Sunteți pe pagina 1din 36

________________________________________________________________________________

Cuprins
Argument..............................................................................................................................................2
CAPITOLUL I......................................................................................................................................4
Prezentarea generală a firmei S.C. “VIOLIMPI” S.R.L......................................................................4
1.1. Denumire, sediul societăţii........................................................................................................4
1.2. Formă juridică...........................................................................................................................4
1.3. Capital social şi părţi sociale.....................................................................................................4
1.4. Obiect de activitate....................................................................................................................4
1.5. Structura organizatorică.............................................................................................................4
1.6 Controlul societăţii şi activitatea financiar-contabilă.................................................................5
1.7. Dizolvarea şi lichidarea societăţii..............................................................................................6
CAPITOLUL II................................................................................................................................7
MEDIUL EXTERN AL FIRMEI S.C. ,, VIOLIMPI” S.R.L...........................................................7
ORADEA.........................................................................................................................................7
2.1. Micromediul..............................................................................................................................7
2.2. Macromediul.............................................................................................................................9
CAPITOLUL III.................................................................................................................................11
CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE................................................................11
3.1. Definirea noţiunilor teoretice în domeniul studiat...................................................................11
3.2. Prezentarea conturilor şi a corespondenţei lor în funcţiune....................................................14
3.2.1. Contabilitatea terenurilor şi amenajărilor de teren...................................................................14
3.2.2. Contabilitatea mijloacelor fixe.................................................................................................16
3.2.2.1. Contabilitatea construcţiilor..................................................................................................17
3.2.2.2. Contabilitatea instalaţiilor tehnice, a mijloacelor de transport,.............................................19
animalelor si plantaţiilor.....................................................................................................................19
3.2.2.3. Contabilitatea mobilierului, a aparaturii birotice, echipamentelor....................................22
de protecţie a valorilor umane şi materiale....................................................................................22
şi altor active corporale..................................................................................................................22
3.3. Prezentarea documentelor de evidenţă utilizate......................................................................25
CAPITOLUL IV.................................................................................................................................27
ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE...............................................................27
LA S.C. “VIOLIMPI” S.R.L..............................................................................................................27
CAPITOLUL V..................................................................................................................................30
CONCLUZII ŞI PROPUNERI...........................................................................................................30
5.1. Concluzii.................................................................................................................................30
5.2. Propuneri.................................................................................................................................30
BIBLIOGRAFIE................................................................................................................................31
Studiu de caz privind înregistrările la.................................................................................................32
S.C. “VIOLIMPI” S.R.L....................................................................................................................32

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 1
________________________________________________________________________________

Argument

Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii omeneşti, din nevoia


de a cunoaşte volumul de muncă vie şi materializată cheltuită şi rezultatele producţiei şi schimbului.
Ea a izvorât din cerinţele activităţii practice şi s-a perfecţionat continuu ca o consecinţă firească a
dezvoltării relaţiilor economice de producţie şi de schimb.
Încă din Antichitate, omul a resimţit nevoia unor liste de cheltuieli. De la simpla evidenţă a
averii şi până la afacerile negustorului, contabilitatea a devenit un sistem informaţional cu implicaţii
asupra resurselor la nivelul economiei. Contabilitatea are deci un rol indispensabil în societatea
omenească.
Obiectul contabilităţii constă în evidenţa , calculul, analiza şi controlul raporturilor de
schimb dintre alocarea şi finanţarea , destinaţia şi provenienţa , utilizarea şi reproducţia valorilor
economice separate patrimonial , cu dezvăluirea situaţiei nete şi financeare a patrimoniului , precum
şi a rezultatelor obţinute.
Orice operator economic are nevoie de imobilizări corporale (terenuri, construcţii, utilaje,
echipamente etc.) pentru a-şi putea desfăşura activitatea în condiţii normale şi într-un timp optim.
Activele imobilizate sunt valori economice de investiţie, active pe termen lung, mobile sau
imobile, materiale sau nemateriale, cu o perioadă de utilizare şi lichiditatea mai mare de un an.
Pe parcursul utilizării lor, imobilizările consumă părţi din valoarea lor ce se transmit sub
forma de cheltuieli în costul noilor bunuri sau servicii obţinute care, la rândul lor, conţin în costul
lor beneficii economice viitoare pe care întreprinderea trebuie să le recupereze de la clienţi sub
formă de venituri. Ele participiă la mai multe cicluri de exploatare, îndeplinindu-şi funcţia in mod
continuu şi repetat, fără a se integra în conţinutul material al serviciilor sau bunurilor. Ceea ce se
transmite este numai valoarea lor.
Deci, recuperarea valorică a părţii din activele imobilizate consumate în activitatea
întreprinderii, prin includerea în cheltuieli, poartă denumirea de amortizare.
Proiectul este menit să sintetizeze cunoştinţele acumulate în decursul anilor de liceu,
insistând asupra modului de înregistrare şi contabilizare a imobilizărilor corporale la S.C.
„VIOLIMPI” S.R.L.
Structura proiectului este dată de cele cinci capitole de dimensiuni diferite.
 În capitolul I intitulat „Prezentarea firmei : S.C. „VIOLIMPI” S.R.L.”
am prezentat activitatea societăţii, punând accent pe: denumire, sediu, forma juridică, obiectul de
activitate, structura organizatorică.
 În capitolul II intitulat „Mediul extern al firmei” am detaliat elementele
________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 2
________________________________________________________________________________
componente de micromediu şi macromediu specifice societăţii analizate.
 Capitolul III, cel mai vast, denumit „Contabilitatea imobilizărilor
corporale” cuprinde noţiuni teoretice privind imobilizările corporale, făcând referire la concept,
caracteristici, conturile de imobilizări corporale utilizate în contabilitate, iar la sfârşitul capitolului
am prezentat pe scurt documentele specifice utilizate pentru înregistrarea operativă a imobilizărilor
corporale.
 În capitolul IV am folosit datele din Bilanţul contabil încheiat în 2009 al
societăţii analizate şi am prezentat indicatorii economico-financiari, care interpretează informaţia
contabilă din Situaţiile financiare anuale.
 În capitolul V am dedus si prezentat concluziile ce reies din întreaga
lucrare şi propunerile care trebuie luate în considerare pentru îmbunătăţirea activităţii la această
societate comercială.
Proiectul se încheie cu Bibliografia în care sunt enumerate sursele de informaţii utilizate
pentru realizarea acestui proiect, precum şi Anexele în care este este realizat studiul de caz la S.C.
„VIOLIMPI” S.R.L.

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 3
________________________________________________________________________________

CAPITOLUL I

Prezentarea generală a firmei S.C. “VIOLIMPI” S.R.L.

1.1. Denumire, sediul societăţii

Denumirea societăţii comerciale este S.C. „VIOLIMPI” S.R.L. Aceasta apare în orice act,
scrisoarea sau publicaţie ce provine de la societate, menţionându-se obligatoriu: denumirea, forma
juridică, sediul, numărul de înregistrare în registrul Comerţului şi Codul Unic de Înregistrare.
Sediul societăţii S.C. „VIOLIMPI” S.R.L. este în municipiul Oradea, Str. Salcâmilor nr. 28,
bloc R 154, ap. 4, judeţul Bihor.

1.2. Formă juridică

Societatea comercială S.C. „VIOLIMPI” S.R.L. este persoană juridică română, având forma
de organizare: Societate cu Răspundere Limitată cu asociat unic (S.R.L.). Societatea îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu Legile Române şi cu actul constitutiv.
În baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, a fost constituită S.C.
„VIOLIMPI” S.R.L. cu Nr. de Înmatriculare în Registrul Comerţului J05/569/1998 şi Codul Unic
de Înregistrare – C.U.I. RO10630917.

1.3. Capital social şi părţi sociale

Capitalul social subscris este de 200 lei (două sute lei) în numerar, vărsat integral.Capitalul
social se va divide în 20 de părţi sociale, a câte 10 lei fiecare, aparţinând în totalitate asociatului
unic.

1.4. Obiect de activitate

Domeniul de activitate principal al societăţii este: Transportul cu taxiuri ,


cod CAEN 4932.

1.5. Structura organizatorică

Conducerea şi administrarea societăţii va fi exercitată de unicul asociat


fondator.
Obligaţiile principale ale acestuia sunt:
o să aprobe bilanţul contabil şi să stabilească repartizarea beneficiului net;
o să desemneze pe administratori, să-i revoce şi să le dea descărcări de activitatea lor;
o să decidă urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite societăţii desemnând
şi persoana însărcinată să o exercite;
o să modifice actul constitutiv al societăţii.
Administratorul societăţii este şi unic fondator. Salarizarea se va face în conformitate cu
condiţiile legii.
________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 4
________________________________________________________________________________
Administratorul reprezintă societatea în raporturile cu terţii, în faţa instanţelor de arbitraj, a
instanţelor judecătoreşti şi a tuturor organelor şi organizaţiilor publice, obşteşti, semnătura lui
angajând patrimonial societatea.
Modificarea statutului se face conform prevederilor legii societăţilor comerciale.
Asociatul unic şi administratorul S.C. „VIOLIMPI” S.R.L. este Lipovan Ioan Radu.

Personalul societăţii cuprinde: 4 angajaţi din care 3 şoferi şi o contabilă.


Structura de conducere reiese din următoarea organigramă.

