Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa A.ID.

2
FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

Codul disciplinei Semestrul 2 Numărul de credite 5

Facultatea de Economie şi
Facultatea Numărul orelor pe semestru/activităţi
Administrarea Afacerilor
Domeniul de licenţă Economic Total SI TC AT AA

Programul de studii de licenţă Contabilitate și Informatică de 56 28 20 8 -


Gestiune

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, Disciplină de specialitate


complementară, domeniu, specialitate)
Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) Disciplină impusă

Condiţionate Gestiune financiar-contabilă; Contabilitate financiară


Discipline anterioare
Recomandate Finanţe, Statistică

Studierea acestei discipline permite: buna cunoaştere şi înţelegere a metodologiei de analiză


economico-financiară; dobândirea abilităţilor de interpretare şi analiză a fenomenelor care se
Obiectivele disciplinei succed în viaţa întreprinderii pe baza unor conexiuni logice între cunoştinţe din domeniul
contabilităţii, finanţelor, managementului; aplicarea demersului metodologic şi interptetativ
propriu analizei economico-financiare pe cazuri reale studiate.
COMPETENŢE SPECIFICE ACUMULATE
COMPETENŢE C4 1 Identificarea si descrierea indicatorilor economico-financiari (3 credite)
PROFESIONALE C5 5 Elaborarea unui plan de control financiar-contabil (1 credit)
COMPETENŢE CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
TRANSVERSALE tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei (1 credit)
1. Studiul individual prin materiale specifice ID
Us. 1. Bazele teoretico - metodologice ale analizei economico – financiare
Us. 2. Analiza poziţiei financiare a întreprinderii: situația netă și ratele de structură ale bilanțului
Us. 3. Analiza echilibrului financiar: indicatorii în mărime absolută
Us. 4. Analiza echilibrului financiar: indicatorii în mărime relativă
Us. 5. Analiza performanţelor economico-financiare ale întreprinderii: soldurile intermediare de
gestiune
Us. 6. Analiza performanţelor economico-financiare ale întreprinderii: ratele de rentabilitate
Us. 7. Analiza riscurilor întreprinderii
2. Activităţi tutoriale
AT. 1 Us. 1; Us. 2; Us. 3;
Conţinutulactivităţilor
AT. 2 Us. 4; Us. 5;
(SI, AT, TC, AA)
AT. 3 Us. 6; Us. 7.
3. Teme de control: Test grilă Blackboard din:
1. Fundamentele AEF şi analiza poziţiei financiare (conţinut: obiect de studiu, metodologie;
etape, tipologie, utilizatori; calculul şi interpretarea sistemului de rate de structură şi a
indicatorilor de echilibru în marime absolută: analiză de cauzalitate);
2. Poziţie financiară şi performanţă economico-financiară (calculul şi interpretarea sistemului de
rate de finanţare, gestiune, lichiditate, solvabilitate; performanţa activităţii de exploatare şi
performanţa financiară globală: analiză de cauzalitate);
3. Performanţa exprimată prin rate de rentabilitate, corelaţia rentabilitate-risc (ratele rentabilităţii
economice, comerciale, financiare; riscul economic şi financiar; modele de analiză a riscurilor;
analiză de senzitivitate).
4. Activităţi asistate
-

Forma de evaluare finală (E – examen, C – colocviu/test final, TC - teme de control; TB - test Blackboard) E+TC+TB
- evaluare finală: examen scris clasic 70%
Stabilirea notei finale - activităţi asistate /laborator/lucrări practice/proiect etc. -
(procente) - teste pe parcursul semestrului: un test grilă administrat prin platforma
30%
Blackboard (TB)
Lista materialelor didactice
necesare (suport de curs, ghid M. Mironiuc – Analiza economico-financiară, suport de curs pentru învăţământul la distanţă, Iaşi,
de studiu etc.) 2017

Bibliografia recomandată Achim M. V., Borlea S. N., Ghid pentru analiza-diagnostic a stării financiare, Ed. Risoprint Cluj Napoca,
2017
Bădescu A. V., Boldeanu D.M., Chiriță N., Bradea I-A., Bazele analizei și diagnozei sistemelor economice,
Ed. Economică, Bucureşti, 2014
Bondoc, M. D., Analiza performanţelor entităţilor economice, Ed. Sitech, Craiova, 2014
Buşe, L., Analiză economico-financiară, Ed. Economică, Bucureşti, 2005
Cohen, E., Analyse financière, 5 e édition, Economica, Paris, 2004
De La Bruslerie, H., Analyse financiére. Information financiére, diagnostic et évaluation, Dunod, Paris,
2010
Lala-Popa, I., Miculeac, M., Analiză economico-financiară, Elemente teoretice si studii de caz, Ed. Mirton,
Timişoara, 2009
Hristea A.M., Analiza economică și financiară a activității întreprinderii. De la intuiție la știință, volumul 1
şi 2 (ediția a doua), Ed. Economică Bucureşti, 2015
Mironiuc, M., Analiză economico-financiară. Elemente teoretico-metodologice şi aplicaţii, Ed. Sedcom
Libris, Iaşi, 2006
Mironiuc, M., Analiză economico-financiară. Performanţă. Pozitie financiară. Risc, Ed. Universităţii „Al. I.
Cuza” Iaşi, 2009
Mironiuc, M., Pop, F., (coordonatori) Analiză economico-financiară, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2013
Petrescu, S., Analiză şi diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ, Ed. CECCAR, Bucureşti,
2010
Robu, V., Anghel I., Şerban E.-C., Analiza economico-financiară a firmei, Ed. Economică, Bucureşti, 2014
Siminică, M., Diagnosticul financiar al firmei, Ed. Universitaria, Craiova, 2008
*** Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, CECAR, Bucureşti, 2015
*** OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate (M. Of. nr. 963 din 30 decembrie 2014), cu
modificările şi completările ulterioare
*** OMFP nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 1020 din
19.12.2016)
*** OMFP nr. 1938/2016 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile ( M.Of. nr. 680
din 2 septembrie 2016)
*** OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile (M. Of. nr. 86
din 31 ianuarie 2017)
*** OMFP nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile (Monitorul Of.,
Partea I nr. 66 din 23 ianuarie 2018)
*** OMFP nr. 1243/2018 din 5 februarie 2018 privind completarea unor reglementări contabile (M. Of. Nr.
120 din 7 februarie 2018)

Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura


Coordonator de disciplină
Prof. univ. dr. Marilena Mironiuc
Legenda: SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activităţitutoriale, AA – activităţi asistate

20.02.2018