodoxe faţă de Mişcarea Ecume­
nică. /An. X (1958), nr. 3 (iul. - sept), pp. 476 - 483/.
2916. Id., Păreri din rândurile clerului romano-
catolîc. /An. X (1958), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 483 - 485/.
2917. Id., O acuzaţie neîntemeiată şi un răspuns judi­
cios. /An. X (1958), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 485 - 488/.
2918. Id., Poziţia ortodoxă în ecumenism. /An. XV
(1963), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 187-215/.
2919. Id., Arhim. Pant. Radopoulos, O estimare a
hotărârilor Conciliului al II-lea de la Vatican, în ,,Γρηγόριος
ό Παλαμάς”, Atena, an. L (1967), nr. 1-2, pp. 14 - 24. /An.
XIX (1967), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 238 - 241/ {Recenzie).
2920. Id., Puncte de vedere în legătură cu dialogul
pentru unirea Bisericilor. /An. XX (1968), nr. 1 (ian. - mart.),
pp. 168 - 169/.
2921. PREDA, Radu, Iarăşi ecumenism? /An. XLVI
(1994), nr. 2-3 (apr. - sept.), pp. 158 - 160/.
2922. Id., Ortodoxie şi europenism. /An. XLVIII
(1996), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 61 -62/.
2923. RAZUMOVSCHI, G., Amsterdamul şi Orto­
doxia. /An. II (1950), nr. 3 (iul. sept.), pp. 440 - 476/.
Consfătuirea reprezentanţilor diferitelor culte de la Amsterdam
(aug. - sept 1948) privind aderarea la Consiliul Ecumenic al Bisericilor.
2924. RÂMUREANU, I., Atitudinea Bisericii Romano-
Catolice faţă de mişcarea ecumenică. /An. XIV (1962), nr. 1-
2 (ian. - febr.), pp. 153 - 180/.
401
Introducere, I. Atitudinea Bisericii Romano- Catolice faţă de mişca­
rea ecumenică până la înfiinţarea Consiliului Mondial al Bisericilor în
Adunarea de la Amsterdam din 1948, II. Atitudinea Bisericii Romano-
Catolice faţă de mişcarea ecumenică după ce a luat fiinţă Consiliul
Mondial al Bisericilor de la Amsterdam (1948). Concluzii.
2925. Id., Ce este şi ce urmăreşte aşa-zisul „sinod ecu­
menic” proiectat de papa Ioan al ΧΧΠΙ-lea. /An. XTV (1962),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 353 - 383/.
I. Anunţarea convocării unui aşa-zis „sinod ecumenic" de actualul
papă Ioan al ΧΧΠΙ-lea. II. Scopul sinodului al II-lea de la Vatican. III. Bi­
sericile Ortodoxe şi sinodul al Il-lea de la Vatican. IV. Biserica Anglicană
şi sinodul al II-lea de la Vatican. V. Biserica Protestantă şi sinodul alfl-lea
de la Vatican. Concluzii.
2926. /Redacţia/, Rezoluţia în legătură cu problema;
„Mişcarea ecumenică şi Biserica Ortodoxă”. /An. I (1949),
nr. 1 (ian. - mart.), pp. 127 - 128/.
Rezoluţia Conferinţei Ortodoxe de la Moscova (iun. 1948).
2927. Id., Biserica Ortodoxă şi mişcarea ecumenică.
/An. I (1949), 2-3 (apr. - sept.), pp. 199 ~ 208/.
Referatul delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la Conferinţa pan-
ortodoxă de la Moscova (iulie, 1948).
2928. Id., în legătură cu adunarea de la Evanston a
Consiliului Mondial al Bisericilor. /An. VII (1955), 2 (apr. -
iun.), pp. 305 -312/.
2929. Id., Intrarea Bisericii Ortodoxe Române în
Consiliul Ecumenic al Bisericilor. /An. XIV (1962), nr. 1-2
(ian. - febr.), p. 250-255/ (Recenzie).
2930. Id., Roade binecuvântate ale slujirii în duhul ecu-
menicităţii. /An. XV (1963), nr, 2 (apr. - iun.), pp. 147 - 151/.
2931. Id., Pe calea ecumenismului contemporan. /An.
XVIII (1966), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 3 - 7/.