Asociat unic

Administrator

Şef de coloană Contabil-cenzor

Şofer 1 Şofer 2 Şofer 3

1.6 Controlul societăţii şi activitatea financiar-contabilă

Asociatul controlează societatea în întreaga ei activitate, în care scop, în tot cursul


exerciţiului financiar, pot verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi circulante, casa şi registrele de
evidenţă contabilă, precum şi toate documentele contabile, indiferent de natura lor.
La încheierea exerciţiului financiar, el verifică şi controlează exactitatea inventarului, a
documentelor, a rapoartelor asupra conturilor societăţii, a bilanţului şi a contului de profit şiu
pierderi.
Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie a fiecărui an
calendaristic.
Pentru oglindirea activului şi pasivului societăţii, contabilul va ţine evidenţa contabilă în
partidă dublă a activităţii societăţii şi evidenţa financiar operativă a conturilor societăţii în
conformitate cu normele legale şi cu respectarea metodologiei Ministerului Finanţelor.
La sfârşitul fiecărui exerciţiu, societatea va întocmi: bilanul, contul de profit şi pierderi,
raportul asupra activităţii societăţii şi toate celelalte situaţii cerute de lege, care se vor supune spre
analiză şi aprobare asociatului fondator şi se vor depune şi publica conform legii.

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 5
________________________________________________________________________________
Contabilitatea S.C. „VIOLIMPI” S.R.L. este ţinută de un contabil angajat de către asociatul
unic.

1.7. Dizolvarea şi lichidarea societăţii

Dizolvarea societăţii are loc în următoarele cazuri:

 Hotărârea Adunării Generale a Asociatţilor.


 Imposibilitatea realizării obiectului de activitate.
 Falimentul societăţii.
 Reducerea capitalului social sub minimul legal, dacă Adunarea Generală a
Asociaţilor nu hotărăşte reconstituirea lui.
 Incapacitatea, excluderea, retragerea sau moartea unora dintre asociaţi, dacă datorită
acestor cauze, numărul asociaţilor s-a redus la unul singur şi nu există clauză cu moştenitorii lor,
privind continuarea societăţii.
 Alte cazuri potrivit legii.

Dizolvarea societăţii va fi înscrisă în Registrul Comerţului şi publicată în Monitorul Oficial,


cu respectarea termenelor şi condiţiilor de formă prevăzute de lege.
În urma decesului asociatului, activitatea va putea fi continuată de către moştenitorii legali ai
acestuia.
Dizolvarea societăţii determină începerea procedurii de lichidare. Lichidarea va fi efectuată
de către un lichidator numit de asociat. Din momentul intrării în acţiune a lichidatorului, mandatul
administratorului încetează, acesta nemaiputând întreprinde noi acţiuni în numele societăţii.
Lichidatorul îşi îndeplineşte mandatul în condiţiile legii, sub controlul asociaţilor. Bilanţul de
lichidare, inclusiv propunerile lichidatorului vor fi supuse spre aprobare asociaţilor. După aprobarea
bilanţului, lichidatorul este descărcat de activitatea lui.
După terminarea lichidării, lichidatorul va cere radierea societăţii din registrul Comerţului.

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 6
________________________________________________________________________________

CAPITOLUL II

MEDIUL EXTERN AL FIRMEI S.C. ,, VIOLIMPI” S.R.L.

ORADEA

Orice agent economic analizează mediul extern în care evoluează. Acest lucru poate fi
realizat ocazional (când este este vorba de apariţia unei crize), periodic (după o programare
prestabilită) sau permanent.
În condiţiile actuale, când mediul se schimbă atât de des, în atât de multe direcţii, este
necesar să apelăm la o analiză permanentă care permite agentului economic să reacţioneze cu
rapiditate la schimbările de mediu şi să preîntâmpine eventualele influenţe negative.
Mediul extern al întreprinderii reprezintă ansamblul de factori externi eterogeni (economici,
politici, de management, tehnici şi tehnologici, socio-culturali şi naturali) al organizaţiilor, care
influenţează direct şi indirect activitatea întreprinderii, performanţele şi relaţiile ei pe piaţă.
Mediul extern al agentului economic este alcătuit din micromediu şi macromediu.

2.1. Micromediul

Micromediul este alcătuit din partenerii cei mai apropiaţi ai agenului economic. În funcţie de
componenţa micromediului, agentul economic ia decizii.
1. Furnizorii unui agent economic sunt cei care asigură resursele pentru realizarea unui
serviciu şi pot fi : de forţă de muncă, de materii prime şi materiale, de servicii, de capital..etc.
Aceştia stabilesc cu societatea relaţii contractuale, în general contracte de vânzare-
cumpărare, inclusiv pentru obţinerea de documentaţii, licenţe. Obligaţiile societăţii faţă de aceştia se
sting în momentul achitării unui echivalent valoric sau efectuarea unei contraprestaţii.

Principalii furnizori ai S.C. ,,VIOLIMPI” S.R.L.

Nr. Denumire Produse oferite Date de contact


crt.
Maşini pentru Oradea, Calea Clujului nr. 201,
1. S.C. Porsche România S.R.L. serviciul jud. Bihor,
de taximetrie Tel.: 0259-440.340
2. S.C. „MOL România Petroleum Combustibil pentru Oradea, Bd-ul Decebal nr. 51,
Products” S.R.L. taximetre jud. Bihor,
Tel.: 0259-471.798
3. S.C. „Zabava” S.R.L. Cosmetică auto Oradea, str. Târnavelor nr. 19,
Tel. 0259-262.224
4. S.C. „Aconalex” S.R.L. Accesorii şi piese de Oradea, str. Ovidiu Denuşeanu
schimb auto. nr. 2,
Asistenţă tehnică Tel.: 0259-412.277
pentru autovehicule

Alţi furnizori ai firmei S.C. VIOLIMPI S.R.L.

Nr. Denumire Produse oferite Date de contact

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 7
________________________________________________________________________________
crt.
1. S.C.„ELECTRICA” Furnizor de energie Oradea, Str. Griviţei nr. 32, jud. Bihor, Tel.:
S.A. electrică
2. S.C. „RDS&RCS” S.A. Furnizor de Oradea, Piaţa Independenţei nr. 47, parter,
telefonie jud. Bihor
şi internet

2. Clientul este cea mai importantă componentă a micromediului în optica de marketing.


Toate eforturile agentului economic sunt îndreptate spre satisfacerea clienţilor.
Agentul economic trebuie să ştie să-şi menţină clienţii existenţi, să atragă noi clienţi, iar pentru
aceasta trebuie să cunoască:
 Profilul cilentului (vârsta, stil de viaţă, ocupaţia, veniturile etc.)
 Ce categorii de nevoi îşi satisface cu serviciul respectiv
 Care sunt criteriile ce intervin în alegerea unui produs sau serviciu
 Care este importanţa serviciului pentru client.
Principalii clienţi ai firmei S.C. VIOLIMPI S.R.L. sunt oamenii care nu posedă maşină şi
doresc
să ajungă intr-un loc, într-un timp cât mai scurt.
Alţi clienţi ai firmei sunt:
Denumire Date de contact
„Hotel Toscana” Oradea, str. Ioan Cantacuzino nr. 4, jud. Bihor,
Tel.:0259 479799
„Carpatair Oradea” Oradea, Calea Aradului nr. 80, jud. Bihor, Tel.:0259 416082
„Hotel Nevis” Oradea, Str. Lăpuşului nr. 2, jud. Bihor, Tel.:0259 407970

3. Intermediarii sunt agenţii economici ce sunt implicaţi în distribuirea, promovarea,


comercializarea produselor/serviciilor către consumatori finali.
Intermediarii firmei S.C. VIOLIMPI S.R.L. sunt Radio Zu. Radio Transilvania, TVS, KISS
FM care se ocupă cu promovarea firmei de taxi.

4. Concurenţii sunt agenţi economici care urmăresc să satisfacă aceleaşi nevoi ale clienţilor
ca şi agentul economic în cauză.

Categorii de clienţi:
 Concurenţi direcţi- care oferă acelaşi tip de produse/servicii care satisfac aceleaşi nevoi pe
aceeaşi piaţă şi la acelaşi nivel al preţului sau care oferă acelaşi produs/servicu.
Concurenţii direcţi ai S.C. ..VIOLIMPI” S.R.L. sunt:
Nr. Denumire firmă Date de contact
crt.
1. S.C. „Fulger” S.R.L. Oradea, str. Dimitrie Cantemir, Tel.:0259/226.500
2. S.C. „City-Taxi” S.R.L. Oradea, str. Ştefan Simion nr. 4, Tel.: 0259/222.222
3. S.C. „Start-Taxi” S.R.L. Oradea, str. Mihai Eminescu, Tel.: 0259/477.423
 Concurenţi indirecţi- care oferă produse/ servicii similare care satisfac aceleaşi nevoi, dar cu
caracteristici diferite sau care oferă aceeaşi clasă de produse.
Concurenţii indirecţi ai S.C. VIOLIMPI S.R.L. sunt:
Nr. Denumire firmă Servicii oferite Date de contact
crt.
1. S.C. OTL R.A. Transport cu Oradea, str. Atelierelor nr. 12, Tel.:
tramvaie 0259/423.245
şi autobuze
2. S.C. „Puşcău Trans” Transport cu Oradea, str. Milcovului nr. 12, jud. Bihor,
________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 8
________________________________________________________________________________
S.R.L. microbuze Tel.: 0259/159.657
3. S.C. C& I Comserv Transport cu Oradea, Str. Republiciinr. 87, Tel.:
S.R.L. microbuze 0259.471.690

5. Alţi actori(organisme publice) reprezintă diferite grupuri, organizaţii care au un impact real
sau potenţial asupra activităţii agentului economic:
 lumea financiară: reuneşte toţi agenţii şi toate organizaţiile care furnizează resurse financiare
agentului economic:
1. Banca Transilvania Oradea, Bulevardul Dacia nr. 38-40, jud. Bihor,Tel.:0259/420.104
2. Astra Uniqua Asigurări Oradea, str. Moscovei nr. 3, jud. Bihor
Tel.:0259/415.667

 mijloace de comunicare în masă(mass-media): Radio Zu, Kiss FM, TVS, Transilvania TV,
Internetul

 administraţia şi organismele puterii publice


1. Inspectoratul Teritorial de Muncă Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 2,
Bihor jud. Bihor, Tel.:0268/237.015
2. Direcţia Publică a Finanţelor Publice Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 28,
Bihor jud. Bihor, Tel.: 0259/433.056
3. Primăria Oradea Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, jud. Bihor
Tel.: 0259/437.000

 opinia publică- care poate avea un impact foarte mare asupra succesului pe care un agent
economic îl are pe piaţă.

