Sunteți pe pagina 1din 2

Domeniul: Sănătate publică, sănătatea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale

animalelor şi sănătatea plantelor Nerespectarea de către fermieri a Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
normelor de ecocondiţionalitate
Aspectul: Siguranţa alimentară conduce la reducerea plăţilor sau
SMR 4 - Principii şi cerinţe generale ale excluderea de la plată, la una sau mai Fii fermier activ, depune Cererea unică
legislaţiei alimentare şi proceduri în multe scheme de sprijin, pentru unul şi poţi obţine sprijin financiar!
domeniul siguranţei produselor alimentare; sau mai mulţi ani (cf. art. 91, 97 şi 99 din APIA te aşteaptă!
SMR 5 – Interzicerea utilizării anumitor Reg. (CE) nr. 1306/2013, respectiv
substanţe cu efect hormonal sau tireostatic OMADR pentru aprobarea sistemului de
sancţiuni, pentru Campania 2016), cu Respectă
şi a substanţelor betaagoniste în creşterea
animalelor.
Aspectul: Identificarea şi înregistrarea excepţia cazurilor de forţă majoră şi Normele de Ecocondiţionalitate
animalelor respectiv a circumstanţelor
SMR 6 – Identificarea şi înregistrarea excepţionale care au împiedicat
suinelor; respectarea acestor norme (cf. Art.30 din
O.U.G.3/2015, cu modificările ?i
SMR 7 – Identificarea şi înregistrarea completările ulterioare):
bovinelor;
- decesul beneficiarului;
SMR 8 – Identificarea şi înregistrarea
- incapacitatea profesională pe termen lung
animalelor din speciile ovina şi caprina.
a beneficiarului; În anul 2016 poti beneficia de sprijin financiar
Aspectul: Bolile animalelor
- o catastrofă naturală gravă, care din fonduri europene si de la bugetul national
SMR 9 – Prevenirea, controlul si eradicarea
anumitor forme de encefalopatii afectează puternic exploataţia agricolă; daca respecti normele de ecocondiţio-
spongiforme transmisibile (EST). - distrugerea accidentală a clădirilor nalitate, compuse din:
Aspectul: Produse de protectie a destinate creşterii animalelor, aflate pe ü Cerinţele legale în materie de gestionare
plantelor exploataţie; (SMR) şi
- o epizootie sau o boală a plantelor care ü Standardele privind Bunele condiţii
SMR 10 – Introducerea pe piata a produselor
de protectie a plantelor. afectează parţial sau integral şeptelul sau, agricole şi de mediu ale terenurilor
respectiv, culturile beneficiarului; (GAEC),
- exproprierea întregii exploataţii agricole grupate pe următoarele domenii:
Domeniul:Bunăstarea animalelor Ä Mediu, schimbări climatice, bune condiţii
Aspectul: Bunăstarea animalelor sau a unei mari părţi a acesteia, dacă
agricole ale terenurilor;
exproprierea respectivă nu ar fi putut fi Ä Sănătatea publică, sănătatea animalelor
SMR 11 - Norme minime privind protecţia anticipată la data depunerii cererii. şi sănătatea plantelor;
viţeilor; Ä Bunăstarea animalelor.
SMR 12 - Norme minime de protecţie a Pentru anul 2016, normele privind
porcinelor; ecocondiţionalitatea cuprind şi obligaţia
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă. Agricultură păstrării raportului dintre suprafaţa
Sancţiunile administrative pentru cazurile de terenurilor destinate pajiştilor permanente şi
nerespectare de către fermieri a cerinţelor Bld. Carol I, nr.17, Sector 2, Bucureşt i suprafaţa agricolă totală, declarate de
obligatorii în domeniul bunăstarii animalelor, fermieri în anul 2007, numit raport de
se aplică începând cu data de 01.01.2016, w w w. a p i a . o r g . r o
conform Reg. (CE) nr. 1306/2013, Art. 98. referinţă.
Orice fermier care solicită sprijin financiar din acestor fâşii, în conformitate cu prevederile Aspectul: Biodiversitate
fonduri europene şi naţionale trebuie să Codului de bune practici agricole.
respecte aceste norme pe tot pacursul anului, SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice.
pe toate parcelele agricole din cadrul GAEC 2 - Respectarea procedurilor de
autorizare, în cazul utilizarii apei pentru irigatii SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a
exploataţiei, indiferent de mărimea lor speciilor de faună şi floră sălbatică.
(inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu în agricultura;
mai sunt folosite în scopul producţiei). Se respectă prevederile legale privind Aspectul: Peisaj, nivelul minim de
Fermierii care participă la „Schema utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură. întreţinere
simplificată pentru micii fermieri” nu primesc GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva
sancţiuni administrative pentru GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj,
nerespectarea eco-condiţionalităţii (art. 92 poluării. incluzând arborii izolaţi şi terasele existente
din Reg. (UE) nr. 1.306/2013). Este interzisă poluarea apelor subterane prin pe terenul agricol, luând măsuri adecvate
deversarea directă sau prin descărcarea pe pentru a preveni instalarea vegetaţiei
În anexa la Ordinul MADR nr. 352/2015, cu teren şi infiltrarea în sol a produselor ce conţin
modificările şi completările ulterioare, sunt substanţe periculoase utilizate în agricultură. nedorite şi asigurarea unui nivel minim de
definite normele de eco-condiţionalitate ce întreţinere a terenului agricol.
trebuie respectate de fermierii români 1. Se păstrează elementele de peisaj,
începând cu 1.01.2016, încadrate pe Aspectul: Sol si stoc de carbon incluzând arborii izolaţi şi terasele existente
următoarele domenii: pe terenul agricol.
GAEC 4 - Acoperirea minima a solului: 2. Fermierii trebuie să prevină instalarea
Domeniul: Mediu, schimbări climatice şi Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie vegetaţiei nedorite pe terenul agricol, inclusiv
bunele condiţii agricole ale terenurilor acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână pe terenul agricol necultivat.
nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din 3. Pajiştile permanente se întreţin prin
Aspectul: Apă suprafaţa arabilă totală a fermei. asigurarea unui nivel minim de păşunat de
0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o
SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu dată pe an.
nitraţi proveniţi din surse agricole; GAEC 5 - Gestionarea minima a terenului care
GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor sa reflecte conditiile locale specifice pentru
limitarea eroziunii;
tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea
apelor de suprafaţă; 1. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe
terenul arabil cu panta mai mare de 12%,
1. Se menţin fâşiile de protecţie existente pe cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează de-
terenurile agricole situate în vecinătatea a lungul curbelor de nivel.
zonelor de protecţie a apelor de supra-
faţă stabilite în conformitate cu prevederile 2. Se menţin terasele existente pe terenul
legislaţiei în domeniu. Lăţimea minimă a agricol la data de 1 ianuarie 2007.
fâşiilor de protecţie este de 1m pe terenurile
cu panta de până la 12% şi de 3 m pe GAEC 6 - Mentinerea nivelului de materie
terenurile cu panta mai mare de 12%, panta organică din sol, inclusiv interdicţia de a
terenului fiind panta medie a blocului fizic incendia miriştile arabile.
adiacent cursului de apă.
1. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi
2. În cazul în care pe terenul agricol situat în amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.
vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de 2. Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor
suprafaţă nu există fâşii de protecţie, vegetale pe terenul arabil, precum şi a
fermierul are obligaţia înfiinţării şi menţinerii vegetaţiei pajiştilor permanente.