Sunteți pe pagina 1din 157

ROMÂNIA

OFICIUL DE STAT
PENTRU
INVENŢII ŞI MĂRCI

BULETINUL OFICIAL
DE
PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ

Secţiunea
BREVETE DE INVENŢIE

Nr. 8/2017
ROMÂNIA

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

BULETIN OFICIAL
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Secţiunea BREVETE DE INVENŢIE

- Anexa nr. 2 -
MODELE DE UTILITATE

Nr. /2017

Publicat la 30 $XJXVW 2017


BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

CUPRINS
Prezentare BOPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Nr. 8 Coduri normalizate OMPI, utilizate în BOPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


30 august 2017
1. CERERI DE BREVET DE INVENŢIE
1.1. Cereri de brevet de invenţie publicate,
ordonate după indicii Clasificării Internaţionale a Brevetelor (C.I.B.) . . . . . . . 11
1.2. Cereri de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordine crescătoare, după numărul de cerere de brevet . . . . . . . . . . . 48
1.3. Cereri de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordine alfabetică, după numele/denumirea solicitantului . . . . . . . . 54
1.4. Cereri de brevet de invenţie
• pentru care s-a luat o hotărâre de respingere sau
• pentru care s-a luat act de retragere, sau
• declarate ca fiind considerate retrase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1.5. Cereri de brevet de invenţie
pentru care au fost înscrise în Registrul Naţional
modificări în situaţia juridică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1.6. Corecturi ale erorilor materiale
conţinute în cererile de brevet de invenţie publicate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2. BREVETE DE INVENŢIE
2.1. Brevete de invenţie acordate şi eliberate
Direcţia-Redacţia-Administraţia
conform Legii nr. 64/1991, republicată în 19.08.2014,
ordonate după indicii C.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
OFICIUL DE STAT PENTRU 2.2. Brevete de invenţie acordate şi eliberate
INVENŢII ŞI MĂRCI conform Legii nr. 64/1991, republicată în 19.08.2014,
aranjate în ordine crescătoare, după numărul de brevet . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.3. Brevete de invenţie acordate şi eliberate
Str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3 conform Legii nr. 64/1991, republicată în 19.08.2014,
telefon: + 4021.306.08.00 aranjate în ordine alfabetică, după numele/denumirea titularului . . . . . . . . . . . 93
fax: + 4021.312.38.19 2.4. Brevete de invenţie
e-mail: office@osim.ro pentru care au fost înscrise în Registrul Naţional
modificări în situaţia juridică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
e-mail: editura@osim.ro
2.5. Corecturi ale erorilor materiale
http://www.osim.ro conţinute în brevetele de invenţie publicate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

BUCUREŞTI-ROMÂNIA 3. DIVERSE
3.1. Lista agenţiilor specializate, a consilierilor în proprietate industrială şi a
mandatarilor autorizaţi în proprietate industrială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.2. Centre regionale pentru promovarea proprietăţii industriale
în România . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

ANEXA NR. 2
MODELE DE UTILITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
I. MODELE DE UTILITATE ÎNREGISTRATE
ISSN 2065 - 2100
1. Modele de utilitate înregistrate, aranjate după clasificarea internaţională . . . 165
2. Cereri de model de utilitate
declarate ca fiind considerate respinse sau retrase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
3. Modele de utilitate pentru care au fost înscrise în Registrul Naţional
modificări în situaţia juridică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
4. Modele de utilitate înregistrate reînnoite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
5. Corecturi ale erorilor materiale conţinute în documentaţia publicată,
cu privire la modelele de utilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
SOMMAIRE CONTENTS
Présentation du BOPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Introducing BOPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Codes normalisés de l'OMPI utilisés dans BOPI . . . . . . . . . . . 8 WIPO normalised codes used in BOPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1. DEMANDES DE BREVET D’INVENTION 1. PATENT APPLICATIONS
1.1. Demandes de brevet publiées, 1.1. Published patent applications
ordonnées selon la Classification arranged according to
Internationale des Brevets (CIB) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 the International Patent Classification (IPC) . . . . . . . . . 11
1.2. Demandes de brevet publiées, 1.2. Published patent applications
ordonnées arranged in the ascending order
selon le numéro de la demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 of the patent application number . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.3. Demandes de brevet publiées, 1.3. Published patent applications
ordonnées alphabétiquement arranged in the alphabetical order
selon le nom du demandeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 of the applicant’s name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1.4. Demandes de brevet d’invention 1.4. Patent applications
• pour lesquelles on a pris une décision de rejet, ou • in respect of which a decision of refusal has been taken, or
• pour lesquelles on a pri acte de retrail, ou • in respect of which note withdrawal has been taken
• réputées retirées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 • which have been declared as deemed to be withdrawn 63
1.5. Demandes de brevet d’invention 1.5. Patent applications
pour lesquelles on a enregistré in respect of which changes in the legal status
des modifications dans le statut juridique . . . . . . . . . . 69 have been entered in the National Register . . . . . . . . . . 69
1.6. Correction des erreurs matérielles contenues 1.6. Correction of material errors contained
dans les demandes de brevet publiées . . . . . . . . . . . . . 73 in the published patent applications . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2. BREVETS D’INVENTION 2. PATENTS
2.1. Brevets d’invention accordés et délivrés en vertu 2.1. Patents granted and issued in compliance with
de la Loi no.64/1991, républiée le 19.08.2014, the Patent Law 64/1991, as republished on 19.08.2014,
ordonnées selon la CIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 arranged according to the IPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.2. Brevets d’invention accordés et délivrés en vertu 2.2. Patents granted and issued in compliance with
de la Loi no.64/1991, républiée le 19.08.2014, the Patent Law 64/1991, as republished on 19.08.2014,
ordonnées selon arranged in the ascending order
le numéro de brevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 of the patent number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.3. Brevets d’invention accordés et délivrés en vertu 2.3. Patents granted and issued in compliance with
de la Loi no.64/1991, républiée le 19.08.2014, the Patent Law 64/1991, as republished on 19.08.2014,
ordonnées alphabétiquement selon arranged in the alphabetical order
le nom du titulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 of the owner's names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
2.4. Brevetsd’invention délivrés en vertu 2.4. Patents issued in compliance with
de la Loi no. 64/1991, républiée le 19.08.2014, the Patent Law 64/1991, as republished on 19.08.2014,
pour lesquelles la mention de la délivrance in respect of which the mention of the decision to grant
a été publiée antérieurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 the patent has previously been published . . . . . . . . . . . . 99
2.5. Correction des erreurs materielles 2.5. Correction of material errors
contenues dans les brevets d’invention publiés . . . . . 103 contained in the published patents . . . . . . . . . . . . . . . 103

3. MISCELLANÉES 3. MISCELLANEOUS
3.1. Liste des agences specialisées, conseillers 3.1. List of industrial property specialized agencies,
en propriété industrielle et des mandataires agréés . . 109 attorneys and authorized representatives . . . . . . . . . . . 109
3.2. Centres régionaux pour la promotion 3.2. Regional centres for the promotion
de la propriété industrielle en Roumaine . . . . . . . . . . 157 of industrial property in Romania . . . . . . . . . . . . . . . . 157

ANNEXE NO. 2 ANNEXE NO. 2


MODÈLES D’UTILITÉ UTILITY MODELS
I. MODÈLES D’UTILITÉ ENREGISTRÉS I. REGISTERED UTILITY MODELS

1. Modèle d'utilité enregistrés et délivrés . . . . . . . . . . . . 165 1. Registered and issued utility models . . . . . . . . . . . . . . 165
2. Demandes modèles d’utilité réputées retirées . . . . . . . 169 2. Registered utility models to invalidate daccording . . . 169
3. ModPles d'utilité pour lesquells on a enregistré 3. Utility models in respect of which changes
dans le Registre National des modifications in the legal status have been entered
du statut juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 in the National Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
4. Renouvellements des modèles d’utilité enregistrés . . . 177 4. Renewals of registered utility models . . . . . . . . . . . . . 177
5. Correction des erreurs matérielles contenues 5. Correction of material errors contained
dans les modèles d’utilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 in the utility models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
În Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, rezumatele brevetelor acordate se publică în ordinea
claselor.

Prima literă din clasă este simbolul unei secţiuni a clasificării internaţionale a cererilor de brevet.
Semnificaţia acestor simboluri este cea conferită de clasificarea internaţională, astfel:

A - Necesităţi curente ale vieţii


B - Tehnici industriale diverse. Transport
C - Chimie şi metalurgie
D - Textile şi hârtie
E - Construcţii fixe
F - Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament. Exploziv
G - Fizică
H - Electricitate
________________________________

CONDIŢII DE VÂNZARE A
BULETINULUI OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate obţine de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi
Mărci, str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, Bucureşti.

- Relaţii despre condiţiile anuale de abonare le puteţi obţine de la O.S.I.M., telefon +4021.306.08.00,
+4021.306.08.01 până la +4021.308.08.29, interior 429 sau 275.
- Preţul unui abonament la publicaţia BOPI - Brevete de invenţie - suport hârtie - este de 540 lei (cu
difuzare prin poştă) şi de 460 lei cu ridicare de la sediul OSIM.
- Preţul unui abonament la publicaţia BOPI - Brevete de invenţie - suport electronic - este de 360 lei (cu
difuzare prin poştă) şi de 290 lei cu ridicare de la sediul OSIM (la solicitare, poate fi transmis prin FTP,
la preţul de 195 lei).
- În cazul în care vor interveni modificări ale preţurilor, acestea vor fi anunţate.

- Începând cu data de 1 aprilie 2014, contul OSIM este:


- IBAN RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 3, str. Cireşului, nr. 6,
sector 3, Bucureşti
- cod fiscal - 4266081

- Începând cu data de 1 ianuarie 2006, conturile IBAN OSIM de la Banca Comercială Română,
Sucursala Sala Palatului, sunt:
CONT IBAN NOU CONT IBAN VECHI
- cont LEI IBAN RO49RNCB0080005630320001 IBAN RO56RNCB5025000007740001
- cont USD IBAN RO22RNCB0080005630320002 IBAN RO29RNCB5025000007740002
- cont EUR IBAN RO38RNCB0080005630320005 IBAN RO61RNCB5025000007740008
- cont CHF IBAN RO65RNCB0080005630320004 IBAN RO45RNCB5025000007740005

Programul de lucru cu publicul al Registraturii O.S.I.M. este următorul:


luni - joi: 8,00 - 16,30
vineri: 8,00 - 14,00

5
Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale - OMPI - (norma ST3) referitoare
la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează sau înregistrează titluri de proprietate industrială şi care se regăsesc frecvent în
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (lista este actualizată de OMPI, în noiembrie 2016).
AD - Andorra EH - Sahara Occidentală5 Democrată Coreeană RU - Rusia
AE - Emiratele Arabe Unite EM - Oficiul Uniunii Europene KR - Republica Coreea RW - Rwanda
AF - Afganistan pentru Proprietate KW - Kuweit
AG - Antigua şi Barbuda Intelectuală KY - Insulele Cayman SA - Arabia Saudită
AI - Anguilla (EUIPO) KZ - Kazahstan SB - Insulele Solomon
AL - Albania EP - Oficiul European de SC - Insulele Seychelles
AM - Armenia Brevete (OEB)1 LA - Laos (Republica SD - Sudan
AO - Angola ER - Eritreea Populară Democrată) SE - Suedia
AP - Organizaţia Regională ES - Spania LB - Liban SG - Singapore
Africană de Proprietate ET - Etiopia LC - Sfânta Lucia SH - Sfânta Elena
Intelectuală (ARIPO)1 LI - Liechtenstein SI - Slovenia
AR - Argentina FI - Finlanda LK - Sri Lanka SK - Slovacia
AT - Austria FJ - Fiji LR - Liberia SL - Sierra Leone
AU - Australia FK - Insulele Falkland LS - Lesotho SM - San Marino
AW - Aruba (Malvine) LT - Lituania SN - Senegal
AZ - Azerbaidjan FO - Insulele Feroe LU - Luxemburg SO - Somalia
FR - Franţa LV - Letonia SR - Surinam
BA - Bosnia-Herzegovina LY - Jamahiria Arabă Libiană SS - Sudanul de Sud
BB - Barbados GA - Gabon ST - Säo Tomé şi Príncipe
BD - Bangladesh GB - Marea Britanie MA - Maroc SV - Salvador
BE - Belgia GC - Oficiul de Brevete al MC - Monaco SX -Sint Maarten
BF - Burkina Faso Consiliului de Cooperare MD - Republica Moldova (regiunea oladeză)
BG - Bulgaria pentru Statele Arabe din ME - Muntenegru SY - Siria
BH - Bahrain Golf (GCC) MG - Madagascar SZ - Swaziland
BI - Burundi GD - Grenada MK - Macedonia
BJ - Benin GE - Georgia ML - Mali TC - Insulele Turks
BM - Insulele Bermude GG - Guernsey MM - Myanmar şi Caicos
BN - Brunei Darussalam GH - Ghana MN - Mongolia TD - Ciad
BO - Bolivia GI - Gibraltar MO - Macao TG - Togo
BQ - Bonaire, Sf. Eustache şi GL - Groenlanda MP - Insulele Mariana de Nord TH - Thailanda
Saba GM - Gambia MR - Mauritania TJ - Tadjikistan
BR - Brazilia GN - Guineea MS - Montserrat TL - Timorul de Est
BS - Bahamas GQ - Guineea Ecuatorială MT - Malta TM - Turkmenistan
BT - Bhutan GR - Grecia MU - Mauritius TN - Tunisia
BV - Insula Bouvet GS - Georgia de Sud şi MV - Maldive TO - Tonga
BW - Botswana Insulele Sandwich MW - Malawi TR - Turcia
BX - Oficiul Benelux pentru GT - Guatemala MX - Mexic TT - Trinidad şi Tobago
Proprietate Intelectuală GW - Guineea-Bissau MY - Malaezia TV - Tuvalu
(BOIP)2 GY - Guyana MZ - Mozambic TW - Taiwan, Provincie
BY - Belarus Chineză
BZ - Belize HK - Hong Kong NA - Namibia TZ - Tanzania
CA - Canada HN - Honduras NE - Niger
CD - Republica Democrată HR - Croaţia NG - Nigeria UA - Ucraina
Congo HT - Haiti NI - Nicaragua UG - Uganda
CF - Republica Central-Africană HU - Ungaria NL - Olanda US - Statele Unite ale Americii
CG - Congo NO - Norvegia UY - Uruguay
CH - Elveţia IB - Biroul Internaţional NP - Nepal UZ - Uzbekistan
CI - Coasta de Fildeş al Organizaţiei Mondiale NR - Nauru
CK - Insulele Cook de Proprietate NZ - Noua Zeelandă VA - Vatican
CL - Chile Intelectuală (OMPI)4 VC - Sfântul Vincent
CM - Camerun ID - Indonezia OA - Organizaţia Africană de şi Grenadinele
CN - China IE - Irlanda Proprietate Intelectuală VE - Venezuela
CO - Columbia IL - Israel (OAPI)1 VG - Insulele Virgine Britanice
CR - Costa Rica IM - Insula Man OM - Oman VN - Vietnam
CU - Cuba IN - India VU - Vanuatu
CV - Republica Capului Verde IQ - Irak PA - Panama
CY - Cipru IR - Iran (Republica Islamică) PE - Peru WO - Organizaţia Mondială de
CW - Curaáçao IS - Islanda PG - Papua Noua Guinee Proprietate Intelectuală
CZ - Cehia IT - Italia PH - Filipine (OMPI)
PK - Pakistan (Biroul Internaţional)4
DE - Germania3 JE - Jersey PL - Polonia WS - Samoa
DJ - Djibouti JM - Jamaica PT - Portugalia
DK - Danemarca JO - Iordania PW - Palau XN - Institutul Nordic pentru
DM - Dominica JP - Japonia PY - Paraguay Brevete (NPI)1
DO - Republica Dominicană XV - Institutul de Brevete
DZ - Algeria KE - Kenya QA - Qatar Visegrad (VPI)1
KG - Kârgâzstan QZ - Oficiul European pentru
EA - Organizaţia Euroasiatică KH - Cambodgia Comunitatea Soiurilor de YE - Yemen
a Brevetului (EAPO)1 KI - Kiribati plante (CPVO)
EC - Ecuador KM - Insulele Comore ZA - Africa de Sud
EE - Estonia KN - Sfântul Kitts şi Nevis RO - România ZM - Zambia
EG - Egipt KP - Republica Populară RS - Serbia ZW - Zimbabwe

1. Organizaţii interguvernamentale (oficii regionale de brevete) ce acţionează în folosul anumitor State Contractante, în cadrul PCT (Tratatul de Cooperare
în domeniul brevetelor). În cazul Oficiului European de Brevete, este organ operaţional al Organizaţiei Europene de Brevete.
2. Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală (BOIP) (înainte, Oficiul pentru Mărci înregistrate şi Modele industriale) a înlocuit oficiile naţionale din
Belgia, Luxemburg şi Olanda, în ceea ce priveşte orice activitate care are legătură cu mărcile, desenele şi modelele.
3. În bazele de date electronice ale Registrului Internaţional de Mărci, Biroul Internaţional al OMPI foloseşte următoarele coduri adiţionale, diferite de codurile
active ale Standardului ST.3: “DD” pentru a desemna Germania fără teritoriul care, înainte de 3 octombrie 1990, a constituit Republica Federală Germania;
“DT” pentru a desemna Germania fără teritoriul care, înainte de 3 octombrie 1990, a constituit Republica Democrată Germania.
4. Codul “WO” este utilizat în legătură cu publicarea internaţională sub PCT (Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor) (PCT), a cererilor internaţionale,
înregistrate la orice Oficiu receptor, membru PCT dar, în aceeaşi măsură, şi în legătură cu publicarea depozitelor modelelor, în cadrul Acordului de la Haga
privind Depozitul Internaţional al Modelelor. În această privinţă, referirea se face la codul INID (33) acordat în Standardele WIPO ST.9 şi ST.80. Codul
“WO” este, de asemenea, potrivit pentru a fi folosit în ceea ce priveşte înregistrarea internaţională a mărcilor, în cadrul Acordului de la Madrid şi al
Protocolului de la Madrid privind Înregistrarea internaţională a Mărcilor. Codul “IB” este folosit în ceea ce priveşte primirea cererilor internaţionale, în
cadrul PCT, înregistrate de Biroul Internaţional al OMPI, având şi rolul de Oficiu receptor, membru PCT.
5. Nume provizoriu.

6
Norme privind codurile standard pentru identificarea diferitelor tipuri de documente de brevet

I. Coduri din Grupa 1/ST.16

A0 - Cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit
sau data priorităţii recunoscute sau înainte de împlinirea termenului de 6 luni de la data
deschiderii fazei naţionale (art. 23, alin. 3*).
A1 - Cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, împreună cu raportul de documentare.
A2 - Cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, fără raportul de documentare.
A3 - Raport de documentare al unei cereri de brevet de invenţie publicat ulterior publicării cererii.
A4 - Cerere de brevet de invenţie publicată în termen de 3 luni de la data declasificării informaţiilor
cuprinse în aceasta (art. 23, alin. 5*).
A8 - Cerere de brevet de invenţie cu corecturi în pagina de capăt (bibliografică) a documentului.
A9 - Cerere de brevet de invenţie cu corecturi în descriere, revendicări şi/sau desene.

B1 - Brevet de invenţie
B2 - Brevet de invenţie menţinut în formă modificată în urma procedurii de revocare (art. 52*).
B8 - Brevet de invenţie cu corecturi în pagina de capăt (bibliografică) a documentului.
B9 - Brevet de invenţie cu corecturi în descriere, revendicări şi/sau desene, la care s-a efectuat
retipărirea parţială sau completă a documentului.

C3 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare în parte, în baza hotărârii TB (art. 54, alin. 2*).
C4 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare ca urmare a unei acţiuni în justiţie,
referitoare la dreptul la brevet (art. 66, alin. 2*).
C8 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare, cu corecturi în pagina de capăt
(bibliografică) a documentului.
C9 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare, cu corecturi în descriere, revendicări
şi/sau desene, la care s-a efectuat retipărirea parţială sau completă a documentului.

II. Coduri din Grupa 3 /ST. 16

T - Certificat de protecţie tranzitorie (art. 5(1)**).


T1 - Traducerea revendicărilor cererii de brevet european (art. 5(2)***).
T2 - Traducerea fasciculului brevetului european (art. 6(2)***).
T3 - Traducerea fasciculului brevetului european menţinut în formă modificată în urma unei
proceduri de opoziţie (art. 6(3) ***).

T8 - Pagina de capăt retipărită a unei cereri de brevet european publicată sau a unui brevet de
european publicat, ca urmare a unor corecturi ale acesteia.
T9 - Traducere cu corecturi a unui document de brevet european publicat.

* LEGEA nr. 64/1991, privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613, din 19 august 2014
** LEGEA nr. 93/1998, privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 186,
din 20 mai 1998.
*** LEGEA nr. 611/2002, privind aderarea României la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la München, la 5
octombrie 1973, precum şi la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la München, la 29 noiembrie 2000 (publicată în Monitorul Oficial
al României, nr. 844/22.XI.2002).

7
III. Coduri din Grupa 6/ST. 16

I1 - Cerere de Certificat suplimentar de protecţie, pentru medicamente şi pentru produse de


protecţie a plantelor.
I2 - Certificat suplimentar de protecţie, pentru medicamente şi pentru produse de protecţie a
plantelor.

IV. Coduri din Grupa 2/ST. 16

U1 - Model de utilitate înregistrat, publicat împreună cu raportul de documentare.

U2 - Model de utilitate înregistrat, publicat fără raportul de documentare.

U3 - Raport de documentare publicat ulterior modelului de utilitate.

U8 - Model de utilitate înregistrat, cu corecturi în pagina de capăt (bibliografică) a documentului.

Y - Raport de documentare efectuat la cererea terţilor, pentru revendicările modificate ale modelului
de utilitate.

Z - Model de utilitate menţinut, cu revendicări modificate în urma unei proceduri de anulare.

8
CERERI DE BREVET DE INVENŢIE
PUBLICATE, ORDONATE DUPĂ INDICII
CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE
A BREVETELOR (C.I.B.)
Semnificaţia codurilor INID folosite în prezenta secţiune (norma ST 9 a Organizaţiei Mondiale a
Proprietăţii Intelectuale - OMPI), în ordinea apariţiei acestora:

(11) numărul de publicare;


(21) numărul de cerere de brevet de invenţie;
(41) data publicării cererii de brevet;
(22) data depozitului;

(62) divizată din cererea de brevet nr.; data;


(66) prioritate internă;

(30) prioritate;
(86) numărul şi data depozitului cererii internaţionale;
(87) numărul şi data publicării cererii internaţionale;

(71) solicitant;
(72) inventator;
(74) mandatarul autorizat;

(51) clasa, conform clasificării internaţionale;


(54) titlul invenţiei;
(57) rezumatul invenţiei.

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecţia
conferită potrivit dispoziţiilor art. 32*, cu excepţia cazurilor în care cererea de brevet de invenţie a fost respinsă,
retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecţiei conferite de cererea de brevet de invenţie este determinată
de revendicările conţinute în cererea publicată, în conformitate cu art. 23, alin. (1)-(3)*.

Descrierea, revendicările şi, dacă este cazul, desenele cererilor de brevet de invenţie publicate în acest număr sunt
puse la dispoziţia publicului începând cu data de 30.08.2017 , şi pot fi consultate la sala de lectură a O.S.I.M. sau
se pot comanda copii ale acestora, contra cost.

Rezumatul serveşte în mod exclusiv informării tehnice; acesta nu poate fi luat în considerare pentru alte scopuri, în
special pentru determinarea întinderii protecţiei solicitate, şi nici pentru aplicarea prevederilor art. 10, alin. (3)*.

Rezumatul invenţiei din cererea de brevet publicată serveşte atât ca mijloc de selecţie a informaţiilor tehnice pentru
specialişti, cât şi la luarea deciziei privind necesitatea consultării descrierii invenţiei şi desenelor publicate
in extenso.**

________________________
*
LEGEA nr. 64/1991, privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 613, din 19 August 2014
**
H.G. nr. 547, din 21.05.2008, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991, privind
brevetele de invenţie.
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 A01D
(11) 132068 A2 (51) A01D 42/04 (2006.01) (21) a 2016 00095 (11) 132069 A2 (51) A01D 42/04 (2006.01) (21) a 2016 00096
(22) 09/02/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) (22) 09/02/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (71)
VÂLCULESCU IOAN, STR. NANTERRE NR. 69, BL. C3, VÂLCULESCU IOAN, STR. NANTERRE NR. 69, BL. C3,
SC. 3, AP. 9, CRAIOVA, DJ, RO (72) VÂLCULESCU SC. 3, AP. 9, CRAIOVA, DJ, RO (72) VÂLCULESCU
IOAN, STR. NANTERRE NR. 69, BL. C3, SC. 3, AP. 9, IOAN, STR. NANTERRE NR. 69, BL. C3, SC. 3, AP. 9,
C R A I O VA , D J , R O ( 5 4 ) E L E C T R O S AP Ă CRAIOVA, DJ, RO (54) ELECTROCOASĂ

(57) Invenţia se referă la o electrosapă destinată (57) Invenţia se referă la o electrocoasă destinată
lucrărilor de săpat atât pe suprafeţe mici, în gospo-
lucrărilor de cosit atât pe suprafeţe mici, în
dăriile individuale, cât şi industrial, pe suprafeţe
gospodăriile individuale, cât şi industrial, pe supra-
mari. Electrosapa conform invenţiei se compune
feţe mari. Electrocoasa conform invenţiei se com-
dintr-un schelet (1) de rezistenţă, cu nişte roţi (2) de
deplasare, pe care se montează două braţe (5) osci- pune dintr-un schelet (1) de rezistenţă, cu nişte roţi
lante în plan orizontal, care susţin fiecare câte o ma- (2) de deplasare, pe care se montează două suporturi
şină (7) electrică de găurit, cu turaţie variabilă şi (5), cu posibilitatea de rotire în plan orizontal, care
posiilitatea de inversare a sensului de rotaţie, în man- susţin, fiecare, câte o maşină (7) electrică de găurit,
drina fiecărei maşini (7) de găurit fixându-se câte o cu turaţie variabilă şi posibilitatea inversării sensului
freză (8) cu ax vertical, care se roteşte dinspre exte- de rotaţie, în mandrinele cărora se montează câte o
rior spre axa longitudinală, prevăzută cu mai multe freză (8) cu ax vertical, care se roteşte dinspre
cuţite (9) tăietoare, amplasate pe două sau mai multe exterior către axa longitudinală, prevăzută cu mai
linii de tăiere distanţate între ele pe verticală, iar multe cuţite (9) tăietoare pe o singură linie de tăiere,
alimentarea cu energie electrică a celor două maşini iar alimentarea cu energie electrică se face fie de la

(11) 132068 A2 (11) 132069 A2


(7) electrice de găurit este asigurată fie de către un un generator (14) propriu, fie de la reţeaua din
generator (14) electric propriu, fie de la reţeaua din gospodăria utilizatorului, la viteze mici de avansare
gospodăria utilizatorului, la viteze mici de avansare, manevra făcându-se manual, iar la viteze mari se face
manevra făcându-se manual, iar la viteze mari, cu un cu un tractor de mică putere.
tractor agricol.
Revendicări: 2
Revendicări: 2 Figuri: 2
Figuri: 2

11
A01G RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 132070 A1 (51) A01G 7/00 (2006.01); G01N 22/00 (2006.01); (11) 132071 A2 (51) A01G 15/00 (2006.01); G01W 1/00 (2006.01);
(21) a 2016 00132 (22) 22/02/2016 (41) H05F 3/06 (2006.01); (21) a 2016 00110 (22) 12/02/2016 (41)
30/08/2017//8/2017 (71) MELLES ELOD, STR.KOSSUTH 30/08/2017//8/2017 (71) VOCHESCU DUMITRU, BD.
LAJOS NR.36, GHEORGHENI, HR, RO; MOLNAR NICOLAE TITULESCU BL. I-3, ET.4, AP. 17, CRAIOVA,
ZOLTAN, NR.924, COMUNA LĂZAREA, HR, RO (72) DJ, RO (72) INVENTATORI NEDECLARAŢI, *, RO (54)
MELLES ELOD, STR.KOSSUTH LAJOS NR.36, LIFTUL SPAŢIAL
GHEORGHENI, HR, RO; MOLNAR ZOLTAN, NR.924,
COMUNA LĂZAREA, HR, RO (54) DETERMINAREA
STĂRII DE SĂNĂTATE A ARBORILOR PE PICIOR PRIN
INTERMEDIUL UNDELOR RADIO PRIN INSTRUMEN- (57) Invenţia se referă la un lift ce ridică de pe
TUL ARBOFORAD pământ la înălţime şi invers materiale, aparate şi
călători. Liftul conform invenţiei este constituit
Această publicaţie include şi modificările descrierii,
revendicărilor şi desenelor, depuse conform art. 35, alin.
dintr-un prim cilindru (2) confecţionat din pânză din
(20), din HG nr. 547/2008. fibre de carbon sau sticlă, prin care circulă un curent
de aer (3) realizat de o suflantă (4), care poate acţiona
(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru deter- nişte obiecte (5) în sens ascendent sau descendent, un
minarea stării de sănătate a arborilor vii, utilizat în rezervor (8) cu iodură de argint, din care este ridicat
silvicultură şi în administrarea spaţiilor verzi din un nor de aerosoli (7), pentru iniţierea ploii şi
domeniul public şi privat. Dispozitivul conform
combaterea grindinei, un al doilea cilindru (9),
invenţiei este format dintr-o clupă forestieră de
confecţionat din pânză din fibre de carbon, este
măsurat diametrul arborilor, pe braţele căreia se mon-
tează un emiţător de unde radio şi un receptor, în care înfăşurat în spirală pe primul cilindru (2), şi este
emiţătorul de unde radio constă dintr-un oscilator menţinut sub presiune de un rezervor (10) cu aer
acordat pe o frecvenţă cuprinsă în intervalul comprimat, un alt cilindru (11), confecţionat din
150...1000 MHz, alcătuit dintr-un cristal de cuarţ sau pânză din fibre de carbon, este alimentat de la o altă
bobine şi condensatori, iar receptorul constă dintr-un suflantă (12) care introduce un curent de aer (13) şi
ansamblu de piese electronice pasive, cum ar fi

(11) 132070 A1 (11) 132071 A2


bobine, condensatori, rezistenţe, şi active, cum ar fi realizează sustentaţia, un dispozitiv (14) de menţinere
diode sau tranzistori, menite să recepţioneze şi să a poziţiei pe verticală este prevăzut cu nişte canale
demoduleze semnalul emis de emiţător, montarea (15) de refulare, prin care iese aerul şi loveşte un
emiţătorului şi a receptorului pe braţele cuplei fiind acoperiş (16) care dirijează un jet de aer (17), pentru
realizată prin intermediul unor şuruburi. realizarea sustentaţiei şi menţinerea poziţiei verticale.

Revendicări iniţiale: 1 Revendicări: 10


Revendicări amendate: 3 Figuri: 1
Figuri: 2

12
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 A61C

(11) 132072 A2 (51) A01N 25/08 (2006.01) (21) a 2017 00084 (11) 132074 A0 (51) A61C 19/055 (2006.01) (21) a 2017 00168
(22) 15/02/2017 (30) 16/02/2016 JP 2016-026627 (41) (22) 20/03/2017 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) VASILOIU
30/08/2017//8/2017 (71) SUMITOMO CHEMICAL FLORIAN EMIL, STR. ROZNOV NR. 71, CRAIOVA, DJ,
COMPANY LIMITED, 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, RO (72) VASILOIU FLORIAN EMIL, STR. ROZNOV NR.
CHUO-KU, TOKYO, JP (72) IIDA TAKAHIRO, SUMITOMO 71, CRAIOVA, DJ, RO (74) ENPORA BRAND
CHEMICAL COMPANY LIMITED, 2-1, TAKATSUKASA MANAGEMENT S.R.L., STR.GEORGE CĂLINESCU
4-CHOME, TAKARAZUKA-SHI, HYOGO, JP; NR.52A, AP.1, SECTOR 1, BUCUREŞTI (54) PARALELO-
YANAGISAWA KAZUYUKI, SUMITOMO COMPANY METRU ELECTRONIC DENTAR
LIMITED, 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU,
TOKYO, JP; HIRAO AYAKO, SUMITOMO CHEMICAL
COMPANY LIMITED, 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, (57) Invenţia se referă la un paralelometru electronic
CHUO-KU, TOKYO, JP (74) ROMINVENT S.A., STR.
ERMIL PANGRATTI NR.35, SECTOR 1, BUCUREŞTI (54)
dentar, destinat utilizării în cabinetele stomatologice.
GRANULĂ AGROCHIMICĂ ACOPERITĂ Paralelometrul conform invenţiei este alcătuit
dintr-un prim senzor giro-accelerometric (A), fixat pe
o piesă (C) de mână a medicului, un al doilea senzor
(57) Invenţia se referă la o granulă agrochimică apli- giro-accelerometric (B), fixat pe arcada de lucru, în
cată pe soluri cultivate, pentru combaterea dăună- orificiul bucal al pacientului, o unitate de control (D)
torilor. Granula conform invenţiei cuprinde un purtă- alimentată cu curent printr-un cablu (I), şi constituită
tor care nu absoarbe ulei, de tip nisip silicios, şi un dintr-un microcontroler (E) care preia informaţiile de
strat care acoperă purtătorul, constituit dintr-un com- la senzori (A, B) şi le transmite, prin intermediul unui
pus piretroid, un solvent organic cu o presiune de va- modul bluetooth (F), către un dispozitiv (J) pentru
pori la 25/C mai mică sau egală cu 1 Pa, un purtător afişarea în timp real a datelor de măsurare, în vederea
care absoarbe ulei, de tip silice sintetică, un liant, un aprecierii de către medic a paralelismului dinţilor
agent tensioactiv neionic şi dodecilbenzen sulfonat. pacientului.
Revendicări: 7 Revendicări: 2
Figuri: 1

(11) 132073 A0 (51) A23G 1/00 (2006.01) (21) a 2016 00968 (11) 132074 A0
(22) 06/12/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (71)
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI,
STR.DOMNEASCĂ NR.47, GALAŢI, GL, RO (72) ISTRATI
DANIELA IONELA, STR.ŞTIINŢEI NR. 193, GALAŢI, GL,
RO; VIZIREANU CAMELIA, STR. NICOLAE
ALEXANDRESCU NR. 2, BL. B4, ET. 2, AP. 24, GALAŢI,
GL, RO; CREŢU ALEXANDRA ANDREEA, BD.
SIDERURGIŞTILOR NR. 44, BL. M5A, SC. 1, AP. 5,
GALAŢI, GL, RO; CONDURACHE NINA NICOLETA, STR.
LĂCĂTUŞILOR NR. 5, BL. R4, SC. 3, ET. 2, AP. 61,
GALAŢI, GL, RO; PACULARU-BURADA BOGDAN, BD.
GEORGE COŞBUC NR. 13, BL. E6, SC. 2, ET. 1, AP. 16,
GALAŢI, GL, RO (54) ALUAT PENTRU PRĂJITURĂ
AGLUTENICĂ ŞI PROCEDEU PENTRU FABRICAREA
ACESTEIA

(57) Invenţia se referă la o compoziţie de aluat pentru


prăjitură aglutenică. Compoziţia conform invenţiei
este constituită, în procente masice, din 25...28%
ciocolată, 16...30% ouă, 11...13% unt, respectiv,
zahăr pudră, 10...13% nuci, 5...7% făină de cocos,
respectiv, făină de orez, merişoare deshidratate şi
0,1...0,13% bicarbonat de amoniu, având o valoare
energetică de 400...430 kcal/100 g şi un conţinut de
fibre alimentare de 12...17%.