2.2. Macromediul

Macromediul este constituit din factori ce nu pot fi controlaţi de agentul economic dar care
pot avea o influenţă pozitivă sau negativă aspra activităţii acestuia.
Astfel, componentele macromediului deschid uneori adevărate oportunităţi ce trebuiesc
valorificate, iar alteori prezintă modificări nefavorabile ce restrâng activitatea agenului
economic.

1. Mediul economic:
Mediul economic cuprinde totalitatea factorilor din economie care influenţează capacitatea
întreprinderii de a concura în domeniul de activitate, dar şi posibilitatea şi disponibilitatea
consumatorilor de a cumpăra diverse bunuri şi servicii. Între factorii care influenţează puterea de
cumpărare se numără veniturile curente, veniturile disponibile, preţurile, tendinţa spre economii sau
consum şi politica de credite.
Rata de creştere a economiei unei ţări are un impact important asupra eforturilor de
marketing ale unei întreprinderi - o rată înaltă de creştere înseamnă o economie puternică şi prin
urmare un potenţial de marketing ridicat.
De asemenea, când veniturile nominale depăşesc rata inflaţiei are loc o creştere a veniturilor
reale şi consumatorii îşi pot procura cantităţi sporite de bunuri şi servicii. În schimb o rată a şomajului
ridicată afectează activitatea multor întreprinderi deoarece populaţia are tendinţa să renunţe la bunurile
care nu sunt de strictă necesitate.

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 9
________________________________________________________________________________
2. Mediul natural
Mediul natural face parte din cadrul ganeral în care o firmă îşi desfăşoară activitatea,
exercitând asupra acesteia unele constrângeri sau oferindu-i anumite oportunităţi.
Monitorizarea tuturor factorilor de micromediu şi de macromediu trebuie să aibă loc continuu,
fiecare componentă a mediului de marketing nu trebuie ruptă din context ci urmărită în interdependenţă
cu toţi ceilalţi factori. Urmărirea evoluţiilor şi tendinţelor mediului de marketing este o sarcină dificilă,
dar orice manager ştie că o schimbare majoră a oricărui factor amintit poate avea un impact major
asupra obiectivelor şi planurilor de marketing.
Această firmă işi plasează serviciile în întregul oraş, alegerea taximetrelor lor de către oameni,
depinzând de mai multi factori. Un factor important care îi oferă un avantaj sunt maşinile de bună
calitate, ingrijite şi aspectuoase. Un alt factor este vremea care poate influenţi activitatea firmei, in mod
pozitiv sau negativ, de aceea ponderea mai mare de încasări sunt în anotimpul iernii şi în zilele
ploioase.
3. Mediul politic şi juridic
Mediul politic este format de forţele politice ce acţionează şi de raporturile stabilite între
acestea. Toate acestea determină un climat politic stabil sau mai puţin stabil cu influenţe directe
asupra mediului de afaceri dintr-o ţară, ca şi gradul de intervenţie a statului în economie şi
atitudinea generală a administraţiei faţă de viaţa economică a societăţii.
Mediul juridic cuprinde ansamblul normelor juridice şi actelor normative care
reglementează desfăşurarea activităţilor comerciale ale întreprinderilor. Mediul juridic şi
instituţional nu cuprinde doar legislaţia comercială internă, ci şi reglementările stabilite de
organismele internaţionale abilitate.
La modul cel mai general, legislaţia comercială poate fi împărţită în trei mari grupe de legi:

- legi destinate reglementării concurenţei de piaţă (protejarea întreprinzătorilor contra


concurenţei neloiale, preţurilor discriminatorii etc.);
- legi pentru protecţia consumatorului (garantarea siguranţei produselor utilizate, protecţia
împotriva practicilor comerciale înşelătoare etc.);
- legi de interes general pentru societate (reducerea poluării mediului, conservarerea unor
resurse, creşterea calităţii vieţii etc.

4. Mediul demografic
Mediul demografic cuprinde populaţia din zona de activitate a întreprinderii, prezentând interes
atât ca piaţă a forţei de muncă cât şi ca piaţă de desfacere pentru bunuri şi servicii. Întreprinderea este
interesată de mai multe aspecte demografice: numărul populaţiei din zona de interes, structura
populaţiei după sex şi vârsta, structura familiei, densitatea, mobilitatea populaţiei, speranţa de viaţă,
repartiţia populaţiei în mediul rural şi urban, etnia,
religia, educaţia etc.
Aceste atribute sunt utilizate de întreprindere în determinarea dimensiunilor pieţei potenţiale, în
elaborarea de estimări privind evoluţia cererii de produse şi servicii, în stabilirea celui mai potrivit mix
pentru piaţa respectivă. Atributele demografice pot furniza indicii clare asupra structurii gamei de
produse, asupra preţurilor pe care consumatorii sunt dispuşi să le plătească pentru aceste produse,
asupra modalităţilor optime de distribuire a lor şi a celor mai potrivite acţiuni promoţionale.
S.C. „VIOLIMPI” S.R.L. are în vedere toată populaţia localităţii Oradea. Societatea se
adresează celor care nu posedă o maşină, dar doresc să ajung in unele locuri fără efort sau celo fără
permis de conducere.

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 10
________________________________________________________________________________

CAPITOLUL III.

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

3.1. Definirea noţiunilor teoretice în domeniul studiat

Standardul internaţional I.A.S.1 denumit “Prezentarea situaţiilor financiare” defineşte


activele imobilizate ca fiind toate acele active care nu sunt clasificate în categoria activelor curente.
Reglementările contabile din România definesc activele imobilizate ca fiind acele active ale
unei entităţi destinate utilizării pe o perioadă îndelungată în activitatea acesteia. Astfel, activele
imobilizate reprezintă bunurile si valorile destinate să servească pe o perioadă îndelungată în
activitatea entităţii şi care nu se consumă după prima lor utilizare şi, ca atare, nu sunt destinate
comercializării.
În raport de comportamentul lor economic şi de structurile lor materiale, activele imobilizate
se grupează în:
1. imobilizări corporale
2. imobilizări necorporale
3. imobilizări financiare
Imobilizările corporale sunt definite de I.A.S.16 ca elemente tangibile care sunt deţinute
de o unitate pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestare de servicii pentru a fi închiriate
terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative şi pot fi utilizate pe parcursul mai multor
perioade de gestiune.
Imobilizările necorporale sunt definite de I.A.S.38 (active necorporale) ca active
identificabile, nemonetare, fără suport material şi deţinute pentru a fi utilizate în procesul de
producţie sau prestare de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru nevoi administrative.
Imobilizările financiare, denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu, sunt active
deţinute de o societate în vederea creşterii valorii averii sale prin încasarea unor sume din repartizări
(dobânzi, redevente, dividende) prin creşterea valorii capitalizate sau prin obţinerea unor beneficii
rezultate în urma vânzării acestor investiţii.
Imobilizările corporale
Imobilizările corporale reprezintă bunuri care au o structură materială asupra cărora agenţii
economici exercită un drept real, fiind elemente de patrimoniu care definesc capacitatea tehnică de
producţie şi comercializare, creează venituri în concordanţă cu obiectul de activitate al acestora.
În categoria acestora intră mijloacele fixe şi terenurile. Contabilitatea lor se ţine cu grupa 21
“Imobilizări corporale”.
Definirea mijloacelor fixe este cuprinsă în art. 53 din Regulamentul aplicării Legii
contabilităţii nr. 82 / 1991: “Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se
utilizează ca atare şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
 are o valoare de inventar mai mare decât limita stabilită de lege;
 are o durată normală de utilizare mai mare de un an.”

Mijloacele fixe se pot clasifica după mai multe criterii, fiecare avându-şi raţiunile sale:

a) Din punct de vedere al domeniului în care se utilizează, mijloacele fixe se clasifică în :


 Mijloace fixe de producţie, care participă direct sau indirect la procesul de producţie
sau exploatare,
 Mijloace fixe de comercializare utilizate pentru scopuri sociale.

