Sunteți pe pagina 1din 6

r

DECLARAŢIE
9 DE AVERE

c k 1/ c u GHC\ ^<5'cx*. GrC> A"K>


S ubsem natul/ S ubsem nata...?T.~............ ................................................................................. .............................
având funcţia de . . . ^ . . . . £ r f e r .......................... , la .......... ................................................................................. ,
C N P .............. .......................'..., d o m i c i l i u l ................................................. .'p^ . ' ? ^ . Jh .......................... .
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p ropria răspundere
că. îm preună cu fam ilia", deţin urm ătoarele:

I. B U N U R I IM O B IL E
1. T erenuri
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Anui Cota M odul de


Categoria* Suprafaţa T itularul2'
Adresa sau zona dobândirii parte dobândire

. ---- ------- “ ■
_ ---—

— ______ ___________ ____ _

*C ategoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) a lte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

2. C lădiri
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Anul C ota M odul de


Categoria* Suprafaţa T itularul ’
A dresa sau zona dobândirii parte dobândire

. —---------- 1

- - --------
------- ---- ------------------------- ___ _____ _

*C ategoriile indicate sunt: (1) apartam ent; (2) casă de locuit; (3) casă d e vacanţă; (4) spaţii com erciale/de producţie.

■'Prin fa m ilie se înţelege so ţu l/so ţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.


La „ T itular’’ se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, num ele p roprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietare, cota-parte şi num ele coproprietarilor.

II. B U N U R I M O B IL E
1. A u toveh icu le/au totu rism e, tractoare, m aşini agricole, şalupe, iahturi şi a lte m ijloace de
tran sp ort care sunt su p u se în m atricu lării, potrivit legii

N atura M arca Nr. bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire


A -U TO TU M . •=FAB'i A • A 2-c© 2 .

------------ ----------------------
2. B unuri sub form ă de m etale preţioase, biju terii, ob iecte de artă şi de cu lt, colecţii de artă şi
num ism atică, ob iecte care fac parte din patrim oniul cultural naţional sau u n iversal, a căror
valoare în su m ată d ep ăşeşte 5.000 Euro.
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la m omentul declarării.

D escriere sum ară Anul dobândirii V aloarea estim ată

----------- ~

------------------------------------------------— ---------- -------- ^

— ------ :-------------------------------------------------------------------------------------------

III. B U N U R I M O B IL E , A C Ă R O R V A L O A R E D E P Ă Ş E Ş T E 3.000 E U R O FIE C A R E , ŞI


B U N U R I IM O B IL E ÎN ST R Ă IN A T E ÎN U L T IM E L E 12 L U N I

Data
N atura bunului înstrăinat Persoana către care s-a înstrăinat Form a înstrăinării Valoarea
înstrăinării

-- - ------------------------------------------------------

............ ....... ......... .......... ■—;-----

IV . A C T IV E F IN A N C IA R E
1. C onturi şi d epozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econ om isire şi investire,
in clusiv cârdurile credit, dacă valoarea în su m ată a tutu ror acestora dep ăşeşte 5.000 Euro
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

D eschis în
Instituţia cârc adm inistrează şi adresa acesteia T ipul’ V aluta Sold/valoare la zi
anul

— = = ----------------------------------------------------
*C ategoriile indicate sunt: (I ) cont curent sau echivalente (inclusiv cardj; (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fo n d u ri de
investiţii sau echivalente, inclusiv fo n d u ri private de pen sii sau alte sistem e cu acum ulare (se vo r declara cele aferente
anului fis c a l anterior).

2. P lasam ente, investiţii directe şi îm p ru m u tu ri acord ate, dacă valoarea de piaţă îusum ată a
tu tu ror acestora depăşeşte 5.000 E uro.
Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate

Em itent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/ N um ăr de titluri/


T ipul' V aloare totală la zi
beneficiar de îm prum ut cota de participare

_________________ ______ —
^C ategoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri d e stat, certificate, obligaţiuni): (2) acţiuni sau părţi sociale
in societăţi com erciale: (3) îm prum uturi acordate în num e personal.
3. Alte active producătoare de veiiuturi nete, care îusumate depăşesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. D A TO R II
Debite, ipoteci, garanţii em ise în beneficiul unui terţ. bunuri ach iziţion ate în sistem leasing şi alte
asem enea bun uri, dacă valoarea însum ată a tutu ror acestora depăşeşte 5.000 Euro.
Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

C reditor Contractat in anul Scadent la Valoare


2oA o 2 ,8 o co UJ
Zo\& .— 1© c o o (aO .

-------

VI. C adouri, servicii sau avantaje prim ite gratu it sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoan e, organizaţii, societăţi com erciale, regii au ton om e, com panii/societăţi
naţionale sau instituţii publice rom âneşti sau străine, inclusiv burse, cred ite, garanţii, decontări de
cheltuieli, altele decât cele ale an gajatorului, a căror valoare individuală d ep ăşeşte 500 Euro*.

Cine a realizat Sursa venitului: Serviciul prestat/O biectul


V enit anual încasat
venitul nume, adresa cenerator de venit
1.1. T itular __

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii _____—


------- — "
"Se exceptează de !ti de clarare cadourile f i trataţiile uzuale prim ite din partea rudelor d e gra did 1 f i a l 11-lea.

VII. V enituri ale declaran tu lu i şi ale m em b rilor săi de fam ilie, realizate în ultim ul an fiscal
încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind C odul fiscal, cu m odificările şi
com pletările u lterioare).
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul


Venit anual încasat
venitul nume, adresa generator de venit
1. V enituri din salarii
1.1. Titular (J P i c f iu A v ’ jf-v . S O L ,)t\ 4 3 fa
' bAHVT>J 6»h,’ * \ o o r rr*\ 6
1 .2. Sot/sotic XC C' C l l i o M . J ( L L P io i c j f A e ^ / 1 & .& S 6 . 'e i-
Sfv t t u A OoA
1 .3. Copii
.Y./U'ii.* (D~)Q .^Cil a o fel ^\J 1 *^C' ’ * 3 3 -1 im
2. Venituri din activităţi independente
2 . 1 . T itular

vJOl/SOllC
----- . ---------------—
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incom plet al datelor m enţionate.

D ata com pletării Semnătura

C ft.o (o
Hr. 1 ........din lO. & W ţ ]

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsem natul/Subsem nata, Sil- ^ E y SCaa '■•ivOrCi A~W ţ având funcţia


de o -ţ-rU ^ _________ la ' O cPyfj-^/V _______________

CNP ______________________ , dom iciliul _________________ j^v l ?îUVH,?v/a-

*
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

.-mm
__ £1
Nr. de părţi V aloarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
- denum irea şi adresa -
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

Unitatea
C alitatea deţinută Valoarea beneficiilor
denum irea şi adresa ■

în derulare ftt timfenl «EefcR

acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele, Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumeb'denumirea şi adresa care a fost contractului încheierii contractului totală a

1
I
denumirea şi încredinţa contrasului contractului
adresa contractul
Titular................

Saţ/90ţie..................

Rude de gradul 111ale mulatului

Societăţi comeraab' Ftrsoană fizică


autorizată'Asociaţii familial Cabinele
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată carc
desfăşoară profesia de avocat1'Organizaţii
neguvemamerdale' Findaţii/ Asociaţi?’

!) Prin rude de gradul I sc înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
21 Se vor declara numele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin m ai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incom plet al datelor m enţionate.

Data com pletării Sem nătura

03 06
......................................................... . .............................. .S . ..................... ..