Revendicări: 2
Figuri: 1

13
A61F RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 132075 A2 (51) A61F 2/64 (2006.01) (21) a 2013 00821 (11) 131192 A3 (51) A61K 31/196 (2006.01); A61P 29/00
(2006.01)
(22) 11/11/2013 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) ; (21) a 2016 00131 (22) 22/02/2016 (41)
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, STR.ALEXANDRU 30/06/2016//6/2016 (71) MELLES MELINDA,
IOAN CUZA NR.13, CRAIOVA, DJ, RO (72) CATANĂ STR.KOSSUTH LAJOS NR.36, GHEORGHENI, HR, RO
MARIUS IONEL, STR. NICOLAE ROMANESCU NR. 37B, (72) MELLES MELINDA, STR.KOSSUTH LAJOS NR.36,
CRAIOVA, DJ, RO; TARNIŢĂ DANIELA, ALEEA MAMAIA GHEORGHENI, HR, RO (54) PRODUS FARMACEUTIC
NR. 3, CRAIOVA, DJ, RO; TARNIŢĂ DĂNUŢ NICOLAE, CU ACŢIUNE PUTERNIC ANTIINFLAMATOARE ŞI
ALEEA MAMAIA NR.3, CRAIOVA, DJ, RO (54) DISPO- ANALGEZICĂ: DICLOFENAC GEL FORTE
ZITIV UTILIZAT PENTRU ORTEZAREA ARTICULAŢIEI
GENUNCHIULUI UMAN AFECTAT DE GONARTROZĂ
(57) Invenţia se referă la un produs farmaceutic cu
Această publicaţie include şi modificările descrierii, acţiune puternic antiinflamatoare şi analgezică. Pro-
revendicărilor şi desenelor, depuse conform art. 35, alin.
(20), din HG nr. 547/2008. dusul conform invenţiei este constituit din 4,1...5,1%
diclofenac sodic, 0,7...0,9% ulei volatil de rozmarin,
(57) Invenţia se referă la un dispozitiv ortetic, utilizat 0,7...0,9% ulei volatil de salvie, dizolvate în 10...15%
la ortezarea articulaţiei genunchiului uman afectat de alcool etilic farmaceutic de 96/, 1,8...2,2% camfor şi
gonartroză în compartimentul medial. Dispozitivul 0,9...1,0% mentol, soluţia rezultată fiind încorporată
conform invenţiei este format dintr-un ansamblu într-un gel format din 0,9...1,1% carbopol 940, şi
demontabil, de componente fixe (1, 2, 7a, 7b, 8a, 8b) 0,065...0,085% hidroxid de sodiu, dizolvate în
şi mobile (3, 4, 5, 6, 10a, 10b), care sunt conectate 70...80,8% apă distilată.
între ele prin nişte componente filetate (9a, 9b), şi
sunt dispuse în aşa fel la nivelul articulaţiei genun- Revendicări: 1
chiului afectat de gonartroză încât, prin intermediul
unor reglaje, este minimizat spaţiul intern dintre
orteză şi membrul inferior uman, respectându-se

(11) 132075 A2 (11) 132076 A2 (51) A61K 31/43 (2006.01) (21) a 2016 00044
amplitudinile maxime ale mişcărilor de flexie-exten- (22) 20/01/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) ONISCU
CORNELIU, STR SF. LAZĂR NR.1, BL GHICA VODĂ, SC
sie dintre femur şi tibie, prin reglarea unghiurilor 1B, ET 2, AP 7, IASI, IS, RO; ŞTEFANACHE ALINA, STR.
dintre componente (1-3 şi 2-4). TITU MAIORESCU, NR.24C, BL.H3, ET.1, AP.6, IAŞI, IS,
RO; MOCANU ANCA MIHAELA, STR. GRĂDINARI NR.23,
BL.C3, SC.B, AP.17, IAŞI, IS, RO; CERNĂTESCU
Revendicări iniţiale: 5 CORINA, STR.CIURCHI NR.113, BL.F2, SC.D, ET.2,
AP.2, IAŞI, IS, RO (72) ONISCU CORNELIU, STR. SF.
Revendicări amendate: 4 LAZĂR NR.1, BL.GHICA VODĂ, SC.1B, ET.2, AP.7, IAŞI,
Figuri: 9 IS, RO; ŞTEFANACHE ALINA, STR.TITU MAIORESCU
NR.24C, BL.H3, ET.1, AP.6, IAŞI, IS, RO; MOCANU
ANCA MIHAELA, STR.GRĂDINARI NR.23, BL.C3, SC.B,
AP.17, IAŞI, IS, RO; CERNĂTESCU CORINA, STR.
CIURCHI NR. 113, BL. F2, SC. D, ET. 2, AP. 2, IAŞI, IS,
RO (54) NOI PENICILINE DE SEMISINTEZĂ ŞI PROCE-
DEU DE OBŢINERE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a


unor peniciline de semisinteză. Procedeul conform
invenţiei constă în aceea că sarea de trietilamină a
acidului 6-aminopenicilanic se tratează în mediu de
acetonă sau dicloretan cu 4-bis-beta-cloroetil- amino-
sulfonil-2-R-fenoxiacetil clorură în prezenţă de
NaHCO3, la temperatura de -15...-12/C, cu perfectare
timp de 1 h, prin ridicarea temperaturii până la 0/C,
urmată de extracţie în acetat de butil, după o diluţie
cu apă, şi corectarea pH la 1,9...2, separarea fazei
organice, uscare, separare cu acetat sau hexanoat de
potasiu sau sodiu, rezultând un produs sub formă de
pulbere albă, microcristalină, cu puritate de 99%.
Revendicări: 1

14
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 A61L
(11) 132077 A0 (51) A61K 36/49 (2006.01) (21) a 2016 00967 (11) 132078 A2
(22) 06/12/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) punte redresoare (R) şi un circuit basculant astabil (7)
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI,
STR.DOMNEASCĂ NR.47, GALAŢI, GL, RO (72) ZINCA pentru două seturi de diode electroluminiscente (I)
GHERGHINA, CART. MICRO IV, BL. 52, ET. 4, AP. 18, fixate în nişte găuri (n) ale unei margini (h) a capa-
BUZĂU, BZ, RO; VIZIREANU CAMELIA, STR. NICOLAE
ALEXANDRESCU NR. 2, BL. B4, ET. 2, AP. 24, GALAŢI, cului (2), pentru efect luminos dinamic.
GL, RO; BORDA DANIELA, STR. BRĂILEI NR. 15, BL. R1,
AP. 9, GALAŢI, GL, RO (54) TINCTURĂ PENTRU Revendicări: 3
AMELIORAREA SIMPTOMELOR DE MENOPAUZĂ ŞI
PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTEIA Figuri: 9

(57) Invenţia se referă la o tinctură pentru ameliora-


rea simptomelor menopauzei, şi la un procedeu pen-
tru obţinerea tincturii. Tinctura conform invenţiei
este constituită din 15...19 părţi salvie frunze (Salvia
officinalis), 32...35 părţi soia boabe (Glycine max.),
43...46 părţi germeni de lucernă (Medicago sativa L.)
şi 400 părţi alcool etilic de concentraţie 40%. Pro-
cedeul conform invenţiei constă în amestecarea plan-
telor, măcinarea până la obţinerea unei pulberi care,
în continuare, se amestecă cu alcoolul etilic, se lasă
la macerat timp de 10 zile la temperatura camerei,
după care tinctura rezultată este purificată prin micro-
filtrare şi dozată.

Revendicări: 2
Figuri: 1

(11) 132078 A2 (51) A61L 9/22 (2006.01); F21V 21/00 (2006.01); (11) 131202 A3 (51) A61L 15/58 (2006.01); A61L 15/48 (2006.01);
F21V 33/00 (2006.01); (21) a 2016 00081 (22) 02/02/2016 (41) A61F 5/44 (2006.01); (21) a 2016 00133 (22) 22/02/2016 (41)
30/08/2017//8/2017 (71) ARGHIRESCU MARIUS, STR. 30/06/2016//6/2016 (71) ANIONCARE S.R.L., STR.DOINA
MOŢOC NR.4, BL.P 56, SC.1, ET.8, AP.164, SECTOR 5, NR.9, CORP A, PARTER, CAMERA 3, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, B, RO (72) ARGHIRESCU MARIUS, STR. BUCUREŞTI, B, RO (72) FLOREA ALECU, CALEA
MOŢOC NR.4, BL.P 56, SC.1, ET.8, AP.164, SECTOR 5, PLEVNEI, NR.145 B, BL.1, ET.7, AP.1071, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, B, RO (54) SUPORT DE CORP DE BUCUREŞTI, B, RO (54) LADY ANION UN ABSORBANT
ILUMINAT CU IONIZATOR DE AER ŞI VEIOZĂ CU UNIC DIN BUMBAC ORGANIC, STERIL, BANDĂ CU
IONIZATOR TURMALINĂ, EMISIE DE ANIONI ŞI INFRAROŞII

(57) Invenţia se referă la un suport de corp de ilu- (57) Invenţia se referă la un absorbant unic, din bum-
minat cu ionizator de aer, şi la o veioză cu un astfel bac organic, steril, banda cu turmalină, emisie de
de suport. Suportul conform invenţiei este constituit anioni şi infraroşii, care asigură nu doar protecţia, ci
dintr-o carcasă (1) din plastic de formă discoidală, cu şi eliminarea bacteriilor, precum şi prevenţia afec-
nişte fante (f) şi o deschidere (b) pentru fixarea unei ţiunilor, mai mult sau mai puţin temporare, cu care
dulii (3) metalice cu un fasung mic (d) în interior, în femeile se pot confrunta, şi anume, iritaţii, inflamaţii
care se înfiletează o dulie mică (d') a unui fasung şi infectări ale tractului urinar. Absorbantul conform
mare (4), trecut printr-un decupaj (o') al unui capac invenţiei are în compoziţie opt straturi (1, 2, 3, 4, 5,
(2), în jurul căruia este fixat un ionizator de aer (6) 6, 7 şi 8) protectoare, fiecare cu rol bine stabilit în
tip multiplicator de tensiune, la care se conectează asigurarea beneficiilor garantate ale produsului, şi
înseriate nişte plăcuţe electrod (5) din cupru, cu nişte anume: un strat (1) pentru protecţie suplimentară pe
ţepi (d), fixate de o suprafaţă interioară (c') a carcasei ambele părţi, prevenind scurgerile laterale şi pătarea
(1), în care ionizatorul de aer (6) este realizat pe un lenjeriei, un strat (2) cu suprafaţă mare de bumbac
cablaj circular (g), ce are şi un alimentator (8) cu organic, cu uscare instantanee, ce oferă o senzaţie
tactilă plăcută, care este foarte delicată cu pielea

15
A61L RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 131202 A3 (11) 132079 A2 (51) A61L 27/06 (2006.01) (21) a 2015 00880
sensibilă, previne apariţia iritaţiilor, inflamaţiilor, (22) 24/11/2015 (41) 30/08/2017//8/2017 (71)
mâncărimilor şi a senzaţiilor neplăcute percepute la UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI,
STR.DOMNEASCĂ NR.47, GALAŢI, GL, RO (72)
alte absorbante, un strat (3) ce constă într-o bandă de VASILESCU VLAD-GABRIEL, STR. TRAIAN NR, 136, BL.
emisie de anioni de 6000/cm3, cu turmalină şi emisie A3, ET. 1, AP. 4, GALAŢI, GL, RO; VASILESCU
infraroşii, ce neutralizează mirosurile neplăcute, fără ELISABETA, STR.TRAIAN, NR.136. BL.A3, SC.1, ET.1,
adaos de arome sau parfumuri care pot declanşa AP.4, GALAŢI, GL, RO; PĂTRAŞCU ION, STR. GEORGE
alergii, şi reglează pH-ul, banda împiedicând supra- VRACA NR. 7, AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO
vieţuirea şi dezvoltarea bacteriilor pe întreaga supra- (54) ALIAJ CU ÎNALTĂ BIOCOMPATIBILITATE PENTRU
faţă a absorbantului, fiind singurul absorbant steril de IMPLANTURI DENTARE
pe piaţă, un strat (4) ce este primul de hârtie sterili-
zată şi nereciclată, şi ghidează lichidul menstrual (57) Invenţia se referă la un aliaj utilizat în aplicaţii
către polimerul superabsorbant, un strat (5) dintr-un
stomatologice. Aliajul conform invenţiei este consti-
material biodegradabil din gel polimer, care asigură
absorbţia instantanee a lichidului, permiţând absor- tuit, în procente masice, din 90% Ti şi 10% Zr, având
bantelor să rămână tot timpul uscate, un strat(6) ce biocompatibilitate adecvată utilizării pentru implan-
este al doilea de hârtie sterilizată şi nereciclată, pen- turi şi protetică dentară.
tru protecţie suplimentară, un strat (7) realizat
dintr-un material de bază, impermeabil pentru Revendicări: 3
lichide, ce asigură o protecţie maximă, permite aeru- Figuri: 3
lui să circule şi elimină umezeala şi căldura, şi un
strat (8) care constă în adezivul non-toxic folosit în
industria alimentară, pentru o mai bună fixare pe
lenjerie.

Revendicări: 3
Figuri: 1

(11) 132080 A2 (51) A63D 3/02 (2006.01); A63B 65/12 (2006.01);


(11) 131202 A3
F41B 7/00 (2006.01); (21) a 2016 00088 (22) 05/02/2016 (41)
30/08/2017//8/2017 (71) SFARTZ PINCU, ALEEA
ZORELELOR, SC.6, AP.51, ONEŞTI, BC, RO (72)
SFARTZ PINCU, ALEEA ZORELELOR SC. 6, AP. 51,
ONEŞTI, BC, RO (54) ARUNCĂTOR SINCRON PENTRU
JOCUL DE PAINT-BALL ŞI IMOBILIZAREA INFRAC-
TORILOR

(57) Invenţia se referă la o armă aruncătoare de două


sau mai multe proiectile legate între ele prin cabluri
sau fire, care asigură detonarea simultană a proiec-
tilelor după atingerea ţintelor, în zona din spatele
acestor ţinte, arma fiind utilizată pentru jocul de
paint-ball şi pentru imobilizarea infractorilor de către
poliţie sau alte servicii de protecţie publică. Arma
conform invenţiei este formată dintr-un corp (5) cu
două ghidaje (26), în care alunecă o piuliţă (19)
piston paralelipipedică, purtătoare a sistemului (6) de
trăgaci şi a nasului (20) de apucare a pistonului (13)
aruncător linear, cu ajutorul căruia se întinde arcul
(3) până la poziţia dorită, cu ajutorul şurubului (18)
cu pas mare, acţionat cu manivela (4), în sensul ace-
lor de ceasornic, pentru întinderea arcului (3), până

16
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 A63F
(11) 132080 A2 (11) 131203 A3 (51) A63F 9/12 (2006.01); A63F 9/20 (2006.01);
când este prins pistonul (13) aruncător, după reali- (21) a 2016 00107 (22) 10/02/2016 (41)
zarea împuşcăturii, şi readus în poziţia iniţială de 30/06/2016//6/2016 (71) GROZA MARIUS, STR. BRAŞOV
NR. 18, BL. F1, SC . D, AP. 75, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
tragere, un sistem de prindere, aflat la capătul inactiv B, RO; GROZA RADU, STR. BRAŞOV NR. 18, BL. F1, SC.
al arcului (3), format din nişte piese (22, 23 şi 24), un D, AP. 75, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO (72) GROZA
fir (2) ce leagă între ele proiectilele (12) ţinute de MARIUS, STR. BRAŞOV NR. 18, BL. F1, SC . D, AP. 75,
nişte gheare (11) elastice, iar la celălalt capăt este SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; GROZA RADU, STR.
BRAŞOV NR. 18, BL. F1, SC. D, AP. 75, SECTOR 6,
plasată o piuliţă (23) de blocare, ce se strânge în pozi- BUCUREŞTI, B, RO (54) JOCUL CU DAVE
ţia dorită pentru o anumită preîntindere a arcului (3),
forţa de tragere fiind dată de mărimea cursei piuliţei
(19) piston, care este formată dintr-un corp paraleli- (57) Invenţia se referă la un joc de tactică şi strategie,
pipedic, cu degajări pentru înscrierea între ghidaje de tip puzzle, alcătuit dintr-o tablă ortogonală şi două
(26), în interiorul acestui corp fiind plasat un plunger seturi de piese a câte 37 de piese separate, fiecare,
(28) cilindric, prin interiorul căruia trece un şurub jocul fiind utilizat pentru dezvoltarea cognitivă a
(18), un arc (30) de acţionare a pistonului (13) copiilor. Jocul conform invenţiei este constituit
aruncător, ce acţionează cu capetele sale pistoanele dintr-o tablă (B) de joc plană, colorată uniform şi
(37) cilindrice, împreună cu proiectilele (12). distinct faţă de culorile pieselor de joc, care este
inscripţionată cu o reţea (R) rectangulară de forma
Revendicări: 4 unui pătrat cu o latură 10L, divizat într-un număr de
Figuri: 2 10 linii şi 10 coloane, care formează 100 de câmpuri
(C) de joc de formă pătrată, cu o latură L, şi din două
seturi echivalente de piese, fiecare având câte 37 de
piese cu aceeaşi înălţime (H), colorate diferit, fiecare
set având cinci variante constructive de piese, după

(11) 132080 A2 (11) 131203 A3


cum urmează: piese (T1) cu formă de prismă dreaptă,
cu baza un pătrat cu latura 2L, piese (T2) cu formă de
prismă dreaptă, cu baza un hexagon dreptunghic, ce
are două laturi adiacente congruente şi egale cu 2L,
iar celelalte patru laturi de lungime L, piese (T3) cu
formă de prismă dreaptă, cu baza un dreptunghi cu
lungimea laturilor opuse egale cu L şi, respectiv, 3L,
piese (T4) cu formă de prismă dreaptă, cu baza un
dreptunghi cu lungimea laturilor opuse egale cu L şi,
respectiv, 2L, şi piese (T5) cu formă de prismă
dreaptă, cu baza un pătrat cu latura L, fiecare set al
jocului având piesele colorate cu aceeaşi culoare, de
înălţimi diferite, şi poate conţine, în alte variante
constructive, între 1...10 piese (T1), 1...20 piese (T2),
1...20 piese (T3), 1...50 piese (T4) şi 30...200 piese
(T5), care pot fi şi de înălţimi diferite.

Revendicări: 4
Figuri: 5

17
A63F RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 131203 A3 (11) 132081 A0


frecvenţa de 2,45 GHz, corpul (1) fiind prevăzut, la
partea inferioară, cu o flanşă (2), un reazem (3)
profilat şi, la partea superioară, cu un capac (4) şi un
con (5) de preluare a gazelor, în interiorul corpului
(1) fiind un tub (7) de cuarţ în care este amplasat un
material (9) granular, pe bază de zirconie, care este
iradiat cu densităţi de putere de 100...2500 W/kg
material granular, sistemul fiind prevăzut, de aseme-
nea, cu un tub (20) Venturi, montat după filtrul ter-
mic, şi conectat la un sistem de termostatare progra-
mat computerizat.

Revendicări: 5
Figuri: 1

(11) 132081 A0 (51) B01D 46/02 (2006.01); B01D 53/32 (11) 132081 A0
(2006.01)
; (21) a 2016 00878 (22) 22/11/2016 (41)
30/08/2017//8/2017 (71) CLAUDIU TOPROM S.R.L.,
ŞOS.PANTELIMON NR.111, BL.400C, SC.A, ET.8, AP.
106, SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO (72) FITI
ALEXANDRU, STR.PROF.DR.DIMITRIE GRECESCU
NR.16, AP.1, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO;
DRAGOESCU MARIUS FLORIN, STR. STICLARI NR.
23B, BOLDEŞTI-SCĂENI, PH, RO; MANEA AUREL-
VIRGIL, STR. MĂRGELELOR NR. 107, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, B, RO; AXINTE SORIN MIRCEA, BD. ION
MIHALACHE NR.40, BL.33B, AP.10, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, B, RO (54) SISTEM DE TRATARE TER-
MICĂ ÎN CÂMP DE MICROUNDE A EMISIILOR PERICU-
LOASE, REZULTATE DIN PIROLIZA DEŞEURILOR
ELECTRONICE

(57) Invenţia se referă la un sistem de tratare termică


a emisiilor poluante rezultate din piroliza deşeurilor
electronice. Sistemul conform invenţiei este consti-
tuit dintr-un filtru termic, format din corpul (1) filtru-
lui de formă cilindrică, realizat din oţel refractar, în
care sunt practicate nişte ferestre (6) rectangulare,
pentru montarea unui sistem de iradiere cu micro-
unde, format dintr-o flanşă (11) de adaptare, ghidul
(12) de undă, în montaj cu un magnetron (13) cu

18
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 B23B

(11) 132082 A0 (51) B05B 13/00 (2006.01); H01L 31/00 (2006.01); (11) 132082 A0
(21) a 2017 00195 (22) 31/03/2017 (41) modul (3) cuptor, şi alte două module utilizate în
30/08/2017//8/2017 (71) OPTOELECTRONICA 2001 S.A., funcţie de tehnica de depunere aplicată, şi anume:
STR.ATOMIŞTILOR NR.409, MĂGURELE, IF, RO;
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE subansamblul modul (5) suport lamelă de cauciuc,
PENTRU FIZICA MATERIALELOR (INCDFM), STR. pentru tehnicile screen printing şi doctor blade, şi
ATOMIŞTILOR NR. 105 BIS, MĂGURELE, IF, RO (72) subansamblul modul (4) suport bară, pentru tehnica
ILIESCU MIHAIELA, STR. ION MIHALACHE NR. 45, BL. wire bar, printerul având în componenţă şi un sistem
16 B+C, SC. C, AP. 57, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO;
LAZĂR MARIAN, STR. HAŢEGANA NR. 6A, SECTOR 4, de pulverizare cu două tipuri de rezervoare, în funcţie
BUCUREŞTI, B, RO; PINTILIE IOANA, STR. ALUNIŞ NR. de viscozitatea materialului care se vrea depus, şi
10, MĂGURELE, IF, RO; VLĂDĂREANU LUIGE, STR. anume: un rezervor cilindric, pentru materiale în stare
GOLOVITA NR. 34-36, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO; lichidă, şi un rezervor paralelipipedic, pentru mate-
NECŞOIU TEODOR, ALEEA AV.LT.GHEORGHE M.
STÂLPEANU NR.1, BL.1, SC.1, ET.10, AP.37, SECTOR
riale cu viscozitate ridicată, iar în funcţie de viscozi-
1, BUCUREŞTI, B, RO; STANCU VIORICA, STR. tatea materialului, se face şi reglarea debitului de aer
VLADEASA, NR.3, BL.C68, SC.1, AP.2, BUCUREŞTI, B, comprimat, utilizat pentru antrenarea materialului în
RO; TOMULESCU ANDREI GABRIEL, SAT OEŞTI, stare lichidă, prin orificiul duzei de pulverizare.
NR.110, COMUNA CORBENI, AG, RO; BEŞLEAGĂ STAN
CRISTINA, STR. CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR.216, BL.
V46, AP.12, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO; SIMA Revendicări: 1
MARIAN, STR.FIZICIENILOR NR.18, BL.O 1, AP.11, Figuri: 10
MĂGURELE, IF, RO; LEONAT LUCIA, STR. GALATA 46,
BL.2, SC.2, AP.38, VOLUNTARI, IF, RO; STANCIU
ELENA MANUELA, CALEA CRÂNGAŞI, NR.26-28, BL.
48-49, SC.1, ET.4, AP.12, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B,
RO; COMĂNESCU BRINDUŞ, ALEEA COSTNESTI 5,
BL.3, SC.A, ET.2, AP.5, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO;
ENUICA ALEXANDRA VALENTI NA, ALEEA
BOTORANI,NR.4, BL.V82, SC.2, ET.3, AP.47,

(11) 132082 A0 (11) 132083 A2 (51) B23B 39/04 (2006.01) (21) a 2016 00126
SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO (54) PRINTER PENTRU (22) 19/02/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (71)
DEPUNEREA SUCCESIVĂ DE STRATURI ULTRA- UNIVERSITATEA TEHNICĂ ''GHEORGHE ASACHI'' DIN
SUBŢIRI CU PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE DIFERITE IAŞI, BD. PROF. DIMITRIE MANGERON NR.67, IAŞI, IS,
RO (72) SLĂTINEANU LAURENŢIU, STR. GRIGORE
Această publicaţie include şi modificările descrierii, URECHE NR 1, BL.WALTER MĂRĂCINEANU, ET 4,
revendicărilor şi desenelor, depuse conform art. 35, alin. AP.13, IAŞI, IS, RO; MANOLE VASILE, SAT
(20), din HG nr. 547/2008. GRUMĂZEŞTI, COMUNA GRUMĂZEŞTI, NT, RO (54)
DISPOZITIV PENTRU EVALUAREA PRELUCRABI-
(57) Invenţia se referă la un printer pentru depunerea LITĂŢII PRIN GĂURIRE CU FORŢĂ CONSTANTĂ DE
succesivă a unor straturi ultrasubţiri, cu grosimi AVANS
cuprinse în intervalul 0,5...2 :m, având proprietăţi
diferite de compoziţie, viscozitate, conţinut şi dimen- (57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru eva-
siunea nanoparticulelor, printerul fiind utilizat pentru luarea prelucrabilităţii prin găurire cu burghiul, folo-
fabricarea celulelor solare fotovoltaice, pe bază de sind o forţă constantă de avans. Dispozitivul conform
halizi perovskiţi. Printerul conform invenţiei poate invenţiei este constituit dintr-o maşină (A) de găurit
obţine straturile ultrasubţiri prin aplicarea oricăreia de banc, având o sanie (4) pe care se montează un
dintre cele trei tehnici de depunere specifice, şi ghidaj cu o altă sanie (12), care se deplasează prin
anume: screen printing, doctor blade şi wire bar, intermediul unor role (8, 9, 10 şi 11) pe nişte tije (6 şi
depunând straturi succesive de mai multe tipuri de 7) cilindrice, pe această ultimă sanie (12) fiind
materiale cu viscozităţi diferite, aflate sub formă amplasată o menghină (B) de fixare a unei epruvete
lichidă sau de pastă, care pot fi menţinute la o tempe- (17), realizată din materialul a cărui prelucrabilitate
ratură de până la 150/C, în funcţie de caracteristicile prin găurire cu forţă constantă de avans se urmăreşte
materialului, printerul având o structură modulară cu a se evalua, epruveta (17) fiind coborâtă spre un
trei module de bază: subansamblul modul (1) şasiu, burghiu (26) antrenat în mişcare de rotaţie prin
subansamblul modul (2) vertical şi subansamblul

19
B23B RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 132083 A2 (11) 132084 A0


intermediul unui motor (D) amplasat pe o masă (24), după direcţie axială a discurilor (1 şi 2), iar arborele
cu deplasări într-un sistem cartezian de coordonate, (3) canelat prezintă o suprafaţă (a) cilindrică ce are
masa (24) fiind dispusă, la rândul ei, pe o masă (23) rolul de delimitare a zonei prin care circulă un lichid
a maşinii (A) de găurit de banc. de aşchiere, zonă delimitată împreună cu o carcasă
(5) care este fixată, cu ajutorul unor ştifturi (6)
Revendicări: 3 cilindrice filetate, pe arborele (3) canelat, pe partea
Figuri: 2 frontală a carcasei (5) fiind montate prin înşurubare
nişte duze (7) ale unui sistem de răcire-ungere,
fixarea tuturor componentelor fiind realizată pe o
port-sculă cu ajutorul unui şurub (8).

Revendicări: 8
Figuri: 14

(11) 132084 A0 (51) B23C 5/04 (2006.01); B23D 71/00 (2006.01); (11) 132085 A0 (51) B25F 1/00 (2006.01); A45F 5/00 (2006.01);
B27G 13/00 (2006.01); (21) a 2017 00135 (22) 06/03/2017 (41) (21) a 2017 00204 (22) 04/04/2017 (41)
3 0 / 0 8 / 2 0 1 7 / / 8 / 2 0 1 7 ( 7 1 ) U N I V E R S I TAT E A 30/08/2017//8/2017 (71) STĂNESCU ROBERT VALENTIN,
"TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV, BD.EROILOR NR.29, STR. AVIAŢIEI, NR.13, BL.4D, SC.2, ET.4, AP.27,
BRAŞOV, BV, RO (72) ROŞCA DORIN-MIRCEA, STR. SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO (72) STĂNESCU
MĂLĂIEŞTI, NR.3, BRAŞOV, BV, RO; OANCEA ROBERT VALENTIN, STR. AVIAŢIEI, NR.13, BL.4D,
GHEORGHE, BD. SATURN NR. 1, AP. 14, BRAŞOV, BV, SC.2, ET.4, AP.27, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO (54)
RO; DRĂGOI MIRCEA VIOREL, STR.CARPAŢILOR, DISPOZITIV MULTIFUNCŢIONAL
NR.42, BL.D22, SC.B, AP.5, BRAŞOV, BV, RO; FOLEA
MILENA FLAVIA, STR.MIHAI VITEAZU, NR.44, BL.63,
SC.E, AP.4, BRAŞOV, BV, RO (54) CONSTRUCŢII
MODULARE DE FREZE ŞI JOCURI DE FREZE CU (57) Invenţia se referă la un dispozitiv multifunc-
PARAMETRI DIMENSIONALI ŞI GEOMETRICI REGLA- ţional de mici dimensiuni, care include diverse unelte
BILI, ŞI SISTEM DE RĂCIRE INTERIOARĂ ÎN DUBLĂ uzuale compactate într-un singur produs, dispozitivul
VARIANTĂ putând fi uşor de folosit şi de transportat. Dispoziti-
vul conform invenţiei este constituit dintr-un corp (1)
(57) Invenţia se referă la o gamă de freze modulare şi de formă rectangulară, de mărimea şi grosimea unui
jocuri de freze ai căror parametri dimensionali şi geo- card de credit, realizat dintr-un material metalic cu
metrici pot fi reglaţi/optimizaţi în funcţie de prelu- rezistenţă mărită la încovoiere, care prezintă, pe una
crarea prin aşchiere ce trebuie executată, şi în condiţii dintre laturile mici ale corpului (1) rectangular, o
de eficienţă a sistemului de răcire-ungere. Freza zonă (6) crestată, cu rol de fierăstrău, şi o primă
conform invenţiei are o parte activă, care cuprinde decupare (4) semicirculară, cu rol de dezizolator de
unul sau mai multe discuri (1 şi 2) aşchietoare ele- cabluri, iar pe latura mică opusă, o lamă (14) tăie-
mentare, având un alezaj parţial canelat şi parţial toare, o a doua decupare (16) semicirculară, utilizată
cilindric, pentru antrenarea în mişcare de rotaţie şi, pentru îndoirea la 90/ a cablurilor electrice, şi o decu-
respectiv, centrarea faţă de un arbore (3) canelat, şi pare (18) unghiulară, ce are un contur (17) tăietor
nişte inele (4) distanţiere, care asigură rezemarea care se poate utiliza ca un desfăcător de cutii, pe una

20
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 B41N
(11) 132085 A0 (11) 132086 A2 (51) B41N 10/02 (2006.01); G03F 7/20 (2006.01);
dintre laturile mari ale corpului (1) fiind prelucrate G03F 9/00 (2006.01); (21) a 2016 00080 (22) 03/02/2016 (41)
nişte decupaje (10a, 10b, 10c şi 10d) de dimensiuni 30/08/2017//8/2017 (71) STUDIO RIP S.R.L., SAT VISTEA
NR. 313, COMUNA GÎRBAU, CJ, RO (72) BIRO ADAM,
diferite, între care se formează nişte şurubelniţe (10g, LOC.VIŞTEA NR.312, GÎRBĂU, CJ, RO (74) CABINET DE
10f şi 10e) de dimensiuni diferite şi un decupaj (9) PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CIUPAN EMILIA,
semicircular, iar pe latura mare opusă existând o zonă STR.MESTECENILOR NR.6, BL.E9, SC.1, AP.2, CLUJ
(20) dublu zimţată şi două proeminenţe (3 şi 19), NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ (54) PRODUS, DISPOZITIVE
ŞI METODE PENTRU REALIZAREA PLĂCILOR OFFSET
suprafaţa plană a corpului (1) având prelucrată o
decupare (15) poligonală, ce are o latură dreaptă şi, în
partea opusă, o latură decupată în trepte (15a, 15b,
15c şi 15d) diferite ca dimensiune, cu rol de chei (57) Invenţia se referă la o placă offset, un sistem de
fixe, o decupare (11) hexagonală, o decupare (12) poziţionare a plăcilor într-o imprimantă cu jet de
triunghiulară şi o decupare (5) eliptică, în două dintre cerneală, un dispozitiv cu leduri UV pentru expune-
colţurile alăturate ale corpului (1) fiind prelucrate la rea plăcilor, un echipament de developare a plăcilor,
45/ nişte teşituri (8 şi 13) utilizate ca şurubelniţă precum şi nişte metode de control software al unei
mică, respectiv, şurubelniţă mare. imprimante cu jet de cerneală care fac posibilă pro-
ducerea unei imagini cu liniatură fină şi de calitate
Revendicări: 4 comparabilă cu cea produsă de echipamentele laser.
Figuri: 3 Placa offset, conform invenţiei, este obţinută dintr-o
placă convenţională având în structura sa o bază de
aluminiu, un strat cu structură granulară, un strat cu
proprietăţi hidrofile şi oleofobe, şi un strat fotosen-
sibil hidrofob şi oleofil, la care se adaugă o acoperire

(11) 132085 A0 (11) 132086 A2


de gelatină dispusă peste straturile plăcii offset
convenţionale, acoperirea cu gelatină având rolul de
a absorbi cerneala depusă pe placă într-un proces de
tipărire cu o imprimantă cu jet de cerneală, şi de a o
împiedica să se împrăştie.

Revendicări: 16
Figuri: 30

21
B60J RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 132087 A2 (51) B60J 5/04 (2006.01); E05D 7/10 (2006.01); (11) 132088 A0 (51) B60N 2/48 (2006.01) (21) a 2017 00161
B60R 21/00 (2006.01); (21) a 2016 00140 (22) 23/02/2016 (41) (22) 16/03/2017 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) BACIU
30/08/2017//8/2017 (71) ZAVERA CLAUDIU GEORGIAN, DAN-SILVIU, STR. NICOPOLE NR.38 A, PLOIEŞTI, PH,
CALEA CÂMPULUNG NR.49, TÂRGOVIŞTE, DB, RO (72) RO; BACIU TEODORA IOANA, STR.NICOPOLE, NR.38
ZAVERA CLAUDIU GEORGIAN, CALEA CÂMPULUNG A, PLOIEŞTI, PH, RO (72) BACIU DAN-SILVIU, STR.
NR.49, TÂRGOVIŞTE, DB, RO (74) STRENC NICOPOLE NR.38 A, PLOIEŞTI, PH, RO; BACIU
SOLUTIONS FOR INNOVATION S.R.L., STR.LUJERULUI TEODORA IOANA, STR.NICOPOLE, NR.38 A, PLOIEŞTI,
NR.6, BL.100, SC.B, ET.3, AP.56, SECTOR 6, PH, RO (54) TETIERĂ LATERALĂ RETRACTABILĂ
BUCUREŞTI (54) SISTEM INTEGRAT COMPLEX ASIS-
TAT DE CALCULATOR, ŞI METODĂ DE SIGURANŢĂ ŞI
PROTECŢIE A PASAGERILOR, ŞI FACILITARE A (57) Invenţia se referă la o tetieră laterală retractabilă,
DESCARCERĂRII POST-ACCIDENT destinată pasagerilor aflaţi pe scaunele unor mijloace
de locomoţie, dar şi în alte situaţii. Tetiera conform
(57) Invenţia se referă la un sistem şi la o metodă de invenţiei are în componenţă o tetieră (1) fixă, mon-
siguranţă şi protecţie a pasagerilor şi facilitare a tată, prin intermediul a două elemente (2) de prin-
descarcerării post-accident, implementate într-un dere, de spătarul unui scaun (4) al unui mijloc de
mijloc de transport. Sistemul conform invenţiei locomoţie terestru, pe care este montată o tetieră (9)
cuprinde un calculator central/microcontroler (1) retractabilă, prevăzută cu două braţe (7) care se prind
care, prin intermediul unor periferice (2...13), obţine de elementele (2) de prindere ale tetierei (1) fixe, de
informaţii de la nişte senzori (17...19, 21...26, spătarul scaunului (4), prin intermediul unor ele-
32...35) care definesc siguranţa deplasării şi utili- mente (8) de prindere ale tetierei (9) laterale retrac-
zează comenzile calculatoarelor (20, 22, 24, 30, 31) tabile, a căror poziţie pe verticală este fixată cu ajuto-
care echipează mijlocul de transport, în care sistemul rul unor elemente (3) de fixare; cele două braţe (7)
interacţionează cu serviciul de urgenţă naţional (37), susţin un sistem (10) telescopic mecanic, constituit
şi declanşează, conform unei secvenţieri prescrise, o din trei elemente: un element fix central, solidar cu
parte sau toate componentele sistemului de siguranţă cele două braţe (7), şi două elemente mobile, care se
pot deplasa independent atât în raport cu elementul

(11) 132087 A2 (11) 132088 A0


şi protecţie, respectiv, dispozitivele de lungire cen- fix, cât şi unul faţă de celălalt, pe al treilea element
tură de siguranţă (38), dispozitivul de deconectare fiind montată o pernă (6); prin deblocarea sistemului
bornă acumulator (39), dispozitivele de neutralizare (10) telescopic, acesta se deschide, iar elementele
capsule airbag (42), dispozitivele de secţionare ele- mobile urmează o traiectorie fixă de arc de cerc în
mente de siguranţă (43), dispozitivele de eliberare plan perpendicular pe elementele (2) de prindere ale
planşă de bord (44), dispozitivele de eliberare scaun tetierei (1) fixe de spătarul scaunului (4), blocându-se
(45), dispozitivele de desprindere uşi (46), dispo- în poziţia optimă a pernei (6), prin anularea acţionării
zitivele pentru pulverizare soluţie revenire (47), unui element (5) de deblocare a sistemului (10)
dispozitivul pentru sistem anti-incendiu (48). telescopic.