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 11
________________________________________________________________________________
b) După apartenenţa lor, mijloacele fixe se împart în:
 Mijloace fixe proprietate a unităţii patrimoniale
 Mijloace fixe în folosinţă temporară: închiriere, locaţie de gestiune, concesiune
pentru care evidenţa se organizează separat de cele proprii;

c) După structură, respectiv natura şi particularităţile tehnico – constructive, mijloacele fixe


amortizabile se grupează în trei grupe principale
 Constructţi;
 Instalaţii tehnice,mijloace de transport,animale si plantaţii;
 Mobilier, aparatură birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale
şi alte active corporale.
Evaluarea activelor imobilizate
În funcţie de regulile generale de evaluare şi de momentul evaluării, imobilizările corporale se
evalueaază la următoarele valori:valoarea de intrare,de inventar,contabilă netă,bilanţieră,reziduală.
a) Valoarea de intrare sau contabilă
Se determină în funcţie de modul de dobândire ,astfel:
 imobilizările procurate cu titlu oneros se evaluaează la cost de achiziţie;
 imobilizările obţinute din producţie proprie se evaluează la cost de producţie;
 imobilizările aduse ca aport la capitalul social se evaluează la valoarea de aport;
 imobilizările primite gratuit se evaluează la valoarea justă,care reprezintă suma pentru care un
activ ar putea fi schimbat în cadrul unei tranzacţii,cu preţul determinat în mod obiectiv.
b) Valoarea de inventar
Evaluarea imobilizarilor la inventariere se face la valoarea actuală,denumită şi valoare de
inventar,care este stabilită în funcţie de utilitatea bunului,starea acestuia şi preţul pieţei.
c) Valoarea contabilă netă
Valoarea contabilă netă sau valoarea ramasă se calculeaza prin deducerea din ajustările,
echivalentul valoric al deprecierilor sau pierderilor de valoare reversibile a imobilizărilor.

d) Valoarea bilanţieră
La închiderea exerciţiului financiar se compară valoarea contabilă sau contabilă netă cu
valoarea actuală cu ocazia inventarierii. În urma acestei comparaţii rezultă două situaţii:
1.când valoarea de inventar este mai mare decât valoarea contabilă netă se obţine un plus de
valoare, care, potrivit principiului prudenţei, nu se înregistrează în contabilitate;
2.când valoarea de inventar este mai mică decât valoarea contabilă netă se obţine un minus
de valoare, care se înregistrează în contabilitate astfel:
 sub forma unei amortizări suplimentare,când deprecierea este ireversibilă (uzură fizică sau
morală)
 prin ajustări pentru pierdere de valoare, când deprecierea este reversibilă (scăderea
cotaţiilor la bursă,diminuarea preţurilor,scăderea cursului valutar etc.)
e) Valoarea reziduală
Valoarea reziduală reprezintă valoarea netă pe care o entitate estimează să o obţină prin
cedarea unui activ la încheierea duratei sale de utilizare, după deducerea cheltuielilor aferente
cedării. În cazul casării,valoarea reziduală reprezintă diferenţa dintre valoarea materialelor şi
pieselor recuperate şi cheltuielile efectuate în vederea dezmembrării.

Amortizarea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale îşi pierd treptat o parte din valoarea lor de întrebuinţare ca urmare a
folosirii lor, a acţiunii agenţilor naturali, a progresului tehnic.

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 12
________________________________________________________________________________
Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează, pe baza unui plan de amortizare ,din
luna următoare punerii acestora în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii de intrare.
Amortizarea cheltuielilor de investiţii efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate,
luate în locaţie de gestiune se calculeză de către cel care a efectuat investiţia, pe perioadă sau pe
durată normală de utilizare, după caz.
În cazul imobilizărilor corporale achiziţionate, care au durata normală de utilizare expirată,
valoarea de intrare (costul de achiziţie) se va recupera pe o perioadă stabilită de către o comisie
tehnică.
Duratele normale de utilizare corespund în principiu, cu duratele economice de utilizare, în
cadrul cărora veniturile obţinute din utilizarea imobilizărilor corporale sunt mai mari decat
cheltuielile necesare pentru funcţionare , întreţinere şi reparare.

Regimuri de amortizare
Entităţile economice işi amortizează imobilizătile corporale utilizând unul din următoarele
regimuri de amortizare:
Amortizarea liniară se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de
intrare a imobilizărilor corporale.
Cota anuală de amortizare liniară se calculează prin divizarea numărului 100 la durata
normală de utilizare.
În cazul constucţiilor se aplică în mod obligatoriu regimul de amortizare liniară. De
asemenea se amortizeză liniar , pe o perioadă de 10 ani , cheltuielile de investiţii pentru amenajarea
terenurilor.
Amortizarea liniară reprezintă regimul classic, tradiţional, fiind cel mai simplu de
utilizat,insă nu ţine seama de influenţa uzurii morale, care duce la întocmirea activelor într-un
interval de timp scurt.

Amortizarea degresivă presupune o amortizare mai accentuată a imobilizărilor corporale în


primii ani de la punerea în funcţiune. Utilizarea acestiu regim de amortizare presupune calcularea
cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei de amortizare liniară cu unil din coeficienţi
următori: :
 1,5 pentru o durată de viaţă de 2-5 ani
 2 pentru o durată de viaţă de 5-10 ani
 2,5 pentru o durată de viaţă mai mare de 10 ani.

Amortizarea accelerată constă în primul an de funcţionare, în cheltuielile de exploatare a


unei amortizări în cotă de 50% din valoarea de intrare .
Amortizările anuale pentru exerciţiile financiare următoare sunt calculate după sistemul liniar,
prin divizarea valorii rămase la numărul de ani de utilizare rămaşi.
Amortizarea degresivă şi accelerată au avantajul că atenuează influenţa uzurii morale, datorită
faptului că prin aceste metode se recuperează într-un interval de timp mai scurt scurt un cuantum
mai mare din valoarea de intrare a imobilizărilor corporale. Aceste doua regimuri produc şi un
avantaj fiscal, prin amânarea la plată a impozitului pe profit, corespunzător creşterii cheltuielilor
privind amortizarea în primii ani de utilizare a imobilizărilor corporale.
Utilizarea regimurilor de amortizare se aprobă de către Consiliul de Administraţie al entităţii
economice. Pentru fiecare imobilizare corporală intrată in patrimoniu entităţile economice vor
intocmii un plan de amortizare, în care se vor determina cu anticipaţie amortizarea
anuală(anuitatea) şi valoarea contabilă netă sau rămasă la sfârşitul fiecărui an de funcţionare,
luându-se în calcul valoarea contabilă, durata de utilizare şi regimul de amortizare ales.

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 13
________________________________________________________________________________

3.2. Prezentarea conturilor şi a corespondenţei lor în funcţiune

Conturile de imobilizări corporale sunt conturi de activ. Acestea se debitează in momentul


intrării bunurilor în patrimoniul unităţilor economice la valoarea de aport, de cost de achiziţie sau
cost de producţie după vaz. Se creditează in caz de concesiune, expropiere sau dispariţie, la preţul
de înregistrare. Soldul debitor reprezintă valoarea de înregistrare a imobilizărilor corporale existente
la un moment dat în unitate.
Contabilitatea mijloacelor fixe trebuie să asigure evidenţa permanentă a existenţei si a
micşorării, precum şi calculul amortizării şi al provizioanelor constituite prin deprecierea acestora.
Contabilitatea mijloacelor fixe se ţine pe următoarele categorii: clădiri, construcţii speciale,
maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare si reglare, mijloace de transpor,
animale şi plantaţii, unelte dispozitive, instrumente, mobilier şi aparatură birotică.
Amortizarea imobilizărilor corporale se înregiostrează în contul 281 „Amortizări privind
imobilizările corporale”, care este un cont de pasiv. Se crediteayă cu cheltuielile aferente amortizării
imobilizărilor corporale şi se debitează cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale, vândute sau
scoase din activ. Soldul creditor reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale. Conturile operative
de gradul II au cifra a 4-a identică cu cifra a 4-a din simbolizarea conturilor de mijloace fixe.

3.2.1. Contabilitatea terenurilor şi amenajărilor de teren

Contabilitatea terenurilor se ţine pe diuă categorii: terenuri şi amenajări de terenuri.


În contabilitatea analitică, terenurile pot fi evidenţiate pe următoarele grupe: terenuri
agricole şi silvice, terenuri fără construcţii, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcţii şi altele.
Terenurile se înregistrează în contabilitate la intrarea în patrimoniu, la valoarea stabilită
conform legii, în funcţia de clasele de calitate, suprafaţă şi amplasarea acestora, dar şi supă alte
criterii, la costul de achiziţie sau la valoarea de aport, după caz. Terenurile nu sunt supuse
amortizării.
Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălţilor, terenurilor şi a altor lucrări
similare sunt supuse amortizării.
Contul 211 ,,Terenuri si amenajări de terenuri” este cont de activ şi se dezvoltă pe două
conturi sintetice de gradul II:
Contul 2111 ,,Terenuri”
Contul 2112 ,,Amenajări de terenuri”
În debit se înregistrează:
 valoarea terenurilor achiziţionate, a celor reprezentând aport la capital,
valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit şi a celor primite în regim de leasing financiar (404, 456,
131, 167);
 valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont
propriu (231, 722);
 valoarea creşterii rezultate din reevaluarea terenurilor (105).

În credit se înregistrează:
 valoarea terenurilor respectiv amenajărilor de terenuri cedate, amortizate
(281, 658);
 valoarea terenurilor aportate, retrase (456);
 valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea terenurilor (105);

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 14
________________________________________________________________________________
 valoarea terenurilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social
al altei societăţi comerciale (261, 262, 263).
Soldul contului reprezintă valoarea terenurilor şi costul efectiv al amenajărilor
de terenuri.

