Sunteți pe pagina 1din 3

Standarde de calitate ale ȘPC

Сe este standardul?

• ” Standardele sînt formulări care definesc așteptările vizavi de realizări. Ele sînt utilizate ca bază
de comparație la măsurarea abilităților de judecare, a calității, valorii și cantității.” (Kagan and
Britto, 2005).
Care este scopul SC ale ȘPC?

• Standardele nu au scopul de a penaliza sau pedepsi școlile, profesorii, elevii sau alte părți
interesate care nu ating standardele, ci de a măsura și îndruma partea interesată să poată
satisface (sau să depășească) standardele la un nivel minim. Dacă un standard nu este atins,
există posibilitatea de a evalua situația și elabora modalități pentru părțile interesate de a
atinge sau depăși standardele în viitor.
Ce semnifică calitatea în educație?

• Este important să se conștientizeze că calitatea educației trebuie să fie înţeleasă drept măsura
standardizată a excelenţei pe care beneficiarii o stabilesc pentru anumite servicii
educaţionale: elevii, părinţii, angajatorii sunt cei care stabilesc cum trebuie să fie un program
educaţional de calitate, iar unitatea şcolară respectivă trebuie să ofere acel program aşa cum
a fost el definit de către beneficiari.
• Deci, calitatea este asigurată de şcoală dar este definită de beneficari. [Iosifescu Ș]

• După Şerban Iosifescu, „calitatea în educaţie constă în asigurarea pentru fiecare educabil a
condiţiilor pentru cea mai completă/utilă dezvoltare”.

• Calitatea educaţiei presupune un ansamblu de caracteristici ale ofertei educaţionale, care poate
satisface nevoile de formare a beneficiarului (clientului).

Care este definiția educației de calitate?

• UNICEF (2000):
„Educația de calitate include:
elevi, care sunt sănătoși, bune îngrijiți și pregătiți să participe și să învețe, fiind susținuți de părinți, de
familiile lor;
ambient securizant, protector, sensibil la gen și care asigură resurse și facilități adecvate;
conținut reflectat în curriculum relevant și materiale pentru achiziția deprinderilor de bază, în special
competență lingvistică, competență matematică, deprinderi de viață și cunoștințe în domeniul
genurilor, sănătății, nutriției, prevenirii HIV/SIDA, păcii;
procese în care cadre didactice profesionale pregătite aplică învățarea centrată pe elev în săli de clasă și
școli bine gestionate și evaluarea deprinderilor, pentru a facilita învățarea și a diminua disparitățile;
rezultate care includ cunoștințe, deprinderi și atitudini, în coerență cu finalitățile naționale ale educației și
cu participarea pozitivă în societate”.
• diversitatea etnică/de religie este valorizată în cadrul lecțiilor/activităților organizate în școală;
• în cadrul lecțiilor se folosesc materiale-resursă variate și de bună calitate;
• oferta de cursuri opționale cuprinde cursuri de genul: educație pentru calitate, pentru viața
privată și de familie, educație pentru sănătate, educație pentru carieră, educație pentru
cetățenie democratică etc.;
• notele reflectă progresul făcut de copii și nu sunt modalități de control sever și impunere a
autorității;
• copiii se simt în siguranță fizică și spirituală;
• elevii talentați și supradotați au șansa să se afirme în cadrul diferitelor activități ale școlii
(concursuri, olimpiade, spectacole etc.);
Care sunt Procesele de bază ale managementului calităţii ?

• Planificarea calităţii.

• Asigurarea calităţii.

• Controlul calităţii.

• Îmbunătăţirea calităţii .

• elevii se simt liberi să-și exprime opinia în legătură cu modul în care funcționează școala și să
semnaleze aspecte mai puțin plăcute ale activității;

• consiliul elevilor este vocea copiilor din școală și contribuie esențial la îmbunătățirea activității
școlii.

În baza căror principii funcţionează sistemul de management al calităţii?

I. Focalizarea pe client.
II. Conducerea („leadership").
III. Implicarea oamenilor.
IV. Abordarea procesuală.
V. Abordarea managerială sistemică.
VI. Îmbunătăţirea continuă .
VII. Abordarea factuală a procesului decizional.
VIII. Relaţii reciproc avantajoase între furnizori şi beneficiari.
Ce este Standardul de calitate?

• Standardele de calitate reprezintă documente de referinţă pentru sistemul calităţii educației,


pentru auditarea şi certificarea acestuia în cadrul instituției de învățămînt. Într-o viziune foarte
largă, standardul este un mijloc (instrument) de normare socială a calităţii şi cantităţii
învăţămîntului. Standardele de calitate constituie baza aprecierii obiective a instituției de
învățămînt, din perspectiva calității educaţiei și școlii prietenoase copilului. [Iosifescu Ș.]
Care este scopul standardizării?

• Scopul standardizării vizează creșterea calității în educație, asigurarea aceluiași nivel de


educație pentru toți copiii, egalarea nivelului de performanțe al instituțiilor de învățmînt din
cadrul sistemului educațional din diferite raioane ale republicii.
Care este obiectivul de bază al standardelor de calitate?

• Obiectivul de bază al standardelor de calitate elaborate este ca instituția de învățămînt să


asigure și să susțină dezvoltarea tuturor elevilor, obținînd rezultatele scontate de părțile
interesate.
Cum se asigură și se controlează calitatea în școală?

• Asigurarea și controlul calității în școli se vor face la două niveluri:


1) Instituțional, printr-o autoevaluare internă a rezultatelor, realizată de comisia fiecărei unități de
învățămînt preuniversitar, și
2) transinstituțional, printr-o evaluare externă realizată de Inspectoratul Școlar Național sau altă
instituție autorizată.
Care sunt principiile generale ale standardizării din perspectiva Școlii Prietenoase Copilului?

1.Elaborarea și aprobarea standardelor de calitate pe baza consensului părților interesate.


2.Respectarea interesului superior al copilului.
3. Principiul complexității.
4. Descreșterii efectului de excludere socială.
5. Individualizării (centrării pe copil).
6. Abordării inter-/multidisciplinare .
Cine și cum aplică documentul Standarde de calitate?

• Managerii școlari vor utiliza documentul pentru elaborarea și implementarea strategiilor și


tehnologiilor de atingere a standardelor de calitate din perspectiva majorării calității educației în
instituția de învățămînt.
• Cadrele didactice vor utiliza acest document pentru proiectarea didactică, elaborarea şi
aplicarea tehnologiilor educaţionale moderne, formarea şi evaluarea competenţelor elevilor.
• Elevii vor utiliza standadrdele pentru stabilirea obiectivelor de autoformare, planificarea
carierei, conceperea strategiilor proprii de învăţare și formare.

• Părinţii şi factorii de decizie vor apela la standarde pentru monitorizarea calităţii educației în
instituția de învățămînt respectivă.

• Conceptorii de curriculum, autorii de manuale, ghiduri şi alte materiale didactice vor respecta
cerințele acestui document, evitînd suprasolicitarea informaţională.

Care sînt funcțiile standardelor de calitate?

1) Funcția evaluativă.
2) Funcția de asigurare a dreptului la învățare .
3) Funcția umanizării învățămîntului.
4) Funcția de dirijare/management
5) Funcția de progress (avansare) al calității învățămîntului .
Cum sunt structurate Standardele de calitate?

• Structura unitară a standardelor de calitate include


Dimensiunile :
I. Sănătate, siguranță, protecție.
II. Participare democratică.
III. Incluziune educațională.
IV. Eficiența educațională.
V. Educație sensibilă la gen.
• Pentru fiecare dimensiune sunt formulate Sdandardele respective de calitate.