Revendicări: 20 Revendicări: 1
Figuri: 22 Figuri: 2

22
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 B60W

(11) 131212 A3 (51) B60Q 1/06 (2006.01); F21S 8/10 (2006.01); (11) 132089 A2 (51) B60W 30/00 (2006.01); B62D 21/18
(21) a 2016 00134 (22) 22/02/2016 (41) (2006.01)
; (21) a 2016 00077 (22) 02/02/2016 (41)
30/06/2016//6/2016 (71) ŢURA DANIEL-VASILE, NR.812, 30/08/2017//8/2017 (71) CROITORESCU GHEORGHE-
SAT SUCIU DE SUS, MM, RO (72) ŢURA DANIEL- VALERIAN, ALEEA ARIEŞUL MARE NR. 2, BL. i 11, SC.
VASILE, NR.812, SAT SUCIU DE SUS, MM, RO (74) D, AP. 53, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; CUCIUREAN
CABINET INDIVIDUAL NEACŞU CARMEN AUGUSTINA, CODRIN, STR. OITUZ NR. 6, SUCEAVA, SV, RO;
STR.ROZELOR NR.12/3, BAIA MARE, JUDEŢUL
FLOREA COSTIN-MIHAI, BD. UNIRII, BL. P3, AP. 11,
MARAMUREŞ (54) DISPOZITIV DE SEMNALIZARE
BUZĂU, BZ, RO (72) CROITORESCU GHEORGHE-
AUTO SUPLIMENTAR
VALERIAN, ALEEA ARIEŞUL MARE NR. 2, BL. i 11, SC.
D, AP. 53, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; CUCIUREAN
CODRIN, STR. OITUZ NR. 6, SUCEAVA, SV, RO;
(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de semnalizare
FLOREA COSTIN-MIHAI, BD. UNIRII, BL. P3, AP. 11,
auto, destinat autovehiculelor de mici sau mari BUZĂU, BZ, RO (54) SISTEME AUTONOME DE TRANS-
dimensiuni. Dispozitivul conform invenţiei este for- PORT ŞI DE EFECTUARE SERVICII DE ÎNTREŢINERE,
mat dintr-o telecomandă (A) cu rol de element emi- INVESTIGARE, SUPRAVEGHERE, REPARARE ŞI
ţător, un inel (B) autoadeziv şi patru sau mai multe PARCARE
elemente (C) receptoare identice, care produc sem-
nale luminoase ca rezultat al interacţiunii dintre tele-
comandă (A) şi inel (B), prin unde magnetice şi elec- (57) Invenţia se referă la un procedeu şi la un sistem
tromagnetice, în care telecomanda (A) este alcătuită de transport autonom şi de efectuare servicii auto-
dintr-un corp (1) care prezintă un capac (3) lateral, nome, destinate a fi utilizate în domeniul transpor-
acoperit de un panou (2) cu celule fotovoltaice, nişte turilor auto şi serviciilor deservite de acestea. Sis-
butoane (4, 5, 6) de comandă şi un braţ flexibil, la temul conform invenţiei este alcătuit dintr-o plat-
capătul căruia se află un senzor (8) magnetic; inelul formă modulară (1) şi nişte sisteme autonome, dedi-
(B) autoadeziv este alcătuit dintr-un manşon (10) cate pentru operaţiile de executat, de exemplu, rulare
flexibil, care conţine un magnet (9) permanent, iar în (2), propulsie (3), calcul, analiză şi control (4), supra-
partea interioară are o suprafaţă (11) autoadezivă, iar

(11) 131212 A3 (11) 132089 A2


elementele (C) receptoare sunt alcătuite, fiecare, structură (5), detectare a mediului înconjurător (6),
dintr-o carcasă (13) cu un capac (19) pentru un acu- conectare a vehiculelor (7), localizare şi/sau poziţio-
mulator (14), care prezintă spre exterior o membrană nare (8), investigare şi supraveghere a spaţiilor sub-
(12) cauciucată, un buton (20), un panou (21) cu terane (15).
celule fotovoltaice, un bloc (22) luminos şi cinci
orificii (16) pentru realizarea vacuumului obţinut prin Revendicări: 1
acţionarea unei ventuze (18), iar în interior, nişte Figuri: 5
plăci (17) cu circuite şi procesoare.

Revendicări: 5
Figuri: 5

23
B61B RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 132090 A2 (51) B61B 1/02 (2006.01); E01F 1/00 (2006.01); (11) 132091 A2 (51) B62K 3/06 (2006.01); B62K 15/00 (2006.01);
(21) a 2016 00084 (22) 04/02/2016 (41) (21) a 2016 00076 (22) 02/02/2016 (41)
30/08/2017//8/2017 (71) LOISO EUGENIA, STR. 30/08/2017//8/2017 (71) DINUŢ TITEL, STR. MIHAIL
SĂRĂRIEI NR. 180, IAŞI, IS, RO (72) LOISO EUGENIA, EMINESCU NR. 22, BL. B12, SC. B, AP. 23, RÂMNICU
STR. SĂRĂRIEI NR. 180, IAŞI, IS, RO (54) PROCEDEU VÂLCEA, VL, RO (72) DINUŢ TITEL, STR. MIHAIL
ŞI DISPOZITIV DE LIMITARE A ACCIDENTĂRILOR LA EMINESCU NR. 22, BL. B12, SC. B, AP. 23, RÂMNICU
ACCESUL DE PE PERON SPRE VAGONUL DE VÂLCEA, VL, RO (54) TROTINETĂ PLIABILĂ
METROU
(57) Invenţia se referă la o trotinetă pliabilă, simplă
(57) Invenţia se referă la un procedeu şi la un dispo- sau electrică, destinată transportului urban. Trotineta
zitiv de limitare a accidentelor la accesul de pe peron conform invenţiei este constituită din două roţi (1 şi
spre vagoanele unui metrou. Procedeul conform 2) dispuse în aliniament, o platformă (3), două furci
invenţiei constă în ataşarea pe marginea peronului de (4 şi 5) spate, o clapetă (6), un sistem (7) de pliere,
culisant şi pivotant, un buton (8) pentru eliberarea
acces, către vagoanele unui metrou, a unui dispozitiv
sau oprirea sistemului (7), un ghidon (9), o bază (10)
care să îndeplinească anumite condiţii: pe direcţia
a ghidonului, o furcă (11) faţă, roata (2) posterioară
deplasării ramelor de metrou să fie flexibil, iar pe
fiind prinsă de platformă (3) cu ajutorul a două furci:
direcţia de apăsare verticală să fie rigid, şi care com- furca (5) ce se roteşte în jurul unui ax prins de plat-
pensează spaţiul liber dintre peron şi rama de metrou. formă, şi furca (4) ce culisează printr-un cant în
Dispozitivul conform invenţiei este constituit dintr-o platformă, astfel încât roata (2) posterioară se roteşte,
şină (1) metalică ce este fixată pe marginea peronului ajungând deasupra platformei (3), furca (4) fiind
de acces către vagoanele unui metrou, cu ajutorul ţinută în poziţie orizontală de funcţionare cu ajutorul
unor şuruburi (2), pe şină (1) fiind montate, cu ajuto- unei clapete (6) care este împinsă pe orizontală, spre
rul unor pene (4) şi al unor nituri (5) cu pas constant roata (2) din spate, de un arc; ansamblul care conţine
roata (1) faţă se pliază, la rândul lui, prin culisarea

(11) 132090 A2 (11) 132091 A2


de montare, nişte segmente (3) realizate dintr-o folie sistemului (7) pivotant de pliere pe nişte canturi care
flexibilă, având grosimea mai mică decât lăţimea, se găsesc în platformă, fiind ţinut în poziţie fixă de un
lungimea fiind determinată de spaţiul care urmează buton (8) împins în exterior de un arc, iar prin
să fie protejat. apăsarea butonului (8), sistemul (7) pivotant de pliere
poate să culiseze împreună cu ansamblul care conţine
Revendicări: 2 roata (1) faţă, trecând în poziţia de pliere, furca (4)
Figuri: 2 putând să conţină opţional şi un amortizor (12).

Revendicări: 5
Figuri: 5

24
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 B64C

(11) 132092 A2 (51) B64C 27/00 (2006.01); B64C 29/00 (11) 132093 A2 (51) B64C 27/08 (2006.01); B64C 39/02
(2006.01) (2006.01)
; (21) a 2016 00092 (22) 09/02/2016 (41) ; B64D 47/08 (2006.01); (21) a 2016 00117 (22)
30/08/2017//8/2017 (71) STAMATESCU ION, BD. 16/02/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) COJOCARU
N.TITULESCU, BL.A2, AP. 9, CRAIOVA, DJ, RO; CONSTANTIN, STR. VÎNTULUI NR. 1A, BL. J4, SC. 1, AP.
DUMITRESCU ILIE, STR. HENRI COANDĂ, BL. C7, SC. 7, CRAIOVA, DJ, RO; SIMA MIHAIL, STR. IULIU CEZAR
1, AP. 34, CRAIOVA, DJ, RO; POGORSCHI NR. 24, CRAIOVA, DJ, RO (72) COJOCARU
CONSTANTIN LUCIAN, STR. NANTERRE NR. 69, BL. CONSTANTIN, STR. VÎNTULUI NR. 1A, BL. J4, SC. 1, AP.
C3, SC. 1, AP. 17, CRAIOVA, DJ, RO (72) STAMATESCU 7, CRAIOVA, DJ, RO; SIMA MIHAIL, STR. IULIU CEZAR
ION, BD. N.TITULESCU, BL.A2, AP. 9, CRAIOVA, DJ, RO; NR. 24, CRAIOVA, DJ, RO (54) PROCEDEU DE
DUMITRESCU ILIE, STR. HENRI COANDĂ, BL. C7, SC. CAPTURARE A DRONELOR "PIRAT" (CARE ZBOARĂ
1, AP. 34, CRAIOVA, DJ, RO; POGORSCHI NEAUTORIZAT DEASUPRA UNOR ZONE INTERZISE)
CONSTANTIN LUCIAN, STR. NANTERRE NR. 69, BL. CU AJUTORUL DRONELOR "VÂNĂTOR" DOTATE CU
C3, SC. 1, AP. 17, CRAIOVA, DJ, RO (54) AVION CU LANSATOR DE PLASĂ PENTRU IMOBILIZARE
ELICE ŞI DECOLARE-ATERIZARE FOARTE
APROPIATĂ DE VERTICALĂ
(57) Invenţia se referă la un procedeu de capturare a
unor drone "pirat", care zboară neautorizat deasupra
(57) Invenţia se referă la un avion cu elice, care poate
unor zone interzise, în vederea aducerii acestora în
decola şi ateriza pe traiectorii foarte apropiate de
siguranţă la sol, nepericlitându-se astfel siguranţa
verticală. Avionul conform invenţiei este alcătuit
vieţilor omeneşti şi bunurilor din zona survolată de
dintr-un fuzelaj (1) pe care sunt montate două aripi
aceste drone. Procedeul conform invenţiei constă în
(3) amplasate parasol, şi care se pot bascula în jurul capturarea unor drone "pirat" cu ajutorul unor drone
unui arbore (9) cu ajutorul unor lagăre (14), cu un "vânător", drone clasice de mici dimensiuni, de tip
unghi de maximum 38/ faţă de orizontală, un meca- elicopter sau de tip avion, echipate cu o cameră
nism (2) pentru rotirea şi blocarea aripilor (3) în pozi- mobilă de urmărire a ţintei, cu un senzor de proxi-
ţia dorită, un mecanism (4) pentru corelarea poziţiei mitate cu infraroşu şi microunde, şi cu un lansator de
aripilor (3) cu poziţia unor ampenaje (6) stabili- plasă pentru imobilizare, ceea ce permite poziţio-

(11) 132092 A2 (11) 132093 A2


zatoare, şi un ampenaj (7) vertical, derivă-direcţie, narea optimă a dronei "vânător" în proximitatea ţin-
amplasate la coada fuzelajului (1), două deviatoare tei, lansarea plasei de imobilizare asupra acesteia,
(5) de flux amplasate înaintea ampenajelor (6) agăţarea, capturarea şi aducerea la sol a dronei
stabilizatoare, şi un tren (10) de decolare-aterizare. "pirat", cu viteză redusă, în condiţii de siguranţă, cu
ajutorul plasei de imobilizare dotată cu o minipara-
Revendicări: 5 şută, sau cu ajutorul plasei de imobilizare legate
Figuri: 4 permanent printr-un cablu de siguranţă de drona
"vânător", până în momentul aterizării acesteia.

Revendicări: 1
Figuri: 10

25
B66B RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 132094 A0 (51) B66B 9/08 (2006.01) (21) a 2017 00054 (11) 132095 A0 (51) B66B 9/08 (2006.01) (21) a 2017 00055
(22) 03/02/2017 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) ANDRES (22) 03/02/2017 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) ANDRES
TEOFIL NUŢU, INTRAREA DOINEI NR. 31, SC. E, ET. V, TEOFIL NUŢU, INTRAREA DOINEI NR. 31, SC. E, ET. V,
AP. 15, TIMIŞOARA, TM, RO (72) ANDRES TEOFIL AP. 15, TIMIŞOARA, TM, RO (72) ANDRES TEOFIL
NUŢU, INTRAREA DOINEI NR. 31, SC. E, ET. V, AP. 15, NUŢU, INTRAREA DOINEI NR. 31, SC. E, ET. V, AP. 15,
TIMIŞOARA, TM, RO (54) UNITATE DE DEPLASARE, TIMIŞOARA, TM, RO (54) STABILIZATOR ÎN LINIE
SUSŢINERE ŞI GHIDARE PE RAZE MICI PENTRU PENTRU PLATFORME DE RIDICARE ŞI LIFTURI DE
PLATFORME DE RIDICARE ŞI LIFTURI DE TREPTE
TREPTE

(57) Invenţia se referă la o unitate de deplasare, sus-


ţinere şi ghidare pe raze mici, pentru platforme de (57) Invenţia se referă la un stabilizator în linie, pen-
ridicare şi lifturi de trepte, precum şi a oricărui tru platforme de ridicare şi lifturi de trepte, utilizate
dispozitiv care necesită funcţia de ghidare, susţinere pentru transportul unor persoane pe scările inte-
şi deplasare a unei sarcini. Unitatea conform invenţiei rioare/exterioare ale unor clădiri. Stabilizatorul con-
este alcătuită dintr-un mecanism (T) de ghidare şi un form invenţiei este alcătuit dintr-un braţ (H) şi un
cărucior (S) ce rulează pe o cale de rulare constituită mecanism (J) compensator, care menţine constant pe
dintr-o singură ţeavă (1) rotundă, la care descărcarea tot traseul căii de rulare un unghi (") generat de un
componentei axiale a forţei rezultante din aplicarea plan (0-01) vertical şi de un plan (0-02) care trece
sarcinii se efectuează pe un suport al unei cremaliere prin axa longitudinală a braţului (H) şi un rotor (I),
(2) cu care este prevăzută calea de rulare, prin inter- iar întregul ansamblu rulează pe o cale de rulare
mediul unui corp (48) fixat pe o placă (83) suport, al construită din două ţevi (F şi G) pe care este montată
unui ax (49) şi al unei role (50), iar mecanismul (T) o cremalieră (M), mecanismul (J) percepând în
de ghidare este constituit din două braţe (A şi B) fiecare punct al căii un unghi ($) faţă de orizontală
prevăzute, fiecare, cu câte două pinioane (J şi K) care sau de verticală a unei bucşe (B) generatoare,
angrenează cu o altă cremalieră (H) care glisează pe
montată rigid pe un suport (A) al unui cărucior ce
nişte ghidaje (19 şi 19') poziţionate pe un suport (L),
descrie, în deplasarea sa, traseul şi înclinarea căii de
şi care poate asigura ghidarea controlată într-un

(11) 132094 A0 (11) 132095 A0


singur plan pe o ţeavă (I) rotundă, prin nişte role sau rulare, şi transmite acest unghi ($) cu aceeaşi valoare,
semirole (14, 15, 314, 315, 14', 15', 314' şi 315'), a dar cu sens opus, unui suport (8) al scaunului liftului,
unor pinioane (8 şi 8') de ghidare, sau pe o ţeavă (X) fiind alcătuit dintr-un corp (21) montat între două
rectangulară, prin alte semirole (114, 115, 114' şi braţe (20 şi 21) care se rotesc prin intermediul unor
115') sau alt tip de profil, având, în acest caz, rolele rulmenţi (10 şi 10') în jurul bucşei (B), alcătuită
cu geometrie corespunzătoare, iar într-o altă variantă dintr-o bucşă (1) şi o coroană (2) prevăzută cu o dan-
constructivă, mecanismul (T) de ghidare şi căruciorul tură, fixată pe suportul (A) căruciorului, şi asigurată
(S) sunt montate pe ţeava (I) superioară a căii de cu o pană (130), iar în interiorul unui corp (21) este
rulare, alcătuită din două ţevi (I şi I') legate între ele montat un pinion (15) receptor, prin intermediul unor
printr-o legătură (L). rulmenţi (13 şi 14) care angrenează cu coroana (2)
danturată a bucşei (B) şi cu un pinion (16) reversor
Revendicări: 10 spate, montat tot în corp (21) prin nişte rulmenţi (51
Figuri: 12 şi 52) care transmit mişcarea de rotaţie printr-un ax
(57) al unui pinion (17) care angrenează cu un seg-
ment (18) danturat, fixat pe suport (8), care se roteşte
în jurul unei bucşe (1) pe care este montat şi asigurat
cu un inel (12) de siguranţă, şi pe a cărui suprafaţă
(O) se fixează scaunul liftului asigurat prin nişte
găuri (56) filetate, iar pe un ax (3) se montează un
reductor printr-o pană (11), şi se fixează de corp (8)
prin nişte şuruburi filetate, în nişte găuri (131...134).

Revendicări: 11
Figuri: 7

26
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 B82B
(11) 132095 A0 (11) 132096 A0
diferite forme pentru transformatoare, inclusiv pentru
transformatoare plane, a componentelor din materiale
magnetice moi, din convertoarele de putere, antene
cu microunde, inductoare, bobine, senzori, şi la un
procedeu de obţinere a acestora. Nanopulberile con-
form invenţiei sunt realizate dintr-un material mag-
netic compozit, acoperit cu oxid metalic, de tipul
FeCo/Al2O3, obţinut cu proprietăţi structurale, mag-
netice şi electrice controlabile, astfel: structuri mag-
netice cu rapoarte molare diferite Fe0, 25Co0, 75 şi Fe0,
5Co0, 5 şi rezistivităţi ajustabile în timpul procesului
de sinteză chimică, prin dozarea precursorilor, mag-
netizaţii la saturaţie de 110...213 emu/g obţinute prin
controlul temperaturilor în timpul tratamentelor ter-
mice. Procedeul conform invenţiei constă în obţi-
nerea unor nanopulberi magnetice multicomponente
FeCo acoperite cu Al2O3, preparate printr-un proces
de sinteză chimică, prin metoda sol - gel, cu solvent
organic ce utilizează un amestec de 0,01 moli
FeCl2.4H2O, 0,01...0,03 moli CoCl2.6H2O, 0,09 moli
C6H8O7.H2O în 100 mL C2H5OH, menţinut timp de
6 h la temperatura de 60/C, apoi se adaugă sub agi-

(11) 132096 A0 (51) B82B 3/00 (2006.01); B22F 9/16 (2006.01);


(21) a 2016 01039 (22) 22/12/2016 (41) (11) 132096 A0
30/08/2017//8/2017 (71) INSTITUTUL NAŢIONAL DE tare 0,0016...0,028 moli pentru obţinerea matricei de
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE
ELECTRICĂ ICPE-CA, SPLAIUL UNIRII NR.313, SECTOR A2O3, urmat de obţinerea gelului la 80/C cu agitare
3, BUCUREŞTI, B, RO (72) CODESCU MIRELA MARIA, continuă, şi calcinarea gelului la temperaturi de
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 137, BL. TIC, ET. 7, AP. 27, 400...800/C în aer pentru 4 h, urmată de tratarea
SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO; CHIŢANU ELENA, STR. termică în atmosferă reducătoare la 800...900/C, timp
TRIVALE NR.27, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO;
KAPPEL WILHELM, STR.VALEA ARGEŞULUI NR.11,
de 4 h, având ca rezultat nanopulberi de FeCo/Al2O3
BL.A 6, SC.D, ET.3, AP.55, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, cu raportul molar Fe:Co de la 1:1 la 1:3, dimensiunile
RO; MANTA EUGEN, STR.LIVIU REBREANU NR.29, medii ale particulelor metalice de 41...74 nm,
BL.M 36, SC.3, ET.7, AP.118, SECTOR 3, BUCUREŞTI, magnetizaţia de saturaţie de 110...213 emu/g, câmpul
B, RO; PĂTROI DELIA, STR.VATRA DORNEI NR.11,
BL.18 B+C, SC.2, ET.1, AP.49, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
coercitiv de 14,35...28,2 kA/m şi rezistivitatea
B, RO; PINTEA JANA, STR.SOLDAT IOSIF ION NR.9, electrică de 3,5...19,2 S.m.
BL.55, SC.1, ET.4, AP.16, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
RO; PĂTROI EROS ALEXANDRU, STR.VATRA DORNEI Revendicări: 2
NR.11, BL.18 B+C, SC.2, ET.1, AP.49, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, B, RO; MORARI CRISTIAN, STR.TUDOR
VLADIMIRESCU NR.12, BL.E 1, SC.2, AP.51, LUPENI,
HD, RO (54) NANOPULBERI FeCo IZOLATE ELECTRIC

(57) Invenţia se referă la nanopulberi FeCo izolate


electric, pe bază de nanoparticule FeCo/Al2O3, folo-
site la realizarea miezurilor rotorice sinterizate pentru
maşinile electrice cu turaţie ridicată, a miezurilor de

27
C02F RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 132097 A0 (51) C02F 1/28 (2006.01); C02F 1/42 (2006.01); (11) 131496 A3 (51) C03C 1/10 (2006.01); C03C 4/16 (2006.01);
C02F 1/44 (2006.01); (21) a 2016 00961 (22) 05/12/2016 (41) (21) a 2016 00121 (22) 17/02/2016 (41)
30/08/2017//8/2017 (71) UNIVERSITATEA POLITEHNICA 29/11/2016//11/2016 (71) INSTITUTUL NAŢIONAL DE
DIN TIMIŞOARA, PIAŢA VICTORIEI NR.2, TIMIŞOARA, CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA
TM, RO (72) MANEA FLORICA, STR. SURORILE MATERIALELOR, STR. ATOMIŞTILOR NR. 405A,
MARTIR CACEU NR. 14, BL. C4/A, AP. 17, TIMIŞOARA, MĂGURELE, IF, RO; INSTITUTUL NAŢIONAL DE
TM, RO; BODOR KATALIN, STR. RECOLTEI NR. 10, BL.
C E R C E TA R E - D E Z V O LTA R E PENTRU
E12, ET. 3, AP. 13, TIMIŞOARA, TM, RO; VLAICU ILIE,
STR. PINDULUI NR. 40, TIMIŞOARA, TM, RO; LUNGAR OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000, STR.ATOMIŞTILOR
NICOLETA, INTRAREA LUGOJULUI NR. 21, SC. B, ET. NR.1, MĂGURELE, IF, RO; INSTITUTUL NAŢIONAL DE
3, AP. 8, TIMIŞOARA, TM, RO; POP ANIELA, STR. CERCETARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU FIZICA
AVRAM IANCU NR.58, SC.A, ET.3, AP.10, SATU MARE, LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI (INFLPR), STR.
SM, RO; PODE RODICA, STR. FICUSULUI NR.19, AP.4, ATOMIŞTILOR NR. 409, MĂGURELE, IF, RO; PRO
GIROC, TM, RO (54) INSTALAŢIE ŞI PROCEDEU OPTICA S.A., STR.GHEORGHE PETRAŞCU NR.67,
PENTRU TRATAREA APEI ÎN SCOP POTABIL SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO (72) LECA AUREL, STR.
PĂPUŞOIULUI NR. 9, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO;
SOFRONIE MIHAELA-IULIANA, STR. DORNEASCA NR.
(57) Invenţia se referă la o instalaţie şi la un procedeu 13, BL. P80, SC. 2, ET. 7, AP. 65, SECTOR 5,
pentru tratarea apei în scop potabil. Instalaţia con- BUCUREŞTI, B, RO; KUNCSER VICTOR EUGEN,
form invenţiei foloseşte un sistem modular constituit STR.CHILIA VECHE NR.7, BL.710, SC.A, ET.5, AP.18,
dintr-un electrolizor (6) cu electrozi de diamant dopat SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; VALEANU MIHAELA
CRISTINA, STR. G-RAL CRISTIAN TELL NR. 27, ET. 7,
cu bor (7), alimentat cu apă brută printr-o pompă (1),
AP. 47, SECTOR, BUCUREŞTI, B, RO; ELISA MIHAIL,
în care se dozează opţional NaCl printr-un rezervor ALEEA STĂNILĂ NR. 4, BL. H11, SC. 1, ET. 2, AP. 11,
(4), care se amestecă apoi cu apa brută într-o valvă SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; SAVA BOGDAN
(2) de amestecare, şi este trecută printr-un control de ALEXANDRU, STR. VEDEA NR. 6, BL. 86AB, SC. B, ET.
debit (5), iar apa electrolizată, controlată printr-un 3, AP. 50, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO; BELDICEANU
ştuţ (8) de golire, este trecută în proporţie de 30% ANCA, INTRAREA VASLEI NR. 1, BL. PM63, SC. 2, ET.
printr-o conductă (9), printr-o pompă (10), într-o uni- 9, AP. 91, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO (54)
PROCEDEU DE PROIECTARE A UNOR STICLE OPTICE
tate (11) de osmoză inversă, din care, printr-o con-
CU CONSTANTA VERDET NULĂ
ductă (12), ajunge într-un rezervor (14) de stocare,

(11) 132097 A0 (11) 131496 A3


împreună cu restul de apă electrolizată trecută (57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
printr-o conductă (13), şi de unde apa potabilă tratată unor sticle magnetooptice cu constanta Verdet nulă,
este distribuită printr-o conductă (15). Procedeul pentru realizarea de lentile fără aberaţii la funcţio-
conform invenţiei, care utilizează instalaţia de tratare, narea în câmp magnetic. Procedeul conform invenţiei
se realizează în următoarele faze: se dozează reactiv constă în aceea că utilizează ca material vitros o sticlă
NaCl pentru asigurarea condiţiilor optime de funcţio-
aluminofosfatică având compoziţia [0,6 LiPO3
nare a electrolizorului, se trece apa prin electrolizor
cu electrozi de diamant dopat cu bor, se controlează 0,3Al(PO3)3 0,1 Ba(PO3)2], care se dopează cu oxizi
debitul apei care alimentează electrolizorul, pentru a paramagnetici de pământuri rare, anularea constantei
asigura prezenţa apei în electrolizor în mod continuu, Verdet fiind obţinută pentru o lungime de undă din
se asigură funcţionarea electrolizorului în condiţii spectrul vizibil 400...700 nm, prin selectarea unei
galvanostatice la densitatea de curent de minimum anumite concentraţii molare de dopant, specifică
25 mAcm-2, şi inversând polaritatea aplicată la fiecare fiecărui tip de ion paramagnetic de pământ rar, şi
10 min de electroliză, apoi se controlează parametrii anume, pentru lungimile de undă de 405, 465 şi
de evaluare a calităţii apei, încărcare organică, amo- 560 nm sunt selectate concentraţii de 2,10%, 2,25%,
niu, azotit, azotat, clorură şi sodiu, iar în final se respectiv, 2,45% Tb2O3, sau 2,30%, 2,35%, respectiv,
alimentează rezervorul de stocare prin amestecarea 2,50% Dy2O3.
apei electrolizate cu cea trecută prin osmoza inversă.
Revendicări: 3
Revendicări: 2
Figuri: 2
Figuri: 1

28
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 C10B

(11) 132098 A2 (51) C08G 63/02 (2006.01); C08J 11/04 (2006.01); (11) 132100 A2 (51) C10B 49/02 (2006.01); C10G 1/10 (2006.01);
(21) a 2016 00011 (22) 07/01/2016 (41) (21) a 2017 00063 (22) 06/08/2015 (30) 07/08/2014 CZ PV
30/08/2017//8/2017 (71) BETA MEG INVEST S.R.L., 2014-534 (41) 30/08/2017//8/2017 (86) CZ 2015/000087
STR.MIHAIL GEORGESCU NR.27A, BUCUREŞTI, B, RO 06/08/2015 (87) WO 2016/019932 11/02/2016 (71)
(72) DRAGOESCU MARIUS FLORIN, STR. STICLARI NR. ALPAJAR GROUP S.R.O., TESINSKA 239, ORLOVA,
23B, BOLDEŞTI-SCĂENI, PH, RO; PENA CORNELIA PORUBA, CZ (72) VASICEK ALOIS, CHRTNIC 33,
ADRIANA, STR. CAP. ILINA NR. 11, BL. 21, SC. 2, ET. 3, GOLCUV JENIKOV, CZ (74) ROMINVENT S.A., STR.
AP. 27, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO; KOHLER ERMIL PANGRATTI NR.35, SECTOR 1, BUCUREŞTI (54)
ALEXANDRU ERNEST, STR. MĂRŢIŞOR NR. 2-4, BL. DISPOZITIV PENTRU PROCESAREA TERMICĂ
PETROL SC.C, ET. 4, AP. 9, ARAD, AR, RO (54) SIN- CONTINUĂ A PNEURILOR UZATE SAU DEGRADATE ÎN
TEZA ÎN CÂMP DE MICROUNDE A UNOR POLIESTER ALT MOD
POLIOLI RAMIFICAŢI, PE BAZĂ DE DEŞEURI DE PET
ŞI MATERII GRASE DE PASĂRE
(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru proce-
sarea termică în mod continuu a anvelopelor uzate
(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a sau degradate în alt mod. Dispozitivul conform
unor poliester polioli ramificaţi, utilizaţi pentru reali- invenţiei este format dintr-un reactor (1) pentru des-
zarea răşinilor polimerice de tip alchidic. Procedeul compunerea termică a anvelopelor deşeu, prevăzut în
conform invenţiei constă în solvoliza unor deşeuri de partea superioară cu o cameră (2) de încărcare anve-
polietilen tereftalat cu monoacilpoliol sintetizat prin lope deşeu, cu o pereche de închideri (3) a spaţiului
reacţia de alcooliză a unor grăsimi de origine ani- acestei camere, o cameră (8) de evacuare a părţilor
mală, în prezenţa unui poliol, într-un reactor cu
anorganice reziduale, cu o pereche de închideri (9) de
încălzire cu microunde cu frecvenţa de 2,45 GHz, la
evacuare, nişte duze (5) pentru generarea unui mediu
o densitate de microunde de 10...600 W/kg.
inert gazos, cel puţin o deschidere (11) de evacuare
a acestui mediu, un separator (12) de particule solide,
Revendicări: 3

(11) 132099 A2 (51) C09J 175/04 (2006.01); C08J 11/04 (11) 132100 A2
(2006.01)
; (21) a 2016 00010 (22) 07/01/2016 (41) un răcitor (17) produse organice dispersate sub formă
30/08/2017//8/2017 (71) BETA MEG INVEST S.R.L.,
STR.MIHAIL GEORGESCU NR.27A, BUCUREŞTI, B, RO de aerosol, un separator (10) de particule lichide din
(72) DRAGOESCU MARIUS FLORIN, STR. STICLARI NR. aerosolul răcit, în legătură cu un rezervor (22) şi nişte
23B, BOLDEŞTI-SCĂENI, PH, RO; MOCANU ieşiri (21, 23, 25 şi 26) de capăt particule de lichid,
ALEXANDRA, STR. AL. UCEA NR. 1A, BL. IV/2, SC. 1,
ET. 3, AP. 24, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO (54) OBŢI- respectiv, particule gazoase şi gaze necondensate.
NEREA DE ADEZIVI POLIURETANICI BICOMPONENŢI
UTILIZÂND DEŞEURI DE PET Revendicări: 4
Figuri: 1
(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
unor adezivi poliuretanici pentru suprafeţe din lemn.
Procedeul conform invenţiei constă în aceea că, în
prima etapă, se sintetizează poliester poliol prin
depolimerizarea deşeurilor de polietilen tereftalat
într-un reactor chimic cu microunde, la o frecvenţă
de 2,45 GHz şi o densitate de putere de
20...600 W/kg, care se aditivează în pondere de până
40...60% masic cu până la 30% masic elastomer de
tip policloropren, sau ulei de ricin şi/sau polialchilen
amină, rezultând componenta A care în continuare se
amestecă cu componenta B de tip (4, 4'-difenilmetan
diizocianat) în pondere de 25...70% masic, cu omo-
genizare timp de 2 ...5 min.

Revendicări: 5

29
E01F RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 132101 A2 (51) E01F 15/00 (2006.01) (21) a 2012 00112 (11) 132102 A0 (51) E02B 9/02 (2006.01) (21) a 2017 00257
(22) 20/02/2012 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) BETAK SA, (22) 27/04/2017 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) STRATULAT
STR. INDUSTRIEI NR. 4, BISTRIŢA, BN, RO (72) BULEA ION, BD. GEORGE COŞBUC NR. 13, BL. E6, SC. 1, ET.
CAIUS CASIU, STR.CONSTANTIN DOBROGEANU 1, AP. 5, ŢIGLINA II, GALAŢI, GL, RO (72) STRATULAT
GHEREA NR.13, BISTRIŢA NĂSĂUD, BN, RO (74) ION, BD. GEORGE COŞBUC NR. 13, BL. E6, SC. 1, ET.
INTEGRATOR CONSULTING S.R.L., STR. DUNĂRII NR. 1, AP. 5, ŢIGLINA II, GALAŢI, GL, RO (54) MICROCEN-
25, BL.C1, AP. 5, CLUJ NAPOCA, JUD. CLUJ (54) TRALĂ HIDROELECTRICĂ ÎN APĂ CURGĂTOARE, CU
PARAPET RUTIER DE PROTECŢIE TURBINĂ VERTICALĂ, CU PALETE MOBILE FLUTURE
ŞI DERULATE PE CADRE FIXE ÎN SCARĂ

(57) Invenţia se referă la un parapet rutier de pro-


tecţie, destinat diminuării consecinţelor şi pagubelor (57) Invenţia se referă la o microcentrală hidroelec-
incidentelor şi accidentelor în care sunt implicate trică în apă curgătoare, cu turbina verticală, cu palete
mijloacele de transport care ajung în situaţia să pără- mobile fluture şi derulate pe cadre fixe în scară.
sească partea carosabilă a drumurilor publice, alcătuit Microcentrala conform invenţiei este alcătuită dintr-o
din ansambluri de repere. Parapetul conform inven- construcţie (1) din beton armat, suport turbină, o
ţiei este alcătuit dintr-o glisieră (1) de siguranţă profi- platformă (2) superioară cu plutitoare, articulată cu
lată, pe care este montată o piesă (2) etrier-amortizor un braţ (1') din beton, de la mal, o turbină cu un
de şoc rigidizată de un stâlp (3) de sprijin cu nişte arbore (3) metalic, o flanşă (34) de ancorare module
şuruburi (4), stâlp (3) care este fixat la sol, de exem- cu palete în apă, un butuc (4) port cadre modul palete
plu, prin intermediul unei fundaţii de beton, în aşa fel P1-P10, nişte cadre (5) port palete, dispuse la 36/ în
încât piesa (2) etrier-amortizor de şoc este realizată scară, fixe pe butuc în balamale cu blocaj la rotaţie,
dintr-o singură bucată de tablă profilată, pe care se fiecare cu 2 palete (6, 6') mobile, superioară şi infe-
poate identifica o parte cu rol de etrier (a) de sprijin, rioară, trapezoidale în formă de aripi de fluture, din
care calcă pe glisiera (1) de protecţie, şi o parte cu rol fibră de sticlă cu armătură şi o paletă (14), o bandă

(11) 132101 A2 (11) 132102 A0


de amortizor (b) de şoc, partea de etrier (b) a piesei textilă sintetică sau metalică subţire, rulată pe o rolă
(2) etrier amortizor având nişte porţiuni (c, d, e şi f) (10) mosor superioară, o rolă (10') inferioară, goală,
în formă de triunghiuri isoscele cu baza spre interio- un sistem de acţionare a rolelor mosor prin pinion
rul suprafeţei de bază a profilului piesei (2) etrier- cremalieră, o şufă de tragere şi lanţ cu zale, astfel
amortizor, astfel profilate, prin îndoire spre exteriorul când paletele (6 şi 6') mobile basculează la 360/
piesei, încât să cuprindă în semivolumul delimitat o vertical în amonte, cremaliere (50 şi 50') sunt
parte (g) mediană a glisierei (1) de protecţie. acţionate în jos simultan şi mişcă în sens orar nişte
pinioane (17 şi 17'), nişte roţi (18 şi 18') stelate şi un
Revendicări: 3 lanţ (19 şi 19') cu zale, derulând banda (14) de pe
Figuri: 8 rola (10) superioară trasă de nişte şufe (22),
înfăşurând-o o tură pe rola (10') inferioară, formând
în final cu paletele (6 şi 6') o paletă cu suprafaţa mai
mare, ce conduce la un cuplu de rotaţie mai mare
asupra arborelui (3), transformând energia cinetică de
curgere în energie mecanică de rotaţie, mişcând
arborele turbinei, iar printr-o roată (23) primară
cuplată la un amplificator (27) de turaţie, la ultima
treaptă, de 1000...1500 rot/min, se cuplează un
generator (28) electric monofazat sau trifazat,

30
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 E04H

(11) 132102 A0 (11) 132103 A2


ce transformă energia mecanică de rotaţie în energie
electrică, trimisă prin cablu electric la mal, la un
tablou (29) de distribuţie, şi printr-un cablu (30) către
reţeaua locală sau naţională de consumatori, iar după
180/, banda (14) se înfăşoară pe rolă (10).