Exemple privind corespondenţa contului 2111:

1. Intrarea în unitate din mai multe surse:


a) achiziţionare de la furnizori
% = 404 (Furnizori de imobilizări)
(Terenuri) 2111
(TVA deductibilă) 4426

b) de la asociaţi, ca aport în natură

(Terenuri) 2111 = 456 (Decontări cu acţionarii/


asociaţii privind capitalul )
c) cu titlu gratuit, prin dinaţie sau subvenţie

(Terenuri) 2111 = 131 (Subvenţii guvernamentale


pentru investiţii)
d) preluate in leasing, concesiune etc.

(Terenuri) 2111 = 167 (Alte împrumuturi şi datorii


asmiliate)
e) creşteri de valoare la reevaluare
(Terenuri) 2111 = 105 (Rezerve din reevaluare)

2. Ieşirea terenurilor din unitate prin:


a) retragerea asociaţilor din societatea comercială
(Decontări cu acţionarii/ 456 = 2111 (Terenuri)
asociaţii privind capitalul)

b) vânzarea unor terenuri


 vânzarea propriu-zisă

(Debitori diverşi) 461 = %


7583 (Venituri din cedarea
activelor şi alte operaţii
de capital)
4427 (TVA colectată)

 scăderea din gestiune a terenurilor vândute


(Cheltuieli privind activele 6583 = 2111 (Terenuri)
cedate şi alte operaţii
de capital )

3. Scoaterea din evidenţă a terenurilor aportate şi retrase


(Decontări cu acţionarii/ 456 = 2111 (Terenuri)
asociaţii privind capitalul )

4. Descreşteri în urma reevaluării terenurilor


________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 15
________________________________________________________________________________
(Terenuri) 2111 = 105 (Rezerve din reevaluare)

5. Participarea cu terenuri la capitalul altor societăţi


(Acţiuni deţinute la 261 = 2111 (Terenuri)
entităţile afiliate)

Exemple privind corespondenţa contului 2112:

1. Amenajarea cu :

 mijloacele proprii pe parcursul mai multor perioade şi apoi puse în funcţiune:

(Amenajări de 2112 = 231 (Imobilizări corporale în


terenuri) curs de execuţie)
 mijloacele proprii direct, fără evidenţierea executării:

(Amenajări de 2112 = 722 (Venituri din producţia de


terenuri) imobilizări corporale)
 printr-o unitate specializată din afara societăţii comerciale:

% = 404 (Furnizori de imobilizări)


(Amenajări de 2112
terenuri)
(TVA deductibilă) 4426

2. Amortizarea treptată a amenajării terenurilor:

(Cheltuieli de exploatare 6811 = 2811 (Amortizarea amenajărilor


privind amortizarea de terenuri)
imobilizărilor)

3. Concomitent cu ultima rată

(Amortizarea amenajărilor 2811 = 2112 (Amenajări de terenuri)


de terenuri)

3.2.2. Contabilitatea mijloacelor fixe

Mijloacele fixe se caracterizează prin aceea că participă la mai multe cicluri de exploatare,
păstrându-şi de regulă, forma fizică initială şi îşi transmit treptat valoarea sub formă de amortizare,
asupra produselor obţinute, a lucrărilor executate, a serviciilor prestate sau a altor activităţi
desfăşurate.

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 16
________________________________________________________________________________

3.2.2.1. Contabilitatea construcţiilor

Contul 212 ,, Construcţii” este un cont de activ. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa
existenţei şi mişcării construcţiilor.

În debit se înregistrează:

 valoarea constructiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu


gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar (404, 231, 722, 131, 456,
167);
 valoarea cresterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105);
 valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie
si restituite proprietarului (281).

În credit se înregistrează:

 valoarea constructiilor cedate sau scoase din evidenta (281, 658);


 valoarea constructiilor distruse de calamitati (671);
 valoarea constructiilor aportate si retrase (456);
 valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar (267);
 valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105).
 valoarea cladirilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei
societati comerciale (261, 262, 263).

Soldul contului reprezinta valoarea constructiilor existente.

Exemple privind corespondenţa contului 212:

1. Intrarea mijloacelor fixe în unitate pe următoarele căi:


a) de la asociaţi, ca aport la capitalul social subscris

(Construcţii) 212 = 456 (Decontări cu acţionarii/


asociaţii privind capitalul)
b) intrare prin leasing financiar la locatar

(Construcţii) 212 = 167 (Alte împrumuturi şi datorii


similare)
c) la proprietar şi locatar pentru investiţiile executate şi amortizate către chiriaş sau
locatar
(Construcţii) 212 = 2812 (Amortizarea construcţiilor)

d) pentru partea neamortizată preluată gratuit


(Construcţii) 212 = 133 (Donaţii pentru investiţii)

2. Amortizarea activelor: înregistrarea amortizării lunare, indiferent de metoda folosită


pentru calculatea ei

(Cheltuieli de exploatare 6811 = 281 (Amortizări privind

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 17
________________________________________________________________________________
privind amortizarea imobilizările corporale)
imobilizărilor)
3. Ieşirea imobilizărilor corporale din unitate
a) scoaterea din folosinţă a activelor

 amortizate integral

(Amortizări privind 281 = 212 (Construcţii)


Imobilizările corporale)
 amortizate parţial

% = 212 (Construcţii)

(Amortizări privind 281


imobilizările corporale)
(Cheltuieli înregistrate 471
în avans)
(Cheltuieli privind (6583)
Activele cedate si alte
Operaţii de capital)

b) restituirea activelor către locatar sau proprietar pentru investiţiile la imobilizările


corporale luate în chirie, concesiune, leasing amortizate

(Amortizări privind 281 = 212 (Construcţii)


imobilizările cedate)

c) scăderea din gestiune a celor amortizate integral

(Amortizări privind 281 = 212 (Construcţii)


imobilizările cedate)

4. Scoaterea din evidenţă a activelor neamortizate integral dacă Adunarea Generală a


Acţionarilor a hotărât diminuarea capitalurilor proprii
% = 212 (Construcţii)
(Amortizări privind 281
Imobilizările corporale)
(Rezerve) 106
(Capital subscris (1012)
vărsat)

5. Rezerve din reevaluare:


 pentru creşteri de valoare faţă de valoarea contabilă netă sau brută
(Construcţii) 212 = 105 (Rezerve din reevaluare)

 diferenţa în minus
(Rezerve din 105 = 212 (Construcţii)
reevaluare)
6. Evidenţierea creşterii valorii de înregistrare a imobilizărilor corporale prin includerea în
valoarea de intrare a acestora, a investiţiilor efectuate de concesionari sau chiriaşi şi
transferată fără plată proprietarilor

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 18
________________________________________________________________________________
(Construcţii) 212 = %

281 (Amortizări privind


Imobilizările corporale)
133 (Donaţii pentru investiţii)

3.2.2.2. Contabilitatea instalaţiilor tehnice, a mijloacelor de transport,

animalelor si plantaţiilor

Contul 213 ,,Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii” este un cont de
activ. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice, mijloacelor
de transport, animalelor si plantaţiilor.

Este un cont operativ de gradul II, respectiv:


Contul 2131 ,,Echipamente tehnologice”(maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
Contul 2132 ,,Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”
Contul 2133 ,,Mijloace de transport”
Contul 2134 ,,Animale şi plantaţii”

În debit se înregistrează:
 valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor
achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social,
primite în regim de leasing financiar(404, 231, 722, 131, 456, 167);
 valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale
primite cu chirie şi restituite proprietarului (281);
 valoarea creşterii rezultate din reevaluare (105);
 valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import (446);
 plusurile de inventar la imobilizări (131).

În credite se inregistrează:
 valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor
cedate sau scoase din evidentă (281, 658);
 valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor
aportate, retrase (456);
 valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor
cedate în regim de leasing financiar, distruse de calamităţi (267, 671);
 valoarea descreşterii rezultate din reevaluare (105);
 valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor
care fac obiectul participării la filiale din cadrul grupului, la societăţi din afara grupului, la alte
societăţi sub forma intereselor de participare sau altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265).
Soldul contului reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor
şi plantaţiilor existente.
________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 19
________________________________________________________________________________

Exemple privind corespondenţa contului 213:


1.Intrarea mijloacelor fixe în unitate pe următoarele căi:
a) de la furnizori, pentru bunurile care nu necesită montaj, probe tehnologice de
punere în funcţiune:

% = 404 (Furnizori de imobilizări)


(Instalaţii tehnice, 213
mijloace de transport,
animale şi plantaţii)

(TVA deductibilă) 4426

b) taxa vamală aferentă unui activ achiziţionat prin import

(Instalaţii tehnice, 213 = 446 (Alte impozite, taxe şi )


mijloace de transport, vărsăminte asimilate)
animale şi plantaţii)

c) creşteri de valoare cu ocazia reevaluărilor

(Instalaţii tehnice, 213 = 105 (Rezerve din reevaluare)


mijloace de transport,
animale şi plantaţii)

d) din producţia proprie

(Instalaţii tehnice, 213 = 722 (Venituri din producţia )


mijloace de transport, de imobilizări corporale
animale şi plantaţii)

2. Ieşirea imobilizărilor corporale din unitate


a) restituirea acticelor către locatar sau proprietar pentru investiţiile la imobilizările
corporale luate in chirie, concesiune, leasing amortizate