2932. Id., Acţiunea Consiliului Ecumenic al Biseri­
cilor pentru statornicirea păcii în Vietnam. /An. XIX (1967),
nr. 1 (ian. - febr.), pp. 125 - 127/.
2933. Id., Comemorarea Reformei şi năzuinţele ecume-
niste contemporane. /An. XIX (1967), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 489 -
493/.
402
2934. Id., Sesiunea Comisiei Consiliului Ecumenic al
Bisericilor pentru „Credinţă şi Constituţie” (Bristos - An­
glia, 29 iul. - 9 aug. 1967). /An. XIX (1967), nr. 4 (oct. - dec.),
pp. 614-617/.
2935. Id., Secretarul General al Consiliului Ecumenic
al Bisericilor în vizită la Roma. /An. XIX (1967), nr. 4 (oct. -
dec.), p. 634/.
2936. Id., A patra Adunare Generală a Consiliului
Ecumenic al Bisericilor (Upsala, 4-19 iulie 1968). /An. XX
(1968) , nr. 3 (iul. - sept.), pp. 481 - 485/.
2937. Id., „The Ecumenical Review”, Geneva, voi. XXI
(1969) , nr. 2 (apr.). /An. XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 460
-461/ {Recenzie).
2938. Id., „The Ecumenical Review”, Geneva, voi. XXI
(1969) , nr. 2 (apr.). /An. XXI (1969), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 460
-461/ {Recenzie).
2939. Id., Declaraţiile Secretarului General, Pastorul
Dr. Eugene Carson Blake, asupra raportului între Consiliul
Ecumenic al Bisericilor şi Bisericile membre. /An. XXII
(1970) , nr. 4 (oct. - dec.), pp. 631 - 633/.
2940. Id., Consiliul Ecumenic· al Bisericilor este „în
întregime angajat în declaraţiile pe care le face”. /An. XXII
(1970) , nr. 4 (oct. - dec.), pp. 633 - 634/.
2941. Id., Din activitatea ecumenică sub arhipăstori-
rea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinîan, /An. XXIII
(1971) , nr. 1 (ian. - mart.), pp. 5 - 10/.
2942. Id., Mesajul patriarhilor Bisericilor Ortodoxe,
reuniţi la Niceea, cu prilejul trecerii în mileniul trei, pentru
unitatea lumii creştine şi pentru pace pe pământ. /An. LI
(2001), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 3 - 6/.
2943. Id., Creştinismul la început de nou veac şi mile­
niu. /An. LI (2001), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 15 - 16/.
2944. SĂBĂDUŞ, Ioan, încetarea din viaţă a pastoru­
lui Dr. Franklin Clark Fry, preşedintele Comitetului Cen-

403
trai al Consiliului Ecumenic al Bisericilor. /An. XX (1968),
nr. 4 (oct. —dec.), pp. 634 —636/.
Pastorul Dr. Franklin Clark Fry (1900-1968).
2945. Id., Moartea Cardinalului Augustin Bea, preşe­
dintele Secretariatului pentru unitatea creştinilor. /An. XX
(1968), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 636 - 638/.
Cardinalul Augustin Bea (1881-1968).
2946. SĂDEANU, D. V., Mişcarea ecumenică şi Bise­
rica Ortodoxă Rusă. /An. I (1949), nr. 4 (nov. - dec.), pp. 161
- 172/.
2947. SÂRBU, Comeliu, Spiritul misionar al Vatica­
nului şi concepţia papistă despre unirea Bisericilor. /An. III
(1951), nr. 4 (oct. - dec,), pp. 539 - 585/.
I, Spiritul misionar al Vaticanului II. Concepţia papistă despre
unirea Bisericilor (1. Ideea papistă despre unirea Bisericilor; 2. Modul
papist de chemare la unire; 3. Vaticanul şi Mişcarea ecumenică; 4. Uniu­
nea internaţională „ UNITAS”; 5. Roma şi „ Una Sanda ”; 6. Metoda unio­
nistă a Vaticanului; 7. Unirea bisericească în planul de expansiune misio­
nară a Romei). III. Concluzii şi atitudini.
2948. SCHLINK, Edmund, Importanţa Bisericii Orto­
doxe pentru mişcarea ecumenică (Trad. Prof. N. Chiţescu).
/An. XXVII (1975), nr. 3. (iul. - sept.), pp. 501 - 508/.