Revendicări: 4
Figuri: 3

(11) 132103 A2 (51) E02F 1/00 (2006.01); B08B 9/02 (2006.01); (11) 132104 A2 (51) E04H 12/04 (2006.01); F03D 1/00 (2006.01);
B08B 9/093 (2006.01); (21) a 2016 00114 (22) 15/02/2016 (41) (21) a 2016 00112 (22) 12/02/2016 (41)
30/08/2017//8/2017 (71) LOISO EUGENIA, STR. 30/08/2017//8/2017 (71) VOCHESCU DUMITRU, BD.
SĂRĂRIEI NR. 180, IAŞI, IS, RO (72) LOISO EUGENIA, NICOLAE TITULESCU BL. I-3, ET.4, AP. 17, CRAIOVA,
STR. SĂRĂRIEI NR. 180, IAŞI, IS, RO (54) PROCEDEU DJ, RO (72) INVENTATORI NEDECLARAŢI, *, RO (54)
DE DECOLMATARE A ELEMENTELOR DE CONDUCTĂ
CENTRALĂ EOLIANĂ
ÎN TRANSPORTUL PNEUMATIC

(57) Invenţia se referă la un procedeu de decolmatare (57) Invenţia se referă la o centrală eoliană, de mare
a elementelor de conductă în transportul pneumatic, putere, care poate deveni o principală sursă de ener-
fără a fi necesară oprirea instalaţiei şi demontarea gie nepoluantă. Centrala eoliană, conform invenţiei,
traseului conductei. Procedeul conform invenţiei este construită din nişte module (2, 3 şi 4) tipizate, ce
constă în aceea că se ataşează, în locul elementelor de se montează robotizat, în timp foarte scurt, şi anume,
conductă cu risc de colmatare, un dispozitiv glisant,
nişte module (2) de interior, care au formă de prismă,
care permite înlocuirea şi decolmatarea elementului
de conductă înfundat, fără demontarea acestuia. Dis- şi pe muchiile cărora sunt amplasate nişte conducte
pozitivul conform invenţiei, pentru aplicarea proce- calculate la rezistenţa cea mai mare şi la greutatea cea
deului, este format dintr-un suport (1) pe care gli- mai mică, vântul trecând prin interiorul prismei, din
sează două coturi (2) identice, fixate pe nişte plăci (3) nişte module (3) cu aceleaşi caracteristici cu modu-
care asigură totodată şi etanşarea, mişcarea de trans- lele (2), dar care au în plus o latură ce opreşte trece-
laţie fiind asigurată de un cilindru (4) pneumatic sau rea vântului, aceste module (3) fiind folosite la con-
un alt sistem de acţionare, mecanism şurub-piuliţă struirea pereţilor exteriori, şi nişte module (4) care au
sau servomotor electric, fără a fi necesară demontarea în plus un perete plin, fiind folosite la construcţia
elementului înfundat, iar cotul (2) colmatat se curăţă
ulterior, pe poziţia de montaj. acoperişului, aceste module (2, 3 şi 4) montându-se
în coloane, pe o înălţime (h), şi în nişte şiruri de
Revendicări: 2 coloane, pe o lungime (L), o arie (A) de captare
Figuri: 1

31
E04H RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 132104 A2 (11) 132105 A0 (51) F01B 1/08 (2006.01); F01L 7/08 (2006.01);
reprezentând produsul acestor două caracteristici, F02B 75/32 (2006.01); (21) a 2017 00190 (22) 30/03/2017 (41)
30/08/2017//8/2017 (71) BANCHEŞ EUGEN, STR.
A=hxL, vântul pătrunzând orizontal printr-o arie VIORELE NR.4, BL.22, SC.4, ET.5, AP.129, SECTOR 4,
(A1), iar cu o viteză (V1) ajunge în faţa unei turbine BUCUREŞTI, B, RO; BANCHEŞ OCTAVIAN, STR.
(5), la o arie (A2) şi o viteză (V2), iar turbina (5) are CRINULUI, NR.174, INDEPENDENŢA, GL, RO (72)
BANCHEŞ EUGEN, STR.VIORELE NR.4, BL.22, SC.4,
nişte rotoare (6, 7, 8, 9, 10 şi 11) cu palete amplasate ET.5, AP.129, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO;
longitudinal pe un ax (12), şi desfăşurate pe un cerc BANCHEŞ OCTAVIAN, STR.CRINULUI, NR.174,
(13), astfel încât toată suprafaţa de intrare este INDEPENDENŢA, GL, RO (54) MOTOR CU ARDERE ŞI
RĂCIRE INTERNĂ
ocupată de paletele rotoarelor, o cutie (14) cu pini-
oane de transmisie transmiţând mişcarea unui ax (15)
care acţionează un generator (16) electric, iar la baza (57) Invenţia se referă la un motor cu ardere şi răcire
centralei eoliene se instalează un uscător (17) care internă, cu aprindere prin comprimare, destinat acţio-
comunică printr-un ejector şi se foloseşte la uscarea nării maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, mijloacelor de
fructelor şi plantelor, ca şi pentru însilozarea semin- transport şi grupurilor electrogene. Motorul conform
ţelor. invenţiei este alcătuit dintr-un mecanism (A) de con-
versie translaţie-rotaţie, un mecanism (B) de distribu-
Revendicări: 8 ţie şi un bloc (C) al camerelor de ardere, care asigură
Figuri: 3 condiţiile necesare realizării ciclului motor cu ardere
şi răcire internă, mecanismul (A), de conversie-rota-
ţie asigurând transformarea eficientă a mişcării de
translaţie alternativă a pistoanelor în mişcare de
rotaţie continuă, şi putând fi realizat în varianta cu
două sau cu patru pistoane, iar mecanismul (B) de
distribuţie asigură distribuţia variabilă a gazelor în
cilindru, prin acţionarea controlată atât a deschiderii

(11) 132104 A2 (11) 132105 A0


unor supape inelare concentrice, pentru admisie şi
evacuare, cât şi a deschiderii comunicaţiei dintre
cilindru şi blocul (C) camerelor de ardere la volum
constant, blocul (C) camerelor de ardere asigurând
condiţiile pentru a realiza injecţia combustibilului şi
arderea lui controlată etapizat, iniţial la volum con-
stant, şi ulterior, dacă este necesar, la presiune con-
stantă în cilindru.

Revendicări: 4
Figuri: 8

32
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 F03B

(11) 132106 A2 (51) F01N 3/10 (2006.01); B01D 53/92 (2006.01); (11) 132107 A2 (51) F03B 9/00 (2006.01); F03B 15/02 (2006.01);
(21) a 2016 00119 (22) 16/02/2016 (41) (21) a 2016 00093 (22) 09/02/2016 (41)
30/08/2017//8/2017 (71) RADU IONUŢ VALENTIN, CALEA 30/08/2017//8/2017 (71) POP DE POPA IOAN,
CRÎNGAŞI NR. 2, BL. 15A, AP. 18, SC. 1, ET.4, SECTOR STR.CLUCERULUI NR.37A, ET.2, AP.5, SECTOR 1,
6, BUCUREŞTI, B, RO (72) RADU IONUŢ VALENTIN, BUCUREŞTI, B, RO (72) POP DE POPA IOAN,
CALEA CRÎNGAŞI NR. 2, BL. 15A, AP. 18, SC. 1, ET.4, STR.CLUCERULUI NR.37A, ET.2, AP.5, SECTOR 1,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO (54) CATALIZATOR BUCUREŞTI, B, RO (54) COMBINĂ MOBILĂ
ECOLOGIC V MULTIFUNCŢIONALĂ ACŢIONATĂ PRIN ENERGIE
HIDRICĂ

(57) Invenţia se referă la un catalizator utilizat la Această publicaţie include şi modificările descrierii,
autovehicule propulsate de motoare cu ardere internă. revendicărilor şi desenelor, depuse conform art. 35, alin.
(20), din HG nr. 547/2008.
Catalizatorul conform invenţiei este constituit din
mai multe secţiuni (1a, 1b şi 1c) de trunchi de con (57) Invenţia se referă la o combină multifuncţională,
sudate între ele, interiorul fiind împărţit în patru zone acţionată prin energie hidrică, ce produce energie
(I, II, III şi IV) de epurare a gazelor de eşapament, în electrică şi alimentare non stop cu apă a canalelor de
două zone (I şi III) fiind dispuse şapte, respectiv, irigaţie agricole, prin energia apei curgătoare, fără
patru rânduri de palete, având fiecare rând câte 22 de consum de electricitate sau combustibil. Combina
palete (2) dispuse concentric faţă de o axă de rotaţie mobilă, conform invenţiei, cuprinde o roată (3) de tip
(a-a), în celelalte două zone (II şi IV) fiind dispuse ţărănească, prevăzută cu nişte palete (5) montate pe
mai multe straturi (3) monolitice, de tip fagure. un ax (8) către un generator (G) electric, montat pe
ţărm, care este susţinut de nişte stâlpi (11) verticali,
Revendicări: 3 fixaţi în patul albiei şi curentului de apă, ca variantă
Figuri: 2 fixă permanent, nu mobilă, sau roata (3) este susţi-
nută de un braţ mobil, pe verticală, montat pe o barjă

(11) 132106 A2 (11) 132107 A2


(4), pe care este plasat şi generatorul (G) electric,
roata (3) fiind poziţionată în dreptul unei porţi (1)
dintre porţile (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şi 12)
prevăzute în baraj, prin construcţia lui în dreptul unui
flux (2) de apă provenind prin cădere de la turbinele
principale sau din lac, acţionând roata (3) cu o forţă
semnificativă, şi ea, la rândul ei, acţionează genera-
torul (G) electric prin mijloace de transmisie, iar în
spaţiul dintre două barje (4 şi 4') cu lăţimea de 3 m,
sudate prin 3 lonjeroane, se dispune o roată (7) mare,
cu diametrul de 10 m, prevăzută cu nişte cupe (7') cu
capacitate de 1 m3 fiecare, ce antrenează apa la
înălţime, deşertând-o în bazinul de colectare a apei,
de unde, prin cădere în pantă, se deversează în cana-
lele de irigaţie agricolă, fără consum de combustibil
sau curent electric, folosind forţa cinetică a apei
curgătoare.

Revendicări: 3
Figuri: 2

33
F03B RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 132107 A2 (11) 132108 A2


apei, centrala ocupând în largul mării o suprafaţă A,
cu o lungime L1, pe o întindere cu o lungime L2, un
val (14) oscilând cu o înălţime h faţă de o linie (4) de
nivel, astfel, în timp ce supapele (12) sunt deschise,
între cele două creste de val se acumulează o masă
(26) de apă care este împinsă de covor (1) înainte,
volumul de apă creşte treptat, iar la un punct (27)
începe să urce pe un plan înclinat, până la un rezervor
(28), unde păstrează energia potenţială, masa (26) de
apă este împiedicată să continue traiectoria de undă,
energia de undă fiind transformată în energie de
deplasare, iar un transformator (31) de energie preia
energia de la apa sărată şi o foloseşte la transferul de
apă dulce într-un lac (39) mare de acumulare, ce
conservă apa şi energia timp nelimitat, şi o transferă,
la cerere, reţelei de apă potabilă, reţelelor de irigaţii
şi turbinelor hidraulice, pentru producerea de energie
electrică, energia potenţială putând contribui la
funcţionarea centralei pe bază de pilă de combustie
cu hidrogen sulfurat.

Revendicări: 5
Figuri: 2

(11) 132108 A2 (51) F03B 13/16 (2006.01); F03B 3/00 (2006.01); (11) 132108 A2
F03B 13/12 (2006.01); (21) a 2016 00113 (22) 12/02/2016 (41)
30/08/2017//8/2017 (71) VOCHESCU DUMITRU, BD.
NICOLAE TITULESCU BL. I-3, ET.4, AP. 17, CRAIOVA,
DJ, RO (72) INVENTATORI NEDECLARAŢI, *, RO (54)
CENTRALĂ PE VALURI

(57) Invenţia se referă la o centrală acţionată de


valuri, care transformă energia cinetică de undă a
valului, în care apa nu se deplasează, în energie cine-
tică de deplasare a apei, urmată de transformarea
energiei cinetice în energie potenţială, care se con-
servă. Centrala conform invenţiei cuprinde un covor
(1) elastic, cu suprafaţa superhidrofobă, ce este
amplasat pe un grătar (2) susţinut de nişte stâlpi (3),
o linie (4) de nivel a apei fiind situată sub grătar, între
nişte puncte (5 şi 6), şi deasupra grătarului, între nişte
puncte (6, 7 şi 8), covorul (1) întinzându-se între
nişte puncte (5 şi 9), un plan (10) înclinat este des-
tinat urcării apei, iar un rezervor (11) este destinat
păstrării apei, nişte supape (12) sunt amplasate pe
covor (1) şi permit numai trecerea de jos în sus, nişte
tuburi (13) gonflabile determină înălţimea la care se
poate ridica apa pe covor (1) şi ghidarea deplasării

34
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 F03D

(11) 132109 A2 (51) F03D 1/00 (2006.01); F03D 3/02 (2006.01); (11) 132110 A2 (51) F03D 1/02 (2006.01) (21) a 2014 00471
(21) a 2016 00120 (22) 16/02/2016 (41) (22) 23/06/2014 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) SIGMA
30/08/2017//8/2017 (71) INSTITUTUL NAŢIONAL DE PATENT STUDIO S.R.L., STR. BARBAT VOIEVOD NR.
CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAŢIALĂ "ELIE 45A, SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO (72) ŞERBAN
CARAFOLI" - INCAS BUCUREŞTI, BD.IULIU MANIU VIOREL, STR. COLENTINA NR. 16, BL. B4, ET. 4, AP. 33,
NR.220, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO (72) NAE SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO; ŞERBAN LAURA
CĂTĂLIN, CALEA MOŞILOR NR.133, BL.133, AP.15, ELENA, STR. COLENTINA NR. 16, BL. B4, ET. 4, AP. 33,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO; POPA EDUARD, BD. SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO; POSTOLACHE
TIMIŞOARA NR. 89, BL. C1.3, SC. A, ET. 1, AP. 6, VIORELA MARIA, STR. BARBAT VOIEVOD NR.45A,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; ONEL ALEXANDRU SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO; PORDEA VIOREL,
IULIAN, STR. POP ION NR. 5, CARACAL, OT, RO (54) DRUMUL TABEREI NR.82, BL.C 16, SC.D, ET.3, AP.179,
SISTEM DE PROPULSIE LINIAR SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO (54) INSTALAŢIE ŞI
PROCEDEU PENTRU CAPTAREA FORMELOR DE
ENERGIE NECONVENŢIONALĂ AFERENTĂ UNUI
(57) Invenţia se referă la un sistem de propulsie CURS DE APĂ
liniar, ce are drept scop producerea unei forţe de
tracţiune care va propulsa întregul sistem, vectorul de
tracţiune putând fi orientat în funcţie de necesităţile (57) Invenţia se referă la o instalaţie şi la un procedeu
aparatului de care este conectat, prin bracarea ele- pentru captarea energiilor hidraulică, solară şi
mentelor de comandă. Sistemul de propulsie liniar, eoliană, şi conversia acestora în energie care poate fi
conform invenţiei, este alcătuit dintr-o carcasă (1) stocată în vederea producerii ulterioare de energie
profilată aerodinamic, nişte elemente (2) de comandă electrică sau termică. Instalaţia conform invenţiei
care se pot braca independent, un turboreactor (3) este montată pe un curs de apă, şi cuprinde nişte
liniar, care produce o forţă de acţiune datorită admi- subansambluri (A) de tip rotor, montate într-o struc-
siei de aer, comprimarea acestuia, amestecarea cu tură suport (B) plutitoare, pe care sunt montate nişte
combustibil, aprinderea lui şi apoi dirijarea gazelor turbine (C) eoliene, nişte panouri fotovoltaice (D) şi
de ardere, şi o turbină (4) liniară, situată în zona termice (E), structura suport (B) fiind împărţită în
posterioară, care poate funcţiona având ca fluid de

(11) 132109 A2 (11) 132110 A2


lucru aerul, dar şi amestecul de aer cu gazele de nişte compartimente etanşe (a), umplute cu aer com-
ardere provenite de la turboreactorul (3) liniar, şi are primat, şi nişte compartimente (b) unde sunt ampla-
nişte arbori (5) de rigidizare, dispuşi echidistant faţă sate nişte echipamente (F, G, H, I) generatoare elec-
de extremităţile sistemului de propulsie liniar, având trice, compresoare de aer, pompe de apă şi baterii
în componenţă nişte rulmenţi (6) circulari, al căror tampon, pentru acumularea temporară de energie
scop este de a asigura o rigiditate sporită întregului electrice şi pentru serviciile interne ale instalaţiei,
circuit interior al sistemului de propulsie, iar ca mod surplusul de energie fiind stocat sub formă de aer
de folosire, sistemul de propulsie liniar poate fi ataşat
comprimat, în compartimentele etanşe (a), iar apa
deasupra sau dedesubtul unei aripi, permiţând deco-
larea orizontală sau verticală, şi poate fi montat în caldă, în nişte rezervoare (J) izolate termic.
interiorul unei aripi, carcasa (1) profilată aerodinamic
devenind extradosul aripii. Revendicări: 5
Figuri: 9
Revendicări: 4
Figuri: 16

35
F16K RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 132111 A2 (51) F16K 17/18 (2006.01) (21) a 2016 00142 (11) 132112 A2 (51) F24D 3/08 (2006.01) (21) a 2016 00143
(22) 25/02/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) MIŞCOCI (22) 26/02/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (71)
PETRE-ANDREI, SAT BOTORANI, COMUNA MĂCIUCA, ARGEŞEANU M DUMITRU, STR. GHEORGHE CUŢUI
VL, RO (72) MIŞCOCI PETRE-ANDREI, SAT BOTORANI, NR.3, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO (72) ARGEŞEANU
COMUNA MĂCIUCA, VL, RO (54) SUPAPĂ CU M DUMITRU, STR. GHEORGHE CUŢUI NR.3, SECTOR
AMORTIZOR 6, BUCUREŞTI, B, RO (54) PROCEDEU ECOLOGIC DE
ÎNCĂLZIRE A BLOCURILOR DE LOCUIT ŞI A ALTOR
Această publicaţie include şi modificările descrierii, ASEMENEA SPAŢII
revendicărilor şi desenelor, depuse conform art. 35, alin.
(20), din HG nr. 547/2008.
(57) Invenţia se referă la un procedeu ecologic de
(57) Invenţia se referă la o supapă de siguranţă, desti- încălzire a blocurilor de locuit, ce utilizează o
nată motoarelor în patru timpi. Supapa conform instalaţie pentru încălzirea unui apartament de bloc
invenţiei se compune dintr-o faţă (1) de aşezare, un ce foloseşte ca agent termic apa caldă menajeră, care
alimentează coloana verticală de termoficare, cu
taler (2) şi o tijă (3), un piston (4) şi un arc (5) elicoi-
măsurarea temperaturii şi a consumului diferenţiat.
dal, care sunt introduse într-o tijă (6) cu cap cilindric, Instalaţia conform invenţiei prevede o buclă de
ambutisată la un unghi de 45/, în care sunt practicate măsurare, racordată la un tronson (1) principal de
nişte orificii (9) pentru pătrunderea unui ulei (10) de termoficare, ce pătrunde printr-un ştuţ (2) de liniştire,
ungere. de 2'', apoi cu ajutorul unei reducţii (3) se montează
un robinet (4) de 1'', prin care pătrunde agentul
Revendicări iniţiale: 1 termic, în speţă, apa caldă menajeră, care este dirijată
Revendicări amendate: 2 într-o capsulă (5) filtrantă, şi, împreună cu o piuliţă
Figuri: 7 (6) olandeză, se montează un contor (7) principal de
apă caldă, care se sigilează cu un fir şi plumb, urmate
de o supapă (8) de sens ce stabilizează presiunea
hidraulică, apoi într-un suport se amplasează un

(11) 132111 A2 (11) 132112 A2


termometru (9) industrial şi, cu ajutorul unui by-pass
care se realizează printr-o piesă în formă de T, să
poată fi dirijat pe timp friguros, prin deschiderea unui
robinet (11), într-o conductă (10) distribuitoare de
tur, de 1'', şi prin montarea unei reducţii, a unor
coturi, ştuţuri şi robineţi cu dublu reglaj, de 3/4'' (12,
13, 14 şi 15), să se racordeze la partea inferioară a
unor calorifere (A, B, C şi D), dotate, la orificiul
superior de pe aceeaşi parte, cu nişte ventile (a, b, c
şi d) de aerisire, iar la orificiul superior opus, aflat în
diagonală, sunt montaţi nişte robineţi (16, 17, 18 şi
19) cu dublu reglaj, de 3/4'', opţional termostatici, şi
cu nişte coturi şi ştuţuri se face legătura cu o con-
ductă (20) colectoare a returului, de 1'', ce se bifurcă
tot cu ajutorul unei piese în T, care constituie cel
de-al doilea by-pass, realizându-se 2 variante cons-
tructive, ambele sub control, cel de-al doilea circuit
constituind chintesenţa invenţiei, prin intermediul
căruia este folosită apa caldă menajeră în prealabil ca
agent termic, şi apoi ca atare, fără a fi modificat
consumul acesteia.

Revendicări: 7
Figuri: 1

36
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 F24J
(11) 132112 A2 (11) 132113 A0
spirală (3), o piesă (4) tronconică de închidere şi o
piesă (5) de forma literei T; schimbătorul de căldură
din metal, de tip ţeavă în ţeavă, este construit prin
conectarea sudată dintre o cămaşă (6) exterioară, o
piesă (7) tronconică, un element (8) de legătură, un
capac (9), şi are intrarea şi ieşirea realizate cu
ajutorul unei piese (10) în formă de T, de care este
ataşat la interior un tub (11) central, iar la exterior, un
cot (12); pachetul rezultat prin alăturarea segmentelor
de vaporizare aferente tuburilor (TT) termice, cu
partea inferioară a schimbătorului de căldură de tip
ţeavă în ţeavă, şi cu o manta (13) metalică profilată,
formează un grup compact, aflat în contact termic,
care este introdus într-un tub (14) din sticlă borosili-
cată, cu pereţi dubli, spaţiul dintre pereţi fiind vidat
şi având rol de izolator termic şi de absorbant de
radiaţii solare.

Revendicări: 11
Figuri: 5

(11) 132113 A0 (51) F24J 2/05 (2006.01); F24J 2/32 (2006.01); (11) 132113 A0
(21) a 2017 00127 (22) 02/03/2017 (41)
30/08/2017//8/2017 (71) JEFLEA IOAN CRISTIAN, STR.
IZVORULUI, NR.2, DEVA, HD, RO (72) JEFLEA IOAN
CRISTIAN, STR. IZVORULUI, NR.2, DEVA, HD, RO (54)
COLECTOR SOLAR DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ, CU
REGULATOR DE TEMPERATURĂ

(57) Invenţia se referă la un colector solar destinat


captării şi conversiei, în condiţii de siguranţă, a
energiei provenite de la radiaţia solară în energie
termică nepoluantă, pentru prepararea de apă caldă
menajeră, respectiv, producerea de agent termic
pentru aplicaţii tehnologice de încălziri casnice sau
industriale. Colectorul conform invenţiei este alcătuit
din mai multe baterii termice, realizate fiecare din
ansambluri metalice de câte patru schimbătoare de
căldură de tip umed, şi câte un schimbător de căldură
de tip ţeavă în ţeavă; fiecare schimbător de căldură de
tip umed este confecţionat prin îmbinarea sudată a
unor elemente (1) de prelungire, a unor coturi (2) şi
a unor subansambluri realizate prin sudarea ele-
mentelor adiacente, compuse dintr-un condensator al
unui tub (TT) termic, în jurul căruia se află ataşată o

37
G01C RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 132114 A0 (51) G01C 9/12 (2006.01); G06T 7/00 (2006.01); (11) 132115 A2 (51) G01J 7/00 (2006.01) (21) a 2016 00111
G01P 15/093 (2006.01); (21) a 2016 00950 (22) 05/12/2016 (22) 12/02/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) VOCHESCU
(41) 30/08/2017//8/2017 (71) UNIVERSITATEA TEHNICĂ DUMITRU, BD. NICOLAE TITULESCU BL. I-3, ET.4, AP.
DIN CLUJ-NAPOCA, STR.MEMORANDUMULUI NR.28, 17, CRAIOVA, DJ, RO (72) INVENTATORI
CLUJ-NAPOCA, CJ, RO (72) MOGA DANIEL, STR. NEDECLARAŢI, *, RO (54) METODĂ ŞI APARAT PEN-
GAROAFELOR NR.13, BL.A11, AP.8, JIBOU, SJ, RO;
KOVACS ISTVAN, STR. JEAN JAURES NR. 12A, CLUJ TRU MĂSURAREA TIMPULUI DE PROPAGARE A
NAPOCA, CJ, RO; STROIA NICOLETA, NR. 299A, SAT LUMINII
OGRA, COMUNA OGRA, MS, RO; MUNTEANU MIHAI
STELIAN, STR. CARIEREI NR. 2, CLUJ-NAPOCA, CJ,
RO; MOGA ROZICA GABRIELA, STR.GHEORGHE DOJA (57) Invenţia se referă la un aparat pentru măsurarea
NR.52, JIBOU, SJ, RO; MUNTEANU RADU ADRIAN,
STR.ALEXANDRU VLAHUŢĂ, BL.LAMA C, ET.7, AP.29, timpului de propagare a luminii pe Pământul în
CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; VITAN EUGEN, BD. mişcare, şi a efectului de deplasare inerţială. Aparatul
TRANSILVANIA NR.118, BL.36, SC.A, ET.2, AP. 7, CLUJ
NAPOCA, CJ, RO (74) CABINET DE PROPRIETATE
conform invenţiei este constituit dintr-o platformă (1)
INDUSTRIALĂ CIUPAN CORNEL, STR. MESTECENILOR pe care se deplasează, în jurul unui centru (4), nişte
NR. 6, BL. 9E, SC.1, AP. 2, CLUJ NAPOCA, JUDEŢUL rampe (2 şi 3) care măsoară viteza luminii pe direcţia
CLUJ (54) SISTEM AUTOMAT PENTRU MĂSURAREA
POZIŢIEI FIRELOR PENDUL E-V, V-E, N-S şi S-N, o lampă (6) emite o rază (7) de
lumină care străbate o fantă (8) a unui disc (9), şi
ajunge la o diodă (12) fotovoltaică ce emite un
(57) Invenţia se referă la un sistem automat pentru
semnal electric unui computer (13).
măsurarea, pe două direcţii ortogonale, a coordona-
telor unui fir pendul. Sistemul conform invenţiei
cuprinde o platformă hardware ce realizează măsu- Revendicări: 5
rarea coordonatelor firului pe două direcţii orto- Figuri: 1
gonale, folosind două ansambluri de măsurare optice
(1, 3), cu axele de măsurare decalate la 90/, fiecare
ansamblu cuprinzând o arie liniară de senzori
fotosensibili CCD (7), şi un şir de leduri (8)
echidistante, cu lumină cvasi-paralelă, determinarea

(11) 132114 A0 (11) 132115 A2


poziţiei firului realizându-se independent pe fiecare
dintre cele două axe de măsurare, pe baza unui algo-
ritm implementat în microcontrolerele unor unităţi de
procesare (2, 4), având la bază poziţia umbrelor
firului, proiectate asupra ariei de senzori fotosensibili
(7), umbre ce sunt obţinute prin aprinderea secven-
ţială a ledurilor (8), valorile măsurate fiind preluate
de un microcontroler (5) care asigură memorarea şi
afişarea locală, pe un panou operator local (6), a
valorilor estimate ale coordonatelor firului.

Revendicări: 2
Figuri: 6

38
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 G01N

(11) 132116 A2 (51) G01L 9/06 (2006.01); E21B 47/06 (2006.01); (11) 132117 A2 (51) G01N 27/02 (2006.01) (21) a 2016 00091
(21) a 2016 00127 (22) 19/02/2016 (41) (22) 09/02/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) INSTITUTUL
30/08/2017//8/2017 (71) UNIVERSITATEA TEHNICĂ NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
''GHEORGHE ASACHI'' DIN IAŞI, BD. PROF. DIMITRIE INGINERIE ELECTRICĂ ICPE-CA, SPLAIUL UNIRII
MANGERON NR.67, IAŞI, IS, RO (72) ZET CRISTIAN, NR.313, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO (72) LINGVAY
STR. CLOPOTARI NR. 36, BL. 671, SC. C, ET. 3, AP. 13, IOSIF, BD.CHIŞINĂU NR.19, BL.A 5, SC.1, ET.10, AP.41,
IAŞI, IS, RO; FOŞALĂU CRISTIAN IOAN, ŞOS.NICOLINA SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO; RADU LĂCRĂMIOARA-
NR.54, BL.977A, AP.16, IAŞI, IS, RO; PETRIŞOR ELENA, ALEEA CRICOVUL DULCE NR. 5, BL. 16, SC. 2,
DANIEL, SAT RĂCHIŢENI, COMUNA RĂCHIŢENI, IS, RO ET. 4, AP. 39, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO;
(54) SENZOR PENTRU MĂSURAREA PRESIUNII CARAMITU ALINA RUXANDRA, ALEEA AV.STÂLPEANU
HIDROSTATICE ÎN PORI NR.5, BL.5, SC.4, ET4, AP.40, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
B, RO; MITREA SORINA ADRIANA, STR. CÂMPIA
LIBERTĂŢII NR. 6, BL. PM56, SC.1, ET. 8, AP. 30,
(57) Invenţia se referă la un senzor pentru măsurarea SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; OPRINA GABRIELA,
STR.NICOLAE BĂLCESCU NR.40 A, CÂMPINA, PH, RO;
presiunii hidrostatice în porii straturilor de sol sau VOINA ANDREEA, STR. CETATEA DE BALTĂ NR.
rocă, destinat monitorizării zonelor cu alunecări de 139-143, BL. 6, SC. C, ET. 4, AP. 45, SECTOR 6,
teren. Senzorul conform invenţiei este alcătuit BUCUREŞTI, B, RO (54) PROCEDEU PENTRU DETER-
dintr-un tub de protecţie (6) terminat, la capătul MINAREA FRECVENŢELOR REPREZENTATIVE ÎN
inferior, cu o incintă cilindrică (2) prevăzută cu COMPORTAREA CELULELOR MICROBIENE ŞI
ALGALE
orificii (3) de acces la bază, prin care pătrunde apa (e)
existentă în porii particulelor de sol (h), compresând
aerul (d) din interiorul incintei, iar la partea supe- (57) Invenţia se referă la un procedeu pentru deter-
rioară a incintei este montat un senzor de presiune (1) minarea frecvenţelor reprezentative în comportarea
conectat la un modul electronic (4) cuplat, prin celulelor microbiene şi algale. Procedeul constă
cabluri de legătură (5), cu o unitate (7) de alimentare într-o singură determinare de spectroscopie dielec-
şi control şi o unitate (8) de comunicaţie radio, care trică a caracteristicilor dielectrice ale biomasei în

(11) 132116 A2 (11) 132117 A2


măsoară diferenţa dintre presiunea aerului din incintă domeniul 0,5...500 Hz, şi prelucrarea datelor
(2) şi presiunea atmosferică de la suprafaţa solului, obţinute, urmată de reprezentarea grafică a funcţiilor
existentă în tubul de protecţie (6), care este propor- tangenta unghiului de pierderi în funcţie de frecvenţă,
ţională cu înălţimea masei de apă subterană acumu- şi variaţia specifică a tangentei unghiului de pierderi
lată în porii solului. în funcţie de frecvenţă, în care se marchează discon-
tinuităţile, din care rezultă frecvenţele caracteristice
Revendicări: 1 biomasei testate, cu o precizie de ±0,1%.
Figuri: 5
Revendicări: 2
Figuri: 4

39
G01N RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 132118 A2 (51) G01N 33/22 (2006.01) (21) a 2016 00144 (11) 132119 A2 (51) G01R 21/133 (2006.01); H01M 10/42
(22) 29/02/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) INSTITUTUL (2006.01)
; (21) a 2016 00130 (22) 22/02/2016 (41)
NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 30/08/2017//8/2017 (71) AGHION CRISTIAN, STR.
CHIMIE ŞI PETROCHIMIE - ICECHIM, SPLAIUL PARCULUI NR. 8, BL. E24, SC. A, AP. 7, IAŞI, IS, RO;
INDEPENDENŢEI NR.202, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, URSARU OVIDIU, STR. GRĂDINARI NR. 14, BL. F1-2,
RO; INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE AP. 2, IAŞI, IS, RO (72) AGHION CRISTIAN, STR.
DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE PARCULUI NR. 8, BL. E24, SC. A, AP. 7, IAŞI, IS, RO;
C O N D E N S AT Ă - I N C E M C T I M I Ş O A R A , S T R . URSARU OVIDIU, STR. GRĂDINARI NR. 14, BL. F1-2,
DR.PĂUNESCU-PODEANU NR.144, TIMIŞOARA, TM, RO;
AP. 2, IAŞI, IS, RO (54) SISTEM ŞI METODĂ FOLOSITE
ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ, BD. GEORGE COŞBUC
NR. 39-49, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO (72) SÂRBU ÎN PROCESUL DE CONVERSIE DIN ENERGIE EOLIANĂ
ANDREI, STR.VALEA OLTULUI NR.16, BL.A 28, SC.C, ÎN ENERGIE ELECTRICĂ
ET.2, AP.37, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; IORDACHE
TANŢA-VERONA, ALEEA CETĂŢUIA NR. 4, BL. M22, SC.
7, AP. 391, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; FLOREA ANA (57) Invenţia se referă la un sistem de conversie a
MIHAELA, STR. GRIVIŢEI NR. 4, BL. 2, AP. 1, SC. A, energiei eoliene în energie electrică, şi la o metodă de
PARTER, BĂILE GOVORA, VL, RO; APOSTOL STELUŢA,
STR.NOVACI NR.10, BL.P 60, SC.4, AP.92, SECTOR 5, control al acestuia. Sistemul conform invenţiei este
BUCUREŞTI, B, RO; SANDU TEODOR, STR. alcătuit dintr-un dispozitiv electronic de control (3),
PARÂNGULUI NR. 43A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 1, care primeşte energie electrică de la o turbină eoliană
BUCUREŞTI, B, RO; LĂZĂU CARMEN, STR.AEROPORT
NR.1, SC.A, AP.13, TIMIŞOARA, TM, RO; BANDAS (1), prin intermediul unui redresor (2), pe care o
CORNELIA ELENA, STR. TRANSILVANIA, NR.5, AP. 19, distribuie la un boiler electric (9) sau către un grup de
TIMIŞOARA, TM, RO; ORHA CORINA ILEANA, STR. C-TIN acumulatori (4) folosiţi pentru stocarea energiei
BRÂNCOVEANU, BL.52A, SC.A, ET.4, AP.13, TIMIŞOARA,
TM, RO; ROTARIU TRAIAN, STR. POLITEHNICII NR. 4,
electrice, care va fi livrată către consumatori electrici
BL. 1, SC. 7, ET. 4, AP. 79, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, (7) printr-un convertor electric (6), în care dispozi-
RO; VOICU ELENA- ANDREEA, STR.COPĂCELU NR.47, tivul electronic de control (3) conţine suplimentar un
RÂMNICU VÂLCEA, VL, RO; RADU ANITA LAURA,
INTRAREA CUCURUZULUI NR. 20, SECTOR 6,
modul de comunicaţie wireless (5), pentru a comu-
BUCUREŞTI, B, RO (54) FILME IMPRENTATE MOLE- nica date, într-o manieră bidirecţională, cu un dispo-
CULAR CU TRINITROTOULEN PRIN METODA SOL-GEL, zitiv mobil (8). Metoda de control, conform invenţiei,
ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTORA

(11) 132118 A2 (11) 132119 A2


(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a constă în selectarea profilurilor de funcţionare pentru
unor filme imprentate molecular cu trinitrotoluen sistemul de conversie, în funcţie de setările efectuate
(TNT), utilizate pentru biosenzori pentru detectarea pe o aplicaţie instalată pe un dispozitiv mobil (8),
explozivilor din aer. Procedeul conform invenţiei astfel încât să se poată livra energie electrică, parţial
constă în aceea că se amestecă un silan de tip sau total, fie către grupul de acumulatori (4), fie către
N(2-aminoetil)-3-aminopropil trimetoxisilan sau boilerul electric (9).
N(2-aminoetil)-3-aminopropil metildimetoxisilan cu
TNT şi etanol, astfel încât raportul masic silan:TNT Revendicări: 2
să fie 8...12:1 şi raportul masic etanol:silan să fie Figuri: 1
4...6:1, amestecul reacţionează cu o soluţie apoasă de
hidroxid de amoniu, timp de 1,5...2,5 h, la tempera-
tura camerei, soluţia rezultată fiind trasă în film pe un
suport cu strat superior de TiO2, apoi este lăsată la
maturare la temperatura camerei şi apoi la tempe-
ratura de 40...50/C, câte 40...52 h, suportul cu filmul
sol-gel este tratat cu etanol sub agitare mecanică timp
de 3...5 h, din care rezultă un film aderent la TiO2, cu
un factor de imprentare de 2...3,5.

Revendicări: 2

40
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 H01F

(11) 132120 A2 (51) H01F 7/00 (2006.01) (21) a 2016 00141 (11) 132121 A0 (51) H01F 27/14 (2006.01); H01F 27/40 (2006.01);
(22) 25/02/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) MIŞCOCI H02P 13/00 (2006.01); (21) a 2017 00197 (22) 31/03/2017 (41)
PETRE-ANDREI, SAT BOTORANI, COMUNA MĂCIUCA, 30/08/2017//8/2017 (71) STANCU IULIAN, STR.
VL, RO (72) MIŞCOCI PETRE-ANDREI, SAT BOTORANI, VLĂDEASA NR. 7, BL. C34, AP. 23, SECTOR 6,
COMUNA MĂCIUCA, VL, RO (54) ECHIVALENTUL BUCUREŞTI, B, RO (72) STANCU IULIAN, STR.
MAGNETULUI MONOPOL N.S. VLĂDEASA NR. 7, BL. C34, AP. 23, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, B, RO (54) INSTALAŢIE STINGERE
INCENDIU LA TRANSFORMATOARELE DE PUTERE CU
SISTEM INJECŢIE AZOT ÎN DOUĂ TREPTE DE DEBIT
(57) Invenţia se referă la un produs echivalent unui
magnet monopol N sau S. Produsul conform inven-
ţiei este alcătuit din minimum 8 magneţi identici, (57) Invenţia se referă la o instalaţie de stingere
având formă de piramidă triunghiulară cu baza incendiu la transformatoarele în ulei, prin metoda
rotunjită şi polaritatea pe axa formată de vârful pira- golirii parţiale a uleiului şi a injecţiei de azot în două
midei şi centrul bazei acesteia, care sunt lipiţi astfel trepte de debit. Instalaţia conform invenţiei este
încât să formeze o sferă care constituie magnetul alcătuită dintr-un declanşator (1), un robinet (2) de
monopol. golire ulei, un robinet (5) injecţie azot la debit redus,
o contragreutate (3) ce trage un sistem (4) fire ce
Revendicări: 1 acţionează robineţii (2 şi 5), un cilindru (6) azot sub
Figuri: 6 presiune, un reductor (7) debit redus, un declanşator
(8) hidraulic, o contragreutate (9) de acţionare a unui
robinet (10) injecţie debit maxim, o casetă (11) pre-
siune coloană ulei, un fir (12) de acţionare robinet
(10), un circuit (13) injecţie azot, o ţeavă (14) golire
ulei, o ţeavă (15) menţinere presiune statică în
declanşator (8); la funcţionarea normală a unui
transformator (16), robineţii (2, 5 şi 10) sunt închişi,

(11) 132120 A2 (11) 132121 A0


iar firele (4 şi 12) sunt fixate de declanşatori (1 şi 8),
acesta lucrând pe un principiu simplu de piston cu
arc, susţinând firul (12), fiind ţinut sub presiune de
către ţeava (5) ce transmite presiunea coloanei de ulei
de pe ţeavă (14), iar în momentul apariţiei incendiu-
lui la cuva transformatorului, declanşatorul (1) este
acţionat, eliberând sistemul (4), care este tras în jos
de contragreutate (3), deschizând robineţii (2 şi 5),
uleiul începând să curgă din cuva transformatorului
(16) prin circuitul format dintr-o vană de golire sub
capac (17) şi o ţeavă (14), spre o fosă (18) de golire,
azotul fiind injectat din cilindru (6) prin reductor (7),
către un circuit (13), la un debit prestabilit, astfel
încât să nu depăşească debitul de ulei evacuat prin
ţeavă (14), iar după golirea parţială a uleiului din
cuva transformatorului (16), până la nivelul racor-
dului sub capac (17), nemaiexistând coloana de ulei
pe ţeavă (14), presiunea din casetă (11) scade la zero,
eliberând presiunea din ţeava (15) de menţinere a
presiunii din declanşator (8), care eliberează firul
(12) ce acţionează robinetul (10) injecţie azot la debit
maxim.