% = 213 (Instalaţii tehnice, mijloace


(Amortizări privind 281 de transport, animale
imobilizările corporale) şi plantaţii)
(Cheltuieli privind 6583
activele cedate şi alte
operaţii de capital)

sau

% = 213 (Instalaţii tehnice, mijloace


(Amortizări privind 281 de transport, animale
imobilizările corporale) şi plantaţii)
________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 20
________________________________________________________________________________
(Cheltuieli înregistrate 471
în avans)
(Cheltuieli privind 6583
activele cedate şi alte
operaţii de capital)

b) scoaterea din gestiunea a celor neamortizate integral

% = 213 (Instalaţii tehnice, mijloace


(Amortizări privind 281 de transport, animale
imobilizările corporale) şi plantaţii)
(Cheltuieli privind 6583
activele cedate şi alte
operaţii de capital)

3. Aportul în natură sub formă de active corporale la capitalul altor societăţi


% = 213 (Instalaţii tehnice, mijloace
(Amortizări privind 281 de transport, animale
imobilizările corporale) şi plantaţii)
(Acţiuni deţinute la 261
entităţile afiliate)
4. Ieşirea de imobilizări corporale
a) în leasing financiar la locatar

(Creanţe imobilizate) 267 = 213 (Instalaţii tehnice, mijloace


de transport, animale şi
plantaţii)
b) din cauza unor calamităţi
% = 213 (Instalaţii tehnice, mijloace
(Amortizarea instalaţiilor, 2813 de transport, animale şi
mijloacelor de transport, plantaţii)
animalelor şi plantaţiilor)
(Cheltuieli privind 674
Calamităţile si alte evenimente extraordinare)

5. Rezerve din reevaluare pentru creşteri de valoare faţă de valoarea contabilă netă sau brută

(Instalaţii tehnice, 213 = 105 (Rezerve din reevaluare)


mijloace de transport,
animale şi plantaţii)

6. Încorporarea accesoriilor cumpărate şi recepţionate în valoarea activelor imobilizate

(Instalaţii tehnice, 213 = 302 (Materiale consumabile)


mijloace de transport,
animale şi plantaţii)
________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 21
________________________________________________________________________________
sau
(Instalaţii tehnice, 213 = 231 (Imobilizări corporale)
mijloace de transport, în curs de execuţie)
animale şi plantaţii)

7. Înregistrarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe

(Amortizări privind 281 = 213 (Instalaţii tehnice. mijloace)


Imobilizările corporale) de transport, animale şi
plantaţii)

8. Cota de T.V.A. nedeductibilă în cazul mijloacelor fixe realizate din producţie proprie

(Instalaţii tehnice, 213 = 4426 (TVA deductibilă)


mijloace de transport,
animale şi plantaţii)

 Potrivit normei contabile a mijloacelor fixe

(Cheltuieli cu alte 635 = 4426 (TVA deductibilă)


impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate )

3.2.2.3. Contabilitatea mobilierului, a aparaturii birotice, echipamentelor


de protecţie a valorilor umane şi materiale
şi altor active corporale

Contul 214 ,,Mobilier, aparatură birotică, echipamente de portecţie a valorilor umane şi


materiale şi alte active corporale” este un cont de activ. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa
existenţei şi mişcării mobilierului, a aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor
umane şi materiale şi altor active corporale.
În debit se înregistrează:
 valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor
umane şi materiale şi a altor active corporale achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite
cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite în regim de leasing financiar (404, 231, 722, 131,
456, 167);
 valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale
primite cu chirie si restituite proprietarului (281);
 valoarea creşterii rezultate din reevaluare (105);
 valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import (446);
 plusurile de inventar la imobilizări (131).
________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 22
________________________________________________________________________________
În credit se înregistrează:
 valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi a altor active
corporale cedate sau scoase din evidenţă (281, 658);
 valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active
corporale distruse de calamităţi (671);
 valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active
corporale aportate şi retrase (456);
 valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active
corporale cedate în regim de leasing financiar (267);
 valoarea descreşterii rezultate din reevaluare (105);
 valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protecţie care fac
obiectul participării la filiale din cadrul grupului, la societăţi sub forma intereselor de participare
sau a altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265).
Soldul contului reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protecţie şi altor active corporale existente..

Exemple privind corespondenţa contului 214:


1. Intrarea mijloacelor fixe în unitate pe următoarele căi:
a) de la asociaţi, ca aport la capitalul social subscris

(Mobilier, aparatură 214 = 456 (Decontări cu acţionarii/)


birotică, echipamente de asociaţii privind capitalul)
protecţie umană şi
materiale şi alte active corporale)

b) de la furnizori, pentru bunurile care nu necesită montaj, probe tehnologice, de punere


în funcţiune etc

% = 404 (Furnizori de imobilizări)


(Mobilier, aparatură 214
birotică, echipamente de
protecţie umană şi
materiale şi alte active corporale)
(TVA deductibilă) 4426

c) donaţii cu titlu gratuit, subvenţii şi plus la inventariere

(Mobilier, aparatură 214 = %


birotică, echipamente de 131 (Subvenţii guvernamentale
protecţie umană şi pentru investiţii)
materiale şi alte active corporale) 133 (Donaţii pentru investiţii)
134 (Plusuri de inventar
de natura obiectelor
de inventar)
d) din producţia proprie

(Mobilier, aparatură 214 = 722 (Venituri din producţia de )


birotică, echipamente de imobilizări corporale)
protecţie umană şi
materiale şi alte active corporale)

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 23
________________________________________________________________________________
2. Amortizarea activelor: înregistrarea amortizării lunare, indiferent de metoda folosită pentru
calcularea ei

(Cheltuieli de exploatare 6811 = 281 (Amortizări privind


privind amortizarea imobilizările corporale)
imobilizarilor)

3. Ieşirea imobilizărilor corporale din unitate

a) scoaterea din folosinţă a activelor


 amortizate integral
(Amortizări privind 281 = 214 (Mobilier, aparatură birotică,
Imobilizările corporale) echipamente de protecţie
umană şi materiale şi alte
active corporale)

 amortizate parţial
% = 214 (Mobilier, aparatură birotică,
(Amortizări privind 281 echipamente de protecţie
imobilizările corporale) umană şi materiale şi alte
(Cheltuieli înregistrate 471 active corporale
in avans)
(Cheltuieli privind activele (6583)
cedate şi alte operaţii
de capital)

b) restituirea activelor
(Decontări cu acţionarii/ 456 = 214 (Mobilier, aparatură birotică
asociaţiiprivind capitalul) echipamente de protecţie
umană şi materiale şi alte
active corporale)

4. Ieşirea prin imputaţie


a) imputarea unui mijloc fix

(Alte creanţe în legătură 4282 = %


cu personalul) 7583 (Venituri din cedarea
activelor şi alte operaţii de
capital)
4427 (TVA colectată)

b) concomitent, scoaterea din evidenţă a bunului

% = 214 (Mobilier, aparatură birotică


(Amortizări privind 281 echipamente de protecţie
imobilizările corporale) umană şi materiale şi alte
(Cheltuieli privind activele 6583 active corporale)
cedate şi alte operaţii de
capital)

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 24
________________________________________________________________________________
c) scoaterea din evidenţă a activelor neamrtizate integral dacă Adunarea Generală a
Asociaţilor a hotărât diminuarea capitalurilor proprii

% = 214 (Mobilier, aparatură birotică


(Amortizări privind 281 echipamente de protecţie
imobilizările corporale) umană şi materiale şi alte
(Rezerve) 106 active corporale)
(Capital subscris (1012)
vărsat)

5. Rezerve din reevaluare

 pentru creşteri de valoare faţă de valoarea contabilă netă sau brută

(Mobilier, aparatură 214 = 105 (Rezerve din reevaluare )


birotică, echipamente de
protecţie umană şi
materiale şi alte active corporale)

 diferenţe în minus

(Rezerve din reevaluare) 105 = 214 (Mobilier, aparatură birotică,


echipamente de protecţie
umană şi materiale şi alte
active corporale)

6. Înregistrarea scoaterii din funcţiune mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar

(Amortizări privind 281 = 214 (Mobilier, aparatură birotică,


Imobilizările corporale) echipamente de protecţie
umană şi materiale şi alte
active corporale)

3.3. Prezentarea documentelor de evidenţă utilizate

În derularea unei afaceri sunt folosite o serie de documente şi registre contabile.