Generalităţi. Importanţa principială. Importanţa concretă în situa­
ţia ecumenică de astăzi. Actualitatea însemnătăţii ecumnice a Bisericii Or­
todoxe. Concluzii.
2949. SERAFINCEANU, I., Jacques Gervis, La catholi-
cite de l’Îglise, centre de perspective du concile, în „Rev. Univ.
Otawa”, 34 (1964), 3 (iul. - sept.), pp. 351 - 361. /An. XVII
(1965), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 258 - 260/ (Recenzie).
2950. SEVICIU, Traian, Jean-Louis Leuba, A la d6cou-
verte de l’espace oecumenique, Neuchâtel, 1967, 239 pag. /An.
XX (1968), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 576 - 579/ (Recenzie).
2951. Id., Activitatea Institutului ecumenic de la Bossey
şi preocupările lui faţă de Ortodoxie. /An. XXI (1969), nr. 1
(ian. - mart.), p»p. 168 --170/.
2952. SÎRBU, Comeliu, Unitatea ortodoxă. Cadrul

404
teoretic-doctrinar al problemei. /An. X (1958), nr. 4 (oct -
dec.), pp. 539 - 555/.
Introducere. Unitatea Bisericii (unitatea de cult, unitatea de organi­
zaţie şi de administraţie, marile elemente ale unităţii Bisericii). Caracterul
specific al unităţii ortodoxe. Unitatea ortodoxă în trecut. Concluzii.
2953. Id., Slujirea lumii - mijloc de apropiere pentru
Bisericile creştine. /An. XVIII (1966), nr. 1 (ian. - mart,), pp.
1 5 0 - 159/.
2954. Id., Gerhard Bergmann, întrebări ale Alianţei
către Ecumenism, în „Okumeniscfae Rundschau”, Stuttgart,
1965, nr. 1 (ianuar.). /An. XIX (1967), nr. 2 (apr. - iun.), pp.
244 - 245/ (Recenzie).
2955. Id., Ecumenismul interreligios şi unitatea lumii.
/An. XXV (1973), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 470 - 483/.
2956. Id., voi. Evangelium und Einheit. Bilanz und
perspektiven der okumenischen Bemiihungen, Gotingen,
1971, 206 pag. /An. XXV (1973), nr 4 (oct. - dec.), pp. 574 -
578/ (Recenzie).
2957. Id., Walter Miiller - Romheld, Philip Potter.
Ein dkumenisches Liebensbild, Stuttgart, 1972, 175 pag. /An.
XXVII (1975), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 493 - 496/ (Recenzie).
2958. Id., Neue Folge der „Revue internaţionale de
Theologie”, Berna, 1974, 3 voi. /An. XXVIII (1976), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 257 - 259/ (Recenzie).
2959. Id., „Una Sancta.” Zeitschrift fur okumenische
Begegung, nr. 4/1974. Freising. /An. XXVIII (1976), nr. 1
(ian. - mart.), pp. 260 - 261/ (Recenzie).
2960. SOARE, Dumitru, Aspecte actuale ale ecumenis-
mului. /An. XVI (1964), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 537 - 547/.
2961. Id., Documentele doctrinare de la Montreal.
/An. XVI (1964), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 577 - 597/.
Documentele celei de-a patra Conferinţă Mondială a Comisiei
„Credinţă şi Constituţie” (Montreal, 1963, 12-26 iulie). Biserica în planul
lui Dumnezeu. Sf. Scriptură, Tradiţie şi tradiţii. Opera răscumpărătoare a
lui Hristos şi slujirea Bisericii. Despre cultul Bisericii lui Hristos. Creşterea
împreună.
405
2962. Id., Schimb de vederi între ierarhii ortodocşi cu
privire la Mişcarea ecumenică (Atena, mai). /An. XXIII
(1971), nr. 3 (iul. - sept.), p. 505/.
2963. Id., Ecouri şi preocupări ale actualei sesiuni de
lucru a Comisiei „Credinţă şi Constituţie” (Louvain, 2-13
aug. 1971). /An. XXIII (1971), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 507 - 508/.
2964. Id., Comentarii ortodoxe asupra temei „Mărtu­
risire comună şi prozelitism grosolan”. /An. XXIII (1971),
nr. 3 (iul. - sept.), pp. 508 -510/.