Revendicări: 2
Figuri: 2

41
H01F RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 132121 A0 (11) 132122 A0

(11) 132122 A0 (51) H01H 33/18 (2006.01) (21) a 2017 00196 (11) 132123 A2 (51) H01M 10/48 (2006.01); G01R 19/00
(22) 31/03/2017 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) STANCU (2006.01)
; G01R 31/36 (2006.01); (21) a 2016 00118 (22)
OCTAVIAN, STR. IOVITA, NR.23-27, AP.22, SECTOR 5, 16/02/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) ICPE ACTEL S.A.
BUCUREŞTI, B, RO (72) STANCU OCTAVIAN, STR. INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI PROIECTARE PENTRU
IOVITA, NR.23-27, AP.22, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, ELECTROTEHNICA ACŢIONĂRI ELECTRICE, SPLAIUL
RO (54) BOBINĂ DE STINGERE A ARCULUI ELECTRIC UNIRII NR.313, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO (72)
CU MIEZ DE GEOMETRIE VARIABILĂ ÎN FORMĂ DE U GHEAMALINGA MINA, BD. DACIA NR. 66, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, B, RO; POTARNICHE ION, STR. DR.
LOUIS PASTEUR NR. 27, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B,
(57) Invenţia se referă la o bobină de stingere a RO (54) STAND DE ÎNCERCĂRI ŞI METODĂ DE
arcului electric cu miez având o geometrie variabilă, EVALUARE A MANAGEMENTULUI ENERGETIC AL
în formă de U. Bobina conform invenţiei este alcă- BATERIILOR DE ACUMULATOARE FOLOSITE ÎN
tuită dintr-un miez inferior fix, în formă de U (1), AUTOMOBILELE ELECTRICE
peste care este poziţionat un miez superior mobil, în
formă de U (4), având braţele mai lungi decât cele ale
miezului inferior (1), nişte înfăşurări (2) poziţionate (57) Invenţia se referă la un stand de încercări şi la o
pe cele două coloane rezultate din dispunerea braţelor metodă de evaluare a managementului energetic al
celor două miezuri (1, 4), miezul superior (4) fiind bateriilor de acumulatoare folosite în automobile
acţionat vertical prin intermediul unui motoreductor electrice. Standul conform invenţiei este compus
(6) ce roteşte un angrenaj cu şurub (5) astfel încât, la dintr-un bloc de intrare (R, S, T, N), nişte blocuri de
deschiderea maximă a bobinei, atunci când inductivi- măsură curent şi tensiune (BMA, BMB, BMC,
tatea este minimă şi curentul de funcţionare este BMD, BME, BMF), care măsoară parametrii indicaţi
maxim, întrefierul dintre cele două miezuri (1, 4) să în puncte caracteristice ale standului, un redresor
se centreze exact pe cele două înfăşurări (2). (U1), nişte baterii de acumulatori (U2), un bloc
invertor (U3), un bloc convertor de frecvenţă (U4),
Revendicări: 2 un motor sincron (M) cu magneţi permanenţi, un
Figuri: 2

42
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 H02K
(11) 132123 A2 (11) 132124 A2
generator sincron (G) cu magneţi permanenţi, un
bloc redresor cu diode (U5), un bloc convertor frână
(U6) şi o placă de achiziţie (SAD). Metoda conform
invenţiei prevede prelucrarea, cu ajutorul unei plăci
de achiziţie (SAD), a tensiunilor şi curenţilor în
punctele relevante ale standului, în vederea obţinerii
bilanţului energetic de puteri, şi evaluarea curenţilor
şi tensiunilor, precum şi a factorului de distorsiune în
punctele relevante menţionate, ca parametri de bază
în managementul energetic al bateriilor de acumu-
latoare.

Revendicări: 3
Figuri: 3

(11) 132124 A2 (51) H01R 4/04 (2006.01); H01R 4/66 (2006.01); (11) 132125 A2 (51) H02K 1/00 (2006.01) (21) a 2016 00135
(21) a 2016 00046 (22) 21/01/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (22) 23/02/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (71)
(71) BETAK S.A., STR. INDUSTRIEI NR. 4, BISTRIŢA BRAŞCOVIŢĂ ADRIAN, SAT ROŞIA MONTANĂ
NĂSĂUD, BN, RO (72) NECHITI VALER, STR. ILVA MICĂ NR.160A, COMUNA ROŞIA MONTANĂ, AB, RO (72)
NR. 384, BISTRIŢA, BN, RO; ACU EMILIAN NICUŞOR, BRAŞCOVIŢĂ ADRIAN, SAT ROŞIA MONTANĂ
STR. REBRIŞOARA NR. 37, BISTRIŢA, BN, RO (74) NR.160A, COMUNA ROŞIA MONTANĂ, AB, RO (54)
INTEGRATOR CONSULTING S.R.L., STR. DUNĂRII NR. PROCEDEU DE ALTERNARE A CÂMPULUI MAGNETIC
25, BL.C1, AP. 5, CLUJ NAPOCA, JUD. CLUJ (54)
ELECTROD DE ÎMPĂMÂNTARE
(57) Invenţia se referă la un procedeu de generare a
fluxului magnetic variabil în timp, într-un ansamblu
(57) Invenţia se referă la un electrod de împământare de magneţi permanenţi. Procedeul conform invenţiei
destinat protecţiei reţelelor şi instalaţiilor electrice. cuprinde etapele de asigurare a doi magneţi perma-
Electrodul conform invenţiei este alcătuit din două nenţi (1, 2) în formă de arc de cerc, cu rol de statoare,
piese (1, 2) cu profil de cornier, având, respectiv, şi dispunerea acestora la o anumită distanţă, astfel
încât să formeze joncţiunile (A, B) în configuraţia cu
aripi egale (a, b), sudate pe lungime prin puncte şi
polii N-S opuşi, înfăşurarea pe statoare a unor bobine
cordoane (c), în care, la partea superioară a electro- colectoare (3, 4), asigurarea a doi magneţi
dului, este dispusă o traversă (3) sudată de aripile (a) permanenţi (5, 6) cu rol de rotoare, şi dispunerea
unei piese (1) prin două cordoane de sudură (e, f), acestora pe un sistem rotativ sau pivotant (7, 8) astfel
traversa (3) permiţând conectarea electrodului la un încât să fie poziţionate, în raport cu statoarele, cu
circuit electric de protecţie. polaritatea în direcţia N spre S şi invers, şi culisarea
alternativă a rotoarelor în nişte joncţiuni (A, B) la o
Revendicări: 1 distanţă cât mai mică de pereţii statoarelor, însă fără
Figuri: 5 să-i atingă.

Revendicări: 3
Figuri: 1

43
H02K RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 132125 A2 (11) 132126 A2

(11) 132126 A2 (51) H02K 1/06 (2006.01) (21) a 2016 00049 (11) 132127 A2 (51) H04L 12/26 (2006.01) (21) a 2016 00116
(22) 25/01/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) (22) 15/02/2016 (41) 30/08/2017//8/2017 (71) IXIA, A
ARGHIRESCU MARIUS, STR.MOŢOC NR.4, BL.P 56, CALIFORNIA CORPORATION, 26601 WEST AGOURA
SC.1, ET.8, AP.164, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO (72) ROAD, CALABASAS, CALIFORNIA, US (72) NISTOR
ARGHIRESCU MARIUS, STR.MOŢOC NR.4, BL.P 56, MARIUS PAVEL, STR.MITROPOLITUL VARLAAM NR.88,
SC.1, ET.8, AP.164, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO (54) A P. 4 , S E C TO R 1 , B U C U R E Ş T I , B , R O ;
ECRAN MAGNETIC DE ECRANARE DISIMETRICĂ A CONSTANTINESCU MIHAIL FLORIN, STR.ION
REPULSIEI DINTRE DOI MAGNEŢI POLARIZAŢI TUCULESCU NR.36, BL.21A, AP.11, SECTOR 3,
LONGITUDINAL BUCUREŞTI, B, RO (74) RATZA ŞI RATZA SRL, B-DUL
A.I. CUZA, NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI (54)
METODE, SISTEM ŞI SUPORT INFORMATIC PENTRU
(57) Invenţia se referă la un ecran magnetic de ecra- REZILIENŢA CONEXIUNII SISTEMULUI DE TESTARE
nare disimetrică a repulsiei dintre doi magneţi polari-
zaţi longitudinal, utilizat la motoarele magnetice. (57) Invenţia se referă la un sistem, o metodă şi un
Ecranul magnetic (A, A), conform invenţiei, este suport informatic pentru testarea rezistenţei conexi-
compus dintr-o lamelă feromagnetică (1, 1), ce are unii unui sistem. Sistemul de testare a unui dispozitiv
lăţimea selectată în funcţie de lăţimea magnetului (B, de reţea (DUT), conform invenţiei, cuprinde: un
C) de ecranat, şi este fixată pe faţa de ecranat a aces- dispozitiv de testare a echipamentelor de reţea, ce
tuia, şi o margine magnetică (2) din magnet subţire, include cel puţin un procesor; un client şi un server,
învelită într-un înveliş feromagnetic (3, 3), şi ataşată implementaţi de către dispozitivul de testare a echi-
de lamela feromagnetică (1, 1) polarizată pe direcţia pamentelor de reţea, şi configuraţi să stabilească o
grosimii, cu polarizaţia paralelă cu cea a magnetului conexiune printr-un protocol de control al transmisiei
(B, C). (TCP) între client şi server, şi prin intermediul
dispozitivului de reţea (DUT), în care clientul şi
Revendicări: 3 serverul sunt implementaţi pe unul sau mai multe
Figuri: 5

44
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 H04L
(11) 132127 A2 (11) 132127 A2
procesoare; un controler de testare implementat de
către dispozitivul de testare a echipamentelor de
reţea, şi configurat să execute un script de testare
pentru a testa dispozitivul de reţea (DUT) printr-un
schimb de secvenţe de pachete de date prin conexiu-
nea (TCP) dintre client şi server; şi un sistem de
rezilienţă, ce include o porţiune pe partea de client şi
o porţiune pe partea de server, implementate de către
dispozitivul de testare a echipamentelor de reţea, şi
configurat să stocheze, pentru fiecare pachet de date
schimbat între client şi server prin conexiune (TCP),
un identificator al secvenţei de client pentru pachetul
de date, şi un identificator al secvenţei de server pen-
tru pachetul de date şi, ca răspuns la detectarea unei
erori pe conexiune (TCP), să sincronizeze clientul şi
serverul pentru un pachet de date anterior, schimbat
înainte de eroare, folosind identificatorii secvenţei de
client şi identificatorii secvenţei de server, şi să reia
scriptul de testare la un pachet de date ce urmează
după ultimul pachet de date schimbat înainte de
eroare, în secvenţa de pachete de date.

Revendicări: 21
Figuri: 6

45
CERERI DE BREVET DE INVENŢIE PUBLICATE
• ARANJATE ÎN ORDINE CRESCĂTOARE,
DUPĂ NUMĂRUL DE CERERE DE BREVET
• ARANJATE ÎN ORDINE ALFABETICĂ,
DUPĂ NUMELE / DENUMIREA
SOLICITANTULUI
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Cereri de brevet de invenţie publicate conform art. 23, din Legea nr. 64/1991, republicată, şi
Regulii 27(1), din HGR nr. 547/2008, aranjate în ordine crescătoare, după numărul de cerere de brevet

Număr cerere Clasa internaţională Număr Dată Solicitant Pag.


de brevet de publicare depozit

a 2012 00112 E01F 15/00 (2006.01) 132101 A2 20/02/2012 BETAK SA, STR. INDUSTRIEI NR. 4, 30
BISTRIŢA, BN, RO

a 2013 00821 A61F 2/64 (2006.01) 132075 A2 11/11/2013 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, 14
STR.ALEXANDRU IOAN CUZA
NR.13, CRAIOVA, DJ, RO

a 2014 00471 F03D 1/02 (2006.01) 132110 A2 23/06/2014 SIGMA PATENT STUDIO S.R.L., 35
STR. BARBAT VOIEVOD NR. 45A,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO

a 2015 00880 A61L 27/06 (2006.01) 132079 A2 24/11/2015 UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE 16


JOS" DIN GALAŢI,
STR.DOMNEASCĂ NR.47, GALAŢI,
GL, RO

a 2016 00010 C09J 175/04 (2006.01); 132099 A2 07/01/2016 BETA MEG INVEST S.R.L., 29
C08J 11/04 (2006.01) STR.MIHAIL GEORGESCU NR.27A,
BUCUREŞTI, B, RO

a 2016 00011 C08G 63/02 (2006.01); 132098 A2 07/01/2016 BETA MEG INVEST S.R.L., 29
C08J 11/04 (2006.01) STR.MIHAIL GEORGESCU NR.27A,
BUCUREŞTI, B, RO

a 2016 00044 A61K 31/43 (2006.01) 132076 A2 20/01/2016 ONISCU CORNELIU, STR SF. LAZĂR 14
NR.1, BL GHICA VODĂ, SC 1B, ET 2,
AP 7, IASI, IS, RO; ŞTEFANACHE
ALINA, STR. TITU MAIORESCU,
NR.24C, BL.H3, ET.1, AP.6, IAŞI, IS,
RO; MOCANU ANCA MIHAELA,
STR. GRĂDINARI NR.23, BL.C3,
SC.B, AP.17, IAŞI, IS, RO;
CERNĂTESCU CORINA,
STR.CIURCHI NR.113, BL.F2, SC.D,
ET.2, AP.2, IAŞI, IS, RO

a 2016 00046 H01R 4/04 (2006.01); 132124 A2 21/01/2016 BETAK S.A., STR. INDUSTRIEI 43
H01R 4/66 (2006.01) NR. 4, BISTRIŢA NĂSĂUD, BN, RO

a 2016 00049 H02K 1/06 (2006.01) 132126 A2 25/01/2016 ARGHIRESCU MARIUS, 44


STR.MOŢOC NR.4, BL.P 56, SC.1,
ET.8, AP.164, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, B, RO

a 2016 00076 B62K 3/06 (2006.01); 132091 A2 02/02/2016 DINUŢ TITEL, STR. MIHAIL 24
B62K 15/00 (2006.01) EMINESCU NR. 22, BL. B12, SC. B,
AP. 23, RÂMNICU VÂLCEA, VL, RO

a 2016 00077 B60W 30/00 (2006.01); 132089 A2 02/02/2016 CROITORESCU GHEORGHE- 23


B62D 21/18 (2006.01) VALERIAN, ALEEA ARIEŞUL MARE
NR. 2, BL. i 11, SC. D, AP. 53,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO;
CUCIUREAN CODRIN, STR. OITUZ
NR. 6, SUCEAVA, SV, RO; FLOREA
COSTIN-MIHAI, BD. UNIRII, BL. P3,
AP. 11, BUZĂU, BZ, RO

49
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Număr cerere Clasa internaţională Număr Dată Solicitant Pag.


de brevet de publicare depozit

a 2016 00080 B41N 10/02 (2006.01); 132086 A2 03/02/2016 STUDIO RIP S.R.L., SAT VISTEA 21
G03F 7/20 (2006.01); NR. 313, COMUNA GÎRBAU, CJ, RO
G03F 9/00 (2006.01)

a 2016 00081 A61L 9/22 (2006.01); 132078 A2 02/02/2016 ARGHIRESCU MARIUS, 15


F21V 21/00 (2006.01); STR. MOŢOC NR.4, BL.P 56, SC.1,
F21V 33/00 (2006.01) ET.8, AP.164, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, B, RO

a 2016 00084 B61B 1/02 (2006.01); 132090 A2 04/02/2016 LOISO EUGENIA, STR. SĂRĂRIEI 24
E01F 1/00 (2006.01) NR. 180, IAŞI, IS, RO

a 2016 00088 A63D 3/02 (2006.01); 132080 A2 05/02/2016 SFARTZ PINCU, ALEEA 16
A63B 65/12 (2006.01); ZORELELOR, SC.6, AP.51, ONEŞTI,
F41B 7/00 (2006.01) BC, RO

a 2016 00091 G01N 27/02 (2006.01) 132117 A2 09/02/2016 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 39


CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ
ICPE-CA, SPLAIUL UNIRII NR.313,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO

a 2016 00092 B64C 27/00 (2006.01); 132092 A2 09/02/2016 STAMATESCU ION, BD. 25
B64C 29/00 (2006.01) N.TITULESCU, BL.A2, AP. 9,
CRAIOVA, DJ, RO; DUMITRESCU
ILIE, STR. HENRI COANDĂ, BL. C7,
SC. 1, AP. 34, CRAIOVA, DJ, RO;
POGORSCHI CONSTANTIN LUCIAN,
STR. NANTERRE NR. 69, BL. C3,
SC. 1, AP. 17, CRAIOVA, DJ, RO

a 2016 00093 F03B 9/00 (2006.01); 132107 A2 09/02/2016 POP DE POPA IOAN, 33
F03B 15/02 (2006.01) STR.CLUCERULUI NR.37A, ET.2,
AP.5, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B,
RO

a 2016 00095 A01D 42/04 (2006.01) 132068 A2 09/02/2016 VÂLCULESCU IOAN, 11


STR. NANTERRE NR. 69, BL. C3,
SC. 3, AP. 9, CRAIOVA, DJ, RO

a 2016 00096 A01D 42/04 (2006.01) 132069 A2 09/02/2016 VÂLCULESCU IOAN, 11


STR. NANTERRE NR. 69, BL. C3,
SC. 3, AP. 9, CRAIOVA, DJ, RO

a 2016 00107 A63F 9/12 (2006.01); 131203 A3 10/02/2016 GROZA MARIUS, STR. BRAŞOV 17
A63F 9/20 (2006.01) NR. 18, BL. F1, SC . D, AP. 75,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO;
GROZA RADU, STR. BRAŞOV NR.
18, BL. F1, SC. D, AP. 75, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, B, RO

a 2016 00110 A01G 15/00 (2006.01); 132071 A2 12/02/2016 VOCHESCU DUMITRU, 12


G01W 1/00 (2006.01); BD. NICOLAE TITULESCU BL. I-3,
H05F 3/06 (2006.01) ET.4, AP. 17, CRAIOVA, DJ, RO

a 2016 00111 G01J 7/00 (2006.01) 132115 A2 12/02/2016 VOCHESCU DUMITRU, BD. 38
NICOLAE TITULESCU BL. I-3, ET.4,
AP. 17, CRAIOVA, DJ, RO

a 2016 00112 E04H 12/04 (2006.01); 132104 A2 12/02/2016 VOCHESCU DUMITRU, BD. 31
F03D 1/00 (2006.01) NICOLAE TITULESCU BL. I-3, ET.4,
AP. 17, CRAIOVA, DJ, RO

50
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Număr cerere Clasa internaţională Număr Dată Solicitant Pag.


de brevet de publicare depozit

a 2016 00113 F03B 13/16 (2006.01); 132108 A2 12/02/2016 VOCHESCU DUMITRU, 34


F03B 3/00 (2006.01); BD. NICOLAE TITULESCU BL. I-3,
F03B 13/12 (2006.01) ET.4, AP. 17, CRAIOVA, DJ, RO

a 2016 00114 E02F 1/00 (2006.01); 132103 A2 15/02/2016 LOISO EUGENIA, STR. SĂRĂRIEI 31
B08B 9/02 (2006.01); NR. 180, IAŞI, IS, RO
B08B 9/093 (2006.01)

a 2016 00116 H04L 12/26 (2006.01) 132127 A2 15/02/2016 IXIA, A CALIFORNIA 44


CORPORATION, 26601 WEST
AGOURA ROAD, CALABASAS,
CALIFORNIA, US

a 2016 00117 B64C 27/08 (2006.01); 132093 A2 16/02/2016 COJOCARU CONSTANTIN, 25


B64C 39/02 (2006.01); STR. VÎNTULUI NR. 1A, BL. J4, SC. 1,
B64D 47/08 (2006.01) AP. 7, CRAIOVA, DJ, RO; SIMA
MIHAIL, STR. IULIU CEZAR NR. 24,
CRAIOVA, DJ, RO

a 2016 00118 H01M 10/48 (2006.01); 132123 A2 16/02/2016 ICPE ACTEL S.A. INSTITUTUL DE 42
G01R 19/00 (2006.01); CERCETARE ŞI PROIECTARE
G01R 31/36 (2006.01) PENTRU ELECTROTEHNICA
ACŢIONĂRI ELECTRICE, SPLAIUL
UNIRII NR.313, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, RO

a 2016 00119 F01N 3/10 (2006.01); 132106 A2 16/02/2016 RADU IONUŢ VALENTIN, CALEA 33
B01D 53/92 (2006.01) CRÎNGAŞI NR. 2, BL. 15A, AP. 18,
SC. 1, ET.4, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, B, RO

a 2016 00120 F03D 1/00 (2006.01); 132109 A2 16/02/2016 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 35


F03D 3/02 (2006.01) CERCETARE-DEZVOLTARE
AEROSPAŢIALĂ "ELIE CARAFOLI" -
INCAS BUCUREŞTI, BD.IULIU
MANIU NR.220, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, B, RO

a 2016 00121 C03C 1/10 (2006.01); 131496 A3 17/02/2016 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 28


C03C 4/16 (2006.01) CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU FIZICA MATERIALELOR,
STR. ATOMIŞTILOR NR. 405A,
MĂGURELE, IF, RO; INSTITUTUL
NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU
OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000,
STR.ATOMIŞTILOR NR.1,
MĂGURELE, IF, RO; INSTITUTUL
NAŢIONAL DE CERCETARE ŞI
DEZVOLTARE PENTRU FIZICA
LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI
(INFLPR), STR. ATOMIŞTILOR NR.
409, MĂGURELE, IF, RO; PRO
OPTICA S.A., STR.GHEORGHE
PETRAŞCU NR.67, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, RO

a 2016 00126 B23B 39/04 (2006.01) 132083 A2 19/02/2016 UNIVERSITATEA TEHNICĂ 19


''GHEORGHE ASACHI'' DIN IAŞI, BD.
PROF. DIMITRIE MANGERON NR.67,
IAŞI, IS, RO

51
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Număr cerere Clasa internaţională Număr Dată Solicitant Pag.


de brevet de publicare depozit

a 2016 00127 G01L 9/06 (2006.01); 132116 A2 19/02/2016 UNIVERSITATEA TEHNICĂ 39


E21B 47/06 (2006.01) ''GHEORGHE ASACHI'' DIN IAŞI, BD.
PROF. DIMITRIE MANGERON NR.67,
IAŞI, IS, RO

a 2016 00130 G01R 21/133 (2006.01); 132119 A2 22/02/2016 AGHION CRISTIAN, STR. PARCULUI 40
H01M 10/42 (2006.01) NR. 8, BL. E24, SC. A, AP. 7, IAŞI, IS,
RO; URSARU OVIDIU, STR.
GRĂDINARI NR. 14, BL. F1-2, AP. 2,
IAŞI, IS, RO

a 2016 00131 A61K 31/196 (2006.01); 131192 A3 22/02/2016 MELLES MELINDA, STR.KOSSUTH 14
A61P 29/00 (2006.01) LAJOS NR.36, GHEORGHENI, HR,
RO

a 2016 00132 A01G 7/00 (2006.01); 132070 A1 22/02/2016 MELLES ELOD, STR.KOSSUTH 12
G01N 22/00 (2006.01) LAJOS NR.36, GHEORGHENI, HR,
RO; MOLNAR ZOLTAN, NR.924,
COMUNA LĂZAREA, HR, RO

a 2016 00133 A61L 15/58 (2006.01); 131202 A3 22/02/2016 ANIONCARE S.R.L., STR.DOINA 15
A61L 15/48 (2006.01); NR.9, CORP A, PARTER, CAMERA 3,
A61F 5/44 (2006.01) SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO

a 2016 00134 B60Q 1/06 (2006.01); 131212 A3 22/02/2016 ŢURA DANIEL-VASILE, NR.812, 23
F21S 8/10 (2006.01) SAT SUCIU DE SUS, MM, RO

a 2016 00135 H02K 1/00 (2006.01) 132125 A2 23/02/2016 BRAŞCOVIŢĂ ADRIAN, SAT ROŞIA 43
MONTANĂ NR.160A, COMUNA
ROŞIA MONTANĂ, AB, RO

a 2016 00140 B60J 5/04 (2006.01); 132087 A2 23/02/2016 ZAVERA CLAUDIU GEORGIAN, 22
E05D 7/10 (2006.01); CALEA CÂMPULUNG NR.49,
B60R 21/00 (2006.01) TÂRGOVIŞTE, DB, RO

a 2016 00141 H01F 7/00 (2006.01) 132120 A2 25/02/2016 MIŞCOCI PETRE-ANDREI, 41


SAT BOTORANI, COMUNA
MĂCIUCA, VL, RO

a 2016 00142 F16K 17/18 (2006.01) 132111 A2 25/02/2016 MIŞCOCI PETRE-ANDREI, 36


SAT BOTORANI, COMUNA
MĂCIUCA, VL, RO

a 2016 00143 F24D 3/08 (2006.01) 132112 A2 26/02/2016 ARGEŞEANU M DUMITRU, 36


STR. GHEORGHE CUŢUI NR.3,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO

a 2016 00144 G01N 33/22 (2006.01) 132118 A2 29/02/2016 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 40


CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU CHIMIE ŞI PETROCHIMIE -
ICECHIM, SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR.202, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B,
RO; INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI
MATERIE CONDENSATĂ-INCEMC
TIMIŞOARA, STR. DR.PĂUNESCU-
PODEANU NR.144, TIMIŞOARA, TM,
RO; ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ,
BD. GEORGE COŞBUC NR. 39-49,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO

52
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Număr cerere Clasa internaţională Număr Dată Solicitant Pag.


de brevet de publicare depozit

a 2016 00878 B01D 46/02 (2006.01); 132081 A0 22/11/2016 CLAUDIU TOPROM S.R.L., 18
B01D 53/32 (2006.01) ŞOS.PANTELIMON NR.111, BL.400C,
SC.A, ET.8, AP. 106, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, B, RO

a 2016 00950 G01C 9/12 (2006.01); 132114 A0 05/12/2016 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN 38
G06T 7/00 (2006.01); CLUJ-NAPOCA,
G01P 15/093 (2006.01) STR.MEMORANDUMULUI NR.28,
CLUJ-NAPOCA, CJ, RO

a 2016 00961 C02F 1/28 (2006.01); 132097 A0 05/12/2016 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN 28
C02F 1/42 (2006.01); TIMIŞOARA, PIAŢA VICTORIEI NR.2,
C02F 1/44 (2006.01) TIMIŞOARA, TM, RO

a 2016 00967 A61K 36/49 (2006.01) 132077 A0 06/12/2016 UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE 15


JOS" DIN GALAŢI,
STR.DOMNEASCĂ NR.47, GALAŢI,
GL, RO

a 2016 00968 A23G 1/00 (2006.01) 132073 A0 06/12/2016 UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE 13


JOS" DIN GALAŢI,
STR.DOMNEASCĂ NR.47, GALAŢI,
GL, RO

a 2016 01039 B82B 3/00 (2006.01); 132096 A0 22/12/2016 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 27


B22F 9/16 (2006.01) CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ
ICPE-CA, SPLAIUL UNIRII NR.313,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO

a 2017 00054 B66B 9/08 (2006.01) 132094 A0 03/02/2017 ANDRES TEOFIL NUŢU, INTRAREA 26
DOINEI NR. 31, SC. E, ET. V, AP. 15,
TIMIŞOARA, TM, RO

a 2017 00055 B66B 9/08 (2006.01) 132095 A0 03/02/2017 ANDRES TEOFIL NUŢU, INTRAREA 26
DOINEI NR. 31, SC. E, ET. V, AP. 15,
TIMIŞOARA, TM, RO

a 2017 00063 C10B 49/02 (2006.01); 132100 A2 06/08/2015 ALPAJAR GROUP S.R.O., TESINSKA 29
C10G 1/10 (2006.01) 239, ORLOVA, PORUBA, CZ

a 2017 00084 A01N 25/08 (2006.01) 132072 A2 15/02/2017 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY 13
LIMITED, 27-1, SHINKAWA 2-
CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP

a 2017 00127 F24J 2/05 (2006.01); 132113 A0 02/03/2017 JEFLEA IOAN CRISTIAN, 37
F24J 2/32 (2006.01) STR. IZVORULUI, NR.2, DEVA, HD,
RO

a 2017 00135 B23C 5/04 (2006.01); 132084 A0 06/03/2017 UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" 20


B23D 71/00 (2006.01); DIN BRAŞOV, BD.EROILOR NR.29,
B27G 13/00 (2006.01) BRAŞOV, BV, RO

a 2017 00161 B60N 2/48 (2006.01) 132088 A0 16/03/2017 BACIU DAN-SILVIU, STR. NICOPOLE 22
NR.38 A, PLOIEŞTI, PH, RO; BACIU
TEODORA IOANA, STR.NICOPOLE,
NR.38 A, PLOIEŞTI, PH, RO

a 2017 00168 A61C 19/055 (2006.01) 132074 A0 20/03/2017 VASILOIU FLORIAN EMIL, STR. 13
ROZNOV NR. 71, CRAIOVA, DJ, RO

53
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Număr cerere Clasa internaţională Număr Dată Solicitant Pag.


de brevet de publicare depozit

a 2017 00190 F01B 1/08 (2006.01); 132105 A0 30/03/2017 BANCHEŞ EUGEN, STR. VIORELE 32
F01L 7/08 (2006.01); NR.4, BL.22, SC.4, ET.5, AP.129,
F02B 75/32 (2006.01) SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO;
BANCHEŞ OCTAVIAN, STR.
CRINULUI, NR.174,
INDEPENDENŢA, GL, RO

a 2017 00195 B05B 13/00 (2006.01); 132082 A0 31/03/2017 OPTOELECTRONICA 2001 S.A., 19
H01L 31/00 (2006.01) STR.ATOMIŞTILOR NR.409,
MĂGURELE, IF, RO; INSTITUTUL
NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU FIZICA
MATERIALELOR (INCDFM),
STR. ATOMIŞTILOR NR. 105 BIS,
MĂGURELE, IF, RO

a 2017 00196 H01H 33/18 (2006.01) 132122 A0 31/03/2017 STANCU OCTAVIAN, STR. IOVITA, 42
NR.23-27, AP.22, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, B, RO

a 2017 00197 H01F 27/14 (2006.01); 132121 A0 31/03/2017 STANCU IULIAN, STR. VLĂDEASA 41
H01F 27/40 (2006.01); NR. 7, BL. C34, AP. 23, SECTOR 6,
H02P 13/00 (2006.01) BUCUREŞTI, B, RO

a 2017 00204 B25F 1/00 (2006.01); 132085 A0 04/04/2017 STĂNESCU ROBERT VALENTIN, 20
A45F 5/00 (2006.01) STR. AVIAŢIEI, NR.13, BL.4D, SC.2,
ET.4, AP.27, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, B, RO

a 2017 00257 E02B 9/02 (2006.01) 132102 A0 27/04/2017 STRATULAT ION, BD. GEORGE 30
COŞBUC NR. 13, BL. E6, SC. 1,
ET. 1, AP. 5, ŢIGLINA II, GALAŢI, GL,
RO

54
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Cereri de brevet de invenţie publicate conform art. 23, din Legea nr. 64/1991, republicată, şi
Regulii 27(1), din HGR nr. 547/2008, aranjate în ordine alfabetică, după numele/denumirea solicitantului

Solicitant Clasa internaţională Număr Număr cerere Dată Pag.


de publicare de brevet depozit

AGHION CRISTIAN, STR. PARCULUI G01R 21/133 (2006.01); 132119 A2 a 2016 00130 22/02/2016 40
NR. 8, BL. E24, SC. A, AP. 7, IAŞI, IS, H01M 10/42 (2006.01)
RO; URSARU OVIDIU, STR.
GRĂDINARI NR. 14, BL. F1-2, AP. 2,
IAŞI, IS, RO

ALPAJAR GROUP S.R.O., TESINSKA C10B 49/02 (2006.01); 132100 A2 a 2017 00063 06/08/2015 29
239, ORLOVA, PORUBA, CZ C10G 1/10 (2006.01)

ANDRES TEOFIL NUŢU, INTRAREA B66B 9/08 (2006.01) 132095 A0 a 2017 00055 03/02/2017 26
DOINEI NR. 31, SC. E, ET. V, AP. 15,
TIMIŞOARA, TM, RO

ANDRES TEOFIL NUŢU, INTRAREA B66B 9/08 (2006.01) 132094 A0 a 2017 00054 03/02/2017 26
DOINEI NR. 31, SC. E, ET. V, AP. 15,
TIMIŞOARA, TM, RO

ANIONCARE S.R.L., STR.DOINA A61L 15/58 (2006.01); 131202 A3 a 2016 00133 22/02/2016 15
NR.9, CORP A, PARTER, CAMERA 3, A61L 15/48 (2006.01);
SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO A61F 5/44 (2006.01)

ARGEŞEANU M DUMITRU, F24D 3/08 (2006.01) 132112 A2 a 2016 00143 26/02/2016 36


STR. GHEORGHE CUŢUI NR.3,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO

ARGHIRESCU MARIUS, STR.MOŢOC H02K 1/06 (2006.01) 132126 A2 a 2016 00049 25/01/2016 44
NR.4, BL.P 56, SC.1, ET.8, AP.164,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO

ARGHIRESCU MARIUS, A61L 9/22 (2006.01); 132078 A2 a 2016 00081 02/02/2016 15


STR. MOŢOC NR.4, BL.P 56, SC.1, F21V 21/00 (2006.01);
ET.8, AP.164, SECTOR 5, F21V 33/00 (2006.01)
BUCUREŞTI, B, RO

BACIU DAN-SILVIU, STR. NICOPOLE B60N 2/48 (2006.01) 132088 A0 a 2017 00161 16/03/2017 22
NR.38 A, PLOIEŞTI, PH, RO; BACIU
TEODORA IOANA, STR.NICOPOLE,
NR.38 A, PLOIEŞTI, PH, RO

BANCHEŞ EUGEN, STR. VIORELE F01B 1/08 (2006.01); 132105 A0 a 2017 00190 30/03/2017 32
NR.4, BL.22, SC.4, ET.5, AP.129, F01L 7/08 (2006.01);
SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO; F02B 75/32 (2006.01)
BANCHEŞ OCTAVIAN, STR.
CRINULUI, NR.174, INDEPENDENŢA,
GL, RO

BETA MEG INVEST S.R.L., C09J 175/04 (2006.01); 132099 A2 a 2016 00010 07/01/2016 29
STR.MIHAIL GEORGESCU NR.27A, C08J 11/04 (2006.01)
BUCUREŞTI, B, RO

BETA MEG INVEST S.R.L., C08G 63/02 (2006.01); 132098 A2 a 2016 00011 07/01/2016 29
STR.MIHAIL GEORGESCU NR.27A, C08J 11/04 (2006.01)
BUCUREŞTI, B, RO

BETAK S.A., STR. INDUSTRIEI NR. 4, H01R 4/04 (2006.01); 132124 A2 a 2016 00046 21/01/2016 43
BISTRIŢA NĂSĂUD, BN, RO H01R 4/66 (2006.01)

55
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Solicitant Clasa internaţională Număr Număr cerere Dată Pag.