Legea contabilităţii prevede că orice operaţie economico-financiară efectuată se
consemnează într-un document carestă şa baza înregistrării în contabilitate.
Principalele documente privind evidenţa tehnico-operativă privind imobilizările corporale
sunt:
 chitanţa fiscală, registru de casă;
 ordin de plată, extras de cont;
 factură fiscală;
 bon de predare, transfer, restituire;
 proces verbal de recepţie;

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 25
________________________________________________________________________________
 proces verbal de recepţie provizorie;
 proces verbal de punere în funcţiune;
 proces verbal de recepţie finală;
 contract de concesionare sau locaţie de gestiune;
 contract de închiriere sau proces verbal de închiriere;
 proces verbal de dare în custodie;
 bon de mişcare a mijloacelor fixe;
 proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe-de declarare a unor bunuri
materiale;
 liste de inventar, proces verbal de inventariere;
 registrul numerelor de inventar, fişa mijlocului fix-document de evidenţă operativă;
 registrul numerelor de inventar privind investiţiile, dotările şi alte utilităţi;

Factura fiscală serveşte ca document de bază pentru decontarea produselor şi serviciilor, a


lucrărilor executate şi seviciilor prestate.
Chitanţa serveşte ca document justificativ pentru depunerea unor sume în numerar la casieria
unităţii.
Registrul de casă lei si valută este un formular tipizat cu ajutorul căruia ţine evidenţa încasărilor
şi plăţilor zilnice, în numerar (lei sau valută). Se întocmeşte de casieră, zilnic, în două exemplare:
un exemplar rămâne la casierie, iar celălalt se arhivează în compartimentul financiar-contabil unde
se şi operează înregistrările în evidenţa contabilă a unităţii.
Ordinul de plată este instrumentul prin care ordonatorul dă o instrucţiune băncii sale de a pune
la dispoziţia beneficiarului, în contul de la banca acestuia, o anumită sumă de bani în vederea
stingerii unei obligaţii băneşti existentă între parteneri.
Procesul verbal de punere în funcţiune a mijlocului fix se întocmeşte pentru utilajele şi
instalaţiile care necesită montaj şi probe tehnologice, precum clădirile şi construcţiile speciale care
deservesc pocese tehnologice, acestea considerându-se puse în funcţiune la terminarea probelor
tehnologice.
Procesul verbal de scoatere din funcţiune a mijlocului fix serveşte ca document de constatare a
îndeplinirii condiţiilor scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz.
Registrul jurnal de încasări şi plăţi se editează lunar, iar paginile sunt numerotate pe măsura
editării lor. Registrul jurnal de încasări şi plăţi parafat şi înregistrat la organul fiscal este completat
lunar, prin preluarea totalului sumelor din Registrul- jurnal de încasări şi plăţi obţinut cu ajutorul
tehnicii de calcul.
Fişa mijlocului fix serveşte ca document pentru evidenţa analitică a mijloacelor fixe. Se
întocmeşte de serviciul Financiar-contabil, într-un exemplar, pentru fiecare mijloc fix.

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 26
________________________________________________________________________________

CAPITOLUL IV

ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

LA S.C. “VIOLIMPI” S.R.L.

Pe baza datelor preluate din Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere pe anul 2009 al S.C.
“VIOLIMPI” S.R.L., am calculat indicatorii economico-financiari, care interpretează iinformaţia
contabilă din Situaţiile financiare anuale.

1. Indicatori de lichiditate

Lichiditatea reprezintă capacitatea entităţii a-şi onora la termen obligaţiile de


plată cu resursele băneşti de care dispune.

Lichiditatea curentă
Indicatorul lichidităţii curente (indicatorul capitalului circulant) stabileşte garanţia
acoperirii datoriilor curente din activele curente. Se exprimă în coeficienţi şi se calculeză după
formula:

Lichiditate Active curente


= --------------------
curentă Datorii curente

Lichiditate curentă = 114516/60590 = 1,89

Valoarea recomandată acceptabilă se află în jurul valorii 2. Acest indicator al lichidităţii


curente oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Lichiditatea imediată
Indicatorul lichidităţii imediate arată posibilitatea achitării datoriilor curente din
valorile de trezorerie existente şi din cele care se vor încasa din creanţe la scadenţă. Se exprimă în
coeficienţi şi se calculează după formula :

Lichiditate Active Curente - Stocuri


= ----------------------------------
imediată Datorii curente

Lichiditate imediată = (114516 - 4561)/ 60590 = 1,81

Valoarea recomandată este mai mare de 1, daca valoarea este sub 1 înseamnă că sunt
dificultăţi de achitare a datoriilor curente.

2. Indicatori de risc

Riscul este incertitudinea, nesiguranţa obţinerii anumitor rezultate din


activitatea economică a entităţii.

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 27
________________________________________________________________________________
Indicatorul gradului de îndatorare stabileşte ponderea creditelor pe termen lung (capital
împrumutat) în capitalul propriu sau ponderea în capitalul angajat (capital propriu + capital
împrumutat ). Se exprimă în procente şi se calculează după formula:

Gradul de Credite curente


= ----------------------- x 100
îndatorare Capital propriu

Gradul de îndatorare = 0

Deoarece societatea analizată nu are credite peste un an, capitalul împrumutat are valoarea
0, iar indicatorul repsectiv este 0.

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor arată de câte entitatea poate achita cheltuielile
cu dobânzile. cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziţia entităţii este considerată
mai riscantă în achitarea preţului creditului: dobânda. Se calculează după formula:

Indicatorul privind Profit înaintea plăţii dobânzii şi a impozitului pe profit


= --------------------------------------------------------------------
acoperirea dobânzilor Cheltuieli cu dobânda

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor = 37420/ 178,01 =210,21

Indicatorul arată că entitatea nu are dificultăţi în achitarea datoriilor scadente din dobânzi.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate evaluează eficacitatea activelor


imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate . Se calculează după
formula:

Viteza de rotaţie a Cifra de afaceri


= --------------------------
activelor imobilizate Active imobilizate

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate = 175421 / 114516 = 1,53

4. Indicatori de profitabilitate

Acest indicator exprimă eficienţa persoanei juridice în realizarea de profit din


resursele disponibile.
Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl obţine persoana juridică
din banii investiţi în afacere. Se calculează după formula:

Rentabilitatea capitaluilui Profitul înaintea plăţii dobânzii şi a impozitului pe profit


= -------------------------------------------------------------------------
angajat Capital angajat

Rentabilitatea capitalului angajat = 37420 / 200= 187,1

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 28
________________________________________________________________________________
Marja brută din vânzări arată procentul de profit brut din vânzări care revine cifrei de
afaceri sau valoarea profitului obţinut la 100 lei vânzări. Se exprimă în procente şi se calculează
astfel :

Marja brută Profitul brut din vânzări


= ----------------------------------x 100
din vânzări Cifra de afaceri

Marja brută din vânzări = 29450 X 100 / 175421 = 16,79%.

O scădere a procentului poate scoate în evidenţă faptul că societatea nu este capabilă să-şi
controleze costurile de producţie sau să obţină preţul de vânzare optim.

Veniturile de pe anul 2009 au fost de 175421 lei, iar cheltuielile efectuate pentru profitul
realizat este de 129499 lei. Impozitul calculat plus cheltuielile nedeductibile este de 6736 lei,
rezultând un profit net de 32450 lei.

În ultimii şase ani, societatea a înregistrat o creştere lentă a cifrei de afaceri. În anul 2006,
datorită achiziţionării unui autoturism, profitul firmei a scăzut, dar a început să se dezvolte şi să mai
angajeze un şofer. Din anul 2007 a avut din nou o creştere economică, care s-a menţinut până in
anul 2009.

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 29
________________________________________________________________________________

CAPITOLUL V

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

5.1. Concluzii

În urma efectuării analizei economico-financiare la S.C.“VIOLIMPI”S.R.L., s-au desprins


următoarele concluzii:

 Situaţia economico-financiară s-a îmbunătăţit faţă de anul precedent, fapt


demonstrat prin calculul indicatorilor economico-finanicari prezenţi în capitolul anterior, care au
înregistrat creşteri în 2009 faţă de 2008.
 Societatea a reuşit să obţină un profit net de 32.450 de lei datorită influenţei
pozitive a activităţii de exploatare. Astfel, veniturile obţinute în valoare de 175.421 de lei au
acoperit cheltuielile de 129.499 de lei, societatea obţinând un profit brut de 45.922 de lei.
 Toate elementele de trezorerie au înregistrat creşteri în 2009 faţă de anul
precedent. Ponderea lor în totalul activului a crescut şi odată cu aceasta s-a mărit capacitatea
trezoreriei societăţii comerciale analizate. Factorii care au dus la aceste rezultate au fost: creşterea
volumului de prestări de servicii taxi, creşterea calităţii serviciului.
 Rentabilitatea efectivă a fost mai mare comparativ cu rentabilitateaprogramată,
ceea ce constituie un aspect pozitiv al activităţii unităţii.
 Societatea constituie un partener pentru o investişie profitabilă, iar printre
avantajele oferite se află profesionalismul, siguranţa, promptitudinea, echipa dinamică şi entuziastă.

5.2. Propuneri

Pe viitor, pentru a se îmbunătăţii situaţia imobilizărilor corporale la societatea analizată se


pot contura următoarele propuneri:
 achitarea la timp a datoriilor societăţii şi rambursarea creditelor scadente;
 obţinerea unor preţuri de cumpărare a combustibilului şi a pieselor auto, cât mai mici;
 evaluarea periodică a profitabilităţii serviciilor şi a categoriilor de clienţi;
 optimizarea utilizării timpului de lucru;
 înregistrarea la timp a imobilizărilor corporale, acestea fiind expresia bănească a uzurii;
 recuperarea treptată a imobilizărilor corporale uzate, pentru ca societatea să facă faţă şi altor
obligaţii legate de activitatea ei.