2965. Id., Consiliul Ecumenic al Bisericilor a alocat
noi fonduri în sprijinul luptei împotriva rasismului /An.
XXIII (1971), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 659-660/.
2966. Id., Contribuţia Ortodoxiei la efortul ecumenist
actual. /An. XXIV (1972), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 154 - 155/.
2967. Id., A 8-a adunare generală „Syndesmos” (Bos­
ton, 18-24 iul 1971). /An. XXIV (1972), nr. 1 (ian. - mart.), pp.
161 -163/.
2968. Id., Rev. Dr. Philip Potter, noul secretar general
al Consiliului Ecumenic al Bisericilor. /An. XXIV (1972), nr.
4 (oct. - dec.), p. 637/.
2969. Id., Probleme şi preocupări pe agenda celei de-a
XXV-a sesiuni a Comitetului Central al Consiliului Ecume­
nic al Bisericilor. /An. XXIV (1972), nr. 4 (oct. - dec.), pp.
640 - 642/.
2970. Id., Hotărâri privind viitoarea activitate a „Syn-
desmos”-ului. /An. XXV (1973), nr. 2 (apr. - iun.), p. 326/.
2971. STAN, Alexandru, Ortodoxia şi celelalte confesi­
uni creştine în dialogul interreligios contemporan. /An. XLI
(1989), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 82 - 106/.
Generalităţi. 1. Convergenţa pnevatologică a contactelor interreli-
gioase contemporane; 2. Spiritualitatea în dialogul interreligios; 3. Noile
responsabilităţi ale dialogului interreligios al Bisericilor privite din punct
de vedere doctrinar. Concluzii.
2972. STAN, Liviu, Premise şi perspective pentru unirea
Bisericilor. /An. XV (1963), nr. 3-4 (iul. - dec.), p. 621 - 629/.
406
2973. Id., Pentru o teologie ecumenică. /An. XVII
(1965), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 447 - 452/.
2974. Id., „Iconomie şi intercomuniune”. /An. XXII
(1970), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 5 - 19/.
Preliminarii, Iconomia divină şi iconomia bisericească. Intercomu-
niunea. Concluzii.
2975. STĂNILOAE, D., Mişcarea ecumenică şi unita­
tea creştină în stadiul actual. /An. XV (1963), nr. 3-4 (iul. -
dec.), p. 544 - 589/ {Recenzie).
Preliminarii. Noua bază a Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Ra­
portul secţiunii pentru unitate (preambulul raportului, declaraţie despre
unitatea Bisericii). Comentariile Adunării de la New-Delhi pe marginea
declaraţiei sale. Consideraţiifinale.
2976. Id., Concepţia Bisericii Romano-Catolice despre
celelalte Biserici şi atitudinea ei faţă de ele, în condiţiile
ecumenismului actual. /An. XVII (1965), nr. 2 (apr. - iun.),
pp. 267 - 282/.
2977. Id., O nouă piedică în calea dialogului. /An.
XVII (1965), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 283 - 289/.
2978. Id., Iubire şi adevăr: pentru o depăşire a
dilemei ecumenismului contemporan. /An. XIX (1967), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 283 - 292/.
Comentarii cu privire la lucrările şi hotărârile întâlnirii internaţio­
nale şi interconfesionale a tineretului creştin de la Taize (1966, 2-5 oct.).
2979. Id., Coordonatele ecumenismului din punct de
vedere ortodox. /An. XIX (1967), nr. 4 (oct - dec.), pp. 494 - 540/.
I. Preliminarii. II. Coordonatele ecumenismului din punct de vedere
ortodox. III. Deschiderea spre lume, notă esenţială a ecumenismului sobor­
nicesc. IV. Concluzii.
2980. Id., Al doilea raport al Grupului mixt de lucru
al Bisericii Romano-Catolice şi al Consiliului Ecumenic al
Bisericilor. /An. XX (1968), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 174 - 179/.
2981. Id., Interviu acordat de Mitropolitul Emilian
Timiadis ziarului romano-catolic „Le Courrier de Geneve”.
/An. XX (1968), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 496 - 497/.
2982. Id., Perspectiva intrării Bisericii Romano-

407
Catolice în Consiliul Ecumenic al Bisericilor privită din
punct de vedere ortodox. /An. XXI (1969), nr. 1 (ian. -
mart.), pp. 127 - 136/.