de publicare de brevet depozit
BETAK SA, STR. INDUSTRIEI NR. 4, E01F 15/00 (2006.01) 132101 A2 a 2012 00112 20/02/2012 30
BISTRIŢA, BN, RO
BRAŞCOVIŢĂ ADRIAN, SAT ROŞIA H02K 1/00 (2006.01) 132125 A2 a 2016 00135 23/02/2016 43
MONTANĂ NR.160A, COMUNA
ROŞIA MONTANĂ, AB, RO
CLAUDIU TOPROM S.R.L., B01D 46/02 (2006.01); 132081 A0 a 2016 00878 22/11/2016 18
ŞOS.PANTELIMON NR.111, BL.400C, B01D 53/32 (2006.01)
SC.A, ET.8, AP. 106, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, B, RO
COJOCARU CONSTANTIN, B64C 27/08 (2006.01); 132093 A2 a 2016 00117 16/02/2016 25
STR. VÎNTULUI NR. 1A, BL. J4, SC. 1, B64C 39/02 (2006.01);
AP. 7, CRAIOVA, DJ, RO; SIMA B64D 47/08 (2006.01)
MIHAIL, STR. IULIU CEZAR NR. 24,
CRAIOVA, DJ, RO
CROITORESCU GHEORGHE- B60W 30/00 (2006.01); 132089 A2 a 2016 00077 02/02/2016 23
VALERIAN, ALEEA ARIEŞUL MARE B62D 21/18 (2006.01)
NR. 2, BL. i 11, SC. D, AP. 53,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO;
CUCIUREAN CODRIN, STR. OITUZ
NR. 6, SUCEAVA, SV, RO; FLOREA
COSTIN-MIHAI, BD. UNIRII, BL. P3,
AP. 11, BUZĂU, BZ, RO
DINUŢ TITEL, STR. MIHAIL B62K 3/06 (2006.01); 132091 A2 a 2016 00076 02/02/2016 24
EMINESCU NR. 22, BL. B12, SC. B, B62K 15/00 (2006.01)
AP. 23, RÂMNICU VÂLCEA, VL, RO
GROZA MARIUS, STR. BRAŞOV NR. A63F 9/12 (2006.01); 131203 A3 a 2016 00107 10/02/2016 17
18, BL. F1, SC . D, AP. 75, SECTOR 6, A63F 9/20 (2006.01)
BUCUREŞTI, B, RO; GROZA RADU,
STR. BRAŞOV NR. 18, BL. F1, SC. D,
AP. 75, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B,
RO
ICPE ACTEL S.A. INSTITUTUL DE H01M 10/48 (2006.01); 132123 A2 a 2016 00118 16/02/2016 42
CERCETARE ŞI PROIECTARE G01R 19/00 (2006.01);
PENTRU ELECTROTEHNICA G01R 31/36 (2006.01)
ACŢIONĂRI ELECTRICE, SPLAIUL
UNIRII NR.313, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, RO
INSTITUTUL NAŢIONAL DE C03C 1/10 (2006.01); 131496 A3 a 2016 00121 17/02/2016 28
CERCETARE-DEZVOLTARE C03C 4/16 (2006.01)
PENTRU FIZICA MATERIALELOR,
STR. ATOMIŞTILOR NR. 405A,
MĂGURELE, IF, RO; INSTITUTUL
NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU
OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000,
STR.ATOMIŞTILOR NR.1,
MĂGURELE, IF, RO; INSTITUTUL
NAŢIONAL DE CERCETARE ŞI
DEZVOLTARE PENTRU FIZICA
LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI
(INFLPR), STR. ATOMIŞTILOR NR.
409, MĂGURELE, IF, RO; PRO
OPTICA S.A., STR.GHEORGHE
PETRAŞCU NR.67, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, RO

56
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Solicitant Clasa internaţională Număr Număr cerere Dată Pag.


de publicare de brevet depozit

INSTITUTUL NAŢIONAL DE F03D 1/00 (2006.01); 132109 A2 a 2016 00120 16/02/2016 35


CERCETARE-DEZVOLTARE F03D 3/02 (2006.01)
AEROSPAŢIALĂ "ELIE CARAFOLI" -
INCAS BUCUREŞTI, BD.IULIU MANIU
NR.220, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B,
RO

INSTITUTUL NAŢIONAL DE G01N 27/02 (2006.01) 132117 A2 a 2016 00091 09/02/2016 39


CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ
ICPE-CA, SPLAIUL UNIRII NR.313,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO

INSTITUTUL NAŢIONAL DE G01N 33/22 (2006.01) 132118 A2 a 2016 00144 29/02/2016 40


CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU CHIMIE ŞI PETROCHIMIE -
ICECHIM, SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR.202, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B,
RO; INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI
MATERIE CONDENSATĂ-INCEMC
TIMIŞOARA, STR. DR.PĂUNESCU-
PODEANU NR.144, TIMIŞOARA, TM,
RO; ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ,
BD. GEORGE COŞBUC NR. 39-49,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO

INSTITUTUL NAŢIONAL DE B82B 3/00 (2006.01); 132096 A0 a 2016 01039 22/12/2016 27


CERCETARE-DEZVOLTARE B22F 9/16 (2006.01)
PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ
ICPE-CA, SPLAIUL UNIRII NR.313,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO

IXIA, A CALIFORNIA CORPORATION, H04L 12/26 (2006.01) 132127 A2 a 2016 00116 15/02/2016 44
26601 WEST AGOURA ROAD,
CALABASAS, CALIFORNIA, US

JEFLEA IOAN CRISTIAN, STR. F24J 2/05 (2006.01); 132113 A0 a 2017 00127 02/03/2017 37
IZVORULUI, NR.2, DEVA, HD, RO F24J 2/32 (2006.01)

LOISO EUGENIA, STR. SĂRĂRIEI E02F 1/00 (2006.01); 132103 A2 a 2016 00114 15/02/2016 31
NR. 180, IAŞI, IS, RO B08B 9/02 (2006.01);
B08B 9/093 (2006.01)

LOISO EUGENIA, STR. SĂRĂRIEI B61B 1/02 (2006.01); 132090 A2 a 2016 00084 04/02/2016 24
NR. 180, IAŞI, IS, RO E01F 1/00 (2006.01)

MELLES MELINDA, STR.KOSSUTH A61K 31/196 (2006.01); 131192 A3 a 2016 00131 22/02/2016 14
LAJOS NR.36, GHEORGHENI, HR, A61P 29/00 (2006.01)
RO

MELLES ELOD, STR.KOSSUTH A01G 7/00 (2006.01); 132070 A1 a 2016 00132 22/02/2016 12
LAJOS NR.36, GHEORGHENI, HR, G01N 22/00 (2006.01)
RO; MOLNAR ZOLTAN, NR.924,
COMUNA LĂZAREA, HR, RO

MIŞCOCI PETRE-ANDREI, SAT F16K 17/18 (2006.01) 132111 A2 a 2016 00142 25/02/2016 36
BOTORANI, COMUNA MĂCIUCA, VL,
RO

57
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Solicitant Clasa internaţională Număr Număr cerere Dată Pag.


de publicare de brevet depozit

MIŞCOCI PETRE-ANDREI, SAT H01F 7/00 (2006.01) 132120 A2 a 2016 00141 25/02/2016 41
BOTORANI, COMUNA MĂCIUCA, VL,
RO

ONISCU CORNELIU, STR SF. LAZĂR A61K 31/43 (2006.01) 132076 A2 a 2016 00044 20/01/2016 14
NR.1, BL GHICA VODĂ, SC 1B, ET 2,
AP 7, IASI, IS, RO; ŞTEFANACHE
ALINA, STR. TITU MAIORESCU,
NR.24C, BL.H3, ET.1, AP.6, IAŞI, IS,
RO; MOCANU ANCA MIHAELA, STR.
GRĂDINARI NR.23, BL.C3, SC.B,
AP.17, IAŞI, IS, RO; CERNĂTESCU
CORINA, STR.CIURCHI NR.113,
BL.F2, SC.D, ET.2, AP.2, IAŞI, IS, RO

OPTOELECTRONICA 2001 S.A., B05B 13/00 (2006.01); 132082 A0 a 2017 00195 31/03/2017 19
STR.ATOMIŞTILOR NR.409, H01L 31/00 (2006.01)
MĂGURELE, IF, RO; INSTITUTUL
NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU FIZICA
MATERIALELOR (INCDFM), STR.
ATOMIŞTILOR NR. 105 BIS,
MĂGURELE, IF, RO

POP DE POPA IOAN, F03B 9/00 (2006.01); 132107 A2 a 2016 00093 09/02/2016 33
STR.CLUCERULUI NR.37A, ET.2, F03B 15/02 (2006.01)
AP.5, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO

RADU IONUŢ VALENTIN, CALEA F01N 3/10 (2006.01); 132106 A2 a 2016 00119 16/02/2016 33
CRÎNGAŞI NR. 2, BL. 15A, AP. 18, B01D 53/92 (2006.01)
SC. 1, ET.4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
B, RO

SFARTZ PINCU, ALEEA A63D 3/02 (2006.01); 132080 A2 a 2016 00088 05/02/2016 16
ZORELELOR, SC.6, AP.51, ONEŞTI, A63B 65/12 (2006.01);
BC, RO F41B 7/00 (2006.01)

SIGMA PATENT STUDIO S.R.L., STR. F03D 1/02 (2006.01) 132110 A2 a 2014 00471 23/06/2014 35
BARBAT VOIEVOD NR. 45A,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO

STAMATESCU ION, BD. B64C 27/00 (2006.01); 132092 A2 a 2016 00092 09/02/2016 25
N.TITULESCU, BL.A2, AP. 9, B64C 29/00 (2006.01)
CRAIOVA, DJ, RO; DUMITRESCU
ILIE, STR. HENRI COANDĂ, BL. C7,
SC. 1, AP. 34, CRAIOVA, DJ, RO;
POGORSCHI CONSTANTIN LUCIAN,
STR. NANTERRE NR. 69, BL. C3, SC.
1, AP. 17, CRAIOVA, DJ, RO

STANCU IULIAN, STR. VLĂDEASA H01F 27/14 (2006.01); 132121 A0 a 2017 00197 31/03/2017 41
NR. 7, BL. C34, AP. 23, SECTOR 6, H01F 27/40 (2006.01);
BUCUREŞTI, B, RO H02P 13/00 (2006.01)

STANCU OCTAVIAN, STR. IOVITA, H01H 33/18 (2006.01) 132122 A0 a 2017 00196 31/03/2017 42
NR.23-27, AP.22, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, B, RO

STĂNESCU ROBERT VALENTIN, B25F 1/00 (2006.01); 132085 A0 a 2017 00204 04/04/2017 20
STR. AVIAŢIEI, NR.13, BL.4D, SC.2, A45F 5/00 (2006.01)
ET.4, AP.27, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, B, RO

58
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Solicitant Clasa internaţională Număr Număr cerere Dată Pag.


de publicare de brevet depozit

STRATULAT ION, BD. GEORGE E02B 9/02 (2006.01) 132102 A0 a 2017 00257 27/04/2017 30
COŞBUC NR. 13, BL. E6, SC. 1, ET. 1,
AP. 5, ŢIGLINA II, GALAŢI, GL, RO

STUDIO RIP S.R.L., SAT VISTEA B41N 10/02 (2006.01); 132086 A2 a 2016 00080 03/02/2016 21
NR. 313, COMUNA GÎRBAU, CJ, RO G03F 7/20 (2006.01);
G03F 9/00 (2006.01)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY A01N 25/08 (2006.01) 132072 A2 a 2017 00084 15/02/2017 13
LIMITED, 27-1, SHINKAWA 2-
CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP

ŢURA DANIEL-VASILE, NR.812, B60Q 1/06 (2006.01); 131212 A3 a 2016 00134 22/02/2016 23
SAT SUCIU DE SUS, MM, RO F21S 8/10 (2006.01)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ G01L 9/06 (2006.01); 132116 A2 a 2016 00127 19/02/2016 39


''GHEORGHE ASACHI'' DIN IAŞI, E21B 47/06 (2006.01)
BD. PROF. DIMITRIE MANGERON
NR.67, IAŞI, IS, RO

UNIVERSITATEA TEHNICĂ B23B 39/04 (2006.01) 132083 A2 a 2016 00126 19/02/2016 19


''GHEORGHE ASACHI'' DIN IAŞI,
BD. PROF. DIMITRIE MANGERON
NR.67, IAŞI, IS, RO

UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" B23C 5/04 (2006.01); 132084 A0 a 2017 00135 06/03/2017 20


DIN BRAŞOV, BD.EROILOR NR.29, B23D 71/00 (2006.01);
BRAŞOV, BV, RO B27G 13/00 (2006.01)

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE A61L 27/06 (2006.01) 132079 A2 a 2015 00880 24/11/2015 16


JOS" DIN GALAŢI, STR.DOMNEASCĂ
NR.47, GALAŢI, GL, RO

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, A61F 2/64 (2006.01) 132075 A2 a 2013 00821 11/11/2013 14
STR.ALEXANDRU IOAN CUZA
NR.13, CRAIOVA, DJ, RO

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE A61K 36/49 (2006.01) 132077 A0 a 2016 00967 06/12/2016 15


JOS" DIN GALAŢI, STR.DOMNEASCĂ
NR.47, GALAŢI, GL, RO

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE A23G 1/00 (2006.01) 132073 A0 a 2016 00968 06/12/2016 13


JOS" DIN GALAŢI, STR.DOMNEASCĂ
NR.47, GALAŢI, GL, RO

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN G01C 9/12 (2006.01); 132114 A0 a 2016 00950 05/12/2016 38
CLUJ-NAPOCA, G06T 7/00 (2006.01);
STR.MEMORANDUMULUI NR.28, G01P 15/093 (2006.01)
CLUJ-NAPOCA, CJ, RO

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN C02F 1/28 (2006.01); 132097 A0 a 2016 00961 05/12/2016 28
TIMIŞOARA, PIAŢA VICTORIEI NR.2, C02F 1/42 (2006.01);
TIMIŞOARA, TM, RO C02F 1/44 (2006.01)

VASILOIU FLORIAN EMIL, A61C 19/055 (2006.01) 132074 A0 a 2017 00168 20/03/2017 13
STR. ROZNOV NR. 71, CRAIOVA, DJ,
RO

VÂLCULESCU IOAN, A01D 42/04 (2006.01) 132068 A2 a 2016 00095 09/02/2016 11


STR. NANTERRE NR. 69, BL. C3,
SC. 3, AP. 9, CRAIOVA, DJ, RO

59
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Solicitant Clasa internaţională Număr Număr cerere Dată Pag.


de publicare de brevet depozit

VÂLCULESCU IOAN, A01D 42/04 (2006.01) 132069 A2 a 2016 00096 09/02/2016 11


STR. NANTERRE NR. 69, BL. C3,
SC. 3, AP. 9, CRAIOVA, DJ, RO

VOCHESCU DUMITRU, BD. NICOLAE A01G 15/00 (2006.01); 132071 A2 a 2016 00110 12/02/2016 12
TITULESCU BL. I-3, ET.4, AP. 17, G01W 1/00 (2006.01);
CRAIOVA, DJ, RO H05F 3/06 (2006.01)

VOCHESCU DUMITRU, BD. NICOLAE F03B 13/16 (2006.01); 132108 A2 a 2016 00113 12/02/2016 34
TITULESCU BL. I-3, ET.4, AP. 17, F03B 3/00 (2006.01);
CRAIOVA, DJ, RO F03B 13/12 (2006.01)

VOCHESCU DUMITRU, BD. NICOLAE E04H 12/04 (2006.01); 132104 A2 a 2016 00112 12/02/2016 31
TITULESCU BL. I-3, ET.4, AP. 17, F03D 1/00 (2006.01)
CRAIOVA, DJ, RO

VOCHESCU DUMITRU, BD. NICOLAE G01J 7/00 (2006.01) 132115 A2 a 2016 00111 12/02/2016 38
TITULESCU BL. I-3, ET.4, AP. 17,
CRAIOVA, DJ, RO

ZAVERA CLAUDIU GEORGIAN, B60J 5/04 (2006.01); 132087 A2 a 2016 00140 23/02/2016 22
CALEA CÂMPULUNG NR.49, E05D 7/10 (2006.01);
TÂRGOVIŞTE, DB, RO B60R 21/00 (2006.01)

60
CERERI DE BREVET DE INVENŢIE
• PENTRU CARE S-A LUAT O HOTĂRÂRE DE
RESPINGERE SAU
• PENTRU CARE S-A LUAT ACT DE
RETRAGERE, SAU
• DECLARATE CA FIIND CONSIDERATE
RETRASE
• REPUNERE ÎN SITUAŢIA ANTERIOARĂ
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Cereri de brevet de invenţie pentru care s-a luat o hotărâre de respingere conform art. 27, alin. 2,
din Legea nr. 64/1991, republicată

Numărul şi data comunicării Numărul şi data BOPI


Numărul cererii
hotărârii de respingere în care este publicată
de brevet de invenţie
a cererii de brevet de invenţie cererea de brevet de invenţie

a 2009 00664 1015474/28/04/2017 2/2011//28/02/2011

a 2010 00203 1015476/28/04/2017 10/2011//28/10/2011

a 2010 00228 1015477/28/04/2017 2/2012//28/02/2012

a 2010 00265 1015478/28/04/2017 10/2011//28/10/2011

a 2010 00309 1015479/28/04/2017 10/2011//28/10/2011

a 2010 00423 1015480/28/04/2017 11/2011//30/11/2011

a 2010 00448 1015481/28/04/2017 11/2011//30/11/2011

a 2010 00519 1015482/28/04/2017 3/2012//30/03/2012

a 2010 00728 1015483/28/04/2017 2/2012//28/02/2012

a 2010 00828 1015484/28/04/2017 3/2012//30/03/2012

a 2010 00835 1015472/28/04/2017 5/2012//30/05/2012

a 2010 00854 1015485/28/04/2017 4/2012//30/04/2012

a 2010 01051 1015486/28/04/2017 6/2012//29/06/2012

a 2010 01052 1015487/28/04/2017 5/2012//30/05/2012

a 2010 01127 1015488/28/04/2017 6/2012//29/06/2012

a 2010 01232 1015489/28/04/2017 6/2012//29/06/2012

a 2010 01288 1015490/28/04/2017 7/2012//30/07/2012

a 2011 00052 1015491/28/04/2017 7/2012//30/07/2012

a 2011 00231 1015492/28/04/2017 9/2012//28/09/2012

a 2011 00792 1015493/28/04/2017 4/2013//30/04/2013

a 2011 00886 1015494/28/04/2017 3/2016//30/03/2016

a 2011 01135 1015495/28/04/2017 7/2013//30/07/2013

a 2011 01321 1015496/28/04/2017 7/2013//30/07/2013

a 2011 01393 1015471/28/04/2017 2/2014//28/02/2014

a 2012 00042 1015497/28/04/2017 8/2013//30/08/2013

a 2012 00760 1015497/28/04/2017 4/2014//30/04/2014

a 2012 00888 1015499/28/04/2017 10/2013//30/10/2013

a 2012 01050 1015500/28/04/2017 6/2013//28/06/2013

a 2013 00158 1015501/28/04/2017 11/2013//29/11/2013

a 2013 00956 1015502/28/04/2017 7/2015//30/07/2015

a 2013 01014 1015470/28/04/2017

63
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Numărul şi data comunicării Numărul şi data BOPI


Numărul cererii
hotărârii de respingere în care este publicată
de brevet de invenţie
a cererii de brevet de invenţie cererea de brevet de invenţie

a 2014 00101 1015503/28/04/2017 5/2015//29/05/2015

a 2014 00913 1015504/28/04/2017 4/2015//30/04/2015

a 2014 01029 1015505/28/04/2017 7/2016//29/07/2016

a 2015 00136 1015506/28/04/2017 10/2015//30/10/2015

a 2016 00145 1015462/28/04/2017

a 2016 00196 1015463/28/04/2017

a 2016 00965 1015464/28/04/2017

a 2016 01004 1015465/28/04/2017

Cereri de brevet de invenţie pentru care s-a luat act de retragere conform art. 27, alin. 3, din
Legea nr. 64/1991, republicată

Numărul şi data comunicării Numărul şi data BOPI


Numărul cererii
procesului-verbal în care este publicată
de brevet de invenţie
de retragere a cererii de brevet de invenţie cererea de brevet de invenţie

a 2015 00141 1015473/28/04/2017

a 2016 00939 1015475/28/04/2017

Cereri de brevet de invenţie declarate ca fiind retrase conform art. 27, din
Legea nr. 64/1991, republicată

Numărul şi data expedierii notificării Numărul şi data BOPI


Numărul cererii
privind cererile de brevet de invenţie în care este publicată
de brevet de invenţie
declarate ca fiind considerate retrase cererea de brevet de invenţie

a 2013 00002 1012856/07/04/2017 4/2016//29/04/2016

a 2013 00019 1012857/07/04/2017 9/2013//30/09/2013

a 2013 00031 1012858/07/04/2017 8/2014//29/08/2014

a 2013 00121 1012859/07/04/2017 9/2014//30/09/2014

a 2013 00144 1014497/21/04/2017

a 2013 00175 1012860/07/04/2017 9/2013//30/09/2013

a 2013 00228 1014498/21/04/2017

a 2013 00342 1013921/19/04/2017

a 2013 00349 1012861/07/04/2017 11/2014//28/11/2014

a 2013 00357 1012862/07/04/2017 6/2015//30/06/2015

a 2013 00425 1014499/21/04/2017

a 2013 00430 1013959/19/04/2017

64
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Numărul şi data expedierii notificării Numărul şi data BOPI


Numărul cererii
privind cererile de brevet de invenţie în care este publicată
de brevet de invenţie
declarate ca fiind considerate retrase cererea de brevet de invenţie

a 2013 00453 1012865/07/04/2017

a 2013 00497 1013863/07/04/2017 2/2015//27/02/2015

a 2013 00504 1012864/07/04/2017 12/2013//30/12/2013

a 2013 00506 1013960/19/04/2017

a 2013 00567 1015508/28/04/2017

a 2013 00580 1013961/19/04/2017

a 2013 00655 1012866/07/04/2017

a 2013 00676 1015509/28/04/2017

a 2013 00689 1012867/07/04/2017

a 2013 00704 1012868/07/04/2017

a 2013 00714 1012871/07/04/2017

a 2013 00755 1012873/07/04/2017

a 2013 00758 1015510/28/04/2017

a 2013 00786 1015511/28/04/2017

a 2013 00942 1015769/30/05/2017

a 2013 00947 1012874/10/04/2017

a 2013 00948 1012875/10/04/2017

a 2013 00969 1015770/03/05/2017

a 2013 01015 1012876/10/04/2017

a 2013 01016 1012877/10/04/2017

a 2013 01027 1013958//19/04/2017

a 2014 00075 1012906/10/04/2017

a 2014 00078 1012905//10/04/2017

a 2014 00173 1012907/10/04/2017

65
CERERI DE BREVET DE INVENŢIE
PENTRU CARE AU FOST ÎNSCRISE
ÎN REGISTRUL NAŢIONAL
MODIFICĂRI ÎN SITUAŢIA JURIDICĂ
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Transmiteri de drepturi prin licenţă, înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci conform
art. 42, din Legea nr. 64/1991, republicată în data de 19.08.2014, şi art. 86, din H.G. nr. 547/2008

Data când
Nr. de cerere
Nr. de expiră
de brevet de Solicitant Beneficiar licenţă Tip licenţă
publicare contractul
invenţie
de licenţă

a 2015 00696 131795 BARDOSI SANDOR, TURN COMEXIM S.R.L., NEEXCLUSIVĂ 06.07.2032
TÂRNĂVENI, MS, RO TÂRNĂVENI, MS, RO

MANDATAR DESEMNAT ULTERIOR

Nr. de cerere Nr. de Solicitant Mandatar autorizat desemnat


de brevet de publicare
invenţie

a 2013 00208 128726 DBV RESEARCH S.R.L., MIHAELA TEODORESCU & PARTNERS-
BUCUREŞTI, RO INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE S.R.L.,
STR. VIORELE NR. 51, BL. 37, AP. 63,
SECTOR 4, BUCUREŞTI

a 2013 00217 129757 TOMPEA PETRU, DROBETA CABINET DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ


TURNU SEVERIN, MH, RO TUDOR ICLĂNZAN, PIAŢA VICTORIEI, NR. 5,
SC. D, AP. 2, TIMIŞOARA

a 2014 00828 130163 DUMBRAVĂ MIHAI, BUCUREŞTI, MIHAELA TEODORESCU & PARTNERS-
RO DUMBRAVĂ GABRIEL INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE S.R.L.,
ŞTEFAN, BUCUREŞTI, RO STR. VIORELE, NR. 51, BL. 37, AP. 63,
SECTOR 4, BUCUREŞTI

MODIFICARE MANDATAR

Nr. de cerere Nr. de Mandatar iniţial Mandatar curent


de brevet de publicare
invenţie

a 2014 00369 130105 ECOINTELLECT CABINET MIHAELA TEODORESCU & PARTNERS-


INDIVIDUAL ANDRONACHE PAUL, INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE S.R.L.,
ALEEA COMPOZITORILOR, NR. 1, STR. VIORELE, NR. 51, BL. 37,
BL. E21, ET. 6, AP. 35, AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI
SECTOR 6, BUCUREŞTI

RENUNŢARE LA MANDATUL DE REPREZENTARE

Nr. cerere de Nr. de Mandatar autorizat desemnat iniţial Solicitant


brevet de publicare
invenţie

a 2015 00545 130825 CABINET DE PROPRIETATE STAN CONSTANTIN, MANGALIA,CT, RO


INDUSTRIALĂ “RALUCA
ARDELEANU”, STR. BAIA DE
ARAMĂ NR. 1, BL. B, SC. 3, ET. 6,
AP. 117, SECTOR 2, BUCUREŞTI

69
CORECTURI ALE ERORILOR MATERIALE
CONŢINUTE ÎN DOCUMENTAŢIA PUBLICATĂ,
CU PRIVIRE LA C.B.I.
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

ERATE

Număr Tip Localizarea


cerere de Tip docu- erorii:
brevet de docu- ment - pagina din
invenţie ment în urma descriere Textul iniţial Textul corect
şi/sau cod publi- corec- - coloana
de cat turii, cf. - rândul
publicare Instr. 63 - cod INID
- UNIVERSITATEA
A2 A8 BOPI 9/2012 ICDO-INOE 2000
a 2011 00225 BABEŞ-BOLYAI,
(71); INSTITUTUL DE
STR. MIHAIL
pag. 1 (71) CERCETĂRI PENTRU
KOGĂLNICEANU, NR.1,
INSTRUMENTAŢIE
CLUJ-NAPOCA, CJ, RO
ANALITICĂ
CLUJ-NAPOCA,
- INCDO-INOE 2000 -
STR. DONATH, NR. 67,
FILIALA INSTITUTUL DE
CLUJ-NAPOCA, CJ, RO
CERCETĂRI PENTRU
INSTRUMENTAŢIE
ANALITICĂ CLUJ-
NAPOCA, STR. DONATH
NR. 67, CLUJ-NAPOCA,
CJ, RO

a 2011 01387 A2 A8 BOPI 7/2013 TUFESCU FLORIN, TUFESCU FLORIN


(72); STR.TEODOR MIHAI, STR.TEODOR
pag. 1 (72) CODRESCU, NR. 17, CODRESCU, NR. 17,
IAŞI IAŞI

a 2012 00518 A2 A8 BOPI 1/2014 - ALECU IOAN, - ALECU IOAN,


(72); STR. SOCOLA, NR. 28, BD. SOCOLA, NR. 28,
pag. 1 (72) BL. 23, ET. 10, AP. 62, BL. 23, ET. 10, AP. 62,
IAŞI, IS IAŞI, IS
………………………. ………………………….
CUCOŞ IULIAN, CUCOŞ IULIAN,
STR. PRIMĂVERI NR.19, STR. PRIMĂVERII,
IAŞI, IS NR. 19, VALEA
LUPULUI, IS

a 2014 00396 A0 A8 BOPI 9/2014 CRUCERU MIHAI, CRUCERU MIHAI,


(72); BD.CONSTANTIN BD.CONSTANTIN
pag. 1 (72) BRÂNCUŞI, NR. 45, BRÂNCUŞI, NR. 45,
BL. 45, SC. 1, ET. 3, BL. 45, SC. 1, ET. 3,
AP. 9, TÂRGU MUREŞ, AP. 9, TÂRGU JIU, GJ,
GJ, RO RO

73
BREVETE DE INVENŢIE ACORDATE
ŞI ELIBERATE CONFORM LEGII
NR. 64/1991, REPUBLICATĂ ÎN 19.08.2014,
ORDONATE DUPĂ INDICII C.I.B.
Semnificaţia codurilor INID folosite în prezenta secţiune (norma ST 9 a Organizaţiei Mondiale a
Proprietăţii Intelectuale - OMPI), în ordinea apariţiei acestora:

(11) numărul brevetului de invenţie;


(41) data publicării cererii; BOPI nr.;
(45) data publicării menţiunii acordării şi eliberării brevetului; BOPI nr.;
(21) numărul cererii de brevet;
(22) data de depozit a cererii de brevet;

(30) prioritate;
(66) prioritate internă;
(86) numărul şi data de depozit a cererii internaţionale;
(87) numărul şi data publicării cererii internaţionale;

(62) divizată din cererea de brevet nr.; data;

(73) titular;
(72) inventator;
(74) mandatar autorizat;

(51) clasa, conform clasificării internaţionale;


(54) titlul invenţiei;
(57) rezumatul invenţiei;
(56) documente din stadiul tehnicii.

Orice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la O.S.I.M., revocarea, în tot sau în parte, a
brevetului de invenţie, în termen de 6 luni de la data de 30.08.2017, pentru neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre
condiţiile prevăzute la art. 7-11, din Legea 64/1991*, privind brevetele de invenţie.

*
LEGEA nr. 64/1991, privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 613, din 19 August 2014.
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 A61G
(11) 126988 B1 (51) A01B 39/14 (2006.01); A01B 21/02 (11) 128799 B1 (51) A61C 5/08 (2006.01) (21) a 2011 01323
(2006.01)
; A01B 49/02 (2006.01) (21) a 2010 00625 (22) (22) 06/12/2011 (41) 30/09/2013//9/2013 (45)
19/07/2010 (41) 30/01/2012//1/2012 (45) 30/08/2017//8/2017 (56) RO 123334 B1; US 2008280747
30/08/2017//8/2017 (56) RO 107070 B1; US 4702323 (73) (A1); US 4952530 (A) (73) UNIVERSITATEA BABEŞ-
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE BOLYAI CLUJ-NAPOCA, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN
PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE CHIMIE RALUCA RIPAN, STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU
AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE, - INMA, NR. 1, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO (72) FURTOS GABRIEL,
BD.ION IONESCU DE LA BRAD NR.6, SECTOR 1, STR.PRINCIPALĂ NR.108, SAT POPEŞTI, BH, RO;
BUCUREŞTI, B, RO (72) HEREA VASILE, BD. BALDEA BOGDAN, STR. DR. IOAN MUREŞAN NR. 53,
REPUBLICII NR.167, BL.27C, AP.21, PLOIEŞTI, PH, RO; SC. B, AP. 4, TIMIŞOARA, TM, RO; SILAGHI
CÂRDEI PETRU, STR. CAMELIEI NR. 5,BL.39, AP. 10, DUMITRESCU LAURA, STR. FLORILOR NR. 101,
PLOIEŞTI, PH, RO; GANEA-CHRISTU IOAN, STR. COMUNA FLOREŞTI, CJ, RO; PREJMEREAN CRISTINA,
AVIAŢIEI NR.23, BL.14D, SC.1, ET.1, AP.6, SECTOR 1, BD.1 DECEMBRIE 1918 NR.24, CLUJ- NAPOCA, CJ, RO;
BUCUREŞTI, B, RO (54) DISPOZITIV PENTRU EXE- BOBOIA STANCA, STR. LIBERTĂŢII NR.4, AP.15,
CUTAT MINIBILOANE TRANSVERSALE ÎN PLANTAŢII TURDA, CJ, RO; SAROŞI CODRUŢA, STR. EMIL
VITICOLE RACOVIŢĂ NR. 2A, GHERLA, CJ, RO (54) DISPOZITIV
CORONO-RADICULAR PREFABRICAT, DE TIP COM-
POZIT RADIOOPAC ARMAT CU FIBRE DE STICLĂ

(11) 127609 B1 (51) A01G 27/04 (2006.01); A01G 5/06 (2006.01) (11) 129281 B1 (51) A61G 13/00 (2006.01); A47B 3/00 (2006.01)
(21) a 2011 01384 (22) 12/12/2011 (41) (21) a 2013 00782 (22) 28/10/2013 (41)
30/07/2012//7/2012 (45) 30/08/2017//8/2017 (56) 28/03/2014//3/2014 (45) 30/08/2017//8/2017 (56)
EP 1118264 (A2); US 4219623; US 4225679 (73) US 6934988 B1; US 2011/0047705 A1; US 7694370 B1;
MOLDOVAN EUGEN, STR. EPRUBETEI NR. 23, US 2010/0299835 A1 (73) SIMION ANDREI CLAUDIU,
FĂGĂRAŞ, BV, RO (72) MOLDOVAN EUGEN, STR. BD. CAMIL RESSU NR. 49, BL. H26, SC. B, AP. 37,
EPRUBETEI NR. 23, FĂGĂRAŞ, BV, RO (54) PROCE- SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO (72) SIMION ANDREI
DEU DE OBŢINERE A UNUI SUPORT FLORAL CLAUDIU, BD. CAMIL RESSU NR. 49, BL. H26, SC. B,
ABSORBANT AP. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO (54) MASĂ DE
MASAJ

77
A61L RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 126289 B1 (51) A61L 9/20 (2006.01); B01D 29/00 (2006.01) (11) 129023 B1 (51) B01J 21/06 (2006.01); B01J 23/52 (2006.01);
(21) a 2009 00068 (22) 22/01/2009 (41) C01G 23/04 (2006.01) (21) a 2012 00387 (22) 31/05/2012 (41)
30/05/2011//5/2011 (45) 30/08/2017//8/2017 (56) 29/11/2013//11/2013 (45) 30/08/2017//8/2017 (56)
RO 118844 B; US 2003/0230477 A1 (73) US 2004180787 (A); US 2010/0240144 (A1); RO 122840
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, STR.ALEXANDRU (B1) (73) UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN
IOAN CUZA NR.13, CRAIOVA, DJ, RO (72) NEDELCUŢ CLUJ-NAPOCA, STR.MIHAIL KOGĂLNICEANU NR.1,
CĂTĂLIN-MIHAI, BD.DACIA NR.92, BL.E 4, SC.1, AP.8, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO (72) BAIA GHEORGHE-LUCIAN,
CRAIOVA, DJ, RO; MANOLEA GHEORGHE, STR. ALEEA BĂIŢA NR. 5, AP. 24, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;
CONSTANTIN ARGETOIANU BL.A 10, SC.1, AP.18, IANCU VASILE VLAD, CALEA FLOREŞTI NR. 6, BL. B2,
CRAIOVA, DJ, RO; ALBOTEANU LAURENŢIU, SAT AP. 122, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; DANCIU VIRGINIA,
ZĂNOAGA NR.183, COMUNA LEU, DJ, RO; RAVIGAN CALEA MÂNĂŞTUR NR. 54/B1, AP. 22, CLUJ-NAPOCA,
FLORIN, STR.DEALUL SPIREI NR.56, CRAIOVA, DJ, RO; CJ, RO; BAIA MONICA, ALEEA BĂIŢA NR. 5, AP. 24,
NOVAC IONEL ALEXANDRU, STR.ANUL 1848 NR.10, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO (54) PROCEDEU DE OBŢINERE
BL.D, SC.3, ET.4, AP.10, CRAIOVA, DJ, RO; POPESCU A UNOR COMPOZITE PE BAZĂ DE AEROGEL CU
MARIUS CONSTANTIN, STR.PĂLTINIŞ BL.K7, AP.2, METALE NOBILE CU DUBLĂ FUNCŢIONALITATE
CRAIOVA, DJ, RO (54) FILTRU DE AER PENTRU
SPAŢIUL DE INCUBARE A CIUPERCILOR

(11) 127380 B1 (51) A63B 49/028 (2015.01) (21) a 2011 00904 (11) 129568 B1 (51) B01J 23/75 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01);
(22) 14/09/2011 (41) 30/05/2012//5/2012 (45) C01G 23/047 (2006.01); C01G 23/053 (2006.01) (21)
30/08/2017//8/2017 (56) JPH 0924119 A; DE 102004026053 a 2012 00901 (22) 29/11/2012 (41) 30/06/2014//6/2014
A1; US 4681319 A; US 4441712 A (73) SAVIN NICOLAE, (45) 30/08/2017//8/2017 (56) CN 102008961 A;
BD. MAREA UNIRE, BL. P6, ET. 7, AP. 26, GALAŢI, GL, KR 20060114060 A; US 2012074487 (A1) (73)
RO (72) SAVIN NICOLAE, BD. MAREA UNIRE, BL. P6, ET. INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
7, AP. 26, GALAŢI, GL, RO (54) RACHETĂ DE TENIS CU PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE - IMNR,
ELASTICITATE OMOGENĂ BD.BIRUINŢEI NR.102, PANTELIMON, IF, RO (72)
PITICESCU RADU ROBERT, ŞOS. NICOLAE
TITULESCU NR.155, BL.21, SC.C, ET.2, AP.90, SECTOR
1, BUCUREŞTI, B, RO; RUSTI CRISTINA FLORENTINA,
ALEEA EROU MARIUS EMANOIL BUTEICĂ NR.8, BL.62,
AP.37, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; PITICESCU
ROXANA MIOARA, ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR.155,
BL.21, SC.C, ET.2, AP.90, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B,
RO; POPESCU LAURA MĂDĂLINA, STR.DELINEŞTI
NR.4, BL.T D 45, AP.14, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO
(54) PROCEDEU HIDROTERMAL-ELECTROCHIMIC IN
SITU DE OBŢINERE A FILMELOR SUBŢIRI NANO-
STRUCTURATE, DIN DIOXID DE TITAN DOPAT CU
COBALT