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 30
________________________________________________________________________________

BIBLIOGRAFIE

1). Bălcescu, Marius -„Compediu de macroeconomie”, Editura


Bălcescu, Angelic Economică, Bucureşti, 1997
2). Chirică, Lefter - „Curs complet de contabilitate şi fiscalitate”
Volumul IV, editura Economică, Bucureşti, 2001
3). Colasse, Bernard - „Contabilitatea generală”, editura Moldova, Iaşi,
1990
4). Kotler, Philip - „ Managementul marketingului”, ediţia a IV-a,
editura Teora, Bucureşti, 2006
5). Paşca, Camelia - „Contabilitate-ghid de pregătire BAC 2006”,
Editura Universsităţii din Oradea, Oradea, 2005
6.) Popovici, Ilie - „Funcţiile conturilor în cazul utilizării Planului
general de conturi”, Editura Danubius, Bucureşti,
2003
7). Vonea, Octavian - „Culegere de probleme la contabilitate”, Ediţia
Vonea, Răzvan revizuită şi adăugită, editura Didactic[ Militans, casa
Corpului Didactic, Oradea 2006
8). Cicilia, Ionescu - „Bazele contabilităţii”, editura Fundaţiei de Mâine,
Bucureşti, 2005
9). Matei, - „Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor”,
Alexandrina Ana Editura CD Press, Bucureşti, 2006
10). Popan, Maria - „Realizarea situaţiilro financiare şi calculaţia
costurilor”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2007
11), Tanislav, Cristina - „Marketingul afacerilor”, Editura Oscar Print,
Poştovel, Cătălina Bucureşti, 2006
12). ************ -Legea Societăţilor Comerciale (nr. 31/1990)
13). ************ -Legea Contabilităţii (nr. 82/1991) Republicată în
26.08.2002
14). ************ -Planul general de conturi
15). ************ -Regulament privind aplicarea legii contabilităţii

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 31
________________________________________________________________________________

ANEXE

Studiu de caz privind înregistrările la

S.C. “VIOLIMPI” S.R.L.

La sfârşitul lunii Martie 2010, S.C. „VIOLIMPI” S.R.L. prezintă următoarea situaţie
patrimonială:

SITUAŢIA PATRIMONIALĂ LA 31.03.2010

Nr. Posturi de activ Sume (Lei) Posturi de pasiv Sume (Lei)


Crt.
1. 2111 „Terenuri” 5000 1012 „Capital 200
subscris vărsat”
2813 „Amortizarea
2. 212 „Construcţii” 10000 instalaţiilor, mijloacelor 46944
de transport, animalelor
şi plantaţiilor”
3. 2133 „Mijloace de 55000
transport” 401 „Furnizori” 3500
4. 214 „Mobilier, aparatură
birotică, echipamente de
protecţie a valorilor umane 2200 421 „Salarii datorate” 3000
şi materiale şi alte active
corporale”
5. 3022 „Combustibil” 500 4411 „Impozit pe profit” 5987
6. 5121 „Conturi la bănci în 12000 4423 „TVA de plată” 2200
lei”
7. 5311 „Casa în lei” 2400 5191 „Credite bancare pe 25269
termen scurt”
8. TOTAL 87100 TOTAL 87100

În decursul lunii Aprilie, la societatea analizată au avut loc următoarele înregistraări


economico-financiare:

1. Se recepţioneză piese de schimb de la furnizori în valoare de 2.358 Lei


TVA 19% conform Facturii nr. 01568/ 05.04.2010.

% = 401 ,,Furnizori” 2.358


,,Piese de schimb” 3024 1.981,51
,,TVA deductibilă” 4426 376,49

Cf. Factura nr. 01568/ 05.04.2010

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 32
________________________________________________________________________________
2. Se înregistrează factura de la S.C. “RDS&RCS” S.A. în valoare de 568 lei, TVA 19%,
conform Facturii nr.15687 / 08.04.2010.

% = 401 ,,Furnizori” 289


“Cheltuieli poştale 626 242,85
şi taxe de telecomunicaţii”
“TVA deductibilă” 4426 46,15

Cf. Factura nr. 15687 / 08.04.2010

3. Se înregistrează factura de la S.C. “ELECTRICA” S.A. în valoare de 289


lei, TVA 19%, conform Facturii nr. 45698/09.04.2010.

% = 401 ,,Furnizori" 568


,,Cheltuieli privind 605 477,31
energia şi apa”
,,TVA deductibilă” 4426 90,69

Cf. Factura nr. 45698 / 09.04.2010

4. Societatea achiziţionează un autoturism la valoarea de 17.890 lei,


TVA 19%, conform Facturii nr. 6458 / 10.04.2010.

% = 404 ,,Furnizori de 21.289,1


,,Mijloace de transport” 2133 imobilizări” 17.890
,,TVA deductibilă” 4426 3.399,1

Cf. Factura nr. 6458 / 10.04.2010

5. În data de 11.04 se înregistrează amortizarea maşinii achiziţionate.

Al = 17.890/60 =297,66 lei

,,Cheltuieli de 6811 = 2813 ,,Amortizarea 297,66


exploatare privind instalaţiilor, mijloacelor
amortizarea imobilizărilor” de transport, animalelor
şi plantaţiilor”

Cf. Planului de amortizare.

6. Plata furnizorilor şi a impozitului pe profit, conform ordinelor de plată.

% = 5121 ,,Conturi la 9.639


,,Furnizori 401 bănci în lei” 3.500
,,Impozit pe profit” 4411 5.987
,,Cheltuieli cu 627 152
serviciile bancare”
________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 33
________________________________________________________________________________

Cf. Ordinelor de plată nr. 13 şi 14 din 11.04.2010

7. Înregistrarea cheltuielilor cu combustibilul, în valoare de 300 lei, conform


bonului de consum.

,,Cheltuieli privind 6022 = 3022 ,,Combustibil” 300


combustibilul”
Cf. Bonului de consum nr. 2/ 12.04.2010
8. Se dau în consum piese de schimb în valoare de 1.000 lei, conform Bonului
de consum.

,,Cheltuieli privind 6024 = 3024 ,,Piese de schimb” 1.000


piesele de schimb”

Cf. Bonului de consum nr. 2 / 12.04.2010

9. Se încheie un contract de asigurare cu Astra Uniqa Asigurări în 15.04 în


valoare de 10.000 lei, achitându-se prima de asigurare de 1.000 lei prin virament, conform
Ordinului de Plată nr. 6/14.04.2010.

„Cheltuieli cu primele 613 = 5121 „Conturi la 1.000


de asigurare” bănci în lei”

Cf. Ordinului de plată nr. 6/14.04.2010

10. Se vinde altei societăţi o maşină la preţ de vânzare 5.000 lei, TVA 19%,
conform Facturii nr. 3/ 26.04.2010.

„Debitori diverşi” 461 = % 5.950


7583 „Venituri din 5.000
vânzarea activelor
şi alte operaţii de
capital”
4427 „TVA colectată” 950
Cf. Facturii nr. 3/26.04.2010

11. Se achită datoria faţă de furnizori pentru piesele de schimb achiziţionate,


conform Chitanţei nr. 1/27.04.2010.

„Furnizori” 401 = 5311 „Casa în lei” 2.358


Cf. Chitanţei nr. 1 / 27.04.2010

12. Înregistrarea veniturilor din dobânzi, în valoare de 450 lei, conform Notei
contabile nr. 1/28.04.2010.

„Dobânzi de 5187 = 766 „Venituri 450


încasat” din dobânzi”
Cf. Notei contabile nr. 1/28.04.2010

13. Închiderea conturilor de TVA conform jurnalului de încasări şi plăţi,


conform Notei contabile nr. 1/30.04.2010.
________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 34
________________________________________________________________________________

% = 4426 „TVA deductibilă” 3.912,43


,,TVA colectată 4427 950
,,TVA de recuperat” 4424 2.962,43
Cf. Notei contabile nr. 1/ 30.04.2010

14. Închiderea conturilor de cheltuieli conform Notei contabile nr. 1/30.04.2010.

„Profit sau pierdere” 121 = % 3.469.82


626 „Cheltuieli 242,85
poştale şi taxe de
telecomunicaţii”
605 „Cheltuieli 477,31
privind energia
şi apa”
6811 „Cheltuieli de 297,66
exploatare privind
amortizarea
cheltuielilor”
627 „Cheltuieli cu 152
serviciile bancare”
6022 „Cheltuieli privind 300
combustibilul”
6024 „Cheltuieli privind 1.000
piesele de schimb”
613 „Cheltuieli cu primele 1.000
de asigurare”
Cf. Notei contabile nr. 1/30.04.2010
14. Închiderea conturilor de venituri, conform Notei contabile nr. 1/30.04.2010.

% = 121 ,,Profit sau pierdere” 5.450


,,Venituri din 7583 5.000
vânzarea activelor
şi alte operaţii de
capital”
,,Venituri din 766 450
dobânzi”

Cf. Notei contabile nr. 1/30.04.2010

SITUAŢIA PATRIMONIALĂ LA 30.04.2010

Nr. Posturi de activ Sume (Lei) Posturi de pasiv Sume (Lei)


Crt.
1. 2111 „Terenuri” 5000 1012 „Capital 200
subscris vărsat”
121 „Profit sau pierdere” 1980,18
2. 212 „Construcţii” 10000
3. 2133 „Mijloace de 72890
2813 „Amortizarea
transport” Instalaţiilor, mijloacelor 47241,66
de transport, animalelor
________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 35
________________________________________________________________________________
şi plantelor ”
4. 214 „Mobilier, aparatură
birotică, echipamente de
protecţie a valorilor umane 2200 401 „Furnizori” 857
şi materiale şi alte active
corporale”
5. 3022 „Combustibil” 200 404 „Furnizori de 21289,1
imobilizări”
6. 3024 „Piese de schimb” 981,51 421 „Personal-salarii 3000
datorate”
7. 4424 „TVA de recuperat” 2962,43 4423 „TVA de plată” 2200
8. 461 „Debitori diverşi” 5950 5191 „Credite bancare pe 25269
termen scurt”
9. 5121 „Conturi la bănci în 1361
lei”
10. 5187 „Dobânzi de încasat” 450
11. 5311 „Casa în lei” 42
8. TOTAL 102036,94 TOTAL 102036,94

________________________________________________________________________________
Contabilitatea imobilizărilor corporale 36

S-ar putea să vă placă și