2983. Id., Problema uniatismului în perspectiva ecume­
nică. /An. XXI (1969), nr. 4 (oct. - dec.), pp. 616-625/.
2984. Id., „Problematica ecumenică actuală”. /An. XII
(1970), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 296 - 299/.
2985. Id., în problema comuniunii. /An. XXIII (1971),
nr. 4 (oct. - dec.), pp. 561 - 584/.
2986. Id., Relaţiile ecumenice ale Bisericii Ortodoxe
Române în ultimul sfert de veac. /An. XXV (1973), nr. 2
(apr. - iun.), pp. 166 - 175/.
2987. STOICA, Ion, BUTE, Sorin, Existenţa, sensul şi
importanţa conlucrării religiilor la începutul mileniului al
ΠΙ-lea în contextul extinderii Uniunii Europene. /An. LVIII
(2007), nr. 1-2 (ian. - iun.), pp. 193 - 209/.
Preliminarii, 1. Religia - prezenţă vie în viaţa umanităţii. 2. Sensul,
importanţa şi rolul religiilor la începutul Mileniului al ΠΙ-lea. 3. Rolul religiei
în statele europene la începutul Mileniului al III-lea. 4. Rolul Bisericii Ortodoxe
în construcţia europeană. 5. Viitorul educaţiei religioase. Concluzii.
2988. STREZA, N., Aspecte ale teologiei comuniunii.
/An. XXVII (1975), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 465 - 475/.
Cuvântul şi noţiunea de comuniune în Sfânta Scriptură şi Sfânta
Tradiţie. Teologia comuniunii la ortodocşi, catolici şi protestanţi. Concluzii.
2989. ŞEBU, Sebastian, Poziţia Episcopului Romei în
cadrul acţiunii pentru înţelegerea ecumenică. /An. XXII
(1970), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 157 - 160/.
2990. ŞERBĂNESCU, Niculae, Biserica Ortodoxă Ro­
mână şi mişcarea ecumenică. /An. XIV (1962), nr. 1-2 (ian. -
febr.), pp. 107 - 152/.
Istoricul relaţiilor Bisericii Ortodoxe Române cu mişcarea ecume­
nică.
2991. ŞTRUC, Ioan, Karl Barth, Hans Urs von Balthasar,
Einheit und Erneuerung der Kirche, Freiburg, 1968, 37 pag.
/An. ΧΧΠ (1970), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 121 - 124/ ( Recenziej
2992. TH0LE, Bemard, împăcarea dintre modelele
408
spirituale de bază ale Bisericilor. /An, XLII (1990), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 178 - 180/.
2993. TIŢA, Michael, Apărarea vieţii şi a păcii în pre­
ocupările Consiliului Ecumenic al Bisericilor. /An. XXXVI
(1984), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 420 - 430/.
2994. TODORAN, Isidor, Unitatea Bisericii în perspec­
tivă ecumenistă, /An. XXV (1973), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 337 - 346/.
2995. Id., Ecumenism teoretic şi ecumenism practic.
/An. XXVI (1974), nr. 3 (iul. - sept.), pp. 440 - 450/.
2996. Id., Unitate de credinţă şi pluralism teologic.
/An. XXVII (1975), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 233 - 244/.
2997. VASILESCU, Emilian, Jerâme Cornelis, Le bilan
oecumenique de la IV-e session conciliaire, în „Unitas”, an.
XIX (1966), voi. XII, nr. 73, fasc. I. /An. XVIII (1966), nr. 4
(oct. - dec.), pp. 615 - 618/ (Recenzie).
2998. Id., Conferinţă interreUgioasă (Princeton, 4-11
mai 1966). /An. XVIII (1966), nr. 4 (oct. - dec.), p. 632/.
2999. Id., încercări de colaborare între religiile actu­
ale. /An. XXI (1969), nr. 2 (apr. - iun.), pp. 248 - 256/.
3000. Id., Comisia mixtă a Consiliului Ecumenic al
Bisericilor şi a Bisericii Romano-Catolice a definitivat ra­
portul asupra „Mărturisirii comune” şi asupra „Prozelitis­
mului”. /An. XXII (1970), nr. 1 (ian. - mart.), pp. 1