78
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 B24B

(11) 129840 B1 (51) B22D 13/02 (2006.01); C23C 28/02 (11) 127504 B1 (51) B23K 11/12 (2006.01) (21) a 2012 00051
(2006.01)
; C23C 8/60 (2006.01) (21) a 2013 00295 (22) (22) 23/01/2012 (41) 29/06/2012//6/2012 (45)
11 / 0 4 / 2 0 1 3 ( 4 1 ) 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 / / 1 0 / 2 0 1 4 ( 4 5 ) 30/08/2017//8/2017 (56) US 3424889; US 2946119;
30/08/2017//8/2017 (56) RO 105069; KR 100662727 B; GB US 2006137777 (A1); US 20044232202 (A1) (73)
419377; RO 129648 B1 (73) CORABIERU PETRICĂ, UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV,
STR.SĂLCIILOR NR.24, BL.813, ET.3, AP.15, IAŞI, IS, BD. EROILOR NR.29, BRAŞOV, BV, RO (72) LUCA MIHAI
RO; VASILESCU DAN DRAGOŞ, STRADELA CANTA ALEXANDRU, STR. BERZEI NR. 2, SC. B, ET. 9, AP. 26,
NR.14, BL.451, AP.19, IAŞI, IS, RO; CORABIERU BRAŞOV, BV, RO; MACHEDON PISU TEODOR, BD.
ANIŞOARA, STR.SĂLCIILOR NR.24, BL.813, ET.3, GRIVIŢEI NR. 57, BL. 42, SC. C, AP. 25, BRAŞOV, BV,
AP.15, IAŞI, IS, RO (72) CORABIERU PETRICĂ, RO; VAS ALEXANDRU LIVIUS, CALEA ARADULUI NR.8,
STR.SĂLCIILOR NR.24, BL.813, ET.3, AP.15, IAŞI, IS, ET.4, AP.37, TIMIŞOARA, TM, RO (54) MASĂ
RO; VASILESCU DAN DRAGOŞ, STRADELA CANTA VIBRATORIE PENTRU SUDARE
NR.14, BL.451, AP.19, IAŞI, IS, RO; CORABIERU
ANIŞOARA, STR.SĂLCIILOR NR.24, BL.813, ET.3,
AP.15, IAŞI, IS, RO (54) PROCEDEU DE DEPUNERE A
UNUI METAL PE O PIESĂ DIN OŢEL, PRIN CENTRI-
FUGARE, ŞI PASTĂ DE ADERENŢĂ UTILIZATĂ DE
ACESTA

(11) 128196 B1 (51) B22F 3/12 (2006.01); B22F 3/22 (2006.01) (11) 128319 B1 (51) B24B 39/04 (2006.01) (21) a 2011 00289
(21) a 2011 00801 (22) 09/08/2011 (41) (22) 04/04/2011 (41) 30/04/2013//4/2013 (45)
29/03/2013//3/2013 (45) 30/08/2017//8/2017 (56) 30/08/2017//8/2017 (56) RO 88742; GB 1056091 (73)
FR 2190765; DE 3844729 (73) INSTITUTUL NAŢIONAL UNIVERSITATEA TEHNICĂ ''GHEORGHE ASACHI'' DIN
DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE IAŞI, BD. PROF. DIMITRIE MANGERON NR.67, IAŞI, IS,
ELECTRICĂ ICPE - CA, SPLAIUL UNIRII NR.313, RO (72) ZAHARIA LUCHIAN, STR.VASILE STROESCU
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO (72) ALBU MARILENA NR.4, AP.4, IAŞI, IS, RO; ISTRATE BOGDAN, STR.
FLORENTINA, DRUMUL GURA SIRIULUI NR.65, SC.1, BUCOVINA NR. 8, SC. C, AP. 8, BOTOŞANI, BT, RO;
AP.1, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; TSAKIRIS GHIMPE ROMEO, BL. A7, SC. B, ET. 1, AP. 11, TASCA,
VIOLETA, ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR.18, BL.23, SC. NT, RO (54) DISPOZITIV PENTRU OBŢINEREA PRIN
B, ET.4, AP.66, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO; TARDEI RULARE A EPRUVETELOR ROTUNDE
CHRISTU, STR.PROF.DR. ŞTEFAN S.NICOLAU NR.11,
BL.G 1, SC.3, AP.15, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO;
ŞEITAN CRISTIAN, BD. GHENCEA NR. 38, BL. C63, SC.
1, ET.1, AP. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO (54)
PROCEDEU DE OBŢINERE PLACĂ CERAMICĂ DIN
MATERIALE COMPOZITE PE BAZĂ DE Si3N4/SiC

79
B25J RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 129155 B1 (51) B25J 15/02 (2006.01); B25J 15/00 (2006.01); (11) 127649 B1 (51) C08J 5/12 (2006.01) (21) a 2010 01313
B22D 29/04 (2006.01) (21) a 2012 00569 (22) 31/07/2012 (41) (22) 10/12/2010 (41) 30/07/2012//7/2012 (45)
30/01/2014//1/2014 (45) 30/08/2017//8/2017 (56) 30/08/2017//8/2017 (56) LAURENŢIA ALEXANDRESCU,
US 3370213; RO 98141 (73) INSTITUTUL NAŢIONAL DE MARIA FICAI, MINODORA LECA, ZENOVIA MOLDOVAN,
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ "ELASTOMER CLOROPRENIC GREFAT PENTRU
ŞI TEHNICA MĂSURĂRII - INCDMTM, ŞOS. PANTELIMON NANODISPERSII ADEZIVE ECOLOGICE, PARTEA I
NR.6-8, SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO (72) VASILE METODĂ SPECTROMETRICĂ DE EVALUARE A
IULIAN, ŞOS.PANTELIMON NR.301, BL.C 1, SC.A, AP.21, REACŢIEI DE GREFARE", REVISTA DE PIELĂRIE ŞI
SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO (54) DISPOZITIV DE ÎNCĂLŢĂMINTE, 2010; US 6075078 (A); GB 1062527 (A)
APUCARE (73) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE-,
SUCURSALA INSTITUTUL DE CERCETARE PIELĂRIE
ÎNCĂLŢĂMINTE, STR. ION MINULESCU NR. 93, SECTOR
3, O.P. 4, BUCUREŞTI, B, RO (72) ALEXANDRESCU
LAURENŢIA, CALEA VICTORIEI NR.128, SC.1, AP.10,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO; LECA MINODORA,
ALEEA HRISOVULUI NR. 6, BL. 2, SC.A, ET.1, AP. 3,
BUCUREŞTI, B, RO; IOANID EMIL GHIOCEL, STR.
SĂRĂRIEI NR.43, IAŞI, IS, RO; GAJDOS EMERIC, STR.
CLUJ NR.6, SC.B, AP.34, MEDIAŞ, SB, RO (54)
NANODISPERSII ADEZIVE ECOLOGICE, DESTINATE
PROCESĂRII ÎMBINĂRILOR DIN PIELE, CAUCIUC ŞI
MASE PLASTICE

(11) 128507 B1 (51) C08G 69/00 (2006.01); C08G 63/685 (11) 128630 B1 (51) C08L 23/08 (2006.01); B65D 1/00 (2006.01)
(2006.01)
; C08G 63/688 (2006.01); C08H 1/00 (2006.01) (21) a 2011 (21) a 2011 00807 (22) 11/08/2011 (41)
00995 (22) 05/10/2011 (41) 28/06/2013//6/2013 (45) 30/07/2013//7/2013 (45) 30/08/2017//8/2017 (56)
3 0 / 0 8 / 2 0 1 7 / / 8 / 2 0 1 7 ( 5 6 ) U S 11 4 4 1 6 ( A ) ; CN101671449 (A); SHIPRA TRIPATHI, G. K. MEHROTRA,
http://www.profiart.ro/catalog/product/clei-de-oase, 1995; P. K. DUTTA, "CHITOSAN BASED ANTIMICROBIAL
GB 414576 (A); PAVLA TESINOVA, "ADVANCES IN FILMS FOR FOOD PACKAGING APLICATIONS, - FILM
COMPOSITE MATERIALS - ANALYSIS OF NATURAL COMPOSITION, PREPARATIVE METHODES FOR
AND MAN-MADE MATERIALS", PUBLISHER INTECH, CHITOSAN BASED ANTIMICROBIAL FILMS",
2011 (73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ ''GHEORGHE DEPARTMENT OF CHEMISTRY, MOTILAL NEHRU
ASACHI'' DIN IAŞI, BD. PROF. DIMITRIE MANGERON NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, P. 3, INDIA,
NR.67, IAŞI, IS, RO (72) AVRAM DORIN, STR. SF. 2008; F. NEJATI HAFDANI, N. SADEGHINIA, "A REVIEW
LAZĂR NR. 49, BL. A3, AP. 17, IAŞI, IS, RO; DĂRÂNGĂ ON APLICATIONS OF CHITOSAN AS A NATURAL
MIHAI, STR. VASILE LUPU NR. 102, BL. C5, SC. C, AP. ANTIMICROBIAL", INTERNATIONAL SCHOLARLY AND
6, IAŞI, IS, RO; RACU CRISTINA, STR.A.PANU NR.23, SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION, CAP. 5 (2),
BLOC MUNTENIA, SC.B, ET.8, AP.23, IAŞI, IS, RO; PP. 218-219, 2011 (73) INSTITUTUL DE CHIMIE
BUHU LILIANA, STR. CIURCHI NR. 109A, Bl. S4, ET. 1, MACROMOLECULARĂ "PETRU PONI" DIN IAŞI, ALEEA
AP. 2, IAŞI, IS, RO; IACOB IOAN, STR.OANCEA NR.36, GRIGORE GHICA VODĂ NR.41 A, IAŞI, IS, RO (72)
BL.D 1, SC.B, ET.3, AP.12, IAŞI, IS, RO; MIHĂILESCU DARIE RALUCA NICOLETA, STR. HOTIN NR. 33, IAŞI,
CAMELIA, STR. PICTOR RAFAEL NR. 2, IAŞI, IS, RO; IS, RO; CHEABURU CĂTĂLINA NATALIA, ALEEA
MAREŞ MARIAN, ŞOS. NICOLINA NR. 46, BL. 971B, SC. MUŞATINI NR.10, BL.A 19 BIS, ET.4, AP.28, IAŞI, IS, RO;
B, AP. 26, IAŞI, IS, RO; BUHU ADRIAN, STR. CIURCHI PRICOPE GINA MIHAELA, ALEEA FÂNTÂNILOR NR. 35,
NR. 109A, BL. S4, ET. 1, AP. 2, IAŞI, IS, RO (54) PROCE- BL. B1, SC. 1, ET. 4, AP. 33, GRENN PARK, IS, RO;
DEU DE OBŢINERE A UNOR COMPOZITE STRATI- CONSTANTINESCU DOINA, STR. STEFAN CEL MARE
FICATE (BIO)DEGRADABILE, PE BAZĂ DE MATERIAL BL. 1 AP. 29, ROMAN, NT, RO; VASILE CORNELIA, STR.
PROTEIC ŞI ŢESĂTURI DIN FIRE NATURALE PANTELIMON NR.29, BL.308, SC.A, ET.3, AP.12, IAŞI,
IS, RO (54) PROCEDEU ŞI COMPOZIŢIE PENTRU OBŢI-
NEREA DE NOI MATERIALE POLIETILENICE CU PRO-
PRIETĂŢI ANTIMICROBIENE ŞI ANTIOXIDANTE, PEN-
TRU AMBALAREA ALIMENTELOR

80
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 E01C
(11) 129647 B1 (51) C21B 5/00 (2006.01); C02F 11/00 (2006.01); (11) 127410 B1 (51) C22C 47/14 (2006.01); C22C 49/08 (2006.01);
C22B 11/00 (2006.01) (21) a 2014 00214 (22) 19/03/2014 (41) B22F 1/00 (2006.01) (21) a 2010 01003 (22) 22/10/2010 (41)
30/07/2014//7/2014 (45) 30/08/2017//8/2017 (56) 30/05/2012//5/2012 (45) 30/08/2017//8/2017 (56)
DE 19512560; GB 2337257 A; JPS 60159130 (A) (73) JPS 60169549 (A); JPH 0333063 (A); JP 2004359990 (A)
GURĂU GHEORGHE, STR. ARMATA POPORULUI NR. (73) ICPT TEHNOMAG CUG S.A., BD.MUNCII NR.18,
18, BL. LC6, SC. 2, AP. 21, GALAŢI, GL, RO; CLUJ- NAPOCA, CJ, RO (72) LUNGU DĂIAN-HORAŢIU,
GEORGESCU PUIU LUCIAN, STR.. MUZICII NR. 32, STR. ALEXANDRU VLAHUŢĂ NR.28, AP.25, CLUJ-
GALAŢI, GL, RO; CĂNĂNĂU NICOLAE, STR. ARMATA NAPOCA, CJ, RO; VASIU IOAN RADU, BD.NICOLAE
POPORULUI NR. 10, BL. CL. 1, SC. 1, AP. 16, GALAŢI, TITULESCU NR.147, AP.37, CLUJ- NAPOCA, CJ, RO;
GL, RO; ITICESCU CĂTĂLINA, STR. SIDERURGIŞTILOR GNANDT FRANCISC, STR.TULCEA NR.26, BL.L 3, AP.19,
NR. 5, BL. PS1A, TRONSON 3, AP. 22, GALAŢI, GL, RO; CLUJ- NAPOCA, CJ, RO (54) PROCEDEU DE OBŢINERE
GURĂU MARLEN CARMELA, STR. ARMATA A UNUI MATERIAL COMPOZIT CU PROPRIETĂŢI
POPORULUI NR. 18, BL. LC6, SC. 2, AP. 21, GALAŢI, GL, DIRIJATE, ŞI MATERIAL COMPOZIT OBŢINUT PRIN
RO (72) GURĂU GHEORGHE, STR. ARMATA ACESTA
POPORULUI NR. 18, BL. LC6, SC. 2, AP. 21, GALAŢI, GL,
RO; GEORGESCU PUIU LUCIAN, STR.. MUZICII NR. 32,
GALAŢI, GL, RO; CĂNĂNĂU NICOLAE, STR. ARMATA
POPORULUI NR. 10, BL. CL. 1, SC. 1, AP. 16, GALAŢI,
GL, RO; ITICESCU CĂTĂLINA, STR. SIDERURGIŞTILOR
NR. 5, BL. PS1A, TRONSON 3, AP. 22, GALAŢI, GL, RO;
GURĂU MARLEN CARMELA, STR. ARMATA
POPORULUI NR. 18, BL. LC6, SC. 2, AP. 21, GALAŢI, GL,
RO (54) METODĂ DE UTILIZARE A NĂMOLURILOR DE
EPURARE A APELOR UZATE ÎN PROCESUL DE
OBŢINERE A FONTEI

(11) 128299 B1 (51) C22C 1/10 (2006.01) (21) a 2011 00711 (11) 129304 B1 (51) E01C 17/00 (2006.01); F21L 4/00 (2006.01)
(22) 20/07/2011 (41) 30/04/2013//4/2013 (45) (21) a 2013 00583 (22) 06/08/2013 (41) 28/03/2014//3/2014
30/08/2017//8/2017 (56) GB 2288189 A; GB 2275008 (73) (45) 30/08/2017//8/2017 (56) US 2008/0272278 A1;
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE WO 2012/122569 A2 (73) RUSU IULIUS LIVIU, STR.
PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE - CA, SPLAIUL STEAUA DE MARE NR.20-22, EFORIE NORD, CT, RO
UNIRII NR.313, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO (72) (72) RUSU IULIUS LIVIU, STR.STEAUA DE MARE
TSAKIRIS VIOLETA, ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR.18, NR.20-22, EFORIE NORD, CT, RO (54) TROTUAR
BL.23, SC.B, ET.4, AP.66, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, ARHITECTURAL MODULAR
RO; ENESCU ELENA, DRUMUL TABEREI NR.64, BL.F 4,
SC.5, ET.1, AP.80, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO;
LUCACI MARIANA, BD.DINICU GOLESCU NR.39, BL.5,
SC.2, ET.5, AP.54, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO;
ALECU GEORGETA, STR. TOHANI NR. 1, BL. 29, SC. C,
ET. 5, AP. 109, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO; ALBU
FLORENTINA, DRUMUL GURA SIRIULUI NR. 65A, SC.
1, AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; LUNGU
MAGDALENA VALENTINA, BD. IULIU MANIU NR. 65, BL.
7P, SC. 7, ET. 2, AP. 211, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B,
RO; GRIGORE FLORENTINA, STR.PĂTULULUI NR.6,
BL.5, SC.1, AP.43, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO (54)
PROCEDEU DE OBŢINERE A UNUI MATERIAL COM-
POZIT PE BAZĂ DE ALUMINIU CU NANOPARTICULE
DE ALUMINĂ

81
E04B RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 131402 B1 (51) E04B 1/76 (2006.01); F24J 2/04 (2006.01) (11) 129005 B1 (51) F03D 3/04 (2006.01) (21) a 2012 00303
(21) a 2015 00192 (22) 13/03/2015 (41) (22) 03/05/2012 (41) 29/11/2013//11/2013 (45)
30/09/2016//9/2016 (45) 30/08/2017//8/2017 (56) 30/08/2017//8/2017 (56) US 2011/0221196 A1;
EP 2520870 A1; WO 2013036113 A1; CN 103233530 (73) US 2003/0035725 A1; EP 0536403 A1; RO 112209 B (73)
TEHNOMAG S.A., BD.MUNCII NR.18, CLUJ-NAPOCA, DRĂGHICI DĂNUŢ, STR. POPORULUI NR. 1, BL. 1, AP.
CJ, RO (72) VASIU RĂZVAN ANDREI, BD.NICOLAE 1, MEDGIDIA, CT, RO (72) DRĂGHICI DĂNUŢ, STR.
TITULESCU NR.147/37, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; POPORULUI NR. 1, BL. 1, AP. 1, MEDGIDIA, CT, RO (54)
GNANDT FRANCISC, STR.TULCEA NR.26, BL.L 3, CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ CU AX VERTICAL
AP.19, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; VASIU IOAN RADU, BD.
NICOLAE TITULESCU NR.147, AP.37, CLUJ-NAPOCA,
CJ, RO (54) SISTEM DE IZOLARE TERMICĂ ACTIVĂ ŞI
COGENERARE DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ

(11) 129241 B1 (51) E04B 2/18 (2006.01) (21) a 2012 00568 (11) 129876 B1 (51) F16F 1/41 (2006.01); C22F 1/00 (2006.01);
(22) 30/07/2012 (41) 28/02/2014//2/2014 (45) C21D 6/00 (2006.01) (21) a 2013 00374 (22) 17/05/2013 (41)
30/08/2017//8/2017 (56) RO a 2007 00603 A2; 28/11/2014//11/2014 (45) 30/08/2017//8/2017 (56)
FR 2533956 A1; US 2002/0148187 A1; RO 125908 A2 (73) US 5779369; US 6354566 B1 (73) UNIVERSITATEA
BREAZ LAURENŢIU DUMITRU, STR.8 MARTIE NR.9, TEHNICĂ ''GHEORGHE ASACHI'' DIN IAŞI, BD. PROF.
AIUD, AB, RO (72) BREAZ LAURENŢIU DUMITRU, STR.8 DIMITRIE MANGERON NR.67, IAŞI, IS, RO (72)
MARTIE NR.9, AIUD, AB, RO (74) INTELLECTUAL LEANDRU GHEORGHE BUJOREANU, STR. IORDACHE
PROPERTY OFFICE S.R.L., STR.ALEXANDRU LOZONSCHI NR. 10, BL. C3, AP. 14, IAŞI, IS, RO;
MORUZZI NR.6, BL.B6, SC.2, ET.8, AP.62, SECTOR 3, GHEORGHE GURĂU, STR. ARMATA POPORULUI NR.
BUCUREŞTI (54) BAZIN DE STOCARE ŞI PROCEDEU 18, BL. LC 6, SC. 2, AP. 21, GALAŢI, GL, RO; IOAN DAN,
PENTRU CONSTRUIREA ACESTUIA STR. BUZEŞTI NR. 61, BL. A6, SC. A, ET. 8, AP. 55,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO; CRISTEL ŞTIRBU,
STR.ŢEPEŞ VODĂ NR. 3, BL. V2, SC. B, AP. 3, IAŞI, IS,
RO; COMĂNECI RADU IOACHIM, STR. CIURCHI NR.
103, BL. F6, SC. E, AP. 11, IAŞI, IS, RO; LOHAN
NICOLETA MONICA, STR. BUREBISTA NR. 8, BL. 17,
SC. B, AP. 25, PIATRA-NEAMŢ, NT, RO; PRICOP
BOGDAN, STR. MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN, BL.
102, SC. A, AP. 8, VASLUI, VS, RO; PARASCHIV ADRIAN
LIVIU, BD. ROMAN MUŞAT BL. 3, SC. H, AP. 234,
ROMAN, NT, RO; SURU MARIUS GABRIEL, STR.
SUCEDAVA BL. 8, SC. B, AP. 24, ROMAN, NT, RO;
GURĂU CARMELA, STR. ARMATA POPORULUI NR. 18,
BL. LC6, SC. 2, AP. 21, GALAŢI, GL, RO (54) ELEMENT
CU DEPLASARE AXIALĂ REGLABILĂ TERMIC, DIN
ALIAJ CU MEMORIA FORMEI, TIP Fe-Mn-Si-Cr

82
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 G01N

(11) 130053 B1 (51) F16L 9/12 (2006.01); B32B 1/08 (2006.01); (11) 129588 B1 (51) G01B 7/02 (2006.01); G01D 5/24 (2006.01);
B32B 27/32 (2006.01) (21) a 2014 00718 (22) 23/09/2014 (41) H03B 1/00 (2006.01) (21) a 2012 00924 (22) 03/12/2012 (41)
27/02/2015//2/2015 (45) 30/08/2017//8/2017 (56) 30/06/2014//6/2014 (45) 30/08/2017//8/2017 (56)
RO 130053 A0; WO 2011/016747 A1; EP 1906071 A2; US 6960945 B1; US 3519940; EP 0365644 B1;
CN 102786741 A; CN 203549148 U (73) PROHEAT US 5049825 (73) INSTITUTUL NAŢIONAL DE
INSTALAŢII S.R.L., STR.SFÂNTU GHEORGHE NR.20, CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI
FERMA NR.7, HALA NR.3, PANTELIMON, IF, RO (72) GEOECOLOGIE MARINĂ GeoEcoMar, STR.DIMITRIE
OZZEYBEK TURAN, STR.CIREŞULUI NR.36 D, AP.6, ONCIUL NR.23-25, SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO (72)
FUNDENI, IF, RO (54) CONDUCTĂ MULTISTRAT PEN- JURCA IOAN, ALEEA ISTRU NR.2 B, BL.A 14 C, SC.6,
TRU TRANSFERUL APEI POTABILE SAU Al LICHIDE- ET.3, AP.86, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO (54)
LOR DE ÎNCĂLZIRE TRADUCTOR CAPACITIV DIFERENŢIAL

(11) 129671 B1 (51) F24J 2/04 (2006.01); F24J 2/32 (2006.01) (11) 127436 B1 (51) G01N 3/30 (2006.01) (21) a 2010 01070
(21) a 2013 00081 (22) 23/01/2013 (41) (22) 08/11/2010 (41) 30/05/2012//5/2012 (45)
30/07/2014//7/2014 (45) 30/08/2017//8/2017 (56) CN 30/08/2017//8/2017 (56) GB 396057; US 6990845 B2;
101008306 A; FR 2462668 A1 (73) BRĂTEANU VIRGILIU, RO 97639 (73) UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS"
STR. TRAIAN NR.9, BL. P19, SC. 1, AP. 2, OTOPENI, IF, DIN GALAŢI, STR.DOMNEASCĂ NR.111, GALAŢI, GL,
RO (72) BRĂTEANU VIRGILIU, STR. TRAIAN NR.9, BL. RO (72) ANDREI GABRIEL, STR.ARMATA POPORULUI
P19, SC. 1, AP. 2, OTOPENI, IF, RO (74) ROMINVENT NR.10, BL.CL 2, SC.2, AP.24, GALAŢI, GL, RO; ANDREI
S.A., STR. ERMIL PANGRATTI NR.35, SECTOR 1, LAURENŢIA, STR.ARMATA POPORULUI NR.10, BL.C L
BUCUREŞTI (54) SISTEM PENTRU CAPTAREA 2, SC.2, AP.24, GALAŢI, GL, RO (54) PENDUL BALISTIC
ENERGIEI SOLARE PENTRU TESTE DE IMPACT

83
G01N RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

(11) 128556 B1 (51) G01N 27/30 (2006.01); G01N 33/535 (11) 127056 B1 (51) G05B 19/042 (2006.01); G06F 13/00
(2006.01) (2006.01)
(21) a 2012 00925 (22) 03/12/2012 (41) (21) a 2010 00611 (22) 14/07/2010 (41)
28/06/2013//6/2013 (45) 30/08/2017//8/2017 (56) Z. 30/01/2012//1/2012 (45) 30/08/2017//8/2017 (56)
ZHANG, Y. XIE, Z. LIU, F. RONG, Y. WANG, D. FU, US 2004/0199674 A1; US 5062072; US 5146401;
"COVALENTLY IMMOBILIZED BIOSENSOR BASED ON US 5819050 (73) UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
GOLD NANOPARTICLES MODIFIED TiO2 NANOTUBE BUCUREŞTI, SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.313,
ARRAYS", JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO (72) DOBRESCU RADU
CHEMISTRY, VOL. 650, PP. 241-247, 2011; K. C. POPAT, NICOLAE, STR.EMIL RACOVIŢĂ NR.23, BL.E M 1, AP.36,
L. LEONI, C. A. GRIMES, T. A. DESAI, "INFLUENCE OF SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO; POPESCU DAN, STR.
ENGINEERED TITANIA NANOTUBULAR SURFACES ON ÎMPĂRATUL TRAIAN NR.5, BL.11, SC.1, AP.9, SECTOR
BONE CELLS", BIOMATERIALS, VOL. 28, PP. 4, BUCUREŞTI, B, RO; VASILESCU CONSTANTIN, STR.
3188-3197, 2007 (73) METAV-CERCETARE VIORELE NR.4, BL.22, SC.2, AP.58, SECTOR 4,
DEZVOLTARE S.R.L., STR.C.A.ROSETTI NR.31, SC.2, BUCUREŞTI, B, RO; MAXIMILIAN NICOLAE, STR. SIBIU
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO; INSTITUTUL NR.37, BL. Z13, AP.9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO
NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU (54) CUPLOR MULTIFUNCŢIONAL PENTRU INTERFEŢE
METALE NEFEROASE ŞI RARE - IMNR, BD.BIRUINŢEI DE PROCES
NR.102, PANTELIMON, IF, RO; UNIVERSITATEA DIN
BUCUREŞTI, STR. M. KOGĂLNICEANU NR. 35-46,
BUCUREŞTI, B, RO (72) ROMAN IOAN, STR. ELENA
CARAGIANI NR. 24, BL. 8C, SC. 4, AP. 54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, B, RO; VASILE EUGENIU, STR.NADA
FLORILOR NR.2, BL.2, SC.2, ET.7, AP.74, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, B, RO; TRUŞCĂ ROXANA, CALEA
DOROBANŢI NR. 111-131, BL. 9, SC. B, AP. 45, SECTOR
1, BUCUREŞTI, B, RO; SOARE MARIA LAURA, ALEEA

(11) 128556 B1 (11) 128874 B1 (51) G06K 9/24 (2006.01); G06K 11/06 (2006.01);
FETEŞTI NR. 6-12, BL. I26, SC. D, AP. 50, SECTOR 3, G06F 3/03 (2006.01) (21) a 2012 01045 (22) 19/12/2012 (41)
BUCUREŞTI, B, RO; FRĂŢILĂ CORNELIU, STR.SCHITU 30/09/2013//9/2013 (45) 30/08/2017//8/2017 (56)
MĂGUREANU NR.3, ET.1, AP.12B, SECTOR 5, RO 121497 B1; US 20110162894; EP 2474937 A1 (73)
BUCUREŞTI, B, RO; DINISCHIOTU ANCA, CALEA SOFTWIN S.R.L., STR. MĂGURICEA NR. 20, BL. 7P, AP.
MOŞILOR NR.124 A, SC.1, ET.1, AP.2, SECTOR 4, 7, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO (72) IVAŞCU BOGDAN
BUCUREŞTI, B, RO; STAN MIRUNA, STR. LACUL TEI NICUŞOR, STR.ECATERINA TEODOROIU NR. 4, BL.
NR. 113, BL. 6B, SC. 2, AP. 64, SECTOR 2, BUCUREŞTI, V21, SC.C, ET. 2, AP. 7, SLATINA, OT, RO; RUSU
B, RO (54) ELECTROD ŞI SENZOR ELECTROCHIMIC MIRCEA SORIN, STR. CÂMPIA LIBERTĂŢII NR. 7, BL.
PENTRU MĂSURAREA DIRECTĂ A CONŢINUTULUI DE PM61, SC. B, ET. 9, AP. 91, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
FOSFATAZĂ ALCALINĂ DIN SOLUŢII, ÎN SCOPURI RO (74) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL PANGRATTI
BIOMEDICALE NR.35, SECTOR 1, BUCUREŞTI (54) SISTEM, PIX ELEC-
TRONIC ŞI METODĂ PENTRU ACHIZIŢIA SEMNĂTURII
OLOGRAFE DINAMICE, UTILIZÂND DISPOZITIVE
MOBILE CU ECRAN CAPACITIV

84
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 H01L

(11) 127453 B1 (51) G08G 1/02 (2006.01); G08G 1/052 (2006.01); (11) 129493 B1 (51) H01L 35/28 (2006.01); H02N 3/00 (2006.01)
G08G 1/07 (2006.01) (21) a 2009 01090 (22) 30/12/2009 (41) (21) a 2012 00866 (22) 23/11/2012 (41) 30/05/2014//5/2014
30/05/2012//5/2012 (45) 30/08/2017//8/2017 (56) (45) 30/08/2017//8/2017 (56) US 20090025772 A1;
US 7011470 B1; US 5444442 (73) UNIVERSITATEA RO 46575; a 2007 00376 A0; US 3885992 (A);
TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, STR.CONSTANTIN US 20010017152 A1 (73) INSTITUTUL NAŢIONAL DE
DAICOVICIU NR.15, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO (72) LEŢIA CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE
TIBERIU ŞTEFAN, STR.MESTECENILOR NR.8, AP.19, ELECTRICĂ ICPE - CA, SPLAIUL UNIRII NR.313,
CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; CIUPAN CORNEL, STR. SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO (72) TELIPAN
MESTECENILOR NR.6, AP.2, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO GABRIELA, STR.ION CÂMPINEANU NR.26, BL.8, SC.3,
(74) CABINET DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ET.7, AP.105, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO; OVEZEA
CIUPAN CORNEL, STR. MESTECENILOR NR. 6, BL. 9E, DRAGOŞ, CALEA CRÂNGAŞI NR.4, BL.16A, SC.A, AP.5,
SC.1, AP. 2, CLUJ NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ (54) SIS- SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; MĂLĂERU TEODORA,
TEM DE CONTROL AL TRAFICULUI VEHICULELOR PE BD.ALEXANDRU OBREGIA NR.22 A, BL.II/30, SC.A,
O BANDĂ, ŞI METODĂ DE EXPLOATARE ET.10, AP.43, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO (54)
MICROGENERATOR TERMOELECTRIC

(11) 125940 B1 (51) H01B 7/28 (2006.01) (21) a 2010 00690


(22) 02/08/2010 (41) 30/12/2010//12/2010 (45)
30/08/2017//8/2017 (56) JP 2006196375 A; US 4525432
(73) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE -
CA, SPLAIUL UNIRII NR.313, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
B, RO; FILIALA INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI
MODERNIZĂRI ENERGETICE - ICEMENERG S.A.,
BD.ENERGETICIENILOR NR.8, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
B, RO (72) PALII LIVIU SORIN, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR.75-79, BL. 73-75, AP.65, BUCUREŞTI, B, RO;
KAPPEL WILHELM, STR.VALEA ARGEŞULUI NR.11,
BL.A 6, SC.D, ET.3, AP.55, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B,
RO; CODESCU MIRELA MARIA, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR.65-69, SC.2, ET.8, AP.69, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, B, RO; PĂTROI EROS ALEXANDRU,
STR.MIHAI BRAVU, BL.E15, SC.G, AP.5, CURTEA DE
ARGEŞ, AG, RO; IORGA ALEXANDRU, CALEA
DOFTANEI NR.1, BL.17 H, SC.A, ET.3, AP.13, CÂMPINA,
PH, RO; IONESCU IOAN, STR. ŞOLDANULUI NR.6,
BL.111, SC.1, AP.42, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO;
RACOVIŢAN IRINA, ALEEA IZVORUL OLTULUI NR.5,
BL.28, SC.C, AP.33, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO (54)
CONDUCTOR ELECTRIC AERIAN CU AUTOPRO-
TECŢIE LA DEPUNERILE DE CHICIURĂ/GHEAŢĂ

85
BREVETE DE INVENŢIE
ACORDATE ŞI ELIBERATE
CONFORM LEGII NR. 64/1991,
REPUBLICATĂ ÎN 19.08.2014,
• ARANJATE ÎN ORDINE CRESCĂTOARE,
DUPĂ NUMĂRUL DE BREVET
• ARANJATE ÎN ORDINE ALFABETICĂ,
DUPĂ NUMELE/DENUMIREA TITULARULUI
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Lista brevetelor de invenţie acordate şi eliberate ordonate crescător, după numărul de brevet

Număr Clasa Număr dosar Dată Titular Pag.


brevet depozit
125940 B1 H01B 7/28 (2006.01) a 2010 00690 02/08/2010 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 85
CERCETARE- DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ
ICPE - CA, SPLAIUL UNIRII NR.313,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO;
FILIALA INSTITUTUL DE CERCETĂRI
ŞI MODERNIZĂRI ENERGETICE -
ICEMENERG S.A.,
BD.ENERGETICIENILOR NR.8,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO
126289 B1 A61L 9/20 (2006.01); a 2009 00068 22/01/2009 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, 78
B01D 29/00 (2006.01) STR.ALEXANDRU IOAN CUZA NR.13,
CRAIOVA, DJ, RO
126988 B1 A01B 39/14 (2006.01); a 2010 00625 19/07/2010 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 77
A01B 21/02 (2006.01); CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
A01B 49/02 (2006.01) MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE
AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI
ALIMENTARE, - INMA, BD.ION
IONESCU DE LA BRAD NR.6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO
127056 B1 G05B 19/042 (2006.01); a 2010 00611 14/07/2010 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN 84
G06F 13/00 (2006.01) BUCUREŞTI, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR.313, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, B, RO
127380 B1 A63B 49/028 (2015.01) a 2011 00904 14/09/2011 SAVIN NICOLAE, BD. MAREA UNIRE, 78
BL. P6, ET. 7, AP. 26, GALAŢI, GL, RO
127410 B1 C22C 47/14 (2006.01); a 2010 01003 22/10/2010 ICPT TEHNOMAG CUG S.A., 81
C22C 49/08 (2006.01); BD.MUNCII NR.18, CLUJ- NAPOCA,
B22F 1/00 (2006.01) CJ, RO

127436 B1 G01N 3/30 (2006.01) a 2010 01070 08/11/2010 UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" 83
DIN GALAŢI, STR.DOMNEASCĂ
NR.111, GALAŢI, GL, RO
127453 B1 G08G 1/02 (2006.01); a 2009 01090 30/12/2009 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN 85
G08G 1/052 (2006.01); CLUJ-NAPOCA, STR.CONSTANTIN
G08G 1/07 (2006.01) DAICOVICIU NR.15, CLUJ-NAPOCA,
CJ, RO
127504 B1 B23K 11/12 (2006.01) a 2012 00051 23/01/2012 UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" 79
DIN BRAŞOV, BD. EROILOR NR.29,
BRAŞOV, BV, RO
127609 B1 A01G 27/04 (2006.01); a 2011 01384 12/12/2011 MOLDOVAN EUGEN, 77
A01G 5/06 (2006.01) STR. EPRUBETEI NR. 23, FĂGĂRAŞ,
BV, RO
127649 B1 C08J 5/12 (2006.01) a 2010 01313 10/12/2010 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 80
CERCETARE- DEZVOLTARE
PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE-
SUCURSALA INSTITUTUL DE
CERCETARE PIELĂRIE
ÎNCĂLŢĂMINTE, STR. ION
MINULESCU NR. 93, SECTOR 3,
O.P. 4, BUCUREŞTI, B, RO

89
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Număr Clasa Număr dosar Dată Titular Pag.


brevet depozit

128196 B1 B22F 3/12 (2006.01); a 2011 00801 09/08/2011 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 79


B22F 3/22 (2006.01) CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
INGINERIE ELECTRICĂ ICPE - CA,
SPLAIUL UNIRII NR.313, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, RO

128299 B1 C22C 1/10 (2006.01) a 2011 00711 20/07/2011 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 81


CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
INGINERIE ELECTRICĂ ICPE - CA,
SPLAIUL UNIRII NR.313, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, RO

128319 B1 B24B 39/04 (2006.01) a 2011 00289 04/04/2011 UNIVERSITATEA TEHNICĂ 79


''GHEORGHE ASACHI'' DIN IAŞI,
BD. PROF. DIMITRIE MANGERON
NR.67, IAŞI, IS, RO

128507 B1 C08G 69/00 (2006.01); a 2011 00995 05/10/2011 UNIVERSITATEA TEHNICĂ 80


C08G 63/685 (2006.01); ''GHEORGHE ASACHI'' DIN IAŞI,
C08G 63/688 (2006.01); BD. PROF. DIMITRIE MANGERON
C08H 1/00 (2006.01) NR.67, IAŞI, IS, RO

128556 B1 G01N 27/30 (2006.01); a 2012 00925 03/12/2012 METAV-CERCETARE DEZVOLTARE 84


G01N 33/535 (2006.01) S.R.L., STR.C.A.ROSETTI NR.31,
SC.2, ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
B, RO;
INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
METALE NEFEROASE ŞI RARE -
IMNR, BD.BIRUINŢEI NR.102,
PANTELIMON, IF, RO;
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI,
STR. M. KOGĂLNICEANU NR. 35-46,
BUCUREŞTI, B, RO

128630 B1 C08L 23/08 (2006.01); a 2011 00807 11/08/2011 INSTITUTUL DE CHIMIE 80


B65D 1/00 (2006.01) MACROMOLECULARĂ "PETRU PONI"
DIN IAŞI, ALEEA GRIGORE GHICA
VODĂ NR.41 A, IAŞI, IS, RO

128799 B1 A61C 5/08 (2006.01) a 2011 01323 06/12/2011 UNIVERSITATEA BABEŞ- BOLYAI 77
CLUJ-NAPOCA, INSTITUTUL DE
CERCETĂRI ÎN CHIMIE RALUCA
RIPAN, STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU
NR. 1, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO

128874 B1 G06K 9/24 (2006.01); a 2012 01045 19/12/2012 SOFTWIN S.R.L., STR. MĂGURICEA 84
G06K 11/06 (2006.01); NR. 20, BL. 7P, AP. 7, SECTOR 1,
G06F 3/03 (2006.01) BUCUREŞTI, B, RO

129005 B1 F03D 3/04 (2006.01) a 2012 00303 03/05/2012 DRĂGHICI DĂNUŢ, STR. POPORULUI 82
NR. 1, BL. 1, AP. 1, MEDGIDIA, CT,
RO

129023 B1 B01J 21/06 (2006.01); a 2012 00387 31/05/2012 UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" 78


B01J 23/52 (2006.01); DIN CLUJ-NAPOCA, STR.MIHAIL
C01G 23/04 (2006.01) KOGĂLNICEANU NR.1, CLUJ-
NAPOCA, CJ, RO

90
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Număr Clasa Număr dosar Dată Titular Pag.


brevet depozit

129155 B1 B25J 15/02 (2006.01); a 2012 00569 31/07/2012 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 80


B25J 15/00 (2006.01); CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
B22D 29/04 (2006.01) MECATRONICĂ ŞI TEHNICA
MĂSURĂRII - INCDMTM, ŞOS.
PANTELIMON NR.6-8, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, B, RO

129241 B1 E04B 2/18 (2006.01) a 2012 00568 30/07/2012 BREAZ LAURENŢIU DUMITRU, STR.8 82
MARTIE NR.9, AIUD, AB, RO

129281 B1 A61G 13/00 (2006.01); a 2013 00782 28/10/2013 SIMION ANDREI CLAUDIU, BD. 77
A47B 3/00 (2006.01) CAMIL RESSU NR. 49, BL. H26, SC. B,
AP. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
RO

129304 B1 E01C 17/00 (2006.01); a 2013 00583 06/08/2013 RUSU IULIUS LIVIU, STR. STEAUA 81
F21L 4/00 (2006.01) DE MARE NR.20-22, EFORIE NORD,
CT, RO

129493 B1 H01L 35/28 (2006.01); a 2012 00866 23/11/2012 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 85


H02N 3/00 (2006.01) CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
INGINERIE ELECTRICĂ ICPE - CA,
SPLAIUL UNIRII NR.313, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, RO

129568 B1 B01J 23/75 (2006.01); a 2012 00901 29/11/2012 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 78


B82B 3/00 (2006.01); CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
C01G 23/047 (2006.01); METALE NEFEROASE ŞI RARE -
C01G 23/053 (2006.01) IMNR, BD.BIRUINŢEI NR.102,
PANTELIMON, IF, RO

129588 B1 G01B 7/02 (2006.01); a 2012 00924 03/12/2012 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 83


G01D 5/24 (2006.01); CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
H03B 1/00 (2006.01) GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE
MARINĂ GeoEcoMar, STR.DIMITRIE
ONCIUL NR.23-25, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, B, RO

129647 B1 C21B 5/00 (2006.01); a 2014 00214 19/03/2014 GURĂU GHEORGHE, STR. ARMATA 81
C02F 11/00 (2006.01); POPORULUI NR. 18, BL. LC6, SC. 2,
C22B 11/00 (2006.01) AP. 21, GALAŢI, GL, RO;
GEORGESCU PUIU LUCIAN, STR.
MUZICII NR. 32, GALAŢI, GL, RO;
CĂNĂNĂU NICOLAE, STR. ARMATA
POPORULUI NR. 10, BL. CL. 1, SC. 1,
AP. 16, GALAŢI, GL, RO;
ITICESCU CĂTĂLINA, STR.
SIDERURGIŞTILOR NR. 5, BL. PS1A,
TRONSON 3, AP. 22, GALAŢI, GL, RO;
GURĂU MARLEN CARMELA, STR.
ARMATA POPORULUI NR. 18, BL.
LC6, SC. 2, AP. 21, GALAŢI, GL, RO

129671 B1 F24J 2/04 (2006.01); a 2013 00081 23/01/2013 BRĂTEANU VIRGILIU, STR. TRAIAN 83
F24J 2/32 (2006.01) NR.9, BL. P19, SC. 1, AP. 2, OTOPENI,
IF, RO

91
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Număr Clasa Număr dosar Dată Titular Pag.


brevet depozit

129840 B1 B22D 13/02 (2006.01); a 2013 00295 11/04/2013 CORABIERU PETRICĂ, 79


C23C 28/02 (2006.01); STR.SĂLCIILOR NR.24, BL.813, ET.3,
C23C 8/60 (2006.01) AP.15, IAŞI, IS, RO;
VASILESCU DAN DRAGOŞ,
STRADELA CANTA NR.14, BL.451,
AP.19, IAŞI, IS, RO;
CORABIERU ANIŞOARA,
STR.SĂLCIILOR NR.24, BL.813, ET.3,
AP.15, IAŞI, IS, RO

129876 B1 F16F 1/41 (2006.01); a 2013 00374 17/05/2013 UNIVERSITATEA TEHNICĂ 82


C22F 1/00 (2006.01); ''GHEORGHE ASACHI'' DIN IAŞI,
C21D 6/00 (2006.01) BD. PROF. DIMITRIE MANGERON
NR.67, IAŞI, IS, RO

130053 B1 F16L 9/12 (2006.01); a 2014 00718 23/09/2014 PROHEAT INSTALAŢII S.R.L., 83
B32B 1/08 (2006.01); STR.SFÂNTU GHEORGHE NR.20,
B32B 27/32 (2006.01) FERMA NR.7, HALA NR.3,
PANTELIMON, IF, RO

131402 B1 E04B 1/76 (2006.01); a 2015 00192 13/03/2015 TEHNOMAG S.A., BD.MUNCII NR.18, 82
F24J 2/04 (2006.01) CLUJ-NAPOCA, CJ, RO

92
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Lista brevetelor de invenţie acordate şi eliberate ordonate alfabetic, după numele/denumirea titularului

Număr Clasa Număr dosar Dată Titular Pag.


brevet depozit

129671 B1 F24J 2/04 (2006.01); a 2013 00081 23/01/2013 BRĂTEANU VIRGILIU, STR. TRAIAN 83
F24J 2/32 (2006.01) NR.9, BL. P19, SC. 1, AP. 2, OTOPENI,
IF, RO

129241 B1 E04B 2/18 (2006.01) a 2012 00568 30/07/2012 BREAZ LAURENŢIU DUMITRU, STR.8 82
MARTIE NR.9, AIUD, AB, RO

129840 B1 B22D 13/02 (2006.01); a 2013 00295 11/04/2013 CORABIERU PETRICĂ, 79


C23C 28/02 (2006.01); STR.SĂLCIILOR NR.24, BL.813, ET.3,
C23C 8/60 (2006.01) AP.15, IAŞI, IS, RO;
VASILESCU DAN DRAGOŞ,
STRADELA CANTA NR.14, BL.451,
AP.19, IAŞI, IS, RO;
CORABIERU ANIŞOARA,
STR.SĂLCIILOR NR.24, BL.813, ET.3,
AP.15, IAŞI, IS, RO

129005 B1 F03D 3/04 (2006.01) a 2012 00303 03/05/2012 DRĂGHICI DĂNUŢ, STR. POPORULUI 82
NR. 1, BL. 1, AP. 1, MEDGIDIA, CT,
RO

129647 B1 C21B 5/00 (2006.01); a 2014 00214 19/03/2014 GURĂU GHEORGHE, STR. ARMATA 81
C02F 11/00 (2006.01); POPORULUI NR. 18, BL. LC6, SC. 2,
C22B 11/00 (2006.01) AP. 21, GALAŢI, GL, RO;
GEORGESCU PUIU LUCIAN, STR.
MUZICII NR. 32, GALAŢI, GL, RO;
CĂNĂNĂU NICOLAE, STR. ARMATA
POPORULUI NR. 10, BL. CL. 1, SC. 1,
AP. 16, GALAŢI, GL, RO;
ITICESCU CĂTĂLINA, STR.
SIDERURGIŞTILOR NR. 5, BL. PS1A,
TRONSON 3, AP. 22, GALAŢI, GL, RO;
GURĂU MARLEN CARMELA, STR.
ARMATA POPORULUI NR. 18, BL.
LC6, SC. 2, AP. 21, GALAŢI, GL, RO

127410 B1 C22C 47/14 (2006.01); a 2010 01003 22/10/2010 ICPT TEHNOMAG CUG S.A., 81
C22C 49/08 (2006.01); BD.MUNCII NR.18, CLUJ- NAPOCA,
B22F 1/00 (2006.01) CJ, RO

128630 B1 C08L 23/08 (2006.01); a 2011 00807 11/08/2011 INSTITUTUL DE CHIMIE 80


B65D 1/00 (2006.01) MACROMOLECULARĂ "PETRU PONI"
DIN IAŞI, ALEEA GRIGORE GHICA
VODĂ NR.41 A, IAŞI, IS, RO

129588 B1 G01B 7/02 (2006.01); a 2012 00924 03/12/2012 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 83


G01D 5/24 (2006.01); CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
H03B 1/00 (2006.01) GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE
MARINĂ GeoEcoMar, STR.DIMITRIE
ONCIUL NR.23-25, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, B, RO

128299 B1 C22C 1/10 (2006.01) a 2011 00711 20/07/2011 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 81


CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
INGINERIE ELECTRICĂ ICPE - CA,
SPLAIUL UNIRII NR.313, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, RO

93
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Număr Clasa Număr dosar Dată Titular Pag.


brevet depozit
128196 B1 B22F 3/12 (2006.01); a 2011 00801 09/08/2011 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 79
B22F 3/22 (2006.01) CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
INGINERIE ELECTRICĂ ICPE - CA,
SPLAIUL UNIRII NR.313, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, RO
127649 B1 C08J 5/12 (2006.01) a 2010 01313 10/12/2010 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 80
CERCETARE- DEZVOLTARE
PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE-
SUCURSALA INSTITUTUL DE
CERCETARE PIELĂRIE
ÎNCĂLŢĂMINTE, STR. ION
MINULESCU NR. 93, SECTOR 3,
O.P. 4, BUCUREŞTI, B, RO
125940 B1 H01B 7/28 (2006.01) a 2010 00690 02/08/2010 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 85
CERCETARE- DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ
ICPE - CA, SPLAIUL UNIRII NR.313,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO;
FILIALA INSTITUTUL DE CERCETĂRI
ŞI MODERNIZĂRI ENERGETICE -
ICEMENERG S.A.,
BD.ENERGETICIENILOR NR.8,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO
129568 B1 B01J 23/75 (2006.01); a 2012 00901 29/11/2012 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 78
B82B 3/00 (2006.01); CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
C01G 23/047 (2006.01); METALE NEFEROASE ŞI RARE -
C01G 23/053 (2006.01) IMNR, BD.BIRUINŢEI NR.102,
PANTELIMON, IF, RO
129493 B1 H01L 35/28 (2006.01); a 2012 00866 23/11/2012 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 85
H02N 3/00 (2006.01) CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
INGINERIE ELECTRICĂ ICPE - CA,
SPLAIUL UNIRII NR.313, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, RO
129155 B1 B25J 15/02 (2006.01); a 2012 00569 31/07/2012 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 80
B25J 15/00 (2006.01); CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
B22D 29/04 (2006.01) MECATRONICĂ ŞI TEHNICA
MĂSURĂRII - INCDMTM, ŞOS.
PANTELIMON NR.6-8, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, B, RO
126988 B1 A01B 39/14 (2006.01); a 2010 00625 19/07/2010 INSTITUTUL NAŢIONAL DE 77
A01B 21/02 (2006.01); CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
A01B 49/02 (2006.01) MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE
AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI
ALIMENTARE, - INMA, BD.ION
IONESCU DE LA BRAD NR.6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO

128556 B1 G01N 27/30 (2006.01); a 2012 00925 03/12/2012 METAV-CERCETARE DEZVOLTARE 84


G01N 33/535 (2006.01) S.R.L., STR.C.A.ROSETTI NR.31,
SC.2, ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
B, RO;
INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
METALE NEFEROASE ŞI RARE -
IMNR, BD.BIRUINŢEI NR.102,
PANTELIMON, IF, RO;
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI,
STR. M. KOGĂLNICEANU NR. 35-46,
BUCUREŞTI, B, RO

94
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Număr Clasa Număr dosar Dată Titular Pag.


brevet depozit

127609 B1 A01G 27/04 (2006.01); a 2011 01384 12/12/2011 MOLDOVAN EUGEN, STR. 77
A01G 5/06 (2006.01) EPRUBETEI NR. 23, FĂGĂRAŞ, BV,
RO

130053 B1 F16L 9/12 (2006.01); a 2014 00718 23/09/2014 PROHEAT INSTALAŢII S.R.L., 83
B32B 1/08 (2006.01); STR.SFÂNTU GHEORGHE NR.20,
B32B 27/32 (2006.01) FERMA NR.7, HALA NR.3,
PANTELIMON, IF, RO

129304 B1 E01C 17/00 (2006.01); a 2013 00583 06/08/2013 RUSU IULIUS LIVIU, STR. STEAUA 81
F21L 4/00 (2006.01) DE MARE NR.20-22, EFORIE NORD,
CT, RO

127380 B1 A63B 49/028 (2015.01) a 2011 00904 14/09/2011 SAVIN NICOLAE, BD. MAREA UNIRE, 78
BL. P6, ET. 7, AP. 26, GALAŢI, GL, RO

129281 B1 A61G 13/00 (2006.01); a 2013 00782 28/10/2013 SIMION ANDREI CLAUDIU, BD. 77
A47B 3/00 (2006.01) CAMIL RESSU NR. 49, BL. H26, SC. B,
AP. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
RO

128874 B1 G06K 9/24 (2006.01); a 2012 01045 19/12/2012 SOFTWIN S.R.L., STR. MĂGURICEA 84
G06K 11/06 (2006.01); NR. 20, BL. 7P, AP. 7, SECTOR 1,
G06F 3/03 (2006.01) BUCUREŞTI, B, RO

131402 B1 E04B 1/76 (2006.01); a 2015 00192 13/03/2015 TEHNOMAG S.A., BD.MUNCII NR.18, 82
F24J 2/04 (2006.01) CLUJ-NAPOCA, CJ, RO

129023 B1 B01J 21/06 (2006.01); a 2012 00387 31/05/2012 UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" 78


B01J 23/52 (2006.01); DIN CLUJ-NAPOCA, STR.MIHAIL
C01G 23/04 (2006.01) KOGĂLNICEANU NR.1,
CLUJ-NAPOCA, CJ, RO

127436 B1 G01N 3/30 (2006.01) a 2010 01070 08/11/2010 UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" 83
DIN GALAŢI, STR.DOMNEASCĂ
NR.111, GALAŢI, GL, RO

127504 B1 B23K 11/12 (2006.01) a 2012 00051 23/01/2012 UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" 79


DIN BRAŞOV, BD. EROILOR NR.29,
BRAŞOV, BV, RO

128799 B1 A61C 5/08 (2006.01) a 2011 01323 06/12/2011 UNIVERSITATEA BABEŞ- BOLYAI 77
CLUJ-NAPOCA, INSTITUTUL DE
CERCETĂRI ÎN CHIMIE RALUCA
RIPAN, STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU
NR. 1, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO

126289 B1 A61L 9/20 (2006.01); a 2009 00068 22/01/2009 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, 78
B01D 29/00 (2006.01) STR.ALEXANDRU IOAN CUZA NR.13,
CRAIOVA, DJ, RO

127056 B1 G05B 19/042 (2006.01); a 2010 00611 14/07/2010 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN 84
G06F 13/00 (2006.01) BUCUREŞTI, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR.313, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, B, RO

127453 B1 G08G 1/02 (2006.01); a 2009 01090 30/12/2009 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN 85
G08G 1/052 (2006.01); CLUJ-NAPOCA, STR.CONSTANTIN
G08G 1/07 (2006.01) DAICOVICIU NR.15, CLUJ-NAPOCA,
CJ, RO

95
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Număr Clasa Număr dosar Dată Titular Pag.


brevet depozit

128507 B1 C08G 69/00 (2006.01); a 2011 00995 05/10/2011 UNIVERSITATEA TEHNICĂ 80


C08G 63/685 (2006.01); ''GHEORGHE ASACHI'' DIN IAŞI,
C08G 63/688 (2006.01); BD. PROF. DIMITRIE MANGERON
C08H 1/00 (2006.01) NR.67, IAŞI, IS, RO

128319 B1 B24B 39/04 (2006.01) a 2011 00289 04/04/2011 UNIVERSITATEA TEHNICĂ 79


''GHEORGHE ASACHI'' DIN IAŞI,
BD. PROF. DIMITRIE MANGERON
NR.67, IAŞI, IS, RO

129876 B1 F16F 1/41 (2006.01); a 2013 00374 17/05/2013 UNIVERSITATEA TEHNICĂ 82


C22F 1/00 (2006.01); ''GHEORGHE ASACHI'' DIN IAŞI, BD.
C21D 6/00 (2006.01) PROF. DIMITRIE MANGERON NR.67,
IAŞI, IS, RO

96
BREVETE DE INVENŢIE
PENTRU CARE AU FOST ÎNSCRISE
ÎN REGISTRUL NAŢIONAL
MODIFICĂRI ÎN SITUAŢIA JURIDICĂ
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Modificări în situaţia juridică a brevetelor de invenţie înscrise în Registrul Naţional al Brevetelor


de Invenţie

Nr. brevet Nr. cerere de Modificare înregistrată, privind brevetul de invenţie


de invenţie brevet de
invenţie din în

126461 a 2010 00400 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-


AMENAJĂRI SILVICE, VOLUNTARI DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ “MARIN
DRĂCEA“ , VOLUNTARI

126476 a 2010 00401 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-


AMENAJĂRI SILVICE, VOLUNTARI DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ “MARIN
DRĂCEA“ , VOLUNTARI

127476 a 2011 01120 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-


AMENAJĂRI SILVICE, VOLUNTARI DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ “MARIN
DRĂCEA“ , VOLUNTARI

127712 a 2011 01207 INSTITUTUL DE CERCETARE- INSTITUTUL DE CERCETARE-


DEZVOLTARE PENTRU DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA
PROTECŢIA PLANTELOR, PLANTELOR, BUCUREŞTI; INSTITUTUL
BUCUREŞTI; INSTITUTUL DE NAŢIONAL DE CERCETARE-
CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ “MARIN
SILVICE,VOLUNTARI DRĂCEA“ , VOLUNTARI

Decăderi ale titularilor din drepturile conferite acestora de brevetul de invenţie, publicate conform art. 40,
alin. 3, din legea nr. 64/1991, privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 613/19.08.2014

Nume / denumire titular Nr. BI Nr. CBI

ROTEC S.A. BUZĂU 119285 a 2001 00800

ROTEC S.A. BUZĂU 119350 a 2001 01252

99
CORECTURI ALE ERORILOR MATERIALE
CONŢINUTE ÎN DOCUMENTAŢIA PUBLICATĂ,
CU PRIVIRE LA B.I.
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

ERATE

Tip Localizarea
Număr Tip docu- erorii:
brevet de docu- ment - pagina din
invenţie ment în urma descriere Textul iniţial Textul corect
şi/sau publi- corec- - coloana
dosar cat turii, cf. - rândul
Instr. 63 - cod INID

130748 B1 B8 BOPI 6/2017


GRUP MIR S.R.L. TIMIŞOARA GRUP MIR S.R.L.
(73);
pag. 1 (73)

103
DIVERSE
• LISTA AGENŢIILOR SPECIALIZATE, A
CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ŞI A MANDATARILOR
AUTORIZAŢI
• CENTRE REGIONALE PENTRU
PROMOVAREA PROPRIETĂŢII
INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA
• ANUNŢURI OFICIALE
• MATERIALE INFORMATIVE, DIN
DOMENIUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

© Toate drepturile sunt rezervate OSIM. Materialele publicate în acest capitol nu vor putea fi
reproduse în niciun mod (electronic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau în alt mod), fără
autorizaţia prealabilă a titularului dreptului de autor.
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

ROMÂNIA
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

ORDIN nr. 157


24 iulie 1997

Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,


Având în vedere prevederile art. 14, alin. 3, din Legea 64/1991, privind brevetele de invenţie, şi
Regula 2.5, din H.G. 152/92, referitoare la profesia de consilier în proprietate industrială, emite următorul

ORDIN:

Art. 1. Persoanele ale căror nume figurează în lista anexă la prezentul Ordin, precum şi firmele
specializate în proprietate industrială se înscriu în REGISTRUL NAŢIONAL AL CONSILIERILOR ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, cu menţionarea specializării.
Art. 2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Director General

107
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

109
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

110
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

111
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

112
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

113
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

114
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

115
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

116
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

117
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

118
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

119
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

120
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

121
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

122
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

123
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

124
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

125
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

126
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

127
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

128
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

129
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

130
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

131
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

132
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

133
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

134
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

135
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

136
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

137
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

138
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

139
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

140
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

141
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

142
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

143
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

144
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

145
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

146
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

147
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

148
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

149
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

150
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

151
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

152
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Notă: Listele privind consilierii în proprietate industrială s-au tipărit conform datelor trimise de
Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială, din România. Pentru relaţii
suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi doamnei Ileana Florea.

153
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

ORDIN nr. 03/15.01.2002

În temeiul art. 6, alin. 3, din H.G. nr. 573/07.09.1998, şi a Deciziei Primului-ministru,


nr. 45/13.03.1998, Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci emite următorul

ORDIN

Articol unic: Lista centrelor regionale, cuprinzând datele utile şi instituţiile gazdă, aşa cum sunt
prezentate în anexă, se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, împreună cu prezentul Ordin.

Director General

155
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE


ÎN ROMÂNIA, ÎNFIINŢATE ÎN TERITORIU CU SPRIJINUL OFICIULUI DE STAT
PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

Elisabeta BERCEANU Coordonator al Centrelor regionale de Promovare a Proprietăţii Industriale din


partea OSIM
Tel.: +40 213.060.800 - +40 213.060.829 int. 404
Fax: +40 213.123.819
e-mail: berceanu.elisabetaeosim.ro

1. ARGEŞ - UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI


Sediul: Rectorat, str. Târgu din Vale, nr. 1, parter, camera 16, Piteşti, judeţul ARGEŞ
Tel.: 0348 453435
Fax: 0348 453102
e-mail: gabriela.plaiasu@upit.ro
Director şi Coordonator Centru: dl prof. univ. dr. ing. Sebastian PÂRLAC
Director ştiinţific: dna conf. univ. dr. Adriana-Gabriela PLĂIAŞU
Membrii: dl prof. univ. dr. ing. Silviu IONIŢĂ, S.l. dr. ing. Daniel ANGHEL
Persoană de contact: dna conf. univ. dr. Adriana-Gabriela PLĂIAŞU

2. BACĂU - CAMERA DE COMERŢ


str. Libertăţii, nr. 1, Bacău, Cod 600052, judeţul BACĂU
Tel.: 0234 570010
Fax: 0234 571070
e-mail: ccibc@ccibc.ro
www.ccibc.ro
Coordonator Centru: dl ing. Doru SIMOVICI, preşedinte CCIA Bacău
Persoană de contact: dna jur. Petronela ŞTEFAN, secretar general - Mobil: 0748 886428

3. BIHOR - CAMERA DE COMERŢ


str. Mihai Eminescu, nr. 25A, Oradea, C.P. 211, judeţul BIHOR
Tel.: 0259 417807; 0359 414557
Fax: 0359 816676
e-mail: secretariat@ccibh.ro
Coordonator Centru: dl Constantin BADEA, director general CCI Bihor
Persoană de contact: dna Mihaela SECARĂ

4. BISTRIŢA-NĂSĂUD - CAMERA DE COMERŢ


str. Petre Ispirescu, nr. 15 A, Bistriţa, Cod 420081, judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD
Tel.: 0263 230640; 230400; 210038;
Fax: 0263 230640; 210039
e-mail: office@ccibn.ro; relatii@ccibn.ro
www.cciabn.ro
Adresa de corespondenţă: O.P. 1, C.P. 18, Bistriţa, Cod 420081, judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD
Coordonator Centru: dl Vasile BAR, preşedinte CCIA Bistriţa
Persoane de contact: dl ing. Daniel Cristian BĂLAN - Tel.: 0733 900193; dna Mihaela COTOI

5. BRĂILA - CAMERA DE COMERŢ


str. Pensionatului, nr. 3, C.P. 6-42, Brăila, Cod 810245, judeţul BRĂILA
Tel./fax: 0239 613716; 0239 613172; 0239 614324
e-mail: office@cciabr.ro
Coordonator Centru: dl Ştefan FUSEA, preşedinte executiv CCIA Brăila
Responsabil Centru: dna ing. Angela SPIRIDON

157
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

6. BRAŞOV - UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA”


Adresa de vizitare şi consultanţă: Institututl de Cercetare ICDT al Universităţii Transilvania,
str. Institutului, nr. 10, Laborator 12, Braşov
Adresa de corespondenţă: Braşov, Cod 500500, O.P.1,C.P. 298,
judeţul BRAŞOV
e-mail: hritcu@unitbv.ro
Persoană de contact: dna Simona HRIŢCU - Tel.: 0765 2126646.

7. CLUJ - UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA


Adresă sediu lucrativ: str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, Cod 400020, Cluj-Napoca
Adresa de corespondenţă: str. Memorandumului, nr. 28, Cod 400114, Cluj-Napoca, judeţul CLUJ
Tel.: 0264 401320
Fax: 0264 593333
e-mail: liliana.pop@staff.utcluj.ro
www.utcluj.ro
Coordonator Centru: dl prof. univ. dr. ing. Vasile ŢOPA, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
Persoană de contact: dna ing. MBA Liliana POP - Tel.: 0722 603686

8. CONSTANŢA - CAMERA DE COMERŢ


bd Alexandru Lăpuşneanu, nr. 185 A, judeţul CONSTANŢA
Tel.: 0241 618475; 0241 613907; 0241 619854
Fax: 0241 619454
e-mail: barothi@ccina.ro;
www.ccina.ro
Coordonator Centru: dl dr. ec. Ion Dănuţ JUGĂNARU, director executiv CCINA
Persoană de contact: dna ing. Adriana BAROTHI

9. COVASNA şi HARGHITA - ASOCIAŢIE IMM


Sediul ASIMCOV: str. Presei, nr. 4 , Sfântu-Gheorghe, Cod 520009, O.P. 1, C.P. 167, judeţul COVASNA
Tel./fax: 0267 318152
e-mail: stanciu@planet.ro
Coordonator Centru: dl Miklos Levente BAGOLY, preşedinte ASIMCOV
Responsabil Centru: dl ing. Mihail STANCIU - Tel.: 0787 825310

10. DOLJ - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA


str. Libertăţii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 208-209, Craiova, Cod 200583,
judeţul DOLJ
Adresa de corespondenţă: C.P. 609, O.P. 6, Craiova
Tel./fax: 0251 534880
e-mail: ghmanolea@manolea.ro; ghmanolea@ie.ucv.ro; ghmanolea@gmail.com
www.citt.ucv.ro
Coordonator Centru: dl prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA - Tel.: 0744 771432
Persoană de contact: dna ing. Ionela COJOCARU

11. GALAŢI - CAMERA DE COMERŢ


Departamentul Strategie şi Relaţii Externe, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi,
judeţul GALAŢI
str. Mihai Bravu, nr. 46, Galaţi, Cod 800208, judeţul GALAŢI
Tel.: +4 0236 460545; 0236 460312; 0236 461188
Fax: 0236 460650
e-mail: ccia@cciagl.ro; camcomin@cciagl.ro
www.cciagl.ro
Coordonator Centru: dl Ion MOCANU, preşedinte CCIA Galaţi
Persoană de contact: dna Cristina GOGONCEA; e-mail: een@cciagl.ro

158
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

12. IAŞI - UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”


Campus Universitar Tudor Vladimirescu, bl. T-24, et. 1, Cod 700305, C.P. 2002, O.P. 10, judeţul IAŞI
Tel./fax: 0232 214763
e-mail: inventica@inventica.org.ro
Coordonator Centru: dl prof. univ. dr. ing. Boris PLAHTEANU

13. MARAMUREŞ - ASOCIAŢIE IMM


bd Independenţei, nr. 4B, Baia Mare, Cod 430123, judeţul MARAMUREŞ
Tel./fax: 0040 262 137532
e-mail: office@technocad.ro; nicolae.dascalescu@technocad.ro
Coordonator Centru: dl Nicolae DĂSCĂLESCU, preşedinte CDIMM - Tel.: 0728 882894
Persoană de contact: dra Alexandra NEACŞU - Tel.: 0741 120918

14. MUREŞ - CENTRUL REGIONAL DE PROMOVARE A PROTECŢIEI PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE


str. Henri Coandă, nr. 1, Târgu-Mureş, Cod 540048, judeţul MUREŞ
Tel.: 0365 806829
Fax: 0265 250377
e-mail: crpppi@rdslink.ro; office@patlib-mures.ro
www.patlib-mures.ro
Persoană de contact: dl chim. Mircea POP

15. SIBIU - UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU


bd Victoriei, nr. 10, Sibiu, Cod 550024, judeţul SIBIU
Tel./fax: +4 0269 430110
Mobil: +4 0744 390290
e-mail: mihail.titu@yahoo.com
Coordonator Centru PatLib Sibiu: dl. prof. univ. dr. ing. D.H.C. Constantin OPREAN, preşedintele
Institutului Confucius, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Director Centru PatLib Sibiu: dl prof. univ. dr. ing. dr. ec. Mihail Aurel ŢÎŢU
Membri: dna jur. Daniela Maria FLUCSĂ; dna ec. Andreea Simina RĂULEA
Persoană de contact: dl prof. univ. dr. ing. dr. ec. Mihail Aurel ŢÎŢU

16. SUCEAVA - CAMERA DE COMERŢ


str. Universităţii, nr. 15-17, Suceava, Cod 720229, judeţul SUCEAVA
Tel.: 0230 521506; 520099
Fax: 0230 520099; 521506
e-mail: cci@ccisv.ro; secretariat@ccisv.ro
Coordonator Centru: dl Lucian GHEORGHIU, director general CCI Suceava
Persoană de contact: dl Gabriel Ioan TOMĂSCU - Tel.: 0742 108142

17. TIMIŞ - CAMERA DE COMERŢ


Sediul lucrativ: bd Eroilor de la Tisa, nr. 22, Timişoara, Cod 300575, judeţul TIMIŞ
Tel.: 0372 185285; 0372 185278
Fax: 0256 490311
e-mail: aalmasan@cciat.ro; ru@cciat.ro
www.cciat.ro
Coordonator Centru: dl Georgică CORNU, preşedinte CCIA Timişoara
Responsabil Centru: dl Adrian ALMASAN - Tel.: 0724 270167

159
Anexa nr. 2

MODELE DE UTILITATE
MODELE DE UTILITATE ÎNREGISTRATE*
ŞI ELIBERATE

* Legea nr. 350, din 12.12.2007, privind modelele de utilitate, Hotărârea nr. 1457, din 04.12.2008, pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007, privind modelele de utilitate
Semnificaţia codurilor INID folosite în prezenta secţiune (norma ST 9 a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii
Intelectuale OMPI), în ordinea apariţiei acestora:

(11) numărul de publicare a modelului de utilitate înregistrat;


(45) data publicării înregistrării şi eliberării modelului de utilitate;
(21) numărul cererii de model de utilitate;
(22) data de depozit;

(30) prioritate;
(66) prioritate internă;
(86) numărul şi data cererii internaţionale;
(87) numărul şi data publicării cererii internaţionale;

(62) numărul cererii de model de utilitate divizate;


(67) numărul cererii de brevet transformate;

(73) titular;
(72) inventatori;

(51) clasa, conform clasificării internaţionale;


(54) titlul modelului de utilitate;
(57) rezumatul invenţiei.

Hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate a fost luată fără examinarea condiţiilor privind noutatea, activitatea inventivă
şi aplicabilitatea industrială. Modelul de utilitate înregistrat poate fi anulat pe toată durata, la cerere, în temeiul Legii nr.
350/2007, privind modelele de utilitate.
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017 A47B
(11) 2011 00041 U3 (51) A47B 47/04 (2006.01); E06B 3/70 (11) 2011 00041 U3
(2006.01)
; (21) u 2011 00041 (22) 26/09/2011 (73) FLEACA
AURELIAN ANTON, STR.CĂPRIORILOR NR.9, SIBIU,
SB, RO (72) FLEACA AURELIAN ANTON, STR.
CĂPRIORILOR NR.9, SIBIU, SB, RO (74) CABINET
INDIVIDUAL GREAVU DOINA MARIANA, STR.
CONSTANTIN NOICA, BL. 2, AP. 21, SIBIU, JUDEŢUL
SIBIU (54) FRONT DE MOBILIER RAMĂ CU TĂBLIE
DETAŞABILĂ

(57) Invenţia se referă la un front de mobilier, care se


poate ataşa unui corp de mobilă, folosit în sufragerie,
în dormitor, în birou sau în bucătărie. Frontul con-
form invenţiei este constituit dintr-o ramă (a) reali-
zată din diverse materiale şi având diferite dimen-
siuni, şi dintr-o tăblie (c) detaşabilă, realizată din
diverse materiale şi cu diferite ornamente, rama (a)
având în partea din spate practicat, prin frezare, un
falţ (b), în care se introduce tăblia (c), care are
dimensiunile adecvate fixării în acesta şi care se
ataşează de ramă (a) prin nişte cleme (d), care au
rolul de a permite scoaterea şi schimbarea acesteia,
ori de câte ori se doreşte.

Revendicări: 2
Cu raport de documentare publicat la data de 30.08.2017
Revendicări modificate: 1
Figuri: 1

165
CERERI DE MODEL DE UTILITATE
• DECLARATE CA FIIND CONSIDERATE
RESPINSE SAU RETRASE
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Cereri de model de utilitate declarate ca fiind considerate retrase conform art. 19, alin. (5), lit. e),
din Legea nr. 350/2007, privind modelele de utilitate, intrată în vigoare la data de 11.03.2008

Numărul cererii Numărul şi data expedierii notificării Numărul şi data BOPI


modelului de utilitate privind model de utilitate în care este publicată
declarat ca fiind considerat retras cererea de model de utilitate

u 2012 00071 1012878/10.04.2017 -

169
MODELE DE UTILITATE
PENTRU CARE AU FOST ÎNSCRISE
ÎN REGISTRUL NAŢIONAL
MODIFICĂRI ÎN SITUAŢIA JURIDICĂ
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

MODIFICARE NUME MANDATAR

Nr. cerere de model Nume iniţial Nume curent


de utilitate

u 2012 00018 CABINET ENPORA S.R.L.,STR. GEORGE ENPORA BRAND MANAGEMENT S.R.L.,
CĂLINESCU, NR. 52A, AP. 1, BUCUREŞTI STR. GEORGE CĂLINESCU, NR. 52A,
AP. 1, BUCUREŞTI

173
MODELE DE UTILITATE
ÎNREGISTRATE REÎNNOITE
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

Modele de utilitate înregistrate reînnoite

Numărul modelului
TITULAR Perioada de reînnoire
de utilitate înregistrat

u 2011 00034 CECHMANEK DAVID, BREZNICE 557, ZLIN, CZ 11.07.2017-11.07.2019

u 2011 00035 AEROSTAR S.A. BACĂU, STR. CONDORILOR, NR. 9, BACĂU, 13.07.2017-13.07.2019
BC

u 2011 00036 AEROSTAR S.A. BACĂU, STR. CONDORILOR, NR. 9, BACĂU, 13.07.2017-13.07.2019
BC

177
CORECTURI ALE ERORILOR MATERIALE
CONŢINUTE ÎN DOCUMENTAŢIA PUBLICATĂ,
CU PRIVIRE LA MODELELE DE UTILITATE
RO-BOPI 8/2017, din 30.08.2017

ERATE

Tip Localizarea
Număr cerere de Tip docu- erorii:
model de docu- ment - pagina din
utilitate ment în urma descriere Textul iniţial Textul corect
şi/sau cod de publi- corec- - coloana
publicare cat turii, cf. - rândul
Instr. 63 - cod INID

u 2015 00064 U1 U9 BOPI 5/2017 Revendicări : 5 Revendicări : 4


(57)

(vezi Capitol
Revendicări-
număr
revendicări)

181
Direcţia - Redacţia - Administraţia
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, telefon: +4021.306.08.00 pâna la +4021.306.08.29;
fax: +4021 312.38.19
e-mail: office@osim.ro http://www.osim.ro
BUCUREŞTI - ROMÂNIA

Tehnoredactare şi tipar: OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI


Inscripţionat la Tipografia OSIM sub comanda nr. /2.0.2017
Colegiul de redacţie

Cristina-Maria Bararu - Şef Serviciu Editură - Tipografie


Adriana Negoiţă - Redactor responsabil BOPI - Secţiunea Brevete de Invenţie
Mihaela Uban - traducere
Daniela Ionescu - Procesare computerizată imagini, tehnoredactare
Ştefania Dumitrescu - Secretar de redacţie

Anexa 2 - Modele de utilitate -


Aldescu Adriana - Şef Serviciu Administrare Brevete

Editare şi tehnoredactare computerizată: Editura OSIM®

Coperta: Cristina-Maria Bararu


Tiparul executat sub comanda nr. 411/2017, la
Tipografia OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI, BUCUREŞTI